Page 1

QРОЛЕ1АРІ ВСІ! КРАІН, ЄДНАНТВС"І

РІІІ .ІІА.... JШL

СТЯХЯ НО 8[иь

ом

в

життя

історичних

кО'лгО'спах

заготовлено

шень ХХ з'їзду КПРС заРО~КJlа­ ся наша дРужба і соціалістичне змагання з труді'Вниками сіль­ сьи:ого Господа.рства · Дмитровсько­ го райOOlУ, МОСК(]ВСІ>коїобласті.

на

ЙОГО'

,ll;уже

,ll;обриво.

р.

1956 ЦІва

до

Світовиl рекорд київських

мало

парашутистів

ЦіЛКОМ Авіаційна

СОЦІаЛІстичне

змагання

став

Зустріч

з

делегатами

реJroНЛIllВО сmАчать братні зустрі­

КОЖlИО!іУ селі УJtJIадеН'Ням догово­

чі у K03DIIOМY обох районІв,

рів на соціалістиЧ'Не змагання на

селі й КОJIТоспі пцвмеm зараз

підсумки взаємоперевірки

1957

ви·ко­

мими

бригада'ми, ланками,

пра­

нання взятих зобоов'я·зань на нинішшй рі&. Не,І;ивлячись на

імені і за дО'рученИJD(И всіх КОЛ­

прпхи

госпнИJtів,

погоди,

врожай

сільсI>когQсподарсыtх

цівниками

рцу

культур,

тваРIf1Нництва. кехаиізаторів

Ві,ll; пре,l;С­

про"у&тивніСТБ гроп..сЬW'O тва­

тмmИRИ обох районів прийняли позавчО'ра соціалістичне зО'БО'в'я­

риН!Ництва,

за:ння на другий рік шостої п'я­

доходи

&ОЛГООПЇв і

ОПJlата .трудодня колrotпнпї3 в обох рай()нах зросли.

тирічки.

Колгоспники і мехмriзатори Взавм:опереВЇІ{)Jtа виконання БроварськО'гО' району, зазначено взятихзобов'JrЗ&НЬ показuа, що у СОЦІаJl1СТИЧИО'МУ зО'б(]В'яза.нні, по ДeJfКИХ ВИрОБНИ'ЧИХ показНИ­ будуть БО'ротися У 1957 році за ках,

З'ОqJєка

по

н3/Аоях

те,

молока,

МИ ще сильнО' відставмо від дми­

щоб ВИJЮСТИТИ і зібрати по

центнера зеРНОІвих, 130тровчан, хоч кО'ркО'ва база для картоплі, 140-0вочів з кожного тварв!ИНицтва, · тваРИН'Нilцькі при­ гектара. МаємО' ДО' 1 жов'l'ИЯ Jriщеиня у кас набагато к.ращі. кінця roсподарського року у тва­ f минулоlІ'У ГОСПО'Д3.рСЬ1tOму році РИННИЦ'l1Ві - на:доїти по 3035 у тваРИИНИЦ'mі щroспи нашогО' It'ЇJIО'грамш молока від кО'рови,

11,5

зробили

виробити по 30 центнерів свини­ ItїJIOrP3lJliB М:О'ЛOIta вц &0- ни на lt'Oжні 100 гЄ1tTapiB орнО'ї рови, Дхитровськоro 2694. землі, одержати по 100 штук

Щ'е більш поютним став наше явць на kypky-'несуЧJtу.

відставання, коли порівwrrи та­ т цифри: у . нашому районі ви­ роблelllО по 168,5 центнера мо­

JI'O&a

на

KO'3Dlli 1о()

Дцт]JOВСЬ'КО'МУ

}'1'Ць,

а

ра-йоні

313 центнерів.

раЙ<mИ зобов'язуються ,ll;OOTPootO'во ВИКООІ&ти всі свО'ї О'БОВ'JКlJtИ перед державою,

гектарів сіль- шО'го

ськGго'с'по'дарсыtхx

-

ОБИ,ІІ;ва

добитися даль­

органі'3аційнО'-гО'сподарсько1 О' зхіцнення коЖ'НогО' колгоспу

в

по

джерела ЗILКОЖНОГО

-

і куль-

ТУРНОГО' життя всіх колгоспників.

Иід час взавwО'перевірки впо-

Зобов'язання

HaHВJI договору на сО'ціаJ1'iстичне

Казахська РСР. На будівництві Бухтармін­ ської ГЕС. До початку спорудження

котлована

другої

чергн

потрібно підготувати площадку для роботи механізмів. Першими сю­ ди прийшли бурові май­ стри. Вони готують свердловиии для під­ ривиих робіт.

нас

практиці ДОС'В'Ї,ІІ;

передовикіР

ті роООчоі СИЛИ і техніки можна ПЄJpедових колгоспів, тра'кторних fOГOJliB,

досі

Касимкан

заров бурить

ні

свердловини

му

березі

на

гова. Він підключениА до

Г.

,ll;елегація

• • •

ТРУJ;ЯЩИХ ДМИТРОВСЬ'КОГО

району,

М:осков-

РАТАУ).

1 грудня 1934 року трагічно ЗЗlпа.м'ятовуєтІ>СЯ. Але ні'ltоли він загинув Сергій Миронович КірО'в не вип'ЯЧУВав своїх заслуг, був вірний

учень

і

соратник

Леніна, ОJ;ИН із видатних

рево-

ленilН'cьки

цюціооерів і ОРГЗІНіззторів соціа-

скромний

чутли'вий

до

і по­ лю)(еЙ.

Український на.род свято ша~

лістичиО'го бу,ll;іВНИЦ'l'Ва.

нує пам'ять вІрного

пам'ять . навіки зберегла образ Кірова полум'ЯнО'гО' триUjlпа і clt'POMHY люди-

Сергія Мироновича Кірова. На піll:приємствах Києва, XapltOBa, Сталіно та Шппих міст, в колгос­

HapO,J;Ha

ну. Кіров працюва.в дуже багато.

фабриці,

вирішити

масу

гос-

Лe1lіIJlЦЯ-

АвтомО'білеб)'l,ll;іВRИJtи

З О)(еси в один з єгипетських листопа,ll;а вийшов па­

З3'ВОДУ імені

ЛихачО'ва

ків.

ниці, них консервів, медикаменти і пе­ реВ'.llЗоч~і матеріали, пмьовий госпіталь на 300 чоловік, устат­

одинащятим:ісячну про-

29

Тут день у день за.щання пере-

ви,&Онаиня

вищувтьи

основнО'ї

півтора-Ава

рази.

валOOJОЇ про-

і

роз­

тарних

автомобілів

загальну суму до

і т. ,11;. на

мільйонів

15

К3ІРбованці'В. де

дар трудящих

-

СЬКОГО'

Союзу

народові

Радян­ Єгипту,

придбаний на зібрані ра.ДSlнськи­ ми людьми кошти у фOOlд д(}помо­ ги

терпілому від вторгнення англо­ фра.ихО'-ізраїльських інтервентів.

турою і інструмеR'l'ами,

10

сані-

В Алтайському

краї намічено

створити )(ві державні

пла.ну по продукції

-

фото:

брнгаднр

Толмачов

(спРа·

ва) і машиніст ланкн І. Д. Вa.nянс.'ЬкиА за ро­ ботою.

(Прескліше РАТАУ) . Фото Р. Азрієля.

Успіхи охорони здоров'я в СРСР

На прес-конференції для ра>АЯН­ ських та ІНОЗе?іНИХ журналістів

у Москві міністр охорони з~оро­ в'я СРСР М. Д. l\oвригіна пові­ домила:

році в СРСР булО'

140

ров'я, 3 торік їх було вже

153

f 1950

тисяч 380 з&клаюв охорони здо­

єгипетському

населенню,

по­

Ц()ВСЬК.

Кожна

лісова

ті. Іх готують

70 медичних інс­

титутів. В на.йближчі п'ять років

.щорічний випу~к ЛІкарів )(осягає 20-25 тисяч чолOOJЇ'lt. Пака:m:ик.ом зростання ріального і KYJIb'l'YPROГO

матерівня

життя нарО'ду, зміцнеНня здоро­ в'я населення в збільшення вдвоє поріВНа>НО' з дореволюційним Ііе­ ріо..о)( серщньої 'l1J)ивалооri жит­ тs ЛЮАей - з 32 р(}ків до 64 ро­ хів. Смерошli'еть в країні в 1955 році, пО'рівняно з 1913 ооко)(, знизилася в 3,6 раза.

Три сезонні норми Машиніст ЛЬOOlоперерО'&НогО' агрегату ГО'рнО'стайпільсЬ'Кої МТС

Васпь · Пилипенко доосяг найви­ смуга

щоі в Киівській області ПРОДjlК­ ТИlВиості. 3а два з половиною у

колгоспі

насад- завширшки в60 метрів і розта-

Перша смуга почнеться від Веселовського

х.

захисні склада'тиметься з трьох стрічок місяці ві,н виробив

(Новосибірська

об­

лИ'С'rОЩl{а за:вершеяо ласть), пере січе вісі'М цілинних

i:Merнi Orалї<на, Чорнобильського району, близько тисячі цеНТJI'ешованих О',ІІ;на від О'Юlої на ві,ll;1Jiв пmювОЛОRНа, ВНІшнавши три стані 400 метрШ. ЗаТaJIьна пло­ 'СЄ'3ОН'Ні 'НОРИИ. ща

наса)(жень

на

цих

ста.новитиме близько

12

смутах

тисSlЧ

Нова автомагІстраль

Завершено буді'ВнИЦ'l'ВО aвro­ гектарів. випуску районів Кулундинськоro степу і магістралі Киів-Черка'Си. Ма­ Державні лісО'ві смуги перепи~раль B'Вe~eHO в експлуатацію. грузови­ закінчиться біля міста АлеЙська. нять ш;rях

Дирехтор заводу· в~:mа:qив усві- ків. хи переАОВОro 1tOдЄ'&твву і прехі~

благо

СЬRОЮ та іlllIlIОЮ медичною апа.ра­

. ...,,; к жеН'Ия вже ЗОРа!НО ДВ! тис ....'! ге -

ОЧИСНОГО' граму по вИ'Пус·1tу

відді.!у ливарнО'ї сіроого чавуну. ,l;Yкції.

ди направлену на квіт БатьківщН'Ни.

кО'ваний і ОС'!Іащеиий pe&I'l'ГeИів­

Колектив заво)(у АООТРОКО'ВО за- тарів.

туЦії СРСР. Ініціатором змага.н- вершив ня виступив ко.аекти.в

В йог)

- 3 тисячі тонн пше­ 500 ТИСЯЧ БМlОК молО'ч­

MO'~ItOB- ювlІІВ велику групу виробниlJИИ- ліс()Ві смуги. Ш,ІІ; лісові

змага1o'l'ыся на честь Дня Конети-

про й{)го Не'Втомну енергію, завж­

Дари радянського народу відправлено в Єгипет

27

На

ТIreячі 20. В цьому п'ятиріччі пах і МТС в ці ~Hi прох(}дять наlfічається збідьшення кількості бесіди про життя і дїяльність лікарняних ліжок на 28 прО'цен­ С. М. Кірова, агітатооР.,и розпо­ тів. Щодо числа лікарів СРСР відають робітникам і колгоспни­ займав тепер перше місце в сві­

Державні захисні лісові смуги на Алтаі

На честь Дня Конституції СРСР

в

ІЮ-ленІнс~ки

сТа­

яку очо­

<181================

Пав'атl с. М. КІрова -

Nt 1,

сШБМ-l» 322,4 погоино­ го метра при Hopмa~Bi 150 метрів. 3аробї1'OflC кожного прохідника в жовтні становив 9-10 тисяч карбованців.

М.

магістралі, яка йде з

*

================~

••

ІІІ

та­

шахт0'

шахти

лює М. Х. Толмачов, пройшла в жовтні з до· помогою гірНИЧOllрохід· ницькоro комбаАна

товнх потреб трудящнх.

сыt'іi області, виїхала з БрО'варїJВ дО'.сому.

••

лівська»

Прикарпаття в Москву. СПОРУдЖено · розподільчу станцію. Газ надійшов у міську сітку для побу­

Ємельянова.

бригада

будівників

Закінчено прокладання газопроводу до Черні-'

лів0'

трюмах

ще в декілька гектарів gy·Kypy:J;f л;альшоху зміцненні керів­ ЗИIliНЯ. Адже це цінний K®J( дЛЯ НИЦ'l'Ва па.РТ;Йних ®ганізацій х~оби. f вас величооні пО'клади соціалістичним 3'Ма,гаН'НJПI­ тО'рфу, підкреслювали у свО'їх зМІО'Рука успіху.

байнова

Дашавський газ-Чернігову

Іртнша.

(Прескліше Фото

DаАба­

вертикаль·

району, з ЯЮfМ РОПЛЗlВ «Иван СечеJUОВ».

зма.гаємооя.

ВорошиловградС'Ька об­ ласть. Прохідницька ком·

На фото: буровий май­ стер

ЩО' на пО'лях і рільничи.'{ бригад, тваrpинюrків пО'ртів

)(еJПtих колгоспів, зокреха «Чер- дмитровсыооо'

сьхоro

саlfГИметри.

23

І(изилкумський газ намічено використати кож для закачування в нафтоносні пласти.

на

8'10ра

метрів

Інститут сДіпроазнафта» закінчив складання проекту цієї спорудн. Довжина НOВOIV газonрово~ ду 260 кілометрів. Він матиме відГалуження на Не6іт-Даг.

"0-

І .-їйсно, хіба при такій кількос- сільського гос'ПО'даJ)C'l1Ва, зО'крема ·

fKpaїHa» , с.

9

Шvстий П'ЯТИР·ІЧНИЙ план передбачає буД;в­ ництво газопроводу І(изил-І(ум І(раСН080ДСЬК.

на лівому березі Іртиша

ВИ'l'RУ всіх галузей гооподарства.

Н3:ІІВнї у

стри­

Газопровід КИЗИЛ-КУМ­ Красноводськ

переМИЧКIІ

резерви для біJJЬШ пmцкоro роз-

вона

комбінованиil

рації як світового рекорду.

підго­ йшли )J;'O нього за порадою і ,ll;опоТОВКУ до весняної сівби, на зраз­ иоroю, і виступити з Я'скравою кО'ве ІфО'В~ення· зиміВJIі худО'би. повi,u:ю на зборах, яка завжди Н3ІМ ПОТірібно широокО' застосувати

булО' допустити,

груповиil

Матеріа·.'1 про це досягнения надіслано в Між­ народну авіаційну федерацію (ФАІ) дЛЯ реест­

ливу }"Вагу на старанну

ЩО' наші !roЛГООПИ ще недостатньо

викО'ристовують

маilстрн

нашогО' пща'рських справ, прийняти і Р3ЙООІУ слід зараз звернути особ­ вислухати трудящих, які при- кам . про його РеВО.'1юціЙНиЙ шлях, зазначили,

ра.Й~ну цілкО'м вірно

ТРУ',ІІ;івІШкам

затяжннй

ра кола становило

віДП(}1tі,ll;альне. Ві,н ВСТИІ'ав пtJбувати 'на заводі,

II]joб виконати його по всіх по­

змагання делегати Дмитр(]ВськО'гО' казиВ:&ах,

міста І(иєва

бок на точність приземлення з висоти 600 метрів. Середнє відхилення по трьох стрибках від цент­

району НЩІ;О'їли в сеоре,;ньомупо

2435

жовтня парашутисти

29

району за1tі'ИЧИJlася у

рік між колгоспами, окре­

Центрального

нозий рекорд спорт­

спорту Н. Ткаченко, Г . Мартиненко і С . Митін

Дмнт-

ровськО'го

КОМ:СІЯ

сменів-парашутистів.

механізацію

все більш ~ЙOOJВ:М:. Про це пе­

спортивна

аероклубу СРСР затвердила

рО'біт на твшрин­ РlWдісно віАзнаЧИ'rи, що АРужба трудомістких ця ЧИМ: ' далі, тим більше міцнів, ницькиХ фермах.

3

..

..

*

*

ніж досі, при)(ілити у·ваги і ви­

на

сівби.

По НАШІЙ БАТЬКІВЩИНІ

МИ можемо і повИ'Н:ні ще більше,

коштів

весняної

хоп.

11>

вірно також їх зауваження, щО

)(ілити

готовитися

ВІДМІННО

ГРУДНЯ

виступах ,ll;митроочани, а у бага­ тьох

рі­

слід сьогодні

2

Ширше соціаЛістичне змагання з трудящими Дмитровського району В ході боротьби за перетворен­

році мати високий урожай,

НЕДІЛЯ

Орrап EPOBapcьxoro раlоииоrо КОЁтету RОІуи1еТlПJIоl парт1і 'fкраlни та раlонноl Pa;r.H ;r.епут&тlв тру.цищп Rиlвr.ЬRоl оБJI&стl

ки ·

1957

Щоб У

144 (1437)

Друта смуга проще

(ТАРС).

на віВ,ІІ;ень

ві:.в:м,

"азахстшським

захистять BtA

вї,. Табунського району на Руб- зеклі іу.lfIЦII.

них

сухо­

рО',ІІ;ючі

На ній відІОрИТО автооусний рух, (3а повідомленнями ТАРС

PA1oUJt.


СТАХАНО8ЄЦЬ

2

Не.іп.

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

зв'язок з кожним робітником

Урок в спеціалізованому класі Восени в Бро.варськіИ ш,колі володіють інструментами. Керів­ БУJI'O оргшнізовано клас 3 вироб- нв практики з сдюсаРСl>коі

можемо і повинні пар­ шується: ми Обговорили на них поставИ1'И роботу так, щоб вона дві доповіді: про поточний мо­ весь час проваДИJlась ритмічно, мент, хі'Д ВИIWнавня виробничого щ(1) кожен робітник кожного дня ПЛ3lну на листопад, а після того працював висо,копроду,ктивно. обрали делегатів на ХУ районну У :m'язку 3 цим КОМУ'кісти паIYl'КОНференцію. ПОРJrД~К ,l;ен­ підкреслиди', що всім нам слід Днями в нас відбулися

ничим навчшнням. Треба сказати, що прийшли сюди колишні се-

тійні збори.

про

ПО1'ОЧ'Иd

мо­

мент було Зa,ll;ано БМ'ато питань.

теж буди якісь насторожені, все мИ'нуда

ми і по mгі!,І;ОПОВЦі, з якою я вие-гупив на зборах в!к ГOJlOB­ ний інженер заво,l;у. Аналіз ро­ боти за ЛИСТОП3lА П~3ІЗав, що в нас є всі МОЖJIивості достроково виконати

по всіх

показниках

річний виробничий план план першого року шостої п'ятирічки.

т. Приходьку,

щоб

з першого

гру~я в усіх цехах був організований випу~к стінга'3ет і зо-

крема щоденних «БЛИClКавок». ДО речі сказати, вони у нас раніше виходили регулярно.

Н3ІВчаJlЬ-

й справді не :Jз.манливо через· три

ськorо

. .- ( О . П3lP'l'ОРГ3ІНlзаЦll CЄlКpeтa'p т. сl. ' янов ) 1 pe,ll;aMOpy С'l'lНГа3Єти

чверть

НОГО року, і наших восьмиклас­

чили виступаючі,

бюро

перша

ників наче хто підмі'нив. Можна сказать сміливо: більшість уЧІНів за.доволені своїм вибором. А хіба

ці

ВИlнні

Київська .об.ІІасть. В бібліоте. села І<івшоваТе, Таращан, райQJIY,

яка

обслуговує

колгоспи імені Леніна та імені

Сталіна, а також І<івшоватську

МТС, налічується близько

5 ти.

вала пересувні книжкові

внс,

сяч книг. Бібліотека організу· тавки в бригада.х, книгоноші доставляють літературу додому. На фото: в читальному залі

бібліотеки с. І<івшовате.

~

~

Збори паlОВllиlв споживчого товариства

чого, до речі, учні інших, вось­

мих класів, не матимуть. О

сь один з таких

майстерні.

Учні

УРОЮВ у

виготовляють

документація для цього вже

готова, і в ГРУд'ні

приступаємо

перестаноВ'ltи в IFPичому все це з. ,l;еталей влас­ до відповідної ного виробництва, чого рМlїШе цехах устаткува1ИlЯ. Перехід на ПР3ІВильний технологічний про­ не було. цес виготовлення вуликів вима­ Що забезпечило успіх? Пра­

вильна

розстановка

KOMyнicтm

на вирішальних ділянках вироб­

повідальність

В звітній ,J;ОПОВЇ,ll;і було вка­ зано, що товарообіг в порівнянні з відnовіДІІІИ'М періодом попереk нього року зріс на 300 тисяч гає поліпшеоння роботи раціона­ карбованців. Відмічено було по­ лізаторів. Дирекція за'водV, пар­ ліІИІІення обслуговування трудя­

за час після тійна і прОфспілкова організації па~орів від­ працюють над тим, щоб посилити комуністів, каА'РО­ творчу акТИВllriсть копого робіт-

ництва. 3росла звітно-виборних

вих 1ЮбітнВJКiв за виконання плМlУ. Більше СТaJIоорганізова­ ності в роботі.

рі!&.

ника.

•••

щих з боку ряду прода'вців, як­

от: тт. Мазуров

r.,

Антоненко Т.

УПОВН()В3Ж'6ні гостро критику­

змагання

ляв по

220

завод

і більше

Висновок сам по

Н. Майстренко,

дом товарів ШИРОIWГО ВЖИ'l'КУ.

член КПРС.

В. Джежепlй,

вуликів.

собі

БесІди

виroтов­

на

напро-

Завод

запсільгоспчастин.

природничо-науковl

пайовик Заворицького ССТ.

теми

мів, що жили раніше.

ГЕОЛОГІЯ ВИНРИВАЄ РЕЛІГІЙНІ ЛЕГЕНДИ Уявлення про незмінюваність в боротьбі науки з релігійними обличчя Зем:лі, породжені в да­ уявленнями про світобудову. Час людського життя надто леком:у минулому слабкістю і об­ меженістю людського ,в;освіду, короткий ДJIЯ того, щоб помітити відби.п:ися в численних легендах ті істотні зміни, які відбуваються в надрах і на поверхні нашої і п~реказах глибокої давнини. Навряд чи в будь-якій іншій планети, кОЛИ не рахувати місгалузі знання так довго й силь­ цевих змін, що зрідка спостеріно виявлявться гнітючий вплив релігійних леген,ц, JrК у геолО­

Проте ці

копні

закономір­

чають роботу, ХОч ще не МИНУло й половини відвеАеного Аля

розвИТltУ

науки,

Школа виховує ,l;ітей чесними, прав.а;ивим:и, трудолюбивим:и. Серед наших дітей не повинно бути білоручо:к. Кожен учень після закінчення школи мав за.ЙНяти місце в житті і чесною працею заслужити повагу і ,цовір'я старших. Перші навички ,цо праці прищеплюються в mкoJli. Хороше процювали пі()нери 'нашої дружини в цьому році на

великий

росій- ше властивість урану

далеко від морів, тобто туди, де

'l'епер ми знаходимо в гірських породах скам'янілі решти цих тварин. У першій половині минулого столі'l'ТЯ геологи довели, що де-

ла такою, як тепер. Вчені ,l;ове­

М'янілості

ли,

спробахи

ної кулі. Швидкий РО3'Вито& паі геологічних

великих

змін і перетворень: гори і рівни­ ни,

суша і

моря прихо,l;ИЛИ

на

нібито

є

першими

бога С'l'ворити

ганізvи, яі жиди на різних ](а­ В наш час на ,l;опомогу геоло­

одночасно в різних районах зем-

зазнавала

на гектар становить 621,8 ц. В загоні ;м 9 на ПJl'OЩі 50 mla~­ ратних метрів зібрали 13 кіло-

гіі і палеонтологіі прийшла фі­ зика, що бурхливо розвивається. Визначити абсолютний вік гірських порід і встановити точну геологічну хронологію дозволили спостереження над ядерним:и про­ цесам:и, які відбуваються в зек­ ній корі. Лк же цього досягли? Вчені відкрили невідому рані­

які

вона

xaAJrТЬ

до

маШlШНо-тракторної

станції не в гості, а ВЧИТJreЬ.

В.6на,

на відкШио. І

релігія

безглуздіші твердження, що ска­

що

Дирекція МТС обіцяла також виготовити ,цля уЧ'Нів-ПР3lКтикан­

lCJIаскиА керівких.

Броварська середня школа.

пра Ц і грамів sвасолі, що в перев~ на гектар ст3lllови'гь 761,9 цellТВєpa. ІІіонерка Гузі! Наталка ви­ РОСТІМа на С>ВОЇй ,l;ілянці високий урож3'Й буряків, а юннат Печура Василь-кукурудзи. 23 листопада ми Щlовели в школі C9J1ТO врожаю. Ра,l;& АРУЖИНИ proГJl.IfНула матеріали Н&СЛЇ:Аків роботи наиав­ чалЬНО-,І;ОСЛЦНОJlУ поді, цереві­ рила журнал оБJIЖУ роботи на ділJFНItax і за хорошу роботу, за найкращі показники по D'рожаі­

ності 'наГОРОАила 30 юина'fЇВ ШIWЛИ знаЧ'Ками «Юний натура­ лист СССР», а дирекція ШКОди

-

подарункам:и.

Тих піонерів, що ні разу не були на ,l;ілявках, p~a .J;ружиии в наказі «нагородила» так зва­ ними «рУ'lt3ВИЧММИ білоручок».

11. старша

МеХІІІ,

піонервожата.

с. Семиполки.

історіі, а свинець,

JrКИЙ утво­

з самопиmyчим апаратом, що ав­

у

давні часи висло'влювались най­

геологи

майстерні.

виготовлення дета.ті чм:у. 3ав-

спробувала використати дЛЯ ПЇАтвердження біблійних летенд. Вона пояснювала скам'янілості як результат загибелі морських тварин під час «всесвітнього потопу». Рішуче бор(}вс,я проти фантастичних уявлень про «потоп» та релігійного тлумачення появи

переко­

планети,

слухають,

ком

наЛjfСЬ, що ·Земля не завжди бу­

нашої

Після цЬ(}го юна.к,и

як головний інжен~р Іван Oreпа­ нович Дере,вець розказує про ти­

рюється В результаті розпаду,­

гаються в результаті вивержень Ск3lм'янілостей

організми, що· скам'яніли в наД'рах Землі. Окам'.янілоеті ності будови і РОЗВИ'ТКУ Землі, рештки рослин чи тварин, які були від&мі означав нову перемогу м:атеріа­ існували раніше, лізму в його боротьбі з релігіею. давно, . однак їх похо,цженНJI ·люпояснити. В Вивчаючи поверхню й наАРа ди довго не м:огли

за кроком розкривав

до

погляди, .які були важливим кро- териках нашої планети.

вулканів або замлетрусів. Але ський учений М. В. Ломоносов. гії. Переконання в тому, що фор- наука знаходить засоби і методи Він писав, що скам'янілості мавглиб віків. Напри- ють морське походженн~ і що за не зазнали заглянути МИ.зехної поверхні иЇ.Яв.их .істотних змін з «,ІІ;НЯ тво­ клад, визначну роль у вивченні 150 _днів так званого «потопу» ріння», багато ВІЮВ· панувало історіі нашої планети відіграла морські тварини не могли перенаука про ви- селитися в місця, розташовані над умами досдідників природи. палеонтологія І кожний успіх науки, що крок

деталь

Сподїваєм:ося, що обіцяне буде Учні Анатолій Рижаl\:, МИКОJl:1 виконане. Адже наші юна.:ки при­ Лип'явка, Віктор Лхно уже кін-

вали ПРО,ll;авщицю т. Олексієн­ навчально-дослцному полі і вико К. В(}на нечемно себе п(}води­ Статуту У відпові,l;ності дО ростили високий врожай :картопла, бувала за прилавком в нет­ лі, кукурудзи, буряRIЇ'В, капусти, таєм:ним Але разом з тим партійні збо­ КПРС партіЙlНі збf1PИ верезому виглщі. Були випа~и, IвасwП. Так, нa.npИlltJla.}J;, в данобрали делегатів IWли т. Олексіенко ри показали, що в нас є всі мож­ ГОЛОС1"ВЗННЯМ «на'ltи,цала» ках N! 1, 2 на площі 0,025 1'а паlY1'ійну кон­ до ходових товарів неХОАові. ливості Аля того, щоб У ГРУ,l;ні на ХУ районну зібра.'1И 864 кг К3!рТОплі, ,що в виявились виготовити 5500 вуликів. 3 Чого Ференцію. Обраними rocтpo критикували пайовики переводі стаІНОВИТЬ на гектар тт. mривобок (директор З3ІВОJJ;У), правління артілі і його голову за 345,6 центнера. це вилио? Перш за все з того, ініціативу в роботі. ЩО в окремі АНі листопада при Осіянов (celЦleтap партіЙ.ної ор­ недостатню В 4-б класі на площі 0,0247 Чумак (пенсіонер) Внаслідок цього roproвельна сіт­ га чіткій ОРГ3lНізаціі праці, розгор­ ганізацїї), зібрали 1536 кілогрwів ка часто не забезпеqyвал:ась ря­ кормових буряків, що в переводі. танні індивідуального соціаліс­ Cicїlн (інженер). тичного

Я'к~ь

трактора.

ментами.

с в я т О

на

виготовляє

погц­ щО по­

тів розріз тракторного мотора. ба.гатьо]( глибше деталь, а зРобити її можна лише Це .J;опоможе ·вникнути в його бу,,І;О'ВУ, в те, тоді, коли ,цобре водсдієш інстру.як взає](ох.іють різні ,цеталі.

лови правлї!ння сеТ т. Денисенка про роботу кооперації за 1956

рехід на поточний метод. Техніч­

руч

СJlюсаря МТС,

вік.онні кося·ки. Наче не скла~а

це з:иtономірно. Юнаки впевнено

більше, lІ'іЖ БУАЬ­ коли ;Ja Ш)llер~ні місяці і роки,

І учні із заХO'Ilденням дають на

.

ОС:НОJmИЙ вщ ПРО,l;vкції, яltий Пц'несено було на партзбt)рах збори уповн~ажених від пайовиробляємо, ВУJlИItи. 3а 27 і таке важливе питання, як пе- ви&ів, де обговорюв3ІВСЯ звіт го­

днів ЛИС'І'ОПaцJ;а нами виroтОВJlено

Рeilа

роки одержати разом з атестатом ПИ ТРМt'roРНИХ м()Т()рів. Більшість і свідоцтво слюсшря-тра'К'roриста, із них можна бачити тут же, в

В сі,lьсыltoIуy uyбі вЦбули.ся ,цапня ВИlOOНМl6

.3083 штуки "-

Гавридович

слюсарів.

придивЛ'я.lИСЯ, що і як. Та ось

поставлена глаС'Ність соціалістичного змагання. У цьому, зазна-

профортанізатоКожен прагнув з'ясува.ти саме ті ПЗlPторганізаціі, шrrа.ння, які осоБJUl'ВО ЦЇ!ita1JlЛЯТЬ ри і редколегія стi!llної газети. Комуністи тт. Кривобок, Сісін, робітників піА чм: бесц в цехах. Вw>Y1JIся ~вавRЙ обмін Аум&а­ і ряд і,нших запропонували бюро

справи Іван зауважує:

МИКЛ:1СНИКИ не без вагання. На - У вас, хлопці, іі справді заняттях в майстерні МТС вони добре виходить, як у кадрових

ний хоч і. був дещо ПеІРеваНта· бдижче С1'ати до кожного робіт­ жений, але збори були добре під­ ника, більше розмовляти з ки'ми готовлені, ПИ1'аНlНЯ, що були вй­ ЯК З питань поточної полі'rики, несені на обroворення КОМУ'Ніс­ так і на виробничі та побутові тів, цікаві, а тому вони пройшли твии. У нас ще Н!~задовільно Допові,J;ачу

РОКУ.

1956

в ШКОЛдХ РдЙОНУ

щ ільніше

активно.

ГРУ.Н ..

2

гірські

поро.в;и

утворились

живу леонтологічних

досліджень ,цав змогу встановиАле ще в середні юки пере,цові ти системи геологічних наплас-

істоту.

зюну o.J;He O,ll;HOMY. Всі ці виснов­ ДОСЛЇ,J;НИltИ ПРИРО,l;И розглядаЛи тувань. Для кожної такої систеJВ були завойовані й за.кріплені скаll'JJЩОС'ГЇ як ,РецІТКИ організ- м:и ХаІр&ктерні певні викопні ор-

-

томатично цього

реєструє

показники

хронометра.

Тепер визначено вік багатьох раю.оактивних мінералів з різних геологічних систем. Таким спо­ собом: встаНОВ.'1ено, що .. евон­

310 м:іль­ тому і т.ривав 35

сш.иЙ період почався

йонів років

мільйонів років,

каJl'яновугіль­

най­ ний період почався

275 мільйо­ важчого хімічного елехента на нів років тому і тривав 50 3емлі. Виявилось, що атоми ура­ мільйонів років і т. д, Вік най­ ну неСТІИltl і розпа,ll;аються, ,цавнішних мінераЛІів, виявлених утворюючи при цьому стіЬі про­ .у зем:ній корі, стано,ить пона .. дукти розпаду: гелій і свинець. 2 мільярди років, пр.llЧОМУ зус­ Вчені прийшли до висновку, трічаються ще стародавнішні що радіоактивний розпад еле](ен­

осадочні породи. Га.lають, що тів, який проходить з постійною земна IWра існує біJlьше трьох швидкістю, може бути юрою 113- ](і,ьяр,ців ІЮків. су для геології. І справді, визна­ Всі ці дані науки незаперечно чаючи в мінералі, що м:істить спростовують релігійну легещу уран, процент свинцю щодо ма- про те, що світ був створений си урану, ми можемо встановити богом з нічого протягом шести вік цього мінералу, а, значить, днів і існує близько семи тисяч і вік гірської поро,ци, ,1;0 СRлаАУ років. Одержані наукою точні якої він входить. Цей мето,ц ,l;ає ві,l;омості про вік нашої планети ,в;уже добрі результати. Розпад завдали нищівного удару по біб­ урану в земній корі часто порів­ Jlійних вига,ц&аХ про створення нюють з точним хронометром, світу. Ю. Носиrін, доктор геолоriчRИХ наук. що вЦраховує віки геологічної


НІІІ.ІІ,

t

fPJIН8

3

СТАХАНОВЕЦЬ

рМ,.

1855

ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ В 1957 РОЦІ Як поліпшити якість насіння гібридної кукурудзи, ПОШКОДЖ8НОЇ морозами

ХІД РЕМОНТУ ТРАКТОРІВ ТА ІНВЕНТАРЯ

у пе-ршШ деБаді листопада

28

тракторів і

етало різ'ке похолодання

вадася ДО

причіпн~х сілЬС'ькогосподар­

провадять осінньо-зимовий ре­ монт тракторного парку. Добре працюють на

тори О. Ю. Яцько і В . С. Ру­ сак, які щодня виконують нор­ му на 150-160 процентів.

На фото : механізаторн О. Ю. Яцько (зліва) і В. С. Русак за ремонтом

*

ОстаННі вісті 3 колгоспів І..........

с.

..·•. ' Д.

заз

Колгоспники ropoAHftOЇ бригади виростили в цьому році иепоrаннА врожаА овочів в середньому по 150 центнерів з reJl:Tapa.

-

Зараз готуємося до сівби в наступному році перечищаемо насіННIІ овочевих культур, реМОН-

---..

Дахна і П. Сушка проводять

повторну очистку гороху, ячменю, вlвса, зразкн яких будуть на­ правлені в KOHTPOJlbho-иасіииеву лабораторію на аналіз.

~--в Рудні не поспішають

Першість готовці до

у

змагЗJНні по

лі,;­

весни посіла бригада

пшртії О. ЛИ'Говки. Лапки М. Литовки та О. Ковшун вивезли понад 60 тонн мою пі,; • • • Ім. КалІніна. с. Літки. Неспри- ltаІРТOOL1IЮ. З ферми гніі виво­ ятливі погодні умови призвели дО зиться прямо на поля і СRЛа­ О. Кулик. секретар колгоспу .

ка:Н}I;И.J;ата

туемо парнихові . рами, підrотов'nI!ЄМ? землю, rН1Й. BJr\ТX~ наша бр~гада, Д<;шома- того, що насінна кукуруд;за має ,l;ається у бурти. гаючи РІЛЬНИЧИМ, Зlбра.nа СІНО на підвищену, до 35 процентів. воЩв;стає ГОРО)І)Ня бригада. Не за220 гектарах,. ~ тепер перевозить логіеть. Щоб знизити її до нор­ йог~ на ПОДВІР я ко~пу. Уже 5 мальної, мн обладнали окрему кінчено очиетку котлованів та

стог,в заскиртовано БІЛЯ' тварин-

ницькнх ферм.

О. ЩИI"QIЬ. бригадир.

..

foro.lia.

Ім. Мо отова. с. Успішно проходить піДГОТGвка касіння ярих зернобобових ку.nьтур до сівбн. В усіх трьох зерносховищах спеціально виділені ланки з бригад Д. 6езсмертноro.

кімнату

_ сушарку із спеціаль-

ною системою опалення, вентиля-

цією,

температурним

ній

бо вологість

з них уже втраТИJlа схожість.

режнмом.

Вже в перщі диі ВОJЮгість насінНІ! в початках, які тут розвішені, значно зменшилася. За посівною кукурудзою встановили пильниА нагляд. М. Федоренко, агроном.

завезеН'Ня зеМJlі. Г'Ною заготов­ лено мало, мат і соломи ,;ЛЯ 'Них немає. Парниково,; Н. Ба.течко ,1;0

роботи

не

ПРИСТУПИJlа.

Насі'IFНЯ

зернових і овочевих культур не пі,J;roroвляєтIJCЯ.

І. Ммщенко.

f\'o.lroc:o

іІІ. Каrановича.

багато

артіль щороку са,l;ИТЬ

-

гектарів картоплі і 200 гек­ родючостІ rруитlп тарів овочів. На тих ділянках. AiJ в.несено по 30 тонн торфу з се­ Пї,;вищенню . Itрожайності сіль­ досягаємо пцвищення врожаїв чою, вирощено по 200 центнерів ськогоопо,;арських культур КОJl­ усіх сіЛЬСЬКОГOlCподарських куль­ картоплі з гектара, а на інших Г()СЩlИItи нашої артілі прціля­ туршrощах зібрали лише по 80ють виняткову увагу. Та інакше Кощ:оспниltи, які заЙ'Иаютьм 100 центнерів. Ставимо своїм й буги не може. Землі наші ле­ заготіВJlею і транспортування:м зав',;анням ширше використати жать на кежі Jlісостепу і Поліс­ органічних ,;обрив, крім труЩJ;­

ся. вони біЮlі на поживні. речо­

вини і потребують застосування КОJШJIексу

агротехнічних

захо­

Аів ,J,J1Я піднесення їх РО,J,ючост1, наса.кперед внесення в грунт ';0стамьої кількості органічних .J;'Oб­

рив. Хочеться сказати. що рані­ ше в ,наГРОМа>,J,жеDі і викорИ'Стан­

500

нів, тобто основної оплати, одер­ жують і додатко.ву оплату,

вер,;жену

загальни:ми

зат­

зборами

КОJlгоспників: за кожну вивезе­ ну і укладену в бурти тонну гною

ВИ,J,ається

о';ин

карбова­

нець. Отже. кожний їз,цовий за­ ціltаВJlений у тому, щоб

біJlьше

ні гною ІІИ ,J,опускалИ чимало вивезти на поля добрив та УRЛас­ помиJ[ок. Багато говорили про ти їх у бурти. Біля Т'Варинниць­ бу,;івництво гноярок, а ,;обрива ких ферм у нас споруджено збір­ тимчасом

вивозили

в

поле

часто

ник ce~Ha 200 тонн, є спе­ ціаJlьна машина для її вивозки. Течер виробництво і викорис­ Особливо ефективне використан­ тання ,;обрив організували по­ ня сечі в са>дах. За ,J;Ba роки :ми новому. Рільнича, городня чи са­ різко підвищили врожайнreть Аова брига.,в;а вціляв на цілий ФРУКТQlВих дерев. У нинішньому рік О)l;НОГО КОJlгоспника і пі,8;ВО,8;У році, наприклад, за одержані тіJlЬКИ ,J,ля вивозки мою З тва­ фрукти з 130 гектарі'В саду має­ ринницьких ферм і Аворів кол­ мо вже 2 міJlЬЙОНИ карбованців госпників. Таким чином, гній не дохо,;у.

не,J,оброякісні.

на:явні покла,;и торфу і

органі­

зувати

його

компостування

з

гноєм та мінеральними ,;обрива-

ми. Важливим: резервом піднесення родючості наших грунтів є люпин. Він не поступається переД гноєм і є кращим попере,J,НИItОМ

пі,l;

усі

ltУЛЬТУРИ.

ми засівали

люпином тіJlЬКИ O)ple поле сіво-

Каq3lНИ

бо

бідьшість

примералої

кукурудзи

дуже висока

літ шrїСшши між рядками зЄ'реR,

нерідко більше

-

про­

або значне потемніння біля осно­

а у Il'Pостих

ви. Це пояснюєтьr,я тим, що при­

процентів в зерні і

колгоспів

і

ознаками. Вони часто мають на­

50

ра.дгоспів

схо­

морожені

зерна

нестійкі

проти

пошкодженНJI їх пліснявими гРиб­ ками та іншими гриiJковпи і

жЇС'rь насікля гібрид'НОЇ КУ'КУ'РУД­ зи після морозів Вlf.ЯiВилася по­ ниженою. Це особливо стосуєть­ CdI fieї кукуру,;зи, яка через

баlктеріалькими хворобами.

халатність

,цобре примітних біля оонови ка­

кері'ВНиків

КОД госпів

І,ншою

зовнішньою

ознакою

ПРИХОРОЖiJНИХ

зернин

є

ність

тріщин,

особливо

ЧalНів,

,;рібних

зокрема,

н~ив-

на кремнИ'Стих

сортах кукурудзи (Воронезькаі гіБРJЩах БУJlа вкрита брезентами або ка­ 76. rрymевська-380 ВІР-42 та ВIР-25). &рік того, т3Іки. пЇ,8; на>вїСами і не

ДОСJlї,8;женЮІ ВсесОЮ3'Ного ykobo-дослі)l)НQГО

інституту

на­

ПОШ·КО,J,жеие

ку­

бу,вав

мороза:ми

матового

зерно

на­

Bi,J.'ГЇНКY, добре

&урудзи пок.азали, що качани помітного з боків і на спинці в плодоввї гі6рида ВІР-42 першого ПОКОJ/ін­ результа'і'і зі\цста>вання ня і Грушевської-380 з водогіс­ оболочки вщ насінної. 3аРОАОК на­ тю зерна понад 30 процеJ!:тів б'ViВає сірого або темнуватого ко­ :JНачно понизили схожість на­ JlЬОРУ. Межа його ві,; ендоспер­ сіння навіть ві,ц шестиго,l;ИННОГО му нечітка. у здорових зернинах немає впдиву 8-10- гра.,І;УСНОГО морозу. При 16 гр,щ"сах ходо,цу протя- тріщин, оболонка гла,;кя, нор­ зарD,J;ОК білий, гом шести го,;ин схожість зерна маль1ЮГО блиску,

в каЧ3Jнах навіть при BOJlorO'C'l'i 26-28 процентів знизилася з 98-100 процентів до 19-22. У багатьох колrocпах Дніпро­ петровської облаеті качани гіб­ ри,;а ВІР-42 пе-ршого покоління, які зберігаються в купах прос­ то неба, під навісами, на ТOl\ilX і в ходо,цних приміщеннях, вия­

світлий, увігнутий в ложе, межа його чі'l1ltа. 3вичайно, самого тільки старанного сортува.нн:я насhmих качанів недостатньо. Ві,8;'Ї.брані з,;орові к&ча:ни потрібно пцсу­

ВИJlИСЯ

у

багатьох КОJlгоопах Дніпропет­ ровської, Сумської та інших об­

повніС1'ю збереГJlИ високу схо­ жість. Лише качани насінної ку­ курудзи, що залишилися в полі

JlастеЙ. в реЗУJlьтаті стара.иіого перебирalННЯ качанів за зовкim­ кіми ознака.ми зерна та його за­ ро,;ка, схожість насіння RYKY'Py,J;-

пошкодженими

тільки

на пні і зБИlPаютlJCЯ після моро­ зів, майже цілком В'l'ратили схо­ жіеть, особливо в Київській, Харківській, СУМ'Сl>кій та інших областях Лі'Состепу і Полісся.

П({)б з пошко,;жених HaciweBoї насіння а ЯКОСТЯlми, ремістити

партій

кукуру,;зи одержати високими посівними необхіДJНО негайно пеHaciJmнi качани з куп

шити до вологості не більше 16 процентів. Торік і весною цього року у

зи була :ma'lНo підвищена. При цьому, прав,;а, БУJlО вибрзк)"Вано

близько третини качанів . Оргаюза>ція CTapalНH{)ГO пере­ бира.ння, суші'ння та зберігання гібридних кача.нів КУКУРУ,l;зи ';JlЯ забезПiJчення КОЖ1НОГО КОJlГОСПУ й ра,;гоопу ви'Сокоякісни:м насіниям

і тепер є найголовніших неві,;і холодних будіведь в ,;обре вен- кла:днlПІ: ЗМlданюl'М . колгоспних тильовзні утеплені прим:іщеН1НЯ спеціалістів, головних агронохів і П1>овести старанне перебирання і директорів МТС і рад.госпів, і сушіння.

сільськогоспо,;арські Раніше

качанів,

можма відріJНИТИ за зовнішніми

=-=--==========-===-:==============-======-=========, верхньому шарі, а всере,J,ині куп Вороть&. аа пІднесе нии

шшр

насінних качанів кукурудзи, в тому числі гіБРИд'ів ВІР-42 і ВІР-25 пЄ'ршого покоління буда

на токах або

РАТАУ). Фото Ю. Копита.

пошко,;жеНIDI

Де створило

та агрономів зберігалася в купах

трактора.

(Прескліше

зернои,

ведику небезпЄ'ку,

РЯlді

ремонті механіза­

з

морозами. А для цього насаипе­ ре,; потрібно вибрати з куп верх­

і бі.'1ьше гра­

міжл~нііmих гібри-ді'в Слава, Іскра та Ідеал ще вище. В

ВІнницька область. Механіза­ тори Ямпільської МТС успішно

ника·ии, необхідно видалити всі качани

14-15

35

монтовано І поставлено на зимове схороиення. В багатьох колrocпах 3ОНИ нашої МТС відремонтованими тракторами вже вивозя1'lo на поля торф. гніЙ. пlДJlO3ЯТЬ до ферм груБІ корми . В цІ диl робlтиики майстернІ працюють ще з БІльшою на­ Пo.lегuвlстlO. Свое зобов'язання до 20 грудня завершити квартальний плаи ремонту тракторів І сільс'ЬкоrocnoдарсьК'Их машии. щоб перем.опи у змагаині з колективом трудівникіВ 6обрицької МТС. буде виконано. І. Деревець, головний Інженер. Броварська МТС.

СШJlJlХ

теМ­

пошкоджених хворобами і шкід­

,l;усів нижче нудя.

центів у стерж:ні,

колгосп ім. Хрущова, с. Требухів, причІпний інвентар відре­

• •_ _. . .

-

пература повітря вночі пониж),­

ських машин готові до роботи. Якість. ремонту добра. Відзначи,цИСI! за цей час слюсарІ І. Дреиов та К. Зозуля, токар В. Власенко, електрозварник В. Білась та ряд ІнW'И.~ робlтииків. Вони виявили чимало ініціативи при реставраЦIІ окремих деталей, вузлів. Вlдчутиу допомогу ремонтникам надають трактористи, якІ працюють в майстернІ слюсарями, монтажниками. З допомо­ roю механІзаторів тракторної бригади, яку очолюе П. Пархо­ меико. успішно завершено ремонт 6 т,ракторів, плуriв, куль­ тиваторів, сівалок. В бригаді Ф. Лук яненка, яка обслужує

. 0•

~

багатьох обл&Стях респубriки на­

Дійове соці .... сТичНе змагаННІ! працІвникІв маАстерні. ВПРОВ8,I)ILеНRЯ НОIЮЇ технології ремонту тракторів, зокрема BY3.'lOВoro методу, дав добрі наслідки. Недивлячись на окре­ мі перебої з постачанням запчастин, двомісячиий план вико­ нано достроково:

*

*

*

Змагання БроваРСЬ"dї і Бобрuць"оі М те

При

усіх ланок.

перебиранні,

крім

явно

непридатних на насіння качанів

-

недозрілих,

А. Рвпін. кандидат сільськогоспода'рських

недорозвинутих,

наук.

зміни. І якщо на чистих парах ІЬ=============================

збирали пшениці по

12

центне-

рів, то .на люпинових по 24 -29 центнерів з гектара. Це привернуло увагу правління і всіх КОЛГOlCпників. Вирішили ,цалі розширювати посіви цієї куль-

го ROPMY для 'ІІварин. В результаті використання таких поживних, багатих на білки, кормів різко підвищилося і виробнипт-

Можна з певністю сказати, що на наших грунтах при дальmо­ му наПo.JIегливомупіднесенні їх РО,J,ючості будемо мати зернових

во ИОJl()ка. На 1 жовтня одержали його по 2.651 кілограму від Ще чотири роки тому нам по- корови.

не менш як 18-20 центнерів з ге&Тара, овочі'В по 300, картоплі по 200 центнерів

тури.

радили засівати дюпином трети-

Впорядков},ючи

сі'llозміни,

з

геКТ3Іра.

маси кормового люЩІНУ иа окре-

люпин. Він є і хорошим попере,l;­

Така наша мЄ'Та, такі наші шrани. ПРМlJlіння артілі, паJ)'fііt­ иа ~рганізація. всі КОJlГОСПНИКИ

мих діJlЯНках збираємо до 60 тонн з гектара, вирощуємо і

ником під жито, не riршим, ніж трави. Крім того, дюпин ,l;а6

резерви для підвищення врожаїв

вищах стоїть вода, а в Jlітню приорює'Ио до 70 тонн люпину. бурти, прикриваємо їх пору люди зайняті на невідклад­ Цього року одержаJlИ силосної а потім П()j[иваЄJ(О сечею. них роботах по збиранню вро­ маси в середньому пона;в; 40 рівномірно розкцавко жаю. Висново& такий: необхї,8;НО тонн з гектара. ЗаСИJlосуваJlИ приорюєко. В Р6ЗУJlьт&ті механізувати ,l;обування торфу. кормовий люпин У суміші з кузбережеННJI ,J,обрив. пра­ МТС повинна мати Аля цього курудзою. Отже. :маємо близько вцьного внесення іх у грунт екскаватор. А торфу нам треба 3 тисяч тонн ЧУАОВОГО соковито-

12-15 і біJlьше центнерів доб­ рого зерна з гe'ltТapa. КоJlИ ми розширили його посіви, то ,l;їста­ ли кожливість після JlЮПИНУ

залежується в roСПО,l;&рстві, щод­ ня ,J,оставJUlЄТЬСЯ

на

поля.

3аз,J,алегЇ,8;Ь ПJlануємо, на яко­ му п()лі сltільки внести ,цобрИ'В . Вивозимо ТУ,J,И гній, укдадаємо

його. в зеll,JeЮ. Вчасно. гнїІ і такрго

Коротко сltажу про торф. У нас є велJ;Utі пакла,J,И його, але вИiltо­ ристовуємо їх ще не,цостатньо. Весною і пізньої осені на торфо­

ну орної зеюrі..

його на со'ШІЯХ

Тепер висіваомо

re.RTaprB.

Зеленої

змвmпИЛИ по OJ{НOMY подю трав

і заміеть них

сіяти кукурудз}"

сіємо

кормовий

прагнуть

сіЛblCькогосподарських з

честю

наявні

КУJlЬТУР,

виконати Зa.D,;ання,

пос­

тавлені ХХ з'їздом КПРС.

І. Н0в6асинсьнмЙ.

садити Rартоп­

лю. Крім ЛЮI1ИНУ, під озимину Й,.уть бобооі, горох, ·впа, трави. J

використати

rOJroBa

колгоспу

імені

Хрущова.

с.

Требухів.


СТАХАНО81!.ЦЬ

4

Міжнародний ВіДНОВl1ення ПОРЯДКУ в Угорщині Кожниіі день ЩlИIЮCИТЬ

ціалїзму

lЮнного

порядку

наіі:першою

все

в Угорщині.

Il'Pидушення К()1Н'l1Pреволю­

умовою

ційного зак'Олоту і розгрому фа­

В міру відновле'НіНЯ в У roрщині нормaJlыогоo СТalНовища вияв­ ляються все нові й' нові факти, які викривають мерзенну підрив­ ну

діЯl1ьнkть

західних

реакціо­

шистських банд, що вбивали нерів. ці ф8JКТИ, як заявив ІіЮ­ реОПОНД~Н1'О'Ві ФРМlцузької газе­ уroрських патріотів і залякува­ ти «ЮМ8ІНіте» державний мі­ ли все населення, ЖИТТЯ в краї­ ністр Угорщини ДЬЄр;(Ь Мароні поступово ВІО,J;ИТЬ в нормальшан, свідчать, що «УГОРСІ>Ха ну колію. Характеризуючи

становище в

контрреволюція,

JЖа

НОВИЙ мікрОЛіТраЖНИЙ автомобіль

огляд

подолання нихи всіх ТРУ'д,нощів».

нові звістки про ві.ll;Н()1ВЛе1ІНЯ за­ ПіСЛЯ

є

Нeti"", 2 rpylНfIc 1956 роІСу.

спирала.сь

у ropщині, 11 JIPeM' ер-мїв.iC'l1P на капіталістичні к'раїни Заходу, .янош ltада.р відзначає: «Пісди заз~алегідь і стараннО' готувала Велику роль в тритижневого С11Райку, srкий па­ свої мочини». відїrp&Вала ІіідралізУ'ВIl'В економічне життя в цій підготовці

Недавно

НОВИЙ провал сподівань імперіалістів

від

27

їх

військ

починається

торії.

з

Така

єгипетСЬ'1tої

вимога

тери­

суперечИ'fЬ

розрахункам загарбників.

ВВООІУЮЧИ приАняте

деякий

час тоху рішеНІМ А'Са.uлеі про

ПРИ!ПВlНffilНЯ ВОЄIfНИХ Аій в Єгип­ ті, ltOJIоніальні дерЖ3lВИ спо­

дівалися,

що ім вдасться

під

робота на

селянства. СелЯІІІИ, як члени кон, що до~волив америкllIнсыюуy урядові витратити 100 мільйокооперативів, так і о,цноосібниItи, ,ll;іядьз честю вИ!конують свій обов'я­ нів ,ll;оларів на пі~ивну ність в с(щіалістичних юраїнах, зок. ,Вони не п1,Qались, на ПРJ­ вокаційні заuИ!ltи припинити в тому числі в Угорщині. На ці роботу... виJtiOнали осінні польові гроші в Угорщину засилали фа­

роботи на 80-90 IlIPоцентів ... mиC'l'CЬ~ не,ll;обитки. У гО'рський народ, придушивши Успішно ще боротьОа П'IJ'OТИ зло-

гаАаний,

зО':mрема,

маневр

використанням

з

французьких

подій...

розшуки

вуються».

У С'ІІіхові

і З3ІКОI1ОТ, ОРГМІізований західною

які перехо-

нормаJIiз&ціі

Аде хитрощі'

та інших

соціалізму

в

ня реакційних сил на Защ~і ви­

тенета інтриг

ставники зУХВaJlО З&ЯВЛЯЮТЬ,

щО

ВИВО,J;ИТИ

УropщШlУ безперервним потоком користати Організацію Об'в.а:на­ свої війська з району міста Гази. ідуть вантажі з Il'Pодовольством, них Націй для В'l1PУЧМlня у Одночасно ПОСИлюються Il'P0BOKaБУ'.еJlmmми матеріaJI3МИ, сиро- внутрішні спра.ви угорського на­ ційні наскоки на А'Ру.жню Єгип­ виною ЯЛЯ промисловості. В Ву- роду і підбурювання фашистів, ,J;МІешті ві,J;булись переговОІРИ де- які ще переховуЮ'l'ЬCЯ в країні. легацій Німецької Демоюратичної У горський народ, як вїдзначив у Республіки, ЧеХOCJIоваЧ'Чини і промові на ХІ оосії fеIreральн'Ої

тові юраїну

СіріІО.

-

340

кілограмів.

Автомобілі «СМЗ» ви;пускатимуться управЛінням для іиваniдів, з ножним

-

двох зразків

-

3 ручним для інших споживачів.

Новий автомобіль розвиває швидкість до

кілометрів на го­

80-90

дину і витрачає 12 літрів бензину на 290-300 кілометрів дороги. Напрнкінці цього року Серпуховський мотоциклетниil завод має приступити до серійного випуску автомобілів «СМЗ На фото: автомобіль «СМЗ:. із закритим тентом.

...

(Пресхліше РАТАУ).

Фото Б. Трепетова.

Il

зр:акц~

Кошти полетіли 3 димом

пошти

знає,

від чого, бро,ll;ИТЬ в тоху Ж приміщенні, де

коли і як згорів пташник. Винні й р"Огата ХУ,ІІ;оба. Т8JМ були не лише діти, а ji веА тимчасом «пожежа» ПРО,J;ОВ­ ликі дяді з правління артілі. жується. МатеріaJ[И, що для но­ Вони не ІЮТурбувалися 8ргані· !ЮГ0 ПТll'ШНИКЗ, вИкористовують· зувать пожежну ,цружину, і ТО-

Але колоніальні держави про­

збираються

-

га машини

Вся Жер,ll;ова

нералыll'iй Асамблеї ООН з вимо­

вони не

туристи, пра­

цівнИlrn сільського господарства, міські автолюбителі. інваліди. В задній частині нової автомашини встановлено мотоци'клетннїІ двнгун з повітряннм охолодженням потужністю 10 кінських сил. Ва­

колО'Нізато­

реакцією, .'l1Іtвідує тепер на.сI1Ц- проти Єгипту та іllШИХ краін стано- ки цього BJreТY'Ily фашиетських Влизького CXOi~y. Англо-фРая­

ПОl1ьщі, Ружj'НЇі Угорщині і засу,J;ЖУЮТЬ HaMaгМl­

краІн

--

вможуть користуватися найширші кола споживачів

-

рів не допомогли їм. ВеличеЗН:l більшість країн виступила в Ге­

,ll;О'ВЖУЮТЬ плестп

дешевий

двомісний еконо­ мічннй автомобіль­ кабріолет, яким

збройних сил ,цля

вища в Угорщині ОIllPияв І{ОПОМО- реакціонерів. У сі народи кров'но ко-ізраїльсь1ti війська все ще за­ га, яку ПО,J;ають ЇЙ братні краї- заіmreресоваш в швидкому вія­ лишаються на єгипетсшій землі, офіціальні пре,ll;­ ни СОЦlаJI1'СТИ'ШОГО табору. З новленні нормального життя в а ізраїльські

СРСР, Китаю,

створнли

робіт по розчистці Суецького ка­ налу.

заводу,

Конструктори

а'нгло­

Провa,JiЯТЬСЯ ського Союзу контрреволюційний збройних сил загарбників.

контрре'!ЮЛЮЦІИНИХ

ворожих елементш,

ського

ХИТРОМУАРИЙ

чинців, звілынних з тюрем в ,8!ні з братерською яопоиогою ,Радян­ гою повного виве,J;ення з Єгипту

останніх

«СМЗ». скоцстру­ йова ний працівни­ ками СеРПУХ'JВ­

Асамблеї І'

листопада про виведення

ви­ новий

мікролітражний автомобіль марки

люцію, в яхіН вимагає від Анl'- І лП; Франції та Ізраїлю негаино- і

го ВИltонання рішень

прой-

заводські

пробування

ЦИМИ ДН'Я'МИ ХІ сосія Г~He­ ра.ньної Асамблеї Організації Об'єдн3lНИХ Націй прийняла ре:!О­

рИ!вна діяльність 8'М~иканської тим чи іншим ПРИlЮДО)( залиши­ Як ві:а;омо, конгрес ти свої війська на єгипетській підприем:ствах... не можна не агентури. США прийняв спеціалыийй за- тevиторії. 3 цією метою був ви­ вцзначити caMoвiд~aHOЇ праці

країні,

шов

В ціН обстановці негайне ви­ ведекня військ агреоорів з Єгип­ ту набира~ особливо важлВіВОГО

як ,І;РОва ди 1tOPMOKyxнi.

Уже

му пташник нікому було ту- спа...'1ено трищять кубометрі'В ма­ шить. 3а годину з димом П'Олеті- теріаJlУ. ло 40 ТИСЯЧ КОЛГОCnВИХ коштів. «Горять» і кури. Лише на Але на' цьому не іКЇ!НЧИJl8СЯ. останнЬІ)МУ з&сї;l;анні пр;щління

Од тої пожежі lOOшти і досі горать. Чом:у? Відразу після Тlвl прикрої пригоди в селі було створено по· жежну ,дружину. Вирішено було

СПИСaJIО 130 ШТУ1t, .я:к тa.Itих, що прО'пали безвісті. Створид&ся ,J;ужепогане стаяовище.В 10Л· rocпі залишИJIОСЬ всього 606 ,ку­ рей, хоч за планом маемо жер­

й птаЦІНИК

жать дев'ятсот штук.

НО'ВИЙ побу.ll;УВати.

Поставили хлї'в, тільки покрівлю

І roЛОlJllе, що JFpИЧИНИ «поже­

залишилось П'Окласти. rї та& і жі» не зriквідовані. Назва їм не ПOlXJIали.

А тут ща.рили МОІРози. ).ІМІа

-

безтурботність, бе3'ПОР~ність.

комаща

загнати

гусей в корівник.

Вула І

курей

І. Швачко,

і

учитель.

Тепер птиця

с. Жердова,

Румунії з представниками угор- Асwблеї ООН MiнiCТtp закордон- зн~ення і, ~K правильно вlt&зув

ського "цу. ПереговОІРИ, як пи- них CIl'PaB СРСР т. ШепіJIОВ, французька газета «ЛіберасьOOl», ше угорська газета «Неncабад- Пm'Pебув тепер одного _ щоб є першою умовою справ.юнього ~aг», . п01t~,али, ~ «СОЛіАаР-1 йому, Д~ли ~ОЖJIивість налагоди- пом'якшення напруженості на юсть

1

єдНlCТЬ JtiраИI табору со- ти нор.мальНІ умови життя.

влизыtoуy Сході.

П. Гринlн.

ПОJIіпши

б

тв по утов

і

БJ

••2

УМОВИ ро IТИ8IUВ

І В кінці жовтня цього року віmаних павутВ!НШlМ кімнатах. дирек.ція Вр?варського деревооб-

ltо}(бmат ВИГОТО'ВЛ'ЯЄ меБJlі, а

====-=_==============_---==========================аробоого коибшату поселила в 4-х в гурroжИ'ТItу нема ЖО'.і:ноі' ві .. кімнатах бувшого ДИТСll'дка 22 шалки, шафи одяг складають

Дя. ХИТРІСТЬ ІВАНА ІВАНОВИЧА

Повістку

чепко

На пиnння під- МОЛО;J;ИХ робітників, які за кін- на ліжка. Не}(ае

О,J;ержав з

великим запізненням, в другій половині дня. А викликають його у відділення міліції на

,ll;ину 'ранку.

10

• В.

Н Е Ч ипо Р Е нко

го-

Нічого не с,каза'Вши Дяченко швияко зібрався і по-

., Жlf1ЩІ,

пряиував до раЙцеll'ТPУ. Поспі-

• ПО

-

полковника,

-

го, Дяченко ві,ll;повів:

ність. Т&К,

МИ ЖИ'ВIJIМО ПО сусідству, на

...

Краще пі".Шіше,ніж НІК'ОЛИ, духу,

він О'бдУмував, як елі,l; вести- се-

Po~

Про ПО'lll'е .... у

.... ....

в

30

метрів

госпо"аРСТВІ' ро

ЯкуБОВСІ>КОГО свідчення Дяченка

яченко. були заПИС8lНі майже д'Ослівно: - Ході'м'те зі пою, вас ВИК-. ро 11' «ВНОЧІ час ТО'ШІО вказать не повіді давати про пожежу в жво- ликає ШДПОЛКОВНИIJt ІЗ ц,иєва. , . рі Якубовського. В тім, що його Через кілыt& ХВИЛИН ВОНИ бу- можу, мене р"Оооудила ЖІнка. ВОвикликають сшме по цьому пи· ли в невеликому скромно меб- на з~'Кри~~ла: «CтOOalНe, ~BaH го-

ЧОJ[ові'lt

живе в

в

квадрат-

G,ІІ;ній із кімнат

. метрІВ -

них пащає менше

!

2

14

'на кожного приметрів при са·

,

ТМlНЮ, він не супіва.вся. льованому кабінеті. Черговий, рить.». lДНJmШИСЬ Майже О,l;ноча.сно з поривом приклавши руку до козирка, до- ГЛЯНУ'В у вікно і побачив, що бі­ ля хати Якубовського горИть co~

прозвучало в вухах Дяченка. Стооан повернувся вбrs і вndзна.в у велосипедистові СВОГООІ­ носельчана

-

поштаря.

уло чуть:

І пере.ав йому п'ОВl·СТКУ.

-

заЙ'1ПОВ

,11;0

повістку.

чеогО'Вого і пре,'ИВИВ

ро А, Дяченко! Я вас

,J;aBHo

жду. Сідайте.

«Рятуйте,

ці неПО.ll;обства

11'

оони не реа-

.-

ЛІЖка де до реЧІ ПОСТІльна бl- поліпшення

ПРОЧИТ&ВШИ протокол ,ІІ;'Опиту,

хата 1'0.

зу TeКC'l'Y ПОС'l'авив свій пЦшre. , Я б Уважно ПРО,ll;ивившиtь ще раз рить.» ку овський і його жінка бігали в дворі. Ніч була тиха, протокол, підполJt'OвнИlt на о~ій і вогонь моїй хаті не загрожу- із сторінок знайшов помилку,

про віДПОВЇіДальність за неправ- JIкубовськJiШl знаходилися в по­

Q>

'"

З . " «. аЩ!l;ОЗРЯТЬ в шдпаЛ1 нас». . . . Щ б ЖІНЦІ ВІДПОВІВ: « ОУ.ІІ;е, те б JI кщо ми не ВИННІ,. хаІ УАе».

Іваном ла: ви З С ВОЇ'М о"носельчll'НОМ ро JI

Івановиче u ЯкубовсlІКИИ? ВІ

Взаєиові-осини у мене 3

якуБо'всыt!мM

б'

ком шаТу,однак •

Dnl оБІ'ографі'ЧНl'''а ""ШИ а D< вав. На допомогу в тушінні по- яку виправив, Запис ~ '" ні Дяченка і поп~едивши його жежі ми не пішли, оскільки з лення зазначив

_

про

коменданту т. 'Т'ltачову, дирекції

He~a де поставити, на ~IX одип кО'Ва оргаНІзаЦl1 теж стоять осто-

а

колу.

п'ро

виправ-

у кінці прото-

На вулиці стемніло, і допит диві поlt&зання по c'l'arri 89 УК Г8іНИХ взаємовідносинах, про щО В райцентр Дяченко прийшов, ПРИ еле1tтрично}(у УРСР, підполковIlИR запитаВ: я вже говорив. Шд час спостере- закінчи'вся коли сонце спускалося жо захО. ска.за- світлі. Дяченко, збираючись АО_ В яких взаем:ові "носВ!Нах -ення з а пожежею ЖllНка ду. Розшукавши за допомогою зустрічних віцілеиня міліції, він

рази райсанінспекція

нагадувала

нітарній нормі 6. Навіть. стола гують. DOМCOMOJIЬ'CМta і JlIPофспіл-

вітру, що пі,ll;НЯВ у повітря по· повів: лома. Ми 'разом з жінкою СТОЯЛИ Дяченко сказав, що все зз,ПИС3lИ0 чорніле листя і пилюгу, з Дя-Товаришу пі,ll;ПOJlКОВНИК, до біля вікна. 3 двора Нкубовськоru вірно, і на кожнНі сторінці вниченком поріВ'Нявс.я велосипе,J;ИСТ. вас громад.ІІНИН по виклику. б

- Куди, Степане, спimиш? _ Викликають в міліцію. _ ні пуха, ні пера тобі, _

а у

С~ІЛець. Доводить:ся С~,І;ати ~a 'ронь цієї В3ЖJIИlВої справи житлово-побу'l'ОВИХ " ~_. . Лизна брудна бо 11 Pl,J;KO МІШ1- умов молодих робітників. ють. Те· ж c~e моЖ'на спостеН. Ниепенко, рігати і в інших, обідраних, обголовсанлікар. З ЛІЖ'Ка, я ============_=='===:::1_-====-================

бе на "опиті в мїлщn' '-, які Bi,J;·

.

8

рукомийника.

BO,J;a не в rрафliнах, ,1;0 того нема ШКЛЯНКИ.

лися, ХОЧ не все тут гараз.ll;. відрі, Насамперед велика (жупчеЧотири

-

набравшись

шаючи ПOOlа" шосейним шляхом, Д

ЧИЛИ ФЗУ. Поселили і заспокої- ПИ'l'На

розташована ЙОГО хата по відношеІШІЮ .11;0 подвір'я Якубовсько-

Ви завжди так з'являвтесь .? від,далі, пmиблизно, виклику оргашв влади. ~1' . один ві. о-ого.

. . ВlДПОВІВ

.ll'К

й

,,~..

ненормальні,

при ПІДОЗРІВають. Д

В

ИЯС'ІІЯ'l'Ь».

~MY, звернувся

,11;0

слідчого з пи-

танням::

-

Я не ЗІнаю, що мені робить,

як вийти із цієї бруд'НОЇ історії?

НО ві,щовів підпоJИtовнИ!lt і ПОАИ­ вився в очі Дяченку.

- В&м легко говорить. Повірте мені ви помиляєтесь. До побачення. ДЯ'lенко ПОПРЯМУ'вав до две-

рей.

Залишившись на самоті, пі,J;-

полковник прийшов до виtновку,

що з цією СIllP8іВОЮ доведе-гься ще немало поморочитись.

Дяченко

повернувся

додому

пізно У'Иочі. Жінка не спаЛа. Вона ждала його. ВзнаВ'Ши від поштаря, що Степана

викликали в

Старшина ПО,l;ивився на папі- Все залсжить від вас. Ми міліцію, вона :rpозуміла все. зустрічі з ним: }(и не вітаємось. ячеВItо lt&теropично запере(Далі буде). рець, OfJl'~YB віжвідувача і ска· ще зустрінемось, багатозначМО()Я жіН'ltа з ЯRуБО'ВСьким і його Ч}'1Вав причетні~ ,11;0 пі.Цпалу хазав: Д'ружиною часто лаялись. Яку· ти Якубовсиtого і ЙОГО побиття, ПродовJltеНИJl. Початок диві,.... бовські шукають всякий привіl{, прwaнавmи лише те, що він сва· Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИR. СJI в номері від зо .ІІИСТОпа.ца. щоб виltJIиlt&ть сварку. РИlВСЯ з ним напереДОА'Ні пожежі.

-----------------------------------------------------

Адреса редакції: с. Бровари. Київської області. вул. Київська. М lЗ8.

3а ...

4481-2420

144 номер 1956 рік  

144 номер 1956 рік