Page 1

РІК ВИДАННЯ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

31 -А

.N'!! 143 ( 3141) ЧЕТВЕР

3 ГРУДНЯ р.

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАйОННО! РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИ'іВСЬКОІ ОБЛАСТІ

13

Ц:ІНа

ЙДЕ МІСЯЧНИК ВИВЕЗЕННЯ ДОБРИВ

zрудня- день виборів народних суддzв

ЗВЕДЕННЯ

КРАВЧУК Степан Данилович

року (в про,цеtнтах ~о заtвдання)

1970

народного суду Київської області

Назви

го народного суду, де працює

КРАВЧУК

член

КПРС

Виконавчий комітет Бровар·ської ра­ йонної Ради депутатів ·трудящих зареє­ стрував тов. КРАВЧУКА Степана Дани­

1меrні

ловича кандидатом у ~народні судді.

КІВА Діна Петрівна

З 1956 по 1957 рік навчалася в коопе­ ративно•му тех•нікумі в місті Якутську.

З 1957 по 1958 рік працювала секретз­ рем нрезидії Верховного Суду Якутської АРСР.

Тов.

В 1957 році вступила до Всесоюзного юридичного заочного ЇJі·ституту, в 1960 році була переведена ~на заочне ·відділен­ ня юр;идичного факультету Київського ордена Леніна держа~вного уні;нерситету ім. Т. Г. Шевченка, який закінчил;І в 1963 році.

З 1960 по 1963 рік працювала в Києво­ Святошинсь·кому районному народному суді Київської області на посадах старшого

секретаря

суду

та

судового

вико­

навця.

К І В А

Д. П. обрана

народни:\1

року.

Виборці Броварського району висуну­ ли тов. К І В У Д. П. кандидатом у Н(l­

родні судді Броварського районного на­ родного

.райно.му

суду.

Виконавчий комітет Броварської ра­ йон.ної Ради депутатів трудящих зареf:­ стрував тов. К І В У Діну Петрівну кан­ дидатом у народні судді.

ТОВАРИШІ ВИБОРЦІ! Голосуйте за кандидатів у народні судді!

по

8,4

8,3

<<3ап.1аrвний>>

6,6

мі;зерну

Ради депу-

ЦЕНТРІ

ОрrаІНrі.зонано ; на ІШСО>ІО:О\І\' р:.вн: пропеrсти вибори нарQ.1ІІІІ'\

лише urв

дарствах

ОстаrнІНі:\'І

припинили

rt:н. Партійни·Ї! ІЮ\І:тет перег.тяrr\·в і ПОіПОІВІІИВ CK.13\;l. а,r:тато­ ·р:.в. Нин: їх робота пом;:тно а·кти:R,:J·)"ВІаJшся. На фер,мах, у

су:rд:в

rr·a

та,ке п;пз.ння сто•я:rо Зrбор-а•х парт::їrrюї оргаnіз І-

н·:ї ра,_д,ГОС.Пу «За ВОj)ИІЩКИЙі>, які в:,..1бУ.ти.ся І!Иі\ІІІ .rнюли. Ч:rел па,рткоr\ІУ т. До6ре.1я П. r. про(нформу:ва.в прищ·тн·:х прл СТ3'Н .п(ІД,ГОТОВКН .10 ВИІбОр'Їn. В=rн .:ЮК'ре.ча в:•..1]'!ІЗЧНВ, ЩО 13 се.т: ст:во·рено і д:є а•г:тпуІНІКТ, ск.тадені описки вибарців, під-

.L\0

GpІvrar.l.a,x,

на

дваrддятиrхатІ.;ах

ПР'О во·;щт ur,я бесі,ди, пр асвяче-r і Ішбора,:-.І нар•О..1'Ни.х су.1,д:в. Ча,сто внсппають пере..1 ви­ блршвш аг:тато·ри вчителі П. Бр:~кез, К. Ка ..'J.;'н.:ченrко, мо.1од.і

ВИбОРІВ

грудня - день виборів народних суддів Української РСР. Діяльна nідготовка ве­ деться до цієї nодії в селі Се­

13

миnолки. Працівники сільради за доnомогою активістів скла­ ли сnиски виборців. Придбано і виготовлено необхідне майно.

На агітnунктах чергують агї­ татори вони nроводять з від­ відувачами бесіди про радян­ ську виборчу систему, про рі-

Євтухівна Веремієнко, Григорович Більський, Юхимівна Затягалова, Григорович

Василь Олена Василь

Пінчук та інші.

радгоспі

залишилось

·вИІв.шти

124900. Отже,

поr-ш.д .сто тиюяч

сериозно

:тонн

Щоб ,сл;ра,витися ,з

даrшня:м,

гасло-

поста,вились

добрив.

цим

зав­

потрібно до.норінно

ребудувати

:робот1у

re:VIrпax

ІВ

у•сіх

при

цього

пе­

го~с­

НИІН.ішніх

дося,гти

'Не·мож­

ливо.

'

Будівництво районної .пікар~ні вступило у завер-

Іf

шальну стадію. руді;вельники БМУ-39 та субпідрядних організацій доклаДають всіх зусиль, щоб

відкрити її днері до нового

·~

1971

року.

Значну допомогу в цьому падають їм

комсо-

мо.пьці і молодь промислових підприємств, устанон

та шкі.п міста, адже ще в .лютому райко:м ВЛКСЛ1 ОГОЛОСИВ будіВНИЦТВО ЦЬОГО об'єкта КОМСОМО.тІЬ·СЬКО-

І

молодіжrною будовою. З того

часу

юнаків та дівчат відпрацювали

І

близько

t

t f j

тут по

ДНЮ.

1

працювали на будівництві дороги, яка з'єднає лі-

І

М~инулої субот~и та неділі 85 :\1олодих робітни~ків

І f

t

t t

1500 f. робочому .

f

карню з вулицею Київською. ТіJ1ьки в суботу під основу дороги було укладено 150 кубометрів гр~l-

і і

стрів Б.іV\У-58, яких очолював виконроб Борис

6 !

вію. А в неді.пю під керінниц-гвом досвідчених маи-

Де-

миденко, юнаки та дівчата уклали 390 тонн ас-

фа.пьту.

складі працю-

ва.па комсомольсько-молодіжна брл·гада Валентина

f f І

і

Анніпіра з ~заводу торгове.пь'Ного маши!нобудування. f

Вона й вийшла переможцем серед і~нших молодіж- ~!

них колективів.

Па~рті,йн:

з{)О'Р·И

rrаІфес ..т·и.1и

:~ахо.rи по да.l·!>ІLЮ\ІУ підне·сеr~­ ню ПО.:ІЇТИЧ'НО-\ІЯСОRОЇ та ВІІ­ ХО'В'!ЮЇ роJ>отн серед р·об:тнн:к,;в

Р3іJ.ГОС!П'У,

ро3·горт<иrню

стичн.о·го

змагання

на

••

0

• •••• •

• •••• •

УtJаСІІИКИ ХуДОЖНЬОЇ само­ діЯЛЬНОСТі сіЛІ:>СЬКОГО будИНКУ культури в день виборів висту­ плять зі СВЯТКО-ВИМ КОНЦерТОМ.

Виборці села одностай~о від­ дадуть свої голоси за кандида-

тів у народні судді до Бровар­ ського районного народного су­ ду.

С. ПРИМИЧ, діловод сільради.

• • • • • - , . . ,._,~•••...,ос;~·-~

АВТОБУСНІ

че·сть

парткому.

8881 •

райкому ЛКСМУ.

КІJІЬЦЕВІ

со·а:ал:­

з'їз:дv КПРС. . В. ДЖЕЖЕЛІй, член

-~· •

f

К. БОйКО,

заворг

но.

ГОТОВІ

шення Партії і Уряду по даль­ шому змі1~ненню соціалістич­ ної законності. До послуг ви­ борців необхідна літера­ тура, свіжі газети, журнали. Лктивно працюють агітатори Марія Іванівна Швачко, Тама­ ра Савівна Василенко, Галина

у

• І(ОJІСОІІО.ТІЬСІ.КІІН 11 едІ.JІІ.ІІІІІі

ІЮ\І \"Н :rстн, :\Іеха 11 ::JІ(ІТОРИ А. Не­ стеренко, А. Донга.11,, В. Мах­

XXIV

,робо:ту

з

чому;сь

<<Плос·кіІВСЬНИІЙ>>. Тому й не rДИВно, що в ЦІlлом.у по радгоспах за~в,даНІНЯ rміся:чrника виконане за ,п:.вrм.і:сяrця .тІі.аьки на 17 цроцентів, а по району вивезено всього 24119 ТОІПІ при завданні

листо-пада

он,ремиrх

ті.аь.ни

часо:\'І

• • •

УВАГИ

готов.тен·а неоІбх.~дна документа­

транспортують їх

,кілнкість,

16 ·ІlРУдня. Яrк rВИІдJНО із зве-~ подарст,вах, бо

дення,

беруть участь

місячника радгос­

::~івсмшй>>, 'іr:мені Що,р.са, <<3а,во­ ри:цьrшй>>, .а 'В радго·спа,х <<Вели­ КСЦЮ'ІСІРСький>>, <<БобрИ.ЦІ:ШИЙ >,

На уrкладді асфальту в повному

в

зас-аби.

гірше

рив на ПО'.l:Я ІВ раrдгоспах <<Жер­

8,8

фер:\'І.

16

за.гін,

ЦЮЮТЬ. 3ов.С:.м не .виво.зя.ть ·доб­

НП УІRраїни та

тат.ів ТІJіудящих з

мехаrн:rз.аrваний

ціальні механізо1ваНІі загони :не СТШОІРЕ'ІНЇ, а ЯКЩО Й Є, ТО ІНе пра­

15,9 11 6 10:5

Що,Dса

:ВИІ:кою-ю::vrrу ра:йо1нної

засідателе:\1 Броварського районного нз­ р.одного суду, тривалий час виконувала обов'язки народного судді, обрана голо­ вою ради народних засідателів. Тов. КІВ А. Д. П. член КПРС з 1965

час

пи. У переватІній б!льшості спе­

сячнИІка по .вивезенню органічних доtбірив на пол·я, що про.води:ться 'В ІРайоні .за рішеwням

бЮіРО

З 1963 по 1964 рік- судовим виконао­ цем народіного суду міста Ірпеня Київ­ ської області. З 1964 року до цього часу.- нотаріу­ сом Бровар·ської нотаріальної контори Київської області.

господар­

·вИІ\ористо.в,уюп,ся 'навач­

у проведенні

Птахофабрики

народного суду Київської області

птахівничих

Значно

Се:vш:полкіrв:ська 42,0 Пух~ВСЬКИІЙ ІП. п. р. 24,7 НалитЯІнська 23,7 Бо~данів.сь:ка 17,2 АУ\дJНянський 1П. п. з. 13,3 Минула :nе;рша по,ло,вина мі-

кандидат у народні судді Броварського районного

на

ствах. П::вrмісячІне за:вщання :во­ ни 'ВІШонали на 25 проце.нті,в. Црин.1щ,1 лохазують :.\'Іеханіrзато­ ри Сеrмиполн,івської птахофаб­

таЖУІВ.а,льні

23,7 21,5 18,7

<<3аtП.1'а'ВІНИ!Й>> << Гого.ті•вський>> << Ніра:сил іrвський >> «БобрИ.ЦІШИЙ>> <<.ВеЛИRОІДИІМЄіРСЬІ:КИЙ>> <<ТребухіJв,ський>> << }f{ е:рд'Ї'В•СЬІН ИІЙ >> «3аrв.орицький>>

суду.

Тов. К І В А Діна Петр;і,вна, росіянка, народилася в 1937 році в м. Перово Мос­ ковсьІюї області ·В сім'ї робітника.

37,8

імені ~Іtіірова «Ліl'11КііВСЬ!ШЙ»

судді Броварісь~ого районного народного

К~ИЇ'ВСЬІКОЇ -області. В 1960 і 1965 роках був обраний народ­ ним суддею Броварського району та при­ значений головою Броварського районно-

Краще організовано цю робо­ ту

добре

35,9 24,5

<<3·ОРЯ>>

гу N~ 1 висунули тов. КРАВЧУКА Степа­ на Даниловича кандидатом у народні

району. З 1947 року по 1960 рік працював на­ родним суддею Ставищанського району

ор:ганізу&Вали

::~обриrв.

працює

<<Пл оск.і,всьний » << Русан:rВrСЬЮ·ІІЙ>>

1942

Виборці Броварського виборчого окру­

З 1946 року по 1947 рік працював на­ родНИl\1 суддею Киево-Святошинського

і

т,раІнспортуваrння

вих но.:vшо.сті-в. Тут :~ дня у день

р.оку.

дична.

спра:ви

у поле 2Б1 7 тоrнн ·ТОІрфо-гнойо­

Радгоспи

з

цієї

система'тичне

ри,хи, ЯХ'і Ідоста:вили за цей

господарств

по даний

час.

Тов.

до

про хід місячника по вивезенню органічних добрив на поля в господарствах району за станом на 1 грудня

кандидат у народні судді Броварського районного Тов. КР АВЧ~rК Степан Данилович народився в 1920 р·оці 'В ·селі Іванківці Старо-Синявського району Хмельницької області. УкраЇ'НЕЩь, освіта вища-юри­

коп.

2

3 лершоr:о ~рудня у Бр:)­ варах

Ів.і:дн,ри,то

;ДІва

нільцеві

авт~обусні М<ljрщрути. Марш­ рrут <<А>> почИІнає ,рух з :пром­ в;узла і пролягає че,рез залі:~­ ничrну станцію Бро,вари., роз­ ВИЛК'У ,до зупиrнки <<Лісо,ва>>, і да,лі: ро'з:ви.п.ка, жит,ловий

масІІrв,

rцром!ВіуІЗол.

Автобус

<<Б>> •рухаєтЬІся .по цьому шля­ х·у

в

зворотньо,му

напря:vшу.

Почато,н Р.У}ОУ

_: 6 го::~ин ·І\,ЇНСЦЬ 22 ГО­

15 Х'ВИЛИІН, ДИНИ 20 Х'вилин. На марщрутах .п:рацює rдіва i<НTCpB<l.lOM ,ру~у

3

автобУ'СИ ~ Х!ВИ.ЛИН.

20

В:В8ДеІННЯJ:vІ у :ДlЮ НОВОЇ Лi­

napiHJi

на

ма,ршру'Dі

працюва-

тиме ч-отири автобуси r.з ін­ терваІЛОІ:vІ руху 10 ХІВИ.1ИН. Теп·е;р, ry ЗІв'яз.ну з від­ Іt·риттям НЇЛІ>ЦСІНОГ·О маршру­ ту, І\'Ї-ЛЬІ\і:сть !Відправлень з щро.мислового ·в:у:зла з-більши­

лась

на

ві,сть

37,

це

додатн·ово

.дає ~можлн­ nеревозити

щодrня ло 1750 пасажи:ріr.. А,втобу,си працюють без кон­ ~У!Іі•торіrв,

з

аВ'ТОІ:vІатичними

!\аССІr:\1И.

Тож щасливої дороги ·ВЮІІ, пасажири, на ма.рrшрутах

<<A;J>

і <<Б>>! В. МАЛЯРЕНКО, інженер по експлуатації пасажирської СJ.Іужби авто­ підприємства.


ЗБІЛЬШИМО ВИРОБНИUТВО ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ щдцятої се.сії

одн­

за'сіда'НіНЯ

Ра.ди

рай01н.ної

попиту>>, приді·лили більше YJBaі rи розrширеНІню асорти,менту

ен.линання.

·о

П еред по·ча:Т!ном се.сії депутг.­

ється до

,випус­

які

,вжитwу,

ши~ро,rюго

і

заф.на,вленіс­

особлИІвою

З

ви.робі,в,

во.ду елен·т,ротехшічших

ХуДОЖН і Х JІі:ш;: іІВ•СЬІНОЇ фа6рИІJШ <<Торг.маШ <>, заІВОtдУ виро6іш, ме6.1ьової файршш, ~роєщинсь­ Іюго лозо(деревоІК,оІм6інату та ін­ ТОВd­

Ю\Ї

аа,во-

.ВЖИТІКу,

ШІІ'рО!ЮГО

успіХОМ

~~

би..

Gа.га.то у;ваги ПJ>Иtділяє ро~шн­ р СІнню . Ішпу,ону товарі'В нармно­

дУІt· І\ ; ї.

ІНеОб­

ДіЛОВИХ ЩЄ ТіІОНіШИХ Хl!ДНі'СТЬ підприємствами і JiB · ж~н:,u між орга,нізаЦіями.

то.рг ов є.~л ьнпми Про

це та,rюж йшлося

ніr;.\і

<<Про

т она р ів :~

ЯlНОІО

по

тру:дящих

д опу,татtв

Рад

місцевих

защдаtння

·випу•с.к у

ро:зширенню

дальшо·:-.1у

допо­

в

на•роДІнuго висту1ПИІВ

опоживаІННЯ>>, за•етупник

го­

С. І. Тов­

. ювн ,ра.йвtrtщшюму стенко.

що

в'~дЗІначив,

Дол uш ідач

ко­

ПіДПІрИ­ Цр01МИСЛОВИХ :юх:гивн ВИ'КОІНУЮЧИ рі­ райоцу, С.JlСТВ

НПРС

з'їtз,ду

Шt'ННЯ ХХІІІ

і

ХХІ11 з '"Uзду Но.мпартії Укра,їни, ЦН

Плену.мLв

.ріШШіІНЯ

1юсл'~дуючі

збільшили

значно

H.ll.PC,

то·вар~в

виробнищТІво

на,ро.дного

Ншні

ма•с.

ЗаJВОідУ

пла,ст­

підп.риєм,ство

,ви;пус­

диреtІЩ і Я

ЯІІЮСТі

му

258

С:ПОІЖИВаН­

вИІпуtсн

на

їх

заводах

плас.тмаІС,

ХОЛОtДИІJJЬJНИІКіІВ, На фа6рИЦЇ верХ­ НЬОГО ДИІНLчо,го 'ІІРИtКотажу, Тро­ лозQІДеревокОtмбііна­ єщиtнс&J:юго т і , Лі:ТІК'іІВСЬІWіtй фабриці Х1Jдож­ ніх вироб і в, мебльовій фабриці, райс,п ОЖИІВС'П і л­ 11 рсл.'VШ О!Міб ~HCl:T і КИ.

гово-

в'ідзна~шти,

Приємно

рнть до.rювіtдач, що за рони п'я­ тпрlчrхи

ного т1ри

1970

народ­

товарі1в

вИІпуок

збі.льшився в сrюжива,НІня В завершаль:н.ому рази. вИ(роолено році їх буде

МіЛЬЙОІНЇ'В

На С'JІМу бЛИЗЬКО

50

карбО!ваJнщ1в.

Деснтаміослчну товарі•в

вИІпу,ску

по

нрОіг,ра'МJ;

з.авод

споживан.,ня

народного

Є'ЛtЖ'ТІрОІВИробі:В

:ВИІКОНа"В

На

.проще'НІта, зав,од холоrдиль­ 105,2 п;роцента, на ни:ruіrв лозDІДеревоиом'ІІроє:щинсьІКиtй 106,6 цроцен:та, .на бі,нат на 101,7 ме6льо·ва фа6рика -

106,2

п.рощента.

Мі,сцеві ДЯІЩИХ,

Рщци деП'у:т.аті·в

ВИІКОНУЮЧИ

'!WУ­

ПОСТаНОВУ

ЦН НП У!нарііни і Ради М~ніст-

ча,су

ко'Нуються

не

беЛЬІНИІЙ.

ви-

тому

ви-

а

вручну,

TOB<ljpi,B

деЛІКИХ

пуtок

Тож бюро

СЬКQІМ,у

30

црсщент~в

до

і

вн­

праз­

,RілЬІІЮС'ТtЇ,

ВИ­

торvовельного

ма­

НеВМИtНіЙ

В

пу.анає

за:вQІД

Троєщи,н.сьний шинобущуmаJНІНІЯ, Виро.бниц­ ЛОJЗОtде;ревшюмбінат. їх в наютуІп:ном, у році

nво но

знач­

ро,ЗіШИірИІТЬtСЯ.

В

ос·.та;нні

·роки

рмгоопи

і

більше району птахофаqрини УІВаІГИ прищі.ли:ли переробці сільгооцроІДJу.Н!тіJв 1На міоця.х.

Майже

в усіх господа~рст.вах прова!ди:ться

за.со.лювЗJН:ня

ОГфІКіІв,

нест-З!НДартних

1\0\НСерву.ваНІНЯ

Цікавою була ви~та,вка, на якій рідприємс~!а

району

ДОІПО!Від1

ПОtМ~ДО-

стор.

О

велика ре­

розшИ'рен­

ТОІБаtрів народ­

ЧаС

ДОtБrИЙ

ного ОПQІЖИ/ВаJНІНЯ.

3/ВОЛі.КаІЄ ЇХ ІВИІПУІСК ДИtре!Щі'Я за­ ВОДу ,порошкової металургії, хоч

ВІ-Іjр,ішу>ваtв

ко.лентив

мебль01вої

фа:брики,

го•ворить

дирентор фабри,ки О. О. Маши­

за piOQJ'1HOI{ площ вцрр>бничих механізації і кращої органі:задії праці. Майже поІВністю за·м і,не­ ний асОJр,тимент виробі•в. Все це дало можлиrвість за п'ятирічку

його

що

доб,ре,

Це

чувашшя.

праціtвrнюш виго:товлнють смачні

торти, ПИІР'іЖни, мучні вироби в ширш;шwу аrсQртИІменті. Хотіло­ ся б, щоб ця продуюцін постій­ наЯІвtності

в

бу'"1а

но

в

наших

гр ом ад,с ьr<О•ГО

пr1,дпр иємс 11вах

харчу;ва нІня, що,б їх пра:Ціtвнини більше виготовляли пол;уфабри­ І\атів для

1 реалі,задії

населе:НJню,

щоіб . в їдаль'Н'ЯХ буІВ більш ши­ ршшй асортимент С'І)рав. Цром­

виіКона,НJня

плану

ви­

П'JІСІНУ цих виробіrв ІВ а.сDІртимен­ погано ви~ ті. На пJідІП!РИЄ!lVЮТ1Ві но·ристовуються

хо,ди

для

цього

від­

виробниіцтва.

rоНа•селеНІня району, відч:уває допоВІlІДач, -во.риrь

-

ПрО!дуrн:тивн.і,сть пра·ці ,на котно­ майже зросла го пра,цюючо:го ЇЇ .

ЯКі•СТЬ

ня

і

ПолlІПшнлась

,рази.

ДІва

в

Тов. Машині.н ставить пита,н­ цро необхідІні.сть невідоКлад­ про:вещеtНІНІі

в

допшvюги

ної

комплен~сної

Віпро•ва,дження

ме­

НОІВОГО

нс:т·аrlЮВЛВНІНtЯ

ха:Ніізації,

ре­

метою ПЛОЩ,

з но:нІс'DруІНJфї фабрики рОЗ!ШИреІНІНЯ ІВИрQбНИЧИtХ

дсшілl:llіі rювrба·ані .вираби, за;те вироб:ни.цтво їх не завжди якіс­

tва;ріtв шиtрСІнсщо 'ВЖИІТіКУ за ро,ни

не.

ПраJвЛ~І-ІІНІЯ ІрайспожИІв-спілки і дирекцію змішторг,у було під·д.а­ за

крити1 І.Jjі

но

виго­

недост.а'11НЄ

товлеНІня без.а~ногольних напо:ЇІВ.

HCljДTO вже рОЗіТЯГІНУЛИІСЯ СТ!Р<ШИ бУJд'і'вrнИІцт.ва цеху безалкогОІЛь­ промкомбі,наті в них нatnoliв КОШТИ, ХОЧ раЙDПОЖИВ·Dll-і:JLКИ, ВИІДі:лені на ЙОГО СІlЮ!РУ.дЖеНІНЯ, заJЛишаютьс~

В

невиtюористаниrмн.

занлючеНІні допові1дач ,звер­ уваг.у

та.є

під­

кер~внинів

Рад ,на ще неви:користані резер­ ви 'В справі розширеншя вироб­

HajpQДHOI'O СПО­ ТОВЗJріJв ЖИ\БСЬНІН.Я і широкого .ВЖИІТІКУ, за­ клика€ їх арИІДілити цьому пи­

нИtцтша

таrнню знаЧІно

більше у.ваги.

ДепутаІТи ·в'ЗІЯІЛИ акти,В'ну уча.сть ДнІрек­

ІВ ОібГОІВ{)(РеННі :ДООІО!В.і\Ді. ТОр

заrвqдjу

де.цутат

пластма,с

го року ПіІДП)рИЄ!М<С'DВО ВИІП'УІСТИ'ТЬ НаjрО/ДІlі\ОІГО СПОЖИІВаНіНЯ ТОІВаріІВ

домо,глася

~ОЛОІдИЛЬІН'ИІНіІВ

реалі,зувати

і

облащнанН'я. За1 вод холqдил~никі;в,

М. Ф. Поліщук .с.на;зав, що цьо­

За'БtОД,У

виtпу~СІ\

ПІРОд!У!ІЩії більш, ніж на 85 п,р()­ центі'В порі'ВІШІІНО з 1965 роком.

І\о·:vтбі,нат ,райюпожruвопілки пред­ на виставці цілком за­ ста,вив

не

фя

ви­ :збільшено без збільшеНІНІЛ

НаІбата;rо ПРО!ДtУІНіці ї

нін. пуск

збі,льши:ти

можливості для цього є. Дире>J\­

J:la 17,5

Мі,ЛЬЙОІНа ка;рбОІВ.ЗJНЦЇВ. Іх виробництво і надалі зроста­ ,провщциться тНІме. Для цього

реІІ·ЮН!СТІРУ·КІЦ'іЯ ЦеХ!і:В, ВВОДИТЬСЯ Я.НИЙ Цех, : 1НС'ІlР.УІМе.НІТаJЛЬІНИЙ

з;начІно

збільшить

а

зна;чить

гос·тру потребу .в доqрот.них меб­

форм,

часто же магази1нах У лях. rв'і,дсу11ні в проща:жу стільді, ліж­

виrпус;к

-

ГіВІ]Lі .слhд т,рИІМати ІТLоніші зв'яз­

НУ'ПJЦЇ'В не тілЬІRИ

ТОІВС!jр~в ,в

випус.и

nрес­

.розшщриться асортиме·нт:і.

Наша фабрика

верХJньоrо

сназав депуrrат П. І. Бондар, вилу·ск то­ д.ва ІВ році ку­ хсш:ни•х мебліІВ, Н<іІІJіРИ'КІлад, буде вишущєшо на ауІм,у 2 мільйони на:рбо.ваІНІціІВ. ЦрОіте ми відчу­

зrб1льшиІв п'яІТир.іtчни рази. Т.ішши ·в цьому

асортимент виробів ває;мо, що ШИІрОКОГО ВЖИ:'DИУ НаjДТО обме­

ДООО/Ві'Ді

В

же:ниій.

за

кри:тиІН•УJВали

нас

Пра'ВИЛЬНО вІ-І­

погане

варо.бни­

нqри.стЗІння

ві,дхо,ді•в

ЦТ1Ва, ,н.а ЩО

МИ ПОВНІНІНі З'БtWfІУ­

ТИ Щ~ООЛИІВУ УіВа,rу.

ВикDІНІуючи директиви ХХІІІ з'ї,з~у Н:ПРС., .в яких .наІКресле:но ЗаJВД~НН'Я ПО даЛЬШОМІУ рОЗ:ПШ­ реіНІНJІО ВИtробНИtЦТіВа ТОІВаріі1В на­ за:вод наш rвжитJКу, роДНОСО елен:тро·те'ХІніІЧІних

голооний

зав

Пиндюра,

за

сна­

.ви:робі,в,

інженер

роки

О. О.

п' ятир'іч:ни

збільшив їх ІВИІП!УОК в п'.ять раз. по;пи.том но.рис.тує­ Особлиsвим ться

ТСlіка наша JJіРОІдУіКІЦія: лам­

пи на.ст1льні, ТОfРШери, сІВ~і~иль­ ни,ни, ЧОЛОІВ..ЇЧ'Ї РОІЗЧіСНИ, ЯІКі МИ ВИІГОТОІВЛЯ'Є!МЮ

ВіДХОДЇІВ.

З

В

.Н<t­

СТУJПНО/Му п'ЯІтИJріччі ми з.наrчно РОІЗІІ!Шр НІМО .ВИjрОібНИrЦТІВО ТОІВС!jр і В Н а;ро;ЩОГО

С!П ОЖИіВаJНІНЯ.

В обговоренні допав1Дtі також вНІСтуnили

noб,yroв.oro

директор

ном,бі·на'ТУ

обс'ЛІУ-І'ОІВІУJВанн.я

де­

Л(У:Тат В. О. Ко:вбасинський, го­ лова ІРаІЙІСІІЮЖИІВІСІпіл:ки депуrrа'І

r.

с. Грінбер·г, ' директор ІКОІМбі·

наІт;у

г,р,ома'д'сЬtІюго

харчува'НН.f'

Л. Ф. Мишко. СИЗІЗала ка, столи, 'ІІУМ<бочни, хоч оНІремі ДНіТЛІЧОГО ТJJИІКОІТаЖу, 3 ,ПtpOt!~IO\BOIO н.а сесії ВИСТ,УІПИ'Е ДОС:Та'ТіНіЙ КіЛЬІКОСТі децу:Тіат К. М. Малю га, -,за ро­ В ТО\ВаjрИ можна ЗВJвозити з меблевої фа.б­ ни п':Я'ТИjріЧІКИ ООВОЇ1Ла 123 ІНОІВИХ ПерШИЙ СеtКjреІТЩр райкому НІ1 !РИ1НИ, Т;роєщинсь·ноrо: лозодере~ вищи п;род:уІНJЦИ. Вироби .користу­ Ун·раіІНИ В. 0; Кривошлик. ІВОІКОМО~наrrу. !ПраJЦЬВНИІНаМ ·тор­ ються .в·еІJшким <іІв:торитетом у по­ По обговорюваному питаJнни ни :з

tІLідпри€1МіС"І1Вами,

які

.виго-

в ~нашій

ні, а й за кОfР.Доно.м. До

ИtРаї­

80 n,po-

сесія

приtЙІНІЯ<Ла

розгарнуте

рі

шення.

експону~ли ви.р~би шир-ІІ·бів імені."Т. Г. Шевченка Галина Федорівна ФРОЛЕНКО та інженер бюро технічн•

сшлки Галина Іванівна МОСКАЛЕН КО, технолог Літкінської фабрики художніх виро-

2

,виро­

поточній

в

п'ятир:·чці

холодилнни­ приєм·атв, цр.аці,вник~в мі·сцевих

приділена

в~итку. На фото: (зЛІва направо) манетер закрtиного цеху промкомбtнату раис.пожив-

О

ква!ртир,

винорИІста;нню ,наяв,них

ня виtро<бниtЦтва

TOBatPi'B на су:му 899 ТИСЯЧ кар­ да,

но­

пошив

ремон:т

зерІві·в для дальшого

Підприєм,ст•во пуюку nрО!дУJНtЦії. ви;робИtло л·ИІШе Іпонад план цик

оованщі·в. Хороші вироби,

ян

вигото,влеНІня сто,ля,рних ви­

В

СКЛЗ-tдаЄ

загального

взІуттІЯ,

увага

На За'ВО~і ХОЛОіДИ'Л}jНИ;Ні'В -ПИ­ СПОЖИВаJННЯ

послугах,

робі;в.

ширенНІЯІм аоортИtМеНІТу товарів ІНаJро:днооо опожИІва,НJня і поліп­ шеннЯІм їх якості.

HaJpOtдJHO!ГO

таІНих

ніtв,

ПІрОДУ'КТИtВІНі­

ШИjрІВGКИТІЮУ

а~в­

і

мехаJні,зації

еле.~тІроприла,діІВ,

Ше і Тіворчо пращюва:ти над роз-

том,а tВа;Га 1ЮІВаріtв

Внас­

вого

реНІТJ.-

КQІНІСТруКІТОр­

СЛіД

тоtварів і на,даІнні послуг.

в

і,нженерно-rrехні ч­

праtЦііВіНИJКаМ,

ним

Не

ВИІДlВ

ВИІПУrОКУ

вИJробничих проце­ тамати:зації ,ПJРО'д'Укдії ви­ с l.в собІ:•вартtсть задо­ Ще • не ща п.лаtНІО\ваної. ~вольняються по,ТІреби васелЕШІня

й до

nроцеси

мехаJН~зова,ні,

техно­

ІНОВИХ

ПО

лідо,к нИІзьної

Ок­

тисяч нарбоваtнці·в.

по:віль­

11Юва

впро,ваджуєт&ся

логіІЯ

nроГІраму КОІНаІВ деоя.тиміснчну 'На,рО~НО· ГО ПО БИІПУІСtК'У TOiBajp~B ОПОЖИІВаНІНЯ і Недодав ЇХ на су­

цьОіго

На'рОДНОtГО

но

НеДО\БИ­

tКОШ~КІТИ:Б

ЩО

9 то­

ВИІПУСt!QУ

широtкоrго вжит,ну,

ва.рі,в

ІLіДПІрИЄ1М·СТ­

керіБtНИІНіІБ

,те,

За

резерв'ів

рО!З!ШЩрення

спра,в1 і

ВИІНО'РИС­

НеПОіВІНе

виробничих

ТаІН'НЯ

Разом з цим .дсшов1дач під,дав ь:рИТИІЦі

на

На1ГОJЮШУ€

року в~д реаліааJції товар·іІВ на· ро:ДНОГО .С.ПОtЖИІВсНІІН'Я Приб,уТОІК В сумі 5130 тисJЯч ка•рбоіВанцtіІВ.

JВа

СУМУ

На

СПОЖИІВаІНН.Я

зросла ніль­ п'яти,р.ічІш ЗІначІно на ду­ н:•сп, побу:тоtвих послуг шу па•селешшя ЯІІ{ в місті, та,І{ і на солі. Ра,зом з цим доnо1відач

та

ІНИ•нішньо,го

місяців

,десять

за

побутового

тисяч tнарібованців. За ро,ки

750

за,вод одержав

цїі рантабель•ні.

Х3jраІктери:зує

цращі,БfНИІІйв

родtН ~)'ГО

прод'ун­

види

в~сі

Майже

інше.

одягу

для

плечики

псtнали,

nро­

о:бс.:ІуговуІВання, ЯlНі .в цьому ро­ то~варl,в на­ ці вже виготовили

УЧІНііВСЬКі

біДОІНИ,

НИХ ака:тер,ті,

ра.'\1і .dИробнИІч.і

НІЯ сющ:х.ають бі·ля 50 npoцetli­ налагоджений НайНjраще Ti'B.

Далі доповідач

робот1у

НаЙІМШ\УІВаНЬ ЦИХ на!Є 25 БИ!діtВ серед НаІйІваж,лruвіші тоІвар:tв.

гу ВИПУ•С~Н у .Пр0 1МИСЛОtВОЇ продук­ ТОІВари

міся­

десять

питаІНІН'Я

Складні

би ь:ом6і нату fІ,Ромадсьного хар-

П ~дІПрНЄМС1'іВ ПО

ІНес.таІ-щаJрТІюї

п ерєfРо6ці

го опоживаJння і поліпшенню їх

оtюжива~НJня. В зага·льному обся­ Ції

за

цредста•влені

широк,о

дач,

ГО<СПО!дарст­ То ж , слід 1 шшим В<Н1 поту,рбуватись про створеа­ ня ,Д с):ІІО:М 1 ЇЯNШХ

ВИ!ГО­

МОЖ'У•ТЬ

ІП·і~J,ЩВеРtДИ,Ла

оде;ржав

проnра?Іш

по ­

.вЦднладається.

жаль,

ЯІt\ а, ,на

На .виставці то.вшріІВ народно­ допові­ го с,поживаНІнrя, сназаів

<< Бобрицьний>>.

раДІгосп

уже і

юrчої ців.

реалізаЦії

в ~д

цегельного

зашоду, які не~довинонали вироб­

ГОСПО­

В

за~еол:заJводу

проду.кції

виро­

консервні

виtно,

Іювбаса,

ТО· lJ .' ШТИ ПЇіДПрИЄІМ•С'Т:Ба раЙОН!j!.

ВИС:'Га:вн:а

про~дук­

rшрбавющ~в

сяч

пода,рські вироби, кондитерські,

обла:стей . : ~з ба,га:тьох 3ЯТЬ:СЯ рес:пу:блік ·нашої нра·ЇІНИ, хоч ці ТО, НСІІРИ

·дапомі,жної

щоб

т,реби на·селеІНІНЯ, на;м вкрай по­ ренонстрJІІ:ЩіЯ фабJ>ини, тр ібна

ceczz районної Ради депутатzв трудящих

З

гівлі ,Б!JІаІШТ,УІВа•ЛИ ВИСТаІВН'У

р;.в

фабри:ни Тtринотажу,

про­

Одна.к,

в,се:з.ростаючі

;з3Jдово.льни:ти

тор­

пра.ціJВІНИЮІ

же

Ту:т

ших.

фа.бриrІ-;и, дитячого

дарст,Ві, дала 109 тисяч на:рбо­ ва,нфв при~~тщу. Пона,д 90 т :-І­

ІвиробЬв, ма~с, електротехнічших маnшнобу,дуrваtн­ торговелЬІно.го меблі, госня, швейні вироби,

з.:.t­

·ТРИІК'отажу,

верхнього

ово­

виключ­

зроетаІНня

п;р<іІці.

.J.У'І~тиrвності

стрічкавої

..Гоголі·всь:кої

ВИПУJСЖУ

.про1вадиться

ра~у1нон

за

но

можливостей своїх Нижче в цьому .році драцювали нолен-

тІ гви

першим

проІДуІк:ці,ї

асортименті.

НОМ,У

місящів

.ВИГОТОІВЛЯІЄТЬСЯ

ЩО

ції,

найпоtпуних заrво"ду пласт-

сеЛе'Н'Н,Я. Серед лярніші вироби

or л~дали вироби тю .прису'Dні :1atBO;:!JY П : Jа'СТІМа'С, фабрНіНИ ВеІРХ­ НЬ·ОГО дитячо.~о

р еа: лі,защія

СОІР'ТОІМ.

ки ІНа ЇХ 'ВИГО,ТОІВЛеІНІН!Я ІВ НеОбХіД­

виrпу>с.иається

ЗбіЮ)!ШВННЯ

її

центів

за:Я;R­

да:ва'ТИ

десять

консерв,УJваtння

за

Тільни

чів.

н:l-

у

ПО\ПИ.ТОМ

БеЛИtНИІМ

тущться

і

лаго~жєtно

виіробля­

най:'.1еН.уіВаіНЬ ВИІРО­

180

спо­

народно .го

живання, сІВоєчасно

рі .зних марОtІ\, с і·к ябдуЧІний. На­

підпри ­

дів ши:ршюго rвжитну, які но,рис­

l'іають пі 1дприє:мства нашого Мі'С­ та.

за'ра'з

єм•сТівах району

спожиІванІня

на~родного

юваріtв

17

rювщри

тоІВляють

садів:нш~тва. про;tу,кІЦія :ту·т ~вит-:отоRляється вино

Є'ться ТеІПе~р

ШИ­

TOtBClJp,itB

На

.вжи'Dку.

рОКОГО

зра:зна~ш

з

вистаJвни

стендh

іlИ

ЯІКОСТ,і

'ПОЛіtПtШе!ННЮ

оглЯІда­

іrнтересо':м

велиним

з

масо.вого

тсіВара.ми

населен· ня

два,над:цяrо­

трудящих

~епутатіrв

салатів ТОrріЗІНОМа'Ні:ТНИХ <<Тре6ухtвсьВ ращгоDПІі ЩО.; обла,днали чаtцрин·лВJд, юш >>, вннзСlівсщ, на яка:-.1у переробля­

pitB,

Уtкраїнсьної РСР <<Про сер­ ,забезnеченні йоз'ні ,не;доліrни .в

цими ріrв

пОJвід:омлялось,

уже

Ян

~ня ми віtдбу лось

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

tнформацІІ заводу пластмас Сергій Дмитрович МІРОШНИЧЕНКО знайомлять учасн 1

Фото А. Ковшка .

ків сесії з продукцією своїх підnриємств.

о

року.

о · ----------'---------------- -----Четвер,

3

грудня

1970


Рішення

Ппвнумів ЦК КПРС

JІИПНВВИХ

Як

з варrііі:воі орrавіаа.ці!

Bicri

заводу воро:иz:ко:воі· :меrалурrіі.

лейному році, соціалістичні зо­ бов'язання на честь XXIV з'їз­ ду КПРС і XXIV з'їзду Ком­ України.

партії

зниження 11 собівартості, еко­ сировини і номне витрачання матеріалі.в.

виго­ своєчасного З метою товлення і nоновлення наочної агітації, поліпшення її худож­ ідейного оформлення, нього партійний ко­ змісту, дієвості в складі раду мітет створи.в семи чоловік. Це, зокрема, ху­ активісти, профспілкові ні і і люблять знають добре що ради Головою справу. свою

передовиків, дошки nоказників змаган.ня, всюди полум'яніють гасла, що закликають робітни­ ків ширити рух за дальше nід­ вищення

партій­

дожники-оформлювачі,

виробничих і на на видних місцях пошани Дошки

цехах В дільницях - обладнані

продукції,

якості

поліпшення

продуктивності

В.

В. По.JJікарова. роботи Перші кроки

членів

такий стенд встановлено в ка­ парт1иного політосвіти бінеті комітету, що діє на громадсь­ ких засадах. На ньому nред­ ставлені на:вчальні плани і про­ грами для всіх ланок партійно­ списки

навчання,

nубліканських газет.

рекомендо­

посібники.

Для кращого засвоєння слу­

нення.

квартаJ:Іьно складає план робо­

ЦК Компартії України. Організація товариства

ти і ПОГО\дЖУЄ ЙОГО комітетом.

НИМ

дору­

ми

і

Анфімов,

вождя

196

До кінця ·Р'ОІКУ з.алИІшИІвся май·же м..kяць. При

такій

ІПІР' оду•ктиІШ· оиі

худоби

(}Ік;ре,мі д' (}JІРІКИ вик·о 'нають

ців ТО'МУ, перейшли на д•вораІаО'Ве

комітету

колектив

вико­

На зниже:wні щJоду·ктивності ХУІдоби по:зн-ача­ ютЬІея й j:нші ,ноооІJШ!Д'КИ ІН.а ФеtР'Мі: ПриміщеІНdЯ до зими :ПІіІДІ:rюrrо• влені ПО 1rан· о, ·в них ЗО>ВІС.ЇіМ н~ зро,бле;но ремо:нту, за винятко!М поІбілки, ПІрО!веде­ У баrаТЬ·ОХ МЇІС'ЦЯХ но:ї с:ШМИМИ ТВа! рИНІНИІКаМИ. ПіДІЛОІГа 'В стJйла•Х і ПІрОІХО.ДШХ ВИібиrrа, 3 ЯІМаІМИ, !В·і:К­ на й д'ве'р•і не У'т·еплені. 3а.rоши б!іля корівн.ИІКів .не ОЧИЩеНі .від rр.я: з'і, КОРІОВИ ЗаJб.руДІНЮЮТЬ• С,Н. Надт·о бруц1ні ко:рови і в ро~ильному ·вtдщілеuші. Тим ч.аіСОІМ у· ЧGТИ'JШІJЯ'ДНОІМУ Іприм1Ще'Н1Н!і, де пра­ цюють в таких же умовах Р'ОібітtНиці У ляша Се­ ме:ні· вна Пі•кож, Марія СеменІінна ·Гришко та Га­

з.об(}Ів'.нЗІаІН1НЯ. А ось ГалиІНа Миха~йл1вна НаІСтич та па~рruсковія ОлеІК'Сії:вна Прима да'вали СЛІОВО ОІДНрЖаТИ ВіД .ко.рО:ВИ ІПО 2170-І2180 КіЛОІГр•аІМЇВ

1520--:-1590

Яка ·Пtричина такої .низЬІк·ої проду•ктивІІюсті х·у­ ДО!би, що зава'Жає тва.ринюі!кам ВИІКО'НУ'Вати свої

. зо·б·01в' .нзання? Юіі:жа, але r01Ло.:вн1

лина Де,миД,івна Ко,ма·ро,ВІсЬІка, телиЦІі чо~р.н.оІряuої породи мають оха.йний виглтд, стара:н.но по,чище­ ні. Вид1но, люди тут ·вболі,вають з.а дор·уче.ну СІпра­ ву.

Федо­

Отже, .mк бачимо, перспеІКТИІВИ зимі• влі худо·би на Пет·ро·ВісЬІко·му відділку і її теперішня ПІРоtдУ·К­ тивні,сть Не .ВТ'ЇІІDНі . Це ВИ1М:аІГаЄ 'ПО'СТЇЙНОГО •RТру­ ЧаІНіНЯ і КОІНТ'РОЛЮ 3 бІ()іКУ дир·екІЦtЇ раІДТО•СПУ, Пар­ '11іЙ1НОЇ 'Ї профспітковоі О'рІrа.ні:защі::й. Вимсt~rає як­ н.а;йшви:дшшо вИІпра.вле,ння допуще,них недо~л,і,кІв.

пе­

мобілізовує

викоІіання

на

rю-ВО'РИТЬ

ча·со' м триває.

трудівників

реконливим словом

-

3ООtт•еХІн:uка Мmкола нуючий обо,в'ЯІЗІКИ rоло;вно,rо А не.до' б'і'Р м~ олока тим Те·ре:нтіЙО· ВИІЧ Гуглич. -

Анатолій

полум'яним,

під,при.ємства,

цьо1го Р0'3'по· рядження,

ко,на.в

комуністич­

rio

вихованню

Дире1кція 'Р'а'діf'О'С'ПУ .кtілька ра:&rв зобо,в'tЯІЗу-

-

ваJІа ке:рушчо,го відділІRюм т. Апана. сеіНков.а пер~­ ве•сти кор•і•в на триразо,ве д·о•їн:ня, але ·він не ви­

за,НІНЇ 1870, УлЯІна І·ллЮнrqна Прима - по 1942 к.lлоІгрruми при зоб(}.в' ЯІЗ.аН1ні 2170. На,й:б ,ільше на­ доїла Ніна Кор· нії·вна Х.арчеtнко - по 2149 ЕЇ'ло­ .Іlрw.мФв, :на 249 кііJІіоор.wмrв Іперевик·шна:вши СІвоє

Причана не ОДіна, ї·х ціла

ДІ)і,ння юо;р;ів,

ІПОЯ1СіН'Ю6 6рИІГадир .

-

до,веде!ні плани. Т.ак,

моІЛо·ка, :по1ки що ж мають лише по КЇЛОІГраМJіІВ.

Че:ре'з це :ми нже даІ~но, більше дво1х М'і1 ся­

-

фер­

колешrив

на площах з-шд

з.де1б:ільшого rа:них по1сівах ПЇЗІНіх ОІВО·Че:ВИХ КУЛЬТур,

юлоrра·мш

подає лекторська група партій­

П. ТЕПЛЮК.

постав­

лених завдань по гідній зустрі­

вчителя

і

І. Леніна,

р<жу на

виконуюча обов'язки

ніНІких захО<дів, щоб не Д<Шу·стити перебоїв у rо­ діІВЛі. па,слися К.ОІРОІ ВИ далек.о ІВід ферми і на П?-

на ко•рову. А за десять 1\fІЇ'сяц;і'В і д• ваддять днів н.а·до: є:но ~о 1722 КЇЛОІГрсt~ми, ЩО проти ~ві,дпові~-

Олександ:рович СобОJJів і інші. допомогу відчутну Дійову

ному

В.

Володимир

Чесноков,

рович

ному

вели:кого

Дол·rуше:в.а не вжили

дій мол01ка зарІЮ

Кирилович

АнатоЛій

Гайдученко,

дей на різноманітні теми. Особ­ ли~вий інтерес у слухачів ви­ присвячені лекції, кли.кають життю і революційній діяльнос­ трудящих

На жаль, іlШка,зники не ·раду'ють. Ден:ний: на- Па·рх,О>МеІНІ~О та тимч.аІСО'ВО ст.ано:вить 3,6-3,8 кілоr.р·аJма кер· ую·чОІrо ·Ві'дд'іЛІRО'М А. Д.

10

д1ні, н.аІД.алі - не вист(J.ІЧал{) тр.тНІС·по,рту. Тр·ткrrо­ рист, який до·ста:вляв бУJр•.я:ки, чомусь не вийшов на р 01бот·у а б·р:mга.дир трruкт· ор;ної бригади П. Ф.

Ни.кифорович

Олексій

ченко,

допові­

ті

Але це т·ривало т·ри

по

Лобода, Большс­

Артемович Гаврилович

дире:ктора

за J>!ООІПОІРЯ'дженням

Останн]м ча1СО1М

кіло'rр.а.мів ,на дешь.

НО•ГО ·Перюду минулосо МеtН'Ше.

11

ра:ДІГ(ЮПУ На ферму СТаЛИ 3аВОІ3ИТИ КО'РІМО:В.і бу:ря­ КИ 3 поля Ле;нLнсь~коІГО· вrдА1ілка і да'вати ко·ро·вам

виступають

доловідями

Павло Олексій

ео_л· Qім' .mна C1i'Чllta,

ІНОІДІ 'fІВа·рИJНа:М. даЮТЬ суху НеПО!ДР'l'бНеіНУ СІШОІМУ.

Часто із змістовними лекція­

За дев'ять місяців цього ро­ ку для робітників і інженерно­ технічних праці.вникі.в прочита­ і

читання

Крім

вечорів запитань і відповідей, конференцій і інших масових заходів, я·кі користуються по­ пулярністю у робітників.

виконання

лекцій

Партій­

3

проведення тематичних вечорів,

Нині в зruводській організації 40 нараховується товариства лекторів, серед них партійні і профспілкові акти.вісти, головні спеціаJ:Іісти, передові виробнич­ ники. Переважна їх більшість має вищу освіту, хорошу тео­ вели·кий підготовку, ретичну дос.від роботи з людьми.

130

що­

передбачається

лекцій, планом

чення.

понад

рі­ прогрес, ЦК КПРС і

не

,по два•-rr:ри кілограми,

~д·о6~юєтЬіся і не зwпа:рюm·нся

Лі'дія Лриrо1рrвна ДоІЛинсм\а .на:до·їла з.а де'сять МkЯЦІЇВ ПО 1804 'КіЛОігр'аІМИ tІІ'РИ ріЧНОМУ 31 0ІбОв'я­

актив­ лектора-міжнародни.ка, Ось політі.нформатора. ного уже :кілька років він очолює первинну організацію товарист­ ва «Знання», сумлінно і серйоз­

но

кирави одержують

в ДІИНИЦЯХ

1

.но:rо зобов'ЯІзаtн:нл. А JНJІно не т;аше вже й вис· о­ 1972 ·кіІJюrр·ами мало·ка на KOJ)OIBy. Лише ке -

уково-технічний Пленумів шення

відповідального

так

ми не ви:к<Унає шІаіНО'ВОtІ"() зав.дwння і соці·аmиич­

Пантелійович Сюсю­ Семен відділу кін працює майстром технічного контролю. На за·воді знають як дос•відченого його

цього

т·варин, з•ви­ При та;кій КОІрІмо·ній ба:зі раЦІІон чайно, не мо'же бути ба.г:атим. Але й наяВІНі кор­ ми викQІрИJстову·ють'ся ІНе ПО-1'0\СІПОІДаJ}Іському. Оіна

• u

В НИНЇ·ШНЬОМу році партіЙНИЙ необхідну придбав комітет діафільмів і унаоч­ кількість

ЛЕКТОРА

до

rоорм.

Як у годівницях,

хачами програмового мате·ріалу

ПЕРЕКОНЛИВЕ СЛОВО

ставиться

- Сило1сіНі культури сіяли піЗІно, і во.ни не каже б·риrаіДИР фе·р·ми Микол~ Пав­ вистиrли, Т01му пу·стили їх на зелеІний ЛО' ВИІЧ Плющ. -

·КО!рів до цьо.го ча• су nwсли по 6-7 годин нз день. 3даваІЛося б, з.а таюn абста:вИІн ре3ульта'І· И р об.ОО'и твари:ніlшків повинні бути ХQІрошими.

го 1 Історичного матеріалізму, «Пар­ «Коммунист», журнали тийная жизнь», «Политическое самообразование», «Під прало­ лені.нізму». На столах­ ром центральних і рес­ nідшивки

В кабінеті до послуг пропа­ повне га.ндисті.в і слухачів . зібрання Творів В. І. Леніна, література з і.сторії КПРС, по­ літич·ної економії, діалектично-

но

rpruмa.

-

І СЛУХАЧІВ»

ваної літератури,

ЖQ\ВТеНЬ, .а і ве•СЬ ЛИ'СТО!Па:д ПQ.ГОДа ДО•ЗВОЛЯЛа Па·С­

ки.

<<ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТІВ

го

- відсуmнkть •м.Щню,ї корм·QІВQІЇ ба•зи. Rо·р.мі~в на нід:д:іл.ку з:аrот·о~вили дуже мало. Со·ло:ми є в·сьо­ rо 60 т·онн, сіна с. іяних трав - ·близько 90 тонн і Т'РО:ХИ ЛуіJ'О'ВQ\ГО, ·СИЛОСУ - НеіМа· Є ЖQІАіНОГ{) Ki•ЛO­

ТИ ·КО'рів н.а пО<сіва.х зелен·О:rо .ко.нвейєра, що в по­ едн·анні 3 раціО!ШlІЛІшою rоді·влею за,бе::шечує виСО>КУ п:ро:ДуКТИВНЇ'с·ТЬ. фе-р,мі Петро• всь·ко•го відНа м·олочно-то:ва.рІн;іJЙ ділка ра:д·r()Іспу «Ве:ликодимеІр·ський» худобу фак­ ттно ще не постсt~влено на стійлане ут·римання

зобов~язання?

свое

виконуєте

наслід­

приносять хороші

ради

праці,

парткому

члена

затверджено

І

Ць·о·горічна ос:~нь :нашрочуд тепла ·і оприятлива для утримЗJння .грО!мадІськоі ху.доби. Не 'l1ільки

АКТУАЛЬНА, ДІЙОВА території і Хто побуває на в цехах заводу порошкової ме­ талургії, неодмінно зверне ува­ гу на кра. сиво оформлені пан­ но, стенди, діаграми, на яких відображено багатогран•не жит­ досягнення підприємства, тя колективу в Ленінському юві­

ЦК КП України-в життя!

І

XXIV з'ізду КПРС і XXIV

чі

історії

Коле:К'ти.в Киї.всь:кюІго де,р.ж а:І!ІНОІГО опе•u.і·ал.~но со КО'Н;СТР'УКТОІр•С.ЬІКО!І'О бюро 33ІЙМ31€Т•ЬІСЯ !П')ЮблеМаІМИ

з'їзду Компартії Украіни.

КПРС і Радянської держави, про міжна.родне становище, на-

в.

пол от ня к.

М.Є:Х3ІНІ;ІЗ·3ЦЇ Ї

ТВ'3Ір И'НІН'ИІЦЬІК'И!Х

!П'Р0€G<:'Т а.м И

ферІМ.

його спеціаІ.іl•:·сті·в здrі<йюнено ме.х•аІНІЇfзац•ію трудDІм::.ст­ •ІШХ про.цеоі'В на ферІМаіХ 6а: га;тьох .кол:гоюп:в і р•ад­

НОВИй СОРТ ЦЬОГО помідора !Виведено недав­ наших но; На ділянках гор·о~rщ иків-л юбител і·в ви­ рощувався !В:Ї'Н л:ише дру­

<<ГІГ АНТ>> Є ГІГАНТ

.ге літо. Наслідок: у багатьох з них стіл прикрашали

й •смачні ·ллоди.

великі

Незважаючи на несприятливі

погодні

умови цього року, урожай помідорі·в сор­

непоганий. Окремі ту «Гігант» видшвся дорідних кілограмів л.али 8-10 кущі пло ;~ ів. Проте частину кущі'в вразив гри­ і плоди, досягши стиглості, поч а ­ бок ли 'ІОрніти і ги11ути.

Я пенний, що цей сорт помідорів з ча­ сm.1 займ е перше м ісце не тільки на ;~і­ лянк ах городшшів-любителів, а й на ве­ Jlиких плантаціях ра д госпів і птахофаб­ рик раfюну.

Торік після

надрукування

статті про

це й сорт в районній газеті «Нове життя»

Четвер,

3

грудня

1970

року .

На фото: р·о:зІмелІ>но-ІЗІМ•іІШу·ва.лІь;н.ий а,r'~регат, за

Фото Ю. Мос:єнІжниІка.

UDІІІІІІІІІІІІІІППІ1ІПШDШШІІШІІППІШІІUІJПІІШІUUІІІUІUПІІІDWІІІІІІІІІІЦШІІUUШІПІІD

ня. Прохання по можливості задоволені я вислав не більш як 60 любителЯ:м тільки насіння, а й описання агротех•нікн

ПЛАН ВИКОПАНО НиНІішній ,ріІН

вирощування.

Оскільки над цим сортом ведуться до­ сліди з метою посилення стійкості помі­ хвороб, та інших дорів проти . грибка прохання до всіх тих, хто одержав у ме­

не насіння, на д іслати мені листи. Пові­ урожай, опишіть л.омте, який одержали аrJютех·ніку вирощування. Буду вдячний.

земель

3

заплаІВних

для

мало.сприя:тлиІВий.

буІВ

ІНЄ!С!НИ, В'Лі:ТІНУ і НаJВі'ТЬ ВО·СеНИ

'В Труб ежі р.іJвеІнь ВО!ДИ бу'В вн­ со:кий . З~.1 а ЦЬО•ГО ЗаПі'ЗНИЛИСЯ 3 сівбою і Са~СП·І\Н!ЯМ ОВОЧіtВ. УТРУ'4'НЮВа'В<С Я о6ро6і1он їх і з6иран­ ня

;В',РО·Жаю,

вах

іЗ

радго.с ду <<Заплавний>>

на

ва.

рі:в каІПІУІСТИ

20

гектарах по

С,у.млі,нню

ві, дд ілна

першото

коле.нтиІВ

на стати досягненням науки і виробницт­

Чекаю листів.

ЙО.ГО

'ВИІВЄ'З ЄRНЯ

з аІпла,в и. Та на•віть цри цих умо­

Ця справа не індиІвідуальна, вона повин­

с.

мож­

ферtм•і

доІПОІ:vю'гою ЯКОІГО за од:ну гоІдИ:Н'У на н:а ПіРИ'Г0Т'УВ3 Т И ТОННУ КОІМ•б:ІКОфtМу.

-

до мене надійшло немало ли•стів від го­ родників з проханням наділ.ит.и їм насів-

госІПі·в Укра•ЇІНИ .

і

здалз

вирос:тив

230

цент,не­

її держаtВі.

потр,уІДивсл меха,нІі·за­

П. КОЦЮБА,

тор Мwнола ГаІв,рИ!Ло'вич Міщен­

городник-,любитель.

ко, ЯННіЙ Сі•ЯІВ, обробЛЯJВ ОtВО•ЧЄВі

Гре>бЄІл.ьки.

Хороше працювали робі;тнини і ІРО>бІіІтниці 'ВЇІдідіЛІна. Цри пла~ні

500

тонн за зtдали

т о:nада

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

лиа­

25

проща­

рах,уІНО!Н

жу ДеjрЖаІБЇ 595 ТОНІН ОІБОЧЇ'В. План ра·НJніх о•вО'Ч іІВ ВИ\1\ОІНано на 120 Л,РО:ЦЄ'НТ ЇІВ. готує1ься

.за,ра.з .віІдді: ло;н J;ШJ}ОЩуВаіНН.Я

ОІВОЧІЇІВ

у

до

HaiCTyifi~

Піщ зи1му посіяно но·му році. rен·,тара КрОІЛJу, С'l10!ЛОВИХ бу­ ряНі'В, МОІріНІВИ; ЦИО,УЛЇ, Ща/ВЛЮ та іншиtХ нуль1тур. СіІБбу проІве-

8,5

дено на

площах . з

висоrІшм

РоІЗІпо:чато

фоном.

Па 1 ріН'ИІКО.ВО~О

агро­

пі.дгатаtв.ну

Г<ЮП Оід3іРС'ТІВ а.

П. ЖИГАЛО, керуючий ·відділком.

і НОІJХМові ну льтури.

о

С1таном на

О

3

стор.

О


"r/imEPІІmYPH/1 СІНОРЇННІІ

Якої б т е,Іtи не торкнулася рука поета -

золото-жовтневої

осені чи буNтуючої весншюї повені, вірності кохання fІUХ гrс.<>ІСШt

r7итинстrщ, -

сtюкіt'і і'ї, з акохані с ть

в

усьоАЦJ

вчувається

у прuнадність

природи

1 Іи

рід­

треп е т

і не­

і людини .

.\'

вели<t б уТТЯ.

Творять

бо природа

Я прагну зуrстрічі з тобою Сьогодні, завтра чи колись, Аби шл~хи наші зійшлись, І ми з'єдналися ходою. І я б опіtвав і далиною

дійсно «Їм свою красу

відкрила і тaєAtHULf Ю вклала н е одщр! Ці слова поезії <<Ру­ ки » , котру

автор а дресує

тв орцеві Аtузични х обра з ів. люжна

з однакоrJU А І прав ом віднести і на його , пое тову, а д ре су, ад­ же тіл ь ки підвищ ена

людину до І вшt

творетtя натхненної

/Jl арапов

ІІЩ\ІНТІІ

залюбленість у життя .иож е сп о нукати

з иайо .мий

силtфонії слова.

лю,бителялt по е тичного

слова і

по збірці « Праmу » , і по добірках вірщів , друковатt х у

ріодштій пресі ре с публіки.

пе­

Працює робітничий поет на Бро­

ід

Т . Г. Шевченка.

На

гро.мадських

не з.наю, кожен

й1де мо

нь·оt.Го

не-чу;в з .Jшх

пі сеІнь ,

і ДИ:ХЗJОТЬ

МіЖ

ЖІfІВУ ТЬ

заса­

Лилася б піаня, тільКІн ми

день,

н;изч аючи·с ь

ще не знайшли жадану мить,

Н.аІМИ.

Я пралну зустрічі з тобою.

не знr аю ...

*

нових творів поета.

.1И1Ш

М. Г АБРІПЧУК.

у

перше

Ншнчил: ись Паrв.оІл 1 і

Єдині

і

небо ми СЛОrВ•О

т а1єм ну

Натх.не. нні .руки творять дивину­

Де б я не був, на небокраї -

Природа їм свою красу відкрила

твої я очі при. гадаю.

Ш<'У та.к до

І таємни.цю вклала не одну, Фантазією nальці роз:крилила. І заманила в твор·чість осяй;ну -

Хай не блаки: тні, хай не сині, але мені вони єдині. Моя утіха, моя порада, моє .кохання і моя радість Хай не блакитні, хай не сині, але мені вони єдині.

{

«.Ма».

n\11:іlі'Lмать. ми

мр,ію ми rплека.л.и не

р оrз:в.:Щ а · т и

сили

я

O!ll:HY-

ддруІЮЧИ

ОЧЗrХ

у

і

н

д

й

и

НОВе

І ми йаю любИ1Тіь не перестали.

незнана

оила

манить,

І знову у душі горить розмай Негаонучими згадками-'вогнями. Ми прагнемо до нього хоч на мить Свою жаtгу-любов утамувати.

Дитинство

Людські літа Людські літа, не:м·ОІВ ві'І'рила, ЩO'Mwri

линуть

вдалину,

МRНаЮІfЬ О'С.ЇНЬ і BetCHY, і їrм світи шляхи .віJдкрили. Чи є дл.я 1НИХ :Marrirчнa сила,

ІЩ0'0 ЇХіНЇ МаіН'Д'РИ 3уtПИНИТЬ? О ні, нема! Із далини ледь-ледь вищніютьrся ві~рила.

*

*

*

Я ращію - 3і6рані плоди. Порают·ься лю1ди у комора~, ТихИ'ІЙ жо'Вте:нь aOIJioтwrь с~ди. Золоrrи, :малюй! СьоГО'ДJН'і с:вято І пk,ні •1УНЗ!ють голосні. Осе:не, заходь до на'С у хату,

Жовт:ню, r 30ЛОО'И

*

*

C·B.Wl'KOBi

ДІНі!

*

Не сумуй про дні давно минулі, 11ро весну, що швидко одцвіла. Не буди того, що вже заснуло, не ходи в зажурі край села.

Все одно не знайдеш.

Та не сумуймо, не сумуймо, наш час п.ройшов, наш час пробіг. Вперед дивитися ми муеимо, у нові далі голубі.

А кра.й чудовий, золотистий,

Нащо сльози.

Пересилити журбу свою зумій.

ПЗЛ1~ЧИ<КИ

ДИТИІН;НО

*

ясночолом,

Оберігай оцю прозору мить І пам'ятай: зима була учора, Сьогодні

-

вже весна.

Весна шумить.

Знайомий

луr

мене

до себе манить,

Знайомі трави знов мене п'я. нять. І рідний голос чується в пі.снях. І спогади висять, немов тумани . О серн.е моє, юне, полум'яне, Ні, не забуло ти далеких літ! І жоден образ у тобі не в'яне, що визрівав дитинством на землі.

ІUІІІUОІІІDПІППППІІПІПІППІ'

ОГО.JІОШЕННЯ Чергове заняття літстудії від­ будеться б грудня. Т е.ма розмови художні напрюtки в сучасній літературі і мистецтві.

гаю.

Мріють вздовж берега верби. Йду і ЛОВ:ЛЮ я ранок, йду і шукаю довго.

Впаrв ві•н зелеННІМ убраІННЯМ під мої стомлені ног,и.

снилось,

кохаєм.

• • •

Матери·нсь:ке тихе

колихання

не стрив.оже, ні, спочинок твій. Спи, дитя. Настане світ.ІJИЙ ранок забавок, прогуля,нок, утіх,

І над світом вири.не багряний,

грає.

Не тривож, не ·клич мене, не треба почуття

Всеод·но ніхо.~.~и не прийду,

бо не ти, не ти в моему серці і не ти ввійшла в мою ходу. І тому обдурювать не хочу і у серці зберігати борг. Хай тебе кохають інші очі й солов'ї співають про любов.

Ві хола

сміх.

Віхола ... Віхола ... Сніг росте. Вибігла ді•вчинка в білий степ

ВОНИ ОДНАКОВІ МЕНІ

бо їх ствоrрнли В:іІЛЬНtі люди. ОrдІНІа.кюві у мовах пон1яття­

У кож·нонй з ни.х мне жи:ття, щне і r01pe в них, і ра.д~!с·ть. І гр.і.х на.м сла,витн од,ну, а і• нІші зло!бою топтати. У.с,:rм мнаtкову весну

і про любов ri Л•ро ЗІНе'Н'аІВИ'СТ:Ь.

на

осе

ЖН.Т'ТІЯ

дtЗІJУУЄ

та й гукнула радо: Еге-ге-ге ... Зак;рути у вихорі ти мене! .. Віхола ... Віхола сніг росте ...

-

мати.

І . ві·ІJн•и'Й р.ух, п1риrх.аваний у Д)НЇ,

на .по,в:нюе

реал.ьн,:стю

і

ЗrНОВ.

tільки ти не rХлич мене до себе.

твій безгрішний, безтурботний

Я сл:аалоо мов-и всі земн•і

роз.палювати

Ха.іі яоніє •над тобою небо А солов 'і с.піеаюtь цро любов.

до не•ба за:колосаrн.оrго пrр.аtrнут·ь. ди.оом.

у ГУ·РКQІТІі буянrн:я ГОЛОСН;VМ,

Ідуть nrпер-ед природа і людиІна.

*

одного

не

в д1иницю,

Пахнуть криницями віль~и, Сонце на соснах- верхи, Д-ихаю, дихаю вільно.

Тrеплі,

У ЄДНОІСТ'Ї

*

один

снилось чи

впали

криниці.

.малrі,

у

І за.сяє на обличчі сміх. Тільки не сумуй про дні минулі, про весну, що швидко одцвіла.

Шумить весна. Бунтує юна зелень І ріки рвуть льодові береги. І від снігів лишаються озерця, Життя вирує, сповнене снаги. Співай, працюй під небом

до

Спи, дитя, без.грішне, безтурботне, Іграшку тримаючи .в руці. Хай сіяють зорі над тобою, Стеляться шляхи в усі кінці. Спи, дитя, і ніжно ус.м.їхайсs, Хай рожевим бачитимеш с.віт.

·і ті, що є. і ті, що будуть. Вони. ОД'НrаІКОВrі ме:нІі,

І р:ЗІ..'(tсно уюміІХІнеtна людина. І зли:вrа зеле:ні с:грумrує по зеrм:лі. І паІГіНІц1 , промІіНrНІЯ увіІбра'вши, К'УJП'ЗІЮrJ'ЬСЯ

ми

струнах

Буде ще весна, і будуть грози,

Не буди того, що вже зас.нуло, не ходи в зажурі край села.

бо знову зможе усміх розцвісти,

Б~жать а;втDІМаtшин.и і возн. І rJ-Іta не•ону ТЯІЖrі.ют·ь терези.

росами

Жевріють луки глодом, пахнуть в лісах

гаю.

Колискова

Сумую я, коли сумуєш ти, Та сум удвох ділити легше, знаю,

дощ: і сон;це. Весело годин:и:ть,

Ранки, наtв•іяні холодом,

я не з.н.аю.

що квітнуть після гроз над небокраєм.

Оста•нrнбй ОНІЇГ сrруМJкаІМи вЩ.везли

ПрОСТrЯІГуЮЧИ

чи

Між нами сяють райдужні мости, І ми йдемо з тобою рідним краєм.

Останній сніг ...

Ранкове

серед гаю

Радію я, KOJJH радієш ти, Спі,ваю я, коли і ти співаєш Між нами наче райдужні мости,

коли

слова

ще й досі не.ЗІНrа:йом·о•ї л.юднни.

я сумую скрізь І не спіrваю. чи з'я1вилась ти на небокраї­

І я с.піrваю, бо спі.ваєш ти. Дзвенить .вес.на, на ніжних

де безліч мрій, де плин думок, ясне, оспі,ване дитинство ми нашим дітям віддамо.

Осе,ні синіє даіЛь прО'зора,

а

І сум і радість

Ми не повернемось в дитинство, хоч будем п·рагнути тудив його краін у золотисту, в його за.квітчан.і сади.

а Я тебе і ДtО'Сі Ще ВИІВЧаЮ.

О О·Чі незна,йомі, я у вас бажаІЮ Ві•ДНrаІЙТИ ЛЮ,ДСЬІКІі ГШІОИНН, в яки.х сховалися немовле}J,і

Немає серед лісу,

По цій землі ходити вчились ми, На щи землі на:с народила мати. Мани мене, незнана оил-о. Там Себе і овіт я зможу розпізнати. О дивна мить, моє маленьке свято, Прийди нк сон, як усміх на устах.

Нас кожного завжди у рідний край Якась чаруюча,

р

к

ПрО\.'І-инут'ь д1нrі., можJІ'И'ВО і р>ОО<н,

знаю.

до

чи

р

0 ПОТИІСК НеІJНаІЙОМОЇ ру.КИ, rП'р•И ЗУІСТр(ІЧЇ· тебе Я Ще Не З:Н•ЗЮ.

можливо, я тебе там відшукаю І пkню свою ніжну доспіваю. Піду, либонь, до лісу

КОЖНОІГО ЖИВе,

Неrба<ЧеІНе,

не

чи

неІСТrЯІМ'И полюбил·и.

ст· али­

В

О ІІе.JІНІаійо•:-.1а сти.шеиа xa:ra, вс. тухаюся що:раІЗ·У я у тебе. То ;J-!1~·жна ., то 1С'увор•а, то тверда П:РИ•ХОДН>Ш і ПrрОХО'ДИ.Ш ПОІП.Їtд небом.

Піду, либонь, до лісу

r л.иІб ИІн:у,

ХЗІЙ не ·осі З Н;аІС Л·ЬО:ТЧИІК.аrМИ

В.orHIQ

Незнайоме

я не з·наю.

ВИМО·ВИ'ЛИ

наІби.р·алиrая

*

З'явила:сь ти мені на небокраї. І день і ніч тебе я окрізь шукаю­ Чи снилось, чи не снилось,

з дитинстJ3а,

ручеrнята

*

Чи снилось чи не снилось,

Небо За•к а:хані

І невичерпний життєдайний струм, І ніжн·і звуки в перелноах струн.

до

ЯrК і

ції районної газети «Нове ж иття» . Сьогодні друкує ,ио добірку

Дала JJЮбов, і пошуки, і силу,

1-! СВ.П l.ЗНІаІНІНе .

коли

дах оч олює літературну студію i.u. Д . Чепурно г о при редак­

Руки

і

Нк не любити діkу, я

варсько.ну :з аводі пластмас, заочно навчається у Київському держуні ве р с итеті

1\І О ЛО·Д С

Нк !!€ люби:ти л::су, я

*

*

*

руки дивину,

Хустонь·ка в дівчинки,

ве.шк::.й ,j М~І.tНЇrЙ

наче

Березень пробіг

степ

...

Дощ над містом

Березень пробіг понад снігами, Зад3юр 1 Іали радісно струмки, Міряють захоплено ногами

Лі 'ГН':й дощ 'НІЗ(Д містом. І тікають .тюди з тротуаtр.:в хто куди: хто в кафе пог.ріrrися н,ад каrвою, хт о в к·іr.нотеат•р, мов 01д бі,ди.

кожні озерчата малюки.

Ате дощ- йому до ·ни.х

Сутеніє. День погас, і спати з вулиці запрошує дітей

ба.йд,уже­ МИ€ п.'ющі, ·ВІу,rшц~, даrхи,

не одна стурбова.ная мати,

пр· ИІПУІСЖає

Та вони не слухають проте. І nускають ве<:ело на воду Із газет човни і кораблі, І біжать усміхнені і горді

І блищать, мав дзерrкало, шлrяхи . І RОіда. спі:ває в р.иніІва.х соло·,

першою роботою малі.

Бо ж тепер вони і капітани, І відважні, дужі моряки.

Свято в них! Бо ж сніг зимовий тане

Y:CfП.Їlllii-IO ІПрОіХОі.дИТЬ ІВ :р·ЗІЙОІНІЇ ІМ<Ї.ОЯІЧННІК ІПО ;р•О\ЗІПО'В!СrЮt.fІЖеІНІНІЮ ;~Н'ИІГИ. П : онери та ШКО.ЛІЯ!р•і В•Же tП:рО:;І.·ЗІJ1И <l ітераrури •б~ТFІ:ІШ€ ЯІК 'На 1200 іКа;»­ бона,нU::Ів. Н а:Й.І\Ір ·ащі. rу'СПІ:rх и: ма ють уtJНІі КраІс и~.1і: в'с ь:ко ї ное І.>М НІрі:чк н. Пе·рший ра•з вони: .ро:зІПо•всюр,или ·К'НИ•r •на 120 .карібо.ваtнців. ТСІпер ДЗІ.1И С.10іВО ДО!ДЗПЮВ.О ІПРОІда'ТИ ЇХ ще Ra 150 ·КЗір!бОВ.ЗІНІЦ•ів.

НАША АДРЕСА: м. вул.

БРОВАРИ,

Н а фоrто· : .стІаІрша •п :•оІнерво•жата Алла Вдовиченко .і п:онери Михайло Дяченко, Ми~ола Якубовський, Олекс.ій Дяченко т•а Михай­

Київська,

ло Дяченко по;вертІаrют.ься з ·к•нИІrарні· в с·е.1о з ·ноjв.ою л,:.тературою .

сНОВАЯ комитета

154.

-

ЖИЗНЬ:. КП

-

орган

Броварского

районного

УкраиньІ и районного Совета депутатов трудящихся КиевекоА области.

ІНДЕКС 61964. Газета виходить у вівторок, четвер і суботу.

____

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-82, заст. редактора, І боти), фотокореспондента - 19-4-67 відповідсtльного секв~Ацілів (партійного жиt·тя, промисловості, масової роретаря- 19-3-18, відділу сільськ. 'господарства- 19-4-47.

........................................... ............................................................................... Б;рова·рська АJtукар:н.я, Кнівсьюоі областІ. вул. Київ.ська~

~

154.

Телефон -

19-4-57.

Зам.

4969-7023.

дуrжче,

дужче! ..

На!Че у П'УС'ТИrНrі МИ УідВОХ іІде,мо. Не тrреІба П:аІра•сольок­ хай купа•є тепли1й лІіі!нІій ,rощ.

..............................-...................................................,......................................................... І струмують радісно струмки.

ду.жrче,

Ми щастя ділимо ... Ми щаст)f д;лимо· з тобою ... Ні ми · не ділим· о ЙОІГО Воно виХJІюІпує п.ри·б:оі І почутті1в горить вого.нь. І г·рає сяєвоrм ·в до-ло;н;,g·х, Не·наче к·в·іІГІfУЧ1і сади. Воно 01бох, оrбо1х nоО'лО<нwrь Вон'О єд~на.є на;заtвж..ци. Редактор

Є. ФЕДІІИ.

143 номер 1970 рік  

143 номер 1970 рік