Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯil

ОРГАН 6РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITET~ МІСЬКО' І РАНОННОІ РЛД НАРОДНИХ Ганта

••ХОА*Т" s 17

к.іти.

* .N9

РОКУ

1937

БУДИНОК

УРОЧИСТА ЗУСТРІЧ ветер8иі.

Комітету

ЦеР· роботу, буреМНі роки Бе­

В1ідіІариІваючи

зуС!грlч,

оправ

С'1'Янrrин. ВОІРУШИnі'Н· при­ вітаІВ усіх зІ святом і

на ча:лЬЮ1 ка внyrрlшнlx

аручив

з іІОЛітик<>-tВИХо.в­

lОращим

молодим

-

міліцІонерам перемож­ ЦЯМ СQЦ\ЗlJIlcrичного зма­ ГаІН'НЯ г.рамоти мІського

ноІ роботи А. К. Нооен­ ко рооІ1'О'В1!в цро житreвий ШJLЯX, революціАцу д1ялЬИ1сть Ф. Е. Д3ержин­ cbRoro, ЙОГО туpбorrу про 'ВИХOВЗJ!lНlЯ чекістських

'Кoм.i<'re'l'y ЛКСМУ. Учаони:ки зустрІчІ віД­ дали' шащу пам'яті та. ПО-.

KaдpllВl.

кл,али квtти до пам'ЯТІНИ­

безоони, майор у вJiдlCтaB­ ці В. М. Тарзсенко поді­

сеЛах

ка

ВетерiшJ. ОРГаІНІв Держ­

І1ероям

-

чекlC"l'a;М

у

Калюuвка 1 2.сШИ.

м'я.

Н. ВАСИЛЬКІВСЬКА.

ЛИВСЯ опогад8lМИ про СВОЮ

вересня

15

ють.

Тому

* Ціна

року

1987

й доВодиться

детьоя в ШевченкоВOМjy, - о,щн.а з !Найбільших IНСlВобуДов села. І заиaнD­ мірно, що ДО цього ПJpIИ­ вернут,аУБ'ага вс.іх жите­

зацІЇ та коордннзцlї рос боти населення, п.рацlвни-

люди, а башrroві КlpaIНJИ простоюють. Врезульта­ тІ ЧНІМ<іЛО му лswІв зму шен} «,переюурювarrи.. І

кІв

!ВСе

якого

1\іЄ­

тв. ТНІМ БІльше, що цей КУЛЬТ;УіРНИЙ зatНlЛад будІ­ вElлыІІки переоуmюї. ме­ Х8!НіЗова:ної колони .N9 8 тресту «ВpotВарисlль6уд. зоБОlВ'ЯJЗалися зд~н l1IJ 70-(рlччя Вел'икого Жовт­

опос:терlгarrи, вeД€GlliII стІн

як ПР!f ви­ МЕ'Т!Ушarrьcя

3 КОП.

6ьк1 органіЗації, яких на t-ери.ТОірII чотири. А ком,у Ж, як не молоді, дбати про заклад ДЛJl сооro вІд-..

починку ,?Водити його й бл.аГОУС'І1РОюваТ1!І власни­ ,ми РіУМаIМИ?!

ня,

B~oдl, колн було за­ КlЛадено фУifДамен.т, тут п.ос:тlЙіно діє ПОСТ народ1Юl'0 КОН'ІіР<>ЛЮ. РеГlУЛЯР­ но про хід робіт на.родК1 дозорці LНфсtpМУЮТЬ ви­ коншом clJrЬC1;Кo'i Ради народних депутатів, КЛЗЩ<NOТЬ

чимало

щоб ОillL,:;ратИiilНО

до­

зусиль,

вирlшу­

В1Мись всІ н:азрілl про­ бл,е'ми. Це, звичайно, IDрИ­

0801

носить

реЗУJIIЬтати,­

під

~іВНИЩТ­

'ВОМ ВИІКон!p<J6а Ю. Ф. Бе., резного

ЕРКе

КnМКІУ

КРАСА. ДАРУЄ РАДІСТЬ

Вівторок,

ни.ни ТР:УдЯlТЬC'ЯВ діВІ 'І1Ри зм1ни. Більше того, майстер В. І. . Шевamа залишЗlЄТЬСЯ на. будовІ І в суб<mнl Д!Ні для органІ­

,колеwrив

~-----------ДEHЬ MICTA------------~

*

культуІРИ,

з!н~'денJItЯ

~aвHoI безпеки, М1и1стер­ JJИ1I«)І Вітчизн.fIНОЇв\ЙНИ. fIIeiPeIЦ МOJlQДи,ми воЦіа­ ства 1ВJIYТP1mн1x справ 3 MMOДВIIВ ~пlJtробlтвикамв М'и <ВІfJC'туШf,ЛИ також !ЮЛ­ міського 1 paAOJDIOI'O від­ КоМ}$( мlлщії У відстав­ дUdв 8ВYt'Plшиlх .справ ці М. Г. Будя:к та колиш­ во1іні - ііН.'repнщі0!Н3.-. була приурочеиа 110-1 нІй рі1JJПЩ1 13 Д1UI иароджеи. ліСт Серг1й Овеч:кlfн. JUI Фemса ЕАМУВДОВнча Пe{JllIlИЙ Сещ>іОО'ар ДзерlalвСЬКorо. мІськкому комсо,\\и)Л'У Но­ зac:т,ynник Mic~

145 (7432)

КОМ)' НІС ТИЧ Н О І ПАРТІІУКРАІНИ, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ 06ЛАСТІ

cTLн.

заверtиyє

Слід С1\аза­

т,и, що комnл'еканJ, БРИГaJ­ дИ О. І. Половка та В. В. ТеРflНЯ пращюють·не по­ ,WI,адаючи PJК. В зaJreЖ­ нюстІ віД потреб будівель·

пlдп;риє.мсТІВ,

як!

цри_

ХОРОШИМ

CТИJМyJЮМ

У

роботІ для Інших є само­ BlддalН<8. праця молодих

1\:.

водІЇВ П. дінІ

М. Шаулка,

В. Тарана.

По

ЧOТИlри

вlд:tIр'ацювали вже

на

новоБУДОВі ЖИIТ.ел1 Шев­ ченкового Н. І. Бреньо­ ва, В. М. Кравчук, В. М. AaJiТЮХ та І!НШІ. Проте ак­ ТИ'ВfНість шеВЧel1!lКі;вців мо­

гла б бути значно вищою, ямби ВИ1\ОIЮЮМ cI.rnьcькoї

Ради

прОВОДИВ оргamюа­

торс:ьн.у

роботу

більш

дІєво· і цілесп.рямовamо. БУLДівельнИ'ки ПМК-8 ІЮСПlішають, а от Іх суб­

пЩрядники,

це

через

те,

зволlка-

сто

не

напраВJl1lЄ

своІх

кранlвникlв:на. роб~. Так було, ЗОІКрема., чо­ тири дні ~ СЕ(рІІШІі, встЮ'­ ли вже двіЧі відGНaчитик:.я

суБПіЩРtЯд,ни'КЯ і У верес­ нІ. Немає можливості ве­ сти

11:

оооряджуваЛЬНі ро­

боти, ос.кlлЬiКи не п:остЗІВ­ mєнu ще перекриття. На

ocIНJЬ, roбто в ДОІВГ'kй ящкк, вЩКлаД8ЮТЬ І біа­ ro.~ріЙ

території.

сільвикOlНlКОМ,

А

_ замість

то­

го. щоб ()рг~увати жи­ телі'8 села на ці роботи, займає поки щр позицію СПОСТ'е!рIГЗRа. Осторонь за­ лишаюrьcя

І ось, коли пост народ-,

що

СПМR-509 просто-н.ацро­

ходять на допомогу.

НОГО

j{OKтpomo

3lЮIJУ

З9ерну;вСя ДР HepiBHНКIв рWOClПУ СБобрицькиЙ. та ПМН-8 .про Jre'Oбхід­ ність nooквавити роботи, ті

Вliдразу

ж

вwYlЩYЛИ­

ся. Мовчать ПОІЩ що В СПМК-509, та І в штаБІ по зведенню бу,дншсу К1.nь­ тури

А

reж пацує затншшя.

IiІЮма1дє.ькlсть

ЛЯЧJe ж.де, коли

ті змoжtrь

нетерп­

ж

на.реш­

шевчеикl.вЦі

скаЗати: сІв нас теж на­ peUIТI

є

ЗaIJМад

культу-

РИ··

П.К)"ДІН, нащ громадський корес­

iKOМtCoмOJrЬ-

rpJDB

пои.цеm.

голова

.народного

КОИТРОnlO.

Влагоустров~. ооenененатерНТQРія пІДприємства, гуртожитку, ШКОЛИ позитивно впливає на емоційний стан людини. пl,дносить настрій, дає наснагу до творчої праці,

да.рує ,радість.

Кожен. хто працює або буває на заводобудmному

комбінаті- мимоволІ замилується прмеглою до ньо­

го ,теритОРіЄЮ. Всюдн різнобарв'я квІтів, доглянуті клумби. Приємно. наприклад, пройТf( алеєю, що веде !Від прохlд;ноІ ВГЛИб" комбінату. Все це допов­ нює змІстовна наочна агітaцlя

Багато lВиєаджено квІтів біля адміністратквно.го

корпусу заводу алюмІнієвих будівельних конструк­ цІй. Щедру саму .колЬОРів доповнюють ЯЛИНН,· иле­ ни, ПОлy:.l'янlЄ яскравими Itетягaмu стиглих ягід 1'0;робина. Все це ,результат копіткої працІ озеле­ нювача Л. й. СемеаковоІ та їх дочки Ольги, яка

закіlllчил·а cneЦiaJJ.ЬtНe училище.

у броварській ПМК-5 республіканського виробничого об'єднання «Украгрожитлопобут­ буд:. на хорошому рахунку комплексна брига­

У хоДі пlдгoТОВКІИ до дlнл мІста І свята ювітів., які' вI:дБУдУ'ТЬосл 20 вересня, комІсія мdСЬКВИКОНIIЮМУ' 00бувала на багатьОІХ пlдПРИ~IООХ, -в установах, шко­

nах. При§мне враження залишилося від перебуван­ ня на шиноремонтному заводі. А ась на світлотех­

да будівельників, очолювана Іваном Сергійо­

нічному. нестандартного комунального обладнання, експериментальному та інIllИХ заводах, в ремонтно­

бачите на

вичем ЮРЧЕНКОМ. Сам бригадир, якого ви

Захар,ащені. занедбані територlI, зовсім малЬ квітів біля гу,ртожит.к1в заводів свІтлотехнічного та

ТОРГовельного

'машинобудУРalННЯ,

спо,Жи,вепілки,

склалося

автопідприємства.

таке

профспІлНОВі

приємств, про

І

РБУ У

рай­

Фото В. ropoдвьoro.

комісії

врamення, що керІвники, партійні, комсомольсЬКі

організації

установ І організацій зовсІм

естетичне

.N9 4,

членів

знімку, теж показує зразки удар­

ної ВИСОКОПРО;:tyКтивноі праці, вміло організує виробничі проце~и на будовах. Він нагород­ жений орденом. «Знак Пошани:..

буді:ВenьнQМ:У yцpaВnIHНi .N2 4 мап0 або зовсім ні­ чого не зроблено по пІдГОТООЩі до дня мJ.CTa.

виховання

працюючих,

ЦИХ

пІД­

не дбають HЄДOcтa'l1НЬo

Цliка,вляться умовами прожнвanшя їх в .гуртожит.ках. Справжнє

захоплення

виклинало

за'Нвітчане

по­

ДВір'я llIКОЛИ-Ш1'ернату спqp1'ИіВН'ОІГО црофілю. Певн'а робота по ПіДГОТОВЦі до дня Бровар1в t свята НВітіВ проведена }(onективами середніх Ul}(іл М 2 та М 3. СліД

закинути

.N2 9.

тут багато бур'янів, дерева }(ВОЛі. Ra:ВНOJIО них

докір

н,а

адресу ~epeдньoї

шкonи

не зробnеНі цристовБУ;l)Ні.lфуГИ. Непрнв,абnнвИй вигляд :має парк у СC'l'арих. Бро­ варах, .це Іна п'єдестa.JJ\.у ГpaJНiTi ВJ{Cочlє велШ(ий Кобзар Т. Г. Шевчеик:о. Забур'янені КВітники, lUIум­ би біля магазиНІУ по про,даЖlУ TOBapl.в' домаШІНЬoro Вmи'I1И,Y. ДО них не . "дcжnадали PYtК з весни. НiXJrO

НА ВАХТІ П~ЯТИРІЧКИ

тонні елементи, надійІЩ захищає Іх від корозіІ та

не наводить чистоти. і ПQРЯДКУ на вулиці Оснпова, якою

кожного дня ранком, тисячі бров.а,рчан п6спі­

.шають

на

enентричку,

а

веЧQPOм

повертаються до­

EHepr«>MЇCT

женернІ розрахунки, тужна техніка.

дому. ВисочІють бур'янн біля двоповерхOВiOl'О .кб­ T~y В. п. Вамаша, ЩО поруч з автобусною зу­

над Об'ю

ходІв.· Справжній cмlТІНИК і бtля будинку Д. І. Ра-· синс'ьНОГО, ЩО по вулиці Ilnеханова, 35.

Барнауn. Припинено рух qylЦe'Н1 по ОБІ біJ'I!Я ал· тайських сІл Барсуково· і Чорноп·ятово.

Тут почато

ка.вести чи~тоту і ПQРЯДОН. У цій вamливlЙ справі ПОВННИі ПРQЯВJlТи .чимало ініЦіативи по орraЩзац1І 1'Ру,дящих ка ВНКOJWIНЯ невlДJtnадних завдань на_ РОДНі о6palЩі -АепУТ~, голови вуличних ном і­ тет1в. Хай наше міетостанf! ЧJiСт1ш:им, lфасИВішнм,

перенидання

через

ПИНКОЮ. КрІм того, тут вепи.а нупа домаитіх· від­ до дня міста, овята КВіТів ЗапИШИJl'ИСЯ mчені дні, отже неоБХіДНО чимало поорацювати, 'щоб всюди

впо.РЯД. кованіwимl Хай

TIIlI.$YI

в

.

aь.o~ б~ біЛЬ.UJe заГ. ФЕДОРЕНКО.

проводІв

надпотужноІ

ріку

лі­

по­

теріал уже Застосовуєть­

яких

НОВИЙ

тип

бу­

конструкцІй, ~ використовується

елентponередачl" Еяі­ бастуз Барнаул нan~у­

склопластик, розробили вчені інженерно-будівель-

Вести

ня з склоплаС1'ИН~~

. ніІ

гою

1150

роботи

висоноякісно

кіловольтів.

швидко І будівельни­

кам допомагають точЦі Іп-

НOf'O іоституту. 06J:yиe.ТеІ­ ток.

просочених

.J!ЩО С'МОДОЮ,

при

спорудженні

єм-

-костей для з6ерігadШIIЯ рllД­

длвбеТОRУ Харків.

середовищ.

Новий нонструнційний ма­ ся

Панцир

дівельних

агресивних'

!l'-

епокси,ц­

зміЦнЮЄ б,е-

них доБРIJВ,

труб.

опор,

покриттів складських при­ міщень.

УЛНl,>асти. шоУ

З-ПІД

зеМЛІ

Рига. Тепло піДземних: ВОД обігріватиме ауд:инки ВКУІЮРТНОМУ селищі Са-

це­

станціl

на

геотер,мальнlй ~1I.

в

ЛатвіУ

А

здійснила НОВО1'О

порганізація

_.

типу

нИй центр,

lЦ()

i~eHep­

об'єднує

ДOCJIід1нИlКI'В, КООіС'1'руторів

1

проентувальнинів.

Пере­

ваги рОботи в НОВИХ умо­ вах

Йде тепло

ЗаКінчено

редпроентну розроОКУ пер­

показало

проеНТУВjiН­

ня ,промислово! біоеtlерге­ тично~

госпі

установки

сОгре..

викощшо

в

рад­

його буnо

швидше,

н1*

плану,аn~lІ.

(TAPC-l'АТАУ),


2

* 16

сm'ор.

вересня ІВМ рову

••••••••••••••• .11

О В Е

ПРЯМА ЛІНІЯ

ПАРТІйНЕ ЖИ'r1'JI: ЗВІТИ І ВиБОРИ

Проб.llеми

ПОЗИUІЯ­ АКТИВНА

РОЗВIIТВJ

мicwcoro rосподарства,

88-

Тll.81зац1а брoвap'l8ll

саме такою вона повиниа бути сьогодні у кожного

роБІтника, а тнм більше у комуніста, вважають в колективі цеху металогалантереІ заводу порошковоІ ме1'алургІУ Імені 60-річчя РадянськоІ УкраІни. Вважа­ ють і на'магаються перебудовувати свою РОБОТУ В дусі часу. Тим більше, що змушують це робити! са­ ме життя, і обставини. .Маіо на увазі те, ЩО зовсім

У

справІ DiдТPIIМ8IIJIJI по­ радку у вашо.,. llliсті так була визна1JeВ8 тема спряиої JIIв1i.· roл.овв ви­ конкому llliськради Воло­ димира МвкоJI8ЙOВJI1l8 ~ВOJIя із ЖВ'IЄJIJIМВ МІста.

iIOOДat зanи.в.ав

дарюваmJ.Я.

JJiЄНocтl вони

16,

госпрозрахунок.

Саме він

вчить членів

цього !КOJ1eRтиву новому СТa1IJIенню :до праці: ск1лЬ~

ки

1

шує

як зробиш рахувати

-----'

сті.ль!щ й JМ.a.тимеш. А ще зму~

кожну

копійку

Із

спlnьmІ

кишеRi.

Одне слово, зацікавленість у И1нцевнх результатах зараз

Це

'!'Ут затa.JIЬна.

підтверднли

і

головні партійні

збори

року

комуНlс1'1в цеху металorалантереІ. І зal.тиа дOnОБlДЬ пронизані

турботою про спРаВИ

IКOJIeRl'l'J@Hi. І' добре. що паР11йці не задовольняли­ ся ДОС8І'!lУТИМ, а намагалися,

про,анanІзувати свою

роботу. Критично проаналізувати. Колективно внрі­ шити, як 1'Рудитисsr ще краще.

Так, цех металогалантереІ на заводі-Один з кра­ щих. Працює ритмічно, якісно. Приємно було по-­ ЧУТИ, щО за останні два-три роки не одержано

жодноІ рекламаці!. Значить, покупцям подобаються .рlзцомаЩТні ножиці, мцн1кюрн1 набори з маркою

сБЗЛМ~. КРіМ '1'QГO, з .кожним IЮRОІМ зНижується

собів8ІРТість товарів ширвжитку, Що·ту.г випускають.

на стенді ІВ цеху побачила спеціальне свідОоЦ11ВО с~p,aщЩt цe~ завод.у в липні 1987 рону •. Воно "-

за перемогу ганНі.

у

заводському СОЦіаЛістичному зма­

ОСЬ і ВОСЬМнміcsrч,н~ програма цього РОНУ робі'1'­

никами уСпішно виконана. Успішно ~. завдяки ви­ соколрод.уRТИ8.Ній працІ багатьох члещв колекТиву, сумлінн<>м.у C"l'авле,нню до с.воі'Х, обов'язКів. Кращі

з кращих бриrади: номп.лексна О. ЛИ1'Овченко, гanь­

·В~к1В.очоmOвана К. Ворисполець, а також брига­

да rtланово-попереджуваnьних ремонтів, якою керу­

вав КОМуНіст В. Шка.рynа. - Але нас турбує те,- говорив у своІй звіт­ ній доповіді Віктор Олексійович. ЛИповий, -

що в' колективl. ще є порушники тРудово! днсцип_' ліни. два ро6іТJfики

СеЛ!<Ж і ТОІЦха

-

-

Побували

у МЕЩвит.верезни.ку, а Орібнюка затр~али Нап1дпИ.т­

ну на заводсьюй пРоХ1дн1Й. ,видно, партійна opraнi­ зація разом з цехOliЮю адміНісТРаЦіЄЮ Тут недо­ працювала.

Хвиnюв комунІСТів 1 те, що питання ЯКОСТі вро_

ДукціІ зanишаю~ Ще досить гострими. Ішronи надходить неяк1с1lий метал, ,не .вистачає шaбn:ОН1в.

А скlnьки T~ P~OInpaц1? ось де поле ДіяЛЬності ДJIЯ цехових. рацІОиа.л1затщ>іВ і Колективна думна була такою - сміЛивіше і раціойальн~ слід вико­

ристовувати РОботJt, нове суча'сне обладнання. Адже саме завдяки. йому останнім 'часом вдалося значно

п1дВцщwrи ПрОдунтивн1оть праці. маю на увазі оові

,'Високопродуктивні

ун1версаnьно-заточувальНl'

вер·

стати, всrановлені на д1льНiЩl скпадання. а такоок ToкapHo-J)elВQJIьвePНI 1 ПnОCШ)[WJlФУВаЛЬНі з чис.ло­ вимпporрамним ynра,впіннам. Зараз у цеху лаг0дять, двІ автоматичні лініІ для гальваніqни:х по­

криттів. НanpИКіІЩі

вуть

поточн;оro

•.

рону вони· сожи­

2 МіЛьйони 400 тисяч нар60в.анцlв. На таку СУМУ

має -випустити товарів вародного споживання колек­

тив за рік. Причому

досить

иевеп.инНЙ f(OJlЄ!I(ТИВ.

ТомУ . цілком зрооум1ле його бажання брати,на ОзБPQЄНJJ.Я все передове, ПРОгРесивне. Стосується це також форм органІзаціІ І стимулювавия праЦі. Зц-

раз в цеху .створені

КОlЩJ.Лsкснl

брВnДН, але час

понаЗаі8, що вони не дoc.К<QНaд!, ЩО в них неможливо ВИКОРИСТОВУВати ВСі ,резерва ДJIЯ з.ростаиая пpqдyк­

тивності праці.

І почали експериментувати. Тепер

пробують комплектувати так

звані СТЄX1Jолог1чиl.

бригади за технолог1чним циклом_ Іх плюси і міну­ си покаже час.

Він же вимагає сьогодні

в1д кожногоробітннка

-

ООВО

увагу

нашого буДИJ!Q(.У.

на

ВiJtPQ, МВ<ЖИ.

. я вважаю, що змо­ .емо ДОПОIІOnв.. про

.8111

вжи1 /Заходи пов1дOМllllо письмово. Та, вла.сие, В.JI

самі побачиrе \3111вв. Ад­

важ.п:вво ие

відповідь отрвмати, а щоб

, пtдвaJI1,

років

д~є. Ми саМі

але

матеріалів,

СИіСТе1t\Y,

то вано

отає щр.облемою. - ltlв обоВ'Я31СОво розберемося

У

•. 1 __

щод1йсвошба у ці

JIeIIae,

ДІІВВ

rro

1:0-

ке !raкe,

вже аоко й дріб'язкове. І ще ·одве: .в, иапeJiВе. ава8Те, що ., иamо~ ті .є jCJIyжба .05•. ПОА8ВО­

,uc-

lIВ'1'JI .веобх1дво по ЦЬОIll 'l'Uефоиу, і прац'вВВJtв II1CЬВl8ВКoJIICO.,.

оператвв.;.

но JUlPішать 6yдь':'вк~ пи..

значення. У з.ві'ГИомУ періоді

,ністичноІ праці і.од.mй - комОО!Мольського політнавчания. Слухачr.or подобamrся ленЦіl і б.ес1ди вропа­ ганднст1в К~МУиfcтfв І. Олешка,В. ГРисюка. Питав­

. ня навчащrя. освіти було

системі пОлітично! і

розглsrнyто на

зборах..

цехових

еJЮномічноІ

партіЙIJИХ

-

Т;ур6ує вас житель­ ка мl.ста 'Марія ННJК!Ифo­

Малншевська..

Я

-

Майже :.І роки 'тому, листопада ~~85 року, я здала у побуопкОМК>JlНМ', кощух. Через 5 ДIllВ НllС ООІВЩОМИJlИ, ЩО ЙЩ'о уtlф8лн У ТОЙ день, коn:и ми ЗД&1ІИ, бy&l1ljaJIЬІІ:ІО через ~. В мІUL1Ц1.ю цраЦіВ­

БaraтQ,j цікавого, новог() д13нaюrтьcя робітники на mщt~аціях. ,Вони JI'POВOдЯ'l'ЬCЯ сиСтематично,

IНИШі номбінаw також чо­ мусь не ,за.явип:и. Закр1й­

НI1 apraвIзaцlя тримає теж під (:воІм контролем.

ИІЩЯ НШiQН.ИIК нас проси­ лsa: сДавайте не будемо

ІФ.ИЧ()'МУ 1'ОТУ19ТЬ Іх майокє всі. Це питання парТІй_

. ...Олово для ІВИСТУПУ

на парт1йн:их зборах взяв КОІІУИlст Ю. Коновалов; начальник цеху: Спасибі паJ?Тlйн1й о,ргaнlзацlІ, УІ секретарю за постійну допомогу а,дмІВ1с'фаціІ цеху у ВlфішеНR1

поточиих питань.

,

КомУВ1С1ЧКерlаник розпЬ81в про т1 а88Дання, що

стоять паред ,колеК'1'ИВOlМ. 'ПРО .lІР<>блєми, які МOЖJDI­ во виріпmти лише всім ~01fl.

ОЧОЛИВ ROМУЮсТ19 цеху досв1Jtrleинй робі'1'НИК, ко­

~Hi<:т 3і с.о.жем В. Грнс.юк..

с. ПОПРНAR.·

3s

_:

j

k.

&

писати пошию

н1яRИХ із свого

Але ии

3

скарг, я хутра ••

Ч(),Щ)В1нОМ звер­

IJfIУЛи.ся У ИJ.nJцію.

В мі­

nlЦ1I нам ОКа3811lИ, що за­

ЛВJreIНо не в день к.!ЩII:lЖ­ НИІ, ,цpoIitшQВ с.трок, ми не 6 CИJlах його р<>ещytaaти. Ви ФВIIIQНі ~Ш;Я до

~~

пЩyrкoмбіна­

плигають,

немов

СІІТ11Ц18

наді! покладають на спо­ рудження ново! бази. А хто там буде працювати? Адже у нас на різних дільницях стоять токар­ ні верстати, а 1'0карів не­ має. Потрібно це питання вирішувати негайно. Не­ вже не можна розв'язати

4

важко

-

ми

.

вигляді

З авторів і незручно хва­ лити свій виріб, але він прикрасив би наше міс­

то.

Ми

навіть

металеві

форми виготовили. Але в силу ріЗних причин ми не можемо запустити. ХІ у

виробництво. Допоможіть. - ЗвичайнО, допоможе110. Але потрібно подивн­

рвсті.

- Я працівник Mi~ЬK­ водоканалу ОлександР Володимирович Черкасов . Не прийнято самого себе критикувати,

нізацію, ти

вашу

свою

орга­

але хочу зверну' увагу

на

котло­

ван біля санепідемстанціУ. І ніхто не збнрається за­ кіНчувати цю сбудову •. А зима, що називається, на носі.

-

Не такваи, як ЧІІ­ таЧ811 rазети, оск1лькв ви цю проб.llеlll7 доб,ре знає­

жемо

ризикувати ЛJOДЬМИ.

Інша .справа, що JiaПI ке­ р1ввнв О.1lег Олекс1йоввч Краиевко не .arJпJви. IІВ­

c&lI·АП.

-

Не вдаючись у' тех-

Ми не проти

обсяг rазет­

лнmе иd­ На Ті, ЩО .за·

кадром.

да­

Напрвкilщі зустрічі ав­

ка

запитань

..

Володимире Микол~·

-

йовичу, який, на ваШу Думку, ГОловний висновок із сьогоднішнюІ РОЗМОI;!И?

Насамперед

-

хочу

відзиачити, що у б1льmос­ ті випадків' люди по> справжньому турбую~cm ТИИ, щоб стало иаше мtc­ то красRВЬпим, в· ва.пеж­ ному стаиl утримувалися

його вулиці, вІ 1'Єриторlї,

прибудlllЩО­ rpoMaдcькl закладн. Названо ряд фактів: невиправдаве за­ тягування

і проблему побутових при­

міще'НЬ для

нас.

Мале­

сенька кімната, де

реодягаємося,

Lвaв

ченко,

ми пе-

'

Імо...

Іванович Шев­

пенсіонер,

прожи­

ваю по вулиці Кутузова, у мене три

запитання до вас,

ремоиту

водо­

провідноІ та каналІзацій­ ної мереж, виаслlдок чо­ го триваJJИЙ час залиша­ ються розритими вулRЦ1, що СТВОРЮ8незручності

броварчанам.

В ціЛому- я

заДОВО.llеНRЙ розмовою, яна відбулася CЬOl'Oднi. - Orже, редакція може планувати тані .прямі лі­

Володимире Миколайови­ чу. у нас від вулиці Бог­ дана Хмельницького до вулиці КОТОВСЬКОГО сто­ ять три стовпи лінії елек­ тропередач. Тримаються

така

ВОИИ,

називається,

проблем,

слові

позицій та зауважень що­ до роботи виконкому, ЙО­ го служб по забезпечен­

на

те

що

чесному

і

дро­

тах. Може ж бути. біда.

Згодев з вами. Пра­

-

ц1вникв: електромереж розберуться і зроб.llJlТЬ за­

м1иу, Я дам вlдповlдвy вказівКу. - Тротуару у нас не­ має. Ще. коли завідував віддіЛом комунального господарства товариш Фе­ сенко,

то він дав письмо­

ву відповідь, що У

1985

році буде збу;:tовано тро­ туар. Тепер товариш Са­ рана обіцяє ...

-

мо

роботнпроводитн иебез­ пе1JИO. То.,. вирішево вн­ копати шахтні колодязІ, ІІ1двеств воду. ми не мо­

похили­

тор цього матеріалу та­ кож поставив roстюкіль­

ся, натр8ПИJIИ на плнвуви,

встановити

стовпи

ні відповіді.

самотl'ПІИЙ КO.lleKTop. КО­ .IJJI почanн зarлнблюватв­

То потрібво

провисли,

будуть вжитІ заходи,

Іваие Івановичу, ме­ ві, щоб відповісти, необ. хідио проконсультуватися. ло МОЖ.llввості допоможе­

те, хочу Поясвити П суть.

по ву­

допомагати відповідним службам підтримувати чисТ>оту та порядок. Пра­ ВИльно. Але потрібно ро­ бити це спільними зусил­ лями. І ініціаторами по­ винні бути організаціІ, які відповідають за це. Взи'М­ ку по нашій вулиці про­ кладали лікію електропе­ редачі. Зараз дроти дуже

заЛИIIIИ.JПIСJl·

один дзвіНок: - Я працюю на до­ слідно- експериментальному заводі будівельних конструнЦ1й. Розроблено у

проживаю

лн відібрані харахтерНЬпі.

тривалий

Хоч я є одним

я

броварчави В. М. Зволю під час .ПРИМОЇ .ІІін1І.. IlY~

кв1'ГИ навколо. пщтримує:мо

квітник

--

лиці імені Андрєєва, ВіК­ тор Олексійович Усенко. Останнім часом газета «Нове життя. повела роз­ мову, ЩО ми повинНі бу­ ти господарями у місті,.

На жа.пь,

Ще

нами

ВО.llьєри.

ної полоси не дав нам можливості иадрукувати всі питання, яні ставили

порядок.

ромашки.

по­

наших силах.

живемо. Дерева

насадили, Звичайно,

та

роботи по благоустрою ву­ лиці своєІ, аде те, що У

шлях.О~!Jша·м

вже

чистоту

ві. скарги.

леlDUl. А /ВИ самі свІй двІр блaroУСТРОJ08те? час тут

про

лися до землі. Кому та­ ний благоустрій потріб­ ІННЙ? Так і воду провели. Водопровідні колонки змонтували абиян. Душа болить. Люки розкриті. Взимку вони обов'яЗJroво замерзнуть .. Ми·· залиши­ М:ОСЯ без ВОДН, а вам но­

ко­

ВOJIY8ImI цю роботу.

'І\У.

.--

Всі

школи

ти з позRЦ1І. зarальноІ ко­

1 РОЗУllВOl'о.

10

перебудувалося.

Вранці

TaВJis роботв 1II8l'83ВIdВ, тися, чи впнmеться вона в асорт_еиту. Мається ва архітектур..е оБЛН'l'lll МІс­ увазі. у Ilещu 1І0ЖJIRВ01'О . та. ТОIlУ будемо Підходи­

рівна

не

хоча б щебенем висипа­ ти? Жаль іНШ д1ТО1К ДІІ­ Щ{,ТИОЯ. - Дякую за пов1Дом-

розв'язати мо­

вчаниюробітниК1в 1 с.лу,ж6овЦJв партійна dPгаНіза­

велккoro

8же

стозarов:у .NiI1l2. - ТWрбує вас ЦPaцliв­

цьому

І

взагалі, наше керівництво

зенята, через калюжі. Не-

цю

нин 3а.водУ Dарош!КовоІ MeтaJl'Y'PI'iI. У гаC"1'[ЮROlМі 'М 19, цеб1ля у,нівєрма­ r~Ba- жШl1JJiOlOOМlу масиві. Вt!ч:~и !Немає х.л:16а. 110вepт~ з poбorrи. і и1iдt: к3ПИТИ ЙОГО. Мооке це 11iИI'l'~ й дріб'язкове. але. КWIИ с6езх.ліб'я. вхо­

6y~~.

cє>,peдlHьoI

вони

А ЖЕК та­

кож не пOClfШ1Iає. Доручимо ми

у

ін­

.м 5 цроходя.ть cOТlНl1 ді­ тей. Т1льни пройде дощ, і

JjН­

}" 1'1011І7 ж ПОJIlll'ає cтrь jВaШоІ пробами?

вони поповнювЩІИ. сво! зиа.ння У двох школах КОМУ­

до

не­

ні

.вже звеprа.лася у рiЗlll1 CJЦY'Жби міськ.в.икldФМlY.

ція .надає

'Нашого

мог.пи.б

в1\!JJpeмoorr,yвaти,

ДИТЬ

невмілим

рішенням.

ХочУ також зверну­ ти увагу на дqpoгy б1.Jm

З часом вона ДРОрРаЛа­ ся, .у дeя'l.(ИХ М1~ па­

пpoБJIеllY

СВИlЮпалИ.

женерним

-

ЧИІК,о:Щроднв його с1"11(ою.

-

Але меиі

докопуватися

вже до пливунів. Іншими словами кажучи,проблему

починаються.

тому

мостозаг1н .Nir 112 збуду­ В2І8 споp(NIiВRИЙ майдан­

CТ,ro"Мeвтiв.

не

довелося

кладено трубу бlльшoro діам:етра. .Роботв вже роз~

І ще одне :шmта.н-

мае Ні

у

4 метри.

НАША СПІЛЬНА ТУРБОТА

У

ЖЕК, обlщmкa1tfИ ЖИJШI все літо. Тепер тіЛЬКИ ~ дощ, п1дстasJ1iЯЄМО

Кілька

саромати.

лом був. ЗвІсно, що во­ нн будуть ,забиватвCJI. Тах що давайте сп1JIьио дба­ тв про порядок. А взаrа­ .п1 везабаром буде npо-

З~та­

JШCЯ МИ аеоднор,авово

. ня.

Можете

доповідали, що з кана­ mзаційннх КО.llодязів саи_ техи1кн внтяryют., все, ЩО завroДRО, навіть з1гнутий

З8'ТJП'YВЗlННЯ ремОІНТ'у да:ху

-

за­

глибили його .tщ

А оснільки каналізація у liас самотічна, то ІЮви­ нен бути перепа.д висоти. І от в районі санстанції

нагодою,

звеpнylГИ

не К5УolIо ~оди дах ке ~lJCaв.

яні

Із приємних.

І що ж? На знову пооний

же 'ж вUI

вони.

то.. Дійсно, ситуація

~ І!ІО\ЦИ.

"

у к:ана­

колодязях,

- Марів 8вRвфор1виО, буввально перед почат­ ком .ПРЯІІОЇ .п1иії. Я був

IЮД()КаіНаny,

Користуючись

весь

нашому дворі.

не

міцних профеСіЙнИх зшнь, р<>3уМ1ння процесу пере·

будови. ось чому поmти.чиоJrt,у і' еконОИ1чному на­

уявити,

lFI1 ,дроблІеми.

хочу

то'Иtа,

биваються

'l'ЄПJI,()Мереокі зaпesн:яли ,н.щ: 'у IliIВИЩ'КОМ,у Виpl:шetн­

сьогодні

глибоко закопувати цей злополучннй колектор. Водовід почали проклада­ ти від тепломережі. За­

б.ro'\Ц; збирається

eкcrtnIYатаЦііШОГО

:y1IJIрaaлJsня,

розбертrься.

рядон. Можна було б П утримувати, у вольєрах. І ця проблема по­ требув дета.пьноrо ви­ вчеивя. 'Але в інтересах .ІІюдЄЙ, думаю, що птицю можна було б посадвти у

лізаЦіЙНИХ

IJIpooJIIВ!JIЯlЦТЬ. Хоча з жит­

секретаря парторгаR1зац1І В. О . .Липового, і виступи

комуністів буті

чомусь

рити

НИТИ,чому доводиться так

найінИЖ'Ча

теплотрасу.

що з HOВQrO р<жу порошк1вці, ~ значwrьІ виробннч. ники 'цеху .N9 працюють в нових умовах госп 0-

иедавно цей цех перейшов у нове приміщення, і те,

нічні ПОдРобиці, хочу ПОЯС­

Від iмeнl житeлdв БWtИН'КіУ хочу ООПpOlCИlТн вас вцр1шитн проблему ст1чноІ кана.л1за.ціІ .. У нас

0p.llOBCЬKa Євreвlя Карп1вва, ЦРОЖЯіВаю по вулиці ПQльовіЙ, .Ni! 17. У щщваЛl НlaШOl'O 6yДНIНI<\Y

===========::;===

Гадаю, ЩQ Щ)ац1внвкв. правоохороввих орrаи1в

-

-

Добилися ми, щоб при­ ЙШIИf IJIРедставнИіКИ· сза_ ЦіlКЗ.влен.их. opraJНiзaціЙ. Црацц.а" вlДщцt. .зацLкas­

Orже,

:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ж нтт я-

вам.

-

Я

хотів

би, щоб

моя вулиця була одна з кращих у містІ. Поридок пі,nтримую біля. свого бу­ динку, висаджую квіти. І

не тільки я один. Але- є й тах1

сусІди,

які

утриму­

ють птицю. До СО1'Ні штун. 'Випускають П на вулицю. ~ вже Ta~ГOBO-

нІї.

і

надалі?

,-

Вважаю, що вlдпо­ в1дь на це питання повин­ ні дати ваші читачі. Якщо

ню

форма

про­

життєд1яльностіміста

буде нам,

вирішення

реаліЗаціІ

підходити то

вони

броварча'

напишуть

У

міськвиконком, до редак­ ціІ газети. Ми могли б приходити

на

такі

теле­

фОННі зустрічі .брига­ дою.-заВ1дуЮЧі відділа­ ми, працівники правоохо­ ронних органlв,юрист-і оперативно вирішувати всі

проблеми.

Розмову вавасав М. ГОМЕНЮJC.

ВІд РЕДА1ЩІJ: -nlдтримуюЧIl пропози­ цію roловв внконкому міської Ради иародвих де­ путатів В. М. ЗвOJIJI, звер­ таєМося до читаЧіВ: в ким Із вlдповідальиих Пра~

цівиик1в, KepiвННIdв, Знат­ вих людей міста і району ви хотілн б зустрітися по спримій JIIв1I.? Чекаємо ВаШіІХ JIPOпо­ ;JJЩ1A.


О В Е

•••••••••••••••••••• _ ••••• _ •••••••••••••••••• •11 -

КУРС

І;ІАУКОВО- ТЕХНІЧНИИ

Ж И Т Т

JI" ••••••••••• 'іІ.! 15

вересня

'*

ро"у

1987

стор

3

ПРОГРЕС

ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ МАлоl МЕХАНІ3АЦІІ 60

Беручи до у'вагите. що процентів всього, тех­

Це

так.

в

ремонтно-меха­

устаткування

нічному цеху по впровад­

має знос більше 70 про' центів. а на кінець п'яти­

женню мало! механізацІУ. Із шнрокого асортименту

річки треба у півтора ра­ за збільшити випуск за­ ліЗного порошку. ннні на

пристроУв. машин. що ви­ пускаються промисловІс­

заводі ПОРОШlroвоУ мета­ лургіІ імені 6О-річчя Ра­ дянськоУ УкраІни гостро

ноУ праці. застос<>вуються лише електродрелІ та пневматичнІ турбінки. ПО­ ки що пробуксовує і пи­

нологічнО'Го

і'І<>стало

питання

старого

заміни

устаткування

більш прогресивним і пp<JI­

Д~ИSНJИIМ.НОВИМ.

Тож

всім інженерам і те:юнl­ КоЗІМ. ТВQoрч:ій rpynt. що займається МОдeplН~зацією діючого і розробкою н<>во­ го

цресооюro

вання.

ycтamкy­

доведеться

багато

попрацювати. Тому питан­

ня технічного переозбро­ єння підприємства в ря­ ду

.зав­

першочергових

дань. Партком заслухав ГОЛОВЖJlГо механіка В. П.

тю

для

полегшення

руч­

.

тання

з

впровадженням

обчислювальн<>! техніки. яка. при переході в на­

ступному році на самофl­ нан,сування. вкрай не<>б­ xLдJнa

ДJI!Я

вИ\ltачі ПОБС.ЯК­

деннО! оперативноУ інфор-

. маЦіJ

Фінансово-екон<>міч­ но! діяльності' усіх під­ розділів. В незначній мі­ рі використовуються. 1 ус­ таНQtlКИ

ДЛЯ' механІчного

зварювання. Та ж карти­ на.l з відновленням дета­

укаво- технічн<>го прогре­ сув ремонтних службах заводу. Головний механік

лей шляхом Наплавки. Партком зобов' язав го­ ловного механІка В. П. Петрава і начальника це­ ху N2 8 М. П. Бірюкова забе~печити повне заван­

назвав

таження

Петрова. по пит.аІННЮ IВIJIPO­ вадження

досягнень

цілий

на­

ряд робіТ.

які успішно вирішуються.

прогресивн<>го

устаткування.

мехаюзаці'і.

:Над малою механіза­ цІєю. як' відmю. ЮЯJШ

Проте немає по­

кращень

секретарю

треба

було

комітету

ком­

шефст;во заводсьmiйком­

сомолу

CO~. м<>JЮД! aпeц,l.мJ.cти. І що ж вони. п<>вні енер­ гіТ і нерооо1Ра.чени.х сил молоді інженери 1 технІ­ ки. зробили для скоро­ чення кількості ручноУ

на ПQчатку року скориста­

тися н<>го

умов.

чіші

ще

щJ6

питаню;

найболю­

заводського

виробництва бу,;ш внесені до творчнх планів моло­ дих спеціалістів. За рахунок впроваджен­ ня заходів науково-те»­

підвищення

ефеКТИВН<>СТl

Чижу

пропозицією голов­ інжен"ра і проконт­

ролювати.

праці. п<>кращення вирОб­ ничих

Сергію

суспільно!

праці? Дуже 1 дуже мало. А той перелік заходів.

нічного прогресу

в

1987

яким ГО:Jюва· ради молодих

році намічено' одержати на 2.19 процента більше

ти з~~у .МОЛОДЬ. ПО!В;И­

пqюшкoви.х виpoб.!m, на 1.6 -"процента зБІльшити приріст ПРОдУК1гивності праці., вивільнити 22 пра"

спеціалістів . Сергій Чабо' рака збирається зацікавинен

бути

позавч<>ра

виконаний

ще

.

цівники. ВсЬ<>го за роки дванадцято! п'Я1'ирlчки планується здійснити за­ ходи по новій 'reXnfllцi з економічним ефектом на суму 2200 тис. крб. Для того. щоб во~и стаJJ:и ре­

кінці минулого року

&

про хід виконання ком­ плексних програм звіту­ вав перед hapTКOMOM го­ ловний інженер заводу

А. Н. Гайдученко. Він ви­ словив тоді слушну дум­ ку: <>сновнl пункти планів і

re»Н.1Ч'Н!Иk

ПiЮl'рам

'~лючarrи в робочІ пл,шии. що

в

свою

чергу

полег­

шить контроль за !х вико­

atmШJ1С1Т'Ю. паза noJre.М зору інженерно-технічних працівників не повинно

залишитися жодноХ «дріб­ ниЦі •. Бо Ух У спра'ві пе­ ребудови немає.

нанням_ Отже щоб зруши­ ти з місця' питання" малоУ

Г.

БУЛЬВІНСЬКИИ.

!!!!!!!!!!!!Т!!!!!!!!!!~~~~!!!!~!!.!!.~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!!-~!!!~!!!!!!!!!!~!!!!=!!~!!!!!!!!!!!!-!!!!~!!!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ДОБРЕ ПОЧИНАННЯ

випуск ПРО,!ХукціУ від по­ чamкy ДО кlfЩЯ в1дJюв1,дIa-' тимуть самІ ytlНi.

=========ШКОЛА: ЧАС ПЕРЕБУДОВИ Цими днями у міській середиій школі .NV 6 від­ буnося розширене засі­ дання педагогічноІ ради. Чи не вперше' на такому засіДa1Plі зустрілися педа­ гоги навчальною закладу. предст~ики класних

батьківських

комітетів.

номітету кРмсомолу шко­ ли. (У'ІК'ОМУ. а тйJЮЖ д1d­ ректор ба3QВОГО пІдприєм­ ства сВітлотехнічн'ого заводу В. Г. Дзюбенко. Були запрошені! керівни­

-

ки

заводу НКО

не

але,' иа жаль. у них знайшл<>Ся для цього

.NV 4.

заходу

та

РБУ

часу.

Всіх хвилювали найважливіші питання підне­ сення ВИJOOвання 'ra нав­ чання Ю'НоУ зміни. змІц­ нення зв'язків школн з сім·єю. базовим пlдnриєм~ ством. де наші дІтироб­ лять першІ кроки трудово­ го

життя;

Вчителі висловили своІ думки

про

роль

ву у'

вихованні.

ноленти­

осОбис­

тість дитини, м<>ральну чистоту і вихованість. ВіД-

верто

.комсо­

roв<>рили

мольці та піонери про те.

ЯЮІМ.И б ВОІИИ хотіли ба­ чити ,вже сьогодні, вчите­ лів. класних керівннків. директора. Всі вони зі­ йшлися на тому. ЩО жит­ тя в школі Maf; стати ці­ кавІшим. а девІЗом

.

-

сХочу все знати.. Г<>СТРО ставили

звілля.

оргаНізаціІ

до­

'f3-(щиj ··висловили

справедливІ

'. претенЗіУ

підготувал<>

.минулому

лекторію

батьків.

У

нинішньому

слухали

заводу.

Василь

Григорович розповів про плани колективу пІдпри­ ємства. а також п<>дlлив­ ся думками щодо тіснІ­ шого співробітництва ви­ робничників 1 школярів.

І. ~-.решт. nJcля три­

валихдискусЩ. було ви­ рішено ца базІ шкільних майщерень ~ан1зувшги поточну лінІю по випуску одног<> Із світильникІв. За

перевірка'

році вирішили організува­ ти лекціУ ДJ:\Я класних па­ ралелей. Це, 6eGперечно. принесе

1

Qдностайно підтримали ще одне nочинания ми­

нулого

року

-

проведен­

6атЬіКИ м()('ли по­ бесідувати з будь"яким з учителів. .одержати відпо­

'D3Ie\Pfl'i.

.

віді на

ПИТшрія.

ХІВоRЛюють.

які Ух

ІЩРaщИlТщ:.Іі.

Школа

зробила

почннання.

добре

Х<riLлося

щОб такІ' зус:rрlчі траДИЦJіWШМИ. Щоб активlзувалн школи. учнів

б.

були В<JIН,И

діяльність і батьків.

Щоб базовому підприєм­ ству було діло до справ школи.

Н. ЧЕЧЕ'ЛЬ, ro.пО8а батыdвькoro комІтету mко.JIИ.

оо

матеріалу

!Назвою

---

ОШ. ПоЛte-гшИJЩ роботу водИв Памір­

.

смroro aлrrотр&НOПqpJ1НОГО об' ЄДНaJН!НJI го­ телі. C'l1вope.нi. на ~palCJ. ,найбільш висоіЮГlJ:I~ro-ї ІВ к:раІ'Ні Д~І1И Ош Xqpor. ПолШши.mflCЬ умови

вlдпочwик,у

в afВIГ()­

пpmуJПКах у ЛлнгЗІРJ.. Апl-ЧQrpet(y. ~Y!P­ габі. ГIpcЬ:Кі rorелі Cl'щрено на семисот­ кWrомerlРСІВ1Й тpacl: через f(1()НQНi сто R1-

лом,empів. ~i

JЮД1і

ВИ'ТlрачаlЮТЬ ЩQ,p~

адмініС11Р&цlя

6еЗIDJIJЗ.11ІЮ.

GДєржують

До пІвмільйона кaq:JбовlSЦів

ється.

с.тВОРоеІ!ІlІІІ

СalВ3.торІю

_

ПРОФiJlакторіЮ

БІл'Я джrea>eла p~ вод.у мJx:течху ДжLлllШДи.

(ТАРС).

Biдno­

що

начальнику

дільницІ Бєлой

па­

роль за

У рaдrOCПlІмев1 Щорса ТРУДИТЬСЯ багато КВa.пlф1ко_

вавих, механІзаторів. У Хх 'lИCn1 І МИХ8ЙJIоВасИJJЬОВИЧ

ТКАЛІЧ, JlRОГО ВИ бачите на ЗнlМ:kу. Віи ударио пра­

ЦЮЄ нив1mнього сезону на .добуваннІ кормІв. У цІ днІ тракторист вІдзначається внсокопродуктивиою працею на заготівлІ CНJIocy.

на

ifеоб­

посилити дотримаННЯі\1

тру­

паросилової

дільни­

ці О. Я. Левченко оголо­ шеlЮ

сувору

позбавлено . ресень на

догану.

І!

прем1У за ве1ОО процентів.

ЛиварницІ. В. Ф. Бобко. запізннлася оголошен<>

на

робо-

догану.

П

позбaiВJl€'ко IПрЄМLІ за ве­ ресень на .50 процeRТlа3..

Порушники

попередже-

ні. що .в повторнОltfу ви-

.падку

'"

до НИх ..,удуть вжи-

ті суворішІ заходи впли-

ву.

НeзlВажаючи

іНЗ! кален­

про

праці

людину

лІНи.

аа грубі порушення ви' роБНИЧОI дисципліни. сон на роБOЧJOМУ місці опера,­

турботою

3

нонт­

ДОВО! І виробничоУ дисцип­

тору

. ФОТО М. Семииога.

пластмас іІ. О.

вказано

х1дність

і

ПPIQфспiJm<a на COЦl;alJIьнi ІІО"І1І)еби KOJIlЄt(ТИ!ВlУ. '11епер вирішувтЬСІІ' ПИТalНiНя про

такою

росиловоІ дільниці С. С. Артюняну та виконуючій обов' язки начальника

ту.

З КОМФОРТОМ

під

надійшла

відь від дирек'l'ора світло­ технічного заводу В. Г. Дзюбенка. В нІй вказу­

яка

у ДОРОЗІ

,

На публікацію рейдово­

користь.

.спортивннй

учасники засІдання ви­ ступ директора світлотех­

"Прокурорська

~

для

Шд час. таких заходів. які орган1зовува.лися кожно!

з-анять.

н1чн<>го

в

робота

ня днів відкритих дВерей:

. інтересом

З

цІ

на

адресу РБУ-4. яке досІ не зал ДQ

одержала

старшокласники

ЩІта'Ння

1

І. звичайво ж. велика увага була приділена пя­ та.нню зміЦllення зв'язків з батьками. УХ педагогі­ зації. Схвальну оцінку

ся

сімейному відпочинку, Заслуговує уваги і до­ сві(Д деревообробНИКів ІЮ

дарне закінчення літа, профспІлковий комітет де­ ревообробного комбінату

створенню

продовжує

у

оодорОВЛЄоНlНЯ

трудящих. Тільки на ве­ ресень закуплено більше десятка путівок у здрав­ ниці краУни. Основна ж маса праЦівників комбі­ нату та Іх дітей відпочи­ вала

та

ВЛ1mу у

Сa.НJarrоріях

пансіонатах

Алушти.

Батумі,

Бердянська,

Ге­

нічеська. а також на влас­ ній базІ на Десні, На це

витрачен<> 35 тисяч кар­ бованців. що набагато більше, !Ніж у пanеріед:н;і раки. Перевага надавала-

цехах,

зон відпочинку переважна

біль­

шість

яких збудована 15 -20 років тому, 3 .iHiцia~ тиви працівників цеху хо­ ЛОДИ!ЛЬRИХ

ка.мер

виробничих

у

всіх

підрозділах.

навіть допоміжних.· збудо' вано кімнати відпочинку, сауни, місця для прийому

їжі. За доброю традиЦІєю тут вітають з днем. народ.­ ження іменинників. Проф­

спілковий комІтет подбав Іпро самовари. посуд. В. КОБИЛКО, rOnOBa профкому.

========-===================ЗА PSlДKOM ІСТОРІІ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Чому ОАИИ • ИО.ИХ жи­ ІІИХ маси.і. СТОllиці Украl­ ии иосиn иааау ВинOГD&­ ~p1 Не кожен ИИRНИН дaCT~ .іАпо.іАIо на це _питаННR. А нп.. ЦІ! .іАображ.с АО· С",Т.1о ціиа.у сторінку іСТОР" міста.

ПіА

.ПIlИ.ОМ

перемОІ'И

.

1 __

lІикоrо ЖО8ТНR .ідБУIІИСІІ ре.ОlllOцil • Уroрщині. Ні­ меччинІ. ~ деRКИХ kpaYHax СХОДУ. Та Heдo.ro ПроТрМ­ маllИСIo .ОНИ !f ЦИХ краУнах.

Р"ТУIOЧИСIo .Ід пересlllду­ аан" peaKЦIТ. де"кl 80рцl 3.

пра.. ТРУДЯЩИХ змушенl 8УІІИ шукати Пj)ИТУIІОК у на!&llА краТнІ. Саме • цеА час у Иис.18у. opraHI:so •• •

HkA «Іудинок Н.РОАІ... Схо­ АУ...

ЩОПРaцlt8. об'є,фtав Blrн не тl.nЬК'И пол.ітиЧflНХ емl­

I1рантіВ. АШ СВіДчМ'Ь 8іР­ xJ.внi дсfltУ'Ме.нти. буд:ИlНОК ямяв собою куm.'rY"PIНIИЙ orcepeдctК. для JJ.ЮДeil- р1з­ \lkX нац.lс!ltanююстe4t. що

тих чи lншltX

M~B RнЄt}i.

11J)Н'Ч'ИIН

3аВJlrав ЯКОСЬ .lЧO цьоro

бyщmвoy лlТlНl.й

ВИlН6ф aднlf4(

.

чоЛOiВlR

Іссаіі Івано~ич Бек.асОВ. Аcdpiєць За походжен.­

А ще

•••

Абдулха.к Фо­

кta:n1діНОlВич ЗгадУЄ eniзOtД. ко.ли піД Поmавою

ня.м. ВіН ще до револЮЦі~

З3lКЛа.в

'НЗІ

=

Ві'фIWИіХ го-

рах ЩА КиЄD01\ll ВННОІ1рад­ оНИіК. І ось зanРOnOЦVвав' щойно створеній ЩJeд­

НЕВМИРУЩІ . ГРОНА

ставниками' нац109ШЬІННХ

'мemnИl~ тися

KOft!:YtRi зайнЯ­

ВИIiO'l'IpIЩ$рс.'І90М.

Серед П' 'iJ.7JIe!Н:iв. 9НJIВИJЮCь

ІІРУ.

'l"Yp!t1a.

знк1rв. ВіріМен1.в. Грек1в. китаЙЦ1В.

'1'aT.aJ}

Чll1ММО

речень не буJЮ. Іссзй Іва,.. НОі8Иq

. ~eнo

ли

цю

щі

40

ceJlIян­

В~-ЗІРів. . _ТЬму запе­

баг'аторlqнlй

теНЦІ Сходу.

зітхнув:-,

йот

о,рацl

вирощува­

1O.Y.1IiЬ'1'YW

на

ПЛО.

гекта,р1в.

ТруДIWtCЯ дР'УЖlНою

-

-

С1м·єю.

poonов:1;цає ко­

лИШНій . внноградщр Аб­ .дУЛX!ЗIt- Ф<жLр1'Дilнович За­ рШов. тtий блИЗЬІКО 60

не дa.rqyть t:qpOOЗІСТИ... Ми­ :НjyЛИ роки. 1 'r.PIYДhвRиКИ

дарст,ві.

ком,уни. а зroдpм І: колго­

лі

СПУ. з ropдiCтю демщстру~

'IlЮPRТИ пycrцрна Вi'l'pS1-

'1ІaJlИ 1ЦJМалl .цtm.н.(и

3J(-

РОКІІВ

\НИХ

црацЮВa!l

-

гocno­

,нам

пере­

любов ~ зем­

ДOIJ1Oмorла

fOpax-

':t

СІ1р8ІВЖН'1оЙ

на~оча.'І'К!.У в1tЙllИВіІнІ ра­ зом

з ііНШИJМИ

сан.1тарами

польового . rocпіталю.· 'НО:' мЕР 1828 ВЩіОСИВ з І1'Оля

бою біЙців.ЗаріПо.в 'осо­

биmo врятував тоді жит­ тя 37 вaIIIfa'M. серед Я'КJ{X 6у.ли ЛI<Wi pd3н!их нац10ЩШІ:.І'НОС:ГеЙ. І в тій еІНІСТ­ ремa.nьн1й .ситуації НИМ кеpyma.ло все те ж чут­ т.я ЄДИООУ РOДJmИ. т.а.ке xa.paкт~

]1Jnя

ЩtНPгра-

да!Рів 3 ВіТряних rLp. І 'все Ж було яСІНО. що винолрадарс:11ВО

на

межі

Лk:ОС'І'ЕЩУ і ПоліССЯ не Гщp3JНmує стаБLniынроo до­ СТИJГВЛШЯ пл-одів. Щ>В~О­

с:я

С'l1ВOриn.iи

Цуе:х.

mtИlЙ,

ОСН()lВОЮ

переробний

дОІ p-еЧі.

став

КOНCeyplВlНoro

за-

оВ9дУ май6уrrнього atГpo­ nPOМИСЛQВОГО Об' є.ФJiа.ніНЯ (pa,woc:rny) ~Пуща - Во­ Д'ІЩЯ.. Алей в.l:н не в ЗМОЗїбуВ ПOOlністю роз­ в' язаrrи економіЧіНl щю6-

леми. Зрештою, в ~o­ даіРС'ГВі n:РИ'ЙШJIИ

до ви­

оновку. що віД виро1IW­ ВоаіННfI винограду сл,1щ від­

мовитись. HaTOMЇcrrь ви­ ріІШUЮ було зос.ереДИТИ. всі

зусилля

на

~чів­

;ницmв.і і са:дівництві. І цей ~

вияВН!ВСЯ

ним.

ща

НинІ

-

нащаідRИ заановН!ИКів «Ви_ но'градаРЯ1>

м,а.є

на

одИіН

з

Ки:ївщИНі

ФРYlRlТOlвих CaдlJB, пеа>шо­ КЛ3lсне 'Г~l,Щроп().н:н:едарство,

що

столицю

ГОСіІІо­

поста.ча€

УК:Рoah:lН'И

в

св-їжу

І1О:РОДИIНУ. Не пере.в.елася і люБОIв, до екзОТИіКИ: в одній з теІІІЛИЦЬ цLлqpіч­ но

і...

І

вир.ощуються

все

ЛИМOllJlИ

той же виноград.

звичаЙ!RО,

Rix'тo

в

ра'дгос.п'і не ·вважа.є. що зусиJIЛЯ І. І. Бекасо.ва. та ЇtНШНХ виноградарів були

марними, Ці JliЦЦ.и випле­ кали

нernМИPlYщl

rpoш

дJр~би ЙЬН1Те;рrнаціона,л'іЗ­ ~.

М. ЦІВІРКО. кор. РАТАУ.

.Пу­

l\Jiє.вo-

,

на.ЙlqJ\aщих

правиль­

p~

Водиця.

Святошинсмюro району, де й теП'Є\!> Пlpщюють вже

.м. КиІв,


стор.

4

.• ІВТОРОК, t5 ~

ве.ресня

.,15

ВЕРЕСНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮзНА ПРОГРАМА ЦТ

U:Ю

хвилин •. Хокей. «Кубок ди.. 2 фІнальний 10.35 Н;овини_

«90

8.35

Канаматч.

Новини. «Здрастуй, музико! •. ЗустрІч КОМПОЗИТQра Р. Щедрlиа з учнями Мос­

;6.00 16.15

КОВСЬКОГО

хорового

:учи­

lІища.

Новиии. фlлосоФсьиl бесІди. За матерІалами УІІІ МіЖ-

17.15 17.20

иародиого

логlии,

ионгресу

методологІї

з

І

фl-

. ЛОСОфlfнауии. 18.<)5 МУлЬТфільм. 18.1'5 Наш сад. 18.45 CborOAHI у свІтІ_ 19.00 Д070-рlччя Великої ЖОВ'tневої

РеволюцlУ.

МолдавІя.

соцlалlстнчиої

Радянська

Програма Мол­

давського телебачення.

21,00 Час. 21.40 Прожектор

.

перебудо-

.,

ви.

ВІзьмемось

21,50

друзІ. пІснІ.

за

Вечір

рукн,

1987

ро"у................ "Н О В Е

невиЙ. Вологодської об­ ластІ. 17.10 Ноisини. 17.15 «ПодУмаємо разом •. !ЗустрІч піонеРІВ з сек­ ретарями ЦК ВЛКСМ В. Миронеиком. І. НІкІтІ­ ним. заступником мініСт­ ра освіти СРСР В. Шад_ риковим, заступником !liі­

охорони здоровrя А. J:)арановим.

HjcTpa СРСР

!В.ОО

«За словом -;- діло •. Про розвиток соціальної сфери на пІдприємствах

лісової промисловості. 18.30 Мультфільм.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 1:ЕЛЕБАЧЕННЯ Новини. Док. телефІльм. ІО.З5 ШкІльний екран. 10 клас. Фізика.

10.00 10.15

Фільм

11.05

ходять

12.20 16.30 16.40 17.00

«ЧужІ

•.

т}\т

не

Новини. Новини.

-

ко

математична

шко­

ла, Як РОЗВ'язувати контрольні .задачl з ма­

ки.

17.ЗО Муз. фільм «ЛіричнІ мІнІатюри •. 17.00 Для старшокласників, «Кур·єр •.

18.30

«В

Ім'я

говорення

перебудо_

ви.

СпІває народна артистиа Азербайджанської РСР Ф. Касимова. 22.00 Продовження спортив­ ної програми. У перер­ ві 22 45 Сьогодні v

21.50

світі

КПРС

і

СРСР

«Гарт

15.55

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•.

зупиннти хмІльне зло? МузичнІ моменти. H~.415 «Скарби музеїв }'ираї­ ни.. Ф Толстой. «Ме­

Наука І час. 16.зо Новини. 16.40 Срібний дзвіночок. 17.00 Концерт ансамблю пІснІ

і

танцю

даЛЬЙОНИ.

Червонопра­

порного Прикарпатсьио­ го вІйськового округу. 18.00 «КІОлеитив І п'ятирlч­ на. Двозмlика на мелl­ т.опольськlЙ трикотажнІй фабрицІ. 18.30 Муз. фільм .. П1внlчнl

року

людини..

O~­

проекту

ЦК

Ради

перебудову

охорони здоров·я.

Муз. фільм пІсня •.

«Ти

-

моя

Погода

на

«ВІд

першої

Глазовий. Актуальна камера· Ве­ чірній випуск. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 ГІмнастика.

Актуальна камера. Порушується питання. 'Маршрутами хлібних втрат. Перt'ДnЧН Jf

H.l.~

:.1."0(.

ситету.

авторсьиої

9.25

Новини. ТелефІльм

ного проБІгу

10.35

«ІсторІя

•.

ШкІлЬний

11.40

еираи.

Ук·

Ранкова пошта. ФІльм «Не вІр, що ме­ не БІльше нема •.

раТисьиа

«П.

лІтература. Тичина «Чуття

Г.

єдиної РОДИИИ

12.10

Продовжеиня

телеви­

стави «Березова гІЛка •. У перервІ ІЗ.ОО-Но­

виии,

14.15

Доброго вам здоров'я. «Мамо, я тебе чую •. 15.00 Фільм «Не можу ска-

. зати: «прощай •• 16.30 Новини. 16.40 Срlбиий дзвІночок. 17.00 «Перебудова І кадри •. Радгосп' «ПервухIНсьниЙ. Ха.ркlвсьної областІ. 17,ЗО Телефільм «ЗроБІть мене красивою •.

.

ІВ.ОО СпІває Н. БалахтІна. 18.30 «В Ім'я людини., Об­ говорення проекту ЦІ( ~ПРС І Ради МІністрів СРСР про перебудову охороии здороВ'/І. Актуальна камера.

Порушується питання. МаРШРуТами хлібиих втрат. Передача L lе.55 КІно без гри.

ВеЧірня гІмнастика. На добранІч, діти! 21.ОО Час. .

2(},35

КІноекран дАІ, ТелеаФІша. Погода на за&т­

21.40

ра.

ФІльм «МІльйони

21.50

факса

•.

Фер·

Актуальна ;самера. ВечІрнІй випуск. ЦТ

ського.. Науиово-попу­ лярний фІльм.

Французька

мо­

ва,

«Дайте приз моєму собацІ.. Науково-популярний фІльм. 10.05 Учням СПТУ. ІсторІя. 10.35, 11.40 БІологія. 5 кл. 10.55 РосІйська мова.

9.55

11.25

НауКоВо - популярний фільм «Пухнаста весел­

ка

12.00

•.

Телефільм

І серlя_

«Картина •.

Твоя ленінська біблlо­ теиа. В. І. ЛенІн. «Зав­

13.50

дання спІлОК 14.20 Новини.

«НедІльна

17.00

аит

•.

17.ЗО Агропром: проблеми І пошуки. Вологозберlга­ юча технологІя. 18.00 Муз. фІльм «Мені СпИ­

, лась музика •. 18,30 Актуальна иамера. 19.00 Футбол. КуБОк єв;>о-

пейс'ьких чемпІонів. «ди­ намо. (КиТв) .Глазго РеЙн~ерс. (Шотландія). 20.45 На добранІч, діти!

2JI.00 21.40

молодІ •.

І«80нарис природою..

стина.

Новини_ Ритмlчиа гІмнастика. Подумаємо разом. 19.30 Реклама. 19.35 ВечІрня казка. 1950 Баскетбол. Мlжионти_ нентальиий кубок. Чоло­ вІки .. «Барселона. (Іспа­ нІя) «ВашІнгтон олд

18.00 18.15 1845

(США).

21.00 Час. 21.40 Прожектог перебудо. . вк. . 21.50 Т~еФlльм «Картина •. серІя. ?~.!O' НоВіиНИ.

2

І

16 8~РЕСНЯ

ЗАtAllЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

7.00 .. 90 8.35 В.

ЦТ

хвилин •. РаСПуТІн. ..Живи

І

па~·ятаЙ.. ФІльм-виста­ ва мосиовсьиого театру .. Сфера •. 10.Ю Новиии.

16.00. 16.15

Н;ОВИНИ. «Уроии ІсторІІ..

Теле·

журнал.

«Вологодсьиl наспІВи •. Виионує фОЛЬКЛО'!>IiИЙ аисамбль радгоспу' сТрав-

17.00

.. НОВАЯ

«Наодинці ТелеафІша.

. Погода на завтра. 21.50 Молодіжна студія .. Гарт.. . 23.210 Актуальна камера. ВечІрній випуск.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.00 Гlмнастииа. 8.15 Док телефільм. 8.35, 9.35 СуспІльствознав­ ство. 1О·кл. 9.05, 13.35 НІмецька

мова;. Уч1lЯМ СПТУ. Етика психологія сІмейного

10.05

Музика. 2 кл. П.05 Шахова школа. 12.10 Телефільм «Картина •. .2 серІя. 14.05 Новини. 14.10 Л. АндрєєВ. Сторінки життя І творчості. 2 ча­

18.00 18.10

Новини.

Із

скарбницІ

журнал.

Музичний кІоск Вечір,ня казк.а.

19.30 20.00 2:>.15

За безпеку руху.

20.120

«~я

всІх

І

для

иож­

2"1.00 Час. 21.40 Прожектор ви. , 21.50 Телефільм 3 серІя.

ЧЕТВЕР, І

17

перебудо«Картина •.

Погода на завтра. «Транзит •.

21.50 Телефільм 2 серія. 22.55 Актуальна

8.00 Гімнастика. 8.15 Док. телефІльм. 8.35, 9.З5 Основи іНформа­ і

обчислювальноІ

- технІки. 10 кл. 9.05. 13.25 Ісцанська мова. 10.05 Учням СПТУ. Курс на

Іидустрlалізацію. IО.З5, 11.40 БІологІя. 7 кл. ПОО АБВГДеЙиа. П.ЗО «Який вІн грибний • дощ? Науково-популяр­ ний фІльм. 12.05 ТелеФІльм «Картина •. З серія . 1З.55 Новини. 14.00 Програма Кемеровської CTYJ1IЇ телебачення. 18.00 Новини. 18.15 СІльська' година. 19.15 Співає і танцює' молодІсть. 19.30 РитмІчна гімнастика. 20.00 ВечІрня казка. 20.15 Реклама. 20.20 Баскетбол. МІжконти­ нентальний кубок. Чоло­ вІки. ..Монте Лібано. тразІлІя) «ЖальгІрІс. (Каунас).

2(,00 Час. 21.40 ПрожєктОр

ЗДГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

7.00 «90 8.35 М. та

хвилин

•.

Мусоргський. Сюї­ дЛя фортепІано «КаР­

тинки

з виставки

9.10 9.40 10.20

•.

ВідгукнІться, сурмачll Док. телефІльм. Новини. {б. ОО Новини. 16.15 «Портрет сучаСНJ{ка •. Док. телефільми. . 17.10 Хай. завжди буде сон­ це! KOHЦ~PT дитячих ко­ лективІв Литви.

18.10 Фотокрниурс «БатькІв· . щина улюблена моя •. 18.15 Науиа І життя. 18.45 СьогоднІ у свІтІ. 19.00 МульТФІльми. 19.20 Новини. 19.25 Музична телевистава .. ЦІлком неймОВірна при­

года, або граф Калl­ остро •. Музииа М. Тари­ вердІєва. 21.00 Час. 21.40 Прожектор перебудо­ ви.

21.50

Майстри мистецтв. На­

родна

артистиа

СРСР

В. Пашенна. 22.50 СьогоднІ у св/тІ. 23.05 СвІт І молодь.

Редактор А. ВОДОШИНЕНКО, выхдитT с 17 апрем 1937

10.015

І

СУБОТА, І

•.

Сьогодні

1.2.00

сиви.

12.30

.П.

•.

«М.осква

13·.ОЬ Резонанс. конференції

єднання

у

Грає родних

15.30

Алексєєв

Для

всІх

І

.

16,00

для

валь

пІд­

Теле-

ної

у

творчості

«Мистецтво

«Веселк:а

др

ювІлею

Жоовтня. нучі

Історії

рядни.

·сучасник..

перебудо­

У

ви.

перерві

ФІльм .. Польоти увІ сні та каяву:о. СьогодЮ у світІ. Ми спІваємо джаз.

ПРОГРАМА УКРА'НСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

'10.00 Новини. 10.15 Виробнича гlмиаСТИИ!l. 10.26 Телефільм "ЗJUjастуй, АршалуЙс •. 10.35 р.ІкlльниЙ еиран. 7 КЛ. МУЗИНа. . 11.Ю С'І'арти надІй. 11.40 Шюльний еирвн. 10 илас. РосІйська лІтера· тура.

Концерт артистІв бале­

211.00 Час. 21.40 Прожеитор 21.50

Нови­

НовиНlИ. сНа шляху перебудо. ви.. Новокраматорський машинобудІвний завод. 14.215 МолодІжна студІя

у

кі­

ко, ка телебаченнІ. «Ком­ позитор Е_ Артем'єв.,

23.500

Новини.

ПРОГРАМА

JIiOгода

на завтра.

української класи­ ки.. ФІльм-спектакль "Свата'ИНЯ на ГончарІв·

21.50 «3

.

цІ..

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

ЦТ

8.00 На зарядну ставай!

8.15

до Дня працІвникІв лІ­

су.

Ф-ільм

.. Дерева

иа

росІйська мова. Програма Українсько­ телебачення. 112.10 ~УАОЖНЯ гlмиастика. Чемпlои.ат свІту. го

13. Ю 13.45

СвІт І молодь. Феотиваль нацІОнащ,­ них театрІв країни. "Пре­ м'єра ФІльму-вистави Латвlйсьиого ТЮГу «ЦенrrРИфуга •.

15.30

Худощня

16.15 16.315

в

ми-

МІжнародний

Цен:т­

Тележур-

Рожков

І

перебудо­

ФсС'!'н-

валь т,елепрограм Ha~WI.­ ної творчостІ «ВеселИЗ:... «Мистецтво народу.. (Л1\ вІя). . .

коицертному

дІм..

гІмнастика.

Спортивна програма. Художня гімнастика. ЧемпlОtlат світу .. Басиет­ боЛ}. Міжконтиненталь­ ll'Ий кубок ЧоловІки. Пlв­ фlкал. Футбол. ЧеМnlо­ кат СРСР. еДинамо. (ки­

17.00

їв)

-

«Спарoziак'.

1

ви.

ФІльм «Переворот ~lІструкцlєю 107 •.

ВПЕРШЕ

В НАШОМУ

МІСТІ ПОЧАЛА

'СВОЮ РОБОТУ ПЕРЕСУВНА. ЗООВИСТАВ­

КА КИІВСЬКОГО300ПАРКУ. ВідВі-!f,увачі зможуть побачити бенгальських

тигрів, африканських левів, леопардів, гієно­

1~.20 Новиии. 1~.4Q «Доброго вам здоров'Я.. ВіДПWilдl на листи глядачІв. 15.ltO lIoгода. На дорогах реcnубл1ки (еиспрес-ІнфОЕмацlя).

ДО71()...р1ЧЧЯ ВелИlЮГО Ж'Овт_. «СторІнии нау­

Зоовиставка

розтащована

біля

міського

стадіону з 11 ПО 20 вересня і відчинена до

20

3

1'5.15

иового

лl'l''ОПИСУ..

ПедагогІчний та учювськнй колектИви середньої шиоли М 7 висловлюЮ1'ь щире спІвчуття вчитеЛЬЦІ О. К. Луиа:шенко з приводУ трагІчноУ cMepfl П матері ОIl8КсаНАІ* C.prIT.HH.

Акаде­

мік О. 1. БілецьииЙ. 16.00· Для дІтей. ТелефІльм .. ОСТРів скарБІв.. 1 серія 17.00 Суботю , зустрІчІ. Яи

11.

ДіОМО8llенн я -

.

~t>0.aapcwca lРуиаРИJI КИУВСЬІСого о~.асиого р1раВnlиИJI у справах Itнааllll9ЩТ8,. riQJJlrр.афlf І КІСИЖКOllOJ ТОPfI8яl. 06ла~.

10'

години.

ТеllефОНН: редактора -'4,-03-78; .lддlllУ napTiIjNoro ЖМТТ" - 4-04-61; .iAno.IAall~l:IOro tекр....аря •• Іддlпу· CIII~c~Koro roCnQAaIКna,,.- 4,-02.92; Kopec;noHAeHTa мlсц••оro ра-'

КНlвс.иа

за

21.50

ЗООВИСТАВКУ

АДРЕ.СА РЕДАКЦП: 25.5020, Київська облас.ть, м. .... l:.Аов·nи, вул. Київеьк:а, {5.4. .

~.ca дРуКа~ИI:

'l:аЙм.

ВечІрня назка. Реклама. :20.20 Дон.. телефІльми. 2J')() Час. 21 40 Прожеитор перебудо­

20.00 2(]> 15

'11 . І

Ію~е"е 61285.

м.

Вроварн,

"4.

ICJIУВСЬ!4а,

1'54.

.

1

Друк офсетний. Обс_г друкований аркуш,' ТИ~

51391 І ІІИСТ. І І ма14.760 примІриниІІІ - • ; аступнИКа реда"тора,. вІдд І І ПРО_СІІО.ОСТ, 1IJIТВИ~)_ц..;;~;..._с;;..убб_.:...О1'..,.....а_._ _ _ _..,.....с_О_в_О_і_р_О_б_ОТ_н_-__4-OW_..,.....1_._ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _- ' - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _-Замо_-ВJI...е.КІІ_я-Нl-..~.1.26.. roдa.

ас­

видних собак, лам, мавп та інших тварин,

УКР_СЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

ту.

13'.015 13.25

Музика в театрІ,

ження.

20.45 На добранІч. дІти! 21.00 Час. 21.40 КІноанонс. ТелеафІша .

ВІДВІДАЙТЕ

«ТвІй серії.

Компози­

тор М.. СкорульськИЙ. До l~рlч.чя з дня иарод­

-

•.

перебудо­

ви.

19.415 «НезабутнІ..

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

(ЛІ­

ни_

211.50

ЧемПlон.ат . СРСР, 3 футболу. ,,-Ди·мамо. (Ки­ їв) «Спартак. (MQCKва). І таАм. (ІІ тайм з 00.00 по І програмІ ЦТ).

19.00

молодІ

Художня гІмнастика. ЧемпІонат свІту.

немерк­

Фільм

Виставl:C'И, вернісажІ. Погода (експрес-ІнформацІя). 1&.ООЛdcН!і І. КирилІноУ. 18:30 'Актуальиа 'камера.

.17.55

ви.

Великого

1 І 2' -- 19.10

Слава солдатсьиа. МультфІльм иа замов·

ЧемпІонат свІту. М~льтфlльм.

2'1.50

ви.

16.15

РСР

Грають М. Чернов.

народ­

н.ародУ.

люди

програма.

10.45 1'1.15

21.00 Час. 21.40 ПQOжеитор

ВІЯ). 16.215 Новини. 11:;,.;,.0 СВІТ рослин. 17 ..25 Мультфільми. 17.415 Сьогодн.1 - День Моск­

(фортепіано).

23.15 00.30

Ю.

І

«1~провізаЦlя •. Естрад­

фальтІ •. Із СИlllрбиицl свІтової музичиої иультури. Д. Шостакович.

ФІльм-концерт «Запро­ шує Галина Писаренко •. Футбол. ЧемпІонат СРСР. «Динамо. (Київ)­ «Спартак.. 2 тайм.

210.415

публІцис­

-

лення.

20.00

фести-

телепрограм

16.00 17.00

МlжнаJlодна паlЮрама. Мультфільм.

КОЖН9-­

М1жнародний

Село

нал.

18.00 18.45 18.55

го.

лауреат мІжнаконкурсІв д.

21.00 Час. 21.40 Прожектор

залІ. 1'1.1'5 «Наш

непри­

««.;пlвдружність..

15.00 15.30

ВЕРЕСНЯ

творчої

Казахської

скви.

15.00

І

ральному

І РОЗВИТКУ в Нью-Норку. Мультфільм. 14.~ Сьогодні День М'О·

.

тури.

стецтв

рІчницІ І

20

11.00 F\a.ниOва пошта. 11.30 . КІноафІша. 12.30 М<уЗИЧНИЙ иlоск. 13.00 СільсЬШі годииа. 14.00 Здоров·я. 14.45 Зворотний зв'язок. 15.20 Концерт майстрів

14.210

МультфІльми.

20.30

МО­ Кан­

Харарl

журкал.

романс

Ао

РУХУ

Художньо

(еиспрес-lнФорма.

тична передача «Cm:yaцlя.. ВІдповІдІ на листи глядачІв.

8.415

А НЕДІЛЯ,

сумків МІжнародної кон­ ференцІї по роззброєнню

•.

КаРЄВОї.

•.

14.15

Союзу!

дитинство ан­

День

ас­

7.00 «90 хвилин •. 8.30 РитмІчна гІмнастика. 9'.15 Тираж .. Спортлото •. 9.30 БУДИ:JlЬНИИ. . 10.00 Служу Радянському

участю

-

на

Живописець

10.05

ПРОГРАМА

Док.

Чайковський.

Тl8та

телевистава.

Г.

ФІльм «Дерева фальті •. 23.05 Ніовини.

21.50

ЗАГ АЛ ЬНОСОЮЗНА

В. Локтєва Московського місьИlOГО . llалацу шон ерів І шиолярlв. 9.55 llоеЗ1Х. Є. Виноitуров. lU.::.u l1.aродні мелодії_ 11.05 «л.уначарськиЙ. НарКО1о.і.. Дон. фl<lЬМ - Із цик­ лу «Вони були перши­ ми

РОСlй"ьк:ий

ви.

Те­

сам()лю пІсні 1 танцю Ім.

Сwгоднl у свІті. lв.ОО «Проблеми пошуки рішення.. Мат~рlаль­ на база радяНСЬКОІ куль-

-12.10

хвилин •. «Моя Москва..

9..

Новини. Новини. Світ твоїх захоплень. Док. телефІльми. виконаннІ

210.00 ,{3ечlрня казиа. 20.15 Здоров'я. 21.00 Час. 21.40 Прожектор перебудо_

ВЕРЕСНЯ

19

телефІльм. :215 «щасливе ~нцepT за

Музика М. Таривердієвв. 10.1О СвІт І молодь. Новини. Новини. ФІльм «Мн з Вулка-

18.1'5 18.415

пе­

концерти.

спорт.

7.00 «90

100.415 16.00 16.15

НОМ

спадщина •.

•.

Маяковський з нами. Фестивалі, кониурси,

18.18 19.10

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.35

с90 хвилин •. 8.315 .Цlлном неЙмовlрн.а пригода, або Граф Калі­

17.00 17.20 17.26

«Наша

2і2.ro Новини. 213.00 Городошний

7.00

Муз.

менитим

оезпеку· руху.

ви.

лавцІ •.

на

Художня гІмнастика. ЧемпІонат' свІту. 17.10 ФІльм .. Як стати зна­

леальма_х,

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ·

.

дина

16.10

МІЖКОНТИненталький кубок. Чолові­ ки. «ТреЙсер. (Італія) «Барселона. (Іспанія). 21.00 Час. 21.40 IJрожектор перебудо­

ВЕРЕСНЯ

18

lЗ.15 М'УЗИчнllй портрет. «Співає Б. ПапроцькиЙ •. 13.40 Запрошує телетеатр. Ж. СlмеtlОН. «Мегре І лю­

кл.

:Ю.:.ю Баскетбол.

21.00

Ан­

Погодоа .• Програма

До Дня працІвникІв лІсу. Док. фІльм.

Новини.

:Ш:15 за

ка..

тоиюи.

12.55

Суспlль-

«,;,ванеТІЯ. Бунт заснІ­ жених велетнІв. 18.00 НООВИНИ. 18.1;5 ШИlОла: проблеми пе­ реБУдови. 18.:JiO Мамина школа. 19.00 Художня гімнастика. Чемшонат світу. :ю оо ВеЧірня казка.

..Локомо«Дина-

СПТУ.

10.35, 11.40 ІсторІя 7 11.05 Наш сад.

2І.~И'Фут60л. Кубок УЕФА.

П·ЯТНИЦЯ.

Учням

А.

14.10

нас).

ств.озНавство.

перебудо-

І /З2 фіналу. тив. (СофІя) мо. (ТбілІсі).

мо­

ва.

, 14.4'6 14.:>0

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА П!"ОГРАМА ЦТ

тики

8.35 9.35 Історія 4 кл. 9.015, 14 15 АнглІйська

1~.lv Ф1ЛЬМ «&никл'а експе­ диЦІя •. .1' І 2 серії.

камера. ВечірнІй випуск. «Листки з альбома •.

23.25 I1

17.55 ВЕРЕСНЯ

_Транзнт •.

І серІя.

20.50 Ііа добранІч, діти! 21.00 Час. 21.40 Кіноаноис. ТелеафІша.

остро.

ного.. Про розвиток ко­ оперативІв в м. Омську.

ЖНЗНЬ.-орг_ Броварског. горЬдсно-

~ІІИ. ВlоІХода·: вторнин, среда,

світоврї

музичної культури. А. Дворжак СимфоНіЯ М ~ мІ мІнор. 19.00 «Співдружність.. Теле-

ro ИОМlІтета l(оммунRCТИЧ'есиой партии }'ираинЬІ, городсиого и районного Советов народиЬ1Х депутатов Киевсиой области. (На уиранисиом ЯЗЬІке), Газета

Телефільм

19 45

стина.

2З.1О Новини.

Л. Андрєєв. СторlНия життя І творчостІ. І ча­

СЕРЕАА,

.

Час.

14.25

старз.

нІч •.

НовиНJt. Новини. СрІбний дзвlночои. Для школярІв «Варl-

життя.

8.00 ГІмнастика, 8.15 Док, телеФІльм. 8.35. 9.35 Навколишній свІт. 2 ил. 8.55 «Сито професора Бар­ 9.05. 13.20

Інформати­

10.35, 11.40

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

Основи

ФІльм

11.05 12.40 16.30 .16.40

11

20.415

23.10

илас.

10

ии та рБЧ''fслювальиої технІки.

з

ЕстраднІ мелодІї.

18.45 19.00 19.35

Новини. hамерни~ концерт. «Шкільний екран..

10.00 10.15 IО.З5

•.

Басиетбол. Міжконти­ неitтaльний кубок. Чоло­ вІки. «Цибона. (Югосла­ вія) «ЖальгірІс. (Кау.

11.315 ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

День пра­

13.20 НРВИНИ. 13.40 «У майстернІ ХУдожни~

иа

9.55 10..215

од_

Ю. ВІзбор. «Березова гІлка., Телевистава,

гІмнастика. ЧемпІонат

CBi'l'Y. Фінал.

УКРА'НСЬКОГО

ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

10.00 10.15

Ритмічна СпІдвей.

8'.55

СиБІру.

редач цlя).

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА' ЦТ

- хору •. Концерт хору студентІв Петрозаводсьиого· унІвер­

2!3.20 СьогоднІ У свІтІ. ПРОГРАМА

Ве­

8.00 ГІмнастика. 8.20 «УсІ квіти

фільм.

rlмнастика.

цІвників лІсу. Докумеи­ тальний фІльм. Концерт. 12.20 ПерлиНІИ душІ иародноУ .. 12.50 Цириова програма.

завтра.

11

212.55

19.00 19 ЗО

палІв

~1.50 .. СвІт кlнофактастиии •. Фільм «Людина-невидим­

•.

Новини. Ри~lчна

11.30 СьогоднІ -

На добранІч, дІти! 2а.00 Час. 211.40 Кіноетюд «Спорт І ми.. ТелеафІша. П'Огода

ка

иубок.

УІСРАІНСЬКОГО

«на хвилІ ·дружби •. ВИСТq'Ilає ансамбль скри­

ЛьвІв­

Актуальна иамера. .чlрю.й випуск.

особи •.

П.

10.00 10.1'5 10.45

210,415

на

мtжиоити·

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

камера.

Великого Жовтня. ська область.

23.30

завтра.

21.00

ПРОГРАМА

1812

«СонячнІ иларнетИ •. Другий Всесоюзний фес­ тиваль 'наРОДНОї творчос­ тІ, присвячений 70-рlччю

•.

Телеафіwa.

•.

Аl&уальиа

19.00 19.35

Актуальна камера.· 19.35 Порушується питання. М'аршрутами хлібних втрат. Передана ІН. 19.00 І тільки музика ... 20.00 На ):(ОбраніЧ. діти! ~!.UO Час. 21.40 Танцювальн'Ий етюд.'

МІнІстрІв

про

18.45

дзвонн

19'_00

вlйиІ

огляд

БаСJ(етбоп.

н.ентальниЙ

присвячеиl

ВJтчизняи;lй

Футбольний Новини.

22.1·5 .22.55 213.00'

1'8.30

_

СріБНий дзвІночок Р~спублlканська фізи­

темаll'ИКИ.

18.~0 Хвилини поезІї. 18.45 Сьогі!>днl У свІтІ. 19.00 Спортивна програма. Футбол. Європейскі куб­

21.uu Час. 21.40 Прожектор

Ж нтт Я·

_.

----

#145 1987  
#145 1987  
Advertisement