Page 1

ПролетарІ всІх краТн, єднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО МІС ЬК О,

raвe'l'a .ВхОАВ.... 8

РОЗПОЧАЛИСЯ

КОМІТЕТ)' МІСЬКОГО НАРОДНИХ РАНОННОІРАД

І

17 ui'I'U 1937

звІти

вибори· в первинних

А

f

грязєв

"

тІйних органІзацІях . мІста І ра- перwи· .и"' · ·се··кретар

!lону_

Вступає

у важливу ста-

нас вінчатияе

ХХУІІІ

мІська

партійна конфереJщlя,

бу.деться

14

шо в1.:1-

л!!Ст.опада ц.р.

результати зборІВ:, яНІ вІДбулг.-

вере сня

аналІзувати

ком'lтету

Укра"l н и

глибоко про-

наПРЯ:\lКИ

роботи

1980

року по пІдвишенню

продуктивностІ працІ. виробиицтну І реалІзації продукції по -

над державне завдання. У пер-

ри первинних . nарторгаиlзаціЙ.ШУ . чергу це с:rосується заводІв

цІ!'Х, .СtIІд с~азати;· що на їх Х'І.- Кlсtь тепер .·скЛадає

165.

Верховної Ради СРСР Л. ' 1. рактер визначальним ЧИНоМ . утворено також ще тРИ Брежнєв звернув особлиьу уна- . ВI'/ЛИНУ,1И рішеиня червн.еj!оrо 81 парторганlзащП.

У нас нІчного , молокозаводу. Для пар-

(}9 8 О р.) · Плену:\fY ЦК ЩІРС. Р АЗОМ з тим; слІд вказати, Комуністи пIдходятыІ • . РО;Jrл,Я-. що партІйнІ бюро І комlтеду антуа.'1ЬНИХ питань З ПОЗИ- . ти, секретарІ партlйннх органlнІй високої ВИМОГ.1ивостl . кРи- задІй tнодl ДОПУСНі\ЮТЬ серйоз-І ~fOжна сназати, унІверситет для ПI~но'l . самокр.ИТНЧН9,. ВИ3ЮJ- ,. иlупущення при пІ дготовцІ го.

~ кожного комунІста.

немає

пІдрозділів важливІшого пи- '

БІльш

тання. як боротьба за своєчас- ~ ну здачу об'єктІв в експлуатацlю. Поліпшення роботи всІх видІв транспорту - ось голов- , на тема для членІв КПРС авто-,

Ціна

2

КОП,

ЯКІСТЬ СІВБИ­ ВІДМІННА

лістичному Зl\lаганні Й;:\·~ транторист Григорій О Вс;йович Бруєнно. При нормІ 3 гектари він з орю с

за 'день 1рантором Ю М 3-6

чають практичнІ заход~ по З'І- ловних зборІв рону. В ОКРЄ:lШХ пlдприємства,N'Q 09034, автобаз ~ ГP~'HT на площі 4-4,5 Мірнування, думки комуnl- безпеченню успІшної Робо.УЦ партійних ланках радгосп!в <Бе- ,N'Q 2 І ,N'Q 3, залІзничних стан- \ гектарІв. стІв щодо широкого кола питань підроздІЛІВ' на. завершаЛЬНО~.IУ ликодимерський. • , «3авориць" цій. Своєчасне проведення сlвСлідом за орачами SrtІ І Г py.~- кИЙ., еГоголІвський •• навІть за- б и , належна п І дготовка до оснІ Йш.1И В поле сІвачі. В д о 5партійної полІтики, робоІИ етап деся.то п ятирl.чки . СВОЇХ органlзацjй, ПРИНЦІШОБ& товн. О . Обговорю.ються . шляхи во"у порошкової металургії ньо-зимового перІоду утриманре пlдготовлений ГРУіІТ І Ф .. ї б лягає висококондиціЙ ' !~ критика І самокритика. продю(- да ,1ЬШОГО л ~вищеRНЯ е е,ктиь: ІменІ вО-рІччя Радянської Ук- ня громадсько худо и на

І т о вані інтересами

справи.

ностІ І .яКОСТІ працІ. введення. 'J раУни зафІксовано факти низь- цнх аспектах' варто зосередити

зерно.

, беЗУ:\lОВНО, збагатять партlйче дІю додаткових р. е. зе Р.ВІВ.. , ZI')- . кЬ.І .Я. вк. п. К, о..мунlстlв . Деянl . звіт- увагу .комунІстам сlльськогоспо,,життя. К ожен КОНСТРУКТИВНИЙ три~;.а~ня· суворого режиму екО- нІ доповІдІ готувалися наспіх, Д арськи·х nІ дприємств. · А ктуаль· • виступ на партійних зборах ' ! НОМІ!. П. овсюд~о пtдкрес.'1юваЛJ· без залу"ення активу. що при- ним є завдання, пов'язанІ з втІ,~

Н Н.

Дооре трудяться меХі1'" Нlзатори Троєшинсь'!\ ого вІддІЛіІа радгоспу i:\leHl Кірова, зайняті на ор анцІ грунту. Попереду в соц іа­

..

. цеха- тlйцlв будІвельних

гу на головне явище СЬОГОlIнtшнього партІйного життя І, -влас~ не, життя соцlа·.1ЬНОГО: с Ця ~ кампанІя велика ШКОЛ2,

~ • , І • ,І

ф

!

Виступаючи на торжествах в ся в усІх партlйиихtрупах, ба- QI'Bopeнo .один.адri~Т.1! НОІ!ІИХ пар- пластмас. шиноремонтного, реА,1ма-Атl . Генеральний ceKp~- гатьох ' цехових.па:рторг.а~t.38· тІйних груп •. 1. aaгaJ1ЬHa Іх кtль- монтно-механlчного, свІтлотех·

тар ЦНКПРС, Голова ПреЗИlIН

,

ОБЛАСТІ

1980 року

по виконанню планІв І зобов'лзань

УКР А

J

КИ,ВСЬКО,

приємств мають

Ml'CbKOrO

K'o'u . па. р· Т'І"І І'"

ДІЮ пол!т:ичиа кампанІя. яку у

6

ПАР Т І

CJ И Ч НО J

ДЕПУТАТІВ

НІ 143 (5074) Ф. Субота,

РО.У ф

П!J)-

КОМ У НІ

к~нференц!ях,

кожна

слушн~

ся.

що

І" не?)1М нн,?ю умовою. 8И-зв€.1IОДО спрощеного · розгляду

ПО'ударному ТРУДИТ ЬСЯ

на сівБІ озимих

механІзатор

Михайлович

1

ленням у життя соц ально-куль-

К У.1ЬТУ Р

О.l ександр

Левченко

з

~ nfн!)Лозиція повиннІ бути втlЛl'пl СОКОПj)QJУRТИВНОl роботи , Є .пРИ- факТll!, полІтичної трІскотнІ, турної програми п'ятирІчки. сіваJrьницями Мар і є ю І в практику. Це lIобре послу- скорення . ТЕ'мпls техиічноrо .-фразерст.а; Лdдекудислабо а1)' - Бойовитlсть кожної парторга- ~ ЮхимІвною Пилипенко 1 'І жить інтересам комунlстичного переоснащі>.Н, 'ІЯ , пlд:приємсп\, гу' . M€HToBa. н.о зав. дання . на на- нІзації. громадська активнІсть ~ Євгеf!lєю Юхимівною Іг-

r б УlIlвництва.. 11 ядра, вс І х комун 1ст І в зале- , ВП,):}Qва;rженн~ . пер!!довоro ,. 110- . сrупний " перIОД, 'не скрІзь було • МонолІтно згуртованою, зl5:\- · СВ.ДУ, ДОДf!ржання, л"таномУ. Т"Х- заб,еізпсчено . ат:\;tО<:феру добро- жить в!п стилю керІвництва, за- ~ • г3ченою І трудово! дис-циn.11" ЗИ.'.1.'.1 И"ОСТІ 1 дlТТn..ви.тостl. ш'о CBOt:HOro партбюро, парткому, ~ ~ • передовим . . посвlдо:.: 'к.О- нолог1чноJ ни .. "У 1"· Т ~fун!стичноro·творення. Ад! на-·. . . П"IfТ,mиJЮ спрямо' в· ан. І"т' ь -и".н ·. - ларт nНИМ секретарем. 0МУ на " ;Р' " "t' ~... б -1<ша Міська партергаНlsаці-я наВаж~ М'І8аі"fиm; ЩОПl ~зау~~J4rенЬ> НеЗl!lІЖ~Ю'ІИ змтn<Н!и ор.них .-upax, рено- ,

!

натенко. Цей екіпаж вие і"

ває за ' день насіння аа площ! 24-25 гектаРіВ п,ри Hon.ul. 14 гектаріВ. За "... "О два днІ вони . засіялИ ,}

зустріч черговому ФОРУ;\fУ кому' питаннЯ tlеРМУllйюtь у Ц~ИfТ"lна .те, Щ6: :'б,Уло' npo!e~e'Вo семl- мендуєfЬЄй всеБІчно обговорити, reKd~~~ озимІ, хлІборобІ{ н ІстІв Радянського Союзу . . 3а уваги H~ hиiIf~ ~КТИВ!Сі'І!, а вс!х' кз:ри :3 ' усіма

що минув пIС.1Я ХХV з'.їзt час, ;1У КПРС. партІйн І органі:заuН

ЧJІен!в

"атеrоріями сек- К8НДJlдатури для обрання їх на ~

партtЙ'И1fХ оргаlilмцНI. ретарlв парторtанlззnlй, деякІ 3 Ко. :vJуністи пр.о.я .......... ть 8ИСО '.:У них ПРОЯВИJlИ ха. латнІсть І на· І'й Щ ра Й ону зм І цюли орган аащ но ...· І свlдо. М.!сТь. Р03У1\"IНня' ·с ..... ".о ,вІть льmсть . 'у ре.." . .беЗ1l1 . . ""ОВlда. · І І пол тично, нагромадИJІИ цин!!" статутногро.бов'язку. У . зборах зультатІ на зборах виступаючІ. дос,вlп оргаи:заторськоІ й Ідео- партійних гРУП' узяло · участь траплялося, говорили про все. .10гІчної роботи. 96.5, а. иеховнх. парторган. Іза- . але тl.'1ЬКИ .. не про партІйну. ро97 1 б У .., І оту. таких випадках звlтно. Новий Імnyльс трудовІй І '10 ' Ш,., ~ . ' процента Ч.1ен-lв '· і ви б арнІ з б ори переТlЮрювалися . a-ітичнЇЙ активності комуністІв, кандидат 1в у ч,;тени парт І 1, як .• ,....,

.

!

дбають про як:сть ПОЛЬ04

виборнІ посади, ДJJЯ виконання ~

вих роБІТ. " Адже Від цьо. .• . Добрими помічниками Сі-

керІвних функцІЙ. А ь

го залежить доля ВРОЖ'l а.

Ц ого ·можна досягти блише .. .І" пануватиме дух критики, прин-

за т Єl умови, коли на зорах

вачlв І спецІалІстів стаЛ!І

члени поста якості. якІ ак.

циповостІ. взаємної вимогливості . ДоповІдаЧІ, учасники обгово-

тнвно дІють

ю\ вІдДІ Л КУ.

І. ЧОРНО СТАН. керуючий вІдділка.

рення не повиннІ вІдд' авати да-

. Р ядову виро б ничу flарапу . дНИНУ загальщинl , а смІливо витрудящих да.lа постанора пере б увають на о б л І ку в УІ ! о:ь- В е ЦК КПРС сПро соцlалlстиtNє кlй органІзації Компарт!У У'(- вже тут говорити про унlверси- кривати недолІки. виступати змагання за гІдну зустрІч ХХУ) раїни. Вони активно обговорю- тет партІйного життя - пра- проти парадностІ. зазнайства,

У Сіх

з'їзду НПРС • . Ко.1ентив заво.:\у ю'ть звІтнІ доповІдІ: на. зборах ви.1ьн6 БУ,10 б порІвняти подібПОРОШI\ОВОЇ металургІї зобов'я - У партгрупах l!ІисrУПИЛО 902, 'і нІ невдалІ збори з початковою зався завершнти п'ятирі чний в цеховнх парторганІзацІях - школою! На жа.'1Ь, МИ змуШЄ1f! план до 63-ї рІчницІ ВеликtJrо 508 комуністІв , ЩО складає ві!:- констатувати, щоне всІ ще секЖовтня. ПрацІвники Київської п'овlдно 80,6 І 46.6 процента peTapl первннннх органІзапІй птахофабрики дали слово додат- всІх присутнІх, а · по рядv пар- усвІдомили 3І:Іачеин,ІІ копІТКОї . ково до п'ятирІчного плану за- тІйних сфгаНlзац1Й ЦІ цифРIJ пІдготовчої роботи. На ,"ЬОМУ безпечити виробництво 45 м!дь- значно вищІ. особливо слІд наголосити зараз:

йонІв штук яєць,

ГОГ()'.'1івської

ни

карбованцІв, факт , що

самозаспокоєння. Особливу ко- ~ ри сть принесе аналІз дІєвостІ ,

партІйних рlшеsь, партІйних" зборІв, я.кІ вІдбулися у звітний

період. Детального розгляду потребують питання про змІни, які

ста.1ИСЯ · в роботІ з людьми · піс-

Про- конструктивний пllIхlд подІбнІ , хай І не част\, промахи кп~ёХО;hр~ С;~~ь:;Т~~~~~ш~~

стрІчкоткацької фабрики - ви- партІйцІв по · порушених про- не допустимІ при проведенн! ня ІдеологІчної. полlтико-вихов­ пустити продукції на 2 мlлы\:-- блем перенонJtиво свl-дчить . той головних зборІв первинних пар- ної роботи".

800

тисяч

СПМК-509 - виконати вельно-монтаmних роБІт

t ~іIЛЬЙОН 50 тисяч карбоваЮІlЗ, тваринники радгоспу сПлоскіВ~

ський.

4.450 ,.

продати

тонн молока і

держаРІ

1.875

з поtrаткУкампанll тІйних організацІй.

буд!- висловлено понадЗ4Q критична 1 них зауважень І . .'ПРOnО;JнuIЙ. ТОНН

М яса,

НайголовнІше на сьогоднІ пи -

Коло питань. яке виноситься

Н А ЗВІ1'НО:ВИБОРНИХ на суд комунІстІв, практично не .. зборах у пер~щцrих nартlй- ООмежене. Секретарям парт!й-

3 них абсолютна. t'!fльшlсть 'ад- RИ.х оргаНlзацІ~ ·· І{еобхlдно них органІзацІй слІд враховувап-а. рт..tйJm.. М. ' в.аt.ажкзм снОЮІ. ентрува.ти. 'у.Вагу. на в. у'з . лоб ' . ти специ фІ ку сво ї х п І дприємств

ресується І

на м сnях, а 'p ewra' ~ громад- вих про лемах розвитку вироб- 1 видІлити справдІ насущнІ, ЖИ- .

ським,

~ т lським

. ністи

районним

службам та

органІзацІям.

ництва

І

пІдготовки до ХХУІ

КОМУ- з'Узду . І:\ПРС. ' НеобхІдно

бачать І усп!хи, І иедолl-

всюдно

вотрепетнІ

проблеми,

-

перебуває

у

центрІ уваги первинних парторганІзацІй. ЗвІтно-виборна кам ' панІя дає широкІ можливостІ

Особдиво пlнним Є те, ЩО вони

lIянськоІ

впроваджувати почини України,

якІ ,

СПМК-509,

ченими

.

учасниками обговорен­

етап

звlтно-ви­

партІї 'України висловлює впев­ ненІсть у тому, що звlтно -ви­

нlв КПРС У ТРУДОБИХ колекти- .про соц!алlстичне змагання за борнІ збори в первинних партвах, соцlальноУ позицІї, високо- гідну зустрІч ХХУІ з'Узду органІзацІях пройдуть органІзо-

дІяльностІ пересувається безпосередньо tia виробничІ lIlляню! . все БІльше зростає роль низn, вих ланок КПРС. АнаЛІЗУЮЧИ

безпартІйними. чати до суперництва рООlтникІв, поштовх розвитку органІзатор­ Характерно, ЩО звІти І вибо- . Інженерно-технІчних . ' працівни- ської і масово-пол!тичної дІяль­ ри сприяють істотному вдоско- кІв , службовцІв. ностІ комунІстІв політичних на.'1ению оргаиlзаЦlйноІ структуКомун!сти промислових 1rtA" бійцІв партії ЛенІна.

паРТ!ЙНJЇ

го морального

обов'язку перед

КПРС., треба ще ширше залу- вано, по-дІловому . дадуть но·вчй

J1!J1~Й, У тому ч!Ю!і

і ПіДСУМ1<И виступів спортсменів І'еспубді­ ІСИ у СКJ\алі з бірних команд СРСР на ХХІІ Одімпійських іграх всебічно обговорені Ііа СП\дЬ1l0МУ засіданні секретаріату Укрпроф· ради, секретаріату ик ЛКСМУ і коде";ї Спорткомітету урср. В перемозі спортсме­ нів нашой країни на іграх ХХІІ Олімпіа .'!.и в Москві діста,lа яскраве підвердженкя

иеВТОМНI турбота

КомунісТИЧНОЇ

партіІ і

радянського ур"ду . про РОЗ8ИТОК . фі!КУJlЬту­ ри і crюрту. Вагомий вклад у цю паремЬrу внеCJIИ представники України. Виступаючи в збірних СРСР · пліч-а-пліч а посла11Цll!ofИ інших СОЮЗНИХ

республік, ВОНИ заSОtOВ!JIJt ,

осоБИСТИХ І коltiанрнх змаrання~, 75 ке-

18

бронзових.

ПРИЙИІІТО

38

ЗОЛОТИХ.

постанову,

19

срібних

спрямовану

.

на

дальший розвиток олімпійських видів сп,)1'­ ту в республіці · та підготовку до участі І! ХУІ Всесою.зніЙ Спартакізді шкодярі ;J, ІН ВсесоlO3НИХ СПОРТ!fJВНИХ irpax МОJlOді. V !имоВій і VШ .'ПтніЙ Спартакіадах народ:в

СРСР . і Олімпійських іграх

1984

року.

(РАТАУ}.

Нова ста л а

я й­ ДО

ладу на ' 3апорIЗЬКО~1У З 'l. вод! високовольтної aїJa­ ратури вироБНИчого об 'є д­ нання .ЗаПОРlжтрансф о !,­ ~iaTOp. ІменІ В. І. Леніна.

борної кампанН є генераль­

руму. у НИНІШНІХ умовах, КО.1И усІєї

пробна станцІя

всеБІчно обговорюють завдання Київської птахофабрики І орде- ним оглядом партІйних сил на­ Д.альшого ВlIосконалеННJI внутрl- на Жовтневої РеволюЦ!І рад- передодн! ХХУІ з'їзду НПРС . партlйно'і дІяльностІ. При пьому госny сПлоснІвськиЙ. по гІднІй Бюро мІського комІтету Ном­

ддя активlзацlІ з маг анн Я основна увага анц~нтується на зустрІчІ парт!йного форуму. Виза гідну зустрІч партІйного фо-посиленнІ авангардно! ролІ чле- ходячи з поетаиови ЦК НПРС центр

ЗапорІжжя.

зви-

по- чайно, не залишаться не пом!-

тання-пІдготовка вагомих тру- ки, розглядаючи ЇХ; як правило, трудівників заводу порошкової ня. ЦОВИХ дарункІв на честь ХХУІ через ПРИЗМУ партІйної роботи. металургії Імені вО-РіЧЧЯ Ра- Н ИНІШНІFI з'їзду НПРС

j

Проведено першІ випробу­

вання трансформ а то ;:нв нщруroю 220~500 кіло­

'

вольтІв .

.

На знімку:

випроБУR~Ч

електричних машин і апа­

рат!в Л. ' В . Лар!на перезі. ряє трансформатори . Фото ·0. красовсы\го • .

(фОТОХРОНI:иа РАТАУ). ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ Третя сесІя район­

ної

Ради

путатІв

народних де­

сімнадцятого

скликання відбудеться 17 вересня ц. р . о 15 годинІ в залІ засідань райвиконкому, а не 15-го, як повІдомлял о ­ ся

ранІше.

РаЙВикоиком.


*

2 стор.

6 вересня 1980 року

НОВЕ

ЖИТТЯ За8тра

Як аврали

ПAJ'ТIRН)J ,ЖИТТЯ:

ЗВІТИ І ВИВОРИ

графік

ВсеСОlOsниl день npацfаниldв нафтовоf І r830801 промисловості

-

затушуваJlИ

RРИТИ1fНА, ДІЛОВА РОЗМОВА ВІДБУЛАСЯ НА tОJIОйнRX ЗВОРАХ ЩЄІ ЦЕХОВОІ ItАРТОРГАНІЗAЦtt

У набlнетІ віддІлу головного меха­

Ma.m.-

ставляться несумлlино. Той же цев може зІ СПОКllfвою душе.оJftbl з роботи, не попередивши кеРl~~И.

нІна заводу пластмас увагу гостя не­ одмінно привертає графіН планово­

запобіжних ремонтів . В ньому чІтко визначено характер роБІт, строки . ГрафІК гарно оформлено, вІдповІДНІ квадрати сlтни зафарбовано в черво­ НИЙ колІр. Тож керІвнику вІдділу , який І затвердив графlн, просто не·

В. А.

до

товлених і унаочненнх заходів.

Однак графіК це всього-навсьо­ го теорІя, а щоденною, звичайною практикою є аврали. Прантнкою , щq не може задовольнити цехову органі­ зацІЮ , яка об'єднує комуністів віддІлу ремонтно-механІчного

якість

роботи

на

заводі.

іде

рядових

комунІстів .

- Ми працюємо, ЯК пожежники: з дня у день усуваємо аварії, за­ явив слюсар В. А. Марченко. А за ' Ці аварії ніхто конкретно не

рІєм підбиваються тичного змагання?

пlдсумни соцІаліс­

систеМіполlтичноl

цюють у цеху екструзії,

громадської

активності

у

комунІстІв А. С. Купавих , В. К Без­ нощенка, В. І. Мальцева, В. І. Кал!­ Ніна. Особливо прикро, що з вини партІЙців соцІалістичне змагання втрачає гостроту, дІєвІсть . Голова цехкому профСПіJ'[}\И В. R. Безнощен­ ко формально ставиться до підбиття у

цеху

недостатню

увагу

прид1ляють конкретності наочної агі­ тації, засоБІв пропаганди. Мальцев , відповідальний

Так, В . І. за ' стінну пресу , спромігся випустити лише три номери

газети,

реписанйх

які

хтозна

складалися

звІдки,

з

пе­

казенних,

загальних фраз .

Залишає бажати кращого трудова дисципліна . Нажаль, он ремі комуніС­ ти навіть

до службових

яких

ВІ<лад яких у чого ритму

залишається

в

забезпечення

IrpqBiA . досяг

нонкретно

не

тІнІ

tfa

вагомий

Фот0 В. Mвrollll1fa. (ФотохроН'hCa "РАТАУ).

Енер,ін придІляє

дення.

редньо

ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв відзначив : «Ми маємо найбільший

ре­

зультатах праці. З другого ISOHY, тІ ж гоголІвськІ ткалі не байдужІ до тех­ нічного стану обладнання . Словом, на

у

зборах правильно 'пlдкреслювалася необхідність структурних змІя, вста­

газу

Висновок такий. Збори проthцли в

У

блем.

ПІднятих

газовий

про­

переобрано В. Л. Макаренка.

-

-

молодІЖНі

з

(бригадир

"0-

А.

Сундук ,

групкомсорг Г. Бузюн), цеху .NQ :2 (бригадир А . Улезько, групкомсорг Є. Гайдай), цеху м;:­ (бригадир М. Хомею{о , групкомсорг С. Воронець­ ftиЙ). Це свІдчить про ви­ соку

трудову

активнІст~

юнакІв і дІвчат пІдприємства_

нашогО

Ділом відповІдаючи

тонн

на

залІзного

порошку

і

органІзаціях

ЛКСМ

УкраІНи.

Комсо­

мольцІ

визначили

головнІ

о

шляхи

винонання

напру­

р. ) Пленуму ще КПРС, комсомольцІ перf. ­ глидають соцlал!Стичнl з)­ бов'язання. Це важливе питання обговорене в усіх

жених

програм

рІшення

червн є в о

r

(1980

номсомольських

ГРУПJiХ.

творчоrо

зростання

М. ШПlРКО, секретар комітету KOII· СОМОnY.

*

має

структорсltких

слідних

мет­

і

вносять науково-до-

проектна-кон­ IнститутІ~ ,

зонрема, Києва , Харнова і Донецька. Вони успіШН::J розв'язують найважливіШІ

ОстаннІ два десятирічЧя

РАДЯНСЬRИП

-

Петро Іванович tьтняков очевидно, на

.радгоспу

полях

ВаЖКУl\асвій «КО-

своїй

він

упевкений

перемозі.

А

не

у там, на цілині. Про освоєн­

зна€

1'ому, що коли жнивна кам­

панія Підіl!шла в радгоспі до кінця, передовий КОМ­

лос:. загінками: комбайнер байнер був уже за тисяqі .1юбить простір, широкий ' кілометрів від Красилівки .

На адресу

іі погода підвелlt: тзкях тяжких умов, як цltогорічні, не було давиеньКО.

дарства надійшла телегра­ ма з Казахстану, в якій ці­ линники просили направити

участю. Тепер вам зрозумі­ .10, чому так любить про­ стір комбайнер . Сотников?. За xapaKTepo~ Петро Іва-

до них НЗ збирання зерно­

нович

все ж

П.

І.

СО'rНИКО8

ТРУДНВСJl н.зЙкрзше 3 меха-

внх · персонально

ннй прапорець:

майстер ,

госпо­

ия віками неторканих ко­ вильних степів знає ие з книг, а з життя: корікні економічні і соціальні зміни відбувалися на його очах і за його безпосередньою

маневр технікою. А тут ще

І

нашого

Со.тнико~

иїззторів. Весь час яз його !ІЗ Петро Іва~ович В1до:.tи~ машяні полум'"нів .. ер во- 1М багато РОКІв як класнии Петро

ІВ8-

котрий

готовий

НО~И'І lІіДПРУВ8В У "апру' завжди прийти на .lI;опом?­ женому суперництві . 3реш- ГУ. Практично ЩОЛІта ВІН тою, А виборов перше міс-

б~ре участь у двох кампа­

намолотивши майже Н1ях спочатку в радгос299 тони зерна. На 38 тонн пі «Красилівський,., а ПОТі'~

це

м~ншиil

ужинок

ченка,

треТЕ місце зайняв

В . К. Тарзн Jtлlбз .

Остаточних

-

тов .

Мар-

~23 tонни

У

господарстваJt

на

СХОДІ

КазаХСЬКОІ РСР.

Власне, Сотников не може інакше.

Адже '

ва, а

народився

чуйний,

'

-

я не вмію говорити ~ я вМіЮ робити, говорить він про себе . ж

і

,1іло

по­

людськи зробить, і, коли треба, за словом у кишеню

не

полізе.. .

За

це

А

пова­

жають його тут і на ціли­ ні.

Мене особисто

те, що

і

так самовіддано , уміло, майстер\!О, незважаючи на

виріс

Соткиков '

захоплює

Україна

результатів.оо- це його друга батьківши,

СОТНИКОВ ll{eне інає, хоq,

скромний,

уважний.

НаспраВ,1і

і надій­

ності газотранспортної си· стемн.

*

.

менш як за' три

праL'ЮЄ

роки,

1

велика його частина про­ лягає по території наш-Л республіl\И.У будівництві газопроводу брали участь спеціалІсти і робітники 3

Бодгар І ї . Уrvрщини , НДР, Польщі, СРСР і. Чехосто­

ваччини .

ВІн

найновішою

обладнаний

технІкою ,

су­

часними засобами зв'язку. За успlхн,

Значний вклад у розви­ ток нафтової і газової

:нснивув • • • BJ.B :на ЦJ.ЛИВJ.

соцзо­

Новий Імпульс посилен­ ню виробничої І гро­ мадсько-політичної дІяль­ ностІ членІв Спl.1lКИ дала ЗВІтно-виборна кампанія, яка щойно завершилася низових

І

тонн спечених вирu­ бів . Це вагомий тру­ довий дарунок ХХУІ з'їа­ ду КПРС .

в

мільярдів рІв газу.

СПОСІБ ЖИТТЯ

виперед­

жають плановІ завдання по розвідуванню підзем­

промисдовості працІвники

нафто в!'!·

вони

них глибин.

ня ефективності

J!

плаіо

.Союз'>. Споруnжено йог~

• • •

цьому

нафто- 1 газовіддачІ

и

десятки

в-водяться

пеРfВИЩНТИ 600 мільйО­ нів тонн. За цей же пе­ рІод країна одержить 4З5

В. ДОВГИЧ.

ПопереднІй аналіз

8 80

цеху М

ки

11

експлуа·

ків 1 газівників швидкіс­ ні методи буріння. ЗаВJ;:Я­

деСЯТОl

куБІчних

в

брали у роБОТі

заве?:

конденсат)

роком

пІд вище

Торік введено в ене­ плуатаЦіЮ газопров : )t

Великого поширення на­

ВІІ­

• • •

«КрасиЛівСькнЙ:,. то йому водити

лективи

роцІ

стіВ, розробки і вnpoBa,'tt ження прогресивної тех­ нології буріння, пlдвищеlJo

.';Іовин.

41>.

нинішньому,

зовищ на території нашої респуБЛіКИ. СьогоднІ наф­ ту і газ видобувають не Тільки в ПрикарпаТТі, а й у Чернігівській, ПОЛТ8!;­ ськіЙ, СумськІй , Харкі-в­ ськІй областях і навІть з дна Чорного моря. 3

нових продуктивннх сверд­

п'ятирічки видобуток наф­ ти в СРСР (включаЮЧI!

Секретарем цеховоУ паРТОl'ганlзацlІ

обов'язків

...

Б І льш Я1\ У

шальному

тійиого бюро заводу, тому хотІлося б щоб його члени на одному Із засІ­ до

-

завдання

тацію

па.lивно-енергетич­

добуток нафти (включаю­ чи газовий конденсат) -зросли майже у 3 рази, а

гострих І вІдвертих дебатах, що свІд­ чить про здоровий мlнроКлlмат у парторганізацП. Але ряд П1!таиь можна вирІшити лише за участю пар­

повернулися

світі

лення електроенергії І

новлення чІткого подІЛу . працІ, пІд­ вищення матеріально! заінтересова­ ностІ ремонтиинів.

дань

ознаменованІ розробкоlO нових нафтогазоносних ро­

кожним

ний комплекс . Лише за останн.і 15 років вироб­

дІ буде виготовлено ПРО­ дукції на 250 тисяч К-\О­ бованців, у тому числІ ЗО

мольсько

увагу

року на цю мету видІляю­ ться значнІ напlталовнла­

І

Про

комсо­

величезну

розвитковІ нафТОВОI І г~­ З08ОІ промисловостІ . Що­

вує

планів рапор­

пар т І я

У виступІ на листопадо­ вому (1979 р . ) Плену'!і

кІнцевих

глu6uн ЦИФРИ І ФАКТИ

Комуністична

ки силами молодІ на зам­

три

БоroРОд'lавськоJ

компресорно' ставціІ.

далеко не першяй рік ЖНІІ-

також

передовий ма­

-

"іJIЬНВЦЯ ОХОJlОДЖeJIRJI

бов'язань показує , що дn­ да,тково до завдання тіль­

' тували

тиск п1дтрвму. ВoropoW!aвchKoI

~!~~ОJlо~!..~_Бу_тевко; праворY'l~

враховуєть­

дарунок

роБІтними

завершення років

arperaти

На аВімхах: JllвoPY'l .

ГОГО.JIіВСЬКIЙ стрічкоткацьнlй фабрицІ робіТНИКИ допоміжних служб безпосе­ у

ruo-

ВОlІПІрєсорвоl ставціl.

заводу порошково! Mer~­ ~'IYpгiї відкрили рахуник одинадцятої п'ятирІчки.

1976-1980

rtрськlй дlJIЬввцl

ся. А от на Київській птахофабрицІ , зацікавлені

шов rазо­

проектlПlX параметрІв.

IOn. потужвl

виробни­

ГОТУЮТЬ молодІ

Cil1m.иоІ будови ••

КалІнін, який має бута прикладом для безпартІйних. Звичайно , секретар партІйно! органІзаціІ І нерlВництво цеху повиннІ були вже давно розі­ братися ' в ситуації , вииt!Cти питаННJ!

КОМСОМОЛЬСЬRИЛ ТЕЛЕТАПП

184

пров~дУ .Союз. -

немає друж­

праця

підсумкІв,

ocraввtl

би . Більше того, вони допускають найгруБІшІ порушення дисциплІни. Цим .вІдзначається., зокрема, В. І.

тажок комуністів цеху протягом ос­ танніх шести років , він пІдготував звітну доповІдь методично правильно, аргументовано, в критичному дусі.

спад

ДOId БУJlО ' зварено

_РОф соцtutСіВЧRИX краін. Тепер

перевІр­

Разом з тим , окремІ претеJЮ11 CJ!1Oсарів справедливІ . Апаратники В Ц~ екструзІї одержують до 350 карбо­ ванців на мІсяць, але ж це значною мІрою завдяки роботІ ремонтникІв,

рови

T~ ва p-.явеьКО-~КОIll1 кор.

на партзбори.

В. Л. Манаренко стисло охаракте­ ризував кожного комунІста. Було прямо сказано не лише про Ухні ус­ піхи , а й про суттєві недолІни . Намі­

в

Як видно вже з цих ~ауважень, учасники зборів не' вІдмовчувалися, принципово ставили наболІлі питання. Такий тон розмовІ задав секретар парторгаНlзацtї В . Л. Макаренко. Ва­

тився

Jlali&.Фр8liКbl«!ьJla оБJl8m.. два

Як уже показано на початну корес­

рекон­

несе відповІдальностІ! - ГрафіК планово-запобіжних . ро­ біт, сказав В. О. Козлик, не виконується. За яким же тодІ крите­

~шeRЬ

понденції, доповІдь секретаря Істотно доповнили виступаючі. Вони зверну­ ли увагу адмІністрацl'! на байдуже ставлення до соцІально-побутових по­ треб трудІвникІв. Занепокоєння кому­ нІстІв-робітників В. О. Козлина. В. А. Манзебура, Г. С. Чуника викликає те , що мІж ремонтниками , янІ пра­

струкція , розширення виробництва І освоюються все новІ технологічні про ­ цеси, роль служби головного механі­ ка незмІрно зростає. Але давайте по­ слухаємо

пІдходить

практlПІУ

ри, якІ проводили випадковІ ки, лише час вІд часу.

заключному

пластмас

в

Комуністи мало значення иадава.'ІИ

етапі п'ятИРIЧRИ , на старт! 1981 року. стояло особл!,во гостро . В умовах, коли

звfb!аmеil

беззубо

роботІ з комсомольцями, не в~ли реальної допомоги народнІ контроле­

цеху.

на

проведення

ють заняття освіти.

На звітно-виборних зборах питання про

слабо

безпеки,

партзборів. Начальник цеху В. І. Мишко і його заступник О. А. Рєпlи занедбали облІн, звІтнІсть, Пlдtoтовну виробництва, не аналІзують результа­ ти роботи за кожннй трудо'ий деиь. Деякі члени КПРС нерІдко пропусна­

можливо не помічати ретельно підго·

і

Сергlєнио

технікою

ДОСі"гнуті

спорудженні

ПрезидІя

СРСР

Верховної

Указом

1979

qервня

газопроводу,

Ра;(їІ'

від

року

27 наго­

родида орзенами і медал .'1-

ми 698 працІвників, я,,1 найБІльше вlдзначилис~.

(РАТАУ).

~, ЩО він , як інвалід , мае повне право займатисlt знаqно легшою роботою. Не буде перебільшекням сказати, що життєвий шлях П. І . Сотникоаз це тру­ Довиl! подвиг звиqайної ра­ дянської людини .

Подвиг тривзЕ . ПРИЄМНІ) усвідомлювати, що в дні, колн вся країка відзначає

60-ріqчя 60-ріqqя стану,

Казахської Компартії

член

нашого

РСР і Казах­ колек­

тнву трудом відзначає ці славні ювіле ї безпосеред­

ньо

на зеМ .lі цілинній.

Виступаючя в Алма-Аті, Генеральний секретар ЦІ( КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР .ТІ . І. Брежнєв чимало теп­ лих слів сказав на адресу росіян , які завжди висту­ пають справжніми інтерна­ ціока.1істами . Це повною мірою стосується і росіяни­ на П . І. Сотникова, який вносить реальний вклад у зміцнеиня дружби народів­ братів.

В. ДУДАРЄВ, секретар парткому рад­

rocny

сКраСИЛівсьКRЙ.~


.11 О

В В

ЖИТ

вересня

,

*. 8

1980 роху

стор .

J ФОТОРЕПорт_/ Трьома

збиральними

ПЕРШ ИП УРОЖАП Одеса. ДозріВ

комплексами

пеРШl'/І

урожай соиячних

ягІд н3.

плантаціЯХ найбіЛЬШОГО в республіці аграрно-вир->(5. Нl!'Чого М'єднання вино­ градарських радгоспів у

ТарутИ'Нському

На фото: переД08ИЙ енlпаж-маmиніст комбайна

КСС-2 , в КОМУніст В. і. Трохвмевко (зліва) І трак­ '!'орист М. С. цВба;праворуч кр·ащи.Й молодий

тут

раЙОJjl.

почалося

столових

збираННІ{

сортів

«перли,на

Саба. І «одеський ран­ нІй.. У найближчІ роки площа угІдь в об'єднаН'іL

водІЙ комсомолець МВOJJа Макарево; збиральний ~омплекс на ООRЯШПИRовому полІ; 1 СИ'ЛОСНlй тран­ шеУ.

збільши.ться

зи,

вона

в

чотири ра­

стане

основним

постачальником винограду

ОрганІзовано ТРУДИ1'ься загІн кор­ на поля, де виростили

На заготівлІ

соняшник та

силосу

Із

ка ЧОВНИlКом рухаються кІлька потуж­

них тракторІв. міш

соняшнику

соняшнИRУ

пІдтверджує

й

зеленої

Бони ущІльнюють су­

маси

І

сІченої

СОЛОМlі .

Відомо , ЩО соняшник надзвичаЙI:С соковитий , тому лІткІвЦ! на кожні 10 TQHH його додають одну тонну соло­

сьогоднІ дІють три збираЛЬНі комnлек­ си. З перших диlв 'високий темп ро­ боти взяв екіпаж комуніста Володи­ мира Івановича Трохименка. Дванг. :t· ця ту кампанію проводить досвідчений механізатор цього року. Комбайн()'11 КСС-2 , в вІн щоденно накошує по 100-120 тонн соковнтого корму . Ви­ сокий клас спеЦіалl'ста на косовиЦІ працІ

УЗБЕЦЬКА БАВОВНА Ташкент . Бавовнозбира­ льна пора ПОЧЗJJася в Уз­

У силоснІй т.ракше! другого вlддl:І­

кукурудзу на силос. Іх площа займає гектаРів.

627

в областІ.

маси такий ІхнІй середній !ЦОЦеН­ ний вироБІток.

модоБУВНИlкlв радгоооу .ЛітКІвськиЙ •. Механі'затори вивели свої агрегати

ми

нового

-

врожаю .

Практика минулих

рокІв пока­

зала, що такий корм добре зберіга­ ється в траншеях, його охоче поїдає велика рогата худоба, розповідає вІдповідальний за якІсть силосуван~:я помічник бригадира комунІст Басиль

-

ветеран

Овсійович Гайдак. Ретельний оБЛІк доставки кормІв На ферму тут щороку веде фуражир В!­ ра Петрівна Мироненко. І нинІ во·на

Іва,н Григорович Криваль.

БІд комбайнІв до силос.них тран­ шей, що споруджені Із зБІрного залІ­ зобетону на територіях тваринни.ЦI-­ кИХ ферм ГОСП0дарства, зелену масу транспортують шІсть а·втомашин . БІд­ МІнІЮ трудяться тракторист Дмитро Басильович Гайдак та водії члени БЛКСМ Микола Макаренко і СерrlЙ

по-господарськи

стежить

за

чистотою

кормІв. У кІнЦІ дня праціВНИця пІдби­ ває підсумки роботи ' загону, І з за­ доволенням радгоспу:

повLдомляє в

траншею

в

день

Бід чотирьС':'( грамів ваЖИ1Ь БЬвОВНИ, а 3

них землероби республіl\ll зобов ' язалися

скласти . го­

ру в п'ять мільйонів 85~ тисяч тонн! На плантац:І вийшли найдосконалІші у світі машини. Бони в на­ дІйних руках узбеЦЬКИJl мехаНІзаторів. Б таки ....

нап.риклад, як У Турсу­ ной АхуновоУ , двіч! ГеРОі1

СоцІалісТИЧНОї ПрацІ , ла­ уреата ЛенІнської преміІ. Нннlwпього

знову

року

вирІшила

не менш як

400

вона

зІбрати

тонн бз.

вовни.

КАРТОПЛЯРІ СКЛАДАЮТЬ ІСПИТ

управлІння

за

до­

ставлено наАбільше ,.- 250 тонн ся­ л,осу. А всього його вже заготовлено БІльше 2 тисяч тонн при планІ 1в тисяч. ЗаготІвля цІ·иного корму в гос­ подаРСТві 8 кожним .JI!ieM набирає .1>ОЗ:мa~ В. ДЕСНЯНСЬКИи. Фото автор&.

Пархоменко. Бони щозмlни достаВЛR­ ють по 40-30 тонн корму. Але ще вищих показник!в добиваються вoJJ1Ї Qлексlй Миколайович ПШlдюра та ІвМІ Павлович Шпак Із Броварськоl раЙСІльгосптеХRіКи. 45 ·, ТОнн зелено!

бекистанІ. до восьми коробочка

Рига. Масове збирання картоплІ почали всі аби~ рально-транспортнl загони ЛатвІї. Зливи не захопи· ли зненацька механlзатОо!

.

рів; За два' тижні до П~ чатну збирання

карт оолИ1Цf1l

,

скошено

що иа

3~

вершаль!іlЙ стадІІ дозр~ ва.ння бульб швидко зміЦ­ нює шКІрку 1 запобіN Е1 загниванню. КрІм того. абсолютна більшІсть план:­ тацІй розміщена на меліО~ рова.них землях.

ЖИТНЄ ПОЛЕ БІЛОРУСІІ Мівськ. БІлорусІя знову підтверджує репутацію од­ ного з найбільших у кра.

Іні ви;робникІв

жита. По"

розширюють

площІ

чавши масову сІвбу цlє! КУЛ'ЬТу.ри, . гос.пОдарст13&

1,1

їх

до

мІльйона гектарів. Ме­

ханІзатори

працюють

.

У

.дJlІ-три змІни, по-Lnатоа­ ському. В єдиному комп­ лексі

ведуться

грунту, с1В6а.

УРОЖАП.во: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Вона зніяковІло посм1»­

. нулась 1

ЖНИВАМИ УПРАВЛЯЄ

':IQК стІльця.

I'apne

ва поmrx, а

й тут ,

у

строгlй тиші КIiІВСЬJ\U­ го ІнформацІйНо - об­ 'DIСJJюваJJЬВОГО цевтру . порушуваЛ0 лише

1I

стрекотаНilЯ телетайпа,

дають

закладено три 1(oмn.iIeKCHI ПРОГРаМИ: .lПоле тІк., «тІк елеватор:!> І стІк

роки .

-

працює

-

-

комБІкормовий завод».

Робота людей 1 техн:ки на основних ділянках y~IO­ жайного конвейєра розра­ хована буквально дО хви­

яквй вистукував не­ скІнченні кол'О н к Іі цифр . У них і .за­ шиі)ровано. все, 'IR~) живуть у цІ днІ, про що турбуються тисячІ учасникІв збирання

лин

зернових ва КиївщиНі.

За пІдрахунками спецІ­ алІстів, рацІональне ви­ користання техніки І' по­

.

В областІ вперше. ІІі1 'УкраїнІ застосовано цент­ 'рвлlзоване управліНіf.'І збиранням урожаю за ;р ­

ПО!l-IОГОЮ оеновl

комп'ютера.

даних .

якІ

На

!Цодня

одержувалися З І усІх двад­

цяти п·яти районІв, ЕОМ складала добовІ графІки роБОТИ TOl>iB І елеватооlв, ВИ:lавала

маршрути

дЛЯ

КС' - - ' Н1ГО авrОі\юбіля. "'І пам ' ять комп'ютера

з

максимальним

ура ­

хуванням обстановки. Зав ­ дяки цьому для Інших цІ­

лей вивІльнено близь!\о тисячІ автомоБІлІв, якІ ранІше використовували~ь для

перевезення

зерна.

годжеНІСТЬ дій всІх уч~с­ никІв збирання забезпе­ чать більш як СТО тисяч карбоваНЦів

економічного

ефекту. Таким є резуль· Tat об'єднання ЗУС:ІЛЬ ки­ ївських учеНИХ- Кібернети­ ків І спецІалІстІв сІльсько­ го

господарства,

Щось

У ті

обличчі було напрочуд знайоме І близьке. Т::І, певно, очІ, у · яких дес,ь ·на самому дні осІла тиха печаль. Саме такІ очі ви­

КОМП'ЮТЕР днxaнНJI жнив в1дчувалоCJJ не тільки

присіла на крає­

які

СТР.,)­

рили і впровадили АСУ ~Жнива-80 ». (Нор . РАТАУ) .

за

людину

плечнма

Більше

немолоду,

якої

роки

тридцяти

Ольга

Менжинська.

родильним

'1

рокІв

КарпІвна Завідуюча

будинком

селІ,

патронажна

ка,

дитяча

у

акуш<=р ­

медсестра,

фельдureр і, нарештІ, за­ вІдуюча здоровпунктом на

Броварському деревооб­ робному комБLнаТl - \ тана трудова біограФія цІ,:ї жінки.

.•.

йшов

1949

рІк. МІ)­

лода дІвчина, тІльки -но З"l­

(ТАРС-РАТАУ)•

ди п!:дlбралж:я хороп.1. УСі живуть дружно, пр'ао

ЖИТИ для людоl

цюють

з нат;,щенням під

lКерiв1lИЦТВОМ

Ольги Кар.

пIВНИ. Люблять Ії І в ць~ му маленькому колектиq~

чоІ Ковал!.вСЬким РОДИЛ1;,­ ним будииКом. Довелося з маленЕ>КОЮ дqньною виІха­ ти дО' батькІв на КИЇВЩ)l­ ну ... І тут вона з повним завзяттям почала

працю­

ва·ти. НІ хвилини вІдпо­ чинку для себе : все Д,1Я людей, дЛЯ їх здоров·я. Доводилося переживати і труднощІ, і незгоди. Та вона не лякалась їх , не в,ладала в розпач. ДО,10-

магали усІ: І батьк~, І друзІ. Чуйно поставилися до неІ І на ком61,натl.

Зараз, звичайно , Усе це залишилося

в

минулому.

Оля вчилася теля ШКОЛИ.

А коли війна

ша1іУЮТЬ

І у

великому.

прийшла У крМбlнатІвському.

«ОльГа

рІдну оселю, вона сама Карпівна - невідмовна зрозуміла, я,к то важлИ'l>О людина. КарпllВна неза~

працювати для людеjt, за- м1Иний працІвник. MeH~ ради Іх здоров'Я. А може жинська працює вмІЛо 1 навернув її на цю стежи- кваЛіфLковано. Нащ ну ОТОЙ юнак-червоно>!р- фельдшер щира й сер<о мієць, що помер на очах

дечна ЛЮДИ1l:а:!>, ~ так гО',

вІд поранення. Чи може воря1'Ь. на ПIДП;РИЄІМсrв» згадки про загибель брата про неї . .~ скІ~ьки вд=ч~ спрямували її у медичний, них є за 1Ї КО·ПІТНУ що~ д.

заклад ... Зараз

вона пр:> ну працю, адже в обов яа"

це напевне не може скіі- ки завlдуючо! зати. Лише вкривається про!'lаrанда

ВХОДИТЬ І медични'l

думка повертає

1

зморшками

чоло,

КОЛИ знань .

її У

страшнІ воєнні роки.

-

..

І ПРОфIЛМ<ТИЧНо-.

ті організаТОРL:ька.

Ось уже майже чверть Повиростали дІти. Зініпрацює . о к шеРСЬКО-ЗJкушерську шкО­ ЙШЛИ своє щастя, МІсце в сто.1іtтя лу, поїхала за направлен­ житт\-. З'явилися онуки. 1 Менжинська на комбінатІ. І за цей час, мабуть, коням у Борошиловградську всІ вони не забуваюїь область. Ще й зараз, кО, свою ще не стару МатіР і1 жен працівник побував у ли згадує про свої перш! бабусю. Частенько наВlду· здоровпункті, не раз одер· жував медичну Д,)ПО:l10 :'У, кроки самостійного життя, ються у rocTI . в очах О.1ЬГИ КаРПіВНІ! Якщо зараз спитати перевіряв стан свого ЗД')· здороuз'являлися непрох ан j Ольгу КарПІВНУ, чому в:)· ров'я. Міститься сльозинки. Вони повlЛЬНJ на вибрала саме цю п::ю · пункт у примІщеннІ новnцеху. Тут збігли , залишивши на ш;:>­ фесlю , то їй відразу вl;І­ го меб.lевого умови !! .'1Я ках ледь видимі сліди. повlст·и важко. Та й ци ст в ореНі всі Не скла .l0СЯ щаслия') розкажеш в·се, що було у ПЛ!ДНОЇ праці _ Завжди засімейне життя у заВіДУЮ- житtl. БаТЬRО хот і в, щоб тишок, чистота. Та й люкіНЧИвши Київську фельц­

підготовка

внесення добри13 і

ська роботА. Три

доноро

.

роки

залишило~ь

ОльзІ Карпівні

Менжи\{­

ській до пенсії. Але вона ще пЬвна свіжих сИЛ, навІть І не збирається йт" на заСJ1'yжеиий відпоqп.­ нок.

-

C~peд людМ

ваю себе веселіше,

по!{У'­

-

СК'3,­

зала вона , радіСно усміх­ н у вшись. Серед людей і працюю з задоволенням,

60

знаю ,

що

моя

потрібна для всіх.

праі.{JI

г. ВАЩУк.


*

е вересня .. стор. ----------------~-

8

НОВЕ

року

1980

БЛИСКАВКА НА СВІТ'АНКУ

ВЕРЕСНЯ виповнювтьCJ1 600 РОКШ з ДНЯ КУЛИКОВСЬКОІ БИТВИ

Чорними 1 ЖОРСТОКИМИ були для Русі довгі РОКИ татаро-монгольського

іга.

Але й вони принесли ро­ сійському народові все­ світню славу. підтвердив­ ши його стійкІсть. муж­ ність і волелюбність. Ве­ ликий Пушкін писав: еРос!! судилося високе призиачення: ЇЇ ' неозорІ рівнини

поглинули

монголІв

і

нащестя

зупинили

на

Європи.

си!!у

самому

Варвари

Іх

краю

не

на­

Сl\тілились лишити . У себе в тилу поневолену ' Русь і поверцулися

в

степи

сво­

го Сходу ...•. Зупинивши «нашестя на самому краю Єврапи».

Русь тнм саr.tим ла

подвнг

ричного

здІйсни­

всесвІтньо·lсто­

-

значення

тувала

людству

вря­

безліч

для

єдиного

орга­

ськ! сит!' почали групува­

тися навколо ~оскви. якою у той час правив Дмитрlй Іванович, князь розумний політик і від­ важний воїн. І

r.JIиllокОУ

nо •• rи

Дедалі ськІ

'иrу воїнІв. акІ в _орстокlй бнтвІ вlд~о.",и Pytь .ІА орд М.M~

•в

,

На ,нl"ку:

КУJlИКОВОМУ

монумент ва честь перемоrи ПО.JIІ.

(ФотохровІІІ.

росlйс"кнх

ТАРС

воУнl.

8 ВЕРЕСНЯ п.РОГРАМА 11Т

-Час •. ГlмнаСТИJ[а. УмІлІ руки. З.зо Концерт.

8.00 8.40 9.00

Для вас, lІат.п. Рух без' небезпекн. ІI.15 36·Й тираж .Спортлото •• 11.30 . Наша адреса - PaJЦHCЬкий СоюзІ а2.15 До ди" проrО.JIllшенв. не­ залежностІ Бразl.JIlі. І2.35 ' Голоси вародних Івстру<-

10.00 ]0.45

сСокl.... 1 І 2 перlo.lН. сНа добранlq, дlтн! •• сЧ.с •. Хокей: сДннамо. (5eSNrI'l) cCOKI.JI •• З "ерlоа. .Зустрlч • пlс:вею.. Позаlllнченні НІІВИН •. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 9.00 Док. теollефі.JI"М.. . 9.30 ·.ШаХIІ.а ШКО.JIІ-. 10.00 'Ранко.а пошта •• 10.30 сЖитт. науки •. 10.55 Екрав CTYAehta-З_.КL AHr.JIilc.lla мо... 1 І t кур­ си. Німецьк. ·МОIІ8. 2 JY1IC.

ментІв.

14.00

ЕрмІтаж.

ц11.

ХУІІ

.

Мистецтво Фраи­ ст.

14.ЗО Н08ННИ.

14.45

ФІльм для дlтеА

. ва'

" таємниця:..

с ВІІСЬІІ""

Завтра Всесоюзннй ден. працівникІв нвфтОВОf І ra-.

промисловостІ.

Кон­

церт.

IIroll"Aa·

ча

IliИЙ на J[a,ky-. 18.15 док. тмефlЛ"м cC.panlCIoKa .иши.ка •• 18.30 Люднна І '1.1108. 17.00 Концерт Дер ••Ullro ...

uмб.JIЮ

захсыІІуy

В . БекеТОВL МУ.JIьтфlльми. Пісиа залнша_тьtII

21.00 21.40

s ...

КраІн_ва.

ЧемпІонат СРСР з ·

KIBHllro

спорту. ПОДO.Jlания пере­ шкод. ПІІ закІнчеин! -но.н-

Иf'. П.РОГРАМА УТ жr.оо Новннн. 10.15 ФI",ьм-концерт сОllр83Н,.. 11;30 сПалlтра-. З краю Піро-

·

смані.

,2;0О сДоброrо вам

Виступ ае танцювальннй

12.30

здоро.· •••

МO.JIда.ськ • tI ансамб.JIЬ

,Жок_.

213.15 ЗустрІч з наРОАНИМ артн­ · стом СРСР д. БаніонІсом. 14.25 Муз. фІльм с Все стане танием_.

!5.00

В.

Мхlrарян.

бабусю_.

сПоверн!ть

Внста••.

'ВИТОКИ •. ДО 60-рlqч. МлІ. ївськоУ AOC.JIiAHOЇ станиlТ са­ дІвництва іменІ Л. П. Сими·

18.45

ренка.

17,25 17..50

.Орера_ В"7.0ДИТЬ сРоздуми

про

С.

РСР.

І

тuцю

Ка­

Концерт.

Те.JIефl.JI." cJllтa lІуolО

В

19:25 .НезвичаЙниЙ UIIцерт •• · Лялько.а .'ст .... :/1.00 .Час-. 21.35 Концерт Є. Нестеревк. І' В.

пlс:нl

Турrеи... СНUolібНИК •. Фlдьм-вистааа МХАТу. 1.9.15 сЗдоро.· ••. 20.00 Вечlрн. каап. 20.15 Чемпlон.т СРСР . . .erllllf

еФlр_.

наставннцт-

80:'.

18.30 cAKTya.JIbHa lІ.мера_. !9.0J) Хокей. ,Дннамо. (Бер .. lн)

Hawa адреса

І телефони:

деВ

11.00 сЗдоро.· ••• {1.45 • Ранко.а ПIІШта•. 12.15 Наука .І техніка. KlвoJКYP' нал.

Сlльс.ка rОДИИL Муанчний ІІІОСІІ.

Те.JIефl.JIЬМ сЧер.оне І чор­ не •. 5 серІ •• 15.10 Док. телефіл ... сРепорт" З Небlт-даrа ••

flсесОlllSllиl ден. працl.викІ •. наФто.оТ

15.40 CIooro.lHI

rазо.оТ промнцо,остl. 15.&5 Концерт на ааМ08"'енн ••

16.40 К.JIуб кІНОПОДОРIІ.еl. 17.40 МУЛloтфl.JI"М сМІШОIІ лук •.

18.ОО МlжиаРIІАна

.15-

паВIlР.МL

18.45 Балет О. Г",.зуно.а сРIА­ монда_.

.Час-. ЗаКJlючннl lІонцерт фести­ .алю естраАВОЇ піснІ • Со­ потІ.

21.00 21.35

22.&0 Чемnlоиат СРСР ro спорту. Вмиlнl

з

кіНВ0прн, І

анУзд"и.

ступ

BYn.

Ни'вська,

154.

_итт.

об·IІАнан". М.. Горе.а.

еаа.,

12.20

,ДюЙмо.оqllа..

Ляльков.

.иста.а.

13.20

13.55

14.5& 15.55 17.05 17.&0

Концерт ""аснчноУ музнп. .Сла.а солдатс"ка •. сПісня скликаll друзІв •• Телефl.JIЬМ .А,lз-. .Грані

пlзнанвя ••

Концерт ВОКaJIьио-lнстру, ментиьиоrо авсамllлю сЕк· спреС_.

сВlтqнзно

18.ЗО К!иопроrра .. а

мо.

неозора-.

19.00 AKTya.JIbHa KaMepL 19.30 Лlричиl мелодІі. 19.45 І. гОфф. ,РомаШllа JlЮСТОК».

кримських

генуез­

цІв. влІтку 1380 року він рушив на Русь. Дмитрій Іванович, дію­ чи енергІйно і рішуче. зі­ брав на той час приб.1ИЗ­ но

таке

саме

llео

Вистава.

ne-

НОВИВИ.

НА

(КОВСаратовського І ба.JIету) . худо.ни-

кІв.

10.55 11.25 12.25 )4.00 14.30 15.15

ТворчІсть

Оче.ИдНе

ФІльм

клюqи,,_.

артист

СРСР

І. I.JIЬТНСIoКИЙ чита. по.ість М. В. [orollA сСтаросjliтс"кl

.БІ.JIЯ тєатральноУ афІшІ •. Веqlрня казк •. Вечори камерноУ му'ИIІН. Док. теJlефlльми.

Короткометражиl

П,1ан' Дмитрія

. pell,aKTop

листІ.

1.-3-82; •• ст.

І

мас080У

роботи

гарячих

говориться: зброя золо­

стукотять

чермені.

щити

Гримлять

БУ,1атні,

блищать

шаблІ

гострІ біля голів моло­ децьких. Ллється кров бо­

і

по сlдлах

котяться

стали на

s

оркесТРІІМ.

По

рейськоТ тичвоТ

коням

передового

rpaMa. 17.30 До ЕОО-рlqч.

під

ПОЛКУ.

ко­

татари

запалюючи ополченців

досягти

поча.1И

ких. рив

ХОЧ

якоїсь

ми:

зика.

2

дача

І.

13.20

Н08ИИИ. Доброrо .ам зАоро.· •• .ГранІ пlзн.нн... "аукСІ-

Го .. ер.

курс.

.Одlссеа..

ніА. Т.оя

"енІнська БІБлІотека. .Матерlалl,м і емпlріnowC"":-I'''I"'''

15.50

.~

фіJl"м-коицерт

П.JIаитацl.z

18.ЗО .Актуа",,,на

,

да.

і

30 вереоня -

ар-

Житт.

4

О. СИДОРЕНКО, каидидаr lсторlІЧВВХ наук

(РАТАУ).

КРИТИЦИ3М.. Передача 1. 16.ЗО Екраи учителю. ' фIЗИ." 7 КІІ. )7.00 Мри ••• 6 IUI. 17.ао Росlйс"ка мова. 19.00 МІжнаРОll,ниА туриlр з х"" кею

Н8

ra,eTH

приз

.Сове.,.

скиА спорт> . ,Сокlл. (Кп. Т.) .Трактор_ (Чм" біис".).

21.40 ТелефІльм -Інженер ПРQ~ чаТ08 І. серІ •. ДовІдкова

22.45

.~.,.

-

C.JIужllа.

.,.~....,.

_ _ _ _ __

5 жовтня «Чужий •. в 11. 13. 15, 17. 19, 21

7

вересц

рову об

ШКОЛИ,

міста та

камера •.

підприємства.

району

громадян

у

виставці

Запрошуємо відвідати нашу виставку.

Броварська рада УкраУнськоro rовариства

охороRИ

.

првро~

Peдaкrop є. Н. ФЕДЯ~

Колектив БР08арськоrо районного .ума зв'АЗКУ .ис-

науки.

ським

иовича

сНовая 8арекоro

r

Пав.1еика.

вважати

•• ЗRЬ. - Ipr'R Вро· ropOllCK .. ro ко"итета

v.·

П'ртии

рIииы.

8 p8AoHHn,...

І:орnлскоrо

СовеТО8 Киевско/!

N~

277820. видани/l V 1971 роиl КИТ\If

механіко,металурrіl!ним

J(о .... уНllсrиq('с.О/l

2

І

ловлює rлибоке спіВЧУТТIІ rO.JI081 мІсцевого комІтету профсПілки Деркач А. Ф. 3 приводу смерті П lІатька.

Загуб.1еНИ~ диплом З ФlоІІЬ-

Друк 8ИQOUl, Обc.u

і

участь

квітів.

НА ОБJ1АСТЬ

П8рnlьоro

rодвиl ва жит­

установи

взяти

"ерер.l­

с"ка бит ••. 10.35. 11.35 Би.JIИНИ. 5 1101. 11.10 НаУКО.О·ПОПУollярнl

11

Товариство охорони природи запрошує всІ

Дніпропu­

сIСКIІІІК •••

В

1980

ловому . маСивІ мІста бlJJJ1 райвиконкому JЦ­ будеться rpадицlйне СВЯТО КВІТІВ.

Школа І творЧlсr •. Передача 5. 10.0& Сто!,!нкl ІсторlТ: 1(у.JIИК?-

1154.

єди,

держави.

Повідомлення

сСиlllрсьо

1904-87.

.Бр~ар~. ~рукарlИ1 J(иїасьхoro oблIю.IIirрафввдаву. 11. Броварв, вул. Київська.

ної Руської

ри.

9;05. 14.20

аІ.....І..

роль

утворенні

годині.

8.35. 9.З5 Мтрономl.. 10 ІІА.

реааКТIlРа,

в

Початок сеансів

(ТБІлІсІ).

8.05

посилила

~оскви

сГніздо на вітрі •. Тdлліи. сНе крадьте моє! дитини •. США. (Діти до 16 років не допускаються). 22-25 сЗолотий ПОЯС~. ~eKciKa. 26-29 ~Леопард на снігу •. Англія і Нанг-

20.45 • На добранІч. АІтн! •• 21.00 .Час-. 21.35 УкраТвс"кl MeJloAIТ. 22.00 ЧемпІонат СРСР з фvтllll­ "у: .Пахтакор. - сДина­ (1(иТа).

земель.

15-17 18-21

ЧемпІонат СРСР з .утбо­ "у: .Шахтаll. сдинамо.

19.00

Tafapo

му щrзволен,ню від ського Іга всіх руських

с~осфільм •.

Лlовlвшиии.

фl",IоМ

повно­

К1НОІеаІР lмев1 Т. г. Шевченка С~ОGфіЛЬМ:,. сАртиста).

су.енlр ••

Муз.

Орди

поклала початок

5-7 .Життя пройшnо мимо». 8-14 сПрощальна гастродь

РОВЩИИИ.

18.00

підірвала

Золотої

На екрані у вересні

17.30 Cnl.a. Л. ЮрчеНIІО. 17.45 ВахтІ. вро. аКІ. Н. lІур.ко­ вих

і

~I-"'..?'~".q-.:--

Н08НИИ. 18.IО.СрlбниЙ дз.lнІІ'ІОIІ •. ·.

зацlях

Пере-

назавжди

могутність

Екран .JIlкаjJЮ. Диха.JIЬна реаиlмацl •. Діаrностика І . .JIіку.ання гострих пне.мо-

. 16.00

киА

А головне значения п~

npllrpaмa.

Док. теJlефl.JI .... Шкl.JIIоНИЙ екран. ІсторІ •.

16.40

ФІ·

поем

ремоги на Нуликовому по­ лі полягало в тому. ЩD

14.&0

21.00 21.35

10.00 10.1& 10.45

евкаустнки..

легенд,

пісень.

засади вда­ полк. яким

.ТаЕМНИЦ"

RуликовомJ

прекрасних

русь­

сСхlдна мінlатюра_. Студентам-заочникам.

12.10

КIНопро­

УТ

тІснити

І тоді з свІжий

на

полІ ще раз пІдтвердила беззавітний героУзм рус&'! ких воїнІв. їх готовнІсть

вона

бит.и. . 18.0& ХХУІ З·УЗАо.1 КПРСrlAHY ,устрlч. • Н. ІРlднlІ AiJl.Hul БАМу •. 18.45 tboroJtBI у c.{~. ·а.ое СПОРТНІНІ. nporpSMa: чем­ пlоиат СРСР S футбоolУ: СТllрпедо» (М). UCKA. 2 тайм: .Сп.ртак» .Д.".­ мо- (М.). 2 тайм. )І пер"о­ .1 І по ,акінчениl - чемпІо­ нат СРСР а ·.JIerlloY .ТlJеТIІ­

ПРОГРАМА

історІю.

Битва

ки,

.аlllв­

.Час •. Концерт майстрІ. MII~тецт. у КОollонно ..у зиl Су­ диику спІдок. По заlllнченвJ - CIooroAHI у світІ.

в

1

ри

КуликоаськоТ

мер~ви~

під цим іМ' ям він увійшов

вступили в БJЙ з силами великого князя. Сам він в одязІ рядового воУна бився у '. самій гущІ сутич­

НаРОJlИIІ-Демокра­

Респуб.JIіки.

скривавлених

до останнього. не ШКОДУI()j

•.

лося

чеинl НО'.НВ. 14.30 Новиии. 14..50 ДОК. фільм ,Отче пме •• 15.35 МаМИНІ школа. 16.0& МO.JIОДЬ на .ІІН.'Х. 16.25 Hapoll,HI ММОАіУ. 16.40 До Дни проtll.JIошеИНI КО­

кі­

чи життя. боротись за сво­ боду своє! землІ. Про ух подвиг було складено f досі. складається чнмаЛD

своїм прикладом. ДоВІО жодній з сторін не вдава­

Нулн:

50

цІлих

кова­

тІ. груди до грудей, кінь до ноня. Немало воїнІв загинуло ПІд копитами. Та от на лІвому флаНЗі тата­

І

ворога

лометрів І .повнІстю .р()з­ громили його. ~амаю вда­ лося втекти, але невдовзІ

шоломи

тому. щоб не дати воро­ гам з·єднатись. На сві­ танку 8 вересня його пол­ ки перейшли Дон біля впадіния в нього ріки .нео

прядви

вали

мечі

Пробившись крізь ряди

Іванови~

полягав

.IДП08111,ал .. н.І секретар•• IААі.. сl"ьс:"кпro roc;ПCl.8арстаа, IIICo.e8CIro раАIОllllвлев". 19-3-18; .LuJ..I. 1QI01І8ио­

1'04-47;

по

переваги. Билися У тІсно­

насамперед

ПРОГРАМА

Ц...

AJl.

кро­

1

Н08ИИИ.

8.00 сЧас_. 8.40 Гlмнастнка. 9.05 ФІ.JIЬМ • ВІЙсько.а Ta~MН1fс.lтІ т.арин. Р. Г",lер. концерт

один на

у

ча

МО.

фl.JIЬМН.

ПОНЕДІЛОК . 8 ВЕРЕСНЯ ПРОГРАМА 11Т

10.ЗО)l

чена,

напере­

йшли Оf(ОЮ.

врозтіч І зім'яла свою ж піхоту. Почалась панічна втеча. РосІяни переслlду~

здобуrу перемогу його бу. ло прозtlано Донським, І

пита

ті. і. не поспішаючи. йшов задонськими ' степа­ ми, щоб зустрітись з пол­ J-iами литовського князя ЯгаЙ.1а. війська Яf(ОГО

помІщики».

Концерт к..ародноУ артис,,­ ки СРСР О.ОбраЗU080У. . 18.20 Док. тe.nефl.JIЬМ сНе по",е переІІти •.

17.85

19.00 20.00 20.15 20.&5 21.40

виступив .

кІн­

кинулась

написаному

позолочені

різ ворогові. який не че-. кав подІбно! сзухвалос­

Татарська

подалася.

тІл. Ннязь був живий. ЙО<' го тільки оDЛУШИЛО. За

.Комунlсти 8О-Х.. з.lти І .ибори • партІйних орrаиl­

ТворчІсть народІ. свІту. 'Д.JIЯ Іас. батьки_. сМузнчниil калеАдоскоп-. !О.іЮ .Супутник кіноrollАдача_.

16.20 Народиий

швидко

битви.

нота

ПИ

них

й

лю

вопролитною. У сСказан­ ні про ~aMaЄBe побоІще ••

гатирська

князя.

нього

українськІ та БІлоруські загони. ' З цією силою він

неАмовlрве.

.ЗолотиА

до

вла­

тиск резерву' вирІшив до­

на диво жорстокою

17.00

ЮННХ.

-

московського

Приєдналися

11.30 11.40

9.00 Док. фІльми. 9.45 .Mo.JIoll,l rO.JIOCH. . церт солістІ. театру опери Розповідl про

визнали

80'ПОПУoll.рна

ОБЛАСТЬ

10.15

ду

які

досвідчений

руський воєначальник бо­ ярин Дмитрlй Боброк-Во­ линський. Нестримний на­

одного 1 обидва впали мертвими. Почалася за­ гальна битва. Вона була

налетіли

слІдах подій, «Дзвенить

ополчення.

командував

вІн був убитий в Нриму. Не могли знайти 'після битви 1 Дмитрія Іваноsи~ ча. Лише пІзнього вечора відшукаJ1И його серед KY~

ска ну

кн.

20.45 • На Аобраиіч. дІтиІ •• 21.00 .Час •• 21.35 Продовженвя внставн 'РІ)­ .. ашка "tiез пе.JIЮСТОК •. 22.30 Чемпlоиат СРСР з .. erlloY атлетики; По закlнчевнl -

IІОl.!еСnОИJlевт востl.

дире.то­

МУ3llчна nporpaMa. До .ас а , iJICHltMH. ТелефІльм сТр.­

11.30

М. 'роварИ.

[eHepa.JIbHOrO

ра ' виробничо,о . с)lкрнафтв. . С.

ТЕЛЕФОНИ •

255020.

загони

блискав­

СПОЧаТКУ, ян було за­ ведено у тІ часи. відбув­ си поєдинок руського бо­ гатиря Перес вІта і татар­ ського мурзи. РозІгнавши коней. вони на всьому

тисяч) віЙсько.

(100"':"150

до

вмерти.

до якого входили в~ликі загони зНавказу 1 По­ волжя, а також наймаиі

фн

Ранковий

ПРОГРАМА

зуl

~амай зрозумІв, що тре­ ба якомога швидше пока­ рати непокІрних, інакше вони зовсім перестануть з ним рахуватися. Зібрав­ ши ВЄJIичезне на т!,. часи

ковому полІ. Іх поява бу-

10.М Cl>Oroll,HI Всесоюзвна день працlвннкІв вафтою'! І rазовоТ промиc.nо.остl . ВИ­

,1.11'"

8.00 сЧас •. 8.40 ГІмнитика. 9.05 Спl.а. М. I:.1иllollыllll 9.30 Буди",,,иик. 10.00 C.JIY_y Pa.uHCUIIMY Сою.

12.30 13.30 .14.00

відмовлялися

ПРОГРАМА )lТ но.ини. концерт.

10.00 10.15

....

НЕДІJ1Я. 7 ВІ!РІ!СНІ ПРОГРАМА 11Т

дииою.

e'l.50

РосlЙс.ка мо.а. фі.JI"м-концерт cCIIIT. ао­

ат",етикн.

1~.45 У свІтІ тварнн. І7.45 БесІда ПО.JIітичноrо

]8.15 2&.45

.ТместадlоН ••

17.30 ,.

16.10

зовоТ

12.М КІнопанорама. 14.00 .На аренІ IIHPIlf»_

14.45 15.15 15.4&

ЗЕ!;о.ІлІ

росій­

ро-монгольська паразитич-

20.45 21.00 21.35 22.10

СУБОТА.

частіше

платити данину золоrt1t Орді (так називалася таТ1-

РАТАУ).

-

на

земель. ,

духовних

нІзованого виступу. Росій­

rOPAocTI

князівства

річці Вожі розбили вІй­ ська хана Бегіча. Після цього верховний золото­ ординський воєначальник

тись.

умови

• "ам·.­ .10 paTBoro "од­

ковського

подібною

ки. що . сяЙнула в ясному неБІ. Військо стрімко пе­ регородило дорогу орді ~амая. Шляху для вІдступу У руських не було. Лишало­ ся або перемогти. або

пінностеЙ. давши можли­ вість іншm європейським народам вільно розвива­

І

Російський народ ні на мить не припиняв бороть­ би проти загарбникІв. Од­ иак тривалий час вона мала характер стихІйних розрізнених повстань. Ли· ше у другій половині ХІV СТQ.lIlття створилися

ТУJlьська оll.. асть. Сотиl рокІ. жи.е І .Ічно· житиме

ла

на держава, що закріпи­ лася на берегах Волги). У 1378 році вІйська Мос­

Під його прап.орами йшли· воїни ~OCKOBCЬKOЇ, Яро­ славської, ~ypOMCЬKOЇ. СтародубськоІта інших

матеріальних

тІ народу ПO'lУТТR

ЖИТТЯ

народиыx абoll'<:ТИ .

Іе,нікумом недійсним.

r83eт.

ім"в

8ИХО.IIВ'D

Євrеиа

,

lвіЦ

alaтoPClllo

середу. П·ВТИИІІ.ю та сУб0т7.

депутатов

DO,ІІОСИ формату А,.· Тираж

иа

IИАекс

n,800,

Зам,

61964.

5354.

#143 1980  
#143 1980  
Advertisement