Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFfТЕСЯI

ЧерВОНі прапори-передовикам господарств

N2 144 (3846)

Колегія Міністерства сільського господарства СРСР і Презн­ дія ЦК профспілки робітНИКів та служБОВЦіВ сільського rОСПОдаР­

П'ЯТНИЦЯ І ;і

14

ства і заготівель РОЗГЛJlНУЛН підсумкн Всесоюзного соціалістнч­ ного змагання працівннків тварннннцтва за збільшення внробнн­ цтва і заготівель продуктів тваринництва в знмовнй період 1972

ВЕРЕСНЯ

1973 Ціна

2

рр. Колективн передових колгоспів, радroспів

-1973

р.

державннх

сільськогосподарськнх

підпрнємств

та іншнх

нагороджені

Червоннмн прапорамн Міністерства сільського господарства СРСР і ЦК ПРОфСПіЛКН робітннків І служБОВЦів сільського гос­

коп.

по~арства 1 заготівель. В тому чнслі колектнвн Броварського раиону: радгоспу «Плосківськнй,), Кнївської птахофабрнкн.

КолегIfмrйГстерств м j ясо-молочноііїjJОмИСЛО80сті і харчової

РІК

промнсловості та ЦК профспілки

Ловості нагородилн

ВИДАННЯ 34-й

харчовоі промис­

які до­

сяглн найвнщнх показннків у Всесоюзному соціалістнчному зма­ ганні працівників тваринництва та збільшення виробництва 1 за­ готівель продуктів тваринництва в зимовий період 1972-

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАJНИ МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ '

П'НТ:ИРІЧКУ -

робіrннків

Червоннмн прапорамн колектнви,

1973 рр. По Броварському району нагороджено радгосп імені Кірова.

ДОСТРОКОВО!

Календар трудової слави У радгоспі «Гоголівський,) пер­ шІсть у соцlаліСТНЧНОI\ІУ змаганнІ на «других жннвах»

утрнмує колек­

І·

комбайнів до сортупального пункту по 20-30 тонн бульб прн нормІ

тнв Збнрального агрегату, де ком­

i~

РУ ЛЬКО І трактористом Костяи­

лодиl\'Шр

ТИН Омеляновнч Г АЦЕНКО. При 1,5 гектаРа він збнрає кар­

НЕЦЬ з трактористОІН Мнхайлом Олександровнчем БУГАЄНКОМ

HOPl\li

2,30-2,50 гектара. По 45-60 тоин бульб щодня

О)'

\\

1' уваЛЬJ1НЙ пункт водії автосамо­ скидів Олександр Петровнч ХАН Віктор Артемовнч СТАСЬКО.

'f'

і щшопали її

птахозаводу

комбайиер

Іванович ШИТИй

Миколою

гектара і накопали 294,5 бульб. Комбайнер Мнкола ровнч

КРИВАЛЬ

Степан нормі

І

с"ндрович

по

Шоферн

20,5

тоннн Грнго-

В юності вона пргщювала тра,к­

тракто­

ТОРІН'ТКОЮ ,

щодня

накопують

,:,ракторист Мнкола

Іванович

ТЕР накопують по

35-40

ЛЕСИК

тувального

ІШ пошани Вінницького обла-сного ' виробничого управління aB'TO)lO-

ВІ­

тонн.

• ПОЛ1

у

* * *

Переробку БУ'Ряків нового вро­

І\артоплі, тракторнст Андрій Олек-

сандрович МАЛЯРЕНКО

І

зить по 25 тонн.

,470uiдомлення ЦСУ СРСР) За даllllЮI ЦСУ срс.р ІІа 10 вересня. зернові і зернобобові (без кукуруд з и) скошено в «раїні на \02.703 тисячах гена­ рів вб процеllтів ДО П.10щі посіву. Х.1іба 06МО.10чено 11:1 88.419 тисячах гектарів полів86 процентів до скошеної пло­ щі.

перево-

жаю

Радгосп здав більше

!Інка

ли

з

447

тисяч

гек­

тарів. що становить 10 процен­ тів площі посіву. Врожай кар­ ТОП.1і та овочів З НЯТИЙ відпо­ відно з п'ятої і третьої части­ НІІ посівів. Господарства країни продовжують збирати _lЬОН, тю1 ІОН, інші культури.

основні

городини,

Більше столові

ну . Зяб піднято на сячах

тисячах

24.814

ТІІ­

гектарів.

річний

також на зо тонн план

буде

перевюіО­

190

свої

сили

на

розташованих

плантаціях

на

заплаві

пізньої

Трубежа .

чоловік збирають тут моркву і буряки . ВрожайніСть їх становить -220 центнерів з гентара. Продукцію по­

120

чали відправляти на

державні приймальні пунк­

ТИ. Велину допомогу на з биранні овочів по­ дають робітнИlШ КИЇВСЬІШХ підприємств і ор­

му

19.967

процентів до пла,_

до сотні

Останнім часом наші овочівники зосереди­

розміщено

ІІа

державі

фруктів.

ганізацій.

58

зібрано

нано у півтора раза .

Одночасно землероби дбають про маі'ІбутніїI урожай. ОЗИ~lі геиарів-

буде

тонн плодів.

Почали з бирання буряково­ ДІІ. Корені викопано ІІа 163 ти­ сячах гектарів. Врожай соняш­ зібрано

XiДHQГO

Попереду в переджовтневому соціалістично­ змаганні

йде

колектив

(неруючий Г. Т . Заїка) . І

першого

відділка

Він найбільше зібрав

продав овочів державі.

Ка­

Тянь-Ша,ню,

3&-

одержано

першу ПРО)У'кцію. Пів,де' нь Казах­

КЮІ виробнико~ цу'кру. Тепер під Це

вже

друге

лІто.

як

почав

працювати

на \ ланах

радгоспу «Русанlвськиіі» комсомолець Володимир Пнса­ ни!!. Одержавши у школі спецІальнІсть механІзатора, одразу сІв за кермо МТЗ-5. На ньому в цьому роцІ пе­ подрібнену солому, персвнконуючи деннІ нормн у 1,5-2 рази. Згодом працював на траиспортуванні си: лос ної маси. Зараз Володимир зайнятий на перевезенНІ картоплі вІд збнрального агрегату Г. С. Рака до кага­

бурякюlИ тут зайнято гектарів

тІв.

На фото:

комсомолець

Володимир Фото

ПИСАНИЙ. С.

ПРИt:Т)'IІКА.

U///Л7н/.иzиииН'/Ь"/Ь"//.ND"h"Н'Н'Н'Н'А"/Ь"//Ь"/Ь".NZМ&

Борозна до

борозни

Механізатори радгоспу «Жердівський» ще з .1іта почали підготовну грунту під ярий клин. Спочатку вони зорали звільнені площі з-під

озимих, ранніх овочів, тепер орють на де скошено кунурудзу на силос . На оранці зябу постійно зайнято чотири гу­

ділянках.

сеничні траюори «Т-74 », які працюють ціло­ добово у дві зміни . Трактористи вже підняли 8ЗО гектарів ріллі при плані 1040. Найви­ щого виробітку досягають П . М. Бенда та О. А. ІВ <J ШКО . Вони ЩОЗМіНИ виорюють 10-11 гектарів ,

в

півтора

раза

перевиконуючи

нор­

МИ.

Через

тиждень

-

півтора

механізатори

повнІстю впораються з цією роботою.

о. КУЛИК, директор

радгоспу.

значно

-

79 тисяч

більше,

ніж

т(}рік .

ревозив

В. МАЗУР, агроном-овочІвник радrоспу.

(ТАРС) .

заводи

стану за останній час ста,в вели­

Добре потрудилися овочівники радгоспу «Зоря» на вирощуванні ранньої і пізньої го­ родини. З такою ж наполегливістю працюють вони на збиранні. Огірків державІ продано 655 тонн при річному плані 570. На помідо­ р!! був недорід. їх здано понад 400 тонн. За­ площі,

цу'крові

;JI,:!бу.'lОваних упередгір' нх

КОЖНІ!М днем все відчутнішим стає пор,ИХ

:зачищаємо

поча,lИ

з~хстану. На ПLдщрю:шствах галу­

осені. І це змушує трудівників полів ще БІль­ ше напружувати сили, щоб швидше закінчити :JG ирання врожаю третього року П'ЯТИРічки .

ра:з

'роботу

Трудового

ЦУКОР КАЗАХСТАНУ

тонн

Пішли овочі із заплави 3

транспорту . Ії

i/1.lbIIOfO

відзначено ордеНЮI Черв'ОНОГО .прапора.

перево­

25-30

пункту

висmщх

багато р оків не зні')lаєrься з Дош­

~~~W'W'~~~~,

Вересень

добива;lася

показників 'на оранці цілинних .1е'\lеш). Портрет водія Мельник

зить щодня від комбайнів до сор­

ОлексІй Іванович МИ-

РІЗАНЕНКО перевозять щодня від

дання на lЗ(і - 140 -процентів.

Олек­

тонн бульб. Комбайнер

пан Васнльовнч

кар­

Зотович

45-50

Щ',кро' вийза,вО,'\ по

А-!І Х'О.'lок, ВИКОНУЄ денне зав­

Шофер цього ж господарства Сте­

тракторнет

І Григорій

.1ич.-.. ;rськшї

Вол одимир Іванович ПИЛИПЧУК І

Васильович ДУТЧАК при

ХАИЛЕНКО

ПО.lів КОЛОШУ «Ук,раїна » на Вен­

агре­

Михайло

КРАВЧЕНКО,

СЕНКО. Вони

топлю на

, ~

Машиною ГАЗ-51 во'на робить 3

рнст ГрнгорІй Миколайович ОЛЕК­

ВИСО­

1,35 гектара ВИІ(ОПУЮТЬ 1,70 гектара.

на перевезенні цукрових б)"ряків.

тоину.

 ' aTY-КОI\Ібайнер

01064

тії вна стала лі\~ером і в змаганні

гектарах

бпвся колектнв збирального

Мнкола

ЦЬКИМ зlбралн картоплю на

27

автапі;щриєжтва

.\. Л. Ме.'lhНИК. Анастасія Леон­

жнивах у радгоспІ імені ЩОРса до­

з траКТОРИСТОl\І

АндрІйовичем

38]

водій

ЛЕВ'ЕДИ­

Високого внробіТКу на картопляннх

МеханІзатори Пухlвського плем­

)' ~~

Даннловнч

Dикопалн картоплю на

топлю На

доставляють вІд комбайнів на сор-

На ХЛЇ'бних тра'сах l\IогилівПО.'lі.lЬСЬКОГО району 'просла,вил&сь

JlаНІЮВНЙ, він же І тракторнст, Семиполкlвської птахофабрнШІ Во­

байнером Іван Логвннович ЗАГО­

і

ЗА КЕРМОМ АНАСТАСІЯ МЕЛЬНИК

1''-І.

* * *

ВАГОМИЙ ПОЛТАВСЬКИй КОРОВАй Здійснюючи рішення ХХІV З13;ху КПРС, ВКЛЮЧИВШИСЬ у Все­ союзне соціалістичне змагання за

з більшення виробництва і заготі­ 'вел ПР(}ДУК'!Іів сільського г(}епо­ дарства, з Є'мл ер (}би Полтавської

області ВИРОСТИ.1ивисокиЙ уро­ жай, у ск",l3,ДНИХ 'П(}ГОДНИХ умовах організовано "lП!}овели зби'р&ння :зернових культур і викона.1И со­

ціалістичні зобов' я,залня по про­ ;щжу зерна

державі.

На заготі­

, ве.lьні пункти надійшло 945 ти­ ся'! 'тонн хліба, в т(}му чиеді -

731 тисяча тонн пшениці. Вико­ нано

також

ШІани .прода.жу

дер­

жаові жита , К!}'У1П' яних, боб{)вих фуражних культур.

П!}(}даж хліба триває. (РАТАУ). .' 5

У галереї

repoїB Красно­

Не померкне подвиг молодогвардійців

донського меморlальноrо му­

зею .Молода rвардlя» екс­ понується газета «Правда» часІв Велнкої Вітчнзняної віЙнн. На першІй іl сторін­ Ці,

поруч

Рад

з

повlдомлеННJIМ

інформбюро

надрукова-

но Указ Президії Верховної

Ради

СРСР вІд

1943

року про

звання

Героя

союзу УлянІ

13

вересня

прнсвоєння Радянського

ГромовІй,

Іва-

иові Земнухову, ОлеговІ Ко­ шовому, СергІєві Тюленlну І ЛюбовІ ШевцовІй.

Понад чотири мільйонн чоловік з усіХ I(.tнцlв земної кулІ вІдвІдало музей «Моло­

смертя, І залншають у кни­ зі вlдзнвlв схвнльовані запн­

минуло

да гвардія» _ РадянськІ юна­

відтоді, але юні патрІоти Краснодона, жнвнмн похова­ ні в шурфі шахтн .м 5, І за­

кн й дівчата, болrари і в'єт­

Герої-комсомольцІ жнвуть не тількн в пам'ятІ, а й у славних дІлах молоді Краї­

Трндцять

раз

років

продовжують

серцях людей.

жнтн

в

намці ,

латнноамернканці

африканцІ

йдуть

сюдн,

й

щоб

серцем доторкнутися до без-

сн.

нн Рад.

До

опублікувания

дІї Верховної

тридцятнрlччя Указу

Презн­

Ради СРСР,

якнм було

внсоко

оцінено

подвнг краснодонського

під­

пІлля, працІвники музею ор­ ганізували внставку • Кляне­ МОСJl тобі, RpaCHOДOHe!~ На вісlмнадцятн стендах зlбра­ ио трудові рапортн вироБНИ­ чих колективів, які назвали

Іменамн своїх

абозарахувалн

рядІв

гвардfйців,

до

repo'iB-МОЛОДО­ дипломн,

фото­

графlI, почесв1 rpамоти. (РАТАУ).


!'[y~~~1ii~~~~;~'~:~;'~~;~~;;::':;~--;~;~;;;~~:~~y~o~:,~~. 11 о·

11

І

!.'

~ __ ._ - . І '.

~1:.. J..

НАВЧАТИМУТЬСЯ ВСІ КОМУНІСТИ

вого

~Iac підготовці

навчального

пар­ пла­

до

но­

в

си­

року

стемі партійної освіти.

Це пи­

тання обговорено на партбюро, -в процесі нідготовки проведені індивідуальні бесіди з кому­ ністамн і безпартійними активіста;vІИ, щО ВИЯВИЛИ бажання оволодів.ати основами марксиз­

!

му-леНІНІЗМУ

та

еКОНОМІЧНИМИ

,таннями. Разом з ЦИМ на пар­ тіііних зборах затверджено ме­ режу шкіл партнавчання, про-

!

пагандистів.

вивченню

!

основ

еКОНОМІКИ

та

шк~ламн керуватимуть

чеНІ

пропагандисти:

досвід­

начальник

~ відділу праці і зарплати В. В. ~ Матвійчук, інженер виробничотехнічного відділу А. А. ШЛІа­ ток і начальник конструктор­ ського Biддi,~y М. П. C:VlaKoTa. Школою по вивченню основ економіки і управління вироб­ ництвом

другого

року

навчан­

ня керуватиме інженер Б. Я. Горгоц, який набув чималого досвіду пропагандистської ро­ боти. ШКОЛИ по ВИВ'Іенню

ТУРБОТА ПРО КРАСУ

Народний му'зей села Стольне І

на Чернігівщині поповнився но­ ви:vr експонатом. Ним став лист,

що надійшов сюди з берегІв Се­ редземного моря. Італійські ко­ муНіСТИ

називають

у

ньому

це

село, де гостювали, «Стольнен­ ською ВенецІєю». Приємно зди­ вували їх не лише каскад ста­ вів, чудовий парк, а й чисті ву­ ЛИЦі, будинки, громадські будів­ лі. Стольне одие з кращих

сіл Менського району.

Питання

дві

КОМСОМО.lьців і неспілкової МО.10il.і.

ниЇі сеЛІіllар по вивченню основ

еКОIІО\lіIШ

та управління

ви­

70-річчя

з'їзду,

Відбулися

перші

заняття у

депутатів,

створених

при сільських Радах Юрово­ градської області. НовообраНі посланці народу

вже

вивчили

Статус депутата, прослухали лекЦії і бесіди про свої права та обов'язки, основні форми уча­ сті в діяльності Рад. Програма такої школи, що діє при Озерській сільраді Світ­ ловодського району, передбачає, наприклад,

дянського

вивчення

ного права,

цивільного

основ

будівництва,

ра­

держав­

адміністративного,

і колгоспно.го

зако­

нодавства.

Цілеспрямоване навчання на­ родних оБРЮЩіВ допомагає ак­ тивізувати

діяльність

кожного

з них. Озерська сільрада за під­ сумками роботи краща в районі.

• * *

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ Члени сільськогосподарської комісії Василівсьної сільради Заставнівського району Черні­ вецької о.бласті перевіряють під­ готовку виробничих приміщень до зими. Вони Цікавляться заго­ тівлею і збереженням кормів для худоби, ремонтом ферм, складів, станом транспорту. Со­ Ціально-культурна комі'оія нонт­ ролює готовність до зими шкіл,

клубів, ,бібліотек, магазинів, ме­ дичних та інших закладів. У ро­ боту включилися десятки сІль­ ських активістів.

о

2

стор.

Ф

LЦHii урожай нера

2Ї,2

імені

з

-

гектара

по 30,б

цент­

культури

землеробства,

між

рільни­

типових

мові

аIlОИО­

ступах керуючий

Погребськнм

відділком А. Денисюк, голов­ ний зоотехнік радгоспу А.

гання

сяців.

конюшину,

горох

та

ІНШІ

кор­

.

тиви виробничників

Серйозна розмова на партко­

оголосИли КОНКУРС

'на 'полі,п­ шення технології т1'4 мёханіза­ цію тру,домі·стких .виробнwчих

стів, всіх членів парторганізації

'проце1сів. Конкурс

за

до кінця р,о'ку.

долю

врожаю наступних

ро­

ків п'ятирічки.

Скрипник, агроном з Троєщини,

ТВО'Р'Чість

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН.

спрямована

данчику,

у

П.

П.

Броварах

у

а

також

новому

у

І

на

Іпраці, fftультури

виробництв,а,

конструкторсь,кі

підвищення якос;11Ї-' виробів.

Вирішуючи, ці' важливі тех­

шко·

нічні пит-ання, виробничники свої~lИ.. р::-оціоналrааторськими

навчально.му

ПDQПl!~иАія~lІ

і

ню

завдань

третього,

річки.

під­

Т. ШИБИК,

зокре­

студеитка

ма, відзначила, що в їдаль­ нях пІдприємств є 120 поса­

дочних дієтичних місць. ню

складається

за

рошкової

Ме­

участю

стичних

ному

на

заводах

металургії, мас

МОТОРИ СТАЮТЬ НАДІйНІШИМИ

по­

пла­

та

заводобудів­

комбінаті.

Ці піДп ри­

єм'ства для поліпшення діє­ тично.го харчування робітни­ ків виділяють із своїх фон­

дів їдальням дотацію.

Багато цікавого із власно­ го ДОСl'lіду виступах

розповіли У своїх інженери-техноло­

ги Ииївської обласної конто­ ри громадського

факультету

журналістики КДУ.

медпраЦівників. Особливо добре організовано дієтичне харчування

IВоИlрі­

шального року дев' я'Гої п' яти­

ПРИЄ~tствах і в загальній ме­

харчування

В. Д. Ти:vrошок, Васильків­ ського, Богуславського і Фа-

стівсько.го комбінатів О. М. Кучай, Ф. Л. Коваль та Т. В. Садова, інструктор-кулінар Білоцерківсьного тресту ре­ сторанів та їдалень Г. Ф. Фе­ дореиь та інші. Потім учасники наради оглянули виставку дієтичних страв, яну підготували моло­ ді

кулінарні працівники

на­

шого міста. Кухарки ресто­ рану «Пролісою) А. Войтюк, М. Кравець, Н. Семешко та їдальні .М 8 В. Бичок, Т. Муд-

Иожен другий

рак та В. Шерстюк подІлили

трактор

ся досвідом приготування страв і пояснили їх призна­

На фото: кухарки В. Шер­ стюк, Т. Мудрак, Н. Семеш­ ко., директор комбінату Л. Ф.

Мишко., голова

радянський

сходитиме

з

кон­

вейєрів, маючи двигун подов­ женого строку служби. Шд­ вищення надійності двигуна забезпечить форсунка нової конструкції, масове виробни­ цтво якоУ освоУв Вільнюський

чення.

обласної ку­

завод

лінарної ради П. П. Ждаио.в та інженер-технолог Р. І. Ша­ равіиа підготовляють вистав­

паливної

апаратури'

Імені 50-РіЧЧЯ СРСР.

Перші

партіІ нової ПРОДУlЩіУ колек­ тив заводу вlдпраиив тракто­ робудІвникам братніх респуб­ лік.

ку дієтичних страв.

А. КО3АК Фото автора.

(ТАРС).

~:]a.МZ;~;~~Z~~:~~~~~~~~ZSZ~A7~A7A7~~~l~ZS~ZSza~zg9.Z~иz;~zs~г~а~J.?/~~'~1~lLzazaRВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R8. .. .

~~~ДФШШrn Ф~ДШill ffi~~[Ш.lШ

У вересНі відзначається 45 ро.ків з дия заснування о.рдена Трудового. Черво.­ ио.го. Прапо.ра СРСР. Перший о.рдеи Трудово.го. Черво.ио.го. Прапо.ра був вста­ новлений у Російській Федерації Поста­ но.во.ю VIII Всеросійськщ'о. з'їзду Рад 28 грудия 1920 року. Ордени Трудо.во.го. Черво.но.го. Прапо.ра незабаро.м булн вве­ деиі і в іиших радяиських республіках. 7 вересия 1928 року ЦВК і РНК СРСР заснували єдниий Загальиосо.юЗИий о.рден Трудо.во.го. Черво.ио.го. Прапора, як сказано в йо.го. Статуті, для

ознамеиу·

вання виняткових заслуг перед Со.юзо.м РСР у галузі виробиицтва, науко.во.ї ді. JlJIьио.сті, державно.ї або. громадськоі

о

НОВЕ

служби.

Орден Трудо.во.го. Черво.но.го. Прапора СРСР .N'2 1 і було вручено колективу ко.лишньо.го. Путіло.всько.го., иииі Кіров­ ського. заводу в Леніиграді, на озиаме­ нування 125-річчя з дня засиування під­ прнємства і видатних рево.люційиих за­ слуг йо.го. робіТНИКів Першими гро.мадяиами, удосто.єиими но.во.го о.рдена країии, стали передо.ві працівиики заво.дів «Светлана» (Ленін­ град), «Мосзлектрик,), залізиично.го транспорту, Верх-Ісетського. заводу та інших підприємств країни, дослідник

Арктикн

В. Ю. Візе,

ко.смонавтики

ЖИТТЯ

осно.вополо.жиик

К Е. ЦJ«*ІКо.всьиий,

значний партійний і державний діяч П. І. Стучка та iнmi. 3а передвоєнні ро.ки орденом Трудо­ во.го. Червоного. Прапора СРСР було. Ha~ го.роджено. близько во.сьмн тисяч чоло.­ вік. 3а трудо.вий героїзм, ВlUJВленвй у суво.рі ро.ки BeJIНRo.Ї ВітчнзlUIIIОЇ війии, цієї иаго.ро.дн булн удостоєв1 блнзько.

22 тисяч чо.ло.він, багато ко.лективів тру­ дящих. Всьо.го орденом Трудового Черв0.­ ного Прапо.ра нагоро.джено 1900 ко.лек­ тивів підприємств, уставо.в, організацій,

749 тисяч

гро.мадян.

славио.го трудо.во.го. довжують

каfіалерів

ордена краіЮJ

про.­

зро.стати.

ви-

П'ятниця,

Рядн

(ТАРС).

15

вересня

1973

ро.ку

' :

розробк~ми\ї

~Щ;Юіють-' уmішномувикона'н­

харчу­

промислових

шення у,мов

під­

Інженер-технолог Бровар­ ського ко.мбlнату громадсько·· го харчування Р. І. ШаравІ­ на зробила доповІдь про ор· вання

з'--"

ни, з'більшення а.С!tІ!>'j.'именту і:

році.

ганізаЦію дієтичного

трансшо,рту,вання

Крімтого,КОНКУ'РС передба-.

органІзаЦІї дієтичного. харчу­ приємствах,

важливі

чає вирішення таких прООле'м,. як .підвищення ефеКТИВНQ.Cті; IВосіх транспо,ртних засобі!JI ра-· ціо'нальне витрача~ння, сирови­

Жданов зосередив

промислових

такі

пропозиції щодо механізації вир,обничих процerсів.

головну увагу на поліпшенні вання на

раціоналізаторів Іна

цехів відходів Івиробництва і їх дальш& переробка, поліп­

КУЛІнаРІВ Нещодавно

ТРИіваТИ~lе

проблеми, як поліпшення ро­ боти на сOt}}тувально~у май~/.)

Відбулася обласна нарада кулІнарІв, на яку прибули представники майже з усІх міст І районних центрів Ииївщини. Відкриваючи її, го.­ ло.ва обласної кулінарної ра·

заводсь­

кий комітет ра;юмз дире'кцією

НАРАДА •

То'варів

\

!

культури.

мі Rелась з приводу раціонального використання техніки, під­ готовки кадрів механізаторів. у прийнятому рішенні під­ креслюється відповідальність комуністів, головних спеціалі­

холо­

наліза'торські пропозиції товао­ риіпьв А. П. Бондарч)"ка, М. В. Миркевича, А. І. Чистя'кова, І. С. Панепича, М. В. Грін'чен­ Іка, Р. С. Б(}рсу'ка та інших. Для активізації 'ТIJОРЧОЇ ініціа­

культур ~

широко

заводу

ширвжитку і призна­ чення вироблено ПО1над план на 12 3 ти,сячіка,рбо.ванц~в. 3н&чний BHeC~K у ці здобут­ ки зроби.1И заводські раціона­ .1ізатори. 3а'вдя.ки впром.дже­ ни'\! рацпропозиціям у цьому Рlщі ()держ~но понад 44 'Гися­ чі ,карбо~анці'вумовної е'коно­ мії. НайкраЩИіМИ :виз'Нані раці 0-

ос­

КУЛЬТИВУRати ячмінь, . лю~ерну,

соціаліСТИІЧне зм&­

'колеютиву

крьтурно-побутового

технологію ~

по кожному відділку,

чо'тири девізом

процен'та до ІПJШНУ восмlИ мі­

будівни­

зсрнових

за

-

'таким

дильнИікilв. Вагомі уепіхи ви­ :ро6ничників: 'реалізація товар­ но і про~укції становить 1О 3,5

придіЛI1ТИ ~

гноєсховищ,

l1ува.l0СЬ скласти

визначені завдання партійної організації по впровадженню нової прогресивної технології при вирощуванні сільськогоспо­

головного

прох'оди'ть

IJОЄННЮ нових земель. Обов'яз­ КI1 відді.lКОВИХ партіїlННХ бю­ ро, партіііf!ИХ активістів широ­ ко пропагувати передовий досвід вирощування сільсько­ господарських КУ,lЬТУР, дбати про підвищення ква.~іфікації бригадирів і .1аНКОВI1Х. ПРОI10вирощування

культур.

«П'ятирічку роки» -!ІІЦ

і

органічннх

цтва

ма радгоспу Д. Сахна викЛика­ ла обмін думками. у своїх ВИ­

міки праці і виробництва спе­ ціалістами середньої JІанки ке­ рівних кадрів та виробничника­ ми на заводі створено 19 шкіл комуиістичної праці і підви-

слід

нагромадженню

добрив, прискоренню

змагання

Доповідь

кації по вивченню основ еконо­

більше' уваги

ви і можливості для дальшого підвищення врожайності? Про це йшла мова на засіданні пар­ тійного комітету радгоспу, де

дарських

метою підвищення кваліфі­

l1f!Тання.

РАUIOНАЛlЗАТОРIВ

Мова йшла про дотримання строків сівби, широке застосу­ вання хімічних засобів бороть­ бн з бур'янами, ретельний догляд за посівами, вчаСНf і якіс"е пущення стерні, корене­ ве підживлення, механізацію ТРУ,10містких робіт на обробіт- , ку і збиранні коренеплодів. \ Виступаючі відзначали, що ~

по

ками і механізаторами. Та чи використані всі резер­

заочно

актуальні

ваЖ.1lші

на

більш ефективнс викорнстання органічних і мінеральних доб­ рив, дієвість і гласність соціа.lі­ стичного

піднялн

відділку,

на Троєщинс[,кому.

-

О. Чижик

вирощено

Успіх забезпечили підвищен­ ня

і на вечірніх відділеннях ви­ щих учбових закладів Києва та інших міст.

3

радгоспі

ПОГРl:БСЬКО!llУ

завдань дев'ятої п'яти­

стичним виробництв<ftІ

у

Кірова на 7 процентів вищий, иіж у МИНУ,1QМУ році. Найви­

РСДРП,

режІ Броварів. Вона,

ЗАНЯТТЯ У ШКОЛАХ ДЕПУТАТІВ школах

з'їзду

IJИХ культур

жуватимуть навчання в район­ ній партійній школі керівних кадрів по вивченню основ на­ укового управління соціалі­

лах

* * *

І!

у третьому, виріша.1ЬНОМУ році п'ятирічки врожай зерно­

річки. Більше БО комуністів продов­

депутатІв

кон­

* * *

НОВІй ТЕХНОЛОГІІШИРОКУ ДОРОГУ

у системі партійної освіти l1авчаТlІметься більше 100 ко­ \ІУl1істів. ЯК і раніше, увага слуха'rіR зосереджуватиметься на вивченні ленінської теоре­ тичної спадщини, матеріалів ХХІУ з'їзду партії, положень і висновкіR грудневого (1972 р.) і квітневого (1973 р.) Пленумів ЦК КПРС, доповіді. Л. І. Брежнєва «Про п'ятдесятиріч­ чя Союзу Радянських Соціа.lі­

дИ

влаштовуються

Г. АНДРІЄНКО.

роБНИЦТВОМ.

упорядкування тут обговорюють­ ся на сесіях сільської Ради, за­ сіданнях виконкому. За остан­ ні роки тут перебудовано близь­ ко 700 будинкіВ. З ініцІативи курси на кращий будинок і двір. Члени товариства ~Знання» органІзували цикл лекцій: «Культура праЦі і відпочинку,), «СвІт прекрасного». ЛекціІ _су­ проводяться демонстраЦією кі­ нофільмІв.

парТІЮ» І

політекотеоретнч-

школи по вивченню Ilомїі капіталізму і

праКТИЧI-ІОЇ .п.іяльності партії і народу по виконанню рішень

~ управління виробництвом першого року навчання. Цимн

ра.l1», «МОЛОДІ нро

«Основи економічних ЗН3I1Ь», В ЯI\IІХ навчатиметься майже 400

основ

з

гурт-

збуту О. С. Бортяной.

Сидоренко І начаЛЬflllК RlДДl.1У

стичних 'Республік», матеріалів

марксизму-ленінізму,

l(ів .«Основи комуніСТlIЧIIO! МО:

у новому навчальному році на заводі працюватиме 8 шкіл

яких дві- по вивченню основ економічних знань і одн!! по

ІJрацюваТI1МС також

теріального. постачання О . .М. Разо~r з цим діятимуть

Ве.1ИКУ увагу приділяє тійна організація заводу стичних

ступник начальника ВІДДІЛУ ма-

КОНКУРС

секретар відділкової парторга­ нізації І. ЧОРНООIі!Н, го.l0ВНИЙ інженер раДГОСI1У 1. Осьмак, бригадир 3аЗІІМСЬКОГО відді/ша ;\\. Барбон, директор радгоспу


РОЗПОЧАВСЯ СЕЗОН UУКРОВАРІННЯ

v'

РЕПОРТАЖ И Д Е

"ДРУГИЙ" ХЛІБ

13

~ог·ою

чоловік, які

меха'ніз~ів

ка'РТ(jПЛЮ,

3

і

У відповіДь !Іа занлин механі­ заторів-буряноводів, працівни­ нів цунрової ПРО'VIисловості і автотранспортних підприємств Вінницьної області цунровини УнраїНИ розгортають змагання за те, щоб зразново провести

до затверджених ЦН НП Ун­ раїни і Радою Міністрів УРСР стро ні в пусну цунрових заводів респуБЛіНИ всі 187 підприємств

15

до

На

ЇЇ

в У

етни, депутата

де

працював

відбивалося

на

сті

Доводилося

зав ер­

польових робіт. Пер­ шість УТРИJМУ6 колектив кар-

Іван ЛI}ГВИНОВИЧ Загорулько і ;траюторист КОС'ТЯ'НТИН О~еля­ дович Гаценко. ЦИМИ ДНЯМИ за .v:іДСУ1мкаIМИ роботи за, декаду всі ВОНИ відзначені грошовп­ )ІИ пр['міями.

Се.ред водіїв,

які

ТР&НСПОР-

«БАННЕЛ-Д. ПРОТИ

БУР'ЯНІВ

Систему

захисту

врожаю озимих

наступного

від

найбільш

поширених бур'янів, ману, ро­ машни і сухоребрина розро­

били співробітНИКИ Унраїнсьного науково-дослідного

інституту

зеЮlеробства, Вчені реноменду­ ють нолгоспним і радгоспним спеціалістам неухильно додер­

жувати системи сівоз:wін. Зябле­ ва оранна, а потім і весняний обробіТОН грунту призводять до загибелі бур'янів, Але най­ більш надійний заслін їм ство­ рює

номпленсне

застосування

агротехніни і xi'VIiї. ментальному

ституту

В експери-

господарстві

«Нопилове»

випробувано новий

ін­

успіШНО

ефентивний

препарат «Баннел-Д», яний зни­ .щує

В

бур'яни.

інституті розроблено

-мендаЦії, ДОПО'VIоже

:1\a'VI

впровадження сільсьним

яних

трудіВНИ­

забезпечити чистоту

,ОЗЮІИХ

рено­

полів

(РАТАУ),

о

тепер

солому.

полягає

нраще

в

зберегти

Проте онремі снирти

погано завершені, рознидана солома біля велиної снирти.

Не все

зроблено

для

збері-

гання полови, Настають осіН­ ні дощі,

і треба

поспішати,

щоб зберегти норми,

М. АНДРІИЧУК.

годівлі

тиву, організацію культурного відпочинку трудящих.

ІІа

ТУIllТЬ l\аРТUІІЛЮ, найвищих по­

ка~ників добиваються Олеl\­ сандр Петрович Хан і Віктор АjJ'теЩВIІЧ ни"

CTaCbl:O.

Щ03~Ііни

!\ЮІбайнів ПУНI\1'

дuстаВ.1ЯЄ

на

ПО

ІlО;КСН

з Bi;~

copTyna.lblJllii

45-СО тонн І:ар­

ТОП.lі.

знію(ах:

вгорі

-

Чимало робітників і робіт­ ниць за путівками робітничо­ го комітету провели свої вІдпустки в санаторіях, пан­ сІонатах, будинках відпочин­ ку, в туристських поїздках. Так, робітниця кормокухні О. Корнієнко відпочивала І лікувалась в одному із сана­

на

СОРТУВ[.'ЛНЮІУ пункті; передо­

ві

І\артоплярі

І\о~байнер

-

І. Л. Загорульно і тракторист Н. О. Гаценно; внизу кра­ щий картоп:rезбираJIЬНИЙ агре­

торІїв Одеси, електрик Ф. Па­

гат 1,00Ібайнера В. І. Лопатин­

льоха

сьного за роботою. В. ДУМА.

-

у Желєзноводську,

моторист В. 3акрижевський у будинку відпочинку

у се молоко -_. першим класом У нолгоспі чансьного

«l{o'VIYHiCT»

району

побували

де­

легації праЦівників сільсьного господарства з різних госпо­

дарств Харнівщини, Волгоград­ ської, Бєлгородсьної областей і навіть з Назахстану. Головний аб'єнт уваги гостей молоч­ нотоварна ферма .NQ 3 , Трудо­ ві затрати на виробництво цент­ нера молона в нинішній п'яти­ річці тут знижені вдвоє до 0,9 людино-дня, Успіх досягнутий завдяни впровадженню прогресивної тех­

нології, На феР'VIі у двох НОВИХ просторих

норівнинах

утриму­

ються безприв'язно близьно 500 сименталок. Найтрудоємніші процеси доїння, прибирання

-

при:wіщень,

приготування і

роз­

-

давання HOP~iiB, поїння .меха­ нізовані, Доярни, яних тут ли­ ше чотири, справжні май­

-

стрині,

які

відмінно

опанували

Чі тно й швидно працюють на

П'ятниця,

15

вересня

1973

року

з ДОСВІДУ

Вов-

техніну.

нультур,

Завдання

тому, щоб

заскиртували,

її і для

доб­

рив.

ну­

нення здоров'я членів колек­

як З:lВJI>;J,И,

при нормі

велиної рогатої худоби. і ДЛf1

виготовлення місцевих

господар­

спілки радгоспу імеиі Кірова постійно піклується про зміц­

гру-

1,5 збирають уро­ \) жай на, Шlощі 2,5 гектара. Не '{ віДС'l'аютьвід них комбайнер

s1

в

Робітничий комітет проф-

знають 'планта­

Вони,

В. ЗАБЕРЕЖНИИ,

Відпо~ивають робітники

ції, де і з якою швидкістю вести агрегат, що,б у бункер ;J,::Jкземлі.

дні

Вистачить

Ко:Іlбай'нером Віктор ІвановиЧ< Лопз:тин.ськиЙ, а трак:тористом Во.lI}ДИМИР Васильо'вич МИ'lliко­ різ. Це досвідчені ~Іеханіза то­

\

інші,

громадський кореспоидеит.

продунтивно­

солому

в погожі

Тlшлезбирального &грегату, де

якнаЙ)lенше

та

ствах інших районів, Нинішнього літа нолентив радгоспу виростив на велиній площі дорідний урожай пше­ ниЦі, Є вдосталь соломи. яну

J шення

потрапляло

худоби.

пувати

сяч топн ЇЇ. Се'ред каРl'оплярів широко розгорну ло·ся соціалістичне

добре

змага­

У минулі рони в ,раДГОСПі «Гоroлівсьний~ відчувалася недостача грубнх нормів, зо­ нрема соломи. І це негативно

у радгоспі картоплю вже зі­

які

перевиконано.

У змаганні першість посі­ ли робітниці Г. С. Базир, Г, Н. Базир, І. У. Базир, Г. В. Теплюн, Г. 3. Ткаченко

сумлінно

нолентив,

значно

Буде виконано і соЦіалістич­ не зобов'язання.

Краще зберігати грубі корми

брано на ,площі 500 гектарів 3 900 і наК()Іпано понад 5 ти­

ри,

ніХ,

обласної Ра­

п!Дсумни роботи. Овочlвнюш

,вирощува.1ИСЯ

достр(жове

грамів, Річний план продажу овочів, у тому числі і ран­

доби­

ючись за висоний урожай. Уже тепер можна підвести і

гекта,ра,

ювілейним.

за

рів 4,5 кілограма. Одер­ жано відповідно 11 і 7 кіло­

радгоспу

лиці ранні овочі. 3 ранньої весни

сорти Сулев, Гатчинсь,кий, Бо­ родЯ'нський, Не~ішоовський

змагання

rpa'VIiB

нуль­

ди депутатів трудящих Марії Антонівни ГубсЬНОї, Вона ви­ рощувала в 21 нарнаенlй теп­

1\О'М­

зобов'яза­

лися виростити десять ніло­ огіркіВ на кожному нвадратному метрі, а помідо­

лась овочева бригада номуні­

гог()лі.вці збирають по 11 0130 центнерів добірних бульб. Особливо врожайні плантації каj}'\1()1плі,

занритого грунту

вирощу­

«Велинодимерсьний~

картоплею.

кожного

за

ровсьному відділну

баЙнів. Щедро ві~дячують ла­ НИ механіза'тарам за Їх HeB'l'OM-

3

змаганні

тур непоганих успіхів на Нї­

прибуваю'ть

чотирна.дцять

працю.

них

продунту

(РАТАУ).

вання висоного врожаю всіх

Вони доставляють «другий х.lіб» 3 [jо.'1ів, ~e беЗlперебійно

ну

виробити з

харчування.

У Всесоюзному соціалістич­

автосамос·киди, які

щн'!Цюють

і

Цінного

в БРИГflДІ ДЕПУТl\Тl\

перевиконують

ОДНИ~1

вого врожаю ·яннаЙбільше

ПРО'VIисловості УРСР винонано велиний обсяг робіТ по дальшо-

сільсьногосподарсьних

аа

..

ЦУНРОВОl

130

вщерть 'наповнені

d

підприємствах

ному

О;J,ИН

переробну цунрових бурянІв но-

розпочнуть пере­

робну бурянів нового врожаю.

юІЇнні нар'ми виробітку.

.~

вересня

ТОРГОВ(',lЬНУ мережу. Як пра­ ВИ.'І(), трудіВНИhlf на 125-

на пу'нкт

доснон а л о г о

ново нолентиви Нрасносілнів­ сьного, МОївсьного, Лучансьно­ го, Ольховецьного, Мановсьно­ го та інших заводів, Відповідно

сортують

ві;щравляю'ТЬ

ПРl}центів

нового

устатнування, Потужності по переробці ЦУНРОВИХ бурянів У 1973 роЦі зростуть майже на 15 тисяч тонн на добу і стано­ витимуть 375 тисяч тонн.

допо­

завантажують

І\онтейн,ери

багато

дунцїі дали цунрові заводи Він­ ницьної, Ниївсьної, Чернасьної, Хмельницьної областей, Добре підготувалися до виробничого сезону і розпочали його дос ТРО­

БагаТО.1ЮДНО в ці дні на copTYBa.lbH(j~y пункті ·радгоспу «гого.lівсый) •. Тут трудяться ;J,Bi бригци ;~ Київського ін­ Сl'итуту органічної хі)ІЇЇ, очо­ лювані ПеТРЮI П~тровичем ОНИСЬКЮІ та IBaHO~ Карпови­ че~ М8.<зеюою. У кожній брига­ ді по

му підвищенню технічного рів­ ня виробництва. Встановлено

У респуБЛіці розпочався но­ вий сезон виробництва цунру. Перші еотні тонн солоднОї про­

-

Лише на

плати, двох

установках

типу

«ялинна~

В, Ф. Баранова, А. С. Снринин, їх суперниЦі

у

соЦіаліСТИЧНО~1У

таним

фонді

заробітної

чином,

ми

дили понад

26

ЦіВ на рік,

Суворо

мось

заоща­

тисяч карбован­

технологічної

дотримує­ нарти

ви­

З'VIаганні з другої лан ни А. І, Шапар і В . І. Ностогляд, які об­ слуговують по 11 О норів і біль­

шій

ше.

тварини, які недавно повернули­

Обов' язки працівнинів ферми чіТно розмежовані, Доярни, зо­ нрема, тварин не годують. Роб­ лять це скотарі. Два трантори­ сти регулярно прибирають при­ міщеНRЯ. Мийниця турбується про чистоту доїльної апарату­ ри, механін про справність елентроапаратів, Усі механізми

-

на феР:\lі обслуговує на договір­ них засадах районне відділення «СільгосптехнінИ» .

-

Перехід

УТРЮ1ання

і

на

безприв'язне

впровадження

ме­ ханізаЦії дало нам змогу вивіль­ нити для інших робіт в госпо­

дарстві 25 чоловін, лова нолгоспу М. П.

наже !ГО­ Лубянно.

НОВЕ

робництва молона. Все пого­ лів'я розділили на групи, У пер­ секції норівника

містяться

ся з відділення отелень і дають

І

м. Житомира, бригадир-зоо­ технік П. Білокриницька, за­ відуюча бібліотекою О. Гали­ цька

та

агроном-ентомолог

С. Куксенко побували в Ле­ нінграді. Дві групи працІвників тварииництва Зазимського віддІлка зробили поїздку в Софіївку (м. Умань) та по ви­ значних мІсцях Києва і Оде­ си, механізатори цеитрально­ го відділка та учасники ху­ дожньої самодіяльності Тро­ єщннського Будинку культу­ ри пароплавом у КанІв. Група робітників автогаража побувала у Мінську і ХатинІ.

К. ДАВИДОВ.

але в найближчому майбут­ ньому ми маємо т,вердий намір ріЗНо збільшити вихід продун­ ції, Енономічні досягнення вже зараз радують нас: собівартість центнера

молона

знизилася

--

чотири нарбоваНЦі бованців 30 нопійон.

8

до Усю

дунЦіЮ здаємо державі

нласом.

За

висону

початну

рону

на

нар­ про­

першим

яні сть

додатново

до

її

З

ос­

новної оплати одержали близьно трьох тисяч нарбованЦіВ. У ви­

рішальному році П'ЯТИРічни при­ бутон ,господарства від виробни­

по 15-20 кілограмів молока Ц11Ва молона становитиме майже на день, У другій з трохи 380 тисяч нарбованців наба­ меншою ПРОдУнтивністю, в тре-· гато більше, ніж раніше. тій з низьними надоями. І, У нолгоспі сноро стане до ла­ нарешті, у четвертій секції ут­ ду ще один норіВНИн на 400 го­ римуються тільні 'корови. Усе лів. Збираємося збудувати он­ це дає змогу налагодити раЦіо­ ремий молочний блон, де будуть нальне годування і догляд. змонтовані чотири доїльні уста­ Поголів'я, продовжує новни типу «ялинна». Проводи­ Микола Петрович, поповнює­ ти реНОНСТРУНЦію, впроваджу­ мо високопородною худобою. вати номпленсну механізацію На ферму з інших дільниць будемо й на інших фермах гос­

-

--

-

-

-

надходять

-

корови

приблизно

подарства.

яких вже прив­

О. ГОНЧАРОВ,

чили до машинного доїння. На­ дої поки невеликі, близьно

кор. РАТАУ. Вовчансьн, ХарНі'ВСЬИОЇ області.

трирічного віку,

трьох

ЖИТТЯ

тисяч

нілограмів

о

на

рік,

...

о

3

стор.

О


ВИСТАВКА КРАСИ ДУХМЯНИМ І(вітів

ароматом

lІаПОВНIІЛОСЯ

осінніх

бите.ті природи Броварської сс­ РС.'І.ІІЬОЇ ШКОJIIІ N'Q 3. Ось чому такою багатою га~IОЮ ко.lьорів ві.'tзнача.тася їх ВlІставка. Кож-

попітря

МІІНУЛОЇ неділі У парку, що цснтральній площі імені Т.

на Г.

Ш~вчеllка у Броварах . Тут від­ булося свято квітів, приурочене ЗО-річчю ВНЗВО.lеНIIЯ P<1ЇJOHY і КНЇВЩІІНИ під німецько-фа­

РІІТЬСЯ» (присвячено героїчно­ МУ В 'ЄТНilМУ), «Перший раllОК перемоги», «Небо моєї Б,lТЬ. ­ І<івщини», «Ле!'ендарнии Се­ вастополь», «Сім'я Сосніних», «Ім'я твоє відоме» (присвячено першій жінці-танкістці Марії

ІІа І(омпозиція цікава, викmlкає

РОЗДУШі. Ось кілька з НИХ: «Ге­ (ІОН'І Броuарщини», «Із іскри розгориться полум'я», «ПаРТІІ­ зави», «Попіл Хатині», «Марії ЛагунопіЙ». Значна зйслуга в підготовці такої б:lРВIІСТОЇ

ШllСТСЬКIІХ ОКУП<1l1тів. Ії орга­ нізувало рййонне відділення Товариствй ОХОРОНІІ природи.

Хто був на ЦЬОМУ неЗВllчаїt­

Щl1llська

нівська,

нів,

ДlІмерська

ними

І{,Тilсів.

ПРlІнесли естетичну насо:IОДУ підвідувачам ВІIСТі!ВКIІ ШІІІстервиготовлені

110

I(ОМПОЗlщії

школи,

Красилівська,

та

ченківська і БроваРСЬКі] N'g 5 середні школи. Вони НilГОРОД­ жені дипломами відповідних

і

телеваlf8НН"

любителі-кпіТНIІ­

П'ЯТНИЦЯ, 14 ВЕРЕСНЯ Програма ЦТ (2-11 канал)

восьмирічні

чайно, не рівникам.

школи,

роБІІТЬ

що,

честі

лоді

11.50 - Програма АстрахаНСЬКОІ студії телебачення. 16.15 Програма ІІередач. 16.20 Прем'єра документаль­ ІІОГО телефільму .ДокшицькиЙ коро­ вай». 16.45 О. С. Пушкін. «Капітан­

ська

траДІІцій го

великого

нnроду,

.у люблені

поліпшеНIlЯ

стави.

мо­

краси

рідної

рове

нал

ВИГОТОПЛ(,Нllя:ll

11.05 -

назо

формаціііний лію,». 23.10 \1:1 передач.

.\\ультфільм

19 . 10 -

На

членн

жюрі

оглядають

роботи К8ітникарів.

Фото

агресивного

блоку

«опинилися на лаві

НАТО Пі,J,СУ,J,-

ПРИПОМ Г. Т.

них». З трибуни конференції пролунав палкий заклик до всіх позаблокових

країн

об'єднати

КІМ ІР СЕНОМ НОВИКОВА

рейської

Народно-Демократич­

ної Республіки Юм Ір Сен при­ йняв сьогодні члена ЦН НПРС, заступника Голови Ради Міні­ стрів СРСР Г. Т. Новикова, який очолює радянську делега-

~apOK ,магнітофОНИ, раДІОЛИ, Іграшки, грампластинки,

. .

. р і аЛІСТИЧНИМ

ян

таб ором,

З

.

l:vJпе-

І. З

так

НОГО НАСТРОЮ.

_______________

до ряду МІжнародних проблем, іІ які

становлять

взаємний

радіоприймачі, спорттовари,

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИІ ЗАВІТАйТЕ ДО НАШИХ МАГАЗИНІВ, ДЕ ВАС ЧЕНАЮТЬ СУПУТНИНИ ГАР-

наддержав, партіями і урядами Радянсько-І

«РІВНОЮ МІРОЮ»

в. ФЕДJlН

У великому виборі буде представnено.' теnеВ·IЗОРИ різних .

проходиJ\a в говорив про небезпену зближен- го Союзу і. ННДР, а також щоня

Ред••тор

nровадягnь вuставкu-nродаж радіокульmсnортmоваріВ.

ності, успішного проведення бо- жуазної пропаганди і маоїстів, дальшого зміцнення дружби ротьби за ліквідацію ганебної лівійський діяч твердив про співробітництва між народами,' спадщини колоніалізму і расиз- якийсь згОВір двох

Голованя.

~=.w-

Уні вор маг Броварської райспожив­ спілки та філіал "Привітний"

вої партії Нореї, президент Но-

Дисонансом прозвучав виступ

19.20-

з :1.6 ВЕРЕСИsr :1.873 РОВУ

ПХЕНЬЯН, 11. (ТАРС). Ге-

в антиімперіалістич- неральний секретар ЦН Трудо-

глави лівійської держави полновника М. На,J,,J,афі . Він зро· бив спробу позбавити рух неприє;(нання його аНТ!J.Їмперіалістичної спрямованості, ві;(вести

П.

«Маріць.

.Орбіта дружбll', 19.40 - Х\'дожніА фільм <.\1'лч, рукавичка f капітан:.. 21.10 .Батьківська рада.. 21.30 « .\\нтці сто.Нlці УкраїНИ». Співає Во. лодим"р ТlІмохін. 22.15 Інформацій­ ннА випуск «День за днем •.

За ру~б~~'.f\ем

f і І

цП і «холодної війни!> між дер-

огляд «На ланах респуб- .. Вечірні новини. Програ':­

Дру,.,," курс. Ilімецька мова. «Під­ p~IДfli речеlfНЯ часу». ФіЗlfка. «Енергія і робота. Закон збереження енергії •.

,.

шляхи до ЗМіЦнення своєї полі- СРСР та інших країн соціаліЗПід час розмови сторони обтичної і економічноУ незалеж- му. ПереСПіВуючи домИ'Сли бур- мінялися думками в питаннях

родних ВІ

-

-

блеми кйраїНбс«третьо~о світу» в його в бік справжніх союзників проголошення цію на святкуванні 25-ї річниці ~ о TaHoBЦl, шукали країн «третього св і т у» ННДР.

обстановЦі'дносин перебудови міжнаВІ'д конфронта-

Іван

Програма КТ (9-11 канал І І Н.ОО Наша афіша. 18.05 Екраll <.'ТУ;lеIlТ~-lа()чннка. Програма для сту­ Л,е"тів загз.'1ыoтехнічногоo факу.'Jьтету.

сучасні

му. НонфереНЦіЯ

«Майстер

Інформаційна про­ 4::Екран моло­

-

19.30 -

,1"". «А що у вас?. (Доне,\ьк). 20,45 - .На дОбраніч. дітч!,. 21.00 - Про­ 'І'ама .Чао. (М.). 21.30 - Художній фі ..,ьм с:\10.10да гвардія.. (2 серія). 22.',0 - На чемпіонаті свіТу з сучасно· го п·ятиборства. (Львів). 23 .05 - Ін­

ній боротьбі.

б

Телефільм

КРИВОВ'. 19ЛО Ірнма «Вісті»,

свої сили

Алжірі завершила ро оту ,JV конференція глав деР1!'ав і урядів позаблокових країн. Представники десятків держав обговорили найважливіші про-

18.:10 _ .

І! СР » .

-

В

«На головних напрям­

«Остров'ЯІІ"" (Хе!!СОІІ). 18.00 Фільм· КОІщерт .Співає Жермена ГеЙне·В.,·­

ниці

Ф О Р У М

23.05

канал І

(4-11

(Репортаж з будівни. Криворізького мета­ І. Ленінз). Для дітей. «Антарктида». lіА5

.\\у.ll~Уфільм

~~..-~...,.~~

АНТИI"МПВРI"аЛI"СТИЧНИИ"

оперети

..1УРі " іііНОГО lаВО}I. У i~eIli В. (ДllіllрОllетровськ). 1ї.35 -

внрощують

НАШ КОМЕНТАР

з

краси •.

передач.

Телевізійні вісті. 11 .20«Рол"і •. 11.35 «Шкільний

ІЇ.l ;' Н·ЯТІ!річкн,.

ках

кіВЩIІIIІІ. НасіНIІЯ айстр юним квіТIІІІJ(аРЯ~1 1ІІКО.111 надіслала центральна станція ЮНІІХ нату­ ралістів з Риги.

110

Сцени

цтва ' БЛlOмінга-3

UIJГОТОU:Іl'II:l з аі'!стр 15 сортів і СI!iliполіЗУf собою дружбу 15

Квітн

арти­

Російська

.10вград).

буде МllР';, Остання КОМПОЗlщія

на дослідних ділянках юні лю-

3

мова для УЧНІВ 4 12.00 Художній фільм ,Юність поета •. 16.35 Наша афіша. 16.40 - До 30-річчя визволення Донба­ с)'. «Це було у Краснодоні •. (Вороши­

ГАВРИЛЕНКО.

ком­

Бать-

иародна

«Конкурс

Програма

Програма УТ

екран.. класу.

Чt:IlЬКII», «] ДH~\I НЩЮ,1ЖСН!IЯ», «Хай заВЖДII бу.'tе СОІІШ', Х<1ЇI З<Jt<ЖДIІ буде небо, xaїl завжди

Il<IШОЇ

!Іовини.

Те.,ефільм

ПОЗlщіїl і 6ую,тів "Хаі'! lІаша юність піснею зліта», «Чорно­ БРIІВllів насіяла маТІ!», «Леле­

республік·сестер

Співає

телебачення.

Долуханяна

-

при-

Г,aг:JТo, J творчою ВИДУМКОЮ ПОТРУДIlЛIІСЯ юні квіТНlІкарі ШІ,ОЛІІ

передача

21.00 - Інформаційна програ­ 21.30 - Продовження філь­ .Останні •. 22.40 .- КОЛЬО·

О.

ло

роди.

А.

арії •.

ма «Час •. му·вистави

бойових

любові

Навчальна

стка СРСР Н. Ткаченко. (Одеса) . 18.50 - «Світ соціалізмр. 19.20 - М. Горь­ КИЙ. «Останні.. Прем'єра фільму-ви­

радянсько­

палкої

донька...

"ітературн. 17.15-Для школяріВ. «Весе­ лі старти». 18.00 - НОВИНИ. 18.10-

ке­

учнівської

примноження

;10

«Відкрив"ємо

ла •.

Свято квітів стало яскравою демонстрацією

дітей.

календар •. (Донецьк). 10.15 Кольо­ рове телебачення. Багатосерійний ху­ ;10жній те"ефільм «Інженер Пронча­ тов •. (3 серія). 11.20 «Шахова шко:

зви­

їх

Для

9.45

полківська, ЗаВОРІщька серед­ ні і СвіТJlльнівська, Рожнів­ ська, Мокрецька та Руднянська

пнставки, жюрі назвало кращі КОillпозиції і буксти, визначи­ .10 переможців . Перше місце

ТІ!», «Життя перемагає», «Са­ ЛЮТ на честЬ ВlІзволення КИЄ­ ва», «3то не должно ПОiJТО-

каміння

відзначені

ро, що значно гірше своїх можливостей пілготува ,1ИСЬ до свята кпітів учні Требухівської середньої ШКОЛИ. Зовсім не брали участі у виставці Погребська, Пухівська, Семи­

школи,

кві­

ЛЮДИ,

школи,

карі Броварів О. Ф. Криво­ ШЛІІК і О. І . Манолсва. Прик­

Кали­

здобула Калитянська, друге Броварська N'g 3 середні ШКО­ ли. Третє місце поділили Шев­

рігають

МИ

ВеЛIІКО­

восьмирічні

середні

Ве.ТИКОДIІ:l·lерська та КраСllлів­ ська восьмирічні та Бровар­ ська школа-інт~рнат. Дип.тома­

БrЮВilрська школа-інтернат. Під[]івши підсумки огляду-

букети: «Слава героям», «Кто погиб за днепр, будет ЖИТЬ всегда», «Нас Зil.1ИШИ,10СЬ ТРОЄ», «Па~I'ЯТЬ про героїв збе­

Подовгу затримуваЛIІСЯ від­ відува'lі виставки біля експона­ тів Калитянської середньої ШКОЛИ. Особливу увагу при­ вертала композиція «Вічно ЖІІ­ вий», на якій з квітів внкла­ дений портрет В. І. Леніна. Окрасою є і композиція «Ім'я ТВОЄ відоме, подвиг твій не за­ бутий, слава тобі і салют». Вона присвяч('на світ.lії! па~I'Я­ ті танкіста Никифора IIIo:ly.'tPHка з селй Л~белівки, ]Ю.lfllllllЬО­ го ВlНце-Дубечзнського району, ЯКИЙ на «Т-.14» під Ч:lС ПI!1ВО­ .тення "непа перШІІМ увіРПllП­ СН на ХРt' Щ3ТІІК і заГИIlУО.

середні

Зброжек, Л. С. ПіДКОПIlЧ та УЧ­ керованих

J(олищ~рська

Лil l 'УllO[]ій, яка визволнла Бро­ парн), «Зоя Космодем'ннська», «Росте у Волгограді берізка» . А_1.реси цих композицій і бу­ кетів: Літківська, Броварські N'g 2, 5, 6, Великодимерська, Княжицька, Гоголівська, Плос­ кінська, Шевченківська, Троє­

Ul!CT3IJКlI біО,10га ШКОЛІІ О. Г. Макогона, організатора поз;]­ класної робоТІ! О. И. ТеРТІІЧНОЇ, клаСНIІХ керівників Є. І. Соко­ лової, Н. А. Петрової, З. П .

ному святі, той не міг на.1Ю· буватися принадними творіння­ ми людської праці. Більше ста назв квітів, з ЯКІІХ БУЛIІ ВІІГО­ TOB.~eHi художні КОМПОЗllції і букети, запропонуваЛIІ на 01'.~яд юні квітникарі шкі.l іІ1іста Т<1 району, а також любителі квітів.

ступенів із врученням грошо­ вих премій. Грамотами президії районного товариства охорони природи нагороджені БРОlJар­ ські М І і 2, J1іткіпська, Всли­

Дирекцlи унlвермагу.

_

інте-

... ' '/'_". ' __ ,. _ , , - - - - , - ''''''''---

._-,.~_~ ...

жавами різних суспільних си- ~~~;:~~~i. Сц~і;~~С:сИлЧ:~Їуст~~1В~ ~~~'ж~fJМ~~~т~Еg::п~а в теПЛій'~<ОГ-Бро;аіс;кТйр~;н~;~~Рні;;р~ін;о"п;Рі;;iT--~'" стем -

до

відносин

мирного

рішучу

вdдсіч

З боку

інших

...

співіснування і співробітництва.

учасників конференції. Про бла-

•••••••••••••••• -

Цей

городну роль Радянського Сою-

ВІйСЬКОВИй ПЕРЕВОРОТ

процес

відбувається

прямим впливом зміни

під

співвід· зу, інших

країн

соЦіалізму в

заступник гоnовного лікаРА по адміністративно-господарськІй част~ні, електрики, шофери, сnюсарі-сантехніки, шеф-кухар,

У ЧІЛІ

праЛІ, санітарки, оператори газової котельні, технік,

ношення сил на світовій арені створенні сприятливих умов для Нью-ЙорlC. У Чілі стався війна користь соціалізму в резуль- боротьби народів за національ- ськовий переворот, спрямова-

АДМіНістраЦIИ.

_ _ _ _ _ _ _ _ ..:- ____ , ___ ..:-_#..:- _ _ _ _ ної політики, що її проводять ли голова конференції, голова род ної єдності. За повідомлен- .................................. Радянський Союз і країни со' Революційної ради АлжірСької нями агентств, заколотники і ціалістичної співдружності, які Народної Демократичної Рес- штурмом захопили президентБРОВАРСЬНОМУ І БРОВАРСЬКОМУ таті наполегливої

конструктив-

ну

незалежність

яскраво ска-за-

ний проти

законного

уряду

На-

виступають з ним єдиним фрон- публіни Хоарі Бумедьєн, голова сьний палац .«Ла Монеда». За том. Промовці, які виступали ПрезидеНТСJ;КОї ради Народної деякими ПОВІДомленнями, пре-

на конференцїї, Ь1дмічали, ці позитивні зрушення

дають інтересам усіх

створюючи

народів,

С алем Р у б еия А' ЛІ,

Р евоu tr б Ф ЛЮЦіИНого уряду пу иідель u

глава

Настро та інші . Багато учасни- вальна

авіація

неоколоні-

заторіВ.

найбільших сил

КОЛОНl-

затори і расисти. Як висловила-

.

ся лондонська

співдружності,

М'іжнародного робітничого

яка

військову

запровадила

Чілі надзвичайний

на

XYHT~.:

терИТОрll І

стан.

Вій-

ська зайняли всі радіо- і телефонні станції.

Зв'язок

кла- зовнішнім світом

А

БІРЮКОВ . ,

учас-

оглидач ТАРС.

БУДІВЕЛЬНОМУ

* ** * **

артилерія. 1 чо"теХНIЧНИИ

Чілі з

перерваний.

За повідомленнями агентств, су і наЦіонально-визвольного йдуть арешти членів уряду Наруху народів. ро. ДН.ОЇ єдності, комуністів і со-

газета« Гардіан»,

Англія та інші країни -

трьох

сучасності -

соціалістичної

На конференцlY були суворо . . . ,

I

дальше зміЦнення союзу

й

.

ЦШЛІСТlВ.

(ТАРС).

ПОТРІбен

ІНЖЕНЕР-БУДІВЕЛЬНИН

на

і

ВIДДIn

оса

n

.

і

ду старшого Iнженера'l

Одинаку буде надЗJНО гур-

тожито.к.

*

Звертатися

'М. Бровари, будівна, 2а.

і

на

вул. А

адресу:,

Машино-

••

.................................

1* * =

ПОСТІПНОДІЮЧОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ПОІЗДУ

чив жи. ття самогубством». При • ПОїЗДУ Н! 2 • ШТУРМІ президентського палацу : на постійну роботу у виробнибула використана БОМБарду-: 'v.. • і

ві умови для боротьби проти за- ків конференції висловилося за Сформовано

силля імперіалістичних монопо-

засуджеНІ l,мперіаЛІЗМ,

ПОСТІЙНОДІЮЧОМУ

що Демократичної Республіки Ємен зидент Альєнде нібито «понін- і

відпові-

особливо сприятли-

лій, П)ХІТИ підступів

:

** •

:

НА

.NiI2

ПОСТІПНУ РОБОТУ

* ПОТРІБНІ * *~: И. Звертатвси ва адресу: Врова,ри, вул. Машино­ опалювальвики гілЬнвх котлів.

ву-

_

...._--_.... .......

*будівна, 2.

:

дли

:,

АдмlнIСТРац18.

у СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО

ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ

ДМIНІстраЦ1Я.

:.................................

ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

r. .~:Н:В:;:;3::.:-:::;~::С:о: ro::~----I-""'"::w~:~;,;;4~-~1:ii;~;~~~;;~;~~~;~:;;~;:O:K~~;;~;г~:~~:;~I--I~~;~:~~~~~! ....

Коммуиистической СО8ет.

партии УкраинЬІ,

депутатов ТРУДJlЩИХСIІ

городского в районноro

Киевской обпасти.

,.vC"w7~I' . . ..".'.,.,...:--,.".qg.,..,..,..,,,..:-~~

..

БРОВАРИ

М...

вул . КИl8ська,

'О- . . #l'wO'.,...с

.....

дента

місцевого радіомовлення 19-3-18, віДДІЛІВ масової роботи , фотоко,еспондента - 19-4-67.

• 154.

,...,.....,..~~C"c.,.#,.

Броварська друкарнв, І<иівськоі області, вул. І<ківська,

154.

...oI'...,.q."..,...,....",.....

-ОС'

..~...:"'~.,." . . ~~ -.,;rь

Телефон

-

19-4-57.

ОРОМИСЛО8ості,

. . . . . . #"

У .І.торо ••

Сe(leА,..

п'АТВИЦIQ І cJ1joТJ'.

. . . . -.6<0" . . . . . " . , , , . . . -

......

Зам. 4405-9899.

#144 1973  
#144 1973  
Advertisement