Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАЩ, ЄДНЛfIТЕСЯI

РІК ВИДАННЯ

32-1

.NiI 146 (3298) СУБОТА

11 ГРУДНЯ

1971 Р. ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТУ

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

НА УІ З'ЇЗДІ ПОРП

О_НУІ UBHTpaJlbHOГO Комітету Компартії України подарства Української Р·СР на 1971-1975 рони і про 'ДеРlНавни.Й план розвитку народного господарства УРСР на 1972 рін» і міністра Фі­ нансів УРСР тов. А. М. Барановського «Про Дер­ lНавний БЮДlНет Унраїнської РСР на 1972 рік та п,ро виконання ДеРІНавного БЮДlНету УРСР за 1970 рік». У дебатах взяло участь 11 чоловік. На пленумі 3 П,РО'МОВОЮ виступив член По­ пітбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП Ук­ раїни тов. П. Ю. Шелест. Ппенум ЦК КП України прийняв відповідну Постанову. (РАТАУ).

8 гнанІ 1971 рону в КиєвІ відбувся черго­ ,ні П",нум ЦеНТраАItИога Комітету Комуністич­ ної партlі Украіни. На П....Ум 'УА" запрошені гоnови 06nвиканко­ мі., міністри УРСР та керівники інших респубnі­ кatlCWlих устане., мі не вхаАЯТЬ АО скпаду ЦК і ре.ізlііиої комісії кп Украіни, віАПовідаnьнl ПJlаці8Ниии апарату ЦК КП України, Президії Верх.....і Рааи та Ради Міністрів УРСР. Пlltиyм ЗІСПУХІІ і оІіговорив доповіді заступ­

ника Г'н.и Рааи МІністрів УРСР, гоnови ДeplН-

111І'" УРСР ".. П. Я. РОЗІнка «,Про ДeplНaв­ ний п'IІТирічний ппан

розвитку народного гос-

ВАРШАВА. (ТАРС). На VI з'їзді ПОРП, ЯКИЙ відбуваєть­ СЯ в польській столиці, з ПРИ­ вітаннями до З'ЇЗ;(У звернулись керівники ряду ко:\туністичних і робіТНичих партій.

у 3В'Я3Ку з 30-річчют Поль­ ської робіТничої партії з'їзд прийняв свій перший ;(оку:\тент

«Постанова

"рограма розквіту Радянської України На сесії Верховної Ради Украінськоі РСР

вирuбництва.

рядок ДeJН'ВИіЙ сесії:

VI з'їзду

ПОРП

про уВічнення пам'яті ІІО,1ЬСЬКОГО робіТНИЧого

діячів

Польської

партії,

Яf{і

борців руху,

робітничої

загинули

в

бороть­

бі за народну Польщу».

* * * 9 грудня на VI з'їЗДі ПОРП тривало

ДІВа Аві в Сес'ііівому залі&р­ Іна п' ятирjчкуна 43 прО'цеити. ховвОЇ ,РадиУ\РСР ПРОХ()ДИ.1а .Щру­ Дальшого РО3+ВИТКУ набере l'& сесія Верхов.ноі Ради У краі!н­ важка іН;':О'·ст\рія, яка і нададі 'за.1ИШJ.ЄТЬСЯ ОClно·вою неВПИ!НІНОГО см.Оої РОР ВОСblМОГО скли.ка.ння. ч,спі.1ЬІНОГU Деnyтати зат-вемИоЛИ такий по­ розширеНIНЯ жього

Ціна 2 коп.

КОМУНlСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

них

обговорення

завдань,

що

а!{туаль,

стоять

перед

По:rЬСЬ!{QЮ об'єднаною робітни­ чою ни

партією і по

:\ту

ТРУ;(ЯЩЮІИ краї­

да.1ыІІ}туy

СОI\іа.1істично­

бу дівнИІ(ТВУ,

з:\тir(ненню

справи миру і соціаліЗ\1У, ін­ терна фона.1ЬНИХ зв'язків з '\Ііж­ наРО;(НИ:V1 ко:wуНіСТИЧНЮ1 і ро-

денного -доповідь зробив МІНІстр 6іпlИ'IИ\! РУХО:\I. ,1і.10ва, твор­ фі!нанс.ів УРСР депутат А. М. Ба- 'іа дискусія, як повіДО\1ЛЯЄ ПАП, відбулася в рановськиЙ. Він відзначив, що в (Ігентство проекті Де,ржа,JШОГО бюджету 19 робочих групах з'їздv. * • • ~'PCP на 1972 ріl< прреДuаче'но Газети соціалістичних країн ВlцаТI<И, які ;Jабе:шечують прове-

ШИРОf\о

висвіТ.1ЮЮТЬ

робот

v

Про ДержШВ!НиИ п'ятирічнии Одне;] найважливіших за,в- дення намічених ;щхо'дів ПО роз- УІ з'їзду Польської об'єднаної D.1іИ 'розвИ'l'К)' ,иаРО<;JJН-DГО госпо- дань нової п'ятирічки Є підви- ВИТ'І<)' HapO.l,IIUTO господарства робітничої партії, повіДО:\I,1ЯЮТЬ про виступи Й вітальні ПРО:VІО­ lарства Украін,ськО'ї РСР на щен'Ня :І!атеріа.1ЬНОГО і Бу.1ЬТУР- ,респуU.lіl<J! і пое,lі,.l,ОВIНОМУ ;Jдійс- ви !\еріВНИ.!{ів ;(е.1егацій браТНіх 1971-1975 'IJIp. ного рівня життя Інарою', зро- ненню 'Гo.l(J,ВoНrJГU;Jавда'ння нової партііі. присутніх на з'їзді. 2. Про ДеJ)Жа.ВlНИЙ шан роа- стання ,виробництва товарі,в на- п' ятир.іЧI<И - ;mач'ного пі':lнесенвитку наРО!;JJНогогосподарства родного ,СПОЖИlвання. 3аюанова l НО ня MaTepia.lblHoro і l\y.lbT'ypHOrO !'KpaїHcЬrKoї РСР 'на 1972 рі.к. ;н)ї.1ЬШИТИ вип}"",к продукції дег- рівня життя на1раду.

1.

бюд-

1970

цевої вІ, 7 .раза. 3агаль,ниіі обсяг ва.'10ВОЇ проД,KЦЇtЇ сільського гоС'подарства на

4. Про проект І\одексузако,нів ,к:!нець ПР'В прщю

п'яти.річки

оУ'країIНСЬКОЇ РСР.

5. ПІРО зат:верджеlНІНЯ У.казів ПреЗИtд.ііВерховноі Ради УБраін- по .-\,' 'а."ЬШО~I'· П.J·'ВИЩil.'ННЮ '.',ІатеСМіОЇ РСР. ,> J " r " pia.lbHlIrO і ку.1ЬТПНОГО рівшя 3 допові;цю по пе,ршому і дру­ ЖИТТЯ трудящих, доповідач гo~y путаннях порядку ден,н(}го по,віДО:llИВ, що pea.lbHi доходи ВИСТУПИВ

Голова

Ради

Міністрів

~TPCp депутат В. В. Щербицький.

;{оповідач

віД'Jlначив,

що вне­

на душу наседе~ня за п'ятиріччя

30

зростуть на ня

;Jа;рп:шта

проце,нтів, ее,ре;\­

ро,бітникі,в

і

сщ'-ж­

СІ'НИЙ на розr.1Я'Д сесії п' ятиріч­ Гlс:вців .на 21 процеlНТ, оплата ний n.la,H Ре1'пуб.lіки є СI(.111;\'О<ВО1О праці кодгоспників - на 31 проч;tстиною дев' ятого п'ятирічного цент. П.lану .І-.:раїни, повністю відпові­ В. В. Ще.рбицькиИ СПIfIНИВСЯ

Аає Диреl\ТИВЮI ХХІ" Л:цу ТillіОЖ на О'С'новних по·каЗНИІ,ах ІШРС ірішеН'Н~)1 ХХІ" з'їзд ;:І,l'ржа ВІНОГО П:Jану РОЗВИТlіУ на­ JЩ Украї'ни. У програмі дальшо­ РО':\ІНОГО Тf1'сподарстваре{,щ·,О.lіки го ,розквіт,), респуО.lіки 'з;наИШ,lа rзоє яс,краве втj.1ення .lЄІнін,ська на.ціОlнальна 'політика Комуністичноі партії, постій-не піклування про .всебічний ро'звито,к про;\уКТИ1вних СІЮ і ,неухиль:не лі;\несення ЖИПЄВІ}ГО .ріВlНЯ РЦЯ'Нсы(хx людей. На ffCHOBi ЛРИСКОp~

P~3BltтKY

'lюб;ництва

Iсу{'пі.1ЬНОГО

націоналЬrНИ'И

,ВИ-

до'ход

~Ткраіни '36іЛь.шитJ..CЯ 'на 38 про-

цerнт.іВ. .l1pИJЮЗро6ці проекту п' ятирічи&'о ПОІАну о.еООли,ву у,вагу було придklево більш ,crараИНf}ХУ ,ви-

иеон.ню можливостей і pe-aejJIВЇB КОЖіНot гu}"'Зі П'рО'мисловості. Це ,І,ало )(~ивіcrь у ціЛОіХУ по респyбitіці 3іПJJaillУrВIІ.ТИ те)tDИ~РОCT&~НJI nPОIІИС;J,ОВ&rО ВИРООНИЦ'l'ва

на

1972

шити

,рі'к. ПеРе<.l,бачено зоіль-

на:ціона:шнии доход та

00-

ёЯГ промислового вироlJ'ництва на ;),6 процента, валову продукцію Ci.lbCb,KOrO ГО'СПО.lарства - на 4 'll)нщенти,

вантаЖОI)ОО'РОТ

вшів ТРЮНСПОРТУ

нента.

Обсяг

сН'Щ.

нар(Цне

В

-

,на

)"'сіх про­

6,9

'1іапіта.1ЬНИХ

Bfi,la-

госпоцаретво

пе­

оо

ПРИlІ:ІІають

3al<OIJl

ВИТІ<У

наРО;('ІІ0ГО

ВІДну постанову.

,]10КИ,

БРОВАРЩИНИ

3а­

ІіІ:'!! про Держа:вний план розви'f­ І\У нарщного господарства УРСР

на

1972. рік, 3ако,н про ДержаВ-1 ниііUЮJжет Y~CP на 1972 рік і

Постанову

~'P('P

про

ВеРХОВІНIІЇ

Ра'дll

аатвещження

а,віту

ВЕТПРАЦШНlIКИ ВЧАТЬСЯ

в 'СУ)lі

1-1,6

про ,ВИl<онаНIНЯ Де,РЖllВ'НОГО бю;\­ ;!;пу респуIJ;lі'І\И ;!а 1970 .pil<. ,

ситеті ветерииариих зиань, якнй працює в Броварах з мииу лого року. Щомісяця

:3 'допові'дю про проект К()дек­ су зако·ні,в про працю Украї,н­ ('ької РСР ВИСТ1'ПИВ заступник Г().lО:ВИ Комісії 'законодавчих пе­ РР Д'Gачень Верховної Ради УРСР .\рпутат І. В. Мусієнко. ,('ес ія ';3 а твеРДИ,lа КодеІ{{' за,ко­ нів про працю Ук,раїнськоі РСР. З допо'ві,ддю проаатвещжеНIНЯ ~'ha;jiB Презюї'ї Верхо,вної Раі\И

кожиого

Пре,зидія Верховноі РадrИ Української РСР с'воїм Ука­ зом віщ 8 грудня 1971 року віДlнесла місто Бровари Ки­ їзської області до категорії міст обласного підпорядку­ ва'ння.

Г.рудня 1971 року об 11 годи­ нів районному будинку культури відБУД,еться засіда,ння IV-ї сесії районної Ради депутаті,в трудя­ щих (13-го ,склик~ння).

17

РАйВИКОНКОМ.

остаииього

3

становища.

трибу­

ни з'їз;(у польсь!{их !іО:\Іуністів, заявляє

чеХОС.10ваЦЬf{а

«Вечерні

Прага».

се!-;ретар

ЦН

Л.

І.

ВИ:\1

Брежнєв

ради!{ального

газета

Генеральний

І~ПРС

товариш

виступив

б.1аГОРОДНИ\1

з

но­

заr;,1ИКО11

поліпшення

до

ПО.1і­

тичного КЛі:VІаТУ в Європі. Угор-

Сь!\а

«Непсабадшаг»

.1ЮF..

щО

підкрес-

IПРО:Vlова

товариша

Л. І. Брежнєва ще раз по"аза­ .1а,

що

весь

авторитет,

свій

:\lіжнародний

всю

СВОЮ

\тогут­

ність Радянсьний Союз та інші

братні !{раїни соціа.1і3:\ту спря­ ~ІОВУЮТЬ на забезпечення ЩІРУ І

щастя

для

Багато преси

всіх

людей

органів

виділяють

про

світу

ясніше

все

},раще

те,

Л.

що

І.

народи

бачаПt,

розу:wіють,

СО,1ідарність

пр:щі.

зарубіжної С.'І()В3

БреЖНF.ва

що

все

бойова

соціа~!]іСТичних

Щ1аїн, їх тверда і непри:wирен­ на позиція щодо і\шеріа.1істич­ ної агресії це в наші ;(11 і ~дназ головних підва.1ИН 1пrру,

оезпеки і

свободи народіп.

будинку культури

випускається дової

відбувся

також всі зоотехніки радгоспів

І.

і

У руть

роботі

участь

бе­

викла­

дачі й иауковці Української сільськогосподарської ака­ демії. На заняттях, що від­ булнся в жовтні й листопа­ ді, з лекціямн перед слуха­ чами виступили професори

С. В. Баженов, Д. Я. Васи­ ленко, доценти Г. К. Корчак

та М.

К.

Білецька.

кою увагою булн також лекції на

З вели­

вислухані політичні

темн.

В. ТАРНАВИЧ.

ДЛЯ ТВАРИННИКІВ

!

Керівництво Погребсько1'0 відділка радгоспу імені Кірова, партійна і проф­ спілкова організації налаго­ дили на фермі громадське харчування для тваринників. Іжа смачна, внсококалорій­ на. В кімнату відпочиику за­ везено меблі. Є телевізор,

НЕГОДА,

А\У3IІЧНА ШКОЛА При сільському Будннку культури с. Русанова поча­ ла діятн музична школа. До­ шефи

створити

її

з 'столичної

наші

консерва­

торії. Уроки по класу баяна, акордеона,

досвідчені

гітари

ведуть

керівники.

В.

ХАМБІР,

директор Будинку куль­ тури.

«ДНІ ДОНОРА»

пта­

уиіверситету

активиу

тру­

робкор.

головиі

хофабрик.

Календар

слави.

четверга

шуються

·IІІIIІІШIIIIOlIIOПIІІОOlIIIIIІІIIІІIІІIIIIIІІIIІІIПII

ПОВІДОМЛЕННЯ

народного

приїжджають иа . навчания близько ста чоловік ветери­ иариих працівників. Запро­

:І!.ілья.рда

ХРОНІКА

про:\юві було дано високу оцїн­ !\,'у' поЛітиr;и ПОРП, діяльності її І-;ерівництва, бу.:IО висвітлено наЙаhТуа.1ьніші пробле:vш '\lіж­

помоглн

Розпочалися заияття в ра­ йоиному дворічиому універ­

~'краі'нсы<іi РСР ВИСТУПИВ секре­ тар Прешдії Ве,РХОВІНОЇ Ра~и карііованці-в, а,бо ,на 12,7 прощн­ ПЧ'Р Я. Я. Колотуха. Приймаю­ Іі! бі.lьше очі'чвано,го ОБ цьо.ч ТЬСЯ 3а'кони ,і Постанова про за­ році. Намічено ввести ІВ еl(С'П.'lуа­ тве'jцжеНІНЯ Уl<азі,в Пре'зидіі Вер­ тщію 19,2 мільйона квцрат'них ховної Ради УРСР, прийнятих у Ml'Tpi.B аага.1Ь!ноі жилоі площі, ПI'j1іщ між сесіями. ;Ш;l'rну кількі'сть шк.іл, і\ИТЯЧИХ ~T роботі {'ееії взя.lиуча'сть ке'закладів, ОІіка,рень, ,поліК.1іlІі'К та р і в ню; и Комун іСТИЧlно,j па,рт'ЇЇ і,нших о,б'є'ктів культурно-побуто­ j' lіраіЮI і У,РЯДУ респуб.lіки. во'го призначе ' ння. (РАТАУ). У третьо'МУ пита,пні порядку rеlоаче,но

«Трибу­

ЗВІТ про плеlJУМ буде надруковано.

ШФilllllШrn

про

гоrПО,l,арст,ва

1971-,197;)

Брежнєва.

піДІ-;реслює, що в цій

раикому КП України В. О. КРИIJОШJIИК . . Учасники пленуму ~ктивно обговорили доповідь і прийняли відпо­

J:~ржавнии lІ'ятирічнии П.lан розНІер на

І.

виступив першии секретар

меницькиЙ. Після все,бїчного о.urоворрння 10ПrJві:дей і спі,В,l,()повіді депутати

..

Л.

на ЛЮ;(У»

черговий пленум райкому КП України, ІІа якому з доповіддю «Зап­ дан.ня ~айонної партійної організації по дальшому піднесенню ідео­ ЛОГІЧ.НО~ р?боти та поліп~енню комуністичного виховання ТРУДЯЩИХ в СВІТЛІ РІшень" ХХІV з'IЗДУ ~ПРС та ХХІV з'їзду КП У~раїIJИ».

ШfУМУ, ,1Р}'ГЮIУ і трпьощ- пита,ннях ПОРЯ.1I,У .1еННIІГО ВИСТУШШ ГО.1118а П,lішово-ііЮ.:lжетнrIЇ І<омісії

о;щО'СТаІlЩІ

риша

10 грудня у приміщеflні районного

планується Верховної Ради УРСР В. О. Кре-

;~6і.1ЬШИТИ ЧІ 2-1 :ІІіЛЬЯР'LВ Kalf\" ,,'1' іілванці,в, або на 21,7 ·проце'нта. Говорячи про важди,ві захо'ди

IЮ:\lентува­

Пленум райкому КП УкраІни

3.ПРJJ Державний бюджет кої промис.lо.вості в 1,-1 раза, Ь співдоп"віцю по<:тїЙ,НИХ коУкраї,нськоі РСР на 1972 рік та харчової - на 30 процеюів, MЇtc- ~Іісій Bepx()-вноЇ Ра:щ ~'PCP у шр­ про ,вико'нання Д~ржавного шnу YJ\lpaїHCbKoї РСР 311 Р'ЇІі.

Преса продовжує

ти про:wову на з'їзді Генераль­ ного сеr;ретаря ЦН НПРС това­

При Красилівській медам­ булаторії регулярно відбува· ються «Дні донора». В цей день багато наших односель­ чан

прнходять,

щоб

зда­

ти свою кров. От і на цей раз прийшов комуніст В. И.

Остроушко, свою кров

який Вже

вчетверте,

здає

Н. І.

Кривошея та М. Я. Радчен­ ко

-

третій раз.

Комсомольці села В. А. Кошкаров, П. Н. Дяченко, В. Н. Ладан, М. А. lVIарчен­ ко теж здають по декілька разів, а М. Г. Доценко зда­ ла кров вісім разів. А. М.

Стрельченко, Н. Марченко, В. Г. Менжега, М. Г. Пав­ ленко та багато інших­ наші активні донори. Один з них тракторист Аиатолій

Миколайович Ладан нагород­ Жений значком донор СРСР,>.

«Почесний

К. ОЛЯНЕЦЬКА, фельдшер.


ЗВ]ТИ

ВИБОРИ

]

У

з А ДОС в І Д О м-у Б Р О В АРИ

КОМСОМОЛ]

НЕ ЗУПИНЯТИСЬ НА ДОСЯГНУТОМУ П'іІтирічці удар ну Н[JJЦЮ, ~IaiicTepHiCTb і 110Ш)'І; ~ІО.lOДПХ'> під таЮIІІI де­ t,iJOi\J 60 юнаків і дівчат І ,IiїМСЬНОЇ птахофаб р 11 !{ ІІ стали

на

трудову

вахту

дев'ятої П'ЯТlІрічкп, У ТОМУ, що на 17 листопада цього ІIОі';У вироблено 37 мільйонів ,~n тисяч штук яєць при пла­ ііі ;]7 ~lі.1ЬЙОllіIJ. що ._собівар­ '1 ісТЬ ] ООО штун ЯЄЦЬ стано­ ВИТЬ 6:3 карбованці ПРI! пла­ ні 67 "арбованцjр.. що одер­ прибутку

)113110

тисяч

900

j;ар60вющів прп плані не;\і3,13

іі.ів

заслуга

I\iO:JOAi

та

ВНСО"ИЙ '\іОльців

800-

ІЮМСОМОЛЬ­

господарства.

обов'язок бути

-

КОМСО­

прикладом.

І ВОНИ виконують його з че­ стю. Бригада ,М 3. де пра­ цюють !{ОМСО~ІОльЦі Ганна Dоровик. НатеРIІІІа Лаєв­ С'ька, Гання ОЛf'hсандренко, йде в авангарді соціалістич­ ного

З~ІагаН!ІЯ

і

ТРI!

рази

підряд

одержує перехідний червоний вимпел. Хороші ПОК3ЗНlН;И В робоТі \1аЮТЬ НОМСОМОЛl,Ці В. Нлпшта, В.

І{расотюк. молоді номуністи М. МанареВIІЧ, Л. Щусь з

-

НОМСОМОЛІ,сько

бригади

молодіжної

,No 4. в

НПРС від­

юічалось,

що

набагато

розширилося

!ІЯХ

останні

JЮМСОlVlОЛУ

праці,

рони

НОЛО

в

питан­

наВ'JaJШЯ.

відпо­

ЧИlшу і побуту. Це ножен з нас віД'lуває сьогодні. Де­

!\раще

організувати змагання

лентивами

онремиТl1И

моло­

У ви­

ступах

і

!\о­

ДШ\Щ lJиробнични!\ами. віДзначалося,

звітний

період

був

періодом

нізації

!ЛИМ

може

і

ЧОТЩJІ!

в

lil!\олах

робітничої і\іолоді.

На фаб­

гуртах

ІЮМСО­

I>Ю.1ЬСЬНОЇ lJолітосвіти "Осно­ J\ОМУНістичної

насамперед,

від

не

наснільки кожен

ста­

номсомолець,

на­

моралі».

органі:зації

готовці

дІ)

ганізації

50-річчя

по

під­

з

дня

піонерсы{її

і;\1ені

зупинилась

В.

І.

!\ОМСОі\ІО­

11081ді

охярюrтериз у в а л а

<' hО~IСОМОЛЬСЬНО­ -

прожеl\тора,)

важливу

форму участі 1І1Qлоді в гро­ \lадсько:v1У контролі, в боро­ тьбі за підвищення ефентив­ ності суспільного виробни­ цтва

і

посилення

енономії. зала

режиму

«НП» ще J\lало ви­

світлював

та!\і

ВОНіІ,

cJ{a-

питання.

ян

відвідування

політзанять, зборів, членських внеснів.

сплата

Змістовними і ДіЛОВlІlVІИ були виступи М. Розгонюна, М. Макаревич, Н. IBaHeHR'O і інших. Вони зробили гли­ боний аналіз роботи lЮМСО­ мольського

І;ах.

комітету,

висло-

бувея ~~:'lIa,p

визначені

завдання

номсомоль­

лу

ві,l­

паУ'КОВО-tПрак'fИЧНИЙ се­ за'ступни!(Ї'в дире,ктор·ііВ

ві.:l,віl]а.1И

ЙОі]'1) учаСlllИКIІ

)'>рОБИ шеlВ'ч~нківців, З~

,1спомо·гою ЯЮІХ ті вивчають ~Іатр,ріали партійних з'ї:ці,п.

3

ДОПClВtД;IlО

про

ви,вчення

~lilTe'plia.1iB ХХІV з'їзду ЕПРС і ХХІУ .J'їз;Іу І\'П України на

ної

РОіботи

ра'и,кому

Z

С

Т

пnограlМИ, П.1а'НIІ і піДРУЧ'І1ИКИ» п'рочита,в аа'вуч мІсь,кої серед­

ІІЬUЇ ШКОЛІ! .N~

R ана.1і:Іі

уроків

IІm;и

ср'",інару

Кожен, хто СеМНПОЛRіВСЬRУ школу,

лерею

заходить у середию

звертає

увагу

веЛИRИХ

на

га­

портретів.

На инх ті, хто віддав життя

в боях за

БаТЬRіВщниу. Іх

імена встановили місцеві. червоні слідопити. Не повериулнсь додому з фронту Микола Павлович ПисареНRО, Андрій Васильо­

вич

комсомо­

Гавриленко.

Іван Савич

ПономареНRО. Чимало семи­ ПОЛRіВЦів героїчно діяли у тнлу ворога. Член КПРС з

птахофаб­

РИRИ.

ні 'tштрріа.1ЬП

ЗІ'З'дів ВИЮ1·РИС­

ПIРО­

громнв

ся у партнзаНСЬRОМУ загоні і Михайло Павлович Труба­ цій. По-звірячому розправи­ лись гітлерівці з aRTHBicTa·

ми Степанидою Петрівною 3аїкою, MapRoM ЯRовичем БатеЧRОМ, Андрієм ЄВДОRИ­ мовичем Небратом, Макси­ мом Васильовичем Буйнець­

ва,

ЩО'{)~ЮГ.l;\

ниця

на­

ня.

2

стор.

О

весь

Верховної

що

вчаться

цих учнів за хороше вання своїх дітей».

іде

мова

й

.шхо­

про

ТИХ,

хто тягне школу назад, від­ стає у н3!В'чанні, порушує

шкі'льну дисципліну. У мадянина М. Міщенна

гро­ три

Івана

СТРОl\ача,

Миноли

ЮхимеНl\а, Ніни Насян, Ні­ fШ Юхименко, IlJaHa Дяченна. А восьмикласиик Іван. Топіха тікає від... двійок. Газета радить батькам, як організувати

режим

дня

уч­

нів удома, знайомить з тим, що робить шнола ДЛЯ допо­ моги відстаючим.

«Газета для батьнів» своєрідний заочний батьків­ сьний лекторій ставить за мету пішність

їх

різно піднести ус­ учнів, поліпшити

поведінку.

плосківських

Ініціатива

педагогів

за­

підтримки.

Д, САМОИЛОВ.

Ради

чила

вдосконалює

профтехучи­

вона нещодавно закін­

з

відзнакою фанультет

швеіЙного

виробництва

ніl\о-технологічного

І\ОIВИХ ГУ~ЗИ'!іів. У

1971

В. І. Ме.lежик нареспублікаlН­ СЬКОМУ !КОНКУlрсі ращіо'на;rізато­ рів ,заЙIІЯ'В перше ,:місце і О'д!!Р­ жав лра.ШОIВУ Пlре"\lію. Л. АИЗЕНБЕРГ, головннй

На

'РО<Ці

фото:

рац.іОінал'ізат.ар

В. І. Мепежик знайо')!ить

,ро­

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

-----

300

:УlОвого

І(ехів

Субота,

11

на

Ко!у­ рік

ПЛАВУЧИИ ГІГАНТ

,полі

почалися

плавучого ВІн

ву

ІІідні'\laЄ

висоту

випр~буііання

"рана

«Богатир».

на

300

семимет,\>о­

тонн.

в нашій

ще

Та:нОго.

нра1ні не

жодний

,при буД~вництві

розпочато

чалів.

плаву­

1971

портів,

:l'IОРСЬJ{ИХ

пг

нафтових

вишо!\.

(РАТАУ).

СОДОВо:\lУ

грудия

тонн

На двічі орденоиосsому \юрському заводі ~~Hi С. Орджонікідзе у Ce8~CTO­

піlДнІмав

великого

С.'IОВ'ЯНСЬНО·:\IУ

тисяч

преципітату

чий нран. Механізм потрібен

КОМПЛЕКС БУДіВНицтво на

дексу

взнтажу

!{Q~шленсу

ФОТО В. Городного.

техні!\у­

РОСТЕ ХІМІЧНИй

ПРИНЦИПО)! ро'боти ,НО'ВОЇ маши­ ни.

технолог.

меха­

:ну.

бітницю Вапентину Міщенко з

!\омбінат.f. Перший в у!\раїн­ сы\йй х,і Mlї , він випуснатиме J{ОРМОВИІЙ преципітат, що ви­ нористовується для .міне­ рального підживлення худо­ би ! птиці. ПотужніСть НО:lШ­

Пе,редова робіт­

час

Вихованна

лища.

'Ім;і І у.:\(з 11 1\ 11.

о

ті,

«4» і «5». «tНолектив учи­ телів, сказано у статті, виносить под.яну баТЬКііМ

слуговує

майстерність, поповнює знан­

іІ1ришиваТІІ

ВШІИІі і ,ВПСIJКО'П:РОД-КТИtВ:НИЙ пристрій '.ШЯ ПРИШlІвання гриб-

депутат

го завдання.

,ВИРО­

Rихі'.l з~найшли' Гщіона.lізапр Barll.lb І,вановпч :\[Р.lежнк, якиїІ \laЄ на своєму рахунку 60 '1IOiво,введе:IІЬ, і:гоlJlІВ ОРПГ!іІ,а.шниЙ по кон­ CTpy~;цiї, :::ручниїl в О,ОС:ІУГОІВУ­

50-

того з початну рону місячно­

па\!. І тут ,ТШІllllі.10 за1'РУДlне'lІ­ нп- HP було в нас та'кої ма­ IIШIlИ,

героїв

УРСР Л. В. Осипова завер­ шила ВИl\онання п'ятнадця-

.Іа \[ "НlІТИ Г'Уl.JИІіИста'РIfХ зраз­ які

гадерея

Іllвачка Хар!\івсьної орде­ на Трудового Червоного Пра­ пора фабри!\и імені ТиняІЮ­

:IПі\'РР\Iі.! ГРIIf.ІіИ. Потрібно

ШИГ'іІя.J}'

ненавис­

ПРИКЛАД ДЕПУТАТА

Вr;lІше ']наЧР'ШІЯ ДЛЯ полі,п­

гриfiJ;опі,

він

ного ворога і в РОRИ Вели­ кої Вітчизняної. Відзначив­

оптсшпіі я,р­

закуппли асорти­

І\,ДЩОГО

і

на

~[ ПП PAJlПНСЬИОМ9 СОlO3Н J

900

ш~ння JОЕ,;!':UГНЬОГО '!Ш.1У ІВИРО­ ()ІВ \ШОТЬ прик.lа;І,ні матеріа­

Н:lіIflяі

навчання

КДАВИДОВ.

ЖПУ, ПРС)С'та В.lf'НИЙ фабрикою.

)Clють

для A-,ьмu Виnуска,ють її 'о .вчителі Плосківсьно1 сеР8дпьоl шно­ ли для батЬНів своїх вихо­ ванЦіВ. Останній иомер га­ зети «Голос ш!\оли» при­ свячений підсумнам першої навчальної чверТі і завдан­ ням на другу. У передовій статтІ названі відмінни!\и

учениці: Ніна, Марія і Гаи­ на. Вони часто пропускають уроки. Чимало пропусків у

1918 PORY НИRИфор ЛУR'Я­ нович ЮШRО партизаннв ще у 1918 році. 3і зброєю в руках

Газета

Тут

'JRTII В усіх школах.

війни унаочнення до річчя РаДЯИСЬRОЇ влади.

)І!іРО." 'на НI'72 рі" то·рговель.ні

!{ів

запропmlУіваШI

ШР'ВЧРIІІківц:ів у виsчеlН­

.lorBi.l

ГАЛЕРЕЯ ГЕРОЇВ

ТИСЯ"І О.:\IfНІЩЬ ОI;1ЯГУ ПЯ'f'дрсяти

:111,

~'час­

робкор.

ступно;щ' рrщі :ми повинні /ВИ­

ОРГilні.зщії

участь

риfl()р, І\. Е. КарпеНl(().

у'вa>rи о·6новл~ll'НЮ і по­ .1іпше'Н'НЮ Яіко'сті впроб,іlВ. У Іна­

цр,нтііВ ПО,ВІІХ, На

ДOtповіді та взяли

І. П, РУ;ІеШБО, д. А. Ко'стенко, П. С, Пртро,вська, М. С, Же­

ua,ra'fo

;,0

Ф. В. ПеТ'РОіВ.

1

О;(J'говслренні

суспідьство­

історії,

го ДИ'ГЯ"JО'ГО трикотажу приді'ляє

-

Т3-

мас, де

А. ГАВРИЛЕНКО.

ге'о­ Ц~Ї

~:павива, У'І;раїн,ської та росій-

КОЛЕКТИВ фшбрИtКИ веРХIНЬО­

і.; НІІХ

щаСТІІЧНИХ

Ірозпо'віда-

школи Т. Н. Г:риневич. д.РУ1У 1l0:пові;ІЬ «ДОlпо'мога і КО:НТРОЛЬ

ШRільна

Фасещів, а

ВПШві.:щїда;rи

завод

ПСВZЛ

3

Z

RHM ...

Щ'СТИ'ГИ Д.1Я ,Шl:J1IИХ дітей

І;О;!;

Компартії на і,нших ді.lя!н!(ах .ви.РООlliищ:rtва.

У,кра.їни. Тут широко

О. БОЖКО,

нm;ах

ПОГРЕБОВСЬКА,

КИЇВСЬRОЇ

IIШО .1И

ПО(jlнаИюш.шся іЗ \lетодюlИ,

Унраїни.

член ,комітету

сереДНІ,ОЇ

ХОІ/ІНій :роботі.

біЛізаЦії молоді на ви!\онан­ ня накреслень ХХІУ з'їзду ІШРС і ХХІУ з'їзду НОІ\1О.

C.1YX3 чі ,JIи)]ви;rи

пІШЇ .1ітерат'У'Р, іІіо.l0гії, г'рафії ,ВIІ!('туtПИ.1а '3М1'f'Ч

шкі.1 .раЙОНfУ 'по навча,lЬНО.,ВИ­

сы\її організації птахофаб­ ри ни підвищувати авто­ ритет і бойовитість НОМСО­ мольсьної організації по 1\10-

партії

нараховува.10,СЬ

НещюавН'о 'на базі І1Іешче,н­ lііВСЬІ(IІЇ

нандидата в члени НПРС Ми!\олу Розгонюка. Рішен­ ІІПМ звітно-виборних комсо­ головні

ро-

1921--1922

ТО;Іі в ній

практичний семінар

О.

зборів

('(іТИ f;ращих партійних olpгatНi,.}a­ І(іі, про приііом У Ч.lе,ни ца.ртії,

партійні пра>ЦіВНИКІІ .:10 ,дія.1Ь1НОС- ('.:наЙЮIИ.lllСЬ J роботою партійної райо!ну ті к.а,бінету ,па,ртіЙIНО-ОРГalнізацhЙ- огга,нізщії, по·О}'ва.1Jl У цехах та

Науково­

В'ЯЗНІ{ заввідділом пропаган­ ди та !\ультурно-масової ро­

МОЛЬСЬJШХ

"ttflo;>

У Ч:Іени r,u.l:,r; Ч.lс·нів і кзндlцаТ1В у Ч.1е-

раи~омуОсс,БШLВИЙ:lнтере,с

в

обо­

ЛНСМУ

lkіЩІ такМ ~

VUU.DН'./././///~/././/U//.////./h/./O/~.//U/./////./U././/U./H./././U//U./h7h7./././/и.и/./././.нО".ииQНb'AfIII"Q'AW'А«і!У~

Леніна

виконуюча

Гоботу номітету JЮl\IСОl\lО­ лу за звітний період визна­ ІЮ :задовільною. Секретарем HOl\ТiTeTY J{ОМСОМОЛУ обрано

ноМітету

Пузирна у звітній до-

секретар

БУ:Іа створена в

ор­

се!\ретар

В.

пе,ршии

парії В. О. КРИІВОШ.ІИК. ІІа,ртіЙіна ОР'ГДlнlзація

комсомо­

боти райному C~lїpHOBa.

го

'ПОВ:,В

- \lОлодіжними

роботі

рішень ХХІУ :І;ощшістів і кащюатів

,K'pec;reHb де,в' ятої п' ЯТllрічки, роз- 'ністів.

На питаннях участі !\ОМ­ сомольців птаХОфабрики у Всесоюзному Ленінсь!\ому заліку «Рішення ХХІУ з'їз­ ду НПРС в ЖИТТЯ», ор­ Г8нізафй СОІ\Зчагання між бригадами,

Н;,В по .ВІІксшанню рііше,нь ХХІУ з'ЇJ,'IУ І·тр(' і ХХІ\' :llnУ ІtЮIІІ<lРТ;Ї ~"I;'jJаї'ЮI», «Робота 3 "10.10-

з'ї:цу mпрс і ХХІУ 3113ДУ КОМ- партії і рад.госпу «.1іткі,вськиЙ». ШІ ІШРС та:з іНlШИ)lИматеріашртії України, ве.1ИЧНИХ на- Тут на О>О:Ііку бі:rьше 18а ко",у- .1ЮIІІ .внутріпартіПноl'О ЖИ'ГТЯ.

снільки кожен буде віддава­ т!! сили Й знання загальній

I\О\1СОМОЛЬСЬJ{О

НУ», І ОjlГitlні,щцїЙ піщриємс-nв і рцрос-

ко- 1JаЙIОі.:JhШИМИ є па.рті·Йна О'РГ3lні- іпРр'рГ.іmщ.l'И л:mки з b~,Iia'!1; ра­

VO.lb

то­

а!\тивним

бу­

t

П3IРТійних ІіП~С Є б.1ИЗЬ.КО 4500 'l'1РУДSИЦИХ.;щціюlИ»

за­

На ЗВітно-виборних зборах, яні ЩОЙНО відбулися,

діяльність

вті.lе:н'ня в ЖИТТЯ

цінаві­

Це

леЖIІТЬ

го,

стати

Тепер на пі;щриємст.вах,

:(Їtвельних органі:ззціях, Р1ЩГOOlU.х і птахофаібриках, устаНСlвах M~ ЙО:НУ Нil,рахо,вуєть·ся ПО!НЦ 1ОО цехових па рт іиlН ИХ 'о,рга'llіз.аціЙ 1~[i;1}1 ЦЬОГО діють бі.1ьше 130 цохс,вих 'партійних о. р,ганізацій

",уністів 'на виро'(іництві, про те, !зація завщу ПОР'ошкової мета.1УРя.к трудящі .раЙону бо,рються за ;<Ї, яка !нараховує б,lИЗЬ.ко 320

орга­

змістовніПlИl\1.

народження

лу

ор'гаlнІ'за:цій, aBalНгap'ДH'Y

На зборах виступили ди­ ректор птахофабрики І. М. Напштик та секретар пар­ тіЙної організаЦії Т. Є. Ігна­ тенно. ВОНІІ підкреслили, що !\ОМСОllIОЛЬСЬ!\ОЇ

У,країни та

РДЙ'КЮІУ і пер,винних

!\ЇЇ їюго у вирішенні не­ віДЮІадних питань. Всі !\ОМ­ СОl\IОЛЬЦі успІшно с!\лали Ле­ ніНСЬЮІЙ залі!\ «Ми справі Леніна і партії вірні» та внлючились у ЛеНіНСький залін «Рішення ХХІУ з'їзду НПРС у ЖИТТЯ» .

життя

l\ОМІПартії

Про за,рtцжеlННЯ паРТlltної ор- j )шйже 11 О партіwних ГРУП. .111\11І Кlі'щніста "11), «Партій,не ганізації раИОIНУ, її P~CT, роботу Ч.1СіНЮIИ і каюидатюlИ в Ч:Іе!!и ];f·ріВНІЩТR·О ГРtЖil;І·СЬКЮIИ орган;.

що

згуртування молодіжного !\о­ лективу фабри!\и, аlпивіза­

мах ,

ВИ

номсо­

іІ10льсь!\0-молодіЖНИJl1И

,Т]ЬСЬ!{ОЇ

працює

соціалі­

між

(}ргаінізаroрсь.к·о-

мn:r;.la.вcbKої РСР, щО навчаютьіСЯ Іна короТ!,отермшшвих t,псах у Вllщійпартійній ШК o,l і при ЦIі nЮfПшртії Украіни, ЦЮШ ;\Ця'ІІІ від,ві.ЩЛИ Вровар'ський раИ'КО)I пар'тії.

дисципліну ,

стичне

в'ять !\О~ІСОlVІОльців навча­ ЮТЬСЯ у внщпх учбових за­ юшдах, ТРИ У техніну­

риці

комітетів

справі.

На ХХІУ з'їзді

завдань

трудову

досвіду

лише ві'сім кимуніетів•.

ceKlpPTapP~1 був партіі1'Ноі і ма·СО'ВО~ПО.1ітич:ної ро- ПухіВКil СтеПМІ боти група і'НlСТР'У'кторів облаСІНИХ 'КИДЬі\О.

ВІІЛИ багато побажань ново­ обраноюу }{O~liTeTY. Вказали також ня необхідність зміц­ нювати

метою о:ша'Й()'МЛNІНЯ J запо-

3

'Jи'/еflНЯ

року.


ПР А~О~ЛАНГОВІ 3МАГ Анна l_т~_~~_~~_~и_~А_АІ :.:Jабезпечити даЛЬШlНf розвиток тварининцтва на основі здійснення в кожному господарстві системи ефективннх заходів

по зміцненню кормової бази,

поліпшенню

ності худоби і пт•• і та підвнщення ПРИ одночасному зростанні поголів'я.

їх

д

НІ

1\

пород­

СТI\НОм.

31\

долрХИ

продуктнвності

Ж ук о

"РСНВІІТКУ .JI<1,РО'.'IIІОІГО ·г(кпойарства СРСР ,на

1971-1975

~

:::::('g~

'~

;.(

рр.).

q!:i: -:""' roO(Q:2

Бобко М. М.

(Се\НШО,l,К:I>~ька)

Волоха О, І, (<<П,10IСК; В'ё,ькиі1») Какун Г. Т. ("П;ІО(,к'В<:Ь'КИ,Й»

Строкач Г. А. (<<П,ЮСКШСІЖИ'И») Какун О. А. (<<t[l,юс:к'.!!СUl;ИЇ1»! Пильтяй М. З. (<<Р,\':са,ншськии») Jlесик Ф.

І,

(<<Л,lОСI;:в:ськи,і!»)

Міщенко Є. П. (<<П .l.()оСК:І>lикиіі») Коваленко У. М. (Ка ..lIIТЯIІ'ська) Л я х І', С. (<<Л.lO-С'К'ВС.blКИїr») Яковенко К. А. (іме,н; К'·ро,ва)

Купріянчук

В. А.

Феси,к 8. М. Швачко

К.

(<<П,10'С'К."В'СЬКИЙ»)

«~П."юс.к і,вс blКIlі\:о )

М.

(!\а,lитянська)

Микола!:нко К. О.

(<<І1.ІОоt;:ВСЬКИЇІ»)

ТОllіха О. О. (<<П.l'O<:К:В'С'ЬКИ'ЇІ») Бутник К. А. (<<Л.lоскlВ,СL\;И'Їl»)

років.

працювала

тільних телвць і старанно її доглядає. ДеКіJlька з инх

пташницею Семиполківської шахофабрикн Галнна Грн­ горівна Печура . ' - внрощу­ вала курчат. Труднлась сум­ лінно, не шкоДУючн снл, і

вже отелилвся. Первістки дають по 15 кілограмів мо­ лока за день. Молода дояр­ ка вирішила вступити в зма­ гання з досвідченим май­

добивалась хорошнх резуль­ татів. Недав,во її прийнято кандидатом

у

члени

стром доїння Марією Мики­ тівною Бобко, яка в цьому

КПРС.

Близько двох місяців то­ му Галина Грнгорівна пере­ йшла працюватн ва молочно­

році

трнмає

першість

у

ра­

йоні по надоях молока. На фото: Г.

товарну ферму дояркою. На­

брала собі групу з двадцяти

Г. ПЕЧУРА.

Фото П. Те:плюка.

ЧИ ДОЧЕКАЮТЬСЯ

ДО тедятника, в ЯКО'МУ стоїть '\ТО годів МОЛ O'.:IIНJI'K а , з літа про-

ТЕЛЯТ А ВО ДИ? клца61'Ь'СЯ ВО:;J;ОПРО!lїДlllа лінія.

. . . Чер~з цemтральну ВУЛИЦЮ сеШl На Tapa'CIВ~CI>KaM~ ЮДlЛку p~:\- r 'на,віть траншею ви.копано широ­ ГО'СПУ «ЖеРI.:l'ШСМtии» давно зои- ченьку. Та прwЙш.lази,ма, а в~.:Іи раютЬ'ся ПО:Іегшити

ринників.

працю тва:

111, ,не було, так і :нема. На .вули­

На,віть у цьому РОЦІ ці Г]1Я':нм,а -

П.lащ· вали ко){плеКСIНО

мехаlнізу­

і\ати,

Мти ТІУУ.:Іомісткі процеси .на фер­ ~Ii. Але ШВІЦКО цролетіло літо,

с,.1і.:l

на

папе.рі,

фер,му

осо·іі.1Н1Н() ,RIHO'fi.

Те.lята чекають об1цяно,j ВОJИ.

ЧИ Ж .JочеI\8ЮТЬСЯ?

за т!м і осінь, а Л:І3ІН так і за­ ,1ИШи.в,ся

ні пройти, ні П,РО­

М.

як

ХОМИЧ,

зи){и не підоту.вали.

.:1'0

сількор.

Виконання плану виробництва і продажу державі господарствами району з

'"'" ...

Назви

",,-'" "" :І'"

господарств

":,:с. о

:!і ~ Щ

:r'" Радгоспи «rІ.l'ос~'ВL'&КНЙ»

~

'"''"" '" '" '" ." §'а о о

f- " с.

'"

t:: ,::

3597 2715

88,9

:r

1

продуктів тваринництва

січ,ня по

"'" ...'" ~~ '" "

:;: .о 0-

'" crJ::! "-!:

.

'" " S~~ :І.ц; = ;;..-:" '" :gt: ..,...:.: ro:..::",6 ~::f~ " ~8.. '5- 0.>'- ot:zi "'!: "'''' 8.:::~ r ot",,,, '" о"'" t:: ",'S, С: a:J'o.. crJ::! іЕ

6'53

'чені Щор<:а.

90,3 88,1 8(',6

7:37

3б,І

8ї,7

63,і

81,6

<~БОІБР·НIЦІ>КИ Ї!»

2266 2124 2087

,,)Ю~р·]івю'ЖИЙ»

19іі3

«ЗаП,ТЗ,ВIННЙ»

lЮG

«Г о>Го.l,:IВ·СUКИЇ!»

оо Т р-е6у,х ';вськнй»

496 482

о

fo.

Що.'

-

8S;U

2зп

..tw. o~

о:.:

«K~~1m~ "'2'51'18 "з а,во;рИЩІКИ'Ї!»

v

",'"

8б,1

«.1 іт,к:,вс.ькиЙ» «.3 .0'» я»

'

'"'-'''''" '" ~

·"'8 :0;-

42,0 16,2 45,2

2483 21:23

року

1971

".?'

1033 8:;9

«Р\",,:а.Н:В~ЬКlfЙ;>

грудня

1

о.

1119,3 104,1

146,3

'ТО1,О

106,0 73,3 136,.6 103,4 96,6 54,6 80,8 4:2,6 101,6 91,9 74,7

99.,4 109,1 97,9

61,Б

36,8 33,7

9Б,3

26,Б

Rб,7

514 ;j12

1817

83,1 86,9 86,8

319 341 473

29,3 11,6 35,1 :29,3

81,0 82,4 87,3 78,6 80,2

1~65

83,1

364

21,2

68,4

~G>' 1Ji:t:(;

~...4~

~&..

8.t:;

t:: ,:'s,

СЬКИЙ»

.l\а,.lИТЯl!'Сl.1ка Пу,хіSСЬКИlіі П,lе~I' іП т а.х,о:реЛ,JЮI:І)"ІК.

С е ~I ипо.1<К і Бенк а П~lе-\r:за,в,о.1 «РУ'.1,н.Я»

~п., 1i~'HЇ'B'CM;a

87,1

391

59,2

97,3

100,3

99,9

88,6 85,9

23 283-

43,6 64,5

191

36,7 97,3

133,6 148,2

296,4

2397 2179

82,0

253

8Ї,2

2З7

42',6 62,2

23:2 194 197

9.3,8 85,9

280,9 168,4 102,8

88,0

178

122,5 85,5 110,2 85,7

202

95,6

ста,НIЦ:.я

122,9

СІ

Субота,

11

грудня

1971

року.

4:253 4066 403,) 4021 4017 3981 3900 3947

703 790 945 749 745

392:3

334,)

263 74:2 610 632 812

Логвиненко

Г.

П.

(<<ГО'ГО:l;'EJlОЬКИ'ЇІ»)

Левченко П. І. (Ка,lитянеl>ка) Рак Г. Г. (<<РУСЗ1Н:ВСbJШЙ») Строкач П. З. (<<П,ЮСК:,В-СЬКИЙ») Семенюк О. Ф. (<<Руоеа,ніВіСЬКИЙ») С'ме,ні

К,:,ро,ва,)

3270

Зуєнко А. С.

(:.мені

К;,рова)

КОРНУС В. Є. (Ка.штянська, ) І'алищ"ка М. Ф. ("мені Юрава,) Соловей А. Т. ('«Р'У'С'IІН::В'ОI.ЖИ'Й») Какун Є. М. (<<П.l0,с,кіIОСНКИ:Їі») Менжега М. Р. (<<Кра'СИ'l:В'СЬКИ'Й»)

3221 3219 3215 3210 3206 3.201 3199 3195 3188

Jlеси,к О. К.

Зl87

(<<П:l<>СК"ВСЬКИ-ЇІ»)

Касян Г. М. (<<П:юск,:в,С·ЬКН,ЇІ») Бойправ П. С. «<П,lO'С'І;:,В.СЬКИі'!») Ковпак Р. Т. С,:ІІен: !\:рова) Москаленко К. С. (<<Кра,еи,:r:В'сuкий») Ряба А. А. (<<Р\"са"I',в,сш;иjj») Осьмак В. С. (<<ГI,lOClt;'iiJCbKll.if»)

Карпенко П. д. (Ка ..ll1тя,нська) Фесюк Г. М. (<<П:ЮСК:В'СЬКИЇ!») РОЗГОlІова В. А. (.Ка.ll1ТЯ,lІісь,ка) Нечитайло М. Н. ('~JeoII; Ю'РО1Jа.) Строкач М. м. (<<Л,ЮСК::ВСІJJ.;н.ЇI») Білеll'КО П. О. (<<:Краоеи.lівс.ькиЙ») Кукшин Л. П. (Ка,lитя,нсь\(а) Какун П. К. «<П.lо.С,I(в,ськи,і"У») Фесюк Г. Н. «<рІ'сан'н,сыlиі'І>>))

В. І.

(<<3аВО»ИIЦЬКИ'Й»)

Пильтяй А. М. (<<Ру,са,н:,ВіСЬКИЙ») Кобзар О. С. (Се'\lи,по.lіh"в.ська) Литвиненко О. Н. ('1\Іе,н' К',рова) Шелест Г. Л. (Ка,lИТIЯIІ,ська) Гордієн.ко Н. Ф. (<<КраСИ,l'IВ'СЬКИЙ») Пильтяй Г. д. (<<РусаіН'ВСЬ,КИЇІ») Ганжа О. Б. (,ЖІІі ЩОірса)

великої

рога­

77'15 444 43З

3БО ЗЗОЗ

«~П.l0IСК:'В'СЬКи.И»)

Какун О. М. (<<Л.l0іС",Ї'ВlСЬОКИIЇІ») Кукшин А. Г. (Ка.1Н'ТЯ1Н'ська)

458 K,~

3:Н8

Жа,ри,к Є. О.

(,'MetH: ЮрOt~а)

69()

3326

Топіха О. П.

Бруєнко Т. Н.

856 780 735

:3341

3276 3243 3239 3236

Л. М.

«<Руса,н~вськиlЙ»)

Соловей Н. А. (<<Р,I"с'а,'(ВСI,I"II"I») дворник В. І'. (СС\l!!ло.l'I;,',вська) Бобко Н. М, (Бог.В 11 :,вська.) Сергієнко О. К. ('\ІСН: К'рова) ХРИСТlІнченко 8. С. (СС\ШIЮ, 1,К:~,СЬК3) Софін О. О. (<<За каlР Н!(І,І; ІIЇI») ТОl1іха Г. І. «<Р'I'Сі1.1І:'НСI>'t;'иіі»)

ферМі

утрнмуються

одночас­

но 120-140 бичків. У прн­ мlщениі є транспортер для прибирания гною, автопоїл­ ки. Тваринам створені хоро­ умовн.

Відгодівля

молодняка

ве­

деться . іитенснвно. Бнчки ставляться з шестимісячного віку живою вагою 120-150 кІлограмІв. Доглядають їх всього два чоловікн пен-

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

671 543 582

2778

688

2776

675 242 764

2775 2763 2760 2750

ПО

696

:ПТАПZИИЦZ Пташниці, назви

'~ == ;;;-

Господарств

~.~ "'о

480

j:Q

:3]0()

474 589

З098

7()4

:3088

ї81

ЗО,)7

Луцекко К. Г.

644

610 800 827

44-0 807 64.) 777 430 633 632

428

:3'140

ї77

:3133

79() 658 797 753

ЗІЗЗ З117

3109

3106 3,1():)

770

3055 30,')4

774

794 456

З054

3045

665 462

ЗО35

788 727

3030 ЗО:ЗО

3027 3022 3019

441 698

ЗОНі

782

2994 2981

798

6,14 627

місяць

Череда Х. Х.

жовтні,

(!\н'ів,сь,ка,)

(!\нїщ'ька) Музира М. в. (БО'Г.lЗ,IІ':ВС,,J;а) Батечко О. І. Музира

240,2 240,2

235,.5

706:">00 70G500 21281300

226:З

225,7 225,1 :2:2;J,1 221,9 :220,2 220.1

22'0,0 218,9 :218,6 217,0 216,2 :210,8 :208,7 208,1 207,1

(БОГ.1З1н:в'сuка) (БОГ.1ЗН·Вl'І,I;а)

М. д.

(БОlп]з,н:,gСЬ,J;З)

206,2

Теплюк В. Ф.

(БОЮ3.Н:В,СЬ.Еа)

:205,3 205,2 202,8

Репетунова Л. О. Загура О. л.

700~800

плані

600. він

У ста­

грамів.

(КаїВ'Ська)

(ПІ'х:псьt;ИЇІ ППР)

Завдяки зації

телятам

ку.

ще

по

73037З

1731700 1902:200 ,535876 55()876 1124192 1]19745 1808700 1136363 1827551 8299:>6 1591900 1799000 1630199 178826 1711559 588838 1583460 1319929 1272921 1922900 3З64()О

худоби

достроково,

наш менш

кілограмІв. Зараз на відгодівлі стоїть 138 бичків. Частнну погО­

315

згодовували

738118

73037,3

як за десять місяців, вико­ нав річний план продажу м'яса державі. З 1070 цент­ нерів зданих бичків 85 процентів мали вищесередню вгодоваиість. Середня вага кожиої голови становила

ВІдгодовуванІ тварини одержують багатнй кормо­ вий раціон. Залежно вІд вІ­ ку їм дають 2-3 кілограми концентратів і 3-4 кілогра­ ми сіна. Влітку, крІм того,

кІлограмів зелеиої маси прн обмеженому споживанні

б q 0301

зразковій органі­

відгодІвлі

радгосп

;1')

709,j;j7 709,");;7

235,5 232,7 229,9 229,.1 226,8 ')')68

2]0,2

(Бо.rJ,а,н;р"сы:І)

І.

Бобко К. К. Микал

«<РІ.;\ІІЯ»)

Н. І.

Хилько К.

наприклад,

735

(Бо!;]а!l:,ВСЬ'I;а)

Лук'яненко Р. Т,

становить

грамів при

о

672

2783 2780

Я'ІІІИК М. В. «<.1'T:K', BCI:..t;HЇI»)

429

3158 3148

води.

438 5.')3 736 7:2:2 678 493 ,j2:2 879 700 685 .568 659

2їіИ

~дeHKO О. В. (<<РІ'с'аіl'ВСL,t;иіі») ВІРИ'! М. П. (<<рІ'сі!';(к":ыи!\>>)) БУ1'Кlвська М. А. (<<!\РЗ'СІI.lі'I>СLіКИЙ») Грицан Г. С. (<<І\Рі1с'И,l'вс.ЬКи.і'І») Соловей Г. М. (<<КраСII.1:ВС+Ю1іі») Ковтун Л. Ю. (<<Требl·х'.ЗСUІШіі») Хоменок д. А. ((З~,r\(;РНI1ЬКИЙ}»

810 647 426

3165

25

7,38 7(')0 682

28:Ю

Марченко Г. д. (<<,Кра,СІI.l'ВСI,hи.іі») Горобей В. Т. (:\1(',,' Що,рса) Кедич Л. Т. (:\ll'll: Щор'сз.) Татарин Н. П. (<<.ТII;"ВК'L'kllі"і») Широка Г. Г, (<<Тре6У'Х:ВСlЖИЙ») Соловей У. П. (<<РІС;I,н''','I>I;ИІЇ») КОЛУПіицька Є. М, (<<Р\'сан'щ'ьКf!Ї!») Менжега О. О. «< І\ра,СII,l:ВСІ,I;lІіі») Рогач К. А. «<Кр а,сн.,l: ВСЬ,lшіі»)

Бурда Т. Ф. «<Р\'],І!'Я») Мельник Я. Й. «~.Р\"J.lIЯ») Пономаренко Г. О. (<<Р\1,НЯ») Нагорна К. В. «<РI1.1НЯ») ГаЛИI\ька О. П. (:КIIЇВ,СмЗ) Бобко М. П. (БIJГ.1а,н' ВСІЖЗ) ~дopOBeЦb К. І. (Бог;\з н·'.ВС ька,) Ке.уш Н. М. (БО~.1d'іІ.'а'СL'I;а.) Литовченко К. Г. (БОІ"'13Н'В'СLКа) ШеJIоміна К. І (КИ І JС1,I,З) Черната Л. К. ІКнївська) Слугови,на Г. Й, «<Р~'J.".Н'Я») Литвиненко Н. С, (<<Р~"ЩЯ») Теплюк Г. с. (БСJo!\1.3IН:ВіСІ,ка) ТеllЛЮК М. П. (БО'і_,аll'всь"а) Куценко К. С. (!\IІЇ'ВL'l>Еа) джунковська Н. Ф. (Боn."\З,Н.'в.) Теплюк Г. Я. (БОlпа,н',l]сь,ка)

новив

444

28:20 281f1 :2815 2812 2807 28(}5 2806 2804 2800 2793

Ходоренко М. К. ('!\ РJ':И.l 'В'СЬІШЇІ»)

рин по їх групах з місяця в

молочнотоварній

774 740 63:! 735 756 444 701 686 747 326 '828 732 714

2901 :29()1 2900 :2889 2871 2871 2855 28.55 :28.34 2832 2840 2839 28:):3

Желевська М. М. (<<Р\"'Сі]'Н'ВСI>.КИЙ»)

ринннки

відділка,

687 623 647 696

290б

(:IІе!І: Щорса)

Jlобко Г. д. (<<l\pa-си.l:'ИС"КIIі"I») Семенчук М. Ф. «<З3>НО'РlІщ,.t;н,іі») Нестройова О. З. (<< РН а,!l:ВСЬКИЇ!») Колутницька Г. О. (<< Р\"С<!,ІІ.' вськиїІ») Мегедь М. Г. ('че,ні Щорса) Ковбаса О. Т. (<<!'I'сзніlJlСЬ\ШЙ»)

831 &46 680

77.')

293З

БарлаНИІ\ька О. Г. «<,lіlt;:ВСI,I;НЙ") Лисак Н. І, (':'\І('Н: К:ро.ва) Кравченко К. г.

793

:2933 2827 2818 2916 2910 2910

Соловей В. К, (<<Р\са,I(ВСI>КИй») Гридасова Г. І. ((<Рlса,Н:Вl'!,ІШЇI») ПТиця Г. І. (:\H~H,' U~o;pca)

сіонер Іван Дмитрович Ку­ цlєнко та робітник Василь Якович Міщенко. Середньо, добовий приріст ваги тва­

першого

2976 2872 2962 2942

Біленко М. І. (<<Кра'СIІ,l:'В'с'I,t;иіі») Гламазда М, П. ("'ІІєні Щорса) Лесик Г. Ф. ('\lСllі Що,рсз) Хамбір Г. О. (<<РІl'<Jн',UСL'I;Иі'і»)

тої худоби ми постійно при­ діляємо велику увагу. Спе­ ціалізувалися иа цьому тва­

шІ

':':IoIelfi Крова 2970 ие,нтра,l ьна, .;J.OC,lj.1'

82.') 805 1011 800 501

4:344

788

в селі Мокреці відведено один колишній корівник, в

25:2:2 2443

iJЮЬіка

:на

193

~24 lШJ:3

;J386 33,56

Грос Г. О. ('~IeH' що,р<.:а) Барбон Т. І. (:.ІЮІ.:' К:ро:ва) Загура С. д. (llухіВ'СЬt;и,ЇІ ПНР) 80рона О. Н. (::'Іе,){,і Щорса) Павленко Г. П. ("Кра,сн..І:,g·ськИ·і\») КупріЄНчук К. Г. «~П,ЮОК"І>СШ';:НЇ1»)

якому

2918

\;ІЗО

П9

На

ІПаХОфабрики

4720 40.)·1 46:2:3 4180

769 761 470 740 1052 539 493

Відгодівлі

«Ве.l'ИК!ОДИI~Іер-

11:).) 908 94:)

50::;'8

4779

38%

Батюк Г. М. (Се\шпо.ж'·В<:l,.ка) Турбаніст Н. Л. ('I:ІІе'Н' Щорса) Юрчен.ко К. Ф. (.,р'ус.аIН"'~ОЬ,киЙ») Скопич В. Ф. «<Р:,СШII;всt.киїI»)

lЩ6

0:10(=

са:.!

3846 Динник І'. С. (<<11.10CK',BCbt;H.ЇI») :ЗНО8 ТОl1іха Л. Г. (<<Il.lO>с\;інськиll») :m8 І'алицька 8. Т. (і\Іені Кі;рова) 3702 Міщенко К. М. (<<П,]ос,,,:,вськ.иїІ») Ковбасинська О. М. (<<Т,ребух.;:в,ськиїІ») 3687 Зб37 Лобко І'. І. «<l\:Р'аIСIІ,І:ВСІл;иіі») 3624 Литвиненко М. К. (:~Iell,: К:ро,ва,) 35;")2 Міщенко Г. І. (!\а,lитя,нсы\)) :І344 Цьомка С. І. (Dо'п~·а.IІ;,вй,t;а.) 3501 СтрокачМ. П. ("П,lоок'В'Сl,КИЙ») 3459 Скрипченко О. Р. (<<П,lОСК:І>СЬy;.j!.Й») 3428 Мельниченко М. І. С\Іен: !\"рова.) 34:21 Дужик Г. С. (l\а.II1ТЯ.lІська) З41 :з Салай О. А. (,ч('ні Щорса) :341:2 Якуша Г. 11. С:чені Кіров.а)

Калініченко

.

~!:;

о

:1: .. ",_

Вісім

Оо;.с:;

ГРУДНЯ

1

8асюра К. О. ('\I~!I': Щорса) Кудрявцева М. І. (<<КР<JСИ'.l.ів.(uкиlЙ»)

;.,

(З ДI!Р~,КТИВ ХХІУ' 'з"ltUІ!\ПРС ПО П'Я'ГИ:Р'Ч!І(}\І\' ·П."І31!1·

НІ\

лів'я, близько

20

тонн, буде

здано на державиий прий­ мальиий пуикт до кінця ро­

І. СТЕПУРА, головний зоотехнік рад­ госпу «Заплавний»_

Q

3

стор.

О


·~іRlЕР4mУРНА сторіНКА ІНТЕРНАЦІОНАЛ НАД ПАРИЖЕМ Робітничих душ

Вітер націлює в нас

до

над світом гроз,

палахкотить

з

МаРі-РОЗ, чорнорота

Б"д

пеЛIЮ~Т,Ко()JO

за,гл,януть

Я Іна

св;т тоді

~KOTp,e Iна,р'(JiДЖV1ЮС'Ь

І

стаю на ка"lИ'Н'У,СХОЖОЮ.

А

IJ,она с,вої ,руки зе.1NІ,і, ,\1r,.;] с("стра" П;РОСТЯlгає до щ'не.

І

Т'J1;'ПО"ll\'Т!,

.1НСТО'Ч'КIІ шехитр' На

.в,: тр·і'

Іваи

смалить,

Дим пускає у жовтий вус. Илен цікавий в вікно схилився, Дід і досі ще не заснув.

МіСЯЦЬ бавився у полумисках, .Зачіпивсь за порожнє відро, І великіру;ки діда, Мов навмисне, знайшов.

Тичинине слnвn. Воно--сонце у любові,

І еrllЖ ііі не , і тривожне,

У поезії

у

А як люттю де іСКРИ1ЬСЯ, Це і блискавка, і криця, Для пnетів передмова

Дзвіпкnтюче і привітне, Не старі!; тільки квітне В українrькій мові

-

('ловп.

Шби материні б;фоні, В українській мові

.

Нрешуть підбори намінь, Зойном нільцьоваНі перла. Вчора жива для нього, .Сьогодні - вмерла. Билася чарна дзвоном Весільним чи похорон ним. Плач тужливий розлився Вином червоним. А у світлиці п'янно Руки зросилися потом, Охолоди, снігурно, Градусом сотим. Тілька рука прозора З іншою занільцьована ... Смійся, чужа наречено, Любов похована.

НЕДІЛЯ, Перша

12

ГАМАЛІЯ.

15.3,,) -

розлігшИсь.

Тисячними

ка».

чай­

Розважальна програма. (Херсон). Телефі,"ьм «Колгоспний юві­ ]6.30 - К:о,"ьорове телебачення.

]6.0.'1 .leii».

«Клуб кіноподорожеЙ». • Японія сьогодні». (;\t).

щина).

за

М. Анчаров .День ПреМ'єра телеспекТаклю.

НАША АДРЕСА: М. БРОВАРИ, Іидекс 255020. вул. КИЇОСblка. 154.

стрічка

Радість немовлена,

І бистриною річка

Щастя в тузі,

Враз протекла між нами.

Піснею вишите.

Градом

котились

І шматували

-

~

-

Небом, землею лину Шунати

відгадка

опору,

сушу.

МарІЯ ВОРОБЕЯ.

З-ПіД

ків).

(Частина

друга).

(М).

20.35 - Про­ - ПреМ'єра

грама «Час». (М). 21.00 студії .Укртелефі.%м». ниіі художній телефі.nь" світанком». ське клуб»

(2

серія).

кольорове

Екран

на

22.10 -

Україн­

ду. СтепеневІ ряди, Теорема Абеля». Фізика. <Струм у газах». Теоретична Мt"хаиікз. «Рівновага вільного твер­ дого тіла. що "ає вісь обертання', РОЗВ'язування задач. 18.т Наша

18.55 іграшка». 19.05 афіша.

.Дванадцята раніч, діти'.

програма

студента-заочника

божевільний

.

мова.

_Рівно­ ря-

функціонального

16.40 головних

заст. редактора промисловостІ. масової

'0-

І

«Стара

Художній фільм 20.35 - «На' доб­ 21.00 - Телефільм «Мій брат» . ніч..

Перша

«Оглядова

".тематика.

Мультфільм

ПОНЕДІЛОК,

курс

Анг.lіЙська

лекція». Вища "ірна збіжність

«Інтер­

конкурс».

Другий

11.00 -

БагатосеріЙ· .Ніч перед

телебачення.

запрошує Друга

19-3-82,

ІЗ

ГРУДНЯ

програма

Наша афіша. 16.45 ~ напрямках п'ятирічки».

ІНДЕКС Газета у

.На

(80-

61964.

виходить

вівторок.

четвер

І

листочків

18.30 -

обл'зс'Т'Ї. вул . .J(ИІЇIJIICЬІК,З.

154.

Тмефо;и

-

19-4-57.

Зам.

ня.

(1

Африканці. Вони серп із молотом Упізнають, 'Звідки плив нораблик наш Відгадають.

Світлофорять, зазивають: - Хто нас вгледить,

пон~ділка

до

поне­

(М.).

партії».

театру

-

5411-8103.

«Директор».

21.00 Програма 21.30 - О. Крон - «Кан­

«Час».

ровського

фільм

(М.).

дидат

Спектакль

україиського

ім. Т.

телевізiilні

Г.

Диіпропет­

драматичного

Шевченка.

В

перерві

вісті.

,Друга

програма

Телевізійні вісті. 11.10 Ху­ дожній фільм «Дванадцята ніч». 16.50 - Новиии. (М.). 17.00 - Для школя­ рів. «Вітер мандрівок». (М.). 17.30 Літературні читання. (М.). 18.\0 Те· лефільм «Це було в Орші». (М.). 19.05 - «КРОКІ! п·ятирічки». (М.). 19.15 - Юнонарис «30ЛОТИЙ бір». 19.35 Концерт симфонічного оркестру Ки­

11.00 -

ївської ського. діти!».

консерваторії В перерві

ВІВТОРОК,

14

ім. П. Чайков­ «На добраніч,

rрудnя

Перша програма

11.00 -

ЗУПlшись.

Ми сподобаємось, . знаєм, Рви у жмені, не барись! Ліхтарини, ліхтарики, Витвір літньої ПОРН. Швидко гаснуть ліхтарини, За губами дітвори.

Василь

дітворі.

«Від

Художній

серія).

суботу.

боти), фотокореспондента - 19-4.67, вІдповІдального сек­ ретаря - 19·3·18, _Ід.в.ілу сlльськ. господарства - 19-4·47. 1I8J1iia~1iiIfQ

KIIIЇIВCt;Кoї

ЧИ y~Hцl . :ЙQГО вгледять дітоньки

ми,

Непосида буйне літо З синім небом угорі У малиннину, на вітах Засвітило ліхтарі. Ліхтарики, ліхтарики АРО1llатНі ліхтарі. СВіТЛОфОРЯТЬ ліхтарини

краплини,

Загадка вічна,

Б:рOlВЗ!jЮbк,з ДP\YlНiз,ріНlЯ.

часу

ЛІХТ1\РИКИ

дУшу.

ДОВіКу

сНОВАЯ ЖИЗНЬ,. орган Броварского районного комитета КП УкраинЬІ и райоииого Совета депутатов трудящихся Киевской област•.

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділів (партійного життя,

сили,

ділка». 18.40 «Молоді голоси». КОН, церт учнів музучилища. (Донецьк). 19.15-«Наодинці з книгою». (Зустріч третя). 19.50 Кольорове телебачен·

гімнас­ (Угор­

]9.20 -

днем».

Аж у море, Неспокійно-буряне. Неозоре. Аж в далену Африку, Сонцем вмиту, Де немає ЗИМОНЬКИ Весь час літо. там, МОЖ.rJнво, ввечері

рошилов~рад). 17.05 РеСflублікаи' ська фізико-математичиа школа. 17.40 - Телевізійні вісті. 18.00 - Для юна­ цтва. «Наші славетні земляки». (Хар­

(М). 17.30 18.00 - Між­

народні змагання ~ художньої тики на кубок Інтербачення.

жаліли

громами.

10.00 10.30-

<Дніпрова

Хай пливе він річкою

Не топи ж кораблика, Гнівна хвиле.

.•

передач.

Не

літер?

11.30 -

рама

Вітре, дми легесенько У вітрила.

На борту серп з молотом Прнкріпи.1И.

вітер,

(М).

13.3,,- НОВИНИ. (М). 13.З~ - Худож­ нііі фі.1ЬМ .Вечори на хуторі бі,~я ДlІкаНЬЮI». (М). 14.4,) НаРОДННЇI телеунівеРСlІтет. (М). 1;'.30 Прог­

ВеселUll кататися З гірки під мороз. Сніг, сніг, сніг, Ніжно-білий сніг. Устеля стежинонькв, Пристав до иіг.

Іх прочитати треба. Впала,

Не знайдена.

Всесоюзний фестиваль народної творчості. (Мінськ). 13.00 - Для воїнів Радянської Армії і Флоту.

Сніжної погроз?

Будували, В тони неба ясного Фарбували. Ані

ніг.

До весни постелеио Ніжні КИЛИМИ. ЯК не буть веселиМИ З пустощів зимиІ Сніг, сніг, сніг. Ніжно-білий сніг. Устеля стеЖВИ8НЬКИ, Пристав до ніг. ЯК же їм боятися

Підганя кораблнк наш Легкокр~лиЙ. :Його літа раннього

Кольорове телебачення. _Будильник». (М). «Музичний кіоск». (М). Для юнацтва Планета Океан». (М).

-

Пристав до

ВІтер гоннть річкою Білі хвилі,

ГРУДНЯ дітей.

с ..РусаНіВ.

КОРf\БЛИК

програма

9.05 - Гімнастика для 9.15 - Новини. (М). 9.30 -

Катераа МІЩЕНКО.

......

Устеля стежиноньки, Пристає до ніг. Сніг, сніг, сніг, Ніжно-білий сніг. Устеля стежиноньии, Пристає до ніг. Над лісами й нивами ЗаметіЛЬ мете, ,З дітками щасливими Хоровод веде. Сніг, сніг, сніг, Ніжно-білий сніг. У стеля стежиноньки,

Розбурхував море неба.

-

Ти для мене

схмвики.

Ніжно-білий сніг.

Б У р Я овалн

.ходити.

Сиплеться з хмариноньки

Віталій ДОЛІН.

Бачиш

зрілість

Та чомусь не забу,..о й досі Ті на'иперmі до соици

СНІ Г

Маl1И думками Все за ними, Та за ними Перепілкою, Лебедичкою, Журавкою, Сопілкою. Поверталися зі Шl\iОЛIИ­ Гамір-зграйкою. А над ,НИМИ, А ,над ними Мати чайкою ...

Ти для мене Страждання юне, Назка літня, Смуток осіннІй.

_

длв. ВАвzи:r ХАлат

свІтла,

стриножений

наче,

не ба,чив тих гірких

трояндять.

3 Лістом.

загадка

Ти для мене

щоб нІхто сліз ...

На побачення

Бився

Буду;вали до сонця. Сходиики.

д! вона закривається туманами,

ща,слива

Вічна

веСІЛЛЯ

Як були ми малНМИ. з братом,

Скоро будемо

:\Іісту.

обнова.

Бо я також

мати.

Сходи нии

очі

гордіс­

приросла ко­ моїх батьків,

і' мені

ЯfШЙ страшний той СТОГінl Лю­ ди його знають, бо чули, чули й .ВИ, дерева, тільки не знали, що то. Інколи земля плаче, то­

стомлені

і

ними.

А ,наспра'ВДі дуже далеко. А тепер мн М.аІ:ІКе дорО.Слі,

квапляться

я іду.

з

ноші. Лише коли переважає зло, вона глухо стогне. Чули?

впасти

У долоні

раtдlти

землі, тір'ю,

ятряться.

Зоряно

ЯК котилися до ШКОЛИ Візерунками, Першим снігом, Біл,И'м CHiгo~ ...

біль-бnлючий,

мені

величчю,

на

гнуч­

радуєте

красою.

В саду яблука

СЛ ІДИ

Ніби земляні долоні,

пальці

своєю

молоде

ви

не

Намагались cKopiIlIe узнати, Як дiCTa.нeM,lI~ буд, СХОдиrи? І не знали голt,ЮІ ~~ячі Не годяться [ДШІ цього реєчни. Хоч ідо сонця так близько

троянди,

Тичинине слово.

Воно мрійне і жагуче,

Чуже

ЛИСТЯ.

Надія

ПОЕТОВЕ СЛОВО

і

Нлени ронять прочулено

Вогнем

Бо вирій старому сниться, Бо да'вн! рани болять.

любnв,

місту

ll.ід Ст!>пан ніч І\игаркою

СВGЄ

ще

сонця,

Я Іх дочка. Я ,навічно приросла до тоУ, НОТРУ ви, мої любі де­ рева, звете с·воєю матір'ю. Во­

котру ви називаєте ма­ котра навчнлась трима­ ти Щі собі 1 зло, і добро, і не ІСТО:\ШЮЄТЬСЯ від споконвічної

доЛОНі

І у тишу нричать

Я TO,.l': за,кохаюсь, r,р'у'зі, 51к КЗ.1Иlна .за'КЕ:Тне в лу'з;.

І

в

і

а

дерево. Бо і я р!нням до землі

ШАРАПОВ.

Ім 'Всміхаються милі сни. А над білою хатою зорями Місяць граєтыявB fVрем'яхи.

А дІ'ДОВі все не спиться Він не може ночами спать,

Тичинине

падають

ньому

Я повернулась.

планетою

Вечір. Зорі

в

віття,

людей

ПОБ~~ЧЕИНН

*

наморен!,

бnю непере~lожне,

ного

тю

Інтернаціонал.

51h1ЩО є lюха,ННIЯ на С.в:'ті ЧI1'~тr, н,',f)и. св;та,н,ки У\ІИТ',

-

на одному місці, ваше норіння вросло в землю, ваші крони беруть ,відпочивати на Clвов віт­ тя ХМaJРОН пташи.н голубого неба. ВИ ,3ВИНЛИ бачити оце озерце і ранньою весною J\упа­ не

нас

над

ща,стя.

'lеР'В'О'JЮ,

ilIитаєте, чому я повернулась? .я з династії T~yд~piB. Я не можу не зуст;ріЧ(і'J'И з ними 0,1{-

гримить

*

*

Здрастуйте, сосни, 1 ви, бе­ рези, здрастуйте! Вам Ці'каво, чому я повернулась? Ви вічно

єте

лине.

ЗаіМЛИЛOlСЯ,затуманилось, НІч, непрохана гостя, прийшла, В очі ЛЮДЯ1\1 війнула солодко Дрімоту з-під свого крила. Вс'! поснули щаслив! й

.1НСТОIЧ<КI1 па,.l·ьаі. І {',~г:юсь я TOiJ,: ка•. lи.1l l f!:О, 1\0.1'11 КН;'ТНс ,каЛ,НIНа.. Л КО.1И її зо:р,я'ні г:ро,на ;J.у,шу

до

З балкона будинка

ГО.llуб.1ЯТЬ

в

нетрі, весна,

на алеї,

б:,~оJO,

.ІнтернаЦіонал. років

крізь

наче

падають

Ко.1И ],:,ві'тне іКаmli!lа \' .11'13:, В мене терпнуть долоні

}V\e·H;

І

настирливо

КОЛИ КВІТНЕ КАЛИНА ...

І

комунарів

і вогні

Зорі в сонця роздмухані. Гримить Інтернаціонал з вулканів

C(''P,~('

сурмлять

ІнтернаЦіонал. Ніч

ианула.

м..Т;Є

весна.

стіна

вулиЦі

Ніч

сурми

Слухає

'ІнтернаЦіонал

дна.

І як пророки,

раненою

А над Парижем

п о в е р нен н JI ЕТЮД

Ленін. Слухає світ, переповнений

Тінню хмар

чотири

сумом

нам.

вибухи

номер слух;ає

«Кроки

ЮРЧЕНКО.

п'ятирічки».

(Л"Віll). 16.45 сМатеріал .. ио­ комуНізму І шляхи її створення». lї.lO Дл" дІтей. «Жили собі та бу,'и собі». (Дніпропетровс"к). 17.40 - Телевізійні _істі. 18.00 - дJI" шко.lярів. «Колумби,. . 18.30 Лені",.. ськиіі університет міл"ЙQНіВ. (М.). 19.00 Концерт маАстрів. ..истецтв УРСР. 19.30 КOJI ..орои телебачеин". Ху дожній фільм сДиректор» . (2 се­ рія). (М.). 21.00 -'- Програ .. а сЧа~». (М.). 21.30 «ПО,ll,орож у cB~ec8ЇT'" Наша афіша. технічна база

16.50

22.10 - сТри перІоди великого хо· кея •. (М.). 23.10 ТелевізІйнІ _істl. Друга aporpa.. a 10.05 - Новини. (М.) .. 10.15 - Дли школяріа. «Клуб червоннх' слідопи· тів». (Мінськ). 10.45 Кольором те­ лебачення. Художиlй фІл.... сНа під­ мостках cцe!ЦI». (М.). 16.55 Houни. (М.). 17.05 «І 8ИРОСТуп. .. іст.";­ (М.). 17.35 Для школ.ріll. «Вогии­ ще». (М.). 18.00 Новини. (М.). 18.10

KOJIDopooe телебачениидл!! дітей. Мультфільм «Пет!! і ЧеР80на. DJапоч­ ка». (М.). 18.30 Телtфіл... сl>у.ц­ пештські .. ОТИ8И». 19.00";" «I{.~ НЯ'. (М.). 19.30 - ДокумеитaJIWIIIA фільм. 20.30 «На добраНіЧ, дІти!,..

-

21.00 -

Опера Чаilковс"кого сIОЛанта".

Спектакль Одеського театру' опер. та

Телевізійні вІсті. 11.10 -те-І .бвал!!е.Ті!У!!'!І(.о.д.е.с.а.)._ _ _ _ _ _ _ __

.1ефільм «Новгород Великий». 11.35Шкільний екран. Фізика для учнів 1 класу. «Будова атома». 12.10 -

-

РцlИ8Р 8.~.

146 номер 1971 рік  

146 номер 1971 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you