Page 1

О р ГА Н

Б р О В А р С Ь КО ГО М І С Ь КО ГО КОМ І Т ЕТ У КО М У Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т І І УК РА І Н И, І РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

J\\ICbKOI

.... газета виходить ~

3

t7 квітня f937 року

* М 146 (7019) *

ПРОГРЕСУ

тенсифікацію виробництва 1 ВЦРПС на виконання них заходів механізацІІ й і підвищення ефект~:~внос· технологіч- ті використання виробни­ рішення ЦІ\ НПРС nрий­ автоматизаціІ чого потенціалу вІдnовід· няли постанову «Про ши­ них nроцесів, створенню роке nроведення атестації сприятливіших умов робо­ но до рішень квітневого Пленуму ЦК робочих місць 1 Іх раціо· ти, досягненню збалансо­ (1985 р.)

Рада

МінІстрів

малізації та

в

інших

ного

промисловості

галузях

народ­

проведення

підnриємствах

і

в

мІсц~о

rx

та

ор­

раціона­

лtзаціt покликане спРияти технічному

вnровадженню

ваностІ місць

з

кількостІ

сучас­

робочих

трудовими

роко

ресур·

залучатимуться

бітники,

переоснащен-

ро­

НПРС

і

в

КПРС

ЦК

1

службов­

цІ

трудових нолеитив1в. НаміченІ в постановІ заходи спрямовані на ін-

настанов

з

nрискорення

нічного

nитань

науково-тех­

в

опу­

центральних

республІканєьних

тах.

11

вересня цього року засІдань міс.ькви­ ІЮНІЮІМУ ВІідбуос.я адшrаД· цятий пленум м!ськ:кому КDІМпа:рті'і Україин. Пленум заслухав допо­

з залі

ві.дь ГОЛОВИ ВИ.КОНf<ОtМу ра­

ЙОН'НОІ Ради на;родних де­

пугатів І. С. РуАаха сПро

роботу ІJrомунlст!Jв районноУ сільських Рад народних деnутатів по вИІКона:нню

1

постанови

бліковано

1

наради

прогресу.

Виклад

інженерно-техніч­

робо­ ІНі прааціВНИІКИ

ганізаціях атестації чих

ню,

сами. До цієї роботи ши-

господарства•.

Планомірне

на

СРСР

газе­

ІJ}іШень квІтневого ( 1984 рооу) ПлеІі'УМ'У ЦК КПРС

З ПИТа!НЬ Пі:дJВИЩЄІНН:Я pGЛl Раід та ооліпшеннІЯ mар.­ Тійноrо ·Керівництва їх ді­ яльніСтю•.

•Пленум

таІКож

ступив

хав Інформацію про х.1.д вИІКотщня Постанови ЦК

можцем rо

внутрізаводсько­

соці,алістичного

зма­

гання в цьому році ком­ сомольсЬІІrо - моJЮІдіl ж на бригада СJ(І()б'яноt дільни­

той

фант,

що бригада до

ДН'Я Перемаги ВНІнонала ,п'ятцрічний план, в день суботнwка, цриуроченоrо

до

портувати

КРАЇНА РАД: УДАРНИИ ТЕМП «РОБІТНИЧОІ ЕСТАФЕТИ~ Харків. Важливим ус­

ра­

і!Іlхом

виконання

до

запланОІВаноrо

одним

з

кра­

щовати з \ІСЛоеЙМо.м

сКоМІ­

НОГО

щих на заваді алюмJніє­ єо.мо.льсЬІКа rapaнrrllя JШ«>· вих будtвельинх Коt«:'rР'У'К­ crl•. цій. Готуючи 11іtАНУ зустріч Про високі результати. XXVII з'ІЗ'дУ КПРС, чле· ЯЮІJХ

домагається

мQJЮдь.

lfH

ЦЬОГО

КОЛе.R"І'ІШУ

зе­

темпи Працl'ВІfИКИ ферми по го РОІКУ план tВиробющr:ва ВЩгодІ.вJІ.і велиноУ рогатоІ і nродажу де-ржав'І. оснооху~оби

ТроєІЦИНС~КОГО

в:І!дІціл·ка

радгоспу

!.мені

Ю.роеа самовіДДаНою цею,

ваrоМИІМИ

здобутками

стрІrrи

'ІІРУдОВИМИ

п.рагнуть

зу­

з'Ізд НПРС.

XXVII

ЗО'Крема,

пра­

вони

переЩJили

завдаііІНІR чотирьох років ПО ІВ:ИрООНИЦ'І1ВУ і n.рода­

оої

n;ро.ду!КЦІ.І

Щzu~оВ:ЦЩНО на

ВИКОН'ШІО

106 і 120 145 процен­

n;роІЦе:н~іІІ. На тІв випюнаtю :оосьмимісяч­

Ваrомих результатіт у цра.цl досягли правофлан­ гові

соціал'істичноrо

зма­

досягнення є ~· м·т:а. дЕ1ржаві. lз знач­ ганЮІ, чиї и~ В'Н'nередження.м часу нml прRН'л.а.дом для на· працюють

і

в

завершаль­

ному році п'ятирічки. Так. за вісім місяціВ ЦЬО-

Х ТО

ХОЧЕ

-

хто

працювати

вишукує

не

бажає

вІWІ.раі!,Цань. цього

-

резерви,

шукає

Правильність

:вlідомоrо

внелаву

ще раз nlдтве·РдИлась nід час. знайомства з ходом збирашm картООІЛі в ра.д­ госnІ. 1мен1 Мічуріна. Зро«.tілою стала ще одна

>"-.-в господарстві добр;

на'Ьчились

говорити

rr.po

яка no суТі не ве­ деться, вИЩІаВати бажаве за дl!йсне, тобто займа­ тись ЗБИЧСІІЙНіСіІНЬІЮЮ де­ магоrtєю. ПримІром, яшцо поєлухати mеціал.Істів, ке­ руючого вt,l1,!t1Jtк0м Є. М. Брежнєва, бригади.ра В. Г. В~оського, то сnрави

po6ary,

йд~

в

госnQДарстві

на­

віть дуже добре. }{оли. ж вНІСпухати безпосередніх учасиШ<Ів осінніх nольо­ вих роб'іТ, ТО ІЮчуЄШ IJIIO·

]:!И:Користо­

'ІLередові

форми

методи nраЦі, обміІНю­ юrься д<>С13і!щом, вс! свої

J.

СВОЮ

nідuо.ряд1001Вують

меті

частку

внести у

іншими

ГОСТРИ Я СИГНАЛ

тру-

На

crrpoкy

з

останню

потужністю

тур­

ти­

1.13

ся,ч кілооат для nускОІВОї будови МlатлLнсьиоІ

ГЕС на річцІ Сула.к у Да~ rестанl.

ХаркіІВ'ЯНІИ на WІ

лрохан­

rіІдробуд.ІВНи'КІв

nравляли

всі

від­

вузли

тур­

ко.м з в.раосування.м nooлl· доmюсті іх монІГажу на сrанціУ. (РАТАУ).

НЕ ТІЛЬКИ ЛІТАКИ Ташкент. ОкоротИіТИ черги «Жигулів~ на ста:н­ ц;lЯХ

:ВИКОіНЗН'НЯ

техобслугОІВування

д'()!ПІОМО!'Л:И

літакобудівни­

. ки.

Вони організували ма. СО!ВИЙ випуск дефіцnтних заmастнн шарнірів пе­ редньоУ u!t.щІ.іс.ки до всіх моделей ваз.ітСЬЮІх ма­

-

ще й тому, що на фермі актиооо діє деnутатсЬІКа

'Зусил.тья

раНіше

бІ:и за ущільн·еним графі­

Про,д<JІВОльчої програми, дос'І1!ЮКово завершити ХІ дІіІвнИІ<ами ферми. Примі­ п'яти:ріЧJКу. ро.м, Вlра Михайлівна В. ВЕРЕС. сЛІіtдУв:аІННЯ

бІну

ПОtдОЛаНІНЯ ВИІСОКИХ ру­ бежіт. стало .можливим

єдиІйй

устат:кува'Н·

гіДробудівники.

відnравлено

Дроботун: в серпнІ домог­ лася середнь~обоа:юго приросту ваги кожної тварини по 1062 І!рамн. Значно nе:ревНtІrонують СВОЇ зобов'язаННЯ Є. Г. f1на.тешю, Є. І. Федорен­ ІКО, С. В. Дроботун, М. 0. ЛDІПух та інші.

nраюнку

<<ро­

зааюду імені С. М. І{іJрова

кому ЛКСМУ.

шнроко

та

•М!іІСЯць

ЖИТТЯ.

не завдання по реалlзацlі ;вують І зЗдllрОІВа\Цжують в МСІЛОІКа.

ня

:.а~тупнвк :sавідуJОЧоrо •Ідділом комсомот.с•· ких ,орrавJзацій м1е..-

rpyna,

зма­

ІПРИН!ЦИЛОМ

енерrетичноrо

О. ГОНЧАРЕВИЧ,

далИ

Нарощують

за

біrnrичої естафети», в яко­ му беруть участь творці

ХІ І Всеаві'l'!fЬ()МУ фестива­ ІІюномитн дві тон:ни чор­ лю MOJJOДi і С'fУ'Дет'іВ, ного меТЗJLу, шести і працю­ !ВЦрОІВадИІТИ у виробництво Ц'І:, д'Є керівНШ<ОМ КОЛ.еJК· .молмt робітники вали на зекономлених ма­ 2 рсш.щропознціІ. НИІ!f.І. rmвy О. Кислощу;к, rруп­ тер!.алах і сироеинl. Брига- JОНЬ наnолегливо 1РУ диrrь­ ІЮМС<JРГОМ м. Роман'ІуК.. Цей ІНОЛЄКТИІВ ПО праву да завоювала право пра­ ся Н~ m:І.ленн.я.м НЗІМ!Че­ вважаєтьоя

ознаменооано

гання

заІВдан·ь І планJ.в одинад­ ЦЯТQХ п'ятиріЧІКИ, дода'Шюво

Г.

НОВИНИ ДНЯ

11РУ:ФІЯ

25 цро

А.

В роботі пленуму вз.яв КПРС «Про дальше по­ участь завіІцуючий вІМІ­ ліnшення парт.і.йно·го ке­ лом легкdї nромисло:вості рівництва іЮМСО!ІЮЛОМ 1 1 т()8(фІ!в народіНого вжwг­ :n!ІдвищеНІН'я його ролІ в ку М. Ф. Поліщук. ~ЮМУНІСТНІЧНОМУ БИХОІВаН­ Звіт про робоо-у плену­ ІНі молоді•, з Я'КІОЮ 81!· му буде :НЩЩ>УІІООІВаНо.

(ТАРС).

хоча б славо

наНІраво свідчить пере­

С8Кретар

nap.ril

ні nостЗІНови.

з:маrапна ШІ\";(ІІ:ІСІ

другий

міськкому Мутило.

З обгоJюрених питань заслу- пленум nрийняв в.J(цnооdд-

В вввпrарді

Трн•Іі

Ціна 3 коп.

Пленум міськкому Компартії України

В ІНТЕРЕСАХ

ТЕХНІЧНОГО

*

П'ятниця, ІЗ вересня 1985 року

НадІіінlсть у рОбоrІ, високе почуття відповідаль­ вості за ,цору'Іену справу таІd риси характеру притаманні 110дlвві радгосау •Крас•лlвськІІА• Гри­ горію МвколайовJІ'ІУ Швбlку. В ааверmальному році ІІ'.аnрічк• вів ~~е:.міввиі JІідер змаrаиJUІ.

Продоuсув ечоJПОватн ГрнrорІііІ Миколайович трудове суперництво t ма осlнвtх попьових роботах. При апані 8000 вів ДОС'f88ИВ від кукурудзозбираль­ вих комбаАні• до силосних Ураншей вже. більше 14500 :мше&оІ мас•.

•wr•p1•

Малюнек А. Кос:ТJОшка.

БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ

..-.илежну дУІМRУ . Кому ж безсторонньо 1 неуnеред­ точнІше. то в рад/ТОсnі яаmІЙ свідчить про втрати в.ірит:и? НааJевне, в.се-таІКи жено передають суть просто не було твердоУ ІНе тLльаш матеріальні, а радгосnі nід домо:в.леtності з то.рГОІВель­ й моральнJ. СлІД сказати, В. М. ДооріНИіКу, ЯЮІЙ справи. В ·nрацює в радгоспі м.айст­ ка:ртоолею заІЙ.Нято 400 ІНИ:мИ арга.нізаці.ями, час­ що друrnй хліб в радгос­ ром·нал~иком . Адже ге:кта•рШ. На че'І'Вертій то n4доо:ЛИІВ і аІВтомобlль­ nі вирощує •КолектиJВ, Василь Миколайович з час.тинt ІВИроІЦуіВ<ІJ!и ран­ ЮfІЙ транспорт. ЯJКRЙ працює за бригад­ власної Lні·ціативи від'ре­ ІШ сорти, ЯКі ГОСJЮДа,>рСТ­ Про нкt Зд;аваUІось би, урок nо­ НИІМ підрядом . МОН'J'УВ<Ш картоnлеком­ ВО П'ОВИІН!НО було реалізу­ винен mти на ·користь, ще прогресивніші форми байн, на ЯІКий в гос-подар­ вати ян м1Н'L"vJYM пізтора але на ділі вийшло інак­ і мето.д.и орган1зац1ї rnpaстві давно мах,ну ли ру­ ·Місяця тому. На сьогод­ ше. механіз.аторів .можна ЗлОІВу не :вИІСтачає цi кою, й ВИ'Вm агрегат в по­ нішній день рЗІНню кар­ транспор'І'у, знову секре­ rо:вори;тн? Але й за такої ле. І ось тепер в.1Ін зму­ топлю DШЮШІІНО ЛИШЄ на тар nар'І'lЙ!Ної організації о.рган•ісац!І nраці вони шений стояти без діЛа. 75 nроцентах nлощІ. Так А. М. Гулько роз'Іжджає ЗL'Іfушенl будуть збира:ти Тут же, в полі, простою­ ЩО ВИСQІКі реСІІJLіЗац!ЙНl по областtі в nошуках карТО•ПЛЮ ДО перШ()ІГО С.Ні­ ють ще чотири картоnле­ ціни і прибутки, юrо. nо­ nуНІКТ!в зfJуту картоnлі, гу . Причому це сталос.я збиральні комбайни. так ВИ'НІНІ були !В ірМГОСПі хоча цим nовИИІНа займа­ не з ВИіНИ механJзаwрів. що хооеш чи ні, аІЛе дово­ одержати ·В'і.д ЩєІ ку ль­ тись ві'ДІІОвЩна служба. Не nідготува·лНІСь надиться вrрити механізмо­ тури, «Іюлет!ли :в nовІ:т­ На.р'І'\ОІІІ]Щ) діва. ти нікуди. лежно до осінніх .польо­ рам. мІ справедливо ви­ .ря». При зобов'язаннІ тому і nростоює тех;нlКа вих ,роб:іІТ 'іІнші служби словлюють своє обуреяня 600 тоm ранІНЬОї картоn­ - т.аІОfІЙ оснавн.и.й аргу­ радтослу. Зоорема., уnу­ безд1Jя.льністю· керівн-ккіІв. лі llродано лише 430. мент в керіІВНИЦТІВа рад­ щЄІНо таке важлИ1Ве ІІИТаІН­ А renep 3Вернемося др Причи:на не буоо їІ де J'ОСіІУ. НІЯ, як орNшіз<Іція 1 глас­ цифр, якІ. .так би мовити, решфувати, а ІШЩО ж Є 'I}'!r ще о~ асnект, ність со!Цlалlсrичного. зма-

ШИІН, інших деталей. Оаво­ Еllі'Н.Я ВИ'ПУСJКу ТОІВар!Jв п.lд­ ВИіІЦЄІНОГО

-

попиту

nрнн­

ЦИ!ІЮВИЙ курс ааіавнробни­ ЧОГО об'ЄДіІІ<іНІНЯ Імені В. П. Чкалова. Flo.ro мар­ ІКа з':ЯВилася на ruшаІДаних дИІ1'ячих ноляс.ках, набо­ рах дачних меблів, ком-п­ Л€!КТЗІХ садооого інІВеша­ ря дес.fІ.'Т1{ах інших виро­

1

бів. (ТАРС).

гакня, потребують nміп­ шеішІЯ nобутоІВі умови, якість їжі для учас~lІВ осІіІНніх жнив. Хоч роботи В

рОЗ'ПаJІ!,

аІіТІВШ'О!НЧWК,

ЯКИ!Й ЗІН'ахОД'ИТЬСЯ В ПОЛі, зяє n~сти:ми вітринами стелажами. Абсолютно нl­

1

ЯІКОІ

д.ОІКУІМентаціІ. Жод­

но·ї газети чи журналу, екраJНів соцlаліс.тwІного змагання тут немає. При­ ЧЩІ:а ТаІКОГО СТаІНу ПОЯСНЮ­ ЄТЬСЯ

ТИМ,

ІЦО

ГОЛОБаі

nрофкому М. П. Остапець була на лі•карняному, 1 робота, по суті, ні.я.к.а не велася. Не nроконтролю­ ваІВ

х:іІQ тру дооого· супер­ ницmа на осінньо..nольо­ вих роботах і nартко.м гос­

nодарства. Словом, тут в пооній мір1 •потурають

безrосоодЗІрності П[Ю'ЯВЛЯЮТЬ

і

сам1

ї1 зраЗКИ.

В. ТУfДУК,.


*

2 стор.

«НОВЕ

13 вересня 1985 року

ЖИТТЯ»

КРАЩЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПОВНОВАЖЕННЯ РААИ Нещодавно в залі засідань міськвиконкому відбулась третя сесія міської Ради народних депу­ татів дев'ятнадцятого скликання, яка обговорила питання <<Про ро­ боту виконкому міської Ради на­ родних депутатів у 1985 році та її завдання по дальшому поліп­ шенню здійснення своїх повнова­ жень відповідно до вимог партіЇ і

пі1 тальних вклащень. При ловна увага приділяється

цьому го­ пуск-овим

борqому окрузі В. П. Лохова, Н. В. Сліпець, А. Г. Гороховсько­

об'єктам. · За роки п'ятиріЧІки оавоєно 81 мільйон карбованЦів державНІИх капі­ таJювкл3ідень. БлизЬІко 40 процентів коштіов використано на будівництво ЖІНтла і об'єктіІв соціально-побутового і кулЬІІурного ruризначення. Будівель­ ними організаціями лише за 8 міся­ ців поточного року освоєно 22,:3 міль­ йона нарбованці:в державних ноп.rтів, або на півт{\ра мільйона нарбованЦів більше прmи вЬдповідного періоду минулого рону. Разом з цим нас не

го.

задовооЛЬІняє

уряду

з

цього

питанню>.

На сесії також були заслухані звіти депутатів про роботу у ви­

Зволь пі:;1;нреслиІВ, що трудящі мicrra, ЯІН і всі радянські люди. разом з де· путатами, антивістами готують гідну

госпро-зрахуннава ПМК Уно-ол­ спілки, РБУ-4, а також віtдділ капі·

зустріч XXVII з'їзду КПРС. йде на­ пружена роб-ота по мобілізацLї всіх вну:лрішніх резервів, використанню їх

тальнога будівництва мLськвинонко­ му, який ще н.е став своєрідним

Вис~ушаю;qи шому

оова

для

з

питанню

tдопов.іДдю порядну

виконкому

уопішного

заВІдань

і

по

пер.

денного,

мі-ськради

ШІІнонання

соціалістичних

В.

го·

М.

планових

та

винрити

недоліки.

В НИНUШНЬО'МУ СКладі

62,3

ПіРОден­

Та новообраних депутатів. яwих ми систематично навчаємо. Діяльніс·ть Ра,ди. депутатсьншх ІЮ:ІІісій. винона•в­ чого ІЮ:~Іітету будуєп.ся у ві-дповідно­ сті з перспективню1 11.1аном роботи. На. сесіях. зас.і~д.аннях місьh1ВИНОНі:КО­ :vІу, в постійних НО:vІ~сіях розгтца­ Ю1ЬСЯ ПИТаННЯ е:КОНО:ІІіЧНОГО і СОф­ аЛЬНіОсКу.'lЬТурНОГО розвитку :~~іста, жи rловс- кс:vІ-.У нального

поліпшення

місце:11 з

господарства,

іДейно виховної

роб-оти за

проживання гро:vІадян. роботи

листа~и і заявюш тру ;:J:Ящих. В зві,rному періоді проведено

дві

сесії міс~::~кої Ради. 15 засідань міськ­ в:иконко:~~у _ Особлива увага ІJІриді•ЛЯ­ єтьоя виконанню наназів виборців. нритичних

зауважень,

висловлених

п1д час передвиборної камшшн. Значно акти!Візували свою роботу і постійні на

номісії,

депутатські

групи

пL;J:приєм-ствах.

У від;пові.дності з настанова·NDи nар­ тії

МіСЬКВИІ\ОН'КО:VІ

тру•дящих

на

·СПрЯІМОІВуЄ

дальше

увагу

удосконалення

го•спо·дарювання. підвищення орган-і­ зованості, З:\1іцнення державн-ої, тру­ доЕої і планової дисциr1ліни. Змага­ ючись на честь 40-річчя Пере:vюги ра;1ЯН1ського народу у Великій Віт­ чи:шяній нійні, 50-річчя стаханов­ ського

руху.

тру дов і

колективи

до­

lJЯ!ГЛИ .непоганих усліхі•в_ Понад 80 бригад. lJexiв, дільниць. майже 2 ти­ сячі робітників виконали свої в'яти­ річні плани. За минулі чотири роки і 8 ·:VI ісяu.іІв понад план реалізовано прадукції на суму 12 мільйонів кар­ боваНІців. Те:vш росту проІЦуктивності праuі :за цеіі час складає 118,5 про­ uента. Виконане також завдання по росту обсягу проду1щії з державним :Jнако:УІ якості. На жаль, окремі підnриємства не справляються

як

слід

з

винонанням

пл а нових показників. Це етосується заводсбу дівно-го комбtнату (началь­ ник М. О. М~нченко). виробничого дере.вооб,робного об'єднання (дирек­ тор А. С. Джу.ма). фаб,ри~и верхньо­

го В.

дитя-ч-ого трИІкотажу (дирентор Ф. Ха~1енушко). За мину.'1і 8 :УІісяці:в ц. р. дослід,­ но-експериментальний завод (дирек­ тор т. Біленко- В. К) не виконав пла­ ну по виробництву· про:vшс.тювої про­ дукції, з с-бсягу й реа.1із.ації. ро'С·ту продуктивності праЦі. Допущено значне зниження обсягів ·виробництва цорівняно з минулим роном. Допус­ тили зниження обсягів реалізафї про­ ду,кції :заводи пластмас, <<ТоргмаІП>>, нестандартного ІЮ:>Іунального облад­ нання_

М і•сьІшиконн-ом багато уваги приді­ JІЯЄ питання:УІ дальшого :rоільшення :виробництва то·варrв народного спо­ живання. по.1ілшення їх якості. Ми пильно слідкуємо за ходом виконан­ ня ко~ш.'lексної програ,Іи виробницт­ ва товарів широкого вжитку. За ро­ ки п' ятирічни внробннцтво їх зросло на ЗО мільіі01ні·в карбованців. а обсяг дося-гне в кінф н-ннішньоrо ро:ну 110 :УІільйоні-в карбован1~ів і становитиме 42.4 процента. В :шітно~1у періоді велика увага цриділялась н:апітаJІЬНО:УІу будівницт­ В[\! :1~1Щнюється ,маvеріально-тех­ ніч:ЩІ база. >ро:ш'язуються Rадрові питання,

більш

реалі:Іуються

. ..

Із

•перед депутата~ш про свою роботу з підеумни досягнуте

заходи

ефеfСТНR<нnму юшGристанню

по

ка-

м~сцем

nроживання,

зваіНими

важкими

ЩО

ШКіЛ,

ДИТЯЧИХ

ДОШКіЛtЬНИХ

закладів.

їх

НадтQ слабокою ланкою

і

рекон­

В

ЦЬО.МУ

роЦЬ

ІІІЇДГОТО'ВЛеНО

СеС І І

для занять за інтерес.а,ми,

народних

сини

соцкультпобуту

в

мальний

Лише

понад план аJВТО1Іранслортнинw мі·сяці!В цьо•го року перевезли тисяч пасажцрі·В. Ри'Г:ІІічно пра­ цює нолежтив залtзничної станції, ви­ нонують планово-еноно:~Іі'ІНі ПОІІ:{азни­ ruИ і зв'язківці. Разом ~~ цим робота транспортників і зв'язнівЦіІв вимагає значного поліпшення. Зараа особлиьс багато нарікань на не:Jадовільну ро­ боту пасажирського автопі~приємст. 'Ва. а також ав'н:жу_ щ~ зу-стрічають ся фаrІпи, коли по.1овина рухомого с:кладу автобу.сного парку не вихо­ дить на лінію в :зв'язну з неспра•в­ ністю. Погано .працює телефонний зв'язок. багат-о неспраJВних поштових

за

8 359

несвоєчасно

доставляється

пЦпри­ ·виснов­

!\И.

Не вишус1шє ;; поля :юру ~1іськви­ к-онко:УІ і ,роботу ІПі;ЧІІРИЄ~1СТВ торгів­ лі. побутового обссtутовування. гро­ мад.сон·оrо харчувсшня. В нинішньо:v1у році обсяг товар.,обuрrну :~ріс порів­ ннно

З

ВіДПОІЗЦНІі.\1

IІt·piO,lCJ:\1

\l!IH~',JG­

ГO року на 0,7 :ІІі:Іt.ііона карбоІJ:ІfЩів. або на півтора 1ІрО11ЄllіТа. На і :JO ти­ сяч

нарбованuів

то-вих

послуг

на;лно

О;(нак нерідко

r<po

віr;~сутність

інших слід

бі.'ІЬltІе

пr:5у­

насет·:ино.

в

товарів,

торгіfвля

ІІсЩходнтr,

снrналн

~1аrа:ншах

не

тих

'ІИ

налаюджена

як

овоча.vtн,

неза;tавільно

ЙДе Піt,'(ГОТОВЮ! ДО робо·ТИ В :J:I010 вих уІVювах. Тільки чере:J нерозпоряд­ ливість уп,равління торгівлі ;.~,осі не відкрито прод\Іаг .N'2 37. З великими затри:~~кюш

освоювались

потужності

магазинів .N'2 15 «Дитяче харчуван­ НЯ>>, <<Т-о:вари по знижених Цінах>>. Пофбне етаноrвище і в номбінаті гро­ мадrсьного

харчування,

де

надто

дов­

го т•ривають р-е:vюнти їдалень, нафе. Побутовини не виконують за-планова­ них обсягів послуг по ре:УІонту взут­ тя. швейних виробів, меблів, порушу­ ються

СТ,РОКіИ

ВВіКОНаНІНЯ

ЗаМОВЛеНЬ.

Нам необхідно більше уваги при­ діляти ро.звит•ку і удосконалеНІню _РО­ боти жит лОІВо-н-о:vІунальних -орrаюза­

цій. до:v1агатись Ікращсн·о обслуго-ву­ вання населення, rю.1іІІІ:І·\·вати благо­ устрій і озеленення \1:, ~. ю1х терито­ ·РіІЙ. Особливої уваги 1101 ребує оево· ЄІн:ня

території.

виділеної

для

спо­

рудження міського парну культури і віщrючинку

У

Місті

труІД.ящих. інтенсивно

ве;(еться

жит­

л-ове бу'ді:вниц'І'во. В цьтrу роц~ п~­ л'іnшили житлові у:v1ови 1069 СІ:УІеи. Однак Тому

потреби й

с:та:ння

надалі те:vшів

в

ньv~1у

слід

ще

великі.

денІагатися

спору;\ження

зро­

житла_

Доповідач ро:юовів про реа.1і:Jацію заходів по рефор.VІі :щгальноосвітньо·ї і профеоійно.ї школи. На підприєм­ ствах міста створено :160 робочих

мі•сць для учнів, де вони виробляють

41

вид

продуІІЩії_

ма:теріа.тььно-техні чну

:знаqно

ба:Іу

нищилась ВИі\1ОГливісп, JІіІВ

за

яніють

навчання,

:1

:;міuнено

tІІКіл, nоку

від­

вчнте­

нотри:v1ання

на

сесії

сен;ретар

тру довий

-

він,

план

\1 ісяців

не:;а~о-вільне

населення нашого ~1іста :УІітети. н:к І\е робиться

рскіІВ

.su

і

н.:lt(CJVI, Гагаріна.

єкс!І:Іуатації ні

rоJювну

житлових уваrу

U.перато,р

ту,

Для збе. залучати

ти

Ни­

широ-ку

ПіДТрИСУІ•КУ

В

усіх

тру ДОВН'Х

коЛЄІ!Ш ивах_ Підсум:ки робо·ти :>а вісі•м V!ісяців показують. що ванті :Jобов'я­ .:ання бу,дуть виконані. Ми ро:зуміє:УJ·о.

що

деться

в

за·в;1,ання.

обсяг шити

наступній

п'ятирічці

розв'я:зувати

1,8

раза,

що

наприклад,

про,1укції

збіль­

п:родуктивні,сть

u.і під.вищити на значи1ь.

дове­

складніші

Передбачає1 ься.

виробництва в

ще

пра-

процента. А це

21.7

слід буде

6-аротись

ще

наполеглиІВіше за з:~~Щнення труд-ової І

технологічної

ня

найбільш

дисциплІни,

сприятливих

високопродук.тивної Диреюор

ли

N\1 9

nраці

міської

депу·,тат М.

створен­ умов

середньої

М.

для

робітників. шко­

Скирта при

-

проханням:

деревообробного

но:УІбіна­

Терехова доповіла

верстатниця

з'ї.1д

XXVII

,дил.ьних

лісо-пильно-дере­

КПРС.

Попереду

камер, штампуrвальни·ки

ха.ло,дильних

ка:v1ер, столяри

цеху

цеху

.ку­

хонних меблів. Добре зареко:УІеНдJІ'ВаЛа

<.:ебе бригадна фор:~~а організації П'ра­ ці, нкою охоплено 89 бригад. Про- роботу депутатської. групи заводабудівно-ю ко~1бінату ро:шовlв

·

Наша депутатська гр:,-чш на .заводі а.'lЮ:ІІінієвих будконструкцій. сказав :УІайстєр тепличного господар­ С1Еа В. Т. Мирута, зверну:1ась до всіх робітників з пропозицією: вико. ристати всі резерви і план ХІ-ї п'я:ти· річки завЕjршити до 15 вересня. а план нинішнього року до 2.') груд­ ня. ПриЕJ:УІНО, що ініЦіатива знайшла

·таким

йдуть бригади верстатників цеху ку хонних меблів, столяри цеху холо­

підго­

-

управління

во-об1робного цеху. Тепер ~ш вишуну~ ~ю резерви :з тим. щоб гідно зустрі-і..

Сє­

бу диннів.

з

депутат В. Д.

сьна

;\обровільнІ поліпшенню

приділяємо

система

ее-сі!, що робіТІнИІки піДприемства ус­ пішно винонали завдання п'ятирічки і соцІалістичні зобов'язання з основ­ них по;назнинів. До кінця року понад план буде вироблено .продУК'Цlї на ~уму більше 8 .міл:ьйонLв карбованЦіів. В авангарді змагання йдуть народні депутати В. Д. Онуфріоо стопяр uexy холодильних камер, Н. М. Нич. М. П_ Бабич верстатниці цеху х:оло-дильних намер, Т. Д. Бовсунов­

товні до :ш,Ін ж1-rт .тю:вих будинків, у 1Е:плюєV!о службові прим і щення. під­ вали, піД'ї:ІдИ- Ми -ро:J:уміємо·. що зима сунерий екзаменатор і го­ rrуємося аустрітн її :в повній готовно.с.Jі_

заДОІВОЛЬНЯЄМО

треба Я!Кісніше ремонтУ'вати Ш.ІJЯХи. hад.то багато втрачаємо на Цр.ому.

ви­

2. 6.

кс~шnєксна

мі·аь-квикснко,му

доV!ові ко­ на вулиu,ях

;;сва. І. ~- '1\т ~іют:ь дружини які сприяють

Не

ня відомчого тра:н:апорту для паса­ жирських перевезень. Нраще повинен працювати диспетчерсЬІкий з-в'язо-к ~ ав-тобусних маршрутах а'?то-підприє!>,­ ства. Як водій. хочу :звернутись до

матеріально·

постачання РБУ -4_ жн;ла необхідн-о

Ще

графікlв роботи о~ремих підприємств. які починали б роботу не в о;:~;ин і то·й же час. До!fюмогло б і використан­

НачальнИІК ЖЕК-1 депутат О. І. Глущенко повідо-мив. що план ремон­ ту жи-тлових бу динні в виконаний всього на 92.7 процента. Причина

-

МИ

якістю пасажирсьних nеревезень, роз­ поча то впровадження прогре.сив-ної опла1и праці. Плануєт-ься суміщення

ви­

но .як слід торгівлю ·ну.тrінарними робюш. рІзноманітними соками.

цьо~ІУ

під­

насrгрою

ви.м-ши па.сажирів. Порушуються гра­ фіни, надто перевантажені автобуси нері·~но вони бувають тех:нічно не­ опра-вні. АдУІіністра-ція підприємства докладає не:v~ало зусиль, щоб цих недолі:к·;,в бу ло :VІЄіНШе. Впроваджує rь­

кона:в з усіх поназнині•в. Розраховує­ мо до 1 гру.Jня виконати річний план з с~сяго~о· нц;обниu;Іtва продукції. Ак1иЕно нраtІює на підприємстві депу­ та1ська група. вrсі:УІ членів якої справились із :1авданням п'ятирічни. Ак,швізували роботу й гро:УІадські о-рганізації. Ми випуснаємо <<Нінно са1НІри». Завііщи людно й на нашому спортИІВНОV!У майданчику. Прикро .:rише, що в нашому .мі.крорайоні, де живе третина мешканців міста, не продає·1ься морозиво, не органі:зова­

технічне реження

роботи

Ч>ранков. Дійсно, лише за один ~ень наше піідприємсrrво nеревози.ть близьно 70 тисяч па•сажирів. І хоч збільшилась кількість ав-тобусів на

па,рторгані·

в-осьми

ри11м

лщдей. підкреслив у своєму ви­ СТУ'Пі Б'Сдій аІВто•транспо·ртного піД­ приєм•ства .N'2 31014 депутат О. І.

зації с.ві:тлотехнічного заводу ~епутат О. С. Коренєв. - КолектИІв підприємства. - ска­ за:в

дітей.

приєм:с·гв міста, бу,::tівНІИцтва,

деnутатів ступив

Пі.д нонтрQлем місьюш:коніНому завжди знаходять-ся питання роботи пі•длриєм:с'tв транспорту і зв'яз.ну.

онриньон,

П!ри-сутності

ЗрозуміІJЮ, що від стабільної роботи авттранспорту залежиІть нор­

ся

мі•сті.

пошта. КЄіРіВникам названих ємrС'11в сл~д зробити належні

в

-

------------ЩJіИЄМСТІВ

,j

опорти:вних ~

секцій. Б:іл·ьш рішучою повинн.а бути і бQротьба з батЬІНами, я·кі постійно rшнчать. а rют.Ьм «з'ясовують• відно­

Ради

МІСЬКОІ

тан

спору,дженн;я найпростіших спортне­ них площадо,н, облмнаН1ня к1мнат

маршрутах,

••

з

неблаrопо­

ЖЕКи, підnриємства. Я маю на: увазі

в обговоренні доповіді ви-

дітьоми,

вJ,д розв'язання цих питань. Більп;... вагоLVІИЙ :вw1ад повинні вно-сити каші

ДВа

кому_

ПершНІм

є робота за: робота

лучюr;VІи еім·'ями. Думаю, що депу.та­ ти Ради не павин:tі ат-ояти осторонь

майстри спорту міжнародного нласу, п'ять майс:трів спорту СРСР, 37 кан­ ди,дюів у майстри спорту СРСР, 137 спортсменів першого розряду. Приєм­ но. що мі-ська опо-рrnвна 01рганізація винон'УЄ в цілому плано:ві завдання. 'передбачені компл-ексно -цільовою програvюю. АЛІе ми не домоглися ще маСОЕОСТі В рОЗВИ11Ку фі:З<Культури і апорту, на що треба звернути ува· гу кері.внинів пі~пр;иємств. а також с:портив-них організацій. Значна увага в доповіді була при­ ділена поліпшенню роботи медичних і нультос,вtтніх закладів, адміністра­ тивних органів. вLдділів міс.ьквинон­

штабо:v1 по спорудженню жиrгла і під-

зобОІВ' язань

щоб про.аналtзувати діяльнос•ті. зашрі-пити

НИІІl:l'во

Розповідаючи про роботу спортив­ них орга:нізацій, доповідач по•відомив,

6.

;;а:вершаЛІьного року і п'ятирічки в Цілому. За усталеною традицією ви­ конком мtсьнра.ди періодично :звітує тим, с·воєї

підхо.цять ,до цьо,го належним чином.

позашкільних стру:Ішlю.

те, що в нинішньому ро­

Ці уже нед-аосвоєно до плану 2.5 мільйона нарбаванфв, а всього за ро­ ни п'ятирічни 38,3 мільйона кар­ бованфв_ ·Винні в. цьо:v~у будівельні орган!заці.ї ПДБП 2, ПМК-15, БМУ-

навчання дітей з шестирічн.осо віку. Для цього потрібно ро:J:ширити будів­

<

слюсар, депутат С. Ф. Швндак. Він сназав. що до 40-річчя Пере:-.юги нц фашиз'!V!ом фор:v1ува.1ьний цех Ng 1 ви гстовив по·нсц план .SOO н.убlчних :vJelp.в зо1рного :за.1і:J:обетсну. He:vJa. ЛІЙ

вклад

група.

.вносить

Ми

ведення

в:~яли цехів

і

під

депутатсьна

нонтроль

на

пере­

госпро-зрахунок_

ТілЬІки

8

в перлітни1у цеху за мину.'rі :УІі·ся-uів року зеноно-млено 12

сяч

-ra;.

кіловат-годин електр<Jенергії.

кінчуєСУІо монтаж ліній по ви-пуску тротуарних пл,ит. виробництво яких плануємо почати уже в цьому місяці Депутатс,ь;ка група взяла під конт­ роль виrотоолен.ня індивідуальних ко:нструкuій для домобудівного ком­ бінату.

Чимало

благоустрою що

на

жене

мі~сЬІкому третє

уваги

ми

території огляді

призаве

приділяє:~~о

·комбінату. нам

за

прису,::t·

місце.

В обr~оренні допОІВіді таоож ви· стуnили телефо:ністка райвузла зв' яз­ ку депутат Н. О. Лукашенко, к-ерую­ чий тресто:УІ «БроварИІпромжитлобуд•

В. І. Ткаченко, робничого

J

пробавідбірник

управління

в. одопровlдн

каналізаційного

ЛИ. Вчителі до~1агаються підвищення яко-сті :шань учнів. введені в дію нові

З сбгоноре-ного питання сесія прий­ няла ві:дповідне рішення. Р-оботу місьнрад.и в звітному періоді визна­

прави~1а

базове

для

учнів.

положення

підприємство.

ІІЮ~1ендува·в

себе

Добре

про

заре-

гро-ма\[\СЬІКО-ПОЛіТ'ИЧ·

•шй к.1уб <<Світ навколо нас». Нещо­ давно відкритий клуб «Старнюкла.с· ник>>. Реформа школи дііісно стає с.вравою всіх

і •кожноrо.

спр.авою все­

господарства Т.

· .

святив свій ·вист_\ , ПІІ І'анняІlVІ реат·за­ ції рефор:УІИ ЗаГ<J,!ЬНООСВіТНЬОЇ ШКО­

Плотицина.

но

задовільною.

Сесія схвалила звіти депутатів про роботу на виборчих 01кругах секре­ та.ря парто-рганізації заводу то-ргово­

го

машинобу дування

поваrра

комбінату

на:вчальної і трудової дисципліни. Разом з ц>ІМ спільно :; керівника­ ми базових і шефсьннл нідприє:vІств

наро,дною, як це і передбачено в Ос­ новних напря:~~ах. Ра:юм :і ци:УІ, як

чуваІНня

говr;ри;юсь

належить вирішити чю1ало питань. Одне :; ни-х - спJореІ;Іm умов для

виконксму. не всі ще аргані:;ації, під­

Гороховського. На ЦІЬому сесія роботу.

приєСУІства.

в

доповіді

:1аклади.

голови

міеьн­

rромад.ськість

міськ-ого

Н.

В.

В.

П. Лохова.

громадського

Сліпець,

упр3!Вління

~р­

начальІІІІІ)!а

•торгівлі закінqила

А.

Г.

свою


«НОВЕ

ІЗ вересня

ЖИТТЯ»

===========ПАРТІИНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ===========До СВОЇХ ГОЛОВНИХ збо­ рLв року -комуністи дільниці

закритого

раwоспу

грунту

імені

Щорса

11'РИЙШЛИ З ХОрОШИ:VІИ тру­

ДОЕІН'МИ

показниками.

діть са1м1: дання

п 'я'І'ирrчне зав­

виконано

лого року. далено

вих .

умов в

мину ­

цьогоріч­

не . сцриятли­

1

вирощено

торговельну

· 1.757

режу

ще

За

ниос.

здано

Су­

овО<Чі'В при

ховна робота на дільниці. Однак . як вказувалося на зборах. nартгрупа не може

що

на невирішених проблемах і Іпрорахунках. Збори

се,рйоона розмова про не­ обхі;дність запроваджен-

поназали, nартійців

ня на дільниці бригадиото ІJІідряд.у . Номуністи у сво­

ранніх

плані

1.290

люди .

досягнення рою

є

-комуністи

результатом

стано.влять лектив

ту

r

мІ­

того.

дружний

ко­

вJ-дда­

них с.воїй сnраві. Успі·хи телл.и'ЧНИ~ів по праву по­ в'язані з діяльністю кому­ ніtтІів, бо їх по-справж­

ньому партійне ставлення до слра~и. особиста вІд­ повІдальнІсть передають­ он. ВСЬОІМУ

осо-

їх

вистуnах

всебі"ІНО

об-

КОЛеКТИІВу.

ретично•го рівня член ' ~ партії і підгсrrо-вки кан ;l ІІ ·

датLв у члени НПРС. стушаючі

необхі-дносrі уваги до

нів

бистих

n.1анових

завда:нь

црунrгу:вали і

щrnліни,

що

нкі

ще зустрі'Ча-

ються серед певної частини робітни-ні·в. Чому , на-

таку

с;nраведл'Иво це

:гюліпшення роботи личного ко:vшлексу.

у

чле­

дільниці

КОL>І У•Ністи чн ого ставленн.н до цраці і зразков·о-ї пове­

чали

ко·муністи.

ще

дапе­

но не все зробл ено. На· ЛІриклад, tдУЖе потрібно обладнати побутоо€ примі­ щення. де була б їдальня, шові. Збори зажадали від

Масоними внетуnими протесту проти кодоніа;Іь· ного правдіння Лондона в Ольстері відзначили пів· нlчиоІрландські борці за громадянські права 14-у

парткому

річницю

німнати

потребу

вnлине

виховання

ково ві ддя чує бажанням зробити більше l краще. В цьому ·шІJані , як відзна­

зазначили,

ПО:vІітно

на

посилення

колентиву

в ідпочинку .

;рішити

і порушення т.рудової дис-

Ви·

наголо сили

дінки на виробню~~і та в побуті. Як ,відомо, щира у·вага до людини праці обов'яз·

ДОСЯГНЕННЯ· ВАГОМІ, АЛЕ Е І ПРОБЛЕМИ

дільницІ

одноду·мців,

непокоять nрикрі ви-

падки недовиконання

Високі

значною

що

як Ті

наявних ре­ зборах йшла

ме­

тонн

.працюють

СУJМЛінні

на

мобілізації зервів. На

тонн: Проду.кцІя щорсів­ ціІВ сrабІл.ьно вІ!Цзнача­ ється ~исокою mкістю 1 на прилавках магазияів не залежується. ВідчуІВа­ ється.

заспокоюватися

на

теп­

та

ду­

дир екції

ви­

ці лита•ння.

Ни.ні

овочів·ннки ведуть

ре:v1онт

теп ли ць

і

номуністів

Н. І. тер. Г. І .

тепличниць

Петренко. А. П . Ві­ М. Ф. Ткаченко. Цимбал. Весь свІй

дос в іД і старання вони до­ к лали

для

ставлених

виконання

по­

розгор­

таКУrь ПіДГОТОІВЧі робОТИ на ком:плен:сі . Номуні-сти відзначили, що все це важливо заве ршити як іс­

іноді

комуністІв ,

:' 'lзна'ЧИВ у звітній доповІ­

д·і

партгрупорг

денко,

В.

в.иявилися

НИІМИ·.

Це

І.

Ру­

не

мар­

підтверджують

рез у льта:ти

господа.рЮІВан­

ня. Значно підвищилася за звІтний перІод і трудо­ ва

;жисципліна.

л.ася

і

ви·

З НОЖНИМ роком де­ ;та."і бітс, шого знач ення на · бУІВаЄ прогресІfВна техно­ вирощування

сіль­

см<огосnодарськнх

тур. Ос обливоі нашому районі

ку.1ь·

уваги в зас;~уго­

вує інтенсивна те хноло гія вирощування озимої пше­

,ві•дац!І важкої ручноУ пра- ти під роль

роке ·поле для діяльності радrоапним рацІоналізатqрам .

з

.ремоН'том

окорення

но по 42 центнери ози ­ мої пшениuі. В об'єднан ­ ні могли бути значно вн­ щі ло.казники, якби не низька врож айність в радгоспІ « РусанІвсьн ИІіі ». В цьому вели•ка част­ ка

вини

гwювного

речі,

Ф.

в

Марченка .

ПОРАДИ ДО

господарств

3

конт-

ш1юли

IJІepe­

nрове.ю свсї nрактичні се\Іінари інтенснвніІі техн о лоrії 'І'Jехані:Jатора.

no :!

з а-

Не залишилися без у:вапри

обговоренні. допо-

досі

участь в

роботі

рад

бригад.

удоснонален-

ня

соц іалі стичного

тили

бран

при

сівбі

о:ш ­

мих на зелений но рм . Зо­

явилося,

лііСТі:в

ви­

що слова спеціа­

розі­

йшлися з ділом . По ра­ йону замість запрограмо­ вани-х 50 одержано на круг лише по 36,6 цент­ нера

оаимоУ

пшеницІ .

ДотрИJМали лише

свого

труді!В нини

сл<JВа рад,гос­

пу << Плос нівсьний•, де на кожному з 200 гектарів одержано по 53,7 центне­ ра зерна. Не{Іоганих ре­ зул.ьта:Т'і.rв

кож

в

до:\ютл ися

радгоспах

та­

«Боб­

риньний», пле:vттахозаво­ ді «Рудня• та імені Ні­ рова,

· де

сер.едНІьому

3

кожного· гектара з ібрали ВЇід!Ю>В'і•Д НО ПО 43-40 цен:тнеріІВ зернових . Най­ краще потрудилися хлібо ­ роби рад-госпів Плоскі.в­ сьиоrо об'єднання . Тут 3 K09fllioгo

гектара

оtдержа.

За фасадом ,,вільного світу"

:знову

Осло.

Руден­ ЯКОГО

НомшартіУ Унраї-ни

П.

В.

Івахнюн.

ВІТНЕР.

чолавін по­

3.400

Дамас1с.

лІ. Вони вю1а га ють під­ вищеР-ня заробітної nлати ,

нец1ь

втри ,тного

мі•ояця

в

1-:,раїні

на­

стра-йк

~ре~Іа. сівбу

прояеде;ю на

неnід гото.влених несІl'равними

До

ЯІКі

ще

та

агрегатами,

висіrвали на

п лощах

насіння

nове.рхню

жи ­

грунту .

неп ідготовл ених

Допуснають

nло­

бран

в

11 і.:rго:то-вщ грунту і агро· НО'І'ІИ відділків Б. Г . Но· -валь та І. М . Па.1амар­ чун. .Складає ть ся ня .

що

·вони

:знають.

що

вражен­

просто

таке

не

ізраїльськІ

nротестують

лічу;валося 53.600 <<зай­ вих люд ей». що становить 3.1 пр о нента всьог о пра·

'Нох ТИСіі'І

uездатного

дег.

населення

конкретні

ВИКОНа'ННЯ

ОСІІОВНИХ

РО·

техрадах

нерівник и

цих

ЧАСУ--------------------------~•

ва.

адже

ЯrНОГО

гооподарст­ господарство

с-пеціалі·зуЄ'ться

на

ви р-о ·

насіння.

Низькі показники уро­ жайне : ті. що в свою чер­ гу негати:вно вплинуло і на здобутки району, в об'є-днаннях Великоди­ мерському та Бровар сько ­ му .

ра

Тут

зібрали

всього

лише

з

гента­

по

34 - -

65

пр ооцент~в

на.сіння

11ер -

шого класу. в той час ян на 1 вересня його бу ло потрібно очистити повн і с­ тю . Тане ж станuвище і :з лідготаЕІк ою гру нту .

ля

Пі.:.!

майбутній

По ­

урожай

uен·тнери зерна . ГМІ)В­ ні агрономи М . Б. Лу ­ каш та В . І . Нравченно забули, що хліб ·сам по собі не родить, потрібна ІlОС:Т!йна й копітка турбо­ та про нього. І в n ершу

товлен-о

з

:зві:Іьнсння::\1!

чергу

полере~нинів ,

ни:н,нюш

33

з

б01ку

агроно..>~іч­

них служб .

Проrте .в

рад-госпі <<Ве­

ЛИІкод.шvrероьки.й»

.не

роб·

ллть належних виснсвків з урокі•в минулого рану

Ту.т сьогодні знову допус ­ нають

чимало

в підrатовці урожай.

недоліків

nлощ

п ід

готуються скс.те:vtно,

неякі·с: но . а

в

іме ІІі Доr;учаєLа тара

ПіД

ще

noдap cl ·в i

і

не

в

РУ д;зу

силос .

на

я:ні-сно

г е н­

ОЗІ ІМИНН .

збирають

великі

п іДго ­

цьо\JУ

те.\шами ють

без ­

радгосп і

жодного

ПОСіІJІІ

ЗволЬнають

rocкуну ­

до'ІІусна­

. втрати

ноrrають

поля.

і

не­

к артоплю .

СЛ СВG\1, ВіД ОСІІОВНИХ ПО ­ переДНИ.НіВ ОЗЮІОЇ ІІІtІЄНИ ці nоля ще не ~изільнені.

Не думають про долю Маійбутнього 'Врожаю і

не цікавляться

до·свідо•:\1.

В

одну спілку з бракороба­ '\ІИ можна записати і го ­ :• о в t юго інж е неоа NJ. І.

Нривон оса .

-котрий

вніс с-вій 'ІJІ<Л ад вання осінніх

теж

у затягу ­ пот,ових

)..:с 5 іт .

Мабуть .

не

осторонь

слід

стояти

пі;р·от овFш

тех­

н ::rш та ведення осінніх JІ.О :ІЬ О!Б ИХ робіт і ГОЛОВНО· му ін їf{енеру об'єднанІНя

Б. І . l\!орозу та го : 01. в о · му інженt>р\' р а йсільгосn-

на

техніки

:\1

Долженка-

:• .

:.1и nра-

нову

п'ятиріч­

-ну. То~1:-.: всім nотрібно вести боротьбу :за висок.,· культуру

:! е;.1ле.робства .

з:астосу,ва н ю r

гре сИ:ІЗІННХ

нових .

u.е нтнерні

врожаї.

Д!іл ць ого неvбхі,;.; но забе.злечи'ти peтe ,lhHe ви­ рівнювання rюл ів. засто­ ;Ііаго-вал-ьниіі

Д і ЮЧОЇ :t

підпри є мств.

Ім харанте•рні дея'Кі нега ­ ПІВН і

властиво.сті.

дои

HI\IJX

внаслі ­

ЗНИЖуЄТЬСЯ

ЄфЄіКТ!fВ Н і СТЬ ДіЇ .J,обрив. Це. в свою чергу, призво­ дить до ни зької врож а іі но ст і сільськогосподарсь­ ких кул ьтур . Прате окре­ мих керівник:в це не ту р­

С в ідчення

цього

-

відсу тність гноєсховищ. скла д ів !\Іінеральних доб­

речС>НІІНН 'на

тися ч

6

}\Іі і

1·ентарі "!

вирощувати ·

:t<~

і нтенс І шrюю

техн щ югіr. ю . Пер ед сш бою слід п ровести тсх но­ лсгі чн у н а.lад.ІіУ сіва:юк. уношт.'І с.r,·туват и \І а jжера '\ІИ,

агрегати

вста н овити

-

І:а

зерен

5,5

на

r.:ожен

тиметри.

П еред

3- 4

!"JO~iB0\1

за і :3-20 днів воно по­ винне бут и прот р ує н е . Ра:Ю\І з насі н ням вносити no 150 - І ОО ;кілограм ів на гектар амофосу .раЗО\1

·техрадах об ' єднання . Зо •НРЄ\Іа , ра ІЇСі:ІЬГОСІІТЄХН і ці, ЯН ПОВНОІІраВНО~ІУ

і

стартовото

росту .

П а ртнеру

кри~ват и

кр ІІ І , J,J\ И

п утає

на

р а ,lГО С ІІі В

вс;х

ПО

РАПО . сл і :t по:tбати. що б І'о:юв ні

інжен ер и

гоСІІО·

дарств не ї:цили ві :t се.1а до

села

ч астин . статІ Іі й

в

пошуках

:за п -

а :v1 а ли їх в до­ }(і;ІьІюсті JІа базі

ви ва нтажуються

хоча

jjеновою

тити

в·і :t

статн ь о

б

:;ахи с .

Недо­

пр ацює

врограмі

ти

бур ' ян ів,

оіkя.r.н

не

з

сухим

в

г.ташиним

посл і ·

ро :Jр а хунну

до

гентар

50 длн

Основну с івбу n:10 щ іІІ­ т енс нв но-ї

техно .1огії

МІ1 Х ро:з по чато Н .Н. а З<tІііІ І ЧІП Н

25.

Зразу

ОЗНі\оІІJХ

озн ­

верес· треба ДО

пі с1я

роз почат и

с і нб н рете .1Ь ·

НІІЙ ДОГЛЯД З3 і! НМИ 110 J юбоч и х пл а нів .

З І'іД -

<<Аrрокущ, ­

на

друmt· І,

р аисІЛь·

гсспхімія з грунта:~-Іи :з гід ­ ІНО розроблених зах о.1 ів

стеже ння

адресу

полі е'Г И ·

н егоди.

тура» ,

на

в~,\­

плінною .

СіЛЬГОС ІІТ f:Х ІІ іІ\ И. ЧИ.\1С\!І!) сnраведл нви·ї нритикн чу ­ і

на

нритІrх площадк а х: Хоча 11р и б ажанні ї х можна н а­

гек­

т ар Ci!3G:·i Не ( ТJ1 Т і "ЬІ·: JІ :1 агро т ехн іч ни :\1 пасіюртс.>:,! сівапю1. : tароб лятн насін· н я на глибину сан ­

на

чи :нало.

ню rх

виконується

об

н аЛJвність

робіт

ІН>

і_

сl'іт-ко ;tотрИ.\Іуватись нор­ ми внеіву міпьііо­

к.і логра·мtв

а; :;

спо­

сіб ру ху ну л ьтиваторів а борона:І·ІІі та внести ІІі:\ основний обро6 ітоІh ф о.с · форних ! J{а сlіііни х дсб­ ри.в Н Є ~1ЄНШ Є 90 Н іЛОГDа­

ДОУ!

на

НІС[

n'ятдсснт и ­

рив. Зокре'11а, траnляєть­ ся. що :vІіндобрива ра й­ с іл ьгосгrхі·м і єю заво:шться

ву,

нр о­

TЄ XHOjJQ'fiii ,

аабе~печа ть

суванІ

В район·і \1айже 4 тися­ чі ю~слих та 2 тисячі ген­ тарів за.солених грунт ів .

бує .

Ію·

гербІцІІдіи

Вже сьогодні

мутьс;r

nередоІВим

до­

ч астково .

зернов.их.

наль

не­

: шІль неннх

:Jастосуванню

Мі.В

мінера.ТJЬ-

проти зроста ння

(ТАРС).

коже н

двох

вчи те­

рожнечі . добиРают ься від· новлен.ня на роботІ кіль­

терміни

біт. але райсіпьrоспхІмія :з:во.1ікає :з І\И'І-ІИ робота­ :vш . Н ех'Гують своїми без­ по-середніми обов ' язнами, не завжди буваКУrь на

діаго-

Оголосили

повнили ар~йю безроб іт· них у Норвегії у серпні цього року . За дани:11н ди·рекюрату праці, на кі­

ІНТЕНСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 1 ... -------··~

щуваннl

господарств

реальність

ві дз начали всі члени пар­ тійної гру•пи. У роботі зборів взяв участь інструJ<тор обкому

щах.

Лон­

ТАРС-РАТАУ).

цює:vю

інші

жнив

(Фотохроніна

чен о

допус.

виступів про­

правління>>

дона.

на

також

чокають

зерна.

<<Прямоrо

програNІа

роботу

О.

званого

JІебе.динеuь.

оя

Тобто буде зі­ круг не менше

ХО'РОШУ

тю­

Вони є дише при·

придушення

голоrвни~1 агроно:-vю~І А. М.

За·слуговує кри ти ки Броварське об'єднання радгоспtв . Адже тут одер­ жали н•а:йнижчий урожай і зо всім ·не дбають про майбутній. Мають ли шЕ'

вро­

тесту проти так

виконання в сьо го заnлано­

ка.

жорстокого

ве;tvться

к уль·тур,

Проте ІІІісля

на

для

n а.р·т не·ра райсільгосп ­ хімії. Договори :3 госію ­ дарства•:vІИ сн:rадено, на.ІІі­

ОІЗИІМНХ

центнер~в

вна:зує

практики

агента англійських спец­

!'осnодар і радгоспу << Гого· лівський>>. Зокрема, на віділн у .N2 1 озкмі сіяш;

до того ж бе:з них добрив.

50

дій

свідчеьням

з боротьбою проти злочинності. крнттям

заці:кавле­

ними

за

По в ідділку М :3 ра.д­ ГО•СГІ'У << .' і'іТКіЕСЬЮtЇІ », де

не очиtЦено і не доведено до перШО{'О класу насіння

жайності. брано на

визначен а

провінції

ключно проти <<терористів» і <<в інтересах підтрн· мання порядку і спокою>> в Північній Ірландії . Однак такі міркування не ~tають нічого спільного

на розмова, що від бу лас я у НО~ІуНіСТЇJВ ДіЛЬНИ•Ці на звітно-іВиборних зборах.

з ;на-

ми. Здавалось би. все ви· вчено . майж е кожен агро­ но"\1 запевняв, що доб 'єть­ 2алрограмованої

ділова.

лише

ДОТРИМУВАТИСЬ ВИМОГ

сnеціа­

лісту вручи.1и конкретні ренюJендаuії та н аочність дJLЯ вед е ння ;Інтенсивної о:ш­

агроно­

го~подарст­

рцго·спі

ги

ня. як

соцtально-еконо-

На ба:JІ радгосnу імені 60-річЧІя СРСР було про­ ведено ра ііо нний се~tінар головних агроно:v1ів та іН­

о;.що~·ІУ

особливий

роботу

доріг від-і і тал<і важливі п.итан ·

Завдання Істотного при-

С.

вирощування

палива, з

до те;пшщь.

ва

мо;ї лше ІІЩі . Окрім цього. кожне с·б'є;щання в

'

під Ізних

ницІ.

систе:vІи

робітників.

ницт.ва в прове;(енні нять з спухачами.

Не все ще гаразд

економією

названого

кожн ому

підвищу~:ати

дарства механізмами. лІк- Партгрупа вирішила взя­

ма

женерІ'!!,

треба

nитання забез- .кваліфіІНаиію

п€чения теп•личного rоопо- готувати до·св ідчені кадри.

.поліп:ши­

О)J>ганІзацІйна

логія

Дуже гостро ставилися чить.

на зборах

ньо,му

в

служб, співробітинка поліції або платного інформа­ тора, може бути затриманий на тривалий строк. При цьому офіційний Лондон намагається предста­ вити справу та:к, ніби <<сили безпекИ>> діють ви­

групи вистачає. Поnереду НО·Ві ВИСО'Кі і ВіДПОВідаль­ Ні завдан ня . П о-сnравж­

ui. особливо при за кл а- дСІВО['О досвіду. ВіДзна че­ ваного. данні «подушок• та ван- но необхідність широної П артгр у1Пор го ~ як тажних роботах . Тут ши- участі передовиків вироб· було обрано В. І .

завдань.

Зусилля

технолотії вирощуІВання ОІВочів. Нолентиву вже ві­ домі переваги нових спо­ собів з-емлеробс-тва . Зна-

заnровадження

ремного ув'язнення без судового розгляду. Як пові­ домляє агентство АП, у Лондоні сталися сутички маніфестантів з поліцією. Є поранені (на знімку). Відnовідно до реnресивного законодавства, будь­ який житель Ольстера за найменшою підозрою,

приклад. за однакСУВих Висоний, стабільний Хорошими органІзато- умов на адже вже ділянІКах одні урожай сьо-rо~н і немож­ но і в стро.н, рами І вмілими керІвни­ одержують продуІJЩІї У ливий без впровадження сьогодні за.кладається ос­ ка;ми за;реком·енду.вали се­ півтора-д:ва рази більше. нових, перспеК"rивних сор­ нова майбутнього врожаю. бе члени НПРС бригади­ Словом, турбот у парт­ норми. а де хто не дотягує тів і застосування нової

ри Г. В. Титарева і О. Ф. навіть до nлановаго мініГладишко. начальник діль · муму? Поряд з ко:vІунІстанипІ П . Ф. Мал.нrенно. ІМИ не пови.нно бути відДобра слава йде 1 пр~ стаючих, вирішили збори.

3 стор.

За рубежем

мічного прогресу. висуну· гання і підвищення його те партією. зобов'язує всі гласно сті, організація по­ парт rйн і оргаІН.ізації твор­ літінформацій сВ rКОЛЄЮТІІ­ чо підійти до пош уку і Ві, ПіДсВИЩеНН'Я іДЄЙНО-Н'О·

доюягнутому . Головну увагу комуністи зосередилц

*

роІ\у

1985

В. НОВАЛЬЧУІ\. головний аrроно~• раЙ · сільгоспуправління .


4

*

стор.

вересня

13

1985

року

сНОВЕ

+ СПОРТ + СПОРТ + СПОРТ + СПОРТ + СПОРТ + СПОРТ +

Стартував проводИПJСя

за

систеМою.

У

шрго :кола були іЗИЗНачені ДІВі п.ідгрупи,

які

У броварській зуотрlчалися

спо~меніJв

провели

.lогри у Не.винноМНІСьку Брова,рах.

Головний секретар суд- ну гру з командою «Авто-

з

оочатком

тивниос дос.яrнень. Всім командЗJМ були врученJ nаІМІ'ятн1 nрИ'Зи на честь

nідгрупІ ком<tlfди

<<Сп.артан• (Ни'tВ), «Сіль­ rосптехн.tка• (Нраснодар), «АвтомобіЛІст• (Ниїв). УПІ (Свердловс.ьк). <<Ба.к­ тянка• (Берегове) та «По­

ювlлей'Ного чем.n!Qнату стилl:зооанl гандбольні м'ячі. Пр~т.авнн.кя заво­

ду «Торr.маш• привітали також своІх д.:mніІ'х д1РУ·

лум'я• (Бровари). Змагання, які nроходи­ ли у нашому МіСТ!, ВИІКЛИ­ кали великий інтерес. Темо приймали бровар­ чани учасників та гостей чем·rіlонату.

з.ІБ

-

ди

Уральсьного

спортсменів коман-

нdююrо

оолlтех­

Інхmпуту

значною nодією

.,

11 11 11

цlt<авленlсть

з

ви­

450-ою

-

грою на чемnіонатах краХ­ ни.

та

і

турбота « БаJ!ІТЯНІНа• 1

Qpraнlв мtста про rок сnорту

в

ВІТАНня::

ІІ

1:

рооти-

Бровара.х.

Хотілося б ·висловити по·

очоІК.

!І І

«Опар-

РЯДКОМ

очок.

Нращими гандболіетка-

З 1 серпня розпочалася передплата rазет І журналів, в тому числі 1 нашої міськрайоІПІоІ

амеяки «01льrосmехнікн•І 1 та та-

rазетв

1

<<Нове

І

вкааува·ли 'На mo6oo та !ІН~ кож броварчан.ки Олеt~а І rrepec браварчан до спор- Ну~нєцооа та воротар на- ~~ ШО•l

команди

Наталка

Ган;дболlстки «Полум'я• Лун'я.н.

провели цікаву, наПJРуже-

ва

11 11

Баж810'11 віку, з запалом

треную­

тьеи ва Ігрових майдаи­ доріжках, Ч8JUI 'UІМало часу, щоб 'JІІКU, бігових дІстаТВСJІ В центр міста, стадіовl, в спортзалі. Пра­ займатиси

де

спортом вира·

ДЮСШ, ~ют• тут

розташованІ

1

групи здоро­

пра~юn. спортиввІ сек· в'я. икі налічують понад цІІ. І ос• жителі селища, 500 чоловік. Фізкультура І спорт до­ насамперед комсомольцJ 1 трудівІПІкам молодь, вирІшили спору­ помагають свій робо­ днтв спортивну базу у се- впорЯдкувати бе. Постанова. ЦR RПРС чий день. За останні роки 1 Ради МінІстрів СРСР в Приморському І вавко­ «Про

дальше

піднесення

1

еворту•

селах

стало

мен·

культу­ ше вlдвlдаиь амбулаторій,

масоаоі фізичноі рв

.JІJUШІіх

дала

хоро­

рідше

випвсуються пвст­

ший ІМІІуЛЬС Іх роботі. ки непрацездатності, ско­ Чимало еуботВИJdв 1 не­ ротилися втрати робочого дІЛWІJUdв 15уло проведено. '!асу ва виробництвІ. На авlмках: вгорІ НеаАоВ31 88стu день, юв1 футболіств сепнщиоІ аОЛІІ а селвщІ почали команди •Альбатрос• з врЦJОВати стрІлецький своім тренером кандида­ пр •Персей•, аоТІм по­ том економічних наук руч - мlсте'ІКО ГПО і :.а­ Ю. Х. Наурзоковим (у r8JЦdІ8фізВЧІІо1 иlдrетов- центрІ); внизу в спор· залі тренажерів ІСІІ, ігровий комилекс, тнвному nуВІСТИ ліJсарсько-фІз· під керівництвом тревера ку т.туривй з кабінетом, Олександра Лучкіна про­ фУJІІСЦ1оиально1

діаrвосп­

кв І реа61лІтацJйний. Вже

стало традицією,

ходить

З8ВJІ'ІТJІ

ІІІКО.JІJІрІв.

(Фотохроніна РАТА~').

Крах наснадера ДОІСатався ... словом rrи цю

Тан 4JІдННМ

мешкаонІЦя Богданtвки А. М. Фімушина закіНчи­ лася позбавленням волі С'І1р<ЖОМ на один р!У. 1.:3 помрання

ВИJЛраmtо-тру довій загального

А

<:НОІВК.J.ІВ З ЦЬОГО любитель

у

по·І:здок сз

колон !І

зро61m.

режиму.

виною

всьо:vІ у-nри­

с.трасть до сrщртноrо . ПG­ .ІlЮІбпяв нуашш гасати

циклі Умни

Анатолtй, чарку по

МТ-10. ІНе

ХИJІЬ­

опиртного,

селу

на

ІВіт~рцем•

І

через

не

деякий

час йо.го знову заmримали Пj)ааІ)І1в:.нНІКИ М-іЛ!Ці У , КОЛИ! він

буrв

к ~ ом

ІНа'ІІ..ІДІПUГ.І\іУ

мотоцикла

за

у ' Ве­

ликій Димерці. За повтор-

мото ­

FІого

по­

заЛІИшаJІИ1Ся

не­

пам1'ЧеНGІ:Ми. У серпні ми-

не

оооєИІНя

лося

А.

зоочину

М.

вЩпоrвtдатн

дове­

ФLмУШИІН!У перед

судом,

і!

вІДділі сСоюздруtН• зв'язку,

11

радгоспу

•Красид1всь­

радrоспвоІ власності . голови

них були присутні також дирентор , головний еноно­ міст.

РАПО Ю. Д. Вlлин у від· повЩІ редакції nовідоми в ,

юрист

господарства.

Ян засвідчує ни й

ради

наказ

видача

І спеціаль­

по

радгоспу.

вt:дитимється

раз

floro

іСТО­

Броварське СПТУ

11 11

на навчання на вечірнє відділення за спеціальностями: 1) електромонтажник; 2) електрогазозварник. На навчання приймаються громадяни обох статей . яні працюють на підприємствах Вро·

11

11

І:

11 81

І!

вароАJІОГО су

1J3.

11 11 11

чотири рази на тиждень. Строк навчання в училищі 6 місяців . Навчання на вечірньому вІДДіленнІ без­

11 11 11

nлатне.

Для

11

день з

14

12

до

Заяву на ім'я директора ; Донумент про освіту; З. Довідку з місця роботи; 4. Довідку з місця проживання; 5. Три фотографіі (розміром Зх4 см). Той. хто навчається на вечірньому вІдділеннІ. набуває професію за вказаною спеціаль­ ністю. а також може підвищувати свою ква· ліфікацlю. Дирекціи.

1. 2.

І

11 11

opena,

Броварському молочному заводу терміново потрібні на постІйну роботу робІтинки у виробивчий цех. Наша адреса: м. Бровари, вул . Боженка,

11 ~~

РУЛЕJоgJІ!fо~ним

ДиреІЩіJІ.

1',

задоволені

умовами

Всі вистуnаючі на збо­ рах робітники садово! бригади підтвердили фак­ ти розкрадання продукції Із саду. У зв'язку з цим

АДРЕСА РЕДАНЦН=

ПОl(Іl!аС11'И' лоЖtку

ЖІ.в 1 такими ~~-

натуроплати .

255020,

Теnефонм: реІІ<Іtстора -

Броварській: друкарнІ на посТІйну роботу ПОТРІБНІ: наладчик обладнання; лінотипіст.

~~

11 tl

11 11 11

!!

Роом.tшати 150 г бо- ІІ рошна. 125 r .масла, ЗРС>- 11

1

сіль,

2

ямку, І' SІЄЦЬ,

1

чайну

розтертих

дріжд-

СТОЛОіВу

ЛОЖ~

І

11 11 11 ~

Вимlси.ти ТІ!сто.. залиши- ~~

ти ·На

nіІвrодИ'Н'Н.

Потім

11 11 змазати яблучним пОіВнд- 11 лом . згорнути рулетом і :: JЮСТавН'ТН у негарячу ду- 11 ховку. 11 роЗ'Ката'Ги rонхи:м

шаром,

Ршктор Є. ФЕДЯА.

Jl Jl ~

Дирекція.

------------------- --

Броварське виробниче управлівия водопро­ вlдно-каналізацlАвого господарства доводить до відома rромадяи м. Бровари,

,що з метою понращення обслуговування насе· лення

проводиться

обмін

кожної суботи місяця з

абонентних

8.00

книжок

до 12.00. АдмІиlстрацtя.

ШАНОВНІ ПОRУПЦІІ В суботу. 14 вересня. о 8 годині ранку на ринку житлово го масиву відбудеться ярма­ рон

по

продажу

продовольчих ,

промислових

та господарчих товарів. В ньому візьмуть участь підприємства торгівлі та громадського

харчування райспоживспітш. Правлівия рай:споживспіJІКв. Броварському вlдділевВІО Держбанку ПОТРІВНИИ НА ПОСТШН'У РОБОТУ водій автомобі.JІJІ У АЗ-452. Адміністрація.

J________________________________________ ,

Нмівська обnастІо, м. Бровари, вуn. Ниївська,

154.

1-03-71; alд.qlny nартІйноrо жмтц - 1-04-61; аІдnо•ІАіІn~оноrо с:емретаР81, 8імІJ!у с:Іnьс:~окоFо rос:nоДОІрстаа - 1-02-92; коресnонАент;~ мІсцевоrо раАіо-нНJІ •-02-71; uстуnнМК41 реАіІктора, аІМІnІв промнсІІовос:тІ, nмст\в І масовоі роботи - 1-04-81.

ІVn'ИИ'Ца, суббот::а..:::__ _ _ _ _ _ ___;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5,

мстокозаrод.

11

змаааІВшн ri маслом . По- ІІ

Робіт­

ла матеріали для розслІ· д.vваИІНя адм1н<>ІРГанами.

години в

ТВ'І'ОВ RН'еВСІЮЙ О6ЛоІІСТІІ'. (На :f:KJ>aИIIOIQOM Я3ЬІКЄ) . ГазЄ'І'а вЬІходнт с 17 аЩ:>еля 1937 rода.

ники

на людину.

дирекція радгоспу переда ·

ropoдalQOro н райоюrоrо Сове'І'(}!І народн.ьІХ деnуФЕДЯЯ.

нерІв

вступу на навчання необхіДно подати

такі документи:

11 11

розтертим 11

посереди.нl

району .

Початок навчання 1 вересня 1985 рону 1 по мірі комплектування груп. Заняття на вечірньому відділенні проводяться з 18-00

СИІПа"ГИ ТОІрт 100 Г ЛОдРіб- ~~ НеtН'ИОС ВОЛОСЬКИХ горіХІВ. 11

вого

1

варів

неJСГ}'1Іа'І"И радянськими за­

М. ХАНДУРtН, народний суДДІІ район­

:N9 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

1

ІООІИаІМИ.

розпов­

преси.

•КРИНИЦЯ• У иедІто, 15 вересня, у примІщеннІ редак­ ціі вІдбудеться перше після літньо! перерви засІдання літоб'єднаВИJІ «КрнІПІця•. Початок заняття о 12 rодивl . Рада об'єднання.

ши .трохи солі, й о6ереж- 11

но зм•і:ШатНІ з

вІ.ДДіленнях

громадсьних

.

·маслом. Перекласти сум!ш у форму. заздалегідь

•РlЯ повинна стати уроко~ ДЛЯ іНшИХ ГрОМадЯН·, ІОН мають у власності транс­ nортнJ. засоби і З'ВИ•кли

про­

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•·-ОрГЗІН Брова~рс.коrо rородсно-

Пни ВЬtхода: DТОР'ННJС,

00010 ІІОІВедllі:І<у.

на тиж­

натуроплати

ro КОІ/оІН'rеТВ КомомУН.нстИJЧеощ>Й па,ртим· Укра.иt~~ЬІ, РедаІ!WОР Е.

ліста бУ'де час осмиели.ти

бити

листІ

кий• АшлосJІ про пору­ шеІПІн в орrанlзацlї опла· тн •раці, розІ:рад.ання Зас·rупник

посилен­

трипроцентному розмірі , але не більше двох цент­

що лист був розглянутий до газети '!ленів садової на nрофспілкових зборах Ориrадн вІдділка .N9 ~ колентиву бригади . На колектнвиому

по

і

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ ЛІТОБ'ЄДНАННЯ

11

11 11

і сільсьних

листонош

Своєчасuо передплатіть вашу rазету.

І І І І І І

на замітку

у

сюдж)'ІВачіІв

І І І І

ГосподарцІ

ІВИllУСТИ'ГИ ЖОВТКИ

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ НАДРУКОВАНИЙ У

заходи

РІК

Передплатна ціна на рік на газету «fJoвe жWІ"І'я• 5 нарбованців 40 ·:коrrійоос. Передплату можна оформН'ТН в рЗІЙонному

11

ню боротьби з пИJЩТВом 1 ТОРТ ІЗ ЗБИТИХ алкоголізмом. вшюрІ.нен­ ВІЛІОВ самогоноварlRНя• 1 нулоІ'О року за У'ЛраІВлlн­ ню г вершкового мас. 215-ою Нри.мl~ ла 150 ня мотоЦНІІUJО:.1 у нетве­ статrею розrrерти до бlлосо, резому СТ<ІІІі Він був нального Нодеж:у рес.пуб­ всИІПати посту. J ЮВо 300 г с~рl­ ollJ"I11)aфooaн ий начальнн­ лlки передба'ЧаІо цунрового ІJІіску і 150 г ще пОІКарання. КОІМ райвіддіЛУ мl.лtцlІ на борошна. Окремо збити в 100 tНар6ованцlв. Та виТ~ер у rоре-моrоцюс­ піщу біJ1ІКИ 8 яєць, додав-

можна підсУ'мува­ dicroplю, ·яка для

в!ДбуtВанН'.ям

«Про

1986

пада.

ІІ

адІІКе УІКЗGом ПрезидdІ ВерховноІ Ради УРСР віД 20 трамя 1985 р<жу

ЖИТТЯ)>

ВІдомча передп лата тривала до 31 серпня . індивідуальна продовжується до 1 листо,

І. СИВОГРИВОВА. ~~

ПОСТАНОВИ

больІІНХ ма'І"'Ііа.

~

До уваrи nередплатників

І

1

сюди, до кІт.ка років тому в сепв­ ти поспІшають щі Приморському од· селищно! евортнвиоі бази, трудіВІІИJ(И за­ ному :а райовlв ФеодосlІ ШКО.JІJІрі, 1 првлег­ фізкут.турва робота аво­ ІІОдіа, установ дилас• до переrлвду фут- тп е1л. І, незалежно від

&ІЯ!

11

жає їй міцного здоров'я, особвстоrо ща~тя,

І

Кримська абласn.. Ще що післJІ заІdвчеивя робо­

• ПИАЦТВУ -

Юхимівну НЛОЧАН з днем вароджеВWІ і ба-

11

11

ЗА

11

«Сільгосп-~1

ЗаІЮВнml трибуни nід Наталка Анісімова час всіх без винятку .Ігор. По-піна Прсжопець, а

'І'У•·

11

міста

11 1 успіхів у праці. 11 11 11 ~~8ііЬёі8ііііііііі •.ііі ___ іііі8ііііііііііі-іііііііііііііі.а;ііііії8ііі.іі;:,8.-іііі.ііііііі.'t

ДЮ\У за увагу до гостей, ми в Іграх цієІ підгрупи 1 веЛИJКу організаційну ро- були визначені спартакіВ- 1 боту, ІJІроведену спортко- ни Лсuриса Нарлава та 11 мlтетом <<Полум'я•. його ЛюбоІВ Оди•нокооа, спорт- •:

оолов.і в. м. ХарченІКУ.

Держстраху

набрали 6 ~:

10, - 7

техніка·•

інспекції

11 сердечно вітає начальника івспекції Наталію 11

«Спар- ~:

НнІвсЬJ<ий

там• має

Нолектнв

11

мобі.ліст•. Проіір.али дів- а1 чаІІ'а тіJWКи набагато силь- 11

радянських

l/t

СОН Я ЧН

Jl

в. м. дуже задоволені пІдrо'юв- таJК• та « Сі!льrосптехнJmривlтав кою та організацією зма- tm•, витрали у 1ю.манд гань в.ідчу·ваєrься за- «Автомо6іліст•, УПІ та

чемпіонату, nобажав їм партійних здоров'я та значН'Их спор·

т:а

____________"._..._._._.______.__._._....!fi

lt

гандболу

з

rкому ІМІіськоІ Ради народ- «Вс.і сnартсмени та Судіді н.іlШІІМ кома:щцам

них ;деnуrrат.Ів п.ер­ Зволь щиро

турі

+ СПОРТ + СПОРТ +

оя в урочистLй, святковІ!й -діоськоІ .колег1І туру обстанСХВЦІ.. Голова вююн- Л . Р . Маневич сказав:

круговою

І

СРСР

чемпіонат ВWq>Н'І'Тя lrop вlдбулС>-

РоопочаІВСя ювілейний XXV чем,пlона.т СРСР з гандболу серед Жіночих КОМіі\НЩ іВищоІ ліги. Шн

СПОРТ

ЖИТТЯ»

_ _ _ _ __

_

Друк

Індекс 61285. офсе'І'ІІ!ий

друковrаНІНй

Обся.г 1

ТЩ>tUК

І0.56О nn"'мІрннІ\Ь. .-· За'МОВ/ІеtІ!НJІ N9 4160.

_ _ _- : - - - - - - - , - - --

Sроварсьна дІ>УН8РІDІ КИfgcweoro oбnaoiiOrO уnравпtкня у сnрав&Х вндавІtнцтв, no.-.Jr.pal\:..i~ І І>ннжковоІ торnмl. АдРеса дРУ~ 256Q20. КІdв.::ьна обпасть. м. ВроІЩРІИ, вул. Кнівсwса, 154.

ВІркуш. -

- --

146 номер 1985 рік  

146 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you