Page 1

РІІ\

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ I\PAJН, ЄДНАйТЕСЯI

ВИДАННЯ зо-й

.NЬ

144 (2990)

ЧЕТВЕР

11 ГРУДНЯ

1969 ОРГАН ВРОВАРСЬКОГО РАйОНВОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТО УКРАІНИ ТА РАйОННОI РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОВЛАСТІ

11

р.

_::~ ~O:_#" ~

у !Jентральному Комітеті КП України, Президії Верховної Ради Украі'нської РСР, Раді Міністрів УРСР, Українській республіканській раДі прОфесійних спілок

• • честь леНІНСЬRоrо ЮВІлею

На

ЦК КП України, Президія Верховної Ради Української РСР, Рада Міністрів Yxpaї.!fCbKoї РСР і Українська р'еспублікансока рада про­ фесійних спілок розглянули питання про поря­ док підведення підсумків республіканського соціалістичного змагання на честь 100-річчя з дня народжеНІНЯ В. І. Леніна і про заходи заохочення переможці'в у цьому змаганні. У прийнятій постанові відмічається, що в республіці з ініціативи передових колективів широко розгорнулося соціаVIkтичне змагання за гідну зустріч 100-річчя з дня народження

Володимира Ілліча Леніна за,сновника Ко­ муністичної партії Радянського Союзу, вождя Великої Жовтневої соціалістичної революції, творця першої в світі соціалістичної держа,ви. В ході ювілейного змаГaJННЯ досягнуто значних успіхів по дальшому розв'итку всіх галузей на­ родного господарства, науки, культури, підви­ щенню матеріаЛІ>НОro добробуту трудящих.

Центральний Комітет КП України, Президія Верховної Ради УкраїНСЬІЮЇ РСР, Рада Міні·

ЗНАЙОМСТВО

3

С.

БРОВАРЩИНОЮ

Л.

Конавwлemtо

стрів Української РСР і Y~paiHCЬKa ре,спублі­ канська рада професійних спілок, виооко оці­ нююЧ1И самовіддану працю трудящих респуб­ лі'ки, на ознаменування успіхів уча'сників со· ціалістичного змагаlННЯ у виконанні зобов'я­ зань на честь 100-річчя з дня народження В. І. Леніна ЗaJснували Ленінську ювілейну Почесну грамоту ЦК КП України, Верховної Ради

стрів Украї1НСЬКОЇ РСР і Української респуб· ліканської ради професійних спілок.

:РЗЦІГООПУ

Інашої

Про Р'О(}()ТУ

'РЄоопубліки. 'му Ір'(щі, ІПРО

ВИJIiJанкому IP3!WOHHOЇ P0I3BIfГKY.

Раци ~еПУ'l'атuв 'І1РУДЯЩИ!Х і його ві'Д,1Jілів ЇІ}! Iр();}повiJв г(това vа.й­

ВИ!К'ОНК'ОМУ П. Л. ВілOlКrнь. 3 'Ве­

Ради Міністрів Української РСР

і

Україн­

до яіких ЗaJнести колективи і передовиків, що

відзначилися

доб'ються найкращих пока'зників у ювідейно­

в

ювілеЙlНОМУ

юоціалkтичному

змаганні, добились виооких показників у ході

lD!од'їлилаея

«ЛЇ'NtоЇвський»

пеРClпеКТIfВИ його

вони {)оглянули се;Іа і фа'6рИlКИ Х}1доЖ!ніх ВИlробів ОJ)JганіlЗwціifJНО-<МaJсавої ро­ Ш}!. Т. Г. Шetвченюа. Вагато Ц~Ka'вог,о вони IJl'Оба~или в чудоВ<і'\lУ боти М!і'сцевих Рац. ТОІ)'О ж ,Д!Н'Я ,гoCfГi 'В~;І.віJДали се- lIIJ!и:\,еСНЯНСЬКIОМУ ,с'Єлі.

ЛИlКЮI ]нтеРelСОМ

к3ібінет

В. РОМАНЧЕНКО.

До 100-рі'Ч'Чя З дня народження В.

Колективам, ЯКИМ БУ~lI.уть присуджені Ленін­ ські ювілейні Почесні грамоти, видаються та­ кож грошові премії в розмірах, передбачених для Іюлективів, що нагороджуються по під­ сумках республіканського соціалістичного змагання перехідними Червоними прапорами

гоапів, радгоспів та оргаlнізацій, які найбільш

Хор,оше IВрм*еll1НЯ залишило У е1{1(ЖYl)),са.Н'l1ів ВРДlвї!;\а'ння lМу,зею

ло Літки. Г'ОJюва сілЬ'ської Ра:\JI

засіданнях, зборах, мітингах.

ської

На Врова'рщині Н~ЩlУдаJjoНО IJIО- 1\1. М. llрокоп~нlVО Ірозповів про бувала велика tI1ру1па Р1ilДjE}l1СЬКИХ У'С:IFЇlXИ гос.ПОД3Jр'ства 'в нинішньо­

іІ1Ірацівникtв

грамоти вручаються переможцям ІНа УРОЧИСТІІХ

Ленінські ювілейні Почесні гр а l'fЮТИ присуд­ жуються сп'іль'Ною постановою ЦК КП Украї­ ни, Президії Верховноі Ради Українсь'кої РСР, Ра.ди Міністрів Y~paiHCЬKOЇ РСР і Укра­ їнської республі'кансЬІЮЇ ради професійних спілок колективам підприєм'ств промисловості, транспорту, з~'яз'ку, будіВНИЦ11ва, торгівлі, ,KO.rI-

;1\IOOВ~~()M Ір()бorrи 'ВИ!КО()Н'КОМУ, IJIО­ ст~йних 'к.ОМllClї'Й, а сeltрета'Р пwрт­

ICOlМY

Президії

РСР, Ради Міні­

YKpaiHCf:jKOi

підготовК!и до 100"'річчя з дня народження В. І. Леніна. Встан'овлено, що Ленінські ювілейні Почесні

/. АБН/НА

Добрива

радам профопілок заонувати в областях, міс­

тах і районах Ленінські книги трудової слави,

му змаганні.

під картоп.lЮ і буряки одна з 'Основ­

них }"Мав оде,ржМlНЯ високих YJрожаї'в. Тому ми

ПРИДUЛ'ЯfJМО Зtбага'Че.нню 'sе?tlель ве.лику увагу. На IJIЛ()ІЩУ, ~e в :на~ТYJПНJ()IМУ році ВПР'ОЩYlватим,Є'Ться КЗ,ф'l'ОіІІ.л'Я, вирішили ,вивезти не іМ'епш як п'о 50 тotНH аргані'Чних .добрив 'на гектар. Всю ОС'Ї!нь Jllaші lМ08хаНJі:затори вивооили гній на Щ)ІЛЯ. У жовтні й ЛИlС'ООПзр;r ВОНИ доаСТWВИoJIИ на майбутню IFлантащію &О})'МО!Вих б'YJI)jшtів п.лощею 48 гeкrгaipї'B 3200 тонн торфо-mой-ових КОМІІІос­ тів. На 50 reKT3IIJ,LB lпід Jtаj)'OOIlUlЮ виве'зено 2700 тонн гною. Ос~блиВІИІМ IстаpaJННІЯ'М відзначився

І'ван Пarllfпуха, JIIКИ'Й вантажив ДQ/б'рива тра'ктор­ н,ою .лОІПатою U заБЄ'Зіпечува:в бer:шєроо'Шrну Р-ОО'ОТУ транспО>рту.

нь'о на П()lJlе. Щодня меХЗlнїlЗа'l'ОРИ МШК'OJlа Гер,а,.си­ ~IOB і ВOJFОДИМИlр М,()зг()вий 'ВJflЮ3Я'ГЬ ЙОГО 50-60 ТОНН.

Не 'вщухає p060rгa

в

nарнИ1Itо'В'О-теIlIЛИЧНОМУ

ГОСllюдаРС'11ві. Сюди вже 1ІІ0'В'ІІІістю завезооо() з&млю, іПОВНИМ XIJЦOM пр'овз:диться ,ПЄіреобл'llt:\на'lfНЯ пар­

НИlк'ів 'на еле.к'ГІрообігр~ванн-я. В нинішнь,ому році було 1600 'рам з mким об DllрїJXI.IНlНЯМ , а в наступІ ному ~ільк.Fcть ЇХ буде ДOlведена до

4800.

Елек­

трики вик,онали вже всі ІЮботи, IIIЗФНИКИ готові

до ВВ'ЄІдення в ).Jію. Не вистачає трохи 1V0'p06ЇJВ, і їх вигото'вляємо. р.озширюється площа соняч­ них ТеІІІ'ЛИЦЬ.

М. СТРИГУН,

профе'сійних

Рекомендова,но обкомам КП У~раїни, викон­ ~OMaM облаlСНИХ, КиїВ'сь~ої і Севастопольської міських Рад депутаті,в трудящих та обласнш.!

Тепер гній з ферми ,lJ;оставJl.ЯЄТЬСЯ безпосеред­

НАіідорожчий ЕКСПОНАТ

ради

спілок.

-

Омра:нне у~обре.ння І1РУОНТУ -

республіканськюї

СЕМІНАР БУВ КОРИСНИМ По,силешм

а'l'еїIСТИ'ЧІН()Ї прoorатанди, БОфоотьБа

за IJ1ОДОJIaIl!НЯ реліrriJii:них пережитків у свdДО'М{)ОСТ1 lд'ея,ко,ї Ч3!С'l'ИНИ лю,дей IJ1()С'!1ійно [Joеpetбу,JXl.Є в цент,рd увaJГИ ПЄJp'ВИННИХ lПaJртійних ор'га'нізацій нашого раЙоOlНlУ. lІри всі,х органtilзщ]яос ТОВ<ІІриства «3на'ння» СТВ()Ірені і діють грущи лetкторів-атеїс­ TЇJВ, SFюі вистущають з ,кваwrфїкоJ!'.aНИМ:И лекціями Iп,ерЄ';\ тру,щiJВНWКЗІ:ІІИ, ,розп(}g~дають про реа'!Щійну ІСУТЬ 'релігії, її шю4щJlIfвість і ант инаj'K(}віІСТЬ, .пр'ОВ()l;\Я'ГЬ шдивідУальні Ібес~и. Особливо wктивно працюють Ле'ююри-ат,еїсти

П. В. Х:(}пті'Й (с. Воо'рик), В. І. Ко'валь (IРЄМОіНТНО­ механіЧJНИЙ за'вщ), О. І. ПЩJoOжOlК (заоод п.ласт­

мЗJС) , С. Р. ф,іaJJJКО

k

Се\\1ИII!(}ЛКИ), М. С. Ка1)іПен­

'юо (с. l\iaлита) , В. П. ЧИlСТJИt (с. BonдaН1Ї'ВlKa). в<ши ум.1ло llI'О1В\ЯJЗУЮТЬ ТЄооpeтитtl1ний матеріал з ЖИ'I'l'ям,

ШИlрок'о

sик'орИlCll'ОІВУЮТЬ

уна'очне'ННЯ,

Те'шїчН1і за'соои 1ІІР000ат1l!RДИ, ~ЄlМOfНICтpryють х1міч­ ні дослі'ди, які ро,звінчують «чуще'са» церroвни­ ків.

ЦИМИ д'НSDШ ,вїдtбувся ,раЙ,он.нwЙ CЄIМiHa,p ЛЄІК­ TOPb-атеЇ'СТІВ ТОВЗlРИС'J1Ва «3НJa.Н1НJI» і л,е'КТО'р'ів8.теіст,ЇіВ lIIо:заштат.ної ГІ>YlПИ раЙlЮО'МУ КП УКіРаї­

ни. Перед 'ПРИСY'flНlї!мИ

з

л'е'ЮЦ,Ї'JDlИ «Ленінська

ат'еі'С'Гична СПЗl~щина» і «ІІро КУЛЬТ «с~ятих» Києво-Печерської лаври» ВИlС'ГУ'ПИ!ЛИ iЩJацdвники культ(}світнь()J'О залювіід'ника «оПечеРСllка лавра~) )1. І. KOBa>JIbOBa 'l'а Ю. А. Ле'с,не1JlCЬЮШ. Про у'І,О/свїіД прооодеН1І'Я ате'Ї<СтwшюЇ ЩJООІаігаиди на ,реllfОlНlГно-механіЧНОlllУ ЗaJвщі р(}зповів секре­ T3JjJ паJYГі'Йної t}рга'нїзwції цього [J~ДШР,и~м'сТБа М. П. 3&вальниЙ. Се:мІінар був цікавим j кориснm'd:.

керуючий відділком радгоспу імені Щорса.

ШIUIIШIUlUUUUUПШПІllllllllUUIUUUUUUПUUUnUIUIUUlllПllшmmllшnmПППllllUlumп Полтавська область. КОЛГОСI1НИКИ артinі «Непереможний ЖОВ­ тень» с. Панасівки Миргородського району святкували 21-у річницю

Великого ЖОВТНЯ особливо радісно

-

тодІ в центрі села було вІд­

крито пам'ятник В. І. Леніну.

Шд час віАни скульптуру надійно сховали патріоти Прокlп Хо­ мич Булах і Андрій Петрович Степовий. Вони загинули в боротьбІ проти фашистів, нікому

не

сказавши, де зберІгається скульптура.

Кілька років тому за пошуки взялися комсомольці. Іх зусилля дали бажані наслідки. Спеціалісти Миргородського керамічного технікуму реставрували ~найдений бюст вождя. Зараз його встановлено в на­ родному музеї с. Вели,ка Обухівка.

На фото: біля скульптури В. І. Леніна бригадир М. І. СТРАНИ­

ШЕВСЬКИй

та завідуючий

клубом

бригади комсомолець М.

К.

ГРИШКО (праворуч), які брали участь В розшуках дорогої реліквії. Фото П. І\екала.

(Фотох:роніка РАТАУ).

Нове видання зОірника "Комуністична партіЯ Радянського Союзу в реЗОЛЮЦіЯХ і рішеннях з'їздів, КОНференціЙ і пленуміВ ЦК" у Бцда:В'НИlцт.вL пол1'l'И!ЧНОЇ лі­

мІтету. лис.ти 1 зверне.'Н,WI ЦН. !року. Веде'1'ЬСЯ робота на,д niд­ най!важливішІ 'рішеНlНЯ ЦН ,пар­ ГОТОІвкою /дальших том,ів. перший том tВOtCbМlOlГO вищання тії, що ,мають загальнопарт,lйне Видання розрахoQlВане на пар­ збіlрНИ!ка «КомунlrcТИJчна партія 'значення. за період з 1898 по тLЙіних, рщцJшсыих,' господар­ Ра~ЯНСІ>КОГО Союзу в резолю­ 1970 р. 36~рнИІК БYlде доповне­ СІ>НИХ і наУ1КОВИХ npацll3iНинlв, тера'тури

готуеться

до

друку

ЦіІЯХ і р1шенЮlХ ,з 'ЇЗіДl.в , ко:нфе­ ренцirй і плеНYlМLв ЦК.. Нове

щwероблене і /допОВ/нене видан­ ня збt.рнина IIIleредбачається ВИПyю'l'ИІТИ

шести-семи

томах.

ДО НЬ0І10 ВlМючаються рішення з'ї~Lв КПРС, конферен­ il:(lЙ, пленYlМIів ЦеН'l1pального 1\0-

.но rnIач:ною інілыістюю нових до­ ну,менті'в. що стосуються як дожовтневою. так 1 післлжовт­ невого перІОдУ історіі партії.

БШtладачliв .вузliв, ,пропatrМІДИС­ TilВ, слухач:1:в ,партійних шніJI і

сиС'теми а

паРіІ'ЇlЙНОГО

також шwpше

навча:ння,

КОІЛо

чи:таЧіВ,

Перший том включає доку­ 'Яїкі цLка'Влmься історі€ю І\ПРС. менти з 1898 ~. по 6 лИ!Сто,па­ Передплата НОІВ0І10 !Видання да 1917 року. Він вИnЦе з д.ру­ збіРНИJНа поч,алася з 1 І1РУДНЯ ку .в 'першо~ КВajp'l'aлl 1970 Ц. 'р. окрї,зь У Ю!игarpнях.


НАЗУСТРІЧ IOO-ріЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА

ВИХОДИТИ НА НОВІ РУБЕЖІ

ренр

400

поліпшити

його

населенню

постачання

Ииєва.

червня

по

вересень

включно­

Харак­

середньодобовий надій на коро­ терним щодо цього є радгосп ву становив 12 кілограмів. бо імені Щорса. Тут за останні худобу добре годували був роки проведена величезна ро­ по:вноцінний зелений ,конвеЙєр. бота: на місЦі КОЛИШНЬQГО дво­ 01'же, три тися'!'і кілограмів рища

з

похилими

саманними

'тарів

поліпшилося

дійне

~~підь.

що

про

говорити

стадо.

Як­

щільність

ко­

рів, то їх є на сто гектарів сlльсьногосподарських угідь 30 голів, а питома вага корів у стаді великої рогатої худоби становить 59 процентів

найбільше в районі. лася кормова база.

Поліпши­

'Усе це дало непогані резуль­ тати. Якщо в минулому бу ло надоєно від кожної

5300

а це додатково молона

ку

і

н

1000

центнерів

на

сто

виробництва

629

в

радгоспі

вже

ст,є,а,

О,lержавши більше

29

то за одинаідЦЯТЬ Мі'С'ЯЦі'в ниніш­

де

НЬОГО

:,,в'Я31ку:

радгосп-мага,зин.

тако'го

Іпрода'жу

корову

вже

є

2585 ,кілогра:міIВ молооа. на сто 'ГCHTapirв 771 цеНТІНер. Збільшення вироБНИЦ'rва -

l\юлона.

розповідає

ний зоотехнік сійович

Микола

Голо ваш,

можливість

-

голов­

Феодо­

дало

достроково

нам

викона­

ти свої договірні зобов'язання перед державою. Моло,ка вже наlдійшло з радгоспу 22155 центнерів ПРИ річно:vlУ плані

19100.

Продаж його по,над триває. :3начно перевИl{О­

нали річний ллан і по

м'яса. рік

Ду,маемо,

надоєм

2790

в

чи­

мало ,зроблсно ІВ цьому на­ fJРЯll\1'НУ. Наlприклад, ВИРОСТИЛИ від ПОРі,ДНИХ норі·в 90 телиць і

ля

на

ПРОДажу

що ЗaJкіНЧИМО

молона

на

корову

кі,лограмів. а вироБНИ­

ЦT,В"Q його на сто гектарів сіль­ сыюІ10спо,дарсblкихx ,у,гідь стано­

витиме ~o

835 й

центнерів.

говорити.

результати

непогаНі. але можна мати і нра­ щІ. Це пі,дт.вер,джують і зоовет­ спефалісти

і 'пеР~ДОВlі

т,варин­

нини. Вони

Іцрагнуть

повніше

зобов'язання на

честь

шення

столичної

сторіччя

В.

І.

з

ТРАКТОРИ-ГІБРИДИ

області

НезвичайнИlЙ ,г~брИід

дня IНa,aJОД­

Леніна,

середнє Мliж ПIO'lIужним

внлючили­

НУЛl>Тури

т,варин­

би МОЖУІТЬ IВИlКОРИСТQlву:вати йо­

нане.

ні ТН иlм И Iприч!Lпними та навLcни­

го протягом року з Інайрізнома­

М. ІВАНИЦЬRИll.

ми

21нову-таки

по

за бу,дЬ"ЯlКІОІ"і mогоди їй не страшне бе~ОІріакжя. Ще й Р03~иває ,неаби~ку Ідля ~aНТ~HOГO автомобі,л~ швИ!дкість понад 40 IКіЛOlметрLв.

Від

гооподарство додаl1КОВО

,ВИСО~Q!IрorдYlИlТИ1В1!:tими модер­ IН~ЗOlваними 'мащина.ми ЛОПАВ ни­ ЛІа'СЬ с,і,м'я TpalКTopiB. З 'кращи­ ми

(3IУ НОJЮЇ

вироБНИЦТВО

них

нормІ в

особливу

.

увагу. Було створено нормодо­ бувну бригаду. Я!КУ ОЧОЛИВ но­

;\1у;н1ст Макар Фоодосійович За­ лозниlЙ. Вже нинішнього літа з,М'отовлено значно більше нор­

склаІДеНі

чання гр/убі.

розрахунки

KopMLB.

соновиті,

центрованІ,

на

витра­

В раціон 'ВХOlДять а

що

танож

кон­

складають

8

І

не

ДoWBHO опустіли ІПОЛЯ і lJIаIfК,ОЛО

Добре ніки

працює

у

на

радгоопі

ремонті

тех­

«Плооківськиї\» Валентин

га'зоеЛЄlКТРОlЗваlрювач

ПеrРОВfіЧ Топіха. йому доводить-

,С)ІІІРИЯТЛWВУ

'ПI)ГОДУ і

неЗЗіБЗ!Р'ОI)[ теж ВИИдУТЬ з працюють

р.е,монт

Tpa.KTOj)nB .j

вони

ритмічно,

ривків. Ми поставили бою мету

-

перрд

б~з со­

радгоспі

На ВСІ·Х

У спіх забезпечує хороша орга- Вони ремонтують сівалки, куль­

робіт. В май- тиватори, плуги та інші знаряд­

кілька груп

по ДЯ. ЯК і в центральній

Д3.'ірськ,ого !нве<н'l1aРЯ Імеханізатори окремих вузлах. Так, на ремонті РО:N'О'р'нули: З1lJ~аlJlelГlДЬ і Пlрщі­ двигунів працюють слюсарі МиKO.ТIa Іванович Красавін і ГjJИГОл,яють ЙОМУ IІЮВСЯКIДЄlННУ увагу. В цеН'І1ра,ЛМilіІй Iм,аIЙlсте<lщі вільних рій МихаїI.ТІОВИЧ Щербак, коробок м,vсць :ніюоли 'Нelм,ає одна :маши­ передач та задніх мостів - Петна ~'ІІ,VНЮ6 ,іншу. Ось , за:рЗ!з ми ро Євдокимович Васюк і Григорій

З"alCтали тут ІП' я'l'ь гусеничних Павлович 'І1ра:к'Горів, які lаОСТaJвл,еlні сюди гунів -

майстер­

ні, тут широко впроваджено вуз­ !ЮВИИ метод ремонту. Вїіlьшість запасних частин для ремонту сі.ТІьгоспмашин у госпо­ дарстві теж заготовлено. Але від­ сутність окремих з них дещо

Кушка, ПУСIWВИХ дви- стримує роботу.

Не

(}стаlннiLчи 'д'If~МИ. - н,З!м ДОВelд'еІ:\>О Іплан полаrо­ посередню участь в розбиранні і до П.ТІугів потрібні

днти 'в ЧОО'В'elРТОМ!У .roвwрталі 'І1ри­ складанні тракторів. не на.дцнть тра:кторів, IРОIЗlп,овідає ться сум.тІінно, браку. ГОJIIОВНИЙ інжеНelР IР~ГI)ОПУ Мечи­

ПО.ТІиці. Рай­ Всі трудя- об'єднання «Сільгосптехніка» му-

допускають сить подати

- До всіх колісних тракторів слав Фра!JlЦО'ВИЧ ВоронецЬ/кий. А 'ми ,вже 'В';~реМОНТYlвали BkiM у нас ще з літа завезені необхід­ каже Ме­ Ма1С/НИми СИЛЗ!МИ,:В тому числі ні запасні частини, д'ва ГУlсеНИЧНlі у жовтні. А ці !П' ять числав Францович. А тепер у машин, що ЩlIР1lJЗ стоять на 'ре- ремонтників не буває перебоїв,

2 стор.

О

ня

зацдає

,паЛИВIЮЇ

.1Иіманами.

,П'ід 'ЧaJC

HalВleOHi Іза,па,с її му шарі [',рунт у

агрегат

!ДОІВ{)ІДилося

стаЦіонарної

TaHY.·~

ліТ"­

25-35

у Півметро.во­ на гектарні,й

маСИlВі.

!И\ИІЙ

обробляли

по-ста­

ро'му, .на 540 '!{,у\бометріlВ. Водночас ЛУНlКИ ,несуть ОДНУ.

не

-

бу

,меНJШ

:ВOlни

.важлИlВУ.

більш

РOl3ІПо,діляють

ще

служ­

рt8НОМфН

,вологу

ПО

полю.

запобі,гають утворенню «блю­ 'дець», ІВ ЯlIШХ !Звичайно нагро­ маДliRУЮТblОЯ таЛі та дощові во­ ДИ,

за:тримуючи

проведення

по­

ЛЬОІВНХ робі'т . Мікролимани кож

створюють та­ заслон проти пи­

надійний

лових ди,

бур.

Як показали

проведені

дослі­

нинішнього

рону

Ів ,пІвденних

районах

республі­

ки,

площі.

оброблені

за

зяблеві новою

менше

технологією.

потерпіли

від

значно

вітрової

ерозії.

ДосВід

боротьби

узагальнює

в

з

ерозією

експозиція,

павільйоні

від­

«Землероб­

ство».

полі.

Івести

майстерні.

мінро­

з

досл,ЇiдlН1ЇЙ ділянці перевищив Н~ЛbJ(,і,сть вологи на сусідньому

ЛЮПИН ЗМІНЮЄ СПАДRОВІСТЬ

транто­

ІВ

внриrгу

нОЖ/нlй

Метод БОРОТООИ з ерозією на схилах IНЗJyIНОВЦ'і lВиmроБУlвали в ,Іюлгосrrl імещ Ілліча Василь­ Кі-всьного району на Київщин,і. ОІ1вореНі 3 осені мLкролима­ нн надійно зберігали ,вологу.

регулюва'н­

ІРоботи

одним a,гp~гaTY

рів води.

Кілька

р,і,в. я.кщо та'ка неоБJCі~ність ви­ ,ни,кала

В

ЛУНОІК затримується

крита

aJІщра'ту:ри

за

,метрів залишає

собою ,ему,ГУ,

Як відомо. батато турбот ме­ ханuзаторам

до

Тепер

перспективних

люпину.

здатних

прнмхам поліській

сортів

протистояти

нестійної погоди в, зоні респуБЛіКИ, де­

сільсЬІКИіМ IТіРУДЇіВlНИlНа,м !Допомо­ монструються в експозиції виставки. присвяченій РОЗВИТНУ селекційної роботи. Рекорд-

жуть елеК'тронн,і прилади. КоМ­ плект 'ЇХ ст,ворили сп,івробітники

'україIнсыгоo

фі'Лlі'а,лу

Всесоюз­ сменом

ного haYlKOBO-ДОСJ1'ідного Ьнститу-

по вмісту поживних є «мутант київський»:

речовин

iJ3 йorо .зерНі до 53 процеlНТів білка та 12 процентів жиру. СТОІсу:ванНоЯ ТIliНИХ приладі,в без­ Він же перевищує стандартні ту

ре:vюнту й

еИісплуатації lПа;рну.

ма­

За­

сорти

і за

урожайністю

зерна

скqротити 'В'имушені та зеленої маси. І що особли­ ТexlНlіlКИ в 1'аа>ячУ пору во важливо в умовах Полісся польових робiJт. - дозріває майже на два тиж­ Но­ В ';,ншій IгаЛlYlзі агроХімії ні раніше. ніж звичайно. - ,ВИКОРИ'С'ТОІВУЮТЬСЯ електронні вий сорт відзначається також !дружним

,достиганНЯІМ

gіlТНИIКОМ 'УlкраіінсьИіOlГО ,науоово­

підвищеною

СТа"Т/НЬО ОБ Гр,УНТІ а,монІйного аI ЗІОТ'У. Ран~ше Ї,м доводилося б

гамма-промені.

бобitв

стійкістю

до

і

за­

в

необхідну ДОПО~10ГУ,

-

дом

азотометром

-

це знач­

но црОСТіше й rrоч.н1ше.

В лав!.лblЙоні «.сільсЬІКОГOCnО­ ндрська 'Hay~a»

й 'інші

демонструються

IПIРИШ1іДИ.

які

,габаритний ПOlЛумен,евий фото­ метр тощо. З їх ДОіІЮМОГОЮ

сіль-

П. ТЕПЛЮК

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

дози

опро­

що

над

є

перспективним

для

дальшої

виведенням

ма­

роботі,

нових

сортів

люпину.

НА

СЛУЖБІ ІРИГ АЦІІ

як

пра:вило.

вання

нанаЛів

ІІЮШТОВНИЙ

ся :в

РОО швидше. Прнла­

4-5

тивні

дл,я

облицю­

застосовується

бeroн.

матеріали.

НОіВі.

ефен­

спе­ складні анал1Jзи по .визначенню ціалістами НИЇВСЬНОГО інсти­ наЛ1ію азO'l1Y. фосфору. натрію туту «'УКРДіПроводгосп». до­ та інших елемен'l'ШІ n:poвадять­ зволяють значно спростити й здешевити

ди lВі:Д3НtalЧаютьоя та:кom у:ншер­ Гістралей. са.лЬ/Юстю

-

содяг»

На

створені

водних

внставці

ма­

експо­

їх уооішно 3аІСТ()­ нуються ПJlRТН, внготовлені з пористого пласторозчину. Во

совують У бamтьох галуз.ях

ни уСПішно випробувані на об­ лицюванні каналів. Спеціаліс­

МIRРОЛИМАНИ ПРОТИ ЕРОЗІІ

ти

пропонують

виготовляти

з

ж матеріалу муфти­ МЬкролнмани - невеличкІ за­ такого що застосовуються глиБЛ'ення. створювані в ріллі фільтри. на

·схилах

з

допомогою

спе­

'l1aJКИХ

lВОДозабірнинLв

11

димеРСЬІ\і механізатори змогли тиояч це вже сила. з,Д8.'тна до нонорічного свята поставити ilIрОТIЮТОЯ1ТИ згуБНій силІ ерозії. всі госпмаШИНIІ 'га інвентар.

лин.

останнім

часом :попоонили обладнання М'рохJJміЧlНИХ лаіборатоp.lй: фото­ електричний титриметр. мало­

щоб велико- '11арі

на .ТІінійку готонності

Застосувавши

розраховані

теріалом

питанні ціального грунтообробного зна­ р~ддя. Та ІКОЛИ ,на кожном~ гек­

ЦІ,ОМУ

точно

брати проби. ВИlионувати снлад­ мінення, селеНціонери одер­ ііі.! анаJ1'Ї!ЗИ. А 3 НQRИМ пряла­ жали ряд цікавнх форм рос­

вист,ачає,

Іван Семенович Попо- наПРИК.ТІад, крючкових ланцюгів вич. Самі трактористи беруть без- до сівалок і приводних зірчаток,

"

аМО'РТИіз,а''Горами.

до НОВОГО року пов­ прилЗjДИ. снонструЙов.аЮ сп]вро­

стало у них 'l'Р3lдицією. Не зра,:(- ВІДДІЛках спеціа.'lЬНО для цього жують вони їй і т'еIПeIР· створені ланки з 4-5 чоловік.

сіlЛblСІ>К,I)ГО"ПО­ стерні створено

обла\Цн'l­

s 10

шириною за

Яlний

ТРаІКТОРНОГО

ністю закінчити ремонт тракто­ ДОСJ1'ідного інституту землероб­ хворювань. рів, передбачrшrй ШІаНОМ на чет­ атва каНДИjДаroм хімічних наун Для створення висоноуроВСІJТИЙ KBapTa.ТI нинішнього і пер- М. Й. ЦапОІМ. Онажі'Мо. спеціа­ жайних сортів люпину україн­ мирні ме'{аніЖГI)РИ ший кваlJтал наступного року, лістам треба IВИlзначиrrи чи до­ ські вчені використали

ВеЛИ:КОАИМ~РСЬІІ;:і

нізація ремонтних

,оиДІ,ння.

ЦРОJiJQД,ОМ

ба,l1ато проетої

'1шва ІПІFД У'J),ожаи ,на'СТУIП-НОГО І[ЮКУ, 'Не оЦИН IPVK в,они у'с,піIШНО шрав- її. Добре організовано в або біля СКИlРТ ~ ,фе<рм. Дamп() В'по­ ляют'ь'ся з цією ро.ботою, це вже і підготовку інвентаря. ралим хл,н>ороби 3 1П0лм}вими 1)0-

ДЛЯ пїц['отовки тех,ніки дО ВІЮНИ.

естетини

поееред.ньо у Іполі !ДОЗВОЛИТЬ на­

IКYlдИ ме:юані'зarгори ВИВО3JПЬ до б­ ки до веСНlЯ'НО-lПМЬ\()'ВИХ lJ)обі'l'. Вже кодимерців є ~!ожливість досягти

в iPa')IJPOlClIllf

ЗРУlчне

ШИНlно-:транторнОІГО

ВеЛИООI)Ї Д\llмеuжи. Хіба що можна ,Ї реМОНl1НИКИ маЮ'Гh веди'КИЙ до- ПО.тJагоди'гИ 26 машин. ЩО Ж, мета хороша, і у вели­ !почути pOКJiT ,м,оторїв на ,l,іля,нках, '~Bi;\ СВОЄЧWСіНОЇ Iпїдг.о'l'ОВ1Ш техні-

БO'l'~.ми. ПО-Г.()lCdtОДIФСЬКoQМУ використали

техніч1НОЇ

сучас­

ЕЛЕКТРОНІRА У ПОЛІ

ВОНИ ДОСЯГНУТЬ МЕТИ видалась MOIH'l1i,

З ДОТРИМ8ІННЯ'М

ІВИМОГ

І б,ї,на,

==~==============================o

за'l1Я'ЖНОЮ, але ТЄlП'л,ою. Довго маЙІстеРIJl.і. K'~MM то,го, ми вrД[l'!JаС'l'!Нма 'суха Ifl(~года, ,і ТРУДIЇІВНl~КИ ІІШЛИ п' Я'Гь г}'с-еНlfЧНИХ 'І1ра.кторі'в ее,ла 3Іl\ЮОІГЛИ без [І~рemк.оf".\ з16ра­ У ВоРИіClпіЛІ>СЬКУ майстеРIНЮ «Сільти в'рожа:и дмзніх КУЛЬТ'У'Р та за­ ГОIClптехнtки», і во.ни до КІНЦЯ року будуть ['О'!1()ВЇ. верши'l'И lіlНші Iро6<УГИ.

Ql3Ha-

:ви,ГОТОlВлено Il1paKTop Т-125. Він :по€<днує іВ собі IНИ,з,ну ціННIІХ ffi\остей: 1П0тужн~ать, швидкохід­ ність, унІ,версаlJшність і. що не Ме<нШ 'важливо, '3Іабезпечує най­ кращі умови для роботи механі,затора. ПРОСТQPа заснлена ка­

мів. ніж У попередІні рони. І Івсе ж для nо.вноцlННОЇ годівлі їх не вистачає. От і нещодавно

'ВЇlдВtідуваЧі

С'ільського,спо~аРСhКОЇ

теХlНіlКИ.

~MClВi вLдпов'Lдної годLвлі. Саме 3BepНlY ли

зра'3Іка,ми

ЙОМЛЯТЬСЯ на майданчИ1НУ пона­

.як зазначено вище, в рад­ госпі п~дLбра.Ні норови, ЯКоі мо­ жуть ·да'вати .за рік по три ти­ сячі Кlлограмі'в молона при

на

шасі

шина може ,вивезти в один рейс

"Г-варинницт,ва.

щорс'івці

сі:вби,

l{іількість ,ГНОЮ чи ,ном:постів ма­

маlЙже 96 ТИШІЧ нарбованців. Вназані заходи СfJРИЯТИМУТЬ пЬдвищенню рентабельнОСТі

тому

час

сутужно з успІшно заміlНЮЄ ,ГРУ,ЗОВИІН. ЙОГО ВаІнта­ ЖОПЇ!дЙом.ні,сть 4 тонни. Та,ну

-

прямому

матиме

під

C'l1aHe

roаП(ЩЗірстtві транспор'llOМ

цьоt'о реаліз.ація молока бу­ 'проводитися

з'нар,ЯіД~ЯМИ:

S

резерви. по 1\ОРМОВИХ одиниць. Мало. до то­ ся ВИКО,Н1)"ваТIІ досить складну ро­ збалансовані по пере­ вироБНИЦ'l'ВУ молона ,вийти на го не боту. Ал~ за Я\ке б ~iH дііло не травному білну, ЯКОГО Є лише нові руtбежі. Опра:Віді. молочно­ що по­ ,взявся, за ВЖlдИ зробить иа сов;пь. това'рна ферма стала племінна 76 грамі'в. Виходить. -560 HoptB чорно-рябої поро­ трібно вже зараз подбати про На фото: В. п. Топіха за звади і 400 ,ВИСOll{QYlДійних симен­ придбання :додаткової нількості cKCKalВaTop,HOЇ лопа'!"и. талок. Иожна може дати за необхі~ни'Х нормЬв. Фото А. Козака. 'у насТУ'ПIНОМУ РОЦі буде ст,волактаЦіЮ три тисячі і більше

ІНЩlі

.вантаж­

НlЩ11ва~. Нема сумніву, що зо­ бов'язання буде успішно вико­

ти­

використ~ти ,наявні

Оеі'нь у цьому

КОУ:'І1ворюва,ч.

щось

ним аВ'том,обілем і '11pafCTQPoM це .ca;MoX:lдHe шасі осmнньої моделі. от універсал! ХJ1'іборо­

ея у змагання за зва'ння «Рад­ високої

-

ІIIIПIllIllIIIllIUШIUOUШlWIW обробітку ,~pyнтy, жни.в. А ІІЮЛИ

то

центнерів,

року

культур.

ництва,

СНlч К'Зірбовatщ~в. Заі!\інчується оБЛЗіднання МОЛОКОЗ3іводу. Піс­

становив

ся понад 50 тисяч експонатів з усіх rалузей народного rocподарства, науки і ку.пьтури, Ознаііомнмо читачів лише з де­ Jlкими новинкамн тими. котрі JlВЛJlIOТЬ особливніі інтерес ДJIJI cl.пьських трудівників.

госп

кілограми молока, а його на сто гектарів

угідь

є в Кивві куточок, де Зібрано золоті розсипи всьоro тoro, що иаrромаджено в респуБJI1цl. Це Внставка передовоrо досвіду в народному roсподарстві УРСР. На територіі, де розміСТИJIRCJI б майже два RRJlзівства Монако, демонструють­

'1\IОЛlсша знизило б ЙОГО собівар­ ,тість на 10-12 процентів, при­ ,несло б до,даl1КОВО прибутку 85 тиояч карбо:ванцLв. ЯІ(ЩО гово­ РИТИ про приБУl1КИ вlд ТВЗРIIН­

рсаЛ:Зj\вали їх у інші t'Oсподар­

2322

план

ген­

сільсмюгоеподарсьних

Збільшення

ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

Тваринники ра,1fОСПУ дали слово внести і свою час'l'КУ пра­ ці у винона'ння соціал1стИlЧНОГО

підС!ум­

році НОРО­

ви по вихід

кормових

центнерів

,загальному

Скарбниця

на

lПечити їх на весь рі'к. слід збільшити IПлощі під люцерною й конюшиною. mj.Двищити вро­ жай бурякіrв і кормової черво­ ної морИlВЩ багатої на каротин. поукі,СНИХ і пomнивних посівів

молока В'ід норови можна мати,

приміщеннями виросли доброт­ ні капітальні чотирирядні ко­ рівники з відповідними служба­ ми, нільнісно зросло і якісно

пасовище

блему годі'влі нюрів влітку. Та для тото. щоб ПО.внLсгю забез­

Спеціалізація радгоспів райо­ )кілограіМЇJВ молока. Що це так, ну. зокрема по виробництву ев~дчить такий фант. Протягом молока. дала можливість по­ IМ3ійже чотирьох М'ЇіСяців З мітно

культурне

гектарах. що IРО3lв'яже про­

ВчеНі

'УкраііНСЬКОГО

госпо,даРСl1ва

о

Перспективним

.створили

використовувати

матеріалом

для

магістральних проводів.

З.

стику-

трубо-

КАЛИТА,

кор. РАТАУ.

лун-

Четвер,

гон­

іригатори справедливо вважа­ ють і азбоцемент. Иого почали

Інауково­ вання

дослідного іНіСТИТУТУ механ.і.за­ ції та електрифLнації сільсьно­ го

на стнках при укладанні чарного дренажу.

11 rpYARJI

lеве року.

О


НОВІ ОБРИАИ 3а останні роки на Бровар­ посвячення в

В ЖИТТИ Вони обоє праЦЮЮТІ) на Бро9арському заводобудіВНОАIУ КОМ­ бінаті. І професія у них однако­ ва електрозварники Міцно по­ дРУЖllлися Василь Авер'янов і Віра Рижкіна, а згодом дружБQ ця перейшла у велике rlOЧУТТЯ

робітники моло­

В Будинку щині чимало зроблено по впро­ дИХ СВОІХ колег. обста­ вадженню в життя і побут культури в урочистій трудівників нових громадян­ новці перед майбутніми робітських обрядів і свят. В біль­ шості виконкомів місцевих Рад

никами

виступають

заводу,

-

ветерани

представники

громад­

піхів

організацій. Кожному з мольських і прОфспілкових ор­ посвячених у робітники з на­ незабутньої події ганізацій, культурно-освітніх годи цієї зак.1адів увійшло в традицію 'в!ручаEn'ыяя Ш)l~ВЇ}fIення і naдепутатів

комсо­ ських

трудящих,

\

у

і знайомі по­ і Віру 3 одру­ ї.м довгих ро­ здоров'я і УС­

роботі.

На фото:

заступник голови ви­

конко.му .,Іtіськради

депутатів

тру­

дящих Г. І. КОМАР вру'шє по­ дружжю АВЕР'ЯНОВИХ свідо­ цтво

першої боро­ ІМ' ятний IIІОД&'РУНОіК. тваринників, механіПевну роботу по впровадзаторів, свято врожаю тощо. женню нових обрядів прово­ Велику популярність здобули дить районна комісія. На СВО-

проводити свято

зни,

кохання.

Нещодавно друзі здоровили Василя ження.м, побажали ків життя, .міцного

про

одруження. ФОТО В. Полотняка.

дні

тwюі IНО.ві ОО'РjЦИ, як /I!'Освячен­ Їх заСІданнях вона заслуховує

ня

в

робітники,

одержання звіти окремих підприємств, ор­

ДЕНЬ НАЙЩАСЛИВІШИХ

в ганізацій, голів сільських Рад, Радянську Армію, урочисті завідуючих клубами, Яі здій­ ре~Cfl1р,ащІіі шлюбу & Нlов~на'lЮД­

першого

паспорта,

проводи

снюється

жених, проводи на пенсію.

у міло дення

організовують

цих

в

селах

Рожни, Погреби, Літки,

Шев-

че,нко,ве,

заходів

прове­

,на

заlво:;(ах

J10РОШКО-

впровадження

вих обрядів

в побут

Крім цього,

щорічно

проводить

нює

семінари,

досвід,

но­

На жwrтЄВОМ.у

людей. комісія узагаль­

розробила і

по

бу

реєстрації шлю­ відбувся

урочисті

і

новон,ароджених у Руса­

пові.

Тут у

об­

ПOlваги,

наприк- рядів. До речі, такий семінар

Цікаво проходять, лад,

проведенню урочистих

нього

в листопаді

року.

створення

прОфспілки

для

них

умов

для

'х~~'Жн:ій $lіст

.як на велике свято збираються 1П00рюшюівці ІНа 'вечір

голови

ВИКО!l1(О­

му райради депутатІв тру­ дящих.

хочетЬ'Ся

вишитОІ.WУ

РУШJНи~у

малО'Ді неквапливо lП.іідХОДіІТЬ ДОІ

Вони збуджені,

Іх

очІ

.випромtнюють ЩaJС'l'Я.

Що. привело

-

,вас

у цей

святково прикрашений зал?3ааІИТУ'Є секретар ,С1льсько.ї Ра­

Це по­

дLя, яку віДЗНllIчає ,все село.

.Багато робить для створення аВЯТJЮIЮГО Інастрою,

пtднесення

'J .дні реоотрації шлюбу 'дЛЯ своїх О'ДНОІсельчан РожН'іIВСI>ІШ оільська Рма. Вже стало тра­ ДИlці,єю, що цей захід .проводить­ ся у ВИJVіДННlЙ день, 'у ,сільсЬJ\О­ му .Будинку культурн. Тому тут заВlЖiдИ ,б8JГIllТОЛЮДНО. Адже ба'гатьом РОЖНЇ!ВlЦЯМ хочеться

І

ПОіДи.вИТИlся на урочисту

нію, поздо.ровити

церемо-

своїх земля­

,~i:B з шлюбом, іроздLлити їх ра­ дість ...

повіідають на:речений і наречена і скріплюють свої слова пї!дпи­ сами у ВіДІЮВ~ДНИХ документах.

иа,

-

ВЇlдни:Нї .ви чо.лов1к і Жl'Н­ оголошує Мотрона Васи­

лівна.

П()lТ~М молоде подружжя щи­ ро IП.О3lдоровляє ,голова сІльради

Г. П. Лито.вченко

і вручає, ЇМ

свідоцт'во про одруження.

Будьте завжди

-

і раlДtсними,

-

ПОСВЯЧЕННЯ В РОБІТНИКИ ЛОДИ'М, бо в цей 'час говорять

вчора.шньо'Го

Вони ,в цеЙ час, ,ЯК правило, на сиені. Іх бачать

учня.

М{)ЛОДЬ,

що 1"ільки-но

'П'О<:М.:ШІ~И знайомих. Пот:,,! О'Р,ІОе,стр грає урочи,стиi't ма'рш, і ветерани та переДU'В.!fIі:И ВlІІробнноцтва в,но­ сять праІПОРИ. Ве'Чl'Р Ів,;~крнвають юнак та ді'в'Чина.

закін­

чила школу, IстаlЛО доброю траСДИlЦією. Вона при­

Вони в;таЮ1"Ь МОЛОДИ,Х ,робіllник.і,в

жила'сь 1"ОМГУ, що цього BIIOMalГa:є сама діЙС\Ніс.ть, наше ЖИТ1\Я. Кож.ного року СДО ПОСВЯJчеЮіЯ 'в ро6:1"НИЧИЙ :клас готується весь за,вод, але є тут легкі ІНа пачИIН іні'ціатори !Комітет КОМС{)lМОЛУ

lНуле :робіт,н,и.чого 'клаоу, у дуть

мують Іплан ,веЧО.ра" ІІІриМіщенн,я

ВОДИТЬСЯ ТОІді"

.~OДOMY

та

сві·

та дівчат хви.1ННИ, КО.lИ ,зал вітає Їх бурх.1ИВlИМИ

на

робітничий !Клас щю­

,вцробничо-технічних

кур­ право

посвячення в робі'\'lНIІІЧИЙ клас ,на ЗЗlводі ПОРQШКОвої ме1"алур['її стало 'Qпра,вЖlНЬОЮ традицією.

І ось веч,ір, до 'якого ІБІСі так ста,ранно го.тува­

О. ПОПЕЛЬНЮК, інженер по підготовці кадрів заводу порошкової металургії.

приlЙшав.

Коже.н іприсутн'ій в залі не -може без х,ВИJlЮ­ вання слуха1"И ,розмо'l!ІУ Iка,діРО:ВIІОХ ,робітників з мо-

...

Четвер,

11

грудня

1969

РОКУ.

І. ПаСl'yunеmю. Потім в ~iMH3!Ti щастя дз,ве­

ні;JІИ

келИlXИ

шаМ11аR1CьКИМ.

3

}>qдRчі ої ,цруа.l ще і ще раа по­ цдQlPOВJ1Яли МОЛіОідИХ.

Реє,страцl.я шлюбу, -

-

роз

повiJЖа.є ;голова виконкому сіль­

ради Г. П. ЛИ110в'Ченко,

у

-

нас 'стає ОЦРaJвжнім СВ>ЯТОМ. І це

без lIlеребільшення. Про УІ про­

ПО-J!]а!зеиноМ1У, а так, як того іВи­

ма,гає

наше

Зараз

у

-

Не всюди ,ваш шлях буде усте­

~y:ДOBe

Іселі

сього,цеНlНЯ.

ніхто В\Же й не

пам'ятає про IВИrta'дки ,вінчСІІННЯ В церкві. В 'НиніШНI>ОМУ :році урочИ/сту

реестраЦІЮ

вал0. понад

20

про це залишИ!Лися

у

aJIr:;БОМі,

що

відсlВЯ'JЖУ­

пар. На

зюдщу

фОТОl'рафіУ

збе<рігаЄ1"ЬСЯ

у

щастя.

Ми РО3ПОІві,ли лише лро О~ИR 1З

,нових

оБРЯ;Ді,В,

яний

CTalВ

у

Рожнах :rраіДИЦЬЙНИМ. Крім !Ньолений ,килимом. Та в дружбі і 1'0, звичайно, тут широко відзна­ ко.ханні

не страшні ніякі

нощі і

ВИJПробуівання.

ПРЗJцьовитими,

а

труд­

праця

шу землю, трудом Б.ат ыlН)Ї1ВIЩИ ну.

Багато

чають IIIРООOlДИ

іl1ру,дівникіlВ 'На овято. вес·

Будьте ,пе~ію, .дні уроокаю, заmкди ни і ба,гато іJНШИХ.

і

ща,етя.

звеличуйте

Так, дtйсно, ВИНОНКОМ сіль­ СЬНОї Р;ЩJ.И іІ1Равильно розуміє ово'ї ;З8JВ~а:ння,

а,ктНlВ>НО

працює

над ;впрова,дженням нових обря­

хороших

і

теплих

слі'в ві,д С,В()ІЇХ о,дно,сельчан по.­ чули ІМОЛСЩОЖОНИ. Іх приві'тали голова Ж'іночої Rми Л. В. Пи­ щай, депута,т сільської Ради

фв і ,свят У життя і Побут лю­ дей, прагне lIIіднести Хх х'удо.ж­

НіЙ і 'ідейний рі'вень. В. ПОЛОТНЯR. с. Рожни.

Урочисті проводи до лав Радянськоl Ариіl Весе.1Е' ПОЖlВ3іВЛЕЧilНЯ па,нува­ ло цього вечора в клубі стан­ ції Бобрик. На вечір проводів до лав Радянської Армії прий­ шли люди похилого віку, робіТ­ ники,

вчителі,

Дівчата

учні.

воїна

словом

до

звертається

при­ голова

Оленсандра

Мішно­

неодноразово

чувався

воїнам хризантеми. зовників

кам

різа. Вихованець школи від­ мінник бойово.ї 1 політичної під­

майбутнім го.товки,

вручають

3 HanVTHiM

дін. Він зачитує листа, якого. надіслало командування енсько.ї військової частини бать­

піхи

lY

командуванням

заохо­

за

ус­

'На~ча:Нlн:l і олужбі.

Григорій Горля ,від імені при­ зовників

подякував

за

теплі

Шевченківської сільської Ради о.плес.ка,ми. Потім учасники заIВОlдіСblКО'Ї Х'УДОЖ'НЬОЇ П. Гузїй. Він говорить про су­ проводи, дав слово чесно слу­ жити в лавах Радянськоl Ар­ часне МіЖНaJРОідне отмювище, саМOiдj;'ЯЛЬНОСl'і даlР'УЮТЬ ЇМ своє мистецтво. мії. завдання Радянської Армl'і бу­ Цього ро1{і)' на пісЩІІІр'и;еМIС11В'і уже Івєдеться під­ Після урочистої частини дів­ ти заВlЖiдИ ІВ бойовій готовності, roroВIКa до та,косо свята. Досвід 'llОкцзав, що патріОТINНИЙ оБOlВ'Я!30'К 'КОЖ'Н'Q­ чата ШевченківськоУ середньоХ

ІНО<:ИТИ 'lІисоке званlНЯ робітник.

о

вручає

1І10да,рунок. Hacдoвro залишаТblСЯ в зга,дді юнак::в

і 1"аке ,інше.

сах ,і ,П:СЛЯ успіШно.го заlЛ.іку маЮ1",Ь повне

лися,

д:иректор ваводу

а також офо.рмлення, о.здоб­

\ll:етально

коли' юнаки 1"а дuвча'та закінчують

заняття

робі'\'lНИlКові

~OЦTBO про присвоення юваЛlфікацїї та па-м'ЯТIНИЙ

Церемонія Іпос.вЯ'Че.IDНЯ ,в 1"еоретичн-і

ве­

о.бду­

громащсЬІКИХ ОРlГа,НlїlЗаIIIФЙ. ІВОНИ лен,ня

Вl,,,шовані,й фо,р~lі

програ'му.

На заlкі,нчення урочистої частини ·J,.ожно'му Л[Q'

t"l'ВОрЮЄТЬСЯ ком:сія Іпо його ,пiдirОТОІВЦоі, до скла­

аСДМ:1Н>ЇоСт.ра,ці'ї

із знаме,н,ною

подією ІВ їх ,житті, розпо,в:щають про героїчне ми­

та 'відіділ техн~чного на'вчання. ЗаlДОВГО \11:0 С8ята

;Д'У якої вхосдя,ть .преДСТЗJвники

Слова

'всі. Напевно, КОЖН(ЩУ ,з'РОЗlу,м':,ла н:яков:сть но.­ ваЧіК~В, Яlкі несмk~И'во 'В:IДІЮ'віlдають ,на привітн;

На заводі ПОірошкової ,ме1"алург>Н при,ймати до ла,в його ,велич,НОСl1і

і.х серця.

ВI.;щчності, ІнаlПУТТЯ 'бри,нять в устах 'впсryпаючИоХ. П:~ ГO~H 'Га стукіт бара,бану сдо за.1У вхо­ IДИl'Ь Пlонерія, .щзвіН'коголоссям в;тає ,молодих робітник~в зі 'святом, і., як завжди, вручає іменин­ никам ж~ві юві'ти.

ся. До ОС1"а,lIJніх належlfТЬ <:вято першої зарпла­ ти, .пРОВОДИ В ар.мію 'і 1". ,д .. Але мені CЬOIГOдIН,i х{)­ четься IРОЗlПОВ;'СТИ ІпрО .поовячення в рО'бітнJtчий клЗ!с. Адже іЩ~Й день ,стає спраIВЖlн,і,м святом для

бібл'іОТeh"l{)Ю Г.

веселими

ПРИlкраша,йте С'ВОЇ,МИ ру,ками на­

Праlвда, ОІдні з них В'Їl!IJМllllрають, інші на'родж,ують­

Василеві 'і .Alнто­ ніні щастя побажала завідуюча

І\,імнаті

'говорить ,ві,н.

принесе ва'м радїоСТЬ

Ніщо та,к не ,згуртовує колектив, як трасдицїї. П~о це ГOBOPI!IВ 'ра'дянськи!Й шщатor А. С. MalКa~HKO. Зара,з 'вони все більше 8Х{)ДЯТЬ в ЖИТТ,Я.

1 молодІ села

IПЇJд'НООЯ:ТЬ

ХЛl1б-сіль I'l'а запрошують до за­ лу. Пі~ зву.ки ЧСІ/Рі'ююІ музики сто.лу.

~. Г. На'биш. Від комсомольців

відзна.чити

тілюш ~ однієї -сім'ї.

у,рочистість

С. ТОВСТЕНКО, заступник

ось Інастають наЙXlвилюючі

пLдходить ,мо.лода ,rPJlpa. Ії зу­ стрічають юнак і Дівчина і иа

раДЯНІській

повелося, що !ВеоілЛlЯ радість не 'l1ільки ДЛ'Я молодожонів, не

'ритуалів.

набуття кваліфікації.

І

ХВИЛИlНИ. ДОІ БуіДИНН'У ,~ультури

ідИ М. Крем'ець фельдшера Ва­ ведеНlНІЯ рожнlвці дов'ідуються силя і\рХИП8нка і швею Антоні­ із красиво оформлених or01JoftКНlаЙУРОЧИС'1'lше, СВЯТІКово. Та ну Чу['уЙ. шень. ПроводитИІ цей урочи­ в нас вже ТIlIК з .давніх-давен Коха'ння, дружба, від­ стий ритуал 'ми мама['аемось не руження

ми. Реострація, як пра'вило, ських РI/ІіД ІІІІ0 'JШРDваджеНlНЮ в відбувається у вихідні дні, з життя і lП~бут 'l'рудлщих !Нових УJIастю ШИРОI\ОЇ громадськості. !1}ОМа:ДJI!НIСI1КИХ 'обря.дів)} . Цим Або взяти завод порошкової ~іш~IfНИМ ,3'ОІБOlВ',язано ВИlIt{JН­ щта.1JУРГії. Сюди кожного ро­ ком J)OOрOlбити 'ltоmюретні 'З8іХО­ ,'J,И ІПО IПі,п:вищЄlННЮ PtBHJI лро­ It}' приходить багато випуск­ l&е~ЄІН.НЯ 'CBJIIТ d ,06рЯДliв, зве'р­ ників шкіл. Дирекція підпри­ НУ'ВШИ Y'ВaJГy ,на їх цейно­ про їх навчання,

Іно,вlй

за­

,Звичайно, кожному нареченому і lНареченLй де.нь ooorо од­

приміщенні сіль­

завком

початок

сl'м'ї.

ниніш-

ната. Вона добре, зі смаком [lIрИЙПfЯ'В р'ї<шЄ'нн,я «,про поліп­ обладнана меблями, картина- шення ipJOб.оти місІ>КОЇ ,і сіль­

ємства,

пстладають

роtzllження

Нещодавно IВик,ОНКQМ раliо,н­ ської Ради є спеціальна кім- ноі Ращи ~ЄiIIY'J'aTiB 'l1руд'ЯЩИХ

турбуються

люди­

м,енне ощружеНlНЯ. Адте, ВСТУlпаючи в шлюб, мол,оді лю­ !ЦИ не просто зд~й{:нюють меха­ нічний запис в IКНИГах реєстра­ ц1У, а ВСТYlпають у міцну рОіДНІН: ну СіІІІлку в'завм,ного ,fЮХIllННЯ,

наді­

ВІО'Ї 'металурr:iї, Т~Р'ГOlвельн{)го С.ттала всім виконкомам сіль­ IІlашин,оБУідування, Іпла"стма,с та с~ких Ра:д nриміраlї еценаріі 'їнших.

шляху

іНИ зустрічається багато Adf і подій. Серед них особливо зна­

О

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

го

громадянина

бdму

захищати

Батьківщину.

На трибуні позакласної роботи

школи

виступили

з

концертом.

ЩаслиВ'оІ служби, дорОГі то­ організатор варишіl Шевченків­

ської середньої школи

о

лю­

П.

Ку-

А. ЯЩЕНRО,

громадський кореспонДент.

о

з стор.

О


В НАШ час глобального ЛІР0тиборства

-

двох свіТІв

капіталізму

й

світу

АТЕІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ

свІту

соціалізму

- ІмперІалісти. вдаючись до ідеологічних диверсій . досить часто користуються послугами ла церковників.

-

за допомогою релігії ос-

нІй роБОТі велика

роль

нале­ .цис.там

атеЇ'зму

в

благородній 1I~1 своєї долі. .п~ворюва­ чі природи. хазяї землі. Однією БQРОТьба проти GгуБНОГО З таних фqpм є дослІди в тепВПЛИ1ВУ цеРЩ>ВНИНів на молодь ЛИІЦІ. на пришкіЛЬЮЙ ділянці. - це наса'мnЩ>ед боротьба з НаІ/1ІРИ~ад, юнани Ску,гарської залишка:ми 6урmуазної ідеоло- тноли Черні,гі:всьної області І1Ьї. це lЮП~Тl(а. щоденна вихо'3- за:Ймаютьс.я досЛі.дами по виро­ на ;робота. робота без вихідних щуванню ярої та пізньої нар­ і перепочинку. топл1. районують гІQpид пшениВ школі. ІВ .позаYlрочні годи- цІ і пИ!рію. шюіlННЯ якого одер­ ни. під час 1НДИ1відуалsних бе- жали від а,ка.деміка ЦИЦіна. с-ід вчит~ль. ГРУ.JI1'уючись на ВИLВчають вплнв амоІаІКу. ТОрфО­ леНіI·НськLй ате.їСТИчні:й спадщи- НіРихти roщо на YlрожаЙ. Ні, спира,ючись на конкретІО .в процес'1 т,ворчого ОВОЛОД 1-

лабити волю радянського наро- жить вчителям. які. за словами робо'ті по вихованню людей.

Розрахунок на релігію не ви- ,ДУ. його 'ТРУ1довий і революцій-

В. І. Леніна.

повинні

будити

падковиЙ. Адже вона володіє ний запал. духовно поневолити думку. боротися з передсуда­ IВИТQlНЧelНОЮ. >Ві'діШЛіфованою ві- людей . перешкодити поширен- ми, проводити атеїстичне вихо­ ками системою впливу на маси.

ню

зломити

ся

І якщо фаШИЗМОВі

радянський

народ

си-

на

лою зброї, якщо атомний шан- лІ таж 1 економічний тиск дав осІчку, то чому б, мІркують

наш! вороги, «перевиховати»

комуністичних

ідей.

При

,вання

Y'fНli'B

не' вдалося цьому багато надій покладаєть- вах, на молодь.

учнІв.

Служите-

релІгІйних культІв

тичному

знають, лІ,

що не пІдпорядкувавши своєму впливовІ хоча б частину нашої

,на

наукових

осно­

«В усякій

шко­

високому

рІвнІ.

ідейно-полі­

пІдкреслював ЛенІн,

-

найважливіше тичний напрям

-

ідейно-пол і­ лекцій».

не спробувати молоді. релІгія в СРСР зникне у своїй діяльності вчителІ радянських лю- зовсім, бо припиниться попов- нашої республlни неодмінно ке­

.цей з «божою ДQ.по~югою»·t нення рядІв вІруючих за раху- руються висловом В. І . Леніна Чому б не прищепити трудя- НОІК ,пІдростаючого ПОНОЛі,ння. п.ро те, що не можна «байдуже

місцеві УМQВИ.

повинен

терпе-

ня

знаннями

тісно

поєднується

.і тантовно 'ВИ1q>ивати тео:р1я з прак1'И!КОЮ. і самі учні щим дух еми'рення. ,непротивлен- Тому вони й докладають чима- ставитися до несвІдомостІ. тем­ ливо облИ!ччя релІгії 1 приходять до дУМКИ. що тільни ня злу, песимІзму, невір'я у ло зусиль. аби заманити дітей. ряви або мранобlсництва У виг- опра:вжнє власнІ сили, в КОмунізм? юнаків і дІвчат своє лоно . . u ляді релігійних вірувань., бе- «слуг божих». Досвідчені вчи- людИ!на. а не міфічний бог. зда:т­

r

------=---,q----.. . _. -------.. . Як ба'IИМО, мета їх зрозумі-

В ідеологічніи,

"антирелlГ1И- І руть на

~------

антирелігійну

РЕДКОЛЕГІЯ ЗА РОБОТОЮ

«За племінне тваринництво»

-

на газета

І

так наЗИ1Вається стін­

-

озброєння

орган дирекції, партійної і профспілкової

орга'lІізацій ЦентраЛІ><Н'ОЇ дослідної ста,нції штуч'ного осі­ меніння сільськогосподарських тварин. На 'сторінках стіНlніВIШ реГУЛЯРIНО виступають спеціалісти, наукові

ленінську

спадщину.

телі саме так і роблять.

Такі

праці, IЯІн «Матеріаліз'м І емпі­ ріонритицнзм», «Про ставлення робіrrничої ШllРТії до релJ.гIї».

«Про значення 'войовничого ма-

1'ерiJaлізм,у», гія»

й

інші

1ш :!начають

«Соціалізм

і релі­

яоно і 'НедІвозначно

.позицію

Ком(Уніс­

Т1Іч,ної партИ і соціалістичної держави щодо релігії. подають неоціненну

праціlВНИКИ, аКl1ИВісти громадського життя. Редколегія прагне урізноманітнювати тематику матеріалів, красив,) оформляти газету.

Допо,м'огу

Вони.

на на дивовижні ;Діла. Так у мо­

сучас-

ні .на.УЖJlВі ДОСЯІ1нення 1'а ілюструючи свою J>OOIпові;ДЬ ЯСКраіВи-

лоді свіДомо утверджується ві­ ра у велик,1 П€iретворюючі мож­ ЛНІВості СОціаЛі'СТИЧНОГО суспіль­

ми ПРИI1ШЗІД3ІМИ 3 .tCTqpiJї і суЧЗJсності, роз'яонюють УЧlНям облудніс-ть pil3них релігійних вчень, до'Водять шкідливість. наС3JМIперед для віруючих, віри в бога, Д:Оде:Ржання обрядів. поназують, ,яної травми мо ра..льної і Фізич,ної завдає релігія В'ilPYючим. особливо діТНІМ. Така цїлеСПРЯМОІВана і вду,млива робота спри'яє відход-

C'DBa. форму€тblCЯ маТе:РіаЛіСТИЧ­ НИЙ овlтогJIIЯjЦ. атеїстичнІ пере­ нонюнur. тобто ,виробляється н~ійна броня проти шкіДЛИВО­ го ВПЛИІВУ !релігійних передсудів .і забобOlнd'В. Релl·гія ян ,ОOlціа·льне явище зв'язана не лише з свідомlст1Р а й з ВЇJДчут'l1ЯМИ Л1QДИНИ. Том:,.• вихооуючи дітей ІВ дусі вО\Йов­ ннчого атеїзму. вчитель апелює

женню діітей, що ПО'І1Рапили в тенета церкви. віlД реліrгlї. спрямоцує їх 'на цравильний шлях.

ян до роаУМУ. так І до серця дитини. широlОО вИ!но;ристо:вує еМОЦііЙний фактор.

В атеї,атнчному ВИХОІванні значне мІ-оце посідає також

ОпИ!раючись на атеїстиЧ'ну ClПадщину В. І. ЛенLна, шнола.

суспільна ,прантика,

вчит,елl

ШИtр(жо

roропаган-

На фото: члени редколегії (зліва на1право): Н. І. Та­ расенко, п. Р. Бабич, г. Ф. Бондаренко, л. М. Кости­ шина за підготовкою чергового Іномера газети. Фото Б . Пилипенка.

використовуючи

яна.

за ха-

рактеристИlЮЮ В. І. Леніна. апроможна на Діл'і звІльнити маси ,від гніту релігії. 3астосовуючи це положення до ра,дя;нської ШКОЛИ, f,!Jзноманітити

!Мають

вчитель прагне форми позанлас-

реJIlігЬЙІН.! УJIIвлення в окремих людей.

ної роботи , наочно. на пра'Ктицl.

-

довести д1тSliМ. що вони

R.

ле.чеки

ченят.

весни на високому в'язі , біля садиби Полюницьких.

звили гніздо, вивели І(о,"и настав час вильоту

рій,

.молодий

ти/!,

залишився

чорногуз, на

доцент.

ЦЕ -

ЦІКАВО

Полюницькі годують птаха рибою. м'ясом, картоплею. Коли вранці ХТОСЬ із членів сім'і відчиняє двері хліва. лелека вітає його своєрідним клекотом . М. ГЛЦЕНІ(О. с. Гоголів.

леле· у ви ·

кимсь

подвір'ї

свіідомості

КІНДРАТ,

гос- .

4'8'. ДОМАШНІЙ .JIE.JIERA Минулої ЩО росте

організовувати

кавча.льний JIiPоцос у таний опо­ еіб. щоб не ,Дo.nУС1'И!ТИ попов­ нення slруючих за раJCylНОК мо­ І ЛОІДі, щоб остаroчно подолати

підби·

господаря

Дбайливі рятівники виходнли його, І він при ручився . до людей. особлив" дітt'Й. Почуває себе добре .

Редактор Є. ФЕДИН.

до

~._--, _._--,--

,

&

БrОВАРСЬКОМУ

ШИНОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ

ПОТРІБНІ

НА

РОБОТУ:

слюсарі,

ІПllllllПIПllШIDlПllІПlllDUlllDШПllllUlППlllПlПnПlUDIПШIШIПlOlllonпmnmпппlnППnl1l

газоелектрозварник,

ст. бухгалтер по обліку ма1"еріалів, робітники в шиноремонтниіі цех (чолові,ки і жінки),

НАШІ ШАНОВНІ ТОВАРИШІ «МІЙ ЛІКАР»

робітники в цех ізолу (чоловіки 'і жінки), робітники в цех велнкогабаРИ1"НИХ шии (чоловіки). Звертатися на адресу: м. БроваІРИ. промву.зол. відділ кад­

..

у відді.ТІенні раііонної ПОЛі".lі-I,ПЩіЄНТЇ'В. Серед Х'В(}РИХ К()Ірнету­ Iре.lll'геика6ін'е<ТО>М ОлеюсаНJД'РУ Іва­

ніки, що знаходиться біля задіз- ється засдуженою повагою. Ча- НОВИЧУ Юрченку. Він мешкає в 1ПfЧІ!JOЇ станцИ, /П,рацює теРаІПев- сто відвідує їх за власною ініціа­ ОДНОМУ будинку зі мнnю. Обтяже­

том Валентина Іванівна Гуреєва. тивою - 'ПТРОСТО та", б~з ВИІ\JIИКУ. ний С.ТІужбовими та громадсымии Це мій дільничний лікар. Ось уже А як багато для ХВnРОІ'О означає обов'я:щами, завжди знайде час ТРИ

РОКІ!

вона

ВО-річного

ДОГ.ТІядає

старика.

-

мене

Ліки,

її обнадіюва.lі>1!ИЙ ПОГ,lЯД, заспо­ відвідати хворих, доброю

приз- кійливе, переКОН;lИве сл ово!

порадою,

допомогти придбати

Ї~1

ліки.

Минулого року ті.ТІЬІ\И завдяки ОСЬ чому -л називаю Ва.ТН'НТИ­ йому вчасно прибу.lа «ШВИДІ\а ну Іванівну Moi~1 лікаРN! і вис­ допомога», лікарі врятувади ме­ Г.'1И()ОКИМИ лоБ.ТJЮЮ ЇЙ глибо,,}' подяку за до­

начені 'нею, ЗaJВ~И JIідтримують 1\ІОЄ здоров'я.

Ця

жінка

IІО,lnдіє

маЄ ео.lід- бро. Дякую таltож ну практику і вмілий підхід до цієї подіІІлініки медичними

Друга

l!lAAKHI'HHA "r__

ннк»

В ЧЕТВЕР,

11

Перша

Наша

17.\5

залишились

НОВИ, «ВОНИ

1730 -

Теле·

-

МО.чодими».

иізійні ВІСТІ, 18 ОО Тележурна-" .Спортивна юність», (М.). 1830 Ленінський університет мільйонів, Діа· леКТIІЧННЙ матеріаЛіЗМ «Мат е рія і свідомість.. (М), 19.00 Програма ко-"ьорового телебачення Художній фільм «І(ам'янз квітка. (м) , 20,35Програма «Час», (М,). 21\5 І(он­ церт

оркестру УГОРСЬКИХ струментів. (Ужгород). народиий ог JlЯД 22 \5 концерт, (ЛьвІв) 2245

-

ін· Між­ Естрадний Теленарис

-

(Вільнюс)

переда'IЗ .За безпеку 2030 «На добраніч, дітн '» «Важкнt\

-

рійний

т е лефільм

тнчноі

Республіки.

п'ятниця.

-

1I оо Альманах Шкільний

Перша

ШЛЯХ».

Багзт(){~е

НімеЦІ,КU;

Демuкрu,

(4

12

серія).

ГРУДНЯ

екран ,

,Дннамо»

Укра ;нська

(Тбілісі).

2040

-

літера·

дл я учнів іО класу. .Драматур· гія І І(очерги». 12,20-«Тобі, юність'» Тележурнал «Репортер». (Харків), 10,55 tlаша афіша. 17.00 )~овини (М ). 17.15 Телефільм «Соляра». 1740 ТелевізійнІ вісті. 18 оо Для дітей .Вt'селе мІстечко». (М). 18 30 Хро· ніка життя і діЯЛЬНОСТі В, ), Лені· на. (М.) . 19,15 Програма КОЛhОРО'

-

БРОВАРСЬКИй КОМБІНАТ ГРОМАдСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ в зв'язку 3 b-і,ДК'риттям нового ресто.рану «ПРОЛ~СОК» ЗАПРОШУ€ НА РОБОТУ: Офіціантів (чоловіків),

3

-

Еcrзфе·

та НОВІІІІ (М) 21 1.5 .ДобриЙ ве· чір, х.тіборобе'». (Львів). 22.15 .Ли· не пісня Пllllдніпров·ям» . Виступ за­ С'ЛУЖt'IЮ( хоровоі н:uпеЛIІ дllіnроп е т­ ровського Палацу :JаліЗJ-lНЧlІиків. (Дні­ пронетровськ), 22.4J «Митці до ІОві· лею», 2:і 4.'; Телt'візійні вісті. програма

-

тура

10 оо lІовнни. (М) 10,\3 ДЛЯ дітей «Чудеса П\Нf\ЮДИ». (М). 1045Худuжній ФіЛl,М .Тетянии деНІ,» (М , ) 19, \0 Наша афіша , 19 \5 Худож· ній фільм .УвіЙди в мій дім.. 2030«ІІа доб[НlIlіч, діти'» . 20,50 фіЛМ\'1 «За заповітами Леніна» .

мріі •.

23

оо

ТелевізіАні

віст!

Теле­

21 15-

Програма КОЛЬОРОВОГО те.чебачеНIlЯ , К. Гольдоні .Забавишl Вllпадок», Прем'єра телеспектаклю «Клуб лю6ИТс.,ів пісні..

(М), (М).

,!. . .,;-. ,., . .

м.

БРО8АРИ,

вул. Київська, 154. ТЕЛЕФОНИ :

вl~!л!.

«J.lОВАЯ ЖИЗІ;ІЬ.

11

комнтета

трудящихся

орган Броварского райоиного районного Совета

І(невско!\

области .

депутатов

==================_=_="----= =

редактора -

(партійного

-

КП УКР811НЬІ Н

і

життя,

19·3·82, заст. ПР<JМИСЛОВОСТі,

у

в!второк.

че гвер

і

суботу.

ретаря -

Зам. 4003-5296.

ІІа Іпостійну роБОТУ

.. ........,

,...,....."......,.~~.,.. ......".#~~.,.. .... ...,.~~~

r··

ее

ее

ее

••

ее

ее

ее

ее

••

ее

••

••

ае

ее

••

ее

ее

••

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ,ВУ ДІВЕЛЬНО,МОНТ АЖНЕ УПРAlВЛІННЯ N2 55

l'ресту «КиііввOImбу д»

ОГОЛОШУ€ НАБІР НА З-МІСЯЧНІ КУРСИ по підготовцІ машиністів екскаваторів, бульдозеристів і скреперистів.

І

На .кУРСИ ,при.itмаються особи 'Bllк'OlM .20 pOJК:'B і, старші. Початок за,нять 3 6 січН'Я 1970 ,РОКУ. ГУРТОЖК1"OJК иадаєть­ ОЯ. ВlИlПла;qується СТИ'lleн.ція 60 КР'б. на ІМ:СЯ'ІІ.Ь. ДЛЯ 'ВІСТУ пу на ІКУ'РСИ необх,~дно пред'я'вкти ,паспорт. вї!ЇІ­ СliКО9ИЇ! 'квиток. ДовїідіI<lY 'l1IJ>o стан здоро.в·,я ,і 'ДOBЇtдX;y радгоопу .

19·4·67, відповідального сек19·3·18, відділу сільськ, господарства -19.4.47.

ТмеФон-19-4-57.

~!

ПОТРІБЕН ШОФЕР ЛЕГКО801 АВТОМАШИНИ.

Заяви ,пода,ваrrи і за \довідіка.ми з.вертаТIliСЯ У вЇiдlділ 'Кадрі,в на адресу: М. Бориспіль, вул. За,порїзЬККІ, 2, СБМУ-55.

.................................. iIJ, ................................................................................................'..._-" ~o'Вapc:bKa ДРу,карня, KRЇBcbXoЇ області, ~л. Київська, 154.

~.,,,.~.,..,,..,.,...,

БРОВАРСЬКQ.I'..tУ РАЙlВІДДІЛУ НАРОДНОІ ОСВІТИ

редактора, І боти). Фотокореспондента -

масової ро ·

".,-. . . ., . .,. .,. . ,. :-.

;" ., ••.••..•••• " • .••..••.• "., ••..•.••••••••. ,. ,......."., .••.• ,.• ,.••.•• ,•• ,••••• ,•• '.......... ,' •. ,•.•• 11., ••1.8"8.1.".""

2245-

ІНДЕКС 61964. Газета вltходить

кухарів всіх розрядів, оркестрантів, прибиральниць.

Звертатася У В\дJд!іл Ka\l{'p.:B І<іом6інат'У на а,дресу: м. Брова­ ри. КИЇВСblка. 148 (бі.,я ча.й.ноі. 2-й пов~рх).

і

~

НАША АДРЕСА:

...

#".;to.,:. -~I" ~ . . .,."...". "'~..o-~o#l'''''''''41''~w7'''4r#.o-I'''''''

пенсІонер.

вого т.'лрбачення Чемпіонат СРСР баскетбол~ . «Днн а мо » (Москв а )

І

бухгалтер по нарахуванню заробітної плати, бухгалтер по обліку матеріалів.

І. БЕЛЬЧЕНКО,

Друга

I1 10 11 З5

БРОВАРСЬКІй РАйЛІКАРНІ

НА ПОСТІRНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

ні життя.

програма

Телевізійні вісті . кіноподорожей.

І

~~)480_._I_'_I_._~_._~a_._~

~&~~~~~,~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~

........................................................................................ ..................................................

.Грані ~.,

-

народних

2145

«Жа.чьгірil' »

п~рерві

20 45

-

афіша 17 оо Телефі.чьм

(I(Иів)-

р)'ху».

ГРУДНЯ

програма

програма

lІаша афіша, 19 ОО Чем· піонат СРСР з баскетбола, «І>удівель,

1855 -

IIbi·_~

I(;:;~ ни. '(М)

працівнику ;щвіДУЮЧО~IУ

знаннями,

р:,в БШРЗ. ~

ее

ее

а.

ае

ее

ее

ее

8.

ее

аа

.,

ее

••

ее

••

ее

ее

••

аа

.,

ее

аа

144 номер 1969 рік  

144 номер 1969 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you