Page 1

Про11етарі всіх

П'ЯТНИЦЯ.

з

.

BF:PF:CHЯ

7

краін, єднайтесSІ! - - -.. . .

19!-JO РОКУ

І 4:1

.N<•

Opr8H &ро••рс~аноrо . . . . Н11081. НомпартІf Унраінм. МІСІаНОЇ І раІонноі Рад народНМ.JІ деnJТ8ТІ8 н

nиділнтн

на

вересня

. гз.~~е:rн

року

'І' а . журнали

приймають пункти

1990

відділення

. родних

Передплату

зв'язку,

розповсюджувачі

У кінці вересня або на початку жовтня відбу­ деться спільна сесія районної та міської Рад на­

передплата

рік.

1991

всі· вІддІлення

передплат_н.

громадські

на

почалася

поштамт.и, за

Про

1. ня

<•Союздруку»;

преси

хід

не редплатна

ІІіі

Сільські

віст.і

] 2-00 12-00 J :ню

Рабочая

га:н,та

12-00

Правда

УкраІІІІЬІ

Робі тн Ича

га:Іета

ВсесОЮ3Ні

то~ін

міста

Є.

Ф.

І'О:юва

ЛКСМ

Прохання ·до

рі f\

ЛнтературнаJ-і

правна

жителів

і

&іда

1~-92

Правда

І

тр11буна

Се.1ьсJ.>ан

6-80

й

ГОДІ •••

ЦІНА

ПЕРЕДПЛАТНА

ЖИТТЯ»

-

ВАРТІСТЬ

5

КРБ.

76

ТІЛЬКИ З ОДНІЄf НЕ ЗАЧЕПИТИ ТАЧІВ,

ЩОБ

йШЛА

В

«НОВОГО

КОП.

НЕ

ГАЗЕТИ

НА

ПРИЧИНИ

ІНТЕРЕСІВ

ГАЗЕТА

РІК.

ПІДВИЩЕНА ~

CBOfX

СПРАВДІ

ЩОБ

ЧИ­ УВІ­

«НОВЕ

Працюю то~І у сьюІй».

•lівці. треба

я

траnторнс-

радосні а жнну

.. :ІітІііН ­ СобР ·

.1·

ВсюдІі говорт'h. ЩІ ВІІ!існуватн · продо­

вольч.І·

нрогра\-І~·.

каж~·тh .

що

це

.-\

діло

ЩІ неі х

і КОЖНОГО. Я ТеЖ Тсі!іОЇ д ,\' .\1Ііі1'. І том~liOit\ ІІОГІ • : цаю

POJ>y

на

рей.

ЖИТТЯ»!

троє

Тож

і

і

іІІІІІІІ~1

свн·ней.

для

себе

Іі[JО.їі

є

"·ж: "

нepena;taf:.

Прого:tІ'Вати Таf\І'

"ію,

КіСТЬ ЖІНіІІОСТі ІН" .1Ірщ:то. От l доводитьсJ-і нажко

Пр·аЦЮНііТІІ,

аби

:ІаГОТОВІf­

ТИ корм11. щторатн усе це ха:JJ-ійство. Але все бУ­

і

ксе

Та

18-ї Г

з

с

з

9-ї

СОКОЛЬВАК

:чн;і;tуН>Ча

орга­

ча.::

ГОДИНИ.

р<!ЙОІІІІ/111

ні;ціm·ІІІІН~І

<·СОН>:\ ·

проханням

е

л

а

·''~"Іі!ТьсJ-і.

СВОЄЇ

стражJ,ан>п, .

Праці

цілісіньке трав~· .

ЖЗ .'Іh.

літо

а;(Ж('

КОСІІf;

Ї.ІІ

:;а

;~ 0110 _110 •

іІаІІІОГО

fleT.1i]{iipi П. В. Залевського. А ні 11 ,10

мов

\lCJJe,

~ Нічю1

ножс:.~

ІН.'

-----

можу

різонув;

ва:.~

27 лип'ня ц. р. під заго­ <<Бобрнцькніі

.1окову зол>>,

вІд

М.

велику

із 4()

мо­

дізwалнся несправедли-

здачі

населенюr;

П.

молока що

з

Шульги утримано

зданого літnІв :

:Ічайстр~·-

Іt ІІ І ІІІЙ

<.:ІІt'І(іа-

СкііЖ)

чесно:

:За.lен-

11ро;юнu.1 ь чу

нр•J ­

гра\Іу

ГІОГаІІО

раЙСНІІІіЙ

Bl'T.liJ.>apІІi

~­ ~·ll'Іii

СІіа:Іа:ІІІ.

11(0 Вt'СІІОН) роfінтн \'Сі \1

ЩJО­

ба

було

.'1>1~1

BllliUJІyf:.

11\l'llЛt'HIIH.

.\·

.Іі!іарі

і

Тре ·

ВРТ ­

11(0

раііоІІі

11ро

Іtе

: нtалн .

Нонн : ~на <lІІ. а .сн:· не ро­ бн.'ІІі. А }111 теж ІІічого ІІе :1нали. От і нропа : ю вже

"ролів. :ІІО;(Н:VІ

Торі"

ЛІсні

~lt'!llllf'

\' І

10

всі

ІifiO.'fi.

Teпrr:

ГІІІІ\"1'!.

!Іро

НfЮПіі!ІІІ

.\' \1('111'

ОСЬ

те

ніхто

Це

,\'IJctГII.

ІІt·

ся

ІІіХТО

ВірІІТІІ .

ЩО

\ІОЄЇ

ТоІіІІ

Га.lН>ІІіі

:ІнІJртає

.lОПо\ІаІ а, тн.

ІІЇС .lН

збІІТЮІ: \(H C;J..

І!е

Холодні

Хс>'Ість-

сн.rюс.

ВСР·

сіють

радгоспу

()~· ;(\"1'!,

дні

стримують

сіль<'ькогоспu­

озимі

культури.

А

<•Семнполківськнй>>

тракторист

Григорій

птахо­

Іванович

Новак старан.но готує грунт для сівби озимих. На знімку: механізатор птахорадгоспу <<Семипол.

пр;щІ-сватн

В.

вересневі

дарські роботи на полях. Але крок за кроком механізатори роблять своє діло. ЗаготовляютІ-о

Bl'T.liiOij);

!<1\l!ТІ,ІІ

СУ\І.'ІіІІІІіІІ!С

ІІа

ХО'І('

1\іВСЬКИЙ•>

ЮХИМЕНКО.

Г.

І.

Новак.

Фото

,,Бобрицький молоковузол"

Прочитавши_ статтю у газетІ· <•Нове життя•> за

вість при

а:; ­ Щ'ІІі

М.

Федоренка.

--~----

про

І(Ю

}[кбІІ

сьtтй

до

Резонанс ·

ловком

:;наю

НСТ:ІіІііір

ІІіНІ

:vбнпіівся.

Зверн_увся ГОЮ

1

С<НІ

;tобрР.

норн;н-;І' ».

іСТІІІІ\'.

ІІl'ОfіХі;tІІІІЙ

а

АО/ІІІ

і

.1ЇІ.:Т

;:>0

Hfi

н

в·

н(прібІН> б_,<1о

но. що й не пере;tаТІІ. Бо­

-"'""'""'"""•••nwІ

будь-який

ДО

тюnня

~~ТІ~ Н~~;ІО; 1ТС :'І~а.ІВ:рІ~\Rт ~-

РіТІ І "JЮ:Іі. Та так страІІІ­ ;(ННІ!П!СЯ,

['ОД\'ЙН~

буде

nІ'Чh\

ло б нічого. якбн не одІJа біда Почали у мене хно-

ляч<>

.,., . . .

настушюго

.,

ІІО~ЮГТІІ .

"і'J-ісоко\Ібі

11ат бнчІіа. Тримаю :10 "·'·-

КОЖНУ СІМ'Ю.

ПЕРЕДПЛАЧУйТЕ

та

у

пар-

радгоспів.

б у д н і

сигнал

гом

протя -

СО БОЛІ ВЦІ ЧЕРЕЗ ПОГАНЕ ВЕТЕРИНАРНЕ . ОБСЛУГОВУВАННЯ У НАСЕЛЕННЯ ГИНЕ ДОМАШНЯ ЖИRНІСТЬ КРОЛІ

І :~-80

Тру;І

f:мств.

який ~-

<•Союздруці •>

підп ри-

промнс .1ових

для

каталогів

інструктажу.

організацій

НІзацій

Гострий

на

керів­

секретарів

nре-

їх

У

Іб-ІЮ

жн:Іш,

подавати

Трjідові

19-80

ників.

та редакції rа3етн <•Нове щодо розв· Я3аиня цих важ­

ливих проблем.

та

<•Союздруку>> до

направити

проводнтн~еться

1991 рік районне від­

райвикон-

району

напру -

видань

тійних

міста

з

і

отримання

передплаті

ділення

Україин .

до міськраІівиконкомів »>'НТТ Я•> свої пропозиції

І:l-80

га:1ета

продук­

<•Молодь». перший секретар

22-;:i(j

Номсомольская

у

періодичних

самозабезпечен­

ооювннмн

:Ів'язку

зьертається

видання

И:JвестиJ-і

РабочаJ-і

т.

12-00 8-1 (і

СпорТІіНІІіі гіJ. : Іf'Та

та

Про комп.'Іексну програ~у Доповідає т. Нефед Р. Б.

міськкому Іtі ІІа

програми

2.

газети:

Україна

району

питання:

кому.

До вашої уваги пропонуються республіканські

Радянська

розгляне

харчування.

Доповідає

робоrи та навчання.

яка

виконання

населення

тами

мІсцем

депутатів.

шення~,

громадських

розповсюджувачів

си

1

Ітп.

•••с..ноІ обІіасn

ПОВІДОМЛЕННЯ З

:3

Ціна

([10!)2)

НР ІІLІ

ту>>,

на приймальних пунктах. Нашому обуренню нема

.за

меж .

50 відсотків.

Дізналися і про те, що радгосп здає

за

MOJIOKO,

яке

населення,

одержує

великі надбавки.

Але нам

молоко

ном

Адміністрація

на

гро­

малу

а

ми

одержимо

компенсацію

дирания

50

одержать по­ свою «робо­

далеко

гордіїв

не

.заїдеш.

врешті-решт.

розрубати

вузол?

Бо

це:і

тер-

об·

СІРИК,

СИДОРЕНКО. ДЯЧЕНКО

І

до-

хоч

_тисмч карбованців.

земельну. ді·

От М1f і вирішили ска­ що . скар­ нам.

за

із тих же таки

зати своє слово.

поможе

радгос-

сі­

десь

Проте

утримали.

хто

ні?

3абезпечили

лянку

гамн

чи

дають,

сіно і

тання:

молоко

не

ші за

після таких фактів легше не стало. І постає запи­ здавати

ділі, і вони карання за

і

багато

станнтІІ

ще

~ІОЖІІіі

ІІі,1ПИСіВ

по­

.'ІЮ,1еЙ,


2 c-rop. 8 7

вересня

НОВЕ

р.

1990

СТАТУТ КПРС ВСТУПИВ У ДІЮ Читач ці«авився

вання, тобто з 18 липня ц. р. Виняток складає лише параграф 40. на реалізацію пол?жеиь якого бу де потрібний певний час. ЧисленнІ нор­

демократизації

чене

партійного

.максимальне

парторганізацій.

життя,

,розширення

прав

Але

вІд

муністів,

положень

ту) . до

первинних

викликає

у

при

застосуваннІ

статутних

дадуть

відповідь

на

всі

ск.ладні

за

участь

(тепер

ОсобJІивий хірургії

у

І

до

Але пІсля університету

ко­

легко

норм

через

привLв

питання.

роки .

його

На

до

рубежі

І

ХХ

лікувальних

за-

складався

яюrх

в

прийо'VІу

ній.

Це

ві;tносшr

ІІf'обхі С\ІІість

у

в

в

партію _і

nроднктовано

суспільстві.

Сьогодні

додатнових

де­

перебу­

У зв'язну з цим

відпала

<<фільтрах».

:з НІ;х' є на1цндатський стаж. але :зн

припинення

1 логІкою

Одни~

Він вІдмінений.

рішення:>.! первинної пар-rоргані:зацІї може

встановтоватнся

випробувальний

з 18 .'ІИпня дидатами в

року припинений прийом Rан­ КНРС. Всі раніше прнАнятІ

кандидати, ського

1990

члени

неза.т~ежно

стажу.

від

можуть

строк.

тривалості

звернутися

Тому

кандидат­

в

свою

пер­

винну органІзацію з письмовою заявою про при­ йом в члени КПРС. Питання про прийом у пар­

тію

вирішує

первинна

Спрощена

таціЇ

і

процедура

При вступІ

всту11аючого

парторганІзацІя.

в

оформленІІя

він

ра.

з

трьох

лІкаря,

-

З

неї

вcт:vn.v

тн

в

кандидати.

вед~ться

в

У

nt~BHІJX

ви-ладках

ходжеюІя.

для

вдень,

це

Ісnитовий

строк

членів

на.

батьків.

. Стгт~·т ства

в

КПРС

партії

в

n~едбачає :зв ' язну

з

ман

в

писав

у

І.

Л.

своєму

той

час

демії .

Фельд­

щоденнику.

лю.тувалн

Лікарю

"

епі­

доводилося

пра1~ювати ло

ІіО~Іуніста

ВИХіД

11

Про Щ' зборі·в.

припинення

організації.

член­

внходо:vr

Про

це

nарТіЇ»

доnустив

nорушення

Статуту

КПРС.

:~аве.1е1rо nерсональну справу .заяву про добровільний вихід

І

на

ось він із партії.

В таюJ'ІУ випадку литанн я розr лядається з вра­ хуванням

всіх

обставнt-r.

, Треба :1-1атн на ува :!і. що заяви про внхІд із КПРС розглядаються і.НдИВІlдуально. 1 якщо

~аявннn відсутній на єтьсн

пр11

вианаченні

збо.рах.

то він

кворуму.

Можуть бути вила·днн. ноли

не врахову·

провести право­

~:ірні партійнІ :зборн з яких-небудь причин не­ ~южливо. Тоді :щяву про добровільний вихід

із

рядів 1\ПРС розг юu.ають рай!іо:-.tи, партії . ВошІ ж можхть nриймати

111! _

міськкорішення

пр_о прнпннеtпr;н членства в партії тих комуні­ СТІВ . хто не бажає стати на облік в яну-небудь первІІІІн~· партійну оргюІізаtОю і зая.вляє про

добровільtІІІі!t вихід: і:з rтартlї.

·

Хоч і ne часто. але в деяких оомуністів вини­

кають шr:r--dння . що стосуються розміру сплачу­ ваннх ч::tеrrськнх внесІ<'ів. С1'атут в цьому вн­ ладnУ дає достатньо' конкретні рекомендаЦії: ~tакси:vrмьннй розмір внесКів 2 проценти вІд

том

тут

правдашу­ Одинця

роки

І.

:tu

ба·

в

настуnні

ток

poнft

охорони

!!а

Іtі

\І;Н '

lll'

lltJII:\Jii!Ч<'IIi ;

;юrю\tor · oro

:tc<>;tHІJ ·

II}JIIX<J;lll.lll

ПОСІаJІ ­

нартн:з;;н _

Прол: .

·н , ,

оберігало насе:юн 11 " свого : Іікаріі . \" 194:.! Р"ІІ і фаІІІІІСТІІ І !О- ІВірНЧОІІ\" 1-\бнлн Фе:JІ>.:\\ t аІІа tlt-'ІH>;t ; t ­ .li~; ііог о uсе.ІІ .

Jte

ро:знн­ н

У

І9З8

POiti пода­

участю

: за

ра:юно

допомага

а

і

Пі;t час оІ\~'ІІ<\Іlії ~ будtІІІО!і ліІ\арн Фе:н,;t .ІІ<-І

Броварах. ється

бу.:10

11<.'

різнобічна

ліфіковаіrнх

.\ІОЖ('

Xo'ta іt <-t'Іа : Іь ІІ ІІІіlІ\ 1 ГОСІІіТ<І .l/0 ii::ro офіІІ і ііІІ <>

в

:цоров·я

Ht'

нрава.

відбу­

дальший

Hi;t-

Іі<Ії'РГОрt!ЧІІОІО ВЇ,l· : за .1ІІІ Іі ІіТІІ СНіЇІ

:VIOBOIO: !ЮСТ

ми.

В

Вr>лнr;ої

ніііІІІІ :~j;,ap · ІІО'!а."Іа ГІрІІ~-1 -

t'Hilfi\'IOBaTІICH

IIOBi;taB

якІй прийом вівся :за кі.льtюма спеt.~іальностн­

вається

;ljf\apil

Г0.1ОВІІОІ'О

.'ІЯІІНЯ

.nере­

лолік:ІіІІіну.

Тl'll .' ll\·

'ІІаТН ІІ с раІІ<>ІІІІХ Тх ІІіІіlJ· лн не ПОІmдав І . .!1 Фс : Іь;t:vrан. На всі _\"\Іов ­

Радян-

А~tбутіторію

гро:vІа;u.: J, -

Л. Фельд\І'іНа . З ІІерІІІІІх ;щів

Вігrн : зшнІ о ї НН ьронарів

подією для броварчан бу­ ло відкриття в 1926 ро­ Н: ! лікарні на 1 О ліжо~-;_ А через два рони лінар­ ня вже налічувала ЗО .1і­

жок.

роІtі

ВНІІНТ!\ОНОІО

нарах

втечу .

перші

ТОЮ Від:щачІІ:Jd :J;)-рі'ІНІІіІ ЮВі.1l'Й Ді}ЗJІЬІІОСТЇ 8 Щю­

!ірІІ­

направитн

t !J:Ш

Н 1\ість

Старон-;ІІ,' ІІІ ЩН[JН\ІН

Й

іІ

ІІІІІІі

С.їОВd .\111

ЛІО(JсНі

:!ra;t~'IO'J"!,

1\0!/ІІІІІІІІ >С Г'О

-;

Тt'II.10TJI

СНО/'!1

.їіh·аря .

внсоконна ­

хірургів

О.

МАКОГОН.

~nnнni•~

школи

Новго­

за

лроен­

умільця

Олексійовича Розлиси в

будуть

виконані

самодІяльними

художнн-

нами .

Щодня

ІНа

бу дІв-

ництві працюють до 150 добровольЦів з числа па-рафіян. Тут же елору­ джується бу ди нок Церков110-приходсьної

сени

область.

мИJнулого

лося в ництво

року

Во­ поча­

МаріуполІ будів­ Свято-Миколаїв-

АКТОВНИ

зал

Пух!в­

сьної середньої школи першого вересня був вбраний дІйсно по-свят­ ковому: тут вишивані й витканІ рушнини. україн­ ські

костюми,

застелених

знаряддя

Освячення

На

праці

та

а

нухликн,

намн

прикІнці

яким в

к-о­

давнину.

г лечи­

глиняні

дерев'яні

нинішнього

ро­

С.:порудн-;увнна

0

ку.

шим

у

ному

цьому

роцІ

«Моя моїх

земля

урок

земля

-

батьків» .

активно

дають

рІз-

На

свою

що

аа­

ро:товідь

треба

лик

читає

зачитує ських

С.

добрЄ:

П.

вірш

раїнську

Школа сьогодні

Фr ; то

знати свою рідну мову. щоб любити батьr-;івщнну.

Вчительна

уривки

учнІ

на:твають

якої

в:зято

Пав­

про

мову,

народних

liCHIIli·llj.JIIXO;(Cf>li<l"i

а

мисочки

з

вишитим

столом

ун­

потt~І

:1 у!іраїн­ ка :юн.

а

ка:-\н~·

урнвон

нласІв

гро­

ГОДН\СНО,

дві

по­

БатькІвщина мівка , Десна,

до-

Бабуе>І нінна нро

те.

землю

t"м•·аладів

захища­

від

різ­

ворогів,

а

Н'ІІП('ЛЬn<І

ІІОНЧJІі

ІГdІІІ

Янівни

розпо:1 класу Анаста­

Гиренко.

на Ловідала . учням знаряддя

були на пава

Во­

про

кожного давнини.

виставцІ,

проходили

що

як ці­ коляд-

І.

1\о­

ІlіДJ;рСС .'НІ : Іа ,

С.

11(0

не

!Іі!ро;t

тіЛІ,hІІ

чу;(о -

внлнt 1trнн~ш . а й ІІарод­ грою.

малю!іами

Т.

на Ф.

гру

npoнt> : Ja

<' П,~,,.

nрнсутні

щнрю111

он­

.>а!іінчсння ур01;у ВисоцьІіа :Jапро­

nонувала·

ро:зучитн

українсьну

ню

Вона

я~-;у

нагороди.~н

І

Цінавою була відь ()абус:і учня Антона Гиренна

на

Іісбап; а .l;І

~їіраЇІІСЬНІІіі

uагатуі"\

щедрі вин.

призначення

мужньо

коля,r(ки,

раніІrtе

народні nісні. добре ВЧІІТІfС}!.

лес~-;ами.

легенди щодо назви йо­ го, про те, що наші пра­ рідну

що

Аі:ю.' -

ро : тоні."Іа

роботу Й :; робОТІ! :\О;ІІІ· .111 :з ПіСШ!\111. :з;;J;.lllh<.i.'J< t учнів внвчатн ~ї;раїнсІ,Jіі

розповіла

сії

ли

\!арфа

Ху;t е н~>о

ляночна».

про

ІІаТХІІеІІНН .\ 1

чаро ваніЙ Десн і .

Надія Мнтвіївна Осьман, вчителька 4 класу.

Вчителька дуже ціна­ во Й ЗМіСТОВНО рОЗПОВі· дає про історію села та

прадІди

жи-

це

школа. сад- І ліс, наше рідне село

Пух\вна ...

краси­

бабусі.

відповІдІ:

;tівчата та хлоrнrі сІІіна­ :;н уІ\раїнсьні наро;ІІІі ні<.:­ Ні. аЖ .'!VIIi! ііІІІ .1а 110 :за ­

ною

номанітні

lllii"."I JI

Дембицьного.

(УІ·\РІНФОР\1)

костю­

в

ЗЕМЛЯ

і

рушником.

вчителІ

моя

Б.

Іlt>p

МНІ-іОлаївна

кінчила

тнм,

С.:шІ­

ІН'РІіна

бу,1івн1щтнї

Олена

навчаль­

бу де

Олена Миколаївна за­ nитує: <<Що ж тане Бать­ кІвщина?» . Цікаво. що діти

0

то-Миколаївсьна

гор­

ложки

налини.

чаткових

на­

:\ вис­

СтІни прикрашенІ кар­ тинами З життя і побуту унраїнських селян та ілюстрації до творІв Т. Г. Шевченка. На вид­ ному МІСЦі ЙОГО лор­ трет, оздоблений чудо­

За

який

визначних

nоруч

різноманІтні

череп'янІ

з

відбудеться

наших

столі

посуду.

щики.

храму,

Інше.

ристувались

ІШ,

місць.

рубель 1 на· гребІнь з коноп­

іншому

Тут

одним

шк-оли .

різноманітні

мичкою,

тавка

стане

--

ляною

прядка

столах.

домотканими

скатерками.

предків чалка.

на

та

1

n ' ятину;-. викоюt:

нар-одного

церюв!

мах

ЗО н-олІ­

-

шкіл.

заарешт-овува-

Володимира Черникова.

ЙРІ>\. ВіД

-

відкрилися РозмІстили

ного у традицІях

унраїнських

><::н)/'\nR:>І~.rrl .o

разі-в

родської

вих

101 до 150 крб .

2,()()

:vrали

\ltl' бі:І'Іr.­

автеріітет:-.

Уже· теnер чІтко онрес·

вим

!50 ЛО

ПQ.раненнми.

ТодІшнього

і

ор.:\1111<-і­

<-іІіТІІНІІісТJ,

раЙОІІНііі :ІіііарtІі

буржуа~ного наnрюtку її політтш. його :заарешту­

творено

вщерть

лились нонтури польного храму.

нрибут~ів -- -- сплачуються із суми. яна переви­ щує 2::)0 карбованц\:в на :vrісяць. При прибутнах ло 701 нrJрбо-иаtщів в:юситься 10 коп .. вІд 71 до, tOO --- 20. від

І

жертв.

примІщеннях

націсналістично­

і

1\:JіНЇЮІ .

ІНО\'0

ЛО'ВІНОЮ ааслугою лі!іарЯ Фельдмана . Знаменною

приносити

були

тиною

вали

а<.:ІІ<:ТеНТІІ

сьноІ церкви. Сnоруджен­ ня її ведеться на кошти nарафІян І церкви.

Донецька

питання про лрвлннення чле,нства в nартії одно­ ~начно вирішити немонuшво. Наприклад. член нього подає

почала

і:з

lil'·

НрОііН.' 'іі Н HIICCJ\l\ 1\Ha .:Іiфiii l l · нанІІЙ СІІІ'І{іа."ІЇСТ 10. І{)_ І{ра:,ІареІІІ\0. Цt' -н а;tаНа-~'

деnутатів.

вистуnив

У

цІнували.

людських

у

робить­

Звичайно. в житті можуть бути ситуації. ноли nартії

яна

!9lї р<щі нін б~·н Всеросійсько:vrу :з"і:з­

ріакою

\І еді НСГІ!Т _\ ту.

Реалlзуєтьєя npfl.гo на согість

і

робиться :~апис в обліковій картці такого :змісту: "Членство припинено :за :-~аявою про добровіль­ ІІІІЙ

внеоно

ютІ,

ської влади .'\Іедичне об­ слуговування стало ноліп­ шуватись. ,\ це було го-­

·роЦІ розпоча­ ІмперІалІстична вій­

гато

~астосо­

добровільним

.nартійної

не

кача Гаврнла

годин на

16

як

члена І\ПРС із її -рядів. Рішення nартІйних :зборів лервннної nарторганjзаЦії а цього питан­ ня прий~tається на лідстав·і письмової або усної заяв11

він

допом-озІ.

День і н -Іч працював Ісак Лазарович.

місьІі­

нетулаючих

можуть

в~· ватІІся ЯІі ра:юм. так і окремо. ся :заш1с в протоколі партійних

-

у

за.ловненІ

освіта

райкомах.

для

ні

вночі

Госпіталі

Об­

-

селянськнх

му

від­

Ніколи

їх

Як

важливос­

хворих

дІ

І. · Фе:н,,t ­

нрофесuроя 1-\ршt Рсrу.1нрно нрацІо ­

ТОрИ

м. Чернігова. але по до­ ро:lі. у Броварах. .:Іінар Фельдман влаштуван йо­

191;4

тисячІ

сіл.

багато

вступаючого.

парт'\ї

ні

люди

У лася

КПРС. встановлюється внлробу­ Рішсннн нро І~е виносить партій­ нтtн ж ca'V!a регулює його про­

nоручнте.: Іьство

до

від-мовлнв

~>~"НІах партії. а також у партійних органі:~аніях . Яі\11\1 надані прав:~ райкомів :v nитаннях об.1іку членів 1\ПРС

ве.1нть С.:татут валь.ннй стр01с на органі:~;щін.

до

лику любов.

Не заповнюються дані про осіб. що дали рекщ1ендації. про рішеннн мі<:ьююму. райкому про прийом в партію. про дату видачі партійного нвитна Одним слоЩ>м. ЕІ анне'Г'і залишаються :нrше найнеобхідніші :записи. В неї заноситься рішення nартійних :зборів про nрийом у партІю і анІіета служнть підставою .1ля оформлення nартійІюго квитна . облінової і ~вітної карток.

~-;о~t~їІістів

глухим

не

одного

'

дворянства Остерсь­ повіту Дворецький

Два госnіталі І в Бр-оварах.

від

чи- .

разу ж принесли І. Л. Фельдману визнання і ве­

і- нше

ОбліІі

царських

турботю1

докумен­

виключено

:заняття

для

слуговували вони декіль­ ка досить вІддалених од­

rра·ф. та Ііі. напринлад. нн :~апнс про рідну м-ову.

час

Тур­ були

ставлення

чол-о­

прибиральницІ.

році .

населення

1910

ті побудови JІінарні. Са­ мовІдда·ний труд і чуйне

фельдше­

в партІю :~аnовнюється аІІкета

КПРС

був

Бр-оварів .

Іінр'єрист в неї 11е піде.

сnрощення

чле11ства

ввібрав багатоі безпартійних

тель кого

шлях

ХІХ

станови­

НОВНИНІ•В. Голова ЗеМ· ських зборів. предводи­

І ось нарешті,

два

в про

чужими

влаштуватися

працювати.

І

І

Зав ·

ронаr;а сьюr~І.

зустрівся :з Володн­ :"vІиром Іллічем ЛеніІНІМ. І відтоді не ро:злучавсн :з його ідея-ми . На засідан­ Ні· Центральної рад11 він

в'лаштовували

покращал-о

боти

ре­

наннн в партії не обіцяє нікому ,особис1'ИХ вигод,

про

ще

закінчення не так І

було

століть

ІЮВІІЙ Статут КПРС пропо:ЗИІtІІ ко:vІуністі-в

Не

вивчення

вельми

хатах

ЛІ!. на

\1<:-

інстttт\"Т\.

сt,І\ОГu

po«R.

Ta:.t

барани-палати.

мав

1<ладів у Броварах не бу­ ло. Найближча лІкарня знаходилась у с. Гоголе­ ві . А медичний П"ерсонал маленької тоді амбулато­ рії (прибув Фельдман у Бровари в 1904 році)

Отже. чІІсленні

ких

Тар­

нахил

ставився

11

на практиці. 3 часом на підставі Статуту будуть роЗроб.1енІ нормативно - методичнІ документи, які

добу . Мешканців с . Кня­ жич носив висипний тиф. То тут. то та:"vІ спалаху­ вали вогнища натуральної вІспи . Прямо в селянсь­

тельно.

секретарів партійних організацій певне

vскладнення

вузу

університеті

передба­

·

ряА його

з

"рlз·"

І~ІІївсt,JіОІ'С

\Іана 11<-І:t Броварсt,JіО/0 .-І і ­ r;арнеІо бtopto ІІt е фст~>о хі­ р:-; ргічна н.1іІІіІ\ а І 1\ІІїв­

IПIIIІІinІ!IIIIIUiflmhІit.. tИIIWtnHfiMIIIUIIflfllfltMIII •

студентському революцІйному русі . Закінчив лавчання у Дерптському

Яких-небудь серйозних різночитань Статут не

містить.

По .гляд

Хто ж він . Ісак Ла:!а­ рович Фельдман? Народився він у 1874 році в КиєвІ. Після за­

н,lініюt

:tнчного

днюІ

ІІІІІІНІПІІНІІІІОІUІІ11111НІІІ~МUІІНІІІІІІUІІ.ІІІ11СІRІtN.

ни.ні.

ють

тих. якІ мав його попередиии. В новому доку­ ментІ відбито прагнення КПРС йти шляхом даль­

шої

живе

Лікар Фепьдман

кінчення гімназії вступив на медичний факультет Київсьноrо унІверсИ1'ету . Невдовзі й-ого виключа­

Прийнятий XXVIII з'їздом партії новий Ста­ тут КПРС вступив у силу з дня його опубліку­

ми нового Статуту докорІнно відрізняються

Тала.новнтий лІкар Ісак Лазарович Фельдман аа­ лишив добрий слІд у па­ м ' яті броварчан. УвіЧІІІІ­ тн її у меморіальній дош­ ці обов'язок ПІХ. хто

8 N2 143 (8052)

ЖИТТЯ:.

;щнню

наро;tну

<• Пл11ве човен". Мнттю : збіг.1н 4'J

піс­

хнн­

лнн . :за які .:~іти багато Ді :шалися про свою · Бап,­ І-;івщнну. про :звнчаї іі обря,Щ СНОГО IIRpO;jy_ !Іро


«НО В Е

ЖИТТЯ»

1

7 вересня 1990 р.

8

З стор.

8.N2 143 (8052)

7

~-

Знайомтесь: досвід

'І І

НбІ а ~lО І ІІ _v ють

<• Р .У.:-\ІІЯ».

Свиноферма

1

на

: JюцаІІЬ

СЬОГО;,(ІІі

во

фабриці

Це

і

виробницт­

про.:-~уюtії

тва.

...

ннрі-

ІІраціВНИ·

держплеNІптахо:Jавод)·

1-;11

і

~JАЙМАЮТЬСЯ

ПТАШПИЦІ

І.

І

птахівниц­

~ абе~п е чення

птахо-

рей.

Задля

чі.

створеІНо

СЛеціа !І ЬІІИ;t;

З

nішно.

Вони

:Jібрали

Серед

,

найкраЩі

зультати

у

працІ

ре ·

мають

В, В, Склярчук. О. І. Проr(еrІко . Н. А . Компа­ нець . Н, В, ПономареІІио , М . І, Макаренко та інші .

:!авданню,, :Jагало:v1

:УІіЛЬЙОІІа ШТУК :тачно більше

ПТаШІІІІЦЬ

господСІрства

справляються

~,') що

з апланованого,

\1аЙДаІІЧІІКіІ:! ·

першнм

веденню

ку-

ІІUІІ<Ц яєць .

ре­

ними.

тру дівники

порід

до

;t е кілька

ферм, які ще 11а:твають контрольно - ви-пробуваль­

фабри~; високопродуктив­ ною птІщею . 1 селекційна р о бота :! в чеІІИ\НІ по ви­ нових

цьоІ · (•.

НАУКО ЮЗ

ус­

Колектив

~'Же

бригади

N~ З

багато уваги робництву яєць,

nриділнє ви­ інкубаційних

оскільки

вигі,дно

ницьиа робота . Ножна тру­ дІвниця щодня веде облік яєць від кожної курки­

це

дуже

господарству.

За

{Іими приїжджають з ЖИ­ томира. Нурська , Красно · дара

...

:Ja

програмою

Хариlвсьиого

наvково-до-

несучин

сл•ідницьІюrо Така

Чимало

часу забирає

у

ион.трольно-ви­

лробувальна

та

піДе

ІІа

користь птахівництву. Ду­ маю,

ЩО

коли

лташниць

іі'rституту,

співпраця Не

ЛО:УІИЛЮСЯ,

скажу :

ніч•ний на:v~ у

науиово-тех­

прогрес допоможе перебудові .

П.

дослід-

КУДІН.

\

Нині

не

секрет:

підприємства ського

громад-

харчування

не­

Сьогодні. ми , захлиwувшись у підлітковій зло­

задовільно забезпечуються м'ясом . Урахувавши цей фактор .

чинності, як ніколи почали дбати про трудове виховання наших дітей. Багато років велися лише розмови про справжню самостійність шкіл, про необхідність залучения учнів до праці . І

дошкільнІ

на

заклади

Гоголівській

иоткацькІй

стрІч­

фабриЩ

організували

свою

добре,

сви­

Для · н створеІ'ІнЯ колектив фабрики ще весною

при-

дбав 20 поросят СRИикІв . Тепер важать до 100

nідвони кіло­

грамів і 9-оведенІ

У

дон

<<свої»

сало

Чим ней? ступника

по

і

У

-··

гу,

читачів.

першу

ІІUЇ

харчовими

чер-

ро~;ів

ІІНХ

' в :mІJ

дав

і

ІІСІ

себе

нам

р с тьб<t

про­

20 тонн дріб­

І-іН,

І

справи

С.

Г.

К.

зацікавить

дитячі

звичайно.

ся

Мака ­

які

відчайдушна

бо­

ДІІТЯ•Іі

в\д-

ко,1унн, їх

ві;~даленнх

Од ­

в.lаштову­

:1-tollaCTII·

П<іІІСІ•КІІХ

:!

бу ДИН ­

ЛІаЄТІ'іаХ .

~-

від

ГЛ.УХНХ.

міст

ІІрИ:VІіТІІВІІІІ\1

Ню; с нСІІІІtі

Друць.

АНДРІЄНКО.

такІІХ

;(іН .

о;!t'РЖ .\ ' ~І. 'ІН

иа:r;

rrолітнчної

на

:! ' являли­

вулицях,

Потрібно і

г;омуни.

вихованці

Для

такі

не

:~али ­

цього

но-nерше.

треба

відомості

стріалізацію виток

бе:!

про

ІfСІуии

та

валІ!

шу

і

Як

ли.

ро : ч.тх о вуючІІ

\

ДіМ

В

потра­

ВОІІІІ

білЬШ

крупні

а

роа­

колонії,

щоб

ІіИХ ІІа

:1

СПр::tВ­ той

yci:v1a

йому

час при ­

о.знака­

\1Н . Тобто :1. внеокоточним ОбЛ<ІДНО.:НfІ ЯМ, ;; ТеХІІОЛО·

ПОВІ! О ·

<< Силотокаан» .

щвІІнки

:І устріча л и

~ю:.tинн.

о ргані :;атори

вечора

Прохо­ сотень 111-

СРСР >>,

коридОР'ІНк_

на

вщведеннх

дл я

го .

ст ей :о.Іісцях. Всі присутіІі чогось мовчали, Не до .

чекавшись << Офіційної qастнюІ». яку проводило товариство . ~1атросн внрішнлн встан,овити к~н ~ гостями

І

господарями

пrд

мелодІИІІl

звуки нашого акордеоніста в 3алі нолилась пісня ІІІдоне.1іН•> .

Від :щивуваннн

сrючатку

все

не11аче :;аюtерло . хоч нрисупrіх було до п'яти ти. сяч , а чере:! с е ~;уІІ;:tу - другу :Jірвались дружн~ ап :ю;:tнсменТІІ . госнодарі

J

шпа!>>.

СІІі вали

вечора.

нескінч е нне

добрі

й

гли.

відплиття

командую­

стоячІd .

Бурхт:ві

с~;андування:

<< дрю.шнаІ>>.

ІІалацу.

що сталн

фестацїі

Щ ! Ірнх

За нами встали

онлески

переросли

<<;:tрю.шпа!».

Здавалося .

що

тиснч

людеи.

11е

1 в

: <<д~ю­

мщш

~шмовільннми евіСІкамн

почуттів

посольства.

представниіш

державні

збройних

і

сил

мав

можливість nоговорити з

швтu_р~мільйошюї

ЛидІТОМ.

життєрадісний.

партії

комуністів

Він мав вигляд молодої

!ІРОСТий .

Це

була

друга

.,устрІч з Головою ЦН Номпартії Індонезії. який

. роз~ІістшІнсь

Діячі .

р еспублІкИ Д,

Початок

!!~ВіСТЬ ,

«Моя

Напередодні

~а прийо:\1~ я иерrвнш~ом

дон е зійцін . м11 відчуваmі їх тенлоту 1 доброзич.

між

пам'ятІ

картІ .

;tячн чер ~ 3 ву : ІькІІЙ жнвнй

такт

в

Індо~н~зІї . військові аташ е, СІкредитованІ в Джа­

ч ле ни товарнетва « індоне 3ін

ПалСІці

Це був загальний трі •

.

радянського

•ро:~-~адсьиі

;

В

сиан-

чин Тихоокеанським флото:11 В . Фокін влашту­ klав на борту І<рейсера <<Адмірал Сенявін» про­ щальннй прийом. На ньому були присугнІ лра­

(ЗакІнчення .

теп:rо

мелодія

аплодував.

П'ять днів перебування в ДжСІкарті пролетіли за" одну мить.

у .мм 125. 126. 131. 132. 134, 135, 138). Нас

надовго залишились

боні враження .

І

І

, так

У кожного. кому пощастило бути на цьому ве­ чорІ ,

Індонезію І І

зал

дував. що важно передати. умф.

в

спни

мані­ витрп­

~1ають однос тайних вигуків тих. хто тут ЗІбрався . !lісля uфіційннх ІІромов :1 обох боків на сце. " У вийшов анса;ІІбл ь ІІісні і ТСІІЩЮ Тихооиеансь-

виробництву

задовольнити

ний

різноманіт­

букет

ностей

тей .

і

які

смаків ,

здіб­

особистих

якос­

були притаманні

безпритульній І

ось

:-.1асі.

такою

з

якої

уже

Семенович

ко·,

Номуна

Ф.

Існ .ування

її

більшою

мІрою

самих

за .1е~авід

чекістів

ПОЛ·ОВИНИ

ТОГО,

було

комуни.

Ук-

ДЛЯ

НеОО­ ЖИТТЯ

Але ; незважаючи

це .

ро1горнути

тру дов у

в

діяльнІсть

високо оцішш візит радянських кораблів у

ираї­

Приміщення побудували

ній було

для

гарне

vвічнити

nам'ять

бувалися

і

дtтеА

Е.

иомунарі,в.

доброт­

но

одягнувши.

О.днак

3абулн

:Jабезпечити

члени

нашого

дарують

нам

з

аарплати.

І

В

МеНЮ

ІЮЛеКТfіВу

хліб .

зовсім

залишилось

не

На

котІ

нж t• н .~­

ДОПО:\іОГУ

:і:!ОВІІі

з' ЯВИВСЯ

СВОЄрі;.( ·

НЬОГО

іНСТИНКТ

ження

само : Jберt>-

СТІН1~' Л

;"(О

ПР<~·

не

.дехто ,

вивчан

Маркса.

\1<-tбуть,

Т1ЮрН

продуктнвній

праці

дитячий

Антон число

добре

винні

входив.

що у ви ­

праці

брати

діти

участь

по­

а

проблема

нари , мом,

наї

ЮНі

озброєні не

ли вІд

і

була

КО!\1У·

марнси:І­

по-дитячому

рукави.

фізичної і

аагнбелі

їх жІнки

різнобарвні

!\1ораль­

с-вої

і

діти .

букети

на добру

тіло

Вони

квітів.

згадку .

Не­

сюнченнt добрі побажання 'і напутнІ слова перед далекою

дорогою .

Віддати иормовийj лу.нає команда. Здригається палуба мІноносця від Запрацю­

-

вавших потужних машин. чалюють від берега.

Кораблі

повІльно

від ­

~. Щасливого плавання! Низ~;кий уклін рідній

земтІ шили на

чуємо багаrоголосся тих. кого зали­ березі. ЗвІдусІль прощальна махають

руиа!\1и.

- Спасибі . друзІ! вІдnовІдаємо на добрі лобажа_ння. Все далІ І далІ залишається за кор­ мою

:'.1ІСЦЄ

СТОЯНКИ .

Незабаром нас залишає поліцейський катер. И-ого иоманда побажала нам щасливого плаван­ ня. До відкритого океану загін кораблів супро­ ~оджують два ІндонезІйських м.ІноносЦі . Та ось І вони повертаються до своїх берегів. подаючи ,прощальнІ

сигнали.

До nобачення. сонячна Індонезія! До nо­ бачення , твІй гостинний · народ! г-оворимо

всім , хто приймав , зустрІчав І забезпечував на­ ше перебування в цІй чудсвій країні , про яку

ЛЮДЬ\111,

ми

В той час ніхто не міг і подумати, що всього

. ., Ран оn 22 листопада . Иде аитивf!а підготовка

корабЛІв до повернення на лази

огл янули

Огс.lоІрується

підводну

великий

збір.

Батьківщину.

частину

Водо­

мінdносця.

Особовому

складу

корабля дано команду вишикуватись на палубі.

так

мало

знали .

Нораблі лягли на курс до рідної Батькі.вщини

за якою й за цей коротки!t час візиту встигли сиучити.. Адже кому-кому, а морянам відомо: ч~м далІ і довше реребуваєш за межами Бать­ КІвщини, тим . сильніше 1 гострІше відчуваєш

свою вІдІрваюсть, тим відчутніше кристалізу­ ється в _твоєму серці почуття любові до рідної зем:rІ. рщного берега , свого краю.

...2

грудня

загін

J!Ораблів

увІйшов

у

затоку

У супроводі адміралі.в В . ФокІна і М. Захарова :~'являється посол Радяноького Сою зу в Індсне­ а ії Б . Волков . Він звертається до :~-~атросів ,

Петра Велшюго. А ось і бухта Золотий Ріг .. навколо якої розкинувся .на берегах Тихого океану наш рідний Владивосток . цей грізний і

старшин і офіцері·Е зі словами глибоної вдяч­ ності за зразnове виконання важливого держав­ ного з авдання. бездоганну поведінку пІд час

незмінний вартовий, що надійно охороняє під­ ступи нраїнн на її далеких ' і несщжІйних рубе­

Ві З І/Ту.

' Над

За

традИЦіЙНу

бухтою

матроське

хвилину на

корабель

жах.

nотуЖне

Так закінчилось нетривале, але багахе по­ діями , цікавими зустрічами це плавання. Попереду tнас чекали нові , не менш силадІІ,

прибули

завдання ,

ГОСТИННіСТЬ.

Танжунгир грнмить

<< Ура!>>.

в останню

рОСійську

нові

виnробування.

3а­

рятува ­

(Далі буде).

ними

де­

в'яти років .. ТакИм чином

"У: ска зав. що він сприятиме зміцненню взаємо­ зв я:~юв між індонезійськими і радянсь·иими

чере3 шість років nісля відомих подій 1965 року в країні Д . Айдіт буде заарештований і страчений. а Номпартія розгромлена.

в Він

твердження

про те.

робнич'ій

голоду­

На щас­

СемеІНович не

з.~;~ав

..;V/аркса

що

«:JаІ:Jа­

він

ючих 'ВИхованців.

тя.

Карла

тому ввСІжав .

дух .

посольства.

Ф<;>тографуємося

ІН·

був лише

їх

ясираві

а

місяцямн

КОЛИ

суиавши

3Овніш.ній

вигляд

ио~ІуІІа

нужд11 .

особливо важкі ;(ІІ і .

вигадана

Дзержинсь'Кого). · Потур­ про

це

ось в

-!JІКВІдована .

(хотІли

Ф.

усе

великої

отримував

їх

менше

ЩО

для

портеб ,

керівник

жав»

комунарів .

становили

ЛИ·

столпрну

Однак

відрахування

зарплати

її

довело­

;tопотопні

:ІаЛИШИВІІІИ

одну

зазнала

носила

го.

ж

Ці.

Дзержинсько­

ло

їх

МаЙСТерНі , ше

НИЙ

Ан­

клаптин:о:11

До того

зачинити

У

Макарен­ ця

Е.

не

вчений,

педагог

тон

І[а

ся

дІй

тру ,1овою

керував

ХіДНО

землі.

пристойвю1

та

Чере:1

завдяки

сг;ла,1ному

б одним

власних

непростю.,.

до ­

сучасіІе

Т<t:vJанннмн

СІЮ·

вели-

створити В

в11робництво

ІЮдібНИЙ

ІІІ>ОМу ІІСІ

ЖІІЄ,

біг­

на

праці ,

ІІаJІСІГОДИТИ

та ­

:Іакладів

іІІШИЙ

І(іНаJНІСЯ

а

чис ..

спромож-

виробництві

По-друге. сить

з

кваліфіко-

трудитися

ІЮ,"(іло:~-~

іН-

резу л ь­

бе :щог лядr(і

підготовни

нана на індонезійській мові популярна

Похід

госпро3ра-

хоча

іВерстатом

заклади.

осиільки

кого флоту .. , Ножний його номер супроводжував­

самоо~;упнІ

працІ

ся захопленою . непідробною. що йшла від щиро. го серця, реакцією глядачів. А коли була вико.

Микола Говорушко

утриманцІв

пись:~-~енник і

кадрів,

кому

некваліфіко­

роботу .

нинІ

них

викону ­

ІІрИ\1уІІІеІІНЯ'\І

ручну

вану

і

д1пнчнх

rp<t\I ~JTІІO·

дитя­

3

бігли.

І:!ИхованЦів

ваних

бажання

дратву

:!а

тrтання

ла

роз­

техніки.

особливого

сучню1

інду­

країни .

ких

уро ­

перетворити

По-тре'І'є.

від

ГОСПО ·

ІІа

таким

:JЗJ<ладн

раїни сті

гра­

І

ху.ни·ові

вирішити

госпрозрахунку

тат

:Іак л н·

чином

в

з

інженерно-технІч­

персоналом.

і:~<,.я

міс­

,(сtрСТВО\1 ,

своєї

ним

втікачі,

:шову

будинии

б

шали,

1

юні

оргаІІізовувати

дитячі

ті

Дзержинці

1.

:;акінчення

ст а рІІХ

і

на

щ~

виправдува­

рідко.

було

економіста

учнів.

того ,

процесом.

:vJОТІІНМ

Чі

сподівання

комуна

І

>Іайстрів-вироб­

Внаслідок лися

С.

він

на

чи­

гічним

комуною.

уряд.

ро : ;таІІІОВаІr'ИХ

вирощує

майстер

~-

рІІХ

нях

Доглядає

ж

А.

матеріал

робіт-

:1 бе .> притульністю .

н е рідко

н а m•

1 ходи .

і свиней

неї

про

по­

колонії.

нак

хлібаза-

Г вод, відпускаючи

... ·

головним

'НІ ­

війни

З' НІ ВІІЛИСН

них бу льб І корене ­ п додів. У Борисполі одержали , правда , пІс1 ля багатьох прехань. 2 тонни зерновідходІв. і Нам назустріч Іде І

.Броварський

післн

ч алася

про­

культури,

Іюм

дІ­

ціна­

бе:J­

Н'ІС-селянсь~;ІІй

Відра ау

вирощу­

і

Турботу

ГРО:І'Іа;.tянської

якому

картоплю

та

1918

; (ітей-снріт

того ,

сапнІ

--

трудову

більш

ничників .

Бо­

забуте

були ...

ечолювана

о:!броє-

;;'нІ:!ІІЛ()СЯ

з робітничої їдальні І дитячого садка . Крім

вати

у 30-ті роки

росій­

і

iнтepl! emti'i

"

допомагаємо

це добре

--

Сі:!іТО!.ІОЇ

раку .

прнТ~' ЛЬНІІХ .

відходами

радгосп,

нове

і

на

людей.

б~·ло .

революнїі

1921

І.

вІн .

зокрема

який 11ропонуємо сьогоднІ ува­

Думаємо.

ІІерІІІОЇ

1414

ської

:І І а!ІО

відnовів

про

зі

війни

за-

І.

Саме

Закревського,

Jlіс ; Ін

господар­

ській частинІ Стасюка.

школи,

педагогів .

директора

фабрики

деякІ

колективи

Дзержинського.

ренком .

годуєте сви-

запитав

ще

А.

надходити

свіжі

кажуть:

Згадаємо:

імені

!tІ'ясо.

1

зараз

госпрозрахункові

більше, тобто до забійної

почали

народі

старе .

~ кgндиції. У робітничі їдальні і дитячий са­

1

хоч

життя

вих

риспільського, Білоцерківського, Тетіївського районів, прагнуть . бути самостійними .

ноферму .

ранньою

що

(\інні

яльність.

і


4

8 7

стор.

вересня

1990

сНОВЕ

р.

СОНЯЧНІ

ОЧИЩЕННЯ

., ,

(Продовження.

.NO 129).

Очистивши від

старих

кишечник

завалів

збавивши кров від ної

кишкової

ції.

можна

і

.....

тіла

Лягти

до

еритроцитів ..

прожили

. які· білі­

120 днів.

бути- відфі:Лt:'трованим

Якщо

печінка

хворобливий

свій

ї

на.

у

кррв .

в

кільна

Нонце нт ­

разів

10 і

рації

крові

частина

його

печінці.

прнкріnлюючись.

на

виnадає

явлені

в

холестерин .

жовчному

2 -- З - !5 лені

каменів

разом

операції

з ним

не

:tеле ні

камені .

Вон" гл и ­

цилін,'(ричні

кJІоччя

:tмер·тві­

чорна

бува є

жовч .

вuюt­

3--· 4

цього

!1-Южна

очищувальну

Blf_

ОЛ ІІВКО RОЇ

клі ­

ЖНа

RltKCJj)IICTaти СОНЯШНІІКОВУ

0ЧИСТf\У рити

вида­

ОЛіЇ

вану

міхурі

і

спраІ~tоє

ІІідуть

Після

мість

:ІакуnорЮЮЧІ! ПрОТОКИ .

:за

\Іожна

зму і легко поснідати . За­

стінках.

Випадає

потім

сти ми .

вирішують

ІІОВТО­

2 ·-· 4

тижні .

Інкол н

nі сля

нер­

шого оч ищен ня вихід шла­

еної фуннціі печіннn.

Все

кІв

не

відхо­

:1-й

і- 4-Й

діВ>>

« звалище

знаходиться

печіІЩ\

в

На родна

ся

самі й

чінк и.

яку

потрібно

про­

Іtюму

ра:Іі

токсикації нок

кров і

за

веМОk'Ту вапня

пе чінки.

· що

ка

З

очищенням

.1ень .

рік

необ­

;1ОІІУС ­

показника. по

карті ста ні

Іrор­

крові

У

відчуваєть ­ яс ні ст ь

підвищується

РУ­

суглобів

Після очищення печінки приступ ити

до

суглобів .

оч и­

по збави­

ти їх від тих шлаків . зва ­ лища

яюи

остеохонд ро зн

день.

Те саме. З-й день. Те са ­

ні

ме.

рІІТН .

вживати сік щш1 е

і

яюtх

провокують

і

с п е цифіч ­

несп е ІtИфічві

rюмарт­

• ОЧИЩЕННЯ 5

грамів

сту

оnустити

мів

водн

5

тягом

стояти · годин,и. пити

\1И

ня

і

в

гра­

300

хвилин.

в

ли­

далі

термосі

Розчин

. З -·

невеликими

12

пити

можливе

на­

злитв

ритн

ще . нр о тягом

днів .

У

ке

годи н .

не· \1ожн а Процедуру

дні

Ш~tй

рік

кварталу .

раз

на

ре - .

вегетаріансь ­

після

суглобів в

рік

:ювсім

єтьсн)

же

не

задачі

де­

~1ає

розв'язу­

або

ііого

ро с ті .

ІЦ<!(' : JІІНОІ ' О

хін

п рш~і.

~-

.\ІІ , ІІ'і

: >11 PІ'I't ;t

наро ; І<Іі t'ІІІІ в.

ІіОЗ <ЩhІіОІ 'О

ііО)І_\·

р:~­

Во.'!щ~t ІІІІра

ll t' piІJJOJ

ІІІ . \

\1

\)аа: ас 110

. І;І, орон ' Н ,

ііа ;(І>О .І н · ІІJ

.

; ( ОННІ.' ІІТТЛ .

Я~>

нІІхо; t у

І~t.ого

( :J;;

;І ІІ і Н

:1

дІ ІН

· Ію м е р,а

га -

" ШахонСІ

вікто-

рнна >>

Дл я

тренування

1\ОІІк урс о\1

п е ре;t

ро:-Jв'н:1ань

ша­

хових

1\О\ІПо :шІtій

пр опп ­

н ує~ю

внрішнтн

: !адачі­

двоход ів кІІ

і:~

:ІавданІІН~І

К~)()nератнвннй

сі!\1

х<ц ів.

:!ада чах

Як

Іtього

:-.1ат

ч о рні

і

у

жанру

ра :ю:v1

ДіаграІVІа

ша-

:ta

відомо .

ортодокса л ьnоrо)

ютІ,

\ІІІ

; { аюп,

.Ni>

(не­

почина­

:1 бі.'ТІІ -

m r;o-

НОНН:УРСУ.

<<ПЕРШИй

ДЗВОНИК >>

Що

\1 і С Іl іІ

Т(JІ;:

І І І КО.'І іІ

r :з

і

ІО. ! ІО

, .(\

І

1_.-, '

lf\ (i

р о:НІІІ;l і .'І ІІ . ІІ І П І

\ <• .)

] ()

тур нір

І І І І:І І І :\l <t lil:ll\1 \І І'.'JІ,. J І ІІ ' І ~ 1: о і .-\ ІІ ;t рі!t Г СІ ІІІ < ' ІІ!і" ' по U.'1 о чr;а

серед

\Ііста ,

ІІ р ІІСВН Чl'ІІІ І Й

ча ТІ\у

І!<ІВОГ О

І 99()

наnруженій

бі

·

п ерс'Vюгу

І

·

н нборо:Іа

.\1і С ІІ І

ДіаграІVІа

і

/ ;to(\pt•

: tбір І І а.

о;~ррn; а :ІІІ

шко­ І ІІн> П рr І· дРУ ·

;; ·

Н ІІ О .

І І і ру

.\ ;, :\ К ІІСТ,\' ­

;~ ІІП :ІОщ І

r; р ;нці

.\ІіСЬІ\ ­

ГріІНІ tі

11JJІ ПІ І

і

Т\'Р ·

Шах о в~·

: І і тера т ур у

Сер Р;І

команда

:v,,

.~;,

llpP;lCT<!HH II!ill ІІІ !і і .l І·1111\ f\0\І<!І І;l- Іі р І t: ІІ'рі н

бор(ІТЬ-

перн1а збірна учнів ли NQ З ( 1-\ н рtt люt; ІІ ІНІі'. Сол о r н е ІІ І\О і га ра) І В о•1о к . ІІ а ГО о\ІУ

П U-

J99 J

p<)f(y

І І а В'І <І.lІ>t ІО Г О

У

(:2-СІ

нн;олярів

.І' часІІ ІІІ-: і ІІ

: І .\ І<J Га ІІІІіІ ІОІІ І І Х

2

бу :ю

І!І· О Г О

НН ІІН .'Іl'ІІ О

ІІ І а ХіС Ті Н.

НІі.110 Че JІО

ІІа

Н КН Х

об:ІСІСІІі

Та

рес в убліІ\<ІІКІ>Іі і т ур ні р І! . Цt• І рина Поро"ова і Сергій Нохан ( І ІІК ОЛСІ

І . Швед і Ю . Го-

-" '' .) )

ловченко

таке

(т ут

pt•:t\ ·н ,ТСІ Т

lU Hl' ;І

Да-'Іі

тр(• тt.о-

N" 9

0 ' /ОІі . . І І І К<І.'ІІ І

і

-де ·

(ІІІКО-'І СІ

Нирн люк,

лошенко

бют шахової партв . що nочина ється такимr1 хода ­ ми : 1. е2 -е4 е7 -с:> 2. Ht, 1 с :з? (2 очка).

3.

шко;Іа

І рІІІ І ІІ

C t: tlllt' І І-

ГІі ;t таr; ІІ'VІ де н і:ю ~1 нро· ХО;~ІІВ 1\0\І аІІД І ІІ ІЙ ІІІ аХОВІІЙ

шахів

на : ІІtв ається

і

на

.:I!J BЧC /It\ O i

першого :1

1!і. :) .

СТ О ІІj)<> І lР І ІТ ІІІНі у

ЖЮРІ

1\arrtt· •: в

r;o) . \1.\'

ч орІІо \ І У

( Гl e! tli.Ж yr; ,

J\i9 8

1\асн ІІ .

\J <JT .

po ,lю·

П ОІ ІІТОRІІ\1

II I TC''VIIJ~!JPM) Н<! ЛІІ С Т аХ а(}о !\СІ fJТ !\ах ;~о ре ;ІаКІt і ї : !робіт ь обо в'н :Jкон у 110-

:mач І;у

школи

ОЛІИН/АДІ

вікторина

Назвіть

чемпіона світу (І очко)

2.

І :)

:Jе пt

етюда .

Отже. ла с тарт новні шахіс т и!

Шахова

на

рішення

N• 91

Інюшнн ,

та

Со­

Пригара

(у <'!

.J\o ;3)

ІІ І ІіО ..1 а

:\( Н

110 : цо р он.: І Н С\Н)

,\' ЧаСІІІІІіі Н Т\' РІІір\' іі б<t ЖаЄ:>10 Ще 6і.1 ЬІІІ І І Х ,\' С Ні ·

шахова

ХіН

очка).

від · вік ·

I I I <!XiR ІJfil(t'I<J

:Ja

("Г ~їl І І ІІ :\

\'

ІІ а ·

: t>Іа І' С!ІІ І ІНХ

ЖЮРІ

ДО ВІДОМА КЕРІ ВН И 1(1 В ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ОРГАНІЗАЦІй ТА ГРОМАДЯН

НОННУРСУ .

КОРИСТУЮТЬСЯ

очистки

199\

рр .

стати

Чере з

гічних

повто-

лаврового

дж ерело~!

викидів

nід

листу .

«Нова я жизнь• орган Бров а рскоrо городекого комитета Ко ммуннст нческтї nартни Укра ин ьІ. гn род­ Сkо го и районного Сов~Т<>А н а родНhІ Х деnпа тов киевской об,13СТІІ . (Н а украші r ком я з І,ІК е ) . • Р еда ктор А . і.ІО"10ШІІНЕНІ(О Га .ІеТа ВЬІХQДИТ С 17 3ПрС.1Я 1937 ГОД<і . Д н11 в J .І\ода: аторник, среда . пятиица . суб6от;; .

Броварськ а друкарня

ал ер­

дІ є ю

та газових nриладах і негайно nодзвоні т ь по

телефону 04 (!)або 5-04-41 в аварійну газо­ ву службу, яка nрацює ці л одобово!

1990--

Бр о n а рсьr;е

Н t'обх і д но те рміново здати в у пр ав­

ГіІ30НОГО

..1ін ня газового господар с тва акти про nр ове­ дення nеревірки і очищення дймовнх та вен­ тиляційних к аrіалів ·га :шфікованнх коте ..1ень і жнт ..1ових nомешкань, а також . крім житло ­ вих будинків громидян, никюи про nрюни ­

3ується

об' є ктів

протяг о'\1

по

у r Ір а в . ; ін н н

I'Ol' IH Ц itpl'TH ii

БРОВАРСЬКІй

СПМК-580, як а с п еаі <t , t і-

~Н)JІтажу

с :І С' На тор і в,

кщ1 nі І\ Ор \ 10·

ВИХ ЗаВОДіВ , М JІІІНіВ, Пі д ПрІІ Е\1 С ТВ П О ПC pt'p on ­ Ui сі :Іьгосппродуктів. , на nостійну р оботу, nов ' я.зану з відрядженнями, n отрібні: - - і Н Жt' ІІС'рІІ - НіІ .їа .J ЧІІ К ІІ ПО ІJ ; І .'I<I : Lil i а спі р<t -

чення осіб. відловіда :Іьннх :Ja га зо ве устатк у ­ вання; сПІІски тих. хто об с.1 уговує га зиф іко ­ нані котель ні. вкюавшІІ н омер и їхніх посві д ­ ч е нь (і з заз начення!\1 строку д ій с нос ті) . Необхідно т а n ож nол.ат11 відnовідну доку­ \і е нт а цію З BIIKJI<JДOM рО:!роб:І<:'ННХ ЗСІХОдів щодо гарантування бl' :mei\Іt експ':Іуатації г а ­

ІlіЙНІІ \ і .Вt.'НТ Іі .ІНІlЇ Й Н Н \

\Іt' JН'Ж.

l'.'I<'I\T pOH' \

нічного і н·х н о.1ог і чного об.їа дн а ння;

опа:Іюва льно­

-

е.1ек тромонта /h Н ІІ КІІ С.l ЮС а рі - МОНТ<ІіnІІІ ІК ІІ

:1--6

ро зряд і в ; р(Н рЯ ;~іR ;

5 -- б

ро зрядів

S- f1

го сезону \990·- 199\ рр . ПОПЕРЕДЖАЄМО: несвоєчасна здача до­ кум~нтації може стати nричиною затримки

Оn :1ата прані відрн д н а 300- 400 к арnо ­ В а НL!ів . За ч і1 с ві дрядж<>н н я нІІП .ї <РІ\· ют ься

nодачі газу до котелень і nобутових

\ІОН Т <І ЖІІі :~ р tнріі\ )' НК У

котлів,

кож

н<І

ті

га3ІІфіков<.~ні

~;Оl l' .Іьні.

я кі

в

довідкам ІІ

:3 к рn. 50 КО ІІ . н;і :\ОО \ .

:т е рт ат н ся

антоn\'ССJ \111 Л!і}\J!' :ЗЗ І ,

:327-t•

.J.O :і \' ПІІ НКІІ « Тор г -

управління

ЛJlМІНІСТРfшя.

nодача газу цим котельням буде приnинена. РАДИМО: для одержання будь-якої кон­ сультації щодо користування газом зверта­ тись в уnравління газового госnодарства ці­ лодобово по телефону 5-04-41. Шоденно, крім

Пед<-:!гог ічн~tіі l<i U.·lcr.:ntв Кd.1 ІПН НL' t•КО_І.

\t <11'Pp ! ·

-

JІУ ЦЕНІ(О О~сан~ ІваІІівнw .

.,.._ .

<' Права х

н н даІ~ нІІІ~тн.

Ки їuсt.к~

п nліr раф і ї

обд!tСТh,

і k н н жк~ноТ

м . Бро еар нt

... --~=-~~~~-"====- .. -.._" __- -

то р гінл і .

fl y .1 , І\І1Ї ~н:t ." '' '

~

Редактор А. ВОЛОШИНЕ.НКО.

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. ,Київська. 154. Телефсни: редактора 4-03-і6; заст}· nннка редактора, І'ІддІлу партІіІного життя 4-04-61 ; відповІдапьного секретаря, вІддІлу сільського rосподарств·а - 4-23-26; віддІлу nромнс.1овостІ , 1 соніа .1ьних nнт.. нь 4-02·92; ВіАді.ч· листІв І масової роботи 4-ІН-81 ; відді ., у рад іо· інформацІу 5-11·91. друк а рні.

tT!kдH J,(JЇ ІІlh.о.l ІІ І

іМ. В. І ~l e н i r<s І' ІІС.1UН.1 10.-· r· .lнб о кt' ~- ІІ : ІІч \ ТТ~І !P~ :rтt•:Jio _"~ Yil~ H f\ Y д н :t "r с>.-І : ю Фl'доронн~r~ :і ІІр tr нод~ · l' \І t · ІІІ , іі о rл

н еділ і і пон ед і.~к а , по те.:1 ефон у 5-04 -46, а та ­ кож nротнrом робочого д н я у в івторок і n'ят -

Лд lH~t· u

а дрt·с~·:

\і :І ІІІ » .

госnодарства

Кн ї 1н: І)коru о б.'І а сного уnр анлін н я у

на

м . Б ров а рн , ny.1. Кріісон с t, І\ О!'О , 16, СП ,\:\ К ;)80. Т\ іі ПІ ві д СТ <ІІ ІІІії \Іс тр о << Пі оН L'р СьІ\ і.І»

та пр ;щю -

В <Ц:Іі ПрОТЯ ГО'А .'ІЇТНЬОГО lll'p i oдy . , . • . . Якщо вказана документація . не буде своє­ і передана

г а:юе.1 ен т ро : та рникн

Зіі

незалежно від їхнього nризначення. Т аку документацію нео(}, і ;ою п од<ІТ ІІ

часно оформJІ е на

кишечни ка.

ГАЗОМ!

що до настання опа оl юва :Іьного се :юну

газового

обов'язково

ПАМ ' ЯТАйТЕ: відчувши заnах газу або дізнавшись npo несnравність г азового устат­ кування, nерекрийте крани на газоnроводах

Броварське . уnравління газового госnодарства ПОВІДОМЛЯЄ,

що -

наступні

і

HIIUIO ПО ТL'.І t>фону 5 - 04 - ~3:~ .

МІСТА БРОВАРИ І РАйОНУ, ЯКІ

пер-

Неочищений нишечвик мо­

nовторювати З дні . можна

л ікув ання

проводити

тижде нь

її

трьох

харчуванщ1 .

Очнетну

і

слровокуван ­

кровотечі) .

СУГЛОБІВ

4

ковтка-

або

побі чне

зиф ікован их

f\ОмендоваtІе

киn ' ятити nро ­

протягом

(Відразу

--

лаврового

дуаль.

білірубі-

бадьорість.

слід

етюдів

виправ лення

nідтрн ­

rі е ргвищить

щення

та

и<mиурсу

феf\ТІюї (тобто . яка

оптимальному

хомІсть

вживати яблучний сін св і­

але

печін­

с11гнал

на

в

ду\1КИ.

дня

і

Строк наденлання понідей на :JавданtІЯ

ДілянЦі

на

ся

вранці

2-й

на

задач

тури)

зап итан­

розв ' я:-JюІь

в

жого приготування в будь­

кіл ькості

уже

Пока знии

І -Й

Протя гом

а

стані .

такому

ре гулЯ ­

Очистити

шлунок .

шахових

~ІНС ·

0.1і\І-

шахової

(три

конкурсу

краще

Д !ІН

с кл.адається

етапів :

її фільтрувальну ада -

не

щш·тн.

11'11 . 1(1

очистки

мальній

кишечни ­

тиждень .

Вон а

трьох

(три

р<1:!­

Інахового

шахов v

піаду. з

ІІрохан­

ЧІІТаЧіВ

композиція'1

ра з

тимого

харчування

ТИЖНЯ

через

шлаків

печінІ\и

н е гетар і а н сьf\е ІІfЮТЯГОМ

раху­

:т•нню

торІІ ІІІ І

день ВіДЧУВСіЄТЬ·

уже

тн і сть

іІІ-

очищається.

ПідготовІ;а

j)НІШ

мує

створюється

повторної

тецтва

Регулярне очищення nе­ чін ки

ниш е чник. В ін -

небезп е к а

Це

хідності

водити лише після того . як

очищений

Іювннй ,

тягар

кн

медици­

на пропонує .очищення Пе­

' ;(ІІЯ

ШАХОВІ

: J'VІаГ аІІНЯ

аматорів

1~

нроблемн nоновлення очн ­ основн е

ІІаІІІІІХ

ПОЧІІНаЄМО

рафіно­

\10ЖІІа

через

МО ­

покн викн;~и не будуть чи­

під час

ЧІІСЛl'НІІ І І\111

І І ЯМН

холестеринові

зробити

в

щшо­

ня).

в

:1

:цорон' н!

шаховий клуб

вікторшш

Всього

ІІН\;\

·; ttoRJI'Іa

І ' рІІІоріJJІІ~

Наш

ни чи гтласпj.1іну. йтимуть

ди .

соку

консистенцію

нонцент­

білірубіна

А

лої слиЗової.

шуючи обмін речовин. При високій

і

Нолн

пробки.

радикально пору-

досить·

110 200

години.

\1ають

рація його в крові :Jростає більше).

вн п ити

білірубінові

очистити кров від цих відходів . білірубін над­

ходить

Всього

ЮtШеЧІІИК .

:здатна

хви­

is

юtм<іца·

олії

:tасІ.ути.

не

· ~pattiн

\

_,

,. (' т рі . Іа ··

нача.'ІhІІІІІ;.;~ І\t'\ \ t'Іі. Іа.І:ІІІІІ"

;~~ , Р/\ чи

t :ра ІІ І >

f>pOR<lP <'I•IiOJ' O

:JаНІЦ\

Грілку

Грілку тр1імають 2

З

чере :!

стан

соку

грамів

ЖОВЧЮ

;(ощін .

віJ~разу ж З столові ло~~ н еобхідно

рубіну. Саме в паренхимі печінки бjлір_vбін повинен

CKHIIYTII:vl ра:юм 3 В 1 '2-палу ЮШІКУ.

ліжкq.

!\.t.І .'

ІЦнросер;w

лин випивати ло З столо­ ві ЛОЖКИ ОЛИВНОВОЇ 'оJІіЇ і ки

Ko.rJPI\THH

tJ\'JI,ЇIIHOJ'IІ

па ділянку nечін·

ки і через' кожні

печінки.

Одне з' голоіших завДанІ, ЇЇ - .ІlОЗбСіВІ-!ТИ кров від" :JСі гиблнх

у

покласти

лабо­

h . І\f\~

І'ІІ . ІОНІ1

ДО . 19 ГОДИЮІ (В цей Ча < згідно добово му біорrп\І~ nечінка ро:tслаблюється і здатна (я~-: ІІідтверджу• досвід ) ІІUзбутися ка менів будь-якого розміру

їнтонсwка­

·

прнступит.и

очищення; головної раторії

по ­

потуж-. .

·<.f:

с'' '·

. /{f'~·~": :ftJтac ТЕЛЬНУ

.N'2 І4а (HOS2)

8

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ -·

ПЕЧІНКИ Початок у

ЖИТТЯ::.

! .і 1

І

І

ІІ

Ін декс Др) І< ·rшн а нні!

о ф( е 1·н и і\ а рку ш .

61285. () () он

Т І! ра:+.:

fiPІ t \t і р нІr к і н

1 : І .\1 0В .Н.' НН Я

\'1211

І

.lj H -

J ?"> . ~l; ЦІ

#143 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you