Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

ПОЛІПШИТИ ПІДГОТОВКУ МОЛОДИХ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

~

.N2 145 (4459) ВІВТОРОК

13

Цент,ра.1ЬНИЙ Еомітет КПРС і Рада :\Ііністрів СРСР розглянуш\

ВЕРЕСНЯ

питання

р.

1977 Ціва 2

'вання

коп.

Тільки перехресним

способом нівський» важливе місце 'в і,дв 0,цять сівбі озимих культур. Чле­ заго,ну

зма­

гаютьс,я за те, щоб у :найкращі агротехнічні строки покласти на­ сіння в грунт, забезпечити одер­ врожаю

в

,на­

третьому ,році

десятої п'ятирічки. На ПО.1Jі постійно працюють п' ять сіваЛJ\ОВИХ агрегатів, які груrповим

~!e-

тодим. Сівба 'ведеться тільки пе­ рех,реСНИ\l спосо,бом. Керує 'всі')lа

работами 'бригадир кормодобувної 'бригади Ів3ІН Іванович Соловей. Механізований загін вже посіяв 200 гектарі,в ОЗИ'dИ'Х на зелений ItOPM і 500 г('ктарів на зе,рно. В cepeДIfЬOMY Іtожен екіпаж засі­

ває за світловий день по тарів IПри нормі 11. гоС'по~арстві

заве'l>ШИЛОСЬ

в

Хлібороби радгоспу

20

гек­

основному

силосування

куку­

«Го-

,голівсЬІКИ:Й» з великим задо­ ,воленняlМ ПЇДТРИімують по­ чИіН труді'вни:кіlВ сіЛЬС:l>КОГО госпо~арства БілоцеРR1ВСЬКО-

1'0., МИРОніlВСЬКОro

у комплексі осінніх польових робіт хліборuби радг~спу «Руса­

у

і

Тара­

щанськОІГО IрайонЬв, як,ї ви­ ступили ініщіа'тарaJМИ виро­ щування вИоСОКИХ урожаїlВ

пшеНИlЦі у 1978 році. Вони зобо.в'язалися у T~eTЬOMY ро­ ці П'ЯТИlРі'ЧlКИ виростити 'Ї зі­ брати на ІЮЖНОМУ із 1450 гектарі,в по 35 ЦBHIl1НepiB зерна ЦіЄї культури.

IH€HЇ Івід ПQЖНИВНИХ решток ПЛOllЦі ВИlБ'езли і внесли вдо­ сталь органі'Чних та міне­

ральних доБРИВ.

у

пме

висіlва­ сирТіВ «одесь-

на

на

зерно

площі

вирощуватиме­

ІМО озимі на

1500 гектарах. Вже засіяли 1200 ГЄIКTapiB.

Сівбу проводимо тіль:ки

пе­

реХ:РЄСI!ИlМ опосоБCJIМ.

Високої

С.

вдосконаленню системи !ПРОфтехосвіти.

у ,постанові 'підкрес.1JЮЄТЬСЯ, що забезпечення народн()г{) гос­ подарства країни МОЛОДИМИ робітничими кадрами є за,вда.нням ве­ личезної ПО.'1ітично,ї і народногосподарської ваги і висловлюєть~я тверда 'впевненість у ТО'МУ, що майстри виробничого навчання, ви­ кладачі, ,нсі працівни:ки системи JlРОфесійно-техніч,н()ї освіти 3 ак­ тивн(}ю ДОПОМGГОЮ 'міністерств, B'i.дO'~ICTB, радянських, гоооодарських органі,в, ТРУДОВИХ КО.1Jективів підприємств і громад,сь.ких організа.цій

док.ладуть усіх СИ.'! дЛЯ успішногn виконання 'рішень ХХУ з'їзду ІШРС, доб'ються дальшого поліпшення ,підготовки і вихова.ння МО­ подого попов,ненНя робітничnго I\:Іасу RОЛГ()с.пного сеЛJLнства Радянського Союзу. (ТАРС).

СОЦіаЛ,Ї1стrnчне

прщі.

Переможців заохоч:ує­ мо морально і матерІально.

В. ЗАЄЦЬ, ,ГOJlовввй

агровом.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

--------------------~--.-.--_.------------------

Сталевий щит Батьківщини Наша краї,на ШИlРОLКо й уро­ чисто відзначила День таНіКі­

ка, с'е'/{ретар КИЇ,ВСЬІКОіГО ному комсомолу Ta,Marpa

сті'в.

жа.

'нереоDНЯ у КИЇВ,СЬІКо~ ок­

РУЖІНО1МУ будинку Офі:цеРіlВ в/ід­ бу лись YlРОЧИСТі зБОіРИ <Jійсь;ко­

МАРЧЕНКО,

агроном

ЦК ВЛКСМ рекомендовано забеЗ[Jечити ще активнішу УЧасть

змагаН1НЯ між хліборобам:и за найкращі ПОlКа'ЗНИIІ{И у

1патовсьно­

,вослужбовЦilВ разом з пре:ц­ стаlВНИlКами паРТіЙНИХ, раДЯН­ ських і ГРOlМClJДСblКИХ організа­ цій, приаВЯ!Чlєнl Дюо таН1кіст1в.

радгоспу.

Сівбу ;закінчу~мо

Іх ВіДIІ{'РИ!В CЄ'НJpeTap КИЇJвсьноro lмісыtюміу Па\РТії В. В. КУЛИІК.

Трудівники радгоспу «Пухів­ ський>.> закінчують Сівбу ози­

ОIЦНQСТClJЙНО обирається почесна президія зБОРіВ у окладі

мих зернових культур. Вже лягло насіння на площі 490 гектарів при завданні 630 гек­ тарів. Щодня на полі працю­ ють три агрегати. Високої про­ дуктивності праці добиваються механі,затори М. п. Гіренко з сівачем п. Д. Трубою. Змінні норми виробітку вони вико­ нують на 130-140 процентів.

І. МАйСТРЕНКО, директор

Пол!Тбюро ЦК RПРС з Хлібороби радгоспу «Плосківський» закінчують сівбу озимих зернових культур, які займатимуть площу 570 гектарів. Удар­ ною працею відзначилися механізатори М. г. ТОПІХА, С. с. ЖУК, В. В. УЛЯНИЦЬКИй та сівачі М. І. ВОЛОХА, о. Д.

З!НЧЕНКО

та В.

ви

бачите

на

цьому

ycniиlНO несуть ювілейну вахту­

щодня перевиконують завдання.

Життя і діЯЛЬНіСТЬ ФеліКlCа ЕідrмyНJ!;ОІВИ'Ч'а Дзер­

ЛеНіна надихаюч:И!Й прИiКJlJ8Jд У боротьбі за по­ будову RОМ)у'Ні'СТИlЧНOГQ суюпlльсТІВCJ.. 1001рі'Ч'Чю з дня Інародження зццаll1lЮro сина Бзf1'ы!{~щи:нии були при.

свя.чені УРOl'iИоСтІ збори, ЯІК1 вІдбуmюя 9 :вереоня В MOC~Вll У ВелИіКОМУ театрі Союзу РОР. зустрінуті БYlРХЛИІВИМИ, тривалИIМИ

OIIlЛеС4<ами товариші Л. І. Брежнєв, Ю. В. Андро­ пов, В. В. Грншии, А. А. Громико, о. М. Косигін,

3

ТОВalришем Л.

І.

на чолі

Брежнєвим.

TaHlКiCTilВ тепло ПОЗДО'рQIВИ­ ли з святом, побажали їм даl1IЬ­ ших Y'CIl'ix,ilВ У бойовІй І полі­ ТИ"ІlНіlЙ :ПЇД'ГОТОВЦі робітник об'ЄДlнаН1НЯ «Кристал», Герой

СоціалLсти.чної ПрацІ В. С. Де­ шунін,

аКТРИіса Ниї;всьно['о дер-

жаIВНО['О смюго

Фото М. Семинога.

радгоспу.

ЖИІНСl>КОІГО поJIYlМ'шюro ре.вОЛЮlЦlонера, [Видатно­ ['о діяча Ному:нd'СТИЧНОЇ партії і Р8іДШСЬRОЇ держа­ /ви, НаЙ'БЛИ'ЖЧOlГОС()рaJl'НИlRa і B~PНOlГO учня ве'ли~ОІГО

-

МІЩЕНКО, яких

фото (зліва направо). Вони

НА ЧЕСТЬ 100-річчя

У президії

І.

навчаль.них

КОМСОI~Ю.1JЬСЬКИХ організацій в ідеЙНО-ПО.1Jітичному, трудовому і мо­ pa.1JbHO)ly вих(}ванні учнів ПРОфе,сійно-технічних навчальних закла­ дів, у формува,нні гідного п(}повнення ,робітничого 'Класу. В документі намічено й інші К(ШRретні защци по дальшо)!у

ча Білича, котрі ШВИДКО за­ праIlШЯЮТЬ сlв'аЛl!Ш зерном.

го район~ СТа\В'РО[JОЛЬСЬКОГО IНJраю. СТіВорено загін cLBaчІв, ЯІКИЙ очолює аIГРOlЮ:\Т

провідних

щих 'навча.1JЬНИХ за".1Jадах.

ПРОДYRТIИ3НQсті

ШИ'РИТЬСЯ

як

ньої ШКО.1JИ в навчальні заклади ,прОфтехосвіти, маючи на увазі д(}вести його в 1980 році до 0,8 млн. чоловік. Ві~повідним відом­ ствам заПР(}Пf!)Jновано збільшити nідгото,вку інженернснпедагогічних "адрів ві'Дповідно до потреби системи 'ПРОфтехосвіти. Намічено за­ хо:ди по дальшому ПО.1Jіпшенню матеріадьного за,безпечення уЧнів технічних училищ. Випуокникам се,редніх ПРОфтехучилищ і тех­ ніЧIНИХ уЧилищ надається можливість продовжувати ос,віту У ви­

215<5 гelКТapilB. У ТОІМУ чис­ лі

у'Іилищ

п' ятирічного плану прийому ВИПУСI\НИЮВ середньої зага.1Jьноос,віт­

нують на 110-120 процен­ тів. ~Tci агрегаrrи працюють безперебійно. Цьому сприяє, зокрема, добра робота шофе­ ріlВ Григорія Миха,йЛOlВша Малаша та Миколи ~ваноIВИ­

мехаlНізатори.

механіззлоріВ

середніх ПРОфесійно-те~нічних

закладів прОфтехосвіти. Визнано необхіДню! пе,редбачити в ріЧНI:ІХ народногосподарських П.1Jанах збі.1Jьшення порівняно 3 завданнями

~СТИ­

ниlЦЬilШЙ та інші. ЗМ~НJНі нор­ ми виробіТКУ вони ви:ко­

У старанно

Вони праlІ1НУТЬ провести сlв­ бу У стислі строки І на ви­ 'соному агратеXlні'чному ріВНі. Як і на ЖНИівах нинішньо,го року, так і на сівбі озимих !Користуємося ДОЮJ3lїДQМ робо­ ти

НСі'сінНlЯ

ЗДlИс,нення загальної середньої

удоско,налювати її як справжню школу комуністичного вихова.ння

менко.. Між членaJМИ загону "Іітко РО3[ІО~ілено ООOlв'яЗJ<И. На полі працюють т>ри спа­ рені сіЯЛЬНІ агрегати '1 CtM з~шчаЙних. Ім належиrrь ви­ сіти

у

тим у ,постанові Вl\азано, що в систе)!і

і ТРУДО,ВОЇ :майстер,ності, підготовки всебічно освітніх молодих ро­ бітників, ,які мають глибокі знання, \Ііцні прОфесійНі навички, ши­ РОКИЙ !Політехнічний І\ругозір. З цією метою запропонова,но розвива ти і ПО.1Jіrпшувати ІЮбщУ

Михайло ПеТРОВИI<J: СЗJlЮЛЮК. ОмеляlН ОлеlК'СаІНДРOlВIИJ!I І:ва­

Iкої-51» та «ПОЛісьної-70». Зі СХО:ЦОМ сонця Вlfїжджа­ ють

Б<>РИоСQВИЧ

з

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР зобов'язали Держа,внии Ko~!i­ тет Ради Міністрів СРСР по прОфесійно-технічній освіті, )lіністер­ ства і вїдо.мства, Ради Міністрів с·оюзних республік усУIIУТи наЯlші недоліки в навчанНІ 1 вихованні учнів у системі пр~фтехосвіти,

праlЦі з перших днів рo6<Jти· добиваються механiJзаТQРИ АНДІріЙ ПamЛOlВИI<J: Ше.вель,

Про IмайБУ'Dній урожай дбають ще з осенІ. На звіль­

nі)ЦО'ТОlВл,еIНИІЙ ГlPlYНТ ють насlН>Н1Я кращих «іЛЛічі!ВIIШ»,

МИХaJЙЛО

рудзи, внаслідок чого вивільни­ лось чимало тех,ніl\И. Це дозволи­ ло ПРИС'J\ОРИТИ переДІПосівну під­ г(}Товку грунту, а отже й сівБУ. На КУЛЬТИRа.ції ріллі нині пра­ цюють один .траh"ТО'р Т-150К і ;~Ba гусеничні. Механізатори ДОI\.1Jадають зу­ rиль, щоб у наЙб.1Jижчі дні заl:\ін­ чити осінню сі,вбу. головннй

вихо­

прий,нятій

шкіл. Навчальні плани і програми не в повніі1 мірі від()бражають hayk<Ybo-технічні До,сягнення, ріВЕШЬ сучасного виробництва.

3а прикладом ініціаторів

викори,стовуються

У

прОфтехосвіти ще є упущення і невирішені питання. Зокрема, по­ вільно зростає мережа технічних училищ, призначених для підго­ товки робітників з ЧИС.1Jа ,випу,ск,ників середніх зага.1JЬНО{)СВІТШХ

За висовий уронr,ай третього рову п'нтиріч:ви!

-

вно'сить значний вкдад

освіти ~Ioдoдi. Разо}!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТIl УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОНІJOІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИїВСЬКОІ ОБЛАСТІ

високого

освіти».

ГОТОВІШ кваліфікованих ,ро'бітничих кадрів для ,народного господар­ ст,ва,

1937 РОКУ

СТУПНО,МУ році

прОфесійно-технічної

ти досягла високого рівня РОЗВИТІку, стала осн(}вн~ю школою під­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ

жання

систеоми

у цЬ(}му питанні лостано,ві відзначається, що система ПРОф1'ехосві­

~

'ни механізо'ваного

«Про дальше вд,осконалення процесу на.вчаНIНЯ і

учнів

ClJlщдеміч'Н()го драмarrичного

росlйтеатру

i:M,eH~ ЛеСі УкраїіИlКИ І. М. Ду-

Micык­ 3ахо­

Перший засТ/УіПНИІК комаНДУ­ ючого війсМ\аlМИ ЧеРIlЮНопра­ порного Київ'сьного військОІВОГО О'КрУ'ГУ генерал-лейтенант ю. п.

TepЄiHTbEm ЗaJIJЄіВНИІВ, що. радlЯН­ сь:кі танк.іIСТИ, як 1 !ВСІ ВОЇІНИ а,рмії І флоту, ГОТУЮЧИоСЬ ГjД,н,o

зустріти 60~ріI<J:ЧЯ' ВеЛИIlЮГО Жовтня, бущуть і далі ,н,laaroлег­ ЛИіВО пlДIВИlЩYlвати

'ІюлlТИIЧ1fl

1

'віlйсыквl знання, в,цос'коналю­ вати боЙо.цу мЗ!Йстерність. Вонн ЗalВЖДИ

ГОТOlв,і

ти овіІЙ

па11ріотичнИJЙ обов"язок

по

захИ'сту

з

честю вшюна­

завоювань

соц.lа,лl;3-

МУ.

З велИlКИIМ підlНЄСеннЯ!м учас­ 'ники зоорiJв ПРИЙНlЯЛИ лист ЦентральнОІМУ Номlте т о ІВ 1 RПРС, Ге~Нlеральному

СeIфЄ"Ni­

РІО ЦК НПРС, Голові Пtpe3ИlДП ВерхОІВНОЇ ~адИJ срср ТOВaq>Н­ шеві Л. І. Брежнєву. (РАТАУ).

ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Ф. Е. Д3ЕРЖИНСЬКОГО

М. А. Суслов, Д. Ф. УСТІШов, п. Н ДеМічев, Б. М. Пономарьов, М. В. Зmwmiв, К. У. Черненко, ко В. Русаков. З ДOlIІОІвімю «'КОМУ'НLститmа переКootaJНІсть в,е­ лина сила будіlВRИків нового ОВЇ'ТУ» на зборах ви­ ступив член Пол~тбюро ЦК НП~С, голова Коміте­

ту ДЄ'ржа'вної безпеки при ю. В. АндропQIВ.

*

*

РЗJДІ MIHtCTpIIB

*

СРСР

Знаменній датІ були uросвячеНl УРОЧИоСТ.! збори преДСТaJВНІІІКїВ трудящих і I1РОМaJДСЬІКИХ ОРГМІlЗац1й <Києва, яиі 'ВідбулИ1СЬ у держа~ноlМУ М\аД€lміI<J:НОМУ

театрі Qlпе,ри та балету УРСР Ім. Т. Г. Шевченка. Тепло зустріНУТі присутніми, місця в президії зайняли ТQlваришJ. В. В. ЩерБИЦЬJШЙ, мо М. Борн· сенко, о. Л. БотвlШ, о. Ф. Ватчeшro, Г. І. Ващенко, о. П. Ляшко, п. Л. Погребшш, І. 3. CoкUOB, о. А. ТитареJШО, В. В. Федорчук, І. о. ,Герасимов, В. ю. Маланчук. З ДQіПовіддю про сторїЧ\Чя 3 дня ва:роідж'еНІНЯ Ф. Е. ДзеРЖИlНCЬ/lЮГО на збораос ВИlCТymiIН член Політбюро ЦК КОМП3lртії У~ра~ни, голова КомІтету держamної безпеки при Р'аДі MIНliC'11piB урср

В. В. ФедОРЧУ,к.

(ТАРС-РАТАУ).


~§§§~§~~~~PAДHв.CЬBE :ВУ Д.lвии.цТ.lJО

ВНОШУ ПРОПОЗИЦІЮ

Постійні комісії за роботою

КОН{НИЙ--ГОСПОДАР Д О Л І

в ногу

Читаєш проект нової Кон­ ституції

СРСР

велику

гордість,

і

відчуваєш що

ти

про

людське

щастя,

про

дальше полі,пшення добробу­ ту, підвищення культури і освітнього рівня. У нашій Радянській

-

жаві

є

кожен

дер­

громадянин

гос'подарем своєї долі, ко­

валем

свого

туція права чинок, феСії,

щастя.

Консти­

гарантує нам великі на працю і на відпо­ на освіту і вибір про­ житло та багато ін­

ших.

Я

особисто

працюю

довгий

верстатницею

ревообробн.ому Підприємство

час

на

де-

ю~мбінаті. забезпечило

мене благоустроєною квар­ тирою. Останнім часом у ме­ не виникло бажання вч~ тись . І тут я скористалася своїм

законним

правом

на

освіту. Влітку успішно скла­ ла екзамени на заочне від­ ділення Житомирського тех­

нікуму

механізованого обро­

бітку деревини. Принагідно хочеться ви­ словити одну думку . Бажа­

но, щоб до ту

нової

право

статті проек­

45

Конституції

на

освіту

про

внести

таке

доповнення: для робітннків, які працюють на внробнн­

АКТУaJ.IЬНl

редодні

антив ширано

позитивно

впливатиме

підвищення

ентузіазму

в

і

по

-

зерно'Вих

-

ниЦі

Внина'є коміСl'Я і в ТРУ!ЦОВі будні тварин­ никLв. Вона TpWMae під ОРГaJНJLзЩ'ії

янщо

студент-заочник

опанує

пра~ил,

Ра.дгOtCII продaJВ кожного

430

творчо

нав­ під­

райОІНУ .

НОІМісі'Я

ву

сіІ

Ю.

Здійснення

нанресленої

підвищення

П.

Го­

~ ~~~~~~~~~~,~}

дальшого

матеріального

нультурного

рівня

як

завдання

основного

тої

п'ятирічни,

зв' язано

з

спільного

владІІ.

Іюмі­

парекомендували

ловний напрям ефектив­ ність. Політвидав Унраїни.

О. ХОМИНА, верстатниця меблевого цеху деревообробного комбінату.

ювілею

Во:дночаlС члени

Б о Р о зн Я к

програми

ксунцерту,

Радя,НСЬ1НОЇ

I1pOMaA-

ха~ванню

партією

запропощува-ла

програму

НОВІ КНИГИ

який після закінчення нав­ чання працюватиме з біль­ шою віддачею.

Однак

артист3JМ

пр Іювя.чен ого

по

(голова Г. Влоасенно).

приємство одержить більш нваЛіфінованого спеціаліста,

на­

ІПОНСУВИТИ овій репер­ ТУСІІР, піДготува'ти ціка­

ввапрацює

та

CbIКOMY

шого

кіло­

СілЬіВ'ИlИОННОІМ

грун­

грамних дисциплін у чальному занладі, то

ТРИБУНА

-

серед

ПУНІ\ТІВ

СaJМодіЯльниlМ

вага

на

про­

селених

1860

нетелей,

заслуже·

успіхом

l'рудящих селища і на­

під.вищення

щюду:нтивності тварин.

голів

агіткультбригадн

ІНИІМ

зоовет­

таргі,влі

нурс

пи

:користуються

праці,

дотримання

з ОС'тан·

3іУ'Сl1рі,чі 60-річчя Ве­ ЛИІІЮГО Жовт,ня. ВИСТУ­

ІСВОЇІМ КОНТіролем пи,таIН­

ня

чатку

3!!-

45,4.

по

і

народу, деся­

органічно

розвитком

су­

виробництва,

л і д-

ходу

ТІІКУЮТЬ

і

по·

ШКО Л !! занят ь

ськиіі

пра­ ве­

в

вищенням ті.

На

ТРУД ЯЩі 3а'зwм'я бо­

ГPOM:1JДCblKOГO

гу

ВИ'l\онаВЧОl\IУ

комі­

H O'~liciї

М.

ЮТІ,

с.іди

про

Ного

ефективнос­ цього

зав­

дання спрямовується нині ,діяльність партitiних орган і ­ зацій і трудових колентшзів У книзі розповідається про досвід роботи партійної організаЦії Харк і вського транторного заводу по під­ вищенню ефекТИВНОСТі ви­

робництва,

про основн і фан­

тори,

сприяють

цьоюу,

про комплексний підхід до розв' язання ц:єї пробл е ~ш.

важливість

-

роботи

на н сов і

фі­

платежі

СП "1а,чено

вже

ПOlвністю.

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський корес­

законів,

пондент.

Б У Р т Я к вість

дост­

ноі ,ваги. Нн результат ї хньоі

Ма­

ДОТРИj\!а'ННЯ

раIДя.нсью!х

Ha~xoд­

Р О КОВОЇ сплати подат­ ків, ЛІК СI[]РaJВИ держав­

шевсью!ї!, З. Барбон, О. Селюн спільно з акТІ !Ів о:\! проводять бе­

виконання

які

по­

тету сіЛЬСЬ:J{ОЇ Ра.ци п о да,є п о стійна но.місія ПО дотриманню соціалі­ стпчної заrнонності (го­ лова М. КНРИEJНІНО).

Член и

сприяє

женшо фінансоВоИJX 'платежів від ТРУJДЯЩИJX села . В іНДIi'Ві\Цуаль­ них і колентИlВНИ,х бесідах члени номісlї Ha,pOДlHi обрalЩі Г. Шевчен'І{О, В . Гу­ зеllКО в:vrіло РОЗ'ЯlСню­

ВеЛІ!IКУ дщюмо­

Г.

партійної

Я.

Діє-

інформації.

«Маяк » .

Автор завідуючий від­ діло~! організаційно-партій­ ної роботи Вінницьного об­ K O ~IY Компартії України ро з пов:дає

про

скон а лення

те,

як

партійної

удо­

іНфОР­

Maц ~ ї сприяє поліпшенню ор· ганізаційноі і політичної ро­

боти

в

світлі

рішень

XXV

з'ї зду КПРС.

~=====================

НОВАТОРА

r либоко вив

усвідомивши

завдання,

ті

поста­

XXV з'їзд КПРС в «Ос­

Н О ВНІІХ

напрямах

народного

СРСР кн»

які

1976-1980

техн: чні

УСі

вони

в

на

риканович

робництво

роз­

кращих

До

числа

відносяться

інженерів Дем!!денко,

Марії Івана

3

най­

стор.

двох

з

рівнях,

квартира­

спортивного

компленсу.

Не тільни дл!! Мар'янівни прийшла пора другої молодос­ ті. Понад п'ятсот сіл Донецької області, віднесених до числа перспентивних, одержали від міських арХітекторів проекти планування і забудови, які ус­ пішно здійснюються. Головне 'завдання архітенто­ рів та бу~івельників створи­ ти

дЛЯ СІЛЬСЬКИХ жителів мак­ симум вигод, які раніше вва­ жалися привілеєм жителів міс­

та.

У Волноваському

районі,

наприклад, перетворення сіл почалося з масового будівни­ цтва шляхів. Автомобільні тра­ си

простяглися

станів,

ДО

польових

тваринницьких

комп­

лексів, майстерень, забезлечив­ ши зручний зв'язок житлової І виробничої зон. Лише за останні рони в се­

лах цього району :зведено 30 шніл. 45 дитячих садків і ясел, 33 будинки нультури і клуби, не кажучи вже про тисячі зручних житлових будинків, спорудження першу

яких

ведеться

в

чергу.

Більшість жується

за

будинків

споруд­

проеК1'ами з

ураху­

ванням місцевих особливостей. Це надає архітектурному об­ личчю ножного села привабли­ вість і своєрідність . Однак у

підприємств,

населення.

велина

Для

зру"і­

в усіх селах практикує­ будівництво укрупнених

позначається

в' язанні

на

роз­

такої соціальної проб­

леми, ян закріплення молоді в нолгоспах і радгоспах. Випусн­

нини шніл охоче залишаються тут, освоюють професії механі­ заторів номБRйнерів, трак­ тористів, майстрів машинного

-

пропо­

енономіЧ­

доїння. ор­

Нерідні тепер випадни,

13

боту.

свої

новаторської

рабо­

соціалістичне

творчі

. Бі!lыl!

Широно роз­

на

зма­

вони

вдоскона­

лення технології, дальшої механізації і автоматизації

важливого

С. МІРОШНИЧЕНКО,

начальник бюро раціо­ налізаторів та вниахід­ никІв

заводу

1

мільярд

200

соціально-економіч­

ного завдання, сформульовано­ го Леонідом Іллічем Брежнє­

виробництва, підвищення продуктивності праці, eK~HO­ мію матеріалів, енергоресур­ сів, поліпшення якості і зни­ ження собівартості продук­

ції.

як

МІЛЬИОНІВ карбованців асигно­ вано в десятій п'ятирічці на дальшу забудову і благоустрій донецьких . сіл. Іх швидне зро­ ст~ння СВІДчить про успішне ВТ1Лення в життя надзвичайно

зустріч Жовтня,

пошуки

спрямовують

о

в

т!!

гання за гідну 60-р:ччя Великого

но­

котеджів

ми

коли керівники господарств одержують листи від городян з проханням про прийом на ро­

горнувши

Іванівни Сабінови­

дуальних

готворно

цінних

поліпшення

ними планами.

ватори. З початну нинішньо­ го року до первинної opг~ Hi~aцiї . винахідників наді­ йшло більше 120 раціоналі­ заТОРСі:>КИХ пропозицій, 08 то­ му числі 46 пропозицій від інженерно-технічних пра­ цівників і 74 від робітнинів. За минулий період впровад-

2

за­

на підприємстві утворено творчих бригад, яні пра­ цюють 'за своїми колентив­

плани

наші

метою

ган:зації

ча Гулинського, Миноли Ва­

планами

4-5

її перетворенні пе­ зведення ще п'яти б~гатоквартирних будинкІВ, бу­ ДІВНИЦТВО ЦІЛої вулиці індиві­

громадсьних 'будИНКіВ, де лід одним ~aXOM розміщується зра­ зу нілька служб. Оновлення сіл Донбасу бла­

карбо­

Віктор

раціоналізаторсьних

сильовича Вербовського та багатьох інших. Особливо плодотворно працюють за особистиМИ ТВОРЧ!lМИ

по

ЗИЦій з чималим ним ефектом.

-

планів.

та

в

ності ться

Григорович ЧУНЯІ{, яні роз­ робили І впровадили У ви­

в'язання однієї з найважли­ віших проблем п і двищен­ ня ефективності виробницт­ ва і якості усієї роботи. Всього на нашому під­ приємстві розроблено і за­ тверджено більше ста твор­

чих

Репін

в!!й етап редбачає

мислових

снладає

новаторами

архітекторами,

ни з усіма вигодами, торго­ вельний центр з кількома ма­

густота

рекомендували себе Юрій Павлович Линнин, Олег Аф­

основному

успішне

ви­

новатор­

тисяч

70

ванців. Кращими

хімічною промис­ інженерно­ працівники та пере­ нраїни,

спрямов а н і

як

міСЬНИI\Ш

тут С'поруджено житлові будин­

тори: сусідство міст звисоним рівнем ку льтурно-побутового обслуговування, близькість про­

рацпропозицій. економічний ефент розробон

ним

лищ враховуються й інші фак­

68

впровадження

більш

ро­

дові РО'бітнини заводу пласт­ мас розробили особисті твор­ чі ПЛdНИ на десяту п ' ятиріч ­ ку.

і

ських

перед

JІОВіСТЮ

виробництво два

находи РІЧНИЙ від

розвитну

господарства

на

жено у

дарства кілька років тому.

За генеральним планом розвитку Мар'янівки, запропонова­

планувальних вирішеннях і ха­ рактері забудови сільських се­

За особистими творчими пnанами великі

цент­

р:в. Мар' янівка удостоєна золо­ тої медаЛі ВДНГ СРСР. Но­

аIКТИ,ВНО

своєчасному

,рються за село високої ПРОДУI\Тluвності праці, В ІІСО'КОЇ культури ви­ робництва і зразко­

на

цього госпо­

провулни і проїзди села, яке потопає в зелені садів і снве­

Постійна планоообюДжет,на коміlсіЯ По­ І'ребської сільсЬІКОЇ Ра­ ди (голова М. Ігнатен­ хо) всією овоєю діЯЛЬ­ ністю

ральній садибі

газинами, середню шнолу, нлуб. Вдяглися в асфальт вулиці,

справа

;зра;зкове

рядку.

порядок.

державна

СС.,ІО

'ВО'ГО

о~носельЦі:в,

ВаЖJива

ШКО­

ЛdХ. У СНJIаді комісії деп у татів, які вже показ а .1П себе спра В1І\ ­ Н:Ш! eHTY~JiaCTal\I!!.

;Ja

проектувальниками

Я'Кj порушують громад­

та­

до

стЬнній

є ВЗІрцем у праці. кри­

питан­

набору молоді

у

зеті «Нїровець» З статтюш про сім'ї рільнИкj,В, механізато­ Ір і 'в .і тваринникі:в, ЯНі

7

На одному

в

Депутати 'Ч'ClJСТО

ЖIiТТЯ.

номісії

га­

на ДИJC­

не дорожи'rЬ свого pi'ДHOIГO

ступають

місцевого

розг ляну ЛIl

ви­

Архітектори інституту «Донбасцивільпроект)} пере­ дали колгоспові «Зоря» Ста­ робеШіВСЬКОГО району крес­ лення IІроекту другої чергн забудовн села Мар'янІвкн. Ного реалізація стане про­ довженням справи, почато!

села.

сели­

розгорн/ути

ПРlПкла',:J:ам!!

чірньої

,ніх засідань постійної ІКУ льтосв1,тньої номісії Калитя.нської селищної Ради (голова Л. НИіЦblКа) бу ло ,оБГОIJюре­ но роботу культосвіт­ ніх установ по гідній

ТОІМУ чИ'слі озимої пше­

і ПОСТ.іЙН'а комі.Сі'Я

боті і краще засвоєння про­ грамного матеріалу. Адже, товніше

гeIКTa1pa,

честю

по'рушує

з'їзді КПРС

по-ДОНЕЦЬКОМУ

ос­ про­

впливають

хто

ЦИlплі'ну,

робот у по підготовці з наillенної дати, ВІІ'І\ористовувати есЬен­ тивні форми пропаган­ ДІІ, пов'язуючи їх З

I(ЮЮЧОї

ВJади

цеНТНЄІРа

з

СРСР, тих,

ідО

ня

Радянської

механізаТ()ри

36,4

ширше

lіОЖ

ЮВІJ:ею

ООІерarrИJВНО

ща

зміст

положень

XXV

ЗАБУДОВА

е.нту нової КОНСТlИ1УЦії

ку льт­

у"тано,в

Члени

На~устріч

ни . Щедрий YlроvкaJЙ зібрали paдiгocrnнi ріль­ НИlИИ

населення това­

,тюлях і феР'~1ах, робо­ тою їдалень і І\афе.

ПOlПYЛЯ­

Це ро­

освітніх

У'су:вати окремі недолі­

жає, що

ство­

засі­

ри13іУВaJ.IИ ДOCBLд прaJВО­ флангових на ЖllіИIВ'ах, допомагали

праЦі'~никам

задоволення

рами першої необхід­ ності, дотриманн я пр~­ ~ил ра,дЯНСblНОЇ торгів­ Лі, оргаНізаЦіЄЮ то'р­ ;гі,влі безпосере.:\НЬО на

С. Кузь'мe.RНО, Г. Кор­ ніЙІКО, О. КОрні'ЙКО, а таJЮlЖ депутarrcышйй

дах,

підпрнємствах

на

Комісія займається пIl­ таннями попиту

данні 'Комісії йшла мо­ ва про те, щоб У'роша'Й юві,ле,й,ного року зібра­ ти своєчасно і без ІВ Tparr . Члени lюмї!сії

грамів.

на

жнив

розкривають новних

певний досвід роботи. Про перші кроки діяль­ ності комісій піде мова в цих Інформаціях.

і злобо­

денні питання вирішує постіЙіна комiJCіЯ по сільсьно~ ГОСПО;ЦCllр­ СТ1ВУ і oxop<XНI1 прИlро­ ди треБухіосыюїї сіль­ ської Ради (голова М. ВереміЙчун). Напе­

цтві і одночасно вчаться в заочних та вечірніх закла­

рюватн необхідні умови.

На перших сесіях місцевих Рад депутатів трудящих були затверджені постійиі комісії селищної і сільських Рад. За час, що мииув після виборів, постійні комісії нагромадили

ЖИТТЯМ

є

громадянином Країни Рад­ першої у світі соціалістич­ ної держави. Адже у кож­ ному розділі, кожній статті проекту Основного Закону - велиний вияв турботи

ТАК БУЛО ВИРІШЕНО МА

ви~

на

« ... ити ження

XXV

з'їзді

КПРС:

все далі по шляху збли­ матеріальних і культур­

~о-побутових умов життя міста На фото: п ередові раціоналізаТОРll заводу пластмас слю­ сар Володшшр ГРllгОРОВll'1 ДЕМЧЕНКО і токар Володимир АнаТО.1іЙ о вll l [ МАНЗЕБУР обговорюють спільний творчий заду"!. ФОТО

пластмас.

НОВЕ ЖИТТЯ

М.

Семинога,

Вівторок,

13

вересня

1 села, ною

що

є

нашою

програм­

вимогою» .

Ю. ЮРІС, кор. РАТАУ.

Донецька оБJ!асть.

1977

року

о


ВИКОПАЄМО КАРТОПЛЮ ЗА

ДНІВ

20

портний загін, ІДО силаду яного ввійшли ланки по очи­ щенню ПЛОЩі від бур'янів,

копання картоплі. Суворо ДОТРИ:\іУЄТЬСЯ графін робо­ ти. Постійно чергує служба

липович Христ ин чен но з комбайнером Іваном Пана­ совичем Носком. Вони що­

копанню

ДНЯ

вальний пункт, по технічно­ му обслуговуванню машин, побутовому обслуговуванню

по технічному забезпеченню агрегатів. На ОЗ'броєння взя­ ли передові методи роботи по

тарах, доставлюоть їх на сортувальний майданчин

працівників тощо.

ущільнених

близько }80-200 тонн. Іllироке впровадження пе­ редового досвіду правофлан­ гових соціалістичного зма­

дання.

гато відстають від них трак­ торист Юрій Зіновійович Прокопець з комбайнером Іваном Гавриловичем Поля­ хом та АнаТО,1ій Дмитрович Сморшок з ВолоДюшром

ТрудіВНИЮI р.адгоспу «Авангард» зуміли ЧІТКО на­ лагодити конвейєр панні нартоплі. Це, чергу,

ться

позитивно

на

теюпах

дня

в

ЮТь

бульби на

для

робіт.

значення. В ці під цією

нято

170

ному

з

Що­

ВИКОПУ­

гек­

10-12

нас

зенню

позначає­

господарстві

гання

l\1ає

НИХ

гектарів.

велике

них

цент­

иартоплі.

врожаю

в!!нонання

жу

та

завдань

г;артоплі

500

тонн

її

завданням

o

o

o

COPT~

Иожній

коннретні

продати

У спішно

прода­

державі.

з

вчасне і

злагоджеНОСТі

ДОСЯГ.1И

o

o

вже

нів,

o

перших

них

сортуванні та

на

топляраю

велику

іЗ

умови

для

про­

допомогу

праці

та

механі­

інші.

Вони значно

нують

доведені

Щодня

віД­

перевико­

завдання.

підбиваємо

п;д­

починку. Усе це СПРИЯЄ ви­ С()]{ОПРОДУКТІІВній раБОТі на

сумки

полях.

мо морально і матеріально. З:'.Іагання шириться з кож­

Попереду

в

тракторист

темпи йдуть

Володимир

o

o

o o

цтва.

соціаЛіСТИЧно­

~IY З~іагаН!lі за високі якість збирання

днів

всі

господарства.

На перевезенні картоплі з перших днів роботи добре зарекомендували себе шофе­ ри Семен Іванович Оснач, Василь Панасович Иришток, Іван Іванович Дмитренко та

подають студенти з Ииєва. МОЛОДі створено яннайира­ щі

на

ПелехаЄi'lI. На

рівняються

затори

насінного інших

каРТОП,lЮ

НІНІ

трудового

суперни­

Переможців

заохочує­

дне:'.l.

О. ЛАПИRIН, головний агроном.

Пи-

o

ТЕЛЕМЕХАНIRА

1,8-2,2 гектара при 1,5 гектара. Не наба­

Олексійовиче~і

цесах збирання врожаю иар­

x~

o

o

швид­

висоиоякісне прове­

l\1атеріалу

тру дівнИ!\И

з

грунтах,

на

дення осінніх робіт. На під­ биранні бульб після иомбай­

держа­

при

картоплиння,

міжрядь

викопують

площі нормі

I{О:'іУ ви вантаженню бульб. «Не втратити жодної по­ гожої го;:\Ини!» такий де­ віз трудівників. Иожен з них пройнятий турботою про

за~

справитися зможемо

видаленню

розпушуванню

рошій організації робіт в УСІХ ланках загону. Такої

Наслідуючи приклад хлі­ боробів Іпатовського раііону СтаВРОПОЛhСЬНОГО краю, МІі створи.'!!! :1Gира.'!ьно-транс-

o

доведені

переве­

на

ві.

успішне

по

поля

тракторів і 6 автомобілів. Ножен трудівник добиваєть­ ся високого виробітку. В ці­ лому робіТНИки зобов' язали­ ся зібрати врожай картоплі за 18-20 робочих днів і

На иож­

Вони взяли підвищені со­ ціалістиЧні зобов' язання, СПРЯ:l-lОвані на своєчасне зби­ рання

з

ланах нині працюють комбайнів, стільки ж

5

них трудівники дали

160

нартоплі,

її

Господарство забезпечено потужною технікою, що віді­ грає неабияку роль у при­ скоренні робіТ. На картопля­

НИНіШньому ро­ культурою зай­

слово одержати по нерів

на ко­ в свою

RОНТРОЛЮЄ ...

o

o

o

o

o

o

Відмінні результати третьоrо, трудовоrо Понад вузів

5

тисяч

ПРОТЯГО:\і

студентів

третього,

Усього на ЦЬО"ІУ ваЖЛИВОilIУ робоtІОМУ фронті відпрацьовано 1240 людино­ днів. Шкільним бібліотекам району ми передали 909 книг. Иоли в нас тривав третій, трудовий

СТОЛIlЧНИХ

трудового

се­

местру працювало на новобудовах і ,по­ лях Ииївщини. Значна їх частина вхо­

дила до складу зонального загону «Пів­

семестр, ВИПУСКНИЮ! десятирічок розду­ мували над вибором життєвих доріг.

ніч», що об'єднав 26 студентських ко­ лентивів. 15 студзагонів трудилося в Броварському районі.

Багато

ян их

«Фотон»

з

інженерів

вуз!!

було

дано

понад

консульта­

600

роблені на них ношти (6,5 тисячі кар­ бованців) перераховано у фонд буді !З­ ництва Палаців ІІ:онерів у Ханої і Лу­ анді, фонд реконструкції ~liCTa Гагаріна, фонд Всесвітнього фестивалю студентів і МОЛОДі У Гавані. Ми

організували

дільників

державного універси­ -- Юрій Борсуковсь­

інституту

у

зіазмом провели Дні ударної праці. За­

таловкладень, причому 576 тисяч иар­ бованців на об'єктах, які було вве­ дено в експлуатаЦію або здано під мон­ таж устаткування. Бійці загону «Авро­

у

ДОПОl\ІОГЛИ

також

радгоспах,

цивіль­

Багато

користі

декільна

колективам

заготовляти

корми

l\laACbKoi худоби. На них ПОНЦ 1000 :Іюдино-днів.

ТИСЯЧ,

90

вступати

цій з різних предметів. Бійці «Півночі» з натхненням і енту­

Протягом двох МіСЯЦів силами наших будівельних бригад освоєно понад 1 мільйон 100 т!!сяч карбованців иапі­

ний) виконали робіт на суму

готувався

і теХНЇКУl\Ш. Для абітурієнтів ми орга­ нізували консультаційні пункти, на

Виробнича ПРОГРЮlа була напружена. ШЙЦj «Півночі» взяли на честь юві­ лею Радянської влади підвищені соціа­ лістичні зо'бов' язання і працювали під девізом «60-річчю Великого Жовтня60 ударних днів!».

ра» з Ииївського тету (командир

хто

,для

не­

яких гро­

відпрацьовано

:lіісцеВОl\іУ насе,1енню

рори» і «Иварка» з деРЖУНlВерситету, «Фотона» з інституту інженерів цив:ль­ ної авіації, «Бригантини» з суднобудів­ ного технікуму, «Юності» з четвертого медучилища. Вони виступали і на по­ льових станах, і в клубах, і на будмаіі­

точилася

як

між

самими

ників.

Як бачимо, наші бійЦі проявили себе справжніми ентузіастами добрих справ. Вони пройшли випробування на різних ділянках КОJ\lуністичного будівництва і ділом виправдали високі звання бійців Всесоюзного студентського загону. Eh-

паганда

замени

сомол

-

готовки

сільській ШКІЛ

дО

школі»

нового

і

тижні

під­

навчального

ро­

ку. У пунктах дислокації студентських иолекти!Зів учбовим закладам було на­ дано безкоштовну допомогу в pe~iOHTi приміщень, обладнанні піонерсьиих кашат, навчальних кабінетів, виготов­ ленні стендів і наочних посібників.

ГАЗЕТА ВИСТУПИЛА. ЩО ЗРОБЛЕНО?

«(НОВЕ ЖИТТЯ»,

N2 113)

ленінської

на будівництві

припинені. Зараз матеріали до­ ставлено і до 15 вересня буде тверде

покриття

маЙданчииа.

Ми

замовлення.

надано

600

теоретичної

спортивного майдаичика по ву­ лиці Короленка були тимчасово

влаштовано

«Виступ читача газети М. Вислобоиової обговорено з інженерно-технічними працівни­ иами і службовцями шляхової ремонтно-будівельної дільниці. Через відсутність гранітного

броварчанам

вико­

пос­

спаДщи­

щини, рішень ХХУ з'їзду ИПРС, про­ екту нової Ионституції. 112 студентів­ ленторів провели 162 бесіди. Добре по­ ставили лекційну пропаганду б;йЦі «Ав-

відсіву роботи

"ПОТРІБНІ РІШУЧІ ДІЇ"

найрізноманітніші

Усього

яних

вважаємо, що

питання

ремонту проїздів між будинка­ ми потрібно вирішувати згідно встановлених правил. ЖЕR-l лише 31 травня 1977 року пе-

• • • • • • • П • • • • • • • • • • • • • LQ • • • • • • • • • • • а • • • • • • u

редала

дільниці

третього,

«відмінно»

лист-заявиу

з

боти, хоч її необхідно було по­ до

вересня

складено

вересня у Вашінгтоні відбулася це-

ремонія

підписання

нового

теРИТОРll

незалежної

минулого

ро­

ку. Згідно розпоряджения RИЇвського облшляхрембудтресту, яиому підпорядкована наша дільниця, всі роботи повинні виионуватися тільии після УН­ ладан ня договору і надання за­

ва вирішити питання,

замітці

«Потрібні

ЗахJ.ДШИ ПІВКУЛІ.

У

роЦІ ВаШІНГ-

будівництва каналу,

що

і

Атлантичний

і

яка

має

безпечити

укласти

об'єити

договір

держави.

Вона,

іl!ШИХ

латино-американських країн,

сві­

І ось тепер, після затяжних переговорів, які тривали 13 років, США були змушеНі піти на підписання нового ком­

центри і військові баз,и

баз. У ХХІ столітті

роЦі. Відтоді зона каналу є по суті иолоніальним володінням Вашінгтона на

намського народу була тривалою і тяжкОЮ. Вона користувалася підтримиою

суму, ЩО її одержує Панама за екс­ цлуатацію водного шляху між Атлан-

вересня

1977

року

наявНІСТЬ

на

них

на­

зиntрнО! apl>IOTYpu на трасі. С!lсте,lІа ТI!.II!,lll!ханіч//ого зв'яз­ І-;У

заМІнить

працю

IiОСЬ.ШI

ЛІНlll­

IЩХ ОUХLИникіli.

Jj а lістро

фото.

Ч/:.jJ/іИl\

L.TCflllH IlЯ.lt

вгорі

-

(J,шзу

за

L

В!lпрооуван-

те.lеl>tсха//Lч//ого

С!lСТС.IШ

оlі .'/:жу,

інженери

(ліворуч)

;.J.iVllfTl'J! 1\

стаНljія

-

прu-

liо.ну етилену.

(Фотохроніка

РАТАУ).

дії»,

і

•••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• а ••••••

США

13

І>lOгlстраЛI,

пруги, анти!;ОРО3Нlний стан L ста//

В. ГРЕЧОК, начальник шляхової рем­ буддїльииці» .

незакон:;rо ~~хопле.ну теРИТОРІЮ, ЛШВlДу-

Вівторок,

uуиь-якuй час !>lОжна оуие виз//а­ чати тис!; на окре,\(их dілл//ках

матеріалами.

МОВНННОМ необхідних матеріа­ лів. Лист-заявка якраз ие є ос-

публіку Панаму. Звідси Вашінгтон ~Іайже три чверті століття здійснює політичний і ВОЄННИЙ ТІІСК на країни

вав СВОІ ВlИськоВl

.Угор­

необхідними

Ти-

хий океани. Нанал став до ладу в 1914

рооо­

ти ети.ІенопровоИу, яким з

але при активній допомозі жит­ лово-експлуатаційної

наступної еисплуатації лом, вимагали, щоб Ваш!Нгт~н по~ер~ув ських військових

з'єднує

иасть мож­

!;о//троль

підНЯТі в

контролювати Панамський ианал до ... . . ' . нінця цього століття, але потім він пеза яким США «на вічні часи» надаваПанамЦІ незмІННО .. добив~лися BIДHOB- рейде до Панами. На иінець століття в лась частина території цієї ираїни для лення сувереютету ІХ К!?alНИ над кана- зоні ианалу залишаться 14 американ­

1903

ПОЛІпшuти

нсі

рішучі

і H~ випадно~о. и~.го іст~рія це іс- Латинсьної Америки, ВИКОРИСТОВУЮЧИ промlсного договору. Відповідно до ньо­ ТОРl.Я .. ~ОЛ.ОНlал.ьнOl ПОЛІТИКИ. СШ~ в І для цього в зоні ианалу шпигунсьиі го США збережуть за собою право тон нав'язав Панамі кабальний договір,

Калуш (СРСР).

( У'горська Народна Респуб­

новою для виконання робіт. Проте шляхова дільниця гото­

договору немов меч, розсікла на дві частини Рес- І тової громадсьиості.

про Панамський ианал. Протягом тривалого часу Панамський канал був об'єктом гострих конфліктів

ліка) -

.

Е!ООііIМtl4:ІЬО С ПРА В Е А л И в А Б О РОТ Ь Б А 7

те.lс!>(еха//ічного

О. КОЛОДІЮ, ИОМісар зонального штабу СБЗ «Північ» .

проханням викоиати вказаНі ро­ дати

трудового

пун/{ті

ЩUгlll Д;Il!Ч1Ш сирована надхоиить ІШ перер0СКУ в Калуське вuроб­ //а'lе оо'єСіfШНН!l «ХлорвіНІЛ» . .у

свободу і незалежність Вітчизни. На адресу зонального штабу надійшли по­ дяни бійцям «Фотона» і «Иларка» від сільських Рад Нрасилівки і Иалинівки за допомогу по впорядиуванню пам' ят­

Штаб зонального будівельного заго­ ну «Північ» приділяв велику увагу і громадсьно-політичним заХОДЮі. До їх розроблення і здійснення бійці готува­ ЛlIСЯ задовго ,ДО прибуття на м:сця дис­ локації. Основою в ц:й сфері була про­

нували

працівники

110-

стиЛСlіОПРО80ду Л енінва­

.Іи8IСТЬ

студзагонів, так і між колективами б:й­ ців «Півночі» і місцевих організацій. Усі загони взяли шефство над пам'ят­ никами воїнам, полеглим у битвах за

луг.

ПОСЛУГ»,

«Бюро

на

Ця састе,на 3U'лз/{у

командами

Виконанням планів не обмежувалася діяльність загонів. Усі вони взяли ак­ тивну участь у Всесоюзному русі «Иом­

добрих

загонах

область.

зв' ЯЗ1Щ

рош

Непогано велася також культурно­ масова робота. В НОЖНО:\ІУ загоні було створено агітку льтбригади, які да"l11 95 концертів, у тому числі ,ДЛЯ жнива­ рів. Чимало захоплених відгуків пролу­ нало на адресу аматорів сцени «Еконо­ :ІІіста» (автошляховий іНСТИтут), «Ав­ рорн», «Фотона». Надзвичайно антивну участь студен­ ти брали в спортивно-масовій та війсь­ kobo-патріотИЧній роботі. Було проведе­ но понад 100 змагань з иількох видів спорту, в яиих боротьба за перемогу

принесли

при

'иоти

данчиках.

ної авіації (командир Володимир Сторожук) на 122 тисячі, «Бриган­ тина» із суднобудівного технікуму (командир Григорій Худенко) на 95 тисяч карбованЦів. .

створені

lJaho-Фраli/{іПСIJ/{а

'la.!lIC.'l пус/{о-налагоджуваль//ї ро­

бази. Боротьба па-

зобов'язуються

забезпечувати

«нейтралітет ианалу». США збільшать

НОВЕ ЖИТТЯ

тичнию і ТИХИМ ОI{еанаIlШ. Нині з що­ річного прибутку США від еисплуата­ ції навалу в 150 м:Льі\онів доларів у панамсьну казну надходить лише 2,3 ~іільЙона. Хоча новий догові Р і не відповідає повністю ВИ:Vl0гам панамців, він стано­ вить дЛЯ ІШХ безсумнівний успіх.

Договір

підписано,

а"lе до

ратифіна­

ції його дистанц:я величезного роз­ міру. Проти нового договору опол,:\нли­ ся крайньо прав: сил!! в США, які на­ магаються за будь-яку ціну тримати частину територіі Панами. Чекають, що у зв'язку з цим розгорнеться гостра боротьба в конгресі США. А це ОЗНІІ.­ чає,

Що

перед

панамським

народом

по­

переду lЦe тривала боротьба до повного досягнення

деl{О,10нізації

ираїни.

І. АБЛАМОВ, оглядач ТАРС.

3

стор.


11 ЕРЛИНОЮ»

~~

вії,

Югосла-

«благословенним

вітні посмішки секретаря общинної ради ПРОфСПіЛОК Бруно Тута, голови комісії по іноземних зв'язках Нар­

циса Ноцянчича, інших ПРОфСПіЛКОВИХ працівників і

СЬКИМri

моря, Юлійські Альпи, вкри­

активіст і в

в ід

ті

красномовно

густими

буковими,

дубо­

РОЗ:\1аїття

барвистих

квітів

надають цій країні неповторної краси і чарівност і . Невпі з нано змінила своє обличчя Словенія за роки

народної влади. В республ і ­ ці виросли нош міІСта і села, фабрюш

і

науки і

заводи,

заклади

да.

Нова Горіца, повідає Н. Ноцянчич,

М і ЧНОМУ

-

весник нашої республіки. До визволення території в ід

італ і йського ярма тут було невеличке глухе село. З пе-

у

з

розпочалося

в

СЛО­ редак­

«Делавска

енот­

профСПіЛОК,

ТВОРЧІІМИ

планами

ко­

лективу.

ескалатор,

Биразною

автомо­

кою.

більна стрічка все швидше наближається до Адр і атики . Близькість моря відчуває­ ться всюди. Гори ніби роз­ ступилися,

вільною

ШИРO'Rі

пають у скверах

плані.рQlВ­

ВWЛИІЦі

6У'Йні.Й і

пото­

зелені,

на !Площах

у

полу­

м'яніють ~віти . Ще не до­ їжджаючи до міста, всюди

понижчали.

можна зустріти написи «Го­ ре-ня ваш діМ». «Гореня» - це на'зва об'єд,нOOИJЯ по

Пабережжя по території Словенії простяглася майже на сорок кілометрів. З дав­ ніх давен його густо обліпи­ ли невеликі міста й посе-

іВП'ГО1'о:вленню

~i'B,

ремогою на'р<)ДQlВЛВД"ця иоча ло планомірно забудовуватися м і сто, розвиватися ек 0-

недавнlИ час виникла KPY~на ПРОМИСЛОВ І СТЬ по вироо-

всюди

відчували

тепло

сердець робlтників і кол­ госпників, вияв найпалкішої дружби. Цю дружбу потріб­ но зміцнювати і надалі . По­ бувайте н а наших фабриках заводах,

у

культурно-освіт­

закладах

і

живуть

ви

і

побачите,

як

кає 5~ .. ТИСЯЧІ

ництву

житеЛlВ. За

ел.еКТ'рообладн~н~я

для траКТОРІВ І автомобlЛlВ. , .

автопричешв і цистерн, ХІ. б . МІчна, взуттєва, УД18ельних ., б Д матеРlаЛlВ, .ме лева. о ре-

Чі, одне з шдприємств уклало договір з Радянським С оюзом на виготовлення ав-

. ...

тома тичних

ЛlНlИ

.

для ХЛl 0-

заВОДІВ.

Гордістю

праЦЮЮТil

міста є один

з

найбільших не тільки в рес-

люди.

кольорових

і

з

славляться

блокнота

лих телевіЗQlрів, еле,}{тро,- і газових плит, пра:льних машин, посудомийок, різнома-

нітного :кухоннаго НaJЧИlННЯ.

чистими

РазOl.'\f з голооюю комітету

Та

це,

б 11

так

прОФспілн,л об'єднашl'Я ВаJlЬтером Ціі\~ПЄlРСOl.>1 ПРОХОіЦи!Мо

цехами.

- 'lL'итеЛІ' МІ''''та зг~mують ЗУ,СТРІ"ч '"""

3 ра'ДL"С1'Ю З "ООМО" на:втом repM~,uOM ТИТОВИМ, <= - ГО.ВОР.ІІТЬ С"'кр"'"а,р об'щ""НU U< ' "

=

мовпт!!.

. . б'" лише ЗОВН І ШНlИ ІК ІХ герб' . 18, - РОЗПОВІДає колега 3 «Д елаВСЬКОІ.. енотност]. » 1\1'[лан Живкович. _ У містах v

П']рані ,

родної ВИТКОМ га то

Н опрі

роки

ної ради Пукел, -

на-

.

р ] зних

v

галузеи

ПРОМІІ С -

діють

виробництву

заВОДІ!

легкових

профспілО'1\ Янес коли ',в]'н , перебу-

ваючи В СФРЮ, за'ВІ·Т~ ·D у <= Велене. Ця ЗУСТРІ' ч п PIn.t>"'B 0~.t'~<

влади поряд з розтури з му ВИНИКЛО ба-

ловості. Тут по

за

'-

і

рила,ся

у

дружби

між

хвилююче

свято,

рщцянсыимM і

югосла'вськиlМ нароДВіМИ.

бежем.

мічна,

рибна, ви-

'13 її старOlВИlННій столиці, не

причалів портів Піран і Нопер швартуються кораблі

НИJ{і'В, ВИlЗНаІЧних 'місць. Наші господарі надали нам

Горі цу . Асфальтована

дорога

то

серпантином

ниться

між

нрутими

в'ю­

схила­

ми, то СТРіМКО збігає в до­ л ини. Щомиті, мов надри кольоровоі кінострічки, змі ­ нюються

мальовничі

вгорі

зелені

купаються

у

крає­

вершини

густих

молоч­

них хмарах, внизу, біля їх підніжжя, різнобарвним на­ мистом

ЛИКі

ро з сипаються

села

3 чепурними бу­

диночками

під

репицею,

а

нев і д'ємний ровеРХі

неве­

червоною серед

атриб у т

каТОЛИЦЬКі

че­

них

-

-

гост­

церков­

ки.

Панорама Нової Гор:ци з'явилася у рамці Вітрового скла а в томобіля, як на ек­ рані

телев : зора,

збільшено­

го в десяток разів . А через к і лька хвилин «мерседес» зупинився б і ля під'їзду ба­ гат о по в ерхового

сучасного

БУДИНlіУ.

На нас тут уже чекали. Дружні ПОТJJСКН рук, при-

левий

-

13

9.30 ке місце». Телсвиста ва. 14.00 .ТвіЙ труд - твоя висота-. • Ідея

академіка

йшла

за

крилом

К.

т.

-

Целікова»,

Сибір., К1fиrою».

«Людина

«Драматургія

«Під

чих дільниць

Іван

Б. Шоу. Передача 2. 16.00 «З історії географічних відкрит· тів. . 16.25 К. т. «Ми знайомимося з природою». 16.45 « Польова пошта «Подвигу». 17.15 К. т. «Один за всіх, всі за одНОго » . (Ленінград). 18.00 Новини.

секретар

комітету

Дреконя.

комбінат,

-

виходячи

місцевих

КОМ-

СНЮ

Виник

з давніх

традицій

столяр-

циклів, корабельних іюнсервна,

норобна

під

двигу-

промислов:сть .

прапорами

До

до,

оглянули іСТОричних Пah'\f'ЯТ-

багатьох

Любляна -

центром по

.вона ІВ міжгі'рній

ремонту морських суден різ-

обабіч

ріЧJКИ

тичного мо,ря, гари, БУ'йна РОСЛИННіСТЬ створюють чудові кліматиЧ'ні У1МО:ВИ, при'вcuблюють СЮДИ! багато туристіlВ і ek-сжурсантіlВ. Особливо краСИІва Любляна, коли дивишся на неї 3

економічної Дебеняк . -

Ііілометри.

Знову зм;нюється ландшафт. Гори вища ють, ста-

ред,ніх Bi,K~B була С'llорудже,на форт, ЄlЦЯ. З башти, яи на

ОбабіЧ ШЛЯХУ знову пропли-

дол ан і , від,юривається

торговельних салонів, '1ерез

увагу

ЙОІ ГО ОКОЛИlЦі .

які реал і зує свою продукцію. Т і льки за минулий рік

ча родюча на . Всюди

її реалізовано на один міль-

лені

ярд 600 тисяч динарів і одержано прибутку 400 тисяч динарів.

градники, сади. Долина славнться щедрими врожаями як і СНо,го хмелю (Словен і я

виробничих

Номбінат

19.25 19.55

К.

К.

т.

Грає

12.10

заслужений

стецтв РРФСР (балалайка).

все

П.

діяч

м"­

Нечнпоренко

8 -

К.

т.

Прем'єра

художнього

фільму сФаворит». К.

т.

2

серії.

"Час.).

Чемпіонат

СРСР

гімнастикн.

з

худож­

(МІнськ).

ПО

новини.

-

ПРОГРАМА

УТ

.Вовк та семеро козенят>. Ляль-

кова вистава. Маленький К_ т.

концерт.

Новини.

Співає Галина Оліliиичеико .

Шкільний

ська

екран,

література.

10

сП.

кл.

Г.

Україн-

Тичина .

«Чуття єдиної родини». Художній фільм «Помилка Оно-

ре де Бальзака».

вають

міста і села .

Савинська долидбайливо оброб-

13.45 К. т. Ж. Музична 16.20 «Рубежі

посів і в,

Оффенбах.

п'ятирічки».

во-конверторний

заводі

цех

на

лиха ВіД і'ноземних

панеJ3О-

лювачі·в . Особли.во під час італо-німецької ооупщії . В лютому 1942 року, щоб по,-

•.

Кисне­ жданов­

«Азовсталь».

мо­

еле}{ТРОRари,

елеКТРОІМQlТОРИ, ІКОВКИ PЇJ3HOГO

литво і по­ признаlЧеН'НЯ .

Ного ПРОД'УІЩія etКспортуєть­ СЯ в 25 ираїн. «Літострой» б а гато рОКі'В спіlВробі ТНИ';lає з леньнгрСІ;ЦСИШ'МИ ту.рбіНО­ будіIВIНИ~CUМИ. Ця дружба роз­ вИ'вається й Mlц'НIЇЄ. По,

всій

республіці,

,проля'гали

наші

ми бачили ,великі перетворення,

роки

де

маршрути,

СОJЦіа,льні

що сталися

на:родно,ї

влВtди,

'Ке бу ді'ВНИіЦТВО НОІВОГО

за

ШНіро­

ЖИ1І'­

ТЯ.

У містах і селах, обаб,і'Ч доріг у СЛOlВені'і сер,ед роо­ маїття

ре.кла'ми всюди мож­ на зустріти скромНІЇ щити з наШilСОМ «Сречно», що сло­ венською

МОІВОЮ

«ЩаслИІВО». - С-р еіЧ но, ми, ПРQlIЦаючись нією,

її

означає

ГОВОРИІМО і з Слове­

ПРЩЬОВИТИIмИ,

ролюбними

і

ми­

гостинними

людьми .

В. ПОЛОТНЯК, член Спілки журналі­ стів СРСР.

ши'ро,-

Древня Любляна, ЯІК і 'ВlCЯ СЛOlвенія , з а'зна л а немало

вино-

«Перикола

вистава.

10-ї

гідрО'турб~ни,

крани,

ка па'нора'ма міста і далetКі

привертає мальовни-

клаптики

ському

Нашу

16.35 М . Равель . «Болеро». Фільм-кон­ 16.55 .Обговорюємо проект Конститу­ •. ції СРСР •. теле­ (21.00 17.10 КінофеСТlІваль .ЛенінськиЙ аль­

К. т. «Бесіди про проект Кон­ ституції». Передача сПолі­ тичні права і свободн в СРСР

закінченні

10.45 11.00 11 .15 11.40

"Хочу

Кіножурнал

т.

ньої

10.00

шістнадцять

знати».

Програма

22.35

підрозділів .

має

стові

гори, де ще на по,чатну се-

ють суворішими, темн:шого кольору набирають ліси.

16

служби Станко У нас створено

намотує

На території району зна­ ХОДИТЬСЯ фЛaJгман важкої ін­ дустрії Словенії об'м­ на'ння заводіlВ «J1ітострой» імені Тіто. ПіДIliРИЄМСТІВО ви­

!КОТЛОВИІНі

Щоб побувати в м і сті Велене, потрібно перес і кти в с ю Словенію від Адр і атичного побережжя до австр і йСЬНОГО корДону . СП ; ДО~l е тр

знову

громад-

ЛЮбля.нф,

сокомехан і зованим, автоматизованим, економічно МіЦним. І хоч У нас ще є багато проблем, вони успішно розв'язуються.

Нині на комбінаТі пра-

го,ЛОВlНе СЛOВ€Н-

:красива бу!дь-

блИ1ЗЬКО її В'llадіlffiЯ в piJКy СаIВУ. МіlСТО оточують лісисті Альпи. БЛИЗЬJ<іСТь Адрі,а-

_

(скуп­

·віче пар­

якої пари РОКіУ. РозтаШОlВaJна

номан ітного призначення. В його доки нер і дко заходять і раДянСькі кораблі.

цює понад три тисячі чолов:к, доповнює начальник

парламент

можливість це здіJЙснити.

країн. Порт Ізола став відо-

мим У СФРЮ

lВенії наближала,ся

ства. Звичайно, довелося бага то докласти рук, енергії, щоб підприємство стало ви-

при­

театр>.

збудований у

році, розпов і в пісогляду цехів і виробни-

бінатського

До­

кументальні фільми «Гідний зван­ НЯ», «Екскаваторник Галенко» 1

« Мебло »

«Мебло » .

1948

ля

18.15 18.25 ВІВТОРОК, ВЕРЕСНЯ ПРОГРАМА ЦТ К. т. О. Островський . «Теплеиь­

комбінат

НАША подорож по Сло-

центром

Тут засідає сло·

ламенту, перебу.ває

~

пляжами, здобули популярність і визнання в усій ЄВ-

ропі.

СІ;Ц'міністра1І'ИlВНИМ

готовляє

Приморськ і міста респуб-

населення

иеріВНИlЦТВО вс!,х сыихx ПОЛіТИЧних СЬЮfХ організацій.

журнаЛіста!

лення. Море дає людям їж у , роботу, віДНРlІває ворота J3 далекий і широкий світ.

л і ки

всього

щина), ВИНОНaJвче

редакційний взяв курс від

«Mepceдec~ Любляни на

ЗІВання

Нині В ЛюБЛЯНі 'М'ЕШШ\а~ тися"ч ЧОЛОІВін деCЯJТа

веНСЬ>1ШЙ

кінця. Та вона буда б непОІВною, нали б ми іНе поБУlВали

сон­

почесне

На,родний герой».

-

республіки.

нів. Вагомий вклад в економіку респуБЛіНИ вносить х і -

вранішнє

«Місто

і

Ного, продукція широко відома і в Югославії, і за ру-

тільки-но

як

Ій одній 3 перших

IliРИ'СВОЄНО

Словенії. BQ/Нa є пол!тичним

це пофарбувало в рожевий колір засніжені вершини,

дня,

СФРЮ.

чорно~бі-

вантажних автомашин , мото-

види :

бункерами і дзотами, пере­ 'І'ВОРИJlИ ЙОГО ,в сУЦільний ІКонцентращі'Йний табір. Любляна не СJюрилася во­ pO'ГOlВi. НеЗ/важаючи на жор­ сто,кий терор ОКIУПaJНrr.ї'В, во­ на бу ла оргаНіза то'!юм на­ РОДНО-ВИІзвольно,ї боротьби проти за,гарБНИікіJ3. СТОЛИlЦЯ Соціалістич,но·ї С.101Венії Ylдo­ стоєна най!шщої нагОІРОДИ

холО\Цильни­

пуБЛіЦі, а й в СФРЮ меб-

АСТУПНОГО

Нову

несли місто колючим дро,то,м,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~,~~~

.дей, підкреслив В. Чернелч . Коли ми були в Радянському Союзі, нас всюди чекав щирий прийом,

наШі

захоплює .

нескінчен­

нотатки.

ном і ка. Нині. в ньому. меш-

11

мов

дух

рухома,

ПРОфСПіЛКОВНМИ діячами, про красу й історію словен­ ського краю розповідають пропоноваНі читачам дорожні

раді вітати на на­ радянських .'110-

Ми землі

чим

аж

час

повороти,

В. Р. По­ лотняк повернувся з подорожі по Словенії. Про його враження від зустрічей з робіТИН1\ами, журналістами,

гостями

рін минулоі осені в і двідали Радянську Унраїну) розпо­ вів про систему оргаН і :-JаЦії журнал.стськоі праЦ і , поді­

н іх

яних

і

турній та інших галузях. Нещодавно наш громадський кореспондент

якої ми були. Головний ре­ дактор ВоНко Чернелч (він і його заступник Боян Сама­

і

підйоми

гір-

долаючи

з кожинм роком Шиf.,ЯТЬСЯ і міциіють дружні зв'язки між Радянським Союзом 1 Соціалістичною Федеративною Республікою Югославією. Розширюється радянсько-юго­ славське співробітництво в політичній, економічній, куль­

ност » « < Робітнича єдність»), - органу республіканської

мІ!

шляхами,

круті Весь

знову

звивистими

СЛОВЕНІЯ ЗБЛИЗЬКА

частин

знайомство

газети

-

мчить

збав:ити паlРТИІЗl!.нів можли­ вост.! підтриmУlВати 3\В'Я:ЗОК 3 любшищяlМИ, фашисти об­

частина

еконо­

відношенні

Наше

шій

Л ВТОМОБІЛЬ

на,

дає 70 процентів загального його збору в СФРЮ). Місто, Велене нр!уп:нm центр видобут~ бурого ву­ гілля, приладоБУ;дувВ'ння:, ви­ роБНИlЦ11ва побутової 'Г€Х'НЇ1Rи. Як і всі молоді моста рес­ пуБЛі'КИ, воно збудоване з

но­

170

СФРЮ.

лив с я

роз­ ро­

-

рівень лщцеЙ.

найрозвинутіших

ради

про

те, що зустрічі цій вони ра­ ді . За хвилину, ніби між давніми знайомими, зав'я­ зується жвава дружня бесі­

Нині республ і ка займає пер­ ше місце по виробництву промислової продукЦії на душу населення , є однією з

Ції

перекладача

свідчили

з

культури, п ідвищив­

ся життєвий

вен і єю

без

прощаємося

друзями.

краєм» - називають гості і туристи Словенію. І небез­ підставно. Блакитна ТріЄСТ­ ська затока Адріатичного

вими і хвойниМИ лісами, швидкоплинні прозорі ріки, високогірні блакитні озера ,

15.]0

Тепло вими

20.45 21.00 21.30

ім. М. Горького . «На добраніч, діти!>. «Часо.

(М.).

Продовження вистави у перерві новини.

-

ного моря.

Фото а/Втора.

15.00

ру

Програма

М. Піран. Маяк на березі Трієстської затоки Адріатич­

«Нора».

15.35 17.05 17.10

К. т. го

4

дня.

держава

кл. Для груп подовжено­ Історія.

•.

«Древньоруська

(М . ) .

Художній фільм .ВільниЙ птах». «В ефірі пісня». Екран студента-заочника. курс, Історія КПРС. «Поява сучасного

-

1 9.10, 1].10 Уqням профтехучилищ. промислового пролетаріату. Поча­ .РушіЙнl сили еволюції». (М.). ток робітничого руху. Розповсюд­ 9.40 К. т. 4 кл. Природознавство. ження маркснзму. Група «Визво­ (М.). лення праці». Перші марксист­ бом. . документалыlйй фільм 10.00 «Увага, дорога!.. (М.). гуртки в Росіі». «Один день петроградського лі10.10, 13.00 К. т . Французька мова. 18.15 ські Концерт . . 17.30 «Соціальний портрет колективу» 10.40, (М.) 11.40 6 кл. «І>ізика. «Фізнка і 19.00 К. т. «Червона гвоздика>. МІж' Передача 2. народниіі молодіжний фестивал~ техніка». (М . ). політичної пісні. (Сочі). Студентам-заочникам. ФілософІя: 1&.00 К. т. Концерт естрадного орке- 12.10 «Виникнення 20.15 К. т. Вечірня казка. (М.). діалектичного І pC~.Jo.YKPaїIlCbKoro телебачення і історичного матеріалізму - ре­ 20.30.к. т. «Музичний кІоск». (М.). 21.00 К. т. Науково-популярнІ фІльми. 18.30 «Для аас, вчителі.. Навчальні волюційний переворот у філосо­ . ф' 21.30 К. т . «Лілея». Фільм-балет. (М.). фії». (М . ) . передаЧІ з ІЗИКИ. 22.35 Інформаційнnli випуск «День за К. т. «Шахова школа. . (М . ). 19.00 К. т. Інформаційна програма 13.30 14.00 К. т .• Наш сад>. (М.). .Вісті». 19.30 .Перлини французької поезії>. 14.30 К . т. Бесіди про право. «Кон20.00 Г. Ібсен . «Нора> . Вистава Волституція СРСР - ОсновНИй 3ар rorpaAcbKorO драматичного те аткон Радянської держави». (М.). едактор Є. ФЕДЯЯ. церт.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

та».

днем» .

~~"""""'''''~~''''~'''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''~~~~''''~''''.:''"'''~I'"~''''''~~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''! «НОВАЯ ЖИЗНЬ:> - оргаи Броварского горкома НАША АДРЕСА: .ТЕЛЕФОНИ: редактора -.19:3.82; . заступника редактора - 19·4-47; у Г;ізвет:аро~~х~:;::у, К О ММУНlІстическоil партии УкраИНЬІ, городского и районного 255020, nlДПОВlДа~ьного секрет?ря, BIAдI.1Y СІЛЬСЬКОГО г?спо~арства, кореспо,,: п'ятницю і суботу. Советов депутатов трудящихся Киевской области. м. БРОВАРИ, дента МІсцевого раДІОмовлення - 19-3·18; ВІддІЛІВ промисловосТІ, Обсяг 0,5 формату Газета ВЬІХОДИТ на украинском яЗЬІке. вул. Київська, 154. масової роботи. Фотокореспондента - 19-4·67. газети "Правда».

І

~

~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~-

Індекс 61964. Броварська друкарня Київського облупраJJління в справах видавництв, поліграфії і КНИЖI.:DВОЇ торгівлі, вул. Київська, 154.

З8.:vI. 4759-10.945.

#145 1977  
Advertisement