Page 1

ПРОАєmарі всІх

Перебування МІ СІ Хрущова в ЗакарпаТТі.

/(раlн. еднаііmєся!

СТПХППОВЕUЬ

7 грудня, пове-ртаючwсь 3 Бу'- І ший секретар Буда;п~штсІ>К.О['О' пере~l}дні запрос.~.1И кl}.1ГОСПНИl\И. дапешта, в За,карпаття прибув! міськ.ко,му па'ртії illа'НДОР Гашпар. По шляху слщу,вання 3 Уж­ Перши:й секретар ЦК КПРС. 1'0На ПРИІКОРД!ОННУ станцію Чоп гофода ТОlвариша М. С. Хрущова. лова Ради j\Пністрів СРСР М. С. зуст'рітн доро,ги!Ji. гостей прибуnи тепло віта.'lИ жителі ХР}1Щов 3 il!РУ'ЖИіНОЮ. Ра:юм з ка,НДИ1даr у члеlНlІ Пре:аидії ЦК ніх сіл. Захоплено

ним прибули перший

еек.рета,р ІШРG, пt'ршии CЄIКpeTap ПК ІШ

Орган Броаарського районного комІтету КомунІстичної

ЦК УlГо.рсьшої соціа'лістичної ро- ~·'країни .м. в. ПідГОРНИЙ, кандиг-

партії У країии та раАонної РаАИ Аепутатів ТРУАЯЩИХ Київської області

бітнИJЧОЇ пар'тії Янош Кадар з дат у Ч.1енlt Презиrдії цк КПРС, ДРУЖИНОЮ, чл~н Політбroро, ЦК l'о;лова Президії Ве-рховної Ради УСРП Бела Біс ку, каНДИІДат у УРСР Д. С. Коротче'нко, Голова

Четвер, 1О грудня

N!! 144 (1899)11

1959

року. I!Ціна

15

коп. члени Політбюро' ЦК УСРП, пе,р- Ра~и Мініст:рів Укра:їнської РСР ВмИ'Кі ЛучкИІ, де розташо:вана

~~~~~~~!!!!!!~

Н. Т. Ка:lьченко,

М. РАТУШНИЙ, .

переДовИ!Х

у Закарпатті К<олгосп імеоні

-

11

паття, жит~ді міста Чоп.

. І ної па'Ртії і }'РЯДУ У,краі'нИJ зіб-

3}"стрічаючі В.1аштов}'ють при- ралИlCЯ

~щраВlКУ rp}lHTY до,б,ривюш, а в,о,- брим бурхливу овацію. Від Імені

n

з

ЦІН, передови'!ш про'мисловості Леніна. Для 3}'1с'Щ)ічі М. С. і сільського господарства За'Кар- Хпщова:, керіВНИlків К()І.'t[у'ніститч­

КОСТЯНТИНІВСЬІ'ИХ ХЛІБОРОБІВ ТИЮІ, ЛЮ'бо'в до ,св:оєї Батык,вщи1нии - He'Вiд'Є1fHa рисараДJFНСЬКИХ

представники од,на

партііінИ!Х і радя,нсЬJШсХ о'рга,ніза- сільгоспарті.1еЙ

НАСЛІДУЙ]ІО ПРИІіЛАД Пощщ'яний раі.\ЯНСЬ::іі:! патріо-

навколИІШзустрічали гостеи трудящі м. М}'lКачеве. Все місто, вийшло' на CBJГ1'КOBO прикрате'ні ву.'Іиці. Автомашини !Виїжджають У стаРОВІШІне )іКра'Їнсьхе еело

всі жителі ее.'Іа.

Дружні оплеск,и,

MOIГYТHв ти-

ССШI' і вес'ною піджив.'ІЮЮТЬ по- ТРУЩЯЩIl1Х області ГО.'Іова колго'с- І сячоголосе' «Ура»

ПРО!КОЧУЄТЬСJl

секретар райкому сіви міне;раЛЬЮfМИ д,обри~ами, в людей. Уопішне ВИКО.н<ll!ПlЯ завКП Украіни. ре"Ультаті чо'го і (}Де,ржують видань ПelJ)ШОГО РІЖУ сеМИ'jJічкИІ о'кn сокі 1Jiрожа,ї. 3а ПРИIК'ладо,м Ш1)ерилює .їх на ,H~Bi тр у:д о ві ПОIдБ.И-, ра~г();с'Пї~ «Зо~я», «Вобрицьк.иЙ», І ДОВlIJків треба в усіх КО.'ЕГОІСП~Х ~ гн в ВІ'я БУДLВницт:ва КОМУНІ!:- «Бо гдаНLВСЬКИJИ» , «Се'МИifiо.JIКlвсь-радгос.пах давати ДОСJ1а.тню КІЛЬ ТJfЧlIОГО суспільства. Ще зовс,і!М :КИ!Й '>, «ВеЛИil\аДИL\lерський», кол- кіст'ь добрив під С3ИIМИіНіУ, в,ос-еHl\laВIHo Вале/Н'ТIШl'а Гагаlно,ва роа- г,оспіі13 ім. Ka~liIHilНa, с. Ютки. ни і ве'СIНОЮ - піДjl;ив.1ювати попочала ~y'X з.а виведе,ння відета- «Че'Рво.lНа У:к'раїна», с. Го,голів. сівl!'. ючих лано.к ВИlр{)бillll!Цтва~ до'рівня Все це гово'рить про- те, іцо' наш С.lід ПРИlділwТИІ якнайбільше пе.р,едових, а еь{),годні цей латр'іо- ~айонмає повну можлив>ість до- УВaff'и насінниц'fВУ пшеашці. Тре-

пу ім е'н і Леніна, М}1КачіВСI>КО'ГО району, Герой Соціа.lісти'Чної ПраlЦі Ю. И. Р}і5иш і ланкова ЦЬО'ГО кошо,спу двічі Герой Соціалістичної Праці Г. И. Ладані

мільііо,нів .радя:нсb'ltиос людей. Ши:р.окий відгук і палку під'l1P ю!ку C~.peд У'сіх тру:д'івнИ'Ків сіЛЬСI>КОIГО го'сп()дарства. знаходить благо.РОДIІИІЙ почwн колгоспників 1to'СТЯНТlИlівсь:кого району, Сталікс'ькоі ();бдасті, я,кі, готуючи

їдуть В ~rжго,род. На всьо,жу Ш.1ЯГрім ОIП.lес,ків .1у,нав над плоХУ слідування тр}"Дящі сердечно щею, БМИ дО міщРОфона підхо­

ТJrЧНИJй Ш)'ЧІ~Н

·ста,в'

жаїв ,ЩРНОВІІХ на всій П.'Іощі посіву. Насліду'Ю'чи по'чин .костЯ1І'ти'нівщїв і борючИlСЬ за ви,кона'Ння зав'дань сеIМИ'Р.jчки за 5 рокі:в, rру\ЦЇв,нИ'Ки ,сіЛЬСЬ:КОIГО госпоща,рства райо'ну будуть БОJ}ОТИСЯ за 16 це-нтнеоріі13 3C'j)!ЮВИ!Х в 1960 гідну зустріч труД'Н'евом'у Плен}"" рощі, в 1961 - ЛІ} 18, 1962 му ЦК КПРС, Зl}бо~'JI:1а.'1ИСЬ у 20, в 1963 -за 22 це'итне1960 році, О'де'ржати по 160 ПУ'" ІРИ на всій площі посів,}", а такі дів вер,на в ге'ктар;а, в 1961-[10 КО'JIOГОСПИ, ЯіК «Ж()втеI}{Ь», С. Тре180, ав 1962 РOlЦі-по 200 пу- буосів, ім. Ка.'І:lНіна, с. Літки, іlме-

дів на всій площі по'сіву. ні Сталіна" с. Русанів, «БіЛЬWОr; Це ЧУ;І;ове ПО'ЧИЮ1НlНЯ вже під- ВИ,К», ,е. Рож,ни, «Че.рво,на Украї'Щ)имано, цілим РЯДОМ районів на»,С. Го,голів, до'биватИlМУТЬСЯ Сталінсм,ої, Оде'ської, заПО Р іЗЬ-1 ще :ВИЩ{),Т() Віро,жаю. KO~~ По~аВIСЬк.ої, _ Че:РНі~ВСЬКОї, Д.'ІЯ ВlШонаIffНЯ ЦЬOIГ,o BaB,~aHКИ:lВСЬJ«Н о,бл:астеи УкраІIНЩ ра- ІІ ня в }'1моваХ По'ліс:ся ПОIJ1Рlбно Й'()Інів і ома,стей ЇJнших бра'l1ніх ВИінайти всі Рel3ервИІ і ПУСТИТИ іх І>е~ублі:к нашої нео'ся.JЮНОЇ <Краї- у дію для піД1ШЩЕШНЯ В'Ро.жаю.

К'()СТJIOНТИJнївщі

товаРИІШеві

И.

С. Леніна,

Герой

Соціалістичної

ХР}1ЩЮ'В'У хлі,б-сіль, піО'нери ВРУ- Праці Ю. М. Ру{)иш. Від імені чають гостям букети, квітів. колгоспнИ1КЇв ві,н палко вітає

Потім това'риш М. С. Хр}"Щов М. С. Хр}"Щова і кері1liНИ1ків Ко-

разом з уто,реь/Кими ДР}"3'ЯМИ і МУ'ністwч,ної па.ртіі і уряду У'Кі ста.1И!Ji. В'р,о- ба В'СЮДИl пе'р,ехоIДИ'ТИ, на по'сїви зустрічаючшш ,на автомашилм; р'аІни.

,надба1l1НJh'll битися високих

НИ. Цей почин: знаходить палку

пiдJносяrь

над сільсЬ'Кою ПJющею, коли! 8 машини вихо.дять М. С. Хрущов і о'соби, що йо'го еуІ!іРОВОДЯТЬ. На іМЩJ;Oві.30вану трИJбу;ну під­ ,ні'}lаєть:ся ГОЛОіВа ,КОЛ,ГО'СПУ ЇомеЮ

D

со'ртом «білоцерківсыlа-198>>,' JIIШ в Уl)lО'ва,х району дає зараз найВИІЩИЙ УlJ}о.жаЙ, а та:к'ож вводити у посіви пе.рспектиlВНИЙ со,рт «миро,нівська-264», що щ~ ·к'ра.ще родить, ніж «білоцерківсИ\а198». У наС''І\уIIlJllО<МУ році у н&с

ві'тали М. С. Хпщо'ва і пр'е\Ц- ДИТЬ М. С. XPYllЦOB. Поло виступ ставників братнього }'lГо'рсьюtго був ВИlсл}~ха'Ний 3 величезною народу. увагою і не раз пере-риваiDCЯ

В яскраву деімонстрацію від- БУ'РХ.'ІИВИЮІ Оlплес'каМII. даlюсті леонінсь'кому ЦеlнтральноПотім у правлІнні ко.тгQotпу бущуть насінні ділянки «)ІИРО- иу Комітетові КОlМУlНістИlЧНОЇ па,р- від:БУ:Jась тепла IнеВ1!N}1ШЄон'а JЮЗ. нівсь!Ка-264», що і дасть мо.жШf- тії Радянського Союзу і Радин- мо.на товариша М. С. ~рущова

вість РОЗШИ:Риrги, п06ви: пшешщі ському уlрядові вилилася зустріч з ke'P-ЇВlНИІКа.ми, ЦЬОlго'ео'р'ту.

Нео'бхідно' шир{)ко запровадити та'К'Ї пр,о,гре'СИlвні спо-с.о:би' сіВlби, ~K В}lзьJtо,р,я,д,ниЙ. перехресний. У підвищеlН'ні врожайності,

с'пеціа'дістами й

в Ужгороді. Ву'лиці міста з,апо'в- a.KТlfВQI){ артілі, а таlКОЖ п:ред-

нені нарОДОtlІ, .1унають вітальні виlг}'ки: на честь КОМ,}1JIіСТИ!Чlноі партії, її денінсько.го Це,нтрального Коиітету, на честь БІР атер-

ставниками ст.сідніх JtО'iJlГоспів. Гдава Ра'дянсЬ'!tOiго )'ряду. дета.'ІЬно ці'ка'витгься jЮI3ВИ11КОМ гро,ма.дсь'кого господарства, ЖИll'ТЯМ,

збільшенні МЛО,ВИХ зборів зе'рна сь.ко,і ,дружБИl народі:в соціалістич- ПОlБУТО':ІІ і в ThlюБНИ'Чlli'Іиl }"спіхами :ща,Ч'ну ро.ль відіграє по~инна НИ'Х к,раїн. ВИUІИlкає стихійний КОЛІГоспникіlВ. М. С. Хрущо,в ціВІ,дlгра ти,

К}'lК.урудза.

«Чеоvвона Україна»,

с.

К ОJ1ГО~П мітинг. и. С. ХРУIЩОіВ ГОіго.лів,

3

к'авИlТЬСЯ також досягнеоннЯlМИ 'ко,рот'IWЮ про- ланки Г. М. Ладані, її досвідом

оде'Ржав у ЦЬОМУ році зе:рна пов- м{)вою звертаР.ться до тю'д.я1ІЦИХ роботи по вирощува.ніНЮ К'}'ІКуруд-

усіх колгоспах ної і моло.ЧНО-ВО'СКQ<вої СТИlГлості УЖlго'рода, Я'Кі ЗМlОВНИЛИ Micмty ЗИ, дa€ Ц'ЇlН'ні по'ради ПіО агротеос­

піцтримку' і ее-ре.д праціВШIІКі:в сіяли ООИМИН;У ВИ1Ключн() COP'Ilo- по 29,3 це,нтнера на ко,жно,му' з П.'IQщу. Ного сло:ва .неод,нора-зово иіці цієї ;КУЛЬТУРИ. ОсоБЛИ1lУ сільсI>коІ10DподaqJсыооо'' вЩ)ІОібпи- вим Н&СLН'НЯМ, о6робленИJМ силі- 268 гещтарїв, а район в цілому п~рерИ!ВаЮ'Гься захоплеНу'IМИ О'п- }"Вагу 'l10rвафиш Хрущов щшцтва нашО(РО рзІЙI}НУ.

ка'l'НИМИі ООf:ТejpіЯJМИ; фосфо,!>о'баlК-

Не.доолячнсьна ~,~i ктма- те'РИ'НОМ, а.ОО'N).баК'l'СРИІНОМ і мікр.о. .

ТИ"ШП }1МОВИ НИНІlШнього.

РО,К·У, j елеме.нта!ЩL.

Тут

КО.1ГО'СП!fИ1КИі і ро,бітнИJКИ радгос- удоБР~НЮI землі, пів району під ~е'Рі]JJНИЦТВ{)L'ІІ пар- СlНігозатриман,ня,

по,щбали

ЩJlO

ГО·ТУ'ЮТЬСЯ дО піджиrвлення

тШних ор'га.ні.заціЙ добилися під- І О'3И'МИlНИ. Та,кі можди'Во,стімають о

вище'ння ВjpWItаИНОСТІ

зе'рнови'х, всі наші К'І}МОСПИ

і радіІ1О<СПИ, ! •

-по 17,1 цент.не'ра на 823 гектарах. У.наступні 2-3 ·РОі!Ш посіви К,}lКУР}'Д3И району до

слід

довести по

ге-ктарів, роз,мі-

7400

щати її по найr,ращи'Х попередник ах,

ВНО'СИТИ

не

менше

25

то,нн торфо-гно'ио,вих компо'стів і 13 ,4 цеШ'ГНe!J)а з їх потр~бно 13ик,о,ристати. . по 3-4 це'нтне,рИ мінера.1ЬНИХ ко.ЖНОІГО гек'тара rвeIЄЇ площі посіДля одерЖЗІН'НЯ ВИСОКИ!Х }1PO~ до'б,рив на кож("н гelКTap. ву. жаїв зе,!>,но'вих ,на наш~ грунтах Ще кращих результатів доБНl- слід Зlначно, Р'О'Зlширити rmощу Готуючись до груднеВОІГО П.теJIИСЯ ОIiРем'Ї IVолгоc.nи, РЦГОіСlІИ, nше:ниці якої sapa13. є 7500 ГeIК- нуму ЦК КПРС, ХХІ з'їзду КП брmrаДI~, ві.дділ.ки. Так, в комос- тарів, а 'на кінець 1963 року ма- Ук'раїни, партіііні О'Ріга:нізаціі 'КO~1-

з~бра'ВlПlИi по

.1е:скамщ

З се1)ДЕ>ЧНИІ\1

д'ЇдИІВ IlитаннЯІМ зниж~ння заТJ}а-т

привітаННЯ'~1 ~O праці ,на 'ВІrpощуваниіIiУіКУ'РУ'Д5И.

трудящих 3шка,рпаття і всього ,ра-

М. С. Хрущов,

якого пр;о,в{)д-

дянського народу вИ'ст}'пає ЯНОШ жають до'БРИ:~IИ .напутні'!dИі словаКадар. ~ІИ і серде'Чними побажа'ння~пu

Поті.м ВИСТУ1пиlВ першИJЙ се,кре- ~iЦHO.гo здоров'я, те<пло, прощаєть-

тар ЗакарпатсьCl\ОofО,

обкоC\fy

~:",раїни П. К. Ще-р.бм\.

КП СЯ.3 трудівнИ'Камw ВеликИ!Х Лу:чо!\.

Ув'ечеvі Микита

Се'Ргійовитч

~:вечері на честь М . С. раЗЮI 3 керівника;:>ш І\юrпарт1ї Хрущова і }'ТОР'СЬКІІХ гостей в і УРlЯду Уtliраіни спеціа;lЬНЮI Jалі об.ВС'НОЇ фїлаР)lо:нії бро да- ПОЇЗ,J;ОJ! в'і;фув з ~!. М}'J\ачевс.

* **

но ве.'ІИКИЙ КО:ІЩерт.

М. С. Хрущов, И. В. ПіДJ'с>р-

***

пі i'OI. Сталіна, с. Русанів, зі:б<ра- ти ЦІЄ! важливої

кульТУ!Ри не госпів і радгоспів ІІО В JI'Н'Н і Р-ОЗГО Р -, Два дні переБУіВaJ!НЯ Першого ни:И, д. С. Ко,ротче-IJ1КО, Н. Т. но зернювИ!Х м'айже з 1000 ГеІК- ме'Н1ІІ'" 70 ПРОЦеаІтів Д'о. змаЛЬіноі щ'ти діАо,ве соціа.'Іістичне ю!аган- СеІ;реТ<lРЯ ЦК КПРС, ГО,10ВИ Ра- Кааьче,нко 9 гру~ня прибу:.1И у тарів по 18,4 ЦЄ>Н11Нера, в кол- п.10щі 03lUМИНИ'. Пшеницю, Яlt!lЯ за одеlржаlJI'НЯ ВИСО,К:Q,ГО в;ро- ди Иініcrрів СРОР М. С. Хрущо- Львів. ДеСЯ1JШ тИ'Сяч трудящІІіХ гocтri «Більшо~ик», е. РIJiЖIfИ, щравило, РО3ІМіщати: .на зайнятих жаю всіх зеРНIQВИIХ КУЛЬТИ), (lрга- ва в 3а!(ар'патті надОВIГО запам"я- гаряче віта.1И Г.н.ну Радя:нсько,м В!ро,жай пшениці з У'СІЄІ площі люпwнови!Ji. парах, пдасту КОНЮ-І ніЗ}'ІІ!ати ста,р,а'~нии дог.1ЯД .з,а таються ТРУ;ДЯіЩим цьо,го 'І:.раю. }'ІРЯД}" керіlВНИіКів КО~lу,ніСТИіЧН{)і

склав по 30,6 це'Н11Нера з гекта- шини

ра, тр ебУ'хirnщі ОДEJpжа.111 по 27 ня

на площаос після збиРан- 0ЗИ~!WМИ, o-бо,иевому веlСТИ шд-

~дно,річних трав,

8

60,бови:х ГОТО'ВІКУ до ве'сняJНОЇ сіВlби, мо:бі.'Іі- Хр)'що,в

грудня

раZШI

това,риш М. С. партії і }"ряду У'країни.

***

з кандwдато'м у

и;ентн~ів пшеl!пщі з 600 гєкта- !,у.1ЬТУ'!>: вИ'Ки, ГОРОХУ. З}'ІІ!аIl'И ДЛЯ виконання цього' важ- чле'ни, Пре.ЗИlДії ЦК КПРС, перПерший секретар ЦК YroJ)'Cbрів, а. на ОКРCl..'fИIХ діЛЯІLКах наПере'до,ві колг.остrи «Жов'тень», ли'Вого завдання в'сі'х кол:госпни- ШНlм ce'l{'pe'Тape~1 цк КП YItp'aї- кої соціа.lістИ!чноі р{)'бітни.чої пар­

віть оо 41 центнеру 3 ге'Кта,р,а. с. Т,!>еlбуосШl, та іl!Иllі neре~ сів- ків, ро'біТНИlКіврадгоспів, слеціа- ни М. В. ПіД'ГОРНИМ,ка'ІІДwдатом І тіі Янош Кадар з ДРУЖИ1Іою, Більше ніж 100-пудо,вий }lJ)ожай бою ози~ІІіХ, Не'ДИВШIЧИ'СЬ на xo~ лістів Ci.1fЬCЬ1\O';10 господарства. В у Ч.'Іе,ни Презж\іі ЦК КПРС, 1'0- член По;rіТ1бю'р,о ЦК УСРП Бела

зі(\ралlP O'KP~Mi брИІМДИ і відді.'llКИ роші ПОШjpеднИ1КИІ, роблять rroвну І ЦЬO~IY і буде запор}жа }'спіху. "'14I'.11811.11-"'8,18І'.',.,I.118',.II •• , ••••

!

~

!

і

І

!

!

і

,! !

БІв КостянтинІвського району, Сталінськоі області, якІ борються за 200-пудовий урожай зернових з гектара, знаходить

послІдовникІв йонах

В

у багатьох ра-

України.

області,

Жашківському

районІ,

році врожай зернових становив

-

в середньому

по-

~ Украінської РОР Н. Т. Кальче<Н- тіі Шандор Гашпар, які про,вод­

вих.

наприклад,

в

кожному

Чернlвецькоі І.'".':

Запорізької

заходи \JIO підвищенню

заготовили

землеробства,

_.

куль-

б І льше

вносять до.бри,в на ПОЛЯ. В ТеВf'.зено за ,рІк 350 тисяч тонн

посіви кукурудзи.

rt'б ридного

потрібну

!

били

~

ну,

: І Леніна,

М}1Качlвського

куди

гiДipOIВ!Y'3.1a _

кількість

ДОРОГОГО

(РАТАУ)..

_::.' '811."." ,."81181181 ' . І І.' 81 r. :'8 11."."811811. t I.~ І8! '811. І!.:;.IJ 81 ,.1І8Н8118' J .'1 .11.1 І. HeHell.Heo .'1 8Н8 ,'8'1.,

пешта

И. С. Хрущо,ва з Буда-

в 3а/Ка'рпаття,

7

Гj)У~НЯ

райо- І віщбули з УЖlГорода на батьків-

го'стя на- ЩІ~НУ.

веJIика і радісна

ев'ята з бl льш У - ~ І Іюдія. У пере,пп'еIНЬ ._ АА

ють вироБНИЦТIJО і використан- ! І KOHCТIfТYiЦll ня органічних добрив.

імені

У бу дів:никї,в креl\іе:ІгчущыкІгоo

Вони вже

. насІННЯ,

поїз'дку в ко:дго.сл

(РАТАУ) .

Кременчуцька ГЕС дала промисловий струм

об-

ласті в 1960 році розширять

тlївському районі на поля ви-

811 8.1. 1,.: '8 [І •. 1.1'.'

Колгоспи

колгоспі є грунтовІ карти, роз-

роблено конкретні агротехнІчнІ

Київської областІ, і ЗаставнІ-

вському райоиl,

більше,

нових. У Заставнівському ра-

тури

"."8'I.Н.В.I'8; І.І, •• '.!'.'І.·,

-

ніж за останні два роки. разом узяті, ширше впроваджуватиметься комплексна механізація на вирощуванні зерно-

У середньому 175 пудІв з гех-

~ тара, ав ТетІївському районІ,

І органічних добрив

У,;раїнської РСР д. С. КОРОIl'- бюро ЦК УСРП, lle'РШИЙ секретар чеНІКО~!, го,;rювою Ради l\'Ji,HiCTpiB Буда'пешl'С'ЬКОГО місь'I\.'КОМУ паlР-

~ ,КО')І та керівниками обла'сті зро- І жаnи

над 160 пудl,в з гектара. Тепер хлібороби цих районів докладають зусиль до того. щоб збирати 200-пудовl врожаї зерйонІ,

~ Черкаської області, в цьому

! !-

."."., .• ".".".,'.".".".".".".,..... !

200 ПУДІВ 3ЕРНОВИХ 3 ГЕКТАРА

Патріотичний почин хлlборо-

•і і

Назустріч Пленумові ЦК КПРС

ЛС'В.ОЮ п,РСі3l!дії Bep~OB!!OЇ Ради ШС'К}" ка,ндидат 'у' Ч.'l~НИ ПО.'Ііт-

і

-

-

ДІНЯ

Радянського OJЮЗУ

ВОІНИ раПО'РТУlВaJlИ про до,стро-

1 кове вико,на;ння ,c!J3.oїX зо,БОJlj'язаIНЬ.

HaplIIК 'J}ruн1шєстJЮКУ ПFЩено Ш'РIlllИ'Й IIJrperraT ГЕС. Кіреlменчущь­ ка гід,роедеlК'Т'Ростмщіядада цро­

МИісло,в.ий СТР}l)! в си.с'ГЄіМ\У «Д'ні­ rnpОЕШ~j)ГI]»

. (РАТАУ),


2

СТАХАНО8ЕЦЬ

КОМІСIl ПАРТІЙНОГО КОНТРОЛЮ :{

.\Іісяця

заВОАУ ся

"ісяць

КОМ!К ТИI!

ХОЛОДНl.1Lників

добиваЄТI.­

IJ

Лекції для трудящих

покаЗІНи­ дткції і підвищенню !Т'род},кти,в­ ків. 11-міснчнии ща.н Bfffi О'н а но ності праці; 5) ПО КОНl'родю за на 105 ПРОЦе<н'Гів . ПровеД~НIІ B~­ організацією норщ,' вання праці робота

ДО\jісТlШ.\ :І }та

І!

нізації .

)1еханізації

процееів.

цьоч

і

В().Н<І

ХХІ

Значна

з(\'с­ орга­

соціа' лістичне

спрямовує

робітни"ів

з;Щkнення

тру­

партНіної

ОЧО,lЮЮЧИ

З:l!аган~1Я,

,1Я

по

на

нш"рес,lе1JЬ

з'їзду КПРС.

Після

Тика

' : IJ(>ціа.lізщія

безрro.ВIІО , І101,ращрнню

оргаllіз;щії

І\омісії пар-

Я,lьності

ще білш JЮСИ- при

ШІ'Гань,

Я'Кі

потре.бують

4і 8

із

доповіддю

К(lм"'ністів,

роз­

за кінчити

бригад

про

I'ir-ИГ;j.1і

монтні

було

присутніх

у клубі

ряд І'нших

пеКЦІ'"

.'0

И.

«Ра

ків на

_"ІіОЦСnРНІЗначен'ня,

цех

.

11 з'рііоНlТО-

Комісія ВИі!'ЧII.lа причини відста-

організації

ВlГ'СО~ОПР~Д}'кт~~ної . праці .кож- повного завантаження мехаlfі~мів !

ііутnвих

)')ІОВ і

рц і'ншиіХ.

фо,р'М,

R

ЯJiIIХ

СУЮТЬСЯ де"а.lі, ДО ТОГО R П~Ч

RИЯВ:lені Н('.10,1іки ,,(}~іеія де-

Нeз<lJдові.lьна

організація

праці .

крртні nропо:mції як іх }"СУ'Ну- ху, робіrnИ"iL'ІИ і аD!і'ністрanією <:. ТІ!. і lIГрекпія ШВИ,дl{О ВЖИ~lа KO~f'VIHaT)' <rб'ГОВ{lРИ.1lf Ц!" пптан~ т

ан,

.

зокрр-ма ,

ня,

. наМIТИсlll

. конкреТJII

зах(}ди

.liі

"':.1 ;Іliні

роботи

uудуп,

-

всі

ре·

внконані СН .l0МН

На Зflі~!ку: кращі Ячиик (праворуч) ремо!н)'ють

РІ)ЮІ,

--.-

в і

в

трактори<;ти т а І. Захар­

трактор .

Фото і текст колгоспннк~ «БіЛЬШОВI!К» Г. Литовченка, с. РОЖНІ!.

артілі

Itв((,рtnальnuu n.luu-дОСJУіlЮltово

На

В,

.ремонті

відзначаються

Не,года, Т,

партійної не ро3Їйшдося 3 ді:JОМ:. 5 трвмто- мо потуж,ні

заходи

по

Ч.1е~' п~;;~р~

пре-

та,lЬиО lillаліз}'Ва:Jа, вн~ла КО'Н- Комkія разом з KPpiBHWЦTВ<tM 11(>~

:lаХОДIl.

намічено

умов Д.1Я вання і зробlf.lа ВИСIlОВ<Ж, що Д.1Я актнві1ації всіх лекторів.

НОМ) робlТНWК} , ПОШПШffiНЯ ло-, нрвистачає

&

МЗ:j}чеН'Ко

і 'Р'Я{

СРСР>' ~вартадьюfЙ пдан pa'd.OHТY дост- jнши.."{ механізаторів, Нк тільки Прикро , що не всі ще ,1ектори 10 гру·д:ня, С .'ІОВО виmзде пе}}шиnА СНІг, ' беруть учзсть в робоТі Товари' l}(}КОВО до ВИ:КО<рщ:тає-

пра- вих Bwpo{)iB не BJ.fКmIYBaB Пl1а-ну. ства . За допомогою

ВН.1ьність нарахування зарпдати,

(·ТВОРl.'!нrня на.lежнИс'{

'lаІ '

України повністю

Н3 ЯВНОІ

.дОDГ()Дl>Кn.

майстернях_

СllнозацЬ"IІЙ. В с воїй ~ія.1Ь- дянські штучні супутники і кос' IІf'гаинО>г(} РО;~В'ЯІ3ання,не прох~ ~i(rнi ракети», «Міжна,р()дне стаМ€,ха,Нlза-rори наШОI ор КГ3.Д И .m.1Н1 ПОВЗ .уваіГУ .ко·місії: своє- нос-ті Іюна СШfР;Н;1'h r я на чиа.1Ь- новише і l()вчішня поліТИК1 В3JІ.1И зоБQIВ'smан,ня ВИКО'нати

'Іасне ВИК(jна'Ння З&''10в.,ень і від- IшА aKTJf.В. вмrтзжеu-ня ХQ..'lОШ lьпИ'Ків, В''•''ли"'О J .rрива.1ИЙ

т.

КО.1ГОСПfIllХ

ченко

на л е кції бути все

зокрема

всіє І

В.lііСНЮIІІ

-

ВИСТУПl!ла К. Іванішова . Було ЛРО'lИтано і

-

партії січня.

OCHOBHO~IY

д'

чоловік

)·го

ремонт

Вперш"

-

ви'

дО

техніки

rr.BOPIiТf,

«Прим ір:

214

неповнолітніх».

К омуністнчноі

достроково,

не ПО.l0ження про Ko~iciї в спра­ вах

C1'Bop~Ha

головою

J

М.

з'їзду

бе,

покоління,

за'конопроект

раЙП'Р()'~НіО'~I- «У .1ЮДIНIИ повинно СБ.1аді "(r'liciї 5 iHil(ia~ прекрасннм » , :І якою

R

про·

Наконечна

підростаючого

роз'ЯСІІНВ

П~J)Т(}рга'Нізації

тинних

В.

r

наукових

села

проведеНі

КОЛГОСПНlІкам

ховання

П:Jан}'

1І.Дміністрації,

лекцій,

Лектор

басинськнй

забе3lJreченню

ВlгроБНI!~IОГО

ряд

:3 ініuі а ПІВН бригадира тракторнаї бригади комуніста Довгодька механізатори виріШИЛIІ на честь на· ступного llленуиу ЦК КПРС і ХХІ

ВНСТУП. товариша ,\\ . С. Хрущов[! на Jlриііомі радянських журналістів у Кремлі; на бать­ ківських зборах виступив І . КОВ­

ро,БОТI! .

нраl(і ,

ВИ'''Оllання

читано

і

трудяших

року.

1959

ІНІЦІатива

пр()

да,lЬШЮI),

Значн}" робот}' 110 ПО.1іпшенню

.шnся ВПЛИВ па}}торганrзації на бінату. ВИ:РООНИ'Ч'е життя пiJДЛРИG~ства, Багато

їх

Для

повіла

К~)Ііtій,

С ПРИЯТИ .\j!'

політичних

знань. сіди

ІОаНІ.

прове:lа КО~lісія ПО "ОНТРО.1Ю ді-

ств(}реwия

тіЙНQГО RGНТ:РО.1Ю

заробітнuї

ЗУСИ,l­

дострокове

ве~lИ'ЧНИIХ

та

поширення

грудня

10

. .

.

Цінна

311 останній 'іаС Jначно акти· візувало СВОЮ роботу наше сіль­ ське відділення Товариства для

ЗА РОБОТОЮ

ви'соких вир(}бничих

:rШ;і\

Четвер.

І{QШОСП\' "Жовтень~. Тре(\ухів.

('

рів

уже

віДРЮІонтоваяо .

І тов.lеll! до роботи JЧ-.1ЬТИВ8ТОРИ,

сіВaJlКИ, !tа~топлеlК(}п~чі. До KiH~ І ЦЯ цього МІСЯЦЯ

ще

ВlДре:мо,нтуємо І

трактори і "омба·Й,н .

2

трактори д.1Я ВИ-

Під,го- в('зеlIНЯ добрив ІІа ПО.1Я.

А. Грицюк,

l'iРllга.'1I1Р тракторної бригаДІІ .

Кошосп ім . Кірова. с.

По'греби.

ЧОМУ МЕНЕ ХОЧУТЬ ПЕРЕВЕСТИ НА ПЕНСІЮ? Пt"ред Н(l.ми

наказ 1\1іонkтефСТ~ ' мене

ва ОХ(1ІЮНИ здо:ро.в'я СРСР від

в ЖОВТ!Il ;(.q я усунення ВИЯВЛelНИХ lfe~O.,li~ вetресня

11

~( 3JJi.lbНlmii)

Л}}авда,

ІІа

р().БИТLСЯ

все

П('oJlсію.

ЩО

це

тися на :\Іоїіі роботі, Пр ОШ}'

під

1959 р. В нью!)' зазна- б.lата-ДЙ'ІІИМ :В1~Г;lЯ.іЮМ : «Ви, мо,в-

В01l0

може

, НС1Г3ТИВfНО

по'"опи .

відби~

.'1.0-

Н. Гаврис».

* * *

БУ.10 відвантажено 3ЮЮВоН и.к а)! ків . Бу.1n пере-:ведено зБИ'РМІНя 'Іено: .qЯВ, вже СТ1\іРі, вам· ПОТJ)і{}н~ ЙТИ Реда. кцГя надіС.1а.lа "о,пію цьо­ на 53 ХО.l0ДIf.1ЬЮliI\Н бі:Jьше , ніж дета ,lrй на поточну .1і'нію, зал~ «За хороші показники в ро; на пенсію, дати ДОРОГ)' молодим ». ровадж(\но і ря,J, інших заходів . боті по ,медичному обслужу~ .я ж ВЇlДч}",ваю, що у мене ще го .1И'ста ГО·.l0ВНО"}· .1іfJ(арю райо­ в lюп!'редні місяці.

Ко){ісія , я.кУ ОЧ(У,:IЮ6 киму. ніст Ик Н:lС,1ідок, тепер вщюбничий Н.

К,.· чер , д. вічі

(' ВОЮ

ро б оту

;на

зві"""ва.lа 'про

'

••

ОЮj}iJ

.

е " нарТІИН{))

п.нн

а

П.'Рf' WRонується.

В ц('ху

автотракторних

прово-

Rанню

:Jначком

насе.~ення

тина

го

нагородити

«Отличнику

охранения»

r АВРИС

Петровича

-

здраво-

Костян~

завlдуючо-

досить

сНl.Ш,

.

енергії,

ДO~I,1, а гo..l0ВllIe

б

вати,

феJJьдшерсько-акушерськимнkть,

б

о

JЮ;ІЮ

і

I!'J}а:!ШУ'

-

є

багатим

хо·чу працю-

'

свою

епеЦlа,lЬ-

В'ідати

ій

все

о,рганізації. .\.lе nИЯВИ.10СЬ, що дів а ініціаТІГВIІ ко.місії бри Пl'пунктом с. Жердова», СВ'ОО ЖИТТЯ , На ;\ІОЮ ІЮбот}- не '" . .... рe<r.1J1'Ю.сгі штати Ц~lіН"·ПРЗ.ll.1ін~ J А ось і ,шет са)IОГО Т. fаври- О)'ДО жод,ної С"8;РГИ, зауваження, " . б' сь"о<гn пе""ОIlа,п.'. ПрО>в-е-дено ra ДО .pe~arкЦli: ' ти о.кяг flf.IX РІ) ІТ такоіГО Bemr-,..~ (\ ті .1ы\-!\10дякии від наее .lе'IІНЯ. . . . ~начнр ско!)очеюJЯ. Ті;lЬ"И за раП кого ПlДПРИ€;\І~тва, І наМІТИЛИ ( рошу вас ДОП(})fОПIi )ll.'!ні виІ все ж )Іене хочуть при Мj"СИ!ТИ. ''''''ши ХУНО'!{ ЦІ,О>ГО З!'RОНО;\l,lе<но ДО 12 КОіриетаrи своє п:ра.Ві(І на працю . піти ІІа пенС'ію. При 'dеДП}llІкті створити ЩС qnтирк, ВlЮн а чп.> '6 " 'J!' '" тиr.яч капnо-ваНl'ів. ПродIWnrв- 16 К. І).:ІО а ов Я:JI\ІВ КОЖНІ І' ІЗ НИ". ,.., І" 'РОО\ІЇ,в Я за'Вц)'lO )!etдЩ'!!П,1'О'М у 'lІемає т.ра,нспорту. Майже ні,ItЮИ О;Пllи "ОЩСІІ не І1ІД си.ч- охопи-

Зараз

5 ;I\О')!іс.ій: 1) ло здНtс- вісн проні R !\f'X}" 3jWC.111 ІІа 1,5 с. Же1>дQ,ва, а 25 ро.ків працював 11(' RlfДі .1Якrrь ЙОГО , МСДI~кю!ен1'И ;{:\ ВIІ"онанням пропента. В ці.'10Щрайпром- фе ,lьдшеір()~ у Бро:в.а .рзх і Києві , з ГОГО;lс.ва 3М)'IJlII:ІНИЙ НОСИ'J'ИI на .1еРЖЗnНJtх ~Ю!()В,l('НІ,; 2) по ком;бінат ;10СТJ}OI\О'ВО пи'Конав річ~ аа веr.ь ча~ своєі РOlбоrги не 111М! П,lеча·х. Нещодавно ДИlРе;ктор lIЩоI\ООНТJ)n .1Ю ;1;1 Нl\іrтю IІР{)Д}1щіі; ІІИЙ ща,!! ПП ІЩ.1)'. Нес\!а.н зас- і/,{lДНОГО за}'ва.же<ння, 3 1957 ]Ю-,1Н В, БогачеВСI.КИИ забо<ріOOfIfВ '» .) пп КОНТРО,І1n ,1;( раціональни:м !\)",KO..1JI Merнi MIIHy:rO 60 IЮ'Ків, брати 3 шкkшного, КО.10ДЯЗЯ вод}' .. . 'І )та В ЦІ О'!" КМlісіі партіііногn іЩКО'РJ[·С ТМ!IІЮI наЯВНОI l впро- • " дехто з,,~рів.'Ників се.1а став на- Д,lЯ потре:б медпуНіК'І'У. 3веРН}lВСЯ Нl"НIІЮ

KOIITP()·l~)

Па.1ЖС'IІI1Я'" НОВ () Ї техніl\И, м (;х а- І\О·ПТРО:JЮ.

ВикоН'уючий

В. ЧесНОКОВ, сію . 3 ЦЬОіГО приводу ж"не дещільіllСТРУКТОР райкому I "а рм вwк.щка,ш на за'С-іДa:JіНЯ ~a 311НЖРl!ІІЮІ rобіва,ртості проКП Українн. сі,ll,ВИ"{)!І"О)['У. ДіЙIll:Jона. віть до _ " " ____________ " _ , , , , , _ _ _ ---- ,того, що це питання 0.бго'в().рюва.1И '. _ , _ "' 1' ,. . . ~ на сі .lьвихО'н.ко, ,!і, a ,lC більші,сть

«Вfffi:гцеllі в .lИ'с"і факти в підтве~,J,I!';rnс я, Фелд­

ше'Р К. П, ГаВРIІ~ протягом в.cьo~ го час.у с,воєіроботи СТЯГІНС!НЬ не

має. Недивля"шtь на свій по'хи­ ЛИЙ в1.l\, З евюїми ООо.в'SEзками щраВ·.lЯЄ'ТЬСЯ хо,р{)ше , зо'вовідзначаlВСЯ

ІіІ) АСА Р АД, И Н( , ЬІ\, О]

ПО

неО.ЩНОіраГ(}ГО.:Jівсь.хі!Й

лlliа'РСbJ"і-й ді.1ЬІнищі і Щ)і райо,нній

.'IiKaj}Hi, В С. Ж~рдова і на'в'Ко­ лишні'Х населе<ІrII!X ПУїН!Ктах за OCTaHJНi РОКИJ ~ClМa.є CM~PТHOCTi, ділыІщл,'

дитячої ОЧОдена

К. Га. I!'РИСIO:lІ , € ОДНОЮ із ' кращих

* ••

СЮdеНlІ\а, щоб взяти "ОІ.'1а!НДи:ро.ВОЧlне пос.віД'Че.н' НЯ, то він у Пij)1І-

СУ'ТНОоСті гро)[адяіН

оБО'В'Я3ІКI!і го­

OCHOBHO~I-Y

поmrгатн, що;б Л лішов на пен- я·ко.еь дО Г{).10ВИ' сі.1ьра,дит, Гера- в 'раЙо·ні .

ніз;щїі та автnчашза.ції виробlllf''іИ'Х проце<сів; 4) по ,f(О'Н1'JЮДЮ

•ТІ-_

ну.

,lов:!і'каря Т. Іваненко повідошгв:

Де все ж таю» причина, що безnіДСТ'авно т . Га~РIІ·са та" ,І1аПО.1еглИJЮ «;ВІІ>-

ста'в картаТІ!. м·е:не. Таке ста,ВДt>J!-

прмюджаЮ'l'Ь»

на

пенсію?

Може

НЯ ДО . Ме1Іе, Я'К спеціа.lі'ста, вва- на це ві'д,пО'вість ви.коrн·"().)І .сіль-

~I!IIГO Ч.l(Чlів бра ПРОТИ того , щоб ЖЧlЮ Н("НЮ!Р:\lЗДЬНIІ" I . ТИМ 6і,lЬШf, еькоі Ради с. Жеордова?

·Ю Д И .Н· И

---,--,--_#.:>-#~,,.--_ .............. ,,. -.#_#.... ~cь~~-,'II·ц-ь. 3,о,.п4#0.....#чr-и. ,. . -...нг~r-I-.І~. .-и-r--l. . ..в~...~ ...."'.. -и...: rПjJUJlЖНЇЙ історичниіі дінч :

Вина !інці і 1\(І.l~I\ТНБII , які H~ ви· кu,ну- почала Р)'Х , В!"JlИке значення ЮТ!.· :Н''РжавнGТО !І.Н,НУ , С.lабі КО,1- Я·ііОГО г.шб(}/(о розкрив това'риш 1' р)'бі.1НХ від праці об,lИЧ дивить- гоеРI! і рцгоспи. Чи ~I(}Жllа у..:- М . С . Хрущо,в. «( Цінні{'ть j б.lа,.'Я на нас вся краса ЛЮДетва'», піш!!о ИН! до /(о~уніз){у , ЯКЩu Є горо;:(ство вчи'н' ка !(ієі .1 Ю;(ШНІІ ,

« іІЮ ;lI' I.КІ' і}ратерство в їх устах н!!фразз, а іСТIІ'на , і з за-

так !l1I~aB nа!}л Ма,ркс про аі дrтаючі заГОIlI!? Звичайно, ні! _.- ГиВоОРШВ він, -- IJ ТЮІ}" щО ('воіх С}'Ч&Сїllиків-пролетарів. На IІРОТIІ,~{'жніс'ГЬ /(апіта.lіЮlOві не ~:1ITe'jJia.lbHa заіН'І'е-ресова; ність ні С,10ва з нов:ою СШІОЮ зв}'"' соціа,lіз.){ не терпить нерівномір- ШТО'ВХН}\lа її нз такий КіРО1і, а

llракторист 'михаЙ·.10 Довжи~ і ба"J" " VI.'" "иА ІЛ га то інших, наС;lід),'Вали· приклад інженерів і теХ'ніl\ів т·епер ПОЧIfГаганової . Відстаючі бри'гади, Я'Кі нається ще одна Ч}'дова СіЩ}ава:

во!Ни ОЧОЛИl'Ш, БО'Рютьея тепер за звання комуністичнm:. Г.1иUоку рацію )11І,1а Ва,lе.нтина Га:гllно;ва, коли го'Ворила на чеР1\fневом)' Л.lеЩ1)lі ЦК КПРС~ « Відстаючі можуть стати перс-

І\.<ращі інженери-~еханіlJш і техні­ r;И~~lехаllі.ки 3 заводів, фабри'к, устано'В ЇДУІЬ на роботу· в IКО,1ГОСШ: . KOM}~Hi3M це наіЙ{)ідьш ви~ со-коорганізованнй лад на· зet'\lді,

"аТІ> у 113іШ час, І\ОЛИ Мlr ГОВ(}РИ- ності і ;\нrпропорцій в розвитку. ідея, іДfйна відданість ком}"НЇемо про Jюдей ПeJ)!IlОЇ, в світі Соціа:rіз'! це 1І0сттпа.:JЬНИЙ тичнoorу ,1 аю' . І в ім'я цього Да- довими , ЯіІ\ЩО самі цього заХО-j це с)'сnільство .1юдеЙ-ор'Ганізатокраїни сО'Ціа:Jізму . Р}'х BCL(lro rу{'пі .1Ь<'тва. А забез- д,у .lЮДИ'Н3 йдс па о<:о,бисті жерт- Ч}"'Гь, якщо вчаено j добре ім .10- рів, де кожен Зі\атний уміло по-

Ріl\ ТО"У народився Ч}'ДОВ!ІЙ печиТlf такий Р)'ІХ ){оже тільки ви» . Рух поt-лідовни>Ків Вале<lІТИ- ПОМОЖУ'!'І, сильніші товариші», б)"д),вати СВОЮ роботу, Допомо'гти рух Y.1apHI!!J\iB і бригад "омуніс- ДО,П())ІОГ~ прредових. бі.1ьm до- НИ Га:гановоі говорить ПРО висо- Так, зараз усе юфішують пра- товариша~l, до биТИ'с я загальНОГО

тичної праці. Він охопив усі ~ відчених і знаючих , ТlЩ ХТN ку ,,(})[уніспrчн}' свідо)liсть T~ ('феРI! rpO!>la;(CI,Ko·ro й особисто>го ві]П~f; і яазнаг, тру;uнощін . Ї:Ієйність радян~ьк.их ,qюд('іі. ЖИТТЯ ,'ІЮДИНИ --- пра,цю, .навНІі :ційСIІЮВНIІ томриську Соuіа.lістичниrii ,іад }"ЧИ"J1, ,1ЮЧ;ШІІЯ , поБП' і скрізь пород- 5за6~IО.1(1J10~I(}ГУ в прапі, чудовп дину товари'сь;кої ВИIJ)}"tfКИ і B:ra6жує і п:р{)бутдж)"є іlaве, "ому,ніс- показа.lа Ва .lе!ПИ'ІІа аганова . мо"дапо'Моги, .б е'3КОJ)lfСША!ОСТI" І тичне в людSF.\, Вlталює Зa.JIиш- ( Прошу Пl)ревести ме.lІе у BL,cTa- справжньої :rюбо'Ві д-о людей. ки старО'го, робить життя ЛЮДей юч)' брита.ду. 3000В'ЯЗ}"ІОеь .'10- ПОР}"ч З ВадеНТИJlОЮ Гагано'Вою I\ращОО!, :щістО'внішим. « Вчwnreь, весТІ: її до рівня пере-ДO'IlОЇ» працюва.1lИ ВIm}"скниці ФЗН, Во-

r

витта організація праці і ,роз- }·,спіху . К;РИ'ТИl\а діло)!, реа.чьна ста.нОВJ\.а СІЮ. А ЦЯ цього необ- практична ДОЛОЖ1га ТИ'М , хто відхідні доевід-чені й знаючі органі- став, __ ось ЩІ) б}"]є непохwгзаТОJlИВIІJ)обниuтва. В стаrn « Як ,

орrа.Нlзувати

салій

в ci(~Hi

? змаган;ня, »,

1918

напи>-

НИ?d морапьним

. , . . . Р') В , 1, маfiб}'Тнього.

IлеНіН підкреС,lЮва.в, що « ор.гані-

3а'КОНООI

людей.

Високі м()ра.lьні Я'l\осri I1J()oДИ>­

за.ціАних та/1аНтів у сеЛЯінстві й НИ майбутнього вже зараз видно збе]JіТ8ЄТЬСЯ в ни працюва:rn гірше і З3lj}0БЛЯJIJI робітнИJЧОМУ клаеі багато, і ці в НІІШИХ суча,Clю[,ках ударни·

lIРацювати і ЖИТП по",комуністич- Црfi ї: ,1ИО НИ1ri Н(}Мр> - - нашreано на прапорі Музеї РеВО' ,lюціі в Москві раЗО?d

6ригад. « Розвіднwка,МJI

3

)І~ІШ(', І Ва'Jlентпна ЩІ за нака- талаІНТИ тідьки-тільки ПОЧИllають ка..'\ і чденах бри:rад IКО.~I},'ніеТИ'Ч-

:майб'Y'l'" ЛеJ!інськИІ~1И декретами, }}еЛЇ.кВія-1 ЗOt.'і a~YЇHicТJ)aцiї, а за ве.'Іінням У'свіДом.lювати себе, прокидатИіСЯ, ної праці, посді~О~НИ'"ах ВаіІен·

нього» назва.1а їх на.ша пар- ~ІИ комунісТИЧНИХ стБОТН1f({і'В, зо- Во1асното серця піllма до них на ТЯГТИСЯ до жи'вої, творчої, ве'ли- тини ГaгaH~BOЇ, пе~едовиках протія в рішеннях ЧРJ)В'Н('ВОГО Лле- б(lв'язанняяи УДЗРПИ'Rів першnї , ВIfРУЧКУ і ЦЮ! вкаЗaJIа ШіІЯХ д,'ІЯ кої ро'боти, братися са'мо~тійно МlІсло'воеті ciДЬCЬKOIГO ГО'С.по-

НУМУ ц.к КПРС.

п·яти:річ"и .

І сотень і ти<:яч передовИ'ків, Такі до б~,дjвнИ'цтва еоціа.lІістИ'Чного да.ретва, 3 іх НarI'Xнен'Них і ,муж-

А,1е }' ве;lикій аliМії б}'!дівни.1иrт цей - ' історичнlfЙ дО'к:у- ПJlОС,1авде~і. М~ЙСТ}}И' нашо1 про- с}"<:rпідьства». В на,ші дні о'ргані- ніхобдич « ДИВlI1J'ься на нас BCJI ,;ів "ОМ}"lIіЗМі}' , крі'М передових 83-/ ~!CJlT , 11 проста радянеька J)О'бп- МИСЛОВОСТІ І С1ЛЬСЬІКОГО господар- зщійні таЛil>НТИ ТJ)}"дящих р{)з~ краса .1юдства».

rVJiїllJ ~ і загони віжстаючі: ~іль· ЮШЯ

Ва.1еИТJIН3

TaГМl&&a - І ства, як шахтар Мико.13 МіМ~Й, І'ортаються на всю свою · боrатир-

В. НllllбановсьнмЙ.


Четвер.

10

грудня

1959

СТДХДНОВЕЦЬ

року.

з

Грудневому Пленуму ук кпрс і ХХІ з'їзду кп Українu-zідну зустріч! Виробництво молока в колгоспах і радгоспах району

Виробництво м'яса в колгоспах і радгоспах

за станом на

району за СТаНОМ

на

1

грудня

1

грудня

Назви сіл

Назви сіл

Назви сіл і колгоспів

колгоспів

і колгоспів

100,0 Русанів, ім. Стадіна 78,9 Літки, ім. Калініна 68,5 Рожни, «Більшовик» 3азим'я, «Шлях Ілліча» 62,9

24,8 44,6 53,6 29,0

ЛіТКIІ,

ім.

Русанів, Рожни,

Гоголів,

«Червона Україна» Пухівка, ім. Ватутіна

Требухів. «Жовтень:. 3аворичі, ім. Кірова Погреби, ім. Кірова

54,7 54,2 50,9 48,3 42,1

20,5 34,3 2fJ;7 17,6 23,3

ім. І-го Травня Назви радгоспів

37,9

18,1

«Бобрицький) «Богданівський» «Зоря» «СеМlLполківський» Імені Щорса «Великодимерський»

36,3 34,6 32,6 31,1 29,6 25,9 44,7

26,9 13,6 28,4 18,3

Сталіна

«Жовтень»,

Гоголів,

«Червона

Зазим'я,

«Шлях

YKpaїHa~

Ілліча»

Погреби,

ім.

Кірова

Заворичі,

i~I.

Кірова

16,~.

Стафієнко О.

Г.

колгосп Ім.

Сталіна, с.

РусанІв.

Кабиш Г. А. колгосп ім. КаліНІна, с. Літки.

З086 Корнійко Г. Ф. колгосп «Жовтень», с. Требухів. 3080 Постол М. С. радгосп «Великодимерський». 3057 Пиндюра Є. К. колгосп «Більшовик», С. Рожни. 3051 Литовченко С. О. колгосп ім. Сталіна, С. Русанів. З041 Бабич М. К. ,колгосп "Жовтень,., С. ТребухІв.

ЗА

неш,

70 ЦЕНТНЕРІВ М'ЯСА 320 ЦЕ НІ НЕР І В М О Л О КА

ВСЮДИ

чистота,

ПО'РЯДО\\.

«Бобрицький» Імені Щорса «Зоря» «Вели:кодимерський» «Семиполківський» «Богданівський» По району

3

кіЛО'ГР'а'ми сіна,

15 -

.

300 ~eHTHep~'B

час,но

проводиться

ВИlflозка

гною.

У капітальноиу свwнарнику, де 400 пофосят, також молока на 100, сиро. КО'Р'МИ Ж підготовляються

l роюlїщено

г.e~TaPIB.. . СІ.1ьськогос.подарсьКІ~~ І ДО' ЗГОДОВJ."вання

де

100

грамів концентра­ КПРС.

Годівля

працювати

корів

і

доярка,м.

підготоюени'Ми

І.орма,ми, хороший догляд сприя·

ють підвищеlНllЮ

ТРИ1ВалИ!Й 'Іас доярка Євдокія Вор(»На 'була у першій п'ятірці по надою f!!{J.lOIKa від закріпленmx

3л нею

на відто·

гія

-

редколе·

багатотиражної «За

газети

Вітчизну».

Колгосп «Червона Україна». С. Гоголів.

Б3ЯЛИ зобов'яз,arн·

ня на ДР}1ГИЙ рік сем~рі'І'КИ. Во· ни вирішили боротИlСЯ за 70.

K~piB. Вона

Щ)М1Нула,

що;б у 3MaIГMfHi ВИіЙ'1'И п~ремож­ ц~, 3Д{Jбу'l'И першість.

Шдведено

ПЩСУМКИ ,роБQIГИ 11 місJllЦШ, На

тваРИ'Н'ЮllКі!вза

100 ГЄІКтарїв 'У'гідь :колгосп ВИ­ РООИJВ ·по 406,3 це.нтнера молootа. Серед доярок на перше мі{:це вийnmа Євдо'Кія B~pOHa, ~ О'дe'l>жала

по

кіЛQгр:а.мів.

3-818

Вона бо,реть,ся за те, ЩО'б В3ІЯ1'е з(}ОО·в'Я3aJНня над{)їти по 4000 кі.10гра'мі'в моло·ка від ,Jiорови ВY.lКонатИІ до' Д'ня ,від'К}JWТТЯ

ГОВОТО

ПлеН}"МУ

чер­

ЦК КПРС.

В. Омельчук, зоотехнІк.

Колгосп ім. Калініна, с. Ліl'КИ.

На знімку: доярка рона.

€.

С.

Во·

Фото О. Савіна.

ЧЕРВОНИЙ ВИМПЕЛ ВРУЧЕНО 9а }'Іro1іХИ в роботі, найвищий надій м{}ло·ка від за.крtп..тЄ'Ни~ ко· J)iE п'я·1'Ь раз вручалИ1 пеrpеосіД1Н1Юі вИ!Мшm до я·рц і

Надії Гордієнко.

За останній час їй довелося по­ СТ}"lIитися

першісТJО

в

змма,нні

ДОЯРО'К1VраСШlі&сЬіКОТ(}

в ідд і л,к У радгоспу іІМ. Що'рса. А,'1е це' не надомо. Надія Миха.it.1івна п(}ліп­ ШИі.1а доrляд за короваlМИ, !Годів­

;1Ю їХ, і тварин'If прибаВИЛff мо­ лока, щО' дадо можшr.вість ДОJl1l}­

ці знову вий-rw lIa перше місце і оде'ржати' lleJре'ХЩJ;ний червоний ВИМ'lle.т.

У Пе!ршо,му році семирічки На­ дія Гордіє·нко зо·бов'Я13алася мер­

3500

кі.тограмів ~ю.10Rа,

надоі,1а по 3770KLT()iГJ)a-

В. Гончаренко, обліковеuь.

• ••

Першою в радгоспі «СемИ'Пм­ кіБ'СЬІКИЙ» викона,'1а річне зо,бо­

в 'язаН'Ня доярка Єди~аве'та Ре. П'ЯХ. Вона одержа:Jа по 3431 'Кі· .10гра'иу

МО.то·ка

від ,кожної :ко-

ро·ви.

Є. Козуля, зоотехнік.

МІСЦЕ Рf\.Йону В ОБЛf\.СТІ У газеті «Киї.вська правда» за корову за листопад 177 кілогра.

центнерів м'яса і 320 центнерів 8 грудня надруковані зведення 'мів. ДеЯ'кИІХ успіхів доби.1ИСЯ тва.,' молока на 100 гектарів сільсь'ко- про виробництво молока і м'яса Район реалізував на м·ясо ху-

тів. До'l1ре

Тварwнники

по,стаюсний

Рейдова бригада

добре. ПРИ!J)іст

силосу, Дояр'ки іскота'рі Юlатаються за мів на КОЖІНУ голову.

,кілограмів сі'ІКИ1, SFКa здо·БРЮf>­ те, щоб вико,нати зобов'язання ться мелясою. Крім цього, на по виро'бниц'l'ВУ ·А!о.то'ка до Д'НЯ, літр HIb~o·eнOIГO молока вони оде,р­ від.криття чер:говоl'О Плену.му ЦК ,І

потім

ді·В:ІЮ.

У:ІДЬ, виро.бипи по 279 цен:н, жи'Вої ва'ги свиней, які на Biдro­ 15,9 цє'нтнера fiI.1b- . . ше, ніж по к О.1ГО спу в цілому. ДlВЛІ, щодо'би СКJIадає 650 тра-

6

жують по

ПЕРШІСТЬ ЗДОБУТО

11 місяців)

Добре 1'}"т ПО'Ч)'Вають се,бек~ро­ РІВ, або на ВИ, ко~ній щодня 3ТО'ДQВУЮТЬ па

2396 2794 2284 2165 2364 2244 2419

Прші справи з УТРИ'маННЯ~1 1''1ЮТО'МУ буде оде'ржани,jf першим а вже с~иней на в.і д го д іве;1ьЯіЙ площад- приплід поросJИ' .від 60 мато'К, у ~liB. ЦІ. Тут мокро, не завжди своє- бе'ре3'ні _ від 27. l\IОЛОДНЯК б}'­

під hонmро.ль ?(іо.мадськосmі

у коріВНИіКал

262,6 247,6 242,5 229,0 211,5 186,6 1252,3

Назви радгоспів

жати по

Виконання соціалістичних зобов'язань по тваринництву­

Тепло, заТИlШНО

1555 1913

3021 Нестеренко Н. П. колгосп «Жовтень:t, С. Требухів. 3015 Зінченко М. С. радгосп імені Щорса. 3012 Соловей Г. Ф. колгосп ім. Сталіна, с.Русанів. 3006 Рогач О. Г. колгосп "Жовтень:t, С. Требухів. 3002 Гордієнко Н. Ф. радгосп Імені Щорса. 2994 Фесюк Р. В. ,колгосп «Жовтень:t, с. ТребухІв. 2979 Донцова М. М ..колгосп ім. КалінІна, с. Літки. 2971 Ганжа Г. В. колгосп «Жовтень:t, с. ТребухІв. 2970 На.1іс Р. В. колгосп ім. КалінІна, с. Літки. 2964 Довгодько М. Д. колгосп «Більшовик», С. Рожни. 2961 Більська М. П. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 2952 Гуть Л. О.колгосп «Червона Україна», с. ГоголІв. 2952 Батечко Х. д. радгосп "СеМИПОJlКlвськиА:t. 2949 Коваленко У. Н ..радгосп «СемиполкlвськиЙ:t. 2942 Корнійко В. Р. колгосп «Жовтень», с. ТребухІв. 2910 Корній ко Л. І. колгосп «Жовтень», с. Требухів. 2906' Крикун Г. Д. колгосп "Червона УкраїнаІІ, 'С. Гоголів. 2904 МонолІт К.. П. колгосп «Жовтень», С. Требухів. 2893 Ковбасинська Н. К. колгосп «Жовтень», с. Требухів. 2890 Ростовцева Р. М. 'колгосп «Жовтень», с. Требухів. 2879 Приходько Г. І. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 2876 Бабич С. І. ·колгосп «Жовтень», С. Требухів. 2838 Швачко К. М. радгосп «Семиполківський». 2828 Гаценко К. С. 'колгосп "Червона Україна», с. ГоголІв. 2810 Гарбуза Г. П. радгосп «ВеликодимеРСЬокиЙ:t. 2779 Ячник Л. Д. колгосп «Більшовик:t, с. Рожни. 2766 Компанець У. Я. радгосп сСемиполківськиЙ». 2764 Харченко Н. К. колгосп «Червона Україна», С. Гоголів. 2741 Герус О. С. радгосп сСемиполківськиЙ:t. 2740 Гарбуза Г. М. радгосп сВеликодимерr.ькиЙ", 2739 Баран Н. В. колгосп ім. l·го Травня, с. MoJqМlJ.Ь. 2729 Соколова У. П. радгосп «СемиполківськиЙ:t. 2715 Кукшин Г. Г. радгосп сСемиполківськиЙ». 2709 Литвинова М. П. колгосп «Червона Украіна», С. Гоголів. 2693 Кукшин П. П. радгосп «Семиполківський». 2685 Тишківець Н. Н. ,колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 2684 Логвиненко Г. П.колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 2683 Приходько О. С. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 2673 Верченко С. А. 'колгосп «Більшовик», С. Рожни. 2664 Панченко П. І. радгосп сСемипол,ківськиЙ». 2662 Макаренко Є. П. радгосп «Семиполківський». 2662 Савеленко Л. Ф. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 2652 Луч,ко М. С. радгосп «Великодимерський». 2638 Гайова М. В. колгосп ім. КІрова, со 3аворичі. 2616 Харченко Г. П. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 2611 Отрох Є. І. ,колгосп ім. І-го Травня, с. Мокрець. 2573 Євтушенко М. М. радгосп сСемиполківськиЙ». 2525 Кеуш О. Ю. колгосп ім. КІрова, С. Заноричі. 2525 Компанець Т. М. /радгосп «Богданівський». 2510 Яременко Н. У. колгосп ім. КІрова, С. 3аворичі. 2510 Зіненко В. С. радгосп «Богданівський». 2440 Галицька В. Т. колгосп «Шлях Ілліча», с. 3азим'я.

Філіпович Г. І. колгосп «Жовтень», с. Требухів. СО.10веЙ Г. А. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Жук Г. Р. КО.1госп Ім. Сталіна, С. Русанів.

на першій ді.%нищі. К}";(и не гм·

2149 1918 2111

193,6 172,0

і

Зl48 Марченко М. 1\\. колгосп .ім. КалІніна, С. Літки. 3148 Кришин Л. І. радгосп імені Щорса. 3128 Харченко О. П. ,КО.1Госп «Жовтень», С. Требухів.

І

258,3 216,9 208,2

Пухівка, ім. Ватутіна Мокрець, ім. І-го Травня

від закріплених корів за

3156 Пучок Т. П. колгосп ім. Калініна, ·с. Літки. 3152 Кондратенко М. З. радгосп «Великодимерсь·киЙ». 3151 Безпала К. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 3151 Верченко С. С. колгосп "Більшовик», С. Рожни.

3125 3098 3097 3096

2942 2956 2530 2872 2654

(доярки, які найбільше одержали кілограмів молока

6342 Пильтяй М. 3. кошосп ім. Сталіна,с. Pyca~iB. 5849 Безпала П. Т. колгосп ім. Сталіна, С. РусаНІВ. 5036 Бобко М. М.радгосп «Семиполківський». 5011 Кваша В. К. ІКОЛГОСП ім. Сталіна, с. Pyca~iB. 4699 Ряба А. А. колгосп ім. Сталіна, С. РусаНІВ. 4033 Божук Г. Ю. 'колгосп ім. Сталіна, С. Русанів. . 3863 Ковбасинська В. О. ·колгосп «Жовтень»,с. ТреБУХІВ. 3818 Ворона Є. С. 'колгосп ім. Калініна,. ~. ,Літки .. 3783 Трохименко П. І. ·колгосп ім. КаЛІНІНа, с. ЛІТКИ. 3765 Гордієнко Н ..М. радгосп Імені Щорса. 3683 Трохименко П. П. колгосп ім. Калініна, С. ЛІтки. 3640 Петренко Н. І. радгосп іменІ Щорса. 3572 Клименко А. І. радгосп Імені Щорса. 3526 Савченко Є. П. колгосп ім. Калініна,с. Літки. 3526 Москаленко К. Л. радгосп імені Щорса. 3431 Реп'ях Є. П. радгосп «Семиполківський». 3400 Барланицька М. І. колгосп ім. Калініна, С. Літки. 3369 Величко О. І. радгосп «Семиполківський». 3347 Ханро Г. Г. колгосп «<Більшовик», ·С. Рожни. 3347 Касян М. І. радгосп імені Щорса. 3320 Миронець К. О. колгосп «Жовтень», с. Требухів. 3282 Воловик Г. С. радгосп «СемиполківськиЙ». 3272 щур Г. О. колгосп ім. Калініна, с . .літки. 3269 Щербина Н. К.колгосп Ім. Калініна, С. 'Літки. 3268 ГоробеА М. Ф. ·радгосп імені Щорса. 3267 Ковале,вська М.Г. колгосп ім. Калініна, С. Літки. 3267 Духно Л. С. радгосп імені Щорса: 3228 Чикиня Г. Х. колгосп «Більшовик», С. Рожни. 3226 Таран М. А. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 3215 Юрченко П. С.колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 3209 Музиченко Н. І. колгосп ім. Калініна, с. ЛІтк.и. 3190 Павленко Г. П. радгосп імені Щорса. 3179 Лисенко Г. Ф. радгосп імені Щорса. 3171 Рак М. Ф. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Зl61

406,3 382,4 378,8 293,4 263,1

ВОНИ ПОСІЛИ ПЕРЕДОВІ МІСЦЯ

11,6 21,3 і

Ло району J:I ....................................

ім.

«Більшовик»

Требухів,

.мокрець,

Калініна

npOДYKТWBIHOCTi.

,

.

В'

в

колгоспаJC

і

радгоспах

об.ласті

РИІННИКИ і У виробництві м яса, І господа'РСЬЮtх У,ГЩЬ. IдrOДOB~- за станом на І грудня. Я.К()1'О є п()· 61,2 цеlн'Гнера на 100 ться 287 'свиней, Їх у першо'му. ПО виробництву молока наш гєктарів )'Гі.дь. ЗоБОВ'Я(J'ан'ня -І кварталі 1960 :року почнуть зда- район ce~eд. 31 району Київщини одержати по 64 це'нт,не:РИ1 бу- вати .на м'ясо. Кр1м ЦЬОГ(}, Є на 15 МІСЦІ:. одержано молока де вико'нано ДОСl'роково. Для зда-! б.'1И3ЬКО 400 пороеят, яких не· на 100 Г~TaplB 2С5ІЛ2ьсзькогосподар-

доби і пти}!.і У живій вазі на

гектаІ1'в

100

сільськогосподарських

угідь по 44,7 центнера, що скла.

дає

69,8

в'язаНRЯ;

процента річногозо~о­ одержаВ0

СВИНИНИ

по

Працівнwки ~fOлочно·товарної 21,З.uентнера нІ! IOOreKTapiB . ,. . . ських угідЬ по , центнера, фе>РМИ>, з(}бо,в 'язавшись оде'ржат;:! ЧІ 1Ііі! М ясю ВИДІ.lен(} молодняк щодавно ВІДлучили ВІД сви'нома- що складає 87 процентів річного орисі землі. По ВИРОбницпу в Щ'!Jшому році Сl'миrpі'Ч;JШ ·по В'NlИкоі рога,тоі худо,би. ТО'К, 25 ,раз:ОВИJ(свкно'маток. У зобов'язання, надоєно молока на м'яса район заЙМаЄ 23 ьЩ~е.


~4__!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"",!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"",!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!,!!!!!!!!!!!!!!!~C~Т~А~Х~А~Н~О~В~Е~ц;;ь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ч;е~тв~е~р,~1 О грудня ..... •

• ~4

c. .~~.__. з

•••••

У ••••

• • ~ ............... +

,

••••

- ••••

+

БЛИСКУЧА ПЕРЕМОГА

+ . . . . . . . . . . ,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-................ _

редакційної- nоштu---. ~J

РАДННОЬКОЇ МЕДИЧНОї НАУНИ Японська

громадськість,

се.1ичезною

Ч И Т А Ч

Ог nЯД ЮДПД триває Понад

уч;нів

l100

,'..

!UЬJjJНШJ

'f'!JLOX ІПl\ід райОіНУ ВlК:ІIОЧИЛИСЬ в

Юні Пj)Ж~ЖНIІJШ

IJсдat-Щllf

J

~Io.l0дi раИо.нного

це,нтра.

Той,

:Красилівської, ПУ'ХіЕ" в неці 110 бути

Б УЦИl1'КУ·

Cbl\(}Ї, П(fГРelбської, РЛІ;НЯН:СЬКОЇ, ВИJгу,рівсЬ'КОі,

міської М

1

не

'1\)'.1ИПИ,

СвіТИ.1ьнівсько'ї і І\ОЇ І\аршни.

ЮДПД реСП),lб:тіки.

навчаlН,НЯ

A;JH

пиків

~

юних пожеж- -

в vкре-мих школах

-

не­

роботи,

виmyl'ю\ються

IIР{)

чаЙНIУ. Та ня Хісако Нагата вилікувана від

А ~fИ 'на це відпо,ві~о: -

гардеробу

обс.1У-

Писати треба ДО тих пір,

пг,nя'дк"

n

'"

тут не буде

ми, 'віДНОRИ.1а мову і почала го-

ворити зрозуміло і до<:татньо го-

навеДе'нии лосно.

'8

Ми вдячні Радянському СОи·ого благ . ородну І. б ез-

-

юзу

за

корисливу

ЖИJННІ,,:ків

l:nГ{\ ПОРЯДl\У.

гарде<РlOб}", Тя' така

Б

японськіll

!.вить:ів, ли т}'ди ,'І)I!JВІИ rnoобі:дати. ДOIВ1ГO риканської атомної

бомби,-

кореспонденту

OXOIjJoOiНiЦi'B грома.дсь-, че<катИІ: Через 15 ХВИ.1ИН перед Звістка про успіхи радянських лі~. НЮШ 3 явишгсь вице.l1Щ ще чеjJ'ез карів у вилlкуванні тяжкої хво-

І' 5 ХВИДИ>ll -

ровари,

Jші-б, а ще пізні- роби, що

сталася

атомної радіації,

І ше - - еl1П, ХIОЧ:Uи

внаtлідок

ВИК.1икала ве-

З&МОlВilЯЛИ .1ИчезниЙ інтерес в японських ме-

Ч І)" Т А ЧУ" І бо'I}Щ. Тільаш тепер ВIПLВИ,1l0~Ь, дичних колах. 'І • Ж'ДЬ, че:jJ'гува.ння ДР)ЖИІІНИ" що пе:\Iё.Є .10ЖVI\. І ,в,се це те,р!ІТИ~ Особливу радість

піонер'вожаті,

. ІОВ,

ТАРС

ді'Й'ш.1а офіціаlН'J1Ка Люба. lliдійш- представник Всеяпонського комітету боротьби проти атомноТ і дру- да, взяла 3М1о.ВJIeJШЯ. Почади водневої зброї Накамура.-

Г. Сердюк, Н. Ігнатенко.

\І,

допомогу

ШИ, ~rи :ВП{'lвшилrnСЬ, ІЮ.1И за,Пш.. дівчині, яка ,потерпіда вІд аме-

П/J'Oда.вати стільки

\lУIВ&.lИ:\О

сгала дихати

природними дихальними шляха-

Ж)їJИН МО:ТОI\Ь ті.1Ьf(И

ті ви rnpи~башr K'BWГOK і ПО<Щ)Я-

;щрекції шкLl,кюIсомо;Ім~ыіi ор.. стаРІШі

Ще раз

3Іра.зковиЙ порядок. П роте, що беJlIIО'РЯДОК в чай-

нілltото по,р~ку. :КВИIJ'()IК КУ'"

Ра-

8

ЗУСТРІла ЗВІСТКУ про її одужанщ,. В резудьтаті успішного .~iKYBaH-

ПО'КИ

і

чС'рги.

на тмщі, а.1е тут

Ж каРТИІна, як і біля каси. А що :Іетені. б'? r Ог:rяд три,ва". 01'же т,ре6а, щоб j}o IfТh{'Я У зз.11. ОI,'Г}Ш, ЯIf\"l'О І:&"! гаllізщії,

-

•.

ніхто не ДО>ТРИl'd}'€ТЬCJI. Дівчата.\! JI:аючих танцюооти. . Н І В' ДО каси не ШД'СТУ\ІІИТWСЯ. ЦJеш" lд>IfW!wrи чеlР'гу:ва,ншя

uю-

лікування

го бомбардування жите.1ЬКИ мl-

ту,ри порядок" ~!И пр()пон)'е~\(,: Бі.тrя каси

з за

дянському Союзі жертви атомно-

Щ'Є той, по еилЬ'нішиЙ. Ч!"РfИ Сj;іщ,ки зал 'МІОже ВWЇ>СТRТИ ба- дomе.l0>СЯ си~іти, ПОI\И1 ДО нас пї- сказав

RlfСТачае ПРО"lmоже'жного і ноон­ та:ря, H~ ВСЮДИ об.lз:дпані сте,н" ДИ~R}"ГОЧІШ, завеДelНі журпа.'1И об­ аік}'

.

В!'.lика Ki,'lыl\cTbь юнаків ідіІВ" вИ!Конують, чат стоїть оі.1Я J(а,си, щоб прид..

оД'н:ш не вСЮДИ є все Не(),охід- uати І\'ВИТО:К

,окаже:

ІПоб наВС'СТIІ, \. Б\'::ІИIIl1\)"J\"}\lЬ-

свід,о)! та-

fi

резулыIтамии

яка

стежила

ста Нагасакі Хісако Нагата, .3 ДеХ'ІО, rrрочитаВillИ IНіШІ ЛИ!'Т, ПО'ІУТ.ГЯМ ~ЛИБОКОГО задоволення

раио<НІЮГО І,а, беЗПОРЯДОJ('

увагою

Гі1РД(1РОО}' зно,ву п'Во,рюєтьrя дав- СJ\іЛЬ:ІШ М'ОЖIН'а П/ІJ\) неї писати? тяжкої хвороби,

восыlиvічни'х шжід

1

з юнаЦIiКШ)! вогнИ>КО')\

н;шаз М

ОllЯ

РАЗ

ПРО ЧАЙНУ

lr.1~ ЗМ\l'нченІНЯ l'анцш бі.1Я

Ве/1и'КодИ'меРСliКОЇ сер'ед'ніх, Еня­ І(()ОЩ' :\О'ВОДИТЬСЯ У С)<{)ОТУ або ж

жицької,

ЩЕ

... І Ш1ВС~ТИ порцо,,; !\РЬТУРНИJl ВІДПОЧИНОК І П' :'

ЮДПД. • !Де про

Р)'сані,вської,

Uдн&

пара штовхає др)ту, і нік(})!у

Питання, ЯJ\е ми Пі;Німаємu ПРО П О Н У в ЦhОМУ .1И'сті, не нове. Мова

ДJЩЩЯ'fИ

lJеDпуб.1іі\анс}>ь:иЙ оГ;ТЯД

ЖУ1L, Нема" Д~ Ь:ИНУl'И

.. ,

року •

1959

щО

допож)'Же

по'клwкати

мо.

звістка

сім'ї

принесла

Хісако

ця

Нагата. Ми

' , редакц' ' . ІЯ U(j- ВІДПОВІдt\ЮТЬ Н • . не зн;j~~и, що нам робити, якби 3 цим" .lИСТОМ КОJI['о!сопів і Р~"наЙО~IИ.1а завідуючо'l'О раивіll• аИГl~ше, ми пе.режи.1И, КО.11І не приишло запрошення з Радян. . ,І, щоб Х' го "пlВ' '0'!І10"ОГ"И ЮНІ!'" пnже'жни- ДІЛОМ куль11'"'РИ Т. ГороБІЯ ДО ПОРЯ;lI\У тих. ХТО порvшуf. йо-,І на стою 3 ЯВИІЛОСJI _ е так ЗВМІС СЬКого Союзу ,Ісако ПОlхака)! пододаТII ці труД!Ю'~і. Ба .. І _ 3годе'н, _ с,каJЗав т, Го- І го-. . . жаlРке. На' Ж~ІЬ, І,СТИ' ио'го :не до- ла на .1ікування у вашу к,раїну, 1'<11'0 що і~ОЖ"ТЬ зробити ДІТИ' сво-І ,.. ф акти, IHaBeДeIНl. ' велося, 60 !ІІ Я1:0 б'"іЮ таке тве'Р" сказав 'кореспонденту батько по.. . J "РО'ОIИ, ab1'O-' . • терпілої Цурудзі Нагата, диначаЛЬНI!1\И протИ'пожежно-с'l'О'РО"

жо,вої оwороlНИ ,

"

.'1.1

~.мИ' руками:

'U

V

М1l:К:ТИ поже.жного рюнг .тrи,ста,

віYJiпо!Відаmь дійс- І

Квт:КіВ пр{)дшваТИМі;ТЬСЯ СТ1JIЬ- де, що пе,режу~ати, С.И~ не вие- ректор

неповносередньої школи

DНJЗoештаря, БЮ.'1С'ГеІІ1, ВИРІЗКИ 3 ності. Немає ще пор.я;,щку на таlН- ки, СК'ШЬJШ за.'l зможе вмістwrи таЧИ.'10. А НОЖІВ Оф Щl,ш:гка не міста Нагасакі. ВсІ попереднJ про" о l' на'ПL'В'ХО'Л'ОД- спроби 'ви ~I'KY' вати ХI'сако за газ""т І' ж,mна' п <ЛJ~ Д1Я.1ЬЮСТЬ цях враиюlI'НОЩ' I:1У'ДИIПК}" КУЛЬ- танцюючих. На,реШТI,. l!ав~д'et.'Ю да.1а. 3а"'.~ОВlO..'lЬіНИI.тпlj!СЬ Р ' , ' ,. , я-

ДР)'ЖИЯИ, фО'ТО кращих Д:РУЖИI}J!fИ1ків тощо. тури, НСЗj}озуміI1О,

ЧU)\У

НИ:\! гарщром.

{)зраху:вались

11:

часу не створені ДР')'JІШНИ' В 3а-

?

Разо"

раИ1Ш,~L'О," КОМіСО'МОдУ і і СЯ 'І'ІJЬКИ :в пор.яД1\}" черти. А до відвіЮ1Вачі ча,Йноі.

3

:шмсь.кій середній, Троєщанські-й, щре>Кці:єю БУ';lИIІКУ К'}1ЛЬ'l1}"'РИ І тих, хто цього не ДО~Рl!Іму'вати- - Ми, - СlКазали :ВОЮ!, п,10сківсы\й,, rКа...1І1ТЯ'НСЬ,КЇЙ, Ка.. ВС"1f:J.'НОВЮflO. Я!\ ІІР пропо.нуємо- !ІІеться, БЧДNЮ ВЖИJвати заходи. виріши.тrи кори:стувати:ся ПОСЛУ" б,vfo б' .'U!iШВСliКlИ •

і

'0

ОГО,lівськіli 8"річ-

М'

_ О. Кисиленко,

Рі,вне!НhК.ОЮ :Шfl6Ю

начальник районного

відброва,рсько'ГО

Затримують

3

перший сигнал про

ВРllлі. Гудуть, але вже більш н;к

обслуговуванні

1','1

,1і,jГПЯ Ь:О.1ГfН'ПІ "ЧСР'}ЮШІ Украї-

і

)11І

вже

Неодн>Ораз()во

на це

понзД

дав

місяць

Нушнеров, СереАа, ЛистопаА, Гаценко тз

.

та T3JK НІ-

Княжич.

дійшла

інші робіТНIІ1Ш,

г.шБОКIІЇ!

вже не

3

відповідь,

партією

;13НIlЯ.

шляху

і

що

злійснеНIlЯ

яких

ззв-

ознаме-

ня на душу населення

-35 процентів, УГОРСЬКИЙ

народ

€ нічим

,ВОЕІ

4()()-ТIІСЯЧНОI

паРТI1

до·

піхи

цього

MOrYTHkTb

ІІа .111

на ЗО

-

будує

соці"

табору

соціа,1lісти'ша

і

великі.

визнають

його

всі . •Тепер

країна

ЗОК­

весь соціалістичний табір

могутні, -

Знаменна подіА в житті

Лився

веmJКИХ

роботи

дівниuтві

перемог в

бу-

народно-демократичної держави. З 1949 року В Угорщиугорського народу ні збудовано 100 нових великих ?j грудня в БУ;J.апешті чкрив· ПРОМИСЛОВИХ підприємств, виникіндустріся V І І з'їц УГОРСЬКОІ соиіа· ,1111 нові соціалістичні lістичної робітничо) партії альні ~licTi1 Рівень сільськогоспо· дарського прове· шився на

підсумки

партії,

виробництва J 5 процентів,

,1ЮЦійних

На

з'їзді

неріод

піс.1Я

подій

осені

БУЛ11

де.~егаuій

50

присутні

зарубіжних

майже кому·

ністичних і робітничих партій, в тому числі делегація КОМ)lНістич" ної партії Радянського Союзу на чо.1і з товаришем .\\, С Хрущо-

П'ятниця: ті (Москва);

19.00 19.20 -

С. на·

планів

розгрому

.10ГО

її

лікували в

Союзі. Хісако Наглибоку подяку

ВСІМ, хто врятував їй життя.

війни і вста­ мішlOГО і ста­

миру.

таті візиту товариша М. С. Хрущова в США, стурбувало аг-

охолодити

19.40 - тедевізіАна хроніка «Но­ вини дня»; 19.50 - назустріч Пленуму ЦК КПРС. Передача «200 пудів - не межа»; 20.10 до Декади української літерату" ри і мистeuтва в Москві. «Палац культури

прилад» сіда

з

заводу

«Точелектро­

21.25 -

бе­

«Економічне

зма-

готується:!>;

циклу

І гання двох систем»; 21.35 21.45 - «На цій

Потепління міжнародного клімату, яке намітилося в резуль-

соціа- Щоб

лістичного табору і продовжують шукати слабі JJа:нки В цьому таборі: вони і далі застосовувзТИМУТЬ підривні методи всере-

як

га!а ,висловила

останні. bC-1 н?журнал;. «ЗОЛОТІ ко- 1.11». Новии

віть тепер не відмовляються від ресивні кола в західних країнах.

своїх

агата ви-

температуру і

кі­

зем­ художній

ЯПОНСЬКИЙ

! кінофільм. опір

всякому

ню

МИРНОМу розв'язан­

німецької

проблеми,

питЗJННЯ

про Західний Берлін. Збережен­ ня окупаційного режиму в Захід­ ному Бердіні ШJ1'рібне Аденауеру, шоб ну

знову

загострити

обстановку

продовження

і

дати

політики

міжнароД' привід для

«з

позипії

сили».

Незважаючи ський

мові

уряд,

на

на

все це, Радян­

як

відзначив

з'їзді

угорських

у

про­

кому­

зупинити танення льодів холод· ністів товариш Хрущов, гото, ної війни, вони вживають зараз вий випробувати всі можливі ряд заходів. ОСО'бливу активність мирні засоби, щоб добитись ро­ ВИЯВЛЯЄ західнонімецький канц­ зумного розв'язання німецької

дині кожної країни, намагатиму- лер Аденауер. його уряд, заохо-

проблеми,

Ми

хочемо

не

загост,

під.ви· TЬC!j протиставити одну соцlа- чуючи мілітаризм і реваншизм. рювати ві.rщосини, а договори" ЧИС,1l0 лістичну державу другій 3 тнм, намагається погіршити міжнарод- тнсь з західними державами. Але

контррево­ тракторів у сільському господар31 Пlсячі. 1956 року, стві досягло тепер ЖИТТЄВИЙ рівень трудящих . мас намітав програму дальшого роз­ ВИТКу соціалістичної Угорщини. значно зріс, Успішно розвиваєтьза

11 ГРУДНЯ

заявив Вороги миру не вгамовуються

с. Хрущов у своїй промові :!'їзді УСРП. -. що наші ('инеllереБОР!IJі».

Проте, як відзначив .1\\, Хрущов, вороги соціалізму

величезної

вий художюи КІнофІЛЬМ, 19.00 -

ності, відвернення новлення на землі

Yг()p(,b~1I1t 1l8РО;! Лl~ кеРI~~JЩТ'

\\,

деної

Четвер: 11.00 - т-елевізійна «Новини дня»; 11.10 « Н а дикому.• б е~ез і . І рт~ша». Н.0-

;

настїJlЬКИ

підбив

ГРУДНЯ

доліків. ЯК свідчить лист т. Бар- хроніка

рема

ЯКИЙ

10

ЛОСКИ». lI1ультиплікаційний фільм;

~.a

Н

ступ~.,а по московському радіо.

____

lnвершен~я. БУДlвництв.а злізм в дружній сім'ї братніх на,;соц. lа.1IЗ~IУ • в !!apOДH~'1~ У Г~РЩИИl, І родів соціалістичного табору. Ус-

• пОI,

завчора

ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПЕРЕДfl ЧІ

вживають-

прої!деного І на 26-29 процентів, а споживан-

визнаіJНВ

По

Радянському

-_а

ее­

ся заходи для усунення цих не-І

кожна

,

Бровари

!радІовузла на­

\ ташевича, така відповідь

нує. !'<Jї!впжmlВіШIІЙ етап. в боро-

__ ,_.". _ _ _ _ _ _ _ "B()~!

(УСРП)

\1.

недоліки в

радіослухачів

ДЗВО'НIІ.1И)1И в іншим, як відпискою.

аНШJіз

В. ЛАЦЕПІ Н.

*• Х' Ісако

бардування,

службовці,

рахуно.к останні вісті (Москва); 19.30 . .", .. "~.:<' _ _ _ _ _ 4"-'_ _ _ _ _ "_'''''''''':>-':>'''''-_ _ ''_ вечір, присвячений дням \іГОРСЬ1\еРІ...ни "~РП _."'\... товариш Я НОШ К адар. в·ІН, час доход населення підвнщиться КОІ. культури на У краІН!,

ОДt:'lf}іІі)'ЮІО заро(tітної П.lаIГИ,

HP

РЕДАКЦIJ. Це

Юі Г)1Д'уть і по наmi'Й Петре'нсисій

ЦlOють ІІа буд:,внпцтві нової IrIKO" ВІ""І "ач 'в пра І'''. В.1! j), Н ,вn, .11! В r, ГОГО,lів, просяТh прав- чого І ле ПОЧ;УЄШ,

увз:rи,

ВІД

ськоІ медичної науки.

ренести внаслідок атомного бом-

М. АНАрієнко, Г. МеАведенко,

М. Бартаwевич.

еЛel!t11РИЧНИІМIf, в{),.

ЩС::ІІ'ЇfЯЦН Рі}біТЧІІІІЩ які !Іра- Шдійдt>ш до динамJlJ\а, IIJOвt>РН>еШ

, "" :\О." кн &,рті;l~ие звертают!,

безреау.ilЬ-

,. ? Т б ПОМІТНО хвилюючись, вона розпоІ а .~e виюд ·. о ·ре. а навести І віла про те, що їй довелось пе-

ТЯJГн}'Тьея ра.діЮ1ВУ'ЗЮ, Ч}'\.'1И ·'О6їця:нки, IIJроте в чайюи е:пр3ІВЖНіИ парядо.к!

піlвмteяця нічого не пt'ірt>.дають... ла

виплату грошей

Х'б

радіО'В)":mа ДО да.lі rправи, не ід}'Ть.

С, Княжичі Р~ПРІОВОДИ, ПeJр.с-

к.тrИІКаючи'сь

о ~ИД'lТИ' ЩОВ'ГО ,не

)'I'erry,

маємо часу.

е р т ВІТ О Ч К И

ють п!ю !}гn.10ШРНИЙ огляд?

штабу ЮДПД,

гами

J

нтх школах. Невже та,>'{ не зна-

H;'j» ІJl'tpеfftазаТIІ ,гроші ШІ ,(~[jЖI\О:!ГО'~IІU',-"",.» .••.""

вив він, залиши.шсь

. ,І rroРЛДОII\ біlЯ каси і га'р.деl]юбу. 3'Дачу не оде'}}жали. . татними. ЩО МИ вважаємо за нео,БХ1lДІне т б Тепер ми ще раз переконались до ць'Ого ароБІГТИ' і ЩО буде ~о6дI!'Н()О. І}"Г 'С.lужунаIННЯ про,ваДИ'fИМеть.. Біля 'НаІС шді.тrо два пое'J1ЇЙНИХ у величезних досягненнях радян-

щоб ослабити сили соціалізму. ну обстановку, перешкодити на­ Тому єдність і згуртованість дер- ступні й нараді глав урядів країн жав соціа.1істичного табору є Сходу і Заходу. Всупереч здоро­

нездоланною стіною проти всіх

СЯ наука і культура. підступів ворогів Директиви нового п'ятирічного

плану. розглянуті на з'їзді, перед· лізму. бачають, що на кінеиь 1965 ро' З'їзд Угорської

МИРУ

і

сопlа-

вому розумові, Аденауер закликає

якщо Аденауер і сили, які його підтримують, уперто додержува­ ТИМУТЬ своєї політики, тоді У нас не буде іншого виходу, як

нараді на найвищому рІвні. Не-

мецькою публікою.

країни Заходу зайняти «вкрай жорстку позицію> на наступній

соціалістичноі давно він їздив у Лондон для

ку випуск промис.l0ВОЇ продукції І робіl1НИЧОЇ партії - нове яскраве того, щоб нав'язати свою точку

в Угорщині збільшиться на 65-70 свідчення зростання могутності і І зору англійському урядові, а 1проиен,-ів порівняно з 1958 ро- єдності країн соціалізму, які рі- 2 грудня побував з цією метою в шуче борються за дальше по-І Парижі. Із звітною доповіддю на з'їз­ кем, а сільськогосподарської

підписати мирний

договір з Ні-

Демократичною РесРадянський Союз не

має наміру потурати стоїть за проведення

«з

позиції СИЛІІ».

А.

тим,

:ЦО поліТИ1<8

Мелікян.

вим.

ді В!lСТУПИВ перший сек,ретар ЦК на 30-32 проценти. За цей же м'якшення міжнародної напружесСТАХАНОВЕЦ:. -

Боннські

реваншисти

чинять

В.

Редактор

ПИНДЮРА.

орган Броварского райком!! КП УкраинЬІ И райсовета депутатов трудящихся. Гор. Бровары, Киевскоіі области. Адреса редак:цli: м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

-----------------------------------------------

N2 158.

5РОlарсьжа раЙОllilа 4'PlК8PIlIl 06аасВ'ого уnpнniнИJl культури.

3a'll.. 4255 -4250.

144 номер 1959 рік  

144 номер 1959 рік

144 номер 1959 рік  

144 номер 1959 рік

Advertisement