Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

І

МІСЬКОГО РАД

PAROHHOI

* .М 145 (7018) *

Газета виходить а 17 квітни 1937 року

К О М У Н І СТ И Ч

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

ДЕП)'ТАТІВ

ЖодНа держава евtтУ ве

мож~ .aplвUDCS

РадІІВеька дерасава баrао робить AU во­

роко

-

mй факт, що •ва треТІй еееіІ ВерховноІ РаАН

СРСР poзr.IUIIIJТO ПІІТрІUІ •Про додерасавв.в.

соМ

с.тиrчиоrо

вас ввавачавтьц

честь

роботу по поmnшеввю орrавJзацtІ дtвт.воет1 • цьому капрамі проводить Рада МІвlетрІв СРСР.

анм.

ва те,

водвих

.

та рвбuок, працІвввки .пJ.су, пuco-

,

комбайи.ів иад1йшла Пlдмосков'я. Одними

• Зааота

перШИХ

рибка•. Одвав порад з цим ще JІІустрtчавТІtСS чима­

cmcycТІtCS

щоб не аабруДВJОВ&ти

швворемоВ'l'Воrо

П.JІаетмас, nopoшiCCUIOI

повІтра.

·

рІччs РадввсІtІООІ УхраІвв.

НеріАа ІІІІІЮрвс-

тава тара СП8.JІ108тьеs: .mрrове.иьввмв пlдпрв· "UІетваив. Поrаво :ведеться бо~а 13 ааемtчеввsм . тервторіІ

трестаив

ШЯІИИ

.

нових.

екО.JJоrічвих звань ва

118

заводі •Торrм:аш•,

швворемоВ'l'ВОМ)' зАВодІ; автобавах .Ni

2,

БJ..JJьше ~ треба првдІтІтв охорові ди­

. ких

твариВ 1 вtахІв, JdАтрвмаввю Іх чваеввостІ. . Ще бaram потрІбно вробитв ІІРОІІВС.JІОВВІІ пJдпрввІІствам, орrавtзаціs;м во евовоміІ СВ•

ровввв, JWIIIВ8, в ПОВТОРВОІІJ аастосувавв1 ви­ . ІСОІ»_ІІСТаввх м:атеріа.JJtв.

ваше баrатеt'ВО. І

абережев­

ві 'l'a J!РВМВОжевиt ·йоrо б~ не поввино бути. Особпва роа а цьову Рад аародввх · депутаТІв,

товариств ІОХОровв

природи,

·перед

радою no М. А. Говорушко

ВИСJІG-

обrоворЮІВа- прш::утнlх про оообливос:ті

rПрОПаrанДІrе'І'ам:

оок.пас:rв

·в системі мар!ІОСистськопенlиськоІ оавіт.и. ЗавІДуюча каб1Неrом оо.пІ/rосві"m Л. С. Ващенко розпоВі'Ла про 38!Щ8КИЯ, ЯКі

Л8С:ІІ на .результатах иомп-. роботи .У 1985-1986 ка~ Леln\У88'ННЯ IШ(l.ll, пlдго- вчзльному році і розподl· rовки nропа~аидистlВ. обов'яаки міЖ чne­ Члени ІІІе'І'ОІЦИЧНОІ ради ІПІМИ•. м. л. Короrод~ький. в. ШЕВЧУК.

neoo

.

«Еи:исея•

.

СПІРО­

стано­

иа. секунду. Новишсу оснащеио 140-сИЛЬІИИМ дви­ rуіІЮІМ. На ній встанов.пе­ ио

бункер

міс'l'Юстю

тири кубічних

цьосо

чо­

метри. За

комбайНІІІ...

nотреба

ІІІ·t:tвищу-

nроду!ІІТНВИіСТЬ

змеишувтьс.~~

8 ·тpaж:.nO!P'fl.

НА КОНВЕИЄРІ

-

НОВИНІСА

КуставаІ.

о.нальиоrо rnapкy прийня· :ro УІЩДОМ ресnу(ЩІхи.•

Товари, що

Стели з иапж:ом •Охоро­

до Іх nланУвали в.ипустити в

JІЯЄ'ТЬСЯ

серІйного вилусну иовии- иаеtrУ'ІІІИОМУ · році, на:дl· ІСН дм иечориооемноІ зо- •ЙШJІИ в маrазини з u.ехш ни пристуn.и.ли

красиовр-

ськl комбайнобудівНИКИ. РЕЗЕРВ .

НОВА ТЕХНІКА

Довецьк.

Нарощують

шrвейио!

фабрики

•Біnь-

одrинадцятоІ

п'в:rи-

дань

рІІчкв, колектив пІдnрив.м~

ІВJW>буток 'nалива ш8ХІl'а- ства вамlтив

ІІЮИЩЦ ман з. початку

:PG-

зв'я.зааl: зі с.кл.адиими

rlp-

Дonarrн

тpylltifoщl,

ничо-rеоJІОІІі.ЧИИІМИ

rмн, допоматав

умова-

нова те""

mка. На ком.п;лекс.ио-омеха-

ШООВаиl ви.боІ тепер .при-

ІП.8ІЦ,8Є більш ях половиаа nалива, що видобувається на шaxrrax об'єдНІ8НИоІІ.

вста­

вИІЙ оазис. Цей веповтор.

шовичК». Достроково за- ивй КD3ІООЮ куточок nри· ве.ршивпи ВИіІf008НИІІІ зав- 'JЮдИ являв собою rlрське

виготовити

рі об'єдиа!Иин •донецьк- до кШщя року додатково вуrІЛJІЯ•. Вони вІ;дправи. І'J'ИСЯЧі ви,робІ!в з 1ццекоом ли сnоживачам .мільйонну сН•. Р1з:ко збLЛьШИf'ІІИ тонну вyrl.nJIЯ, видобуту темmr виробництва · дала !КУ.

де~вою•

новлено на в'Іздах у бая­ нау JЮЬІСИЙ rlрсь1110-JІІоо­

.змоrу

м()(ЦерИ'ІеаоЦІІя,

яку

провели не зуnиJr.11110ЧИ ос­ НіОВИ1ІХ цехІв.

" •

що

роо.ки;иулось

~lчноrо

Казахстану.

зм!июються оди1 альпІйські луки,

мерних

nечер.

березr,ві гаІ, сосновий б'ір. ТуJт багато ооер, ;,щ~ Разом

·мають

вивчення

( Па:воод.ар<;Ь-

:ка обпасть). РіnІе.иИІІІ про qrворення першого в На­ захстаиl •природиоrо наці-

з

егерями на територtІ пар. .працюваrrи·

вчен.l, за:вданвя

КАЗАХСТАНІ

На

~и.пах одними

:ку

ПЕРШИВ

Баsвау.JІ·

пасмо,

оосеред сухих с.теmа Пів·

та

sucи.x

-

1

nрJІіМ'Ножеиия

6л1тьІко ста ІЩЦІв ЗІ81р1в,

птахlr8, більш як 250 ви­ Дів рослии, ЩО Є В ОЗ$НІСі.

(ТАРС-РАТАУ).

.Ni 3.

обов'sІdв. До ;цьоrо пвтавв.в С.JІід ІdдповІда.JІЬ• во поставитись· верtвввкам: орrа:візацІй та пром:иаоввх пJдпрвsмств, усунути ведо.JJІвв.

-

збираивя зер­

свИТrЬ сJІМ кi.Jюrrp.aril·ilв зерна

Зараз ва підпрввметвах вводвтьеs шта'l'ІІі Працtвввкв по tохоровІ JІРвродв. Але JВОВВ ве аавасдв аайм810'1'ЬСS виконаввам своІх прамвх

Природа

:різаль­

Прооускиа

м:ожиlсть

В окремих рад,rоспах аустр1"181М'ЬСS ІІЄДОа&·

аабрудвеввs rрувТІв песТВЦВАВИВ. Не ва вмеавому рІаиt веде'І'ЬСS пропаrав-

об.падиаио

ІКУ якІJСТЬ

..;.

кв у ааетоеувавиt міВера.JJЬввх добрив, · отру­ mхtмікаТІв, rербtцвдtв. Не поодввокt ввпаАКВ

сПаВ.пи­

ним апаратом, що забез­ печує ИІІJЬ'КИІЙ зрІз· і ВИІСО·

сБроварвпром­

асвт.побуд• та •ВроварвсJm.буд..

поля

Моокайс ь ко го PAliO. На вW<t1ну вІД ·КОмбайнів, ЯКІ раиІше ВИ· иоrриСf1'01ВуВаіЛ'Ися, нові ма­

е

ІJІІеиt 80-

в з

мехаІИі·

·

щево•

завом, ааводЬІ

мeтuyprll

на

затори ~

opraиtaaцti, Шдпрвsм:с'ІВ8, .вІ · не все робuтІ.Ц

mro,

вивели

сЕНих:ей-1200Н•

а фактів ведб8ЙШІ80rо стаВ.JJеввв до природа,

д.пJІ

На: ньому

8'111011

Можайсwс (МосІЮВСЬКа об.JІасn.). Перша партіЯ оових зериозбира.ІІіЬиих

працІ= ·

На асаль, ще

іаd•вв• тоять

лося питання про став орrаиjзацLІ навчапьиоrо в основу свовІ ,роботи. ІІ1дrо'rовки до поча11еу ороцеq у · нииlшньому . На засІІЦаннl Р8ІдИ та. нового навчалькосо року ІUІВЧапьному році, зуnЯІИи- !rоОК 38'1'Верджено план ІІ

рахун.ои

•ЕНИСЕИ• У ШДМОСК'ОВ'І

деревообробвоrо '1'& ааводобудtввоrо JЮмбtва­ ТІв колективи міськИх середнІх щІWІ .Ni 3,

вавко.JІВШвьоrо середовища.

ХРОНІКА JДEDnOГIЧHOt РО&ОТИ

BDE.BIEBA 11111 lf11 ТІ р· І '11 І

у .БетІкІй ВітчвзВJПІ1й :в1йиt у Вроварах :ви­ саджено 40 тисяч дерев. Баrато старань в

•Теремки•,

ря:д

•еmдИ'ІВОІ ради абtвету перебудовІ. всієІ системи вили дУМКИі про те, як DO.Il1'10C8i'lll •tewacoмy марНСНС'І'СЬІСО - .венІась!КоІ краще орrан.іGувати вав­ КомаарТІІ УкраІвв. осв1ти. проІиформува.па ·ча.ния, яНі nитан·ия слІД

.

urliвpoкo 111 .містt 1 райоиt ~етьеs оз~евев­

.Ni '2, .Ni е, двтс:адкtв

opra,..

обrооори.пи

ва найха- парторrанІаацtями в зв'яз· м11ияmt1оя доевІДом роботи.

BJдбy.JJOU

ко­

м. покидько.·

вs тервторtІ. Лише в цьому році в озвамеву­ ваввs 40-річчs Перем:оrв радІІВськоrо вароду

заводу 8.JІ10Мівt88ВХ. будtвеm.ввх ковстр

ІІJЩ)ІТійюц

Юзацій

·Засідання методичио1 ради

займав

~.

пропаrавдt првро.цоохОроВВВХ зна& п.рQВО· дать opraиtaaцtl mварвств охорови · природи,

озе.певевиt тервторІІ домадають

8

у це­

року

рази

турІ:в n)l(y і ЗвІі.'11НООІ'jj оо cn.пan про хід п~дп.ла'І'Н ва пе­

rо.повиі збо- вають СПJІІР11іИМ.

цій, зуnинився

перШі МІІСЦЯ В цьому тру­

щоб рацtова.JJЬІЮ використовувати aeм.JJIO, .JІі·

ивС.JІИВцtв

24

Уч8йІИКИ Се.мl.Нару бу­

ри року ІВ НВЗОІВИХ. паН-· . «Про проведеН'ИЯ рі:Ч· '88ЖІЛИ.ВИХ ПІОSИЬ З ведУ· 1С8Х окремих парторга.иІ.за- ІЮУ звlрЮІ первІtІИНrИМИ чим.и Інстwкторами. об·

на

·ДОВОІМУ суперииц:ml. За вісІм мlс.яцІ.в на його рах:унк,у 41,6 rоиии над-. п.лаиовоrо залІзного І nо­ рошку, а з початну п'Я!ТИ· річки його внrоrrовлеио більше завдання ·на 231,6

првмвожеввs посТІйно турб)'lОТЬС8 трудtваввв

робОту IJ10 охороиt рtдвоІ природа,

fіротЯо'І'()М

ор.

такою була

парТіІ, проІ.н- Бортsвоі•.

проана..пlзуВав, тІ: комун.Істlв, Я!Кl зповжи- ваrrажии

nlввl'КОВОІГО ювl.JІею

.пекrrив

,

ОСІІОВВИХ nи- мІіСЬКІКому

ІІІК nро!ЙШЛ:И

ху названо змІНУ сВ•. очолювану В. О. Матввє­

првроАJІ СТ8.JІВ вевІдк.JІад·

Bemocy

детально

ча­

·.

· оар'І'fйноІ

МІ.сьІСКому НоМпартІІ Ук- бюро по nоси.п~ uep. Шсля цього вІід.бупнев раІнн О. М. Іщенко. Bim rонапьноІ вJ.дІЮВІДальиос- секцІйні З8ІИЯТ.ТЯ, ва яких

ІЮ.JІlпШИ'Ла

.зм.аrаяия

із ганІІ.заціІ• -

звІІn:Іо-еиборноІ кам:nанп . ЧJJеіrеьКИІХ внеснІв у парт- рfО!Ц.Ичиl виданніІІ і maaY na.prrlйииx rрупах 1 це- орrавІвацJІІІх. . й . хових партор&'аиІЗацІrях. Інаr~р орrвІДДІJІу ОІИЛеи.l з докумеR'l'сtМИ, '"'""' · прийwrrими на засtцанз ......,...рмацІІщо на цю те- л . А. а роо008111 ·нях · бюро об.JІІІСВОІ'О му ВИСтуnив З8іВІіІtУЮЧВЙ про ту роботу, яиу nporвo- ·. . . ·· .·1 орг.анІвацlйннм вtдід.Ілом дІm"Ь паР'l'ЙJі J«>МІ!Тети t .t,tla.иoro 'К'ОМІ/rетtв ·nв:prtl~

ви­

. осrаннІім

ст.аханавськоrо руху

· вою чаетввою Дерасаввоrо D.JІIIВJ. На ці цi.JJ1

чвсmту ~вітра,

декаду

'І'ОВ. ~щеиио ЦlІ міСЬІІ«JІІ

nрисутніх

виноонлося на формував учасникІв семі-

ведения . перших

coцla.JJl·

ударвиr де­ переvщжцем

noмirnю

тоrо,

семінар, ..:.... пІДqМrКН про- иару із станом СОПІЛати, об- ли . ТаJКОЖ nроінформова.нt

ши­

покааинКи своєІ nраці. Та!<, за серпень nлан ви­ цуоку продуІЩІІ. внконаво на· 103.2 ·процента. А переМ<»КЦем еоцІапі·

КовеТІІТ)'ЦІ.вю СРСР. HaПO.JJer.JJВВY

св, забезпечувати

. ·останню

Ця зміНа

родоо~ороНІЮі роботи.

·запасІв.

Иоrо

АнІсов.

участь у боротьбі аа мир 1 poзrmi8 охоро­ ву 1 оздоромевв.в оmчую'Юrо еере.цоввща вк в8йваас.JІив1Швй вапрам вву'lІріШВЬОі 1 зово вьmп.оІ ПО.JІІтвкв. В ЦІо()МУ до~евrt ввава­ чеві ковкретв1 завдавв.в AU во.JJіпІІІевu арв­

спрамовавl

та:нь, я:ке

йшов. КОЛеJmІІВ З.МІии •А•. ~ · начальником О. П.

ві вJдзвачеІЮ, що ваша хра'Іна . беРJ&· актввиу

Броварщввв. Іх ,ayeВ.JІ.JJS

XXVII

за

рацtова.JJЬве ввкорвеТ8ІІІІJІ природвих ресур­ сів•. у првйщn1й Верховвою Радою .поетаво­

Про збереасеввs природвих баrа'І'СТ8 та іх

УкраJ.ив

розгорнуто

кад•.

вимоr закоІЮдаветва про О:Іорову природи 1

мі.JІЬSрдІв карбовавцtв.

OJQИe · з

ОТИІЧИЄ змаrанІія пІід деві· зом «XXVII з'Ізду КПРС

природою. .СвІдчеІІІUІМ mro, .вка Ве.JJВК8 уваrа у в8шJй краІвt иадавтьс:а охорові природи, в

аа оетаввl дев'ять років використано б.JІВЗЬКО

r.

залізноrо по­

РадяисьиоІ

орrавІза- Крім

боти. ВJдкрва йоrо дру- ТИІМ.И довідКами, які пІД· тема виотупу завІід.VЮч<>І rвй cetrpeтap місьJСКОму J'ОТ'УВ8.ПИ nрацlвииЮІ віД- сеюrором обл!ну · мlсьноrо партіІ А. М)'ТВ.JІо.· іАІЛУ · на рооrмд бюро комітету naprti Л. О •.

метапурrlі І:меиl 60~1ччя

.JІіnшеввя взаЄІІовtдвоевв міас суепі.JJЬетвом 1

63

~еху

паJИ'Ійввх

цій відбувся ивву.JІоІ су- оои.айомив

рошку заводу пороошовоІ

ІІВ'Іерпиt.

Заходи по охо~иt

вих

поиад плав

А.пе :це ве озва'JU; що ин поввввt бездум­

r~зl охорови природи у

·ціва 3 • •

Черrоввй еемівар.вара- ,ратернІших нєдолlИмс, н.у з пJЩrотовко19 11Р .ХХХ DeP8D· висловив рекомеJІІД,ацІ:І. звІІ'rио-!іибориоІ конферев­

да а севретвр.в~~~~

ПроДукціІ

но :ввкорвеmвувати првродв1 б.-к'ІІІ8, ад18е

у цt.JІому, .вк :відомо, дерасавва DO.JJtrвкa

*

с~кретарІв nарторrанІзац.Ій

паеів деревІІІІІІ вОІвп порід.

-

ОБЛАСТІ

СЕМІНАР-НАРАДА

баrакТВ8ІІВ, вкt ~ • ващ1й краІиt. РадІІИсьІЩЙ Col03 , ваІІІu аерше міс­ це у свіТІ по вапаеах JC8II JIIIOI'O ~~· наф­ ти, rазу. Ліси :в СРСР . займають 811 ~ йовІв rектарів. Це - · 24 процевтв всіх св • товвх .пJ.еоввх ,ресурсів 1 Cilm.llle DОJІОВВ8В аа.

вови

П А Р Т 11 У К РА І Н И,

Середа, 11 вересня 1985 року

РІДНА ПРИРОДА з • првроАJІІІМи

ti О J.

КИ·ІВСЬКОІ

ивс­

.JJВВЦІ:в та рибаЛок, шкоuрів. Вереашввоrо. стаВ.JJеввs до природн :ввмаrав курс партJ'І u .ЬD'евсввввІ JWІU розІІВТВJ краівв.

8

АДРЕСИ АОСВІДУ

взяла

з

r

а р а· н т

НайвищоІ у Волинській ферм раk1пьrостехнііаою

області якості

тваринни-

цькоІ .продукціІ · досягли труДівники J:Q·сподарств

на міс~ць комосп чи

радгосп. ремонтувала, на­ nриклад, хоподнпьку ус­ таиовку, а вона через Де­

охолодженому в

значній

мірі

ЗгІдно

кування

ку близько 93 процентІв молока nершим • сортом і понад 87 процентів в Цьому

Інша річ теnер.

лlквlдаціІ аварій. сувна майстерня

ЛуЦькоrо району. Вони Jdnькa разів вІДnрав.пяють ІJа перероб- приІздити в

виrлsді.

1є ю

з договором на кожну ма­

шину

та

одиницю

устат­

встановлено

на-

уково обгрунтований річ­ ний пlміт затрат по тех· нІчному обс.пуговуваиню І ремонту.

Тепер

усі поза­

;....

говорить

цієнт

частини

вtсlм

на

тисяч

профілактики,

.

хоч надійи!сть устаткування не під1уПЦ)'валась.

стій машин ·та устаткуван"'

1111 onarnrrь неустойку.

ради

устатку­

зекономлено

з

райсlль­

. голова

готовності

-вання.

який час знову працювала За:w.!ЦОЧИ

новими

Р АПО П. І. Волинець . ..;... Ефективність нововведен­ JІЯ очевидна: зріс коефі·

дешевшим

ПЕ;ребопми.

за

формами взаєморозрахун­ rкІв поки що лише доУльні і холодильні установки,

плановІ ремонти, які в на­ слJдком низькоІ якостІ

tприяли нові форми взає- , збитщв. копгосп : оп.па..­ -~сnтехJ;Ііка проводить за :м:орозрахункlв м1Ж парт-' вав кожен такиіf виклик. свІй рцу.нок: А за..~ нерамн по Р АПО. Раніше обс.пуrовування

РайсlльгосптехнJ.на .на гарантійне об­

с.пуговуваиня

зводилося в основному до

Пере­ могла

·

суму

карбованцІв, став

д.пя господарства.

Досвід

зап­

майже сервіс

новаторів

по­

ширюється в Іншн~ райо­

нах·· Волинсько! об.JJас.ті.

.

Кор. PAT~:f.

.


*

2 .стор.

1t вересня 1985 року

РАЦІОНАЛІЗАТОРИ

сНОВЕ

==========:ПУСНОВІ· ЗДАВАТИ В СТРОК==========:::::::;

)

П'ЯТИРІЧЦІ

-

3!ВЕРШЕВО МОВТАЖ ПРОrІВНИХ СПОРУД r.

Завжди у пошуку Врвrадвр eJJeктpoмoJПaiiCIDUdв В.

r.

JІещев­

ко визнавий кращим рац1овапізатором райнуа­ па зв'азку. Він впрод~вж баrатьох років про­ водить вепику виНахІдввцьку роботу. Дві мв­ вупорічвІ. його рацпропозвціі по радіофікацtі -рекомендовано обласним управ.Jdввям зв'азку дпя впровадженНя . у всіх районвих вузпах зв'азку КиівськоІ області. І иии1 В. Лещен­ ко не зупиВJІєтьса у своіх пошуках. Тільки аа перше півріччя вже впроваджено три його рацпропозиції. На піДприємстві · не один В. Г. Лещенко займається раціоналізаторством. Активну участь у цій справі бере .також інженер цеху радіофікаціУ М. В. Глінін.

r.

Багато ініціативи проявили працівники вуз­ ла зв'язку при освоєнні нової АТС, введеної в дію влітку цього року. Інженер Л. І. Іван­ ченко запропонувала дві цікаві розробки, які не ·тільки прискорили введення в дію новоІ міської телефонної станції. але й дозволили

заощадитИ майже півтори тисячі карбованців.

Активним

раціоналізатором ·є також стар­

ший ·електромеханік цеху міжмІської телефон­ но-телеграфної мережі В. А. Задорожний. За цей рік вІн уже подав три розробки, а взагалі на його рахунку більше ЗО рацпропозицій. Начальник цеху міської телефонної мережі В. А. Гаюк з початку рону у співдружностІ з іншими авторами подав двІ рацnропозиції з економічним ефектом більш як 5 тисяч кар. бованців. У цілому по райвузлу зв'язку з початку року подано і впровадже~о 16 раціоналІзатор­

ських розробок із загальним економІчним ефектом 10~338 карбованців, у тому числІ 14 власних, а 2 розробки впровадженІ за реко­ мендацією картотеки ТЕХСО.

·

Є. НЕ-qИНЕИИА.

;

ЖИТТЯ•

З КОЖНИМ днем усе·

~оцуЮч.и

довершенішимн с:rають об­

СИІПаМИ, на значній части­ ні мосту віднрито робо­

для

к1В.

Першу СЛОруіди вика'М

половину

nередамо

д~я

шляхо­

укладання

~pyry

-

-

в кlнщ

тижневий стро.к. Переносиrrи кабельні ко­ мунlІКаціУ допома-гають бу­ дІ.Івничим піДприємства

Щ)О •КОЛЄ;RТИЕІНИЙ П!.ДрЯД. Додайте сюди ДШ:ЦИІlЛlно­ ваність, високий професі· оналізм О. В. Бондарен· ка, В. А. Власка, В. К.

112

Ю. Добровольсь·кий. Нинtl моетобудівцІ омо­

ноо1чу.ють балки ос:rан:ньо­ rо із дванадцяти црого­

оора'Ви значною мірою

за-

лежить віД того, на.с.кlль'ки вчасно трест «Тепли-

цятех..•\юн·таж• 11р{)!К;()ЛИ

збудує

два

. залізницею.

під

ЦЬОГО

Пі;Д·роодlлу,

О.д'НОГО

дзЗ!д:ц,тоrо

вересня.

uо.стаШІІВСЯ д.о свого зав­ дЗІНІІt.я, зазначають ро­

кам.плехсноІ О. В. Банадареи­

торговела.н.о·го

ШИJrюбудування . - Ал~. на жаль,

ма­

cepe.q_

гої житлово-експлуатац/Л­ них ;контор не JВCl пра­ вильно розуміють важли­

·

вість дорученої

Слооо не розходиться з .дlло.м. Робі'lШі•КИ СПМК-2 В. І. Кримець, фесіями робLтники 6риІГа­ М. М. Лук'яненко, А. Г. дн здебільшого .JUд. почат­ ПСtНІ:JМЗ:реюІО ХОЧ і ,впер•КУ до ХіНІЦЯ будують мос­ ше .ведУ'11Ь таRе будJ!вницт.т.и ВJІ.ОСНИМИ . силами·, без ·QО, а•ле сnрав.ляються 1-з

·

з кращих у всtй ор.га.нtза­ ц.І.І. Завдяки волоw.нню бага'ТЬМа сумtжними mро­

заво.ду

робі'І'ни.ків першоІ та ~-

Постоловсь.кого, В. А. ~ест заJІІевніи!В, що робоЛоmіна та інших член1Jв. та ця бУІде винокана д.о

нІів, монтУють тротуарні блоки. - ЗапюдобУІдlвний ком­ б1:нат, ЯІКИЙ ВИ·ГОО'ОІВЛЯЄ · Цl: блсжи. безІвl.дrю'ВіідаJ1Ь.НО

бі'11НИІКИ бриrщци

ходів до Ш1Іяхоrrроводу вони «Одягають• творіння своїх .ру;к у ка.,."·яний «!ШЛЯХQ'ВИІЙ одя.r•.

Нємал.ий обсяг робіт на Пі'Вдекн:о-схlдно~ частини об'єкті по-в'язаІНий Із пе· .міота. 3-разноаю nопрацю­ мостазагону своїх обов'яз­ ренесен'НІ!L'VІ за межІ шля- в.али на будові, зоорема, ІК'ів. визначених в укладе­ хопроводу кабельних ко- праці'ЕНИ''Ш дере'Вообро6но­ НОІІ\ІУ з бриг~ою договорі мунікацій. Успіх щєї го ІrоІМбі.н.ату, дослідного

місяця, говорить на­ чальник будівельної дlль­ .щщі мостозаrону М

Л.

Шд ча•с иашоІ зустрічі: в~н повІ!Домив.: - П'ятого ве-реаня Ро­ бітн.иJКи зазершили с» рудж•єнm першосо пpdJCh­ . лу: •'Впорали'С.Я . за чотири ·дJІі, хоч Y.l\J було дано

це. передусім, відмінним виконанням адміністрацією

ас­

фальmого, nокр.иття ЦНМІІ днями;,

на будові татж прац1Пmики будуІІІравлtння М 849 сНиУІВшJUІхбуду• та шляхового· будуправління М 50 «Ки.Івшляхбуду-1•. Пo завершеннІ. земляних рух че­ •робіт на спорудженні під~

необхІІдНи.й місту рез головний хі;Ц шляхо­ проводу. В самій брига~і організація праці завжди була високою. Зумовлено

бу4{І!вельни­

І!JіРОЄRТ·

но кошторисного б~ трооту В. Нупра~в.

ня наближається д'О кін­ ця. Два;дця!'m> восьмого ЗанепокоєиН:Я робітнн­ серпн;я будІ!вельни.ки мос­ ІКів з.розуміле: вони до­ тозагО'Ну М 112 ЗЗІВерwи­ хла;даюТ'Ь надзвичайно бa­ лн іНа об'єкті ІМонтаж tarro· зусиль. аби достро­ прDІГіНJНих споруд. Шля­ ково. до річн'ИЦ! Benиxoro хоІ!і,ровl:д СdЮлучено Із на­ Жовтня, забезпечиrrи так рух

безпосередньо

керуЄ начальквк

, lІІЮВОLЦу: його споруджен~

чий

механізми.

РобоТЗІ\JИ

риси ~арського шл.яхо-

справи

1

стараються лише відбути робочий день до кlнця.­ обурюються мостобудівці. Неоабаро.м на будові 'ПОЧ!НЄ011ЬСЯ ще ОДИІН ВИД; завершальних робіт: опо­ .рядження

схилLв

насип1в

.

Якби не це, 11РОТУ~ залучЄНІНІЯ спеціалістІв . 3 зааданням добре. Тру- ІЦо цієІ спрЗІВи докладуть арнІі блОЮІ можна бу ло б Jшиих орt'ан1Зац1й. дІЯ:rься "*'ий QВІ.тловий ·рук школярі мlcra. . уже змонrrуваm. ІНТеlі.'СШІОО Т'РУ·дR'І'ЬСSІ день, мЩІ.9Имально . викоВ. fОНЧАРУК.

. ·Jg!j. -

,JІDІСевер райвуац- u'азку.

8 ЧЕNОНЕ, ЖОВТЕ, 3EnEHE

Ввrо~а ·ечеввдва

конусів; що дають змогу проточувати колод­ ки на верстаті ЦКТБР-114.

ВнаслІдок впровадження розробки економія

часу на пІдготовцІ однІєІ пари коло­

док скла.11а

години, на проточуваннІ шес·

1,75

-

ти пар колодо~ одного автомобіля 10,5 го­ дини, на піДГОтовці десяти пар колодок авто­

мобіля з причепом

-

17,5

години.

Завдяки

цьому набагато скоротилися простоІ автомобі­ лів. і пІдвищилася продуктивність праці ре-

·

ІІОнтників.

Немало цікавих розробок 1 на рахунkу но­ ватора О. П. Демиденка. Цього року впровад­ жено шість його рацnропоЗ:JІцІй.

В. ШОСТАК.

.ссЕлектромаwини>> вmrоиав тю mравився з

заІЦДаннJЯ п'ятирічки оо ви- НІЯМ ycl!x: роб·ющІ1В'У товарІв народ- пруженоІ

вик~

замовлень иа­ програми пер.

ного опожи.ВдИНЯ харкtвсь- woro П!Ів.річчя. Разом з ют завQІД 4 ЕлеІС'ІІJ)ОМ.аШИ- ТНІМ завод. зумІв аи:перед­ на•

..

жаючнм:и темпами налаrо-

ПІ;дприє.мство

_.

·

одне ди.ти масове ВШ'О'l'()ВJl'еВНЯ

нЗІЙСrарЬnих У м1ІСТ1. скпадноУ nобутоаоі техиtJ.­ срозширюватись• йому нІ- 'КИ, ІІІКа наристувться пІД­ куди, з усіх боків прими- вищен~ 'КУПівельа;нм по­

3'

ІКаЮТЬ інші

буд.івJLL 1 за- ПИІТО'М.

ЛІВNИЧИl 'КОЛlІ. І осе ж Ось, юwрнкпад, при­ на nоча'l'ІК'У п'ЯІГИІРJ.Ч.КИ на значений для IJOJlН8Y при­ тісяому сп'ятачІСУ• звели с.адJІбних, дtп.янкж 1 caщls овоїми си.лЗІМи тут

.рахуІЮК фонду

вИробницТва

цex .товаrрІІв спо.жНВСіНІНЛ.

-

-

за eлewrpoмarнJrrниA

насос

ро:3ІВИ'І'КУ «Or.PYI\fК>D. JІІСИЙ

привА­

суча.сняй цvєrrьоя до довrоrо UJJiaи-

лів, конвейєрні лініІ скла-

магазИІІ:Іах

'ВИІ'()І'ОО9лені

дання. «Еле.ІЩЮМщuина• відо.ма Я•К nостача,1І'ЬІІШК ~иrунdв .руДІJWЩИХ 1 ШИ'l'них електровоЗів. Виrо'ООВJІЮВаиІ на пІД,приємСІТві мотори постійного стру-

тyrr nилососи :«Витязь•. вібраЦіШ:!і пиповнбнrвЗІJЖИ, а 'іаа<ож сmщlал.ьнt телеві­ зійн.і n:риставки, ~омбоіио­ ваЩ антени «Райдуга•, для nрий.маІННЯ профам телебачЕІІІНІЯ. Дві ~ му- йдуть на осн:ащеИІІіЯ npoдYIЩtl 'Ку.ІІЬтурно-:побу­ великих· верстатІв 1 оброб- 'І'ОВОІ'О ІЩ)иrnr.ачеmя а.тес­ них центрів, агрегатів гір- товаио державним ЗИа-

вост!. вах.

njюмиспо- ІЮМ ЯІООО'І'і.

ПрацююЧІИ в уме­ екюпомічного

ексnе­

рнментr)', KOJieiiC'l'ЩJ ПОВНі<:r

М. ХАВИИСЬКИR, ар. РАТАУ.

і

зі­

3АХОДИ·

мотоциклом.

Такі випадки не пооди­ нокі. А це значить. що не все зроблено у справі по­ передження

дитячого

ВИКОНУЮТЬСЯ

тра-

ГОО'у8атнся· др зими на

це тілесними вматизму. Саме жнття пlд­

шиноремоНІТНому заводі почали ще навесні. І;)уло СіКЛадено і за.твердж~

ооеЦіаJІІЬіНJ заходи. с:mо­ рено брига!ЦУ оо лl'І<Вtда­ ~ ІН'ЗСЛІ.д'нІз стихійного ЛИ'Ха. Затв~рдилн також

рейд безпеки руху. м~шканцям необхідно па- у цій справі повинні браПр~цівниками Держав- 114 ятати, що Іх раптова ти участь не лише праців­ тоінспекціІ, · колективами поява перед автомобілем ники дошкільних закла­ автотранспортних

пІд.При- чи мотощrклом є для во- дів, але ·й

ємств, громадськими організаціями міста і району проводиться велика роз' яснювальна і виховна робота серед вод1Ів 1 пішо-

дія несподіван~ою, тому попередити наrзд практично немає змоги. У дощ, туман, сніг гальмlв-

батьки, мед­

Г;р.афІ.ік

переві,рІки

'вИКЬ·

nрацівнИки, nредставники нання цих заходІв. Що, адміністративних органів. l'tf!C.ЯIIJJЯ RОЛЕІRТИ'В З&ітуЄ старшокласники. У пІдро­ n_po Іх реалізацію пеl)ея стаючого покоління треба К€/р І!вНИІЦ'ІmОМ. ,

ний шлях транспортного виховувати ува~ність, ди­ ходів по дотри~анню пра- засобу .збільшується 1 не- сциплtнованість, ум,ння вил шляхового ру· ху. Та, безпека для неуважного вести ·себе на вулицях,

Вже дІВі третини заnІіtа­ ІЮвакого :винооаио. TeJ8P

незважаючи на це, . кіль- колеса зростає. Це піД· де Інтенсивний рух транкість шляхово-транспорт- тверджує і випадок з п'я- спорту. Шляхово-транс­ них пригод на територ1І тнрічним Валерієм Ганте- портн1 пригоди з дітьми

елЄJКТРоен.ергією від ново1 пtдста.нціІ. Зам1Нено водо. про!Во.ди Хімічно очищеноJ води, зроблено І})ЄІВ!.зію

пішохода

потрапити

під

ЗSIВO\lt'

.

Броварщипи ще залишає- новим, який посковзнувся траnляються саме тому. ться значною. Факти 1 ста- 1 потраhив nід колеса !іВ· що хлопчики . і дІвчатка

забез.nечуЄ'І'І:fw~

вузла ·подаІЧl ІШфаметрів на межі роЗІюділу.

одержавши не навчкпись дотримуватись правил шляхового

ШИІНор·емоН'l".ІmІRИ вІід.ре­ моІfІІl"УU!апи охораин~ оові'l'·

руху. Та й дорослі нерід-

ко ба~tдуже спостерІ.гаютf. Jre~Um. а т.аж>ж пожежн~ си.rнаІЛ!Зац1ю. за не такими. вже й без­ До 1 ЖІОВТЯЯ остап вечними Іграми дошкіль­ НЬОГО <ЩЮІКу ВИІКОНШІШ нят 1 молодших ш~,<олярів заmІанО'Ваиих ~одів пс на вупицях, у небезnеч- підготовці до зими - пла них мІсцях. нується закінчити ремон·

водіІ. НеріДко складнІ ситуаціі на шпахах виникають через порушення прави:П поведІнки на ву лиц1 пішоходами дорослими 1 дітьми. Причина цього-

Іьwий момент. ЯJСИй необхІдно враховувІtти І дорослим. І дітям під час перебування на ву пицІ,це той. що особливу небезпеку створюють вело-

них вимог, ігнорування, недооцінка тtєІ небе;юеки. яка . виникає nри аваріях. Біпьшість трагічних ви-

дозвопяється дітям. яким Діти ·- єдиний nриві­ ка, ПО'КрІ!влl над виробни виповрилося 14 років, лейов&ний клас у ·краІн! чими. цехами, заокпи.n Ве.посипед вовинен бути. Рад. Зберегти Іх здоро­ в!Юf·а. ... обпаднаний rапьмом. в'я, а тим більше життя­

незнання ними встановпе-

сипедисти.

Ізда

на них

Зав()Дс.ьІК'ОГО ДИТЯЧОГО

. навшнсь

у вІдсутностІ ав- рем. Інколи впасники цьототранспортннх засобІв .• ro .. здавалося б вростоrо, перебігають через дорогу чи виходять на про'Іжджу частину. Так сталося, наприклад, у минулому місяці. Громадянин Рома-

ІІро це.

О. ПЕТРЕНКО, nаршві аерасавтеJ.в-

Ні ву лицІ 1 не реагують на звукові снrнапн. ·мов­ ляв. водІєві ·видніше,

uyqdluldx c&pu.

нюк несподівано вибіг на об'Іде. Але так буває не проІжджу частину ву лиці завжди. У квітні нннІ.w1 потрапив під автомобіпь. нього року вось'МИрІчннй

епеnор

БУДЕ ТЕПЛО дм roro. щоб добр

·

транспортного засобу Ідуть по проІжджІй частн­

працщвапося

1

м1оаІдд1пу

в. дятлов,

!Ві'дІПОВІ.Дна

.рі для

саморобний

1нди-

розшукати

і

знешкодити

залишений ·а часів війни підземний склад боєnри.пас1в. На відміну вІд стародавніх скарбошукачtв-лозоходlв. якІ застосовували ве,рбовІ та бе~зові rІпки.

~ковоrо

рамкою

лексикону

м'якн

ці-Я rro6Y'f'O'ВHX цримlщ на дlлЬНІІЩі М 2 та у монтн(),механічному

1

цех~

Тепер вон:и будуть суча~ і В1дПО'ВіДаТИІМу1 са.ніrга.рним вимогам. До ІОНЦЯ' МіСJІЦSІ ВІДр

з .НХМИ

старший геофізик Право- милково вказав на нев1До- сталевого дроту. М~тод. бережної геологІчно І екс- ме· джерело артезіанських . який усnішно освоює ен­ педиціУ О. Т. Івановський. вод. А в одному з міст тузіаст. пише порівняно мо:нrrувмо Маючи пише єдиний при- Причорномор) д~помlг недавно увійшов до на· станціІ

-

дmьниць

Завершується ре.конс~

Без важкого пошуково· селі Довгалівське Рокит- Олег Тихонович користу­ го обладнання і апарату- нянсркого району КИІвсь- ється сконструйованою

ка тор, який чутливо реаrує на найменші аномалlІ у надрах, він виявив nіДземнt карстові порожнини в районах намічуваного промисJЮвоrо будівництва в Ровенській обпасті. В

Tat

теплотр1 НовІ. ДВf

ІМеблlв та машІНЮІ · • ро&си бРУскових деталеf

Підказали стародавні рудознавці

лад

•робота.

І!іІ,Дjремонтавано еу, виroroвJleHO

ства .UТUІобиuіа.

кутастою

мебпевикш

восеІІИ, і :вз.ІfМ'К'у, на в~; робннчому деревообробж му об'єдІН:аННі ведетьс

.Івепеnор м1СІоІСр&Йр8JUІ аобровІт.воrе tовари­

ри відправляється в поле кої · області шукач безпо· ним

С8ід

С. МИХАИЛЕНКt'J.

падків трапляється саме дзвінком, 38NIIM відбива- обов'язок дорослих. Наш тоді. копи пІшоходи. 1 зо- 'Іем світла, а у вечірній з вами, товариші. Тож крема. діти. не переко- час --: переднІм пlхта- повсякденно пам'ІІтаймо

народнОІГО ra 1 ІМОЖе rюдав8'1'И воду Ветановкпи ·з rлнбИ'НН до СQР<Жа мет~

вератаrrи з ЧПУ, авrома- рів. У цьому JIOЦil за80'д тизовані аJ:1Регат.и для вицус.т.иrrь 170 ТИІСЯЧ на­ ЛИІDТЯ 1 фаJрбуваи.ня вуз- сосІВ. Охоче R:уІWЮТЬ у

НИ'ЧЦЦобувноІ.

Під таким девІзом а 23 Обійшлося

велосипеда з

еерпвя по 25 вересВJІ на пошкодженнями. До заги- казало. що виховну робо­ територ1і обпастІ прово- белі, як кажуть, було ру- ту з дІтьми слід розпочи­ двТьея респубпtкавськвй кою подати. Ось чому нати з п'яти-шести років.

аварій не завжди бувають

УмІлий маневр.

ткнувся

АІТІІ»

тистнчнt данІ переконJІИво ·'томашини, свtдчать, що JІІІІіуватцями :rравми.

&ІЛЬШЕ ХОРОШИХ ТОВАРІВ

Дос.ТІрОІКОІВо

«YBAfl:

яи fОТУЄТЕС~ ІОІ3""'

Зайцев не впорався 3

кермом

УепІшво .виконується . uав · впровадження рацпрепозицій ва автобазі Jli З.· 14 введевих в дію розробок новаторів прввесуть ІІрЩ'JП'ОМ року 6200 карбовавцtв ековомtчвоrо ефекту. Автор п'яти цьогорІчних новинок А. А. За­ дорожний запропонував, зокрема, пристосу­ вання для проточування гальмівних колодок автомобіля марки КамАЗ. Це набір шайб і

: робочого

В.

замtн:имо

піД

два

нас.оси

Е

nерекачуаанн. оокрі:вmю 1

!··

'І'ерміном «біолокаЦія•. дLпьниц1 .N9 2, у Поrо взяпи на «Jброєння у.теппи:мо вІЮІа. у виробничому ~ об'єднан­ М. ВІР К ні «ПІвнtчукрrеологія•. де roaoiaa веІІітету проф використовують для rео­ еІdпкн ввробВВ'Іоrо де зйомки і картограф11. )ІеВООСІроfиоrо об's.ІІ · 4РАТАУ). 1 ~

......


сНОВЕ

3

ЕМЛЯ

любить

дбай· то.к•.

І

малий

Юрко ви-

ли

механізовано. з най· ли шібра'І'ИІМИ

тmих. Для малого рішив . буду як багько, меншИми затратами руч-· Юрка ЦІ батькові слова бJ.ля землі. · ноІ працІ. Та Юрко швидзаnали в дУШУ ще й roІ ось вже восьмиклас­ .ко приз.вичаУвс.я · до всіх му, що в них перекона-. ник Гоголі,вс-ькоІ серед­ ТО!ІІ«>Щl'В po6om добре ність JІ'Ю.ДИ!НИ, я.ка вІ:Ада- ньоr ШІ«mИ Юрій Деми­ допомогла баТЬ!Кова нааа:па .робоТІ частнну свого де НІКо самостійно .вивів Y'J(a• .3 раІНнього ранку се~ЩЯ 1 дУШІ. Батько був

на

на шaxrn.

море.

Ю . М. Демиденка неодно­ раЗОІВо

Поле жде

-

дlда--лр.адіда

мене. 3

рі;Д

мLй

хлІ­

рнв бать:ко. бережи землю.

Окла~д~Іа то була

Люби і В .н-Ій на­

справа

йшов

час

ТАТО

увІльнення

в

для молодих механізато­ запас, вирІшив вернутись рІв. Нартоплю ;вирощува- додому. хоч як -не кли.ка-

ша аt:ІІа. ·Радість, доота-

розуміє

А це,

11'€J])евиконує денні норми. ІНаІКопує з гектара по 190 центнерів бульб.

Вечірню годину Юрій Миколайович mроводить з трирічним магає

сином.

дружинІ

доnо ·

по

гос.по­

даJ)С'І'Ву. І •коли одного разу син сказ.а:в: «Тату, ІВЇJЗЬМИ і М€'Не З СОООЮ . Я теж

хочу

на!Вчи:ти.сь

керу­

вати тракrором

і

поможу

щоб

не

ма·мі,

К'О:п.ала

ками>>, · вич

'l'q':{i

ру­

Миколайо­

задоволено

подумав:

«Можливо. син . .колись,

вона

картоп·лю

Юрій

до­

як

продо.вж.и:ть

1

СЕРЙОЗНЕ попередження

Вашінгтона

нашу

хліборобс.J;к:у спраІВу. По­ ле любить і кличе дбай­ ливих до себе з· народ-

·

ження,. .

Прнйня"вwн програму nІА­ готовкн

до

рення нових засобів борот""_ он з супутниками. Вся еві·

това громадськість розцінн­ ла ці дії Вашінгтона як та­ кі, що порушують дух І букву положень радянськО­ америнанськнх договорів. США зірвали І радянсько­ американські переговори . nротисупутникову

зброю.

Демонструючи добру волю і nрагнучи зanoбirrrи тбезnечному .роз·ВИ'І1Ков1 подій, Радянський Союз не раз заявляв, що він го­

nротисупутникової

д!ОІМОБИТНІСЬ

аЩ

МІЦНУ НОРМОВУ БАЗУ

ПЕРЕВИКОНУЮЧИ ЗАВДАННЯ сЗагаrІ:іJ'лі

ударні те.М1ПИ•

Ю!М девізом

·wрмІв

-

л.яють 'ПО 170-180 тонн

ІІІlд та-

зелена1

.nрацює на

силосуванІІІі

ПрИІКЛІЗДи

·

ку~уруд:зи

мас;и.

праці на

самооlдданоІ

ІІl'ерЄІВезенні ку­

меха:н:І.Gаваяий загі<н, який

куруд;:зи з rrоля до силос­

очолює

них

механік

рЗІІ(Госпу

~мені Юрооа В. М. Суха- ІВОдіІ

ТІРа!ШІrе-Й

П.

ПОІКазують

І.

НеІ'О!да

та

нов. Чітко І злаг'оджено. П. П .. Мlш.алов, ЯІКі своІ юшrонують

процен:'ІІl!В.

трудяться

В.

І.

Ку­

воJtії, меха- чІ перевиконує денні зав­

ники. НИІНl цей передооий леноІ маси в. с . Дикий . загін

.

тячому вокально-хореоrрафічвому аисамбJd сСовечко• Л~вІвськоrо будив-

ка•.

ку

культури

працІвникlв

·

школах і

війсЬкових

час­

На 3Німку: юнІ артиС'l'ІІ :а сСонеч·

'

(Фот.охронlІ{а РАТАУ).

ІОв1 артисти постійно виступають ва

· КОМСОМОЛЬСЬНИЯ ТЕ~ЕТАЯП

Десятки

мітет

представни­

-

-

вих І сільськогосподар­

рІччя

ських підприємств. бу­ ДІвельних організацІй міста І району трудя­ ться нині у складІ

-

руху.

діжних будІ вельних за-

Донбасу

І

Далекого

Сходу, Нечорчозем' я І Західного Сибtру. Во­ ни вкладають всі си­

ли,

молодечий

зіазм.

енту­

енергію у

спра­

ву зміцнення економіч­

ної могутності Країни Рад . ідуть у перших рядах

тих .

руками

хто

своУми

творить

щасли­

ве ·майбутнє ВІтчизни. Праця у складі цих за­ гонів стала для наших землякІв

справою

чес­

тІ . виявом високоІ гро­ мадянсько! свІДомостІ. Та життя · не стоІть на мІсцІ . Молодому по­

колІнню

належить вИ­

рішувати нові завдан~ ня. Зараз обласний ко-

50-

сtахановського члени

якого

піс ­

ля навчання в профе­ сійно-технічному учи­ лИщі .N! 66 міста Ста­

моло­

гонів н.а спорудженнІ. освоєннІ потужностей виробничих гігантів

прово­

дить формування ком­ сомольсько молодІж­ ного загону ІменІ

ків Броварщипи працІвників промисло­

комсомольсько

ЛКСМУ

ханова.

·

трудитимуться

у вуг-ільній вості .

в

промисло­

в тих мІсцях, де

1935

роцІ встановив

світовий рекорд О. Ста­ ханов. Училище . готує nІдземних електрослю­ сарів, машинІстів nІД­ земн их електровозі~.

робі:гників штреку.

·

надзвичайно робота, але

очисного

ПрофесІї

хоч

ці

цікавІ. а І нелегка.

овіяна

романти-

кью. Характерно 1 те , що учні гіринчих ПТУ користуються

додатка ·

-

вими пільгами одер­ жують nІДвищену сти­ пендію в сумі

170

кароованцІв

на

остан-

ньому курсі. ТІ ж з учнів, хто йде на · нав­ чання nісля 1О класів , одержуf,:

таку

стипен-

гону, в я-кий tЮІМбайни, 4

АІю nротягом усього часу перебування в училищІ. Час навчан­ ня

в

ньому,

а

також

Партіі1аа

організація.

ді'ВНИ•Ків,

· постійно

зайнятих

на

щоденно

дР

заготооляється Для них організовано га­

тоин висо- ряче Хі1РЧJ;;ва.нІНJІ, частИІМи

600-800

ГОСТЯІМ И В

ПОЛі Є

ЧЛеНИ

Роtmоо!Даюч.и IJPO тем- ·Гру1ПИ товариетна

«3нан­

пи роботи на заготівлі ня•. Іrони виступ.ають з си,тюсу. агроном віддІлка лемціями, бесіда-ми. ТЗІК С . Д. П!ІХ<УГНКК з гордіс- що, !НІе3ВЗЖаючи .на по­ що з

плану

стійну зайнЯ'ТІсть, vчасни-

кукурудзу зібрано ки ос.іннlх жнив пос-гІйно на 210 · remapa.x. · ІВ ку,рсі в·сіх ваЖЛИІВих по-

250 вже

Зна<Jно ·ПЛа'НН

перекриваються дій У . нашій Щ>аІні та за 1110 урожайності. рубежем . Важливою

350

При зобов'.яз.а.нні

на

акладовою

в

досягненнІ

!КрУГ одержуюТЬ ІЮ 400 і НаІМі'Че.'НИХ резуJІІЬТаГів більше центн.ерІз зеленоУ nраці є Дієзе со.ЦІалістич­ •маси.

В силосні

ЗЗІКЛад!ЄНО ояч тонн

траншеІ не

~ІЛЬШе

ІКормІз.

змагаІНня,

rnlд<:YJМRИ

4 ТИ- ЯК'ОГО ПідбИ'ВаІ<УГ:р Щ<>ДеН· но.

Значна

його

широіkа

частна · nраці в цьому ви- нІс-rь, чітко

ВПро!ВЩфКЄ\НіІ.

СОКОМу ДОСЯГНеННі краЩИХ ХQІДИ

глас.

продуманІ і

В

ЖИ!ТТЯ

мораЛЬНОГО

і

за­

маrе-

служба в лав\ІХ Радян­ сько! АрмW при пев­

КОМбайнОВИ:Х екіпажm У р1ального стимулювання окладі О. д. Войтюка. труtдІвн.Н!КІв. Всі зусилля

них умовах.

ЯІКИЙ nрацює Л. М. Котом,

зараховую-

ться в стан{ пІДземноУ роботи.

Ос9(5и ,

що

ма-

1

ють О років такого стажу, Ідуть на пенсІю в років. Для на­

50

Бондар.енка.

цищином.

тетах ЛКСМУ. Та:м же можна одержати і ком­ сомольську путівку для зарахування до

Тож

загону.

у дорогу. друзі!

На вас чекають шахти Донбасу. де ви зможе­ те продовжити . славні стахановські траднціІ. наповнити

своє

життя

новим змІстом :

Р. комеорr

Шldn

. ЛКСМ1'.

по

rpyпt

мІсьюсому

125

Високими дLУТЬ

ру.дзи

СDІКОrо тваринниц,mа.

щоденно

заготов-

Швидко

.,

·

В. ВЕРЕС.

.

якісно

І

темпами ве­ з поля до траншеУ водіІ куку­ гоооодарства. По двІ змІн­

силосування

трудІвни.ки

.радгос­

пу сГоголівсмшй•.

Меха­

нізованИІЙ загін працює здаг<>~джено і чітко. Най­ вищИ!х результатіІВ на ко-

ВИІВО\l\ИІГИ

м~чний

першим

простір

у

кос·

будь-як!

Б&-ІідИ

· зброІ.

tншІ держави, в ТО'Му чис­

США.

утримувати~

н.и.х

но.рмн

·

виіК'Онують

В. А. ОмІ:ловсь.кий, С. У.

~РУ•К. У. П.

Hиplli .

М. Я. Ткмошеюю, Кооалооко, В. В.

ну ініціатИІВу СРСР адмі­

20

н~·

,:: н 1

віідновленн.я най·

блІІ ,І <'І І t·~~

часом амер.инан·

сьюt х випробувань проти­ суnу:тни·ков-оІ зброї. АДІМі­ ні.с.трація P1ill-raнa п!ід:нес·

ла

світові зразок с-гра­ шенно пере.ІJ<рученоІ логі­

!К:И, зая_вивши. ніби ві•дно:в­ .тrенн~

америка.!ОСЬІК:ИХ

пробувань т.иною

«чесних

метою

досягти

до

ви­

нач~то є час­

· зусиль• уrоди·

ПРQТИСУ'nутнНКОВ>ИХ

з

що­

CИ­

Crr€11'11. Як за'ЗІНачаєТЬСJІ в зая­ ві ТАРС віІц 5 В€ресня, nозиЦія <;ША щодо п.ро· mсупутни:коооі: збро І · не вооа.ЩКОІВа. Роора.хуНІОІК ЯВ· . но робитьс;я не rtльки на те, щоб обзавестись най­ бJUІІЖчим часом зброєю для цро'І'ІИСу.путн:иковоІ війни, а· й 011'рацювати пІ,д виглядом В'lfІП1РО(5ува.нь проти:су1Пу-rnиковнх

стем

си­

іІроtrНра~<етнl засобп

•ІТОВІ.тряного та дів базування.

ІНШИХ

ви­

ЯІК вІд-з.начає амерІО<ан. сь.к.а га;з.ета «КрісчеН' сай­ єнс монітор•, роо.~а США протисупутникових систем є спробою викори­ С'МТИ ~Чор!НИЙ хlд• ДЛЯ вдООКОІНалення

системи

nрmираІКетноУ оборони, WJя перенес.енн.я ГОІfКИ

озброєнь у ·космос. В цих умовах СРСР оголосив про ге , що в ра­

зі проведення Сполучени­ ми Штата.'\ІИ випробув.ань

сооиці досяг ли комбайне­ ЗЗІВДЯЮІ ВНІООКоорганіРі! М. М . Л ебІ.Дь, К І. ООІВа.нІй роботі за короrr­ Гацеш<о, В. В. Ха'РЧ~Н!Ко. tКИЙ час вже ·закладено ДеннrІ. зобов'язшm:я вони

І1ІрОТИСУfІ'..У'І1І'ШКОООІ по цlліі в космосІ

поотійно

ронн.ього зобов'язання про

120-130 лежна

Ш)'ЛJІК,

Вони

лрн завданні

вчання І робот.и . вІДпо­

ному І мІс.ькому комі­

в · na•p t з ко,рмозаrотіІБельникіІВ нин.і та В. Ф. с.прямованІ на забезnеJІ~Н­ я:кніі тРУ- ня СНіТОУ зимІ.влі громад­

диrться разом з М . І. До-

чинку учнів І гірників створено всі умови . Де-

тально ознайомитися а ними можна в облас­

них І'«Лрабл lв . Р аJДjЯІНсЬІJ<е кер t.в.ннц'1'110 nрийняло винят1юво важ· ли;це р.іЩен.І".я: СРСР взяв на себе зобоо'язааиrя не

НІіС11рац.ія Р-ейгана оголо­ СИ'.1СІ серпня цього ро­

в

8 тракторів з причепами. осінніх польавих роботах.

тю говорИ'І1>,

Про довЖити традиції СТ·АХАНОВА ·

ЧИС­

~ходи:ть 4 ідібають ІПро nолtmшення авrомобІлі, умав nраці і nобу-ту тру-

сидос

КОІІЮЖИВНОГО корму.

Фото В. Песляка.

тopriiiJII.

TO/VIY

п,рофJюм

збираНІНя

Н3.

Троєщи.нському відділку аІдJVІіІНістраці.я, госпо·дарс:тва . Силами за- ГОІСІlЮідарства

у

ня У :ВОЄ.НН'ИХ , у

лі nрdоrnсупутникщщх, цl·· лях пілотованих нос.м.lч-

муrrьс.я Від БИІВе:ДЄІННJІ У ноемое проти супутииковоІ збро-І бу Д.Ь-ЯІКОГО ВИІдУ . У відпо відь на цю мир­

заJЕершує

•куJК.урудзи

заводах,

ків, а таиож про заьорону

виmробувань і ВНІКориотаи­

лІ . й

·комбай~rери,

тинах.

систем, заборону ~рен­ ня нов-их і лШ<відаці.ю за­ СОІбів жищеШІІЯ суnутня~

нІза.тори і nідсобні робіт- дання на 'І'рамбуванні зе­

спеку, змінні норми

БJIJ('()pиc.ro- н.а · 180-200 механі:заrrори

оволодівають І

будь­

nротисупутникавих

лину в негоду, трудяться сн.й, В. Х. Юрсалоо. ВдJВі­

на

вуючи -кожну .ооrожу хви- По-ударному

Біпьш як сто дІтей

ВіДмОВу

пртисуп.утн.икавоr Іпшше · кажучи, він запровадив односrоронній мо-раторій на таJкі запус­ ки на весь той час, ПОІКИ

незважаючи

маJК-симал.ьно

ІІНСТЄЦТВОМ . пlсвl і XOpeOrpaфll J ДИ·

зороr.

Про

ІВиnробувань

яких

-

восн•,

nід укіс ціnу ее- · рію угод про обмеження гонки озброснь, адміністра­ ція Рейгана в3яnа курс на небезпечну дестабіп.заціtО ваt:нно-поnІтнчної обстанов­ ки в світі . й оголосила, зо­ крема, про свої плани ство­

тоІВи.й nіти н.а радикальне ро31В ' язаНіНЯ проблеми

с-гаІВ незамінним в механі­ Л . САМСОНЕНКО, заторській <;ім'І. За сум­ студент факультету жур­ лінне аrавленвя до працІ налісТИЮІ КДУ.

ТВАРИННИЦТВУ

•зоряних

пустивши

про

я

3 стор.

1:~8-IJ

ІВИІМ М . Є. Гутем постійно

'

·

nр€м!ями.

траJІпорист

цьогорічному кошuші кар­ таnлі він в .парі з лаНІJ(О­

свою передавЗІВ д1т.ям, як м!г. Ще :JМ.ал.ку було не анімеш Юрка з '!1Р<ЖГОІ\)а. Подобалось малому зу­ аrрічати СОНЦ€ в полі. коли його ніжне про­ міння. мОІВ .цаснаві руни матері, остаточІЮ пробу.д­ важ.кі машини його чекали. Відразу жуаал·о його зі сну. Лю· траJЮГОр на поле. Спершу rуркоті'Л.и llJJoщi !Великі, лише ІВІКлючНІВС.Я в роботу. За­ бив допомагати батько13І ;Jаuqщцалнся сумніви: - Чи зможу, чи ви­ 1!•Стигай доглядаrrи, вwко­ ну~дьrу.ва.в за нею . Посла­ по роботІ. ТодІ віДчував ділянку вк­ себе вже дорослим 1 ві­ nра~аю довір'я с-гарших? нуаати зоамановані робо­ ли на ту ж Та поради досвідчених ти. Юрій ..нrе в.t,цставав від робНИІЦmа. І ось вже п'ярив, що зможе повести механізато­ ти-й рі.к Юрій Миколайо­ заспокоєн­ доСІВідчених· цьОго с-гепоюго богаrrиря механtзаrrорІв, - Т74 в загінку. І ня батька зробили з неви­ рів. Добриrй тоді врожай вич в лан-ці картоплярів. чорнобрчвqго баrrько дійсІЮ інколи від­ соІКого, ::dбрали rгрудіІвники. А Во-сенІИ і взнJ•.t.ку готує ДЗІВЗІВ кермо малому, а ХЛОПЧИНИ ШІеВJrеНОГІ• траК­ тут ще одна ра•ді{;ТЬ Юр­ nлощі для ·МЗІЙбутнього Тq]:ІИСТа. сам слІдкуІВаІВ за його ді­ кові Ба:ruкі•вщина дові­ црожаю, а, починаючи з Після занtнчення шко­ ями, заДО'ВОЛЄНО ус.:ІJІХав­ рила охороняти ІМИР і весни, його го.тіубий ЮМЗ с;я, .коли .ро6ота в сина ли Юрій, не роздумуючи. спокLй . ВсІ!М колет-ивом незмінно · можна зустрІти прийшов в тракторний йшла на лад. nроводжали хлоnця в ар­ на оолі, мов мураху біля Всі, ХТО Назавжди вка рбуваJЮ­ ПСІІрІК радгосnу . мію. свото мурашника. ба1'ь.ШІ. зраділи' й ся :в пам'ять: сОт вирос­ знав .. . Часто_ сннлос.ь йому Нерівиицтво ра:ц.госnу теш. станt!ш механІзата: синовІ. Направили иоrо в лапну по поле в трИ'ВОжннх армій­ задово..тrене молодим трак­ ром, то нІ.коли н.е забу­ механІ.зовану картоплі. ських снах. А коли п;ри­ 'ТОІРИІСТОМ МІЦНО вріс. вай моєУ науки, гЬво­ вироІ.ЦУІВЗнню

як

нагороджували

11РСІІ.'\Іотами.

*

року

1985

бор()(jсЬІКий. . Моє місце юс аванс, як заОХО"!еІОі'Я там. до -ще більш nродуктивно! І дійсно . в радгоспІ вже робоrr.и. І пІдтвеРІЦжує ЦІе що'денною •працею . На

закоханий в поле. Любов ПРО ЛЮ.QЕЯ ·ХОРОШИХ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

БУ ДУ,

вересня

11

ЖИТТЯ»

ІВИІКонують цроцей.тів.

mдготовка

:на На­

техн:lІКи

до заrоrrІвлі кормlв дає нині своІ результати -

збоІв у роботі немає.

Добре ІІJR;щк>ють на: пе-

'-------------------------------!..1 ревезещіІ.

сиJЮСНоІ маси

більше

8000

тонн кук:у­

рудз.я.. Тому є всІ п.Іідста­ ви

твердити,

що

на зн.мо­

ІВИЙ період громадсь.ке стадо буде забезпечене в ДОСТЗІГЯІ:й

ІКіЛЬІКОСТ! ІВИСО­

ІJ<ОООЖИВН'ИМИ

Кормами.

С. ЛЕОНІДОВ.

зброІ Радян­

с.ьІКИІЙ Союз вважатиме с.е· бе в.Ільн.им від односrо­ невиведен;ня в космос nро­

тисупутникових·

Уоя

засооів.

в1tдn01ВІІдалЬнlсть

даЛьшwй

за

ІРООВИ:ТОК подій

цілком ляже на американ­ ську

сторону

.

В. БОГАЧОВ, ON18A8'1 ТАРС.

·

·


4 ctop.

*

sересня 1985 року

tt

:t·

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

У НАВЧАННІ · І СПОРТІ ПочавсЯ новий вавчаJІЬвий рік у заrаJІЬво_ Гол0....~ із 388 ,.авь · ........ ". осв1тв1х школах. Для освітяв вІв особпввй затuпавтьса mдrсm>Вва це друrвй рік реаmзаЦ1ї Основвих напрямів олімпійськоrо резерву;· _У 1 профес1йво1 шко- зв'язку , в цвм, . очев~

реформи заrаJІЬвоосв1твьоі

ли. А для шкоп-івтервату

спортвввоrо про- слід сказатв кілька . мів :

'фіто він звамеВВJІЙ і тим, що колектив учвlв про- ту. матерtаJІЬаv ба• -~ 1 педаrоriв до першоrо вересвя від будівeJJЬ- зу, яку має вввt· щко.Па •• викlв одержав прекрасний дарунок реков- .ІІКа спрвяТИІІІе .ІІкlсвому п1 й б удову. у зв ,язку з цим ваш ко- _ввр1mевню стру оваву . .цrотовкв

респондент А. КВІТНЕВА попросила двректо-

майбутиlх олімпUіцІ.в..

ра шкоп І. Я. МЕЛЬНИЧЕНКА відповіств ва

кілька запитань.

Яосвповичу,

кіJІЬка сліВ п.ІШно

-

·

Щоб не nовтор!О.Ва-

тноо, СІ\ажу лише. · що У

Перш за все, Іване І:ІІИХ юн&ЦіЬЮІ.Х

вистуnив

:ІГрах ус- цьому році ми одержаті

Дмитро два нозі

спортивнІ далИ,

npo те, .ак було орrаиlзо- Дячу~<, де завоювЗІВ брон~ спаJІЬНИ'Й корпус.. Удат.ню

ваво

відпочинок

учніВ зу.

ПереліК

досягнень на 150

місць,

при

школі

був

бачено

полlпшиm

__.. ...... tшry. О<жІль.кн шкопа бу- цес. Що робИТЬС.ІІ у цьола будLвелЬКИІМ майданчи- муті wraиl в шиолИвтерваті? l!fOM, то гоДИНІИ· працІ. ~я ·~~ llІІІ«>ЛЯрІіВ проходили тут - П~рщца, яка BJ>AVY" сrrворений

табір

мІського

же. по чотири.,п.'ять

вавчаJІЬво-ввхов

Проrрама За:ВІДанt!ІЯ

8i:rtiiOч:иw<Y. мабуть, була лІ.JпшенНіЯ такою ж, як 1 У всіх шко,. нІвсько'У

•·-·-"""' по докор Jnnv•v •

на llШ\ола, а своІми· ді-ла-

виховання уч- ми. І в навчанні, і в соор-

mярів міс:rа. Різниця була минулорlчнt

хіба що в одному - жо. ден день не пwходив без навчаЛІЬно • тренуваJІЬних заняrrь . щ,каво в!ДnСJІЧили

обговорила не стінами має бути крас-

молодt.

А·.ІtЖе ті. Тому справою першо-

резуJІіЬ'І'а'І'И черrовоІ ваrн є питання

авtдчать·, що в нас тут ще •ПОШУf<У, добору перс.пек. є ІНедоліюt. Суть заходіВ ТИ!ВІНИХ · учиІІв, f!Re пере-

хотілося б вИСJІовити на- буває

:nІд

неослабнrм

родною мудрістю: .щоб ~онтралем. до речі також

ІНаші вн.хованцl в ІЛлічІіВ· НІЄ вwrрачатн часу на пе- оказати, що в перапекти-

ську,

rов .. ому.

Скадовську,

Бере- ревиховання,

треба

не вl будуть споруджені nла-

шкодУВСІти його на вихо- вапьний

ВЗШІЯ• .

наго.оос робити-

50-'Метровий бба-

сейн, стаціонарний та ір

- .Але літо дЛ.ІІ учв1В ІМеІ11ЬС;Я на , вихованні еві- праці 1: відnОчиаку й іШІІі школи - це не · тіm.ки домоІ дисципліни. д.обро- о6'екти. кавlкули, п'ята трудова саві.Сноrо чверть, а й вайрізвома- ·нa"'""''una, и-.шn.п.п

и1ти1ш1 спортивВі змаrан-

И.ІІ, в яких

участь.

вови

отавлення до Але хочу на.rолосити ~·~ленНІЯ в ще раз: велика увага nри.DD}'VV учнm 'ІІОС'І'1йного почуття дІ.ЛЯ'І'НМет.Ься удрскооа-

брали црацюдатиос'111.

1

ВЩОС;КОНЗІJJеНІИЯ,

само- лекню :вс.ього

mдтотов· ВКХОВlЮГО

навчальио-

nроцесу. Так.

Так Чи не 'Найrо· ІКИ їх J1P праці 1 ЖНJ'l'ТЯі. серйозні завданН:Я· ВИіРі· лоонішими · спо:ртивни.ми Оаоовні шJJ.ЯХИ rщрш шуЗатнмуться у З'В' язкtv з -

[lОДі:ЯМИ р()ІК.у буті Всесо- за все в юзнl юна.ць'кІ ігри Укра- яльностl

,1

А~.~~~~!~~~~

8 ~. ::;::1

актНвІзаціІ ді- введенням нового курсу пdонерськоІ і сОснови інформа'І1ИІКН 1

ІноСЬІКої РСР і кра);НІИ, де .комоомоJl'ЬІСЬКОІ орган:lза- обчис.лювальноІ техніки•. :висту;пали й предІСТЗВRИЮІ цій, учнtвоькоrо комітету. УІЦ<>ОКоналюва:m:меться ро-

crWimtmroгo nрофі· бІ.ніети. Тут

доорою П!ІД· .могою для нас стане J1P-

400 метрів, бoJtcep Дмит. -лю). ро Дячун, 'l\етяна ПоряЧимало уваги І!РИІдіЛЯ· свід юrївськнх шкіл. такодина у :метЗІfШ{і доока, ТИJМеться · і poбorri педаrоф Тетяна Rоломийченко у гічного ·кoлeJmmy, . насам- го ж про imo. СІ!ЮJ)'ГИВ'Ній ходьбі зайня-· перещ організації управСловом, роботи попере-

·' іІа чerrnepre міще у оор- ЛЬН!НЯ наВЧЗJJЬНО"f!ИХОВ'НИМ ду ще чимало, але мн ДО· ·,шОСТі

СРСР .

Ле11коатлет nроцесом в умовах робо· кладемо всі зусилля, щоб

_ Юрій Нечаєв у стрибках з

Жер.циною

СРСР

СТЗІВ

на

першості

ти школи-І:ИТерна-гу. Зве· наші спортсмени були ви-

дений графШ<

.роботи др· хованими,

всебічно

бронзовим nоможе активізувати ді· знаними, достойно

обі·

темпера'!')'ра снгати

30-36

повІтрн

може

градУсІв~

ту був другим на nершос- це основа

ті Укра1ни. На Всесоюз- руху.

nоступального і

завойовувам

наrороди.

найвищі ·

ОГОЛОШЕННЯ

н_агадУс про набnиженнн 3И· І

ІІІІІМ.

·

І

. · .·

•. ,За· баrаrорічни:ми дани- І ми оередІІJЯ міс.ячна . тем-~1 пература повітря у .верес- 1

нJl на більшій частИні те- І

·р.итор1У УІКраJ.нІи становить І'

ЗШІ!Женн.я, а в

1

11 І' І

nІвнІ:чній І

частинd

республІюІ і че- 11 :рез nлюс 10 гра•mrсІв. З..1._ 1 мJ ё:І. кінчується ве.rетаці.я рос- І

JІИН.

І

Замороз'КИ

бувають в ~

дрУІІ'ій та т.ретІ!й декщцах. ОерЕЩНя міс.ячна кіль:кість ооадів у вересні 22 -58 мlJUмerpm, в Hapnaтах та Пркк:арпаrrті 58-121 мілl:м-еrrр.

в цьому

rnозом

1 І

~

JJ

11

році, за про. ~~

ГІдрометцентру 11

СР.СР, ІВереоен.ь ~єть- 11 с.я прохолодним, в біл.ь- (І шостJ. областей республі- 11 кн cen<>.nuя тем""""-11 .,_..... м'"'~на .__,... •....

:ратура бУ'де

норму, - а

ПолтаВСЬІКlЙ,

ІВ

нижчою за І

Сумськ1й. 11

1

ХаркІ.всьІКій, І

Даіщхmетро~Ш. шилоаградСЬf(ій,

Боро- 1

Доsець-~1

кій, ЗалорізЬЕій о6ласт.ях І m Rриму бл•Иt3Ь.Кою до 11 норми. В другій половині 11 вересня по У;КраІИі, крім 11

ла, на

поое:рхні

грун~

можлИІВі замороЗЮL. Н. ТОКАР,

sl

Раки

ЛИНЯЮТЬ ІІ 1

11

~

11

І'

Відомо, що J>іЧКОІВі ,ра.- ·1

ни, ці, безперечно, найці-11

ка.вtшІ. пред<:rЗВН!ИЮІ

кла-

час від

чак:у СіК'ИДаЮТЬ СВОЇ міцні

rюІGР<>ВИ, .аР<>. як кажуть, лин.яють. Са:ме :в цей пе,ріод життя, коли рак , оки-

11111J

11 11 11 · цуgшн вапня.ню-х.иrгиновнй І

nанцир. Інтенсивно росте, він стає захисним .

ocoбJutвo

бео-

переджувальними

СРСР від 22 лиnня 1969 року М 56'7, nри

проведенні земляни)( робіт в м. Бровари, се­ лах Броварського району, а такощ в смузі

~втодороги

адресою :

11 11 ОТІВа УІХр,риібВОдУ ПО:ВІ;д;ОІМ- ~~ ЛЯ€, що зІ'\ІіЦно з Пра,вила- 11 ми ама'ЮJ)Сьаrого і спор- 11 тиmюrо

рибальства

внуrr,р!шн'іх

у ІІ

вод~ Ук-

ра!ш.ької РСР і у вlДІІІО-

ІВі.дності з наrка.:юм рфводу М

11 11

го

~руіГОІЇ J1'ИJfЬНН

pery-11

раків вво- ІІ

ди'11Ься 3а6орона на Іх ви~ 11 JЮВ у RиУвсько:му водо- 11 СХОВИЩі 1 :У прилеr.лих ДО 11 ньоrо водоймах з 25 cepq- JІ

ІНІЯ оо. 20 ВЕWЄСКЯ року ак~

19.85

М. ГРИЦАЯ.

рото Б. Горбачевськоrо.

Рuактар Є. ФЕДЯИ.

м. КиІв,

зв'язку

УРСР віД

11JІ І

11

~~

!!

Указом

Техвlчиий

rОроДСІКО·

ВерховноІ

Ради

союзвих

маrістраJІЬИВХ

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ БРОВАРСЬКОГО~АЯОНУ . Згідно розпорядження райвиконкому вІД 21.05.1985 р. за J'& 118 Броварська rоспроз· рахункова дільниця тресту •Облпобутрембуд• з 1 червня 1985 року проводить роботи no обстеженню , ремонту і утепленню димових та вентиляційних каналів, а також випробування та ремонт внутрішніх еле~тричних мереж. ' Акти про обстеження вважаються дійсними тількИ Броварської rоспрозрахункової діль­ ниці .

Адреса Броварсько~ .rоспрозрахунковоІ діль­ ниці: м. Бровари , вул. Кутузова , 2, ·тел.

5-02-27.

Переяслав~ Хмельницьке

бюро подорожей eu

та екскурсІн запрошу€ здійсвити подорож ва турпоІзді з 24 по 31 жовтвя 1985 року за марщрутом КиІв Брявськ Смоленськ Каmи1в­ rрад BiJJЬИJOC - Левіиrрад КиІв;

Вартість . однієї путівки 105 крб. · У._ вартісh путівки входить проїзд у купей­

ному

вагоні,

харчування

у

'Ваrоні-ресторані,

екскурсійне обслуговування. За .довіднами звертатися кожного вівторка в АТП М 31014 м. Броварів з 12.00 до 16.00, тел.· 5-30-11. Дирекція.

Партійка

профспІnкова

ганІuцІі КаnиПІнськоі

В.

та

иомсомоnьська

середньоі

ор.

wкоnи ІменІ

І. ЛенІна висnоІІJІюют~о щире спІвчуттн

вчите­

n"м wноnи Т. ,_., Мммрик та В. Н. Мммриму а приводу передчасноУ смертІ іх батька М. І. Пекура.

11Ки іІЬІХода: вторник, ореда, шrrннца, суббота..

Брав8рсІWrо

тел.

2.

зв'язків та телебачеивя .N9 4. Техвlчиий вузол республlкавсьцвх маrістраJІЬвих зв'язІd.в.

с~І(ретарн, аІддІnу сіnьського гос;подарства f-02-92: кореспондента мІсцевого ра­ дrомовnеннн - 1-02-79; заступника редактора, вІдАІІІів промисnовос;тІ nмстІв 1 масової роботи - f-4)4;81. '

ЖИЗНЬ•~qрrан

Сірка ,

року встаноВJІена

1969

вузол

АДFЕСА РЕДАКЦІJ: 255020, Київська абnасть, м. 6ровар~t, вvn. Київська, 154.

сНОВАЯ

І.

ПреЗІЩії

грудня

15

ro І«ХМІИ'І'6'І'а КОlІfМуНІИС'І'ИЧеаной ПІІІР'1'Шf. УJІІР&ННЬІ,

городокого и райониоrо Советов JI8IPOJUiьlx депу. татов КJrеВСкоІІ: обл<ІІJС.Тн. (На . ~раинск>м язЬІке). Р~д:ІШ(ІІ'ОР Е. ФЕДЯЯ. Газетв. ВЬІХОди'І' С 17 81Пре!ІЯ 1007. ГОда.

вул.

кримінальна вІДnовідальність.

УІф- І'

56 вІд 5 квlт- І ня 1985 року •Про люван.ня · лову ра-ків у 11 1985 році• на період tІ

Семиполки

-

Без дозволу виконкому 1 відмітКJІ в opAepl ввробиичоі д1львиц1 та вик1ІНRу представника цідпрвємс.тва, .ІІКе обслуrовує кабельну Шиlю міжміськоrо зв'язку, виконання робіт в охо­ роив1й зов1 кабеm.воі ліJІії забороИ.ІІєщ.а. · За пошкодження кабельних ·ліній міжмісько­

f,

заnасів ри6а:ль-

Бровари

-

24-20-36;

оnеІЩі•я оо охороні _ та аlд- І1

тоорешmо рибнm: 1 регулюванню

Rиїв

проекти земляних робіт повинні бути погодже­ ні в лінійно-технічному цеху N!! 44 (ЛТЦ-44) за адресою: м. Бровари , вул. Свердлова, 7, тел. 1-06-39, 25-10·08 (київський) по поне­ ділках, середах , п'ятницях з 8 години 30 хвилин ДО 1 0 ГОДИНИ ранку. . Лри проведенні земляних робіт у селищі На­ лита, селах Семиnолки 1 Оnанасів проекти ро: біт пов инні бути погоджені у лінійно-технічно­ му цеху N9 49 за адресою: Чернігівська об­ ласть, м. Козелець, вул. Номсомольська, 10, тел. 2-14·73. За вказівкою працівників ЛТЦ-44 nроектц земляних робіт можуть поrоджуватись також у НиІвському технічному вузлі республікан­ ських магістральних зв'язків (RТВРМЗ) за

11 11 державна 1н- ~

Rи:&Іська

знаками.

ВіДповідно до •Правил охорони ліній зв'яз­ ку•, затверджених постановою Ради Міністрів

І' ~~,

центру.

вдруге

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, · ОРГАНІЗАЦІЯ, УСТАНОВ І НАСЕЛЕННЯ Якщо вам потрібно провести будь-.ІІкі зем­ лявl роботи, з'ясуйте у аикоикоаd · мlсцевоІ Ради вародивх депутатів, чи не проходять ва місці намічених робіт підземв1 кабелЬи1 лІи11 зв'язку і кому вови належать. На заміських ділянках траси підземні лінІї зв'язку позначені замірними стовпчиками і по·

11

rоловвнй сниоптик Ук- 1 раівськоrо rідромет- !І

qy ракоооД!бнІих,

Матч у розпалі.

·

IL ; - : - - - - - - - - - - - - " ' - - - - - - - - - -

Ane

нІчна та раннова прохоnода І'

пред-

прmером ,' а Роман Бара- яльніmь 1 педаrоrtв, і ви- ставляпи радянськИй сnорт башов з щьоrо ІВНДУ спор- ховател_m; і тренерів. А на будь-яких змаганнях

·

Украrну 3оnота 1 11 Колектив об'єднання 4Райс1JІЬrоспхtмІя• 11 осІнь. Спадає іІІтнн спека, 8І і' 11 на _ нну щедРий був серпень. 11 ! щиро вІтає е 60-ріЧЧJІІІІ учасвнка. Bemncoi Віт" 11 ,_ , Вересень перех_І_дн _ ий мІснць ІІ І qизвявої війни, старшоrо Інженера бази хім· 11 .д.Іта до ос;енІ. Вже грим- 11 І постачання ·вете ..._,вІЯ JІRть : останнІ грози, менw 11 11 , . рана. прац1 с емева Аидр1.. no- 111 .. . Інтенсивнt1ми стають дощі. ІІ 11 вича КУЛІНИЧА, бажає міцвQrо здоров'я, 11 І· ХІ!~ вересень І прохоnоднІ- 11 11 щастя довrих років життя · ІІ щим.- у nорівмнинІ з серп- 11 11 ' · · · · не•, та ще максимаnьна 11 ~·----~---••-•••iiiiiiji;;;;;;iiii;;;;iiii;;;;iiii;;;;;;;;;;ii;;;;",t

шооли, • Говорячи в цtло- РООІВИІВІЗТИ:Мемо кол.еІRТИІВ- бота і з J11И.Тань ведеflІія · nІвденних областей, пе- 11 му, результати , досяrНJУтl НІІ: форми робсrги, тради- У'РО'Ків !Курсу •Етика і редUа,чаєт.ься ЗНИ)/tення іІ НИІМИ, раrду.ють. Чемпіона- ці:ї (на;nрИІІUNІ.Д, !ПОСВЯЧеН- .пс.ихологlя сімейного життемператури п.овіт.ря В'НО· 11 ми України стали Аль- ня в учні школи-інтер- тя•. ст.ворктатимУ"ГЬQЯ .ка. чі до 0-3 град,ус!в ІГеn- JJ

беJУІ' ПрИІВалов у бігу на нату

·

ходить · на

•Брова-рисіпьбуд•. Кажу- берега Rриму, відбуrаєтьчи корагко, з.а рівнем ма- . ся перех~ середн:ЬОі доrерІальнОJJ'ЄхнічнdІ бази боrвоІ тем.nераrrури через наша nшrола є од,нІією з """""' 15 гр.,._,..,,..,~ ... ~~ .......,'ULD в бLк п

ro- лаоя напередодні ва'Вчан- JСРЗЩИ!Х в реопу(jлЩІ.. Але

дин вони дсrпо:мага.JІИ бу- ня. якРаз і

дівел~м.

медико-

- ~~

12-18 rра;дусlв, на ІіІ.в- І nрофlлаіНТнЧний Ц€fІТ:Р. В · денному березі Нриму - 1 останньому, РР речі, є блmмrо 20, в тірськнх І все необхідне і для лШ<у- ІР'ай<жах республІ.ЮІ - . 'І ванн.я, • 1 для відіrовпенн.я 9-11 градусІ!в. 111 з весь здоров я. . а все ми вдяч· На ІJР!О1'ЯЗі мlс.яця по 81 ....,._ тресту Уі"""а"··і, u:n•·· п•·~n"""'u""" - r - ні будlве.дьникам ·•І:' .иu •.,.,ШJ, ""....,...._,.,.. v і'

)'лlтку, їх п'яту·\ трудову мО'ЖНІЗ продовжити. ЧВерть? ~. .Іване Яосвповвчу, - Ще в ~авні, Щ!П>а· Освоввимв иапр.ІІІІІами '·І:' кі""'ИОЇ рефор-.. зу nІсл.я закtн.ченн.я нав- m .... · ..... ·пере" ,... чання,

··:'/'

·n О Г О Д А

Теnефони: редактора- f-03-76; вІддіnу партІйного життя- 1-о4-61; вІдповІдаnьного

.

Індекс Друк

друноВгний

1.3.560

61285.

офсетии:й.

ErPkYШ-

Обсяr І

Ти:ра.ж

rtpи:r.npни.iotв.

ЗIUIOIВIU!IIIIR Н. 4157.

145 номер 1985 рік  

145 номер 1985 рік