Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

РІК ВИДАННЯ 31-й

.N! 144 (3142) СУБОТА

5 ГРУДНЯ

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМ'УНІСТИЧНОІ ЦАРТІІ 'УКРАІНИ ТА

PAROHHOI

РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

: : : :

Щн11

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

НАРАДА ПОЛІТИЧНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМІТЕТУ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ ВАРШАВСЬКОГО ДОГОВОРУ

: t

: : : : : : : t : : : : :

Б РОВА Р ЩИ Н ИІ.. .і................ ...............

робітництво і взаємну допомогу.

Зооов'нзаинн

~

Учасн~и наради обговорили такі питання: - про зміцнення безпеки і розвиток мирного співробітництва в Європі; про загострення обстановки в районі

ввкова.,'Іи!

~

RОtЛентив

~ .райюну

т•роенерtГ:ї в

про становище на Близькому Сході; про агресію колонізаторів проти Гвінейськr>Ї республіки.

Нарада Політичного консультатив•ного

мі:ІЬІЙtDІна

І. ШКАВРО,

~

Достроково!

. :

СлаІВно т~у~ься робітни­ ни Лі·'11нів.сЕ>ної швейно.ї фаб-

.

рИКИ.

J3ін,'ІЮЧИІВШИ>СЬ ІВ СОціа­

ЛіСТИЧНе змагання ІПО достро­ Іюва.:v.~у

: : : :

вшюнання дання

:

Я - громадянин Радянського Союзу! Ма.1. хущ. Ю. ОК')"н.єва.

заІВе,ршешню

п'яти­

річного .Пtлану, ІНОо'Іентив під­ п.риЕшства добився успіх:і·в: дост:ро•ново., 26 листо.па;да, швейни,ни рапортували про

'вирообничоrо

ОДИІНа,;ЩЯІТJt

заа­

МЇ>СJЩ~'В.

План :по нормативній ·В3іртос­

~

ті

t

обробки

виІнонано

процента,

•аа

103,9

по

~

~ в обл.аст.і 'Наунооо--rехнічного проnресу нення~.

ltlll,

шляхи

·кандидат

фаб­

рики.

її

-

з.діііk­

лентор

·економічних

нау:н І. С. Бем. Ро:щ.риваючи ЗМіІСТ теми, ІВИСТУ'ПаЮЧ.і ПО· в'JІІЗ!У·вали ї.І з ноНІНретною при.є;Мствах

!

НСе:ІЬНОЇ білизни. О. ГРЕСЬ, економіст

·і

.иері'ВІННІН

' OoQCTaHOEiltЩO

~

на;~

ОСВОЄННЯІМ н'ової ПрОд'У•Н.Ції­ старший

груІдня ІВ·іІдбувся ·район­

~ дарсьнОІГО аІНІТНІву. Тема. за­ ~ няття - «ПоліrrИІНа ІtПРС

OC'BOf;HO НОВі ІВИідИ ІВн.рО­ бі•В. У ,наС'!1у!ПіНОМ,у році ПіД­

на

3

~ ний ·сем,і.НІа:Р ІІlартійно-гоопо­

ці

працюва·тиме

секретар парторганізації.

~ Райо.с!вий сенІнар

.реа..ліза­

.процента.

Висо:ні панаЗІННІНИ в праці мають швеї .М. Ф. Юрченко, Н. С. ГойтеtНІІЮ, М. П. Щу.р, М. С .. Добро·вол:ьс:~>ка, :про­ :v.~;;рниця О. С. Литвин, рі­ за.'Іьнин О. О. l{равчун. НDІР­ :v~и ВИtрОбі!ТіНУ ВО.НИ tВИ.НОНУ· ють на 115-120 nроцентів. ОстаJНнім часом на фабр,І­

П,РИЕJМІСТtВО

до

тисяч •ноіловат-•ГОідИІН зеtконом~ лен.ої енергі:ї.

(ТАРС).

-

216,5

1 грудн~ енерге.тиони •рш:Іор­ ту;вали: зобов'язання ви.нона­ но! До ТОІГО QК, СПОQКИІВа•ЧаМ в·:;;tnущено 2 ·мільйони 100

комітету

робітництва і цілко·витої одностайності її учасників.

101,2

Jсільності

кіло.ват-.годин

ДНJІ РаІДЯІнськ.ої Конституції.

проходила в обстановці дружби, братерського спів­

ції

БраІВа:рсьного

елеtкт.ричних мереж

~ tЗобо·в'ЯІзаtВся ·ви.нонати n'яти­ \ р.ічниtй пдан реалімфї елен-

Індо.ки-

таю;

: :

коп.

r·ш·(j)'ffiЇiiЇiiufiil

2 грудня 1970 року в Берліні відбулась нарада Політичного консультативного комітету держав­ учасниць Варша>всмюго договору про дружбу, спів­

~

2

р.

ІНа

-

СВОЇХ

говорили

;

llll.д·

про

технІіч,не переозброєння :3.аJВо~:в і фабрик, переуномІПЛен­ тува'ННJІ 1виробннчих дільниць, екон.ОtМ.і·чне 1 мора•льне с·ти­ :vrулювання,

удоонона.леиня

нері:внищТІВа · ·виробнищтвом.

ЛеtІСЦію tд.ля наступних се­ :v.~Lн8ірсьних 3аИЯ·ТЬ «ЛеніНІСЬ­

1-ДЕ:МОВРАТІН ДЛН ВСІХ-і ВеJІикий засновник і керівник першої н с~іті держа!Іи робітнІІJків і селян В. І. Ле­

я завжди думаю, що працю простих людей в нашій країні помічають і високо цінять.

НІН учив, тшьки соціалізм несе з собою справжню демократію. Соціалізм жива творчість народу: трудящі самі будують нове життя, управляють країною, вирішу­ ють всі її громадські і державні справи. Саме такий справді демократичний лад ут­ ворився в нашій країні після перемоги Ве­ ликого Жовтня, в результаті корінних ре­

Мені, колишній батрачці, в

волюційних

перетворень.

Яскравий вияв соціалістичної демократії - широкі соціальнополітичні права, які забезпечено трудящим Радянської країни. Ці права і гарантії їх здійснення закріпле­ но в Конституції СРСР. Соціалістична де­ мократія відкрила перед робітниками, се­ лянами, інтелігенцією безмежні можливості для творчої праці, суспільно-політичної ді­ яльності, для прояву талантів і здібностей. Радя.нські люди беруть активну участь в управлінні справами держави і суспільст­ ва. Кожний трудящий має право обирати і бути обраним до будь-якого представ­ ницького органу влади. У складі Верховної Ради СРСР, обраної в червні нинішнього року, більше полови.ни депутатів робіт­ ники і селяни, зайняті на виробництві. До радянського парламенту обрано також найкращих представни.ків трудової інтелі­

генції, громадських і державних діячів, си­ нів і дочок всіх народів нашої багатонаці­ ональної країни, Всі депутати Рад, почи­ наючи від сільської і кінчаючи Верховною·

Радою СРСР, соким

довір'ям

-

·люди праці, наділені ви­ народу.

На ІІІ Всесоюзному з'їзді колгоспників виступала доярка колгоспу імені Жданова Брестської області Л. І. Осіюк. - Говорячи про себе,- tказала вона,-

1958

році було

присвоєно високе звання Героя Соціаліс­ тичної Праці. Мене обрано депутатом Вер­ ховної Ради СРСР. Ніде, ні в якій буржу­ азній країні не було випадку, щоб проста, сільська жінка стала членом уряду.

Най.важливіше право

на

право

одержання

кожної людини гарантованої

-

роботи

з опJІатою за її кількістю і якістю. Воно забезпечується соціалістичною організацією народного танням

господарства,

продуктивних

пільства, усуненням

сил

неухильним радянського

зрос­ сус­

можливості господар­

ських криз і ліквідацією безробіттІ!. У нас ніхто не може звільнити людину з роботи

без підстави, передбаченої у трудовому за­ конодавстві.

З правом на працю право

нерозрИ·вно зв'язане

радянського громадянина

на

матері­

альне забезпечення в старості, а також в разі хвороби або втрати працездатності. Га­ рантії тут широкий розвиток соціально­ го страхування робітників і службовців за рахунок держави, беJплатна медична допо­ мога

трудящим,

широка

сітка

курортів.

Право на ненсію у зв'язку з старістю і з ін·валідністю мають тепер не тільки робіт­ ники і службовці, але Й

КОЛГОСПНИ·КИ.

А як здійснюється у нас записане в Кон­ ституІ~їі право на освіту? Близько 80 міль­ йонів •юловік третя частина населення СРСР вчаться. У радя.нських вузах сту­ дентів майже в три рази більше, ніж в

Англії, Франції, Італії і ФРН, разом узя­ тих. Більш як у 70 раз порівняно з доре­ волюційним часом збільшилось в нашій країні число осіб, які .мають вищу, незаків­ чену вищу і середню спеціальну освіту.

Соціалістична демократія,

виконувати

закони,

додержуватІІ

дисципліни праці, гром!lдського порядку, поважатк права соціалістич·ного співжиття, дбати про зміцнен.н·я державної і громад­ ської власності, виконувати військовий обо­ в'язок і захищати Вітчизну. Ці обов'язки виражають єдність громадських і особис­ тих інтересів радянських людей. Важли•ву роль у вихованні трудящих в дусі поваги до закону, точного додержання норм і правИJІ соціалістичного співжиття, у зміцненні правопорядку і державної дис­ ципліни відіграють радянські суди. Наш суд, говориться у Програмі КПРС, діє на справді демократичних основах: вибор·ності і звітності суддів і народних засідателів,

праві їх дострокового відкликання, глас­ ності розгляду судових справ, участі в судах

громадських

обвинувачувачів

ників при найсуворішому

і

захис­

додержанні су­

дом, органами слідства і дізнання Іюсті всіх процесуальних норм.

Ленінська партія,

пост1ино

закон­

дбаючи· про

дальше удосконален.ня демократичних

прин­

ципів у діяльності судових органі·в добІІJва­ Еться, щоб трудящі брали ще активнішу участь, я.к у самому виконанні правосуддя, так і в контролі над роботою судів. На це спрямована і виборча кампанія по виборах народних судд.ів і на.родних засідателів, яка відбувається зараз в країні.

В. €РАСКІН, кандидат

юридичних

наук.

,нсщ:ональна

поліrrииіі

КПРС та ~РИІТИіНа її сучас­ них фальсифі~аrорtв~ прочи­

надаючи тру­

дящим широкі права, визначає також і їх грома.дянські обов'язки, виходячи із загаль­ нон.ародних інтересів будівництва комуніс­ тичного суспільства. Радянська людина по­ винна

на

тав

RаІНІдцдат

·tсrоричних

нау,н, доцент КПІ Ю. Я. ро В'СЬІНИІЙ.

І

СесІи кІськради Пазавчора

!&ідбулася

оди­

Ноаідцлта сесія дванаІДЦЯт.ого •снлИJНа,ння м.і.сьної Ра,ди де­ путат~в труд.ящих. На ній

було розгл.януто та~і пиmан­ 'ня: генеральний плаІН забу­ до·ви Врова•р.ів, л.ра·вила зем­

І

.'Іенори.сту.в.ання

інди.відуаль­

ни.:v.~и забуф•вн~rнами, звіт по­ стійної побутово.,номунальної комісії. По першому лИJТ.аа­

:

Іі

tню З ДОПОІВ.ЇДДЮ ВИСТуnИВ •ра­

ЙОННИЙ арх.ітенТОtр В. О. Ба­ бута, ,;,з сліІв,даповuдю- а.р­ хї·пщ·тор ·Міста R. П. Оле1\­

сі:йчун. Зв.ітув.а•в про .роботу побу:то:в01но·му,на.льн.ої комісії П :rо.лсtва Л. Ф. ПожИ'Вtі.лов. Звіт про ;роботу сесії бу­

J і

••

: : : : ж :

Го­

де

над,руко'Ва'Но.

lllllllallllllllllllllllllllllllllllllll,

АО ВІАОМА АЕЛЕГАТІВ

: :

10 rруднн о 10 rодині ранку в приміщенні будинку нуnьтури

:

заво11у «Toprмaw» розпочне свою роботу XXIV райанна партійна

: :

:

конференція.

! -

Початок

реєстрац11

деnеrатІв

о 8 годині ранку 1О ГРУІІНІІ.


ВСІ ВОНИ рін чи два то­

Та<Них

роб і тнrnнjІВ,

са.мо·ві~дда­

~

му ПJЖІЙШЛН В :1<1ІВОдіСЬІ<ИЙ -1<0:ІСЮИВ. Отарші товариші 11:1nвСІ.~и .ЇХ <С· RОЇМИ :І<О•ЛЄІГіІ'МН­ роб:т: НИНаМН. Тут недwвні ви­

них, лрацслюб.них на заІВОДJ ·По,рошнової металургії чи•ма­

пусr;нн,rш

в

, почалrr

трудове

життя. Пра,во на це дала ї:11 Ра.дя.нсьна Нонституфя лраво

вільно

СН1уЙІбі,да

rюлеrrrив

технічн•і

вибирати ІПро­

ну.рси :то~ар•і·В

:р-аІЗ іП•ра.цює

ному

,на

Іва1н

ГОРІДИТНС.Я

МІЙ

С'ВОЇ•М

•Ні

з

перСJдОі~Ні

•'ІСЮ

::~ос.в:д.

ПрІІ

.і нетнту т і

~1У

та:І\

до.рожать

rор1 ДІяться

ДЯНІСІ>І<О·ї

порошкі•вці

заводо..'\1.

Ра­

в свою робі•тничу c i1:vr'ю фре­ зсрувальни"

Іван

Воро•жбит

Петро

л, на.то.1. : •й

і .в вас

кована

Олсшно,

а

налу «Таймс>>. На ній видно, ян б:ля бІУrдинку много з наліфорнійсьних мі•ет у Сполучених Ш·татах Амери.wи стоїть величезна

люд.сЬІка

-

черrа

вже

ми

-

26

ком;сомольці, разом ходи­

ла1ну.

нашу

молоду

про те , що в Ам~риці 5,6 про- :ДО·Я•рку Натерину Юрченно. Вс­ ц~нта загальної wільІІюсті цра- на вже на,дої:nа від кожної ко­ це: здатно,го на· селе<нwя беЗІрОІбіт - рови 3045 юлогра.м!ІВ мо,ло.~а. ні .

Тана

в.сІна,

напіталістична

-

зобс,в ЯІЗаJ~ня .

<СТала.сн

ра,д:-сна

Ій:vrнатн,

і

х і -·

учись,

опаІновуй

парrоргаІні•заці·ї ра1дrоспу

С сl•уг,

ко.1а М<иІнолайович Топіха на­

ШІ<ОЛіЯрину і ШКОЛЯІРОЧ­

В

.ві<д

ра.дІГо-спу

<<Плос.н.ів­

ти, жоден учбовий за.нлад 'Нащс,го району не має та,но­ го ,РОЗДОіЛЛЯ,

вихо1ващrя

Т<!JІ<ИХ

ДЛЯ

по­

Школа молода·, .та і нолен­ тив

учНІтелів

в

сере,дньо­

арифмети•qному моло.д і жний. Тільки у нинішньому на­ вчаІльно·~

ВІі:Н

П()ПQІВІНИВСЯ

,п' ЯіТЬІМа ВИ.П,УІСКНИ~а.ми вузів: Т . Т . .ГаІ&риленно географ, Т . .r. Матвєєва-фі~шн, П. О. ди,рей хі:м і к, Н . К Нли­ :v~енно та Н. А. Нечи:порун-

Здоров' я людей

найцінні-

-

В на-с же право на ЛІрацю га- ІЙШІла заміж за од1носельча:ни.на р~н;овано . РадІr~·сьною Rо.нсти- Петра ЮрЧенна, хорошу людит:rц.єю. Упм виста.чає робо.т.І. ну. Він ГLра.цював у ра.)Ігоспі

ший скарб нашої держави. його охороні приділяють велику увагу партія і уряд. На його

чу енеюати про себе, с!,м'ю свою. війсмюву дНосну службу в Рз.-

халатах. Вони

пра.цЮвати

рого.

Труде<влаштова<на і молодь. Хо- :nракт01ристом. п.отім ІВ·ідСЛJ'ІЖИВ П1 сля за· нінчення шноли пІшла дя.wсwі, й Армі 1ї і знову

Училася

на фе,рму дояркою.

по-нер-

нув·ся •на свою роботу .

1Пона1д 90 юнСІJкі.в і ді,вчат ти, доїти корів у на.шої зна11ної ра 1 д, г 0 с,пу <<Русанівсьни:й:>> трудОЯJЖИ Героя СоІЦіалістичної ,дять·оя в різних галузях ГОСП()Пра.ці. Ма,рі•ї ЗаХСІІріі.вни Пиль- да.рст.ва. Овоєю працею п.р.иІМІно11ЯЙ, ЯІІ\а була делега:том ХХІІ ·жують ба,га: т.ство рідної Bl·rХХІІІ з'ї,зд:.в КПРС. qизни. На я

майстерності догJLЯІда-

ни•нішнШ, ленінський рі.к

взяла

соціаліетИІЧне

зобов'я-

член

сторожі стоять люди в білих

Кореспондент .:Нового жит-

тя» попросив головного ліка-

ря району В. Г. Бугеру розповісти про те, як медичні працівники борються за здоров'я і продовження життя людини. На Броварщині трудить-

-

ВЛКСМ, доярка.

завжди готові

прийти на перщий виклик хво-

РЯБА,

€.

ся

200

лікарів,

працівників

400

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІО

З ПУТІВКОІО ПО БРАТНІХ КРАЇНАХ Галина Гри.го,рі.вна Печура

- .вона провела ціонаво й НОІрисно, о~на _з .нра:щи•х пташниць Семи-І ця пої:зд•ка з;ша.м'ятається їй на полш.всьноІ птахофабрики. В tюлеюив'і її знають .і люблять з а веселу вдачу. життєрад:іс-

.все життя. Перебуваючи в Польщі, Га­ лина: Г1ригоріівна В'іІдв:іда.ла Вар­

н і сть, нрацелюбність, душеІвну.

ша:ву, Кра,к'іІв, Позна:нь, Вроц­ .лав, де по:знаІйомилась з визнач-

Н:·сіL,1

рон.ів

щедрість

1 п.ра.цює

Галина

ни.:vш іПаІм ~.т,нами, оглянула

м~­

Грнгор і вна на птахоферм!. Цри- зеt та шш1 за.н.лаІди. У Познан йшла :щвн,

сю,ди л.ря·:vrо з шн ільної недосвідченим ді, вча:vr, а

на1принла.д, ~ороше сп,равило зна.и01:wстsо

.

в~аження з І·НСТ~ТУ:

І поля.rш,

65-70 ти- Натов.щах, ..огл~нrла .. фашис'І'сьrши табІ р ГОЛ'!' В . І <ПіРИРОСТИ . ~ИВОІ ІВЄНЦІІ:vІ. ·.

сяч

~.~ГІІ, і збережен,ня 1ПОГОЛ1'В я по І 11 тру,пах .за:вщ, ди

.вищі

внх. юr

нолишюй

сме.РТ'l

Ос-

Цl,наІвою .й по·вчальною була

ллано- та: 1 юж

ман.дрі· В<І\а

по

Чехосло-

ваччині. У Пра.зі теж ди.вилися

Ц:єї оселі роб!т~ом профспіл- :vr'узей В . І. Леніна та батато ін­ преміюнав

ннцю

передову

11уристською

пташ-

пут.і.вною.

Більше ,двох тижнів подО!РОЖ'Увала Г1алина ГрИІгоріІвна з інши-

ших "У-1Ь'І'урнИІх пам'ятон. В обох

со.ц.іалі•стичюІх

нраї­

нах довелося Галин-І І1риго;рі.вні побувати в ~ільсьн.огосподар­

м.и труд;;вни,нами Ниївщини по •сьних 'rюоперати<ва•Х . Ta.:vr ІВана :v~істах і селах бр<:~.тніх сощіаліс- побачила, я.н .за ІПРИ'І\ла,дом ра­ тич,них нраї<Н Польщі й Чr- ,:t.fИJJcьl\иx людей ,селяни бущують хословаччиаш. СвІй ві•дпочинок нове життя .

О

2

стор.

О

о

й

словани

шаН<ують па.м'·ять ра,дянсьних ІВО·ІНіВ, ЩО ПО'Л~ГЛИ смертю ХО­ ро{~рИХ , визволлючи їх нраї·нн .від н :.:vrе.цьно,фашиегсьного іга . Га,лина Іван:ї.вна з свої,ми супут­ :ни,rшми побувала на нла,до•вн­ щах у .Вроцла.вІі ! Празі, де по­ ховані наші солдати. На їх м~­ гил· и лнr .1и вінrш з живих нві­ т:в. ян данина пошани й любові

те-пер вона ~рілий майстер то·~ е:хо,р?ни ро~лин. у ~ра,но.вt ЛЮДЯІ:vІ, своєї с.п,ра.ви . Пост.і-йно догля- пооувала .в :vryзet В. І. Леюна .. на 0l,ащжо дає нурчат до 30-дЄІнно. го . він у. солян~х шахтах. Побувала 1 _в ЧІІІ:]І!Н ,

щороІ\у вирощvє їх

і чех·и•,

ЩО

ПОІіЛаЛИ

СВОЇ ГОЛОВІ!

за HO]ЦO,H<l:vJH с.воєї Віт­ В іІДСТО>ЮЮЧН ЗаВОЮВаННЯ

Вс .1ИІЮЇ Жовтневої соціа·лісти.ч­ :ної

революції,

пра· ва,

на.дані

'Ра.дя,нсько:vrу на·роду Нонститу­ :ці.єю СРСР . Десь загин,ув о·тш; ·у Вітчизняну в і йну і Га.лнни<н б а тьно.

Недавно вернулась

Га.1ина ;1·одому

Іва.нів:на по­ j

ІПри.ст~.пи:ла

,цо ро.боти. Сповнена незабу"І'Ні­ :vrи в.ражсннями, !!ОНа тепер працює

ще

з

більшою

насна-

ГОЮ.

НОВЕ

Л. КОЗУЛЯ, зоотехнік.

ЖИТТЯ

о

учительни

молодших .нла,сів.

Ви:клада.ч

і.сторії,

секретар Ми­

зиває .вет~ра:на:ми школи учи­

тельон О. П. Та•ран, Ф. В. Состов·ей, О. І. Заха;{)Ченно,

С . С. Шу:ль!'у. Л. Є. Гончар.

- Але й ·вони. - ловить себе на слові, пор і.в:няно молоді. Жодної з дов.оє:нним стаже:v~.

ЗвичайІНО, ще не нсі крап­ ни

роІЗ·стат,,'ІеНі

на,д

-

«і>>

т,ре6а дообла•дна.ти німнати і нласи , ТІреба прИІдба.ти дещо із спортивного знСІJряддя, тре­

ба

ІПІРИІНаірЯДИ'ТИ

О'fІ!ИІJІ!И

ШНОЛJУ

посі6нинами.

ІНСІ­

Дешо

пофарбу.вати , дещо й дороби­ ти ... Треба і треба! Зрештою, ІНа те і новосілля, щоб нотім мати цілу ноону клопоту.

Одн.а1н цей нлопіт при<ем· ни•й. бо явля·є озна.:юу роету. І н е :vrа:є сумні•в-у, що праце­ любний колектив школи 1

з середньою медичною осві­ тою, 600 чоловік обслуговую­

Наші іNmерв'ю

~а. тери. :ни

ПОДJ·Я- ви-

УМОВ

підростаючого

нол і н:ня, .ян цей.

ІдОСТІронов9 ВИІІ<она.вши своє рJч­

І не

,: JC,HЇI!Cblid

СЬІЮFЙ>> чудову шнолу! Не 6уще пе,ребі льшенням сназа­

чоти.рьом з них вона була п,ре,д-

д:йсн:сть.

й

:знання , оо-бувай прантичні ІНаІвич.ки, облюбо·вуй майбут­ ню п.рсфесі ю . До твоїх по­

во.ра

мо на збо,ри, беремо учас:ть у ·В:Н'У'ЛРі~пJл.нов.ій ,роботі. Жи~е:vrо дружн.о, вихову&l\10 доч.ку Св·іт­

взя.ти

то

міщеНІНЯІМ-іПрис·тосова:нкам чу­ ~о.ви:й дару.нон адержала діт­

2530 ІJ\іі,ло!1ра.мів .моJюна. є 2766 н,і.лограміІВ. Мій

Або

.

!((0, В'Се усі умови для гар­ :v~он:йно·го розвитку.

с.Lмсо'1' чоловін безробLт-них, яні лрийш.1и до бірЖ·і пращі, щоб адержати роботу, а.ле т1:льки

ста.нлена. І даіЛі розповLдаєтlісЯ

ро.ці

молода.

.1ет1я. Тільки не лінуй­

ся

чолов'іН Іван працює в радго· спі :rра:нторwстом. За.роблЯІ0мо неtnо­ гано вистачає на .прожиття, ІПРИ;дібаtннл оДЯІГу, ,меблів. Обоє

понад

от­

Так, на зам іну ста•рим лри­

зання на•дОЇ'І'И від нотн.о.ї з

пе,редру- Інор і'Б

а

.~1lчний і ф l :нrчннй r;а­ б:нl'Ти, слюсар•ня і сто­ ля•рня... Обла:днанf.!я -нощ'інЬІнс. сучасне . Во­ :дощюв і д, парове опа­

елентрослюс.арямІІ

готовці кадрів.

а•меринаІн.с~оrо жур-

п ерший

П.·юсноМІу,

ЇtДа.lЬНЯ,

В. ЧЕСНОКОВ, старший інженер по під­

та

у

nio ::epcL!J;a

В.

Ростимо ж ми, гей!

фотоr,ра:фLя.

з

фре:зуІВальншю:vJ

це

гор­

. н.: х,тю:п.ці і дів·чата, наша гор­ Q і•СТЬ».

Нещ<',давно в <<Цра:вде>> була

.ІJІ:vJlщена

них

диться

Нсшоплі.нсь ~ и й.

у в:нж

у

Завод

Г . Оленсієшно, Г. Одонець. Про. них тут .наяqуть : « Слав­

ПОІверн,улисr,

тоr;арі

.

М01!\ІНЗ

В·Зає:vrІнс .

бо

J> р о•длнва. Brrco!{a, світ­ ,: т . По6іл е-на у н і жн ! .тонн. Л простору-хоч одб аІв л•яй. Сз:\Іі cy;:r,iтJ,: р оз рахтз:-~ю на 560 :І'І:СЦІ>, З ІІ<!ІЗЧ:lЄТЬСЯ 380 учні· ?.. До того ж, слор­ Тf:І3ІІІІЙ і ЗІЛ О.В!ІЙ За:ІИ,

І. Гарнжою, І. НІу:ле:бою, В. Єщен:r\0~1. М. Да,ру:гою, В. Тщрано:vJ, пресу.ва.льницями Л. Рома:нен,rtо, Л. Велwч.но, В. І\у,лwнич, лаборантами

ІПі;дГLрнєм.с.твJ,

АрмН,

нис:юви:тнся,

не­

Не­

десяти•класни­

Ра:з

го.р.д:сть

НІШ~О

-

осв.іта

с т:у:пно~ІУ

:ро:бtт.tІНЮІ

ло•Іуття

GліІЮІШ~І.

То­

з

І> і·в

•село

Серед­

же і в навій школ:. ві;фу,деться .1ишс у н.1-

ме­

На .ПЇІДП 1рІ!Є.~!С'І'ВО

-

сере.д:ня.

:зані:нчена.

ста..ті.

-

напнеали

<ВХОДі

таJ;

l

спра­

Де:моб і.л,і;зувавшись

~1ій

шно.1а ,

тшпуен

ЮВі-

нагороджений

l Я б СІіа ШВ,

Від НfJX юнІ успа•дно­

ви, .професії ~1е-талу,рга.

--

люя,,

пе­

знаннtЯ

ня

ваІ нішчена

на­

-

на, родження

Пло,ске, і:v1'я

Нині МІшола · вчиться у 1\Іос­

чи:vr

п:·дприє:vrст,ва,

'в.уюп, любов до своєї

це

по·заз,дриrгь

ЛеНіНСЬКО<ГО

аз і н

ков,сІ.rіО:\ІУ

встер :ш:нш

новаqна,:vr

.:vraprюю •Свого

А

дал .1ю <<За доблесну працю>.>.

.

ста.111

. Рі•І\ народження її­ вересень 1970-го, м і с­

може

УЧНЮ'!.

Онашну

«3з"Вод

:VІО .1од ого

друго.vrу

.lеглн;вlсть. працьовитlсть

ГОРДІСТЬ моя

ре:дають

по

Дзюба

(З Конституції СРСР). f .................... " ................................................................................. .

;,

•І>ожний ноІВачоІн, а то й в е ­ тера·н. Ві:н на заво.ді тє;ж не­ дав.но ~рохи більше т,рьох роІ;ів. А .яких усп і хів досяг хло:пеІЦь у тр:у~ді! За напо-

3АВОД

солоду. справжню, незр.:вняну .

!

і за­

.розто'І'у:валь­

верста.ті

розря:ДJу.

Мино.1і

що

році.

У.опішно закін:чнв ви.робничо­

фес. :ю, в : льно працювати . В nраці .робітнищи Зtдобу·ли по­ П'1І1.У і а.вторитет, сла·ву і на-

Ті ,

прийnіов

у ,мftнулому

,

Гро.~адяни СРСР ~•tають право па працю, освіту, і І відпочинок. .ма теріальие забеJnечення в старос ті. l

ло.

Василь

........................................................................................................

чого персоналу,-сказав т.

Бу­

гера. - Кожного дня вони по­ спіиюють на допомогу хворо­ Аtу . Jl районі діє 7 дільничних

НАЙЦІННІШИЙ СКАРБ

Дt;по:~югою

та,носо

а,~tбулаторій,

8

фельдшерсько-акушерські

23

пун­

кти. Jl цьому році розшири­ лись Заворицька і Л ітківська дільничні лікарні. Перща Аtає 50 ліжок. друга - 75 . Jl Кра­ силівці відкрито аhІбулаторію.

Якщо

трудівники

села

ІЮ­

рівняно непогано обслугову­ ються Аtедперсоналом, то цьо­ го,

на

жаль.

не

люжна

сказа­

ти про робітників промислових

підприємств. Тут у нас роботи непочатий

край .

!

тwшном.

На

за.!{'ін·чення

сназати: туцl,я, :vrи

хочеться

Ра<дРІНСЬІКа

Нонrсти­

день На1р()ІДЖЄ<Н:НЯ ЯІКОЇ

·с·в.ятfІ{ує.мо

'ножно,му

сьогодні,

з .на.с

велине

дала

право

на осв.іту. На безплатну ос·ві­ ту! А до n,patВa додала всі у:мсюІ

длл

праці

і

вихо.ван­

ня. Один з яскравих црИІкла­ д ~в цього з усіма, ян ми

В

се.реднл школа кажуть, в.rnгода­

tПО,РUВНіЯІНО

невеЛІffІ{ОІМj

селі Плооке. Не школа, а Ці­ лиІЙ палац осв-іти! М. ГАБРІАЧУК.

На фото :

редня

Плоок:в.ська се­

_

школа.

Фото А. І(оза,ка.

Думаю, що ttciм сільським

міським

жителям.

приєлrно

дізнатись, що до кінця року будівельники здадуть в екс­

плуатацію нову лікарню, в якій кабінети будуть оснаще­ ні найновішим ,иедичним об­

ладнанням, крім існуючих пра­ цюватиме

інфекційне

ня.

теперішніх,

А

в

відділен­

старих,

приміщеннях розмістИться спе­ ціалізована дитяча районна лі· карня

з

отоларингологічниАt

відділенням.

Кращилtи лікарень,

ще.д,рого

•На~ійного шефа, ~к р31дгосп, з.авс~м у недалекому часі ЗірОбИІТЬ В.Се МОЖJІJИІВе, аби Не тілl>ни са.ма Qу'дова, а й ІВІнуmрішня оздоба ,нлас'і·в, на­ бінеrЬв, за.llіІВ, вестибюліз, кориІДо:рі.в ·вабила своїм за­

фахівцями

ми

вважаємо терапевта Г. Д. Го­ риловську, педіатра М. А. Ру­ денко, фельдшера Світильнів­ ського медпункту М. Г. Круг­ лика, лаборанта З. І. Дуброву , Аrедсестру М. Андрій•tенко, са­ нітарку Т. К. Чесановську.

Про них можна завжди по•tу­ ти добре слово від пацієнтів. На закінчення хотілось би побажати всім доброго здо­

ров'я, адже як говорить ла­ тинське прислів'я: .:JI здоро­ волtу тілі здоровий дух» .

Забезпечена старість Ком,.vністи•Іна

партія

і

Ра­

дянський уряд постійно прояв­ ляють турботу про забезпе­ чення людей, які пішли на за­ служений відпочинок . Цю тур­ боту відчувають і тру дівники Броварщини. Нюtі в районі

нараховується 20196 пенсіоне­ рів. Щороку держава їм ви­ плачує пенсії в сумі 4.288.920 карбованців. Серед пенсіонерів 9500 ко­ лишніх колгоспників. Лише в Іtьому році вони одержали дер· жавної пенсії 1.192.205 карбо­ ванців. Крім цього, державну допо­ могу одержують багатодітні і

Субота,

5

грудм

1970

одинокі

матері.

Ім

близько п'ятде-:яти сячі карбованців.

видано одної

ти­

Радянська держава повсяк­ денно піклується про інвалідів Вітчизняної війни і праці. За останній час їм видано без­ платно 55 автомашин і 63 мо­ токоляски.

Райвідділ соціального забез· печення ви,11,ав 560 пенсіонерам безплатні квитки на проїзд по заліз.ниці цевим

і

613

на

проїзд

міс­

транспортом.

У . ДЯЧЕНКО,

року

зав.

райвідділом

ного

забезпечення.

о

соціаль­


========СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ========

Подарунок

Військова служба в рядах Збройних Сил СРСР в почесний обов~язок громадян СРСР.

Колектив ТребухіrвсІшої середньої школи горди­ ться дружбою з екіпажем ордена Жовтневої рено­ люції, ЧеР'в·онопрапорного крейсера «Аврора». По­

(Кенституція СРСР).

заминулого літа наші вихова1нці поб)Лвали на палу­ бі легендарного корабля .

Можна гордитись нестандартного

го

обладнання

комунально­

Валерій

Зараз він -

Зелін­

ський. Спершу нелегко давалась йому військова служба . Та допо­ міг комсомольський колектив -

ється

згуртований

зразкове

тя

і

і

дружний.

служба

Тут

жит­

за

прин­

проходять

ра

взводу.

го.

му

лерій

допомогою швидко

товаришів

подолав

Ва-

труднощі,

заспівувач

-

корисних

високу

•ютирнадr~ять

•ІИслі

пильність в то­

сфотографований

прн

частини. гордитись

гвардії

лика Вітчизняна.

частини.

сержант

участь

Після війни -

знову .мирна

праця, за якою зболілися сол­

у

громадській

В.

ла

тив синів, учив їх любити працю, шанувати людей . І зер­ на, кинуті в серця .молодих

Середній син Шитих Во­ лодимир теж солдат. Слу­ жить на одному з протичов­ нових кораблів ЧервонопрQ/юр­ ного Бал тійського флоту . Бу­ ває .моряк у далеких і близь­ ких походах, з дня у день ово­ лодіває навичками матроса.

душ, дали щедрі плоди. Микола; старший син , закін­ чив 8 класів Броварської се­ редньої школи, продовжував навчатися у професійно-техніч­ ному училищі і вечірній шко­ л і.

Та ось і він прийняв прися­ гу воїна Радянської Армії, Я/\ 32 роки тому батько. У лис­ тах розповідав, як несе служ­ бу, оволодіває військовою прп­ фесією. Були вісточки в Брп­ вари і від командування під­ розділу про успіхи в бойовій і політичній підготовці Миколи. Після закінчення строку дійс­ ної служби солдат вступив у військове

технічне училище .

Командування нагородило Миколу Шитого Похвальною грамотою. Текс.т корот­ кий , лаконічний : «Нагороджу-

В ДОБРУ ПУТЬ! Святк~вий •КЛУ'б ш~решJ!в.нений

-

Тут СЬ·()Г()І;І'Ні

З'бори,

ПРJІІСІВЯ'Че'Ні У'РО'ЧИСТJІІМ П 1 РОВ·Од'аМ ю·накrв до лшв Р.адлнсько·ї Ар•мії .

Ветеран Ве .lИКО'Ї

ВітчІюня-

продовжує

третьому

За

навчатися на

відмінне

дування корабля

надал о

Служать в армії сини .. . Ни нарадуються ни.Іtи батьки . Слухає їх най ,11енший син Ши·

0:\ІНО'СІ.\lЬЧаН,

свій

ЩО

.М'СІ.1О.,Іі

Че<С'f'Ю ІВИКОІНаЮТЬ

13

оо бо·в' JDзо•к

~nеред

Віrrчю­

ч е•но наказ од~носельча,н

аахища'І'И

любиму

і цін­

tі о-

М. КОВБАСИНСЬКИП,

РИіСІJІИХ порад :~~айііут1нім

ової-

громадський кореспондент.

РоаповідаG моряк

наш

випускник,

я кий прибуп KOfiOTKO'Ia CH!f

у рідне село в відпустку. Чимало теплuх сл ів на його адресу сказали колишній клас­ ний керівник П. Я. Мен жега, вчителька О . Б . ГраАюк та ін­ ші. Вони говорили про те, як старанно Петро в•швся , брав участь

у

спортивно ,ttу

житті,

художній саJ.юдія л ьност і . Потім nрисутн і уважно слу­ хали

моряка .

кладно

е

Бул ах

до ­

і цікаво розnов і в

П.

про

Субота,

3 Ч ОІГО ЛОЧИІНаЄТЬСЯ

Батьк і в· щиона? Минюлин а Батьк 1вщина п очинаєтьсJ'І в 3азим'ї . його БатькіІВщин а це немерІщу­ чий ПОіДІВИ•Г ба!fька Ничипора

школа .і рі.дне училищ е , де став М іЯ

Де 3баПНУJВ,

ДЛЯ НЬОГО- ІНа

•все

ЩО ар­ ЖИТТЯ.

з а ли

заз и:мці,

то•ва'РИШ .

цриї:з ди:в

у

*

Нещсщаовн с

в·Цд~пуое т:н:у.

ДирЄІ!\ТО'р ·С е,!)ЕЩНЬОЇ ШКQЛІі П . Клишта, З·онрема, сказаов: Ми,к о л а буІВ 01~ним з кра · щих учні•в . 3 першого класу .від:м'іонник . Школу закіІнчи.в ЗІі ср ібною м е,да.ллю , з ДИ'І'И•Нс.т.аа п олюбив т ехн :;К!у . А щ е о:дно:сел~:о~ці по,ві,домилІІ, що одІружений Микола на ()(ДІНО· класониці не

і

-

зна є

що

стаоршої

во: на

с естри

з аги;~ла

на

[J 0Ча11ку ІВЇ:ЙНИ, ЩЮ обатЬІКО Р"­ к е т н ика шрацює на .виробництві . Ветеран В·і•йни

на

-

трудо·

в ому фронrгі, а СНіІІ іракетник на бо.йо:вооМІУ лосту.

-

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

р еже.

*

і дуже добре .

-

Чу,д ов ий

*

ІІР ()Маод:с ький .в і дд.іл юи.ськоВ·о -па·тр і отичното вихов а н :н я

На фооо : ста.tршИІй М. Гузенко.

лейтенант

~ол і:гон, перший у житті

рак ет·нии

ПоІдіоя

;

Ма•Т'в•і:йо,ви.ча уча•сни.ка обо­ рони СтаJІІінграда, ви ЗІво·.1ення Ниє1ва і Пра.ги.. Баотьк іІвщина -

р айгааети <<Нов е життя >> о.зна йо :vшв з Цією ко.р еспонденцієк д е яких т01вариші.в із 3азшvL \я. . 3онаєо:vю МиіК о лу , ска·

<< Н оля,

ДОЧІКОЮ>>

ПУJСІК.

третя

тел еграма :

-

рLдний, по·~дорОІВЛ"ЯІЮ :а ...

3 М о.сК!ви Микола ви.їха1в у П<!рший день з'ї·зду . Н аоніть на з·у~стр і чІі д ел егат іов з МіІНі•СТІРОМ ОО ОІРОіНИ СРСР побувати не до­ в е.1о·с ь: бата:р ея .вже була на по· .1 і ГОН і .

оПо..1 :го:н.. . у ст а н о.ВІІ\И

-

Пусн!

ВНІСНОЧИ/В

траова

. наовно л о

3 го­

рить , охопс1 ена полум'ям . Ре· зу льт а·т: ц і ль накрита ! 3 пол і ­ гону ба:т а1рея поверну.шсь з від­ міонною

Під

оціІНІ!ЮЮ .

час у

розмови двері

з Іщреспон­

сильно

посту­

кали :

~

ла

зус'І'ріли да .1 е 1ю

в ід

ран еТІно ­

го га·рн і зону . fLy,::жorв i уста.н о н­ ки, 3РОбРІІВШИ НЇЧІНИЙ марш, fEl ов·і.т а НJ{У вий:шли

в

р ай о1Н

на в­

чання. В.в о д.н.і - однз. за о:дн і єю . Ч і тко ,;:ф ють вс і н ом,еtри р оз р:t· JСуНКіІВ. І ОСЬ На1д Г3Л ЯІВИІНОЮ ПО· ча.ло підон і.матис.я ті ло п і шло у:ВС'ІРХ швИІДІЮ і

раю'Т•І, в п евн е·

ни•іі по;шруmок.

Батькі,вщину , дав чимало

Актовий зал Се ,ttшюлківсп­ кої середньої ІІІКО.ІU зшtпвни­ ли в•щтелі та учні. За стіл президії запрошується вtu c to· ковий моряк Петро Булах -

Де·

ТорИоВ ОГа, ТО1Варишу старШИЙ лейтенант! Р wнок rюре.спон,д онт т а Ми.Ію·

службу с олда•гсь1\у,

обо,в'.я~1О• К

-

nа• су .'11. ГрінчеІнко. Ві1д •іІме:ні ІПJНІМВІНІff\,' Ї'В Кос­ тянтин КовбаІСи-н-сью!'Й заnев­

тра:.нщії наших 3борой.нwх Си:r. )( о,ЖІНО<)ІУ лризов.нику в·ру-

почеснІІіі

ком.сомоль­

Ч3ІСТИІНИ ,

дєІ н,т сом

Швидак

Хари11оновwч

сеюреrгаря

КО:МЇ'ТеТу

го t;п~:~~ітету ра·дгоспу афіце•р за­

ціокаво Р 1 О>ЗПОВ'tВ прису-пн·іІ:Іf щю

Па:вл• о

ІПОЛКОІІШИК

~ 1реї ~на

нашуто ні:м СJІІОІВІ):Іf вwсту­

ТР·еІОУ'Х, ~ВІЦ'і

п і.вніч·

гарні.з оні.

Продоовження її ра:к етна ча­ стина , зоброя і МИІр, який 'ВіІН бе·

лwв так ож сеок.рета·р партійно­

НІ~в

Гу.з енк а •В далеком;у

Цера.

.1егат XVI з'ївду ВЛКСМ. ПО!ді<Я друга поїlЗі~Ка бата·

А. ГАВРИЛЕНКО.

3

п у,оку .

КО,М,УН ЇІС'Т'ОІМ ,

ського

тих , Василь, що вчиться у 7 класі .міської середньої школu .ЛІ!! 1, і теж Аtріє про службу в арАІії почини/і обов' язок <'ро.надянина СРСР.

на:м.

все готове до

те , що ,р tк .МИН'у:ли:й бу.~в ба.га~тий :на ВИЗІНаЧІНі ПОДіЇ В ЖИТ'l'і Офі­

з а· ступюІІ к

йо­

му відпустку додому. Тут і зустрівся з Миколою. М іж братами було багато розАІОВ про дні ~>шнулі, про службові будні.

ГОІВориться про

П01ді1Я перша по.ї:Зід:Ка на КОМСО'М ОІЛЬСЬІКИЙ форум, у МОСК· :ву. Старший JІеЙІтенант Гу з енно,

коман­

ною, ІПІРИСІtІНо~жать ,с.ла:JІІНі бойо-ві

~вН!Jни

!'ЮГО і нженера . Та;м, з окрема,

виконання

стрільб

3allla:t:Y

Н()ІЇ

ні старшого леЙ!тенаНІТа Миколи Гузенка 'РаJК еТІнНІка, в ійсько·

курсі.

навчальних

-

М.олодісmЬ

Грамота; як дорога реліквія, зберігається у батьків . Мико­

датські руки . Разом з дружи­ ною Ганною Гаврилівною рос·

~

н о. І за1вмерло

... Та1к .п.рохо,дя:ть бойов.і буд­

ТАК НАЗВАНО нарис, на­ •.:І'РІУІКОВЗJНИІЙ неща.да:вно в газеті «Красная 3В ЄЗ!да>> . його аовтор­ t.нженеІр,ма•йор В . Суходоль-сь­ ний, .розповf~дає про бойові буд-

роботі».

добре вчити­

І. ОСАДЧИй, вчитель.

н о м1у

відмінну дисципліну і активну

флоту,

муться. с у млінно працюватимуть в ім ' я комунізму.

! !

ні

СЛУЖАТЬ В АРМІЇ СИНИ ється курсант Шитий Микола Андрійович за зразкове вико­ нання службового обов'язку,

ського Військово-Морського

. і

~~~~~~~~~~~~·~~~········

Тернистий шлях солдата про­ йшов зв'язківець Андрій Іва­ нович Шитий . З 1938 року строкава служба, потім Ве­

росова, всі уч.ні школи бу д уть гідними с л ави Ра дян­

;_,."..... ..... ,.,_., .•,....... ...,•... "•._.._."... ..··=······· .•.• ,•.,., ... . .•"•.·--··· ·····.,............... _.

ЗЕЛІНСЬКИП.

За час

вчителі·в та

М. Сір~нко також передав лист замполіта крей­ сера А. Журавльова. В ньому висловлюється влев ­ неність в тому, що піонери дружи~ни імені О. Мат­

За

заохочень,

Прапорі

завжди ·кликатиме

учні· в до праці і відмішного навчання .

виконання свого службо-

На фото :

бага­

починань.

го життя. Прапор

користу­

підлеглих.

Командування

Нині І~ей бадьорий, ініціативний

тись, чеоно працювати, готувати себе до самостійно­

авторитетом

і

Броварчани можуть СВОЇМ ЗеМJJЯКОМ.

кою .

тьох

товаришів

розгор.нутому

успішно о.вотщів складною техні­

комсомолець

земляк

вого обов'язку, має

• •

заступник команди ­

Ваш

випускник

школи Микола Сіренко, який зараз служить на «Ав­ рорі». Він привіз звідти дорогі подарунки: орден­ ський прапор крейсера та безкозирку. Учні покля­ лись біля прапора овятині школи, добре вчи­

служиться?

заслуженим

серед

•mпом: оди.н за всіх, всі за одно­ За

А нещодавно у нас в гостях побував

о б і

m

служби Валерій став відміннико~1 Радянської Армії, класним спеціалістом, хорошим спортсменом.

У нашій частині служить ко· лишній робітни.к Броварського за­ воду

Як

флотсt,ку службу, будні , про складну

лtатроські вшськову

техніку, яку вру•Іила Батькіп­ щина свОЇМ захuсника ,Іt , і За­ КЛиКаВ юнаків всебічно готу· вати себе до виконанн я свя­ щенног о обов'я зку п еред Віт­ •tизною.

Від імені учнів вuступив десятикл асник Євген Павлов, який розповів про те, як юні се .Іtиnолківці вивчають віtІсь­ кову

справу,

готують с я

при·

.нножувати бойові традиції на­ ІutІХ Збройних Сил . Гостеві і його бойови.Іt друзям вруч Рні сувен іри .

5 грудня 1970 року

А.

МАКАРЕНКО, вчитель.

А

nІдеумовувати

Прю~іJ'І У:нраїІНСЬІко:го респ,убл і·нансьи,ого Н•ОІ:vtіт ету ДТСААФ ПІРОДОІВЖИЛа строк П ОВНІ)· важень к о м іте.т.ін ТОІВа.ристна на о:дин рі к. У зв ' ЯІЗІh1У з цим презид.і я обкому ДТСААФ та ·бюро ,райк о:му НП Уп<раУни вирішил и у гру д­

.н із<щі.йн о

нісе ічн.і провести

д і нню тех.нічними

в п ервинних СJІрг а~ н і заціях то­

нари1с11ва звітні збори . А та·м, д е Віі.дс утні го­ л ови . а.бо є неоібхі,ДІн і,сть замі: нити їх пр о ­ о nести 'З'Вітно-виборні збори . . Н а з<борах сл і д пі д.в·ости n~дсуомІш р об о · тн за ЮВ'і,л ей:ний р і,к, •На 111реслити шляхи дал;,­ ·ш ого пі•;:І;н е<с ен н.я обо,ронно·маІСОІВОї роботи . А п і.дсум уІвати у н а.с є що . На з аводах пласти•І­ них ~аС , то,рГО•ВGЛЬІНОГО МіІ<ШИ'НО'будуІваНІНЯ, ПО· .рошко~в о.ї м ета:юург і:ї , у зв ',тзк і в:Ц.ііВ, БМУ-39,

раІ;:І;оГО·СПаХ «f'!усані•ВСЬІКИЙ», «Лі:ТіК·і·ВСЬКИЙ>>, Тр е 1 бух.і вс ьк іой і :і нших 1с е.редн:іх ШІІюлах чим а ­ ло зроблено іДЛЯ ВНІfЮНаJННЯ \Зав,да:НЬ, ЩО ЇХ ПО· ста:вн.1и ЦК .НПРС та Ра.да МіНІіІСТрів СРСР ІПО :поліпшенню роботи ДТСААФ.

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

є

що

...

ПіІ.:\ !\С.рЇІВ.НИЦ'І'ВіО<:УІ па 1 ІJІТ1ИНИХ ОірГаІНі З аЦі '1 п ерв инн і t m.l l'НТИBH Д'tСААФ і>Д Е.'ІЙоНО і орга· зм Ьцніm'~ .

акти:в.і:з·у:ва·л и

с:вою

д іюІь­

н і сть по за луч е нню тр~ящих, о.собли в о :vto лo · Д і Д О ВИВЧ еННЯ О'ОН ОІВ ІВ Ї.ЙСЬІКЮІВОЇ СП;р а.ВИ, ОІВО ЛО ·

спеЦіальностями .

Ві,драдн') ,

що в цьому роді райоНІна органі з ація пом і тно зро,с л а .пі;дго·ТОІВ'Л ено чималий з·ат іІН спеціа.1І· СТ.і·В , ба,r аТО ;роЗрЯ"ДНИІКі'В :з .рі1ЗНИХ ВИ;:І;Ї'В СПОрТу . Наші а.к:ти:ВІісти взяли учас-ть в походах по мі{; цях рево л юційної, бойової і 11рудо:вої сл :1-

ви, д об,ре показали с ебе ,у за лі.к·у з ф і зичної і війсьново-·т е ХІнічної п іодготов,ки . ·Зов і.ти в цьо~у ,році ПUJО.Ходи:тн!VІІуть у перед­

з'ї:ЗІ;:І; іІВІСЬІН:і дні. Це ваожлИІва подія в жит r i оборонного товариства . Црооведес"-О їх ор.га;ні­ з овано ,

ІНа

БИСОІJ ( О.Му

'і~еІЙІНОІМу

н ом принципової ІН1ритики

Р•Ї'ВІН.і,

ПіД

ЗНJ·

і ·оамо:к,риrги.ки.

Т. БАРИЛО, голова райкому ДТСААФ.

О

3 стор .

О


~~~~~с~~~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~,:~~~~~~~~4~~

І

І

ОБЕРІГАЙМО ВОДНІ РЕСУРСИ \ :-с._й._г_е_й_хм_д_н_

ЛІQ~ству

не

ної в01ди.

Б.а~гатьох

на,пе.в·но,

ження.

виста•чає

:~дИІВ\УЄ

і'З нас,

це

Оцра:вді,

пит­

11Верд­

.важно

.ви:Іюрwста,ня

вод~ни.х все

і

збережен:ня

peqypcLв.

це

Пе·рш

етосується

за

малих

рі­

центів терито,рії якої зай:має океа:н, бракує води. Але це

не

ca:vii

Люди не

оберігають рі­

запасів

ЧОІК,

поде~rу:ди

заqруднюють

мор:•в

ЇХ.

рити,

що

на

Землі,

П5\ре6ільІШе'НІНЯ.

центів

зе:vших солоні води

океанів, довики

проценти айсберги

2 і

-

один процент

про­

97

усіх

-

води

про­

70

-

і

льо­ лише

і

Колись .варщиши

прі.с.ні .но.ди.

рел,

Но·ли ж :враJСу:ва:ти, що :vrіський житель щодоби спо­ живає в ,середньо,му 300-

на територі.ї Бро­ бу,ло багато дже­

ЯІКИХ

завжди

напитися

тись

можна

смач:ної,

зс·ро-чистої ·води.

лі·трів ·води, а :vrасштаби

500

з

бу.1о

про­

по:v~илува­

стру::vгочком

і

послуха,ти

н:жне його ~зюрчання. На жаль, зараз нони всіма заб.v­

промислового її використа·н­ ня ще гра:нщіозніші, то стає зрозумілим, чому охо,рона

ті. Тож на·ста:в час зайня:тися

ВОДНИХ

.1юбО'ЕІНО

нині

ресурС~В

їх

Н'11ИВаЄТЬСЯ

Піро.бле:ною

1.

.NQ

у,вагу

на

від~дячить

Турбує і те,

прз;ви.1ьне

ого~родити,

доr.1ЯІдати.

П.РІЧРСІДс1

У нашо~1у ра.йо.ні теж с.1:д звернути

ві,д·рq::{'ження:vr,

прнє'\тства

За

3

те

металу'Р'г:ї. хоч і ВО~ООЧИІСНУ

р:ч,ки

побудував

СШОруду,

Нржилівwу

цро.дс:вжують

счи.щені

і

але

що

КПРС з 1919 року. Р·ано :почав СІВ:JІИ

не·

призво­

дить д·о загибелі риби не ли­ ше в нашому, а й Бо.риспіль­ сько:vrІу районі. З цим слід ЯКНаЙШВИ;:ІіШе ПОКЇІНЧИ'ТИ, а ВЕіІfНИХ ІlіРИТЯГТИ да•ЛЬІНОСТі.

ДО

Ві,ДІПОІВі­

На території Брова·рщини є батато 'ста·вк:.в, є •:vІалі річ­ •КИ,

1ЯІКИХ

не тільки 'Греба ТИСЬ

тільки

що наші під-

ЦЮ

33

А.

нa:vr.

Ар·1Іії. Після

взя-

хоцшrь .на пе1юію. С. И. Гейхпо:верн~ння

С. И. Гейхма.н

.

пр·ацюв

з

з

армії

1924

РО'КУ

го.тО"вою

с:пі.тки

на

кіль·ко~ш ме;аш~ми.

Чуйнwй т<оварищ сумлі:нний ТРУ:\~ВНИК, ІПРИНЦИІПОВИЙ КО·МУ­ НЇСТ тю;wм .на:завжди збе­ режеться в нашій mа,м' яті Са­

райспо.жив­

Житоми,рщині.

В 193 О· році ІПереїжджав Ні\ Кwївщину і !]р·ацює на рі.1них

лрнроди.

ся

до

'ІУЇЛ Ио·сИІІО'ВИ'Ч Ге:йхма:н.

Перша

nрограма

Ранкова гімнастиІ\а д.1я ді­ (М ). ~!.ІСі і!ОПІІІІІJ (\\ ). <J.:)n Ш!\:О:!Ярів. «f)уДІІ.1/)ІІН1\». (,\\.).

9.05 --тей. ,'J..:ІЯ

J(J.OO --

~' І.ворІііІІ (;\\.).

ТІІК!lо

·-

ІІ.:!'і-ІІошз

діт1.•й.

.!l.t)J

те-.пеG:.tЧL'НІІН

}1J1H дi­ ~s нами». (<\\.). Іо.·ю-­ «O(JpaJз». Т~Лt'l'ІІt'К­

<.::І'райтссн

t·t·li. І.

Ко:н~оrющ•

11.10

афіша.

Х~·дожній

фі.11.м

«І-Іоні

11 р111·одн

1 ІОGотнх». Ко 1<І н 1:1.00 :\\\·.н,r·фi.·Jl,M11. (і\\.) \:{.\5 -- «BL'i CH~1(jJ\;IilЇ [;CI"XOBL'I!a» Во~'J,:О.І;І С!ІМфОІІіН. (lJ;l\'). JJ.()() ~- KІІcli>OjiOil<' T<\1['U0'/C'I!~

1\\іЖІІ<ljЮДІ!Иі!

IJ)J

rrpнJ

«ll:ш\·cлrii->

\о. \;~)~-,'l.rrн

кіс.ск>\

тирічr~ІJ'},

XOKL~~I

:1

11.1 СРСР .:___ ФіrJ.lяндіи. Р<1дЯІІСJ)кої ,\рмії ·і

·

еої!!ів

Ф.-1о·rу. (М.). ннкін. ~1\ІІ!\1 ннй

Т~']Шір

Jl:rн

(j/.4.') --· ()утн?».

~·тарІІІОК.'13С­ «ІV\узич­

17.1;) -

17.-~;)

(,'\\.).

Вн~тун

«І\р(ЖН

міністра

п'я­

морськоr()

ф110 гу·

СРСР т. Гуж~гІІ<а (Л\.). 18.0UІ!овнІІІІ. (М.). 18.05 f<.о,·гшJЮВс тсле­ баЧL'ІІІНІ «POJMOL\<J біЛЯ карТІ! І-ІІІ>>. ІМ)

-

ІН.:Ю

cTJIOIO>'.

«Камсртов

ІХаркіо).

ПJюr·рама.

(ЛІ).

доб~ого

19.00 --· І9.:Ю

Кольорове

Tt'-'lt'GЗЧL'IIIIЯ Л\іжнародний xuкr~1 н;і ІІрН] -,;:Изнестнй»: Поm.щ<І. (М.І. 20.05 «Час•> (:\\.). По.'ІІ..ськt~rІ)

туонір ЧССР

з

-

Програма

Концt~~п оркЄ'стру і телсбачен~Jя.

::?0.30 rадіІ)

21.:10

(І відді.т).

на·

Міжпародна

--

Вечір

театру

ім.

В. Л\з.якоіlсt.кvго присвячений творчо­ сті на{ЮдНОІ'І) артиста СРСР Л\. Ох.­ ,,опкова.

стру

23.00 -·

(М.).

Поль~:l)коrо

Концерт

рздіо

і

Друга

nрограма

студента-заочника. }l,рупІЙ ОО Англійська мова. «Незd­ ."Іt>Жнніі дієприслівниконий зворот. Спо­ ~·оfін Пt'JН'І.:ладу на українську мову».

Вища математика. сФунк­ ціоrІ~J:ІhІІі ряди». 12.4;) Фізика. «По­ стійний струм». 13.20 Тf"оnЄ'тична МL~хавіка. «Визначення опорних ре~ акr{ій графічним способом. Поняття

11.:1:>

про ферми та їх розрахунки». 18.05Наша афіша. 18.10 Телефільм. 18.40 -«ТЕК-70». 19.30-До 200-річчя з дня народження Бетховена. Симфонічний концерт. В перерві передача «На

7

Художній

-

Перша програма Наша афіша. 17.20 На­ селенню про цивільну оборону. 17.40 - Телевізійні вісті. 18.00 - Республі· канська фізико-математична школа.

18.30-•Природа і люди>>. (Донецьк). 19.00 Кінофестива.ть «Партія-наш РУ""ьовий». Художній фільм «Член уряду».

20.40 - Програма «Час» (М). Телефільм «Тайга розnовідаЕ». Українське кольорове теле-

21.;)0

-

бачення. «Пісні І. Шам о». 22.40 Спортивний щоденник. (М). 23.10 --Музичний телефільм «Спиридон Мо. кану». 2:3.45 Телевізійні вісті. Друга

nрограма

Телевізійні вісті. 11.10 КінофестивалІ, «Партія наш рульо· вий». Художній фільм «Член уряду». 17.55 Наша афіша. 18.00 Нови­ ІІИ. (М). 18.05 Телеагентство «Піп­

11.00 -

(М).

ВІВТОРОК,

8

тературний

альманах

«Лукомор'я». вісті. 11.25 умглець».

Фізика

(М).

11.35

для

-

учнів

10.15 -

для

(М). 11.15 Теленарис

.Г!і­

юнацтва

Телевізійні сНародний

Шкільний

7

<~flpo

І..:ІІІІJІ\І~ІІ,

({\'\). 19.00 (.J1І,віu). 1~)_4() -

Інтерв'ю

з

«Gaprщ

-

ВС'СГ ..'1КІf». п'нтирічкн».

«Кроки

міністром

автомо()і.lr.ного

тра11спорту УРСР Ф. П. ГоловчгнІ\:nrо.-І. 19.50 Художнііі фi.rri)M <<П :tснІ, нссі.1 ..1sР). :2\.0U ПрограІ'І·J<І «Ч~н·». (М). 21.30 Сrюрпшнз ІІСІН'­ дочо. (М). 22.15 Кзм<ерні гворl! [)стхонена !'('I~Tв

у

ВН,\ОІJ<lІІІІі

УкраЇІІІІ.

маіістrів

2:1.1.)

~~

ilti!L'-

ТL'JІ('Ві:-Ііі'Іні

ністі. Друга

nрограма

11.1.J КолL>орове Д()ЖІfііі фіЛLМ «Рік,

п·:rебзчс-ння.

ЯК

ЖНТТЯ».

х,-_

.( 1

~:ерія). (М.). 12.:~;:. -- Колl,ОJЮІ:Н' тсЛt'()аченн~. Концерт L'O.'licтiu Великого теотру СРСР. (М). 13.10 І!оВИІІІІ.

Наша афіша. 18.00 «Вірність». Спсктаклt)

17.55 -

(MJ. М.

Зn рудний

--

Л-\нколаївського

театру.

музично-драматичного

(Миколаїв).

~0.15 Концерт міжнародних конкурсів. добраніч, діти!»

.'Іауреатів

20.45 ·-

«На

СЕРЕДА,

сів.

класу.

лауреатів

міжнародних

Наша

17.10 -

конкур­

афіша.

Ії.\5 До народних Верховного суду УРСР С. Є. УбиІІконя. 17.25 Назустріч XXIV з'їзду КПРС і XXIV з'їзду КП України. «Твій товариш». (Донецьк). 17.40 Телевізійні вісті.

виборів народних суддів засідателів. Виступ . члена

і

Для школярів. <:Маленька філармонія». (Одеса). 18.30 3'кра­ їнськс кольорове телебачення. «3 джерел натхнення». 19.00 Наші

18.00

Литовський Програма

камер­ «Час».

(М). 20.00 Кольорове телебачення. Міжнародний турнір з хокея на приз «Известий»: СРСР ЧССР. 22.15 -

«Студентська година». (Чернівці). Телефільм сОсінні етюди». Телевізійні вісті.

23.15 23.45 -

Друга

10.05 -

Новини,

nрограма (М).

10.15 -

Теле­

нарис

«Москва не зразу будувалася». (М). !0.45 Кольорове телебачення. Художній фільм <Рік, як життя». (2 серія). (М). 11.50 Концерт народно­ го

екран.

«Теплоні

L'."І;н:;р>.

ансамблю

пісні

«Лада».

(М).

12.25

- Новини. (М). 17.55 - Наша 18.00 - Новини. (М). !8.05 -

афіша. Худож· ній фільм «Вечори на хуторі біля Диканьки». (М). 19.15 <Кроки п'я­ тирічки». (М). 19.30-Музичний фільм «Співає Віргіліус Норейка». 20.30 «На добраніч, діти!» ЧЕТВЕ~

ГРУДНЯ

JO

Перша про• рама Новини.

10.05 -

(М).

льороветелебачення. рин». (М). 11.15 -

Другий

тур

олімпіади

дні без підказки».

10.15 -

«У Для

з

(М).

І~она

Ко-

світі тва.~ юнацтва.

фізики.

12.15 -

ІІ;lШ

м.

БРОВАРИ,

Київська,

154 .

«ТDи

МіЖ·

турнір з хокея на приз «Известий»: СРСР ЧССР. 13.00 •Комуніст і час». (Донецьк). 13.15 Телевізійні вісті. 13.25 Музичний фільм •Веселі рибалки•. 17.35 На­ ша афіша. 17.40- Телевізійні вісrі. 18.00-Програма передач.. 18.05-Шко­ ла

юного хокеїста. (М). 18.30 Ле­ нінський університет мільйонів. (.\\). 19.00 - Розповідь про літераторів-ко-

ІІаша

внсrавп

~-

Іваm~.

:ІІ,орощ• Х()ДJ>,

-

«І_)ал.кrr

(Л\).

і

10.4()

діпІ>>.

Х.\"ДО.іІ\ІІЇ;Ї

-

(.\\)-~~:.~о

«СJ,ОГО,l,ІІі В J:J.l<IX .\І.::-ІЛL~\1ЇІ '\)'/L0/1\l'CTB». (М). J::І.tJ;) Тс.1L'Ві:~іЇІІІі вісті. 13.\,) Тс,ІІ{'фі.1r,м «Просто т;_н.:, прогуляІІКа». 1!>.5,) flnшa афіша. 17.00 І Іароднні'і ТL~.'1суніВ('рсиТL'Т. «ТсхніtІJІІІЇІ прогрес ---- tкrюna іІпt~ІІ­ сифікацїІ лrnізііІні

землеробства». вісті. IH.OU -

1Ї.40 ,rl.'ІЯ

~- ТРдіТt'ЇІ.

«Сонечко». 1~.30 ІІа3устріч ХХІ\' з'їзду КПРС і ХХІ\' :з'їзду КІІ ''". раїни. Молодіжна проrр:н-1:1 «Гfо­ J'.'lЯд». 1Ч.30 Програма «Ч<ІО> .. (J\\ J Кольорове

20.00 народнніі.

нa

-

Tt'.ll'(>:1Чt'HІІH . .\\іtк­

турнір

хоКt'Я

3 Швс>цін

ІІа

ІІрІ!J

1 ІССР.

(Л\)

Художній тс.н~філLм «CL'J\Pl'Tкоманда «Ч\·пага>>. (l серія). :!3.25 Друга

17.5:і

афіша.

Атлас

18.00 -

.J!оnІІІІІІ.

народін

СРСР.

«Нагорний Карабах». (М). 18.35-КоІІ· церт. (М). 18.50 Телеrе1Зтр мініа. тюр. Я. Абрамов «От так історіЯ>>. (М). 19.30 Докумснтальниіі фіт.м •Око тайфуна». 20.30 «На добра· ніч, діти!» 20.45 Художній фільм <Дубровський». 22.15 Концерт «Ро­ сійські візерунки». (М). 23.25 Но­ вини.

(М).

СУБОТА, Перша

програма

Гімнастика для всіх. (М). Новини. (М), 10.00 Для ді­ тей. «Що, як, чому?» (М.). 10.30 Науково-популярна програма «Здо­

9.20 9.45 ров'я».

(М).

І

1.00 -

.Іv\узичний

тур­

міст.

(Горький- Мінськ). 12.00 телебачення. «Товариство передвижників». (М). 12.30 В ефі_ рі «Молодість». (М). 13.30 Народ· ний телеуніверситет. (,\\.). 15.00 На­ ша афіша. 15.05 Телефільм «Пра· га взимку». 15.25 «Сковорода на Харківщині», (Харків). 15.55 «І І" меридіанах Укра'іни». 16.25 «У світі тварин». (М). 17.25 «Пошук». 18.00 Лялькова вис-,ава. 18.50 «Хліб усьому голова». 19.30 «Зустріч з піснею». (Львів). 20.30 Програма «Час». (М). 21.00 «Лі те· ратура і сучасність». 22.15 Худож­ ній телефільм «Секретна команла <Чупага». (2 серія). Кольорове

Друга

!1.00.

-

програма

Екран

студента-заочника.

Перший курс. Історія КПРС. «Партія більшовиків у роки першої світової війни. Друга революція в Росії (1914 р. - лютий 1917 р.)>>' 11.35 Вища математика.

власні

числа

«Власні

матриці».

вектоrи

та

Анг­

12.45 -

лійська мова. «Прикметники і при~ слівники». Урок 12. 13.20 Наrисна геометрія.

«Взаємний

перетин

соргський»,

22.40

-

бачення Концерт. вини. (М).

Кольорове

(М).

теле

Но

23.15 -

Газета

у

І боти), фотокореспондента

виходить

:

вівторок,

четвер

і

суботу.

- !9-4-67, відповідdльного ретаря- 19-3·18, відділу сільськ. господарства-- 19

~

~

сек і 4

47 і

t ................................." .......................................... ......')............................................~ ................ t -

19-4-57.

...:.-

....

-------о---

АВТОТРАНОПОРТНОИУ

09034

nодії І- ІІ класів,

• І

кондуктори.

1

Адрес~ ЛТП: пул. Металургів, 22, вІдділ кадрІв. -------~

----

~

І J;POI]APCI>Hk~ ~ІІ~Т;'7 ~А:ОІС~ІРІНУ РОБОТ>

'

і

nродавці nродовольчих товарів,

і

учні продавців продтоварів,

І

вантажники на продбазу і в магазини

насири-нонтролери,

ночегари ло опаленню овочевої бази, '

шофери, прибиральниці магазинів.

.,

·' ",1 f cll НеН ) І,р \І ,., боти Т:І

І

В '•.11д:.1 КЯ>J:р(в Торгу ЩО;:е·ІJІНО з 9 ДО І 8 ГОІJ:ИН,

ноед:,1'.

ДирекцІя торгу.

~.;а......-нв...~~t.......~~~...._.~~~•._.о

•• ..,~~

.......-....~.....-...-.........-...~ ................--.....~У'"' .................,_...........-....-......_

f

~

І-.>РОВАРСJ,JЮЛ\\7 ПОСППfЮ;--~~;~~-~~~;;;-М н.а постійну роботу

ТЕРМІНОВО

!

2 • .,.....

ПОТРІБНІ:

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, ТАБЕЛЬНИК

ДВІРНИК-КВІТНИКАР.

'

Іха·ти автобуса.ми N2 3 та N2 2 до зупи·нки «То.ргмаш».

______ __ ................................ .....____

.....__..___...____....__... Адміністрація.

·-

~~~~~ ................................ ......

+ і

ТРАНСПОРТНА КОНТОРА БРОВАгРСЬКОІ

і

РАйСПОЖИВСПІЛКИ

:

:

і

ЗАПРОШУ€ НА РОБОТУ

і

motJ•epiв 1-ІІ-111 к.Jнtеів., Іt.BTOC.JIIOCapi о.

t

!:

.

і

:

~~

......

~~ . . . . . . . . . . 9+

~

:

.........

«ВРОВАРИСІЛЬБУД» НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

;

ПОІnрібні

~

бетонярі, арматурники, електрики,

: = : :

газ.оелектроз:варники, слюсарі,

:

компресорники, столярі,

:

теслярі, пилорамни•ки, сантехніюи.

. Зара_хованим на роботу одинакам надається гуртожиток СІменНІ будуть забезпечені житлоплощею протягом двох років:

t

:

Звертатиоя 'на а.щресу: .Бро>ва,ри, вул. Мет.аJІlУрrі•в, 4, защо;.t; ЗБВ. трепу «Вр,о•варисІ'•.1,JсІбУіJ.». Іхати З'ВТОІбуюм N2 41 до юін-

....... .... -.. -........ .. -...... -........ " .. ЦЄВD'І З•УІПИ!НКИ.

~

~-

Р.а,йкоІм КП У.к:ра.їни ІІЮМ •районню.ї Ра,ди ТірІу,дЯЩИІХ

:: t

..................................... ..

; :

~

і і

..... .. ........ ЗАВОДУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ТРЕСТУ А:д:роеса :контори: ІБрю:наІр.и, вул•. Бо·гунс.ьк.а, І З.

;................................ ........................._

много­

гранників. Способи побудови ліній перетину». 17.55 Наша афіша. 18.00 - Новини. (М). 18.05 - «Пісня на екрані». (М). 19.00 К. Симанон -«Історія одного кохання». Телсспеr..­ такль. (М). 20.30 «На добраніч. ДІ· ти 1 » 20.45 - Художній фільм «Му­

-·-

апу~tуляторникн,

~~.......

ГРУД/ІЯ

12

~J"-

;~~.-4!8-4~48'-<4·~~· .... оІт8Н~>~~~~~~f>.С!ІН~.І'

програма

Наша

18.05 -

_.,.

.............~- ........ ----... ·- . . . . . ___ -- --е• _____.........__

Телевізійні Йісті.

(М).

нір

·~-

JO.J.) 1\()ДіТ.l'ІЇ. <-:ГІрІІ­

ТС.ІІе6.1.Ч('·!!!!И }!ЛЯ

Е;}JІШ».

фi.'JJ,I\t

(Л\}.

--

слюсарІ-автоелектрики 11-V розрядів, сантехніки 11- V розрядів, токарі ІІ- V розрядів,

(.-1arro

програма

Іlоnннн.

..,.,.

слюсар~-ремонтники всtх розрядів,

.Т1~І.ІІ··

J\O."Il•OJIOHC

Перша

10.0:1

трудящихся КиевекоА области.

154. Те.1еФон

Є. ФЕДЯй.

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

1:kті.

lX.liO

------

ПІДПРИЄМСТВУ

. Тl'."!l'ГІ:!· Чl'fJІIS!, :\\)'.JJJ,тфi . '11>M і Х\ЛОЖ!!ііі фі."ІІ,\1 <~l'~ІЛЯ, MOpL~. BOГOflt,, ІJс-бО'>. (Л\) ~(.\.:Ю <<І І а добраніч, діти!» П'ЯТНИЦЯ, 11 ГРУД/ІЯ

---

-----

ПГОВАРСЬІ\.ОАІУ

nрограма :1фіш~1.

«ВL'ЛІІІ\ІІЙ

19.00

комитета КЛ УкраиньІ и районного Совета депутатов

Боовао·ська .zr:ІJ·vкаоня. Київ.ської областL вvл. Київська.

,.,.....,_

~

. . :::. :::::г:~::~:::••. . н••. . •:: ·:;:-: : ••••••• і

. 'І_"ЕЛЕФОН~: редактора 19·3·82, заст. редактора, ~ В+j],ДІЛІВ (партІйного жнпя, промисловості, масової ро-

Група товаришів.

рай­

Редактор

!))".'ІJ,о~

·~.... і :::::~:::•:•~ ...........:І::~:: ::~~ вул.

БроіВарсьт;ої

<.:[):t.-rтii!~·r,l\з

Tr:Іl'liiзiiiui

Друга

ріЖЖЯ).

:.!:!.0.->

(\\)

-

фі.'JІ,\1

:.!:i.:1;j

17 ..~._-) --

-

-

«Гlарті}І

22.15 -

Перша програма Телевізійні вісті. 11.10 Телефільм «Мінливості долі». 11.35 Шкільний екран. Історія для учнів 10 класу. «Імперіалізм на сучасному етапі». 12.10 Художній фільм «Но­ ві пригоди невловимих». 13.30 Кон­ церт

ІІ\'!JГ;'L:І'І:І.

Худо.іКІJіІЇ

«ІІзвсспгіі»:

ГРУДНЯ

9

народний

ГРУДНЯ

Перша nрограма

Новини.

10.05 -

школярів.

ЙОІІіІ~

нерія». (М) 18.30 - «Актуальні проб­ економіки села». (М). 19.00 -

кови».

,'l;.r1я

JH.!)r) --

rІ.1аспІлін і СтгІІ;;І.ІІІ\ову коробку». (.tЧ). ts.:ш ЛС'нінсІ>Ішй уfІі11срснтст r-.1iлt.

Лl'МИ

М. Горький «Зикови>>. Спектак."ь Московського театру ім. О. Пушкіна. (М). 20.40 <На добраніч, діти'» 21.10 -- Продовження спектаклю сЗи­

l:норГІІІІJІа

КіrнІфt'l'ПІВ;JлІ, вні'І>~.

гості». Виступає ний оркестр. 19.30

ГРУД/ІЯ

17.15 -

21. !О -

ВоJ(:Jл!.JJО­

компсншtія. ( tkpнi Jjlli). ІІазустріч ХХІ\' з'ї:ІДу КПРС і ХХІ\! з'їзду КП "J.-'кp;JЇJ!If «Cim,cJ,кi J)ттрічі)). (Одеса). 17.40 -- Тс.1С'Ві3ііІ. ні uil'тi. 1Х.ОО Проrр;lма ІІl'JН'даtІ

11.00 -

11

ПОНЕДІЛОК,

«f)уковнночІ\а».

«Гі..•rої книг 10. Збан[ІІ~r.ко­ j"()». 20.00 «СВіТ ПЮЇХ ЗЗХОІІ."Іl~ІІІ,•~. (~>'жгоrод). 2О.:Ю Програма «Чае>>. (І\\}. 21.00 -- Л\іжІІаJюдrІL' житт)І. : 1 І.:ю

17.20 --

телt:бзчення.

Et\]J~-1!1

добраніч, діти'•· 21.30 фільм «Тра кторнсти».

віт<Є

гп.товою

1\ІУІІkтів.

хореоІ·рафічІІа

орке·

(2 відділ).

!()']Jl'.

«Вас

році обир•авть­

1939

r,по;кпвспі:ши.

дuнrуІІІІ». 12.10 Художніі'r філь\1 «-ІЗ день Вl"Сі"1ЛЯ». 13.20 -- Л\узнчний те­ лt!філ~..:.м «Спиридон !v\окану». \6.45 -!!а ша афіша. 16.50 Дли школяріn.

1944

в Бро•в•ари і пр·аrцює на J)ЇІ31ІИХ ке•рі,вних п•о,са:дах у раіkщживс:пілці. В 1961 році пе-р~-

.•

ГРУД/ІЯ

з кі:нця

варщиии 'від •wі:мецько-фашистських засr-а:рбни:ків ·переїжджає

Jаціях. У

6

а потtм

:квітня

прІІІоот:них щр.а,вецьких майстщ:нях. В 1918 •році ·в:ін став бійrце.м па:ртиза.нсь·к(}ГО затону на Во;шні, •а з 1922 ро:к·у псре•буває а рядах Рця,нсь;кої

1941

Щіі:31ПХ в то•ргG•ве тІJних о·рrа:ні­

НЕДІЛЯ,

до

ті :в Шв,ні'ЧІно-Ка,захстJ.JНсІ>кій 011і"rа·сті. Шсля з·вішшення Нро-

районного 'това­

риства охорони

ко•ї ,lИВі•зії,

шлях Сашуїл Ио,си:пович, ІПрацюючи уч:нем-зжwо.ваче·м у

розводити

се~рйозно

nочаrгком Велик·о·ї Шт'Чиз-

3

'НіЯНо'ї •ВоJІІJНИ •в•ін деякий час []ер·е:бувае в Р.адя:нсЬІкій Армії на •по·сщі по•Лі'!1рука ст•рілеrцьро,ку працює .на Г(}СІnод.шр.ській робо-

а й раків.

СП'раІВу

на ее-

тру,до:вий

ПОГРЕБОВСЬRИй,

голова

ВИ'ІЩРИСТОВІУЮТЬ

можна

,ри:бу,

197 О PO'ItY

муїл Йо>СИІПО'ВИЧ Ге!ЙХ:ман, чле,н

В

Трубіж

надходити

води,

гру;~:ня

,ми;tесятише•ршш.rу році жwrтя :поме•р пе.рсо,на,льний пе'нсі·онер реІю~бuІікажько•rо ·з1начення Са-

Ішчих потреб, за.бруднюють во:ду. ТаоІ\, за•вод порошtювої

чок: Т,рубежа, Любеча, Нра­ сил;в,ки. Та ·в на.с ніхто не зай:ма•ється приведенннм в НаЛЕJЖІНИІЙ ВИІ1ЛЯД ЇХ бEjperiB,

пові­

\

п:дзе:vІІНі джере"1а для вироб·

БИІК'О·Н­ де•пу11атів

•П'ОІВ;і:;J,О:М.1ЯІ0ТЬ,

ЩО

З грудня І970 р01ку ло•мер пе!:>­ сона·.1ІІ:JІІИЙ .. пе;н.с·'о,не'Р·, член КПРС з 19.J9 року ГЕйХМАН Самуїл йосипович ПІІІС.1О;В.1ЮІ0ТЬ Г.lИ<бСЖ€ СЛ і~~ЧуТТЯ с'Jм'ї ПОІК•:ІЙІfЮГО.

Прагвп:ІНІНІЯ, ап'L1іКОІВа

~ ; : :

~

-~--"-)

ла,ртійна о•р•rа•ні,за:ц:І

і

щюфБр.ова р-

ськ,о•ї ра:ЙСПО•ЖИІВ•СJП: ..1'КИ СУМУЮТЬ 3

:

•л:ри:в01ду см-ерті КО.1і1ШНЬОГО ro"l•O'BИ пра;в.1:•ння

ГЕйХМАНА Самуїла йосиповича ВИ.Сс10•В."lЮЮТЬ ОЛ,і:В'Ч'УГТЯ ПОКІЇІЙНІQІГО.

СІ•М І

144 номер 1970 рік  

144 номер 1970 рік

144 номер 1970 рік  

144 номер 1970 рік

Advertisement