Page 1

ПЛЕНУМ МІСЬККОМУ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,

І

ЄДНАйТЕСЯ!

КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ вересня uідбувся черговий пленум міськкому КП Украї­ ни, на якому з доповіддю <<Про завдання партійних організацій

12

міста

l

району по

дальшому

поліпшенню ідеологічної

робо­

ти в світлі рішень

П ере.можець змагання Десятки механізаторів рад­ го.спу «Русанівський» борються :Ja внеоний у рожай. На оранці під озимину трактористи Дмит­ ро Трохимоаич В ірич та Григо ­

рій Тимофійович Соловей вино­

XXIV з'їзду травневого (1974 р.)

нували норми виробі т ку на 11 О - 120 процентів . Більш ніж на сто гектарів під .посів внес­

КПРС і Пленуму ЦК Компартії Украї­ НИ >> виступив перший секретар міськкому партії тов. СОКО­

ли

ЛОВ Ю. М..

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

В роботі пленуму взяв участь і виступив з промовою член ЦК Компартlі України, голова Комітету народного контролю

УРСР тов. КУЦЕВОЛ В. С. По обговореному питанню

170

воду

трактористи

гектарів

трак1'орист

його честь прапор

п іднято на

І. РЯБИfІ,

. - - - -- ·

·· --·- -- --

-

·з'їзду

.КПРС,

трудів­

нюш сільСЬ!{ОГО господарства Броварського району широко розгорнули соціалfстичне змагання за успішне виконання на­

КАЛЕНДАР ~ тр)' дової CJl aBІI

~,\ ~

ГАНЕНКО

.Костянтин Іларіонович -

комобайнер і тракторист радгоспу

шофер ав1'онолони

всі

Василь

водій

автосамос кида

КІро в а .

масу

баАні в

Зараз

від

передово го

він

радгоспу

\ \ \ , \ \ \ \ \ \

~

' \

\ \ ;

транспо ртує

-

СИЛОСНОЇ

імені

зелену

ком-

траншеї.

Микола Сергійович

40- 45

шофера . В.

Беидика.

Закінчуємо силосування Нормодобувники племптахозаводу <<Рудня >> заготовили в

нин ішньому році 3500 тонн си­ лосу для худоби. що на 500

тваринницькі приміщення, кормоцехІі

тонн

пе ревищує

завдання . кількості транШеї т рав.

,

Ціалістичне зма гання за використання додаткових резервів по заго тівлі кормів для успішного .виконСІJння плані'В і зобов'язань по виробниц1'ву та продажу державі. продуктів тваринницrnа в роках.

Звернення обговорено і прийнято на зборах робітників радгоспІв і птахофабрик району .

а

річн е

Майже

третину

-

решту

Силосування хан ізатори

з

процентів_

nл а нове

цієї

було закл адено в навесні з однорічних

кс:vrбайнер

кукурудзи_

nунурудзи

з акінчать

че рез

-

н омбайнер і 1'ра"ктQрис1' радгоспу <<Налитянський» _ Що­ дня скошують ~укурудзу з 5-6,5 гентара при нормі 4 , вида ючи з комбаЙLНа 120 -125 тонн силосної маси _ ВІРИЧ АндрІй Іванович, ВІРИЧ Микола Васильович трантQри сти р3.1дгоспу << Русан івсьІІШЙ >>. На внесенні ам і­ ачної води в грун т ви.коную1'ь щоденні норми на 150

такий денниіІ виробІток Фото

заготовити не менше тонни сінажу , 6,8

ГАfІОВИfІ Володимир Миколайович , КАРПЕНКО

nn

кукурудзозби р альни х

ДО

тонн корму

центне ра кормових одиниць на

і

ТОПІХА Микола Петрович, ТОПІХА Микола Микитович тр;шторис1' радгосnу <<Русанівський»-

шують щодня кукурудзу на силос з норм! 5_

ме­ де ­

6- 7

Ско­

гентарів при

ні ль:Ка днів . Два номбайнові аг­ р егати пра цюють без перебійно . Кращих показників у роботі

добивається

ко м байне р

Павло

Зотович Майчун , який з тран-

ториетом Jваном Івановичем Бойко:-.1 накошує за день по 80-1 00 тонн соковитої маси при норм і 75. Серед автомобілістів, що тра•нспортують

масу

від

.ном -

3

перших

Механізовані

Павловича Іванови ча

ланки

ДНІВ-ВИСОКІ Миколи ла Андріянович Мехед щодня в н ­ Іtоп ують картоnлю на 2 гектарах радгоспу при нормі 1,3 гектара .

Довгодька та Васишr

Скульбіди з

« Л~тківськи.й » ви. рос:и.'Іи непога-

нии урожаи картопЛІ. Нещодавно 1 вів у поле свого комбайна траt:.

ловного стана заводу ·~а чверть мІль- байнів до силосної споруди, від- вони розnочали

СТАН НАБИРАЄ СИЛИ

~

ЛаНІНИ раДJ'ОСЛу іМеНі Що,рса) ВИрОСТИЛИ На 250 геК­ тарах по 3 10 ценrrnерів кукуру1дзи, а тепер збирають її ЩОДНЯ П О 145 -150 1'0НН .

Ми закликаємо всіх нолгоспникі·в , робітників радгоспів, пра­ цівників кормовиробн ицтва .КИЇ,вщини широко ро зго рнути со­

наступних

-

комбайнер і тракто.риС1' (:Він же і ланновий механізованої

цтва.

та

~

~

ЗАЛОЗНИИ

Григорій JJеонтійович

і кормокухні будуть підготовлені до зимівлі худоби . Всі корми будуть згодовуватися лише в підготовленому вигляді .

цьому

<< ЗІЛ-130 »

Борис Степанович ,

1,5

У район!, господа рства х ро зроблен і умови соціалІстичного змагання за збільшення заготівель ко рмів. Хід зма га-ння сист е­ матично висвітлюєтьсЯ в пресі та по радіо. Заготівля кормLв роз·глядаєть·ся в рай оні як удар на діля:нна роботи. одне з голоВ!них питань дальшого розвитку тваринни -

аВІтомашиною

траншеї_

умовну голову . Потреби тваринництва в грубих кормах забез­ п ечуються на 11 О процентів і соковитих на 124 проценти. вересня

-

Працюючи в радгоспі << Гого-

ТЕТЯНИЧ

посіяної на зелений норм, для годівлі ж худоби використову­ ватимуться багаторічні т рави І,Іідсіву нинішнього року. Із гич ­ ки кормових коренеплодів за готовимо 6,6 тисячі тонн силосу . З •Метою одержання додаткової кількос1'і зеленої маси органі­ зовано цілодобовий полив багаторічних культурних пасовищ . На корм худобі в період зи мівлі буде використа,но 8 тисяч тонн відходів овочі·вництва.

25

09034.

145 - 148 тонн зеленої маси в ід комбайнів до силосної

За рахунок т рав п ри р одних кормо вих угідь, травостою ба­ лок, ярі.в, лісів намічено додатк.ово заготовити 2.500 тонн гру­ бих кормів. Буде закладено 20 тисяч то,нн силосу з куку рудзи.

До

тонн .

Іван Сергійович

лівський », пере.возить щодня

<<Доброnільський >> Донецьної області по виконаН'ню соціалістич­ них зобов'язань за збільшення виробницт ва і створення півто­ рарічного запасу кормів для громадського тваринництва , роб іт­ ники радгосп ів і птахофабрик нашого району вишукують резер­ ви, використовують наявні можливрсті для додаткової заготів ­ лі кормі в на період зимівл і худоби 1974-1975 роиів .

29,6

165 -170

КОЛЕСНИК

трудівниnів колгосnу <<Дні про» Черкаської області й радгоспу

тонни соковитих, а всього

<< Гоголівський>>. Вони

щодня наношують номбайном <<НС-2,6» силосної ма.си нукуруд.зи

\

'

ЧЕРНЯК

Михайло Юхимович,

~

\

перєвищити ці показни ки. Народ ногос подарський, план п ' ятиріч­ ни по продажу державі молона п е редбачається виконати за 4 .5 року, яєць - за 4 роки і 3 місяці, м'яса - за 4 роки. Забезпечити виконання такої програ ми .можна лише за умови ст·ворення міцної кормової бази. організо ва·ного прове­ дення зн мі·влі худоби. Надаючи великого значення ініціативі

Здійснення цих заходів дозволить тонни грубих кормів, у тому числі

_ _.

\

родногосподарських · п ланів дев ' я тої п 'ятирічки. Великі і відповідальні завда•ння поставлені перед тварин­ нпками району. У визнача льному році п'ятиріч:ки вони зобо­ в'язалися виробити на 100 геюарів сільськогосподарських угідь по 810 центнері·в молока і 174 цен1'нери м ' яса, надоїти від но­ рови по 3300 кілограмів молока. В наступному році намічено

2 ,7

_ _ _ _ _ _ _ ___;=.___ _ __

І ~ ' ~

ГОСПОДАРСТВА ОБЛАСТІ

XXIV

,_ .. _ __

г------------------------·і

ЗВЕРНЕННЯ ТРУДІВНИКІВ СЕ:ЛА БРОВАРСЬКОГО PAfiOHY ДО ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО рішення

парткому _

П'ятирічки ритм тру довий

Заготовимо півторарічний запас кормів для худоОн історичні

На

щоглі

перемоги.

секретар

Виконую чи

Микола Ва­ Найбільше озимини -

Г ригор ій П етрович Ха мбір,

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

прийнято відповідну постанову.

аміачну

Андрі й Іванович і сильович В іричl. посі я в агре гатом

йона тонн прокату на рІк. Тепер за- значається водій вершуються роботи наВве,11,енн 25 групі вал ьних коло,lІ,язІвя иагріТі в << r АЗ-93>> Микола

На першому відділку вчора в;r-

зоирання, 1 ко- ·rорис>' Василь Ю химович Матві­

·самоскида жсн геr~тар видає 120 центнеріn є нко. Тут працюва'rиме ще один Григорович бульб, а еорти « rа'і'ЧИНСЬКИЙ » та Н а блюмінгу Череповецького металургіііного заводу розпочато прокатку дію дасть можливість довести про- ~овшун . Він Щ?дн~ виконує ПО І « 'І'еМП » агрегат . ПО 150 центнерів . сталевих зливків, які надходять з но· дуктивність блюмінга до 6 мІльііонІв швтори норми 1 61льше. Першими ..-.озгор~rvли зо'иранн•r вої 24 групи нагрівальних колодязІв. тонн прокату, що на 200 тисяч тонн Зі брана картопля зразу ж uчи М . БІЛЕЦЬКИfІ, . У • J • _ ' Введення їх в експлуатацію дає можпідвищити

вриіщчкеоюв.ід рубежу,

иаміченог(оТАРпС'я)т.и-

ГОЛОВНИИv агрОНОМ заводу-

:=========================================== ливіст ь

продуктивність

ОПЕРАТ ИВ НІ

управ.11іння

ДАНІ

сільського

райвиконкому

про

\1

вересня

... ::,.., 0:

~ ~

Назви

господарств

... ~

"'"" О> О

о.,

'g ..

"'~"' о..,

S·t't

«В еликодим ер ськ ий »

господарства

надJій

молока

району

господарствамн за

го-

1974

ро ку

о.

"'"'

::

~

"'~ ІО Ф

., .,"' """' :::. "'., "" "'~ "'"' ~ = "' ::Е ... = "'"'"' "'... .,~ ..~ = "' о "(

.,_о

о

~

о

о;

о-

о><

.,,.,о

"("'

о~

оСІ>:

...

<("І

g"':C

:z:~

+І§'~

tl

""с:

о :0:

......

~;:,!2

"".... '""' оо

!-о о;

Радгоспи « Плоск і вський » і мені Щорса )мен·і: Кіров а

13,4 .14,1 11 ,4 12,0 •11,1 12,0

- 0,4 - 0,2 - 0,6

- 0,2 + O,Z

90 91 92

« Руса нівськи й » «Калитянський » « ЖердJі.вськ ий » «Зоря » «·Бобрицький » « Гоголівський »

« Красилівський » « Л ітк івський» « Заворицьк ий » «3 а плавниІі» «Требух,:·в ський » Птахофабрики Семиполк;вськ а Племзавод « РудНЯ;,> Пух і•вський ПП Р БогдаНІі·вська

8,6 8,5 8,5 8,5 6,8 6,6 16,0

16,5

- 0,3 - 0,3 - 0,4 - 0,1 - 0,3 - 0,3 - 0,1 - 0,3 - 0,3 - 0,9 - 0,6 +0,3

10,0

1]1 ,О

+0,2

- 0,4

88

9,4 9,0 7,4

І ІО,О

- 0,2

+ 0,6 - 1,2 + 1,0

89 84

9,6 •10,0 9,6 10,0 9,5 110,2 8,8 9,6 8,7 9,2 9,5 8,7

9,5 9,1 8,0 8,0

9,5 8,0'

_iQ,2

- 0,2

+ 4,1 + 0,4 + 0,7 -0,5 + 0,2

+8,8

88 87 195 95 92 87 92 88 94 96 85 56

+ 1,2 + 0,1 - 0,1 --2,2 -'(},8

93

'ІеХаНІЗаТОРИ

треТЬОГО

ВІДДІЛКа .

ЩаЄТЬ СЯ і СОРТУЄТЬСЯ На механі-

Т" П"ЦЮЮ~ ДМ uрrом~би-

~~УМЛЬНИХ :~ержавральні комбайни, якими вже ви- WМНИХ Радгосп почав здачу її на ПУНПП.

копано бульби

на 1 О гектарах .

д а нкови й Микола Павлович Довгодько та член його ланки Мико- t

Озимину

юrй приймальний пункт. М_ ЛИСЕНКО, головний агроном радгоспу_

ПОСІЯЛИ

Закладаючи міцну основу nlд І ня м у рядки мінеральних доб­ урожай завершального року рив, відб ірн е насіння пшениці п'ятиріч.ни, м еханізатори рад- на 690 гектарах , як і передба­ госпу << Rалитянський• в ·мфу чено планом . вивільнення площ від однорічНа сівбі ·Ьсобливо в ідз•начи ­ них і багаторічних трав та ін- лись м ехані зат ори Микола Во ших культур, проводили оранку лодимирович Н,уДін П ет рJ під озимину . У оптимальнІ Михайлович Зозуля . · стро ки в добре підготоJmе ний П _ КРИВЕЦЬ, грунт було посіяно, з внес ендиспетчер.


У ПАРТІЯНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ РЕСПУБЛІКИ

ВОМУ'ИZСТИ СZМДЕСВТИХ ~~· . гаді

П ІСЛЯ закінчення середньої . школ~ тисячі його

ровесників . мріяв продов·

жити навчання

в інституті.

ня обладнання. Якось розповів

своєму

і не пройшов по конкурсу. Не розгубив-

ві труби замінити на гумовІ.

виробництво. В . Власенко

з аноду, і бе з будь-якого перебшьІ!Іення

Помірну-

врівень з ни·м. а то й перевершують. Зрозуміла горді.сть В. І . Пшед!J?МИР-

нували працювати слюсарем по ремонту

найвищого розряду. І щоб далі опа~ову-

збагн ув с екрети скла дної техніки,

на механічний відділ. Нині -

немов

за'!-ар?ваний, н~

ш

лення такої продукції. І тільии досвідч~ний виробничник В. І. Пшедромирськии , ~о якого юнака прикріпили учнем, зна-

йцюв ДО НЬОГ·О підхід, посвятивши .У (<~а-

л

с ТА н о

ємниці>> професійної м айстерносТІ. Вштор Іванович - слюсар найвищого, сьо~юго ро з ряду -

я

ник успішно виконує індивідуальні

х

робничі показники у варішальному році п'ятирічки Володимира нагороджено знач~ами ЦК ВЛКСМ <<Ударник 1973 року» і <<Молодому передови:ку виробни-

8n

Е н ня цтва>>. Та Власен~о

Безперечно , роботу ремонтників не з авжди можна вирахувати процентами . Хіба що плановий ремонт обладнання, де можна визначити пе~ну норму в~ро-

мир.

його праці. Інша справа з поточним ре-

Володи-

бітку на робітника , а звІДси

обов ' язки члена бюро

ла. Зараз Володимир очолює заводський

Зовсім за короткий період молодни робітюш н е погано за своїв шорохувальні

монтом, тут критерій один - без перебійн а робота механізмів. І якщо це забез•

б і ля них . Тут же юнак переконався , що практик у без теор етичної підготовки на-

з своїм завданням . Саме такого принципу Володимир і дотримувався У с~оїй

поратися

бувати нажк у в а то. Скориставшис ь порадою вчит е ля ,

став

ретельно

вивчати

пе чено, значить , ремонтники справилися роботі . Коли він на

не е

а

штаб «Rомсомольсьиого прожектора>> .

У кінці минулого року комуністи шиноремонтного цеху виявили довір ' я мо­ лодому виробничникові, прийнявши його

в члени НомунІетичної партії. звання комуніста В . Власенко довує :J честю.

обслуговуванНІ -

устаткування функціонує,

ко.мсо-

мольської організації, де відповідав за роботу спортивного сектора. Адже він сам здібний сnортсмен-першорозрядник з футбола і другорозрядник з волейбо­

оцІнку

-

цехової

якщо

Дійсно, шлях

становлення

завдання,

Високе випран­

молодого

спец і альну літе ратуру . Багато читав технічних новинок з періодики , роашу:кува в у бібліотеках , магазинах ті посібники, в яких розповідалось про обладнан~ ня, що ремонтува в·. З свого боку. ~ех~ВІ спеціалісти, бачивши надзвичаинии ІНтерес Володимира до техніки, давали

на ремонті змінні норми виконує на 140 - 150 процентів. Своїм ставл-енням до праці В. Власенко завоював авторитет і повагу товаришів по ремонтно-механічній дільниці, вс ього колективу цеху. Через рік його обрали до складу цехового комітету

суча сника проходив спільно з розвптном його рідного підприємства . За десять років існування завод став рентабель­ ним, славиться своєю продукцією і не­ втомними трудівниками. Про одного з них і була наша розповідь. А ще відрад­ но. що й Володимир Власенко також ви­

док.

Значне

цього

виду

складав екзам ен на кваліфікацію, чл~.ни комісії одногол осно вирішили присво1ти

обов'язки . Промайнуло два роки трудового жит-

чили на nосаду старшого інженера тех­ нічної інформації конструкторського від­

цю.

фнні поради . l невипадково, :коли юнак

Вла, сен.ку третій розряд. Завдання , ЯJ:Се було поста влене перед Володимиром, ВІ~ викона.в раніше нормативного строку 1

при високій якості.

профспілки, де сумлінно виконував свої

тя Володимира і наступив час іти до лав Радянської Армії. Відслуживши , :комсомалець Власенко повернувся на рід-

ний завод, до своїх товаришів

НАИБІЛЬШОІ

ДОМНИ

гійншо заводу відійшов т~пло­ хід <<Суздаль» з незвичаиним

-

де­

талі для засипного апар~.та Наі!­ більшої в світі доменно1

печІ,

яка будується на Ириворізьном~ металургійному заводі. ЯJ:tщо ЧІ деталі доставляти по заЛІзницІ: довелося б ренонструювати ВСІ

мости від Череповця до Ждано­

-

ва

адже діаметр окремих де­

талей

вага

до·сягає шести

метрів,

а

тонн.

.- 90

Черепов!;!ЦЬІНИЙ мет~л.ур~ійний з2вод

-

єдине

в

краІН!

шдпри­

є мство . нке освоїло наплав.ку деталей так званим номпозицш­

ним сплавом. Цей сплав розро­ били вчені київського інституту

елентрозварювання імені Патон а ,

~ · О.

він дає змогу в юль'І<а

ра з ів подовжити строн

служби

деталей.

ЛИТОВСЬКІ ВЕРСТАТИ Експо з иція му з ею Иауна.сь.ко ­ го верстатобудівноrо заводу іме­ ні Дзе.ржинсьного поповнилася золотою медаллю Міжнародно­ го Лейnцігського ярмарку. Нею удостоений кордин а тио - розточу­ в а льний верстат, який обробляє дет а лі з точніст~ до двох. мі~,: рон .

Це

-

п'ятир ічці

третіи

у

литовський

в ідзна ч ений

дев ятш

в ерстат,

м і жн а родною

наго­

родою .

Зараз Литв а, верстатобуді~на індустрія якої з ародилася Т·ІЛЬ­ ЮІ у після в оєнні роки з допомо­

гою Російсь·кої Федер а ції,

Ук­

раїни та інших братніх респу­ бл ік , по в иробництву в е рстаТІв з аймає ч е тв е рт е місце серед сою з них республ ік . До кінця п' ят пр і чки в ип у ск н е рстатів у

Литві збільшиться ще в

1,8

з

програмним

полегшення

ваги дало

року

вже

з

допомогою

РРФСР

о

і

Жнива завжди серйозний

екзамен для хліборобів. Вони ніколи не бувають легкими, особли во для молодих механізаторі.в. Та цьогорічні, mt ми їх уже називаємо , минулі жнива своєю складністю перевершувалИ полередні. Працювати доводилося в норо'Г.Кі

години міждо-

щів'я. Як ніколи,

важливу

роль відігравала чітка органі зація праці, раціональне використання техніни, уміле маневрування нею .

Сьогодні .вже можна ска-

зати, що молоді механізато-

ри району

у. с пішно

склали

лективу Миколи Боришnоль-

ця (радгосп «Красилівський>>), Володимира Прудкого (радгосп << Требухівський>>), С. М. Юрченна (радгосп <<Р,усані·всьJШЙ\>) та Ми•коли Кучера (радгосп <<Русанівський>>). Останній екіпаж став переможцем

жнив. Номбайном СИ-4 з по-

дрібнюначамн

соломи хлоп-

Члени

ВЛКСМ

Микола

Тваринники нашого району протягом останніх роиів

з магання

підводилис я

кожної п'ятниці і переможцям вручався перехідний червоний вимnел та грамоти місЬЮ{ОМу комсомолу .

Т,реба .в і дзначити, що змага ння було напруженим,

пра вофлангові змінювалися кожної п' ятиденки. Вимпел побу в ав у молодіжного ко-

заготівлі

у своїх господарствах направлені на збирання врожаю на цілинних землях.

добиваються значних ycniхіп і вносять вагомий вклад у подальший

розвиток цієї

галу.з і народного господарст в а . Юнаки та дівчата активно включилися •в рух <<Т.варинниц11во ударна

справа особливо

комсомолу\> . Це відчутно зараз,

коли комсомольсьні Оjргані<sації господарств докладають в сіх зусиль, щоб під

І

ра­

ле.ктив. Переможцями його будуть В•важатися тІ екіпа­ жі,

зи на силос ,

зи на зерно,

трудівнинів

І.

Брежнєва

сільського

Механізована посяде

яка

місце, буде

нагороджуватимуться

грамотами

та цінними

пода­

рунками. Визначення пере­ можців провадитиметься он­ ремо серед

працюють

коле:ктивJв,

на

збиранні

тоnлі, :кунурудзи,

що

кар­

кормових

КУЛЬТУ\Р.

ПіІЦсум:ки змагання будУТЬ підведені після закін­

nроведення

чення

всього комплен· су збиральних робіт, · бюро МИ ЛКСМУ прийн·яло постанову «Про участь комсомольських ор-

осінніх

польових

ро­

біт за поданням секретарями комсомольсь.:ких організацій матеріалів,

зат.верджених

головними

ганізацій району у збиранні картоnлі та нукурудзи ура-

госпів

жаю 1974 рону\>. Оголашено конкурс на нращий номсомольсЬІНо-молодіжний нo-

Білоруська

ланка,

перше

зери

впливу

и.и.r.l'.и.r.F/..f.iV.hV/HН'/.иh".и.и/Н'///H/UН'.иh"Н'///O'Н'.N:N'.U..VA'ZZDYfN'fD'.J1iVНZD'H.D:A"/~.и.и.иZAJІ

овочі·в,

мольців-механізаторів буде занесено до Книги Трудової Слави ·міської комсомоль­ ської організації. Інші при­

до

гос-

комсомольсьиих органі:зацій , залучення юнаків і дівчат успішного

НУІ\УРУд­

нагороджена перехідним червоним виМlІелом міськ­ кому ~омсомолу та цінними подарунками. Імена :комсо­

на . Зараз ведуть наполеглй· ву · боротьбу за своєчасне збирання врожаю картоплі

до

45 200 -

.менше

гектара :кукуруд­

дів.

подарства Київської області у зв ' яз.ку з винонанням народногосподарських .планLв по продажу державі зер-

та кунурудзи. Для nосилення

не

з

кормових :коренепло­

500 -

ЦИ КПРС това-

Л.

одержать

центнері•в картоплі, 300

КомсомольЦі і молодь ее-

сенретаря

які

200

ЯltИХ працює молодь.

риша

:комсомолець

жни в арІв в з яло участь 19 комсомольсько - молодіжних ки

двомісячника

кормів та nідготовки тваринницмшх приміщень до зимівлі худоби створити всі умови для успішної роботи взимну. С'ооорено дві номсомольсько-молодіжні кормодобувні бригади, на поля вийшло 11 екіпажів, у снладі

Григорій Міщенко.

го ж екіпажу

Руденко з радгоспу <<Літк1вський>> та Володимир Прудкий з радгоспу <<Требухівський>> по закіМченні жнив

екіпажі в та дев'ять молодих водії в автомашин . Підсум-

час

ла разом з усіма трудівнинами сільсЬІКого госnодарства палко відгj"Кнулися на ПJ,>ИВітання Генерального

іспит на хліборобську майстерність . За їх безпосередньою участю зібрано по ~8 центнер і в зернових (без ку-

курудз и) з площі 3468 гектарі в. У районному ноннуреї

1

ці підібрали вални на площі 196 гентарів і намолотили 520 тонн зерна. ІWащим ееред шоферів став член цьо-

агрономами

та

рад­

птахоФабрик

В. МУСІЄНКО,

завідуючий відділом ком­ сомольських

оргавізацій

міськкому ЛКСМУ.

~VAVAri.II!IIИIIIIIIIIII--IIII'J!'IJ!iv..rJIJ!VO~.QU&:;,РСР (Вітебська область).

Поблизу сіл

Плиио

і

Панери но

від-

крито меморіальний комnлекс «Прорив». .. Весною 1944 року в цьому раіІоні народні месники Полоцько-Леnельсько• nар­ тизакської зони nрорвали кільце блокади фашистів, nроявивши при цьому

ра­

безприкладну втрат у ді те·~ .

живіІі

мужність силі

і

і

героїзм.

техніці ,

Партизани

вивели

з

завдали

собою

15

ворогові

тисяч

величезних

жінок, стариків і

Скульnтурка комnозицІя симв<мічно відтворює прорив партизансь_ких бригад один з найбільu/ героічиих моментів двобою. На плитах увічнено імена 1450 героїв, які загинули в боях з фашистами в період олокади .

програм~ створе1_п

Ав·rори

лу

меморіального

комплексу

-

лауреати

Білорусії народниІі художник скульптор

Ю. М.

Укр а їни. (ТАРС-РАТАУ).

стор.

в

О, ЛЕИКІН, кор. РАТАУ.

Фото автора.

копструнторІв

2

видали

хунок зустрічного плану на пів­ міл·ьйона карбованців різної про­ дукції.

С. ПРИСТУПКО. На знімну : комуніст В. Власенко.

управЛІння.м.

Перші агрега ти з ниlУІ у пра в ління~1 у ж е

випли­

Донецькі машинобуді·вники з

початку

ділу .

за. У 1975 році з н а чну частину п р од укц і ї с тано в итимуть в.ерста­ ти

що

ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАННЯ ЧЕКАЮТЬ НАГОРОДИ

Від причалу промислового порту Череповецького металур­

вантажем. На його борту

р1к

устаткування

&~~~~~~~~.... ~ ДЛЯ

в_перlІ!е

змогу замість двохсот передба­ чити в річному зустріч·ному плані випуск 11рьохсот лебідок. В розра­ хунку на підвищений план у ме­ хано-сКJІадальному цеху N2 ІЗ ст.ворили опеціалізовану дільни­

ріс за ці роки. Нещодавно його nризна­

по бри-

плану,

визначальнии

ває із зустрічного плану. Це на­ цілює трудівників на пошук і ви­ користа.ння .резервів виробництва. За црІІJКладом ·Ка!русельника делегата XXIV з'Ізду КПРС ко­ муніста А. М . Ракова на підпри­ ємстві почав.ся .рух за збільшен­ ня зйому цродукції з кожної оди­ ниці устаткування . Сотн і відряд­ ниІКі·в розробили особисті .плани піщвищення продуктИВІНостІ пра ­ ці. Під своїм контролем парторга­ нізація тримає комплекс заход!в, якими був підІКJріплений зустрІч­ ний план . Зоюрема, конструктори добилися зниження металоміст­ кості шахтних маневрових лебі­

не тільки хороший труактивіст громад<;ькоrо

дівник . Він -

Приємно навчати людину, яка: з бажанням . 3 вогником береться за спр~ву, - ро з пов і дає ..~ · І . Пш едромир~ькии. - Тоді хоч еться ш вс ю душу , сво1 знан-

не рстати. вж е навіть міг сам

коиуєтьоя

життя піДІІІриємства. Два роки виконував

-

V

со-

ціалістичні зобов'я.зання. За високі ви-

ста в справжнім порад-

ником і наставником Володимира.

ня вкласти. Сам е т а ким і був

він сту-

дент-заочню: третього курсу. Особливо приємно , що молодий робіт-

міг усв ідомити , що людиНІ шд силу ЦІ механі з ми . а біл ьше вс ього виготов-

на

п ' яти,річки . Боротьба за його здійснення один з головних напряМІКів діялЬІІJості партійних організацій . З ініціативи парткому на заво ­ ді сrворено раду сприяння соціа­ •lіспіqного змагання. Вона веде пався·кденний обл·ік виконання зобов'язаІНь, популяризує передо­ вий досвід. У кожному цеху ста­ ло правилом: майстер оцінІ?є працю ·на кожному робочо.му МІС­ ці не тільки за процентом виm­ н а н.ня норми, а й за тим, я·к ви­

робництво, юнак вступив до технікуму

яка

зустрічного

прийнятого

вати но в і досягнення техніки, зуміти з них вибрати головне і запровадити у ви-

давал а друге народження автомобільним шинам. Перші дн і, як згадує сам Воло-

ди.мир, ходи в.

вом

ського, бо Володимир став спеціаЛІстом

монтному цеху. Не зразу сільський юнак

почалися

Qрганіз.аці­

сумІКи роботи в звІтнии пе,рюд, комуністи оцінюють їх насамnе­ ред з nозицій виконання колекти­

зом з підприємством, яке н а той час було зо в сім молодим.

в одному з - шиноре-

збори

партійних

ефект для цеху .

пропозицію.: економічини

ставника , ніж та , коли його учні стають

запропо-

цехавих

ях Донецького машинобудівно­ го заводу імені Ленінського ко.м­ сомолу України. Підбив~ючи І_ІІ,д­

Мабуть . нема більшої радості для на-

можна сказати, що він ріс, мужюв ра-

технологічного обладнання ведучих підрозді л ів за воду

в

нали вже вдвох і прийшли до висновку

подати раціоналізаторську нка згодом дала відчутний

шиноре!"Іонтного

Вчорашньому випу скникові

Зві'І1но-:виборчі

колишньому наставникові, що бУ,ЛО б доречніше .в одному з пристроїв метале-

ся юнак перед першою невдачею в життрудиться в колективі

РЕЗЕРВИ ЗУС1 РІЧНОГО

нишукує шляхи ефективного винористан-

Здається.

зробив все можливе, ек замени скла~. але не набрав потрібної кількості баЛІв

ті і без в агань пішов на Відтоді йде дев'ятий рік.

І знову улюблена робота, новІ по-

шуки . Володимир постійно. працює над п ід в ищення м с вого професІйного рівня ,

Володимир Власенко, ян І сотНІ,

Градов і Л.

М. Левін .

На фото: фрагмент меморіалу

А.

премії

о.

Ленінського

АннкеАчик ,

• Прорив•. (ФотохронІка

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

П'ятввцs,

13

вересня

комсомо­

архітектори

1974

року.

о

ТАРС).


НА ОСНОВНОМУ НАПРЯМКУ Генеральний

секретар

ЦК

них

на

поживні

Працівники їдальні Пу­ хівського радгоспу-плем­

птахорепродуктора організували

речовини,

КПРС товариш Л. І. Брежнєв,

можна

виступаючи

віддачу. Адже нехай на певе­

сіданні

в

нагоди

на

м.

урочистому

за­

Новоросійську

з

одержувати

ще

бі.ТJЬшу

ликих площах у нас було ви­

вручення місту ордена

рощено

Леніна і медалі «Золота Зір­ ка», пі;щреслив, що «В неба­ чених раніше масштабах про­

на

пшениці

кожному

сорту

гектарі

«поліська-70 »

ВОАЯТься роботи по сучасному

4 7 центнерів зерна, Ідлічівка дада по 42, а на круг при зобов'язанні 35 центнерів її

технічному оснащенню нашого

одержали по

,сіnьськоrо

госпоАарства,

хімізації

і ме11іорацІІ

по

Треба

земель.

жнива,

І ми це буАемо робити й далі у ше

таким

шляхом

11аше

господарство

сокого

рівня

сіль­

j:jосягне

як

ніколи,

були важ­

кими. В кінцевій фазі дозрі­ вання хліба шквалистий вітер і заливний дощ повалили його

всезростаючих обсягах. Ли­

ське

36,3.

сказати, що минулі

велося

застрсовувати

альні пристрої на жатках для

задовольняти

зростаючі

підняття хліба при роздільно­

харчу­

вання і сировині для промис­

му збиранні. Кожен колектив збирального агрегата проявив

nовості.

справжню

потреби

в

продуктах

Цю турботу партії і

УРЯД]

на

ми, хдібороби, відчуваємо по· · всякденно. Тідьки за останні роки

машино-тракторний

радгоспу

майже

імені

на третину.

поповнюватися

якісними

погожа година

Кож­

на

зріс

високо­

ли з комбайна

потужними тракто­

809

тонн

новими зерновими комбайнами «Нива», «Кодос» та іншими.

зерна найбі.ТJЬше в радгоспі. За ними першість. Шофер Олексій Олександрович

Перехід обслуговування техні­ ки за методом богодухівціn

перевіз . з поля на тік бідьше

рами, юt «Т-150К», «К-700»,

дав

мождивість

строк

її

продуктивність,

Лесик автомашиною «ЗИЛ-55і> тонн зерна. Тепер закладаємо міцну ос­

800

продовжити

роботи,

підвищити

знизити

нову

собі­

Велика робота проведена по меліорації заболочених земель, організації поливу від Бор·r­ ницької системи, створення дарства,

1'іШЛИЧНОГО

спеціалізації

виробництва

державі

та

продуктів

найбільше

місяців

ГОСПО­

прод&жу рослинни­ року

було надоєно на кожну коро­

ням

ву 2590 кілограмів молока; а виробництво його на сто гек­ тарів

сільськогосподарських

1065

центнерів.

Де­

жу державі модока виконаний

більш як у півтора раза.

Зросла врожайність усіх сільськогосподарських кульзокрема

одержано

31

з

центнер

зернових, кожного

-

яких

ніж у минудому році. Та з до­

і

перехресним

довжують

закладати

кукурудзи,

розпочади

директор

На кабінах п'яти потужних землерийних машин, .в!дправле­ них з київського заводу <<Черво­ ний е~скаватор», червоніє на­ пис «Комсомольський привіт

Разом

з

ексна.вато­

місяць .раtНіше кияни

про свої

строку,

послали

Всесоюзної

майже

трудові

на

молоді

будівникам

ударної

рапорт

досягнення.

Рік тому юна:ки і ді.вчата

Чорнобильську атомну елек-

тростанцію, меліораторам Біло­ русії, гідробудівникам Сибіру достроково відправлено сто екснаваторів.

ви бачите

завжди

дяку­

ють робітники.

Фото П.

Голо,ваня

ВИКОНАННJІ

$А ПОЧИНОМ

ПЕРЕДУСІМ У надто умовах

складних

проходили

жнива

причин

трудівники

рюючи

цього

дова

вилися· з

успішно

поставленими

дисципдіна,

зокрема

спра-

доярок,

неекономне

ви-

завдання-

Нинішньої осені особливо ста­ ранно трудяться радгоспні Іtормn­

1890

центнера зерна, а пшениці одер- ного силосу, а є можливість за­ жано по 33 центнери . класти його близько 26 тисяч

Про це доповів недавно на від- тонн. Є, крім

того,

3,5 ·rисячі

критих партійних зборах дирек- тонн концентратів та достатня тор радгоспу А. Д . Грязєв. кількіс·rь грубих кормів. Результати

-

роботи наших

непогані, -

Але використано ще не всі ре-

сказав зерви.

він. року

-

ми

недовИІtонали . Тепер

Потрібно

вчасно

і

без

Але взятих на початку втрат с1:осити отаву бага'rорічних соціалістичних зобов'язань трав, зібрати й засилосувати бу­ перед

рякону гичку, картоплиння тощо.

1:олективом стоїть ще одне важ-

Для успішного проведення цих

диве й невідкладне завдання робіт адміністрація радгоспу та забезпечення тваринництву еитої робітком профспілки розробили і теплої зимівлі.

го

ницьких ферм, зокрема про ство­

Комуністи

а

також

систему

на чолі колекти­ використаншІ

за

вої бази

середньої

-

підкреслено у рішен­

ні зборів . Необхідно зробити все , щоG різІtо

піднести

продую· ив­

ність худоби, досягти кращих по-

нинішнього

року у радгоспі одержано 8 серед- 1•азників у виконанні соціаліс'rич-

ньому по 2112 кілограмів моло- них зоGон'язань. ДотриманнЯ да­ ка від корови . Це значно бїльшс, ного сдова - нині най_го.11овніше ніж було

торік у цей час.

Але

продуктивність дійного стада ще

з

копати

радгоспу.

завдання

кожного

трудшника.

Г. МЕДВЕДЕНКО,

1

досить низька, по наі1 оях молока ЗМІНУ

Першу тичних

партію

тепло.

комбінат

ЛІНОЛЕУМУ і

нетканих

сните­

.звукоізоляційних

виготовив

Калнціємський

будівельних

матеріалів.

Новий матеріал красивіший і еко·

цукрових

працюють

буряків

підвnщенням

співробітники

старші Н.

П'ятниця,

громадський коресnондент.

В.

(Фотохроніка

номічніший від лінолеуму. В ни­ нішньо'Му році будівельники одер­ жать

з

латвійських

десять нових конструкцій,

видів які

я.кість опорядження

підприємств

матеріалів і поліпшують приміщень. (ТАРС).

продажу їх дер­

плантації

цукрових бу,рm<ів

займають в нашій республіці 1 мільйон 7 55 тисяч гекта,рів.

З метою більш організовано­

го проведення бурm<ових жнив у

господарствах

застосовувати­

муться прогресивний потоновий

і потокаво-перевалочний спосо­ би збирання. Вивезення вро­ жаю йтиме за єдиним комп­ лексним планом

графіками.

і

потодинними

Іх спільно .розроби­

ли

господарства,

ди

та автотранспортні

цукрові!

заво­

підпри­

Вантажні машини пра­

цюватимуть

цілодобово.

До переробки бурянів нnвого врожаю готові всі

168

заводів.

і

автопід­

Більшість бурякопункті.в попов­ нилася

автовагами

йомнинами,

буртоукладальними

машинами. Механізовано про­ цеси відбо·ру проб для анал•ізу

1974

не

роботі

менше

щодня двох

прийма­

мільйонів

' кіль.кLсть піД'приєм­

вперше.

заводів

оснащено

реконструйо­

новим

техноло­

гічним і енергетичним У'СТатку­ вання.м

з

програмним

керуван­

ням . Тільки за рахунок освоєн­

сортів

ня

куль­

додат.кових

потужностей

республіці щодоби Чимало зроблено

Квасова,

снощtлення ня

вт.рат

для

тех,нології, сировини

вдо­

;щижен­ і

готової

цродукції. Подбали спеціалі­ сти і про розширення асорти­ менту жому. Крім свіжого.

багато

завод і в

випускатимуть

сушений і гранульований, а також збагачений азотистими

РАТАУ).

добавками і мікроелементами . (РАТАУ).

р.

в

переробля­

тиметься на 15,2 тисячі тонн їоре.н.J.в більше. ніж торік .

наукові

• вереСІІJІ

плани

Роботи попереду багато. Ад­ же

вано,

Фото В . Дяченка .

13

дарські жаві.

Багато

ні ділянки буряків.

(РАТАУ) .

перевезення

лися .зібрати солодкі .корені у найстисліші строки, виконати і перевиконати на:родногоспо­

ства

С. П. Рибак і кандидат сіль­ ськогосподарських наук Р. М. Бендерський оглядають дослід­

понад

для

коренів виділяють і радгоспам м!ні­

тонн сировини. Така коренів надійде на

урожайності

нових

сjльськогосподарських

фото:

машин

стерст,ва автомобільного транс­ порту УРСР і «УкрсільгоСп­ техніна>>. У трудівників бурякових плантацій, .колективів цук,ровнх заводів нашої .республііІ\И ШИР9ку підтримну знайшов схвале­ ний Центральним Комітетом КПРС почин кубанських буря­ ководів, які закликають швидко і без вт,рат зібрати вирощений урожай. дати країні більше цукру. Підтримавши цей па­ тріотичний почин, працівники

ти

тур.

На

вину

солодких колгоспам

змінній

інституту

виведенням

господа,рства

сировини. Високопродуктивна техні.ка дасть змогу при дво­

науково-дослідного

над

сільського

зустрічають їх у всеозброєнні. Для збирання підготовлено 28 ;тисяч комбайнів, близько 19 ти­ сяч буртюнавантажувачів, 89 тисяч автомобілів. Майже поло­

ємства. НА

і

ники

резервів, створенні міцної кормо­

ланки. І ніхто не залишився бай­ місяців

-

ву у боротьбі

дужим.

За вісім

заохочення,

додаткової оплати.

рення необхідної кормової бази, в основному йшла мова на збо­ рах. Тут були присутні багато тваринників, зооветеринарних керівники

На буряк·ові плантації Унра­ їни приходять жнива. Трудів­

заходИ морального й матеріально­ бурнкових плантацій зобов'яза­

Про роботу колективів тварин­

працівників,

І ЯКІСТЬ

недостатши

гектарів озимих і ярих зернових добувники. Вони вже заготовили культур видав у середньому 28,7 понад 12 тисяч тонн кукурудзя­

рільників

ТЕМПИ

ал~ тру­

трачання кормів.

ми, в стислі строки зібрали ви-

рощений урожай . Кожен з

відставання,

контроль за роботою тваринників,

полів, . перебо­

труднощі,

цього

найгодовніша-незадовільна

року в радгоспі « ГоголівсJ,КИЙ». Але

ДЕВІЗ:

господарство посідає одне з ос­ танніх місць у районі. (:; кілька

погодних

КУБАНСЬКИХ

БУРЯКОВОДІВ

30БОВ'Я3АННЯ­

Сумська область . Співробітники Іванівської досдідно-се­ лекційної станції Всесоюзного

п!.д­

при€мства взяли шефство над виготовленням машин для Все­ союзних ударних будов. З по­ чатку року на десятки об'є-ктів

-

силос

М. КАЛЮЖНИП,

на

-КамАЗу

виготовленими

на фото.

килимів

КИІВСЬЮ ЕКСКАВАТОРИ

КамАЗу!>>.

з

картоплю.

наших супіщаних землях, бід-

рами,

способом

У ці дні механізатори про­

на сім більше, що

Марченко, яких

процентів прп високій якості .

гектара

свіду переконалися,

на­

ливо відзначаються сіваJІьні агрегати трактористів Вододи­ мира Івановича Яремчука, Андрія Семеновича ОстапчуІtа та Леоніда Опанасовича Тол­ мача, які виконують щоденні норми виробітку на 130-140

в' ятимісячний план по прода­

тур,

на

нормою висіву 320-330 кі­ дограмів зерна на гектар. Ще день-два, і з цією роботою ме­ ханізатори справляться. Особ­

угідь становило 826 центне­ рів, то за нинішні вісім міся­ ців є, відповідно, 3122 кідо­

грами і

та Іллічівку, які прижилися

урожай. Під час підготовки грунту внесли відповідну кіль­ кість мінеральних добрив, а на подивних землях зробили вологозарядку по 400 ку­ бометрів води на кожний гек­ тар. Сіємо відбірнnм насін­

радгос­

минулого

наступного

ших землях і дали найвищий

цтва і тваринництва. Якщо за вісім

урожай

ліську-70»

пу. Усе це сприяло збільшен­ ню

під

року. Насамперед, вирішили із щести наявних у радгоспі сортів пшениці посіяти «fіо­

вартість продукції.

ПОТУЖНОГО

дей виявляють завідуюча радгоспною їдальнею Гали­ на І вані в на Добровольська і кухарка Ольга Арсеніївна

жнивах.

за сезон

Ба­

гато старання і вміння в організації харчування лю­

максимально

Особливо високих показників добився комбайнер Микола Павлович Максименко з своїм помічником Миколою Семено­ вичем Остапчуком. Вони вида­

Він став

такими

майстерність.

використовувалась

парк

Щорса

регати, гарячу їжу вивозять

безпосередньо в поле.

спеці­

що дасть можливість повністю наші

робітників, що трудяться в полі. Щоденно вони готу­ ють сніданки, обіди і вече­ рі більш як на сто чоло­ вік із смачних і високока­ лорщних страв . Механіза­ торам та робітникам, що обслуговують збиральні аг­

додолу на великій площі. До­

ви­

інтенсифікації,

добре

харчування

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

3

стор.

о


Слідом

за

Гвінеєіо-Бісау

~н~днеПОІ~~;г~~~льне в~~~:

~Fаф~:а~~ь~~г~ен~~:~~~~: ту Мозамбік залежність.

вересня

з амбії

столиці

псртугаль.ських Збройних сил У м азамб іку.

в

л усаці

-

~~~~~у ка~~;~~~

тіс~?га~~:~~~~t~~\

8

здобуває не-

7

Мо за мб І. к· напередоднІ· незалежностІ· п ідписання

угоди

. було

·зробили

спробу повернути

В адміні·стратиююму цент-

·' амб·l'J{y, с>

в день,

сували

в Лусаці істориЧІНу

Мо-

НИХ

справ

•.,... мін істр за.кордонЯн заявнв

пред-

африканців і білих брали учасТІ, у г,рандіоЗІНому мітингу з нагоди підписа,ння угоди в Лу.саці. Учасники мітингу висловились· на niJд-

для Моза·мбіку угоду, праві ек:стремісти з числа білих поселенців вчинили заколот у ло.ренсу-Маркіші. Вони захопили місцеву радіостан-

потерnить <<порушення порядку>> в Мозамбіку в nepeхідний період, який передує наданню цІй території незалежності. ГромадсЬІКість

му правлі.нню Портуrалії на

переходу всієї повноти

та, заявили про

під-

у місті , повели зухвалу про-

нСІІЙШВИідШе завершення цьо-

йо.го межами . однак , знайшлися сили, яким припала не до

Дії занолотннків знайШли негайну підтриміКу у раси-

тересам як nортугальсЬІКого , так мозамб~1<ськоrо наро-

цій африканській териrоn 1 ї. А поки що , до офіційного проголошення незалежност.і,

країною управлятиме тимча-

совий

уряд; сформований з

представників

ФРЕЛІМО і

кіші кільна десят,ків тисяч

начає початок довгожданого ди в країні сnравжніх

тримку підписаного докумен-

вла-

до ру.к його представників .

Для обох народів До .встановлення

.

ництва . за що

с

п· робі1' 18

свою

тримну ФРЕЛІМО . У Мозамбіку і за

це шлях відносин

і

.

ршноправносТl

ста,внюш двох сторін підпи-

ПортугалІї

во, в Мозамбіку. ПортугальЦЯІМ воно несе з собою закінчення ще однієї ненависної колоніальної вtйни. Для народу Мозамбіку воно оз-

Португалією, так і, особли-

Лоренсу-Мар-

коли

:

заходів

за'Колоту.

МО) і портуі'альсЬІКого уряду nідписали угоду, за якою 25 чер.вня 1975 р. Португалія офіційно проголосить незалежність Мозамбіку. Ця подія покладе край 4ОО.річно-

рі Мозамб.іку

под1'й У

вжили

приnушення

піднесенням

Мозамбіку (ФРЕЛІ-

як

назад роз.виток

ФРЕЛІМО

для

nредставнтш Фронту вшз:во-

лення

зустрінуте

бо.ролися демократичні патріотичні сили обох країн .

з

ЇХ

ян

смаку досягнута між

фрон-

ським урядом угода.

Вони

цію, .Ряд важливих об'єкті·в

наnолегливо

обох країн в.важає,

па.ганду проти угоди і сn!•вробітництва з ФРЕЛІМО

дез.ії,

для

яких

дів.

nрихід

А. БІРЮКОВ,

.в мо 1

ФРЕЛІМО до влади

що як-

го перехідного періоду якнайкраще відnовідатиме !н-

стів Південної Африки і Ро-

том визволення і nортугаль-

-

М. Соареш, П~ртуІГалІя не

оглядач ТАРС.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

БУДЬ ТЕ ОБЕРЕЖНІ В ЛІСІ У вихід.ні дні на лісових га-~ голову треба

почиваючих, особливо навесні, влі'N<у, восени. м··яна зелень дере.в , СЛОІJ(ійна тиша все це

ти з довгими рунавами, туги~ манжетом і прилеглим KOl\11· ром, брю!ш з широким поясом.

зн імає втому,

те взуття.

впливає

на нас,

повертає ба,дьо-

рі:сть. І багато

хто, розслабив-

шись, забуває про елементарні правила обережності при перебуванні в дісі, на лузі .

Справа в тому, що серед лісових ко:v1ах чимало є таких,

що можуть принести серйозну неприємні·сть .

на ногах -

шкарnетн': і закри­

пра.в илами -

Не нехтуите цими

відкритий

вищного

.кліща,

не для лісу. Від-п о чивати бажано в ял инкових чн соснових лісах -

може

СПОРТ

СПОРТ

високим для 11 вікової г.руnи

Нещодавно нецьну

в

До­

прово~илась

першість У1<раїни се­ ред спец і алі'Зо.ваних дитячо-юн ацьки х

зайняв третє місце У бігові на 5000 метрі-в з результатом 15 хвилин 55 секунд.

ганнях брали участь і уч.ні Б.роварсьної ДЮСШ П. Омельчен­

ко. Ю. Яскал Є рженко ва.

спор ­

тивних шкіл з легкої атлетики . В цих зма-

та Л .

Чатирнадцятирічна

Любов

.

В еликого ус піху до­ бивс я Юрій Яснал. Він

сіла

Всі

мі.сце

учасни·ки

змагань

цих

тренуються

Б. Озерчу:ка. В.

Єрженкова по-

,восьме

-

результатом-

2.23,9 секунди.

у

ГРЕДУНОВ,

представник

з

команди.

------

там менше кліщі.в. Місце для ночівлі вибирайте на галяви­

нах хоойного лісу, особливо уникаючи липових дерев. Тра-

у.нус пасо- щуйтесь поблизу

який

одяг

-

Одним з найбільш небезпеч- ву бажано скосити.

них для людини є

СПОРТ

надівати хуст-ку

лявинах зустрічаємо багато від- чи шапочку. одяг повинен бу­

благот-ворно

СПОРТ

І ще

одне

Не розмі­

копиць сіна.

застереження: не

спричинити захворюваннв на залишайте після себе відходів туляремію чи енцефаліт , при lЖl, вони цриваблЮють тва­ яких в ражаєть.ся мозон. рин, які можуть занести кліщ. 1-\орнсно перед походом у При за раженні .в людини вибб б · никає за,гальна слабкість, силь- ліс 0 ризкати ее е 1 одяг спе-

ні головні болі, починається ~:.ш~~~м:ідг:::~:и:~ма~і.дина­ озноб т а блювання,

різко під­

німається температура. При захворюва,нні енцефалітом до

Якщо все ж таки трапилося. що нліщ міцно присмоктався

ки, як сонливість, спостерігаються психічні · ро·зладнання,

сиtь змазати жиром частину тіла кліща, яка залишилась на

'цього додаються ще такі озна- до т·іла і важко його зняти, до­

іноді

затемнення

свідомості.

поверхні шкіри. Знімати його

Часто хворо6а лишає тяжк•і на- треба обережно, щоб не зали­ слідки. На

шити в тілі хоботок, який мо-

людей

нападають дорос­

же виклик ат и

запалення.

Не

лі кліщі , які особливо антивні ВИіКИдайте кліща на дорогу чи в

травні-липні,

а та.нож

восе-

на

підлогу:

його

треба

знищи­

ни. При темnературі нижче ти. восьми градусів голодні -кліщі Ноли вас укусить кліщ, обоховаються у лісову підстилну . В теnл і, погожі дні, nісля

дощів кліщі особливо активн і . Тож, бу.ваючи

в ліс і ,

будьте обережні.

При

завжди

нагоді

стануть найпростіші засоби за-

в'язново звертайтеся до лh<аря . Завжди пам'ятайте : най­

к раще

Л. ВЛАСЮК,

Для юнацтва . сНа шкільних широ - ~1 9.45 -

форм а ційн а програма «Вісті>. 19.30 -

цт

Пр ограма переда ч . 9.05 _ 9 .00 К. т. Гімнастика . 9.20 __ Но вини. 9.30 ·- к . т . «Кни жка в т воє му житті • . 1 о . 1 5 _ с. Сапіро . •Без кіНЦJ!> . Б ага тосе р і іін а телевистава. Ча стин а ч ет ае рт а •Гол овна 11 оса да» . 11 .05 - сПоез і я » . ю. Т уві м. До 80- річчя 3 дня народження . 15.25 _ Програм а передач . фільм 1;->.30 _ докум е нтаJ1 ьний

•Кат ери.на Твердохліб• . 15.50 - В ефі рі •'>І.олодість» . 16.20 _ с Нариси істо рії н а шої Батьківщи ни• . 17.00 _ сРо 3

н а ми ,

роби

як

роби

краще

теле ба ч ення

ми ,

НДР .

ві д повідає

член -

нас » .С nільн а прогр .а м а Л ен ін градська ·

18.00 - НовиІ<И. 18.15 - К. т . «Те атр «Дз він очок• -.. 18.30 _ к . т. «,J1юбите л ям балету. . 19.00 - К. т . На за пи -

тання тел е гляд ач і в

кореспондент АН СРСР В. Г . Афа насьєв . 19.30 _ к . т . Мjжнарод ний тур -

н і р з хGкея на приз г а зети сИзве ст ия » : зб ірн а С РСР-збірн а Фінляндії . 21.45 _ Інформацій н а nрогр а м а сЧас • .

22. 15 _ к . т . «Здрастуй дру г• . Спільна радянсько - у горс ьк а nрогр а ма . Програм а УТ Н овини . 11. 15 -

11 ОО -

до кум ентальни х

ний

ЗО-рі ччю

України

ві д

г а рб ни кі в . «Миттєвості « Шкі.1ьниіі

ської Е>іііни

20 - х рок і в». н а род Жен ня

філ ьмів.

ви зволення

Ф естива ль при с вяче -

Радя нської

нім е цько-фа ши стських з а -

Документаль ний історії » . 11 .35 -

е кран ».

в

р адя н с ьк і іі

12. 15 О.

Те м а

П.

фільм К. т .

громадян -

л ітературі

до 80- річчя з дня Довже нка. Ху дож ·

н ій філ ь м . Щорс » . 14.10 -

К

т . Ест -

р ад ний конце рт . 15.:>3 Наш а афіша . 1G.OO -- с Н асе.ое нн ю п ро ц ивільну обо рон у> . ( Кіровоград ). 16.20 Му з ич ний фільм « Акробат ичні ес кі з и » . 16.45

СПОРТ

8

тах» . 17. 15 •Кают - ком.панія сГлобус•. (Одеса ) . 18.00 Рекл а ма . Ого лошення . 18.10 Документальний фІльм. •Ке рченська протока> . 18.30 •ПоезІ я ЮЛІана ТувІма•. 19.00 Ін-

П'ЯТНИЦЯ, 13 ВЕРЕ С НЯ

гО' телеба ч е ння і

захворю­

дотримання

СПОРТ

8

СПОРТ

8

СПОРТ

8

8

е:н~т~о~м~о;л;о~г~с;а:н:е;п:ід:е;м:;ст;а:н:ц:і:ї~._;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -

би

суворе

-

прав ил захисту від нього.

хисту. Під час походу в ліс на

Програма

попередження

вання

«ВІт чизно

моя неозора>. 20.30 -

сН а

добран ІЧ. дІти! > . 20.40 сНа ланах рес публіки» . 20.45 - К . т . «Вечірні зу стр і чі » · 21.45 - Програма « Час•. (М .) . 22. 15 - Х у дожній тел ефіль м «Спогади пр о великий з ал• . 23.35 - Новини. Програм а на Київ І обоІІасть 18.00 - Наш а афі ша. 18.05 - Екра н ст~!Іента- за очника. П е рший курс. Ан rл tиська , мов а . Мн ожина tменни.кІв не-

означених часів . Нім ецька мова •діє слова з В І докремлюваними префіксами » . 19.10 Фільм - кон церт «С пів ає Лін а Прохорова •. 19.30 •Резе рви н а с .,ужбу виробн ицтву. · 20.00 - Ху до жній те.1 е ф і льм «Р е корд> . 21.05 «Е кра н молод их• · «51 + ТИ > · Конкурс· но - р оз важ а л ьн а п рогр а-м а . 22.30 - Ін форм а ційн и й випуск •де нь З:а д н е м• . СУБОТА, 14 ВЕРЕСНЯ

Програма ЦТ -:- Програма пер едач . 9.05 К. т. ГІмн астика. 9.20 - Новини . 9.30 9.00

д ітям про звір ят . (Ленінгр а д). 10..00 - Н а здобуття Державної пре-

сСлово п ро хліб• . Теленар ис .

Вперш е н а телеекрані . Виста­ ва Новосибірського театру м уз ичн ої комедії •Чарівна Жуаніта•. (21 .00 Інформ аційна програма «Час> . ) . 22.55 - К. т . Ч ем п іонат світу з кінного три-

20.10 -

борства .

(Англ ія) .

23.25

Програма у

Новини.

-

r

~и » . (Заnоріжжя ) . 12.05 - Кон церт . 12.30 - сТвій ві ль ний ча с». (Дон ець.к). 13.20 - До кументальни·й фільм •Ке рч». 13.30 - сЕкран молодих• . еГоласую за профес ію• . 14.30 - П. І . Чайковсь кий . сС nляч а

к рас уня•. Виста ва О деського

теат р у· опери та бале:rу . (Одеса). 17.00 - Для школярів. сСурмач• . 17.30 - еЕ кран передового дос віду> . Доку м е нта.1ьний

філ ьм

«Виnробування•.

!8.00 Інформаційна програма сВісті •. 18.30 - К . т . Першість СРСР з

футбо.1а : сДи на мо• (Київ) . - сЧорно­ марець • . В nе рер ві - сНа ланах рес публіки• . 20.45 - «На добраніч , ді -

конан нІ

студента -за очника .

А.

Мокрен ка .

ров 'я• .

композиторів

народного

(Київ) .

артиста

13.40

Науково - популярна

-

у

ви-

УРСР «Зда -

п рограма.

14.10- Художній фільм сДжульб арс». 15 .2~ сОчевидне иеАмовірне• . 11>.2,> - К . т . Програ ма мультфільмі.в : •Ж а рти• , еМ и ш укає мо кл я ксу• . \6.55 - К . т . с Д іт и Країни ра.д>. Прем 'єр а докум е нта л ьного телефіл ьму сЩаслнве

д итинство• . 18.00 - К. т . Ч емпіон ат кра ї ни з футбола : сСпартwк• сДн­ н а мо~ (М оскв". ) . В п ерерві новини .

метою безперебійного постачання

на

~

тн ! • . 21.00 - Програ-ма еЧ ас• . (М . ) . 21.30 - Вперш е на телее кран і. Болгар.

ра д янських

Т3А ГРОМАДНИ МІСТА БРОВАРИ І БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ

~~

9.00 - Н а ш а афіша . 9.05 - К. т. Для дітей . Художній телефі ль м сПрин ІІ та ж ебра к• . 10.25 - До Дн я п рацівн ик а л ісу . «Рукотворний ліс> . ~ ( Ворошилов гра д ) . 11 .00 «Гей, на високій полонии і» . сТр у довий де нь вівчар ів• . (Чернівці) . 11.30 - Телеві з ійний народн ий універсwrет . Факул ь ­ тет н аук и і техніки . с:Ста.чь п 'ят и р іч ­

мн СРСР 1974 р. в галузі образатворчого мистецт.ва і архітектури. 10.30 - Для вас, батьки . 11 .00 - Музична про г р а м а сРанкова _ пошта > . 11 .30 В ефірі <Молодість> . 12.55 - К . т . Пі с ні

~--~~~;;Е~;~;~~~Р~;м~т~~~~;и-~

ський художн і й фільм сГерл овсь ка ітсорі• . 22 .55 Вечір.ні новини. Програма на Киів І область

18.00 -

гл·ій ська

Наш а

мова.

аф іш а .

сОсновн.і

Екран

18.05 -

Другий

курс.

труднощі

Ан -

пе-

рекла ду з ан глійської мови на укра їнську> . Німецька мова. с§ 19. Підрядні

дожній

20.30 21.30 -

у м овн і

фільм

речення».

сОблн;ччям

19.10 -

К . т. «Літературна Муз ичний фільм .

до

Ху­

вітру>.

субота> .

!

! ~ .

період опалювального сезону

газового

1974-1975

ПРОПОИУЄИО

року

:

·ос ім споживачам . які .користуються газовим

паливом

від газових мереж іКонтори «Вроваригаз>>,

ВЖИТИ ЗА-

ВАЛЬНИХ СИСТЕМ; nровести ремонт газОіПровадів, арматури та а·втоматихи ,

.устаТІку.вання, упоряДІКувати

ХОДІВ ДО

СВОЄЧАСНО!

ПІДГОТОВКИ

ОПАЛЮ­

приміщення котелень та приміщення установки газової опалювальної апаратури (приватні будинки) , всі поверх-

неві газоІПроводи та арматуру пофарбувати у відnооідний

колір, в инликати представника добровільної протипожеж-

ної охорони .для перев ірки та

~

палива

виnробування

дима,рів і

~

~~

::~ ~

вентиляційних к анал і в і одержаНіНя акта. НАГАДУЄ МО, що при невинонанні вищезазначених

--------.в имог

газапостач ання Н€

провадитиметься.

Контора «БРОВАРИГАЗ•.

НА

РОБОТУ

комірник

харчування

ПОТРІБНІ :

тарного

буфетники, кухарі всіх

складу,

розрядів,

лоточниці, муляри,

учні кухарів, кухонн,і nрацівники. Адміністрація .

~

Броварській

Броварському комбінату громадського

\

міській

Арукариі

ПОТРІБНІ: учні

друкарів,

розмотувальник

Звертатися

різальник, паnеру.

на

адресу:

м. Бровари, вул . Київська, 154. Адміністрація .

Редактор Є. ФЕДЯИ.

~N-::::;~:;.::,: ~:=q-~-:::{;i:;;:---~~:~~;;,;;,;~~~~.:;-;;.;::::::::;,-:-i:- -:~~~:l

!~=·::~:;:'~::~:::·:::~:: ~~:=:0:::~==--- ;'l:_~~;:~_q;:::~:~:::~==:~:::::..:::~:::::N:::·::::::_· ІНіЕКС 6t964~Б;ава;ська др;к-;})';я Київського облуnравління в сп:ра'!ІаХ видавництв. nоліr.рафії і книжкової торгівпі вул. Киі·вська,

154

Зам.

4556 - 10.83 1.

144 номер 1974 рік  
144 номер 1974 рік  

144 номер 1974 рік

Advertisement