Page 1

ПРОЛЕТ АРІ ВСІХ

........ ,,_ .. - .

І<РАJН, ЄДНАFІТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ

29-lf, .".

.Nr 144 (2838) ВІВТОРОК

10 ГРУДНЯ

1968 Ціна

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКР ЛІНИ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО Р АИОННОГО ТА PAROHHOI РАДИ ДЕПУТАТІВ

Зустріч керівних .ціячів КПРС та КПЧ І 7-8

грудня

1968

року в Києві відбулася зу-

~Ііж СРСР і ЧССР, а також обговорили

партії партії

питання, ЯІ(і являють вза<::мний інтерес.

стріч І\ерівних діячів Рал.янського Союзу

Комуністичної Комуністичної

R грудня в Rиєві \' з'ї:щ КО)ІІІозито-

Перший .заступ ни~<

доповіді компо;нг

танні роки, н;нІітив

творчі цІ. кий.

11.1анн на ~Іаіібутнє. ~- свнт-

:J

підн!:'сенням

ВІ'.1ИІ\ЮІ

оfіра:ш почесну ково прикрашено~у Ко.1он- присутні но~ІУ за.1і імені :\І . В. Лисен- нрезидію з'їаду в с к.шді Но~;а 1\иївської дІ·ржавнnї фі- :1ітбюрu ЦR ІіПРС. :JyПа.1кюш оп.1ескаш1 .l<ІJНІDнії аібра:ІИСІ, ДІ'.lі'гати,

На закаючному засіданні

компо:зиторів

виступив 1\андидат у ч.1ени

Спі:щі

прІ·дставники творчих сніпартіііних і грО\ІаДСІ·.1ок, з го сті органіаац1и , ІШХ Мос Ііои і ііратніх pecпyfi.lil\. з'їц с.їовюІ ВстушноІ відкрив ІJДІШ :1 найстаріших

стріли де.1еrати, гості привітання Центрального Коміпартії тету Номуніетичної ~'країни У з'їздові кюшозиторів республіки, яке оголосив 1\андидат у Ч;lени По-

ЯК ІДЕ очиспа насіння ярих І\)".1ЬТУР )' ГО<.'подарстнах району, ·пока·зують циф-

на поuачити майuутню вромав торік жайн,kть. Хто добре на.сін,ня, той і тепер

машинами . :1ерноочисними Одно· часно треба очистити і насіння конюшини В·і·д ка-

сховищ, проте зроблено це .Іамко не сІ\рі. зь. Адже на­ сіння - жива істота; воно,

рантинних бур' янів .

як і все

А

ри зведення.

йде вона

надто павільнюш темпами. Цього роІ\у власного на-

.11бає 'про перший клас.

Це

жи·ве,

потребує

Поряд з доведенням до чистого, сухого nриміщея«П.lосківський», радгоспи стандарту nершого ня, чистого nовітря та ін« Красилівський», « Русанів- норм

насіння, на- ІШасу наявного Плосківчани сіння засипано ме,нше 50 СЬІ\ИЙ » . процентів потреби. Здава.1о- віть за несприятливих по- треба негайно подбати про

ших умов. Да.lеІ\о не та!\ зберігаєть­

ся б, що й очиститІІ його годних У~tов цього року пов- засиІІІІО' медостаючої до по- ся насіння в зерносховищі себе тре,би 1\іаькості nосівног<J першого ВІ;L'.ІІЛКа радгоспу забезпечИ;lИ потріfіно було раніше, ніж ністю його торі·!\. Проте, на жаль, кар- власним nершокдасним на- аерна, в першу чергу за «Гогtтівський», де ~Іинрого року з переві­ рених на цю дату 22461 І(ентнера насіння було виз­

нано ш•rшшм каасом центнери, або

до

76

першого

59,3 процента.

·I·n.. "'"'

стандар-

І\Лас\·

.'Іише

т.

комірник

« ,1ОГ.'Іядає »

ПО-ГОСПОДАРСЬКИ ОЧИЩА ТИ J ЗБЕРІГ АТИ НАСІННЯ ЯРИХ обміну. Вар1ий насдідуван- Жовтуха. Це насіннесхови­

кі,lЬІ\ості ють іншmt господарствам.

центнер. 3ар,•"~··

дове ,"(ено до норм ту

18094

Пр1Jцентів

засипаної

23731

міжрадгоспного

сіння·м та ще й доnомага- раХ}їІОІ\

тина інша.

· Н инІшньоІ

·

дарства нашого

ня

госпо-

осеНІ

на-

мають СІ>КИЙ » 120 центнерів

зараз

і

ще в антисанітарному

ста­

який вже об­

ні: на стrнах nил та nаву­ міняв у радгоопі «Плосків- тиння, на роз­ підлозі -

пішно :~акінчи.1и всі ·nольо-

ві ро·боти

«3а-

радгоспу

прюшад

ворицький»,

району ус-

сиnи ·з~рна та сміття. Шта­

до повну ~tож.1ивість очистити сіння вівса nершого класу. бельні ярлики коло партій Доведення насіння встановлені, не Господар·ства району nо­ насіння нор)t •першого ·класу тісно насі•ння до норм стандар-

пов'я:Іане а fіоротьіІою за внсокиіі урожай. По;щнишся у зве.1ення - і в ньощ· , як у дзеркалі, мож-

винні знайти всі можливос­ спостереження за темnера­ ті,- а такі є, - і негайно турою зерна не провадить­ засиnати насінні фонди за ся. Насіння гороху досі не naaнo~t. Гол()вні агрономи до·ведене до нормальної во­

ту ·nершого 1\,lacy протягом кідькох днів. Реальність цього п1дтверджує повна заfіе:щеченість їх сІ\,1 аднюш

дбання зерна

про перевірку насіння ярих культур в господарствах району станом на 30 листопада. 1968 року

продуІ\ЦЇЙ.

Назвн госпо,'\ а рств

Щорса

« Краси.1і вськиіі>> :<П.1осківськиіі»

Руднянськніі п:Ісмптахозаво,'І: :<Русанівсt,киіі» кЗаворнш,кІІЇІ» <Зоря» Ка.1итянська 3огд а нівська <8е .1ІІІ\ОДІІ ~ІерСЬІ(ІІЇІ »

= еми пол кінська ( ТребухівськнЇІ» ( Гоголівськніі» lухівськиіі :ЛіткіВСЬІ\ИЇІ» м. Кірова lo радгоспах

і nтахофабриках

ре-

1828 1053

870 1288 1885 817 3065

2630 3475 2805 2988 1924 1100 927 1300 29820

515 718 1022

100

800

8:3 81

1044 628 1030 1250 1698 1008 1500

1629 1918 2ї5

817

3:)0 16772

100 99

жене гороховою

І

65 50

ВИЛУЧИТИ.

зернівкою

роте

.

керІВНИКИ

господарства чомусь

.')0

не по­

обмінити це на­ спішають сіння на кондmІійне.

37 '27

59

п

На

І

життя »

сторінках

« Нового

неодноразово згаду­

валося про

а.рхі:rектор

і

Рєзнікова

А.

Т.

ескіз

обrоІворюють заJб)'Ідови

села Со­

.Віль:нянсько­

лоне

го ра.fюну .

Фото О. Красо·В­ ськ· оrо .

(Фотахрон,:ка РАТАУ).

Урочистий

вечІр про-

На урочистий вечір, при- підприє,~rств ХІімічної

свячений Дню

І

Rонституціі,

Радииської мисло()вості.

у районному

Ви•кладач У"КраїнсьІ\ої мо-

Буд~нку культури зіб·р.ало- ви та літератури місьІ\оЇ

ся nагато трудящих

середньої школи

.Ni 1

М. О.

висту- ють право на освіту.

ратичніша в СВІТІ»

виконкому

голова

шtв

МІста.

« Радянська Демченко розповів, як тру­ найдемок- дящі райану використову-

доповіддю Rо·нетитуція

3

ра­

Зараз у нашому

-

місь~<ої Ра;(и депутатvв тру- йоні, - говорить він, дящих М. Г. Нарижний. 16 середніх, 19 восьмиріч­

шкіл.

Доповідач зо,крема розповів них і· 6 nочаткових

про ті величезні зміни, які В них 1nра.цює тисячна ар­ У Броварах за мія вчителів, які на·вчають сталися влади, і виховують ІІ'Іона:д 19 ти­ Радянської РОІ\И

як лщи, що стали сп.Равж-

сяч

село в сучасне індустріаль-

жава

німи rо·сподрями .~і. перетворили

будівник·rв

майбутніх

Комуністична своєї до- комунізму. колишнє партія і Радянська дер­

nовсяІ\денно турбую­

п.ея про будівництво ноапаратник вих шкrльних nриміщень.

не мЇсто. На трибуні -

заводу пластмас В. Б. Сах- дише за останні роки в напюму місті побудовано ноно.

- Радян-ська Консти- ву школу.."Інтернат, середні тщія, - говорить nромо- школи :V! 2 і М 5, восьми­ вець, - дала людині вели- річну .М 3 і чи~rало дитя­ ·ке право на 'Працю.

У на-

праця

стала

·краї1ні

шій

доблесті

оправою чес'І"і,

чих садІ\ів.

.Потім прису-тні ІПрогляну­

ВІІ'СОКОГО

ЇЛОСЯ

званн~ Уда~ника

т~нт_пращ.

·. ого ...,.ОЧеСН

комуніс-

'' рочІf.СТІ. ".

«Ми­

·Фільм

й ли художній

геройства. На нашому за- кола Бар.rан». • • воді 140 ро'бітників удосто-

вечори, присвя-

чені Дню Радянської

Кон­

275 робітня- ституції, відбулися на про­

юв виоорюють це ви-соке 1 мислових nідприємст-вах, в

звання.

~ень

Ко~rетитуцп наш

РадЯJнсь·кої установах,

1·а

ко.ТJеиив госпах

школах,

·рад­

птахофабриках

зу•стріІJJ як переможець у раііону. А. ЛУК'ЯНЕНКО. змаганні саціалістичному

рад­

та містить домішки пелюш­ ІаІ, яку майже неможливо

77 6Н

8

зернів-

У же давно час nокінчи­

ти з будь-srкими порушен­ Радгосn інших культур. нями правил ·:Юерігання та єдиний «Гоголівський» на-сіння і насінної об.'Ііку в районі , що має неконди­ картоплі. Треба по-справж­ ційне на• сіння гороху nідвиНЬІ)МУ взятися за виконан­ - щеної вологості . Воно зара­ ня nостанови Пленуму ЦК

іН

22 14

його віод горохової

Г. П.

Дарницького

ОВ'оче~молочних

нів області є обмінні фонди й якісного на:сіння гороху

943

можли­ вості зробити знезараження

В ко­ ки, яка nсує зерно. знеособлено книзі мірнш обл­ ·насінний матеріал, не веде­ rос:пів та Київ-ського у господарст­ птахопрюІу, ться облік за со-ртом, кате­ вах нашоrо та інших райо­ горією та репродукцією. тресту

Зt' J)І-ІОВІІх

зернобобnnІtх

ім.

високих

За даними

(в центнерах) Всього

при- логості, що не дає

повинні подбати про

з в Ед Е н н Я

Ікерів·

Р'У'Ч)

~'країни Почесну грамоту По.1ітбюро, секретар ЦК ІШ В!:'рховної Ради ~' !\раїни Ф. Д. Овчаренко. Пре зидії Присутні одностайно при~'РСР, якою вона нагороджена за досягнуті успіхи в йня.1и віта.1ьні .1исти Щі розвиrІ\у радянського му- RПРС і ЦК RП ~,кра їни. Під час роботи з'їзду від­ зично·го мистецтва, аиивну грn~нцсь~<о-по.lітичну роботу брись звітні К()нцерти, на і, участь у естетичнач ви- яких прозвуча :ш нові твори компоанторів респуб.1іки. хованні трудящих. (РАТАУ). Лt>.lС'rати зас.1уха.'ІИ і об~

На фото: НІ!ІІК сектора

Нестеренко (,п,ра·во­

комІсІІ.

~'РСР С. О. Стеце нІ\о вручив

11і.

І'о.1о· ІУ ВсесоюзниИ з ' їц t;омно­

:щ ос- ківської прl'~Іій Л. М. Peny- ви Президії Верховної Ради зиторів.

на•сел.е·

,НИХ П'У•НІІ\ІТІЇВ ОбЛ ЗС-

ня Спі.ІКИ, rн·візійну 1\ЮІісію, а також делегатів на

підсум~<и їх роботи

забудовн

.а:.1ьських

:Пзд обрав нов~ прав.lін-

композиторів, штоюро, . секретар цк rш українсІ.КИХ народний артист СРСР , . нІ- ~'країни Ф. Д. Овчаренко.

підnив не ат Дері!;авної і Шевчt>н-

я~<ий

рів ~' кра їни,

~вітні

торів та ІН·візійної

n.lа:ІІ')'Ван-

ІІJ·роекти

ня

прав.1іннн Спіли

говорили

Творити для народу :J _J по проходив

інші

новці, в дусі товариськості і дружби(ТАРС).

ІІ

Сторони обміня.'lись думками про дальший ро з виток співробітництва між КПРС і КПЧ,

Запорuжжя. Пра· філіалу uі'В·НИ'ки «У•кр~ІіІС.ЬК!бWJ:П р О· екту» розробJJяють

обста­

проходили в сердечній

Переговори

Чехословаччини.

р,

коп.

2

приведення

1\ультпний стан

в

насінне-

КПРС про nоліпшення на­ сінництва з тим, щоб у на­ 1969 роцІ 1Jci ступному гостцарства нашого району

забезпечили себе

повніетю

власним високоякісним на­

сінням

і

не

загJІядали в

державні комори. Н. КРЕМІНСЬКА, начальник райовиоІ иасlниоі івспекцlІ.

ВЗИМКУ БУДЕ ЛЕГШЕ Зразу ж після закінчення осінніх польових

робіт

овочівники

«Плосківський»

радгоспу

розгорнули підготовку

до

весни настуnного

року. Всі свої сили .. вони зосередили в парни­

ках, щоб за хорошо1 погоди впоратися з невід­ кладними роботами.

Сnершу були очищені всі котловани, повніс­ тю зав~зено дернову землю

-

2

тисячі тонн.

Останюм часом посилено заготовлялось біо­

паливо. Водій трактора «Т-74» Микола Івано­ вич Міщенко щодня завозить на парники до

20 тонн г~ою з ферми. Жінки збирали листя з дерев, вщходи соломи, яких вже

40

є

понад

тонн.

Доб~у сnраву зробили наші робітники, за­ здалепдь виконавши основні роботи. Тепер їм взимку буде легше. А. ТАРАСЕНКО, головний агроном радгоспу.


fo

100-рі·ччя 3 дпя народженпя В.

.Аеніиа пасажирських

1.

ЛЕНІН І ІСТОРИЧНА НАУНА У еиданництві

естетичному вихова·нні т·ру-

в навчальних

дівниІ\ів пі;щриємства.

.1асті. Під час

КінІЖлу6 « Сторінки .1ипого життя »

няття

« Риси

дня

народження

Володимира Ілліча Леніна, під ке~івниц:воr.~ пенсіонера

П.

П.

Батиніна

юнІ

Л. Тесля, .М . ГородьІ<О та А. Тес.:1Я методом

ніна ,

аплікації створи.:1н ко:.шоз ицію «Під прапором Леніна», яку в и бачите на цій фотографії .

взя.:~и

Але· на них були

присутні не лише

комуністи, а й представни~." про!\!спілкової та комсомольськоІ ОР'ганІз.аЦій, начальники цехів і дільниць, бригадири, передові виробничники.

На порядку денному стояло дуже тичних зобов;язань до І ОО-річчя з арадже н в 1 Леніна Члени ~няті~ного б:р~ Jіа~но обг~ворили ваЖливе питання: прийняття соціаліс-

деnо

197 О

а

нnсті, багатіє , освоює проду1щію .

депu ~

Авток·рани

<<Р~·" ІЗ >> 22 \ ....uар'"ОЮ "

тІtв~ ·і' ось теnер вирішили тись з тими, кому

поради-

доведеться

творювати ці цифри в життя. Обговоривши

їх,

пере-

завод~ з~имав провІднІ МІсця.

.

прнємств1 охопленІ ВСІ. ВмІЛО

спря-

Сощал!стичним . зме~:ганн~м на шд-

мовує_ й о~о в потр·ібие р~сл? пар~іііна ·

воювади

го заохочення. Такі умови

стнмулю-

вання nримушують колектив

постій­

подали пропозицію наnисати зверненяке трудитиметься

на підприємстві в 2017 році і зустріне І ОО-річчя Радянської влади. В кьому розnовідаеться

про діла колек­

тиву, котрий високими

nоказникамн

змагання

цt вказана дата розкриття капсули.

J1 и к А н І

Прийнявши це зобов'язання, колек-

тив взЯвся за його виконання.

Звериеиня вміщене в капсулу і за-

муроване в стіну нового споруджува-

:~~~и~:р~~::и"рі~:~ш:~~р~к~~:о~ з;~ п о к і листоnада 1970 року.

ного корпусу. На меморіальній Цей

мобілізуючий

стимул

дош·

зобов'я -

:~:р~~:,к::бп~:~~~~:~ збупло:р:є::г~ повчитись, щоб їм залишились лише xopow~ традиції.

При-

Найперша з них -

працювати, ви-

кла. д. роб.і тни. кам у всьому пода вал~ виn ЕрЕ дж АТи переджаюч~ час, т_:ак, я!' заповів нам і подають комуністи, яких на заводІ В. І. ЛеНІн. Наисвяпше правило,

70.. Працюють вони на всіх відпові дальних ділянках виробництва. На-

яки~ керуються. комуністи. заводу в сво1А діяльностІ, - ~ерев1ряти зроб·

nриклаД, 1 комуністка А. І . Круп'як

лене, виконання

складальному

в

цеху .Ni І робітницею,

Л. в. Ніколенко майстром у цьому ж

ч

а

с

Тому ~а порядку денному nартій:

питан~я - та~і ~к освоен~я нови~ внроб1в, механ1защя . руч_ноІ працІ,

ватажок заводських комуністів, начальник цеху Л. К. Пасічник - застуnник директора з економічних

мо~ізує людей на творчість, пробуджує в них ініціативу, ентузіазм. Лише за останній час впровадже-

Ці та десятки і'нших комуністів ма-

них технологічних методів, котрі дали

внес~и і свою частку ;праці у виконання намічених планів».

клад, вnровадження нової конвейєрної лінії для пофарбування метале-

ють законне

проаво

сказати:

еМи

Розгорнувши соціалістичне змагання по достроковому закінченню п'ятирічкн,

,колектив

підnриємства

ви-

роііннчу nрограму 1968 року по ви пуску товарної продукції заверІl!ив І · tр•удия і на

місяць

раніше

бІЛЯ

намІченого.

них зборІ•в завжди стоять виробничІ

цеху, А. М. Герзон - робітником на протяжці труб, М. К. Уляницький -

nитань.

но у виробництво

багато прогресив-

відчутний економічний ефект. Напрнвих вир·о·бів поліпшило

якість

про-

впровад~~ння рац_JОналІзаторських пропозицІи,_ шля~и пщ_вищення про: дуктивностІ пращ, полшшення якостІ

продукції та багато інших.

Відnо·відальним за кожне з постав-

лених nитань є що розnовісти

кому­

кістам. Адже п.родуктивність праці за три роки п'ятирічки виросла на

2О,5 процента при рості середньої за-

ду кції, умови праці виробничників

робІ"тно··1

лення розсіюва'Іа методом вакуумио -

товлення побутового люмінесцентного світильника з розсію вачем із орга ­

і д ало річний економічний еtкт на с у му 8,8 тисячі карбованців. нготон-

го формування замість

1\И члени ц ехо вих 1\Омітет і в ,

Ви- нема

завод освоїв 16 -т "н·ного v

з автоІ\рана.

рех•і д ним Ч ер в()НИМ

прапо-

fіудівництва

Нещо-

згинання на

15,7 процента. п риплати на · .. ... 42 РІСТ валово1 nродукцІІ становить проценти v · " цьому р·ощ• освоєно виго нічного

скла,

світильник

3

двома

~' РСР.

д авно багато робіт·ників за­ в оду

ста.1и

ново се.1а ми

у

·першо му житдовом у будин-

шівді'в на нові хороші діла.

ветеран

175,6

тисячі карбованців. Майже рік завод електротехнічних

ку товар·і·в

виробів п-рацюе в нових умовах пла-

споживання.

Адмі ністрація та партійна організаuія, керуючись рішеннями з'їзду,

організація nриділя є

велику

увагу

пропозиціям із за- ~~~~~м~~~~ті:нсо~оє С::~~=~еуn::л~:~~~

гальним економічним ефектом

ХХІІІ з'їзд КПРС вказав на необхідність дальшого збільшення внпуснародного

кування та економічного стимулювання. За цей час ство~но фонд мате-

ня. Та всі разом вони nокликані пра-

:за вод,

І. ВІІІсеІ:1 )'.1ЬІ\ о. ці

тех_нічну базу

комунізму і наблизити

омріяне, прекрасне майбутнє. Це добре розуміють комуністи

за­

ріалького заохочення, за вдsuі:и чому запроваджене премі~вання. робіткиків-відрядників за внrотовлеіІия продукції високої якості і зда'Іу її

воду електротехнічних виробів . Вони прагнуть у всьому бути nрикл.адом для безnартійних, вестн їх за собою, мобілізуват и на нові з вер ше ння . Чле­

ки їх nоставлено

з першого пред'явJІення.

ни партії

понад

план иа 289 тисяч карбованців. Звертаючись до цкфр, ми бачимо,

Цехи,

які

-

застрільники

змагання,

завойовують перше місце в соціалістичному змаганні, одержують грошо-

його правофJіангові . Комуністи nідпрнємства, як і належить, завжди

Як завод виріс, економічно зміцнився,

ві винагороди· для преміювання пере-

попереду.

Завоював собі авторитет серед інших

можців також із фонду

*

2 стор.

*

.

Багато

.. у робо недо.'ІШІв .

ТІ за·ВІ\ О~ІУ вцзначили деле-

матеріально-

*

•НОВЕ ЖИТТЯ»>

Н. ШУЛЬГА.

*

воді до цих пір немає конкр~>тної ч ерги на одержання

житла , н овоспоруджений бущноr; ;цаний з н едороб-

ТИJІІІого

С•1еІ\тро- як

хороші сто р он и

впроб-ничого ж1птя

чив У е<воє~ІУ

:JаВІ\ЮІУ ший

б уд инку.

Неза·д о-

неодноразо.во

ста-

про•фСJпілко вих ,

та к

і

відзна-

ЗВІТІ

виро бничого

В рядах нашої rrр оф­

слі,lІ\И

з робле­

н ий без знаюrя справи, без

голова ана:Іі:Jу тих патань, Я!\ і вхо-

від·іду О. Г. 1\овальчук.

-

мі·с ії Н. А. Парокопної був

щсить штверховий,

профопілк.и, стар- дил и в її 1\ом.петенцію.

і.нжrнер

нараховується

410

Та

ц е й зрозумі.lо: !\ОЛИ не ро ­ бити, ніЧ(}Го й .говорити.

Виступаючі М.

Подіщу к,

М. Бпца, А. Семенов, ч.1ен і·в, г11ворить Ол е к­ М . Водо.1азький пор у шували сандр Гриrорав и ч . На п итання про недостач у шаф :за,в оді 7 ц е хових орга ні заУ роздягал ьні, н езад овіль-

цііі , ЯІ\і намагались внести ну роботу їдальні ,

і свою частІ\у праці у ви- що ВlІ'і'Гку не органі~::У::~

конання .поста·вл ених зав- д ис ь пої•здІ\ и на Десн у, тюІ щнь. В цехах були о рганінемає будиночІ\ів дл я відпо­ зnван і К)ТІ\11 ТРУ.1ової сла­ ЧИНІ\У у вихі;І:ні ;щі. 3а·вко~І вн ,

щоміеяця п цоивал ись пі.1о· юш р оfіоти , Jапоз ичу­

вався пе редовий досв ід, об-

~Іало т ур бувавс я про за без­ печ е ння nрацюючих

рушників

ву гі ;l­

.'ІЮІ . Дос і не виріш ен е

говорю•в:J.нсь поведінка по- таІfня

із

пп ­

контро.'!ером н аі

трудо вої дисци- сІ\ ладанні автоІ\ранів, а то­

C{me• ""

к ра щих

слt'1

·

відзнач и ти ц ехІ\юІИ слюсарно -м еха нічного ц еху (годо­

багато

~ІУ туди л отра.пля є

браІ\ованих деталей .

1\ритика

бу.1а об'єюив­

·ною і справ е;щивою. ного (Б. М<rйсеєв) . Аде не­ В. ВШИВКІН, достатньо

ЦІовати так, щоб випереджати час, щоб швидше створити матеріально­

приділяють велику увагу вwотовлен ню виробі.в широкого вжитку, таким як кімнат н а телевізійна антена, нічні настільні лампи, .торшери. За три ро населенню

завершення

шану.

:!варни!\ •1· 1\овальчуІ\ , ви- партііІних зборів завод. пробувач Н()ВОЇ техніки Звіт rо.'Іови ревізій·ної ко-

ва В . 1\алашников), мотор­

94

спрямова·них

на достроІ\ове

питання

вихованню молоді, nобуту і відпочин· ку трудящих, навчанню комуністів у

дуктнвності праці та економії матері-

тисячі карбо- тівку в життя

ших за·вдань ,

очо11юють то 11ар М. ІІІевчиІ\, вилось на .порядок де нний,

алів належить раціоналізаторам, котрі за 3 роки n'ятирічки дали пу-

283

не

ві,J,Ікритим небом. Відсутнє ники працюють з ве.ТJиким ~Ііще а.шву масда та іншое.нтуаіазмом і натхнеН'ням. го •п ал ива хоч це бол юче Соціалістичне ;Jмагання '

датково здасть державі ви.робів на 764 тмсячі карбованців, в тім чиСJІі

рік - на

.

х и, д ільниці, ОІ\РеІІІі робіт-

л.l·іни .

\968

без цьо го

Несучи трудову вахту на ві.1ьно оснащений полігон честь 1ОО-річчя а .1·ня на - аавод~·: верстати, машини, родження В. 1· де>ніна, це- заготівки перебувають під

20-ватними ламnами та nаркового світильника СВ,Л 4 х 20 і СВЛ 6 х 20. Крім виробничих питань, парtійна

ванців.

А

.

вцповцальностІ,

. .1 с нос тюш, повільно -ведеІ>)". Все І(е надихає рем~Іа- ться б~'~івництво 100-ква•р­

пресt теж заощадило nідприємству 3 тисячі карбованців. · Значна роль у nідвищенні про-

за

.

·роботу в по-

нагро~Іадже- вид·но виІ\онання тих чи ін-

ялинки зустрів Новий рік. Пл'аІІ 3 років п'ятирічки по об 'єму реалізованої продукції виконаний 4 жовтня. За цей час підприємство до-

ЯІ>ИІЇ

собі поqу,'Іярність разово нагороджувадось пе- гати 1\ОНфере нції. Во1111 на-

Комуніст- застрzльнuк

електротехвиро-

що в І(ьnм у винні не тіль-

ВІ.ДО'.•ІІ. У За ВИСОІ\і ПОІ\аЗНИІ\И в 1І<-ра·1·нІІ, за- р о(Jоті піщриємство неодновсІ·х оu',"астях "" "

к:~ен лункт" і підnункт, кожну цнф- органІЗаЦІя. А це дає ПЛІДНІ насЛІДКИ, ж~~~~~~ зустрів піввіковий ювілей ру, обгJ>'унтували, що під силу колек-

І. деніна про

нову вищ· с" нового

ня до покоління,

серед

колектив

·

В.

Адже під- 1\ ориетовуючи

е орд ених

ганн!. У всесою~ному змаганНІ

·

та

\ \ шляхи зближення житн;.во- ; « Вче ння

на ремонтно-~·ехаі нційність У роботі. "'

но шукати нові методи і форми со­ ціалістичного змагання. Ініціатива в цьому належить комуністам . Це вони

·

рево­

сучасн і сть »

\ приєм·ство набирає потуж- пий досвід,

завдання по ~

Райком

шдприємtтв

і

ром ~Ііністерства сільсьІ\ого голош у вали на те, що на за­

Броварщини.

-

соціалістичної

;lю ції

Т'І>іб не р}'СІlО.

путатів тру~ящих неодн?разово пр:исуджували ному .перше 1 друге МІСця з~ успіхи в соціалістичном_у зма-

1 н

дійового со -· ціадістичного змагання. Аде з вист),пів робітни­ ків напро шу ється висно·воf; ,

опря~юву1вав

о

партії і виконком 'Районної Ради де-

n

організувати

деІщ іями « денінська те­

ренції, яка цими днями віднічному за·воді.

ро і\ у заверши- ~

ти п'ятирічне

ВЧИТЬСЯ АКТИВ

гатам ·профопідкової ко.нфе-

u',vлась

Мое-

зобов ' язання до

квіт ня

Фото А. Козака .

====================а А ШЛи ВІДКРИТІ партійні збори.! підприємств

зал.ізнич:ниІ\и

єнко), слюсарно-ремонтному (А. Попов) . Во ни не зу міли

..:.~:: ::::;~.. ·;.~:~ КРИТИКА ~~:~;::':Р::~,~~~~~::

Готуючись до 1ОО-річчя ~ з дня народження В. І. Ле- \

ум1льщ

дюдини » ,

ганізації в цеху металокон­ струкцій (голова І. Корні­

СПРАВЕДЛИВА. ::~;:р~::і~:~ях

комуні-стиЧ'ноі

1\ОВСЬіКОЇ ЗаІlЇ-ЗНИЦі.

з

про

а іі го.1ова за вк ому,

ДІН"овrр дружби nідписа­ но колективом МосковсьІ\о­ го академічного театру іме­ кі В. Маяковського і під­

100-річчя

б еасме·ртне »,

великої

фідьми

юзу.

вив-

лекторії

і"'я

НО ВИІ\.lадачів У країнської сі.lьськоrосподарсь~>ої ака­ демії. (РАТАУ).

де­

Леніна , про с.1авну історію 1\rнtуніс тич­ ної па ртії Радянського Со-

орія

«Твоє

І ПРАЦІ

відзначення

· присвячуються

Юнокдуби

занять

ве­ димира Ілліча

почав пра­

праць.

ДОГОВІР МИСТЕЦТВА

Мосh'ва-С6'ртува.1ьна

в

Жовтневу ре·волюцію, Воло-, . . . ~ .. .. . ..-.....~....,-......---"'".,.,.,.,.....,..........-...._-~

ченню життя і діяльності В. І. деніна, окремих його

·

закладах об­

І>у~н·нталь·ні

цювати на Житщшрському авторемонтному заводі. За­

ве.ТJичезну

локомотивного

і

заняття

партійній

:~~онст·руються художні і д о-

СТОРІННИ ВЕЛИНОГО життя

роль теоретичної епа;щини

праці

п очалися

До ЧИ'fа!ІНЯ ЛеІщЇЙ за.l }' ЧР­

Визначні істориІ\и-а~>аде­ міки П. :М. По<mєлов, Є . 1.1. Жуков, М. В. НєчІ\іна та ін-

деніна у вивченні історії Ком}'Інkтичної партії Радян­ ського Союзу, реводюційно­ го руху в Росії, сучасного ре,волюційного процесу .

села »

доnоможе колективу депо в на » Житомирського району,

роджеНІня вождя.

У Заворицькій середиш школі працює гур­ гок образотворчого мистецтва. Готуючись до

го рі-вня трудящих міста

школі при Ва­ силькі·всьІ\ОМУ райІ\омі КП Украіни (:Киї-вська облаеть).

підписано до дРУІ\У ~нигу « В. І. денін і історична на­ уІ\а». Колективна праця радянських істориків 'nрисвя­ чена 1 ОО-річчю з дня на-

приєм{;твом

«Пt;ретворюf.МО в життя Ле-

елекrрофарфоровО'Му за:воді, в кмrгоспі «Пам'ять Лені­

ме'Іfну дату н<Івими епеІ\таІ\ля·ми на сучасну тему. Він

((Наука »

ші вис:вітлюють

nеревозІ\аХ.

Ко.ТJектив театру імені .Мая- ніН'СьІКі за:повіти » ві:,1крито -ковськоrо відзначить зна- таІ\ож на Першотравневому

попрацювали

робІтник.

ор-

ВІДRРИЛИ .•. І 3АБУЛИ В Б а.1иті , як і в 1\ожно­ му селі, є кдуб . Те.'Іе візор та :~~ є і :п іан і но, 01.1ьярд і дu:'І!і•НО. Отже, є де щювес­ ти д озвілля молод і. А моло­ д і бага то в нас . Та працю є 1\.'Іу б 'Не так, Я!\ в інши х се.1ах . Завідую­ ч ого Михайла І~укуша рід-

*

ВІвторок ,

10

1\О ба чим о на робочощ· міс­ ці . ВідІJИІ1 Яf. клуб, коди за­ )Іа.неться йому. Дивує : рад­ гоСtп і сіл ь р ада до І\лали б а ­

гато

ко штів ,

ВtДІ\j) ІІТИ

ува ги, що іі

1\)'ЛЬТОС·вітніЙ 3<1 -

1\•lад . І раптом, від·кІШВШИ , за б ри.

грудня

Молодь села .

1968

року

*


ЩОЛRОВСЬRИИ РАЯОН

' _ _ _ _ _ _ ..

\~~

ПОД

t

АРУНОК

ніки до весни механізатори птахофабрики. ВиІЮнано нварталь· ннй п.1ан ремонту тракторів. Одночасно тут rотують сільсько-

~ БУ ДІВЕЛЬНИКІВ

\

~

'

t

На

місяць

р ів Новий

рвсувної

pif\

раніше

дони М 3. ВвЯвши

! !

з дня нарщження В. І. Леніна,

'

п,1 а н

бу;~івельно-

монта ;І;них nобіт по генпі.1•·

ряду ~

в

вого

су,мі

30!>9 тисяч · ) пароо·ва ІЩ1·В Ti0.10Hn виf\онала дострm;()ВО - до 1 грудня спорпже;но oiJ'єf\тin

і

·

п·рІЦ}'ІЩІЯ

вили

вапнуванню

грунтів

Якість

трудящих

НиЄІва

понад

тисячу центнерів молока

по-

тисячі кілограмів ~юлока від коро-

4

ви надоїла доярка Н. С . Тимошенко. Понадпланову продукцію здає також її подруга Б. М. Галацька.

в

З ДУМНОЮ ПРО ВЕ.СНУ. Гарячі

зараз

радгоспу <<Жорнівський>>. Механізатори

робіт

дні у трудівників

лідвозять

корми

до

ІЮ до вирощування новог.0 врожаю ранніх овочів: вивозять

на

ферм, добрива на поля.

Парвиноводи готують свое господарст-

парники гній, заготовляють землю, біопаливо. Сноро вони поч-

нуть посіви пізніх овочів. Нартоплярі ще раІЗ перевіряють збе-

р'га • н ня

н"""шнє во" картоп л·1.

"·"·

п овн11м

1

ходом

техніни до весни. У ГАВРИЛІВСЬНИХ ПТАШНИЦЬ. свої

вr де ться

ремонт

річних К"ЛЬТ"РНІІх ·пасови.п•, :mгальна Ішюща яких дорl!внює тут J J ' 140 .reюapa'Vr. Раніше з ш.ртродни.х сЬножатей радгосm адержував І:Jо 6-7 тонн зес1еної 'Vracи. Теюер-втричі бі."1ьше. Відчутні 'Ре-

ревиконано план виробництва м'нса І яєць . Успішно справляється фабрика І зі здачею яєць державі. На 1.200 тисяч штук

сінокосів минулим .l і то~1 т ут зібрали по

ценосностІ добиваються по своїх групах пташшщІ К Бондар,

,З А ВС І О

!СТОРІ О І

3

..1х

тонни сіна.

<< Ф рянооокий>>

У радгоапІ

..

Пе-

б уде здано .понад план до кінця року. 60 - 65 процентів яйИ ЧЕРВОНИИ ПРАПОР Всесоюзного об'єднан-

ня «Сільгооrrте ХJніка>> .завоював нолект11в Дшн~рсьІюго відділення рwйоб'єднан.ня << СілЬІГооотехніка>>. Він mе ревиканує завдання

гентар культурних пасовищ дав по 7080 кормових одиниць. Со-

.

пІдкрі.плюють

П. Гончар, Г. Нузьменко. ПЕРЕХІДНИ

рільництво стало ре нтабельннм. Цього досяrнуто завдяки підвищенню культури зе:vтлеробства . Так, в цьо~1у році кожен

.

Ділом

зобов'язання ІПрацІвники Гаврилівсьної п тахофабриnи.

зультати дає по.1іпшення луків. З кожного гектара культурних

~

для

над nлан. Більше ніж ло

\ ТУРБОТА ПРО МІЦНУ НОРМОВУ БАЗУ. у колгоапІ << Па\ :-.тятІ, И.1 І>ІІч а» .в едеться в·с:шка робота ;по за.безпеченню ХУ'доби \ ~достал, нор:vтюш . Повністю с<.'бс вишрав:дало закладання довго-

ВПЕРШЕ

органІзацІІ ПМR-3.

щоденно переви-

~ впсоnа.

-

партійної

!"1

~ нуваЛІЮ понад 200 гектарів закислених .грунтів.

на

М. ВОРОНЦОВ ,

вод

~ Іюлrоспах і радгосnах району добились механізатори райоб'єдс· . В шшня << І.1ьrо~птехшк а >> . чопrрьох .гос.подарства.х вони заваn-

по:щруюж знаменній ленінСhКііі даті.

секретар

1

трактористи

16500 тонн органічних добрив. ПЕРШИХ УСПІХІВ на роботах по

:~ 11 О пн·яч 1\арбованцін.

н a,Щ .lnH()Ba

п ленуму цr.r ипрс , н л.

нуму ЦН Номmартії України тваринники ра.дгоапу <<Нозаровицький >>. Перевююнавши річне завдання no надоях , вони відпра-

конують змінні нор:\fи. Загін виві•з під урожай наступного рону

під·ви-

щсні соціа.lістнчні зобов'язnння 113 чесп 100-ІJіччя

рішення жов'І1невого Пленуму ЦН НПРС 1 листопадового Пле-

МЕХАНІЗОВАНИй ЗАГІН на вивезенні добрив працює У радгос.пі <<ЛІпв иново » . Ді .1<ш ві,дJповідаючи на рішення жовти"-

f\0-

ЗМАГАННЮ

УСПІХ 'DВАРИННИНІВ. Славними ділами відповідають на

r;и, т.rи тукові, навісні і л ричепні Іплуги, дискові борони.

f\ОЛепив пе-

НАШИХ ДРУЗІВ по

RИЄВО-СВЯТОШИНСЬRИИ PAROH

господарські машини. На лінійці гоrовності дві зернові сівал-

зуст-

мrхnнізо ва·ної

у

З ВИПЕРЕДЖЕННЯМ ГРАФІНА nрацюють на ремонт! тех-

'ПО ВИІПУ\С~у і реалі,~аці~ :продУ!ІЩії .. За:'V!овниюІ одерж.ують !Відре:vюнтоващ автомобІЛьНІ І тракторю двигуни tВчаано 1 тільки ІВНсокої якості. ПродуктивнЬсть шрацІ на [Jідшриє:vп:~тв І [Jі'Двищн-

.

бІварпсть кожно! з ІІІІх ста новила 3,14 nошйки.

(3 газети <<За коммунизм >> )

лась на

13,9 ·процента.

(3 газети «Шлях

до ком~·нІзму~) ' r.".,,.,, _.". ---~- ~ ШІІІІШШІІІІUІUUUІІІШІІІШІІІІІШІІІІШІІІІІІІІІІІІІІШІІІІUUШІІІШUІUІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШПUІUІШШUОІІШІІІІІІUUІ ІUUUUUШU

PZZПEHHR .;воВТИЕВОГО ПЛЕНУМУ

КАНАЛИ ОЧИЩАЄ

:ЦВ :НПРС ПЕРЕТВОРИМО В .;RИТТЛt

МАШИНА

ДО ЗЕМЛІ

-

нерної техніки,

ПО-ХАЗЯЙСЬКОМУ

r ІіИ В.

стему

методів регудювання водно-

го та повітряного

Ме.'!іоративну

радгоспу

передових

си- грунту.

« Бучан-

жо,нrневого

Рекордсменом

ЦІІ П() гшІfіині очисТf\И осушу­

КПРС і листопадовог о Пде- вашмих ка·нал ів стане норежимів ·нрrу ЦІ\ І\П 17 f\ раї,ІИ. Ме- ва машина «РВІ\-0 » , ство-

,'fіоратори ційснюють орга-

Роботи в « Бучансьf\О)Іу» нізацію

сьІ\ ИЙ » поГ..11щ· Jіиєвn, Яf\а

МІНСЬJ\.

Пленуму

.lИ завглибшки до

рена інституто:~~ ~

реІ\ОНСТР}'І\Цію

тотор ».

є частиною Ірпінської, пере- - лише о;\'не 3 багатьох водного госпо,\арства на те- ·рійного виробництва. . завдаНЬ , Яf\і ВИІ\ОН}'Є 1\().leK- РИТОРі·Ї зага.lЬНОЮ П.'ІОЩеЮ

творено

в дос.1Ідно-поІ\азо- тив Ірrrін сьf\ого управ.lіння 3Н тисяч геf\тарів , Яf\а вхо-

Самохі,1НІІЙ агрегат без-

ну. Тут fіруть ниfіориста-І осушувально- ·;}рошувальних дить .10 cf\.la.:\Y 19 раііонів Щ!1ернної .1 ії очищає від

ні останні досягнення інже- систе~І ві;~повідно .1.0 рішень Київщини.

ню1ру осушувальні спору-

черпання

Колорадський жук і заходи боротьби з ним В останні ро1ш в ріаних місцях Уfіраіни час від часу ниниfіають вогнища f\олорадсhІ\ото жуІ\а. Баротьба з ним буде уепішною, якщо підотуватись до неї завчас1!(): вже ;JapaJ ;щвезти отрутохімі-1\ати, переві·рити об­

Be,lиf\y увагу боротьііі з І;о;Іорцеьf\им ЖУІ\ОМ треба ПРИ.1і•1ЯТИ і На присадИб НИХ діЛЯНІ\аХ, f\Оі!Сf\ТИВНИХ Г()· ро.1ах робітників і с.1ужбавцfв , бо ці дідЯНf\И рі\\ у ріІ\

є постійними резерваціями ШІ\ідниf\а .

ладнан ня, на·вчити людей.

В Українсню1у науf\ово~досдідному інституті зах ис­

1\олора·дсний жук дуже небезпечний сідьсьІ\о­ гослщарсьІ;иіі шкідНИf\. Зимує вtн у грунті на г.шбині

1!J - 20 санТИ)tеТ JІів і вихщить на Bt'C HOIO, Пр!! Т~Л.lііі СОНЯЧН<і'Й ПОГОДі.

•поверхню

грунт у

Ма1:ОВОМУ

ВИХО,\У

ШІ\і,lНИf\а еrrрияють дощі , Яf\і руйнують грунтову кор­

міус, прийнята в екоцлуата-

цію в ноному спеціалізова-

хоча іі частІ\ово захистити урожай від Шf\і•,\.'ІІІRОГо жу ­

Ііа , то застGсування ~Іif\J)()UiG"eтoдy .1ає змогу повністю

зfі~ІН'ГТИ урожай і униf\нути веіх негативних моментів, Яf\і інщі спостерігаються при юшористанні інсепици­

( РАТАУ).

Са)JОІ!іда.но

pa,J, rocпy

На п.1антаціях пом;дорів і си ніх uaf\.la;t;nнiв реf\юtен­

лєт~;ся застосувати хлорофос. За .1ва тижні ня врожаю

oiipofif\y

.10

зІJиран­

треба приrrиняти. ,:t.1я підвищення

врожаю і яІіості картоплі при прове,1сн.ні х імічних oб­

pofiof\

в роііочий розчин треба додавати витяжf\у супер­

фо с фату,

:J

ро ;І.раху н ку

У Gopoп.fii з

8

Ііідограм і-в на геиар .

f\CI<lopa .l CЬf\ИM

жуf\ом

ве.1Иf\е

;шаче.ння

мають приманні посі·в и f\артопл і . Для ці€і мети у f\ОЛ­ rоспах і ра,1Го·спах нn п·олях, ві.:~~ведених .пu картоп.1ю ,

j)СІ\ЮІеН,ПЄТЬСЯ ВИСаJ,Ж)'Ва ТИ ЯРОВІtЗОВаНИМИ брьбамп ранні с орт и на площі 1- 3 гектари . Жуf\, Яf\ІІЙ пере;ш­ муван, поси.1ено 1\ ОІщентрується нn та І\ІІХ .1і.1ЯНІіах і його .'ІСГf\ О ;знищити .

Щоб запобігти появі самосівів !;дрто·пл і на торі шніх

посівах, не і господарства в аоні розпинеюдження 1\ОіІо­ рцського жуf\а повинні старанно зби·рати картоплю :з

оі'і()в .я:н;овим переорюванням площі, бо•ронуваннюІ її і зuирання~І іІу.1ьu, які залиши.1ися . На Ішртrн1лищах ба­ жано виеівати про сашrі f\)'Льтури, .1е зручніше :тищу ­ вати самосіви f\артоп:Іі.

*

Вівторок,

10

грудня

1968

року

*

трудився

в

нинішньому році траІ\торист і)т е ні

Кірова

l\Іи­

ІіІЮа Тпшnо. Нещо,Іаnно він сво го 1;о.1 іс ного траиора по­ ставив

на

ре~І онт

в

меха­

ні'Іну ~шіі с те[Jіню. Прагнучи

зробит и посильний вклад у в Ішон анн я

вого

ріше нь жовтне­

П.l('НРІУ

~~~~хані:за тор СТ JЮf;ово

\Іnшину

дав

цк КПРС, сдово

пGставити

до­

свою

на лінійку гото·в­

ноrті .

На фото : М. Тишко 1<lC

1

JH'\IOHTY

rriд

і(ВИГ)'На.

Фото А. Козака.

*

*

ВИКО'НаННЯ

СВОГ!

Батькі·вщиною. Так, Па1!ЛІ Сидо<реНІк.о .має тре-тій роз· ряд з бігу на 1ОО метрів

Він

-

неодноразовий чем·

піон району на цій дистан· ці·ї, 'Пере•можець шкільноі до захист)

трав.

Но·ві зрошувальні

ми , Яf\і

с исте-

щюІшадаютьея

Він оч·олював комсомольсь­ f\У організацію Шевченків­

сІ,І;ої середньої школи, хо­

в рr.ший,

з .1ИШІ\О'І

(РАТАП .

чуйний

товариш,

в~.шшй книгооюб.

Проводжаю чи хлстців

в

аjJ\Іію , ми бажаємо ім ве­ .1И•f\ІІХ ~'DПіхів у сдужбі і навчанні. М. ХОМИЧ, сlлькор.

в

спроможний

М. ТРОНЬ, кандидат бІологічних наук.

ДО

ге 1;тарі в городніх , зернових Знаємо ми Павда і як ак1\удьтур Г.агаторічних тивkта rр·о,мадського життя.

.11rв ще .з.ев'яти

дів.

А-натоліі

З наступ·ної весни її вода- першості, здав норми коw·

f\o~t )· сн~пу, :Іабе;течатh по-

j)OC.111H

дИСЬ

ми господарство зможе зро- лексу « Готовий шувати б.1изно двох тисяч Батьківщини » .

му ~ІеТІt;(і виrіорисrовуєтьея біопрепарат боверин у су­

дограми на геоиар, 20~процентну емул,с ію поJіх.ТJорпі­

'Нену 6 fіі.lограмtв на один гепар, 50-процентний севі·н - два ·кідогрюш на ref\тap, 65 -процсюний хлорофос - 1,5 І\і.'Іагра·ма на гекта>р і 30-процентн иіі порошок );J:T 4 кідограми на кожний гепnр . Отру­ тохі~tіf\ати треба черr~,вати . Застосовувати о.щі й ті ca)ti інсf'І\ТІЩИ:\И на ощі·й і тій сам·ііІ .1і.1яНІ\ і не с.1 ід.

овочево-молочн-ому

рцгоспі с П а:влапольський;> Те;lьм анівСІ>коrо · район у.

міші ;! ма.1ЮІІІ доза~ш отрутох іміf\ атів. 3а своєю

ефеІ\ ­

Армії Іван Вакуленко, Во ло-димир Теплюк,

нинішньощ· році у Донець-

Яf\що хімічниіі мето,\ захисту

два Ііі­

80

нашої Тшрасівки ідут1

3

служити до лав Радянrсько

~ш, створеної на річці Каль- священного обов ' ЯЗ'КУ пере;

nовному абсязі.

Для общшск ~·вання посівів fіарто,пл і ре,І;о~Іенл ється

ро­

професора Теленги l\1. А. ро;ч>обмно і аапропоновано комбінований хіміко-біо<lО­ гічниіі мсто.1 боротьби ;! І\ОJ10рцсьІ\ИМ ЖУf\ОМ. При цьо­

.1ією 1r~pe.1 тюш ж інсеІ\ТІЩИ,1а ми, застосовуваними

тягом весняно~літнього періоду, може повністю анищи­ ти ка'РТО'ПЛЮ на площі 2,5 геиара.

годину

В'"'ІІ''О-1 зрошува"ьно-1 систе ' '' " " -

тнвністю су~Ііші ііоверину і;І зниженими дозами ДДТ, П11.1 іх.1 орпінену, х.lороф()Су або севіщ· не поступаються

рів. Поко.тіння о,щієї пари жуf\іВ, ЯІ\е утворю ється про ­

-

за

УСПІХІВ ВАМ!

Ситюк, Віктор Онашко ВОДА ПОТЕЧЕ В СТЕП Па·вло Сидоренко. ДОНЕЦЬК. Перша черга Всі вони дооре підготува

ту рослин під 1\ерівництвом

f\у. Че рез ,ща - тр и дні він починає живит1rсь. Жуf\ і iioro дичинІ\И, ос об11 Иво останпі , об'ідаютh ш1стя 1\ар­ нтлі, пюtі,1орів, син іх баf\.lажанів, перцю, тютюну і ди"оростучнх рос.1ин і:І сі:~~ейства пасдьонових. В це!і періо.1 жуf\ у ве.шкій масі зосереджується на са"ос і­ вах 1;артоп.1і, у ~rі·сцях її Іі агатування та інших ::( ілян1\ах, 11е СХО,1И :J,ЯВ.1ЯЮТhСЯ раніше. З ПОІІУ1' НІВІИ вітрамн шкідник мuже передітати на відстані 50-80 кі.lомет­

за·стосу·вати 6!>-процентний поліх,lщmінен

ВЧ.ЕНИХ

-

боти ВПОРЯд'КО'ВУЄ ПОНад Іюго·нних мет·рів ~аналу.

-===============================================1 н.юtу ПОРАДИ

ків­

-

шовий лЗІнцюг поперечного

« Білійпро-

приинято до ее-

метрів.

5

Йо·го робочий орган

СЕМІНАР ЗАГОНОВИХ Нещодавно у бр о варська- ще підготуватись до Пового

ч БудинІ\у

о)·вся

піон ерів

семінар

піонервожашх.

ві:~-

загонових

року.

Вожаті задоволені се:міВони при- наром. ЗаІПозичені знання і

доові·д допоможуть їм У майбутній робО'І'і. роботи з піонераЛ. ІВАНИЦЬКА,

npll СІО.\И, ЩОб обміНЯТИСЯ досвідом ми,

ана.нь,

почерпнути

порадитись,

нових

як

кра-

учениця

коі школи.

Гоrолlвсь­

восьмНJdчноІ


ВАЖЛИВЕ МІСЦЕ в снсте:о.Jі вихо-

як

вання молоді .ві•дводиться навчанню робітників . Держа.ва в~дпускає д.1я цього

чи:\1алі кошти. З ~1етою кращого засвоєн-

ВАШІ

чверть. Ось і·мена 'ТИХ, що у:опішно ;rюєд­ на заняття, виконують до:\1ашні !іують 1 працю ·З навчання:'.~: 1 ВLктор Дідусь ня. У них завжди 'І!ИІстача.є часу

ться. надається пrаво QДержати кожного

(7

тою його

Бабі•н, Минала Яковенко

тижня вільнИй віІД роботи день з опла-

кл.),

Олеп~са.ндр

Сердюк.

Шишківський, Во.'1одюшр Щербаn, Яків

процентів тарифної стаюш.

кл.) , Інна

(8

Иутова, Тетнна Шишова, Ніна Єреп, брати Зе:\ІНІЩІ:JК.і (9 кл.). о.1 ена А!НІдрієв­

деркавних

.lоусько , Вади:\\ Титарчу:к, Адольф Пет­

На виробництві

ра.зу не внконав до:~tа.шньоrо

екза•:\Іенів .зі ;стоrтроцен-г.ною

рук, l\Іико.1 а Гро~шв

оплатою, а ·юшу.скника:-.І 8 .класів-В ро-

які не зас:вої.1н

:~шr Беркович, 1 11 K.l.).

окре:\Іих розді.лів ІfІрогра:.ш, в шко:1і організована консу.1ьтації . Отже, учись!

Уапі1шне роз.в'яза.ння навчально•вихов-

( 10 кл.),

Петро

школу

,завдан­

4

користують ся

Во:юди­

Іву.1.

Садова , 1).

пили

с і:\1'ї, школи, підприємства.

в

405 учнів.

нашій неухи.1ьного додержання

Чеrверти-

син

на з них мають сім'ї. І от саме ця ffaтегорія навчається на «4» і <<5>>. Пере. важна ж більшість учн-ів

-

має

його.

.гоопода•рснкі

Иожен

Хлопці підтягн:,."Ті, культурні, гарно працюють і навчаються.

ввіч:.1иві,

це юнаки й

Добре вш~овують синів, що навчають­

дівчата 16-18 років. Здавалося б. їм легше вчитись вчора , ян кажуть, з-за tш>і.1Ьної парти денної школи, не мають сl:.-І,ей . Та не в ус.і•х них благополучно

ся в 9 класі. батьки Земниць~і (в у л. Фран!\а, 70), бапши уч,нів Маrії Губар, 0;1ьги Кеу.ш, Нйш Швець, ВLнтора Ше· кунова, Миколи Гро)юва, Ніни Писа·ре­

відбулись

загальношиіль-

Д:\Іитро Федосєєв (·батько).

умова з:о.Jіцнення здоров'я, розвитку сил і виховання волі . Вон а полі-пшує кро­

Людям розумової праці треба підібрати такий

ранкова гім­ обов'язкова

вооб~. дихання

і

Ьбмін

КОМПЛеІіС

ВПрав, ЯКИЙ

бИ

дання

комплексу

підвищує

nо­

ступове підвищення наван­ т аження на організм . Не­

ро­

включився в роботу і ви­ ник бадьорий на•стрій , не­ обхідно проробити номп­ лекс вправ ранкової гім ­ настики. Навіть досить де­

r;ількох вправ. щоб <<заря­ дить»

організм

трудовий

на

весь

:день (від цього

-

й слово

заря.дка).

Ті , хто займається спор­ т о;:>!

цег.коат"1ети,

.1ижни­

ки, футболісти, г і ~І,насти), повинні залучати в свій режи\І спеціальні впр ави. необхідні для підвищення

спортивних Щоденна

-

них

результатів.

гімнастика

складова

для

частина

тренувального процесу.

Ранкова гімнастика при­ носить неоціненну послугу

вс ім

-

і дітям,

молодого,

і людям

середньо го

похилого .віку.

Вона

:І1 е

його.

От.же,

чи

розу•:о.Jову .працю

Перший матер·іал надру­ ковано в сПовому житті,. 3а .цсrопада ц. р.

рядки не повинна

кан

10

вона

_

на та, ·влітку

вправ.

•Найкраще гімнастикою займатись по радіо. Дуже корисні після неї водян і

до­

процедури

рання,

(вологе

нім- Мокре тіло треба

свіже ло-

бити .зарядк у зразу ж піс-І рухів, робить більш зібраною,

дитину ляите номплекс _вправ ше­ організо- ля дt;_нного вщrючинку.

ваною. тренує мускульну Звичаино. . через

нескладних

г імнастик у.

17.55 -

11.10 -

Тел евізійні ві ст і. •Л ес я .~ країнка» . Юнон а рис . 11.35 ШкільІІ~й екран. Фізика для уч нів 10 к.q асу . «Н а_п tв · провідники та І х з астос ува ння». «С в ітлячок •

17.0" почин аt І 8.00 -

сеанс• . 17.40 Тел евізійні ві сті . Для· школ ярів. Концерт уч ні в Дніпроn ет· ровської музичної школи N• І . (Дніnро петровськ) . Наш і прем'єри Л.

І(ручковський

-

-

•Герой

фатерляиду:о .

20.30 -

Т.е.n.евізіІІниІІ спе ктат;ль. (Львів). lаформацІАна nрограм а •Час • . (М.) 2І.І5 До \ОО- річч я з дни народження В . І .

-

Ле нІна.

Концерт.

21.45 -

Наша

афіша.

«Тайгова

нове·

ранкову

сМ а ІІс т ·

де

І8.00

Сантіс•.

-

Екран

математика. •Ряди• , (Дві •Тал анти твої, Україно!» сНа добраніч. діти!» С Е РЕДА.

ІІ

20.30 -

ГРУДНЯ

стають

нашей

Іі·репко

стольньІе

зюІдИ, р

го­

Tl'ne pь

Ад·РЕСА:

м. БРОВАРИ, ауп. Киікька, 154.

комсомолки, проявлену

~rіж Петербургом і Павлов­

:1агального було продовжено до Москв~

Він·

до

,,аду

сuкого

гр о м ад-

хар ч ування.

В о ни оснащені с у -

;~ить « Неде.lя » до

Підготував А. СЕРДЕЧНИЯ.

об.lа ст і

ПрИ Е МСТВЗ

желез­

повідом.1ення

до.~аток

чере :з 1\ременчр\ і Киів.

І!ОІJі маг аЗ ІtІІІІ, Пі;J.­

крепко-на­

соединенЬІ

Це

Периш nppгfНUUJ

-

7

17.25 -

НоВІІА

фільм .

часним

на.во­

(ти;к.невиіі

газети

об.1а д н а н -

н я м,

красивими

меб.1я~ІИ.

« Изв1•с-

На

20.іЮ

(.\\ .)

-

19.00 -

Інфор " ац ійн а

-

n ро гра " ~

фото : в о;з.-

г о м а га з ин у

•Час~. 21 . 1~ Дmt мо.1о.J.і . Тел<· ві ­ зійНІJЙ ж у рна .ІJ «ДНВіТІ> С' Я Н а ГОДНf-ІНІІК ~. ( Хар к ів). 21.45 Гр зе зр а .з І~ онІ ІЙ ду хо~ttй оркестр Кнївс ьІ\оrо Чt:рвтюпр з порв о го вій сько вого округ у . 22. ~!5 До ШО-рі•І'І я з дня наро д ж е нн я В. І. Л е ніна . « ДОJЮ(" і рнси» .

Літ ~ рз т ур н а

к о ~І по з н ція .

ТЯЧІІ ЇІ

Кр І!ТОГО .

Н О Му

17.55 -

-

Наш а а фіш а . І 8.(І0 дснта - зз очннк а . П ~ рш >І й к урс . «А н а л і т ичн а

В

Ві;J. ­

раЙ О Н­

центрі

Ту.l ь­

чин.

(Од е с:.~) .

У

програмІ

тому

стежте

)І.ачею

художній

-

програм

ра)І.іо

о

Ресnубліканс~коі

за

Заступник редактора

мож"1нвІ

студІУ

РЕДАІЩП ГАЗЕТИ « НОВЕ ЖИТТЛ >> ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА

змІн и ,

щоденною

та

-

на постійну роботу

пере­

афішею

ДРУКАРКА.

телебаче нttн.

ІНД ЕКС 61964. виходить

- 4·67,

t ·азета у

вІвторок,

qетвер

І

суботу.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3·82, заступника редактора, від-,токоресnондента вІдповідальн о го се крета р я .ІІі.nіа (nартійного жнтт11, nромисловості, масової роботи) І фо· ділу сільського госnодарства

- 4·47.

-

В. ПОЛОТНЯК.

nросто ·

•Б уд ьт е з дО ІЮ ­ « ІІа до G ·

15.55

і

8.20

в

2n.30 -

телебачення по

Е к р а н rту · В>Іщ а " ап· ·

г еоме т рі я

рі». (Д ві л е кці ї ). 1 9Л5 ві:о . Циркова 11рограм о . раніч, д і ти!» .

сНОВАЯ ЖИЗНЬ» орган Броварского районного комитета КП УкраинЬІ и раІІокноrо Совета депута тов тру.в.кщихся КиевекоА области.

-

«дІІ ·

С В іТ»,

Друга програма

мати ка .

ІІ .ОО ТелевізіАні вісті. ІІ.\0- «Гу · лістон». ТелевізіАннА філь м. ІІ. 35 Шкіл ьниІІ екран. Історія для учнів кла· су. •Запорозька Січ». Наша а фі · ша . «Слово до суміжників» . (Львів). Для школярів. сФізкульт· nривіт!• І8. 30 ТелевізіАнІ вісті.

Фархада».

для

центр а х

ск ва , древние,

З uе рт ат ис я щоденно (крім ви х і дшІх) з 9 до 1R год. н а а .1 ресу: м . Бров а ри, ву.1 . Ки ї вська , 154.

tl8 р ІІІІІІ ІІІІІІІІІrІJІІІІІІІІІІІ ІІІІІІ 11111 ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІfІІРІІІІІІ ;ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІ"ІІІІІІІ"ІІІІІІ'ІІІІІІІІІ881"ІІІІ8181t

НАША

1968

у ce.laX і ра йон-

них

ІІЬІМ прем » .

лекції) .

19.40 -

«Подвиг

,тшстопада

н ому з з а .1і s н ов о­

Вища

17.30 18.00 -

28

===================== ницької

св е·рх других

зав. кабінетом пікувuьвоУ фізкультури.

Друга програма

от ст .

сквой Оl'Крьrто. nиев и Морода

Систематично

студента - заочника . ДругнІІ курс. Фі зика. •Загальна характернетика п ровідиикі в , електролітів, напівn·роаідників та газів»

10

18.30

1,5 - . 2

вправ, кожне з ·них слід зай:о.Jайтесь нею . повторяти 4-7 раз. РобоГ. ЗАЛІЗНЯК, тою повинні бути зайняті всі мускули і суглоби.

поец

, ,.

.~к правило, д.ля ранка- доступне джерело здоров 'я

~?І гі•мнастюш шдбирають і бадьорості

;\1 49 за цей рік.

3 часа пополу;І'НИ от- :Jаліаниця

ВроварЬІ до Бурска: рельсоBfle сооощение Киева с Мо-

.~J;Інни шсля в~ивання ню. Тож не забуванте про

сvм - десять

3еміІі, на якій героіня про- правда »

вона при- ті молщі воїни пош; у, в лід час Вешшоі Вітчизняної м. Бровари . якому дове.1ось їй сщ·жити в-ійни .

прави.1ьньІіі

погоджених не~ає можливостІ. прор~б­

систему.

.N.! 1.

прави.1ся по lіиево-1\урскоіі користування була введена жeдe:JHflfi дороге первьІЇІ в експщ·атацію в 1837 році

Якщо з певно1 причини

привчає раннову г!~насти~у робити

ВІВТОРО К. ГРУ ДНЯ Перша програ.иа

17.10 -

ря, в

насухо

ля сну. ЗарЯдка

22.00 -

Наша афіш а .

душ),

розтерти, жорстюІ.l\1 рушни­

ла:о . Телев із іАннА фі л ьм . ри мистецтв». сІ(інорежнсер (М . ) .

11.00 -

обти­

обливання.

вітря . Дитина -nовинна ро- Іюм до з яв.'1енн~. тепла.

її до точних

ді

Схви.1ьовано rrроходи.1и зу- в грізні ,1Ні вшни. Про це стр і чі :J нею на броварській розnоRіла «І\омсо~rольская

Чи знаєте ви, ша·новний тия » ) в

днів реко:о.Jендуєт ься замінювати ко:о.Jплекси

ступна кожному. Для цьо­ го не треба с пеці ального прим-іщення . Взимку - це

звичайна правітрена

М. МИРОНЕНКО, директор школи робітничої моло­

читачу, що :Jад ізнична станЦікаво принагідно нага­ rьком (2 7 кі:~ометрів), а в ція Бровари поча.1а ФУ·НК- дати, що ;~о 1R68 року о~­ l R51 році між Петер­ ціонувати 1ОО рок ів тому нов·ни'Іf видом траJНспорту fіурrом і Москвою (близько - в 1868 році? Ось як rrpo при поїJщі в МосІ>ВУ чи 650 кі,lометрі в). На Украї­ це писа.1а газета « 1\иеВіlя- Саап-Петерfіурr а Києва ні rтf'ршу зал і зницю Одеса­ Баюа збудовано в 1865 ро· ни·н » 21 грудня 1868 року . і)ри коні. « Во вторник, 17 декаб-І До речі, в Росіі перша ці . За 1868-1 870 роки їі

хви.1ин. Ножні сім- ві­

сім

У нашо:о.Jу районі ран­ кову гімнастику можуть всі,

7- 8 -

-

що­

працездатність.

проводити

підприємствах

СТRНЦІУ БРОВF\РИ-100 РОКІВ

переви­

10-- 15

шоєдную­

3

на

райпобут комбіна ту.

в м. Хмедьницькому ·1 щ· :шпросили до себе в гос-, ної

Неодноразово їж.Іжала в

щувати хвилин, для ді тей віком вось:о.Jи одинадцяти років хвилин, старших дітей

поліnшувати­

денними фізичними впра­ вами. можна онадовго збе­ регти здоров ' я і високу

та

ко­

рисна тим. хто займається

26

-

вип ус кати

Загальна тривалість за­

рів ходьби на добу ніколи не за•шиодить здоров' ю, а навпаки

навчан ня.

.1ила кров, визволяючи Ра- року . щнську Батьківщину. М . І. Про М . І. Лагунову ство­ дагунова nочесниіі гро- рюєть·ся ;хоку~Іентальний мадянин :.r. Броварів , її\ Фі.1ьм . Сценарій його напи­ іменем на.1вано нову ври- 1 сав .1ауреат де<нінськоі пре­ цю на ЖИ'f·,1овому )Іас иві мії пись~Іенюш С. С. Смир­ НІ'на, втрати:ш оfіидві ноги . промврііа. ·нов, який :пе рши:.r шир ок v Нині Марія Іванівна мешНещща:вно Марію Іва•нів- розповів про мужність с.тІа•в-

пра­

включаються в

що ".Іеш­

з'явився ~шну.1о­

Fіожен мешканець нашого району знає Марію •laryнову. Це вона під час війни ста:Іа першою серед жіно1; ~Іеханіко:.r-·водієм та.нка Т-34. В боях за звільнення Києва осінню 1943 року пі,1 седо~І Княжичі відважна танк+стка ііула тяжко rropa-

-

зразу

для

ФІЛЬМ ПРО БЕ3СТР АШПУ

дисциплінує

боту на повну силу. То:о.Jу­ то щоб орган і зм повністю

усVІови

ЧИТАЮЧИ ІНШІ ВИДАННЯ

<посту;пово ~іяв на ті органи і :-.1уску­ обхідно також :наванта­ .1И, котрі nід час роботи з~rеншувати до кінця занять. людину, майже зовсі:\1 не рухають­ же'Ння лю­ Відомо, що під час с.ну ся, наприклад . тулуб, кін­ Щоденну гімнастику ві.ку треба організм людини відпочи­ цівки. н~що трудова ді­ дям похи лого 'ває . Мj".Ску.1и розс.1аб.1ені. яльність зв'язана з трива­ викон увати у два прийоми: серцебиття, дихання упо­ лим одноманітним поло­ -перший - після прокида н­ віль нені, обмін речовин женням тіла (праця у си­ · ня в л іж ку (спочатку ле­ понижений. Під час про­ .дяча:\Іу а потім сидячи), ІПО•lОЖеН!Іі), ТО, •Жачи , після ранкових ю-~одання не хочеться різко крім заря,дки, рекоменду­ другий рухатись, виникає баж а н­ ються піші прогулянки, робіт (.прибирання ліжка. ня потяг.нутись, позіхати. ходіння на роботу і з ро­ nровітрювання кімнати то­ Це т о;~tу, .що органи не ·боти. Сі:\1-іЦеоять ,к і.1омет­ що) . речовин,

цездатність,

дітям

)навчання.

гп ро.ку на виклик батьківсt,Іюго КО'\tіте­ ту п'яний . ще й звину;ватив ко-.Іітет і шко.1у ,в то:-.tу, .ніби з їх вини син хулlга-

Спасибі зарядці •••

ІЦоденна настика

2,

легковажно.

стінну газету <<ГОсlОС школи і бать-ків >> . організу вати черг ування батьків по ЩкQлі . Ту т же й бу ло обра1но батьІ, і в­ .ський комітет у складі 15 чоловік на чолі •З т . Нолпачніковим робітни Ію м

вшюн уf: .до:\1ашні•х .за.вда.нь . гру бо п ово­ дить себе, •п овинні займатися інші.

ні збо ри батьків. 'Тут було ІПідбито ;підЗавдяки •прави .1ьнсш у виховному впли­ су~ІКІІ навчально~виховної rоботи за І 1 вові сім'ї ці у<Jні акуратно з\являються

2.

с'!jворити

11

~ає по вул . Дарвіна,

СІІсте~ІУ

зверн утис я до керівни к ів підприємств з юрох аІ И ІЮІ надати учням вільні дН'і д .-, н

.

·на.

Важливо чергувати скоро­ чення мускулів з nослаб­ леннями. Особливе місце в гімнастиці належить бі­ гов-і і дихальни:о.J вправам, фізичною працею, а особ­ вони постійні і незамінні ливо тим, хто працює ро­ в усіх комnлек-сах. зуJІО Во . Обов ' язкова умова сила­

13).

І;ритикували

Загальношнільні батьківсьні збори прийняли рішення поліпшитн зв · яз г; и ба тьків 3 школою, вима,гати від батьиів

го Чехr}ва, БатЕJки учня к.1асу Вячеслава ФедосєЕJва вважают ь , що ви­ ховання:~! енна .fІ!ШЙ \'І.і-оящя:~ш не відві­ дує ШІ\О.1у, за•пі.знюється на у роки, не

з успішніст ю . Саме вони і потребують во.ї, Юрія Харченка, Володимира Зари­ пильної ноетійної ;у1ваги с боку батьИ'Ів, :цькоrо, Анатолія Данька, Олени Басо­ .ста.рших, колективів. вої, Анато.1ія Вере:.tеїна, МикошІ КасяНещодавно

поводяться

(вул. 1 Травня, 40). Во.'ІОДИІ:>.шра Велич­ ка (ву.1. Калініна, 2), Петра Буд кі вськп­

(

зборах,

шко.1и 'в на.д:~Ііру ~юдних спідничках. без міри й потреби фарбують волосся,

Литовч енка (вул. Матросова, 12), Мик о .111 Три.Ію.за і ву.1. АндреfJв а), Миха.й.'lа О.1ексієн.ка

•н ава.нтаже.нн я .

НС\

вн ховаш1я бабу,сею двох внучок Те:~І­ лікових Тані й Алевтини (вул. Ниївсь­ на; 168, ІШ. 32). Дівчата приходять до

кі'й .:viipi залежить ,gід того, наскільки бу- Вони виховують четверо синів - розро­ де за-безпечена єдні<:ть виховного в.rщиву би.1и режю1 д.'lя кожного і до~tагаються й т аких учнів: О.'!ександr а ,шко.'lі на.вча1єтьоя

книжкою

.сантиметри ... Он який оригінал!

-лись. Не з'явились також батьки уче­ ниць 10 класу Ольги і Раїси Карма :!і ­ них , що не вЬдвідуют ь уроків. Б атr:>Юі та :кл а'ОНІ нерівюшн , які вист у­

зас.lужс­

яка за.1 ишн.1а сина бабу.с і, а сюtа виїха.'Іа з :\1іста. Микола шко.1у в.ідвідує пога.но, веш таєт ься ноча:~tн ло :>.І і с ту. по· рушує грю1а~ський опоІ\~Й. Х у,l!іганить. Са:моусу.ну .1нсь від виховання батьr;и

Зразково виховують дітей бать1ш зга-

завдання, в

записною

.

3),

ного пrоцесу .працюючої молоді у ве.1и- ·да.ного О. Сер;~юка

4

з

це не турбує. Вони і на збори не з'яви­

На жа.1ь, не всі батьки турбуються про своїх дітей. Н а зборах не.доб рю1 слово~1 згадува.1ось .про :\1атlр учня !:3 к.1асу :\Іико .1и Бу,дар1на (•ву.l. С. Разіна,

Шкарlоськнй

х

ходить

Є передумови, що тaffi не закLнчап. шк о.111. Зате. як не дивно, батьк і в

ною ;повагою.

20 робочих дн.~в .на час здачі сь-ка, Іва•н Топіха , Надія Шульга, Л. Бі­

бочнх днів. Для уІЧнів,

їх об ов ' язІ;ів Ва.1ерій Пі;щубюrй (вул. То .1,стого, 16). В цьо:\1 у .rоці він жодного

і на роботу, і на підготовку до уроків, на до­ по".югу батькюt по гоаподаrству , чита.н­ ня ХУДОЖНЬОЇ лі·тератури, ВіДПОЧИНОІ\.

МихаІЙло

Крі>І того, кожно:о.Jу виІПущшикові 11 класу надаєтІ:jся ·додат.кова відпустка

трива:ІЬстю

нить . Бе-звідповtда .1ьно ставиться до сво­

ВЧАТЬСИnf 8

ня прогрюювого :\Іатеріалу вечірньої шко.'Іи її учням, які уапішно навчаю-

50

ДІТИ

З · І8, ві д­

*........................................................: І

БРОВАРСЬКИй ШИНОРЕМОНТНИй З АВОД ПРОДАЄ

.

гуму (а<іс.JХО.1 И) ~.lЯ С1ПЗ.lЮВ аННЯ

. ......................................................................................................................................................, і 5 - 4-57. ..................................................... _

Б,роварська друкарня, Киі•вськоі оола~ті, вул. Киівська,

154.

Телефон

За м .

4551- 6480

•В яеоб~Іе/1\ еН.:.ЇІ К•і.lЬ'КОСТі.

Оп.тата за І тонн у

·ка·робон~анці·в .

: :

: : ; ~

144 номер 1968 рік  

144 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you