Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

&РО8АРСЬКОГО

МІС Ь КО,

Газета ВИХО,l,ить ~

І

РА

квітни

17

~ICbKOГO

Н НОІ

*

року

1937

хто

RJlМ rpoшовоІ ПреміІ.

Дружно, U8l'Oджено труДИТЬCJI колектив фаб­

серпень.

коі фабрики, обоВ'JI3ково звертає yвary на «Впс­ вавку., JIК8 щойно З'JIВII­ ласа. На и1й поздоров­ ЛeRJIJI колективу вІд мІ­ R1сТра леrкоІ ПРОМИCJJовості УРСР Г. Г. Нlкитен­ ка T~ roлови УкраIНСЬКО­ ro респуБJl1канськоro ко­ мітету профспШкн праців­ RRК1В леrкоі ПРОМНCJJовос­ ті К. М. Кузнецова з пе­ ремоroю у респуБJJiкаись­

рики в IIJIJI1.mиьoму році. Незважаючи на те, що є

рики дла легкої, взуттє­ воУ та іиших галузей про­ мисловості, а 'також иарод­

до

про:х1диоl

n1ВCЬKoI

єтрlчкот~­

певні перебоІ в забезпе­ чеш мАТерlаламв І евро­ виною, він усп1mио вико­ вує

року

Ось

І

уже

труцтьса

випуску

боваиц1в, ввкoвaR1

дого­

вірні зобоВ'838НRJ1 з ма :замовиикамв. За

усі­ цей

час п1дпРН6Мство одержа­ ло понад ман 193 тнса­ чі карбоваиц1в прнбутку. Добре попрацювап гого-

прнсуджен-

KiJ1ЬК8

по

продукціІ. З початку ро­ ку П реaJJiзоваво на 7 . м1mJtоиlв 270 твCJI'I кар­

кому соціалістJI1ПIОМУ ама­ гaиR1 за друrRЙ квартал

1989

завд8ВRJI

иого

50

вжитку

готуютьса

масового

випуску

до

ально!

с.трічкн

лампасно~.

.-

так

Вона

використовуватим е т ь с а

трикотажникамв

добленНJI тюмІв.

ДJJВ

оз­

спортивннх кос­

Г. АНДРІЄНКО.

мов

ФJши­

JlеонтіЙович.

Вони

вирощують

курей

птахофабрик, ввкo~

доручену

cepeДRJI

Добре пІдготувалась ШRола до нового навчального року. Активну

допомогу в цій важливій справі подали броварські заводи: торговельного ма-

кращих го

oдR1

-

імені

з'їзду

НПРС

8

а

ни

та

робітників

нашо­

-

!'ОВО­

господарства,

JIКВX

прнрlєт

ра-

вони

становить

0,6

на

жавного гІмну нашої Ба-

жя пам' ятника В. І. Лені­

сииків урочистої лінійки поклали

О, об-

ПОДібних

ну,

поки

иового завдаRRJI. Сумлін­ во, беpeжJJИВО працюють.

плані

4,58

oДJIII8ЦЬ

Як

5.

бачите,

хоч

корми й eKOBOMJJВТЬ, але мають високі реЗУJJЬтати праці.

На центнер приросту итн­ кормових

На

прн

aвlмку:

робlтиики

птахорадгоспу .СеМRDОЛ­ кІвський. Галниа Трохи­ мівна та ФИJlВмон Леон­ тІйович Кулики. ' Фото М. Семниога.

Незабаром

розпочнеться масова

сівба

ознмих

культур. А ДJla цього, ак відомо, потрібно пlдготу­ вати

першок.uасиИЙ

насlннєвий

матеріал.

Проте

ие всІ !'Осподарства району ретельно підготувалнся

Наприклад, радгоспи «Русанівський., сНраI;ИЛівськиЙ.. «ттківський. , «ПридеснянськиЙ. на час первіРRИ H~.

І

не

пшеницею,

вони

аналІз насін­

відомо,

ЯRОЮ

яким

жнтом

сіятимуть:

класними

першо'

чи

яким-не-

. будь. Рейдову вило,

бригаду

крім

того,

питання:

як

зерно

токах.

на

Ціка­

і

таке

зберігається в

рах?

Переважна

шість

господарств

комо-

біль' по·ха­

ЗЯЙСЬRОМУ поставилась до найбільшого нашого ба­ гатства - хлІба. Воии швидко

його

просушили

сховища

і

на

очистили, поклали

у

зберігання.

Так зробили в «Богданів­ cыкму.. «Бобрицькому. , сЛітківському. та де­ яких інших. А от в рад' госпі «НрасилівськиЙ. на ТОІІУ

лежало

тонн

зерна:

ницІ.

вівса.

ки. в

понад

сто

жита,

пше­

олійноІ

редь­

UЦоправда. було воно

хорошому

стані.

просу-

того дня з трьома жінка- коржами. м ... агронома

Дооре.

СОllяч.на

ли

б

цю

із

стояла

логода.

пішли

ному

у

гар­ а

дощі?

сховищ

зсипали

ко­

В од­ пшени'

нові

тура

боту

лежати

в

окре­

Не

все

ріганням

госпі

гаразд зерна

із. збе­

і

в

рад'

• ГогОЛівський....

току

першого

На

відділка

лежало понад 60 тонн бобів. олійна редька. А

180

тонн пшениці сівний матеріал -

-

по­ зна­

ходиться у складІ.

який

протікає. Дах не пере­ крили й до цього часу.

Нали йде дощ. то лі~ЗіВЛЯЄМО усІлякий

-

п<>СУіД.

-

рo:mовlЩає

током Л. Не

М.

один

лежить

на

зав­

ШаПRа. уже

тиждень

току

радгоспу

«РусаніВСЬRНЙ'"

БІльше

десятн тонн пшениці сор' ту «ПОЛ1ська-70. . Вона стала

Д.

працював

лась

псуватися,

знизу

таІІ

вкри­

званими

головного

Ф.

Марчен­

відходи.

вати,

має

С.

в

Псується

хліб І в· залізному складІ.

триметрову

мому бурті або засІку. Повинні бути І проходи.

але

Нема

-

кому

працю­

говорить

завто·

В. Хоменко. вийшло на ро·

ком Д. Сьогодні два

чоловІка,

зовсім

нікого

Щодо

пшениці,

вчора

не

було.

вІдходІв ,

то агроном сказав: «Не­ хай лежить». Вологість зерна визначаємо на зуб, оскІльки

нема

приладів.

БУДИНОR,

В

ляючи

си для навчання шестилітОі(. Отже, тепер у иій

кої неволІ . З Днем знань,

проводитиметься

ком

навчан-

ня в одну зміну. ПричепуреНі. з БУRетами яскравих квітів, за-

того.

що

нИніш­

нього року на два центне­

ри менun.й ТОРіІІ?

на

урожай,

ніж

току радгоспу

«зо­

ря,""

В

док.

Зерно

основному

не

поря­

рсується.

наДХClдила

навчального

РОІІУ тепло ві"али учнів, учителів, усІх 'у:часникLв урочистої лініАии дирек-

З

гречка.

.ароматно.

до

речі,

.ЖерДlвсь- ла,

роботи

·нІякі

не

проводились. Хоча на то-

І

яка

пахнуть.

Як,

,картопля

гни-

невідомо

знаходиться

Отже,

на

чО'МУ

ТОІІУ.

недолІRlв

чи,ма­

нофураж. Однак на АВМ 'про важливу дlля, нку ро­ згорlіВ двигун. тому моло- бети керівники. спецІалІс­

ти зерно на концкорми ні'Де. дО'дУ'мали.сь тут І до

та,когО': у поскидали

Ложкою

ли

БО'чку

робити

зєрнО'вlдходи гнилі кО'рЖі.

дьогтю меду .

нІ

в

зlпсува-

А

якому

цього

разІ

ти радгоспі,в. Подекуди проЯ!Вляють халатнІсть у

зберtrаннІ зерна агроно­ ми. завіДуючІ 'токами.

ХВЮІІОЄ й те, що в ба­

гатьох

господарствах

не

ВИlCтачає сховищ для хлl­

не можна, оскільки в ба. Зокрема, в .За,плав­ коржах є грибок. ЯRЩО ному., .ЗаворИ!цькому» вони потраплять на корм 'І'а деяких Інших. Іх не­

худоБІ. 'То принесy-rь шк 0- оБХі,ДНО будувати, бо зер­

ду.

нО'

ЧималО' зерна ще перена

тО'ках

Причому

плавному»

Зокрема,

воно

радгоспІв

у

'Проростає

цвіллю

виробляють

яч­

.вкрилась

На

BLBca

грану ли

тринадцять тонн за день. А зерна на току лежить не менше 'Ста тонн. Велись ще роботи і на радгоспу

«ВелНlКОДИ-

Людей

а

має

не

тут

.працювало багато. Могли б вони навикидати вlдхо-

лежати

надворі.

надІйнО'

у

кО'морі,

ТО'ді

воно

збеРігатиметься.

Рейдова бригада:

.За­

ПСУЄ'l'ься.

пшениця та овес . АВМ з пшеницІ й

току

тор школи В. Й. Фролов,

вчителька першого к.іІасу Г.

В.

Білоног.

П. зав.

тету

ТАЛАВІРА,

агропромисловим

!віддlлом

MLcbK'O'ГO

народногО'

лю.

Г.

комІ­

ІІОНТРО­

ГОЛЕЦЬ,

за'в. сектором рослин­ lІИЦ'l'ва ІІомІтету народного контролю, Д.

інспеRТОР родного

ШАФАРУК,

KoмtTeTY

на­

контролю,

І.

Схвильо­

прозвучали

слова

А . Охріменко батьків, гро-

мадськостІ

вчителям

навчання

за

пІдростаючого

поколІння.

теплими

3

до учнів, ків і

з

вlтаН1fЯМИ

педагогів,

нагоди

початку

бать­

Дня

знань

нового

нав­

чального

року

звернулися

секретар

парткому

рад­

госпу Н. Т. НОЛЬЦО8а і голова профсПіЛКОВОГО ІІомlтету М. І. Зінченко. За успІшну роботу пІд час

літніх

госпі

канікул

групІ

вручили

в

рад-

учнів

~ни

грамоти

і

цІн­

ні подарунки. Серед тих. хто одержав наручн~ го­ ДИ1lНИКИ, учні 10 класу Володимир Прудкий і Наталка Нузьменко. У па­

м'яті

залишиться

робота

у радгоспі І в майбутньо­ го випускника ВОЛО'ДИМИ­ ра Хромця. йО'му також вручено

годинник.

.. ..першиЙ

урон в і'дбу вс я на

но

понластеми :

«Милосердя». гІя»,

«Еколо-

«Бути

на

справжньсю

землІ

людиною»,

«-Босторжест,вує

мир

на

планеті». «Сла:вимо тебе, рідна Ба'ТЬКі'Вщино». А. ГАВРИЛЕНКО.

Е"о.логія і ..ни

небом О'вес, пшениця, час- дарств району. А все че­ тина з яких піде на зер- рез те, що не турбуються

по­ меРСЬ. КИЙ:l>.

Але подекуди були розсипані овес та ячмІнь. ДвІ жІнки вдруге очища-

почат-

ку лежали пІ'Д ·вІДRРИТИМ ло на зернотоках госпо­

мІнь,

виростив

нового

фашистсь-

"OJlltnem~ народного 1tohmpo-t1O І "Нового :нсummяtl

ХіОДИ'l'ься не в ІІоморl.

сІвний матеріал. причнною

з

СnіЛЬНІ"і ре/і.д

'поля

ки.й».

радгосп

село

ли пІд накриттям пшени-- ди від зерна в машину і цю, на яку хоч і не ка- вивезти їх. Але ці вlдхо­ па'в дощ, проте вона зна- ди лежать під тином і

дав серйозну промашку. До того ж вIIЦМОВЛЯ€ТЬ­ ся здавати на аналіз по­ це

на фрон-

ЯRОМу обладнано два кла-

«Заплавний. і «Завориць­

Чи не є

сельчан.

ІІотрі загинули

Інам, які загннули, виз.во-

ШRолі

буває

випаДRУ

своїх

дав

але

даному

требух.іВцями

честь

гонах. замучених, розстріляних rестаПіВцями під час тимчасової окупації. а також до пам'ятника во-

Взагалі С. Ф. Мар"ен­ ко спеціалІст хороший, в

встановленого

ти ме 920 учнів, або на більше, нІж торіІІ. Добру справу зробив місцевий радгосп. Він пере-

КНlй.

ка не доходять до неї ру­ ки. Гниють на току Ізер­

купу. Вона змішалась з горохом. А за правилами зберігання кожна куль­

Завтоком

Дакало

що

на

шувалось. Є.

на

і

тах і в партизанських за-

В радгоспі

до ціе! надзвичайно ваЖJIивоJ справн.

підніж-

обеліска Мужності

ГероїЗМу,

навча-

до

відвідува-

"НЕХАЙ ЛЕЖИТЬ! .."

не здали .на

n

році

квіти

вдячними

70

грама. Це

ці У них роз%оДИТЬCJI

нинішньому

льному

ДOГJJВДaIOть,

11,1

Дер-

тLз, а їх близько

У

гр __ а біJlЬше ма­

виробництва.

мелодІя

тьківщини. Від імені уча-

та, ні іВ селах району.

курей,

передовики

старших класіifl. Нрім на-

естетики.

Судіть самІ. Середньо­

-

добовий

праці.

Звучи'l'Ь

ладнано спецlалынйй клас

рить l'OJIoвa профсn1Jlкo­ вого комІтету Н. І. Квча.

і

радгоспного

також

ремонтних

гроСеред ветерани партії. вій-

них

вчальних класiJВ і кабlие4

З

кра­

ки. представнНJ(И маД<:ькості, гості.

що нема нІ в школах мl'СKyJIВКR

-

з

повнили учні подвір'я школи. На свято першого дзвоника прийшли. бать-

ботах брали участь учні

ву.

одиа

ПОДЯRИ Т. вІд іменІ

ба"Тьки.

спра­

-

nПCО_

п працювати в умовах самоконтроJIЮ І самодо­ вір'а. Цей експервмеитпевною мІрою виправдав себе. '1'ому П колектив І вадш так проводитн­ ме иав'I8JIЬВО-ВИХОВRИЙ процес.

XXVI

ДJIВ

умовах

вано

світлотехнічний,

уcп1mио

1

Ціна З коп.

Тут, JIК І ще у двох иавчаJJЬRИX закладах, поча­

ШИНООУ'дування

років

та

ТребуХІвська

спецІ-

званоІ

*.

року

щнх у районІ. ТорІк у соцlалlСТilЧRОМУ змаганні внборола першість серед 22 шкіл Броварщиии.

словнх і побутових атлас­ них стрічок. Тепер иа під­ приємствІ

ОБЛАСТІ'

експерименту

І&&А;

виroтоаляє

птахорадroc­

ТрОхимІвна

&111

ріЗН08ИАНостей проми­

JI )' КРА ІНИ

ПАР Т

КИ'8СЬКОІ

в

CbOroдR1 КOJIектив фаб­

nі .СемвпOJlкiВСЬКИЙ. по­ ДPY.~ Куmпdв Гап­ на

КОМ У НІС ТІ( ч Н О І

Д'ЕП)'ТАТІВ

Середа, 6 вересня 1989

*

N! 143 (7844)

foro-

єтьса

.

наб.пижа­

КОМІТЕТУ

Н АР О ДНИ Х.

ліВСЬRі стрічкарІ і в пп­ ні. Вонн усn1іі1но ввісбва­ ли DJI8И з усІх техніко­ екоиомічних показивк1в за

ПЕРЕМОГА ГОГОЛІВЦІВ Кожен,

~ АД

БАБЕНКО,

Jюре.CJПондент «Нове життя».

газети

. .

КИ І В. Не пІддався - дик­ татовІ союзиого Мlиlстер­ ства

еиергетики

фlкацli

І

електри­

ДержавниА

)lкраУнн · дн. ВІн

комІтет

по охоронІ вІдхилив

розвитку

прнросхему

енергетики

рес-

публІки, розроблеиу цим 8lдомством. КомІтет В8а­ жа. неприпустимою орІєн­ тацІю

на

переважне

садження> ааННА

АЕС

без

сна­

ураху­

альтернативних

мож­

ливостеА І екологlчноі безпеки . Завдяки дІяльностІ природоохорониих органІ8 .а

І

3

останнІ

знизити ди на

роки

вдалося

І заБІр свlжоУ во­ виробничІ потреби,

обсяги

шкІдливих атмосферу,

кндlв В зважаючи 'ростанн"

ви·

нена постійне обсягІв про-

мислового

і

сІльськогоспо­

дарського виробництва. Вн­ росли масштаби рекультн­ вацП

земель,

.еленl

розширнлнсь

зони

заповІдних

мІст

ЛИПЕЦЬК.

Ряд

заходІв

щодо

викидІв

пилу

АВОХ

печах

на

ЗАIЙ­

Но.олн­

металургlАного

комБІнату. по

великих

га.lв

спецІалісти

пецького на

п"ощl

скорочення

І

доменних

снили

І

об' єктІв .

Це

лише

довгочасноі захисту

части­

програми

навколншньо­

го середовища, прнАНlІтоі з Інlцlативн партlАНОГQ комІтету пІдприємства. Ро-

боти загальНоЮ вартістю мlльАонlв карбованцІв поставлено пІд сувориil громадськнА контроль. )Іже вІдбулася 'устрlч пред­

220

ставннкlв

населення

рІвниками мІста, обговорювалось металургlУ .

з

ке­

на якlА маАбутнє

АЛМА-АТА . Припинено дослІдного атомного реактора Інститу­ ту IІдерноТ фІзики АН

експлуатацІю·

Ка,вхськоУ

РСР.

На

такиА

крок пІшли з метою прове­ дення ретельноУ експертн­

зи установки . НеобхІдно заАвиА раз переконатись 8 Уі бе.пецl для БІльш АК

мlльАо"ного

населеННА

мlс -

(ТАРС-РАТА)І) .

І


-

мм ~ м.....м....м..-.....м ~ ~~~"

~ ,,.м.м~,,,, "ОМ о,'-М"

2 сторінка.

-+

~ м ~ м ~"'"

оо о о мо ~ 0""0'"

""

о"

'М " " "

нове

М' ~ М"

10 е е о о,.,.

_ _ _ •• " •• е, ... "

~ м", ем 0 •• 0 оее.

м, О о., е,.еее. ~ еееео"

ж и тт Я

4)"" 000000 ,.моом"", 00000 ооо,.,,.,.,. ' 0 ' ,' 0 ООО, 0'000.00""" "

о о, ,ем о ОО, м.M~~

ВЕРЕСНЯ 1989 РОКУ.

6

0000'0"0'000 оо ооо t t ООООООООМОО,. О•• t t t О О О о,.,. О,,. "

О О 001010,. ООООМОООІ'-М О,

t

+

ОМ, O~ ~

До 46-рl'lЧR Вели"ої Переяогu

• ЛІТОПИС Червона

ВСЕНАРОДНОГО

АрмІя

визво­

ляла від неччину.

фаШИСТів До­ Наша група

фронтової

нонтрроовідки

рОЗМістилася. у кому

невелич­

населеному

пуннті.

Одного вересневого ранну до Налита

ЯК

сьоrодНl--

ПОКАЗУЮТЬ

однеразові

перевірки

__________________

не­

нс.м

ро­

також

реалізаЦії.

ВИяв.1енl

порушення

в

орга­

'VIaACbKCro харчування. серй;;зні недсліки в тор­

нІзації обслуговування Ін­ валідів Великої Вітчиз­ няної війни, ветеранів партії та інших осіб, що

гі В.1і

товарами

користуються

тами

ПОЕСЯКJденного

бітничим контролем мага­ .'Зинів та підприємств гро­

ту

та

і

продук­ пспи­

довгостроиового

ристування. гаряч~го

в

НО­

організації

харчування

"IOВ.1Е'ні.

перш

аа

все.

Списки

пільгами.

покупців

категорій

давно

таких

не

уточ­

нювались,

належним

.'ЗУ­

ном

не

ха-

порушується

вони

чи­

оформлеНі. порядок

за-

Вимоги

ням.

рів

та

З.l0вживан­

приховуванням

та

това­

продуитів.

ляцією

ними

спеку­

та

повнення

картон,

вІдсут­

РоБІтничі

нонтролери

нраданням. псуванням їх при зберіганні та тран­

на виявленІ недолІки, про­

СПОfJтуванні.

те

становище

не

міняється.

Відсутність

повсяк­

продажу

товарів

денному

у

першої

необхідності.

при­

ховування їх та пподаж по знайомству, спеку там. створення на . цІй

J!f!H-

оснсві

штучного дефіциту

породжують

ги,

великі "чер­

виклинають

ві

спр~ведли­

наріиання людей. У

ході

перевірок

бітничими

контролерами

покупців,

3

вання товарів. .'Знімається кість рів

продажу кіль· това­

праців­

бібліоте­ най­

БІльш цікаві книги, які

книга

О.

бібліоте­

цей

раз була

телерепортера

Макарського

чин

перед

«Зло­

суспільст­

Розрахована !-(е

коло

на

її

вона

неприира­

правдою.

рінхах

широ­

читачів. своєю

шеною

На

читачі

сто­

просте­

тать

долю

мей.

кількох

зруйнованих

сі­

нарко­

манією. У сім'ях росли і діти, яким теж вводили­ ся наркотики. І залишилися без

ось діти баТЬКіВ.

бо ті Відбувають покаран­ ня.

А починалося простої цікавості, ЯСНЮЮТЬ

ня

самі

"ання ходить

н!-Ім

ків

своє

все з як по­

захворюван­

нарномани.

до

нарнотиків

швидко.

а

профспілок до

торгівлі

керівии­

тов.

С.

С.

Семака, В. І. Гузенка, Б. О. Горбача, М. Д. Зайцева з такими вимога­ ми;

1.

тя»;

-

правила торгівлі;

є

радянської

глибоко що

це

не

лише

а й перед

_

Виставна, влаштована в біблІотеці. пропагує ще декlльна нниг. які глибо­ но розкривають проблеми, піднятІ О. Макарським.

при­ з

В дім приходить БІда.

чином

иалеж-

списки осІб,

перелік товарів під­ попиту

та

по­

иадходжения

в

про­

даж товарів підвищеного попиту. їх кількІсть;

-

асортиментний міні­ мум товарів, якІ повиниl бути в иаявностl в кож­ иому закладі торгІвлі;

Напередо:днl Першове­ ресня у с. Стрітівцl На­ гарлицького району на

серед

'молоді».

проти

му

і

пияцтва,

алкоголіз­

наркоманії».

однією

Вони

темою

правовиховання молоді.

У чому мета ЖИТТЯ? -Як знайти своє місце в жит­

ті? На ці питання ви ЗНі!.­ йдете відповідь у книгах із серії Мораль .

«Особистість . Виховання»,

представлених

на

вистав­

НаркомаНія

це зло,

з яким необхІдно бороти­ ся всім. А щоб боротися, треба знати, ян. Ось у цьому

вам

допоможуть

нниги із фОНДіВ бібліотени .

мlсьної

С.

КОРОСТОВА.

завІдуюча бліотекою.

мlсьною

БІ­

випадку

невинонан­

в

газеті)

Місяч­ публі­

коорди­

про

нерlвнинів

зміщення

торговельних

організацій.

рап1'ОМ

побачили

нІмецький

що питання, поставленІ профспІлнами, цІлком слу­ ШНі, оснІльки на нашу ад­ численні де

ньо­

Де

-

ся

вІн

приземлив­

на околицІ села чи

в полі -не 'ВІдомо. Вони одразу поБІгли до голови сІльради,

але

не

було.

ТодІ

ли

звернутися

того

в

Й

селІ

до

го

агента

на

місцІ та ще

вІдкритому

й

завидна?

Наша група уважно обстежила поле, обріД­ ний терник. Може, хоч

янісь слІди же

виявимо? Десь

заховав

шпигун

свого

міс­

ми

Я з

не дав резуль­ з' чим поверта­

вирішив

поговорити

що

пасли

ху­

добу на лужку поблизу села. Не всі із них були мІсцевими жителями. Де­ яні

переселилися

сюди

з прифронтової зони. Першим моїм співроз­ мовнином був хлопчин ро­

мисподtваємося с:держа­ ти !ВІд керl;ВНИl\'ів торгІвлІ відповідІ на поставленІ вимоги І ГО1'ові помісти­ ти їх на сторІннах газе­

теля?

ти.

ті

читачі,

янІ

нашу

перед­

газету,

повну Інформацію про торговельне обслуговуван­ ня в мІстІ та на селІ.

гарна.

Не

бачили,

щоб

людина на парашуті

А

спус­

-

не

налася

поблизу?

Чого не бачила, то­

-

го не бачила.

Вже й відійшли ми від бабусі на кільна кроків, та

мене

наче

магнітом

повернуло до неї. пильніше ог лянув я

Ще ста­

ру.

ХлопЦі!

-

бабуся Мужик

в

-

аж

ви­

-

Не

мене.

це, придивІться! справЖнlclнькиЙ! ..

Помилки не було . ре:ц

нами

вИЯвИвс'f

жий шпигун. мували зом

пІд

з

його загри­ бабусю

козою

СНИНУЛИ

Пе­ ВОрО­

і

на

і

ра­

стJльцем парашутІ.

Ним він на землі обгор­ нув

рацію,

сховав

у

ви­

ямну. Нарвав сухого бу­ р'яну, принрив речі і всівся зверху. За темря­ ВИ

диверсант

нести

все

мав

це

у

пере­

надійне

Здається,

все

продума­

ли наставники фашистсь­ ного агента. Навіть - ста­

речим голосом говорити натренували. Та не враху­ вали одного. Голився ж він майже добу тому. І за цей час обличчя його встигло

Де

зарости

щетино~.

й Підвело шпигуна.

ків дванадцяти.

Ти

зранну пасеш спитав я ЙОГО.

-

Тан. Не бачив над полем

-

nімецьного літана? - Ні.

Підійшли

в

наступному роцІ матимуть

ще

місце.

назад.

селяиами,

ба­

пожухла.

рвалося

нас.

титься багато нарІкань на роботу торгІвлі ян в ра­ йоні, тан І в мІсті. Тому

платили

Тра'ВИ;Ч;J\а

вирІши­

Нічого подlбиого в на­ шій фронтовій прантицl ще не було. Невже нІМці ризикнули б скинути сво­

лися

Реданцlя газети . вважає,

трудящих,

небі

викинувсяпарашу­

ВІД РЕДАКЦlІ.

надходять

в З

тист.

Пошун татів. Ні

голова ноординаційноІ ради 'ПРОфСПіЛОК.

листи

літак.

тут,

- Зранку. Чи не пер­ шою прийшла. Не спить­ ся . старій. То й повела кl!31<у. Хай 'по па.с e-rься.

І

парашута!

Л. В. СЛОБОДЯНЮК,

ресу

худоби.

го

до

старень­

ної бабусі. Шворня в неї .не було, то вона утриму­ ваЛа му

свою

нозу

на

довго­

І. БУЛАВА, учаснин Велиної чизняної війни.

Віт­

Записав Віталій АДАМЕНКО, лейтенант Радянської Армії,

бу

вихованець

«Слідопит

клу­

Велиного

ПОДВИГу», Броварський міський Будинок пІоне­ рів

мотузку.

повl,дальності

тягарі,

(теОРЄ'l'ич.ні

ОСІВЯЧЄННЯ

справдІ Історична. яку мо­

зарІв

зарина'м

жна

:НИІС"І'СІМУ,

охарактеризувати

довгих

як

назенних

ро­

нів застійної зими на базІ мІсцевої восьмирІч­ ної школи тут вперше від­ крито РеспублІканську школу з поглибленим ви­ вченням музики і кобзар­ ського

мистецтва.

Зібрались у. С1'рітівці юнани, вчорашні вось­ мИ'кла'сники. з усієї Ун­ ра,ї,ии: 3 ЛМ!і:вщини і ТеРНОПіЛ~ЩИ'НИ. Ниївщн­ ни І ДнVпропетровщини.

23

Доне'fЧИНИ

ці.

повсякденного

біля

побажаlВ

подІя

непересічна.

сля

манії

та

На світанну обидвІ по­ ралися

на­

НиїВЩИНl вІдбулася воістину

ва,

«Правові заходи боротьби

групи

дефІцитно!

розповіли.

ЯЮfй лягає ,нинІ на ще 'не змужн,lлl юнацькі пле­ чі. по-6аТЬНіВСЬНи щиро

Це книги Л. Анисимо­ ва «Профілактина пияцт­ нарко­

товарІв

двІ

зранку

І

школярів.

СТРІТІВКА-МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ КОБЗАРІВ

помітне явище не тІльки в українсьнlй, а навІть у свІтовій . нультурІ. ПІ­

алкоголlзму'і

та реаліза­

наційна рада ПРОфспІЛОК змушена буде ставити

рядок їх реалізаціі; - щодеину іиформацію про

цІю

каЦії

вуваиия;

вищеного

робітничими контролера­ ми або покупцями. 3. ,Щоквартально в га­ зетІ .Нове життя. пуб­ лікувати Іиформацію про

ня даних вимог (у ний строк з часу

які мають права на піль­ гове обслуговуваиня, по­ рядок та час їх обслуго­

-

кі факти буду+ь виявлені

питання

оформленІ

-

-Іиформацію про вжи­ ті заходи дисциплінарно­ го впливу иа працівників торгівлІ за порушення правил торгівлІ, якщо та­

У

розмістити: - правила радянсько! торгівлІ;

"им

вони

надходження

звернулися

Ви

бусю?

місцеві жительни. Ось що

СЕМИНОГА.

попиту.

цІ

ли­

3ВИ­

разом

час

пнту та порядок Іх реа­ лізаці!; - порядок та графік торговельного обслугову­ вання підприємств та ор­ ганізацій міста і району. 2. В кожиій торговель­ ній точці на вндному міс­

по­

страшне

зло'чином

суспільством

та

'іх роботи; - перелік товарів про­ довольчо! та непродоволь­ чоі груп підвнщеного по-

досліджує

наркоманії,

об'єднані

вом».

вражає

рада

перед собою. такої

роботи

На

координа­

звертається

хо

пропагують

ки.

ційна

назує,

З допомогою

до

допустимою,

!ІрИЧИНИ

КНИГИ

надходять

обста­

новку в торгівлі та гро­ мадському харчуванні ие­

Автор

ПРЕМ'ЄРА

ки

таку

ста та району опублікува­ ти в газеті .Нове жит­

значна

міської

нраще

прихову­

3 простроченим термі-

ннки

на

Для загальиого оз­ найомлення трудящих мі­

продовольчих

форми

вназували

фактів обраху­

виявлено багато обважування та вання

ро­

неодноразово

Вважаючи

порядок

• •

ні елементарні умови для понупЦів похилого вlну.

роз­

вування,

На трибуну гласності

профспілок :Іатністю

- категорll осІб, яким надаио право пільгового обслуговування, Іх кіль­ кІсть і рlшеиням якого оргаиу Ім наданІ такі права, пільги; - перелік магазинів мІста та району, в яких проводиться спецобслуго­

м.

фото

нас

_оо

ПОДВИГУ

Усі ни

таНі

і

Херсонщини.

різн·1

об'єднані

городни'м

-

Івсl

єдиним

поривом

сл У'Ж ИТИlCЯ рідній їиськіlЙ куль'турі.

во­ блапри-

укра-

депутат

СРСР.

поет Борис ОЛ'ІЙНИJ( H~ГO­ ласив ,на !ве'личеЗН1Й - ВIД-

успіхІв на

але

НасвЯ'Т1 нІ

коб­ їх тер­

благородно­

шляху.

були

відповІдальні

.ки УФН,

-

«Кобза». міlсце:вої

присут­

праЦ'\'вни­

МІносвіТИ УРСР,

українх:ько 'спільного

канадсьного під.приємства

представники 'та гро­ батьни, гОСті

,влади

маДСЬКОС'тl,

з усІх нутачнів України. а та'К'ОЖ зНанади. Урочиста частина ВіД­ криття к06зарсьної Шко­ ли

завершилася

ми

«кошового

нооза PCЬlK ого

вибора­ отамана

ксша.

!

врученням ЙOtму сиМ'во­ Лічної булави. Те, що

вибір випав на відомого кобзаря. батька сучасного у:нраїн.с ь ного

Василя наДіЮ,

Віднриваючи свято, голова 'правлlння Унра­ їнськoro фонду КУЛЬТУРИ. народиий

·му

майбутнІм

що

трапили

руни. у

В.

нобзарства

Литвина,' юначІ

в

міцпІ

НРІМ

школі

·вселяє долІ' по­ і

добрІ

«'кошового'>,

працюва"rиМУТЬ

Нушпет

(1'раДНЦійна

нОІООа), В. Горбатюн (6ан- , дура. всжал), А. Литщщ

та

дисциплl,ни)

ін.

бимо

спільну,

ваги

А

пе.тlм

вltдбулося

майбут,ніх

через

н06-

бує

слраlВУ,

від

уваги.

усіх

ПОвної

неабиянзї яка

нас

потре­

,велиної

вІддачі сил.

овященний

вогонь козацьної ватри, 'вручення ї'м .кобзарсьної

М. лIРНИR,

ХАЯ,

завіДуючий

вІД­

зброї новеньких бан­ дур виробництва ЧеРНі­

ділом музи·ч.ного фольк­

гіВсько,ї

ського

фабри,ни.

Хлоп­

цІ цІлували малиновий козацьний прапор І кля­ лися не'сти цей символ сваго Нобзарсько.го коша мужньо

А

і

лору

підприємства

«Кабза".

сміливо.

гурти·івці

українсько-канад­

нера,мічно­

г.о гуртка ГіНідИнсьної Малої академі·ї народних ми.стє:цrn

;вручили

ВЛaJCноручно

їм

виготовлені

ШlІм'ятні ,медалі з зобра­ женням нобзи-бандури.

Зал<і'н;чилося туванням реними

занІ,

і

СьнНlМ

ClВЯ'ТО

час­

стравами,

у

зва­

козацькому

велиним

НОНЦЄР'ТОМ

ка­

нобзар­ за

учас­

тю 6ра1'ів ЛИТВині'В. В. ГQрбаТЮІ(а, В. Нушпе­ та, М. Будника, автора цих

ряднів

та

молодих

сЛlваКі!В~НДУРИСТіlВ.

'Прощаючись, дорослІ но6зарІ лИ'сь С1'рі1liвсьн!

зробиrrи

юнІ

й

домови­ зустрі,чl

траДИіЦIЙни·ми.

СИС'l'~атич.ними.

Бо

ро-

l(о6ЗllР

&оrдан ОСТРОІськиll. ,ото о. А\1"I>!!а.


м м ~ ~ "~M ~ ~ ~ ~,~ ~ ~ ~ O~ ~ ~ ~ м.мM~M ~ ~ ~ ~ м ~~ ОО О О О ooo~.oo о о о о о о о О

.... 6 ВЕРЕСНЯ '1989

000000 О ОО" 0000 t t

РОКУ.

О

00.0.00 О О,

НО В е

О О О, О "'ОО ОО ооо о -.моto~ооо~ ооо. о о

вийшли ниву, не

на заготівлі кормів меха­ нізатори радгоспу «Нра­ СИЛіВСЬІШЙ». Вони вирі­ шили за 20 робочих Дні,в

за носа уже

ці

ректору,

закласти

буді,вельни­

механІзаторам,

радгчспу

«Літкіоський», що ні сло­ скаЗ<іТЬ,

описать.

ні

Але

спробуємо

пером

ми

все-таки

.описати.

Трест «ВРОіварисільбуд» будує у Лї'тках майстер­ ню,

гараж,

lютельню

трудіlвників

І

та.н,

для

господарства.

знаєте,

будує,

що

кіНЦЯ-1<раю не видно.

Аж

чотири роки. Як ви гадались, ці об'єкти ли довгобудами.

здо­ ста­

ся.

Необхідно

комуніка­

ції

підвести.

котельню

З<іпУ'СТИТИ, обробку стін зробити... Але нічого не

ВИКОНУЄТ1>Ся. Директор рад,гр.спу П. О. Ну,стов­ сь.киЙ занепокоєний: Це

-

пусковІ

-

каже він.

бере

великий

об'єкти, але мене

сумнів,

буді.вельнН'J\И

їх

для

не

запитую

у

З

що

здадуть.

тонн

парткому

механізатори

майже

су­

високопродук-

роботи

заготівлі

до

на

ці

нили

ком­

.далі

-

зи,

а норма

ші

6

сали

на тонн

запн­

свій рахунок корму.

-

ник

перевезти

якнайбільше

оскільки

вони

кладено

ка­

.

бджоли

в

силос

у

траншеї,

що

місткістю

5200

так часто роблять рейси водії радгоспу BiJ\ комбай­

громадське

робочого часу комбайнер П. О. Васюк і тракторист М. М. Литвин. Відколи

нових агрегатів за силос­ ною масою до fраншей_ Норма перевезти' за день

черя.

полі:

ферм,

тонн. Вся

харчу'вання

сніданок,

ми

числі

чекати,

тому

і Я.' РобітнИlН[

цюють

у

важких

керівникам

чальнику

тресту.

П'МН-24

Малиновському

байдуже. чуть

пра-.

умовах.

В.

до

НапеlВНО,

кажіть,

вельники

ТИ

носа,

пі.

навчились

води­

товнти

такого

села

воду

У

'пуття

«добра»

найБІльш

ків.

зручно

лю_

Ф. КОТ. слюсарів·сантехні-

брнгадир

БУДі­

ТLль'ки ж

це

Фото

В.

Кривенка.

сту­

вІд

у пікарню ••• 3

А ви кажете перебудо­ ва,

іВиконання

договірних

і МіКСТУРОЮ?

зобов'·язань. А фонди. за словами П. О. Ну.стовсь­ ко,го, на буді'Вництво май-

стерні,

гаража.

котеЛЬh1

виділе.ні. Але зрушень на

горизонті

не

радгоспі .д.

бачать

у

«Літківський».

як,

цікаво.

в

тресті

дивляться на це? І. БАБЕНКО_

Нещодавно лося

у

піюора

у

місяця

СХРЕЩУВАННЯ Нову

популяцlю

уельtькоТ

породи

методом

пу ноТ

ми

вивели

чистопородного

розведення НДІ

свиией

спІвроБІтники

тварннннцтва І

ПолІсся

ЛІсосте­

УРСР.

конституцlТ

творювальнимн тварин

дити

уже

в

І

оіому

того,

немає

1

журна­

тут

постій­

отих

чи

інших

медикаментів.

вання,

вання. Лікар пояснює, що нема майстра, Jlкий би його полагодив. Важ­

важко

й

розпові­

сти.

Насамперед,

для

Ліку,вання

.

успі­

тут

не

найнеобхіднішо­

порядку.

У

палатах

1

на подвіР''і лікувального закладу, ніби біля якоїсь пивної крик, бруталь­ на лайка. До пізньо! но­ чі гра в карти, а тоді виконання лікувальннх процедур. Яке ж це ліку­ вання, відпочинок? Трап­ ляється,

що

хворі

розпи­

Та й чим зайнятися людям у вільні від при­ лікувальних

ко

апарат

проце­

дур години? Телевізор по-

Рідко для

повірити,

майстра

пра­

кварцу­

що

немає

такого

і

в

Бро­

варах.

Та й це ще не все. цьому

лікувальному

дичному

закладі

У ме­

видають

Не все гаразд і з хар­ чуванням. Однак при роз­ да:ванні їжі лікаря ніко­

ли не буває. Raжуть, він у цей час Уде у Бровари. Можливо,

у

нього

є

ще

одна робота? А хто ж тут наводитиме порядок? Склалося враження, що цей З<іклад нІкому не потРібний. Адже за час перебування там не ба­ ЧИВ жодного з райОННИХ керівників.

І ще одне, Я тяжко хвора людина. Але з ін­ валідом

другої

групи

брудну білизну. Вона не просто руда, не віД6іле­ на, а зовсім брудна. Хотів було обміняти, але

жав у палаті, де перебу­ вало 9 чоловік. Але ж тут

санітарна

вона

вся

відповіла,

с.удом,

не

А.

Ф.

туті

з

Може,

по­ ча­

Слотвинським

палата

ловік.

вистачає

шок, ложок. правлеНJН~ лікування

що

така.

Пробле.м,и

вають спиртне.

йому

цює

для

Чому

ж

трьох

нас

ле­

чо­

туди

не помістили? І кому по­ трібне таке лікування?

у на­

В.

на стаціонарне слід указува-

МАХОВ,

ветеран війни.

цьому

витрачаннІ

при

мен·

кормІ.

на 17-18 днІв ранІше сргаа живоТ ваги •

до­ сто

•.,0граМI •.

Кор.

РЛ'l'ЛУ.

траНСПQРТНИХ

соБІв про обережність проїзду біля стовПів ЛінІй

з

у'Частю

вуличних

комітетів

під

на·

дити масову' обрізку дерев на трасах повітряних електроліній з додержанням встановлених норм відстані від проводів до найближчих гілок. що ке повинні бути меншими одного метра для повіт-

ряних ліній до

:: ::

=

:: ::

диб своєчасну розчистку гілок дерев, відгалужень від електромережі ДО бу ДИННів та попередити їх, що в разі невиконання цієї вимоги і

загрозлнвого

=._

§ = ::

становища

дуть відключатись

від

такі

відгалуження

бу-

мереж!.

окремі

СТУПНИМ

що

загрожують

n('В\Дnмленням

Заборонити

в

про

охоронній

аваРІЄЮ,

це

з

власників

зоні

повітряних

спорудit<увати

пос.тіЙні

!

тимчасові

Про

пияцтво,

негідну поведінку серед

односель­

у листі жителів села .до газети. Начальник

районного

відділу

внутрLшніх

справ

В. М. Дrnoбан зазначає, що фа·кти, наведені в листі, під-rвердилися. дії

М.

В.

За матерlа,лами перевірки вирішено

П4д:куР

розглянути

на

засІданні

товари-

cыкгоo суду з<і місцем прожи:вання. Учасники його сузоро засудили повеДінку М. В. Шдкур.

= = = = = :: _

на-

на-

::

та

кабельних лl~llti електропередач:

-

• ::

= = :

ДоЗІВОЛИТИ району електромереж в аварійних

випадках підрізувати гілля дерев та ~ирубувати

AeJl!p'a, = = саджень. :

: ==

для

--

Закріпити за власниками індивідуальних са-

===: •

= ::

І ООО вольт і два метри

ліній 10 тисяч оольт. Там. де гІлки дерев вросли у проводи електромережі. разом з пред~таВlmками енергопостачальної організаці,ї потрібно негайно обріЗ<іТИ їх.

будів-

=:_

= :

Лі, влаштовувати склади, шта.беЛі. звалища, снла~

::

дати

:: = : = = :: = ::

стіжки

сіно,

солому,

РОЗJ\ладати

оогни-

ща. розробляти пlщані та інші кар'єри, вести зе-

мляві роботи, висаджувати дерева та нущі. поли.. вати

дощувальними

установками;

влаштовувати без дозволу району елеНТрО6 мереж проїзди під проводами електричних лl-

-

ній

автомашин,

транспортних

кранів,

засобів,

екскаваторів

що

мають

та· 1нших

висоту

понад

§ ;~~;иет~~.ши~~м~ро:аов~~~ки c~~~;~г~~~~~a~~~~ ріВ.

и~_

~

= = : = = че, елЕ!Щропередач, та тих, що розташоваНі. ближ- : = Н~Ж 8 метрів, від трансформаторних шдстан- = і ціЙ,.1 подати тані сПиски з підписом представ- = :

.. n.i1.IlИТЯНСЬКОl

ВИконкомам

ських

Рад

особ1fстt

нароДlНИХ

rаражl,

що

...:: сеЛИЩНОl та СІЛь- :

депутатів

взяти

розташованІ

під

на

облІк

ліНіЯМИ

!

::

НИКа району електричних мереж в райвиконком : :: для заборонм такого розташування.

= § :: = _ = стовпів =

Районному вузлу зв'язку відключити повітря-

ні телефОННі лініІ, підвішені сумісно на електричних

мережах,

згіДно

з

вимоrами

правил

по

електробезпеці, і разом з районом електричних мереж демонтувати ДРОТИ телефонного зв'язку з

що

електролІній, крім погоджених дільниць.

виконані

з

додержанням

п.равил

безпеки.

= = ::

• : •

= =

::

Особливу увагу звернути і 'в першу чергу де-:.:

-

лініях.

§ Е

монтуовати

телефОННі

ДРСУГИ

на

високовольтних

Енергообуту району елентромереж

разом

з

_ -

::

S

:: вуличними комітетами та ШЕД виявляти під' : ключенН'я без дозволу поза приладами Qбліку _

= ~е.тtектр.оенеPltії

::

що

::

псують якість напруги в елеитромереЖl 1 призоодять до виходу З ладу електроустаткування

:: :

= підстанцій. =

потущні

еле'f(троприла~..

Притягати до відповідальності

:: що порушують правила нористуваН'ня

осіб,

електро-

= = = __ -._

= = = = = ративно'і ВіДПОВі.цальностІ згідно з існуючим Поадмін1ст-

:: ::

§

до аДМіНістрати,вної вІдповідаль-

::

енергією. через номітет народного нонтролю Т2:

чан жительки Семиполок 'М. В. Шдкур йшла мова

:: = = :

за·

прокуратуру.

розво­

господарств

ваннІ І гlбридизацlТ вони дають значне зБІльшення плодовитостl, гІбридний мо­ при

КріМ но

газет

немає.

хво­

вlд­

УкраТни, РРФСР, ВlрменlТ. При промисловому схрещу­

лодняк

лів

ти, що треба брати рому з собою.

якостями

почали

рядІ

Мlц­

високи­

3 вlдгодlвельннми

шкір­

ламаний,

вендиспансері в Русано­ ві. Яким було те ліку­

го

ПОРОДНОГО

дове­

тяжким провести

створено

ЧИСТО­

З

захоорюванням

шного

МЕТОДОМ

мені

зв'язку

ПОЖКОЮ

водіїв

ГЛЯДОМ працІвниНів району електромереж ПРОВ€)-

: :

гріш.

робо.ту серед

надавати ремонтникам допомогу технікою та ро· бітниками з наступним віднесенням затрат .\11.

::

сіН1>КОГО нема. І користі від їхніх обіЦянок ні

:

підприємств, організа- ::

електропередач. У випадку пошкодження лІнії негайно повіДОМЛЯТИ район електричних ме-

=

ніяк,огі­

ке-

= = = = :: реж. Для швидкого відновлення подачі CTPYI\I.Y : § :: = = § pa~O~~H~~~' к~~~~~~ь~и~О~і~~~~:~~~в та ДОМ4)- ~ = : = = :: :: = : = :: = ::

:: :

за

виконком

раДГО(ШіВ та птахофабрик провести роз'яс-

нювальну

власникам

ДАМ.

спо­

а

:трудів.ників

КО.llН

хо­

рудження маіЙС'терні? не

В.

цього

«заморозитИ»

Що

на­

цій,

=_ _

у

йдуть.

обіцянками

іВТОМИЛИСЬ

на

= нізацій та осіб. а Зобов'язати керівників

обід і ве­

БІльше трьох рокІв працює слюсарем • сантехнІком у жн­ т ЛОВ0 - експлуатацlйнlІІ дІль_ ницІ J'4i І Микола Мнхайло_ вич МУЗИЧЕНКО. Обслуговує будннок J'4i 2 на вулнцl 50рІччя ВЛКСМ, будннкн на ву_ лнцях МеталургІ •• Воінlв-lнтер­ нацІоналІстІв. СУДАЧН з усьо­ го, мешканцІ задоволенІ lІого добросовісною роботою, уваж_ ннм ставленням до іх потреб. Недаремно велику увагу вІн надає роботІ у вечlрнllІ час,

населення

тромереж під наглядом Йото представників силами і засобами З<іцікавлених підприємств. орга-

А. ГАВРИЛЕНКО.

обіЦЯНКИ

випадків серед

зовнішнього освітлення, змІнювати їх габарити, перекладати кабелі при будівництві споруд та

за­

траншеї.

Бережуть кожну годину

нещасних

дозволу райвиконному і району електромереж.

Успіхові в роботі зна­ чною мірою сприяє і те, що для всіх, хто бере участь в роботі на заготі­ влі силосу, організовано

погожу днину поспішають за нектаром у пqле і по­ вертаються до вуликів,

::

::

§ ща~~М;с~~~Ох~~И т~к~~к~~ки т:;и:J~:ія~ід~~~~ ~ § ємств і домоволодінь, проводити з письмового _ = = = Переносити повітряні лінії, електромереЖі:: = = = :: §= ~овз?е:~е:т~~: ~~~f:~~~~і:и Д~з;~;~~~~яел~=~ =§ = ::

госпу закладають ще дві

хорошу

району,

запобігання

сти на керівників підприємств, організацій,

подрібнена зелена маса проходить тільки через ,ва,ги. Нині робі'ТНИКИ рад­

великі

надійної роботи,

руючих будннками та домовласників, на територ1У яких проходять ці електромережі.

першій

біля

Іх

зовнішнього освітлення та електроспоруд покла-

корму,

вже

З метою ЗбереЖ€Ji'НЯ електромереж

забезпечення

ВідповідаЛЬНість; за збереження від пошкод-

за

одержуЮ'І'Ь

праці

-=

РААОНУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІХ НАДІАНОІ І БЕЗПЕЧНОІ РОБОТИ

= районно! Ради иародних депутатів вир і шив: §= = = ЖЕ;НЬ ПОВіТряннх ліній, кабелів, електромереж §_ = = • = : = = = -

маси.

полегливій

транспортування_

Як

=

Старанно трамбують її механізатори Г. Д. Шми­ говський, І. А. Оплачко. Це завдяки і їхній на­

по

косять

-==

заробітну плату в .зале­ жності від кількості ку­

найвищий

показник

тран­

Водії і механізатори

день

вже СНіті по ,горло. Люди

а

поля до

стараються

Всі три комбай­

екіпажі

час

За пер­

днів

З

ПРО ОХОРОНУ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

§

вік, відзначаються М. М. Дяченко, М. П. Коліс­

щоб не допустити втрат соковитої маси на ниві', а шофери в дорозі під

подріб­

140.

робочих

2359

що

тонну кукуруд­

481

дня

темпruми

справи не

ІхнLми

-.

.

::

рейсів J3oПIро­

а їх у цій роботі щодня бере участь 8-10 чоло­

чанисту на низьк<>му зрі­ зі, пильнують за тим,

Гордієнко і

трудівники

поки

нові

механізатор К М. Грін­ ченко. Вони майже кож­ ного дня виробляють по три норми. Так, 29 серп­ ня

маси

радгоспу.

кормо­

показують

лено'і

біль­

шей роблять й інші во­ дії. А серед трактористів,

них

правилом. Так, 29 серпня довели виробіток на свій агрегат до 529 тонн зе­

починають

роботу зі сходом сонця і

тивної

довж

денних для

втрнчі

15-16

КУРУДJ3Яної

у в.нзначені строки,

Зразки

стало

удвічі,

По

СХОДОМ сон Ц Я

радгоспу М. В. Шynель, - що урожай кукурудзи у нас сягне 450 центне­ рів з гектара. Щоб укла­

працюють тінків.

ють ше.

31

з то­

заготовити корму, -

секретар

стися

.

Перевиконання завдань

силосу.

го, намічаючи таку кількість каже

норм.

ти­

18

МІ:І виходили

-

двох

день П!зніше ВИJВели агрегат комбайнер Марченко і тракто­ С. М. Афанасьєв.

вони ще ЧО'тири ро.ни бу­ дуть споруджувати. Від

них чуємо одні

..

~ у виконкомІ районно' = ~ Ради народних депутатіВ ~

тонни, а шофери В. В. Кононенко, В_ І. Скидан, М. О. Чуняк транспорту­

виконують

нього.

такими

0 ' ' '..0.0 ...

--

Ви точно знаєте?­

-

10М О О О

з сторінка.

22

кукурудзяну

громадської

менше

байнер В. П.

тут непо­ як говорить­

А робпти чатий край,

-

сяч

насолили ди­

спеціалістам вом

худоби

на

відтоді

менше

На свій П. 1_ рист

ЦІНУЮТЬ фактор часу

Водять Як вони

0'0000 0000 О О, О" 00000

:1· •••••••••••••• 1••••••••••••••••• 11111'11.1 ••••••••••• ' ••• 11' ••• 1111.1.

СИГНАЛ

Ох

О О О оо

t

ж и тт Я

ГОСТРИЙ

ки!

О О О О О;

t

.особи,

винні

електричних

= ложенням. Притягнення

:;

ності винних

в

мереж,

порушенні

ПРaJВИЛ

ПРИТЯГУЮ'І'ься

У ООШІКодженні

ДО

охорони

електроліній не

=

=

= електричних Звільняє від сплати збитнів,. завданих району = = мереж, в розмірах і в поряг .у, _ = = встановленому відповІдним законодавством. ::

-

illllllllllllllll.III.III ••• IIIIII, 111111111111111111 ••• 1.111, .I ••

-

'IIII~


.... 4 сторІнка.

І

ж и ТТ R

НО В е

), ~"""'"'''''~''' "оо е О"

00000000 е , оо о м 00000 О"

"Каму ...

о t О О О О О t оо t О t О О О ОО, о"

~-..м.м ОМ'"

М О оо о о о"

6 ВЕРЕСНЯ 1989 РОКУ.....

,.о, ,м.to, , е, t о'"

еом о о о о о о о о 00 •••••• 0 •••• о

.

ПІСЛЯ

можна

НИ!Й

віднести

вечІр

поетич­

броварчанина.

члена лl"J1CТУДI1 ",Кркни­ ця» Олександра Черни­ ш",ва. що вlд6у,вея 2 ве­ p€'C' ня 'в Київському бу­ динку

Олександр

стояв

на сцені. ще звучала йо­ го поезія, а В\дЧУ'вав, що в

серІЦі

кожен уже зустрІч ця

залишиться

хоч

,музика та

на­

Звичайно ,

брав

веЧІр. не

величезної

але

саме

зІ­

аУДИТQ­

в

його

ка­

Й

на

мою

ВІТАННЯ

Приємно було побачи­ ти в поетичнІй В!іальнІ І

багатьох

броварчан,

йому

AYlMKY,

природа

лос.

Звичайно,

вечорІ

поетичних

знають

M~Cil,

лять

його

Ми,

ли

в

нашому

'ПОіважають,

люб­

поезІю.

ПРИClВят

вечора

читав

на

не

-

вечорі,

просто

даннна

просто

явити Це -

особ­

ливим нетерпІнням.. І всІ ми щиро радІли за Саш­ ,ка,

вболівали

за

нього.

Дебют у бу,дИlil<У вчите­ ля! Виступати тут зав­ жди

Перед

поча'т.ком вечо­ ми'мохlдь довело­

ра

нам

ся

почути

фразу.

Чернишова

немає

ще.

Імені.

що

у

мовляв,

Тан,

у

та­

кему,. обивательському, розуміннІ у нього. звичайно. має

імені

немає,

широкої

не-

ПОПУl(ЯР-

ИСо'СТI. 3'ате у н bot:!> є власний голсс. є свЩf , по­ зиція, неПClвторне бачен­ ня свііУ. Ного поюlя ро­ маНТНlЧна

І

нІжна,

щира

і емоційна. Вона при­ страсна, глибока і по-чо­ ловічому серйозна. Ще не завжди рІвно звучить ЙОГО голос. Зва­ жаючи на брак досвіду,

моокна

пробачити

поету

ма

прагнення

наДМІрно!

ки

хочу

.нlх,

щось

Слухаючи нашу

Не го з

у

Сашка

І

ПРИJ(­

.Qсобистог,о

вдалсся

виявилося,

плану.

втілити

ЗВіДу:маного. причин

всьо­

А однІєю

цього

стала,

са,ме

O'l'a

як

вlд­

сутнlСіЬ l·менl. О. Черни­ шов на поетичному небо­ схилІ новачок, автор са,модіЯЛЬНИЙ,не член

--

CnілlКИ письменникlіВ Оп-lл'Ки композиторІв ... ОрганІзатори вечора не подбали про те, щоб хтось

виголос.ив

слово,

розповів

та.

Адже

доля

як

цІкава,

так

. переднє про

у І

пое­

нього

не

про­

ста.

І

все ж НіЩО не зіпсу­

вало

зага,л:ьного

настрою

'вечора, його атмосфери. Почу,ли ми H€ тІ.льки вІр­ ші Олександра, а й його пllСн'l У авторському ви­ кананні. Ного задУ'l1ев­ ний, ПРИЄМ;НИой голос по­ ЛО'НИВ

рекламу.

так

слухачІв.

Сашко

на

я

мало

класнИК'Lв,

Яl(

те,

06так

поетичну

мову,

.пересипану епІтетамн,

ме­

тафорами.

Можли,во,

цей

'вечІр

не

одну

.нади.хнув перо

би

юну

сеансах,

ще

одна

вечорІ

О.

та'в віршІ, 'сlЙськ.ою і

На

Чернишов

чи­

поета,

,прокинулнея

якось глибиннІ, потужні, на,певне, геннІ сили, Саш­ ко зarоворнв українсь­

українською

Як

на ,мене,

заспІ­

украУн­

ські віршІ у Ол'ександра гли6шd, болючішІ. Причо­ му

украі'нською

мовою

'вІн 'почав писа'l'И вІдра­ зу вправно, твердо обми­ нYlВWИ

школнрство,

таманне

при­

почаТІК Ї'вцю.

мають

цю

д:вомовну

чість,

хтось

буде

твор­

катего­

мене

досліди сеансІв

«Пси­

ганІчний,

поезії

щирий.

вІн

ор­

чесний .

Сприймаймо його таким. як BLн є. А вІн сам зро­ бить виlil р. .,.ЗаНІнчиВlCЯ поетичний

lВ€ч'lр,

рушив усіх.

теплих,

то

який

тан

щирих слІв,

КВllтїІВ.

зоо­

Було багато

Тан

бага­

В.

КОВАЛІВСЬКА.

дились

'1К1зу,

дещо

'Чол ов LKI в

,

трьох

загіпнотизував

десяти

Рафа'їл

цього вІн по черзІ вкла­ ,дав Іх на широко роз­ ставленІ C'l'lльцl тЗоК, щоб

на ОДНО,МУ були голова А 'П-ЛЄ/ЧJі, ана \Іншому кІнцІвки ніг. Щоб пере­ 'Нонати глядачІв у тому, наС.кільки велика сила

-

гіlПНозу , Р. казав СЩНlй

залІ

за­

мета­

вступ

а

потІм

АронOlВИЧ

почав

ПІсля лись

Вренмана,

,взяти

лююче.

сеансІ

ГIПНООУ. в

Як

зав­

числІ перших

опи-

на

участь

І

На

в

По вулиці ТІостишева п'ятиповерховий буди­ нок N.! 1/3. Тут кожні­ сінького дня ПІд наши­ ми вікнами ставлять е.вої машини автолюбителІ. Ви­ стачає І мотоциклІв. Як тІльки відкриєш вІкно чи

чад.

-

так

вдихаєш

А

вІкна

ото

хочеш з

там

від­

видом

дев'ятиповерховий то

Biд~

«свіжий.

якщо

крити

теж

на

буди­ цього

.добра» вистачає. Але ж ми не токсико­ мани,

а

нормальиl

ними

люди.

еерцеоо-суднн­ захворюваннями.

СитуацІя

така,

хоч

ПОВКНН()

учаснинlв

дlя­

хоч

з

мосту

лекцію

та

люди

Кажи,

даремно

не

Але,

ли,

по­ не

ленням взяли б участь в наступних сеансах гІп­ нозу, тому -теж цlкав­ л.Я1'ЬСЯ, де І коли буде вис.ту:пати Бренман. Ян ств~рджує сам Р.· А. Бренман, його се­ анси особливо позkтивно

оприяє в1ДПОЧКН·КУ та вІд­ НОВJIенню В'l'раченоУ енер­ г.\'(,

згодом

вщчув

полег­

І

не

пІддавався

чут·ному

впливу

нам

І

от

Але ла

сеанс

не

розхoQЩИТНСЬ,

ПИТYJВали,

Я

учаСНJU(ами

не

РЕДАКЦІІ: ре.аатора

255020,

I(.Ївc ..soro 04laCIIOГO упра ... іння А.&рес.

APYltapHi:

4-01-78;

I\IІЇ8с:....

у

не

нашому

-

деяки-

мІстІ?

Так,

домляє ЮfIЙ.

буде,

гiJnНОІТизера, поділитися

женнями. гу,ннулась сова,

можемо.

запросив Ух своtми вра-

Першою вІдТетяна Тара­

Брала

ансах

з

участь

великим

органІзує

задсво­

культури.

О. РИКОВ.

на

населення і підприємств замов­

виготовлення

папок для

пам'ятних

В лісомагазин НІ І станцІї Бровари

роботу

ПравлІння міського споживчого товариства.

Бориспільське управління по забезпеченню нафтопродуктами пропонує населенню

Бро­

варів та району ПІчне паливо. його можна з2t­ купити до

листопада

1

-

року. За довідка­

1989

3-55-80

ми звертатить по телефону

295).

(код

АдмІністрація. l(олектив висловлює

АллІ

Броварської щире

центральної

співчуття

ДмитріВНі

З

О.llеllИ

раАонної' бібліотеки

старшому

ПРИВОДУ

редз'ктору

смерті

ВаСИ.llI.ни.

її

смерті

її

ЗИМ0·

матері

l(олективн Броварської центральної раАонної кої бібліотек висловлюють щире співчуття бібліотекарю МУЗИЦІ Надії Михайлівііі З

в

термі-

ново потрІбні вантажники.

ВЕЦЬ

та

місь­

старшому приводу

м·атері

.....------------------------------------ВІри

ДирекціЯ,

ськнlІ

ють

сіївні

партіАна

колЄ'Ктн,в

глнбоке та

її

та

Степа.lвии.

профспілкова

l(aJlHHiBCbKOЇ

співчуття

сім'ї

З

середньої

ВЧlПельці

приводу

організації, школн

ТУРГІНІА

тяжкої

втрати

матерІ.

учнів·

висловлю­

Лідії

Олек­

смерті

-

П

адресою:

Киїаська область, м.

Редактор

Броаари, аул.

Київсltка,

ре.актора,

8JlAавиlІЦТВ,

його

«Знання», що знаходитр­ ся в районному БУДИ!lJiУ

в се­

ленням. Ш,цчула якесь полеl'шення. Хочу ще

Мешканці будRЩ,

lаетУа •• ка

повІ-

TOвapHC'l\Ba

«Знання»

маляр;

-

сюди

бо терпІти далі наругу не

за

~

В. А. ОсницьБроварська ор-

платний висту.п 7 верес­ ня о 19-й годинІ в кІно­ театрі «Прометей •. За­ .прошуємо. Квитки мощна придбати у товаристві

залиша­

~~~= на H~~eKO~~O~OB~~ '

справ.ж

у

експери­

пo.tіrрафіі

І ' к .....08О1 тoprial'i.

oCl.ll.eT". 11. Б~.р.. 8Y.ll. ~i8C .. sa.

Ін.

А.

ВОЛОШИНЕНКО.

154.

.1.u.I.. y партlйиого а"ттв - 4-04-81: .1.аОаl ...... иоrо секретарв, .1.u.I.. y C~"IoC ... oro roc:ao.apcT8a 4-23-28: .1.u.I .. y 1190M.C.ll08OCTI І 4;оцlll ....иих п.та... 4-02·82: BI.u.I.. y "!lCтl. І масо.оl робот. - 4-04-81: .1.u.I.. y ра.lоlиФОrмаl(" IН3-91. -

найближчим

добре реагували на вплив

нема через

майстер-будівельник.

Теl'еф08Н:

буде

І'анізація

дохо­

шофер на автомашину ГАЗ-53; шофер на автомашнну У АЗ-469;

АДРЕСА

нервово'! ' си­

ментІв, котрІ, судячи з їх зовнІшнього вигляду,

.

Звертатися у відділ кадрів м. Бровари, вул. Шевченка, 4.

хто

часом ВИС1'улати Бренман

мІстІ.

зацlнавився

ми

мучать­

запросити

на· постійну

Чи

за­

Сіупа'тн Р . А. Бренман у нашому

тих,

стеми.

чи буде ще ви­

лення

злодІ!в. Нехай позИlма­ ІОТ.Ь колеса, щоб машнни

плач,

газового господарства Броварах flотрібні:

люди

задово­

заїканюrм, ~ осіб з рl3іНИМИ

РОЗЛЗідВ'МИ

поспІша­

з

на

страждає таіКОЖ на

зак~нчився.

публІка

також

ВПЛИ1Вають

г.lлноти­

зера.

кажн Ім, .а

-

нічого як

від­

що

БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ

Броварському управлінню по експлуатації

-

нав

BOJJ3. не­

І що непокоїть них уп-рави. от

ється,

на

те, що протягом лекцІї та сеансІв гІпнозу не засн­

вІкнами.

те

Гали­

на Яківна - шта'Мпу­ вальницею. Вони сказа­

що

дить до їхньоІ свІдомостІ. Для машин є гаражІ, ав­ rостоянки. Вонн ж зроби­ лн собі стоянку У нас під

на

КОВОї МЄ"І'алургії, а

мІкрокліМат заводу рошковоУметалурГlї

приймає від

у

втямки, все

Карпових,. Олек­

адрес,

машин

ся.

дру:жжя

прийшов

на

сеансах.

сандр ТимофіЙович пра­ цює начаЛI>НИКQ!М технІч­ ного бюро заводу tюрош­

брати

'втомленим.

Адr,.іністрація. сНовая жизиь~ орган Бровар~кого городского комитета І(оммунистичєской партнн )1крани", город­ ского н районного Советов народи .. х депутатов Киев­ скоА области. (На украииском яз"ке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета в"ходнт с 17 апpe.llЯ 1937 года. Дии выода:: ВТОРНІІК. среда, ttятиица. суб60та.

я

на

АRТНВНи.ми учаСНf[Ками еl(lCllJеримеН'Г\в бу ло по­

те,

оздоров­

Власникам що

нього

~астуnних.

незважаючи

і .серЙоз

є

разу

ТЗІН­ вн­

обов'язково

бажан­

згоджувались

Жартома

.3J10JIIB

кватирку

час

І учасники, І глядачІ в залі;' з якими теж прово-

3АПРОШУЄМО .

пІд

конували деякі команди, що, за ·- тве,рдженням Р.

жаючих

в

проводи-

сеанси,

яких загІпнотизованІ 'Цювалн пІд музику,

:ТИ

участь

,вІдІрвавши

цього

новІ

заnрошу,вати на сцену ба­

жди,

Бренман на­ з дІвчат сІ­

них,

не БІльше

х·вилин,

в результаті чого во­ міцНО заснули. ПІсля

пІдлоги.

Словесний

коротким,

,Іх, ,ни

,

команди

з великим

винлик·ав

сцену

гtп.н озу

на

нерівника по-рlзнQМУ. Але цLкаВ() те, що люди, вже з перших сеансІв вІд­ чувши на собі вплив гіп­

ням

на

сеанси

реагували

RУЛl>мll}{ацlйним момен­ т,ом 'виступу Р. Бренма­ на був HOM~p. коли вІн

на

,порошкової

хочеться

вІрити. що був цей вечІр просто першим. НаступнІ будуть обов'~l(ОВО.

валась.

вІд

страждає

у

до

кІль­ зБІльшу­

учасників

дати

іИВНЯМИ:

ставленнІ

пІддаєть­

І"іПНОGУ,

ноги

Дихають чадним повітрям і нашІ дІти маленькі і великі І тІ. хто

у

добре

впливу

гlПНО­

поета. Та, зваж\Шши всі за І проти, будьмо оо'єк­

ричн,НІМ

осоБЛlШо

прове­

відбу­

aкroвOMy

18

лургії.

був

нок,

Можливо, .невеі сприй­

перенонав

практичним

воду

'мовами. Ми. крини:чани, та й усІ постІйнІ читачі лІтсторінок у «Новому житті». знаємо витоки йо­ го ДВОМОВlЮCті в поезії. Сашно ВИХOlВувався в дит­ 'БYlдКНКУ, рІс в росl,йсьно­ 'мовному О'І'очеН'Нl. Війсь­

шІ

з

лась

написанІ ро­ українською

кове училище, армl'Я. ,ВІРШІ писав росІйською. Та 'настали іншІ часи. Щось зрушилося в 113-

ТОІва­

сподобалось.

денням

за

ДЄ"l'ЗЛЬ.

секретар

xOJjогlочнІ ЗУ.

ІЮ-Справжньому.

І

вtд.по­

ЛекЦІя :на тему:

душу

узятися

фlЛ()-!

однІєю фразою: - Я вже бу.ва,в на цих

афо­

ризма·ми.

кандидат

Осницький,

рисТ'ва,

корис­

разну

кІсть

Вlдальний

що

старшо­

би

тативніШИм.

'нович

на

но було їм ;послухати

нилось не так вже й ба­ фто. але поступово. в процесІ вІдбору тих. хто ся

софсьних Hay~ Р. А. Брен­ 'MдJH. . Вlд.верто кажучи, ВЄЛИІКОГО бажання я не ,мав, але Валерій Анто­

пильнІше що

ВірШі,

ДОВ()­

дилось бувати не раз, але той, про який хочу роз­ повІсти, був найрезу ль­

проводити

свІТУ,

Іподосадувала

залІ

Фото О. CHlrвpa.

шення,Незважаючи

присут­

переглянути

соБІ, до

вкотре

у

що

мене,

оточує.

·вав.

Були

у

менІ

НІ ша ЧІШffi ЧІ1 Д (j)~~~

патети­

всІх

придивитися

включати

рощ!

І

життя

НЯ», несподl:вано одержав запрошення вІдвІдати се-. ане гІпнозу, нотрий буде

якому

збагатив

змусив

;кою.

,програми.

ви­

зізнатися.

своє

Але про все по поряд­ ку. НещодЗlВНО, зайшов­ ши ·в товариС11ВО .Знан­

нами.

,Без

деякІ його тактичні про­ рахунки. ІнодІ вl'Н повто­ рювався, а такі вІршІ, як «Гомо' сапІєнс», мож­ на було і !ВЗагалі не до

модІ,

власну ерудицІЮ. частина його ду­

щедро

престижно.

то

само­ вдоскона;иоється І яки'м прагне подІлитися з усІ­

чека-

з

НА СЕАНСАХ гІпнозу за

Блоку, АннІ АХ'Матовlй, ЛІні Костенно, Шевчен ку, Бодлеру. який віН

нас

КРИНИЧ\l.ни.

цього

ЧудовнА настріА.

Лермо'НіОВУ,

дYlмаю,

сандра

як

ВЄЛИJ<ИЙ

ПywкLну,

як,

Олек­

на

жнття.

ДРУЖИНА, ДІТИ, ОНУКА.

змуЖНІВ 'його го­

провоДЯ1'ЬСЯ

що

роки

вІдзначали,

часом як lЮет,

зміцнІв,

вечІр

значить,

народження. :1Цн­

як вирІс О. Чернишов ос­ таннім

цей

Це

довгІ

.близь­

ЙОГО не обділила. Вс.\ присутнІ на

що

СТОЛИЦІ.

нам

ро бажаємо мlцноro здоров'я, ~a-

пІсняра.

не та,к часто буває на лІ­ тератур:нихвечорах, . якІ в

ровнча з днем

освІти,

мерн.остl. Iнтиtl\tностl бу­ ховного свІту, в ла оссблива привабли- . вl'Н живе, постійно вІсть.

дорогу

moднну ГУБАРЯ Михайла Федо­

хистом

одностайно

о ',,-

дьоростІ, щастя, радостІ ще

музично!

ка,

не

довго.

рії,

має

цикл

вчителя.

Ще

не

оо " 0.0 •• О "

Сердечно вІтавмо

ПОЕТИЧНОГО ВЕЧОРА

у нашому рацІональному життІ часом вlдбу­ вают~я подІІ. згадуючи згодом про які, мимоволІ збива,єшся на ви{;оний стиль. Са,ме до таких

о 000.0" О О"

"КРИНИЦЯ"

." жаЛІ МОІ ВІСОКІ... РОЗДУМИ

,

Індекс

61285.

Друк офсетний. коваинА

аркуш.

Обсяг І Тираж

примірннків .

Замовления

но

4762.

АРУ'

16.311

#143 1989  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you