Page 1

6 УКР Аїнсыийй МІЛЬНР Д! ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ! ~

.N2 146 (4460) СЕРЕЩА

14 ВЕРЕСНЯ

1977 2

Ціна

іР. коп.

~

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ

1937

РОНУ

ОРГАН БРОВАРСblЮГО МІСького КОМІТЕТУ КОМУНІстичноr ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКor І Р АПОННor РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИївськоr ОБЛАСТІ

ПЕНТР АЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

товаришеві ІІІ Е Р Б И g Ь КОМ У В. В.

ПРЕ3ИДІЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАЇНСЬКОІ РСР товаришеві

В А ТЧЕ Н К У

о.

Ф.

РАДА МІНІСТРІВ УКРАїНСЬКОї РСР •

А Я ШК У о.

товаришеВІ

Дорогі товариш!! Мені дуже прнємно гаря­

че й сердечно привітати колгосавнків і робіт­ ників радrоспlв, спеціалістів і вчениХ, пра­ цівників сільськогосподарських і заготівель­

них органів, колективи транспортних організа­ цій, навчальних закладів, промислових під­ приємств, партійних, радJlНСЬКИХ, профсJIЇJlRО­ вих і комсомольських праціВНИКів, усіх трудя­

щих України з чудовою

перемОІ'ОЮ,

тою на удариій ділянці роботи, виробництві.

здобу­

зерновому

-

Хлібороон })еспубліки порадували країну високим урожаєм, успішно виконали соціam­ стнчні зобов'язання по внробництву зерна, продали державі понад ОДНИ мільярд СТО мільйонів пудів хліба. Таку кількі(:ть зерна в

республіці заготовлено вперше. ВідРадно від­ значитн, що зобов'язання оо продажу хЛіба державі виконa.nи всі облаСТі України.

Досягнуті українськими xлl?оробilМИ уcnі~~

-

добрий подарунок

справу

виконання

ського господарства,

програми

.

нашою загальноиародною справою. Україна здавна є однією з головних жнтниць У братній сім'ї союзних республік. ВИC.IJовлюю впевне­ ність, що ТРУДЯЩі Української РСР не зупи­ няться на досягнутому, ефектввно використо­ вуючи зростаючу оснащеність колгоспів і рад­ госпів, спираючнсь ва науково-теХНічні досяг­ некня і передовий досвід, будуть і далі наро­ щувати валові збори зерна, збільшувати рік у ріК обсяги засипки його в засіки Батьківщи­ ни, добиватися дальшого зростання виробни­ цтва цукрових буряків, соняшнику , картоплі, ово_чLв, фруктів та інших :культур, прискоре­

Н У»,

створеном у

ській

студіі

ного

ментальних

розвитку

Від дУші бажаю трудящим України зразко­ во завершити сільськогосподарський рік, ус­ пішно виконати плани й зобов'язания по ви­

розвитку,. Clль­

робництву і продажу державі продуктів зем­ леробства 1 тваринництва, досягти нових ру­ бежів в усіх галузях народного господарства,

висунутої

ХХУ з їздом

партії. В результаті самовідданої пр.ацl кол­ госпників і працівииКlВ радгоспів, усіх трудя­ щих України, великої організаторської і по­ літнчної роботи партійних, радJlНСЬЮlХ, юспо­ дарських, профСПіЛКОВИХ і комсомольських

Плакат випущено видавництвом ПJлітичної літератури України. Художник 0_ ТереНТЬЕВ . (ФОТОХРОНіка РАТАУ). НА

ЕКРАНІ

УСІМ НР()ЖАJI~1

ПОДВИІ!

-

ХЛІБОРОБІВ

УРОЖАЙ

Ентузіазм ХЛібороб;в, їх трудовий героізм на урожай­

Трудівники сільського госпо­

ній ниві відображені в Ф і льмі « Хліб Унраїни ювілейного ро­

тваринництва.

11

Б<1ТЬКlвщинl в рік

славного ювілею 60-річчя Be.nнкoї Жовт­ невої соціалістнчної революції, вагомий вк~aд у

п

організацій зроблено НОвий великий крок по втїлешпо в життя аграрної політики КПРС. Боротьба за повне задоволения потреб кра­ їни в зерні була і JIИшається найважлнвішнм завданням кожної республіки, краю і області,

чистому

на

дарства

засіданні,

На

уро­

присвячено­

сті Українн.

му врученню республіці ордена

Про те, як ПРОХОдила битва

Дружби народів, товариш Л. І. Брe.JЩJЄВ пLдкреСЛИIВ, що міль­

за великий хліб, кореспонденти

ярд пудів продажу зерна дер­ жа в і повинен стати в дальшо­ му для ХЛіБОРОБів України мі­

закласти надійну основу для більш ефектив­ ної і якісної роботн в третьому роЦі п'яти­ ріЧЮl. Великих вам успіхів, дорогі товариші!

н і мальною нормою. повідає, ян на ділі ТЬСЯ

л. БРЕжнев.

не

це

почесне

завдання.

розповідають

РАТАУ.

УДАРНА СИЛА

У праlJ3Лінню~ ГОСПОДiJJРСТ>в, у

Фільм роз­ зд:йснюєть­

і

порадували

вим короваєм. Із ЗО'бов'язан­ н!lми ~o продажу хліба держа­ вІ УСПlшио справилися всі обла­

ХРОНіЮ1ЛЬНО-ДОНУ­ фільм і в.

респуБЛіки

країну більш як Мільярдопудо­

Унраїн­

парткомах,

у с1льсыихx

наб>і:не­

тах ,партійної освіти Ка,м'я'нець­

відповідаль-

ПОДІЛЬСЬ'){О['О району

(РАТАУ).

Хмел!>ни­

ЦЬКОї облаСТі ,ВIIJCЯТЬ

пml!наrrи

Л.ИСТіIВ{КИ, баЙОlві ЛИСТJ<И. В ни~

·В1Д'ЧУlваєть.ся

Веnика трудова перемога україНСЬКИХ хnіОороОів Тру дівнини с і льського господарства Укра -іни, втілюючи в життя рішення

лій майстерності українських бів, активній організаторській

ХХУ

тичній роБОТі партlИНИХ, раДЯНСЬНIІХ , ,:,ос.подарських, ПРОфСПіЛКОВИХ і комсо­ мольських органІзацій.

з'їзду

КПРС,

ознаменували

дру­

гий рік десятої п'ятирічни, рік 60-річчя Великої Жовтневої люції,

велиною

ВИСОЮІМ

соціалістичної

трудовою

урожаєм

рево­

перемогою

зернових

-

нультур,

ренордним збором хліба, успішним ви­ конанням соціалістичних зобов'язань по продажу його державі. У засіки Батьківщини вже засипано 18 МЛН. 150 тис. тонн, або однн міль­ ярд 108 млн. пудів зерна, що переви­ щує В'становлений 06снг ЗаІНiJ"IlОК на 1,3 млн. тонн. Основної продовольчої нультури озимої пшениці продано 14 млн . тонн. Перевиконано плани заку­ пок сильних і цінних пшениць, зернобо­ бових нультур. Господарства забезпече­ ні

ВИСОКОЯJ{існим

насінням,

створюють

фуражні та інші фонди . Колгоспи і рад­ госпи респуБЛіки продовжують продаж державі

зерна

кукурудзи,

рису,

гречни,

проса.

Зобов'язання по продажу хліба дер­ жаві виконали всі облаСТі України. Ве­ ЛИІшй внлад у збільшення виробництва і заготівель зерна внесли хлібороби

Херсонської області, які засипали в державні засіки 1.538 тис. тонн, Запо­ різької 1.518 тис., Одесьної1.439 тис., Юровоградської-l.397 тис.'. Дніпропетровської 1.323 тис. тонн. Колгоспи і радгоспи Вінницької, Пол­ тавсьної, ХаркіВСьної, Миколаївської областей продали державі більш як по мільйону тонн зерна кожна.

ДОСЯГНУТі результати стали можливи­ ми

завдяки

самовідданій

праці

і

зрос-

хл і боро­ і полі­

З великим піднесенням трудівники села сприйняли пораду тов. Л. І. Бреі!;­ нєва про те, щоб щорічна засипна в за­ сіни держави українсьного мільярда п у ­ дів хліба стала мінімальною нормою

Дlf.Я

хліборобів

республіни,

максимальних 'зусиль для

і донлали

втілення

цьо­

го завдання в ЖИТТЯ .. В кожному нол­ госпі і радгоспі, районі і області посл;­ ДОВНО здійснюється компленсна програ­ ма підвищення культури землеробства ,

ефентивног.о використання земель, особ­ ли'~О JI11еліОРОВaJНИХ, техні:ки, доорив та інших засобів. Врожай зернових у цілому по Украї­ ні становить 27,7 центнера з гектара (без кукурудзи і рису), в тому числі озимої пшениці 31,7 центнера. Бага­

то областей зібрали з усієї площі посі­ ву по 30-35 центнерів, а передові ра­ йони і господарства п0-40-50 цент­

Вміло lВИ!юри.стовуючи зростаючу тех­ нічну оснащеність колгоспів і радгоспів, наполегливо переборюючи труднощі, ВИ­ кликаНі НЄГQДОЮ, і\ОЛГОlСnНИlНИ , робітни­ ки радгоспів, механізатори, спеціалісти, працівнини заготівельних і транспорт­ них організацій забезпечили швидке і ставку

зерна на

нільн і сть

автопоїздів.

У сі 'збираЛЬНі

агрегати БУли укомпленто в ані механі з а­ торам!! для двозмінної роботи.

Белину допомогу колгоспам і paдгo~ пам у БИТ:В'і з<а хліб подали RоленТИIВИ ЛРО';vшслових пiJДприемств та будов, на­ вчальних закладів, автотраНСПОРТНі під­ розділи Радянської Армії.

Тепер на полях України ведеться на­ пружена робота по збиранню нукуруд­ зи, рису, НРУЛ'ЯНИХ та інших пізніх зернових

культур,

соняшнику,

картоп­

Лі, овочів, фРУНТіВ, Сівбі озимих і під­ няттю зябу. За прикладом полтавчан

буряк оводи і працівнини цукрової про­

мисловості респуБЛіНИ прагнуть органі­ зовано і без втрат провести збирання, вивезення і переробку вирощеного висо­ кого

врожаю

цунрових

БУРЯJ{ів,

вва­

жаючи це своїм найваЖЛив і шим завдан­

RЯМ. Колгоспи і радГОСПИ України зма­ гаються

за

те,

щоб

винонати

соціаліс­

тичні зобов ' язання по виробництву і за­ -готівлях

усіх

продуктів

СТВОРИТИ добру високого

землеробства,

основу для одержання

врожаю

в

наступному

роЦі.

Велика робота проводиться по ство­

нер:в зерна 'З гектара.

як;сне збирання врожаю,

на

своєчасну до­

хлібоприймальні

пунн­

ти. На жнивах працювало 15 тисяч збирально-транспортних загонів, 1600 ко:мnле.ксних TpaнCnOp'l1НllX 6РИ'гад, знач-

ренню необхідних запасів нормів, під­ готовці до зимівлі худоби, виконанню п~анів і з?бов'язань по продажу держа­ В1 продунтLВ тваринництва.

Трудящі ріШИМОСТі

УнраїНСьної РСР зробити

все

МRНУЛОї

УСПlШНО виграної ТРУід'іIВНИіI\аМИ ПОЛі'В. РайQН о!ЦНИІМ з перших рanортувСІІВ t!]po ДОС'l1рокcmе SИ­ нонання сощ:алї!стиlЧ'ІІИХ зобов'я­ за'llЬ по продажу зерна державі.

Пере!Мо['у ба,га'То в чому визна­

чили ІКО,МУ'НЬСТИ.

...У

наТ1руж<еНі ДНі ЖНИІВ у пар­

ТLИНИХ ОРГaJн.ізащіях райоцу пра­

цювали 50 ПОСтій;них і чаСОlВі партіlЙiні ГРУIпИ. ними

стояло

Головне

тим­ Перед

6:3

ЗаБідiJJННЯ

оргаlнізу:вати поширенlНЯ до­ св!ду передовинів, створити BC~. у.мови для ВIIJCОI!ЮІІіРОДУНТИВ­

-.

НОl роботи механізаТОІріlВ.

ОБ'ЄДНАВШИ ЗУСИЛЛЯ Баг. атиЙ Ylрожай зернOlВИХ Зібрано в Ювілейнаму РОЦі на

ДОRечЧИН1і. Більш я/к 80О ТШ:ЯІЧ

тонн ХЛіба. ЛРОіДанОіГО· !державі

ТрyjЦі'ВНИЮJIМИ 'КОЛГОСПіВ госпш обл,а,сті, стали

і рад­ ГЇДІШМ

!ВJКладом у Ва,ГОМИ'Й україlНСЬЮ!ІЙ

норо,вай. Щед'рї!с'Ть хл.і.бної НИВоИ

-

це

результат

самОВідданої

праlЦi десЯ'l1кі:в ТИJCяч зайнlЯТИХ на збиранні.

людей,

ВелИlКу ДQIlОМОГУ

·сільсЬ'){!DМ

-ТРУід·iJвнинам подали

робітнИJ){,И.

Близьно

рів,

750 lЮJDЇlCНИХ

більш

вантажних

ЯlК

TPalНTO­

чотИ!рИl

а;вТО!Мa!illИН

ТИіСЯlчі напра­

вили Іна село пiJД час зБИJра.ння

сповнені

для втілення

в

життя рішень ХХУ з'їзду КПРС, успіш­ но виконати народногосподарський

і соціаліСТИЧні рону, завдання МНОЖИТИ свій гутності нашої

:подих

бит~и за хліб ЮВілеЙНQГО рону,

план

зобов'язання юв:лейного десятої п ' ятирічни, при­ внлад у з міцнення мо­ великої Батьківщини.

ПРОМИСЛОВі

Heцык,'

.підпроомства·

Горлівни,

НРа!МЮОРСЬ'l\а,

ласті.

приклад , зерна

всіх

3авдЯl){И КОЖІНа

. міст

ЦЬОМУ,

друга

доста.влялася

До­

lli!цaнOlВa,

на

об­

на­

тонна т()j{и

і

ХЛібоприймальні ПУИІКТИ місык-­ ·МИ водіІЯМИ.


овговор.ює.мо ПРОЕНТ ВО.llсrИТ7ЦІЇ СРСР §~~~~§§§§§§§

АКТИВНО, На

зао 1~ '''аннях

бюро

ЦІЛЕСПРЯМОВАНО

партійного

відділкових орган~защій,

IНОМ1'тету,

Певну ДАТТОМО"" П;'ЛГОТОВІЦ1' Д о

""

партзбо-

·01""

пів поліrrИЧНRХ б1'"и"ц!в , , перед '

го обговор~ння важливого д ОІНі,УІме нту су'чаОНОСТ1 - проекту НОІВої Ионституції СРСР. І нсюди ріЧ1ення приймалося тверде й одностайне роботу по

ШДl'браJНа необхідна літера'!Wlра, а також

H~~

'роз'ясненню і ПРОПCIJганді полотень Остивно, цілecnРЯlМОІВalНО й дохідлИlВО . На осінній с\I'в6і, закл"'панні силосу, '"""

TOPЇJB, політіНФО'Р'маторіIВ, агітаторііВ. Вони глиБОІНО роз'яснюють проект Ос-

повного 3акону Н8JШОЇ нраiJни, матеріали тра,в.невого (1977 р.) ПленуІМУ ЦИ КПРС, виступу на ньому Голови ИОНТОВ'а!РИilllа

СПЕЩіалЬні

стенди,

Л. І.

де

Брежнєва. ВелИlКОЮ популярністю нори-

,ВіДоНО по 3853, 3749, 3674

А. СНРИПНИlНа, Д. Сахна, Л. Сидоренно,

Iна30НИlнів досягли телятниці М. ГеDащен-

ДOlВaHa на ПРИlНладах з місцевого життя, 'І1рудових звершень пра,~~внин~в госЛОД3lрства.

Вміло ВИіКОРИСТQlВУЮТЬ аГітатори у овоїх ВИlсту;пах матеріали, які розповіД&ЮТЬ про зміни ,в селах. ТаІН, у Тро-

стуються ВИСТУШI HO~HiCTi:B Г. ТРУ'би,

КО,

Г. Марченко, В.

Д о б рик

будиннLв

номітет роботі

ра,л,I'V\ОПУ

сво'l'и"

'"

.... ~ "" ефеlК,винаристОІВУЄ

ЛИЮІХ

30-

БО/рщ дали народ!нИІМ обраНІЦЯМ рщц важ-

ЛИВ~1Х Н8д{3<зів. ВоtЩночас депу1'ЗJТИ ро:з-

пошли учаСН!!Jкам зустрі"Чі про систему і

принципи діяльноСті Pa~ на,родних депутатів, про виБО'РЧУ радянсь,ку систе-

му, висоwі права і обо,в'язни народного депутата.

Відчутний ВlНла'Д у пропа.ганду Ос.НОІВ,ного 3акону життя вносять 3Ігі'I"ІНУЛЬТбрИJГЩЦИ ві~,ділнів рмгос.пу. В онлад,і бригад - лентори, са.модіЯЛЬНJі артиз

!Концертом.

ня

підпорядкована

успІшному

винонarнню

У

ЗГІДНО 8И1\'IUГ ЧА~У

нового

У статті 60 проеюу нової

ИО'НСТИJ11У;Ції ОРСР

ку

записа-

навчальноrо

в Броварському фі-

ліалі університету марк-

но: «Обов'fliЗОIН і СПР3lва чес .

С.Jзму-леНIНіЗМУ

ті кожного здатного дО' праСРСР _ сУМЛінна праця ... ». Безпе-

ського

хідниіі обоо'ЯоЗОН

но два

ці гро:vrа~я.нина

для нож-

ти ТРУ'Дові ДОСЯ'І1нення нашосу,ває нові вимоги, .

б lЛьш

складні

проБЛЕмИ. ними

Перед

ЄЖОlномічні

Щоб УОПiilПНО з

.

го

ловому пщходити дО ІХ роз'в'язання, ВIDрава~ЖУlваrrи но-

ві методи

і фО'рми

визначено

В\1-

комітету

України

Номпартії

д, Г. МУТИЛD,

роботи.

ЯІ~ИЙ розповів про роль

П ' ЯТИ'Рі'ЧКОЮ

тів, наставнинів по ви-

Са,ме тому десяту

ну

слухачами

ступив секретар місько-

по-ді-

_

майстерності

і наставників МОЛGді.

ставИіТЬ

впоратися, слід

пропаган-

дистської

ви-

створе-

факультети -

підвищення

ПРИlмножува-

го нараду. Проте життя

обкому Номпар-

лі уніl!ерситету

ноі РаІДЯJнсьної людини, щоб ПР3lцею

НиJв-

тії України. При філіа-

речно, це важливий і необ-

' своєю

ро-

п' ятирі ч-

ефeJНТИJВНОСТі і якості. ВихоtЦ Я чи з цього, я проlПОНУЮ В

статті 60 після слова «сум-

лінна» доповнити

«якісиа

ефективиа працю>.

j

і завдання пропаганднс-

хованню

'-о ростуть" агору иаІиІ' Броаари. Ось цей Шаид"

дев'ятиповерховий дім. на 272 квартири сnоруд-

трудящих у ХХУ ,оо

СВІтлі РІшень

жує r;олеr;тиа другої дільниці П МК-15 на розі

у його першій nолоаuні, яr;у ви ба'tllте на цій

иачальник відділу кадрів автобази .N'2 2.

фотографії, нuаосілля відбуdеться ще у ниніш) ньом.у році. Фото П Голованя.

міжнародна

нізацією

прослухали леКЦІЮ на тему «Становище В сві-

розповідається і

і

плануваннн

роботи,

зав­

перспек­

партій­

висвітлюється

праКТ!lчниіі досвід у цій справ; партійних організаЦій і партіііних комітетів Львів­ ськоі області .

!->озрахована ШІ партійний актив.

И у з е н 1. н

ротьбі

університету

познайомилися

та на пер­ відрізок

значення

поточного

НО1

ність НПРС». Слухачі

)шизі

Т!I~HOГO

діяль-

С.

П.

У бо­

за науково-технічний

прогрес. ПОЛітвидав

з орга-

Y~'paї-

ни.

навчального

3а роки дев'ятої п'яти,річ-

З аняття будуть

,ки, ' я,н зазначалося на ХХУ .

проходити кожної сере-

УСіХ галузях наро:цнОІl'О гос-

процесу.

з їзді КоuV!па'РТії У<країни, в

ди о 18 годині в приміщенні

по::\арства республши

міської серед-

Перше заняття

зало, ще

що

фОНДИ, прискори.вся .наУ!IЮВОтех.нічни,11 ПООf1рес,

пока-

сп номплеhlсна мехаНізаЦіЯ і авrО~ІатизаЦія вирО'бництва.

належному

Питанн,н

. . С екретарям партРІВНІ. opr анізацій, керівникам п~приємств,

виробництво

r"'Be

явку

зацШ .

~lаЦИЛIІ

розповідаHClJfPO-

пе,рвинні

па,Р11ійні

по впроваджен.нJО у виробии-

n,

цтво дося,гнень наУЮІ і тех' ніки .

марксиз-

партії.

Ікншз,і

орг, анізації по РОЗІВИI1КУ наY'KObo-теХНічного ПРОnРесу,

директор філіалу уніобкому

У

ється ПрО' досвід, яким

на ... ер-

му-ленінізму

на-

прогресу

постійно перебу,ва,є в цент,рі

заняття. ф ШИПИЛЕНu>О

верситету

.....

дося'гнень

уваги Шl'РТ,;,IІНИХ номітеТі,в і первинних па'ртійНих ор['ані-

слід звернути на це ува-

своїх слухачів

ВПJрооа,лження у

ykobo-теХні Ч1наго

установ

гу і забезпечити

у ши'ро-

,КИХ ма,сшта, бах здdйoонювала-

відвіДУJlання

не на

знач-

но зросли OCHOIВHi ВИJроБНИЧі

ньої школи H~ 1.

з ІЗ-'

ду НПРС. Потім присут-

оулиці Короленка і бульвару 50-рі'IЧЯ ВЛКСМ. І ні 3 веЛИIІИМ інте. ресом

.в. САМОИ:ЛЕНКО,

і

заходів

робот!! певний

роль,

дання

ЗАНЯТТЯ llUЧАJlИСЯ ті

завдань,

найважливіших

про

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Минулої середи від­ булося перше заняття

складних

часу.

підвищених соціалістичних зобов'язань по гідній зустрічі 60-річчя Жовтня. R. ДАВИДОВ.

Вношу пропозицію

і

ідеологічної спективу та

Вся агітаційно-ruропагандистська робота

Сергієнко.

Поточ­

організаЦіііно-партШної

сти, Лlкі після лекції про проект нової

ИОІ!СТИТУЦії виступають

Ф.

поставлених перед партійни­ ми організаЦіями ХХ V з'їз­ дом ltпрс, вимагає підви­ щення рівня партійної робо­ ти, вдосконалення її форм і метод і в, наукового передба­ чення і плановості в її про­ веденні. Планування є осно­ вою ефеКТИВНОСТі, організо­ ваності, діловитості і Ціле­ спрямованості в практичній діяльності партійних органі­ ЗсЩ1Й, знаРЯДДЯі\l визначен­

путат!в. з виборцями. Цікаво пройшли 3УСТ'Р'lЧ1 депу,таТiJв районної Ради О. Чижика та І. Чорностана, під час я'ких ви-

Нілограми

В.

не і перспективне плану­ вания. Політвидав УнраїНИ. Успішне розв ' язання ве·

~ .... :кре:vIа наоули ПOlпулнрності 3УСТlрічі де-

МОЛОIК,а ВlЬд ножної :корови. Хороших по-

О. Снісаренна. Ножна їхня ленЦія паб у-

добротних

ти:внJi форми і з,асоби ПРOlIlа,га"',пи.

3

маДЯоНина на:шої країни, про Ті З:vIіни, я<Кі відбулися в с ел а х РaJДгоопу, назвали . Імена, Я'КИМИ пишається колентИІВ госпадаРС11ва. Це _ свинарни О. ГРИlЩе:нІНО та М. Мл.еЧ'Но, що добились по 606 гpaMilВ щодобавО'го приросту за.к'!>1плеIНИХ за ними Ш'3ІрИlн, до,яIРНИ Н. Б <JJрб он , В. галицыJ{,' Г. УСТИJменко, НО11рі надоїли за вісі,м місяЦі'в цього року відпо-

на фермах завжди можна поба,чити лек-

номісії

Партійний ідеологічній

:ПОЮIJ3НИlКИ ПРClJвофлантових ювілей~юго СОlIlJіалістИlЧНОГО змагання. НаПРИlклад, агітатори В. :Ковальов, В. Легкий, М. ЩИlголь, В. Бабич, готуючись до бесід про OOHOIВHi праІва й обов'язки гро-

,НОВНОТО 3акону НClJШого життя вести ак-

ституrцiЙ!НОї

оформлено

сотні

трудівнинів радгоспу.

висту -

1-j'адають сіш,ські бі,бліотени. У ножній

глядалось питання про xi~ всена'РОДНО-

Троєщині,

слух а,чами

рах радгоспу імеНі Юрава ШИlРОНО роз-

НОВІ КНИГИ

єщи.ні побудовано новий бу~ино'к куль­ ту'ри, нові середні шноли в Погребах 1

Ннига ,розрахована ІІа ма-

сового чита,ча. .'~

.,-////.и/////.и./.и./././.и./.и././././/.и./.QLZНDAi'D"'/f,O'.//././.и./.и.Q/'//',/Ь",и.ин:иu'/////.U'////////////,r///////.///h::<7./UU/.U'//,I'/////LU/U./F///P/Q////...;-//.//////.//~./U/"//D7//////H./////"''''''''//h~//-'//././//.///.//и....Ь/.::и/////.////А

НАВЧАЮТЬСЯ ШКІЛЬНІ АКТИВІСТИ

«ЗІПСОВАНИЙ ТЕЛЕФОН» У Броварах і районі гостро відчувається відставання тем­ пів росту телефонної мережі

від потреб населення. цим

видом

зв'язку

1500 точок. З шення кількості 6500 на вулиці руджується

Зараз

охоплено

метою збіль­ абонентів до Гагаріна спо­

нове,

сучасне

при­

міщення вузла зв'язку. Вве­ дення в дію цього об'єкта дасть також можливість знач'

но поліпшити поштове обсJl.УГО­ вування

населення.

Чл~ни нашої рейдової брига­

ди завітали на цей об'єкт серпня .

Обійшли

все

25

примі­

щення, але нікогісінько не за­ стали. Жодного будівельника. Оглянувши будову, ми зро­ били

висновок,

вже

давно

під

монтаж

що

можна

споруду

БУ ,10

здати

обладнання.

А

дорогоціННИЙ час летить, більше наближаючи пору

все не­

годи

і

дощів.

З

чиєї

ж

ВИНИ

зволікається спорудження жит­

тєво

необхідного

для

об'єкта? По-перше, ПМК-15

но

не

готувала

міста

генпідря;,на завжди

своєчас­

субпідрядним

УП­

равлінням франт робіт. Напри­ клад,

ще

місяців

чотири

тому

можна було влаштувати фун­ даменти під дизель, а праців­ ники П,\'\.К-15 кинулися робити

їх лише зараз. А тут

несподі­

вано почалися перебої в поста­ чанні

цементу,

і

знову

відкладати

потім.

По-друге,

слабо

доводиться

CllpaBY

на

генпідрядник

координує

діяльність

субпідрядників. От і виходить щось подібне до дитячої гри

в зіпсований телефон.

2

стор.

Напри-

Q

.. .. .. ..

вати ся з доводами БМУ-З8 і ЦИМ саМІІМ СТРИ~IУЮТЬ малярні

ПІД КОНТРОЛЕМ ПРЕСИ ПУСКОВІ ОБ'ЄКТИ І КОМПЛЕtКСИ РОКУ клuд, раз ПМК

замовник нагадує

-15

про

У

роботи.

ленні

ністю

черговий керівникам зло­

получних фундаментів, а буді­ вельники ніби недочувають і ведуть

своє:

не

виннкає

мовляв, ви

ж ди­

зель доставили потужністю не

100, а 200 кінських сил. Але ж Ilрацівники лабораторії Міні­ стерства зв'ЯЗКУ УРСР під­ твердили, що така заміна ціл­

ІІа другому кінці провода вдають, що не розуміють по­ ставлених вимог. Відказують:

хай

будівельники

підрядних ться

зі

інших

управлінь

своіми

суб­

справля­

завданнями

в

повному обсязі, і лише тоді за роботу

візьмуться

опоряджу­

валыки... Однак ніхто ж не перешкоджав, зокрема, обкла­ дати

будівлю

плиткою,

БМУ-З8 «забули»

а

в

!Іро це.

Та й брак пора вже ліквіду­ вати. Вдруге ми завітали на будову через два тижні, а під­ лога була, як і раніше, пока· робленою. Радіатори ще не

покриті олійною фарбою, і ме­ тал

вкривається

Вентиляційники

іржею.

КСУ-522,

в

свою чергу, не бажають раху·

TO~!y чи

і не

опоряджуваль­

благати,

діло,

а

колеги

з КСУ-522 тільки тоді зга­ дають про своі обов'язки? Підводять також сантехнік!! КСУ

-521,

які

калорифера, боти

по

не

не

встановили

закінчили

проведенню

ро­

опалення

нань старшокласників і дитя­

комсомольська

жди

та

піонер­

чого фе(;тивалю

оуде

На

заняттях

ська діяльність в школах. Для того, щоб допомогти

на

секретарям

Країни

первиниих

ком­

сомольських організацій, ловам рад дружни

го­

якомога

краще оргашзува:tи по комуНістичному

роботу вихован­

«Хай

розмова

Рад

йде грунтов,

про

досягнення

за

.l>адянської влади,

60

років

про про­

ект нової Конституції CPt:J? Перед шкільиими активі­ стами виступили інструктор

ню молоді, для них прово­ дяться спеціальні заияття.

міськкому

На них намічаються плани роботи ма наступннй рік, розробляються заходи по

будинку піонерів

проведенню Всесоюзної ноиференції трудових об'єд-

зав­

сонце!».

К.

комсо м о Л У

Смуглієнко,

нична.

У ромті

методист

М.

Пше­

~eMiнapy

'брав участь іиструктор Ц.ti JI1{ClYl УкраїНИ В. Бехтер. В. ОСТРЯНКО.

в переході. До того, вони ски­ дали просто неба частину

_

устаткування, і до нього

но

ПРИСКОРИТИ освоєння коштів, а

що

своє

підрядно,го БМУ-38 усунути допущеНІІЙ

і просять брак та

пов·

ВТОМIIВШИСЬ

зроБJlЯТЬ

добралася

із суб­

вентиляція

побоювання:

ком можлива, то чи потрібні ці зайві докори і відмовки? У той же час керівники ПМК-15

телефонують колегам

ЧИС­

вегановлена,

так,

ники,

• зяють

стінах

дірки,

вийде

закладання

У

Настав новий навчальний рік, отже пожвавлюється

Отже,

знову

графіка

причини

у

ув'язках .

вже

корозія. ЗР"ВУ

відомчих

Доснть-такн

ПОВО]l,яться

не­

НССО.lIХ

предстаВl!IІКIІ

суміЖНIlХ будівельних оргаllі­ зацій, lІе шуК~ЮЧl! засобів до­ ВIІ!ІраВЛNIНЯ

стаllовища,

а

lІіІ­

маГ~IОЧІІСЬ ЗIJ;JЛllТIІ ВІШУ за не­

вдачі на якісь СТОРОНІІі еНЛlІ, в точу Чllслі ... на ПОГОДllі ) \!о­ ВІІ. Об'єкт необхі]l,НО здаТIІ llі;, МОlІтаж обладнання ]1,9 кіllЦ51 місяця Л ТО:,\У т р еба lІе влаштовуваТIІ

ВУТІІЙ

«гри»

в

преСJlО­

« з іПСО IJ 31!111"j телефон», а

у взає:,\одії ЗН3ХОДIІТl! ключ до

розв'язання П[JOблем. Рейдова бригада: П. ІВАНЕНКО, голова де­

путатської комісії

по бу­

дівництву міськвиконкому; А. МЕЛЬНИК, позаштат­

ний

інспектор

комітету

міського

народного

конт­

ролю; В. ДОВГИЧ, ко­ респондент «Нового жит­

Фото В. Миговича.

тя».

НОВЕ ЖИТТЯ

Іааliо-Фr:анківсьr;а область. Тісні узи дружби зв'язують бригади угорсьr;uх ! радШІсьr;их водіїа, О'lOлюваliі Єжефом. Конца і Воло­ ~lI.IlllIJOM Вол?чієм., яr;і працюють на будівництві газопроводу Орен­ uург ЗаХІдний "ордон СРСР. Готуючи гідну зустріч ювілеєві Велur;ого Жоатня, ці r;олеr;тивu взяли підвищені зобов'язаl-lffЯ і ук­ ла.Ul договір про соціалістичне зм.агання. На фото: підведення niJcYMr;iB З,\lагання.

Q

Середа,

14

(Фотохроніка РАТАУ).

вересня

1977

року


Зобов' нзаннн ювілейноrо року -достроково! -------------------------------------___ ~ . /

'./'./'~./'.-- . / ' . / . .-- ./'../"./' ./'./'../"'...-....-../'../'./'./'./'• .-v' J

~

ЗАВЛАННЯ РАДГОСПІВ' ПТАХОФАБРИfi ,ц

РАИ~ОН'ІІ "

НА ВЕРЕСЕНЬ ,

Виконуючи рішення ХХУ з їзду

\

РОНУ

1977

КПРС'

тваринників Киівської

області, взятих

ними на ювілейний рік і схвалених у листі Генерального секреJаря ЦК КПРС, Голови Президії В.ерховноі Ради СРСР

товариша Л. І. Брежнєва. За вісім місяців одержано багато

На вересень перед господарствами району поставлено зав-

дання:

дій від корови до 10,2 кілограма (306 кілограмів за місяць),

191 О тонн м'яса, 17 мільйонів 500 тисяч штук яєць; продати державі 6800 тонн молока, 191 О тонн м'яса, 1"7 мільйонів

штук

працівники ферм р,:д-

госпу

ЯЄЦЬ.

1\'1

А І' А

Минович Кабиш. Тва-

«Літківськии»

ринники одержали від

значно

1

в

планове

завдання.

За-

нєва.

виступає Галина Мак-

~

ваємо піДсумни СОЦlа-

товариша Л. І . Бреж- рідної Вони

включилися

в

антивно б

ороть-

кожної

дань десятої п'ятирічки.

Щом ісяця

У цілому трудівни-

ки ферм радгоспу за вісім місяців ниніш-

резуль-

нього

нини бригади, яку ач 0.пює Іван Павлович ., Дернач. Вони одержали по 2688 кілограмів

Від

своєї

року

од

ержали

в і д кожної норови по 2617 НілограмІв мало-

ка, що

на 243 кіЛО-

грами більше, ніж за о'

цеи час ТОр1Н.

Шириться

соціаліс-

1\10лона від ножної корови, що на 71 кіло-

тичне змагання між тваринниками госпо-

вий надій по ГРУПі ся-

редньорадгоспного

життя

Високої

піхи

гає

:\1іж тваринниками гос-

Перемож-

центнеРІ!.

1092

казника.

продуктивнос-

ті тварин добилися та-

ців заохочуємо морально і матеріально.

попередукти: горівна

бригади

яну

коле

очолює

відно

доярки

виконання

Євдокії

лограl\!.У

молона

КОЖНОl

по 3289, 3264

корови.

ХХУ

і

перевико-

нання завдань десятоr

п·ятиріЧки. Вони готу· ють гідну зустрІч

одержала по 3271 кі-

Пархоменко.

Вони одержали відпо-

Володимир

роботи

рішень

З' lЗДУ КПРС, успіwне

Василівни Довгодьно, яна за ВіСіМ місяців

Сахно та Марія Гри-

місяців.

по-

Радують ус-

цієї бригади

нож доярни цієї бригаДИ Надія Захарівна

ї'ан. за вісім минулиХ

УНІ' ст'

Непоганих

групи вона одержал(\ за цей час по 3394 ні-

змагання

подарства.

ком

по їх гру900

рів.

підби- лограми 1ІІ0лока. Вало- граl\1 більше проти се- дарства за втілення в

лістичного

зма ганНІ

Божон.

корови

вий надій

тЬ СЯ

11

становить 838 цент не-

ВаЛ0-

татів добилися за вісі:'.! місяців і тварин-

БатьніВЩIІНИ,

СlІмівна

бу за виконання зав-

молока BlД

корови.

пах перевищує центнерів.

перевиконавши

співувачем у змаганні, присвяченому ювілею

кілограми КОЖНQЇ

рішення жовтневого кожної корови по 2910 (1976 р.) Пленуму Ц~ кілограмів молока, положення

ОІ Н І»

Н Я

11

промові ГенераЛЬflО ГО сеl\ретаря ЦК КПРС

\ \ \ ) \ \ ))

тонн молока, довівши середньодобовий на-

а

про-

сприйняли

) \ \ \ )) )~ \

надпланового молока, м'яса, яєць.

7770

дій

\ КПРС,

тваринництва в другому році десятої п'ятирічки. Вони праг.. нуть внести вагомий вклад у виконання високих СОЦlаЛlС-

виробити

конк ретну

праЦІВНИКИ ферм· ВИСНОВКИ, викладеНІ

,

нашого району все ширше розгортають соціалістичне змагання за досягненкя нових успіхів У виробництві продуктів

тичних зобов'язань

Як

граму

60-ріЧЧю

від

Великоr

Жовтневої с~.ціаЛjСТИЧ-

Вало-

ної реВОЛЮЦll.

Д. ПРОКОПЕНКО.

вий _____________ надій по її гр упі .. _______________ _

-~~~~~~-~;;~~-;;;;-;;-~~~ ~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~і~фЕКіиВіllсіЬ--8иКорисіАННН--

до",",

' ' '" ro~":~,:::

ПТАШНИЦІ Н ПтаШНllці, НdЗВ"

Кривець €. М. (<<Плосківський») Строкач Г. А. ( << Плосківський ») Сегеденко М. Я. ( << Плоскіоський » )

Лесик Ф. І. (<<Плосківський»)

Ковпак Г. І .

Какун К. Г. (<<ПлоскііВСЬКИЙ»)

Репетунова Л. О. (Киї,вська)

Юхименко О. А. (<<Плосків,ський»)

8.

"':::!

аз tr::

191,1 180,1 178,6 177,3 177,1 176,4 175,4 172,3 170,9 170,8

(Київська)

Бобко К. К. (БогданіВСІ>ка)

(<<ТребухіВСЬКИЙ» )

Могильна €. 3 . (<<Требухівський» )

Петричук Н. П. (Київська)

Шахрай Н. Н. (<<ТребухіВСЬК!IЙ») Бруй М. И. --~------~~~------------------------

Працівники

~w

C:{tQ>

(KlIЇBcbKa) .~-----------

2597,3 2590,8 1477,5 4025,1 3164,0 3302,8 3337,9 3756,4 2222,7 3461,4

птахофабрин

і

ферм району наполегливо працюють над виконанням завдань по збільшенню ви­ робництва яєць і пта~ИНОl'О м'яса

в

другому

РОЦІ

деся­

тої п' ятиріЧКИ. Особливо ви­ сокі темпи

приросту

валово­

го виробництва яєць на КИ­

ївському виробничому об' єд­ нанні птахофабрик. ~a вісім

місяЦів нинішнього року тут

одержано 124,8 штук яєць, що на йона

на

шт ук

14,6

плану

за цей

час торік.

ПОhазників

завдяки

танню ностей,

досягнуто

кращому

викорис­

виробничих удосконалення

нологічних

годженню ч.ткому

потуж­ тех­

процесів,

нала­

плем;нної

роботи,

дотриманню

ветери­

нарно-профілантичних діВ.

Все

ться

І

мільйона штук біЛЬ­

ше, ніж Таких

мільйона 12,9 міль:

більше

ширше

захо­

ро з гортає­

соціалістичне

змагання

н а честь оО-річчя Великої Жовтневої соціалістичноі революції. Одним з головних за вдань

Одними з nеРlиих у районі виконали завдання

по заготівлі силосу трудівники радгоспу «'А ван-

гард» . .у траншеї закладено більше 5000 тонн цього цінного корму при завданні 4900 тонн . Зе-

І

[

..'"

о

Назви

господарств

«Трсбухівсь киіі » i'l!elli Щорса «Аванга рд » і\1ені Кірова «Л іткіВСЬКllіі» ГоголіВСЬКІІЙ» П.1С\lПтахозаво,1.

«

« РУДНЯ » « РусзніВСI>К ИЙ » «Заво рицькиїl » « БоБРIЩI>КlIЇI» «КрасиліВСЬКIІЇI»

«Зоря» i\leHi Мічуріна «ЖердіВСI>КИЇ!» «Пухівсь киї!» «За плавний» « 8еликодимерськии» i\leH i LLокучаєва Київське об'єднання птахофабрик

'"

ЇЇ>.

01>0

1:1-

о-

«ПлоскіВСI>КШ"I»

~

'"

~~

ои'і='

.,.,

'88 .. ",-", =(1]'1:

"'::1'>

О

;,;><

О ~

и'" -" "':::І

65 о

;,;с;

"'~'" ~с....з

"'" "' ...

:t~

~ ~ >с'" +1 g 2-

...8"'"

3977 3455 2928 2900 2845 2596 2489

+236 + 68 + 13 +373 - 83 +245 +509

93,1 23,6 91,8 87,4 83,1 91,7 91,7

1683 208 1249 479 251 1055 791

+196 + 4 + 38 - 49 7 +165 +180

82 42 50 225 219 27 29

2489 2353 2227 2202 2192 2162 2137 2114 2093 1842 1751 1546

+ 22 +120 +249 + 97

+138 + 24 + 49

86,3 88,1 87,3

800 1018 832 916 902 864 650 875 81 570 646 518

+ 70 +123 +160 + 84 +131 + 81 + 89 +141 + 81 + 67 + 85 +102

77

+ 53 +206 +218

89,8 89,7 90,8 88,5 90,7 92,6 89,8 94,5

+~04

""о

~:c,..

......

+1 g ~

o.:,.Q

~-i]

43 40 27

57 31 29 41 68

33 23 59

'"

"'-

до

::І'"

. '"

.з ~>-

оО::

cf .,

>-

~~

..

:С>-

"'

іЕ"'-

со

'" ...

со

>- оо 3 0>-

cf",оз

+I'~~

+

6 8

+63 -20 - 15 - 18

104

+ +

158

8 9

-7

-16

+ 10 -19

+

3

-9 -3

+ +

5

-21

146

+14

160

~1

знаходиться

структурі

собівартості

робництва Ось

чому

яєць

.'" О

'" О

::11

'" .0: u

;,;

108,3 500,0 99,9 148,8 102,5 113,4 107,8

193,7 300,0 210,0 153,1 99,1 112,7 118,8

108,6 93,2 113,5 101,8 100,3 103,1 111,0 129,9

130,2 121,0 171,2 84,7 128,8 101,2 173,5 134,0 370,0 173,1 84,3 103,6

93,4 91,5 84,6

101,9

понад

становлять

при

со­

вересия

1977

сячу

На

штук

яєць

Г.

М.

кожну

ти­

тут

затра­

чено пО 161 кілограму кор­ мових одиниць. При умовІ,

коЛи

б у

ничому фабрин

ц і лому

по

вироб­

об'єднанню птахо­ було досягнуто та­

кого пока зника по затратІ кормів, як у цій бригаді, то загальна еКОНОl\1:Я кормів проти

плану

в :сім СЯЧ

становила

б

l\Iісяців близько то н н,

за

рахунок

можна було б датново понад штук

за

ти­

3

чого

виробити до­ 18 м:льйон!в

яєць.

Варто в:дзначити, що Ки­ ївське

виробниче об'єднання

птахофабрик по затраті кор­ мів на виробництво яєць се­ ред

господарств

такого

типу

се­

року

ЧО:\1У колектив

ції

виробництва

при

проДун­

одночасному

шенні затрат

змен­

кормів?

пот­

рібно сказати, що успіх при­ йшов не в І дразу і не випад­

нізаЦійно-господарських,

За вісім місяц:в року нолектив

нинішнього цього під­

приємства

виробив

йон

яєць,

штук

більше

плану

рівня в

1976

ної

і

81

що

міль­

значно

досягнутого

році. Від кож­

курки-несучки

тут

жано за цей час штуки яєць, що на

одер­

по

14

164 штук

б!льше запланованої про­ дунтивності. На кожну тися­ чу

штук

яєць

витрачено

168

НОВЕ ЖИТТЯ

всіх .

Завдяки ж

ково. Цьому передувала доб­

боротьба за ефективності

nайкраще організовано роботу на Київській птахофабриці.

94,8

надбанням

повинна бути підвищення

цю продукції. В цьому напрямну

79,1

цювати ще краще. Для цьо­ го треба, щоб досягненн~ окремих передовиків стали

шення

використання кормів, змен­ шення витрат їх на одини­

168,2

стверджує про можливості пра­

70

норми.

змагання

передовиків

ви­

нілограмів одиниць, що на менше,

ніж

по

кормових 11 кілогра­ планували,

і на 2 нілограми менше до­ сягнутого рівня в 1976 ро­ ці.

14

яку очолює

Моргунська.

ред робітників і спеціалістів птахівництва в центрі уваги

Загальна

87,6 Середа,

бригади,

досвІд першої

пташниць першої бригади І Київської птахофабрики в цілому добився такого зБІль­

розгортанні

сОЦіалістичного

3 104 + 104

-35

залежності

бівартість продунції птахів­ ництва та рівень рентабель­ ності цієї галузі. Адже в

процентів

о '~g

+11

-

місяців

о'"

..... '>

O~_

9

с

~>-~

.,'" ""' . щ~g

пдану

,)

цю тієі чи іншої продукції . Від затрат кормів у прямій

мів

Радгосп-комбінат «Калитянський» іЩ'ні 50-річчя СРСР

о

зокрема, передовий роБОТИ пташниць

невичерпні

"'::..

о

с '" 1:1 ;,;

'~~ "

:!: .. :;f&

..'"

5~

хофабриЦі міг би бути знач. но вищим. Про це свідчить,

ристання трудових і мате­ ріальних ресурсів, зменшен­ ня витрат кормів на одини­

На фото: агрегат тракториста В. Г. КОЗЛОВ-

_.1'>...оо ...о со ::: ~ :с о о '" t; ~ ;,; ~:sg ~ '0; >.- >:с о соо 0>'" o-t: r:: "'~>- cf ;,;" :с cf ё. .. 'ііі >-:::1 .. ., О ~=5 «:с "., "'-О о о о ..... q: .- >. :::І о О

~'

на виробництво яєць на пта­

СЬКОГО на заготівлі кукурудзяної маси. Фото М. Семинога.

Продано в процентах

о

тонни . За рахунок цього

на птахофабриці вироблено додатково 960 тисяч штук яєць. Проте досягнутий рі­ вень економії затрат нормlв

лені жнива продовжуються.

державиої статистики)

, о .. '" о

проти

становить

займає одне з перших місць у республіці. Проте досвід

виробиицтва і продажу держаВі продуктів тваринництва rосподарствами раЙQИУ за стаиом иа 1 вересня 1977 року (за даиими міської Jиформаційио-обчислювальиої станції

~

162

яєць

року

трудівників птахофабрик є боротьба за ефентивне вино­

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

:::

виробництві

минулого

....и' OI!r!)i. . . . . . .-.sм.....

О .Q

..

на

НА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

~-

0=:.::

Острищенко Р. С. (Київська) 8акуленко Т. С. (Київська) 8ласенко Т. І. (Київська) Музира М. 8. (Богданівська) Сироватка А . А. (Київська)

КОМБІКОРМІВ У ПТАХІВНИЦ ТВІ

~и c~

07; ~~ іЕ ~~

господарств

Q.:-:;-

80лоха О. І. ( << Плосківський») Сіра 8. М. (<<Плосківський») Миколаєнко О. Р. (<<Плосківський») Носко О. П. (<<Жердівський») Лисенко П . М. (<<Плосківський »)

Жеребець Л.

J

о

економІя кормів

ре

продумана

нічних

і

заходів . Дальша

система

орга­

тех­

зооветеринарних

робота

по

еконо­

мії використання кормів винна здійснюватися за

по­ ра­

хунок підвищення їх яності та поліпшення організації праці. Одночасно із ростом

нонцентрації

поголів' я

пти­

Ці , оснащеності механІзмами і засобами автоматизації пташник Ів має п і двищувати­ ся

роль

ціалістів

Від

рівня

ветеринарних

і

спе­

механізаторів.

їх

нваліфікаЦії.

технічного огляду і ремонту механізмів залежатиме про­

дуктивність птиці. Саме цІ фактори в майбутньому ви­ рішуватимуть питання еко­ номного витрачання норм!в.

І. ПЕТРЕНКО, иачальник BiMiJlY тва­ рннвнцтва Міністерства радrоспів УРСР.

3

стор.

о


ШНОЛИ

31

- У РІДНИЙ

. PAДГOC~

н'ю

..

УчитеЛІ ТреБУХlВСЬКОl сеpe~HЬOЇ шкоди протяго/t! усього на.вчально-виXQ.ВНОГО проц ес у багато докладають старань, щоб прищепити УЧНЮl любов до х.'ііборобської . праці. І 'Ц е дає віі1радні результати. ПОРЯД з атестатами про с'еред-

o e ~iTY за

останні :l С СЯТЬ

хайл о

ГАЗЕТА ВИСТУПИЛА. ЩО ЗРОБЛЕНО?

МеДЬНIІЧ С НКО, Григе,рій

ВИПУDЮВ більш як 300 юна-

І~орнійко, МИХilИЛU ё~IИI\, Ми-

ків і дівчат одержали свідоцтва. ,про :при с воєння ква ліфіhації тракториста. ЧW)fало ВИіПуск.ників нинішнього року влилося В ·сім ' ю ' рмгоспних r.rех,шізато,рів і тваринників. Володи/t!ир Куц, Микола Корнійко, Ми-

кола Ба. бич, Ол е кс андр Хопта та інші під час жнив, а також ріЗНЮІанітних oeiHHbO-ПОI1ЬО-

"НІ ПРОЇХАТИ, НІ ПРОЙТИ"

ВИХ робіт зар е,КЮl е н ,"\ували е е бс В~lілюlИ тракториста )lИ . Л. ЗАГОРОДЬКО, вчителька Требухівської середиьої школи.

Свого часу газета критику­ вала

Свого

: • : • • • : • • • : • • • : • • • : • •

часу

nриміщеюl.'l

мі-ської середньоі /l/ кол и М 6, '

допустили

цього

'шсу

вже

4 роки) не працюють в ен-.

тилятори,

немає

,ІШНУЛ О.

відли ву

нав-'

коло ШКОЛ!l. А nроектуваЛЬNи-'

ки, не nродулtаВlUll,

зробили:

кватирки так, що їх важко І відкрити. А відкри вищ так і.

му

дивись, щоб кватирка не вnа-'

ла додолу.

плані в

відуючий

ролі Комісара

постановочною

-

ми силами усунути деякі н еда- IIJ

Фото О. Гордієвича. (Фотохроніка РАТАУ) .

власни- І

робки. Учні І. Бqpташ, І . Фе- І

частика

мешкан­

Очевидно,

місцевої

виконком борючись за

Ради,

перетворення

части­

ною театру І. В. БОНДАРЧУК

виріUlили

зручно.

за­

:

Школярі

велика

ців села добирається до заліз­ ничної платфОрми «Семипол­ ки » . Незабаром настануть до­ щі, і жителям Бобрика, які їздять ~!a роботу і з роботи електричкою, буде дуже не­

ко БО п'єс радянських і зарубіж­ них драматургів. На честь БО-річчя Великога Жовтня театр здійснив п останов­ ку п'єси О. Корнійчука «Заги­ бель ескадри » . На фото : сцена з спектакл ю «Загибел ь ескадри». На передньо­

ряд nО~lUл о к. Так.:

до

яким

тьох міст республіки. Цей колек­ тив брав участь у фестивалях і конкурсах самодіяльного мисте­ цтва . В його репертуарі близь­

(jудівельники.:

споруджуючи

ської. На жаль, вибоїни, ка­ люжі, бруд залишаються не­ від'ємними атрибутами шляху,

Вінницька область . З творчістю народного драматичного театру Гайсинського районного будинку культури знайомі гл я дШlі бага­

!

Бобрицької

дящих за те, що він не дбає про благоустрій вулиці Радян­

~.

; ВЛАСНИМИ СИЛАМИ

виконком

сільської Ради депутатів тру­

повинен

в

глянути

і

села

в

першу

зразкове,

чергу

вирішити

роз­

питання

благоустрою

вулиці Радянсь-

кої.

ПРОЦЕНКО,

В.

мешканець села Бобрика.

доров, П. Розу~tltик, С. Осна'І: у

lUкільних майстернях розро - .

били і виготовили

щарніри,

встановили

18.00 .Письменник і час». М. Лукіа. 18.20 Маленький концерт. 18.30 Республіканська фізико-матема-

нескладні І

їх

на'

ТИtlllа

вікнах. Тепер у класних кі.ч-!

Інатах завжди

=набагато

свіже пов ітря , і

:

:

М. ЄРЕМЕНКО.

ф

• : КВІТИ-ОКРАСА •

з кожним

ВУЛИЦІ

роком

благоустроюється

• : • •

красиві- І

Гого-:

: лів. Однією з xapaKTepNUx оз-. • нак сьогодніиlltього села є. • добре обладNані полісадники, • • а то й квітники вздовж ву-: : лиц~, .біля садиб окремих го-. .гОЛLвЦLв. • • Приємно пройтися вулиця-: : ми Київською, Ватутіна. Біл.'!. • будинків В. Проскурки"

• М. Жовтухи, П. Діхтярьова та' = іltlиих квітують кущі троянд:: • розливаючи

• МИЛУЮ'lll • цвіту.

довкола

око

nаХОЩl , .

різнобарв' ям •

Г. МЕДВЕДЕНКО.

=

ф

• •

! УСПlХИ ВИРОБНИЧОЇ

:

ПРОГРАМА ворит .

10.35 К . 14.00 К.

:

середній lUколі. В учнівСЬ-:

виробничій бригаді nр отя-,

• гом літа

тут працювало БО' .lUколярів. Вони обробили 10'

І

день».

ЦТ

.Фа­

серія.

т. « Клуб кіноподорожей». т . Документальні телефіль-

ми.

му:. .

16.45 К. т. « Наука сьогодні». 17.15 К . т . • ВсесоюзниЙ огляд шкільтворів •.

18.00 Новнни. 18. 15 К . т. • Веселі нотки • • 18.30 К. т . «Людина і закон». 19.00 К . т . Кубок :УЕФА з футболу: «Динамо. (Київ) «Ейнтрахт' (ФРН).

В

території

21.00 Програма .Час». 21 .30 Документальні фіЛLМИ. 22.00 К. т . Кубок :УЕФЛ з футболу :

«Інтернаціонале » (Мілан) «Динамо. (Тбілісі). В перерві НОВИНИ.

пРОГРАМА

10.00

Екран

молодих.

« Пишаемось

піnьствознзоство.

=

В. МИКОЛАЄНКО. Ф

Ї

народу.

в

розвнтку

всьОго

цька.

16.45 «Основний Закон Вітчизни» . 17.15 В ефірі - пісня.

••

=

колективу •.

техобладнаиию>

машиністи-оператори

нове:

приміщення дитячого комбіна-. ту М 7. Тут все тішить око,, все служить для відпочинку і'

виховання малюків .

:

Проте дороги, що ведуть до.

14.00 14.30

І дитсадка, залишають бажати. • кращого. Вхідних воріт двоє. '

• Та з боку вул иці Енгельса бі-: І ля будинку М 8 нікол и не ви-. І сихає велика калюжа. Перехо· • • жі навіть у суху пору ТіСНЯТЬ-: • ся попід будинком. Щоб nро-.

І їхати з коляскою, говорити не. до інших'

і

15.35

стецтва і релігіliних вірувань •. (М.). Художній фільм «Останній под­ виг Камо •. Екран студента-заочника. 1 курс.

І

20.15 20.30

Додають

турбот

І ють погреби, заЛИlUаючи вели- І

геометрія.

~

І

і

М ЄФИМЕНКО

(ФРН) .

(М . ).

13.20 К. т.

ММ

тоб уси СПМН доставляють людей на роботу і назад. Адміністрація.

120.

2

до

\ \

І

зупинки

\ \ \

І

!

фільм

«Земля

системи».

«Вихорі

80РО-

жі ».

17.05 Екран студента·заочника. І курс. 18.10 Естрадні мелодії . IS.3!t « Доброго вам здоров ' я». 19.00 К . т. • Та кі прості складні істи­ ни>. Ilередача 4. 19.30 К . т . Чемпіонат Європи з бас ­ кетболу: збірна СРСР збірна

М.

Австрії.

Чоловіки .

(Бельгія).

20.15 К . т. Вечірня казка . (М . ) . 20.30 К . т. « По музеях і виставочних залах»

М.

тальне

тріо

Реріх.

(М . ).

21 .00 К. т . Співає вокально-інструмен­ «Меридіан»,

(М.).

21.30 К . т . Художній телефільм «Ін­ женер П рончатов'. 2. 3 серії.

І

ВІІ-

Редактор Є . ФІЩНЙ.

\

\

~\

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

викоироб,

адміиістратор у ресторан «Прол"їсою>, бухгалтери,

шофер.

\ \

3в~татися на адресу :

....

м . БРOlВари,

!Вул.

Ниївсь-

ка, 148.

~

{

~

Калитянському

тресту «Київшляхбуд·l» ПОТ Р І Б Н І:

(

вантажиики,

)

машииіст!' бульдозерів. Оплата

ВlДрядна.

Прийняті

І

\ безпечуються гуртожитком \ протягом року. на

j

ДО зупинки «шлях.~)

t' -----...--....--..--.............----...--..-.....~ (за мостом).

Адміиістрацlя.

)

електрослюсарі, токарі, фрезерувальники, інжеиери-технологи

адресу:

\ м. Бровари , пров . Радис­ тів, 5. Іхати автобусом \ NQ 121 І відділ»

спеціалlзоваиому відділенню райоб'єднання «Сільгосптехніка» на роботу пот р і б н і: електрозвариики,

на роБDТУ за-)

. . .;.:. . ...I:..:..K.;.":.P:.... .

Адміністрація.

~

.

АдміНістраціЯ.

В СПРАВАХ ОБ'ЯВ

ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3·18.

~r-_...-.....1;~~....;.І'~. ;-::;::-:д::~::;----;;;;~:х;;:-~! . у ВІВТОРОК. середу.

ВlДповlда~ьного секрет~ря, вІддІлу СІЛЬСЬКО~О г?сп?~арства. кореспон-

дента

сонячної

ГРом.АДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Звертатися

. . ~ --~--~~~~~----~~~~--~.--~~------~--:-H~;::~:;;;:::-:p-;-a:;p::p::;:;:::~-~~;~-----;;;E4: _.I~ ~-p ". 255020.

Природознавство.

15.25 Художній

~ ---~;;;-;:;o::;y-~) \ управЛіиню .N2 50 І

.

лоточниці по продажу QlВОЧI:в і ФРYlктіlВ.

м. БРОВАРИ.

планета

(М.).

~~~~ _____ -___~__ ~~_~_~~~~______ ~_____ AД~~~~~:~~-~\

адресу :

на сезоину роботу

Советов депутатов трудящихся Киевской области.

дня.

_

кухоииі робіТНИКІІ,

!

гур-

ТЕР МІН О В О

коммунистнческой партни УкраинЬІ. городского и районНОГО

го

касири,

Адміиістрація.

від'рядна.

соціаліЗМ». субтитрами

IЮміриик тарного складу,

~

~---I

-

« Утопічний фільм з

ідуть тільки стаРИКІІ>. кл. Дл я груп подовже,lО­

кухарІ,

'!

~~~

Оплата праДоі

15.00

« В бій К. т. 4

,

!

тракто­

надається

«С і льгосптехніка»

(М.).

БРОВАРСЬКОМУ КОМБІНАТУ

\ \

м. Бровари, вул. Ждано­ ва , 2. Іхати автобусами

с. }{няжиЧі , СПМ}{ «Голов­ теплицятехобладнання». Ав-

трави».

комунізм .

дня

«Зерна».

прийшла

(М.).

13.30 Художній

:УТ

Олі~,'''К.

.

------------------------..-.-..-...--------------_.......-.-----------,....-------_.

тожитак .

секретар-друкарка. Звертатись на адресу:

кущі,

людина».

\

майстер.

на

М.

«ЯК

мова •

)

інженер з безпеки руху;

Звертатися

багата

«Російська

11 .00, 12.00 « :Увага, дорога!». (М.) . 12. 10 Студентам·заочникам . Науковии

11 .00 1(. т. Новини. 11.15 Кінонарис «ПолітбіАці жнив-770. 11.35 К. т. Кубок УЕФА з футболу: _Динамо» (Київ) «ЕЙнтрахт».

газоелектрозвариики;

слюсарів-моитажии-

казка» .

К. т. Документальиий телефільм

'ЧІІМ

НА ОБЛАСТЬ

т.

9.40 4 кл. Літератур.а.

Концерт.

10.30

автомобілів;

Одинакам

з

К.

турботи».

О. Довженка .

10. 10 13.00 К. т. Іспанська мов а . (М . ). 10.40, 11.40 5 кл. Ботаніка . «Дерева.

Концерт класичної музики. По закінченні но­ ПРОГРАМА

ПОТ Р І Б Н І: рів,

М.

трудівни-

«Прості

ім.

(М . ) .

10.00 К. Т. «Дзвеиить земля піснями».

Між­ політичної

ремонту

СРСР

100-річчя

програма

віта~ня

фільм

ПРОГРАМА

9.10, 11.10

(Ленінград).

на постійиу роботу

по

т.

Дніпро­

села.

Кіностудія

ВИНИ .

Райоб'єдн~нию

слюсарі

К.

22.25

Музичні

дожній

народжеиня.

«Сільгосптехиіка»

иа-

До

Концерт­

України». IнформаціЙ!lа

т.

кам

К . т. «Хімія-77». К . т . Л . Мінкус. Па - де·де 3 ба­ лету ,Дон Кіхот». К. т. До 60-рlччя ВЄ>lикого Жовт­ ня. «Радянський Узбекистан». В передачі бере участь кандидат

Тарханов. .

телебачення.

пісня».

20.45 К . т. «На добраніч, діти!». 21.00 Програма «Час». (М.) . 21 .30 К . т. Вперше на екрані :УТ ху­

виставка,ярма­

21.00 Програма .Час •• 21.30 «Народний артист

і

хліборобами

«Хліб

К.

Федоров.

книжкова

з

19.30 К. т.

в члени Політбюро ЦК КПРС першнй секретар ЦК Компартії :Узбекистану Ш . Р. РаШідов .

-Точка •.

народний фестиваль пісні. (Сочі). К. т. Вечірня казка. «Поезія». (М.) .

ків,

·...................... ..,.-... • кі ями і землю. Це створює' • додаткові трудНОЩі. :

19.00

~..,.~.,..,....,...,

муляри всіх розрядів, слюсарі-сантехиіки З-5

• ~/еlИканці •

• нового будинку центральної: • дослідної станції. Вони буду-.

18.15 18.45

18. 10 Естрадниіі концерт. 18.45 « Закон нашого життя». 19.00 К. т. «Червона гвоздика».

воріт не заасфальтовано, бага-:

• • то вибоїн, горбків.

родна

школа». (М.). учителю. «:Учи­

15.00

Нарисна

Іваи

«Хліб

«Вісті» ,

POl<. 18.00 НОВИІІ".

психотерапія».

тельськІ уроки». (М.) . К. т. 5 кл. Для груп подовжено­ го дия. Історія. «Виникиення ми­

17.05

ма

19.00

і дослідннки» . Дослідження Арктики . К. т . Концерт оркестру баяністів . . Село: дІла і проблеми». К. т. «Книга на службі миру і прогресу. . І Московська міжна­

16.25 16.55 17.25

(М.).

на деонтологія (М.) . К. т . • Мамина К. т. Екран -

газоелектрозварники З-5

учи і

ОБЛАСТЬ профтехучилищ .

13.30

розрядів,

розрядів,

кар

«Марксистсько-ленінське вчеиня про співвідношення матері1 свідомості •. (М.) . 8 кл. Фізика. «Відносність меха­

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

:

15.00

:УК:Jаїнського

т.

17.30 .СоціальtlИЙ портрет колективу». Передача 4. 18.00 1(. т. Документальна кінопрогра­

15.25 К. т. сШахова школа». 15.55 • РосІйськІ мандрівники

економія. -Капітал. К. Маркса». (М.) . К. т. Екран лікарю . «Медич­

: ~i:'HOГO складу З-4 розря: розрядів, слюсарі-моитажиики 2-4

подарунок -

І доводиться. Підхід

портрет

СПМК «Головтеплиця-

ДО ДИТСАДКА? Навесні наші діти отримаЛ/l:

чудовий

• : • • • •

17 . 30.СоціальниЙ

14.10

Суспільствознавство.

нічногt> руху».

світо­

ВОго визвольного руху •• 12. 10 « Наука, техніка, прогрес • . Май• бутнє чорної металургії. 12.40 Ліричні мелодії. 12.55 « Перлини французької поезії». 16.15 К. т. « Палітра» . О. Л. Кульчи-

театру

К.

зустріч

петровщини.

фІльм 3 циклу «Міста і людио. К. т. «..Наша біографія . Рік 1969-Й •. К . т. Документальний телефільм «Наше добре ім'я» . «Сторінки історії.. Першодру-

11 . 10

10. 10. 13.00 К. т. Німецька мова. (М.) . 10.40, 11 .40 8 кл . Географія . «Природ­ ні ресурси СРСР •• (М.). 12.10 Студентам-заочникам. ПоліТИЧІІа

річчя 8еликоrо ЖОВТНЯ оаж­ пива віха в житті радянського

ЯК ПРОЙТИ

9.40

сво-

«Шістдесяти­

курс.

3

днем» .

15 ВЕРЕСНЯ ПРОГРАМА ЦТ

самблю «Полум'я', К. т. Новнни . ПРОГРАМА НА 11.10 :Учням

за

ЧЕТВЕР,

ім. Ф. Волкова. К . т. «ЗустрічІ з піснеIQ» . Концерт вокально - інструментального ан­

9. 10.

:УТ

їм хлібом • . 10.30 Для дітей. «Пароль - « Дружба •. 11 .00 К . т. Новини. 11 . 15 Науково популярний фільм « Контакти» . 10 кл . Сус11.40 Шкільний екран.

госnрозра-.

• хункового цеху тощо.

22.55

драматичного

.День

16. 15

інформаційний

-

9.00 НОВННІІ. 9.10 К. т. Гімнастика . 9.30 К. т. Художній телефільм «Фаво­ рит» 2 серія. 10.35 «Харків » . Документальний теле­

тиж-

Телеогляд.

ського

закінченні

випуск

т. «Наша біографія. Рік 1966-Й». «На добраніч, діти!». (М . ). Програма .Час». (М . ). К. т. - Наші гості». АРТІІСТИ ЯроСЛilВСЬКОГО академічного росііі-

22.25

перерві тираж «Спорт­

: гектарів буряків, заготовили: Передача 3. • близько 30 тонн сінажу. Крім. • того, члени виробничої брали. • участь у ремонті тваринниць- " .ких ферм, силосних ям, благо- • . ~~

=устрою

20.45 21.00 21 .30

ЛОТО » .

-

nporpaMa

Інформаційна

По

19.45 К.

15.05 К. т. « Ві з ерунки •. (МІнськ). 15 .35 Художній фільм для дітей «Му­

них

К. т. «BiCTi~.

19.30 «Сільськогосподарський

14 ВЕРЕСНЯ

9.30 К. т . Художній телефільм

11

: Підведено nідСУl>lКИ П'ятої: • трудової чверті у Троєщинсь-'

= кій • кій

СЕРЕДА,

nолегlllllЛОСЯ відкра- І

І ванн я кватир о к.

••І щає,

19.00

школа.

става

К .- т . Художній телефільм «Інже­ нер Прончатов » . І серія. (М.) .

21 .30

Мlсцевого раДІомовлення

-

19-3·18. 19-4-67.

ВІДДІЛІВ ПjJомисловостl.

п'ятницю і суботу.

Обсяг

0,5

формату

Газета ВЬІХОДИТ на украинском яЗЬІке. вул. Київська, 154. масової роботн, фотокореспондента газети .Правда». ~Cq4~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~I~'~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ Індекс 61964. Броварська друкарня Киівського облуправління в справах видавництв, поліграфії і книжкової торгіllлі, вул. Киівська, 154 Зам. 4810-10.945.

#146 1977  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you