Page 1

r

КОМ у н І'С ТИЧ Н О І. П А р' Т IJ УКР ,АІ НИ~

r

о р Г~ Н в р о в л Р С Ь К О о МІС Ь ко о КОМ І ТЕТ У МІС Ь КО, І РА R О Н Н О І РЛ ДНА РОД НИХ Газета .ИХОДИТЬ

,17

1

к.іТН8

1937

* ом 143 (7430) *

РОКУ

ДЕПУТАТІВ

П'я"..иця,

КИІВСЬКОІ

вересня

11

ОБЛАСТІ

*

рок,у

1987

n Е~~;;:~Н~Й Ч~~:= li

грамоту вручен()

сувної мехаНізованої' КО-'І

лони М

,в ЕЛИНЕ СТаДо худ.оои ,НJИIНIi

в 'paдrocni. іме­

н! 60.plЧ'ЧЯ СРСР. Тy't ІНа ДІВОХ mарИІН'НИЦь.ких KOIМIIDJJIЄ'КCa>x утркмуmься 7320 roл1в N. Щобп1,Д ч-ас вимово - ст1.йJювoro пEtPіqДу вабезпечити стад! надеоІ ~()I(a. одер~ати взгOМil upи;рооти живоl ва­ ги 'l'8ЩPНИ; д.л'Я mп CJ1'IJД

на,д6arи

чимало

Труд1ввitКи

кормів.

rocпода~

ства-асе P!)БJJять.щоБ для ~~й црипасти до­

СТМІНЮ кількість різнома­ d1ТI!rИ'X nOЖИ8Н'ИХ корм1в ІНа ~. Так. при плані 3350 ТОІ!ІИ вони затотов,ипи 48.24 'І'оСI!ІІНИ Сіна бага-'

торіЧ!lИХ

і

бобовООлакових

природних ,-рав.

Це

більше. HJoк JQP1l".

1500

по

На

ТОНІН' lЩ)екрН'1'О IImIИ

3апал'IiДан.ню

с&жу;

на С1СЛадl зберігавrьcя 204 тc:иtИ вітЗІМІІНн:нх ІРа­ 'ЦУл. Вир0бниц'І'80 обев-

ВClДjнEtmх :кормів Пр<>Д.О&

комбаЙІНер Олек<:aнJЧP Ков­ баса і тракторист Володи­ мир Анодіlt вивели свій

жується.

Зараз

повний

в

радtoCпі

на

,!:іД ведУТЬ сило­

алрerат

~я IGYIКmYдзи.Що­ ДRЯ

в

сеpef,фiЬОМУ

в

.

на, КУКУРУ'PJ3яну

ниllУ 'майже на тиждень пізніше від imuих. Тому,

,-,ра:н-

ЗИМІВЛЯ БУДЕ

......................._..•.•......-..... МІЦНУ КОРМОВУ БАЗУ

65-70

Нarула.

тонн. що значно

біпьше

норми. ~ такий його що­

денний виробіток. На 170 -180 процентів ВИКОНУЄ норми М. п., МашевськиЙ. СвоУм КамАЗом він пере­

ТОНН подРібненої

1350

зеленої маси. За кілька днів водіЙ виконає сезон· не

завдання.

иlc'ГЬ...11Р максИМ1Уму ущhлыннии С9ій робочий

Завершивши силосуван­ ня кукурудзи на тварин­ ницькому комплексі .N9 2, де запасено для худоби понад 11 тисяч· тонн со­ ковитого корму. механізо­ ваний загіи по кор:мови­ робництву, очолюваний

час. Це забезпечує добрі РeGYльтати. 'МО1ЩЦіЖіНИЙ

нанд.идатом в члени партії І. Ф .. Аврамчуком. почав

щеі з~ає.ться н-е мен­ ше 1ООО '11СIНІН со.коВИТОІ'О ко,рму. ВиCQIНorовиробіт~ ну на СИЛ()СуВЗ!ННl доби­ вається e:к.lпаж у ЩЛЗДli кОО!баАнера І. R. lва!НИ­ чytКoa і Тlpaкt'O'j:lilJcтa О. В. Оанача. На Іх раохУІІЩУ

щоб

понад ~200 то:н.н ПOfr;п>lб­ неноІ кУкУ:РУДЗЯНОі масн. ІЦодня вони заготОвляють

ло

JlaдiOIJJ'YЖИ'l'И

не,

~ще­

ВОІН'Я' 8И11<С1РИатовують

а'ЦРЄІ'ат

ІНа

повну,

пaryж­

екLпaж ЩОДli:я переробляє

270-280

roвн СОКО­

аитоІ маси.

Не ,допускає жодио! го­

по 200-250 тони корму. ЩQ біnьше норми. MOJJOIдi мехa!Нlзаropи-

М.

віз

ТВАРИНН:hЦТВУ-

ОИТОЮ ,

А.

дини

простою

свого

авто­

мобіля сГАЗ-53Б. на пе­ ревезенНі силосу

закладати

силос

ПІОМУ

на

пер­

'тваринницькому

комплексі. Тут буде заго­ товлено його ще не мен­

Ше

тонн.

8000 Г.

водій

..

1

тресту сТепЛl~

цятехмонтаж.

за підсум-

РОЗМОВА' "

,ІЗ зусrplч1 ви, борців OKPyry.Ni! 34 з депутатом

обласно! Радн народних депутатів, головою міськ­

=8ИКОНКОМУ

Перевиконують

цей захід, нині з поеним пра­

= =

ками роботи у першому півріччі нинішнього року .• Будівельний підрозділ ви- • конав заплановані обсяги.

робіТ з генпідряду

вом можна твердити, що

зустріч' пройшла в Друж­ ній, діловій, демократич­ ній атмосфері.' Визначив­ ши за спільною згодою

, на. форму проведення. Воло112,7 процента, продук-! ди мир Миколайович розтивність праці досягла і почав УІ з розповіді про 139,8 процента.' життя нашwо міста. ОхаП •.4. корактеризувавши роботу

·1

рацюючи в .У ... OB~X

промисловості

лективного підряд.v, будівельники провели

1

атеста_

цію робочих місць і тепер меншим

числом

не зни-

жують досягнутих темпів.

передплата

мl.с~краЙонноl'

clkiвe

газети

'життя •. з ме­

тою активізацl1 перед­ рлаТЖ>1 кам"аніl редак­ цІЯ оroпoшyє конкурс nИС'1'OlfОШ.

rpoмадських

розповсюджувачів

си

пре

Пp<WИСЛQ8их..під­

приємств. буДІвельних організацій. сіЩ>СЬКИХ

господарств,

мІста

1 району.

установ

'Мета

його донести міськ­ раЙонну гa~TY в кож­ НИЙ дім. кожну сім·ю. Ддя переможця. коикурсу і призерів вста­ ж:влені ГРОШОВіпре­

міl.

Той.

хто

найвищого

досялне

<JтЩе,

ІЮ передnлатt

газети,

в

ки. він витку

районі.

бригада, Б. Б.

Кропачова. З випереджен-

ням графіка цей колектнв

,

радгоспі сБобрицькиЙ..

в

які хвилюють

як викон-

ЗОкрема

стосується

ни на

cCoroвдpyк.

К8ЛII'l'IUDIсьва. вона перед.

lUJ8'l'Ua бшЬшед~ цевтрат.вих

І

рe(:DJб.кlвaиcьквх 1'8ЗеТ- та ~, а таІСО8 lcвolO IІ1сыф8йlІку..

,

листі,

реда'Кц1і

та

М.

лам~

roBOPaть Ма­

Беа свовl rазетв

B~

Адже

80ва об'6В'DIВИО ввсв1т.ІІІОС пo,цtl. ЩО вlдбyвalOТЬC.ll оу, Jdc..; ТІ та р81ов1.

OcTaввlIII часои ,rазета, C'fUa вaбarато цlкавlПIOlO. кращoro у поаІipaфl'lllОМ:УВИВoвaВвt. ЮJ)'КУв 6иа~

міс­

ГарнІком.

вка­

що

мат-еріа­

сНовим

перевірок

RWIOBlДнl

Тан,

за

вжи­

заходи.

НleдОТРИМaJНня

ТlpYlдOBOIГO

законодавства

стосоБІНО

КИ

за

ооілЬОН!И'Х з

життя'м. то

надісла,ному

прщоурором

В.

зується,

ло~

«Нове ЖИn.ll. .11 передплачую уЖе

y.llU8lO 8ПТВ.

заступника

іНІЖен.ера

B~XlНЬOГO

ГOjpCbtюга

го-

фабри­

ДИТf!ЧОГО

трикотажу Ф., В.

ВеЛі­

порушено

дис­

циплінарне

п;ровадження,

вико.НУЮЧій

ОО()В'лзки

на­

чальника цеху .N! 2 Г. Г. ЛюдвИ'ч~о винесено за­ стереженн-я. ,Перед

то кrdtD'IIUIX lJaтepWd8, ~опоиarав вн.

НlЩтвом

вoipIвJOвaти ІМЩ Ifе. 'що 'З888JU8 перебу-

лено 'ВЩ4,ог~

"081' на фото: М. д. кAлитвJlнсысА. , ' Фото А. ,J[oaaкa.

ма.ннія

фабрИ!(и

керш­ постав­

l1(РО дотри­

тpyдoвoro. законо­

Да.ВС.'І'Ц і , збереження со­ цLaлlстlAНОУ власності.

ІСТОРІІ

ОдеСа.

До

. й' іНШОЇ ново! моделі" яка

серійного

вдосноналєш

шахтних Ле($1ДЩс -

НЕМЕРКНУЧІ

часио налагоджено випуск

ДJlЯ ШАХТ виnyску

цова. тут портрети полко_

ОБРАЗИ

JlЕБIДКИ

ма.

!Має

ще біДЬШl переваги:

вона здатна ~J41нИТИ дві

~астарілих.

На~~npиєм­

неврОВО! та 'допоміжЩ)І,' стві OCНQВHOMY приступилЯ ,на ,Одеському: 'ООвmoвачі шаХтних ,машиноБУ.ціJЩc:fмY З~l' с Червона' .rвард1Р .~o-

ДОК, 'у

краІНі.

ВИГО­

лебі~

,ПQстійно

вдоекоиaJJIЩQтЬ прОдУt<Ц.ю.

Ялта. Виставка

ЧИзняна війна

1 'Мистецтво.

1912

.Віт-

року

вJднpИJІась в

АлупкІнСьному палаці-МУ­

,зе!. В

11

експозицlIO вклю­

ВОДЦів'М.

І.

Кутузова.

М. Б, Барклая-де-Толлі, П. І. Багратіона. баталь­ ні 'сцени. написані видатНltМи ,майстрами першоУ

ІІОДОВИНИ дев' ятНв.ДЦЯТОГО століття. КРіМ М. Ворон­

дова, влаСНИКа Алупкінсь­

чено твори живопису. гра­

кого

фіки.

експозиції присвячені М. РаєвськомУ, М. Орлову,

книг:и

та

Адже

!

основою

злочинності

зро­

в

на-

шому місті. В резульt:атl послаблення виховно! ро-

лас- і боти у трудових колекти-

= = •

і

,журнали

'минулого сroліпя Із зі­ брань' учасника БородІн­ ської битви М. С. ВОрОн-

палацу.

деяким

іншим

ссторінки.

орнополча­

нам І землякам. Своєрід-

Тобто

лише, за вісім місяців на третину

= лорічнfm' • ВОГУ,

перекри'1'О

мину­

показник. Три-

викликає й те. що

.30 процентів з них - це • члени ВЛНСМ. Щоб ви­ І коренити ці негативні яви-

І

ща, як

!

мадськості

Зволь.

наголосив В.

необх1диа

М.

широка

підтримка і ДОПОМQга гра­

в

боротьбі з

; пияцтвом і самоrouоварІн• НЯМ.' ад,мШlC.тра- і' Доки тривала розпо-

заводі,. Йorо

відь.

записки

із

запитан­

цП ДОРУЧЄІНО застосувати ,нями безперервно лягали суворІ захо~и до оперatrO- :, на с:гіл перед депутатом.

,,

ра котельні

Л.

R.

Лев-,; Одразу

після

~иступу

та

чe.нl(о. яна спал,а на змі-. звіту про виконання, наі казів Володимир Микола-

ні. СТОСОЩlО В. Ф. Боб-

йович, П,оча,В

роботу. порушено. ДИСІЦИП-,

знаходились

(ф. яка запізнилася

'на

на HQ.X.

лllН:ЗрНе' щювадженНR. І служб , 'так що пос:ган,ОВОЮ

су;щу

МleXalНlк

спoprнorо

,HapoJ.IjНoгo

автотран-

гою.

н-е ,хулtгаlOC'l1ВО,

жодна із проблем

на

товну

.

,, ,

На О., І. СТІроЯ

пра-

-

вило

• •

виборців,

нітннм.

Вони

1ШХ поumоджень Пищалцl

.

'

різнома-

стосували-

е ся ремонту вулиць і доріг,

важких

було 'до:-

сить, широким і

благоустрою

за

міста.

і .про необхід-

ність дотрима,ння норм со-

З,аведено 'Ї ціалістичноro

-

КРИІМіН9ЛЬІНУ справу

нанесення

питання

відповідь.

цlвнина заготконтори рай-: Говорили і

поза ува­

кожне

Коло Шlтань. яке ціка.

оп.Lp Mi~

'ліції ПідданиЙ aдNіна_Реш.

споживсп лки

керівники

міськвиконкому.

пJдпрнємdrва І було дано вичерпну. грун-

В. М. НимітеНlНО ~a д,рlбту

відповідати

Тут же. у залі.

не залишилась

Вносили

співжиття.

пропозиціІ.

'Тілес-мешнанці

самі

щоб

займапнся

М. В'І ремонтом та благоустроєм

=========================='~==,=============: •

ДЕНЬ РЕсgУБЛIКИ

стали

стання

свіТЛ01jeхнічному

ПЕРЕВІРКА»

Осі. tI.1IьВи ЩО о~ерисала К81md1Ц1I ,В'ІІІ­ ,теава • пeвclонерка СШ .НІ 2 МаРІа

Р1.ІІ Дмитрівна. -

пияцтвом

саме ці антисоціальні яви­

«ПРОКУРОРСЬКА

конкурс.

бtm.шe Ра.ЦЦПВ ровів, -

з

'Самогоноварінням.

Г. СЕМЕНЮК.

І'

це

боротьби

спробу ВКlPасти с.вlтилын--

___ D08ПI8ItJIeJIIIII - ,'Іде перед. мата пер10ЦЧ111U ввд~ ва 1988 рік.

-

святкування Дня

ком, так і громадськість.

бачен.і, заноном заходи за

аар.

,

Броварів, підготов'

до

перев~ і вжити перед- .сячі броварчан.

У

дllВ'l'Piввa

конкретно зули-

нився і на перспективі роо_

В авангарді дільниці • міста. Далі В. М. Зволь N9 2, яка будує l,J,нашому розповів про проблеми.

і

включайтеся

У palоввоllY ~e&Jd

другому

н.ям Соціал стично в • вах у медвитверезнику нооті доручено провести побувало більше ти_

буде, наroроджеqий премією у розмірі 50 карбованців. призер. Itкий займе друге' міс­ це в конкурсі., одер­ жи'Ja. 30' карбованціВ преміІ. ВстановлеНі 1 двІ треті пре~іl по 25 карбованців.

показника

в

році дванадцятоі п'ятиріч-

ці

І4>ацlJВlfИКам вl.ДД1ЛеНІНЯ по БОротьБі з розкрадан-

Конкурс NИСТОНОШ Тривав

зво-

е ,ЛЕМ. Шдсумовуючи

ща

ТРИВАВ ПЕРЕДПI/АТА ГАЗЕТ ТА ;КУРНАЛІВ--.

В.' М.

завдання

споруджує, теПЛі!ЦЮ

АНДРІЄНКО.

КОНСТРУКТИВНА

райвикоикdму flєщодавно колек-

тиву спеціалізоваtlOІ пере-

Ціна 3 КОП.

багатоквартирних будннків, тоді й не буде танoro

безгосподарнorо

став-

' . лення до житла. Порушу-

,

ною пам' яткою Іх мУЖRO- Ї вми проблемн ЙОГО будівсті і всього народу став

ботанічний

росій<;ькoro НікІтський

ництва. а такощ закладів соцкуль'1'n06уту. роботи

сад, заснова-, І закладів торгівлі. громад­

, н,ий На kРИМСЬКQМУПів- 1,.СЬКorо харчування. острові в героУчному 1812. Словом, вигуки Із залу році • наприкінці зустрічі .Да. • вайте зустрічатися частіОкремИй розділ вистав- І ше!., слова подяки засвід­

ки

присвячено

журналу 8

.сыH отечества., перший,

, номер ~KOГO у 1812 році.

чили,

що

користю

пройшла

вона'

як для депу-

побачив СВіТ. тата, так і для виборців.

І для всіх, хто

(РАТАУ).

,yтtacTЬ.

взяв У ній


2 стор.

* 11 вересня 1987 РО"У

-_ ......_ .....Н О В Е Ж НТТ J/" ••• ................. •••• і.

~

................... •••••••••••••••••••••• :

: • : • •

: • : • •

:

:

• • : : • • :; • • • : : • • : Наоел,Є',НJlIl нашої IІ'раїни :з lIнтересом Обговорює: • lкині проею « Ос'нс,виих 'Н<1Пірям'ів развит.к1 ОIJЩРОНН. • :щоров'я населення 1 перебудови охорони здоров'я : СРСР на дванадцяту п'ятирічку і до 2000 року •.• : Проходить обговорення його 1 в трудових колек-: • тив~х нашого району . І, звичайно ж, цей документ. • ативн:о вивчають М'едИЧІНі працLвШШи, анаЛ1ЗУЮГЬ: : досягнуте, пропонують конкретні шляхи удоскона-. • лення медичного ~бслуговування населення. • • '. Основоположним принципом радянськоt охорони:

Я К ТІЛЬКИ У літньому

.

таборі

но-побутового, виховного. Закономірно., що HafO-

МОЛОЧ!НО-

товарно! ферми .N.!

2

рад-

суперництва,

=

що все ширше розгОрта-

ється на честь 70-річчя Великого

Жовтня. А за

кілька хвилин і біля .Ек-

рана., і біля стендів, . = оформлених у вагончику, вже зібралися тварJ:ШU:IИ'

~ здоров'я на всіх етапах розвитку

ки, щоб зультати

обговорити ресвоої праці за

минулий день. По всьому відчувалося, не байдуже

їм, як іде ви·конання на-

мічених lНіа дPlYГИЙ рік п'я­

була l' залиша-. тирічки рубежів.

• ється профілактика. Тому ме~иq.ні · ПР~Ціl3~іНКИ пе-: Оця небайдужість впа­ : реконаНі, що в основі профшаКТИЧНОі ДІяльності. дала' у Вічі і в час Про• повинно бути ф!?рмування здорового спосОбу життя: ведення звітно-виборних : 'КОЖlЗОЇ людини, BCbQгo с.уапільcrва. Тож необхLдно. зборів у' профспілковій • У всіх і кожного виховати почуття відповідальності • групі. Говорили люди від• за С\ВОЄ <ЩОІров'Я. . : верто 1 чесно про успіхи І саме тут є невикористані резерви. Адже ме-. цичнl працівники ще не приділяють ' доста'l'НЬОЇ уваги формуванню. здорового способу життя, під-. вищенню загальної санітарної культури, боротьбі

:

й упущення, тому ГQЛОВ­

за-

ОРГЗіНilЗа;цП

й

ОІПЛати

вився

із

років на

зувати, як вівся в колен-

кормів, зміцнення дисцип­

В'ЯЗ8!ННЯ проблем. Цричо­

моплив. І це БУЛИ.не дрІб­

характеру, але й соціаль-

= . '

зубопротезн,о!

допомоти

населенню

рення платної поліклініки.

Не мож-е не

.

.

КУРС

-

ТЕХНІЧНИИПРОГРЕС

самодlяnьним артистам ЦIоО­ новоro теаТРУ, щоб поча­

ro

ти

ВИСТУП.ПPRмо

на

ВУІІ"­

цІ, на очах у перехожих, 1з звичаЙjjогочемодана вони дІстають реивlзит І почина­ ~b дІю. Внесипадному , сюжетІ

все

дачам:

хто

-

зрозумllІО

ГIlЯ­

пристосова­

иець, хто бюронрат, хто - п'яниЦR, а хто - ху­ IІlган. У Нilзцl, яна Оlkнвас просто кеба, можна ' поба­ чити І АЖина, І дранона, І героя на Ім'я .Веllине сер. Це ••

-

'Створення

ного театру

стріли

з

розповідає

пересув­

.

"початку зу­

неДОВір'ям,-.,

його режисер.

випусиник

училища

Олександр ФОмін . артисти були невідомі, рекомендаціями

лись .

Але з

ставою

не

І і

запас­

і<ожноюви­

колектив

завойо­

вував союзнинів.

У цьомУ J<олективі об'­

єднались ' люди різних професій, Молоді лялька­ рі' самі шукають сцену: в парках,

житлових

мікро­

районах. ' Недавно спек­ такль .Велике серце. з успіХОм пройшов в інтер. наті для ветеранів Вели­ .ної Вітчизняної. вІЙJ!m. .(РАТАУ).

на

першо­

чергових завданнях, .які треба послідовно вирІшувати найближчим ча-

В.

Г. В. Муравинець, кз.люк, В. Г. ря­

К.

ЧlЄ1Ш(Оі, Л. П' . Кр,авч~ ко та lIншl 1ЩеНИ проф­ групи говорили про необ­ хідність

воІ .

Тобто про все те, що їх XВJiш6є. Важли­ во, щq .це були не спожи­

і

запити,

ня назвати

а на MaгМl­

значимі

npQ6-

леми, знайти своє місце в процесі Іх розв'язання. Люди уСВlд{)млювали: здійснити намічене за од· ІІ'омах{)м

руин

не '

краще

ВИJ(ористання

можливостей

по- '

'піДкріплюватися

.

кн виконання ТQГочи ін­ шого заходу, названо від­

повідальиих осіб. .ц.ля новообраного групорга

Тому проф­ М.. Єрьомі­

В.

ноІ, всієї групи воно бу-

nporpaMOJO ·дій. .. Впевнений, що розмова на зборах дасть підстави для висновків і головним

де

зоотехнікові,

ветлікар,еві,

Голові профкому. Словом, керівництву

госП'Одарства.

Воназмус~ть й{)го уважні­ ше й зацікавлен1ше задо­ вольняти потреби , підлег­ лих. Змогла· жадміністра­

ція радгоспу ' вже наступ­ ного

дня

під'Ізноl

поліпшити

СТ3!Н

ДОІЮr:'И дО л1т­

нього табору.

На перший

пОгляд, _ ніби й не:ylачна ~Lя, 'але . свідчить вана

про потенціальні можли­ вост! колективу, перено­ .наного в своІй силі і пра-

'

воті.

.

: п. rpoмадCЬJCВЙ

зміцнення кормо­

бази

підвищення

КМК

c<Ji.PlI'

I"Р(УПКОм­

дpyroI

JODIМy комсомолу. На CLQto З КОЖНО'го метрз

..:

• гtЩИi

•• ••

КУДІН, кореспон­

дент.

3апоріжжя. Д

. .

На за-

«ніпроспец-

нологіі одержання

. (!таЛl

ВИ-

цотік

жн и й

газів (а.рГОНУ, кисню та ін.),

проходячи

газокисневого

~иплячого металу, виводить

ШКІДЛИВІ

вання сталі.

до-

ферохрому, інших важ­ ливих . компоflентів. Осо.бливонизьковуг л е­

високу

антикоро­

разів довше. Уже виплавлено по­

=то чого =ІІ(ризеря

зробила, щоб БИЙШОО

11

у

·ком-

• сootюльcыro - .М'Dлодl.oft!нJrй • КОЛЄ'Х1'ИіВ. ЗooQpeма, вона. : ДОІІІомагала нОва'lШl.м KO~ • лeкrrИІВІУ Любові ЦЮIЩl та ЛіALI ВерещаЦ!

на пер­

тe.nлицJ,

роз'ясн'IOВa'JI'a

; ра гoPOlдY п!JД OКJЮМ, щО

.

над 700 тонн металу, а за рік на комплексі :

rззокисневоrо

(ФотохронІка РАТАУ) .

іззвичаЙНОІ9 «нержа­ війкою» ! служитимуть ,

5-1 О

.• тала JЬщером ТРУ;ЦО9Ого рафlНУ- • суп е.рництва , . але й бага-

: теXllЮJl'QГlю ВИIp01IJ311Ващя • . овочів: Тепер на рахунку : цих дl:lJчат по 29,3 J<іЛО• гр.а'Ма O1'lІЖів, зlбрallfих з • Ko.mнoгO квaдpa'l1НOГO мет­

з!йну стійкість і жаро­ міццість. Ви'роби з та­ кого металу порівняно

У

кілограма ОГІрІ{'ів.

.

цією. технолоrіє~,

має

30,2

: ших По\рах ЇПlьої ' рo6arи

цева сталь, одержувана

за

по

ральному пульті; Варто сказати, що rP.YП-, плавка на комплекеt • комсорг не т.lЛЬКИ с;ама

крізь масу

..

закplfliленоУ

мощі НадІЯ уже Зtі?р&Ла

= йде =

У цій ус.тановці типу

поту

ч.аcro

Ojp'Гa!Нiзооують ·наКОІНЦе:рти·;

бувають у ПОїSДJКах . ви­ хl./:VlЮГо [ЦІНЯ. ЗОІЩ>ема, во­ !ни НЄДа!5НО . 006уваЛИ .'·Б

Одесі, YIМaнL,

Ха'1'Юlі.!·jlа

сарочИ:НСЬіК'Ому ярм.а~;'.·. У КМК ,НіХТо 1IJe- зiliи~ шається

ІІ :::Н У'вагс.ю, Тут

·уже

традицією

тати

з

,шнем,

ста.ло

ві­

иаРОДЖ81ШЯ

т6ItJМ'ІНИ'ЦЬ. Якось Ліда П'їщз.НЮК ПОО'pшJliМа в. лі­ кар.НІЮ з дочкою, так Ії еl;Jз.1:дати приУжджав весь

КС1'ЛeRТ.\tВ. цього. у цьому ceootНI!. . КомсоЗ розповіДL Ha.Дlї Чаг­ комплексу становити-: МОЛІНа думає дОІ кlІНЦя ро• • 'КУ взяти з кожного метгllН(JIЇ я дІзнався, що П ме 22,6 МІльйона кар-. ра '~BaдlPa1IHOГO ще f4айже мрія не спІвпадала' з 06бованців. . по 5 К1Л'С)[lPамів цього ви­ 'ра;!ЮЮ спец,laJiынlc:т,' од. нак 06ов'lІ3аК nepЄl;t това­ На знімках: на цент- : 'ДУ овочів.

агрегаті кисневого ра-

ора

~aTa

НУЛЬТJЮХ'ОДИ

введення в дію

на

фінування.

конверт

= юВад!Рarr:ноro

Це найвищий результат серед ТИ'Х , ЯНИХ д{>­ економічний ефект від: билися мОЛеЩі темичницt

принципово новоі тех­

. СОКОЯК1СНОІ

.

'

ваюія сталі вироблятимуть 160 тисяч тонн. • ос() б_ливониз.ькову.г л е- : цеВОІ стаю. РІЧНИЙ .•

сталь:. триває освоєння

бtнarrу сТеп.л.и'iНJfЙ. GВJrr;. Л@!fа Ск.ида.н~а. - 'Дш..

•• ••• УСПІХ НАДІ! ••• •• ЧАГlноl ••: ~~~~S"ill! _ _!i

8

Харківського

КУЛЬТОСВі'l'НЬОГО

радгоспу

керівня­

• К<JIЮI:Ларічltий п.л.а.н · ПО • пpotдажу де;ржаві ()ЩЖlll. · : За це її ~ЖeнD По­ • чесною грамотою мІсЬ)(­

мішки і не допускає O ••••••• IIJI •••••••••••• ~.. при цьому . вигоряння.

ТЕАТР У... ЧЕМОДАНІ Небагато ч~су потрІБНО

і

:

= азоту,

r·· ••••••••••..•..

ферми,

ПРОГРЕСИВНА ТЕХНОЛОГІЯ Е ~a';=y~~~~~ cf:i. Jl..If'ШИЙ. Надія Чагilна ви-

=воді

=

ВіД

cьOO'o.дJН.l

нікому. Ось

іЩЕ в червні

XlВИЛtlавати І ПlИIl'ЗІНІНЯ матер1алЬІНО- :

=

ництва

: технічної бази лікувальних закладів. Адже сьогодні • • база сіл~ських установ не BiДn()Biдaє вимогам. Окре- : • мі з них потребують реі<онструкці!, для інших по- • : трібно будувати но.ві. :Про це гостро говорили: • . житеЛlі Се;мИ!ПОІЛ()К, ЛітОІК, Гогмєв.а Т<1 !Інших сіл.. : Та не тільки приміщення турбують. ЩдділЕЩНЯ. • центрально! лікарні, дільничні лікарні відчувають : нестачу якісної мед~чноІ апаратури. І якщо вже. • говорити про дільничні лікарні, то тут ' є Qкремі: : питання, для вирішення яких !Не треба тривалого. часу. Мова йде про допомогу лікувальним закладам • з бону радгоспів,' птахофабрик, зокрема в організа-: : цП харчувaJННЯ XJВIOрих на стз!ці<JПiiaрі, забез'Печe1tНі 8 • фельдшерсыо-акушерськихx пунктів санітарним: : 'l'Р8lнало1РТОМ при У'Мов.і, що 1~ИМ)'ІВarrиме його р.ад- • •• госп. . ~ Обговорення !ПроеІ<Ту ОанQВНІКХ I&aПJpIЯМLв роо_. : витку охорони ЗДОРОВ'Я триває . Хmlлося б, щоб. • було воно активнішим і діловитішим. Адже здоро: в'я, життя - наЙГОЛОВНlше для кожної людини. ~ • • • О. свирид, • заступник ГОЛОВНОro лwри району_ : • . •

б{)

т6му й зосереджувалн тjарннники увагу і. керів­

. сом .

.лективу.

'=================================================;::::0

через:.

організацію П в селах за місцем проживання, ство-

. залежать

до~и

H~ потрібно

ІНИЦЇ, бо чєpro та'к'у без-­ господарнІсть падали на-

не лише виробничого

=

:-шенніО

У'Мі>З.

ско­

тарів і поліпшення тор­ говельного й меДИЧНОІ'О Qбслуговування членів ко-

розширенням іСНУЮЧОІ ба­ зи. Такий підхід відобра­ жено 1 в прийнятому рі­ шенні, де зазначено стро­

віДnОЧIЩОн.

колектцву,

п.р€tд!YC1.1\1

цтва

посилення вихов­

вйнне

іC'.l'Иfqy сtpезультаrrи роботи

ліни було ' пущено tRa са-'

~стей для повніщого роз­

=

=

програми

собівар­

ного впливу групи на

му .

це тільки початок Мійсне:ння . соціально!

процентів.

' тиві пошук нових можли-

на

AJre

ІНі, шлях до цього не був вистелений самими трояндами. .Ще не так давно з вини крлишнього завідуючого фермою І. Я. Яголи справу завезеннЯ

фіЗіотер~еВТИЧНі: . ~~б~еН~~~~Обі~З;оа~~;t

= му

ПУТ1ВНИ

завданням двох

65

дукції,

наявних

лdся немало. Окр~мих іа них вдалося . позбутися . Поліпшилися умови праЦі, ЛJ(>дям виділили· спецодяr,

фЄРМІИ в ЦіJЮlМУ вже с:п.р.а­

зниження

тваринницько'l про­

вдасться, бо й кошти, й час на це потрібнІ. А те­

.ного xapa:ктepycnocrepLгa­

Г. В. Онцщенко, Є, В. :J;>иженко . Та й колектив

тості

ним

Та й !Н'Є!долlкіг ощіа.ль­

полlriшен­

якості,

вацькі

профсmлкОВЕ ЖИТІ'Я: ЗВІТИ І ВИБОРИ

завершення зобов'язання ДВ<JX років п'ятирічки . До цЬtOгo рубежапщходЯ'Ть і ·

=

ЛіНувaдlНЯ' і

двозмшку,

ню трудовоІ дисципліни, дозволили підвищити на­ дої молока. Так, ()перато­ ри машинно.го доІння Л. ,А. Ходос, І. Т. Поно­ маренко. наближаються до

І бeзnл8Jtlне дР'Д<11'Коое ХЗl.PЧ~Нlн.я ,ttI.теЙ в малооабоо-. так набридли ' членам • печених сім'ях та МОЛРЧНУ кухню на селі; СТВQРИТИ профгрупи в попередні

• кабінети. Зосереджували увагу і на не хідності • • ШИlршoro :БItКОРИСТ8JНІН!Я ДЛЯ !Пl.дкeCeння Фізичної. ; нультури наявних в місті спортивних споруд. Над-. • ХqдlЯТЬ також JIlро!Ю3ИЦ'lї прийняти Зa.J<ОН про за-: І борону. куріння на тернторії лікувальних закладів, • • шкіл, в громадських місцях. : Великі завдання належить виконати і по підви- • • щенню якості медичної допомоги населенню. ОСОб-: : ливо важливим на сьогодні є удосконалення наступ- • • ності в роботі по.лікл~нІчних 1 'стаціонарних закла- : : .дів, підвищення якості лікування хворих в полі-. • клініці і . вдома, організація денних стаЦіонаРіВ,: • гОспрозра"ункО'Вих пансіонатів для осіб, які потре- • • : бують постійного догляду. Немал() проблемних . питань нагромаднла стома-: • : ТОлогічнt служба. То.щ; ; зрозуміло, при обговоренні • • Основних напрямів ЩИ1'еЛі міста і сіл вносять про- • • позицП по піднесенн'ю Ії діяльності. Насамперед, : дозволdТи ПРОМИ(:,іl0ВНМ ' підприємствам за рахунок. • власниt засобів вводити посади ліlщрів-стоматологів. РоБL11НИlКИ 'Ри6нOJJ:ГOC'ЦУ .-імені· 40-ріЧЧЯ ЖЕ)ВТ- • • ня вказували на !Необхідність збільшити КіЛЬКіСТЬ: : стоматологів, адже один такий спеЦіаліСТ не може • • справитися з навантаженням на' Літківській лікар-: • ській дільниці. Надходять пропозицlІ і по поліп- 8

на

ПОШУК НОВИХ .МОЖЛИ,ВОСТЕЙ ми

іЗШК!дЛИВИМlJн звичками: алкоголізмом, НУРіНіНЯМ' а. Ауч·асІт·ьПуОбіРГ::М~О:-і,О мВоЗ~~ _а ецiл.'OOnря:мовauю ВelДЄТЬСЯ сшн тЗJpr • на пропаганда з цих проблем. : було почерпнути з неї чи­ : Особливу ж увагу трудівники приділяють питан-. мало КОРИС1l0ГО. А при­ • ням туvботи про підроста!Оче покоління. Про це: · клад присутнім подала ' ГіН' зб ах мре ' П'рофІ;рупорr •• СІВід:чать і IJa)(Щ()ШЩ І, ви.с · ~2ВJIeH а, ор . в . -: Д()ПСlвідач~. Н. Л. Нукавська. Ії в. Н• мих кол ектИlВах , - на фdJ~РИЦі Bep.JaНЬOГ() ЛИТЯЧОГО • : трикотажу, в радгоспі «ПлосК1вський.. Зокрема,. ступ помітно відріЗнявся • для полшшеНlНЯ ВИХОВЗiНlНЯ дітей зменшиrги їх к1ль-. від сам{)звІтів і пер~лі1<У • ність в групах дошкільних закладів, оргаНізувати': здійснених заходів, що

І групи відновного

нолек­

Доповідач констату­

прац1 сприяли

tНаptКlQlмаНіЄЮ .

питаннях

стосування бригаДНQІ фор­

= ному зоотехнікові М. Ф. Балицькому і голові = профкому гоСподарства

• : • :

змогли.

на

діяльності

вала, що за активноІ уча­ сті членів профгрупи ус­ пішно проведено зимівлю громадсько!. худоби, об­

в. М. Єрьоміною oдpa~y

дані

рехід

тиву .

ж поспішили до .. Екрана соціалістичного змагрн-. НЯ., щоб занести сюдн свіЖі

ладиа~о ліТНій ~абір. Пе­

ставився

трудроу

бригадир Н. П, Кукавська разом з . ' обл1ковцем

якість,

частішали випадки заги­ белі телят. І хОч члени групи й ставилиреред ке­ ріВНИЦТВОМ радгоспу пи· таlfНЯ про доцільність пе· ребування І. Яголи на по­ саді завідуючого ' фермою, але довести вирішення пи­ 'l'ання до кінця тан і ,не

лос

госпу «Вобрицький. , закінчилося ранкове доІння,

доУ МОЛОі<а, його

• •• _ ••••• ..,

рафіну- І

• тatКож більше ВіД їх рjJЧ­ : HOro ІМ,alНу. : - ЦLкaIВo живе НОМСО- · • МlQЛЬClіКо-молqдіжний ко•

ЛЕ'М'МЗ,

:ц-е ГiPynкOМC()J>­

: ГC1:vI На;ДLя Чагhна,• ріО:Шовідає зас1'jy.II1fИК сен­ : Рtmi'Pя комсОммьськоl • о~lзаIJД рa.дrОС:ПУ-f<ОМ-

ришами

по рсБОО'і

300JVIВ lDpаЦІО8З1Ги

не до-

з хо­

~M. І вже cЬ()Г()tДНi Нa.Itlя не УЯВJI:ЯЄ соб:!, ЯІ(

~ояОнатор\удитиCJ;l бе<з пов­ ІНІОО ' в.lДдачЬ сил, eHepг.lї. Вона й' т<Ч>Lк виростила на

f(ОЖІІЮМУ

квадрат.ном:у ,

Mгrpi теПЛJЩі по · 22 KWtoI'ра'М'и псм,1дарlв цри ' ОQ­ ООв'ЯМНН1 20.

І ТЗ!Кі ж' У неї ПОдlPуги по роБОТі - ' дисципл1.Но­ вані, Зad!ЗЯТl:. Нкщо по­ тр,ібно, то ніхто ие по­ рахуєrься . з вих1Дi1lИМj а прий:це ~ теплицю, ДOr гЛJIНе pocurини.

Усщцн

~стигає

Н\3.ідlЯ

Чагіна: і на ВИ'РобниЦ'ЛВl,

і в l'ІРома,дсьЗ<lй роботі, .."

А ще й вкхавувати сина· та дoнe'lкy. Бо 1!Іес!ІІ<жій­ ;не

гаряче KOМCOIМOUIЬCЬ­

K~ серце у неї .

І. ВИЖГОВСЬКИR.


................................................... Взимку 1917 РОіКУ, В день п~Моги Лi<YnНIeвої рев<>люцlt в Москві, робіТ­ ники на pYKa~ винесли з камери Бутирськоу тюрми бліДОГQ політв'язня і при­ кріпили йому на груди чер­ воний б8JНТ. НаВіТЬ това­

ришам ІЮ революційНій боротьбі ваЖІКО було впізнати в цій змучemй тривалим Уіі!' Я':3'Н!еШІІЯМ людині

Фелlиса

ДОВИча

Едмун-

Дзе.рЖннсЬ'КОго.

за плечима ЙОГО,' на тоді

~aplЧ!Ноro, шіСТ1>

вже

бум

три втечі Із заCJJlaiНн.я. Але ВОНИ Ire зл<>милн ЙQГО, бо володі­ ла

~lB,

ДіЯ

люд.и:на

КbQЮ

СВlДомІстю

. вн~lш­

необхtд­

НOCrI. йти на смеprrьза" Ра.ди життя, йти до тюр­ ми заради свободи і мати

СІЩУ n.epeжИти з віДКРIf­ тими

очима

життя,

все

пекло

вІд'іу.БаЮЧИ

у

св()­

волюційноІ боротьби в ПетроІ1Рaдl. Двадцять п'ЯТОIГQ жоlВТіНЯ, В перший день революції, Фел-Ікс Едмундович тям

ц€\нrrpал~н.ого

графу, го

керував взят­

по:шти.

Д'НЯ,

теле­

Настymю..

виступаючи

другому

ка

ВсеРОСійському

&ДИіНа

сила,

В'ЖЗІВОлити

яка

лета,ріат,

кот,рий

ся заООЦіаЛ;lЗМ

визвоJlеНJНЯ

ВlКJIЮ1іаЄТЬСЯ

в активну паpтtйну робо.­ ту. MOOКOlВCЬК'I більшOllИ­ ки пQ.cилаfoть його. своУм IIjpe,Цct'аіВНИlКОІМ на УІІ (Кlli'!1jeВїY) восер>сійсыкy конфetре!Н'Ц!Ю FСДРП(б), а згодом' 1 на УІ з'їзд нaprtR.

Об'Р'ан1іЙ до СПМЩЦJY ЦК РСдрЩб), він залишаtть­ ся

дл~

ПРОдq.вiЖе1!ІНЯ

ре-

сил·а,Ми, що праrnyли за­ душити рeБQлюЦ1ю зано­

лОТ'д'мИІ,

. 6ан­

зговорами,

cтyn об'Є;.!QН8afИХ СИЛ кла­

BQpora

СОвО'го

змусив

пар­

ватися

ДЛ·Я

захиmy

ДИ1(­

татури

пролетар}ату

від

будь-яких посягань КОНТР-

РIelВOlLюцlї. 1917 IJOК'iY

YJQ3алює'

IW'ДоНІЯ Раднарком

7(20)

рішення

П(ІЮ

С'!1ВореНН!Я Воеросl.йcької НадзвнчайнО'ї КО'міс1У по б О'рооЬбі з к~лю­ цhєю і е;а60тажем (ВЧК).

На IJpо.ІІОЗИІЦ1Ю В.

н1Jнa

П

головою

І. Ле­

l1jP'ИGНа­

чено ДзержинськогО'. Створюючи anа.рат ВЧК, Фелікс Е,щму.ндО'вич турбіу'мвся про .те, щ06.

CТlЗ.ЮТЬ ПIlЮ­

х<>Ло,щчимя...

Зашелестіло

ле-

на

і' га:ляви:нах

хто

частіше

біу-

Ba~. I!f.a rц;>~pOДi, Дlm!laЄТЬ­ ся про Н1!С:Тa:нIfШ ос.еН1 не лише з

'IlЄJн.1є,

того,

що рано

а ночі

доро["ах

опале лист.я,

су­

а серед .ньо.­

го. череmnють, ~iKOГO' не тішачи, Муmм()ірИ. І вза­ 'грлl, Ч€'plВоносо ко.льоРLVв

лісі

побільшало:

ІНа,

калина,

.

гороби­

шипшина,

гЛ1д... Шд Jl'iСОВИМИ гру;­ шами багато см,ач:них І1НИЛИЧQIК. А скільки го­

сховище

чи

годІв­

ниці. ОкажІмо, десь у полі ЗУlJИlНИlВСЯ збираль­ ний

. -'-

агрегат

тут

же

'на ДОПОМО~У поспішає теXlМайсте\рня, яка має· вое ніеоб~ідне для негай­ ноого

усунення

JfО'ЛОМКИ.

Lніженерна . служба, осо­ бисто гО'ло'В,ний і,нженер

й

призна.чиrrи

Для багаТЬОХТlВариІН н·аближаетьоя по,ра зIO.fо­ воІ сплячки, а 'перелі~ ним птахам час збират~ся в далеку путь.

У поmях' зграІ граків

і

вел·ичезН!!. шrпЖів.

Леменщуюrь, метушаться, але не чути в І]\:ньому га­

ласі paдo.c.тl. ЩО. Ж, зима поп.ерещу.

До неї, СУВОірої,

лиоої, ливо

і

вимог­

зазд~легllдь готуЮ'l'ЬСЯ

'1'.В8ІРП1ШlИRИ

ра.цІ'ЬСІіу

сТоГ(),л.1всь:кий.. Дійн.l

сховнпца

дбай­

рілЬІНИКИ

У І

на­

кО'мори

вп.щ.....sа:юл:адають rpyбі ССIК<JIВИ1'і корми

би,

1

для худо­

ІІЩНД1Ю;' П'О-гoc.nодар..

cы(и peMQНТY1CYГЬ црим.1, щe:RНЯ, ретелЬІН{) переві,

ряють

тeanлoмережі,

JllЮЮfГь

. ЖіИ'Тло,

пЗЛІИ'ВО...

СлсіВОМ,

бот у ці ,дЛіЯ вс ше.

диі

-

утел·

заВOGЯТh

'тур.

вистачаf.

. показував

тю,

працlвнИІК&М ВЧН, як треба бо,pcJfrircя за інтере­ си Paд~IHc1?:koї ВЛаіЦи. У

ті

р<ЖИ

J,м'я

КИЙ.

стали

Радsшс,ькО'! тодІ ЙОГО

иазивати

рО!Ку

за

видаТНі

вориrrь

~астyIJНlИИ

д.и;рек,

тора С. Л. Плаж::я.

2870

ЄМ,О

чима.ло

кої кож

дійних

молодняt<а

-

Мз­

кому,

ні кормових культур, тра,НlC:nqpтУВЗlНоНl. Тож, IJiРаіВИЛО,

юк-а

весь

сезо.НІ

без.в1,щмовно

Ух як тех­

слу­

1920

не !Нам,

Тан.ою КО'р/МИ,

турботою цро

про

пl.д'Вищ€lНiНoЯ

ЇJШIЬО'ї якості й поживно­ СТі Прс!ЙН!іТі ВсІ тру:д1ВКИ­ КіН .rОCnОДajpІСТlВа. Ноокоо знає: в. с.тис:лі С:ГіРО'КИ JIJЯ­ жy-rь

у

сховища

КqplМИ,

-

зберігатимуться добре

б3"де чим гoдtYlВати' х3до.­ бу аж до молодої трави й далі, буде вироблена не J'ІИше FllЛЗіНова Т'В8рИoJi'­

ницька

продукція,

'нa.щmла-нова.

А

ц-е

а

-

й

ДО'­

дз.'11Нові 'прибутки, дальше зміЦjНElН1НЯ еконQМШи . го­ anс:д:арства, від1'ак зро­

статиме

добробу1'

ТРУ.дів­

вели­

ньому

Ifацює

вати,

щоб у сховищах буз різний за складо'М, . пооюшн.ий фур.аж, щоб у IlIрИІМ1щеНЮlХ

.завжди

БУЛQ затишно? Кармовому Ту!l' П'РИlд:lЛlЯють

;.. Ще Зід.алеку ВИАПО комбаЙlН КСС-2,1 в агре­ гаті з трактором. ГООІ'ОВ­ ний ~нжен.ер М. І. }{ри­

корів,

Il'илыlIy­

ПИТaJIНЮ першО"

'Іергову уваГ'У. У paдroc­

рі КО'Жен спеціаліс! ' який

H~

заc.rryги

ред

ним

що.

один

на

з

щращих екLIlажів радroc-' пу,ла~ОІВИЙ О .. П. Пала­

маренко Із

В.

П: Лагви­

го'ПраПQра.

вої

за

день

ко~ють завдання на

-170

проц~.

ви­

150

рО'сІйсЬІСОro

самодер­

його заГартуВа­

громадянськоІ,

у

МИСJЮlоості .в наіИсор<>тший

001

РОЗllPом-l

ксщт.ррееалю­

ЦIї на УIКраУні. року

він

З

1921

ОЧQлював

Hap~

перевеоеRНЯМ

Щ>УТ'О

піШоlВ

До

ioнmepBeнц1ї,

Пір(JlДУ'КЦіЮ

pi·ВW[ довоекно­

труби диму,

нього

ПЗЛРСЯ

'

О.

П.

ся полов:а,

lнже;

пружинить,

а

на

гусениць

тратора. Но:

женТРУідівник,

зайнятий

на СИJllOC.yu3'ЗUlНі, знає, що погано 'ущільнена маса зlгplваw:ьая, дить

до

що

призво­

ЗНИЖЄ'НІНЯ

l1Р aвнocт'J.

пе;ре­

ПJ,POO'Є'ЇІНу

1

ISГpa'l' кaptO'l1Ину. Мннаt: т,ри чотири дні, й тран­ шею

із

силосом

закрива­

на зберіган­

'вже

ІНо майже 20 тисяч тoom цього tЩPМIY. А всь()!г() бу­ де ЙОГО близько 30 ТИСЯЧ ТОЮl. Це по десять тон:н на корову, 1 ще

тканих

нагрівальних

еле­

ментів і працює в автома­

тичному режимі. Вона забезпечує рівномірний обігрів усього тіла твари­ Першу виробів

партію

Вtнниччину

ське

нооих

відправлено

..:...

на

у Тульчин­

міжколrослне

об'єд­

нання ПО' вирО'бництву сви­ нини. дО'

кінця року тва­

ринники

одержать

ще

lCTOPВ1JllВX

ва­

Нількасот ефективних при­ строїв. ВикО'ристання тіль­ ки

ОДНО'ГО

ефект

комплекту,

близько

800

за

кар­

бованців.

К9Р. РАТАУ.

(РАТАУ).

-

БІЯІ

8

: ня 'НИНlЩНЬого. P<JIКY ІНа ЙОІГО подвІр'я с:гупили п,рацЬв• НИlКИ міліції, влаоюl1К ПЩnілІ>lНОї гураЛЬНі все ще спод1Jв'ЗJВCЯ вИЙТИ . з водFt, сухим. На ріш~ вимоry

го- 8

-

а в

шй

кількість

««Л И х ий

=

n о ПУТ А

-не-.

hekOH-:

ли в комо.ру. Згодом

l .

ЗГOlдiОlВуватимоуть

є деякі

ці. .

B~>

худ<>-.

віДхOlди

карrrOIIJl'ЯІНИХ

і

ЛЗlНах.

:

на. ПО'-.

ШlКqцжені бульби mtДби-

рають,

дають

ТlВaринаrм.

= =

Нliн.lwщ.ого poRIY, ЯК 8 IНLко.ли. ра:н'іше, добре 8

IЕІРОдИлlf

ри.

працшнИків зoorrеXJнtЧJнgУ і . ВeтetPИНСїр"

не

СЕРГІЯЧУК,·

ук.

.~

і

Па.лама­

уі поверооні' помітнІ сліди

кандидат

дицlйiного ЗepllIа. КУДИ йо- • го? Зробили та'К: nepecy-.

6і.

КО'JIГ,рОЛЄ'М

BOtНla

ституту проблем матеріа­ лознавства Академії на­ ук у;рор, складається з

в.lДx0lЦН пеореро6лm:и:мyть:

,ренка весь час у' роботі.

ноlелужби, додають У масу необх1Дні добавки й кон.се;рванти. ТрамбуlOfI"Ь важкими тр·актО<рSIМИ. Ма­ сА вважаЕ:І'ьсЯ ДOCIТ'a!l1lfЬ() ущільненою тоді,. коли

співдруж­

дасть річний еконО'мічний

шял'н на АВМ і засИІІЗ-:

пО' ЧOfI'И­

К Il'C!рЯД з ним ще сім КОІМбаЙнm. АвтО'маuшни відвоояrrь ПO(!JjpібнеН1у зе­ ЛeнJЬ до СХОВИЩ,,це П .одразу консервуіоть, п1.ц

у

... ~.

В.

= робorrи =

в схови-

-

. напрям

значна

накошують у ці дні з ге­ ктара мехаН1затОІРИ.

ArperaT

на

'Ках пшеницю. за:лишяла-

вуку­

roлО8НИЙ

Майже

цapc~a каторга, його

важчІ пocrrи

'КqplМО'дООувнИl(!I!в, paдl'ос-. lІІ·у.ОкаЖlмо, віЯЛИ на то.- 8

- Урожай маси ДJLЯ нашої зони непогa.llЦЙ, ,-

по

БУ'"NЮВalНе. Ус.е, ЩО' гО'диться

ван-

в НУЗОВ поси-

гоВорить

підприємства

ності з уч~ними НВО «ВНДІтваРИlIмаш. та Ін­

на. КОрову засии.ртовано. слідами засО'хло! браги, змійовик, що чимось нагадував поблн.зу ферм. ЦOIlIO ~_: змію, ГOlВО'іР'ЯТЬ самі за себе: самоro.НОІварilння стаJЮ хищене в,lд негоди, О'ІІри- .... для ньО'го життєвою потребою. Ноли наприкінці серп-

ви­

РУДЗИН1Нll.

нер.

.

«попО'нка.,

яку розробили. спеціалісти

трави комбайни, косаj>нИ.. СПОДіQався на це і зварювальник світлоте:х:нічноro Більше як по тонні сіна: заво~у ВОІЛО~ИМ~ СТelIIанОІВИЧ Бреус. Та б1.д0l;Ш31

зarLнxу.

. пqдрібнене

Теплова

ві­

ваJJИДlIЯ роботи на сі- : то хоч деяку поблаЖЛ'ИlвіСТь, пом'якшити МіРу ма&!:ножатях KO~ пoroжу 8 бутнього покарання. . годину. ШВИІЦІК() КОСИЛИ' • .

нарощеними

БОJYl'ами

пО'рО'сят місяців.

.=працівникам ним невинним голосом, найчастіше й дО'вО'диться чути мLліцlї і прeдcrаВНИlНам грома,дсЬК'ОСТі, = коли перед . ІJOНLми очима IЮCтає аж. !Ніяк не nривабе ~же CiПpllfЯла пого- 8 ЛНlВа <кa,prrннавЩ'OfГOВЛенн.я самОГО'НІНІОГО Дур'ману. 'МО'в­ да косовиці багат6р1Ч1НИ~ =лят~я ці слова, як іПіравило, з О)Jjнfєю метою - ви11рав. Люди ВНКOlpиcrrовус • кликати в членів рейдових бригад ЯКЩО' не співчуття,

розвернувся

3

для обігріву ком до двох

·! , САМЕ цю традицШнr фразу, вислО'влену розгубле-

цд06aJВOIК заклЗіЦеНО двk'roIIiНИ с1нажу. .

аг­

під'їхала

лад •. Тут пОчато серійне виробництво обладнання

ПИЯЦТQУ

.

нова·

підрахунками спеціалістів,

,розвитоl і реКOIrol'рущlю

п~-

у 'ІfQIВУ

тажі;вка

про­

допО'може

давши після жOlВ'l1НIЯ 1917 ІРОКІУ в його РУ'КИ меч зatX~ Ра~янської вла­ ДИ, довШривши йому най­ вl:дПО',вlдалЬНіші й най­

кого було розв'язано ряд к~дин.ал&Них проблем. що за(іезпечило дальший

..

вихлопноІ

регат

інозем-

О С Е Н І

летіла, х'мариа і

та

ВООНІної

c'l'poк до

ПOlВ\.JI.ЬoНо ПЛИВІУТЬ ку­ ~У'Рущояними плаитаціЯМIі . збиралЬІНl апретати. Дви. гуни R;iбіі!Рають си.ли, ро­ ~очу:ть рЩшО, дужо. - Отак і працюемо,­ усміхається з кабіни О.леж:alНiДР Пиmm.()Вич.­ Ще не бум жодної зу­ ПННlКИ. І, думаю, не буде. З

а пolrім. і'

гО'. CaM€ За.вдя!К'И . lіІ1Ціа­ т1Ші й енергі}: ДзеpйRkнсь­

комм шляхщ і' наркомат внущр1mніх справ, займався вЩбудовою зaJllзннч­ lІОro і ВОДIЮГО транспор­ ту,

віВни,

до вестн'

кий брав Дill.JIЬЦy участь '

покла.це­

стараються,

ха

епо­

Заvrишаю\и.сь lJ.a посту голови 'ВЧН, ДзерЖЩІСЬ­

У сило­

ДClвг.аль із П. п. Дерка­ чем. ХлОІЩі змагаються,

створила

.Йо­

ла

ня Ф.УtPaжирам.

В.

. люта

го.

жавства,

так:

В'ИЗIВOUIила з TIOpeМIНOГO каземату революція, віД­

сосхOtEищ'а

І.

зат.. ЦРО. нього

сиро сті

ни.

ОдИІН із" соратників Ф. Е. ДЗержИtНСЬІСОГО Cl(a-

вані в ходІ першоУ (:.вdTO-·

працює

за лісос·l'4yroю,

рО'зриву СЄlpця.

зав,цаІННЯ

надзвичайно складне. Не­ обхtщно було вІдбудtвати затоди і фабрики, зPWйно­

ють, здають

комуніст

е,дІНа:оому ПЛенУмі ЦК і ЦКК ВНП(б) 20 липня 1926 року ВіІН помер від

СРСР .. Пе­

в боротьбі Пpo'tИ КОНТР­ революцН' Ф.Е. Дзер­ ж~ий був нш:ород­ ж.ен>ИЙ <JtPIЦeнoм Червоно­

Н8Н1ІЮМ. А он там, поКа­ зує троХ1И вбік МикО'ла

ІвановИч,

'КІИ. Після вн.с,ТУ'ІІУ оНа об'­

Фt!:Л1КС

стояло

і

продукція Київського .за­ воду «Електроообутпри,

ДlЙ'ОIУ

признавався ФеліКс Едмун­ ДОВИЧ товаришам у тІ ро­

Під

шltрока

PO'~

гооlОДарств.а

Донбасу.

сЯ не бережу себе.­

Едмуівдович стає головою Вищ.ої Ради нарояного

риста центнерів Кукурудзи

жить ЛЮДЯ'М.

пояqнює,

худоби, а та­ СВ1Шlі, .ко'ні. Orнre, як

І .. ДО'бруха контро­

люють рОООТ.У механш­ Мів, зайкятих ІНа збиран­

ВОНОС

pqraToI

НеоБX'hдiна

13 1924

езалlЗним

ФeJlJiJкСОМ.. У СічнІ

ця. сл\рава

силу.

.Вберегти нов'онародже­ них поросят від протягів.

віДрОД­

стополя, ІIНIUИХ, галузей промисловості.

допомога всієІ радянtыroI громадськос.ТІІ. •.

Д:щр­

жинicыкro I1аіВОДИJЮ страх

на ворогів влади, саме

освіти

КВІВ

йo.ro допомогу вlдЧ;ували тоді робіТlНичі fЮЛeкrfИВИ

Одному НаJ>иО'Мг

-

ЛOlВНИй

нlи І.

IЮміrerrсп:рИЯНlНЯ

сказав Дзержинсь­

-

продукціІ!

раз бував . на УКіРаИU. Вія доклав багarro зусИЛь для відбудови залlзн~, шахт та металургійних зав6дш шшої pecnуб.rn1rки. З беllJезщя 1924 року він О'чолЮВ'ав спеціa!JIЬoНО ство.­ рений при ВРНГ СРСР

женню

стор

Іова·

ГОіСІПодаpqrва на

Луганського паровоз06у­ дlП3lноro, суднобуд1аних за~ водів Миколаєва, Сева­

ща, в КQlМОlРи. Це

М. І. Кри'во.ноё та. меха­

ко':.

ФЕЛІКС

корм худобі,

нИ'КlВ.

НашегOtC.l1одаpcrrв() багатогалуз-е:ве, го ..

головою

,

* -3

року

1987

fЮВо.МУ. істо.pиЧlНОМУ ета­ пі. Фe.rnlrкс Ед~ндович не,

мІсі! при ВЦВК щодо поліпIJJJeIJIНЯ жи'IТl'Я 1QI.теЙ. сЯ хочу кинути чаC'J'ИН'У сил ВЧК на 'боротьбУ з дитмчою 6e~HiC-

plxlJВ! Добре тепер усьо­ му жИlВOМ'У затИІШЮ і Ужі ВдОС:ТIlЛЬ. Щonрацца,

м3.6уть,НІЄ дуже весело.'

ра­

ОсоБЛИІВУ

котрі mpaтили баТ'Ь1С1в. Тож не виІщді(ово, що CaM€ його Володим.ир Іл~ піч Л€lНі'н запропонував

особнс.тим

ПОДИХ

так чи 1нaJtше ПРНЧemIИЙ до. виро6ництва кормів і тварИНIRицької ПРОдy'НlЦlї, д5a~ ПірО те, щоб чітlКО ді­ яв КООІІВейєр: кормове по~

Той,

ВIін

ПрИ&Л<ЩQМ

Але і в самій Росп за соціалізм ще треба було 60ірОТИСЯ З ТЄМ1Il!Имн

чу·ти ;-

рете:lьні.

бо~ть­

•.

вересня

народн.orо

IІрОЯlВляв Фелщс Еідмуцдович про дітей,

peвomoц1lЙJЮМу

opгaнJooB8JН.1

це-про­

тію біlЛЬШО!ВПКJ.в мобілізу­

YйRe через. тиждень після

в

голодаючі

lilPаїни.

,турБО'І;,У

p~

ПіДПіллі,

може

ClВ'іт,

ща~.

ва.не зд.оров'я, Фел1кс Ед"· мунщович ДзєрЖlIIJC.ЬКИЙ

зіЄЮ

в

йони

ц1У, вшіробу,ва:ні в 6oporrь. бі з царизмом і буржуа.­

з'I:щJ. Patд, Дзержинський оказа,в: еМи ЗlНlЗ.ємо,. що

дитизмом, саООтажем. Ви­

на пІдіро­

ПРOJlle'Г!!.рськ{)І

вольства

ЗАЛІЗНИЙ

їй душі взятий з цьо'Го ЖИ'l"Тя велИКИ!Й, пLднес€­ иий гl:М.н Нір1аЄИ, правди І Незважаючи

'до нього . ввійшли люди чеоні і мутн'!, паprіЙН1 1 6eзnаlP'l'ІІЙн1, B!дiцaНll c:nра­ ві

11' _ •••••••_ 8 1 11

Ж И Т Т

НАРОДЖЕННЯ Ф. Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО

ВЕРЕСНЯ-110 РОКІВ З ДНЯ

11

О В Е

.11

зернові

Радгооп

культу-:

по.внJ.cтю

за- 8 . зернофура- 8

безпечений

ЖeJМ IІолаонo.rо виро6ницт-: ва.

... Вереаневі

шають.

дні

ПOlМ1'І1НО

Є1'ьС!Я. СОНЩІЄ,

8

корот-:.

ОІпуска-. ·

nPОХQJIО\Фіі-:

. шими стаЮть oвiTaвJКН. В. СТajplШОТО діJI!ын.ичІногоo ~нспектора мkЬRlв~lлу ВНУТ/Рі­ повітрІ пахне осінню. До,: шнl.JX СПІР-а'В М. Т . .вY,дJКa !Вl.дIКрити саіРай, господар від­ гorолlМЗІН вана прийшл-а _ пО'відав бурхливими запевненнями, що ключі знаходять-' багатою і радіаною. Ви-: оо ІВ ДружиШи. А серце ~oгO' ІВ цей <rзс ClТислО'ся Б1,д КС1НЗlRО

Пf1ац і

ДepйRaвi 14 ясз;,

продаж~. болю, бо в саа:>аї ca·MO.ГQlH ЛНІВІС:Я вже через .край три­

pamba1: Л~ТРOlВої баІНКИ і калюЖею рОіЗТЇJКaJВtCЯ по підлозі. Вое

::Яa[ТfO'ПlЛафL і З ~~еджен-

І

=це 8

й пО'бачили' працівники органу внутрішніх справ,

14 г.р ка 'Ч'oJ"D пра- КОЛИ все ж потрапили в ГOCПlодайJ,ське приміщеІНlНіЯ. цівнНІК:И .молоч:кorrOlВарни:с 8 Та'м во1Іи внявили 160 лl1\Р1ів саМО\ГОІЮЮЇ закваС!Ки, са­ ферм. '1'ру.цівяlfИИ ообав - 8 МОГОНН1fЙ апарат, три літри самогО'ну. На виготО'влен-' язалися В.И!СОІНarI'И плаоН. НЯ браги пішло 20· кілограмів цукрУ чималО' дріжд­

цродажу держав1 всіх ви-: жів, гороху. Чи не через таКI:iХ, як В.' Бреус, у перші ДІіВ сІл~ьікоіг~даpc'ык~:: мІсяці сезону консервування фруктів браварчани' від­ IJ!PO'дуюф до 70 річчя Ве 8 чували перебої з цylКром? ЛИКОІГО ЖОШ1Н'Я. Сл.ова • дотримують. Запорука· • Друг .зеленогО' змія. одержав заслужене покарац­ УOn:!Ху добра оргаН'lза- : пя. ЯогО' ОШ'ТіР'афOlВalRО на 300 карIБОоВа'НЦііВ. Своє цlя цраЦі на всіх ничих дiJmНК'ax.

r.

ПОЛЯКОВА.. МQPаЛiЬiR1 збитюr, що завдають суcnільству 6реуси

кореепORДеВ'l иnI'r1l1.,

в~об-. СЛОВО, впевнені, окаже й аДМ'lнkтраЩя пl,дIrpиємства, . : ~ црацює Бреус. Але X"l'O Вl,дшкодує ті матеріальні і

.НО8ООО

=йому подібні?

-

.

М. НАЛЮ.

1


стор_

4

.. 11

вересня

pO/C-У·....- - - . - - .Н О В Е

1987

.

·

U

·

нтт

·

r

._М

................'.·.SТ.·J._....·_ІІІІМ .......І ... ___••••___

. .

"

,,30РЯНИИЧАС .РЕВОЛЮЦІІJ' •

....- .....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - сРевоnюЦІа етапа безприкnаДВВМ\3.ІІетоAl Історичної

пОр1lOCті иас,

зорJIВВМ '''І8(:ОМ .переidrmorо

jJКИЙ CКinIYВ армо КапітапlcТJl1JВОЇ

п.пуатацlї.

bapoдr,

ПОМIЩИЦЬКQї екс-

1

.

на чолІ партlі бlльmовlUdв, па пlдвялa 'робlТIIJI'IИЙ

клас, llPудящц РосІі -ва революц1йввй поДDИr, СТОІІВ Воnодвмнр цnlч Jlеи1в....· . . (Із Звернення ДК НПРС еДо радянського народУ.).

.

70 рОків

.

тому пере-

пам'ятних -рокІв на Бро-

МОЖlН1О зamеРШИЛ<lСЯ Ве ЛИ!Ка. ЖОБ(l'ІНева соціалісTWJНa революція, шлях

ваРЩИНі зібрaJНО багатющий матеРШIil у Брава'Р'СЬ-

до ЯR9Ї, Р/1(ЩЗа:НІИй великим Лені'Ним, був довгий.

кому ісщрИlКO

краєЗlНав.

-

чому музеї. І вседя:кУючи ентузіастам крає-

тe;wrncrrиit, позначений шибеииця.ми. политий. кров'ю багатьох тисяч лица-

3НаІВ!ЦЯІМ А. М. По:гребl()іВСЬК{;ІМУ. періШOftty дирекTOPIY музею (на '. жаль, П{)t-

би.

В. · IJJepJЮвcьІЮМу,

plJВ · ревonюц1іtооУ бороть-

'МІльйо,нй трударів коЛИШlньd( цa~cbКOЇ Росії, тієї

оцраlВЖlНЬОЇ

стюрми

народів., зазнавали не ви-

МОІВlНО ТЯЖКОГОj:ОЦЇЗ!ЛЬ!lf()- ·

го і національного rntоб-

лекня. Усе

державне

життя являло собою обур-

ливу,

наругу· і свавілля

niCltд' безправними народнОіСтями. ПРРЦВітало 3ДИ>~ · і

ха6<1рництво

Жа1~Зі,РМСЬН'О - ЧИНОВНlЩЬ-

ко.гоапарату. · Не могли люди ЗНЄ'Д!Г

лені й далі миритися

ТaJКИм бe:mpа.внИІМ, ЛОДНИіМ

СТаіНовищем:

з

го-

епа-

Лах;ували перші . променІ

ре.волюцlй1юІ

БО~Би,

то свllfИЛИ Іх слюди робочі.. Особл~ВС) поча.стіша.ли

ВООіи .· l стали колИ

маоови:ми,

революційну

бо-

.

pOТlЬ6y очолила російська соціал

деМОіНратична

робітнича

партія, створе-

на В. І. ЛенtнИ14.

кіЙно.му),

М.

д. Га-

малію, . В. Кир иче.н:ку , М. Ба.ЦдеЦbl1ЮМУ та багатьQIМ

там

солдати,

ПрО sших уряд иавlrrь не

. хоче пqц6ати.. Іх не забезпеч!уJCfl'Ь· rrе:плим ' одяГOlМ, хоча воЮвати доrюдиТься п'ри 50-гращуоному морОЗі, ВіДоова

зaadJН!чу-

вanаlСЯ Зд,;Ю/ІШ<О/М: .Запас:ніl! Вима.гаЙТе H!l.POiQ;f()['O правлііННЯ!

. Maгad\тe

Вивій-

п!Р'И'ПИНеІНіНЯ

НИ!.,

З ІСТОРІІ . НAlDОГОКРАЮ . .

ного пllZ\lНeсеlНniЯ і Ц~05-

РІР. СвlдчеНJlIЯоМ цьо-

б1nьшов.иць'Ких

дармокoro

першої

цролетарська ооліЩарHlc-rb наябїДlR'iШОГО насел~я 11рооарЩИ'Ни. Так. 16 грудня 1904

1

року

Qy.oo З3ІВедено ~ри-

МllНальну спрamу про роо-

повс.юджеlli.н.я

.ЗJIOЧИJНIНИХ~

в

Броварах

BНiДaJНЬ

в1дqзв російської

-

СОЦіал- .

демоо!раТИЧl1юl р06і'llНИЧОЇ паprrії. ЖЮlдарми Д<JIIовl-

дали:

«У нІч на 10-е ЧИiCJЮ

в містечку .Броварах Ос 7

заЦl.єю (!Мається на УВ3'3і

ТіВ РСДРП м. Києва.

98

д'ЗІНі В)Д03ви сДо заna<:них.. Усього поліція виявила JJ\PКМlрнИІКlв

лис.т1В<Ж.

Б1льшОвнкн роо'ЯOlllооаС

року BCeJJ1 Требу-.

СlLльським: пар~у. ,

ПpeдlПНСaJНИfl. Сeнrrябрь. 1905 г. реєстру 64..

,ptOOДlnИТИ . п~. ур8ДУ: Зоовиставка розтай царя не визнавати. • шована біля міського 13 ДUlНeceннJI оела Лі-. . • 11 20

хи и lНа.казания вННООНЬІХ в ненx:.noлнеlflf.И сero

.N'2 по

З-го

И1З~. Цроваров двое

не-

и3вес11ныx агита'l'OРОВ. со-

бр,али В

волостном прав-

л€Н'Ии неза,кclнный

СХОД,

'на ИQТOром обсуждали об учредителынІм

с05раюtи,

передаче · земли ЩJЄCтья-

з Гaroлева..

ГОІ'OLЛів-

СЬКИЙ комітет РСДРП(б)

ПОСТaJВИв перед

YJПрг.вою

волоаною

ул.ьтиматиsну

вимогу:

сГоголевски~

Комитет Рос. Раб. DЩ)lrЯИ

Соц.

Дем.

ГОГOn.ЄlВCКо!Му BOnOC'J'!НO-

му цравлению. КоіМшет,

дЄЙст.виЙ

Розсохи,

'он в

paocмmpeB

по

Ивана

должности

находит,

большинстце

что

спу-

не

дооустил,

и

ЧНICJIО В Брова,ры' намеpesaясь аг.и:rирова'l'Ь . в

Бopuничах.

щаю.

3ази,мье,

.

О чем сооб-

І1рис.тав 2-го ·стаяа.

12

дехе6ря

г...

1905

3а ПQpЗ!Д.ою і вкщзlвк·аМоИ біЛЬШOВJlЦЬІ{'ИХ 'arllra-

TOp1lв у багатьох насenе-

харовичем

Каm!!нич€lНl(ОМ

ТребухJtвcький

комітет

РСДРП. до С'КЛЩЦ!У якого

ко. Хаpиrон Ш.вИiЦ9R. Федір Бабич, KНPllJIo Кор. lНіенко та· LншI..В · ~

себя

ру

поmщeйc:Rий

ток І~nравнику остерсь-: CTaдlO~y ~ ЧО веІЮМ;У гово\рИіЛОСЯ. що в • ресня І ВІДчинена з 10 селі Літнаох: вna~aв у : до себе сходку Олексій Ти-. ханов. •

бary в Броварах

дкли Микола МихаЙЛ'О-. вич ГалагaJНІ, . КОСТЯІНТИН'

сКРИНИЦЯ. · Чергове засідання

Н. Д.Гуталав, · вИltЛадач:

літературно-мистець-

tНl!JзШ,

«Криниця:.

відбу-

вересня, в

редакції

АндріЙооич ·

Кагарлик,

~. іЄї:r- Юf1всЬІКИХ

гLм-!

У матеріалі п~д та­

Вирішила .зяти участь в обговоренні публlRаці'! І

почну

Із

запитання:

кою назвою,

ЧОМУ

в газеті не надрук6вalНИЙ план парку Перемоги. яи

му

І оБІцяли це зробити? Ознайомившись з ним, бро­ варчани

.

. ПІдтримую пропозицію О. Анфімова про створен­ ня спорт~вноІ зони в парку. Безперечно і те, . що потрібно · створити спеЦіальний фонд. І виникає

119

«Новего

року,

зокр~­

ма про зволікання ре­ МОНТlІИХ робіт РБУ-4

У школах НІ!

CBoro

ДlJl проведения суботникІв або недільників, як· це роблять у КиєвІ на ВІдбудові історичних пам'ятоК. А можна справу організувати так, щоб у коЖ!Ного підприємства, житлового мlRрорайону ,була .своя ',зона. в парку. І БІльше інформз,ції про ~iд будів­ ництва не тІльки в газеТі, а йна стендах міста. ДоречІ, досвя:та мІста 1 на майбутнє треба було

Н!!

.чалы;lгоo

запитання, чи не можна було б }юшти, заробленl на

всесоюзних суботниках. вкладати в народні будови міста. району? . І ще оJща пропозиція: через газету чи . в довід­ ках-оголошеннях по місту noвtдомляти про цостійні

в

вміщено­

ЖИТТЯ:., йшлося про незадовільну підroтов.­ ку шкіл до нового нав­

могли б дати конкретніші ПРОПОЗИЦії для

його оформлеиня.

нИй, .бtyв звіЛьнений з- ЦІ-.

СоЦіал - демократ Гy~:

талов О'держував аГіТацій-. ,Цу лiтtWа.тyw від ПaJliКоо-:

ВУЛИЦі:·

рія КиЄlВa •• т. І, ст.

. ,

Броварm

у·м сином ОЛЄІКІСіє.м

М1У

l3 донесень lI!pOКwo-

Черніг1всЬ80ГО

цу,

чик запам ятав,

13

що одна

них називалась .Павук

І М'Уха..

.

..

Дни

Ред!!ктор А. Газета выоднтT с

.

выода::

вториик:

(на

украинском ЯЗЬІке).

ВОЛОШИНЕНКО. 17· апреля года.

100'7·

среда,ПJlТиица,

суббота.

мистецтв Кн-

єва.

на

ве­

=

..

єзнuчоrо МYaeJO_

• _ _ _ _ _ _ _ _ __ :

(3аl(шченнябуде)::

=ському БМУ -11домобудіВНО5і}' при Бровар•

=цтва будинків у Брова­

1,

школи-інтернату.

.

НІ!

6

і

дилися

. част.ково.

Ре­

монт у школах НІ! 4 та НІ! 1 завершений до 1О серпня, у школіН!! 6

. в.н~рішні

роботи закінчені до 2В серпня, зовнішні - до 4 верес• < • ия,

до

шкот-іНтернаТІ

1

-

вересня. Заверше-

. ниЙ ремонт. спальних корпусів і їдальні, ін­

ші роботи виконувати­

Через місяць після публікації . начальник . РБУ-4 І. Сидоренко повідомив у газету, що факти, викладені в ко­

муться

згідно

деними

договорами

кінця

19В7 року. На­

респонденції,

також

підтвер,

чальник

з

укла­ до

управлінftя

зазначи;в,

що

: рах та іиших Mi~Tax ':- Київської області

жодна із шкіл до по-. чатку ремонту ів ході:

TEPMIHO~O ПОТРІВНІ;

= будма1'еріа- =

його про.ведення не бf-

монтажники,

ла укомплектована ие-:

штукатури,

обхідними

маляри,

лами,

що

теслярІ.

призводить.

до неузгоджень. Згід-.

Одинокі

забезпечу-

но ж із договором за: ються гуртожитком, Ч~15 днів. до поІІа1'куре- : рез ~-4 .роки 'маЛ~СІ­ монту замовник, тоб- меЙНІ роБІТНИКИ - КІМ• натою. б ' то школа, зо ов яза.ни~ : . Звертатись до адмі-

=

надати фронт роБІТ І: ністрзціі БМУ-ll. Уха­

передат~ не М~НЧІе 'В5 • ти автобусом НІ! 2 до проце~ТI~ БУДІВельних : зупинки . СДОМОбудіВ­ матеРІаЛІВ. Одна.к ця: НИЙ комбінат:..

..•

вимога не виконується.

.

Адміністрація.

: .

'.r-------------~ ВиісОНКQМ Рожиlвсько[ сlпьськоІ Рар та \.педко-.

•• • ••• • •• . • •=•• ••• -··1• .

Jlектив РожиlВСЬКОI вось' lІирlчно[ шкоnи гnибоко

3

сумують

приводу

пе­

вчвте­

ЛИТОВЧЕНКА

Імн. Петроаи,.. І. висловлюють щире співчуття . рlДНИІІ !'8

близькнм. пок~Йног.о, АдмІнІстрацІя, парТій­ на, пРОФспілкова ,.а

комсомопьська органІза­ цІІ ПМК·5 республlкаи-' ського виробничого· 06'-

. .

виручец1 за зданий металобрухт. Сподіває­ tlося, що нашу проповицію підтримають й інші ШКOJIИ. У'lИ1 школи ом ;$.

татов t(иевской области.

= майстри •.. . ..

редчасноl СllерТl M-itенсl0неRа

Візьмемо найактивнішу участь 1 в створеині фонду парку. Спочатку ~. цей фонд перерахуємо

БроварскЬго городско­

.

веЧІР ду-

війни, товериспа .Звцu.; всіх мешканців і госМ. ЄРЕМЕНКО, • ·й Б . і .леиРадв Ic''opbko-кра. · • те . ровар в

справи

вати на СПОРУДЖeJIНі парку разом з дорослими.

..

Перемога

н. ГРИГОРЕНКО,. Запрошуємо вектор обпсвоt JWIICII .: чір ветеранів

Наш конкретний випад

ЖИЗНЬ -орган

=кому НЯ, О 20 годині в місьпарку культури і

роо-. ·ВІД ~деться

БудівllИЦТВО парку Перемоги ХВИЛЮЄ 1 lНас. учнів міськоl середньоl ШJ(ОЛИ М З. Розуміємо, що наЙ­ краща піДтримка справи -,активна участь у ній. Тож комсомольці 1 піонери, 3О()ов'язуютьсяпрадю­

. сновАЯ

12 верес-

Клим Олексійович Дятел: відпочинку Зl'адуваВ. як ~ зІ аво- • . . б

броварчавка.

го. комитета Коммунистической партии УкраинЬІ, городского и районного Советов народНЬІХ Депу­

В суботу;

• 560, •

на користь. ' Р. ЩЕРБАКОВА;

. ГрОші,

.

для: ~-----~----'

.

всІм

12-00.-

Рада об'еднання •

пщпdльаюУ paбarи (сІстоOrарожиn

13

«Нове жи'Г-

Початок о

Москооськlй, З. і приво-. зНв У Брова.ри, де в · .н:ьо- •

броварчан на будові і про тих, хто підводить. Така гласність 6ула б

газети тя».

ниюа ЛюБRМ'OВа, що меш-.

1960 р. ).

об'єднакня

деться в неділю,

є! пOC'alЦИ.

б зробити У людних місцях . (і в парку теж) привао­ ливі стенди, 'якl б розповідали nPOХОрОші

кого

але нeбnагонаДій-;

"Обіцянки варrістю в бульбашку"

Біnьше іНформації, гnасності парку?.

= •

СЛІДАМИ НАШИХ'ВИСТУПІ~ - - - - - - - - - - - - - -....-1 комбінаті для будів'аи,

. JU(ИМ БYrи ПАРКУ?

бути

години.

20 .

r-----------., ЗАПРОШУЄ

L щюво-!

~ 'Ш'ітац1й:нry ІХ>'

:;;====-====::==;;;;;i~=====i=";;;;==::==-========"I~====-===========;;;;.;;;;;:;;;;;;;;;======-====--=_-===-;:;;;;==r:;;:::;========="l і.

.Нким

гiєHo-

'

них ПJY'Ш<!I'3ІХ селяни пере-DOIICIOДЖ,YВали листівки В : ХОВОІ . музики, присвяБров1)рах 1 МикІльській. чениА Дніо танкіста. На чOlЛil з. Федоро!М 3ar Слобідці.. 9-рlчний хлоп- :'Участь у ньому беруть

1'ОрМОЗ mpoгреосивноМ(У' ра3ВШ'ИЮ и peoruyБЛИJКаlНокому движееию в Рос-

как

леопардів

'''.

ХОДИ)ІИ до рішучих дій.

чаев . действовал ,при-IВХОДlИnН Гриrop1й . Чупс.т:рас'!1НО и тем СOЗДQВaЛ РИІІІК<І, . яким Мenьничен.- ·

син. Чем заре:коменщов3l1I

левів

:

На..

сході було ВНlpішено: не · . видних собак, лам, ПlЛ'<lтити noдатив, землю: мавп та . іиших твар"н.

го 6ynн певні явки

лах, 'НацрИ'КЛаді,

Наа:юд

ApecroвaTЬ' не удалась.

пtлnш<и

'l1pe6yxoвe,

ОмІливо дlя.ли КОМПет-' чики і в НatВlКолиШНlх ее-

= побачити бенгальських • тигрів, африканських

да.:ном було зJ.6ра"НосільсМ<ий сход пLД ronовуванням КЩа!Ка г.ригоріЯ Чу-

J(.8в у Києв~ по

демORlpaтичес.кой

.

сент.я6ря уволить Розсоху ОТ ДОІЛЖИОСТИ, иначе комитетом будут приіl1lты -мepьrK удалению РООСО-

ани Уe.JCIЗІЛИ в ночь, на сие

-

.

. . ВІДВІДуваЧІ зможуть.

писарем ХаритaнDМ Шви- .

партии..

циan

урядника,

зв'язку· з мобілі-

в. Бро-

1905

хові місцевим

нам. и т. п. агитаторов

чкнщ У

нижчих

коми:гет цpeдJl<).'I'a'ЄТ к 15

бернcыкого СУДУЗЗ3Н'ач&: : боту пересувна З00ВНще 15 JIИа1'ООзда. ставка Киівського 300-

лося.

варах Ocт~cнoro уезда ВОООВ'alНИЙ РоссиЙс.нОЙ со-

образ

запаQних

УЩ>a&l18НИЯ . о

раопpocrrp(IjНении

Tepcыкгоo повіту під час зб<;'РУ

1905

впЛ'И!Вом· года . Черни.гОвокоГо жан-

росІцсыюї революції зроcrranа · класооа CJВіЩОІМ1crrь·

pornocrпочему

ОстерсЬі<О'ГО оовіту зазна-

го є .щелО! N2 2З

. цій .нзлередо~і

ного IJIP3I&1.Iення,

Особливо актИ!В!зу\валачалос.я: .11 сего декабся боporrьба на Бров-а,р-ря J} Семипouш\И явнл.ись

,незважаючИ на протищ!ю

О'рганіlЗа-

терпНІМО в стенах

ко-

Быть

дOll!есеН!Ні IDpис.таву

1907

пЇf{

'Не мОЖет

Бров3!рщинjt: . більшоонюr гартувалн . революцІйне поповнення 'На м1К:цях. у

МеІНІТІв ми д'l3НаЄ1МОСЯ, що,

властej{,'

иезуит, наnравneние

.тоporo

РеВOlЛюцій,ною агlтацlєю була охоплена вся

щи.ні в перlОlZ\ревоJIiЮЦlй-

'poclйоыІо - тюнська війна- Н. Г, ) Qyли рооки-

Про буpeмНlі оодіУ тих

ІНО гину,ть

]Jн,шим.

' . Із зil5раних ІНИМИ доку-

ДО 70-Р/ЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ! Mi:T~e::~H!є с::::: о;.;

на граБJжiни'l\iы(, • . дарем-

Єремeqmy,

Бурхлива ХВИJЛЯ революцНвюІ 6орІ)тьбине МИ'-

пула й нашУ БровЗ!рЩИну,' де актиВ41У діялынc"l'q цровощи.лн члени коміте-

лlи. Ha'POlд'Oв1, що це вій-

з:~~:т~"::у

;•

Туркменська РСР . . На ~apKиx

каракумських

трасах проходять польо­ ві виnробувOJtня автомо­ білі «3амрожець:, ново-

. го

покоління,

пробувачів

Група

ви-

об·~дна.н.нр.

.. «Авт03А3:. перевіряє ро­ боту всіх вузлів . • ~oвoi машинU «3.43_/ /02» .

(Фотохронік.а ТАРС .

';

РАТАУ).

:

A.ВOJIO~.=

АДРЕСА РЕДАІ(ЦП: 255020, І(иівська область, м. lUJobaph;"-вул. І(иівська, 154. Т!lлефонн: редактора - 4-03-76: вIАділу·naртIМНОГО1КМТТJI - 4-0441; вlдповlАал~нorо с~нреt'аря. вІддІлу сlл~с:~кого господарства 4-02~'2: кореспондента мІсцевого ра­ дІомовлення 5-13-111: мступника редактора. вlддl"l. nрОМИС"080стl. "мстІв І ..._ С080Т роботм _ 4-04-81. .

єднання

побутбуд_ ·

ПРИВОДУ терl

.

смерТІ

lІа­

IIiJleKt 81285. офсетний.

друкований

...

його

Мар" СеРrlТани.

Друк

--._ - ~~._--~-~,~~~.==~~====~~~~~~==~=====-~----------~~~-------------Броварська )U)укарня КИївського обласного :у'правлlния у справах вндавНИ[frВ. полlграфlt І иннжковоJ 7QPгlвлl. . Адреса друкарнІ: KНJВCЬKa 06ласть. М.' Броварв. .вул. КВІвська. 1.54.

сУкрагрожитпо­ ВИCJIовnlO6

ГJ}ибоке спlllЧY'1'ТЯ ви­ конробу В . К. ПЄ1'JQкУ з

14.700

06сЯr

аркуш.

1

Тираж

примlрlDlIdв

aa.юa.nеиия н

4096.

------~-------' -­

#143 1987