Page 1

ПролетарІ всІх краін, єднайтеся!

о Р

r

А НБР

08 А-Р С Ь К О

МІС Ь КО І

raBeT8 ВИХОАИ'" 8

І

r

о

м; ась ,кого

Р А Я ОН'" О!,

р,Д , Д

17 Kai'J'.81937

року Ф

КОМ У И ІСТ ,Н Ч И О

КОМІТЕТ)'

ДЕПУТАТІВ

И Д РОД И И х

Ngl.6(~077) ф П'ятниця,

ПДРТІ'

,

12 вересня 1980 року ф Ціна

Трудова

Монументальна

УКРДІИИ,

ОБЛАСТІ

КИ'ВСЬКОІ

вахта

пропаrавда

ЗА ПОЧИНОМ ПОРОШКОВИКІВ

У нашому містІ - чимало \І,ам'ятникlв, якІ є ие тІль­ КИ окрасою площ, вулиць, сквёрlв, а '11 служать полІ ти1(Q-ВИХОВНИМ

та

культосвІтнІм

ТОН задають

цІлям .

Ось зметнувся у височіН., ~~icK Сл,а!,и. НІби на хвильку ' затримався на стартовій смузі бойовий МIГ-17 п~ред вильоrом на важливе завдання Вітчиз­ НИ. Грудьми захищає скроплену кров'ю п'я.ць радян­ ської землі безстрашний воїн ;- захисиик столиці УКР1їни, захисник БрЬварlв~ Схилив у зажурі голову, від­

даючи шану товаришам. ііо зброї -

правофлангові Працюючи під девізо;\! «ХХУІ з'їзду КПРС 26 ударних тижНі,В., но­ лектив фабрики верXlНЬ')­

нашим зеМЛlІкам,

які не повернулися додому з ратних полІв,

2 КОП.

бронзовиА

солдат Червоної Армії.

го

дитячого

'ві~МіННИ:МИ

незгасимостІ великих подвигІв у пам'ятІ народнІй. БІля пам'ятників полюбляють "ратнся діти, тут серАозні­ шають обличчя юнаків І дІвчат, тут нерІдко в задумі

робничу програму.

тектурного обличчя нашого мІста І

справляє вплив на

естетичнІ смакн жителів та гостей Броварів, мовою ми­ стецтва Jfозповlдає про славне минуле Країии Рад і виховує у громаДІІН патрІотизм, 11Ітернаціоналlзм, гор,

дість за рІдну БатькІвІЦИНУ. Виховує тонко, ненав'язли­

во і' дійово. ФункцІї монумеи:rа.(lістики рІзноплановІ" але надзви­ чайно важливі, бо · підпорядковаНі найголовнlЦІОМУ зав­ даilню комуністичного бу)l.iвництва - , формуванню нової, всеБІчно 'розвиненої людини. '

Кримська область. На ПОJlНвннх землях колгоспу «Дружба народів. Крас­

ногвардійського району з'явилась

молу ,

Броварщини, перебував обком комсо­

..

Разом з тим слід визнати, що ми не використовуємо всІ можливостІ для посилення, вдосконалеННIІ монумен­ тальної пропаганди. Три роки тому обласному художньо-оформлювально­ му комбінату було доручено розробити комплексний план оформлення міста образотворчими засобами, в то­ му числі монументальними. На жаль, солІдна піДРlІдна організаціІІ не спромоглася виконати ваЖливе завданни. Не проявляють достатньої ініцІативності і відділи го­ ловних архітекторІв міста і району. В результаті адмі­ ністрації підприємств, установ, радгоспів, споруджуючи адмІністративні, культурно-освітиі, спортивні БУАівлі, часто-густо діють автономно, на власний розсуд.

встановити на будинку,

установка .Каравела». Це

захватна дощувальна машина, продуктивність якої майже

в

IПВрОко-

-

два з половиною

додатново

вlДllIравити

торговельну

чого одягу на ;нарбованцІв.

Я'И!сть

(фОТОХРОНіна

Найва~омІший

РАТАУ).

тиlВУ роблять говl

Новоселам-добротні ЗБІльшення продажу Приємно зазначити, що добротних товарlв-найnе­ останнім часом стали но­ реНОНЛИВlше свІдчення зростання добробуту тру­

рнстуватися

питом

дящих. Ось взяти наш цевих фІРмовий магазин «Меб­ лІ.. За BlctM мІсяцІв ни­ яних нішнього року вІн продав мешканцям мІста, важно новоселам,

мані тних

пере­ рІзно­

вироБІв

проценти

на

плану.

у

",кків'»? Дошки подібного типу варто було б встановити

вироби

атестовані

на

ЧІТКОЮ

нормовому

балансі

радгоспу

по­

наших мІс -

пІдприємств,

За фермах

шнроним

меблІ дер­

жавний Знан яностІ. У ве­ ликій кільності продаємо нухонні набори деревооб­ робного номбlнату, лlжна­ дивани і шафи для віта­ лень марки деревооброб­ ного об ' єднання.

1 мільйон 294 тисячІ кар­ бованцІв, що складає 104

яким починається

на

Багато

добротних

надходить

до

Білицької,

нас

Із

БілоцерКІВ­

ської фабрин та Інших меблевих 'ПІДПриємств. Це дає

можливІсть

дня не

ножного

задовольнити меНІре

со,рона

попит понуп­

ців.

О. МАРДАР, директор

магазвву

.Меблі ••

Ольга Дмитрівна ТопІха, швачни Тамара Ностян ­ тинtвна Миронець, Ганнз. Гри,горlвна Теплюн, Ніна СтооанІВ1На Гаврилець та багато інших, srnI ~Te.мa­ тично

ви,конують

завдatнRЯ

на

процентІв.

Р. ЧЕШУЛЬКО, інжеиер по оргав1зацlI соцзмпlUlВJl.

тваринницьних ловнчем Денисенком. Ном- тужних трантори - С-І00 . значну пи­ байном сВнхрь. в агрега- і Т-74. МеханІзатори Іван тІ з трактором Т-74 вони Трохимович Вlзер 1 Петро

силос.

У нинішньому році

успішно

винонують дове- Тимофійович

Або візьмемо інший приклад -НОвий кінотеатр «Прометей». Бажана, щоб тут дійсно відчувався дух прометеївської боротьби за щастя людей. І дати це від­ чуття може лише відповідне оформлеl;lНЯ lитер'єрlJII та

би неменше 6000 тонн. Як же виконують Михайло Федосійович Рн- ву. Важливим вони взяте зобов 'язання? На це запитання дав жий з траитористом Іва-

у постанові ЦК КПРС «Про дальше поліпшення I~eo­ логічної, політико-виховної роБОти» підкреслювалося, ЩО , на сучасному етапі зростає виховна функція всіх Воидів мистецтва. Це положення повинно бути для нас

керівництвом до дії.

П' ять місяців на орбіті У Леоніда Попова і В<і­ ПО коомІчному матері'ал!'­ лерlя РюмІна почаlВСЯ знавству, . меди:но~іолorіЧ­ шостий мІсяць роботи У нІ дослідження. на'вколоземнаму носміlJНС­ Нерівництво польотом і му просторІ. медичний п€рсонал Цент­ За час тривалого орбі­ ру кеРуіВання польотом Із тального ,польоту вони ВИ­ задоволеНням вІдзначають нонали вели,иий обсн::" високу працездаТБdсть досліджень, яні включ<,­ ЛеООІ1Да Попова і Валерія ють спостереження і фо· Рюміна, добрий стан здо­ тографувarнн.я земноІ по­ ров'я і наІСТР1й обох 1К0с­ верхні, астрофізичні спо­ монавТіВ . стереження, еl\OOеримє.нти (ТАРС).

господарства

зобов'язалнся

вІдповІдь нашому кореСПонденту Г8JIИВl Поля­

ков1й днрентор радгоспу

Володнмир

йович Осадчий.

300

ном

Миколайовичем

Бу-

105-110

процентів.

гентарів, з маси іЗ поля

зби- того , на площі 50 гента­ за- рів M~ЄMO непоганий уро­

що

Щоб одержати ВИСО}Ю-, якІсн;ий силос, кормодобувники Чітно дотриМуються технології силосування. Вони здрІбнюють

зелену масу, Пlдв'ялюють ЇЇ,

прагнуть

,}{унурудзу на силос ви­ ростили з насІння висоностебельних сортів і гібри­ дів . Отже, є можливість занласти необхідну нlль-. кІсть силосу на стІйлоций період для худоби.

На

носовицІ

зайнято вІсІм автомашин. маси Добре трудяться

ни

в

1О -15

перевозять

сухі

до

межах

ТОМУ:

зеленої

добавни-

процентІв здрlбне­

шофери ної соломи.

щодня

по

Нормодобувнини нашо­ го господарства ділом від­ повідають на постанову ЦН НПРС і Ради МІніст­ рів СРСР «Про додатно ві заходи по зБІльшенню ви-

28-30 тонн зеленої ма- робннцтва грубих 1 соко­ СИ,значно перевиконуючи витих кормів у 1980 році дов'ЄДен! завдання. та підвищенню їх яності •. Висок~

трудове напру- Вони

ження панує нині 1 ноло строни

прагнуть

Зібрати

у стислІ

вироще­

силосних траншей. Ще ний урожай, бо знають, силосної кільна рокІв тому ми по- що при збиранні силосних

у _ H~POIKi маси працює три номбай­

строки завантажувати траншеї, ущільнювати та ізолювати масу від доступу повІтря.

силосується ,

до траншей ми додаємо

уномплентова- жай с.оняшнина. Це дасть

За НИмИ занріплена необхІдна, технІна.

фантором

висоноянlснoro

На підвезеННlзеленої 60-70 процентІв.

Іван Григорович Ричик І ГригорІй Сергійович Сений надрами механlзато- можливІсть пІдвищити ЛІоН, якІ :прибули до нас рІв, автотранспортникІв, янІсть: силосу, збільшити із раЙсільгосптехніни. АвдопомІжних робітникІв . ~MICT ' lIОЖИВНИХ речовин. томашинами Г АЗ-53А вояний

одержання

вико­ спра-

р'яном. ЩоденнІ норми силосу.~ забезпечення не­ ОлексІ­ виробітну вони винонують .обхlДНОl вологості маси,

ян і будь-яких Інших нор- них на 54 гентарах у су­ мІв, У господарствІ CTBQ- мІшІ з соняшнином. Нрlм гІн,

Ілющенно

дені завдання. Не в1Дста- своєчасно І якІсно ють від них І номбайнер нують доручену Ум

на

Для заготівлі силосу, на площІ

рено механІзований рально-транспортний

тижнеFl

120-130

теХНОЛОГIЄIО

заготовити його на стійловий період для худо­

монументалІстики.

ЗМJ­

«ЗаворицьниЙ •

тому вагу займає

У містІ й селах РilЙОИУ є чимало. фасМI.В,придатних для створення мозаlЧНИХ композицій. Однак архітекто­ ри, керівник~ підприємств, сільвиконкоми поки що не

пра.вофлаti­

гання В'ЯЗ8J1'ЬНJЩ1 Юна Степанівна Помазо.и, Олn­ га ФедорІвна Голод, Лі­ РУНО8а, меб­ Дія Миколаївна

меблі

лІв

вн:лад у

соцІаЛlстИ\Ч'Ного

нормодобувнини

можливосТі.

вира ·

загальнІ досягнення ~олек­

і на будинках ряду інших вулиць, які "аз,аНі Іменами видатних історичних осіб, знатних ЛЮАеА Броварщиии.

ЦІ

тисяч

ним п'ятинутником.

ФО'l'О К. Дудченка.

нина м . Броварів, першої в СРСР жlнки-таикістки М. І. Лагунової, яка особливо відзначилася в боях за визво­ лення нашого мІста вІд нІмецькО-фашистських загар б­

реалізувати

156

g

ДИТН­

За цей період набагато пол і ПlШено

МИХ KYJlЬTYP.

сту: «Ця вулиця названа на честь Почесного громадя­

прагнуть

мережу

На знІмках: заводськІ інженерн-конструкторн П. П. КупрІввич (праворуч) бtв. 210 тисяч одиниць. що онладає 43,Б процен ­ І А. А. Стальнов стежать за роботою «Каравелн»; праворуч ДОЩУВ8JlЬна та вироблюваної npодук­ установка ДМФ-420 (<<Каравела») на вологозаряджаlDll грунту під посів ози­ ца, реалізовано з почес­

вулиця Марії Лагунов'ої, знак Із написом такого змі­

фасаду засобами

Зокре­

конано на 102,2 процен­ та. Це дало 'МОЖЛИJ!I'С'І'і>

ТакІ агрегати почав випускати Первомайськнй завод «Фрегат», що в Ми­

колаІвськ1й областІ.

Прикро, що чимало історичних подій Аосі 'не увічне­ іІе в граніті або мармурІ, бронзі або міАI ... Чому б, на­ приклад, не

нова

разн внща, ніж у ДДА-І00М.

Вёличні пам'ятники на честь repoїB громадянської і

після ВН3ВОJlення

за­

ма , 'плаlН по реалізації оЮl ­

Вели'КОЇ ВІТЧИЗНІІНОЇ ' ВОЄ,Н збудовані не лише в Бро­ варах, а йу багатьох: селах. € в мІсті та районі І меморІальні дошки - на будин,

ку, де мlстйвся штаб Південно-Захlдного фронту, який керував обороною столиці України; на фасаді примІ­ щення ГоголІвської с"ередньої школи, де в 1943 році,

успіхами

вершив восьмимІсячну вn­

завмнрають сивочолі ветерани.

Монументальна пропаганда дІє і на розум, І на чут­ тя людей різних поколінь. Вона увиразнює риси архІ­

3.

тринотажу

Усім броварчаиам добре знайомі обриси цих монумен­ тів, пІднІжжя якнх полум'яніють квІтами символом

ни. Ножен еніІІа'ж доби­ ва ється високщ'о виробlт­ ку. СуМЛІнно трудиться номбайнер Микола Мики-

БУдУвали облицьовані си- нультур , У

пізнLй стадії

лосні споруДІ!, в 'янихна- розвитну рослини грубіша­

багато ,менше втрачається ють інільнІсть поживних норму під час його зб ері- речовин ' У них

зменшує­

гання. ться. В госпо<дарстві вже Для заготівлі силосу тович Денисеино з транто­ На трамбуванні силос- занладено БІльше 3000 ми 'виростили кукурудзу ристом Дмитром Михай- наХ маси зайнято два по- тонн силосу.


*

2 стор.

вересня

12

1980

НОВЕ

року

ЖИТТЯ КСУЯП

КОЖНОМУ

-

ПІДПРИЄМСТВУ

ЕфеИТII*ТIа-очеВlдна

На пусковому об'єкті

До снладу нашою.)щ- ~HO • серUlИe вlfPOб- Переябачено все для по­ робничого деревооopQбнo- нИЦtво JIIЖКО-ДВJaН . .Що- ширеННЯ передового дос­ го об'єднання входить

1'0-

ловн е Підприє:vIСТВО БроваРСl:П\ а меблева фабрака , її Сухолуцьна філія І ТРОЄLЦинський госпрозра-

хунковий підрозділи

правда,

IIIОКИ

що " питома

органІзацІю

цех . УсІ наші ції_ Найближчим часом спеціалізують- плануємо збільшити їх

реалІзовано меблІв на 5 мІЛЬЙОJ'llв 247 тисяч нар-

меблІв .

ОстаннІм

Одночасно

бованців І винонано план

оновлено на

103,6 процента. План

часом ми випускаємо їх 6 асортимент меблів на 50 по випуску найменувань _

дивани,

конкур­

сів на кращого рац!оналі­ затора. Все. це з кожним днем дає вІдчутнІ резуль­ тати. За вісім мІсяців

СЯ головним чином на ви- випуск. пуску

віду,

вага вироБІВ BHLЦOЇ натегoplї снладає невеликий процент в загальному обсязl вироблюваної продун -

Це

ліжка

лlжка- процентів І повнІстю зня-

нано на

одинарнІ, то з виробництва внроби 'І'оварlв

набори меблів для віталь- другої натегорІї .

вого

.

меблІв вико­

111

процентІв, а

нультурно-побуто­

призначення

на

-

Ні, нушетки , набори мебВпровадження КСУЯП 104 проценти. лів із лози та однобічні особливо позитивно вплиТанІ досягнення дають матраци. нуло на змІцнення трудо- усІ пІдстави впевнено ска-

З

ВИLЦОї

метою

дОсягнення вої і виконавчої дисцип- зати, що план десято! п 'я-

ефеНТИвностl

ВИ- ' ліни серед роБІтників ·ra тирічки наш нолектив ви­

робництва, у ли.пнl ноле}{- і~женерно-техНIЧНIІХ

пра- нонає успішно І пІдготує

тив підприємства впрова- ЦІвникІв. Зараз B~~ 93.5 гІдну зустрІч XXVI з'їз­

див у дІю компленсну си- процента прОДУНц!l з~ає- дові КПРС. НайкраLЦИХ стему управління якІстю ться з першого пред яв- успІхІв добивається на

продунц!ї. Цьому передУ- ленн!'. Люди почали сер- ударнІй

вала

велика

іІ1ередз'їздlвсьнlй

підготовча ЙОЗНJше ставитися до ро-

робота . Було розроблено' боти , підвищилась особис- вахті нолентив другої І впроваджено 41 стан- та вІдповІдальнІсть за до- дІльницІ головного пlд-

дарт Підnnиємства .'1'

У

По-ударному трудову .ваХ1'У

дукцll в

З

Бондаренно_

метою - дальшого по- ' меблІ

якостІ

(НСУЯП) втілено здІйснюється

життя

ряд

спрямованих

роботи ном

рудженнl нового лІкуваль­ ного ,норпу,су .центральн:; ї

районної лІнарні. До здач І

якостІ. вІн

ряд органl- перевинонує

Зна­

завжди

свої завдан­

заходІв, організовано навчання ін- нладом для Інших.

на

дальше

женерно-технlчних

пра­

пlДВИLЦення ефентивностl цівнинlв, роБІтникІв і Для цьоro і якостІ роботи. Перш за службовців. все, атестовано на дер- спецІально обладнано жавний Знак якості І за- клас технІчного навчання .

с:пс ­

Випуснаючи

з державним

організа- зац,ійних захоДів, а саме: ня , служить хорошим при-

цIЙн().-теХНіЧНИХ

ющь Із ПМК-15 ,а БМУ-6 '11РЄсту «Бровари­ на

впровад- марни .

ми управління якІстю про- ліпшення

честь

ХХУІ ,з'ї,аду КПРС ко­ лективи будІвельних дlл!,­

цромжитлобу\Ц.

результатІ

ження компленсноі систе-

несу т ь на

ручену справу, а особли- приємства, яким нерує во за честь фабрично'! майстер Ганна ПавлІвна

П. ВАСЬКОВСЬКИИ, головний інжеиер вироб­ ничого деревообробного об' едв8IIIUI.

йото в енсплуатаlЦію зали ­

шається роблять свого

днІв. І вош! все. LЦоб слова

55

ДОТРИ:vIати

з

Вересень з вІтно-виборних

честю.

первинних

На фото : бригадир сто­ лярів В. Г. Пилипчук ( вгорі)

І

иого

ських

ві.но,нні

рами

і двері, а jШИЗУ -'- бригадир штукатурів О. І. ' Пащенко 13 робітницею опоряджувальні

в атмосфері

комсомоль­

органІзацІях

Бро­

діловитості

факт, LЦO багато комсо- сомольцl сумлІнно вино ­ мольцlв освоюють основи нують доручення. і ця об­ Спlлчани побутномбіна­ полІтзнань або вчаться уставина ВlШадає з поля ту досягли визначних ус­ вечірнІй шнолl. На непо- зору комІтету ЛКСМУ. піхів в трудовІй та гро' ганому рІвні велась І Отже, працювати є над ма.дсьній дІяльності за спортивна робота. Про чим. Є А кому працювати: останній рlн. Про це свІд­

ро-

.

боти .

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

мІста Броварського по­ буткомбінату.

В. І. Саченко ведуть внут­ рішн і

варщини_ І першІ збори такого рІвня вІдбулись в однІй з краLЦИХ номсо­ мольських орга,нізацій

помlчнУ.н

Г. П. Дуда (ліворуч) прп­ па,с.овують

мІсяць зборІв У

Фото А. Нозака.

все це, про чимало інших про це свідчить дІло ви­ чать 'високІ поназнини в справ розповіла у звІтнlй тlсть НИСТУ'пlв присутнІх передз'"іздівсьному соЦ!а­ доповІді про роботу орга- на .зборах. Не закрученІ лі.стичному змаганнІ ном­ нІзації секретар комІтету фрази й пусті слова, а сомольсьно - молодІжних '}юмсомолу В. П_ ТИІЦенко . ,конкретнІ вказІвки на ненолективів за дострокове винонання

плану

остан­

нього року десятої п'яти­ річки. Великою розмаху серед членів ВЛКСМ по­ буткомбінату набуло на­ ставництво,

молодими ,

зонрема.

тІльки-но

за

при­

бу лими З УЧИЛИLЦа пра­ цівниками занрinлюються

Однак. вназуючи на по- долІни і пропозиції щодо зитивне, вона зупинилась їх виправлення харак­

і на недоЛіках_ Це стосує- терна

ться

гласностІ

тивної розмови про спра­

штабу «НомсомольСького прожектора. . Листки

стави споДіватися, LЦO в новому звітному перІодІ

тичного змагання. Потре- ви комсомольсьнl . Така бує антивtзаЦ!ї діяльність а11мосфера зборІв дає під­

«НП» виходили дуже нерегулярно, а Я' НLЦО й виходили, то члени штабу Саме згуртованІсть, від­ не завжди порушували чуття лї'/{тя товариша найважливІшІ теми. Не дозволяє всьому колекти­ було зв'язку «прожекто-

досвіДченІ

спеЦіалІсти_

ву

комБІнату

ти

прапор

високо

трудового

нес­

су­

перництва_

Але

здобут­

ками в праці гордяться комсомольці. Велику ува­

,'\

~

-

...,.g.,.."..,....,......,.....,...~~.,.~,.,........,....",~.,.....".~..,...."...."..~.,..#,.,...".....:'"':..,..,.

у центрі уваги-змагання бінату іде звітно-виборна кампанія. Звіти І вИ!бори в'же вІдбулися в 22 з 4'7 профгруп і 5 з 10 цехо­ вих црофоргаНіЗацій. На

висоному рівні про­

йшли звітно,виборні збори цеху

мер,

ХОЛОДИЛl>Них

де

ному

головою

В.

М.

Ю\ ­

місце Е ­

Гутман.

У

ш е но

важЛиві

підготовки

Зараз

готуються

звіту­

вати ГОЛOlВИ профспілно ­ в их номіт е тів ремонтно­ м е ханічного цеху Р. С . Борсу к і автога,ражної ді.lьниці-А. Н . Волошин . Поп ередній аналіз мате­

ріалів

звітно-виборних

було соціалІстичне З:vIё.­ гання . HeLЦoД8BHO нолен­

зборів показує, LЦO на КО:vIбінаті необхідно влро­ ваджу.вати нові Фор;\ш

тяв завершив

трудового

центрі

уваги

присутніх

п'ятиріЧ!JУ

програму, але виступаючі вказу;вали, LЦo ця подtя стала'ся пізніше , нІж на­

:vIічалося зобов'язан.ня,ми . Поряд з об'ЄНТИlВНИМIІ причинами було вказаnо і на неВИJюристані ливостІ та резерви.

мож­

На . зборах цеХ{) 13 о ї ПlрофQргаНlзацlї, яну ОСІ.'­

лює Л. І_ Павленко. пору-

Особливо

супеРНИЦТВd .

потребує

жв авлення

по)-

зма:га,нr.я

бригад, LЦO Д03ВОЛИ'І'Ь ан­ ТИВіЗувз'ти рух за піДгn­ товну

вагомих

даРУНІНіВ

трудових

ХХУІ

_з'їзду

ІШРС . Л. БАИЛU. заступЦик голови комі­ тету профспілки . Деревообробний номбі,нат .

БУДЕ МЕТАЛ НАДЄЖДИ

Норільськ

(Нрасю)Яг-

тонни мrдl ш е но

і нінелю БИ;>,­

од е ржати

передодні

тут

XXVI

на­

з'їзду

НПРС . Полярна ніч, сора­ каградусн!

ні

вітри,не

морози

і силь­ перешкодили

будівельнинам спорудити величезний плаВИЛЬНІІЙ норпус. На шести його гектарах змонтоване висо­ нопродуктивне

уста тну­

ваІННЯ . Тenер дО агрегатІВ стали ек·оплуатацIЙнИl<И почалось випробуван­ ня техніки. Іх участь у

Однією

з

N2 5.

тар

мІсьного

комІтету

найголовнl- ЛНСМ Унраїни В. Рогач.

допоможе

приfu.tальних 'І1'Щприє.мС'l'9.

достро.ково

Своєчасна ПIДГОТОВ1(а роз­

менські ба'вовн.ярі вирІши­ ли продати державІ 1.210

lВантажува:tJьноІ і СУШИЛЬ­ ІНОЇ техніки, .вагового гос­

240

ність.

подарст.ва,

лоК'Нистого.

ОПОРНІ БАЗИ ХТЗ

вих ЄМlностей , ЦlлодоБОRа робота на ' тонах І елев~­ торах дають можливість хл!бозаготl.В ель ник а м IfIРИЙ:vIати за добу БІль;]]

операції складне

устатну­ потуж­

Харків. Надійну рОБОТу

ський край). На фіIН!ШПУ ПРЯ:\1У вийшли будlВНИI\И Надєждннського металур­ гійного заводу. Перш!

сьна робота в школІ

'ЦіЙ

ва:ння на проектну

приміLЦен,ня,

зданого в енсплуа'І'ацlю ::І н е доробна'Ми, до зими, пе­ ліпшення побутових умов .

нонтакт посилив би боАовнтІсть штабу. На низькому pLвнI _ перебуває шефших причин досадних про-

металургам

питання

ристІв» З гру'пою народного .контролю, хоч таниА

' .робота первинної органі­ зації ЛНСМ України пІд­ н1меться на янlсно новий щабель_ Секретарем комІтету комсомолу переобрано В. тищенно. У роботІ збор1в узяли участь сенретар партбюро IрaйlIобутномбlнату Є. Х. Кузьмич і перший секре­

гу придІляє організація і підвищенню рІвня знань молодІ . Свідчення тому-

вивести

У профгрупах І цехових профспlлнових органіЗа­ ЦІях деревообробного но·:\!­

в

не самими

особлив.lсть колен­

соцlаліс-

Тlранторів марки Т-150!{ на полях Білорусії гаран­ тує Ха'ркІвсьюfIЙ трантор­ ний завод. Віднривши у BepXHЬO~ДBiHCЬKOMY віДді­ ленні «Сільгосптехніки;) опорну базу, харків'яни ,завершили

І}ШХ

створення

техн.іочних

та­

пуннтlв

Ю. КАРМАН,

махів є те, LЦO не всІ KO~-

як

200

введеНJНЯ

но­

ТИСЯЧ тонн зерна.

студент

тисяч

юнн

сирцю ,

тИ!Сяч тонн

КДУ.

З

них

ТОНИОВІ)­

УРОЖАИ ГОЛУБОІ НИВИ ОрджOlll1кlдзе. Почалась 'путина

у

ставиах і

штуч­

них озерах ПівнІчної Осе­ тії . Кожен гектар «roлу­ ТОНКОВОЛОКНИСТА бої ниви~ дає тут по 50-Ашхабад. -НaйщJ.ннl ш а 60 цеwrнеріВ Kopona, с·}­ амура, тов­ тонковолокниста бавовна зана , білого lМогутнім пот,жом пІшла столобика .

НА ПОТОЦІ

-

R за,готівельнl пуннти Рибницт.во одна з га­ усіх областях реопублікn. на Тепер у к,раїні діє БЛИЗЬ­ Ту,РН·:vIЄНії. Ії достав.іЯЮТЬ лузей сіЛЬСЬ'кого господар­ ко сорока опорних б'13 з плантацLй Ашхабадсь.к()ї ства, яка інтенсивно ІЮЗ­ і МCllРIІ'ЙСЬНОЇ областей. внвається в автономній ХТЗ. На два ТИЖJНі раніше. ніж ,республіцІ. ТІльки з по­ торік, почати збирaR!НЯ чатну нинішньої п'ятирlЧ­ врожаю зробила можли­ ни f]JJоща В{)дой.м зБІль­ ХЛІБ ~ У ЗАСІКИ вим спеціаЛЇ'зація багатьох шилася вдвоє. С'І'авни Р03Барнаул. Зростає потік ,господарств на вирощу­ міЩені на землях, ЛіКI не зерна з цІлинної ниви Ал­ ваннІ сноростиглих сортів прищатнl. для рільництва . таю. ОбробJ(У врожаю в бавовнину_ На честь нраї ведуть усі 120 ХЛlбо-_ ХХУІ з'їзду КПРС турк(ТАРС-РАТАУ).


НО'ВЕ НА ШRІЛЬНІ

ЖИТТЯ

Генеральний

секре­

хід до загальної се­ , редньої освіти, випуск­

тар ЦК КПРС товариш Л . І. Брежнєв у Звіт­ ній доповіді ЦК КПРС XXV ,з'їзду партlY, ви­ значаючи

завдання

ники

сереДНI>ОЇ

IПІдприємств

присвоУти

ко­

оволодіти

кими

про­

8

фесій 829учням. Сві­ домому вибору профе­

глибо­

знаннями

змогли

кваліфіка-

ційнІ РОЗРЯДIf. з

школи

за період навчання по­

винні

СВІДОМО

сії

основ

значно

конкурси

сприяють

«Кращий

за

на­

наук І трудовими на­ вичками для роботи в

уково-технІчна револю­ цІя «надає іншого, ніж ранІше, характеру пра­

ствІ, підійти дО ОВОЛ(j­ діння професією.

Враховуючи, що уч­ ні ІХ класів у перший

Всебічне поліпшення трудового навчання і

перІод навчання ще не підготовлені до про­ дуктивної праці, основ­

муністичного ня,

вихован­

пІдкреслив,

ці , а товці Ці ••

значить,

людини

що

народному

і підго­ до пра­

також

по

ню

комбіна-

удосконален­

системи

навчання

але

трудового

учнів.

У

часних

умовах,

країні

здійснено

су­

коли

ГОСІlОдар­

зміЦнення

ну

і

грунтовно

а

в

також

нахилів

протягом

пер­

випробуванню учнів, їх

сил

на різних видах роБІт (робочих місцях того чи іншого профІлю) для попередньої профе­ сійної орієнтації учнІв.

оволо­

діти нею. Протягом двох років кваЛіфІка­ ційні комісії базових

пере-

увагу

шого півріччя приді~ ляємо теоретичній і IПрактичній підготовці,

мате­

ріально-технічної бази в цехах і кабінетах комбінату дає можли­ вість не тільки підійти до вибору професії,

гічного колективу міжшкільного навчально-

виробничого

профеСіЄЮ», баТЬКіВ­ ські конференці'і.

профоРІєнтаційної ро­ боти серед молоді, а

Це положення визна­ чає .стратегічниЙ на­ прямок роботи педаго­

ту

СІНО ЗБИРАЄ «ПИЛОСОС»

ТЕМИ

Обирати професію

ДосвІд показує, що кожний четвертий учень 13 пе,рший перІод змІ­ нює профіль навчання на інший. Значне мІсце відво­ димо зміцненню зв'яз­ кІв із сім'єю, якав першу

чергу

Агрегати,

. ні

вони

можуть

області, су.

валки

На

списаному

комбаи­

двигун.

У

молотильному

барабані

спиляли

штихти,

поставили

додаткові

ві

приварили

фланці,

боко­ пла­

стини лопасті. Виишов вен­ тилятор великої

ці напрямки роботи комбінату залишаться у

Кустанайської

підбирають

ні СК-4 залишили лише корпус, ходову частину і

повинна

розкрити­

навчальному

радгоспу

сіна за принципом пило со­

найповніше.

.провідними

сконструиова­

умільцями

'« Дієвськии»

допомогти молодій лю­ дині знайти себе, ви­ явити свої здібності, нахили і використати їх саме в тій, сфері людської діяльності, де

ся

*

12 вересня 1980 року

потужнос­

ті. Підібрана маса за допо­

новому

могою повітря подається по

році.

жолобу

Г. ШОЛОИRО,

в

причіпні

візки.

3а день такии підбирач за­ вантажує у візки 500-

директор мІжшкІль­

ного внробннчого комБІнату.

600 центнерів сіна.

3 стор.

• І(ОЛОНІ(А І(ОМЕНТАТОРА

/Військовий психоз

У США Найбільш войовНИчі Ікала НАТО, насам­ перед американські, ве­ дуть

справу

шої

до

злочинного

броєнь,

AonoMory

ПОЛЕ.

доповідачам,

вересня в ,області

24

-

день полі­

ня прово·кацій соціалістич'них

ТИчного іиформуванИJl трудJIЩИХ

ТЕМА:

ЗовиішИJl

політика

КПРС

~ полІтика миру і мlжиародноl беt\­ пеки

ЛІТЕРАТУРА:

ЛенІн В. І. Про лозуlНlГ «роззброєн­ ня». Повне зібр. творІв, 1'.

30.

Ленін В. І. ЗОіВнішня політика ро­ сІйської революції. Повнезібр. ТВО­ рі·в.

т.

Програма КОМ~Ні'СТИЧНОї парт,Ї Радянського Союзу. К, ПоліТВНlДёВ ~КіРаї.ни, 1977. Нонституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалі,сти'ЧНИХ Реооу·блік. К, ПОЛітвидав Уl{ра,їни,

1977. Матеріали XXV з'їзду КПРС. К, ПОЛll1видав Укра'l1ни, 1976. Про Міжна'родне становище і зо'3нішню політіПКУ РадЯ'Немюгv Союзу. Пoc-rанова Плен)"му ЦеН'1tрального Но­ мітету НПРС 23 червня 1980 року. «ПолитичеоиоеСаІМообразо.ва:ние >.' , 1980, М 8, с. 7-9. У ЦеН'l1Pальному НоМітеті КПРС. «Pa~HCЬKa Ylf(palHa., 1980, 24 серп­ ня.

За мир 1 роззброєння. Заклик }СО­ муніст1.в до !IІа/РОДів ЄВРOOlеЙ'сьних КP;J.­

їн. сПравда., 1980, 30 НlВітня. Брежнєв Л. І. Наш курс мирне т·ворення. Промова на lІІередвиборних зборах виборЦ1'В БаУ'МаНlCЬКОГО вибоР­ округу

М.

Мос'К:Ви

22

лютого

рону. М., Политиздат, 1980. БрежнЄІВ Л. І. Промова на уРОЧи­

1980

стому

засіданні

в

Алма-Аті,

ПРИСВ;J­

ЧеІНОІМУ 60-рІччю Назах,ської РСР і Комуністичної партії Казахстану. «Ки­ ївська п,равда., 1980, 30 серпня. Нириленко А. П. Промова на ХІІ з'ї'зді У'ГОРСЬ'КОї соціалістичної робі:'­ ничої партії 24 березня 1980 РОКУ. «Правда», 1980, 25 бере3'НЯ.

Щербицмшй В. В. Лен!ні,зм прапор нашої епохи. Виступ на рес­

пуБЛ'\канс:Е>КИХ збора'х ветеранів тії

грудня 1979 (р<жу. сРадянсьна У);­ раїІна», 1979, 28 грудня.

27

ЗОВlнІШНЬOlПолітична про,І'Р а м а з'ї,зду КПРС у дії. К, .Науко­

XXV

ва думка.,

1978.

За-гладін В. Голо~ розуму і !-СТОРИ'.І­ ної відпо, відаЛЬНОСті. «МИРOlВая З/}{ОНО­ и

1980,

В да»,

ром леніНіЗМУ»,

междунаРОДНЬІе

М ім'я

отношения»,

с. 3-20. миру і соціалізму.

7,

1980, 25

«ПраЕ­

серпня.

ПРИМІРНА ТЕМАТИRА ПОЛІТІНФОРМАЦІИ З пнтань політичного життя краІни

44-

становища

Тради,цtйні

НРИіМські

третини

площ,

полях,

незалежних

плоскоріЗНОї .

ЗУ;СТlрічі на

ВИЩО/МУ piВlНi плідна форма зміТJ;­ неН1НЯ дружби й розвитку співроБІТ­ ництва братніх соціалістичних країН. «Правда», 1980, 24, 25 серпня.

'І1РИДЦЯТЬ шість POK~B шляхом со­ ЦіаЛі'ЗМУ (9 вереСІІІ'Я - національне

техніки .

,новагу,

яка

ус,віті,

с.клалась

на

свою

ко­ ристь і на шиод.у Ра­ дянському Союзові і всій соціалісти':ИІiJЇ

результати

своїх

оброблЩІИХ пло­

цього

одержали

з

року

кожного

37·

цeHTH€­

рів пшениці сятьцентнерів

на' де­ бі,1lьше,

на

площах,

зора­

нованих.

Механ'ізатори

ді­

облас­

ті підготували все дшr проведення посІвної кампанії в оптимальні строки. ' Виконання пе­

яльності багатьох гос­ подарств Казанкївсько­ го, БаЦІтанського, Но­ воодеського, Вознесен­

редбачених заходІв по­ всюдно взяли під свій

ського, ВесеЛИНівсько­ го, Очаківського, ін­ ших районів. ' Так, у колгоспі «},Ковтень» Єланецького району на

контроль

комісії

по

яності сівби. (РАТАУ).

у,рожаю 1980 рО1,У. 17 серпня.

Замовленням будов конання. «Агитатор», С. 10-13.

переве­

буряків

1980,

- IВLдMiiНHe ви· 1980, N2 15,

ЗмІlЦненніЯ єдності, розвиток спіfl­ робітництва із браТНіМИ соціалістич­ ними нраїнами важливий напрям радянської ЗОВНішньополіти ч н о 'і

діяльності. «Политическое самообр'1з.ование », 1980, с. 2Н-36.

Славна cTopima історії нашої Батьківщини (8 вересня БОО-річчя перемоги на КуликО/Вому полі). литическое са:мообразование», N2 8, С. 122-128.

«По­

1980,

ГегемоніЗІМ BQpor миру і міжн'1родної безпени. «ПОЛИТИЧе'Сное само­ .обrpаЗОlВание», 1980, N28, с. 37-45.

Афганістан: roловні напрями робо­ ти. «За рубежом», 1980, М 31, с.

ніСТИЧilЮЇ партії Казахстану). «АГIi­ татор», 1980, М 15, с. 26-29.

ної

12-13. Боротьба з антиподами комуніСТИ'І­ моралl

рального

-

необхідна

виховаlННЯ.

саlмообразование»,

-96.

умова мо­

«Политическое

1980,

М

8,

її організаторів; еприя­ ти

пропагандІ

ненню

і

с.

здійс­

агресивної

стр:,­

Teгlї НАТО.

На нинішній, як Іпопередніх

1

на

,сесіях

асамблеї,

для

розду­

антирадянсыІQїї

істерії і

!Підбурювання

до нових раундів гонки

заяложеНі

«радянську

баЙІЩ загро­

пустили

і

американ­

зокрема, 1!Н­

відмовитися

раТИфікації

від

Договору

'необхі~нIС'Ть

розширення

по забезпе­

«Цра.вда»,

п/)­

задума!ми

ОСО-2 і намагався ви­

'

зення і переробки ЦУIКРо.вих

за

лравдати

«Пра~а»,

збирання,

асоціація

О cГYIД ,

89

ракетн{)-

ядерного

арсеналу

НАТО.

Бельгійський

генерал, жить

ництва і широкому застосуванню alВ­ томатичних маніпуляторів у галузях народіЮГ0 го,сподарства в світлі вназі­

своєчасного

ця

магав

Про заходи по збільшенню вироб­

ченню

,році

/кликarn:а,

хаФіЯМ,

4ШД прапором 16, С. 2-3.

Про додат.кові заходи

снкому остРОВі ' Мадей­ ра XXVI сесія так зва-' ної асамблеї aCQIЦiaцiї Атлантичного союзу. Створена ще в 1954

<с·ькиЙ професор Осгуд і бельгійСlJКИЙ генерал }{лоз.

вихо­

П еред'з 'їзді,В!Сьномуз'магаяню

КПРС.

яку диктує ВаІіННГ,ТОIf. Цю ,мету мала i'IIjp:Jведена на , по,ртугаль­

в хід і генеральний секретар НАТО Лунс, яний вірно служи,ь своіім вашінгтонськнм

ПРИМІРНА ТЕМАТИRА БЕСІД

XXV з'Ї'зду 1980, 9 серпн<я.

но йти па ІіІляху мілі­ таристсьиої по.літИlШ,

зу». Іх знову

ванню людей ПОВСЯlкденну ув ату у IroжнОІМУ ТРу\цОВОМУ КОЛelКТИJВі. «Шд :ПРОООРОМ ленінїзму», 1980, М 16, С.5-8.

іВок

по

ІПРИМУ'СИТИ .їх: неухиль­

[ІРО

комунlстично'і моралі

всенародний jрозмах. ленініЗІМУ», 1980, N2

воєнні

ОЗQРОЄlНЬ , були ВИКDiРИ­

Як жИlВ і працював Маркс. «АгитCl­ тор», 1980, М 15, с. 37-41. естетичному

на

союзників '

стані

З питань культури та

і

непоміРних

Ш'внічноатлантично му блоку, намагаючись

'вання

свято болгарсьного народу Деьь свободи). «Шд прооо.ром ленLнізму», 1980, М .J.6, с. 60-61.

Морал,ьному

того

цілі. США чинять ' де­ далі більший тиск на

них плугом. Тепер тут безвідвальний метод застосували на 2100 гектарах з 2500 ' запла­

Широкому застосу­ ванню цІєї технології

добитися

асигнувань

снорізами,

ніж

Груцт . заправлений мі­ неральними добривами і готовий ;прийняти н'а­ сіння.

дер­

жав. Щоб порушити воєнно-<:тратегічну рів­

без

гектара. по

лаївської області обро­ били ,за допомогою

сприяли

З пнтань мІжнародного

Величні досягнення Казахської РСР (до 60-річчя респуБЛіRИ і КОМУ­

ВІд з'їзду до з'їзду : Уlираїнська РСР в єдиній сі.м'ї братніх нар6діч. 4л,гитатор», 1980, М 15, с. 14-15.

С.

1980, N2 16,

47.

пар­

і активу ідеологічних драцJ.вник!в

МИJ<а

Економічна СТlРатегія партії на су­ часному етапі. сl}{омуніСт України», 1980, М 8, с. 56-66, <,пІд прапо­

І. ДО роковин ЖовтнеВGЇ 1918 - 1922. ПРОМОВІІ,

доповіді, статті. К, Полі11ви.дав Укра­ їни, 1977.

чоro

Про соціалістичне змагання за гіД' ну зустріч XXVI з'їзду КПРС . • Шlt ПрооороМ ленінІзму», 1980, N2 16, С.2-3.

32.

Ленін В. революції.

Дві

IПроти та іН­

,Від у/сіх країн НА ТО но.вого збільшення ', і

ЛЮДИ

відведених під ,осінню Сівбу, хлібороби Мико­

З питань економічного життя краіни

на­

розширен­

..

ПЛОСRОРІ3У

ariTaTopaM

І

оз­

нагнітання

[]руженості,

ших

на

гонки

оп!'):щружності, ВОНИ на­

ПЕРЕВАГА,

політінформаторам •

УРОЖАИ.

свого

курсу

посилення

Імагаю'гься'

На

даль­

активізації

який

до

наЛt­

натовських

«яструбів», раТУlвав за створення

в

Західній

ЄВРОЛі так званих' «<СИJl Добру славу має продукція l(иївського виробничогс. об'єднання «Точелектроприлад» лабораторні прила­ ди, високоточні інформаційно-вимірювальні систем!!, вимірювально-обчислювальні комплекси. На знімках:

-

наставник,

(вгорі)-кращі виробничники піДПРИ€МСТIІ;! регулювальник

радіовимірювальної

апа­

ратури комуніст М. Г. І(рижановський (праворуч) і йо­ го вихованець молодий комуніст Віктор І(расюк; (внизу) - обчислювальний центр автоматизованої системи уп­ равління. Тут виконується проектування плат друкова­

Horo

монтажу,

розрахунки

для

верстатів

з

числовим

управлінням, інженерні розрахунки, планування та об­ лік виробництва. ФОТО Ю. Мосенжника.

(Фотохроніка РАТАУ).

швиД,кого

за

розгортання»

типом

подібного

жандармського пу<су,

кор­

ст,вореного

в

США. Та'кі «,силю> , до складу ЯіКИХ увійшли б

військові

КОНТИНlГею'И

уряду захі,ДНО.ЄВРOlПеЙ­ сьиих країн, у тому

числі ФРН, Англі!, ФlРанції, Італії, Бель­ гії,

служили

В'l1ручання ших

б, для

..в , справи

с~веренних

жав за межами

lF-

дер­

Захід­

ної ЄВРOlПИ. Отже, йдеться про спроби розширити ,сферу дії агресивного б л о и у НАТО. Значну увагу .було придІлено на се­ сії і обговоренню IКОІі­ кретних заходів щодо активізації воєнної

діяльності яка,

на

ПортугалН,

думку

амери­

канських і натовс:Е>КИХ ,керівників, займає «,В,l­ ІНЯТКОВО важливе

тегічне

С'11Ра­

положення ».

М. ЧИГИР, оглядач ТАРС. ~~.


*

4 стор.

12

вересЮі

НОВЕ

1·980, року

ЗУСТРІЧ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ. .

• .

ЖИТТ,.

~аркелов виробляє принципи, так би МОВИТИ, професІЙної етики карате­ ка на основі марксистсь­

КG-ленінсько!

етики.

у прсіфілакторіі

У

пригоді стають і . знанн.,

ЛВВСЬКQfО

одержані

Hatl

у

двох

~аfпатськоі

вузах,

які ВінзаКІНЧИВ, ' ~ДОСВі:д

вара

"мі! (три роки солдатом, а

-ло

закінченні

:·інституту

:нічному' заводі... ГО' боку,

шаиовна

редакціє!

: сіб

сменів

М. СОРОЧА.Н.

- Чим карате? -

На сцені Будинку куль­ Налити

церт,

Йшог. КОН­

'присвячений

захоплює

вас

цікавлюся

Ka~OBaнц1B.

На знімку: ПРОфlлаКТQ­

максимально

у

і

'рій лl.cокомбінату .

пошану

воло­

-

(фОТQХРОНі'RаРАТАУ).

до

моральних

до

старших,

інвалідів.

щі­

НаОМішкіІ,

nРИНИЖЕ'ННЯ інших з боку

ВАШЕ ЗДОРОВ'Я

своїх виховаJЩіВ він проЯ й раніше займав­ ка ОПОРl"комітету УРСР за­ сто не терпить. У секції ся боротьбою, розпові­ передолімпійські спортивнемає 'мІсця курцям, а що та від- вже казати про любителів ні досягнення. Ноли пе­ дає Віктор К, -

-

ред Г,1Іядачами група них

спортсменів костюмах,

найбільше

у

це

чи

вразило

сцені ки

став

тому,

не

при­

що

на

досить. незвичного

карате.

-

владні,

технічних

біНlщій, а

на

шувати

Ні,

серйозні

етlІчні

вирі­

мораль­

проблеми,

по-

краще .за будь-кого усві-

домлює

важливість

і

не­

Якраз краса є, на пQ- оБХіДНіСТЬ ідейного вихогляд Валерія Маркелова вання своІх учнів . Вихов­ .керівника . броварського ний

клубу карате, найголовні-

процес

органічно

нувального циклу. Ло суті; це давня тра­

ритму, мислення. Так, так, це не бездумне, гp~'-

дИЦ1я карате. Ного осно­ ву склала боротьба окіна­

бе рукоприкладство, як досі надто часто характеризують карате Ті, хто

ва-те, або то-де, що скла­ лася як система на остро­ ві Окінава. МісцеВі жите­

чув

'Лі, починаючи з ХУ сто­

звідки

не

він.

знає,

Нарате

спорт в,ц,умливих

ліття,

-

і .KMiT~

змушені були В01О­

вати проти

ливих, працьовитих і про-

японських

ни.нливих.

гарбники

-

вання

Механічне

прийомів,

жає В. Маркелов, зводить

до

оприйняття

заучу-

вва-

приспотвореного

цієІ

системи.

Сама техніка, ставши са-

моціллю, не гарантує ви.-

соких результатів. Метою тренувань має бути вдосконалення

людини

китайських агресорів.

За­

забороняли

окі-

fИавця,м носити

кинжали,

і

і

мечі

ті

або

,розвинули

У

смертельний засіб

бо­

ротьби без зброї. Власне, назва

сучасної

системи,

що сформувалася лише в 20-і ро.ки иашого століт­

фі'зичне 1 духовне. Як :пише відомий франДодержуючи цього цузький каратек Ролан принципу, він не Підбирає Хаберзетцер у .к;низі СН'і­ кандидатури карате

за

рованості.

можливий активізує

маДСЬКоО-КОРИСНltх розвиває

візм.

в

них

Хлопці

складу

для

клубу

ознакою

обда-

Маркелов ГОТО-

рате. (Париж, ля другої молода

1974),

шс­

світової війни

генерація

я'пон-

вий учити кожного, хто ців, переоцінюючи ціннос­ сам готовий УЧНТ1ІСЯ. Про- Ті, виробила новий ПоОгляд тивник так званого «при- і на карате. Бойове єди­ родного добору.,громад- но6орство було "трансфор­ ський ' тренер набирає гру-

до

дру­

НУЛЬТПОХ'lд у кіно, суботник j'ce це теж залюбки.

моване

непосвячених

в

спортивне,

по­

.дзюдо.

Однак донині карате в

Звичайно, задовольнити Японії всіх бажаючих немає змо­ люється іспитовий терМіН. Пранти.на показала, що Ті, хто за такий строк розраХоОвував 4:секретамЙ:. чаровувався

заняття.

А

оволодіти карате, роз­ і сам кидав

витримували

адреса

теnефони:

і

каменем

ранньої

ва-вши,

моралі

виток таких ~вороб су­ IПро.воджується,

ПіД

зо.кре-

8.05, 12.50

НаіШаки, як

у

на­

сотні,

не

Адреси МOJIодих. Док. те.. ефl.llЬМ сПоперед­ не CJllдство». 2 серІ • • 11.05 сНародна творчість». Те­ .ІІеог.ll.Д.

До . Дн. нацlУ Гаіне.-Бlсау І

Острови Зеленого Док. фl.lЬМН. Драматургl. О. М.

неВlддільне від будди.зму, від різного ро-

ду ідеалістичних містифі­ кацій. Радянські спортсмени

тися

не

з

можуть

метафіЗИЧНИМИ

трактуваннями видУ

погоди­

с,порту

в

ролі

цього

людському

житті, а. тому вилущують

ПРОГРАМА

.винarорода

для

-

нього

154.

кореСПОН)І;еита

«Закон І ми •. 'Зоан НьАо.

\2.05

Ч.

Діккенс. СторІнки жит­ творчостІ. \3.25 Студентам заочникам. Суть, принцнпи І система тя

раД.НСЬК:JГО

15.15

учас1ь

Буського

СимфонІя

першиА

(ЛьвІвська

за

18.00

Екран

секретар

раАкому П.

Д.

Комп ар­ Назарчук

об.lасть).

молодих.

трудовиll •• 18.30 ФІ.ІІЬМ «М8.lодIТ

«ТретіА

БІля

озе­

ра».

19.00 .AKTya.llbHa

з

камера.

19.ЗО НашІ прем 'ери. «Розп"а­ та». ТелеВИС1ава за повl­

В. ДОВГИЧ.

стю

,аст. реАаllтора,

вІдповІдальний секретар, вlддl.l

19-!-18;

востl, лнстlв І масовоУ робота 19-4-87.

іроварська J1рука·ркя Киікьхoro обlшоJIirрафВU8ВУ. м. Бровари, вул. КаіВСЬК8,

. В. ТеНДРЯllоаа. вlцlл

cl.lbC.II0FII

партllного господарства,

BlдAl.llB

nPOMBC.lO·

права

Письменники

ЛенІна.

Розповlдае

М.

В.

І.

при~

лежає_а.

15.45 16.30

ЗнаА і Екран

«Час» . Телефl.llЬм.-

торк

Грає

22.40

По

10

«Склянка

во·

серІя.

анctlмб.llЬ

закІнченнІ

сМе.llодlя# .

...

\{).ОО Новинн. іО.15 ФI.lьм-концерт го

Новини.

есво.

«У

кожно­

пlсн.».

10.35

«РОЗП.llата» ·. Телевнстава за повlстю В. Тендр.коаа.

13.15 Д.ІІя

дІтей.

еЧарівиий НО

14.25 14.55

•.

І

FO.llOC

. Тe.lефl4ьм Дже.lьсомl­

серІя.

Доброго ввм здоров' •. "Вперед, 0p.ll.Ta. . ЗустрІч

школярІв з каПІтаном теll­ .ІІ0хода Героєм Соцlал!стич­

ноТ Праці І .

П. Жуком.

НароднІ таланти. ФOJJь· клорниА ансамбль сДнlпр.­ НИ» ДнІпропетровського унІ­

15.25

Муш­

16.05

Суспl"ьство­ К.ІІ . \7.30 до­

16.35

17.00

до

2'

ДИ».

верситету.

умІй. - учнте.llЮ.

ка. 5 К.ІІ. знавство.

подвигу.

Пошта -Свтирнчного об'"к­

тива».

Екран MO.llOAHX. за професі ю». 17.20 Док. телефІльм ськиА нектар» .

"ГО.llосую

«ЄнісеА­

18.00 Екран студента-заочника. \ курс. Нарисна геометрія. культурно! 19.00 ЧемпІонат СРСР з футбо­ \7. 35·З концертІв програми Олlмпіа)l;8-80. Во­ .11 у': «Кубань. (Красиодар) KB.bHO-lнструмеНТaJIЬНИЙ ан­ - "Спартак» Москва). В пе.­ самбль «Свит.зь •. рервl вечІрня казка. 20.55 Концерт Вюртемберзького 18.30 Актуальна камера. камерного

ФІльм

СУБОТА,

няньок».

С.llужба.

ВЕРЕСНЯ

\3

ПРОГРАМА

8.00 8.40 9.05 9.35 І 0.05

21.00 21.35

УмІлІ Для

закІнченні

ПРОГРАМА

рукн. батьки.

вас,

Концерт виконавцІв

на ка­

інструментах.

Бі.llьше

хороших товарів.

РозповідІ про художникІв . о . Філатчев. 11.35 Пер.еможцl . ЗустрІч вете­ ранів " 3 гвардlііськоТ танко­ вої армlТ.

12.50 13.05

3'-А

тираж

ССПОРТ.lОТО •.

Р. Гамзатов. Поема режіть матерІв.. .

14.30 14.45 16.10

-

«Бе-

Радянсь-

Новин".

ФІльм сСело Качка • . Муз. абонемент. МО.ІІодl опернІ спІваки. 16.40 БесІда ПО.llітичиого ог"яда­ ча

.Ю.

Летунова.

МульТфl.llЬМ «Ве.llИКИЙ секретд.llЯ маленькоі компанІї». . 17.25 Грає наРОДllиіі артист СРСР Л. Коган. 18.05 БесІда на мІжнародні и­ ми ПО.llітичного ОГ.llядача. га­ зети _Правда. Ю. Жукова. 18.50 ОчеВИJl,не - неАмовlрне. \9.55 Телефl.llЬМ «СК.ІІянка воДИ • . 1 серІя. .

17. 10

варского

жнзнь»

-

«Час».

ВсесоюзниА музичний фе­ стиваль сЗолота осІнь.. По - Новини.

ЦТ

"Час». ГІмнастика .

родних

10.35 11.05

ЧемпІонат СРСР з фут­ бо.llУ: «Динамо» (КиТв) "Арарат» (Єреван). 20.45 «На добранІч, дlтн/._

19.00

оркестру.

.Сlм

ДовІдкова

.Новая

.

•.

про

Наша адреса кнА Союз .

гІд­ ну зустріч . У передачі бере тlі УкраУни

І

14.00

17.30 ХХУІ з'Узду КПРС -

радість

місцевого ,аАIоІІОl.lенвя

К.ІІас .

Nt 1.

МOJIО!ЦИХ каратеків від 'кожно! перемо,ги над С07

• •итт. 19-4-47;

«TaHe'~b

,О Росі Ась ка .11lтература. Новини. «СрібниА дзвіночок •.

16.00 16.10 16.25 16.55

в

Найважчої

УТ

10.00 Н ·рвини . 10.20 «ОР!єНТI\Р>. J 1.05 ФI.ІІьм-концерт - .. итта МОЄ». 11.40 Шкі.llьниА екран.

який закоханий до самоО­ забуття. Єдина і наit>вища

.коліТІКУ працю

Міжнародна товарнська зу­

стрІч з хокею: збірна ЧССР зБІрна СРСР. У перервІ 22. іО СьогоднІ У свІті.

тренером

спорту,

світІ.

-

майстериісrь

ПРИХlmьникам

м. бровари,

.уn. К,,'вська, '

21.35

.

час,ЗlНання,

у

знавство.

19.05

Вихованці

громадським

СьогоднІ

КІнозамальовка «НашІ ді­ TJtI>. ФI.ІІьм -концерт «Me.lloAiї ю. CaY.llbCbKoro». 19.50 док. фl.llЬМ «Цей «вl.ІІ&­ ний» свІт •• 2і.0О "Час ••

подає

прагнуть наслІдувати · сво­ го керівника, переймають стиль · його життя~

же

21.00 21.35

ПРОГРАМА УТ

8.35, 9.35 Історія. 4 К.ІІ. 9.05, 14.15 АБВГДеЙка. 10.05, 14.45 АнглІйська мова. 10.35, 11.35 ІсторІя. 6 кл . 11 .05 Учням ПТУ. СуспІльство­

21.40 22.55

ним.

18.45 19.00

їм сам тренер . Номуніст Маркелов надзвичайно тактовний у взаєминах з ЛЮДЬМИ , витриманий, врів­ новажениЙ.

сим­

ЗустрІч юнкорІв телестудіТ сОрля» З Героєм Рад.нсь­ кого Союзу генерал-маАо­ ром авlацlТ А. І . . вмоді.

позитив­

який

Перша

Бетховен.

17.45

каратеками

-

пар­

та.

допусти­

гарантія до­

норм

з'Уздовl

Док. телефl.llЬМ cBOJIbCbK>. До 2О0-рlччя заснуванн. мІс­

в яких ч1т.ко

ний JПjриклад,

Гор:.-

фонІ •.

мої оборони.

етичних

Л.

-

Мису.

-

сМlщани».

і6.20 Москвнчl тll.

законодав­

ТЕЛЕФОНИ: редаllтора і 9-3-82;

255020,

кого.

17.15

одна

Респуб.lllК8 Респуб.lllки

15.25

нрnМінального

Ще

звкінченнl­

14.5"

16.50

держан,ня

По

Ноаннн. 14.30 Ноанни.

ОХОРЩЩЯМJІ

межі

Гlмнастнка.

9.05 10.05

суворій відповідності зі статтЯіМИ 13 і 14 Основ

визначені

сЧас».

8.00 8.40

виму­

дружинники

ства СРСР,

(РАТАУ).

при-

Науково-популярсЛі.нlчна · Kpyг~·

ннА фІльм свІтка» .

П'ЯТНИЦЯ, 12 ВЕРЕСНЯ ПРОГРАМА ЦТ

правопорядок.

виСтупають

гострого

"На добранІч, дІти!» . 21.СО "Час». Продовження теле1lистаGИ "РОЗП.llата. . По закІнченні - Новини .

радян­ є

яких

-

порушують

час

20.45

Члени нашого клубу, по­ дібно до борців, боксеРіВ, місті

наприклад,

21.35

Шef{а оборона, а не напад .

щому

ний тиск, зір на пев­ ній стадії поліпшуєть­ ся. Хороший ефект, ЗЗ- ' лежно від поставлено­ го д1аrnозу, дало за­ стосування й інших мІIJфоелементів.

діагностики

хвороби, так і дл~ ефективного її лікуван­ ня, -- говорить Т. А . Шлоnак. Зафіксу­

роз­

МІ'!

пацієнтів почав норма. лізуватися внутріоч ­

ДЛ .;={

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

каратека

важкоатлетів,

як

зменшеиня вмісту КО­ балЬ1'У в крові xвoporo

- . Хочу розвіяти. сум­ Hi~1Н, ділиться думка­ ми тренер. Наріжним ського

ТКЩIИ­

Це відкриває НОВі

-

глаукоми,

с.пpvбувал}{ застосу­ вати дпя зцілення цей же метал , вводячи ЙО;. го як мікроелемент. У

також у

можливості

організмі його уче­ професор

ВИНИЮlення

у

а

ступу

крові.

по­

/5іохімічних

правопорушень.

іспит лише до кінця вірнГ раціональне зерно 1 оці­ бою. Іноді сво,"му вибору, сумлінНі, нюють його з матеріаліс­ ·перемог ... тичних позицій. роботящі.

Hawa

нах очей .

здає­

Маркелов став на про~ан­ ня робітників «Торгма­ ШУ. . І ось уже третій се­ зон вІддає по.заурочниЙ

ловіків, навіть людей літ- цем

них встанов-

роелементів

громадянином. І все ж де­ кому з

нього

тому для

що

Так, члеН нлубу пови­ нен ..бути в першу чергу

А ГОЛ0Овне в цьому сти­ лі - беЗКОРИСЛИВіСТЬ. Ад­

ги,

зниж е ННЮ,1 чи під­ вищенням вмісту мік­

НиІвського медичного інституту Т. В. Шло­ пак. Вона встановила,

комсомольських

загонІв

з

кобальт

ма,

оч­

захворювань

процесів в пl.дтвердила ниця

колекти-

входять

зв ' язок

рушенням

справ,

пи новач.ків з юнаків . стар- .Дібн() · .до того, як~ джиу­ ше 18 років, дорослих чо- джиtсу посту.пилося -МіС­ віку.

них

у

потяг до гро­

принесений самими ж ки- спокою броварчан. Завж­ тайцями вид єдиноборства ди .1 всюди вони діють У

тя, означає спуста рука •.

-

режиму

видат­

офтальмолога ФІлатова про

ться, що існування клубу вплетений У тканину тре­ загрожує збільшенням

шим в улюбленому виді спорту. Краса тіла, РУХУ,

та

Ішубу

поведінки жинників.

своєї

ком-

.й лластикою, серед людей. В. Маркелов

дзвін,

членами 'J!верезості.

Маркелов

мусить

Припущення ного В. П.

ДоОдержання

спортсменів

-

гармонією руХіВ.

-

контролює

лерефразовує

Наратек

Зцілює

спиртного! Валерій суворо

пушкінський КРИJlатий ви­ слів ОЛeJ\Сандр Л,

не лише оригі- лінією

нальНіСТЮ

яке

полонив Стійно замислюватися над оперативних

Виступ

глядачів

карате,

Нарате усі віки під­

-

постали представни-

УкраІНі виду боротьби

перевагу

відкриває ширші можли­ вості для розвитку особи.

тем­

сутніх у залі. Сюрпризом номер

дав

з'явилася

.

Фото О.Гордієвича.

норм нашого способу жит­ тя, ввічливість, глибоку

вихованців нок,

найстарших Маркелова.

вру­

ченню цьО'Му селищу Нуб­

тІвки без вІдРИВУ від ви­ робництва -:.. б.1ІНзько 15

ф~зичиих,

Діти собою. З ' другого ПРІ(ЩЄ:ПЛЮЄ' Ім повагу

юридичиих

тури

одно­

можливостей людського організмr. вчи~ь спорт­

ваш . постійний . читач

с. ТараСівка.

малЬОВНQ'ІОМУ тут MlВep~­ не джерело. ВартІсть · : пу­

викладає

пізнання

робіти'RкIS . пІдпри­

.

ПрофілактоPtй розт.~шо­

·психічних і ПСИХQлогічних

в Броварах. глибокою поваroю

З

кор­

ванкА у урочищІ, є

;нарате ' першза вСе як за-

Будьте

ласхаві, розкажіть про школу карате, яка' .цtє

тренер

800

ємства

авіації пва ро­ ::киОфlцером), і набутки .роботи на, · ремонтно"меха­

в громадському спортивному клубі

день,

ЩІ

цц­

.вільної

Розповідь про роботу комуніста з молоддю

Добрий

КиУвського

інженерІв

облаСТl

ДО ладу иовий

пус •. Тещ~р тут протяrом року зможу'і'ь відпочити 1 поправити здоров'в близь­

служби . В Радянській Ар-

"Z'e

Сва­

nісокомбlнатv

орган

городского

Вро­

комнтета

І(омуністическоіі партии )і'краи. НЬІ . городского н районного Советов иаРОДНblХ депутатов КиевскоА областн .

НА

ОБЛАСТЬ

9.0Р Док. телефІльм. 9 . ЗО Музичн. програма кова

пошта

_Ран­

•.

. 1J).00

Те.llефl.llЬМ' «Шантаж. 'з цнк.ІІУ сСлlдство ведуть зна­ токи., Справа 6. І І 2 ее­ рlі.

12.30

Екран

і

студента-заочника.

курс.

АнглlАська

мова.

1-2 курси . НІмецька мова. 14.00 Грвє духовнй оркестр. 14,15 «Клуб кіноподорожеА». 15.15 Є. Каплинсь"а. «Інженер». ФI.ІІьм-вист·ава.

17.15 18.00

«Здоров' •• .

ЧемпІонат

.ІІу:

2 18.45 і 9.00

ЦСКА таАм. Концерт.

СРСР з

-

футбо­

«Локомотив»

В. Мхlтарян. «ПовернІть бабусю». Вистава.

«ЗаруБІжнІ виконавцІ гостІ Москви». Концерт То­ кlііського симфонІчного ор­ кестру «МетрополІтен •. 21.40 Ю . Мі.llютlн . «ДlвочиА пе­

20.45

репо.llОХ».

Редактор

Оперета.

в

н.

ФЕДИН.

r азета

виходить у

середу.

п·ятницю та

\154. Друк ввсоквЙ. Обсяг 2 пОлоси формату А 2 • Тираж 11.800.

Індекс

вІвторок. суботу.

61964.

Зам .

5511.

#146 1980  
#146 1980  
Advertisement