Page 1

,.:.'І

18!!1!!!!!!!!!!11!!!!!!!1!1!!!!11!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1--8!!!!!------1!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!1--- ПРОЛЕТА РІ ВСІХ КРА ІН, ед Н.~ ЯТЕСЯ!

OPГAfl ЬРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО -KOMIT~TV КОМ V Н І~С ТИЧНО І ПАРТ Н, )'КРАІН .И, ДЕПVТАТІВ КИІВСЬ КОІ' О~ЛАСТІ . М І С. Ь К .О J РА R ОН НО І Р А·д НАРОД .НИХ

* .М 144 (7225)

Газета аиходtt?ь з 17 кві'І'на 1937 рQку

• Середа,

10

вересня·

року

1986

11r Ціна 3 кшr.

КОІНОМУ ВЕРЕСІЕВОМУ ІНІО­ ПОВНУ ВІІААЧУ

ДОСТРОКОВО

Левlнrрад.

Поставилися· У

ва

рцr~і. імевl Кіро­

вже

tисяч

заrотовлево

топ

силос- при плані

19

По

дорів

20

кукурудзи

на

tисЯ'І

~а зиму,. Наnрик~

комбайнер

Демчун завданнІ

байном більше

П.

цю. справу

В.

3500

тони

зробила

В.

І.

Москаленко, яка працює в цеху ~акритого грунту. Вона зІбраЛа з кожного

.сезонному

nри

оао-

Господарство виконало ПJ!aJI · по продажу державі огірків. Великий вклад у

лнея дО с:прави заготівлі кормів

продають

красилІвські

ном­

КСК-100 накосив п'яти тисяч тонн

·квадратного меtра по

куку~дзн. АО90 тоик. зе­ леної маси на рахунку комбайнера М ..0. Барбо-

кілограмІв n'JJaнl ІЗ.

на.

силівс.Ькому• .у цьому ро­

Старанно. трудяться на nepeaeaeНJil . кукурудзи во.ЮІ. О. В. Марченко,

Г.

Брувнко,

Бондаренко,

В.

В.

О.

М. Лег­

ний. Вони доставили траншей відповідно

до по

1200, 1108. 1087, 1134 тонни

силоеноХ

маси.

Комбайнери

і

водії

раціонально

· ви-

користовувати кожну· гожу осінню годину.

по­

прагнуть

Л. ВОВЧЕНКО, rоловввй екои011іст рц­

·

·.

при

ці

~ом~орн,

горо~ній

·

капуста:· У

бриrадl·

А.

І.

Рябоконя відмінно пра­ цюЮть на збиранні. овочів

Н, П. Білоус, · С. М. Та­ ран, Г. Ю. Міщенко. Свої дещІі

. ви150-160

завдання

конують

.

nроцентів.

У нас -е СПОДіВаТИСЯ, продажу

вони

на

всІ пІдстави ЩО ПЛІіН ПО

овочів

державі

буде· не. тільнн виконано, але й перевиконано.

.

rосІІ)' Імевt.

І. ГОЛЕЦЬ,

KIPQ,a.

електронні

. якІ

гулятори,

незалежно коливань

ди

в

ре-

працюють.

від

1

погоди

темnератури

теtІЛ9'J'РаСах.

во­

Таке

обладнання · встановлено на· В1льнюєькому заводі

радlокоиnонентіз.

колектив

nlдпривмt:тва

пІдrотовну

до

роботи в зимових умо· вах. Спеціальний штаб.

створений тут ще на по­ чатку

року,

силля

об'єднав

та Інженерів

J<у

найбільш

змоrу ні

.які

у пошу-

ефек1'Ивних

давали

виключити

зимовІ

використаннІ с~рсlв.

зу-

робітників-новато­

рІв

заходів,

Він

б

звичай­

«сцлески•

у

енергоре­ nровів

огляД­

конкурс, у результаті якого пІдприємство май­

же половину необхІдної теnлової. енергії одержує за

рахунок

парткому

кої Перемоги

використання.

rторинни'х ресурсІв. (ТАРС).

у

нашому

'-

пасовищного

агрегат

. ти·ВнkтЬ.

нaclWIIl

· Ух

аисоко-

ЗЄJіена

найбільш

·

. продук~

Вони

врожайні.

маса

·

· Суми.

тонн насІння цих сор­ '!1в. Всього вони плану­ І<УІ'Ь

з.і<браТИ

його

бІ..пьше

На заводі порошкової иетапурrІІ ІиевІ 60-pi"'''JJ РадJІИСькоі УкраІнв комуніста Анато.піJІ Тихововnа

тоНн.

20

ТАРАСОВА знають

На площі 20 гектарів ~ rосподарст:ві вирощено на<еіІнники

люцерни

.ОдЕ\Ржано

сходи

Зараз вона йде в авангарді . соцtалістRЧВоrо змаrав­

ня за підввщепя продуктивності праці І ІІОJІіDшен­ иs якОС'І'l продукцІї.

На фото: А. Т. ТАРАСОВ. Фото А.~.

А

металевий

-

дують

літня

ест·

репор­

Во. здорооо буде!

А міст, як сnрІІ'Вжній! Так хочеоrьсЯ. з'їхати з н.ьогоІ -А ось майданчик для відnочинку водіііВІ .

що-

дня. їм дУЖе хочеться, щоб На Cв.lTJroфopax ЇХ автомістеч:ка швидше загорілося :Зелене .світло. А nоки що тут госn.одарюЮТЬ робіТНІНКИ ШЛЯХОВО-

упра!ВJІіНКЯ

ти• їм СІвтомобlлі, самокаrrи, веЛосипеди батьки

го рQку порадувати мапеньких броварчан-авто-

Вони роблять

все

наступно-

змоmу:ть · у пункті nро кату, який будується тут

любИтелів. На централь.ній

же.

біля

алеї.

nІдправл.яють

плити робітняни заводу nластмас новому п~р-

з'явл.яти-

'rюблизу. сюди щодня н.а·

ся всі ви~бничі ко.лектн-

вІдуються. хлоnці:

ви міста.

Всім дуже

для них

спеціальну

бу·

кімна­

ту.

хо-

Все

чіткіше

ВуІ<УІ'ЬСя

риси

вимальо·

на

«облич­

.

ко,ї

На'вколо цієї клумби

-алею

веля-

оформлюємо

-

героїв,

nояснює

головний архіт.ектор м-іста Юрій Павлович Сєрков. ВІ,двlду.вачі побачать тут портрети Героїв Со­ ціалістичної Праці та Ге­ роіів Радянського Со100у

нашого . міста і району. На а.ле'і буде б&'ато квІ­

тів. А в цілому парк Пе­ ремоги розташується май­

же на

32

гектарах.

іцоб вІн нІм

став сnравж­

М·kЦЄМ

ВlдпОЧНіН!Ку

ДЛІЯ всІх . мешканців, пла­ цується побудувати тан­ цювальний та спортивні

·май.ц~нчикн, lJима..ло

малих

Дві технологічні опера­ цН виконує одночасно на­ вантажувач безперервноУ

дії

ПНД-250,

праці.

opra-'

Це найпов­

ніше вІдповідає потребам колективу, який працює в умовах самофІ.наису­ ванн.я.

(ТАРС-РАТАУ).

дитячих

наш

,nарк зробить велиний фqнта1:1. Мил~атиме око присутніх 1 озеро, яке'редбачається планом.

пе­

Це перспектива. А першІ. такі помітні кро- · ки вже зроблено, що ду­ же радує 'броварчан.

використовуються

загона~

робничих об'єднань у За­ поріжж.і. Він підготовляє органічні

збю,

у

одному

з

науково-ви­

до внесення І вантажить добрива,

в

пІд­

продуктивнІсть

до­

сягає. 250 тонн на годи­ ну. Це вдвоє вище, ніж у

існуючих

.......

таких машин.

Щоб органічні доб­ рива діяли ефекти;вніше, їх nеред внесенням у грунт треба розпушити й

очистити,

нагадує

-

fе­

неральІJий директор .об'­ єд~ання О. П. Курилов. . - Для цього насамперед nризначена наша

машина.

ІІ попередницt тlл~и по­ дають органІку з , буртів у кузови а_грегат-ів · для транспортування і

ня їУ на поля. вантажувач кож

внесен­

Новий на­

скорочує

трансrюртні

всТановити

форм. А нраснвим

сnарений

НавІ-ть великовантажнІ спеціальнІ машини, що ми сі.пьгоспхімії, не nростоюватимуть під .час вантаження органІчних добрив. .

сумку

чі• центральної алеї.

мІстІ було заклцено парк

Ді-rи бігають сюди

-

артистам

кроки

ку допомагаЮть

-

Ту1' буде .зручно і глядачам, 1

М

увечері з будиннів. що

прогресивних форм

. иlзаціІ

:у Броварах І

р.а~ · на 400 місць.·

буДІіІВеЛЬНОГО

-

ось

.

півмІсяць

'

арки.

.:._

швидше народИлося мі-сце масового ·аідпочннку. "

ти ової знання пvавнл ву-

··

шинобудівного об'єднання Імені М. В. Фрунзе. Те­

Червоноrо · Прапора, трьома медалІІМВ та По"Іес:вОІО

П. МИХАИЛЕНКО .

для того. щоб

Широкий поwун

резервів стимулюють новІ умови соціалістичного змагання в колективІ ма­

робів, використаииs по­ тужностей, впровадження

у·

рокІв. Наrороджеввй орденом. ТруАовоrо

.Ni1 5 очоmов одну з· передових бриrад еіdкuЬІІІПdв.

літнього·

посh~. Є також насінниКОНЮl.UІіНИ і буркуну,

50.

ви­ Як

пер однІ 3 основних по­ казників тут .якість ви­

20

ГрамотоЮ Президії ВерховноІ Ради УРСР. У цеху

вже

. К'Н

--

ц самовlдданоrо' трудІВника

чуйного· наставІІІІКа. Адже

більше

ново­

IJJIOщi

складання

КОJJеІСТИаі *рацюв

1

го сорту «ярослаооа•. На

ЗО-rекіарн1й

для

ЗМАГАЮЧИСЬ ПО-НОВОМ1'

15

де ДіТИ. зможуть' закріПИ-_

:уже Чула nерші вІдrуки про майбутнє містечІю

за

результат роботи за­ вершено 3 високою якіс­ тю і на рік раніше. ніж передбачалося.

перетравна

серед ус'Іх трав. Трудів­ ники зібрали вже ІЮНад

1Лерш за все тут поду:

мчиого ру~. А •прид'ба-

контролю

ли в міру готовності робничих приміщень.

с.лwrви­

нlвеький-1• 1 багатоукІс­ ного «ярослав•. У них

.

ІОнІ .авrо.mобнтелі будуть ЇЗДИТИ ПО СПрqВЖНІХ асфа·JІЬТОВИХ шляхах, які nроходитимуть через міст, -«ТУіН'ЄJІЬ.•, навіть через 3аІЛ.Ізннчне ПОЛОТНО Ось

до

блокових конструкцій. Монтаж устаткування ве­

торІі май~утньоrо парку І сьогоднІ у своєму .тажl розповідає про хід його буДівництва.

слуговування. І ·медnункт.

поздоровили з члени комlеіІ

рів. ВІ.пrьиrістЬ із них уже обмолочено. Тут виt>ощу­ ють неві сорти райграс!tв

травах. Продаж триває.

Перемоги. Зараз тут повним ходом йдуть робоtи. Наша .коресnондеНтка С. ПОТУРНАК побувала на тери­

ма:лн npo дітей - зліва зІд центральної алеї рос'l'e аІВТомІстечко. Є тут і автозаправка. і поет ДАІ, і етанція технічного об-

но­

ленінградському

Насінники багаторічних Трав у ГОСПОД!ІІрСТ.Ві зай­ маЮТЬ плоЩу 250 гекта­

багаторічних

:Вроварчави пам'ятають, що ·у рік сороковин Вели­

'дим

одниf!J з перших у ra.f!YЗl завершив

обласвlй

по

ч.еться, щоб

nepwa•

мІкроклімат у цехах і по­

бутових ·приміщеннях пlД­

експеримен­

ходом реконструкціі пtд· приємства. На пропооицІю комуністів для fіриснорен­ н.я робіт бу по створено свій розчинний вузол, змонтовано універсальний

.ставцІі

Зроблено

Оптимальний

у

приємстві усnіхом, -

радгосп

«Аванrард•

для

опрацюваНІJ.Я

ред перших, кого на під­

8 РЕПОРТАЖ

переваитажвнь

тримую1'Ь

реалізував

. диспеТЧер.

Бвз ВІJІьвюс.

ноі

оцінкою

об'єднанні «Арсенал• Імені М. В. Фрунзе. Се­

райграсІв . і трастJЩІ збtр-

хороша

Гарно вродJІли у «Кра·

·

М.

огірнів

28

винок

Понад 20 топ васіВВJІ

помі­

Вони вже зібра­ ли 2949 тонн городивв, що на 57 4 топи бі.пьще, вlж ва цей· час торік.

господарст-. вІдповідалІ!но постави­

лад..

тонн

комплекс талqного

з. насінників

. чlвRИ.КІJ.

ТруДІвники

40-50 · щодня

державІ

'ТО811,

ва

Насіt~ня

ПрацЮють· відмінно

• ВІДПОВІдаЛЬНО

З

свідмінно» прийняла дер­ жавна комісія виробничий

та­

витрати.

Машина оснащена фре~ яка

пушує їх

на

ра. що

тах.

подрІбнює,

компости

і

роз­

· подає

стрІчку· трансnорте­

СтороннІ nредмети, зустрІчаютьая в бур­

осіДають

у

передба·

чений для цього рукав. Застосувания rlдравлІкн в приводі робочих орга­ нів і управлІннІ дапо можливість поліпшити умови роботи механізато­

·

ра.

Першу

партію

навантажувачів

.

таJ<их

випусtиВ

колектив виробничого об'­ єднання сУмаиьферм­ маш•. Наступного р<Жу планується

виготовити

іх

блИзько двох тисяч. Кор. РАТАУ.

ЧИ ВАРТА ШКУРКА ВfІЧИНКИ? Алма-Ата.

Автоматич-

цип

радlоlзотоnноrо вимL­

ний сортувальник шкурон

рювання

зам:нить

його

ріалу. пішно

конструктори

вання,

безпОІПІJІ.Ково

значає

якість

.рових творцІ

людину

на

комбінатах.

--

хут­

алма-атннського СКБ

ав­

томатизованих

уП­

систем

равління Мінлегпрому СРСР використали nрин-

товщини

Новинка. пpoAw.na

мате­

яка у(:­ виnробу­

ви­

сировиим

1

відправляє їУ на обробку. (ТАРС).


*

2 стор.

10 вереснЯ 1986 ·року

·н ЕОБХІДНІСТЬ

кори~ти .й ИОІ81

аа·

стюrс:rуаани.я цієІ,

Од:нlєю 3' ШІХ

те-

форми

ідеолоrічноІ

· зумоввло

роботи

ло

саме

життя.. ІЗ. введенням у · дІю JЮВВХ ..виробничих по­ тужносrей .ata. фабриці

ряДQВ'і праЦІвниКіВ,

пи·

ках

р~оІ Ім сnр.н. То~ й вирішено було проводи· тн такі nланеркк щомlс.яЦІ'f. ...

За nlвтора

року.

:.

що

'минуло від тJєІ сnроби, НЮІJІо nитань. якt обгово-

· рюва.цн<:Я

в

на

справді

1

.

ви

охоП'Люв

найширше ·коло

C'1'UJI ВИМоt'• · JІІІВіше с:Тавwrися до рр­

ДО КО•

на rrланерка .відбулася

пІДвн·

ЩНВСЯ, ЛЮДИ

'

рtв, a.rtraтople, пропагаи­ ДІЮ'1'!Іів, члеиЬІ· .цекrорсь-. ноУ rрупи, наста.внВ!КІв. Перша така !деопогlч­

·кОJtеК'JИВ пtдnроиєм"

ціапlс.ти

ЩО ВХОДЯТЬ

активу

Ж И ТТ Я• ти. бо Р<>3МЮ'В& на rinaи'ep·

ремно. Р.tаень роботи Іде· опогічноrо

ле Т}'!Рбот полlтінформато­

'(:тва з n'ятисот . чопов~к зрІс до двох ти<ЩЧ. По­ мітНо збtnьшився І загІн one:цla:Jiik:'IIJ~ Вс1 воНіН . -

!

б обговорювати

ТQНН.Я,

верхнього дитячого трнко­

хажу

форм.и.

стапо про·

ведения 'ідеопоrJ:чввх пла~ ·ИЄJ*Ж, на яких можна бу·

nер ~йво ефеJmІВ­ ноІ,

сН О В Е

проблем.

Звичайно, Ііlсля форуму комунlстtв КраІНМ ~ад на­ голос було зроб.ІІено , . на

кoмlrerJв

цехІв

.N!!

профспl.чки

з і

.N!!. 4

катова., І JІНШе n!clrЯ · ЦЬQ­ го 'J).аД1 наста'ВНИкl~ 6у~о

вис.цавлено

комендаціУ,

вtдnовl.дні

.

яких ·ШІ!J1'1()юро взяло~ .пlд свій кош.ролЬ.

тнрlчки.

що

що

Із

~

викоНаннЯ

J,деолоrlч.ному забезпечен~ нt ВRКонання завдань . п~я­ Важливо й те.

·

' Єрмор.ав!!І8 та в. м. Кар­

участі оолітбійців на цро­ nага'Н)(і rматерlалlв з'tщу,

nлаиер!<~х.

в. м.

· -'-

.Ми.

переконалися.

мстосування

форми

lдеологІчноІ

такоУ

робо-

ІДЕОЛОПЧНА РОБОТА:. ·ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ІНІЦІАТИВА----------.

1 спе­

люди різного

.-

Ро:3У~ цього слова, ко·

сlчн.1 мниулоrо року.

здатного. допати

;участю

лен'І'ИЦУ

І.дейно

повідальнішІ .

зplnoro.

найв1Д·

виробничІ.

кер&ІикІв

За

розширилось.

Ось лише

nід·

деякі а .них:

про участь

приєМс.т.ва, 'сnецІалістІв, а·

й •виховні завдаНіНя. Отож

...".._"Іп:к

п.І"'Ч""'. · ових, · ко мольськ.и·х оргавІ.аацій це-

1де19nогічноУ роботи

З318Дання

леспрямаваним ведениям 1 зм.уnартійне бюро

рикн nерегтщути мн своrо вnливу

тив,

хlв . на

фаб-

на ак-

•·""'""..'"" роботи -

,;.;·~х хавноrо

вн-

характеру

паР'J'ійННХ зборах. даннmt п8ртбюро ·виріше.но

на

було

спробувати

моподІжних

а також хі.А. иавчавия ви-

про

ви.коиання

цк. КПРС,

лення

ви-

неочноt

аг1те.ц1ї.

соцlалі-

СТИЧІНИХ зюбов'.взань на чесrь XXVII з'Ізду КПР.С. Про участь lдеопо-

ri~oro активу в єдиному

. дні · поліІІ'ичного !нформу­

да-

тн,- роЗІЮв!дає

на си­

паР,fбюро пІДприЄмства Т. О. Мtr.че.нкова,-'до­

грушQВНІ­ ІДеологІЧна

в

траtВні.

ни-

нішнього року. на якІй lJWІa мова про д1яnьність

оформ­

ро_ТJWй час адмін1страція. па~ цереконалнся, не мниупа

пи­

Ось як, .наприклад,

проходил.а

С'f'R'УК'1'ИВНою. А через кощо вона

.т~

деться

· nланерЖі

колектив·1В,

комплексне

ва внйш.па дlповою і кон-

1 засt-

-

реалlзаціІ

кода

,стема. Іх розгляду: Та й підготовка до розмови ве~ ше.

номсомопьсько­

про

Пленуму

д.Іяпь-

1 керівництву

роботою

-~-"'ках св ки.........:_!_, шко;._ · стеми п6л.,. ....ІUТИ. r<NMO•

.розгпя-

ІІИ'l"аНЬ

створеннЮ

роб

уже

про

(1983

р.)

у -бо­

н.ьс:rь комітету ЛКСМУ по

обговорено

рішень червневого

йоrо організаторські·

режJUfв1СТЬ,

ІдеоЛогічних

~никІв оо

ФОІГ

Ф.УІНКЦІ.У. Кph.t ~сrапеиих

.н.1й .

коnеКТИ'Ву

ротьбl за екоJЮМію· І бе-

мсо-

потреба У чіткому палагодтеннl контролю· за ці· <:ИJІа

чпеиlв

також ватажків·nарtійни:х:.

WЗШИ'рени$1

та·нь, які виносяться маверку. змінилас б l

вання ТР!УдІЯщих. Цей n~­

'релІ'К можна п.родовжува-

Pawl

настав~И!Іdв.

Зі зві­

том.

внстушrла

голова

фабричної ради настации­ кІ·в К. П. Литвинська. По­ 'tlм дУМКЗІМИ про Ш.ЦЯХН rmmшення наста13НИцькоІ роботи поділИлися голова рад)! насrавни.кІ.в цеху М

З

М. Шатрова І голо-

JI.

Сеt(ретар

зволило аюнвl~ватн рОль· ,членm Щ.Юлогlчних ланок. ІІ'ромадсьн.их організацій в

усіх · сферах, виховного В11111ИВУ. НІо.іJеt<ТНВ став

w-уртованІшим. Floro чпе; нів

об'єДRує

тепер

спІль-

на мета.: . ПІдвищилася ефектианість соці.аJІkтичн.ого змаганм. eplc р.ігень тр~ової дисципліни. Та й рІзнІ заходи

ідеологІчного

характеру проходять тепер

цІна.в\ше. є .насич~нlшими.

проводи­

цВп;.ІІі:на

відnовlдаль­

1

нІ.сть ·у сrавлеНні до ви­ робJ:ІИчих. ,громадських

~· язкІів . нaworo

це

вимога

·

сьоrодення.

З 'І'ОЧКОЮ зору ватаок­ ка кому,нІ.сТІ.В важко не

.поrодитж:я. Саме на не­ обхідності такого підходу в :nрОведеннt ІдеологІчної

-

дИновано!

мом11ея формуеання ко­ лективу в найширшому

1

готувати

роботи

хараК'l'еру, plmrя знань 1 уподобань. Перед nертІй!Іою · орrапІзацtєю постала проблема до·

eJRy,

мося

ти ппан~рки так, щоб п.І­ tІія нИх · активІ.стн ·сам! .довlдапИся .і донесли до роЗуму слухачів, що днс­

творчоУ,

й

коор­

наголошував

Генеральни·й секретар ЦН КПРС М. С. Горба<JОВ і на XXVII з'їзді КПРС. і на черmІево~ (1986 р.) ПпщумІ ЦК кnРС. . Іін1цlа.тива парrійного бюро фабрики верх:иього дtНТячого

трикотажу

за­

сцуrо&ує на ехівалення і ~ІfМІІ!У. Звичайно, цю ферму тв

не

ІдеологІчооІ

можна

робо­

застосувати

в Иш!ому кОЛеJ('ТИВ1, не врахоВ;уЮЧ·И йоrо специфl­ н.и. Але немає сумнІВу· в т.ом~. що курс партбюро на nощук нових форм в;п.ливу .на ..людей не ли­

Ше пот:Рlбний, але й своНа такий по-

. вчасний.

щук спрямовують партій­ нІ орг.а:цізацlї рІшення з'їзду, завдання перебудо­ ви.

Ап.е на дос.ягну,.ому ми не зу.пинпємося. Намагає-

В. НЕБРАТ.

ПЕ~ЕДПЛАТА ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІВ ТРИВА€

Знайти "свою" газету ПОВИННІ ДОПОМОГТИ РОБІТНИКАМ У TP-ECTf сБРОВ~РИПРОМЖИТЛОБУД»

.

чим. Іх поки що (крім nерших двох газет) nе­ реДПлатили оДиницІ.. І це

Ножk! ctм)st в ці верес­ неві ,І(Ні JИрішує, які р1одичні

ВІrдаиня

ne·

перед·

nри

nлатитИ. 3вичайно, є лю·

ТОМУ,

ЩО

В

КOJreК'l'H·

ду баttто років.

журНА·

ві :також в 22 пропаган­ дисти, яким без матеріа·

ОсобJІи·

оо

видань.

об.lйтися.

ди.

які

не

~kій це

зраджують

газет1.

С'І'Оеувться

JJІIB,

бу~епьннків

(71). сНо· (63), сКомсо­

.

кІі8 бу~ 1 nромис-. ловості будtвеnьних мате­ ,рlалІів броварські будів­

н-ичі? В трес.тl · сБрова.t>и-

.

розмов­

секретарем партно­

му В. Б. Федорцем. ДІІЗ· наюся, що офудяться 130 ко~уиіtтІв. баІrато мопю· ді, комсомольЦІВ. Вони. наmмперед.

надають

пе-

ревагУ цеитра.ІІЬНЙМ 1 рес· іЦУбліКанСЬКИ'М

таким.

Вида1ШЯМ,

як

сПравда•.

сКомсомольская

правда•.

сМолодь 'Укра1нН•. · сМо· пода гвардІя•. сМолодой J«D4МУНИСТ•.

жизць•

-.Партийная

та багато

інших.

Але й тут пох.вапитися ві·

ве життя•· wаская ripasдa• (41), сПравда• (29), с_Строи·

тельвую

газету•

-r.ут

редппа.тили пише В'ік. '

Так

на

~амять.

місці

сНове

життя•

nл.а:тнпи пише

тепьмЬІХ

8

сЗкономия

Пропагувати

пузевим

(24),

.

МОЖJНВО,

В

.

IIOJI~

доручИ:JJІИ цt6 вlдповІДалЬ· Н1У оnраву ntОДЯМ R.et<OM·

ПеІІеЩ'НіНМ, байдужRМ? Ні,

вибору

кав·

дида~ rрома,дсЬІСИХ

poG·

l1P

ІВНд.а.инЯМ

черев

не

т!іnЬІКИ перепочити, а й одержа.ти бara-ro цікаво'!, ооrрІО.ноУ. корненоУ Ін· форма.цІ.У. nоглибити знаи" ІrЯ. розширити світогляд. І . .иapeurrl, знайти друга

-

саюіо•

гаеету.

·D,IIICIIJIICTI ~ CEIJ раІни

ІаКWУДЗУ

1 nівденних облас­

тей РРФСР одержать до початку збирання воt кукурудзи.

До серійного випуску спецlапьних · приставок

для комбайна сДон-1500• На · нuадоІіІІІWІV роеоту .радІо ЙWІІОСІІ .. ІІМСтІ 8ро. аарчанмма, ІКМ~ІІ ауІІ. М:. Лаrуноаоі м. Wnatclac~ та ·• коnектманому ІІИСтІ жмтеnІа

ayn.

Матросо.а

а

в~~ на ц1 листи надійшли. з райвузла

При

перевірці

RаJВеДених у скаргах фак-

тів, nооідоммєrьС.Я в них, виmwreнJ. несnравності бу­ ло mк.вlдовано. Радіо

по

вуmщt м. · ЛмуJDОІ і вулицІ Матросова· в с. Се­ м:нпоп.ках мальоо;

. ви·

колектив

.· ·

робивчого

об'єднання

ровського•. могою

З

новою

Іх

працює

JЮр­

Ю'ЛЬТИВАТОРИ Виnуск

сХерсонський комбайно­ вий завод ~мені Г. І. Пет·

зерно-.

НОВі

нови!(

широко­

захватних культиваторів сСлавутич• поЧав колек·

допо­

тив

машиною

ремонтмого

підприєм­

ства агропрому сВlн· ницяремтехсіnьмашу•. По­

можна буде збирати зер­

• С-ИПОІІОК.

зв' язку.

приступив

ссЕnектрон а>> його продукція завоювала добру славу

тор,

і

Бойко.

в ·нас,

і

за

рубежем:

Багато

треба

зробИ'І'И КОЛеКТИВу ПідПрИЄМСТВа В роз­

дукціі, почнеться виробииutво чів четвертого nокоління. ·

Без перебу.аови організаторської і ви­

в роботі nарткому nідnриЄмства. І<люч

· до

успіху комуністи сЕлектрона:. бачать у впровадженні й удоскокаленні бригад­ ного nідряду в цеКу, зниженні собівар­

приділяється

будівнИ­

цтву об'~ктів соцкультnобуту. В цій n'я­ тирічці електронівці збудують у мікро· районі Рясне 8 жилих будинків більш як

на 800 квартир, дитячий садок на місць, молодіжний комплекс з гро­

МашИна зручна в ·екс· п.nуатаціУ. Електронний

ваними ці знаряlWf да­ ють змогу в кілька разІв

мадським блоком, плавальним басейном, кафе і спортивними спорудами.

nідвищити продуктивність праці механізаторів і якість обробітку грунту. вже цlєУ осенІ на пІДго-

Наявні перщі р,езультати nеребудеви різко. зменшилась кілІ:Ікість нарікань на якість телевізорів. А недавно елект­ РРІJівці внпустили мільйонний телевізор третього ПOKOJiiHHR.

ннччнии

На знімках: вгорі члени ради' бригади монтажної дільниці (зліва наnраво)

с1Ігнал1затор, підключе­ ний до nульта управління комбайном, .вчасно пові· домнть механіЗатора про

nопомку вІД

або

заданого

боти.

Першу

відхилення режиму

· nартію

ро­

цих

.механlзмlв хлІбороби Ук·

.

товці поnів пІД сlвбу ози­ мих у господарствах ВІн·

муться

'fів.

використовувати­

160 таких аrрега,. Кор. РАТАУ •

..

віду.

рівняно

використову­

_ховноі роботи, використання всіх наявних резервів Іfоставленоі мети не досяг­ ти. Саме ці nитання стали ключовими

Велика увага

320

-

J.Іюбов Юнаш. Марія І<алаnач-; Лариса

апаратури

В.

А.

{Фотохроніка РАТАУ).

прийма··

тості, підвищенні кваліфікації кадрів, вивченні і nоширенні nередового · дос­

регулювальник

Фото В. Песляка.

в'язанні завдань соціально-ек-ономічної програм.и: в нинішній п'ятирічці майже

нову кукурудзу. За один прохІд врожай знімаєть· ·ся з шести рядків.

з

Вельможенко, Марія Малишенкова, .Ган­ на Чепель, ЯроСлава Леськів. і Марія Баран; внизу активний раціоналіза­

Львівське виробниче об'єднання «Електрон»- одне з найбільших у краї­ ні по випуску кольорових телевізорів.

в півтора раза збільшиться випуск про·

Н. ~ЕМЕРИ~ЕНКО.

сДОН-1500• ЗВИРАЄ

Н()ві . · r_оризонти

члеmа копек· чн ІЯ1ЩІм га­

ньdІ перерви, можна

6 -

Вtкrоре Борисовичу,

nеріодичну

вІтрини. роЗ'l'аWованl на будмайдавчнках •.. бlля yn· равпІ:нЬ трес.ту. Адже. чи­ таючи ту ж сСтронте.ль­ цую газету• n!д час обІд'­

иа

строитепьст·

ва•.

-

Все це тан. Але й РІО·

пресу прямий обов'я·. зок naprlйнoi opraиlзaцlt. А для цього нєООхtдно

сСтtрон­

газет• та

І

не­

бtr.ннкам .иео6JІІЛно до· Помоrrи· у виборі . видань.

виооr'l: і працівники апа· ра.ТJУ тресту, якІ перед­

-

становище

обхідно.

.

пе­

fie

безлІчІ

Звичайно. час ще є.

'сПрЗІВДа• (18), сСТrюнrе·

льная газета• (8).

у

J!ІІ.дnовlмють .ха­

виправити.

знову

.

вони.

.рантеру робаrи.

(51) і сКомсо­ · знайомити - правда• .. (27), Jти~ з тнм

с'Dруд• · мопьс.квя

npona·

запропоиова:иих видаІJЬ 1. сподіваюсь. оберуть собі тІ. що яайбlльше 'іх цt­

са,мо t в БМ'У-35.

nершому

керlвии·

nравильно

орlєнтуіоТЬСЯ

чоло·

7

сrосувться

безперечно.

газети с'І'руд•

еСтрон­

Як же переJ.jІІJJ.ачуЮТЬ орган Держбуду СРСР та цн npoфcn1nюl роб1тнн­

•з

видааня

Що

R'ів, СіЦецlаЛJстЬ! 1 І'QН;.ЦНСтів ~ всІ

у' ПМК-15,. наnриклад. це

а

·

ляю

чи інuюrо

к0С'1.11: передматникlв. Так,

·

промжитлобуд•

тут, ІНЄ

·

МО'Ж'Н8 ВстановН'І'И по к1JІЬ­

сПромьrшпениое

ст.роительство•.

тель•.

того

це

с СтІ)оИ'tеJJЬІНІЗЯ гЗІЗета•.

також

·

Своє.рWІу популярність

які розраховані на фах.І:в· цlв, сп~лlстlв, робітин­ ків тІєї ЧJ.і Іншої галуз1. 'У

НадрущJВа.НИХ

nовсюджувачіВ nреси усю­ ди підходкпи вимQІ"nн.во.

'


*

, 10 вересня 1986 року ТВАРИННИU.Т.ВУ- MIU.HY КОРМОВУ &АЗУ

ПЛан вания

в

радгоспІ

Продовольча І · · програми. Взя1и. nримі­ ром, продаж державІ лиш­ ків молока. За вісім :Міся·

начальник цеху

мовиробництва О. Ба­ ранІв. ВІн закІнчив зби­ рати кукурудзу на 235 гектарах. яка була посІя­ на

на

богарних

Тепер

нує за тим. щоб в .дорозІ

не загубити жодного нІ­ лоrрама корму. Праrие

грунтах.

зрІвнятися

механІзатори поча-

ли п косити на осушенІй

роботи .

Але,

труднощі,

с.амосквда.

на

долаючи

.

трудитьсЯ

виробітку

Давиденко. Вони С1'8ран­ нl в роботІ, сумлінно ви­

300

конують покладенІ на них·

обов'SІЗкіt.

·дрби­

Злагоджена робота аби­

:Липни. Працюючи на arрегаті КС-2,1, він заго­ товляє на 15-20 ~ин соковитого корму бІльше

·

норми.

маси

тинство

·

Ь зем­

Анатолію

о6nапнла

вiAJra.

копи

·

- 1О тисяч тонн

значно

.перекрити.

ДеJІ'f•

одиtГ

384

моmдІ МаІ)Ісо

npara;

Олеиеаидр

шнкk:т

.. _

т

ій

nn&'J'OЛ ·

-

п

I'.traлo8,

ма-

ного ~а nOЧRJi()М ЛJдlt Ко­ ,рабе.ІІьниКОВQІ.- ВlтроДІІН· r.уин ff'8 фермах. . ПepuU кореиерlзкн, макуходро-

·

баркИ. nерШ! доІАві апа·

~о-

раТИ,

керІвник

му раІоні, виросло нове се­

.ІІище

з

150 саJІ,нб. Ного

:ИНТе.ІІІІ ЧорвобuІоСЬкО..о раІону, •кІ потерпІJІн вІА аварІі на

C:DOPYAUH

A.IIR

АЕС, буJ,івельнuи пІ.ІІьщинн. ·

ДвІ · тнсІІЧІ

Терно­

ЧмовІк . пра­

- п'іІтАеtRТ АИів. На­ loro Терноnільським.

ufнрокі асфuьтовані · ву­

о~иці - Тернопільська . іасьn, . Гус•тинсьха І

І Ки· Чор· Лановецька -

KOpMO""'XHL

·v

Ком·

RНМИ,

прагнуть

в

допомоrrн хпІбо­

ВО"І'ехнlчноrо .

nporpecy.

Яде иа село нова , CJUJjaдн,a технІа. Як Іфа-.~ ц ОС1ЮІти, налаrоднти. 8НІСОКОПРОдУК.тшщо . ви-

корнстовуВа.ти?

. вв.

Про

це

waнcmнl чИ'І'ачі, знай·

дете на сторJииах аашого

. .журиапу

багато . РОЗlЮВІ· дей npa~. Щ<І дІляТЬ­ ся ·своІм досвідом. і по· ра.Іt · науковцІв.

ВІдкривається

сзепена

tодам

господарювання

І

журнал

тут

не

ЮІЦ1. Depeвecna ви.р1ПJВЛИ

Тах, уся · 1стор1я механІзацJ..І соцtалістнчвоrо

билося ранІше•. як усе це дороге хлІ·

візаторІв (вони маІОТЬ еИх1дн1 1 вІдпуа-ки влі'т­ ку) з·аощаджуються па.пив­

«-

рЯЮВ """' · заrrрат ручно

маrа'NІІМуТЬ ,qв1 по.qаваль.

розрІ3атн серпом. а .· ке pCXD' ваувати Іх, як це ро-:

працІ.

сільського

це

господарства-

боротьба

ливою

з

ручною

висиаж·

ми до иеІ , с:тева:лtf сотвІ. тисяч послW>ввиць Паші АІИ'ел1ноІ, МарІІ Демчеи· ко, Марнии Гнатенко. ПраІІЩУчка

тоІ

боробському

.

nрацею;

і в першу чергу жlвочою. Поруч з чоловіКа·

ва

.

серцю!

Без

знання ж бо історІІ немає tDраВІRНЬоrо

трудового

поД8ИІ'у 11Инl• Здав . ваш народ 'У музеІ серпи І

в'язальннцькі цурки, nо­ ста:вив ка постамеити сУннверсапw• та й з-_­ ходІВ:Я ~орtСатв ноеу,

кріпач·

сучаску 'reX:If1кy д.пя . села.

ки. що сна панщині пшекицю жвла•. з1rр.І'Та турботою lroвo'f. иародвоt держави. а трепетвим хви.пюваииям пІдходила .JP,O трактора, . вимовпяючн:

ЯХ би важко не бупо, &.ІІе вже ке побачиш на У'ІQ)аІнських Dолях колись осп&них поетамн бІлих . l;YCТR.il. Усе J!В$1· на своt мечі, вІрніше, · на техвіч·

•Сонце ясиеІ СвІте мійІ Ой, ЯК JtОЧ~Я учJLТИСЬ;

.

важелі мехавІааіrор. У ~ (Sararo ЩІОП<m~ те

1f1

1

rооподарСТ8ам ,

юrься умави

1

цt.пком

етаnі чому

спушно

аоааить

продукту

1

Мокрецький виконкоми, які виКонали дев'ятіfмІ­ сячнl завдаННJJ 1 вІдповідно 'тІльJСН на 18 і 20 nроцен­ тІв.

ВИнования Продоволь­ чоІ проrрамн сnрава всенародна. Ось · чому ор­ гани

влади

поанннІ

~ро­

бити все 111ожливе. щоб забезпечити участь у ній всіх

власників

особистих

nідсобних rосподарств.

Л. МИРОНЕНКО, евововlст рdоввоІ

. вовоІ . вовlсlІ.

..-

ж

иовпения

при·

спрацьова:них

деталей. машин. таННJІМ

ремі

. Іх

Цим

ПРИСВJІЧіУЄ~О

роздІ.пи

1

nи­ ОК­

.рубрики .

доповнюють сторІнки 1ЄХН11іВОІ ТSОJІЧОС:Т1 · с!А·

ПолІсса». - Мине

,І.ОМаШИR dТ8-

-

ЦR.

.

Новоемам

перцаио сим­

волІчинА uю• віА квартир• У НИХ :ИИТІІІіІутІо тру,І.іІИІІ• КИ KOJIIIWHitOГO '109.иобІІJІ.­

Ko.IIГOCRJ

сЧервоне

-

почутта братерст~а. rотов·

sовсІм небагато часу, І auueнl1011o на •У· .ІИЦІІХ 80801'0 Се.ІІВ;tа ІІо.tо­

нІСТІt sant.aи nриІти иа J,o-

Аі Аерева, аскраво І&Гр&ІОТІt барвамн ...квm.пи. Л..е •ск· равІше вІJ. усіх квІтІв -

J.ННК&Х

noмory.

На sиІмку:

в

таких бу·

:ИИТИМуn.

НОІІОСМІ&.

Фото Ю. Мосен•инкв.

(Фотохроніка РАТАУ) .

РЛПО: 'ЗУСИЛЛЯ ПАРТНЕРІВ

ських умІлЬцІв. Безкtнеч· ннм nоТоком 1ду'1'Ь у ре­ дакЦІЮ лж:ти в описами рацІоналІза~кнх про­

.

позидій. .уД<JСКоналень , ефентІfsннх пристроХв. По­ даm~о

Іх

а

креслеRВями,

таблицями або фотоrрафі· . ями; І , ЯК СВіДЧИТЬ ПОШ· rra. ц1 пубnікацlt стають у npиroдl баt'атьом м.еханl· заторам рЄоспубпікн . • Дід рубрикою сВажлн· ва проб.пема• журнал по­ рушив такі питання. як віfкористаиия сІнажних башт. поліпшення якОСТІ дlйковоУ гуми, . діаrнос· тнчна с.пужба, машвині двори господарств, робо­ че довголlття техніки, кві· 'J'H і мотори (збереження

Л•вІвська об.11асn.. 8аrомиА ВЙІІаА у репвиток сіль­ сuоrо rоспо.-арства ПрвnрпаТТІІ

плануємо

про

повести мо­ користь і шко­

атестаціІ

місць.

робо­

Значно

творІв.

поліпшиться

худоЖньо-технічне Оформ­ ления: з нового року жур­

нал

друкуватИметься . фо­

тонабором у два . кольори.

·

І. ВЕРДНИК,

fОJІОВВВЙ

рцавтор

..

уково-ввро6ІІІІ'Іоrо 8JРвалу . ДерасаrровроІІ)'

УРСР

etneькoro

~··

сМех•вtа,аЦІ' І'ОС:ІІО,Цар-

-

·

рлпо об'е.цuо кошти І зусuо~~• партиерІв ...... створенна нцІІвоt баsи зберІrаии• І nереробки сІ.І.­ с~окоrоспо.аара.коІ ароАукІі.Іі. Wироuм · фроНтом ве­ Аеn.с• бу.аІвництао нових І рекоиструкцІ• АІJОчп niA· nриемсn. Наnере.аоАВІ нІНІІшніх :анив став .ао .11а.ау вмиuІ мl:arocaoJ.&pa.ul uсІинеоо~нсннА комп.11_ек~

r . перероб­

гумористичних

спецІuісти

.

-іІІннІІ роботі.

·

перевезення,

т. д. СадіВникам і . го.род· ннкам цікаво буде озна­ йомитися з новими мото­ блокамн . та Іншими засо­ бами малоr механІзацІУ. ПродоІ!жимо вестн еШколу автотобителя•, сПоради науковців•, кон­ супьтаціІ юристів, еконо­ містІв. бухrалтерів. Для cBecenoi сторінки• nІдго­ товлено · багато дотепвих

внос•ТІt

&po.ldкuoro РЛПО. В раІоиІ створено опорні госnо­ Аарства но с:uекцІІ.,о-n.оіемІниІА роботі. О.ІUІе з них xмrocn сПраца• стане вuиким nостача.ІWІВХОМ . нете­ jjеІ roniiuo-tp~uot nоро.аи. Тут сформовано по~е­ мІнве стцо, стаора~о .Іdораторію ао смехu.ІІно-n•е-

середови·

.

автор

забезпеч-еІЩя rосподарств .ааn&'СИИМИ частинами . .вtд­

ог~о".еннх- . J.Lt•н­

саджалку КСМ-8, очищу­ вач парників ОПН-1,2 і

ПКТ~J\:

таємо на · ремонт сіпьсь­ коrосподарс;ькоУ техНіки ,

в

кax СаАИб

нову техвІКу комбай~ ни сДов-1500. і сДон1200•. коренезб.нрапьву машину МКС-6, картопле­

меха­

гальмується

.

необхІАНосТІ, в niA· картоп.ІІR І смІи­

зберІгання

І

с.корення інженерного ми· слеиня деяких керJвниЮВ колгосnів 1 радгосnів. якІ неохоче Адуrь на впро­ вадження нrовннки? Особпиву уваrу ми звер­

-

ки ~;ільськоrосподарськоІ продукцІІ, зооІнженерноІ служби, сІльських профе­ сІйно-технічних училищ. Розповімо також про

. матеріали.

но-мастипьиі

нк,

чих

т:юд~в­

праЦІ

валаtt

проблеми

тех­

у

сокl врожаІ цуировнх бу-

ЛокомобіЛі

на

·

ОАНаКО~НХ.

дУ сільськоrосподарськоІ авіаціІ, · отруто.хlмlкатів,

nрочитаєте

метод аИJСОристаіrня

nepllloi

ву

ЦІкавий матерtа.п npo те. ·те ва Одещи.кі вПровад­ жують П<11'0К080-ЦИКЛОВИЙ

никам щпоод: п1д.9ищуєть· ся врожайність, поп1пшу­

муиар•.

-

харчового

сельчан ·ЗаворнЦькнй

JІІ І ре11і · кухонного в&JІПу

_Ісу

-

стоІть

молотьбі. Читаємо: сКож· ному берабаищик,у допо­

госпу ІменJі · ЛевtІ.ва Усrи-

м'яса

в

,ІІ.ННК&Х Аобре :иио~осr.. Л в буАииках новоселів ,.- меб­

навколишнього

осторонь-надав трибуву дпя тих. хто вже освоІв КО11екtrІІВИНА п~Д~щц. вну· тріrосDо.дарс:ький розраху­ нок. чекову форму конТ­ ролю, r здtйсвюв суворий . режим ~ВОМ!І 1 т. д. У ЖОІІfІ'Невому номері Журн~ ви

АІОХ

ща) тощо. Наступного ро­

економІчним ме­

Юки .. · Це д;уже вигІдний

нівського р~ову на К1роваrрадщинt. вирощує 811•

тонни

973

Ко•ну сцибу зво.аио~а одна бригада терноnіJІЬСІо· ких ОуАівм~о~~иків. І прагну.ІІа зробити асе Аобротно, Кр&СІІІ01 щоб у НОВИХ бу­

СЬКОГО

центру.

байни сСталииец•. сНом­

меХІВ·нkюваноt ланки коп-

про­

цьоrо

Незадовільно заготівлею

крацми.

·

Цмніuн на цьому об'єкті, внконуJОчн свіІ патрІотнч• ниА обов'•зок. Се.ІІнще ви· рОС..о за небачено. короткий

вуnНЦ$1•

моптарки МИ1100 МИкола ВреДJОк ... Сі-ахано~ маршрути тракто}tв. економія. ІWІЬ­

ПоrребЩёький,

РусанІвський, 'ГрЄбухlв­ ськнА та lвші сшьвнкон­ коми. У тому, що район реалІзував державІ вже

вичерпано. займаються

Ко•ен Аім ві.-різи•еn.с• вІА ІншогО фасаJІ,ом, Іфн·

СІЛЬСЬКИХ

механІзаторІ~

м'янський,

процентів. За

надолужити

половина

виконкомів місцевих PaJ( району вже сnравилася з доведеним завданням. Це - . "ГоголІвський, Зазн­

справи продов­

77

на

знаІдеш

·журнал · · для • •

-

Майже

аа­

СереА 150 нових ~а.аиб не

І(иіас~ока обJІасТІt. Пор)"І сrаровинним селом ЛюА· винІвка, Що в Макарівсько­

1

робовf на рубежах н~ко­

уже

м'яса.

проти

Іхня

Назваnи ceno ТерноnІnьськи• .

тері, тlиае .на курсіr.трмс-

сМехавІоац!.в

у районі 1 заку­ півля в населения ЛІППКів

1

гаяне. звичайно, буде дУ-

':(

усьому

-

· erJe)t

впади.

. ж.,ауоn.

ми-дев'яти

рО'ету, стану механІзато, ром. оброблятиму поле тр8нтороІ!І. щоб .nenпe 6упо І r001 й іНШИм.

місяць

та

на _ протест nрм-

кожна жІ!шса бtпьше вось­

А знаєш. мамо. що я думаю. - · виnросrавшнсь. с,ухимн rубаJІи мовив хлоП'ІНна. - Ось ПІД·

ці

ський.

органн

евІтильному

Краще. ніж tторІк, про­

У СІіітильному завдання трьох кварталІв . станом на перше вереСня викона­ но пише на 71, . у .Мокре­

продукту в населения. Се­ ред них Гоголівський, Жердівськнй . Семипо.пків­ Інші

у

більше року,

слуrа особливо вагома. Але й тут не всІ резерви

.ходитЬ

жують ставитнея без на­ лежноІ вІдповІдальнОСТІ .

достроково справилася із закупівлею цього цІнного

rнІченоІ сrа.рим падом ма-

rосrіодарства•.

от

державноУ

Рад

Троєщинський

тонна. У порівняв­

Мокреці до цієІ важлввОІ

по

зважаючи

панує еJrrузіазм пововв~ них п'ятирічок. На фото

-

в~онкомІв

741

А

молока.

нерозв'язаних nроблем, 1 працівники редакцІІ також

І!Іа.ІЮся втомою . 8І.д сапки

1'И ·не .моrла.

Частина

тонни · молока nри завдан­

ні

мииупого

же складно. Але назва- · ним виконкомам сл1д .мо­ біЛІзувати всі зус:илля, Щоб обов'язково сnравитн­ ся з річним · завданням.

минулого рону його · заго­ тІвля зросла на 495 тонн.

се­

Щ()б еести йоrо· самlйІ•.І вона. Олеся . КуJЯІк, не-

який мход.итЬ

оброби·

кілоІ'J)амІ.в

вм•ного

.

жу.рнЦІІІУ . · сіnьськ.оrо

ю.к не вt.цчувапн. За .день

~ . 200

'мешканцІв ГОголева, nри­ міром, закуплено 1.034

тоНи

114

1'PE&YXIBU.IB

ВРОСТАЄ

нІ з · вlдповlдИИм періодом

вцуть .ао просторого торrо­

рік. Ніби Відчузаю по~ . а-епJ:в. Скрlаь на УкраІиl

вич Горбенко

ВІд є у

нобuьGка,

.село за кермом сталевоro кон.я і · нрає жнл.авиАпрежилаuй nepenlr. Горrаю перші номери

го рщу мати Марія Де­ мидівна ваяла його на . nроризку цу!СрОВИХ бурs!· ків. Спекотно. тІло налн­

с:оток

тони. корови. що

9.339

талів кожноУ

зва.ІІИ

ТО.РИСТ<Ж, · поверrавтt.ся :у

Горбеику. було

чотнрнадцт'Ь.

тонн

завдавНІ трьох квар­

строк

щоб

rpoвцcud аореевов­

лІ траюорамн, . заnряГали

в . плуrи корів , самі за­ rq)яrапися в . борони. п•д­ wстаJІН хлопЦІ. чиє ди-

nри

ЙОГО

j)OKY 8.995

реалІзовано

БОреться

корму.

· те,

А. ГАВРИЛЕНКО,

тяжке по.

відкоnаними

ців Нин1mнЬОГО

ветановлеве

ВJn:ОГО

за

-

аоєння. коли орали ми

ниви

за­

гону Забезпечує успІхи. ВІн в~е .Заклав у траншеІ близько 8000 тоІПt соко­

очолює

комсомолець Петро Го­ лубцов. Ного КамАз час­ то можна бачити на . по-

з r АДАЯМО

ральво-траиспортноrо

Завдання

суnерництво

воДІУв ' на трансnортуванні сzилосноІ

подрібнену хасу

якість силосу) , трак~рис­ ти М. В . Гариеда та М. І .

вається комбайнер А. Ф.

Трудове

уЩІJrЬ­

в траншеях (від чqго в значнІй міРІ залежатмме

тонн кукурудзИ, що ста­ новить майже :дві норми.

Високого

.якнайкраще

нЮвати

І. І. Бутович КСС-2,6 . Він

за кермом щодня подрібнюв до

ЗІЛ-555

Все робля1ь для того,

щоб

цих землях.

ВІдмінно

. комбайнер

15-20

водій машвив О. О. ВотЛВА.

для

механІзатори

і

На

тонн бІльше · норми до­ ставляЄ ПодрібневоІ маси

все роблять для того, щоб якнайшвидше зІбрати урожай

·комсо­

ним

-який аа кермом такого ж

гектарІв . Тут пІсля ·час­ тих дощів створипнея ма­

умови

з

молець Олександр Бойко ,

заплаві Трубежа . 1'акоІ кукурудзи , посіяно 190 лосприятливі

ве­

· доставл~tє . по 65-70 1 ·J,Uiacнocтl Громадян , в ' .бІльше . ПрИ1fому пиль­ редньому · закупл~но

кор­

r.

що

дуть від коМбайнів до траншей~ Норма перевез­ тн за день 50 тони, а вІв·

с Боб­

риц~кий• збиральна-тран­ спортний загІн, який очо­ лює

.дорогах.

ВВЕЄОК

·виконанІfя

_перевикона_ти. льових

ЗА ІНІU.ІАТИВОЮ

. внесон оtобистнХ · пtд­

власНІІнів собШ' господарств . насе­ лениХ пувнтІв району у

прагнуть

Нарощує темпи сипосу­

. З • КОЖНИМ місяцем усе ваrомlmнм став

3 еtбр,

роараховаииІ на nереробку І sCSeplraиu І О тІІСJІч тони аернв. Яоrо поста'Іа.ІWІикаІІіи стuи комоспи сПравА&», · Імені Bacu• Стефаника та Імен\ Чапаааа, •кі внАІ.Іе­ но в окрему аону rІбрЦІІІацІі. Вони формукm. фОц уро:а&ІО A.IR acltOI'O району, ПOCTn.IRIO'III на ІtОІІD.Іеи осіни• тІ.І•u вІІСОПХ .penpoA)'Кu.il.

.

&аrато зроб.ІІено

A.t• .нароІІІ.уванн•

поту:иностеІ на

&ро.аІва.кому хонсераному завоАІ. &es зуnнненнк тех­ нмоrІчних JІІНІІ тут ІАІІсиюеn.сR АОКОрІннао МОАернІ· зацІ• устаткуВ&НІІR, по.-ІпІDУJОТІtС8 умови nраці, nобуту І віАnочиику робІтникІв. Це А~о змогу значно niA••· щити проА)'КтнввІСТІt uІJ.ар•мствв. У . щ.ому році вона зросла · на 3 мІо~•йоии умоввих банок. ЗбІо~•Шиас• ви· пуск nро.аукцІІ, RKa Іt0р8С~ТЬС:R ПІАІИІЦеНИІІ ПОПИ•

том,

-

зменоrо

ropoiiJI[y,

комnотів, ".емів.

На знІмках: вгорі І'О.ІовииІ ает.Іdкар коо~госnу сПрав.аа• В. В. МокрцuиІ (.ІІвор)"І) І І'О.ІОвииІ вет· .1Ікар аrропрому раІону В. І. &оІко провоuт• ог.І•А иетuей; вниsу - в меааторах зериоочнснО..О комnо~ек· су sСSерІгаетьса І 0 ТНСR'І ТОНН 3ериа ІНСОКИ реnро­ А)'КЦІІ.

Фото

&.

І(рнштуо~в.

(Фотохроніка

РАТАУ),


4

* . І О вересня

с'І'ор.

198_~ року

сИ О І І

О

ro.a

Шановні батьки

о

УнІка.. ьиу оnерацію ·. при· Jіtкв.ІІення · частини ноги нсІоМнрічному хлопчикові провuи .11ікарІ клініки гос· nітальної хірургії Пермсь· коrо дерікавного медичного Інституту

пі.І.

керівництвом

члена-кОреспондента

Ака.І,~

міі ІІіед.ІічиВх ·наук.. професо­

ра· Євгена Антонов~ а . Baг-

llt(ta.

.

_,Вfда nриІшпа ИесподІ~ ваио. Діма · .І(лимов,' як~І

·нІчого

не

ail•o8

nІ.І,озрюваа,

,1.0

ХJІОПЧІІКІІ ~алон. •

багаТТІ!,

·ni-

КУАИ

uнули rазовиІ прогрнмів вибух. 0cKOJIKOM ба.ІІОf!іі 1 ніби

wтукатури,

П О 1' Р І Б Н бухгалтери, ·

:-(Фотохроніка ТАРС:-"" РАТАУ)!'

роа1І -

1: · ·

.

eweo-:r~в~rrтвy НА РОБОТУ:

ldдldDCR в o".ept І'а 8В8.ІІІІКJ DрЦСТ88111188 .

рядів.

2. Старший механІк. ·з. Секретар-друкарка. Житло надається за до-

ІС8С5еамоІ .11Jdl 118opoum.ca.

.

Наша адрес11:

ДиреІСІdя.

кримtнапьна вІДповsдальнtсть.

ВрнареьІdІ maaPвt

--~~ -

дРукарІ

.

~81

&о-81Dюав1.

рt)(Юту 1 з. роботи траJІ;. ·

. .

.

одяr

і

, e.41S Ha1U С8А10.16 ВИ!С\'1711 QPICeC'riiY

: tiOдllllllt fRc'ri>YJIIIII'I.в. Ра-

· :· ........,... '

12.~feneфJnwl с:м..амож-

.кІе'fІе. lfC'I'YD · ronoвнo~ C)'XOnyl'·

JJialorotl_.· 1· c~tlr.. з 'І'ІІОРІе д. IDoc'rattD•ВІА8. с!Ме~ І..... · - · Муеачва теп.,..

, J:7.45 В

:

І'ОС'І'ЯХ

У

внча.

ОНІ.ІфоНІя НІ 5.

1в.-ФS НОо8ИІНІІ.

ве-

20.00 21.00 21.45

Вечірин каека. lfloк. ·_. тепефІпьм.

210.15 20.25 r>екопаме.

I•INIIItOI!OWtOI'.

17.35 Муп'ІІІІ'фІ.JІьми. ·

чори.

20.00

иоrо <'~у re.нepana ар-

J8.00. МІЖнародіІІа nанорама. 18.45 3 'І'ВОРІе .Л. Шоеrамо-

НВ3ІСИ.

·

ин _СРСР Героя РадІНtсь·

16.~ а:~Реде,~р&НН.

.до "'РМ'ІоОІ"О . Ten~.

Неаа6уrн~ М'УЗНІЧнІ

:;:..:t.w:= ~ ми є.

UAY'fЬ·

М·:vтnФІІІtьми.

· 19.05

во-

15.25 НОІІВ'ИИ. Дак. ~· ьм cЖJI!r. .,11 --~ ( "'•"--'"") 13. ;;рfЯ, 1е.зо aьoror: - день .,....

13.10

Пострtnу.. Ч&СІІ'ИН& 1.

а

. 15.30

. 11.40 HayfCIOIIO • псщуп1q)JІвй · Фtn... c~WII весіІІ•

re:yg.:'$HA1'01Uf•. ~·

свІтУ

JJ8o&; .·

Наш ДЬІ.

14.40

~ ~~~у.

Дои.

тепефіпьм.

Час.

Ф\льІ8-JСО8ЦерІ' .cMenoДіІ п.Іта. Що мина.а..

22.10 Ф~й оmяд.

.

2О.~~СР~~=: :.:..::::ш· YИPAIHCitKOf'O ·RИй сnорт. TUE15AЧ&HttJI

. 211.00 Чао. :;)1.40 ТелефтьМ ,ри•. Но811ни._

2!.SO

.

c3/WJ18и~ І!'·

8-.00

8.40

Час. Рнtr.мІчНа

.

ІІІмнастниа.

10.50 И .36

,

Спужу СоІо3уІ Ранкова

11.00

~СА: РЕІАНЦІJ:

Ра.дІtНСькому

.

.. .

DOІU'J'8,;

255020, IW8CWII ohacn.,

.в'а•. ма

ТВерееіс:rrь

ЖИТ'І'Я.

І-S3-e-t.;

актуnмима

.

15.30 16.00

17.00

~.л

..

з варо~rо джерела. Сп.ам Селдатоька.

АвтОграф.

м. &роари, ІJІІ. КміІСWІ&,

,.,.....,..., .._,...

-

1•5.00 Ceno !. nюр,ІІ,

НадІІІ

_154.

1\І:мфІІІМr ,......,.._- t-01.71; 8ІМІА1..-.рr1Ам_-ІІUІТТІІ'""' t-0441; ltiA"08'-"ІoMoro С8ІІІІІІІІ!1М, • . . . . , 8ІtІоС.._. rocaop110....- f4J-12; КОJМСnом,..нта мlcqeaoro ра·

-

сСnІвав

· 13.40 ФІіп·ЬМ д.пя дМ'еА АЄР•··

9.30 В]І'ДИQІІЬНИК. ,

10.00

·

Гиа~-.

сЗуС'І'РІ-ч . а ,те&ІІ'J)Ом-.. РизЬМІІІЙ театр рсх:ІАаь· коІ nP81Мif. 13.00 НОВІ8І•И. t:цо сДоброrо вам едоро-

11.55

·

то.·.

J<омn'ютер.. ФІпь-ІІМtоRЦе'Р'r

Ярос1ІіІІ!В

ІНО с:РоІІее:ІНіІ*•.· Кіаожур. Ral.ll. 9.20 3'7-й . оmраж сСnоРМО-

РеАІІІІІор Є. ФRДJІИ.

10.00 Но8ИИИ. . 10.20 РJІІТмtчна rімна~а.

·

• HIAIAJt, t4 8EPEC:HJt І 11Ar AJIItHOC0103МA ПРОrРАМА ЦТ .

АдІІІІвІе'lрацts.

18.00 !tArrPYOНИ кІЖJеІІJІ.

пейбо.mу. ЖПІив. ФІ.к.Ііа·.

10.40 J:IQи. мnефtnьм. 11.10 ОrІІДІои дт1 всІіХ.

сrава.

ЧемпІ011811'

14.00

ке-·

хtмtщсrки сСнlжИнка• в pdOifi ~ ·l.в ·хім· 'ІІІСТЦІ Ranиrm. .

.

111'~~~ і~! ~;::::=4~-

__"

сзІй

можна а Вроварах по вуп. в· t~.тельє тepмfr. ·K080t хlмч~.ки. .а а'І'еnьв

забІІhюrо цеху.

АІ-оtt.~~•м--

.

ІІо'Іисrкти.

·raraplaa

~арі-оператори.

сnортом Рад!'ОС11У.

за·

olfJir1 ldc.1lll

ldlneвiUI аееав~.аtтвьоrо ееаову 1 переход7 ва оеІв·

· ·

!!8

~~~

ІІІста та райоJІ1·- вровести

~. ~тріІ~ З-5 розрядІв. Во](Іt.

ДЬсrав'ка робІтнакІв

дРУ·

вабЛ.Сом-

· . Bpoaa&Jcwcd .· &иn проІІаJrув

.В:~ ~~о;'НІ:

· , 6. Cmocap

висоиоrо

ку або учні друкаря, а також лінQТнпlс:ти. ДІІрёІщІs.

1. Ав.тоираиtвник. 2,. Строnильник. .4.

КпІвська

область, БроварСJ!кнR ра·~ ЙОН. С. ЗалісСSІ. · · "

ДвреІаР.

.

·

МОВJJенlСТJО.

За довІДками звертатись: м. Бровари, вуп. Боrукська. 22. Промкомбlнат БроварськоІ РСС. . ·

.

Електрнк ІУ- У .роз-

1.

1181'1ctpa&. 8П .......... 'IUellla....a Jll 4. TeпltJJIIII IIJIN ~ R І.'.Іе'1'рааМх ........

·

в:Оптилькики).

АдмІв1страцtя.

ЗалtсЬІСоІІJ дерzаввому

нормувальник,

.

·

заповідвому JІІсоІІВ~

TЦdtald 8J18U COIOUIII:I

робІтники в швейний цех, ковбасний Цех (обвапьники, фаршескпадач; ж:илавики,

_

.рів•.

За аошкоДJІСення ·кабе.пьиц ліній ..-мsсько­ rо зв'язку Указом ПрезидtІ ВерховноІ Р&АН УРСР вІД 15 rрудия 1969 роК)' ІІС'fаНов.аена

експедитор,

5•·

rосподлРU.І­ ·нл ~ЗА-МІТКУ

10,

~ пе. oбufroвyc uбeall'f .ddiD llf.adtiaOro •'•-.у, ........ poel:f. • ехо.

наладЧик швейних машин, нападчик КВША:

моrяи.

С~ Ь .своїм пацІєитом

за адресою:, ЧернtrІвсЬІС8 об

.Jd.!h.Jnnd

вузо,п зв'язку, вІдділ

Телефон: 552-83-47, Ухати трамваями: .N9 32, N! 33 до зуnиннk сВулиця Бакинських коміса~

Sea A088Uf IIDOIII&OII71

8ІІJМІбІРІ'ІОІ

Паспорт. Трудову книжку.

kадрtв.

сьиих маrtстральних зв'язиtв (КТВРМЗ) за адресою: ·м. КИІв. вул. І. СІрка, 2, теп. 24-20~36.

сантехнік, спюсарІ,

сере.І. них - хіруРГи .CepriA Германович Суханов, АJІев­ тина Юріївна Гуськова,

· діІе.оІо · ~имовим.

'

е~еитрнки.

rо шко.11яра nричетні десят· ан .аікарів· і медсестер. 1

Г.

·

rypto->

Промкомбtвату раІепОЖJІІІСІІіЛХІІ

..

хірург С.

·

в

Звертатися на адресу: м. Бровари, вуп. Куrузо­ ва, 2 . РБУ-4.

nройшла, як. вва.жают& лі­ карІ, усnішно. • До врятування nермсько­

все,. що

·

кий

nроекти ро·

вул. :КО.МСоІІОJlЬСька,

робота

з. Фотоrрафію Зх4 см. Зверт!ПИС.ІІ на ,адресу: 252090, Кнів-90, вулиця Празька. 21/2, Дарниць·

За вказівкою праЦІвнІ.:;tв ЛТЦ-44 проеКТІІ зем.пяtfих робіт · моисуть поrоджуватись також у КИІвському технІчному вузлt республ1иаи"

слюеарІ-саІnеХ·

nІжко-місцем

49

му· цеху .М

nacrrь, м. Коееnець, теп: 2·14·7З.

столяри, мат~ри­

робітники,

Одиноні ;3абезnечуються жиТІ(у: · 1 пропнснОю.

ри години t двадцять хви­ лин триваJІа оnерація, яка

84- знІмку:

траШ:портнl

тесплрt,

иІк_и (оплата відрлДна.-премtальна);

ву воrу вt~ще. хопІна. Чоти­

~t~ooro

rазозаарнНJ(и,

1 ОпанасІв

надається

документи:

1. 2.

'

бІТ nовинні бути nоrодженІ у nіи1ЙІІо-те:ц1чн~

*

бритвою, Аому зрІ:tало пра­

АндріА ВоJІодимнроввч Рои­ зих., JІКІ, прийнявши рішен­ ня· врятувати Х,.ІІоnчнха від Інва.ІІідиоnі, зробн.11и АJІЯ ·

лита. селах Семиnолки

Броварсько!ІJУ ремовтво-будtвеяьвоІJf yпpaaaiJoDo ·ЗІ/і 4 . АJІІІ ароведевJІJІ ро61У ·t реиОВТ)' мlс:тt Вроаарах ПОТРІБНІ: . · муляри,

І<і

ІІІ в п1н1Аио-технІчному цеху ~ 44 (JJТЦ-44~ аа адресою: м~ Бровари, вул. Свердлова, 7, тел. 5-42-98, 25-lO.OS (-J<И1ВСЬ~Сd) по вІВ­ торках І n'ІІЦfоІЩІІХ а 9_.00 WJ 11.00. . !ІрИ проведеннІ зеиліuІих робіт у сеJJИЩІ Ка·

АдмІв1с~

·

1 по•

ВlДnовІ.Дно ДQ сИравил охорони л1н1А ц'яз· затверджених поставоJ:Юю Ради МІн1стр1в СРСР вІД 22 ЛИПНІІ 1969 року N! 567. ори nроведеннІ земп.яних робІт в м. Бровари,· се­ лах Броварськоrо району, а такоЖ в Cf!1Ya1 автод(\роrи КиІв . .Бровари - СемиnоЛІQІ іlроекти зеМ.іJJІНИХ робіт DОВНИНІ бути пеrоднсе·

за . · · стемrрафістка-секретар-друкарка (освІта 8-10 класів,· навчання - денне, .вечірнє, позмtнне): · радіомеханін по обслуrовуваННJО t ремонТу ра­ дtотепевізійної апаратури (ocBi"ta 10 класів). Початок занять вересень. -~лдреса шкоnк: .252030, Кнtв-30, вуп. ЛенІна. 44.

ДІ~ о!"-

вчання

у відділеннЯх зв'язку ДарніщьkОго 1 ДнtпрQв-, ськоrо районів м. Києва. При встуnі на роботу .необхІДНо ; представити та­

JCY•,

'

nрописанІ в містt Києві

або приміській зонІ. Строк навчання 5 міся· ців. Стипендія 52-63 крб.· . Пlспя .закінчення на·

На заМІських дtпJІНках трасИ пtдземнl JJtнll

·

1 професІJІмв:

SІКІ мають середню освіту

·t

аа'ааку І. ВОІІJ іаовв ІІ&Н881'Іо.

·_ав'азку позначенІ замІрними стовпчиками передJkуваm.мнми анаками.

ІІІДrоtовЦl теаеrрафіе­

'lІв І опера'І'Орtв зв•азку. Приймаються дІвчата,

.

. $ацО llallaorpb 1Ір0ІМІС1ІІ .,.. .цt · · mod · -роботв, a'aqltre · f 8880UOIII. J11CJtU01 PtAa в~ А181118'1'18, opr; в JIPOXoAmt -~ ldцt IIUdWIIIIX , JtOIJIY m,цaeJIId ule.JIЬIII Jdldl

в мІ.сьних ·середніх школах . .починаючи з 7 кмсу, nоглибnеЖ> вивчаетьСSІ рад nредметів, а саме: шкета .Ni 7 матеІІ8ТІJК8, шкета .:Ni 8 росlйська 8ЮВа, шкета .Ni 9 xtмiJJ. ПродовжувтьСSІ набІр· в кпасн з поrпнбпеним ви· вченнЯм предметів. МІсьuво.

ОГОЛОШ)"$ НАБІР

.І,_ ао

ПО )"ВАl'И КЕРІВНИКІВ ПІДПР)І8ІІС.'Т&. 0РГАНІЗАЦІ8, 7~АНОВ І IIACEJ$IIRII

пи, з метою nрофесІйноУ орtентацІІ, ранньоrо вияв· лення здІбностей 1 нахилів . дітей та їt .розвитку

3ДОрQВИМ,

КиіасьКоrо JІОІП&МІІ1')'

\_

j. учні!

КвІвська ШКОJJа радІое.иект:Ровtкв ДТСААФ · ПРОПОВЖУЄ НАБІР УЧНІВ ва 1986-1887 JІ881Ц.ІІЬВВЙ рік

ДаРІUЩWІІІІ ВJІОа aa'•altf

в•••

ІІІ

ВІ.дповtдщ"І до ОсновНих кішрямtв реформи шк~

"Будь

)І( Н ТТ R~

nромМСАОІІОСтt, аметіа

І

...

~- ~·· to()l'tenl.

Чеn•

19.00

КІІІМера.

Те.пефJпьм

19.36

1

дІ)GМ·•.

сТВff.КО·

серІ.я.

На добранІч, час.

20.50 . :<'11.00

дmиІ

Те.lеФtпьм . сТаико·і д,роомr. 2 . серІа. . . ЧeltoRJIICiнa'l' СРСР а реІ'бt. С~І> (КІіFв}­ сФ!.пЬ· (Мсюнаа). 2 'І'аАм.

' 21.45 23.05

11 ЗАrАЛ..НОСОІО3НА UT І ПЕРЕАА_ЧІ

ПРОrРАМА

Н.А

. КИІВ

ТА

OSAAC:t\i

8.СО На aap.tt)Жy става.ІtІ 8.210 Ф:m.м сВКІnамс машн· боАовоЬ.

lflf

· 9.2& СпІІває

noc rtp•. ,

ІІНСВіМ'бЛІІ

.

его.

114JOr:p!U11a

е.5>5 Туркмен<:Ь· но-rо тепе&І.ченІUІ. Рос~ мова. 11.б5 'ІеnефіпІьм •Межа мож­ nІІ!ВОІ"О•. 2 серІ.я. 13.05 До Дноя нннІстів. ДQif. Фіn'ЬМИ. 13.3() TeJteфtm.м cl'ynaep у ЛІл.1·пуМІ•. 1 І ~ ceplt. 15.25 Музичн-а моааtиа. · 15.55 Розnові;Ца!О'І'Ь• ·нuu~ ко.

11.25

ресttоІ!Щ4!И'rн.

сСпідс'І'во вед.V'І'Ь ЗНАТОJ<И•. сДо треоrьоrо nocтpmy.·. ТеJtеВиста·ва. ЧВІС'І'ина 2. 17.55 3 СІК'арбннці свІ!rовоt м-У8ИЧНОІ иуmпури. П.

• 16.25

Чайковс.ь'ІеІfй.

М

16.45 19.15

5

м·І

Симфоиіо~~

мІнор.

M,ynьтфlnЬl'o~Jf. JOa·prrlнг. Всесоюм

амаогаиня.

19.45

Коицерт .радян<:ькоr пk:НJІ. Веч<'.рн.я ка:та.

20.00

20.15 Вистуn ансамблю сРо-

.

~ка;,.

:Ю.25 Cвftl' і молодь. 211.00 Ч-ас. 21.45 ТелефІльм сЧас .роаду·иІов•,

Друк

Ін.-екс 6ІШ. офсетний.

,Іф)'Ионинй

14.005

дпя

· ~r 1

r.pиyw.

ТиР8JІ(

nрвмtрниІds.

3&мовnеии:ІІ Jllt 4445:

'

#144 1986  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you