Page 1

РІК

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯI

ВИДАННЯ ЗО-й

.мr

143 (2989)

ВІВТОРОК

9 ГРУДНЯ

1969 Ціна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО PAROИDOrO КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЗJ'СТРІЧ КЕРІВНИКІВ

грудня 1969 року в Москві відбу­ лася зустріч партійних і державних ке­ рівників Народної Республіки Болгарії, Угорської Народної Республіки, Німець­ кої Демократичної Республіки, Поль­ сыїї Народної Республіки, Соціалістич­ ної Республіки Румунії, Союзу Радян­ СЬКИХ Соціалістичних Реопублік і Чехо­ словацької Соціалістичної Республіки.

3-4

Учасники зустрічі щодо ШИР()І(ОГО заних із зміцненням безпеки. При цьому приділено питанням ки у Європі.

Ра,д янс.ькиЙ на,род, воїии ЗбройНИХ Св.1 СРСР 6 ГРУ,;J.НЯ провели в оставню путь К.1И,~lеlIта Єфре' мовича Во'рашилова -- ви,датного ПО.l'каво~ця, партіїшого і державного д,:яча. І,,'я К. Є. Вороши.10-

обмінялись думкакола проблем, зв'я­ миру і міжнародної особливу увагу було гарантування безпе­

Лине

'''''~'''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''..,...~

Відзначення Дня КонституцП

Семінар партійно­

В Ве<Че,рі 4 ГРУ'ДSНЯ В ра,йонному Б\ІІдННКУ K·V.1b"

раїни вLдбу1ДИСЬ

Д НЮ "" "J' У часть предста,вн'ИlКИ па,ртійни,х, 'І'адіЯНСhКИХ, проф-

СIIlілко&их і ком,е,оМОЛ!;С!;КИХ організацій. керLвни-

ІКаlfдіИ'дат фіЛОСофСI:JКИоХ нау,к Г. А. Ганов

житлоовому і

d<;УЛЬ1УРНО-[Jобутовому БYlдівниц'J1Ві міста, про перопективи його розвиrгку.

Про викqркстання прав, на,даRИХ КонС'ГIІ'"ГУЦ:ЄЮ ,ра,д.яНСЬJ<jИIМ л,IQДiЯМ, ГОВОРIl\1lИ переювий робітн, икПОРОl1I'КОlЮї

мета,лу,ргії

']11'2

MkIJKOЇ

Г!ригорі,й

Васюл,

се.редньої

заняття парті'йно-

Вккл3tдач КиїJВСЬІКОСО полl'}1ехніlЧНo.rо [,нституту,

голова мlcЬІКради М. Г. НаРI!JЖН/IIJЇІ. В,ін КОРОТКО :розп()вів про успі'хи, я'ких ДРСЯГНУОО за роки Ра-

Bm,M)HHII1l.W lІав'ча'fI,НЯ

активу

екон,ом:С'І'ІИ пi.иJnриеміСТВ і ,ра, Дгоcnlв.

б З ВС1'j'lПН,И'М сло'ВОМ перС!д ,пр.исутніми ВИ<:l'УlПнв

д'ОВИ1КИ виро ни!{Тва.

ШКОЛІ!

3 На'Таша ГВОЗІданна.

прочи-

тав леКlЦЇ'Ї «Характер і особливості сучасної наo/'kobo-reх,ніЧIЮЇ революції» та «Нау.ково-техніч1J)ий npoгp~ необхідна умова стварен.ня матеріально -техн,:чної ба,зи КQМУlnізм,у». ВИ'кл!щачі КПІ П. П. Пау:перов та Ф. Г. Оку,бий в.ИСТjШИJIИ

вих Тр3tдИlцhях м,инулаго

Учасни.ки вечора наПРИК;'нщі ДИВИЛ'llСh к:нофільм

Спи-

w

IOOMYH,UcTOOi

~

і

присв,яти.~а

біїще.зі, .1ЮДl1ні, все

своє

життя

" • '" І' tz єф НІІІІ св,тmи пам .яТІ "л'и'мента ремовича Вор()ши-лова, в:дкрив

П

Ц

олі,тбюро

К КПРС, Голо-

6ітнИіЧОГQ кла<:у, зм:'цненню обо- ва ПрезиiJsП Верх()вної Ради рон ної могуц-но.сті Р3іДЯНСЬІКОЇ дер- СРСР М, В, П ~Дl'орниїl . жави, бу,дLвн,ицrв,v соціаліз,му і З ПРО~lова:~1И БИСТУПИЛИ каlltди" "ат \. ЧlеН',1 Па'll'тбюро цq

']юмунізм:у

в наоШ1Й ,країн,і.

Т' '''инаддята година. В останню

;....,

,.

'

"

КПРС, перший секрета, р Москов-

ського ~<'cuKOrO KOM'tet-' КПРС почесну в.а,РТУ СТ3Jють кер:,вники' "", и ) В В ГРИllІИН '··Н'стр о"'орони Ком'унісТИЧоНої паРТ:1 Радян. . ' ,1'"', U СРСР, _'v1арша.1 РаЩЯН<:I>КОГО Союt'

lСького Уl'яеду. Пі.д

зву'ки

тра}Рного

\Іаршу

1'руну 3 тілом К. Є, ВОРОШIІ .1 0ва

зу А

А , rP~'LKO і В:'11. тр"дящих J

м'ста Луга,НСJ;ка і ЛугаН'СhК()Ї об-

ВИІІООЯТЬ з БуLJ,ННКУ ~пі.101'; і вста- ласті

CTp'Y'l'a.lbHIIJK тепловозобуНОІВ,1ЮЮТЬ на артилерШсь'Ки.ї1 ла- iДiiIJHO,ro за'воду ~~leHi Жовтневої фет. Кор,тсж ПРЯ,~lуе на Красну рево.1юції, Герой Соціалістичної Праці О. П. Козаченко.

П.10ЩУ. Під зву,ки За труною Й,J,уть рідні і б.1ИЗЬ- .1ЮТУ труну

<IpТlfolepUICbK()ro сат:.10М К. Є. Воро-

3

і ро,дів в іlЙС blК , генерали й aд,~('I'a-

се,мінаРСIJКІе

І. Ленін

« .

заняття

СЛУХ3Jчі

відбудеться

обговорюваТИIМУ,ть

'мате'ріали останньої теми, а та,~ож

«Член Уряду» .

Маріан

;про кер:,вну роль Комун,і,ст,ич.ної партії. КРИТИ'КіІ

виробництвом» та

25 гру-дия. На ньому

Ч.lен КПРС з 1929 року М. Т. Поліщук.

по.1ыщi

хаДЬСI>КI!,іі, Голова Ур.я.з.у Чехосло­ ва,цм,;ої Со·ціа.l]бстичної Реапу,бліlКИ

'1<!і пок:,йного, ке;р:,вники КОМ'У,ніс- шилова бул() опущено в могилу тичної партії і Радянського уря- 'б',lЯ Крем..півс.ької стіни. ЗR'\1чить

уnра,ВЛіН,НЯ

Наступне

ПРИJC.ВЯТIfВ свиl виступ

Ма:jJша.1

з леКlUі~м," «Об'активні за'кономірності і принциВ

'пи

фа.1ьсифі'кат.орів ленінського вчення про партію».

ІВЮЮВа.нню IJI)ДРj()стаючого ПО~ОЛіННЯ на бойо-

Перед

справі ре,ВО'ЛЮilJ:ЙНОЇ боротьри ро- Ч.lен

ГОСПОДЗірського активу, в яюих брали участь керіВН,IIJКИ ГООПQДа,р'СП!, секретарІ парті'й-них органірац'·Й, нач:алhН'НlКИ п\ЛановНlХ ВЩдlі.~:в та годовні

КИ n:.діпри€мсl'В, будов і TpaHQItOiP11Y .міста, rrepe-

за'воду

сем ін alpCbKr

\1\'111К3 .

Н"Вlколо ,пост'ме,нта безл:,ч ВІ'ІІ- СРСР r:раурний мітинт, ПіРl!Jсвяче-

,кі,в

stKa

Ци,ми ДоНЯМИ В за.лі З2сщань pair.кOMY КП Ук-

J

тем ат,и,Ч'Н ий веч:р, ПРИСВlячен,ий Ра,nянської u оН'стит\Лціої. В ньому взяли

!дянrької влЗt!I.И в гоопсщарсblКо.му,

На трибуні Мавзолею були товариші.rJ І. Брежнєв, Г І, Во­ ронав, А. П . Кнри.lенко, О, М, Косигін, К. Т. Мазуров, А Я. Пе.1ьше, М. В. П\ДГОРНІІЙ, д. С. ПО,ІЯНСІЛ';ИЙ, 1\\. А. Су,с.10В, О. М.

,пред;ста,вник'И па:Р1'ійних, радян- Олдр,жих Черн:-к. СЬКИХ, ПРОфсll'Л.кових і громадЗа ДОр,учен,ня,м Центрального Сbd\IИХ орга.ні'заці,Й, пр~дставни,ки KO~liTeTY КПРС, Пр~зидШ Верхов­ :н'оземних дер,жав. 'ної Рао.з.и ОРСР і Ра(/l.И Міністрів

.. ~ ... .:r-.,.~..,.~~....

господарського

трзурна

труною ,n,ршюд.ять делегації вІд за,вод:в, фабрик, будов столиці,

.1ЬЯНОВСЬК'У до lOO-рі'цчя 3 ДНЯ народ­ же,ння В. І. Ле н'l,н а Вl\1пущено Велику пам'ятну МС!даль. На н:й зобра,жено па,м'ят­ НИlК В . І . Лен:ну і ЛеН'LНС!,КИЙ меморіальни.Й центр. (Фотохрон:,ка ТАРС) .

обста'новці дружби, згоди і товариськог співробітництва.

в:lд!бувся

коп,

ва, вірного учня і соратни,ка Ше,lеп:н, Ю. В. Андропов, В. В. В . І . Леніна, бе,ЗІ~lежно дороге і Г'ришин, Д Ф. Устинов, І, В. Ка­ БЮlзьке К()Жн ; Ї! ра,!~я'НС!;К:ЇІ лю.з,и- . П:ТОНОВ, К. Ф, Каl'УilJlев, . Ф . д. Ку­ ні, Т'Р)"дJЯ ЩИМ брnтні~ соціа.1Ї<СТИЧ- ла;h()В, Б , .\1, П()НО~Jарьов, члеНІ! Н' ИХ країн. уряд.ової ком;<:її _ по оргзні1а.ціі ... ЗаIПIOРOlШСНILЇI CH;ГO~1 грудне- похорону, ІВИЙ ра.нок. Як j нз,пе,ре:;J:одні, тиТут же ГО.10ва ПреЗі1:.t,і Угор· ся,чі МОСКВИЧ;'В ПР'fLЇlШ,lИ в Бу;ш- ської Нарор;ної РеСlПуб.1і:ки Пал нок сп;"юк, де встановлено труну ЛО>Ulонц,: , ГО,1083 державиої Ради з ті.лом пок:,Їlнаго. По.1ЬС'Ь'КОЇ НароДноі Республ:,ки

}Л,осконська зустріч, яка підтвеРДИЛ:1 єднkть поглядів її учасників, пройшла :1

тури

р.

Похорон К. Є. Ворошиnова

БРАТНІХ КРАІн

1\111

2

прослухають

нові лєюц:ї.

.д'У,

ма,ршали

Р

з,ДЯI:І'СЬК()ГО

С

оюзу

ли, па.ртіЙні та державні діячі.

На

КраСIІ,:Й

П.ющі

Пмн Ра,J,ЯНСIJКОГО Союзу.

,8r:р,д.аючи

шану

в:.з.бvвся

війс!;К()ву

синові

радЯНСblКоі

B " PHO~IY

БаТЬК:НIІЩIIИ,

-'

оста,нн-ю пеіре;д

Ма'взолеєм

траурн,ий ~1:TI1HГ з участю тр)'дя- проЙш.1!! в:,ЙСг.>Кові П~ДРОЗlдіJLИ, слуЩИХ МооК!ви, де,lегщій м:,ст і

06- хачі вій СЬ,КОВIІХ а,ка;демій, юурсан-

.1астеЙ, предс.та,вни,ків бра.тн:", со-

тн В:ЙіСЬ~';ОВI1Х У'~IІ.lI1Щ.

'І~;,алістнчних !кр а ї,l!.

(Т АРС).

ІIIUlIIIIIIІІUlIIIIIIОІIIШIUIIIIПIШIШQIIUIПIIIІІIІШIIIIIIIIПlIIIIIIII1ІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІШDПlІІПlІІІШІІІПІІПІІІІІІІІІПІІІІІІІІ1ІІІІІІШІІІІІІІІІІІШlllUІІІІШШRIIDJDlDІ

РоаповіД8G ,lI.e.JIeraT

I Н Ф ОРМ8uія

Іпо РАЇОВ71

В міськіil середній WКl'lлі .м 1 відбулась читацька конференція по книзі В. І. Леніна с3авдання спілок молоді». Сумлінно підготу­ ва.лись до конференції члени гуртка «Наш Ленінський комсомол»,

ДОСТРОКОВО у

соціалістичному

змаганні

Змістовно виступили перед учасннками О. Гуща, О. Процак, А. Кукшин.

на

честь сторіччя з дня народження В. І. Леніна тваринники радгоспу «Літківський»

добилися

конференції,

зокрема.

У пам'яті учнів иадовго за.лншиться виступ учасника ІІІ з'їзду комсомолу І. С. Дунаєва, .який розповів про зустріч делегатів з'їзду з дорогим Іллічем. Вони палко дякува.ли Івану Семеновичу за ціка­ ву розповІдь і запросили оглянути ленінську галерею. На прощання вручили йому букети квітів. Л . ЯКОВЕНКО,

значних

-Ісnіхів. При річному плані ) анн молока надоєно його

в

ІІІ а'-іаду RОИСОІІО.IJ!Т

2835 2850

тонн . Продано молока 2470 тонн - скільки і передбачалося за рік. М'яса продано 158 тонн при плані

керівник гуртка.

150.

До кінця року буде вироблено понад план 250 тонн. молока і

продано його ще

ЦІННИЙ КОРМ

186 тонн, м'яса

Хоч МИ'ИУле

літо було і ма­

надійде понад річний план 20 тонн . У соціалістичному змаганн.і

ЛOlCЦРИlЯтливе

першість посіли доярки О. Козел, М. Ячник, М. Пищай та інші, які

кормових культур, аJlе механі­ затори CeMRIlOJJKbВChRO~ пт,ахо­

надоїли від кожної закріпленої корови по 2800-2700 кілограмів

щоб ЯІКонайбільше

І. ГЛОБА, головний зоотехнІк.

вирощування

фабрики все зробили для того, кqpмtB

АtOлока.

,для

для

РИНННlцт,ва. ,скиртовано

нагромадити

гром,ад<:ькorо

тва­

, Було зібрано 1 за­ 700 тонн cJ.Ha та

1300 тонн 4900 'Гонн 700 тонн

СОЛОМИ, силосу.

ззнладено Є більше

іЮнцентрованих

кор­

гені,альному

телю О. Суворову ми,нуло

noлwводцю

240

і

мисли­

·років. У ВелИlКО­

дИМер<:t.К'іЙ восьмир;чній школі вilдJ6уося тематич­ ний веч.ір, rrРIИО8Я'Чений Ц~Й д,аті. Учн.і восьмих 'K,laC~B ttлени .історичного гурт­

ка зібрали пї!д K~p~BHIIJLll1ВOM в-qителя іcroрії З. С. Грабар ціlкавий матеріа.л про життя і дія.1Ь­ ність Оле'ксаЩ:Ііра Васильовича. Юні історики ознайомили своїх товариш:в з біо­ І'рафією ПОЛКОВQlДЦЯ, пі\llJготув:ал'И концерт. На

вечор.і

бу.л() оroдошено

конкурс

на

кращого

lсторикознаlЩЯ. Переможця,ми стали Люба Кузь-

МИ;К, Микола Кондрате.Н,IЮ,

передовики

Чле.ни JIlіте,раТУ1Рlfоі Сту'д,ії ПОі1ре'бсМі;ОЇ сеlщД,ньоі шк,оли ifI!i)OBeли ЗУ'(J'ffріч з 'п~'ресД'О:ВИlка;ми юві~рЙ'ного СОl(ЇіаДJіетичНlOiГО ЗМ<liГIІІНН.я на­ шого ·вjмілк'а.

ЗУ'стріч ві!щroрила На!д;іIЯ ЛеВIІІШ. Вона 'ВІнеосла хорооои з врожаю, ,1Н!jюЩ'е<ного х·лі' 60рООа;ми . А потім }'Ч'Нї декла!М}'IВI1WIИ вірші, сп.іоо:ли

Іпї'се-нь. Южно прозвучаiJlа ІІ!;ClНЯ «Омерічки'> у 'вИК'онанні :І{ЇіВіЧат сьомого класу. А Оля В()ІВ'ГЮХ прочита'л'1l вла!JНИ'Й: тв, Ір «ОClї'нь у Р'."" нощ' Се<ді)}.

llkля цього ми ГОСТИННО 311JUРОСИЛИ гостей ДОІ С'l1GЛУ ПО'КYIП'l'у­ ва.ти дари землі. Кїмнжа ІІІРИlваблЮ'вала ввп вDзеір'УІН!Ка:ми. лах

ЧРIІ"а, керуючого ві;J;діЛI\ОЛl Ю. Х. РеЧ5ітви, с,вИ!на;рIШ М. П. Itасіч, ;:!,'ОЯj}Ji,и В. І . Бон,да;р('lН'КО. На заЮfнч'еНlНЯ Зу1стр,ічі знову ПІ]ОJllі, М'УІ3ик'а ... Н. МАРЧЕНКО, ста,роста літстудlі.

Добре ВРQди.ла у нас і кор­ мова морква. Ії ЗГQДовуємо ху­ добою в сирому ВИІ1Л.яді, а та­ 'КОЖ вИ!го'ООвили З неї 40 тонн сухого борошна. В. КОВАЛЕНКО, головний агроном.

На сто­

овочі, ФрУ'к'1'И, 'ПlРИГОТ(JIвлені ру:к;щми нашого к,о:ле:кТIІВ'У. Те;ШIО зустріLflИ присутні ВlfСТу1ПИ ДИ!іН~lктора ШКОіlИ А. М. Па.сі­

-

мів.

ГЕНІАЛЬНОМУ ПОЛНОВОДЦЮ ПРИСВЯЧЕНИЙ Нl'щ(удаlJoНО

rOCTHX -

Кров-це життя! Відомо, що в дании час кров У цій замітці хочеться назвати заСТОСОВУЄТhСЯ в медицині дуже імена працівників Калитянської широко .як під час операцій, птаХОфабрики, .які є безкорисли-

так і в процесі виготомення цін- 'вими lдонор3ІМИ,

-

це В_ С. Бала-

Рубан'Ка, Галина Мироненко, Ніна НИХ лікувальних препаратів. Під бушКіна, В. Балабушкіна,

Галина КорніЄНIОО. Вони нагородже- час крововтрати

від

І. Ф.

нещасних Луг,овий, І. І. Ма.'ІШієНІКО, М. Бо-

ні ПРlfЗа'ми.

випадків, а також

А патІ'м РО3ГlIJIIYвання віктор,ин, суворов­ CJ;K~X ГОЛОlЮломок, Kpoc.BOPlд:'B, ребус,tв. Все це ~ПРИ,Я\1ІО поглИ!блен,ню знаНh учніІВ, вмінню мис-

особливо сердечних і легеневих, крові активно відгукнулись Т.1кі

...1IИТИ.

тисячам людей. Іншими словами, МlІіР'Че,н:к-о, ~I. Стfl}иженю·к, В. Фе­

ЦжаВlИМ і змісroвним був це.Й веч:,р. Він допо­ може, 6езУМQoви(), вихованню У дітей патріотизму. В. ЛОМАК0, директор школи.

вона

захворювань родавін. При останньому

вважається могутнім

бом рятування життів

заборі

засо-

сотням і товариші, як О. Супруненко, В.

кров це життя. Люди, .які 'CelНlК'O і rншї.. здають ЇЇ, заслуговують веЛИКGЇ завідуюча ПGДЯКИ і шани.

€.

КАРПЕНКО,

медамбулаторlєю.


Примірний Статут (Продовження. Поч. в ХІ

142)

ЧЛЕНСТВО В КОЛГОСПІ, ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ іКОЛГОСПУ

11.

3. Ч.1Є1на,ми

1юшоап~

можуть

бути гр ома,ДIЯНlI, яю ДО'СЯГ.1И 16-річного ,ві,ку і ВИЯ'ВИЛИ ба,жан­ ІНЯ своєю працею брати участь у гpoMa'дJcbKoMY гооподаlрстві КО.1ГООП\'.

ПРИіїІняття

в

Ч.1еllИ

колгоспу

проваtЗ,ять заігальні зба,ри колгосп­ 'НИlк,і'в за ,по,да,ння'М пра'влі,ння кал­ гоапу впросутності оооби, Я'ка по­ дала

за я·В'у.

3а,я,ва

про

ЦРИЙНЯТТ'Я

члени

s

і беЗС1'рокове .кО,РИСТ)lвання, тобто

МИ ЧЛЄlні,в колгоспу,

навічно.

ЧИ!IfНОГО

,ЗеIМЛЯ,

яюа

за'кріlПJJIO€ТЬСЯ

,кОЖ'IЮМ'У КО.1госпові вико'наIВЧИ'Й ком:тет раїюн'ної (,~Г;'CbKOЇ) Ради депутатів ТРУ'ДЯЩИХ ви,дає держав­ 'ни'й 3'КГ на право користуван,ня зе~I.1:Ю,

в

Я,КОМIУ

зазначаються

РОЗ\l:РИ і точні межі зем.1і, за­ 'к:р:,пленої за ,колгоспом. Землі, що за'К'ріп,люютьея за КОЛТО'СПО'М, діля'ться на· землі гро· "laдJcbKOГO

На кажнОІr.o Ч.1ена колгоспу ВС­ деться «Трудова .книжка колгооп­

),-Іежо,вуються

в 'натурі

·ГIРО~Щ;І.СЬКОГО

користуваlННЯ.

ЄДИlНОГО

зр'а,зка.

Член колгоацу має пра,во: 'на одерокаН:НIЯ работи в громад­ ському гоопода!рсl1ві колгоспу з га'р.а'нтоааIllОЮ ОПJLатою ві,дJПОВЩНО до кількості і ЯlКості вклаіЦеної ИИlМ праu:і; брати участь у керуванні слра­ ваl~1<И калгоооу, 'Обирати і бути обраним до орга,нів йo.rо управ­ діlНl\lЯ; ВНОСИ'ТИ пропозиції щода

4.

поліпше.ння

діlЯJlьності

колгоспу,

'У'сунеIfНЯ хнб у робот,і праlВЛЇННЯ та службови,х о"і,б; Jl.ЇlCт,а,ваIТИ в\д колгоспу до,помо­ ГіУ ІВ пі'Д;ВlІІЩенні вltробничої квалі­ Фі,каlЦії і наб'Ут'ті спеu:іальності;

,КО'РИ'С'1'Ylв'атися

присадибнаю

зе­

мелшюю ділянкаю для веден:ня на

'НЇІЙ піlll.собного га,ОПQдарства, ела­ ру\щжения ЖНТ.l0ВОГО бу;І.ИНіКУ і гоопаlll.а'р,ських БУ'Ц)I!е.1Ь, а та,кож ІЮЛГОСПНИМИ

па'совищa.J\!И,

громад­

ською робоЧіОЮ хущооою і транс­ '!ТОРТОМ ДЛ,Я осо,бистих потреб у <встановленому в кол.гоопі поряд­

J<.'j'; на

соuдаЛl>не

за,без,пече,ння,

КУЛЬТУРНО-іпобутове обсЛУГОВІУваlН­ Ня і допомОІГ'У колгоопу В будj~­ ннцтві та ремонті житлового бу­ дин,ку і з а'бе:ЗіПеч€'нн і пали'вом.

Член колгоопу ПО'аине,н: i!l.оде'РЖУ1ватн Статуту колгоспу

5.

правнл ІКУ,

ВНl)'1іріШнього

'ВИlкону,ваН1

IJIНХ зборів

і

розпоряд-

постановн

з ага,}) ь­

ріше'IfНЯ прз'вління

колгоаПlУ;

lСуІМ\ПLН,НО пр,ацювати в громад­ cыомуy господар'с.тві, до.держу<вати Т'Р,]1Дової ДIЮI,Щ,пліни, оволодіlВати передовИJМИ меТОlll.ами і прийома­ ми роботи; 'брати акти:в,ну участь у KepYBa'l!ні С,І11раlвам,и 1\'І()ЛГОСПУ, берегти, ОХО,ро:няти і зм,і,цнювати держ,авну та ,КОЛТ,ОС,ПНУ ВЛaJсність, ие ДОПУС­ кати безгоопо~ар'Ності і нед6аЙJJИ­ ,вого

стаlвлен:ня

до

гpOMa,дCIJКOГO

на

основі

ШКОІди

провадиться

oДilikHOЇ

..

Ч 1ена

в

розмірі

шкоди, але Іне більше

ІІІ-І:':ЯІЧНОГО

основнога

колnо.апу,

ІІз

за,рабі1'КУ

я~що

IlIкма

за­

цриса­

Ilюд:я,на несЦ6алkтю в ,роботі. При

І,:щ<бні зе;МJJі. Пр И'саlдибн і землі від­

'на~мИ'сному за;под:ія;нні щкоди, а та ко,ж у аИlпащ.к,ах, пе.редбз,чених

9.

кориету.вання

Ко':~юс.п

і

Ir:,;!.

зе\IС.1',

,заіКОIЮ\цаIВіСТ1ВОІМ,

зобов',я,зу€ться:

Інесуть

H,aїl­

ОХО,рони

вста'lювлених при,р'ОІдИ,

прави.1

корист~вання

.~':К:ами, ВОДНlJlМИ джерелами T~ КОРИСІНН,МИ юо<п,а,линами (п:со,к, Г.1И­

на, камінь, торф тощо). Праlвлінн,я, ке,рівники і спеціа­ .т:'сти колгоапу віщповідають за В'И'СО:КОПіРOtдУ,КТИlВlне

ВИ:КОРИС1'ан'НЯ

зе'~lлі. ,І О. ЗМЄlншення площі колгосп­ них З€l~lель або зміН,а меж землеIкористуваіН,ня

колгоспу, які ви,кли­

каютьая ,де:ржавними або громад­ 'ClJКими потребами, провадяться ті.11>КИ за згодою загальних зборів КО.1гоопників за р'ішен:ня,ми вїLlI.по­

В'ідних

де.ржа'вних

орган'і'в. При

цьому нащаНIНЯ для сільськогоспо­

:J.a:PCI>Кf~X

n'ОТіреб

ЗjРОШУ1ванlІХ

і

осушених земель, рілл'і, земельних

д:.1Я1НО'К, зайнятих fШОдіОВИlМИ

багаторічними

насадженнямн

Г<РЩЩН,llІКа,мн,

ЯК правило,

і

не

ВИIJIОдопус­

кається.

І~ол,г.оеп

має

пра,во

на

колгоспу

ві\llJповідаль­

ВІІ'КО­ 'Н:іСть у и,ЇiдJвищеНОІМIУ або ПОВ'ному

Іповн:ше і наЙIl1jраВИЛl>ніше ристовувати і повсякчас поліпшу­ 'вати зз'кр:п.1ену за ним землю, Iп'Iд'8ИЩУ'вати ЇЇ РOlдюч5сть: вводи­ "ГИ в сі.1ьськогооподаl рсь,ке вироб­ НIІ'Цl'ВО неВИlко:ристовуваli'і зе~I.1.; здійснювати заходи по з'рошеl/<lIЮ й ОС'Ушенню земель, боротьбі з ерозією npY'HTiB, створенню ПО.1е­ зах.и,сНоИХ л:сових насаджень; бе­ регти й суворо охорон,яти колгосп­ ні землі в':д ,РОJбазарюва,ння; до­ держувати

члени

мате;ріальну

l!Іі:дшко­

ДУ'ва.ння зб Иllкі'в , зв'я,заних із 'Зlме,ншеЮI,Я'М 'ПJJощі' І(ОЛГОС<ПНИ~ зе­

'роз;м~рі.

СТЯlГН€lILНЯ

шкоди

прова­

,ДIIТЬСЯ пр а'ВJFіIfНЯIМ коJl1ГООПУ, а, в разі спору через народ:ний суд.

V. ВИРОБНИЧО­ ГОСПОДАРСЬКА І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОЛГОСПУ

14. Колгос,п веде евоє господар­ с гво

за,

,пла,ном,

затверджу,ва,ним

,загальн'ИlМИ збораlМИ колгоопнИ'ків, застосавуючи наЙIJlРОIlресивніші, 'науково обт.ру'н'тованd форми й ме­ ТО,ДИ орга'ніlЗаіЦії вир,оБННЦТ6~, які за;()езпечують маК'СИlмальне одер­ жа'ння 'цродукції ви.сокої якості лри найме'нlШИХ заТlра'тах праці і коштів. Розробляючи плани, колгосл ви­ XO;J;II'Tb З необхідності розши'рено­ ['о в~т,ворення Гlрома.дJСI>IЮГО гос­ подаlр,ства,

ВlІІкона'ння

пл,ану

дер-

й,а'ВН'IІІХ заIКУШ)l!{, догово.рів контра'ктаиМ сіЛЬСЬІКогосподарськи~ Іпроду,к:ті'в і на'дJпла'НОlюrо Iliрода­ жу зерна та і,ншої н~обхідної дер­ жа:ві ПРОдYlюції, заСДОІюлен'ня мате­ рі,аЛЬНIІІХ і культурних потреб іКол­ госпни.кіIВ.

15. Вщюбничо-фіlнаНСOJва

діlЯЛЬ­

НІ:СТЬ кодгоопу ЗlдіЙс·нюється на Qlсно,ві гооподарсшюго РОЗlра~унку, ши,рQtКого

застосува.ння

моральних

і матеріальних с.тн,мул,ів, ЩРЯМО­ ва'них на роЗІВИТОК ,аи,робни,цтва та П;'діВИlЩе'IІІН<Я РЄІНтабеЛI>НОІСті ГОСil10даРіСтва.

11. ЕКОІЮМ1ІЧНОЮ

СLlкогоопосда'jJlCblКИIХ

ОСІЮВОЮ К01-

нові

підJне'сенн'я

ку льту,р

'ЮУЛI>Т}'РИ

н,а

ос­

земле-

рооства, додержаНІНЯ сівозм'іIН, по'

добра, ра'ціQнально і праВИJ1ЬНQ ви:кориcrову'вати зе':І<ІлJ гро,мадсь­

го,опу, по:рясд з дер'жавною вла'сн'ЇС-

.1,'ІПше,ннlЯ насі'ННlІІцт,ва, за,сто.су'ван­

кощ

тю ,на землю, €

влас-

'lhЯ системи

вл<аСН'іСТ~ КОЛГОС!lУ

,bce-БЇ'ЧІШЙ

КОРИ1СтуванНlЯ

та

присаill.иб­

ного фондіУ.

6, Член,ство в 'колгоспі зберї'гає­

громаДСl>ка

ІН:СТЬ КОЛТОСПУ..

Громащ,ську

ста'новл.ять належні ІЮ~ІУ юдп,РИЄМСl'ва, БУIДIliНКИ,. о.п~ру ДІІ, Тlра~ТОIРИ, КОМlбаій,вн та ІНШІ маши!!lI!)Qход:жеIJoНЯ дJі'ЙСIЮЇ СТРО'КОВОЇ 'Ни' устаТ~Ylвання, тра'1!спо.РПlі заIВ:,ЙСI>КО,ВОЇ служби; ,со-би, робоча і продуктивна ху дообра'Н'Н,Я на вибо'Р'Н'У посаду до ,ба, баГ<атО'рі'ЧНі насадження, мел;оІрадя!нських, г,ром'аДСЬКIІ'Х і коо'пе­ 'ративні, та іРlliгаU:1ЙНI СПО'руди, вираТНІВНИХ ~ргаlніl3ацій; ,РО'БЛЄlна ПРOtдУl1щія, кошти й інше ться

за

осООа.lIШ,

я'~і ТЮlча,сово

ВИібули з КОДГООПУ, У ВИ1пщц,ках:

'ВСТYlПУ на навчання з відривом від виробництва; Iнаlrrравле'Ння на роботу в між­ 'КОJVЮСIJIн,і оргаН!ЇІзації, пе,реходlУ 'на 'роботу в промислоВ'ість або інші !1алу:з.і народ:ного ГОСПОдіа;р,ст:ва на С11Р 0'К , установлеоний ",ра,вліIННЯ~1 колгоспу.

Членство

в КО.1госпі

зберігаєть­

ся та'кож за КО.l ГОСП'll.Иlка'м 11 , ккі ПРІІІПІІІНИЛИ роботу через старість або іlн'ваЛli\!liн~сть, якщо вони про­ дов,жують ПРОЖИіваТIІ ,на теРIІТОРії

Iмаїіно

колгоспу.

У1добреонь і здійснен,ня

іНIШIliХ заХQlді,в;

раЗВlИ1То.к

тва,РI\l1IНИ-

як у ТІРИ'М':СЯ'ЧН'ИЙ Сl1рОК з дня по­ даlЧі

за,ЯIВИ.

ліН'Ня КО,1fОСПУ проваlдИТЬ розра­ ху:нак п.ік:ля закі,н,че'Н'ня госпOtда'р­ сыогоo роКіУ не rrr3JfUШ як че,рез м!Іс,яць rrkл,я затверд?Ке'н,ня річно­

оо з'в'їту кол,гоапу. ІІІ. ЗЕМЛЯ ТА П ВИКОРИСТАННЯ

Ві,;що,вісдно до КОНІСТИТУ-Ції СРСР sемля, Я'К'У за·ї\має к,олгосп,

8.

ізакр~плюється за ним у безплатне

о

2

стор.

О

В'ЇЛьві,

Кол.гооп

.18,

iвlі,лыl!хx

За ВlllроБНИЧИМIІІ ,ПЇLll.розділами ІКОЛГООПУ заwріпшюютыся земельні добро­ ділянки, 1'раIКТUPИ, машини та ін­

від

робіт.

може

за,са,да,х

на,

сіль­

вентар, робо'М. і П'РОlдукти'вна ху­ доба, ,не·обх':сдн,і бусд'іВЛJі та інші за­ соби ви,роБНИU:11ва. Ді,яльн;:сгь вир,о,GНИЧIІХ підроз'ді­ .1і'в КОЛГООПУ зд:,йснюється ,на ос­ 'нові внут,рі,гоопода'рсыо,гоo розра­

брати участь у

д!;яльності мі'ЖК'ОЛГООJ11НИХ

і

дер­

ЖМШО-lКО.1іГО'СПНИХ П[JiПIРИЄМоСТВ та орган;,зз,u:Ш, всту,пати в об'ЄДIН:1Н­ ня і союзи.

19. Кошо,сп за рішенням загаль­ них збо,р:'В колгоспник:в може об'єд'ну,вати частин\, своїх коштіJJ

ХУНКУ,

'2'7. ОСНОВНАМ ;J.же,релом доходів з коштами м:,ецевйх Рад депута­ ,КО.1ГОСПНИlV:,В є Гlрома,дське госпо­ :fi.B ТіРУ'ДЯЩIІХ, ра~гоеи,:в та інших дарство КОЛГОСП'У. Оплата праці в держа-вних і ,к'ооперативних під­ 'ПРИЄМIС1'В та орга'ніваlilJій д.~я бу-

д/і,ВIШЦl"ва на па.їювих за'садах об'ЄІ\1Тів 'КУЛl>l'ур,но;побуто'вого нrРИIЗ'lІачен'ая, благоустрою і n.рове­ дення інших заходів, СПlря,мованих '1113 ,розвиток колгоonного ви·робнн­ 'Цтва,

та

ПО.'l')пше'ння

побуro,во,го ГОlCiПlН·И'К:IВ.

КОЛ'ГОісп

20.

цаПОАI:

КО.1-

у,кла,дає ,цоговори

3 де,ржа·ВtlИМН, кооп~ративними і грома,щсI:lКИlМИ Оіргані,заIUi:іЯМИ на ІП р OjД а ж с і л ыc ЬК()іГОСПОдіа'р с ЬіК о ї про­

Громадською 'ноло.г,і'ї, ~ОМlпле'юсної

Перер'ахува,ння а,бо видача кош1'::В з pa'XiyHlкDB ЮОЛІГОСПУ в устано­

ві Держбанку C~CP П,РOlВаlдИТЬСЯ за

РОЗіпо,Р'ЯДЖ€ННЯ,М

пра-вл!'ння

~ОЛТОСJlУ.

Колго,с<л

може

,держа'ВНИIМ-И

користуватися

юрот,костроковим-и

ДОВіГоcrРОКОВИМИ

і

,кредита'ми.

РО'3lПо,ря,д,жеоння

,мадського

гос,посдаРС'І1ва

колгосп

створює, пла'НQмі1РНО і П'РОДУКТИВ'но ВИJКОРІІСТО~УЄ і по'повнює основні та оборотні ВИ'РОбничі фон-

ПРИ3lначеНIНЯIМ.

Н€lподі\llЬНИlМИ є та,кож і оС'новні фоНlдИ не'ВИJробничого при'зна-

13. ,НОМ

ПраІВО РО3lпо;рядж,атися майі

,КОІшта,ми

колгоспу

нале-

жить тіЛ!lКИ саlМОМУ колгоспов-і його органа,м у'пра'вліIIfНЯ. Колгосп 'не допу'(жає В:llJ,РИlва'ННЯ коштів на u:ілі, не зв'язаіні з ЙОГО дї6ІЛI>Ністю. Прщ~бан'И'я, продаж, ви<бра,ку,вання і епису:ва,ння ООНОВНИХ засо'бї,в та інших матер·іальних цінІнопей провадяться в порядку, ВlCТановлеНО~IУ загальними збора-

вища ОП.1ата.

Зро­

стання ОП.1ати п,раці ч.1~нів КО,1,гоапу повинно з.з;іЙснюватись на ОСНОІві 'ВИlпе,ре~жаючого 3Іроста'ння пр OiДYIК'Т ІІІВ ності праці. у КОЛГ,Оl(Jпі за,сто,совуються від­

РЯ\lliна, аlкордн,а оплата праці за обсяг вИ'Кона.НИХ роБJт, вароблену IПРOlдYlюцію,

праВJJі'ння к.ол­

rаlрантовану

оплату

праUJi

чле'нів

'колгоспу.

З мет,QЮ п:'двище.ння матеріаль­ ної 3З1:'нтересова'ност,і КОЛГQlСПНИКЇ'3 у збілыен,нjj 'вироб н НЩТlВ а оіль­ СI:JКОГОС<ПОідарсЬІКОЇ

n,paдylКЦiї,

по­

JI'jпшення ЯlКості і зни'женні її со6:,вартосТі, поряд 3 осно~ною оп­

госп'У на перерахування або ВНlда­ '1У КОlJIті,в з ,р,аху,нкі'в ,колгоспу, а

латою

до­

да,т'кооа

ма­

та'кож зобоВ'Яlзан,НlЯ колгоопу по кредитаJ{ Д1і'ЙСНlі при наявності П:'дlписі'в голови і головного бух­

Чле'Ни колroсду, ЯІ~і не викона­ ди без ltQ'важн.их n'РИ'l/ИН ВlстаlJlOlВ­ лений мініму'м l1РУДОВО-Ї участі в

галтера

22.

кол!ГОСіПУ.

КJO.Лroсп

бухгал­

,і ста1'ИС­ 'l'ltlFH-И1Й оБЛ')К, Вlllроващжує пе.редо­ ві методн й фор.ми оолі,ІОу, скла­ :.'І.ає зв.:тн;с1'Ь за зат,верджени}1И формами і ПQiдlає її в устано,вден,і ст,ро.ки в:дnов:щ.НИlМ органам. ,23. Колгосп не ві'дповісдає за 30-

.бов'Яlза'Н'НIЯМ.И

праці, з;а,стосо,вуються О!1Jlат,а та і,нші види TepiaJJbHOIГO СТИJмулювання.

грома,щсЬІКО'МУ

провщцнть

а

та­

правл'ін,ня колrо'апу ково або повнkтю

МОЖIУТЬ част­ поWа.влятися

дода'11КОІЮЇ оплати та інших видів' матеріального

29. Дл.я D<ОЛ,110IСПНИIКoLв СЬІКИХ

заохочення.

3Іа~оволе'НIНЯ у

потреби

сіЛЬСl>когосподаlР­

продуктах

у КОJJто,спі

ство­

рюється наТYlральний фонд, в який

ко.1Го.спу. Члени ,ко.1<Г{ЮПУ не від­ Іпо'ві\дають своїм майном за зобо­ 'В'Я'3ання,ми і БQр'гз,м,и 1ЮЛrocпу.

ви,діля€ться ПeJвна частина вал-ово­ го з,бору зер'на т.а інших n,pоду,к­ т,і'В, а 'І'аIКОЖ кормів. Ці ПРОJlJУКТИ і кор,ми Вlllдаються в ра,хуно'к оп­ ,1ати П'раlLlIі або продаються кол­ ГООП'Н'IІIКа.м у кіJlЬІКості і порядку,

VI.

І

бор,гами

гооподарстві,

:lЮЖ допуокали пр'огули, р:ішен.ням

членів

j,

ОРГАНІЗАЦІЯ, ОПЛАТА ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ

24. в.сі роботи в громадському

'ВстаНОВЛlЮва,н,IІ'Х

заnа.%НllіМИ

!1О'с'пода,рст'ві іКОЛГОШJlУ ВИКОНУЮТЬ­ СЯ особllСТОЮ п'рацею КОJlГОС,ПНИ­

ра'МІІ ч.1еН:IВ колгО'с,пу.

механ'Ьзації,

:ги не ма,жуть бути ВИlконані в не-

гоопншка,ми

роБНIІЦ1'В lі.

гро-

!lРИН­

поч.асова, почасово­ 'преміа.1ьна та і'нші системи опла­ ти праці. Не,доброЯlЮLcно вико'н,а:на з вини колго,спнИI1<а робота не оплачується або ,РО31М1:,р оплати за неі в~повідно зменшується. НО,рми вир06і'тку і розці,НК'и на Ilюдання послуг, ,а та,кож вступає сільсuкош,сподарські та інші робо­ в і-Illші ДO'ГOВliPHi відн,оси.ни, які ти ршро.бляються і в р,аз,і ПО1'ре­ в:,Щ1О'відають цілям його дї,яль­ ,би лерЄІГ лядаються з широ.кою ності, уча'стю КОЛГООПНИІК'ів та опеціаліс­ 21. Колгосп віlдщри'ва€ в устано­ ті,в, вихо,д,я'чи з ТИ1ЮВи.х норм ви­ 'ві Де,рmба'нку СРСР рахун'КИ для робітку, з Ylраlх!уlваН:НЯIМ КО'Н'Кірет­ розра'ХУlНlкі'в та збер:,гааня кошті,в ниlх умов господарства і зат,верд­ і проваtЗ,ить у,аі ,касові й роз>рахун­ жуються пра'вл.і,ння,м колгоспу. ко.в: опера'ції ВЇiдJПQlВі,щно до вета­ 28. Колго.сп в,с'тановлює за, ро­ НОВ.1ених n,равил. боту в гpo.мaiдJcыкмуy вироБНИlцтві

~ЮСТІ

Зjростання

за

дYlЮЦії, IКYlП!'ВЛЮ машин, матеріа­ .1:I В, ху,доби та іншого майна, на lП'родаж наlпівфа6ри'ка'І1:'В і виробів ,лі'дlсобни'х П';'дJПlрием'ств та n,ромис­ ,1,і'в, 'на викона'ння рі3ІНИХ робіт і

06хіlДllі стро'ки сила1.!И колгосmш­ "і,в, ,КО.1,ГО'СП Вlпровад:жує на,укову о,ргаНії'Зіа1u:ію праці, дбає про по'вне і найраЦ'юна ll1ніше ви;користання робочої СІІЛИ в громадськом,у ви­

І даЛI>ШОГО

го,с,по,дарство,

за добру лр,ацю, за кращі

p€зу.1ьтати -

ку.1ьту,р1l0-

06С.'ІІуговува·Н'И61

IКО;Ігоспі ПРОlвадИ'Ться ві,п,пові:д:но до кількості j ЯlКості Пlраці, вкл Іденої КОЖНИlМ колгоспником '!1pOIМ,a~CbKe

влаС'нkтю кол,гооп,), є також май- електр'ифіlкацН, дося'гнень нау,КИ і но і ІЮШТИ м'іЖIКОШООПНИХ та дер- Iпе'реід.ОВОГО дo,cBiLЦY; пр о веСДЄ<I\НІЯ жа'в'но-колгосrrннх о,рганізаu;ій і меліорації земель та х.і,міза'l~ії; 'П'ідJIJlРИЄJМ'С'ТВ ,вitдПОВ~ДНО до його ефеlкти'в'не ВИ'КОlристання і збе,па,йової 'f'Ч,асті. ,режен'ня Т,РЗlктор в, к(щ,байнів, ав12. Для з.r!'ї<Йснє<ння овоєї д:іЯ.1Ь- томобіЛ';'в та інших м,ашин, робо-

чеНІНЯ.

З 'колишнім ,КОЛ,ГООП'НИlКОМ прав­

пе,р':оди,

збо­

І цтва, зро'с.тан'ня П'родуктив'ності 30. Правління Ь,олгоопу забезпе­ )(J) доби і ПТlІЦlі, ПОЛ:IПlшення пде- к)в. чу€ ОВОЄЧ8JCНУ ВИlплату належного 1М,;'Нlюі СПlра:ВIІ, додержання зоо­ ПрИJЙН'ЯТТ'Я на роботу СПeIlil,а.~:с­ JЮШОСПНИКіам заробї'l1КУ. При ЦЬС­ теХlнічніІх та встеринарних П,ра­ ті'в та іНІШИХ л,ра'lІІі'вни.ків із сто'ро­ му гроші виплаЧУЮТI>СЯ не рідше 'аил, С11во,ре'IІІНЯ м'і,цної і сталої ни ДО'ПУіС11(ається лише в ТИХ ви­ оо:ного рЗlзу на мі,сяць, а нату­ ІКО'Р'МОВОЇ бави для l1ва,ринництва; -па,дlках, коли в ,колгосп,і немає раЛl>на проду,к;щя ВИJдається в мі­ 'В'прова~ження у виробництво В:ІДЩОВ:ДНИХ апе;ціалkтів або коли ру її н'адхQiдlження. НО,ВО'Ї технї'ки і прог,ресив'ної тех­ 'сіЛ'ЬСЬ:КОГОСПОДЗ'РСIІКlі та іЮlllі робо­ Остаточний розрахунок з I(ОЛ­

чої і ПIРО.з.У'КТИ'ВНОЇ ХУ,ДОби, Gу'дИ'НК:,В

та

опоруд;

25. Трива.1:СТЬ і розпорядок ро­

'будіВ'IШЦТ'ВО виробничих буді­ бочого ~ня В колгоспі, поряrд.ок ве.1!> і об'ЄJктів кулы1р'ІІо-побуто-­ на:дання вихі'ДНIІХ днів, щоpdЧ:НИХ ВОГО прИ!зна,че'ння, ЖНТЛО,ВИJ{ бу­ оплачуваних ВіїJliПУСТО'К, а та,кож

діИ. Ці фО'НJlJИ є не'nOlдільни.ми (за- ':НІН'КЇ'В і ~итячих закла,дів, шляхів, КОJIIГОСПУ. соби їх не пісЦлягають РОЗlПоділо- ВОДОГОСlп'Одарських та інших спо­ 7. Заява КОЛГОСПlшка про вихід ві між членами колгоопу) і вико- руд в:і'діПОВЇlдіНО до пла'ні,в РОЗІВИГ­ 3 колгоспу ПОВИlfна бути роз,гля­ ри'стовуютыся тільки за цільовим 11\1)' ГОС,ПіOJда,рсгва і за,буlдО,ВИ на,сенута n,р,авліН'IIJЯ'М і загалыиІмии 3бораіМИ членів колгоспу .не піЗlніш

У

1,6. Пра'ВЛ1:IН'НЯ і всі чдени кол­ терський, QlпераТИ'ВНIІІЙ

.гоапу ПО'В'И!нн,і за,беЗlпечити: 'ра'ціОlнальне ве,дення еільсько­ Імель або ТИlмчасовИlМ їх зайнят­ lГосподар,ського ВlIJробнltцтва шля­ т,ям. Ві:цшкод:уваIН'НЯ збитків п'ро­ хом іІо,го іlнтенеифіlкащії і спеціалі­ ваlдИТЬСЯ вitд!пові,щн,Q до по,р,яtЗ,КУ, :.зації, ПeJреваж'ного розвитку ТИХ 'встан(Увленого ЧИН'IlИМ законодав­ галузей, дЛЯ ЯІКИХ є ,на,йкращі при­ С'11ВОМ. ,родно-е,каномі'ч%і у,мови; IПЇдlвищен'в,я у,РОЖЗ<ЇFно.сті сіль­ IV. ГРОМАДСЬКА ВЛАСНІСТЬ

КОЛГОСПУ

Юfкі'в

СЬІКого,спо,дарських

зако.НОД8Jоства.

ЧJJeНИ KaJIIГOOIIY, які допустили заlГlюель, 'IllCУ'ван'ня 3'бо вт,рату колгоспнога майна, а також ті, що /В,Иlнні в са",lОвіЛЬ11О~IУ вик~ристан­ ні т,ра'кторі'в, а,втомаб:лі,в, сільська­ гос.ПОДaJРСЬКНХ машин, рабо чаї хі­ jДоGи і за~цали КО.lгос.пові мате­ .ріа'ЛIJНОЇ IlIКQДИ, повинні ка,~lПен­ сув'ат!! її ,колгоапові. Розм'ір дійсної шкади виз'начає пра'влі,ння каЛ.Ооапу. Стягнення

кошоопОіМ, є державною власнk­ тю, тобто всеНЗіРОДЮІ'М надбан­ ням, і не може бути об'ектом купїв.1і-прода.жу, здачі в оренду та і'НШIIХ опе,ра'Цій.

<колгаапу РО'31ГЛЯlдJається праlвл'ін­ НЯ'~1 ко.1['ОQПУ в місячний строк.

Ішка»

за

і

Rолrоспу

.1е'нIІ'Х

пункт,Ьв.

м,ініlМУIМ трудової участі в громад­ сько,му гоаподаlрстві Iliрацездатних IКОЛ'ГОСПНИlкі,в ре,І"УЛЮЮТЬСЯ праіВИ­ ла,ми внутрішнього розпорядку \lЮJIlГОСПУ.

17. З метою біJJЬШ повного й P':'BHOMI~PHOГO ВИlкориста'ння трудо­

,ц'Гва

вих IреСYlрсів і місцевих джерел СИ'РО'ВИНИ', п':,двище.ННIЯ доходності

БРИ1га1дИ, лаlНКИ та і-нші виробничі п.~ро,:\щіли встано'влюються j, за­

tРОМlадJСJЖОГО

гоопода,рства

кол­

ІГО'ОП ПВ~Р!ОЄ і р031J,И!Ває, не На >lIIilЮДУ сіЛЬСЬКО'Г<Olопо,дарському ви­ роБНIІIЦТУ, пі~собні пі:д.Іrриємcrва, а та'IЮЖ ріlзні ПрOlмисли; може -вступати в дого'в'іlр'ні ,в,і,діНОСIІ'НИ з ІПРОІМИСЛОВИІМИ mїд!П'lJИємсгва,ми і то,рговеЛЬНШIІИ ~ргані,за'Ціями з ме­ тою СТ,ВО'рення в колгоспі філіалів (це,Х'ів) ДЛЯ виготавлеНIНЯ рівних 6Іlробі'в і товарів оилами колгосп-

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

26. ФОРІМИ орга,ніз-а:цriї ВИlробни­ і праці діJJlши;U!і, ферми,

стасО'вуютьС1Я

колгоспом

залежно

прова,дитьоя

не

піз,ні­

ше м;с'я,чно,го С'троку пkля заТВf::, діжеlliНЯ РІЧНОГО звіту ,кошоопу.

31. Пр,аіМ:IННЯ ,J(ол'гоапу, керую­ ЧІІ'С!>

цИМ

Пра'вила !ку,

Стаrлyтом,

РОЗіро-бляє

в'нутрішнього РОЗІПОРЯД­

положення

ПlРО

оплату

праці

і про ВНУТ,рігос,по~аР,Сbl(ИЙ розра­ ХУ'ІЮК, які затве'РJljЖУЮТЬСЯ за­ гальними збо,р'а,ми ,КОЛГОСПНIІIК,і'в. 312. ВІсі .роБО'ТИ в колгосаі здійс­ 'нюютьс,я

J1ених

з

додержанням

пра,вил

техні,ки

установ­

безпеки

і

ВИІМОГ 'ВIlРОБІНиltJ.ої санітар'її. Ко.1JIГООП ВИI,J(і.ляє необх,ісдні кош­ ти на П'рО'веден,ня заlходів по тех­ ніщі бевиюкщ ВИРООНИlЧі,й са.ніта,рії на ПРИдlбаНlІЯ спе,ціально,го одя,гу, спеЩ,і,аЛЬ1l0ГО взу'ТТ,я і захисннх приcrРО'ЇВ для ви'дач,і або прода­ жу їх lЮЛIГОСIП<ІІlІlкаіМ за аста,новле­ 'ними

НОРІмами.

33. Жінки члени І(ОЛГОСПУ 'В;'Д КОlи«ретни,х умов господаl}Jства_ та р::'вн,я меХіані:за;цїlї, спеціалізації !Мають Піра'во ,на в,ідпу,стку в зв'яз­ !ку З ва'r1ЇТНістю і ПО.10га,ми; вагіт­ і TexHo.10riї вироБНИЦТlва. До СlклаlдУ виробничих підро,щі­ ним жіНlкаlМ наlдається легша ро­ .11:IВ колroспники добараються, ви­ бота; жіНl1<ам, які мають ГР'удни,х ХО,ДЯЧИ З інтерес;'В ро3'ВИТ,КУ npo- ,J(lтей, створюються необхіДlliі У'мо­ ма'д;ського

ГОOlЩДЗірства

і

з

ура­

XYIВla ІІНЯ,~! ква.1іфUКіації, дoeB'~ДY ро­ ботн, на'ВIfЧOlК, м:,сця проживання, особистого бажання.

,ВІвторок,

'ви для CBO€'1a'CHOГo ГОдУ'ва,н'ня ді­ тей, їм можуть на:д:аватися додат­

l1<ові

В'і,щпусткн.

(Продовження на З-й стор.).

8

rpудия:

1868

року.

О


n римі рпий (Продовження. Поч. на 2-й стор.). Колгосп устащ)влює для п~дліт­ к:в Сікорочений раБОЧИ&'1 день ra інші піЛIJГIІ.

34. За досягне'ння

,ВИСО'КИХ ре­

зу.lьтатів у ,вuробницт,ві, розробку

і ВПРОВ:li,J.жеНIlЯ р::щіонал\'затор­ CLE!lX пропозицій, економію гро­ маДСиКIІХ коштів, Довгорl'Ч'н,у без­ доганну роб01 у в КОЛГОQПНОМУ ви­

робшщтві та ,за інші зас.1УГИ пе­ ред КО.1ГООПОМ з а'l'аіЛьн.і збори чле­ нів КОЛО,СПУ або правл,іння засто­ совуют,ь та'кі U.1ГОСПНИК:IВ:

заходи

оголошенн:я

заохочення

.подяки;

ви~а,ча :преМllї, нагородження цінним ПQдаРУНIJЮМ; на,городжен'ня Поче,сною гр,а,мо­ тою;

занесеная на Дощку пошани або в Книl'У ПОШ3Jни; IПРИСВ{)Є'll'НЯ з,вань «З.аслужениЙ КОЛГОСП1НИIК» і «Почесний колго'сп­ НИК».

На

рО'ЗСУIД

за'гальних

члені!В колгоспу ВС11аlювлені й інші

зборів

м{)жуть бути за,ходи заохо­

чення.

Звання

«За·слу,же'!lИЙ

«ПО"lесний

НИІК»

КОЛГОСП­

КОЛГОШI1НIf"О'

при'своюються Ірішенням з,ага.лI>НИХ збор:в членів колгоспу, згі~но З за1'верщжеаи'м

КОЛJI10СПО'М

положен­

'НЯІМ.

35. За ,порушення 11РУідОВОЇ дис­ цип",іни, С1'атУ1'У ІКОЛГОСПУ або Пр,авил

внутрішньо'го

РОЗПО.РЯl!l.ку

на ВIfНIШХ осіб заl!'аЛЬ!IJі збори кол­ ГОСШНИlкі,в або прав.rJlіння колгоспу МОЖУ1'Ь наlклаcrи 1'аlкі СТЯl'нен,ня:

,С)ЛВОР'У

догану;

IneревеД€Н,I/Я

ну робо'ту; 3В:.rIьнення

з

нижчеоплачува­

заїLмаlНОЇ

П,ОПЄlРЄlдження

про

посади;

!Виключення

з член~в КО.lгоапу.

Виключення може бу1'И захід _lише матично

з

С1'ро'Кову

внробн,и,цтва.

осв.і1'И :у виробнlІЧОМУ наВ'Чаtнн,і ді­ тей, на,дає llIIКола'м земельні ді.1lЯН­ КИ, TeXH~КY, насіння, добрива і траmопорт, заQeЗlпечує ТРУДОІвлаш­ тування ВИlПуокнwкіlВ llIJКіл у кол­ гоопі; О'р.nа,нізо.вує в раЗlі .1Ю1)реби гро­

rnр.Иlсщцибної

Jroлгоcnу

допущене як крайній щодо ос~б, я'кі систе­

порушують

т,РУДОВУ

З

37.

ВИl,pобленої

продукції ництва

натуральної

,рОСЛИ'ННИЦ1'ва

і

тварин­

колгосп:

С1'ворює н'асі,нний фО'НД у ,розмірі повної потреби; ,BWKOHYE пла'н ПРQДа,жу сі.льсько­ гоооодарсЬІКИХ ПРОДУIКТnВ держаlві, повертає на1'у,ральн.і позички, ст·во­ ~ює на1'j'ральни:й фонід зерна та ,і,нши,х проду;кт,ів для

видачі в ра­

ху.НОК QlIJлати ПР3JЦі або продажу IЮЛJгоопникаlМ і в разі МОЖЛИlвості Іпродає пона,д план зерно та іншу ПО1'р~бну де р'ж а:в і продукцію; вwді.mяє корми для гpOMalдCbiКO1110 погол,і,в'я худоби і тиці в роз­

мірі Р:'ЧИQlї потребк, а, також для ВИlДаІЧі або продажу КОЛГОСПНI;І,к'ам; У"ГВОрЮ€ стра,хозі і перехідні фОНLU.И: насін'ний, фуражний та ПРОIдI()IООЛI>ЧИЙ; IВИlЦіUJЯЄ ПРОДУІК'ТИ на Г,ромадське харчування,

на

У1"римання

дИ1'Я­

ЧНіХ зЗЯ{ладі'В та сирот і час1'И'НУ п,РОДУlКт,ів та I<Юlрмів для подЗtн.ня JlI.CJlПОМОіГИ пеНСІонера,м, і,н.вал.ЇlдJам, ПОт.ребуючНіМ Ч.lенаlМ КОЛТОСПУ. Решту прО'дующі,ї 1К0лrooп реалі­ вує СПОЖНіВЧ:'Й ,к'ооneрацИ, на КО.'!­ госпному РИНІКУ а60 використо.вує ,на інші ПО1'реби за своїм розсу­

AO:ll.

колгосп

використовує

в

пер­

шу чергу дл'Я ро.зраху,нКі,в з кол­ IГОQПННіка,ми по п,ра1Ці, для покр,иrтя ~ІІІШИХ вироБНИЧИХ затрат, на вне­ ,сення пла1'еж,Lв деіРжав.і і повер­ грошо.вих

П03ИЧQlК,

утвореН­

,ня і ПOllЮl!tнеН!lJЯ г,р{)!tI'З,ДСIJКИХ фон­ дів КОЛ'ГОC!J1lY.

чинного

ЗR'КОНQlда,ВС11Вtа,

за

ра­

ХУНОІК КОШ1'і'в цеНl1ралїіЗООО,НОГО союl3ІноІ!'о фОНІдУ соціаЛЬНIQГО за­ бе зпеченНІЯ КQлго,сПЮlilijЬВ, одер­ ЖfYЮТЬ пенсії ло cr,apOCTi·, ін,валід­

Hocri, у зв"Яl3ІКУ з В1'ра1'ОЮ

году­

,дОПОМОГУ в ~В'ІЯІЗІКУ з вагітн.kтю і

1'У1'ОМ.

1ІІ0лога'ми.

В;З:ЙНОЇ KOMLcH, членів щ>авл,і1ННЯ і ч.lені'в ревізійної ком,ісії СТЯl'нен­ ня може бути на'кладене загаль­ НИМИ збораlМИ ,колгоспни:кіlВ, а на го.l0ВН'ИХ (старших) слещім:стоів­ ГО.lO.ВІ!ЮГО бух'г,алтера і керіВНИlків БироБНИIЧИХ П;.:І:РОЗIдЛл~в заl!'аль­ ни,~и зборами або цравл;нням ,колгосп у.

Поря.д:ок наКШliдення і ~няття доган ви'зна,ча,ється Пра:вилами JJНУТ'Р:IlШЬОГО розпоряд:ку колгос­ пу.

УІІ. РОЗПОДІЛ ВАЛОВОІ ПРОДУКЦІІ І ДОХОДІВ КОЛГОСПУ

Зб. При ро:юодіді доход.ів по­ ВИН'ІІО забезпеЧУВaJТИСЯ правильне ПОЄДllа'lllIЯ НЗ'ГРО:llадження і спо­ живання, 'постій,не зростання ВИ­ роБНИ'ЧIІ'Х, страXtоlВИХ і Ку.1ЬТУР·НО­ поБУТОВИIХ Г,РОМЩЩСIJКІІХ фондів, П;'Д'Вl!щеll!IЯ життєвого рі,вня кол­ ГОСПНIІ'к,:,в. З виробле'ної ,колгоспом вало,вої I1POДYiКI~:Ї покрнваю1'l:,СЯ матер'іа.ль­ ні затрати на її ,Вlfробництво ('аl\lор'Тизаil~lЯ ОСНОВ'НИХ фондів, за­ трати 'н,аоі'ння, Ікормів, добрив,

наф1'ОПРОДУ'КТіВ, витрати по погоч­ ному Іреманту

та, ін.).

За раху,нок ()Держаного валово1'0 доходу колгосп ут,ворює фО'НД ОlJlлати праці. Чистий ДОХОД кол,гооп в.икори­

ваЛI>НlІІка, а Ж,;'НlКИ, крім того,

РО'ТНИХ фОНIД:IВ; н,а створе'ння

.КУЛЬ1'урно-побуто­ вого ФОНДУ, фон,ду соціаЛIJНОГО забезпечення і матер,іаlЛЬНОЇ допо­ моги

,на

КО.1IГОСП'lIИlка:ll;

матер:альне

заохочення

кол­

ГОСПНИ~:'В і сneціа'лістів; на У1',воре'нн,я і поповненн,я

ре-

ВіВТОрок,

9

вій{:.ы.і)вуy службу, н,а

вибо,рну

посаду,

або

річний вироБНIІІЧQ-фінансовий пла-

а60

аи колго,опу;

КО.~'ГОСП­

RИК~В; Ш.J,дlа'є

ДQIЮМorу

орта'!lа,м

охоро­

НИ 3доров'я У проведеННі у кол­ [10Dпі л:куваJlЬНИХ і nрофілаlК'ТИ'Ч­ іНlІ'Х заходів, надає члеНlам КОМОС­ ,пу бе'ЗOlIJла1'НО і в неВlі\lliкладному ПО'Р'ЯідК'У

траНCIJ10РТ

для

достаlfl.КИ

хв.ор,и,х у .~,ЖуВlа.л.ьні за,клади; з.дj.fiонює блаl!'О)'ІСтрі,й, ел€'К'Три­ ф:lКац'Їю і /рзtп:іофіКtЗl\Jlію наreле,lІих ilI')'нктів кол,гос.пу 1'а бущинк.:в кол­ гоосп,ник:'в, CllJlj}ИЯЄ орг,аWЇlзадії побу­ товorо о.бслу.r.оВУ'ван'ня члені,в кол­ госпу; у ВС1'ановлЄІНОМУ в кол,госпі IПОр'яIдJКУ

п'ощає

ДОІІЮмо.гу

колгосn­

никам в будіВНlІІцтві і реМОН1'і ЖИ1'лOtви:х буIдИНll\;~В, нада.є ЖИ'ТJlО­ ву площу ПO'l',ребуючи.м її спеціа­ .1І:стам, які праllljЮЮ1'Ь у колгоспі. к,ОЛlГOCП дбає ПlPо підвищення виробничої ~валіфїlКl3lЦН і куль'тур­ ho-теJшіЧНОГQ рів.Н!Я ЧJreJllїів кошос­ пу; на,nр,ав.ляє ко.лroaпilИlКі'в у ,вcrаlновле>нОІМУ порядkу на навчан­

оо у вищі і cepeД;НJi СJreщіальні уч­ бов.і заклщди, IІІрофесLйно-тех,нічні у.чилища і llIIКОЛИ, на курси пі,ДlВИ­ щення К!ваVIJiфіIКJЗIlIJН; на,дає колгосп­ '!І И1<jам , икі УСПЇіWIЮ навчают!;Ся в

заочних .і вечVРJIILх ні,х та

за,гаm"нооовіт­

спе~,альних учбових

зак­

Jl3lДj!I!X і Cl'МJ1'illHO працюють У кол­ rocni, пілlJГИ. пер~ба'чені ЧИЦНИМ Зlаlко,нода встом.

IКоЛІГООПШИКИ, 111К:і ЗЖЇ'нчили уч­ бові заЮLадк за l!iа:п'ра'вле.ннЯL\t КО.'1-

-

Х. ПІДСОБНЕ ГОСПОДАРСТВО СІМ" ,КОЛГОСПНИКА (КОЛГОСПНОГО ДВОРА)

Зtа;га л IJH і

ділянки

збо,ри

вирішую1'Ь

членів

колгоспу.

хунок цент.раліЗОВlаноro фонду со­ ц:,а.1ЬНОГО

crрах.уваНіІІІЯ

к{)л,гооп,ни­

К;ІВ ОJ].е.рЖ']'ють допомo.ry в Зlв'ЯЗ­ 'Ку З ТНім'часо'вою непр.аIЦЄЗд,3'ТНі'Стю, пут'івки в сана1'о.рії та буlдИНКИ в.:,дПОЧИНlКУ, Ім наtдаються та,кож інші ВИlДИ аощального страх)Лван­ Ін·я.

к,ОЛIГООП за

р'Ї,щення,м загальних

'зБО1>;'В може n.РOtВади1'И доплати ){{) всіх ВНід.I\В пе.нсіЙ, вст,аномених для к;олrооnшwків, і ВtС1'ановлюва­ ти персон.адьн·і пенсії ве1'еранам IКО.1'ГОСПНОГО бl'дVвницт.ва та осо­ ба'м, я·кі м'аю1'Ь особли:ві заслуги в роЗtВИ'ТКУ ства

ГРOlмаlдiClЖОГО

господар­

,кол,гоопу.

НеПР'ацеЗ'ДjаrI'НИ'М членам кол1"ос­ ПіУ, які не оде~'жують пенсії і д?­ ЛОМОГИ,

КОЛ,ГОС'П

за

рахунок

СВОІХ

'кошr:'в Іtoд;ає матеріадьну до'помо­ гу. За рішеНIНlЯ'М загаЛIJНИХ зборів lК!олоаПНИlків КО.rIГОСП може виді­ .1ЯТ'lI КОIU1'И на буд!вн,ицтво кол­ ГОСПІШХ

і

М:Жіко.1ГОСПНИ'Х

с,ана1'О­

РПВ, БУIДИНК:В в.:'дJПОЧИ'НК'У, піо.нер­ сuких та60рів і БУ-ДИНIК:IВ ДЛ61 лю­ дей похилого ві'ку та іНlвал,ід'ЇlВ. Колгосп в установле'ному ПQoряд­ .ку ПРОВlаt:J.и1'Ь вііД~ахуван,н.я коштів у цеН1'р,ал':зова,ни'Й союзний фонд соціального забеЗlпечення КОЛГОСП­ ни'к:в і в u,eнтралізо'ваний союз­ ,ниїІ фоНJд СОоwіа.льного страхуван­ ня КОЛIГо.спн:ию:в. ІХ.

41.

КУЛЬТУРА, ПОБУТ, БЛАГОУСТРІЯ

КОЛІГОСП &жив,ає захо.ців для

чається Ста1'Уroм

ді.mЯIJIIКИ

в

визна­

ВіСТ а Н{)В.1ЮЮ1'ЬCtЯ

з

ура:хУ'fl.3JННЯМ

К:,lикості ч.1е,ні'в ci~'ї колгоспни­ ка (lко.1ГОСПIІОГО ДВOtра) 1'а їх тру­ дової

участі

под.арст,ві

При

в

І1Ро,мадському

го.с­

IООлгоспу.

з.дМrсненні

компа'ктної

за­

буідОВИ сі.1I>СЬКИХ насе.1ених пунк­ т:,в КО.1ГОСП в.lfділяє колгоспни:кам біля ЇХ'Н:Х ЖИ'Гд'ОВltХ бу,динків (.кварти,р) присадибні ділян'ки в Іменшому ,розмі'рі, на.цаючи їм решту земеЮ:іНОії д!їлян:ки 3<з межа­ ми житлової зони населен{)го пункту. При цьому загальна зе­ меЛIJна п.l0ща, ви>д:лена в короис-

1')ЛваН'ня сі'м'ї KOJllГ()lClJ1HlLКa (ко.1гоооному Двору), НJe повинна пере­ 'ВIfЩ'Увати розм,іlРУ n;р.иса,дибної ді­ .1ЯJlI~И, переlll..б.ачеиої Статутом ,кюлгосп,у.

.кориcrування лян'~а,ми

у

ПРИlсаlдибни-ми ді­

встаlн,овлених

колгос­

пол~шення IКУЛЬТУР'НО-ПОбутових ІПОМ РОЗlм,ірах зберkаєтыся за сі­ умов житт'Я ,КОЛГОСIl!ників, ПОВСЯК­ lМ'іЯ'МИ КOJIIГОІОIn!JIllюі'в (колгоопними у ви:падJ<ах, .якщо вссі денно д,бає про з.мUцнення з.доров'я доор,ам,и) і фliзичне вихо.вання членів кол­ члени сі,м'ї (,ООJI.roОПНОГО двора) госпу та їх с:,меЙ. З цією метою кол,гооп: ·будує і обладнує ко.лгос.nн,і КЛУ­ би, бі'бліО1'еки та іоНlші :культу.рно-

rpУДНIІ

1069

року.

О

є непра1ЦеЗіда'J'lНlIІМИ через або. ;нвал,Ї!д'Н'ЇICirЬ, яющо

crap'ЇiCTb єд.иниЙ

·праіЦез.да1'НИЙ член оім'ї (:колгосп­ ного дщра) Лl.PИ3іВани'Й ~a дійсну

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

,!>О'3'в'ЯlЗУЮ1'Ь питання про участь

О'б'єдrнання, союзи, про укрупнен­ ня або jJОЗУКlРj'ПНе.ння КОЛГОQПУ;

Зіда,тних оо~б. Правління си'сте.ма1'ИЧНО

ІЩЛroспу повинно КОНТРО.1Jjювати до-

'РOOlГЛЯLU.ають пи.1',ання п'ро ЗМQ'!ІУ ,РОЗlм,іру зе,мел,ь ,КО.ТГООПУ і меж його землеКОРИСТj'1ванн.я.

Іприоадибних дідя'нок. В разі, саMoв.inынгоo з'біJliЬШе.ння 'pO~M,ipiB Іпрнсаtlщбни,х ділЯlНОІК лишки їх П~О11И встановлених норм ВIf.1ІіУ-

шення n:pа'ВЛ'IННЯ колгоспу бе,з за­ тве.РІд~ен'н'я їх за,гальниlМИ зборами КОЛГОQПНИЮВ Є нещіЙС'Ни.ми. Загальні gбо.ри КОЛГОСrDНlІІКЇВ

чаlOТ!;СЯ

'РОЗГЛlЯlдають

де~жання

J!iC'ГаНiQвле'IІИХ РОЗlм,;'Р'IВ

.nрамLння·м

,КОЛГО'Dпові,

у'рожаю

з

передачею

вирощеного

на

них

без

повернен'ня затрат,

,зроблених за

час незаконного КО-

'ристування.

у з-аЗllачен,их вище пнта'IfIН,ях рі­

також

інші

питан,ня

Д:ЯJFьності 'І<ОЛГОСПУ.

47. За'ГЗЛblні збо'ри Ч.1etlllів код­ ,гоюпу

CЮlикаютl>СЯ

кю.щоспу

не

менш

правлdнням

я.к

чо.тИірИ

раtЗfl

Сім'я КОШООПНИlка (ко.1ГОСП- на Р:'К. Г1р'аlвлін'н,я ~ОJI<Госпу по­ 'Н'ИІЙ дв:'р) мО'же мати о,дну коро- 'винно . таlКОЖ СІшика1',и загальні ву з ЦJ)lfПЛlOДОМ дО' QДHOГO рО'ку збори колroОllНИJЮ1в, я'кщо ЦЬОГО і OдJHY голов.у МОЛОДНIЯlка великої внма,гатиме не ме.нш ЯІК l/з член,ів рo.r.атої ху доби .до 2-річно'го В:КУ, 1КО.1l!'ОООУ або реВlі'зій'Н'а ІЮ'м'їсі'я. ОДНУ свином'а'1'К'У з Щ>ІІІПЛО'ДОМ дО ЗаlГа.~ьні з-БОіРИ правомочні роз3,l\FЇ>Сячного вЬку або ДВОХ сви,ней в'ЯlзуваlТИ 'ПИ'тан'ня, ЯlijЩО на збо­ на Вlї\Щroдlі'ВЛіі, до 10 О'вець і кіз рах ПРИСУТlfі не менш як 2/з всіх 'разом, QдJжо.1J'OCЇіМ'Ї, птицю і кро- Ч.JIені'в КОJl1ГOопу. Лlів. РLшення ,на загальних збо,рах 3tнлыенняя но,рм УТlpим,ання ху- ІКОЛГОС!IІ'НИlКів IIJриЙ'МаюТ'Ься про.с1Д00би в особистій Б.'IIЗlCності сім'ї тою біл,ьшk:тю толосі'в. IКОJliГоопни'ка ('КОJlI1OOПного. двора), .пра'міння 1<0ЛlГOCПУ спО'віщає Ba,M'jHa од:них BIIIдi~B ХіУ,даби і'нши- іко,tгОіОПНИ'КЬВ про скликання за­ -'JИ в оюремих районах 3 ураху- га'дьни,х з,боР':в не Il!і,зніw ЯJК за ваwня'м наUДQнальни~ ОСОБДWВОС-1 C~M ДН'~B до зБО'рі!в. 'І'е-й і MloцeВllf,x у,мов допу,скаю1'ЬСЯ 48. У ,ве.'LИ!l(iИХ ко.Дl1OCпах, де за рішенням Ра,ди Мі'н:стрів ск.ликаТIf '*'1І'.аДЬНІі з-б.ори членів союзної рwптyб.1'ЬКИ. ІКОЛ.ГООПУ ва,ЖlКО, ДЛІЯ роз.в'ЯlЗЗJН.Н.Я Кіл Ь(К1:lСть ВНДИ Хj'доби, які IПИ1'аI!lЬ, що на~жать до ві,дання може мати сuм',я КО.1ГООП'Н,ИК~ lзагалыихx збор~в, можуть склика(IКОJIlГOОП'НіИ:Й ДlВір) , у межах вста- тж:я збори У100в:нова,жених. новлених норм визначаються С1'аУ,ПОВ'!lо'ва'жені Qбlllр.аЮТI>СЯ на тутом колrooпу. 3бо~а.х 'КОЛIГООПНИікі,в у бригадах Праlвл:Іt н,ня колroonу подає кол- та 1Нши.х ПЇt!tрозділа.х колгоспу •

43.

ГООО'НИ1КІа:м

ДDПо.могу

в

завelденні обсл,у-

НОРІМ,И ПРeuIlcrаlВН'ИІЦтва і порядок oбtраНін,я YlповноваЖteНIИХ ВJllЗ'НаlЧaЄ

праIВIJI~:IННЯ ко.Лl!'оспу. Питання, від­ '!Іе.се.ні до КОІМlпе1'е'нцїї зборdlВ упо.вноважениІХ, ·ПOlпере.д:ньо OOГOlВOРЮЮllЬСЯ на зборах КОЛГСЮІІникі'в бригаlд (ПІ:JllPtOi3lДїлі'в). YlПОВ'НlОва.жеІні доповідають на збора'Х бригад (,I1І:;Дір03lділt і,в) rnpo рі,щення, прий­ Н<Я1'1 збо.ра'ми YlПОВІНова.жених. Збори YlІювнова,жених пра,во.­ мочні РО3lв'язуват,и питання, якщо. на НИJC присутні не менш ЯJК ~/.. ,всіх У1Повнооажених. 49. ПIР,ам.іннlЯ кол,госпу є ВІІІКО­

що ПРОЖИlВІЗю1'Ь на терlИroрИ KO.~- аlа,ВЧО-РОtЗIПОРЯ!д"lИlМ органом, від­ roClIlY, при н,аlЯlВності вільни,х п,ри- оовr.\ЦальнИlМ пер.е;д загальнlІІМИ

,колгоспу·. При саlдиБНIИХ зе,мель I1tpilllCаJ].ибні діл.ЯІН~И можуть нatда,Вlа1'ИСЯ за рішення,м загал,ьних зборів колгосп-

ЦbOtМ'У роз.м'і;ри наявних приса,днб­ H~X ді.'liЯНОК, ВС1'і3ІновлеНlі ВЇ!Д;повід­ но до СтатУ1'У сїлIJсыкoгcILoo,u,ар-­ C'I;JКOЇ а рт,і.'1 і, що дія,в ра'lfіше, мо­ ж.У1'Ь 3берегт,JЮЯ. ПtрисЗ!дlllбна JIlіляJllК.a c'.tМ'ї кол­ іГоспнИtк;а (КОЛГООInlO'му д'ilOру) на­ даЄ1'ЬСЯ за рwенRЯ'М загаlЛ,ЬНИХ збор::'в Ч.1еНlі'в к,олгоanу, її розмr.ри

на

ПОМйГа Hac.a'МIJ1epeд по,дається сі,м'я'м, у сК!лаlді яки.х немає пр Зlце-

'Гелям, л:~К'аIРя.м та іншим апеціаJJ1b alМ , IЯlКі п'рацюю1'Ь у оільській ;місце.вості і П:РОЖИlвають на 1'ери1'орфj .колгОС\Пу. Робі'тникам, служПОЛIfВНИ~ зе,МЛlЯХ до 0,20 гектара. БОIВIЦЯМ, пенсіонерам та Lн,ваJliідам, норм

праВ.1ін-

ПРИ3lначення

'ряiдJКУ, вс:rанО'вленО:му колгоспом, ~олгоспу ІВ міжI!(,ОЛ,ГОOnНи.х і дер­ ід0ПОМОІГУ КОдГОСПШИlКіаіМ в оБР06і1'- жа в'но,к,оЛГООПНИJC nідіприємства.к ІКУ ,прwоа~ибних ділянок: T3JКa до- та організац:!Ях, ІПРО В'С1'уп його в

п.рисаідrnбна Д'ЇЛЯНlКа землі пі.д го­ род, aalд та lі'Нlші ПОТ'реби в роз.мі­ рі до 0,50 reiI:iap.a, включаючи зеМШlЮ, за'Й1 НЯ1'У бу.цівлями, а н'а Пpillсаrп.ибно ї

рішен'ня

про

пу;

праці.

Пра'ВЛ'іння .кОЛІГОІСпу подає в по-

у вла'С,ності ,гову!Ваl!lн,і, а 113IКО'Ж у з.аОе3iIlеченні ГОСllодарські ху1д!06и кормами і пасов.ищами. ХУ1дооу, ти­ У11ри'Мання ху&ll.О~И пона:д УС1'асіЛЬСbJк,огос­ IlЮвлен,і С1'ату,том нор.ми заборопQдарсы,ийй LНIВе'!ІТЗlР для робіт на НIЯЄТI>СЯ. 44. Колгосп за р,ішення,м запр ИlСаlдибн ій діЛ'ЯlIJц,і.

уcrанО'Влених

.ко.1]tГQlОПУ

засroсу,ваJlН,Я,М JlaїltM>3IHOЇ

ни'й двір) моЖte мати ж итлоIW'Й бущlІ'НОІК, БУ1д:влі, ПРОдlУ,К'ТНіВlНУ U:Ю, бджіл і д~і6ний

РоЗlм,і р

з.атвер!щжують нlя

роботу і про зві'.~ьненн.я з роботи голо,вни~ (старших) 'епеці'алістів та гО'ловнО'то бухгалтер'а, колгос-

42. Сім'я КOЛJгоспаlllка (ІКЮЛГОСП­ худоби, ЗООБе'Геринарном)'

межах

заслух,овують звіт,и .правління і реВlіЗtійної оКом'kії КОЛI10,СПУ п·ро Їх ді~льн,іcrь; зат'верджую.ть р:чний звіт і роз­ ~I;PII на1'j"раЛblНИХ та грошових ФОtЩ1,В кол,госпу;

Присадибна ділян:юа не може перед.аватися в lijорнсту,вання і·нtШИil\1 особам або об.роблятися з

40. Члени колгоспу віlдп.овідно Сі'м'ї J(.ОJllго'опн.~а ('К!олroапно.му гальни,х ~P:'B .колгоспннЮ:в Нlадає 11.0 встаJЮВЛе.ноro .поряДІКУ за ра­ ДВОРУ) на,даєтl>СЯ в КОРИСТj'вання щ>исаlдибні земе:1Іьн,і ділЯlН.к.и вчи-

СТО'вує:

на аплат,у пода'т,к,ів 'внесен,ня ГРОШО,ВИ'Х платежі,в де р.жаlві; на збіЛl>шен'ня основних і обо­

д,1JIЯ

['ООП.

го'опу, позба,вляються праlВ члеків КОJIIГОСПУ, ,вста,новлени~ цим С1'а-

На ГОЛОВУ колгоспу і голову ре­

хаР'ЧУ:В3ІWНIЯ

~o1"Y за спеU!rа,~ьнk1'Ю в цей ко"­

39. Чле.ни ІКОЛООQПУ, вїДJПOlвідно .до

M,atдlcыкe

гоапу, повинНіі повернути.оя на ро­

VНl. ,СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛГОСПНИКІВ

ди·с­

вшмючені з членів кол­

обраний

rniшо,в УЧИ1'ИОЯ, 1'НімчасоВ>О nepeЙШО'В на і'НШу ,робо11У за згодою 'Ясла; сприяє б3JТька,м і шк.олі У. пра­ КОЛl!'ооспу, або ЯlКЩО в скла:д'ї сім'ї ва'нь ВСНI'НОВ.1ЮЮТЬСЯ ЩQРОКУ з дівора). за.1JНШИЛИСЬ урахуванням потреби ,в коштах 'IWЛЬНО'МУ ви'хованні ді1'ей, Пl.д'І'РИ­ (,колгоспного ""lЯ за,безпечення дальшого нев­ МУЄ тісний 3В'~З()1К з Шlюолою, по­ тілыкtи нооо'в'нол,і1'ні. В усіх інших діае ДОП'ОМОГУ органам народної 'ВИlпаiдjКах ПИ113JННЯ про зали,шення пннного зроста,ння громадського

нення

членів

ци!Пл:ну або С1'атут ,колгоспу, піс­ ля заСТОСУ;Вlання до цих осіб ін­ ших заХOlДів стягне,ння. Постанова загальних збор,:IВ КОЛГОClПoНllІКЇв про ,в.иключення з чле'нів 1{ОЛ'ГОСПУ може бути оокаржена у ВИhонав­ чий комітет РЗlЙOlНної (M':cыкї)) Рщци де,пута1'Їв Т;РУ'ДЯЩИХ.

Осо,би,

осВ'ітні заклади, СnOР1'И'ВІНі ооору­ \lI.И, ОIllРИЯ~ РОЗВИ1'кові фmу.J1ЬТУРИ ~ оnoр1'У, створює ДИТЯ"llі саДjКИ і

,рел,

на

Rолrоспу

'зервного фонду та інші цілі. В,іlД;ра,ху.ваIННЯ на збільшення ос­ новних і обоРО1'ИИХ фонд;ів Є оБQlВ"ЯіЗІКО'ВИ'МИ; рО'змі.ри відраху­

38. КОШТИ, які н~ійшли від реалі,заlll!lї IIIPOlДYКЦiї та Lнших дже­

О'С)ЛД; дога,ну;

Статут

збора,ми членів колгооду, і ЗOJ,ійс­

'НЮ€ IКe:рі'внИlЦТ,ВО ,всією орган.іза­ Ц>Ї!ЙНОЮ, .вИIРОбнич<rф.інансовою,

;ниюї,в. IКУ.лМ'У'РI!І,о~поБУ1'ОВОЮ Заооаченим Qсоба'М колrосл мо- Д~ЯЛЬ'llістю колгоспу. же також lIPЗlво.ляти IWtристу,ватив уста'!lоменому ПОj.J'ЯIZIJКУ па-

СЯ

соetищаlМИ для їх ХУ1доби.

ХІ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І РЕВІЗІЯНА КОМІСІЯ КОЛГОСПУ

45.

КеwванНІЯ onр.аваlМН колгос­

пу 3tД:ЙСНЮЄ1'!;СЯ ІЮЇ демокраrrіі, КО,.1ІГОСПlfl,Иlкі.в у аитаllЬ

на осн<>ві широ­ аюltвно,j учасri розв',язанні всіх

колгоспного

життя.

Оп'ра/ва,ми 'колгоспу керують за­ гальні збори ЧЛЄlН~В 'кол,госпу, а В пер:од мLж :Юо'рами пра,влін'ІІЯ lКIO.1'госпу.

46. Загальні з.бо;ри членів кол­ госпу є нан'внщи,м органом управ­ .1':'Н И,Я Кo.лu'OOIl!y. Заг'альні збори:

iIl!РИЙМ lаЮ1"Ь IJНОСЯІТЬ

до

Статут

КОЛГОСПУ,

НЬОГО зміни

і

допов-

нЄlНН'Я;

()I(j1f~аю1'Ь лрав",і'Ння, голо.ву кол­ госпу

і

реюзdйну

к()Мtitcїю

комос­

пу;

,розв'ЯlЗУюrrь оПlитан'НІЯ ПtpО п,рий­ НЯТ'J'IЯ В член,и. комоспу і цро ви­ IКЛЮЧення з членів коJИ'OClJ1У;

IІІр,и,ЙlМають Правила ВlНyqJі.шньо­ го poonорlЯЩКУ колnocny, положен­

І!ІЯ про омату праці .і про

&НУ1'­

р'itrОСlIlіО:да'рсЬtКtИй розрахунок; lЗатвердJЖУЮ1'Ь ГOlCПQlдаlРСЬІКИЙ,

о

QJ.1'I'ЗIНil3аLl:tЙН0neрспектнВ'ІІИЙ і

ПРЗlВМ!lJНЯ lІ!оиконання

вихО'Вно.ю

'Кіо.ш·ооnу організ)'є ВИРООJl,Jщтва і

.nла'Нlів

IІІ)рOtда/жу

і

держа,ВlЬ

сільськогоопо-

ДщptClJКО'ї прOtдlYlКlI1:ЇЇ, за6eзtпеч:ує ра­ UJiональне ВtИКtOристан'Н,я землі, бе­ :режн,о,

по.- гоопода РСЬКОіМ)'

ви·

1'рачає матеріаЛЬІІІі засоби і ко,ш1'И, Вжи,в,з,є заходJШ до зм.iuJне-ння tЩРОбничої і tP'YJ].oвoї ДИСЦИllJ.llі'ни.

У

своїll

І}ОЛГООПУ

дrіяльності за'зЖідИ

пра.вліJlНIЯ

спирається

на

ШИРOlКИIЙ /колгоопний аlJcrИlВ, роз ви­ Іває і пі'Д1)ptИМУЄ творчу ін~іативу ч.ленів кoJllГOClJ1Y ,по УІд.Осконален­ ill<Ю організаціі Il!>OoMaДCbIКoro ви­ ~об'НІщтва і lIIJі!двищен'Ню ПРOt1l.ук­ т.пвнОСТІі 'n:Pаці, поIЮЯlКtЧас \ZI.бає про пол~ення j'MOB праці та побm КОЛіГО{:,І1ШJIП(Jі,в, чуйно і j'важ­ но crа'витЬІСЯ до ,рОЗlГлIЯЩ їхн'іх црохан,ь та проnooиціЙ.

Пра,влінН!Я KOJIIГOCJJy обираЄ1'ЬСЯ CТPOlКOM Іна три ,РО,I\iИ. Щороку Пlра'влФIIJня колгQICIПY З'Вtітує про сВО'ю діІя.тюw'ість перед загалwими sборами колгооп~іів. За~Lдання nравлін,ня к;о.лгоспу скли.каютЬІСІЯ в мі'ру потреби, але не ріlltШе ОДНОГО разу на мtЇiCяць; ПірамїіН'Н'Я праВОМО"lIlе JlЮlЗв'язува­ ти ПИ1'анlНlЯ, 1ЯlКlЩ0 на, засіlда'нні црисутні не ме.нш ЯJК 8/4 членів IправлJнн,я. (3акIuчевва ва

о

4-11

3стор

стор).

О


Примірний Статут ( Закі нчення).

ють дир

Р,ішеНlНЯ прав.ті'ння приймаються простою біnl>Шї.с-гю гo,~oaiB.

У даllЮМУ п.:дрозділі. Брига(кер'вник П~ДJPо:щіJfУ) підд,я-

Ре'Вk!і:йна ,IЮМlБЯ проводить' щоРО'КУ не мен,ш як. ~ р.еВl1зії госп.()-

Rолrоспу

.ління дні,в.

-

КОЛ'і'{юпу

но tО.l0В.ою прав.lі'ння КQЩОСПУ.

га,є в авоїй рюботі правлінню і го- даlр'сыо-фrнаноовоїї діяльності 156. Вибори ",ра'влІння, голови .10ві ,КОЛЮQП,у, а в спеціальних ІКОЛГОСПУ, пеР:iQДИЧНо пере'ві'р'яє ;колгоапу і рев]зійн,ої кО'мkИ проПlІтання,х також ГОЛОВННlМ (стар- гоаПQдарську ді'яльність б,ригм та 'ВQДЯТЬСЯ R)ДЮРИт.им або таємним ШИМ) {)пе.ціалХ:там. І[НШИХ виробнИlЧИХ п-іLll;розд!лі-в і голо'оува,НІ>ЯlМ за розсудом загаль54. Для контролю за господар- дає св~й ви<:новОІК ЩО\З.О річн,ого ЮIХ зборів колгоопникі'В. ською і ф~на,"совою дlїялыkтюю зв:ту колго.спу. Акти ре,віз:й під­

Голова колгоопу ~д~йснює по­ 'В-с.5щденне кер:вни,цl'ВО дhя,льністю

гому обирається РeJв:зійна ком:сія

Загальні' збори КОЛГО'СПНІ!КЇ'В

50.

оБИlРають стро'к;о,м Н3 три рок;и голову ,NО.l,ГООПУ, ЯlКий є ОДJНочас­

кол:го,()п,у.

забеmе''іУЄ

,п'РЗ,RЛіння та слулvбових ос:б кол- .'шгають затвеПЩЖeJИ-НЮ. загальни- J:Й~И-~ЛО ч.;е,~і'В пра~л~IННЯ і peB:~ стро'ком

ВНlконання

ІКО~І:С:Я

'!JIlшень за,га.%НИХ збор:,в і прав­ Л ••Н,НЯ, п,р,е.д,стаВ:IЯЄ к,мгосп у від­ ноои.на,х

з

держаlВЮ!l~IИ

КО.1IГОСПУ

СК.lа"у

ник;:в

rO"10'B'lf

51, 'ІЗ€'

обирає

ОІ:IlН'ОГО-:ЦВОХ

~~

із

колгюспу.

чи,сла

чле'нів

ПРИ3Іна­

КО.1ГОСПУ

або

приі'шзє на ро60ТУ за трудовим До,"овором головного бухгалтера.

ГЮЛО'ВНИІІ БУ,~[1алтер о,рганізує обл:'к, і 3IВiTНlCTЬ У колгосuі, ц:йс­ llЮЄ

ПО<В!СЯ'КlдelННИИ

:1'бережен'н!ІОМ

'1аНН'Я~1

контроль

і Піра'ВИЛ!JНИМ

кошт'~в

та

за

витра­

матер'іа.1Ь'НИХ

ці'нносте,Й. Головний бух,галтер ра­

зом з головою ко.1ГООЦУ річний

з,віт

К;ОЛ'ГООIlУ

ПРНlбу,тку

n,o

та

і

кеР;'ВНИІ(тва Д:ЯЛШЮСl'і

I!1lра ВЛ:НІН'Я

призн,а,чає

ні,в колТ'оспу

або

числа

,колI1Q.СПУ за

і

l'ос.пО,J,а-Р'СblКИХ

чанням кошті,в

1{:НlІостеіі,

.>'IJ.' І ності

спеціалісти

ЗД:ИС-

операцій,

та

витра-

матер'іальннх

виконаНll1'Я

та

худоби,

іншого

будинк:'в,

Ma~Ha;

ви:магати

ДЛ,Я

споруд

перев~рки

від

K.lи'каlН1

с.lуж,БQВИХ ос:'б і членів кол,госпу У"ЮВИ необх,іl'J.ні ДО>К}'1менти;

ВНо.сити за результатами переві-

дЛЯ

питан-

нях, що на 1ежать до їх відання, о,б.ов·ЯIЗКОjjі для члені,в колгоспу,

Тр. ОУ • •

чином

грибкові високозаразні іНфек- та;щ, корита

ції. Піддаються захворюванню на

дезинфікують

і інше.

Ilанчохи, хворих

шкарпетки

епідоміфі'l'ією

реважно дорослими,

,,КІшками, .

б со аками,

З

з

тваринами вологі

)

телятами,

предметами

а

вжитку,

речі

"'vання.

обирають

і онучі

слід

переться

виси-

окремо:

тягом години

у

Щоб запобігти хворобі, не ре- розчин,ї лt3Му чу- Взуття

5-процентному

або

хлоір3JМіну.

дезинфікують

формаліну

Й онучі треба щоденно

,рщділу)

про

роботу

та

інші

пи­

та'н,ня виробничої діяльності; Qбгово:рюють заІХОД,и по змгцнен­ ню трудової ДИСI.'!'и'п.ліни, вносять 'у правл,:ння ЮМ'ГОСПУ ПРО[ЮЗlfl~ії ПР() заходи заохоче.н,ня і стяг­ нення.

3бори

СК.lи,каються

виробничого

ня,"

'керівником

lItі'діРОІ3д;ілу, пр а'в.1іi!l-

або ГО,10ВQЮ ~олгоспу.

На

збо,рах

Ilри

відвідуванні

лазні

шають

у клейонку

ВІВТОРОК,

грудня.

9

Перша

аоо

ге

життя»

ФіЛІка

для

обп{)- обпалюванням

5-процентного розчину хлораміну,

а-процентного процснтного

учнів

10

класу.

ІІ; 55 (М)

Наша

-

17.1;; -

eKp~H.

«МаГНІТ­

Те­ Те­ (Ужгород).

12.10 12.30 -

афіша. 17.00 100-річчя

До

з

Новини на­

дня

родження В І Леніна_ .Леніи і Ук­ ра іна». «Міст() щасливої долі». (До­ IІt'ЦI.к) 1745 - Телевізійні вісті. 18.00 _ «Старт-69» (Луганськ). 18.30 - Ле­ ІІІНСЬКИЙ університет мільйонів. «Ак­ туаЛЬІІі питання Н'аукового комунізму». .. Світова система соціалізму - вирІ­ шальна СИ.1а в антиімперіалістичиіЙ

шляхом

(М).

19,00

-

Піонерська

хлорного

хвилин

У

ванну

впускають воду,

ЛеНІніана (ЛЬ"111). 1930 - Концерт украінськоі радянської пісні. 22 ОО «Література і сучасність». 2З оо Наші прем'ерн. «Легенда срібноі під­ КQВИ'. Телеспектакль, (Частина дру­ га), (Запоріжжя). 00.15 Те.,евізіЙні вісті. програма

10.00 - Новини. (М). 10 15 - "ПРh­ ходь. казко». (М.). 10.45 «Маршру­ тами п·ятирlчки». (Міиськ) 11.15.По сторінках музичних спектаклів, (М,). 17.10 - Наша афіша, 17,15 «На сільській сцені». (Воронеж). 18.00 - Для дітей. «Чудесні сходинки •. (М.). 18.30 - Документальний теле­ фільм .Вбивство оплачено». 19.30 Б. Антків, І, Вільде «Сестри Річин­ ські».

ім.

М. рерві ти!».

6пектакль

Львівського

Заньковецько;.

передача СЕРЕДА, Перша

10

театру

(Львів) В пе­ «На добраніч. ді­

Своєчасне

пода.1ьше

звертання

І

ГРУДНЯ

16.55 - Наша афіша. 17 15 - .Наука -

(М)

розповсюдження

висо-

М.

НЕВМЕРЖИЦЬКИЯ, лікар.

Те.1евізіііні вісті. 18 ОО школярів Соратники В І, (І'. 1. Петровський), (М,).

Для Леніна 18 ЗО -

«Розум. честь і совість «В І Лрніи про РО.1Ь

епохи». в куль­

1745 -

нашоі

rrapTi;

піднімають

r... е

l

1 І

Програма телебачення

новськ),

20 зо -

Програма

-

Літературно-художня

м. вул.

БРОВАРИ, I(ИЇilська,

ТЕЛЕФОНІ! вl~lлlв

комитета

ти'».

композиція І

(партійного

життя.

редактора.

промисловостІ,

масової ро-

І боти), фотокореспондента ретаря

-

19-3-18,

-

19·4-67,

ві.u.ділу сlльськ.

І

суботу.

відповідального сек-

господарства

-19-4-47.

~

154.

дrn'llОХОlщііВ

пожежного

треба

товариства

та

про,вадиrrи сrкла:цати

r~.'lефон-19-4-57.

За'м.

3996 -

еилаl.llИ добровіль­ акт,и

за

затвердже­

вііЦомст'ва

та

В.гІIІ!СНIWКИ

будинків

по­

! .....,.••.• "., ....•..•..•"., .• "., .•.....• "•..•. ,•• ,." ........ ,••.• "."."., .•. ,."., .• "., .•..• ,.• "•. ,., .• ,.•. ,."., ......

.................................. ........................................................................................................... Бровар<:ька дру.каРНJI, К"'ЇIІСЬ1{ОЇ обла,сті, вул. K-ИІвська,

,Всі д,ИМОХО!ll.IІ, дО ЯIIQИ,х піLiIJI<j,1j()11Jені газо&і колон!Ки та інш;

Контора «Броваригаз»,

«Важ­

1830 -

ІНДJ:::КС 61964 . Газета ВИХОДИТЬ увіІПОРОК. четвер

заст.

19-3-82.

котли місцевого

ремонту'вати.

Бу:а.инкоуправління,

БРОВАРСЬКИй КОМБІНАТ ГРОМАдСЬКОГО ХАРЧУ.ВАННЯ в_ :JВ'ЯЖУ 3 '&іlд1!!РИТТЯМ НОВОТО ресто,рану «Прол:,сою> ЗДnРОШУ€ НА РОБОТУ: офіціантів (чоловіків),

-

ЖИЗНЬ,. орган Броварского районного КП УкраинЬІ и районного Совета депутатов трудящихся Киевской области.

t

винні своєчасно передати до експ.1уатаці,Й'ної контори газово­ 'ГО госп.одарства «Бро.ваРИіГаз,» а,кти, ..я~і пilдТ'Бе/РДЖУЮТЬ мюж­ ливість еІК':П\llуа:гацїї димових КЗIlIалLв. 1(0lllГюра «Бро,вар.игав» IпопереІдіЖУЄ, що в разі несВO€часної 3іда.чі акті,в, опалюваль'Ні Іпечі і котли не буідlJ'ТЬ підіключенti, а ,колонки та пр,илади бу­ дуть В1'дlключатися вjщ га.зопостачання без попер~ження.

«Час». І

програма

афіша.

рр,

'Ною фОlр.мою.

шлях» Баrатосерійний телефільм Німецько; Демократично; Республіки (3 серія). 2030 - "На добраніч, ді-

154_

редактора

П'!Ціключені га.ЗИф:'КОlвані опалювальні печі та

15-Художній фІльм «Хоробрий про­ гульник». 2320 - Телевізійні вісті, І 23 30 - Знайомтесь, нова пісня. Друга

1969-1970

0,па.1ення, СJllі\З. ооов'ЯIЗllЮВО перевіряти" а при необхїtЦності В:Iд­

Пере,в:р'ку

Українського «Смак зем­

\

• WOBAS!

в зв'lЯJзК'У З поча11КО-М 9палювально-го се,зону

!Контора «БровариrаIЗ» HaTalдYЄ, що всі димові ка.н,а,~и; до яких

22

Наша

~

;~ ~1~~~Ае·г;~~я~~:;;~ .~~~~~ --І

'ного

прапори». \

(М.). 21.15 кольорового

___ '_. ____

І

перевіtpяти і очищати ,в,іід сажі та за,ва,1J!В, а також .ремюнту.ва­ ти 'п:ри необхіЩlності ОідИН раз на т,ри М:ОЯllJ;і .

-

будівництва Меморіально­ в Ульяновську, (Улья­

І

BQДoгpiїlHi а'паlра11И, що працюють П\ютягом в'сього РО'КУ, треба

-

Репортаж з го центру

НА РОБОТУ:

бухгалтер по нарахуванню заробітної плати, бухгалтер по обліку матеріалів.

турній революції». (М). 19 оо S!Н Мартін.ДОЗВО,1ьте подарувати вам тисячу "Іарок» . Прем'€ра телеспек­ таклю (М.). 20.00 В ефірі «Моло­

ді сть» , «Коли

-'І

БРОВАРСЬКІй РАйЛІКАРНІ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

кий

17.00-Новини. виробництву»

класу,

Ф ЕДЯ И.

--<---,-._~

хворих

козаразної інфекції.

18,25 -

програма

€.

10

робітники в цех ізолу (чоловіки 'І жінки),

за іМедИЧІНО'Ю допомюгою дає !Мож-

лі»

будівельній

доброякісний реJlЮНТ. М. ХОМИЧ,

робітники в цех великогабаритних шин (чоловіки), . Зв>ертатися на адресу: м. БроваІРИ, IlрОМВу.зол, відділ 'кад­ р:,в БШРЗ.

~

НАША АДРЕСА:

о,соби, має печатку і ,праJlОР.

ст. бухгалтер по обліку матеріалів, робітники в шинореМОН1~ниіі цех (чоловіки і жінки),

або занурюванням

............................. ............................................................,....""""...............................................

боротьбі»

.колгосп є соці,n.l':'СТ!1I!JН!lМ оі,1Ьсl>lюгоспоідарсыкмM п:.,\:приємством, ,КОРИlсrу<,ть;:,я правами ЮРИдіИЧНОЇ

газоелектрозварник,

dаліну на 15-20 хвидин.

лізолу або 5-

РО:JЧИНУ

Друга

Шкільний

, 1I 35 -

ні BJ\acT"BocTi речовинн». л.'фільм .Знма на морі». леагеНТСТ80 .Піонерія».

КО.lГОСЛУ

учень

ПОТРІБНІ

слюсарі,

,1Jоскати водою, потім налити в неї Їх у 10-процентний розчин фор-

програма

11 ОО - Телевізійні вісті. 11.10 IlaYKOBO-ПОПУЛЯР1шіі кінонарис «Дру­

Статуто,м

діЯ,lьності

за:коно,даВlСТВО~I.

I1ри/llіщення_

Редактор

протя-

мендується декілька разів обмити струменти дезинфікують

ву. Банну треба старанно

nроСТоре

з на-

гарячою водою і МИJІОМ таз та да- протирання спиртом з наступним

ДІіЯЛl>ністю, обов'язкові

..

своїй

роз-

обирається

:=вм" ТННА ~_i!IїI:_~

ЧИНl!іИ~1

у

впізнати! Парове опалення, чудо-І висловлюють подяку

реко- гом кілыіІхx годин. Манікюрні ін­

д.ля всіх КОЛ'ГОСlIникіs, ЯlКі працю- або мочалкою, змоченою в розчин.

.

КО,1гоап

5-fПi!>ОІЦеm- - - _...Б..Р... О..В...А..Р...С..ь"К..о''''М..у.-Ш-И..,.Н·О....Р·В'''"М·о...Н-Т...НlНо...М..у-;:;;'-

з

міняти. ступним провітрюванням

Р1ВН,Иl ка під.рооділу), з,в'яза,ні з ви- протирають повсрхність її щіткою р,обничою

(м':ської)

БУДІВЕ.JІЬНИRИ ПОСТАРА.JIИСЬ

(юі,д.РIO~діілу).

ви,зна,чає пра,вління колго~пу. РОЗllорящженНlЯ бри,гади,ра (ке-

бюро

ElИlКонавчо­

Р'і'.1И .1епутатів тр'у"ящих.

GI. або

і

ра'ЙОНIІОЇ

Добре проведено ремонт клубу І Робітники ТарасівсЬ/Сого відсела Тарасівки. Тепер його не ділка радгоспу «Жердівський»

ра-да вапна при температурі 50-60 ливіС1'Ь своєчасно діагнозувати, Головою . . . . градусів з розрахунку, щоб дно Ізолювати І ЛІкувати назваНІ хв 0. . ра,щи є ке,Р;IВЮIIК вLдlПОВIДНо.го ПІДр.оздk~у. ПрЗ!ва ,і обов'язки ради ванни було затоплено. Через 20 роби, а отже попереджувати

БР,ИіГаlД}!

діяльності

орган,:

ком:теті

мінохлораміну. Потім ио-

(КСірів,ни- вого взуття, шовкових і капроно- со загортають

РООГЛ'ЯlІІ.ають планове за ВДЗlН'Н Я, ;ЗВ;711 БР,Иlгщцира (IКСІРі,ВННІка пі,д­

в та-

Розnо'{алося і йде повню! хо­ батькаJlI на спорудженні школи ()ОАІ будівниц,тво нової середньої відпрацювати у вільнuй час 5 IUк()ли в селі Бобрик на 560 уч­ днів нівських Jllісць. П pOeKTOJlI розра­ Будівельники дали слово ввеховано створити тут всі зру'tНосТі сти в дію нову школу до нового для навчання, спортивної і вихов­ нав'laльного року. ної роботи. д' БІЛОГУБ, На загальних батьківських збо­ голова батьківського комітету рах вирішено всім nрацездатни_n 1Uколи.

шляхом

ка піIДРО':Щ:·JVУ) .,з \lа,:туп-ни.~1 за- ,вих панч:іх; WКIIJРПетки, паНЧQХИ компресний папір на добу т,ве.рдже'нням 1101'0 п,равЛlННЯМ

КОJllГОСПIУ;

вносяться

кипн-

прасуються до

Білизна

бригади ливості ніг не слід носити гу~ю- ним -

б,ригаіднра

ПО.1аР'СІЖО~IУ

iIlе>р,е!д праДИІІЯІМ її'Нз,мочують про- ве освітлення, зручні крісла, сте- 'jбригаді за лаж газет і журналів nрикра-

редньої їх дезинФекції. Ilри піт- чином :

Стат,уту колгоспу

БУДЕ НОВА ШКОЛА

"ол.госпу ак,Л\llкаЮТЬСR збори кю.1- жим взуттям і одягом без попе- протирання 10-процентним (1!1:ДР 0,З!д і:л у)

Ста­

dЮ~IУ ж ПОРЯ'дІКУ.

58, У IЮ.lгоопі можуть СТВОРЮ- керуєп,оя

ді х .Р в

Тринофітія, міКРОСПОРІЯ І фав~с Таким же

пLдрозділах

,IЮЛГОСПIl-и,кj,в

основі Примірного

ЩИ"". Наст-уюні зм:ни іДОПОВlнення

грома.,JJClIКИХ орган:,за,ц'Й.

Профілактика грибкових

!ким Вllробни'цтвом у бригадах та КО~Іендується користуватись

.Збори

го,слу на

туту, подаЄТЬС51 на р.еєстрацію до ВlиК!о,навчоro Ko-м:rгeTY районної (M:cыкї)) РаtЦи депутатіtВ тру.д,я-

1І1111111111ШllUUЩІІІІІШШUШШ111ііllllLlіllllllllllll111111101101101111111111111111111І11111111111І111101101111111І1111IІПlll1ПІШUUІІІІІІІПІІІІ

якими користувались хворі.

гоапник:ів.

59. Статут колгоспу, прийнятий загальни,ми збора,ми членів кол­

КО.1Тоопу.

е'ко>ном,:чного аналі,зу, Ky.lbTypHO· побутова та інші KOM~cii, що пра'1\ЮЮТЬ на громадських засадах, а та,кож каса взаємодопомоги.

го,спу.

ВИIР,оБНIІ"Ш,Х

усп)шної

рада

СТАТУТУ

КОЛГОСПУ

створює необхjщні 1І1У

,НЯ ко.~гоCJПУ. Пропозиції рев:зійної комісії РOlЗГ.l'ядаються на черго'вих зага.1ЬНИХ зб,орах, а внесе.ні в п;рав-

'l'аІ'ОЖ

ІНШИХ

за

членів

НIІ'ками, а також за сво€чаоним РО3lГлядс,м пра.ВJIlїJ!!'НlЯМ КОЛI['ОСПУ га С.lужбоВlИlМИ особа.ми скарг і заяв КО.lrОСJ1ни'кі'В.

а та,кож Д.1IЯ службових осі6 КОЛ-

53. Для ши,ршо'ї учз<:ті членів 4о.0.дгоCJПУ в у,праlВlліНl\ІІі громадсь-

РЕ€СТРАЦlЯ

; СО. Зареестрований Статут "" 1б~ти В.д- f'O'спу збер:гається в правл_нnі р:шенням 'KQ.l'fOCI1'Y, районному сільськогос­

можуть

збор:'в

ко-

дов:р'я

ватНІСЬ економічна

стан них люди всіх вікових категорій,

у

реВІ,З,ИНОI

q'.1яд загальних зборів та пра.влlн-

виробничо-фіlН,ан- га найбільше діти. Джерелами ін-

спе.цімістів

члени

57. К.оJLГООП

l

СОВОГО пла,ну. ВказівК!и голо.вних фекції є Кі)Нтакти з хворими, пе- тити протягом 10-15 хвилин, (стщрщи,х)

І

ДОСТРОІКОВО

;Загальних

праВlІльністю ·об.л'іку, ро'к і рев:'Зі,й пропоз.и.ції на роз-

і

кер,ованої ни,ми ГЗ'.lуз,і і організ'У-

ють

голова

м;с'ії, які не випраВlдали

роз,раХУНIК;В з КОЛ'ГОСП-

ро-

за

і

ДОідержанням

іІОГО майна, заК!он-н.:.стю договор:п

(старші)

НІЯ,

та

загаЛ'ЬНИ~1 с.об:в і rюшт.:в, робочої і ПРQДУК- 'КO.1ГOC~HHK,B,

Статуту KO\llfOCUY, цілkтю КОЛ,ГОСП-

боту за тр У'діО аи 1\1 "оговоро-м спеГОlОвні

на~іНня

і

ц'алі'ст'ї,в, несун в~пов)да,.lЬН:СТЬ

СІЛЬСЬІКОГОС[!О-

ПРО~У'кц:ї,

.

Го.l0ва КО:lГОСПУ , член.и. ~р~.вл:н-

тивної

член:'в

ко,нтро"ь

Ч,lе·

на

Ц\щсть

1

да'РСЬКОI

ІШКО-,

збора,м ,нює

окремими КО.1ГО'СПУ

з

ш:,рев:ря~и. П'равил~н:сть

ком.о.l. визначають загаль

01

збори член;в 'колгоспу.

JIl

фу,ражу, матеРlал'ьно-теХНіЧНИХ за-І:

І1'щзвітна

пі\J.ПИСУ€

приймає

'.

55. Ре'ВІ)з:'йна Іюмk~я має право:

рwстан,ня

документи

в'Итrparrі коштів

ми зборами колгоспниюв.

гутом колгоспу і чинним законо-

матеріальних цін'ностеЙ.

52. Для галуіlЯ~I,И

свого ск.1,а\ду обирає

давством,

заступ­

Правління ,колюопу

PeB-:'зійна КQМ;JC:Я ~рується Ста-

Ц:'Я,~ІИ.

Правл'rння

три рок;и. Ре'візійна

голову.

органами

та жшим.и установа,ми й організа­

свого

на

ХІІ. ПРИЯНЯТТЯ

10

ПРО1'ягом

5296,

кухарів всіх ,розрядів,

!

!

!

оркестра,нтів,

! ,

!

прибиральни,ць,

Звертат'ися у в:~'іл Ka~'p.:B КІОмбі,нату на а,Дре.су: м. Брова­ ри, Київсика, 148 ('бі,ля ча,~ної, 2-Їt повеIРХ).

.

.' ••..••••. ' ••.•..• ".' .• ' ...1'." ••••• ' •. ' •..•••..• ,...... ,••.• , .• , .•. ,•• ,•• ,." .. " •.•• " •. ,." •. ,•. ,." ••.•. '." •• '.11.".' •• ;-

Загублениіі атестат N2 184768, ВlfданиlЙ Шиман-чYlКУ Владисла,ву Анатолійовичу, про ,'1а'кі,lLчення Бр,оварської се.редньої щюоли N2 1 В 1958 році вважати иедіЙC]lИМ.

143 номер 1969 рік  

143 номер 1969 рік