Page 1

Про.л,етарt всіх

Рік 8идання

"pafu, єднайтеся!

ом!

28-1 143 (2682)

ЗВЕРНЕННЯ

ЧЕТВЕР

УЧАСНИКІВ РАЙОННОї НАРАДИ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДО ВСІХ РОБІТНИКІВ І РОБІТНИЦЬ, СПЕЦІАЛІСТІВ РАДГОСПІВ І ПТАХОФАБРИК БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ

30 ЛИСТОПАДА р.

1967 ЦІна

коп.

2

Дорогі товариші! ОКРИЛЕ:llі величчю 50-річчя Великої Жовтневої со­ ціалістичної революції, трудящі БроваРСЬКОГQ району разом з усім радянським народом впевнено ВСТУПИЛІІ в друге півстоліття нашої славної Батьківщини_ Иого початок знаменний тим, що трудівники радгос­ пів і птахофабрик з перших днів ВКЛЮЧИЛИС5J в роботу по виконанню історичних накреслень ХХІІІ з'їзду

КПРС та ХХІІІ з'їзду КО:Vlуністичноі партії Україпи, перетворенню В життя планів славної п'ятир-ічки.

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

РАЙОННОГО

КО\\ПЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЙОННOJ

ДЕПНАТlВ ТРУДЯЩИХ

~

__________________________________________

1-tфОР.JJtаціU1-tС nовідО;nJl,СU,1-tЯ

схвалили ініціативу колективів підприємств промисло­ вості і транспорту, будівельних організацій, колгоспІв і радгоспів, які вступили в соціалістичне змагання за дострокове виконання завдань п'ятирічного плану роз­ витку народного господарства СРСР.

листопада в Києві відкрився Пленум Центральио­ го Комітету Комуністичної партії України. Учасники Пленуму вшанували вставанням пам'ять померлого члена ЦК КП України, вндатного радянсько­ го поета П. Г. Тичини. На порядку денному Пленуму питання «Про стан і заходи по дальшому збільшенню виробництва зерна радгоспах республіки».

доповіддю

3

В роботі Пленуму беруть участь секретарі обкомів партії, які відають питаннями сільського господарства, керівники і відповідальні працівники республіканських міністерств, відомств і. організацій, вчені, селекціонери.

В обговоренні доповіді виступилн товариші: О. Ф. ВАТЧЕНКО перший секретар Дніпропетровського обкому КП України, М. І. ПОЧИНОК перший секре­ тар Волочиського райкому КП України Хмельницької області, О. М. МУЖИЦЬКИИ перший секретар Полтавського обкому КП Украіни, Г. І. ВАЩЕНКО­ перший секретар Харківського обкому КП України, М. О. ПОСМІТНИИ голова колгоспу ім. ХХІ з'їзду тор

Українського

знавства,

Ф_

П_

науково-дослідного

інституту

ГОЛОВЧЕНКО

перший

-

дирек­ грунто­

секретар

Київського обкому КП України, Г. 1_ ШЕВЧУК - пер­ ший секретар Тернопільського обкому КП Україии, В. 3_ КАЧУР перший секретар Бершадського райко­ му КП України Віниицької області, В. І. ДЕГТЯ­ РЬОВ перший секретар Донецького обкому КП Ук­ раїни, В. М. РЕМЕСЛО директор Миронівської дер­ жавної селекційно-дослідної станції Київської області, А_ С. КОЧУБЕЙ перший секретар Херсонського об­ кому КП України, Н_ С. КОЛОМО€ЦЬ-перший сек­ ретар Михайлівського райкому КП Україии 3апорізької

області, Т. Т. ПОПЛЬОВКІН перший секретар Ми­ колаївського обкому КП України, Г. І. ВІЛ€СОВ міністр хімічної промисловості УРСР. Пленум Центрального Комітету жує свою роботу.

ВОЛОЧИСЬЦІВ

з

Організовано почали зимівлю худоби тваринни­

України продов­

.

у послідовн иків КОМУНІСТИ ИДУТЬ НА ФЕРМИ

КП

ПЕРШИМ

СНІГОМ

вийшли в поле нолгоспни­ КІІ Ульяновського, Новго· родкіВСького та інших

ра­

НИ нолгоспу імені 50-річ­ lІя Жовтня Баштансьного

йонів Юровоградсьної об­ ласті. Спеціальні бригади

району

вивозять ють на

ласті.

Минолаївсьної

Колгосп

об­

займає

в

районі перше місце по на­

доях молока. Цьому спри­ яло те, що після занінчен­ ня польових робіт, на фер­ ми прийшли механізатори,

і насамперед номуністи. ЙТИ працювати взимну на ферми для номуністів району уже стало тради­ цією. Янщо в літній пе­ ріод їх тут працювало

:н О, то тепер

-

366.

Комуністи-механізатори приділяють

велину

увагу

доставці і переробленню нормів, станові машин і механізмів,

допомагають

механізувати

трудомістні

процеси.

механізаторів оволоділо май­

стерністю

водити

них бригад по терасуван­ ню схилів. Цього рону при плані 173 вони збу­ дували 263 геюари терас, на яних висіяно багаторіч­ ні трави, занладено сади і винограднини. В своїх зобов'язаннях на наступ­ ний рін механізатори-«ви­ сотнини»

рудити

600

дали

на

слово

нрутих

гентарів терас.

спо­

схилах

і розставля­ посівах озимої

затримання.

Механізато-

ри готують

р.

постанові,

має

винятково

важливе

значення

для

успішного здіііснення рішень ХХІІІ з'їзду КПРС, при­ скорення

темпів

могутності

розвитку

Радянської

житт€вого рівня

економіки

держави,

нашого

країни,

дальшого

зростання

підвищення

народу.

(ТАРС).

Наші зобов'язання на

1968

на

багаro

примхи

~СИJl~

природи,

щоб

нижчий

проти

минулого

року,

радгоспн

рики своєчасно викона.1И річний ПРIІЙ\lа.%ні ПУНКТИ відправлено при плані 27600 тонн. Незважаючи на

об~lаль KOP~liB,

з честю виконують

РІК

сі.1ЬСЬКОГО

госпо!дарства,

вважЗ€~IО,

що

третьому

передово,го досвіду дозволять в IнаСТУПНО~IУ, третьо­ Vly році п'ятирічки, дати р,ідній Вітчизні ще більше зер­ на, овочів, картоплі, ~lОлока, м'яса, яєuь. Це буде наш практичний вклад в справу да,lЬШОГО зростання \Іне­

році п'ятирічки доБИТlIСЯ таких показників розвитку сільськогосподарського виробництва: - виростити зернових по 18,5 центнера на кожному з 31000 гектарів, в тому числі озимої пшениці по 22 центнери на 7900 гектарах; - картоплі на 6950 гектарах по 105 центнерів;

у

- овочів по 145 центнерів на кожному гектарі, в тому числі огірків по 110 центнерів, помідорів по 130, капусти - по 250 центнерів; - довести валовий збір овочів до 40000 тонн і про­ дати їх державі 38000 тони; - вивезти на поля 400 ООО тонн органічннх добрив; - ВИРGбити м'яса в живій сто гектарів сільгоспугідь 5500 тонн; виробити молока по Сільгоспугідь;

-

надоїти

молока

від

восени

проведено

ривами. Більше

кожної

корови

кілогра-

2310

до кінця

звертаємось

до

всіх

грубих

силос} них

35

мільйонів продати державі;

160 яєць на курку-несучку; тонн пташиного м'яса_

На честь 50-річчя встановлення

РаДЯНСЬКОі влади на Украіні підприємств тонн ЦУІ(РУ. Річний план

успішно

їх

Vlінера.1ЬНИ\іИ

зобов'язались вико­

здійСНИ.1И бити

додатново

понад

працівників

радгоспів

по

одержати

в

наступно~!у

році

органічні

і

,мінеральні

часно і на ВИСОІКО~ІУ агротехніЧНО:>lУ всі сільськогооподарські роботи .

нят,

а

вовни

в середньому

-

настригла

Украінн

13,6 І(і- да.'1И

лограма на вівцю.

понад

програму

понад

25 грудня дати 35 ти-

річний план

lQ-місячну сяч центнерів риби.

169,3

тисячі

(РАТАУ).

Семінар з ПИІТlанЬ еkономічної роботи в kолгоспах і радгоспах Протягом Українській

фі·наНСі~. УРСР, Республі­ каНСЬКОI контори Держбан­ дарській а,кадемії проходив ку, Центрмьної бухгалтерії республіканський семінар з Міністерства сільського гос­ питань ти

шести днів в сільськогоспо­

економічної

в колгоспах республіки.

і

робо­

радгоспах

З ле~ціями перед присут­ німи висту-пили вчені нау­ ково-дослідних замадів, ін-

ститутів, працівники Держ­ пдану УРСР, Міністерства

подарства УРСР. Учасники семінару обмі­ нялися досвідом піднесення економіки господарств, ор-

ганізації

первинного

галте,рського

обліку

внутрігосподаРСЬКО~IУ рахунку,

бух­ при роз­

запровадження

а,корд,но-преміальної ми

оплати

систе­

праці.

На сесіях проведено прак­ тичні заняття з питань пла­ НУ'вання, фінансування, оп­ лати праці та обліку в кол­ гос,пах_

На член

семінарі Пмітбюро

України,

перший

виступив ЦК КП заступник

Голови Ради Міністрів УРСР Н_ Т. Кмьченко. (РАТАУ).

як

своє­

виконувати

J\-\и розуміємо, що цього ДОСЯГГIl ~южна лише пр!! тій умові, що буде вчасно і високоякісно Biдpe~!OIHTO­ вана вся техніка. То'ж звертаємось до вас, товариші :'Іеханізатоrp!!, з закликом достроково виконати цю важливу роботу.

Тваринн!!ки району організовано поча.1И ЗИ\lівлю худоБІ!. Надої :'IО.1ока зараз дещо Вllщі відпОВідного періоду минулого року. Але всі знають, що ЗИ~lівля цього року буде нелегкою через недостачу Kop~liB. То­ УIУ всі\!

на\!

потрібно

по-господарськи

використовуваТ!!

їх, згодовувати 1 ільки в переробленому вигляді. За­ кликаємо всіх працівників феР~1 докласти маКСИ'VlУ"1 сил

і вміния, щоб виробити в наступному році

не

~leH­

ше, як по 500 центне,рів Імолока, а м'яса в живій вазі 58 центнерів на 100 гектарів сільгоспугідь і продати дер­ жаві 5500 ТОнн м'яса, 35000 то'нн молока, 35 мільйонів штук яєць. ШQ·б полегшит!! свою працю на феР:>lах, ЇІ

створення достатку СЬКИХ людей.

цукрової

гос-

менше,

добрива,

рівні

шено до

Працівник!!

рибних

не

центнерів зернових з гектара, а о,зимої пшениці - по' 22 центнери, виростити по' 145 центнерів овочів, по 105 центнерів каРТQ1плі з гектаlра ШОб цього ДО:>lОГ­ гися, необхідно ще тісніше дружити з наукою, В~lіло

надалі бу демо широко впроваджувати комплексну механізацію.

Нолеюив!!

і .птахо­

18

подарств і рибаЛЬСЬКIІХ hолгоспів внутрішніх во­ дойм республіки достроно­ во винонали річний план вилову риби. На честь ювілею республіки вирі-

промисловості

доб­

тисячах гектарів піднято зяб,

наявні \!ОЖ:lІІвості Д.1Я досягиення ще кращих :> спіхів в третьому році п'ятирічки. Закликао!О працівників

використовуват!!

- заготовити в наступному році 62 ООО тонн і 216100 тонн соковитих кормів, в тому числі 173900 тонн - по 10 тонн на корову; - виробити 45 мільйонів курячих яєць, з

Колективи

25

не припиняються роботи на парни,ках. Всі господарст­ ва ПРИСТУПИЛИ дО вивезення :>ІаКСИ\lальної кілько'сті органічних ДО'брив на поля.

рільництва

і

угідь;

по

підживлення

як на

фабрик району з закликом піДТРИ:>lати почи\н ВО.lОЧИСЬ­ ких хліборобів ХVlельницької області використати Bri

1968 року довести поголів'я корів у господарствах ра­ йону до 17300 - по 24 голови на сто гектарів сільгосп­

890

юодеЙ.

центнерів на сто гектарів

продати молока державі 35 ООО тонн; одержати по 90 телят від ста корів

одержати виробити

радянських

Ми, учасники наради працівників сільського госпо­ дарства району, підводячи підсумки роботи в 1967 році,

58

мів;

-

добробуту

Для цього в кожному господарстві проведена ве­ лика підготовча робота. На всій площі посіву ОЗИМИХ

центнерів на lІого державі

вазі по продатн

500

ріального

ю!' вирішили річне завдання виконати до 25 грудня і дати додатново валової продукції на суму близьно 2 мільйонів карбованців_

яг-

успі­

і наполеглива праця, раЦіонмьне використання тех­ ніки, запровадження у вирооництво .J;осягнень науки.

На Херсонщині сл аВИТЬСЯ чабансьна бригада радгоспу «Цюрупинсьний», ЯНУ очолює П. П. 3елінсьниЙ. У ювілей ному році бригада одержала

233

досягнуті

хи не межа. В КОЖНО)ІУ господарстві є ше ЧЮlало невикористаних резервів і ':І10жливостеЙ. Тільки умі­ ла

ліНи

по

птахофаб­

взяті зобов'язання тваринники району. Річний план по виробництву м'яса перевиконаний, зараз працівники феР:>l докладають всіх зусиль, щоб ДОСТРОКОВО вико­ нати річний план по виробництву молока. Відрадних успіхів досяг.lИ робітники птахофабрик. Це завдя­ ки їх невтомній праці державі уже продано понад :3п

200 тисяч тонн цунру.

вівцематок

і

план її продажу. На 27710 то'нн картоплі

свої переджовтневі зобов'язання. Тепер нафтови-

ні

сіл д~-

жавні плани і взяті соціа.lістичні зобов'язання на честь 50-річчя Великого Жовтня. Хоч врожай зернових був невисокий, радгоспи і птахофабрики перевиконали державний план продажу зерна. Увінчалася успіХО\1 також натхненна праця овочівників. державі прода­ но овочів 38730 тонн при плані 36280 тонн. Справилися з своїми завданнями каРТQплнрі. Хоч в сереДНЬЮіУ урожай цієї цінної продовольчоі КУ.1ЬТУ'РИ одержано

МАИСТРИ ЗОЛОТОГО РУНА

і зберегла від ножної сот-

трудівники BlllioHaru

~піШI!О

Шдрахувавши свої резерви і можливості, працівники сільського господарства БроваРЩllНИ зобов'язалися в

до виходу в і організацій нафТОДОбув- ВОНН

іншу техніку.

незважаючи

рік видався врожаїв. Все

мі.1ьЙонів ШТуК яєць при ріЧtНОУIУ плані 31400 тисяч. Проте :V1И, учасни.ки районної наради працівників

поле снігові плуги, НОТКИ, ної промисловості респуб- нати до 25 грудня і виро-

траюо­

ри по нручах. В області створено 40 спеціалізова­

ц.

пшениці щити для сніго-

ТР АКТОРИСТИ­ «ВИСОТНИКИ» Багато Одещини

Соціалістичне змагання за дострокове виконання п'я­ тирічного плану, говориться в приllнятій 24 листопада

ви­

ступив секретар ЦК КП України тов. І. К. ЛУТАк.

КПРС Одеської області, М. К. КРУПСЬКИЙ -

ж,

~ДOMMи

~ентральний Комітет КПРС, Рада Міністрів Союзу РСР і Всесоюзна ЦентраЛЬІІа Рада професійних спілок

28

колгоспах і

_____

~

П' яти річку-достроково

про Плепу ~t Цеnmра./tьnоzо К oMiт,erny К ом.уnістU'Чll0Ї партії Україuи

в

Кожний з нас розуміє, що ювілейний неСПРИЯТЛIІВЮI для вирощення високих

РАДИ

КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

Ми вважаємо тиву

виконати

господа.рських

дукції в

1968

почесним

тваринництво

оБОВ'ЯЗКОУI кожного

замовлення культурах

в

держави і

вида.х

по

всіх

колек­

ci~ЬCЬKO­

тваРIІІІНИЦЬКОІ

про­

році і ТЮІ самим внести гідний вмад в продуктів

хаljJчування

для

радян­

Хай в наступному році ще Пдодотворнішою стане дружба між ТРУДОВИМ селянством і робітничим класом Броварщини, а шефські зв'язки радгоспів і птахофаб­ рик з ПРОМИСЛОВИЮІ підприємствами ще міцнішими і глиБШИ:>lИ.

З

метою

успішного

виконання

соціалістичних

зо­

бо,в'язань МИ закликаємо широко розгорнути дійове соці;Jлістичне змагання між господарствами, бригада­ Ю!, ланками, будемо й надалі МНОlЖити ряди ударни, ків і колективів комуністичної праці.

Поряд

із збільшеilНЯ~1 виробництва

продуктів

ського гооподарства розширюватимемо, культурно-побутове буді.вництво на селі,

сіль­

виробниче і домагатиме­

мось поліпшення роБО'Ги шкіл, лікарень, культосві'гніх замадів, боротимемось за налагодження спортивно­ масової роботи.

Ми, учасники районної наради праціВRИКів сільсько­ го господарства,

замикаємо всі колективи

радгоспів

і

птахофабрик Броварщини докласти всіх зусиль, уміння і енергії для успішного ВИКОНЗlння державних планів і соціміСТИЧНIІХ зобов'язань третього року п'ятирічки.


i~A!K~1{~~~;~I БІЛЬШЕ ЗАВЗЯТТЯ, Вирішують добрива,

ДОСВІД ПЕРЕДОВИКІВ-УСІМ Наполегливо, із заззяттям попрацювали сільські трудівники району в юзіnеЙно:.tу році Радянської держа­ ви. Завдяки цьому досягнуто ·певних успіхів у збіль­ шенні виробництва цької продукції .

зерна ,

картоплі,

нізацій Броварів , делегації Щолковського району Мос­ ковсыїї області та Києво-Святошинського району, з якими наш район з:.tагається.

З доповіддю про підсумки виконання зобов'язань ювілейного року і завдання трудівників ':Є.1а на 1968 рік виступив перший секретар райкому КП УкраїНIІ

В. О . Кривошлик. Він відзначив, шо в результаті добре налагоджеllОЇ політичної і ()Ірганізаторськоі роб о ти, про­ веденої партіЙни:.tи організація'Ми, радгоспи і птахо­

фаБРИКІІ, переборюючи примхи маЛОСПРИЯТЛllвоі

пого­

,1И ЮIllУЛОГ{) літа, зібрали добрий урожай

куль­

всіх

тур. Так, ~' адгосп «Плосківський» на своїх бідних на гy~yc, але добре заправлених добрива\IИ, поліськи х зе'l­ лях зібрав зернових по 16,4 центнера, картоплі по

по 161 цеНТІІеру з

кожного Г~KTapa. Та.кого ж і ще вищого ерожаю цих культур добнлися радгосп «Русанівський» та інші гос­ подарства.

Одночасно із збільшеННЮI виробництва господарства

сі.1ЬСЬКОГОС­

досягли

щення продуктивності худоби. Так, радюсп ліквідувавши відставання по виробництву

одержав йоro

а

радroсп

п і ДВ11-

«Зоря», молока,

550 центнерів на 100 гектарів

го.сподарських угідь,

Не можна на.J.алі

відкладати

дійовим ЦЬОГО року було

т. Кривошлик. Всі ті, що виступили по доповіді, наго-

соціа.1істичче

З\lагання

се-

ред наших ОВО 'lівників, при-

іх.

П і .l СУ V.КfI Цhогорічної робе ги _ заС.l\' га всіх чле-

Щолковського району Московської області і Києво-Свя-

здавши державі 550~

виробництва. (Виступи подаються окре)!о). Про підсу"ки господарювання і соціа.1істичні зобов'язання на 1968 рік працівників сільського господарства

Збільшення виробництва

сіЛЬСЬКОl10сподарської

тошинського району роз.повіли заступник голови викон-

городини при

4800.

були

б

значно

ком Д{) всіх праціВНИКіів сільського I'Осподарства

Бро-

~!OPKBII, 471 -сто.10ВIІХ бу-

варщини активна включитися в боротьбу за здійснеllНЯ

ряків, а IlіJIІЯ і\ап у ста вида-

взятих зобов'я'за.нь . Прийнято також рішення продов-

ла по 510 цеНТ.lерів

жити змагання з ТРУДЯЩЮIJI ЩоЛКОВСhКО'ГО та Києво-

тара. В середньому

Святошинського раЙоні'в.

В елика

група

передовиків

сі.1ЬСЬКОГО

ланка

ВИРОСТIІ.lа

і зібрала з 19 гектарів по 403 центнеРIІ овочів. Ue набагато бі.%ше П.1анових завдаllЬ і наших с о uіа .lіСПIЧНIІ'( зобов'язань,

господарства

району нагороджена гpa~IOTa\!II і цінними подаРУIlК8'~1И. Поті\1 відбувся концерт. fI()го дали артнсти СТО.1ИЧних rеЗl'рів . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Якщо узагальннти

-

недоліки

в сіЛЬСЬКОГOlсподар­

полягають в тому, ЩО тут низька

тві

і

тваринництві,

культу,)а в рілыlц-­

незадовільна організація праці, від-

сутні 'належна .J.f'ржавна дисципліна відальності за виконання державних

і почуття відпо­ за\lОвлень. - від­

значив доповідач.

Багато уваги в своїй доповіді т. Кривошли,к приді­ JШВ економічній робаті. Треба аналізувати собіва,ртість виробництва тієї або іншої пр-одукції

в кожному гос-

подарстві . У радгоспах і птахофабрика.х є значні штати

eKoHo:.tiCTiB, але конкретних реКОМf'н.даціЙ зниженню собівартості продукції, ІІа жаль, дуже

~К()Іиомне згодовування

добрив на поля

-

А хіба

не

може

кормів,

оправі

і раціональне,

за.готівля

все це ~найшло

хвилювати

і

місце

вивезення

в ДОПОІВіді.

стан ремонту техні,ки,

яка готується до весн'ЯНОЇ сівби механіза1'ОРИ ряду

1968

року? В цій важ­

госпощарств

стають. Вони повинні посилити темпи

ще

від­

ре;\IОНТУ тракто­

рів та інших машин з тим, ЩQб план ремонту того кварталу викона'!'и успішно.

четвер­

Серйозна мова йшла також про ДOlВедення д{) висо­ ких посівних кондицій насіlliНlЯ ярих зернових і зерно­ бобових культур. Кож:не ГОСІПо,дарство пованне сіяти насінням першого класу. Тільки при цій у МОІВ і можна

У НАШОМУ радгоспі ви­ рощувалася

картопля

внріШі!.%НIІ\111

рачи t

доБРІІВа

факто-

пере.J. ова

і

агро т еХІІіка.

Пі' огірки і .... ПО\lі,J.~)РIІ. шо б~.ll1 РОЗ\1іщені ІІа ПD'.lнвніЙ ділянці, Шf виеС.lf1 пі.J. зяб.іев )" оранк у по 70 тонн оргаllіЧНllХ ~)брив на гектар, а весною по 7 центнерів ~lінеральних.

обіГР:ТfI\1 пророщеllЮI на­ сіння\!, помідо,1f1 посаДИЛI1 доброякіСIІОЮ розсадою в різні стр,оки За літній пе­

ріод на пла'пзціі огірків провели п'ятиразове ПОЛІІ­ вання

з

наСТ\' ПНI1\1

ваllНЯ"1 міжрядь.

СП\'Ш\'­

На ПОСІ­

вах столової м;)ркви, б у ря ­ ків і капусти, що були роз­ міщені

на

за,П.1авних

лях, внесли 110

зем­

центнерів

12

мінеральних .lIобрив на гек­ тар, а під MuPK,BY дали по

3

кі.l0гра~и

г е рб і llll . \)­

.1.151

ПРО\1еТР!1lНУ

на

боротьби

б)р · яиа\lll.

з

гектар

На·

І C.1iДКlI б::. ли "удові -- \lОР­ кву ВIlРОСТIІЛfl ручної праці

. Учасники районної наради передовиків сі.1ЬСЬJ\ОГО господарства

(ЗЛІва направо): доярка радгоспу «Красилівський» марія Онисимівна Кононенко, заступник голови виконкому Щолковської міської Ради де­

путатів трудя~их Московської області Віктор Петрович Титаренко, доярка БогдаНlВ~ЬКОЇ птахофабрики Софія Іванівна Цьомк.а, доярка радгоспу «РусанІВСЬКИЙ» Герой Соuіалістичної Праuі Марія Захарівна Пильтяи, директор радгоспу Щолковського району Валентин Вікторович Шеврин, доярка З Щолковського району Лідія Сергіївна Крайнова, лан­ кова радгоспу «Зоря» Герой Соuіа.'1істнчної Праuі Катерина Теренті'ів­ на Дяченко, доярка радгоспу імені Васильєва КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКОГО району Пар~сковія Григорівна Шарикова та секретар КИЕВО-СВЯТОШИН­ ського райкому КП України Олександр Гнатович Мельник.

ти великий, але в нинішньо­ му ювілейному році ми успіШIНО справилися із зав­

данням. При п.тані

Вирощування

картоплі

пов:ністю пере1Ulа·дено на п.~ечі машин восьми Me~aHi­ зованих ланок. Однією з них є і наша комсомоль­ СЬКQroмолодіжна. Нам від­ вели 145 гектарів площі з-під кращих

Вивез.1И

попередників.

на кожний

22 ТО:1ІІИ

добрив.

з них

Вес-

l'Ос.шцаРС11ВО вже років

с.пеціалІ'зу,

ється по виробництву яєць та пташиного м'яса і досягло

в

цьому

СЛОВА ДОТРИМА€МО

без

заlраl

В наступному році -пер­ шому році другого півсто­

ліття нашої наша ланка виростити

Батьківщини­ зобов'язується ще

вищий уро­

жай по 520 центнерів ка­ пусти, 300 помідорів, 150 - огірків, 450 - СТОЛОВИ'l: буряків та 270 центнерів столової моркви з гектара. Буде\1О вишукувати прихо­ вані

резерви,

доклаДбlО

всіх сил, В\lіН:іЯ,

знання і

досвід, щоб і з цим зав­ да,нням спраВІІТИСЯ успішно.

влади на Україні, тив птахофабрики

колек­ продав

дrржаві 8020 ТI1СЯЧ штук яєць при плані 7500 ти­ сяч штук та 2036 цеНl1не-

рів м'яса

замість

1840

центнерLв зЗ,плаlНованих.

Відрадні наслідки має яку очолює ко1І1уніст І. Г. БЗітина . За 1О мІсяців тут одержано

БРИJга'да,

ною

закрили

BO.~oгy,

а

по­

тім зяб виорали . Посадили картоплю за 12 роООlЧИХ Д'нів. Од'ночас.но з садінням вносили мінеральні добри­ ва. до і після сходів про­ вели семиразове борону­ вання, знищуючи бур'яни, К9РКУ .

Після ЦЬQгo тричі спушували

міжряддя

150 кілограмі.в добрив,

потім

і

внесли по

мінеральних підгорнулн

картоплю. Сім 'Років ланка вирощує бульби, але такої чистоти поля ще жод1ЮГО разу не мала. З 20 с.ерпня оочали копати ка,ртоплю . Запр{)вадИ'ли груповий метод роботи.

одержала

му гектарі пе

роЦІ наша

на

117

кожно-

ЦЄІІтнерів

'

картоплі.

ж

дату

маю т ь

по

183-150 штук яєць. сяців

по

наД{)їла

карт{)плі, а Ів наступно)!у боротиметься за 120 на кожному з 150 гектарів. Уже вивезли по 15 тонн KO~1lOCTiB і внесемо ще по стільки. До першого січня ві,дрежхнтуємо ввесь земле­

виростити

голів птиЦі по 147 яєць на курну-несучку. А передові пташниці Т. Н. Батина і М. Н. Шароварова на цю

31590

rюпрацювали План 10 'мі­

продажу

молона

державі виконано на 108,5 процента. Нраща доярка, Ч.1е.н Ю1РС Н. Г . ГyGіЙ

к~рбова·НціВ. і 1200 кілогра- ри . Розпочинаємо агронав"ІВ кар.топю. . І чання що допоможе нам В ЮВІлейному

ники

Непогано Т'варИlННИНИ.

Особисто я зі,брав вро~ай І обро'бний інвентар, а до ІНа 71 гектарі і заробив 555 першого лютого тракто­

ланка

від

високии

врожаи

від

занрі-пленої

групи норів 69 тонн моло­ ка, набагато більше, ніж передбачала в соціалі­ стичному зма.ганні. Ії при­ нлад

наслідують

центне­ кожного із

160

60 гектарів -

М. О. МЕНЖЕГИ)

п'ятдесятирlЧ'ному

ювІлею Великого Жовт.ня і встановлення Радянсьної

І. С. Геруса. рів бульб з

Семиполківської птахофабрики

усПіJCіВ. Готуючи Гі!ДНу зу­ стріч

у соціалістичнО'Му змаганні на вирощуваю,і картоплі виборола ланка

(З виступу секретаря парткому

певних

(З виступу ланкового механізованої ланки радгоспу "Гоголівський" Г. Д. ШЕВЕЛЯ)

95 цент­

нерів одержаlНО на ко.жному гектарі по 101 цеllтнеру бульб.

Наше кілька

ШШІЩ(І) Д(І)Ir(l)ДШ!Ill ~mШJ1U

на

1100 гектарах. Обсяг робо­

по

~' завоюванні високого вро/h a lO

,мало.

Організація зразкової зимівлі худ{)би

ливій

від них по одержуємо

Д

В.1ітк у піДЖIІВ.1ювали рос­ .1Иf1И. Сівб\ огірКІВ провели

кращими.

ському виробництві цих та інших гооподарств, то вони

Г.

бу ІІІ пере\!огу.

з гек-

зо­

фабрика.

Хо-

ВІдрадних резу.1ьтаТIВ до'-І ,\\. З Сопі.1ьченк() .

про­

В районі є ряд господарств, котрі не ВlІкона.1И СБQЇХ зо­ бов'язань по вирощуванню врожаю і одержанню про­ дукті,в тваринництва . Ue, в 1lершу чергу, раДГОСПIІ «ЗаВОРIЩЬКИЙ», «Красилівський», Богдані,вська птахо­

радгоёпу ,

спеціа.1ісг і в

бll.1ася і наша _лаінка. JV~и Опанасенко, Г . Ф. ПIІЛllпенoд.("p~a.111 по 20;) центнерІВ ко. r А Горілої, В. К. ЛиОГІРКІВ з гектара. по 380- СЕ'ІІКО га іНШІІХ. я к і ВI-:.13.111 по)!і.J,оріn, 322 - столової чаЙбі.1ьше енеоГlї , щоб зда-

об,lасну дошку пошани

ТО, результати

зокре'lа

На нараді :виступив з промовою гол{)ва викvнкому обласної Ради депутатів ТРУДЯЩИХ І. П. Лисенко. У'часники наради обговорили і ПРИЙНЯЛ<і соціалістичні зобов'язан'ня на 1968 рік. Вони звернулися із ~акml-

РК КП України О. Г. Мельннк.

Зробивши глиБОКflЙ аналіз результатів г;)сrroдарюван­

перед'овики,

Ї\

ІНе БУ.J.е Вlдправ~ено тися- четься назвати т ут пріЗВIІчу тонн ПРОДУКЦІІ . . ща своїх ПОД!)) г по робщі

ня радгоспів, птахофабрик і в ціло~у району, допо­ відач відзначив, що .коли б всі так добре працювали, як

реЗ ::' Лhтат

кому Щолковської міської Ради депутатів трудяших В. П. Титареико та секретар Києw-Святошинського

Перевиконано завдання по продажу овочів. Іх здано 38730 тонн, або на 5820 тонн більше плану. За досяг­ нуті уопіхи оБКОIМ КП України і ВИКОНКО" обласної Ра_'!и депутатів трудящих визнали в числі ряду райо­ нів Київщини Броварський район пеРf'\lОжцем З~lагання на

ланки,

тонн всіх ов()чівників

плаНІ

бов'язання ювілейною року по продажу хліба, картоплі, овочів та іншої продукції державі . Картоплі. наприк­ лад, здано 27710 тонн, що значно більше плану.

і занесли його

нів

встановлення .. .РаДЯНСЬКОl І дс'бросовіСIІОГО стаВ,lення В:lади на Y~paIHI . Радгосп до виконання своїх обов'яздобивсн хороших успіхів, ків, с\'v.лінності, не пошvки

II('рів молока на таку ж площу угідь.

.lукції дало І~южливість району У'спішно виконатн

в

перевеРШ)"f

свячен е 50-річчю Великоі Жовтнев о, і <:оціа.1істичноі революціі і п'ятдесятирі'Ччю

тваринники ПО 745 цент­

радгоспу "Русанівський». ІВОНИ виробили

к)льтурах

1И надбанням B~ix сільських трудівників, аналі' зували підсумки р.оку , розповідали, яки~и шляха~1ti можна досягти значного підвищення рівня сільськогосподарського

по

--

а по окре\1ИХ

два-три рази

лошували 'на то)!у, що досвід передовиків треба зрО'би-

сільськ,о­

«Плосківський »

605 центнерів . Ще вищих h-аДОIЇв добилися

(З виступу ланкової радгоспу "Зоря", Героя Соціалістичної Праці К. Т. ДЯЧЕНКО)

і підготовку

Не було жодного так,ого важливo.rо питання сільськогосподарськоro виробництва, на я,кому б не зупинив,ся

rи, ланкові, ,механіза юри, тваринники , партійні і радян­ ські працівники. Т у т же представники шефських орга­

продукції

новленням .

висока агротеХНІка

СОРТОПО­

СI.1ЬС Ь К О ГОСПО­

варах . В Будинок культури зібралися передовики ви­ робництва, директори радгоспів і птахофабрик , бригади­

подарської

дарств і в першу чергу aгpOHO~1aM заЙ~lатися

госпо­

парників до вирощування в ·них розсади та ра:НlІіх 000чів

і

дарського року, і йшnа мова ,на районній f.apaдi пра­ цівників сіnьського господарства, яка відбуnася у Бро­

93 центнери при плані 90, овочів -

керівникам

тваринни­

овочів

Ca:.te про це, про попередні піДСУ\1КIІ

забезпечити високий урожай. Слід

'доярки

В. Г. ГУЗій і Н. Г. Гри­ цай. НиніщНіЙ рік знаменний для сеМИlПолкLsців дорLд­ ним -врожаєм картorплі.

її

такі показ­

роботи .

Пар'І'Ї'ЙНИЙ комітет по­ стійно дбає прО' ВИ:ХОВНУ роботу З людьми, добір і розстаНОіВКУ

надрі,в,

нізацію дійового СТИlЧНОІ10

орга­

соціалі­

Зімагання,

аван­

гардну роль членів НПРС Іна виробнИЦТВі . Адже Івід цього

залежить

пішного дань,

доля

виконання

поста,влени~

ус­

зав­ перед

колеh1ИВОс"\1 птахофабрики в ювілейному році. Па.рТіЙна оргаlНізація кому,ністи

докла:дають

всіх зусиль, щоб дотрима­ ти слова, ДЗlного Батьк1в­ щинd !3 своїх

соціалісти~­

них зобов'язаннях . В ці дні на птахофаб­ риці широкого розмаху набирає соціалістичне змагання за гідну зустріч

50-річчя

встановлення

Радянсьної влади на Ун­ раїні. В його авангардІ йдуть комуністи. Словом

4 меХaJН'j'зовані ланки ви­ ростили по 130 центнерLв бульб .на площі 250 гек­ тарів IзаМliсть 105 пенТ>не·

і ділом вони кличуть тру­ дівників до нових трудо­

рів з

вих

гектара.

Першість

звершень.


ТРУДІВНИКИ Лf\НIВ І ФЕРМІ 8исокоприОуткова культура Переходьте на двозмінну роботу! В. Д. КУ ДРЕНКf\)

За попередні\lИ підрахун­ каllИ, в 1967 році наше гос­

оплати.

140

одержує агропаспорт. І! яко­

му перед'бачається, крім технології, \lатеріа.1ьне сти­ 11улюва, ння робітників.

буде

одержали

\lати

ТІІСЯЧУ

101

кар-

бованців, Вирощуванню картоплі 1111 ось уже кілька рокІВ

Наші

Л3'нкові

це до-

-

свідчені механізатори, які працюють по 3-4 рОКІ!,

rnнділяємо особливу увагу. J.j 1962 році, коли організувалось господарство, урожай цієі КУ"l!>Т) ри стаllОВIІВ ~ -t центнери з гектара, зб,пків вона ПРlІнесла lІа\\ 20

Олексій Петрович Дмитрен­ ко, йосип БОРИСОВІІЧ Ві­ TbO\l, Микола іваНОВ{lЧ Матвієнко одержали в цьо­ \lУ році урожай, відповідно, ІЛ, 145, 130 центнерів з гектара. Вони ~Іеханіза­

ТІІСЯЧ

тори

J<арБОВ3Іщів.

За

ос-

широко,го

таШlі роки стаНОВІІще різко І також

ЗllіНIІЛОСЬ

Зокреllа. цього-І

річний урожай стаllОВИТЬ 120 центнерів 3 гектара. а

Наші

одерж атІ

ТИСЯЧ карбованці,в прибутку Прll плані 73 тисячі ТіЛЬКIІ від реалізаll1Ї картоп"~і \111

подарство

(3

виступу директора Калитянської птахофабрики

(3

профі.1Ю.

~'же

механізаТОРIІ

додаТКQlВОЇ

HO~!y щів

1350 танн при 'п.1а;,і 1000 TOllll. 130 це'нтнерів з гектара­

спраВIІТI!СЯ

з

Bal!

('казати.

що

даярки не ЛеГКИЙ, добре оплачується.

труд

хач

і

Три \lісяці TO~IY дирекція 1Іашої птахюфабрики вирі­ ШIІ.1а Вflкориста ги дО'свід ін11І11'( гаспадар:тв і органі·

01.1.

НІІІІ

Немало трудно­

давелася

\lУШ!

таке наше зобов'язання по )рожайності бу.1ьб на 19G8 щоб

селі.

в РІД­

Але як га\1 не було'. а робо­ ту не 1аЛИШИ.13. Та все ж

РІ!

неі\

po~iB

на фермі

перенести за ней час. доки здобула не­ обхідний досвід і знання.

Здали цієї цінної К\ЛЬП'-

ДОl<ладе\\о

тринадцять

працюю я

ОП.1а­

ТІІ в кінці раку па 300-400 карбоваllllів і одній ТОlІні кар гоплі

рік.

виступу доярки Богданівської птахофабрики с. І. ЦЬОМ КИ)

з

честю.

а

КО\lбаЙнери.

Садіння

картоп.lі прово­

ДИ:lЮ саджалкою «СН-4Б», Бульби ретельно каліб-

ПРllбуток. як я "же каз~п. І PYE\lO,

що

дає

МОЖЛII-

тисячу карбоваНЦІВ. І вість довеСТIІ ГУСТОТУ наса­ Собівартіс І'Ь ДОРІВНЮЄ 5"~ джень до 50-55 Тlісяч на

-

101

карбованця

за

ОДИІІ

цент-

ного

внесення

органа-мі не-

єк\ю,ський»

киіj»

З

і

«Бородянсь-

ЦІІХ

Весь вегетаLtійний період П"1Ощу Уl'рЮIУОlО в чистому і опушеному стані. В цьому рОці

двох кращий ли

бульб

еКОІІ('~!ічllій у

Вирощуванню!

нас заЙi\lається

заваний

відділок.

картоплі.

данівської

Вся

пло-

нець

на

ВИРОЩу ва'!lіНІ

ща закріплена за мехаНіЗО-1 топлі робіт,~ИКИ ва\ll!Ш! ЛдНКЮIН. ЛаНJКОВIlЙ по 90 КОПIИОК

Однією з прvвідних галу· сільськогuсподарського виробництва в нашому районі є тваринниц~во мо· лочного напрямку. ПраціВ, ники ферм радгоспі'в і пта­ хофа,брик ДОКlадають ба­ гато ,зусиль, щоб зробити П рентабельною, високопро· ДУКТИ,ВНО'IJO. У розв'язання цього стку

завдан~я

зна~ну

вносить

ча·

колектив

Центральнаї дослідно,ї стан· ції.

За допомогою науковців і опеціалістів станції в КОЖНОІМУ господарстві ство­ рено племінні ферми і гру· пи тварин симентальської і чорно-рябої порід. Для відтворення магочного пого­ лів'я відібрано' високоці'н­ ний МОЛОДНЯК, ЩО повніс'І'Ю забезпечить заміну менш па,рідноrо маточно,го пого­

лів'я в найближчі

2-3

ра·

друзі!

Передаю

ці 'і

щастя

в

Треба визнати, що спеці· алісти га науко,вці станції ще

недостатньо·

надають

організаційну і методичну допомогу радгоопам і пта­ хофабрикам у веденні се­ мкційно-племінної роботи.

Наш

колектив

усвідомлює

свою долю відповідальності за це і вживає захадів для різкоro підвищення

продук,

тивності ,грО\lадського РИШІИцтва,

тва­

БраваРЩИНIІ.

У

i\leHa

хочу

персда'викі;в, Це доярка ра:.:!­ госп~ «Б~ чанський», Герой Соціа.~істичної Праці Олек­ сандра Федорівна Шевчен­ ко, катра надоіла 4961 кі­

ди

ЛОГРЮf

вчаться

ХОДІІТИ

за

зем-

.1ею у ланкової радгоспу «Зоря», Героя СоціаЛістичної Праці КатеРИНIІ Терентіївни Дяченко. В доброї оправи широкі крила. .\1и уважно слідкуємо за вашими успіхами, 8проваджує,мо в життя все нове. передове, що· народжується в кращих радгоспах і пта-

Н АШ

дий,

пеВНIІХ тві

успіх.іlВ

у

вони

в

нинішньому

ювілеЙНО\lУ році. У'сі 'І'РУ­ дівники гооподарства- тва­ меха­

виконали

свої зобов'язання. Якщо се­ врожайність зерно· 1965 році стаНО'lвила

12 центнерів з гектара, то в нинішньому 16,5, а ози· мої пшениці зібрали по 20 центнер[в. Вражай картоплі, відп.овідно, був 70 і 110 центнерів. Овочів зібрали по 180 центнерів з гектара. Надій .мола,ка зріс Іна коро­ ву з 2200 кіло,грамів до 2800, а виробництво його на сто гектарів сільськоГOlС' подарських угідь зросло з

450

центнерів до

ПОЛIЇrПШИЛИСЬ показники

молока

на

наших

фуражну

КОРОВУ, Галина Оврамівна Линннк надоїла 5037 кі­ .10 l ГРЮfів від кожної коро­ ви. Це KO.~eKTHB праuіВIІН­ ків радгоспу іме'ні Васильє­ ва, який завоював па\I'ЯТ­ ний прапор ЦК КПРС, Пре­ зидії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів Сою­ зу РСР і ВЦРПс. Важко,

не можлива

Дорогі

трудавих

району

всіх

чується, \lіцніє район. Ми дали слово партії і

І!алока,

Жовтня

по

на

благ0'

виконали

зоБО'в'язання

зерна,

овочів

,,'яса,

державі.

Щиро вітаЄІЮ, дopOlГi

дру'

зі, ·З велики.ми трудовими здобутка'IИ в праці!

на.роду виростити в п'ятдепершому

успішна'

по продажу

назвати

українські

успіхів

сО'ціалістичні

"lюдеЙ. чиїми рука)lІІ збага-

сят

наші

по·братими! Прийміть най­ кращі побажання від ро­ сійських друз!в Навих вам любимої Вітчизни! Ми уважно сліДКУЄ)10 за вашими успіха·~и. НаlМ ду­ же ПРИ6\1НО бу.10 дізна.тися, що трудящі Броварського

В

нас

добре

знають

650. економічні

ГОСПО'lдарства,

вперед

,ІН

далеко

прати

по­

піш.1И

11ІІНVЛОГО

ро­

Ваша де.lегація, побував­ ши в піД\lОсковнаму райані, вручи.lа

Ha:ll

ІІа вічне збе·

рігання ювілейне червоне знамено, ."1н ГОР':lИ'\lОСЯ ЦИ\І. Це ПРО\ІОВИСТИЙ, я.:· кравий СIІ\lВОЛ нерушимоі дружби д~ox братніх нара­ дів

Дозвальте від

імені тру·

дящих Щолковського райо­ ну, MicbKKO\fY партії, М:СЬК­ виконкому

гордяться

чесну

В

році.

ку.

цснтнерів

вручити

адіресу.

вам

Щиро

по­

ві гаю,

картоплі з гектара, по 140 І Героя Ссщіалістичної Праці дорогі друзі, нових ва\1 тру· центнерів овочів, виробнти М. З. Пильтяй була наша дових звитяг! 57 центнерів м'яса на 100 доярка Г. І. Тюкова. Вона гектарів сільськогоапО'!дар' СЬКИХ угідь, по 700 центнерів молока, надоїти на фуражну корову 3000 кілогра· \lів IIO.lOKa.

познайомилась з робатою кращоі доярки, побачила багато цінного для себе. В себе дома розповідала подруга\! про чудову укра.-

Всі трудіВНИКIІ СВЯТОШІІНСЬКОГО

КІІЄВОраїІОНу

їнськІ' жінку. Тюкова має 60

впе'Вllені,

віДСl а-

цює в дві З:Vlіни. За

нете

добро.

від

щО

ВІІ

lІас,

Bi3bl!eTe

не

засієте

на

в ЗС\I.1і ба-

гатство

Тепер Г. і. корів, пра·

10 мі· сяців надаїл~ 3700 Kif.\orpa·1

ІІІВ молока ВІД КОЖНОI

ко:-

Наперекір примхам

(3

ПОГОДИ

виступу агронома­

овочівника радгоспу

"Русанівський" В. о. ОСf\ДЧОГО) У ювілеЙНО\lУ

рови.

році виро­

стити високий врожай родніх культур таке

га· зО'­

бов'язання взяв на себе ко­

(3 виступу директора радгоспу "Плосківський" п. Ф. ВОЛОХИ) культур були

дажу держа.ві молока, м'я­

ніШНЬОIМУ році 2,90; овочів, відповідно. 5.20 і 4,90 карбованця, маЛОІ(а 15,70 карбаванця і 14,40 карбо-

закріплені за чотирма меха· нізованюш ланками. В сереДIНЬОМУ на кожну ланку припадало по 60 гектарів

са, овочів і картоплі. За досягнуті' успіхи по виробництву і продажу дер. жаві прадукт'ів сільського

ства

ханізатори, борючись за ви-

Червоним

сокий

знижен'ня

ського обка,му КП України

собівартості прод УКЦ і ї, Особлива відзначилися ко-

та обласної Ради депутатів ТРУДЯЩИХ, а також пе-

3,70

КЗJр60ванця,

а

в ни-

ваllЦЯ Більше, ніж у дває. зросли прибутки господарЗабезпечили

успіх

пра-

вильна організація праці, впровадження передових

агротехнічних

заходів.

щі гародніх

ОВО''Іів. Хороше поп.рацювали меврожай

і

В лективи ланок Василя Шев-

'кращі строки і якісно про- ченка і Миколи Лесика, які вели всі польові роботи: закрили вологу і підживили озимі, посіяли ярі культури, вчасно впоралися з садін· ням овочів та ка,ртоплі, ста· ранно доглянули посіви. Основну увагу надавали

виростили найвищий врожай овочів. На збиранні помідо­ рів були запроваджені са­ мохідні площадки, виготов­ лені в радгоопній майстер­ ні. Усе це дало можливість здати понад пла.н 12 ООО

вирощуванню картоплі і овочів. П ід них на кожний гектар внесли по 50 тонн

цеН'І'нерів OBO'liB, огірків ви'конати процентів.

а план на 170

Центнер зерна,

р'яна~1И

радгосп рапортував про ви·

нам

казниках

110

броварчани.

успішніше

lІиніШIIЬО\fУ

ніж торік. По багатьах

ваших передовиків, тих, ким

лею

наприклад,

ВІІ З:llоже·

район в

Великого

по 8 центнерів мінеральних

коштував

Наш працює

рОці

підвищився рівень рента· бельності. Помітно знизи­ лась собівартість продукції. позаторік

.10-

вирО'бниц, сільсьJЮГО

І'О/Сподарства. Особливо по­

редня вих у

спішимо

РАДГОСП МОЛО­ але вже добився

продуктів

мітні

UJазвати

натод,аю,

]"\и раЗО\1 з вами радіємо ваши:v! успіха~l. В нас кожна феР~lа знає і\!'я Гераїні пилы'й,' Марії Захарівни передоваї доярки, наші лю-

аВОІЧівники,

справою.

ЦЬОМКА.

иево-Святошинського

житті!

успішно

прогресивною

хофаБРИl\ах

Каристуючись

нізатори

Однак oKpe:v!i опеціалісти господарств нехтують цією

К

особистому

ринники,

науковцями.

Іванівна

Фото П, Тt>плюка.

взяти для себе.

Відомо, що впроваджен· ня штучного осіменіння тварин єдиний ,правиль­ ний шлях підвищення плс­ ~IiHHOЇ і продуктивної яко­ ст'і худоби. В цьому на· пря:v!ку також багато зроб­ нашими

кавалер ордена Леніна Софія

пра-

кн.

лено

На фото: краща доярка Богданівеької птахофабрики,

сердечнии прив!т, найщирі- І вас є 'ІЮІ) повчитнсь. Є що ші побажання уопіхів у

дояр-

області В. п. ТИТf\РЕНКf\)

райкому партії о. г. МЕЛЬНИКf\)

Дорогі.

МО'Є слово,

(3 виступу керівника делегації Щолковського району Московської

(3 виступу секретаря

(3

зей

одержаЛ!.~ додатково І

вас

Зоряне місто вітає

СІЙТЕ НА ЩАСТЯ, СУСІДИ

НАУКА­ виробництву виступу директора Центральної дослід­ ної станції штучного осіменіння тварин Ф. Д. БУЯЛf\)

кар­

До

СІ,! Я, діти, то'ж

дО

карбова­

і воі маї подруги по роботі.

а ста·раємось най-, те приді:ІЯТИ ім більше )l'ва­ ПРОДУКТИВНО ВІІКОРІІ- ги, маТИI~Іете час Д"1Я цього.

птахофаБРИКIІ

зароблени,й

зо­

Тепер ми не

В .МИНУЛОМУ році на кож-

спе Ц іа.1і-1 ний

році я

ходьте на двозмінну ра­ 'бо гу' Це вигідно і sручно. Майже у кожної з вас є

сфеК'llІвності І сусіда'l - ТРУДlвника,1 Бог-

«Прнєк) .1Ь('ЬКОГО».

організація

Нl!ніШI-lЬО\lУ

сподобалась дояркам, бо полегшила наш труд, внесла ,в нього істотні зм,іни.

«БОРОДЯНСЬКIIt"t». ЯКНЙ ПрIl І жовтня на площі 305 гек­ хорошій ЯРОВІІЗ:ЩЇЇ дає ВІІ-І тарів і пода.1И допомог!' в COКllii РШ1llіїІ урожаїI і по збиранні «другого ХЛl_ба» кращий

В

бов'язувалась надоїти по 2850 кі.1агра\!ів \10лока на корову, Свого слава датрll­ ~Іаю, за десять місяців одержа"lа по 2640 кі.lОгра· :І! ів. А в настуmЮ,ІУ 1968 роні баРОТlIІI)'СЬ за 3 тися­ чі кіЛОlграмів \Іолока під коро,ви, Такі ж високі зо­ бов'язан,ня берvть на себе

КИ' не бійтесь, Сllі,шво пере-

ми закіНЧIІ­

збирання

З\lінку,

праці

дому, бі.lь'tlJ

«A.1hl!a» середньоспілиїl, 3 ВИСОКИllИ гектар.

СІ!аКОВЮ1И якостюш, З ранніх сортів ВllсіваОIО «При-

її о першій

О'І'же, кожна дО'ярка працює сі\1 годин. Така ж тривалість р,оБО'lаго ДIIЯ і в доярок другої зміни. Раніше ми доглядали по 25-30 карів і ~Іали па три даїльні апарати. Тепер групи збільшені до 43 корів, апаратів ICTaJIO по п'ять у кожної доярки. Отже, доїн, !

Нова

ра.1ЬНИХ доБРIІВ з розрах) н-

сорт

ку, а закінчує

годині дня, маючи .в цьому .проміжку часу одну гади· ну перер,ви 'на сніданок.

стати кожну хвилину св(\­ го робочого ча-:у. Адже МІ! знаємо, що ПО\lIOВИНУ дня будемо ДО'lа. Ha~oї '10.10ка підвищились, паліпшив, ся 'санітарний стан у корів· нику, більше уваги приділя­ ємо доглядаві З3 худобою. А заробітки наші не ЗНИЗИ­ лися після переходу на дво­

ДВОІХ з половиною годин.

В ОСІЮВНО,ІУ У нас ку.1Ь· ку 110 3-4 ТОННИ на адин

ТІІВУЄТЬСЯ

,І інна худоба. Відтюді так і працюємО'. Пе<рша зміна приступає до робати о п'ятій гщщні ран·

ня триває .не більше дво,х-

гектар.

нер; як баЧИ\lО, вона ще Всі картоплесаджалки пе­ висока. і це TOII\. що за- peycTaTKoBatli для одночас­ С го('ов\. ЄТЬСЯ бага-то р\_'чної

пра'llі.

зувала роботу на фермі у дві ю!іни. СПО'lатку такий реЖЮI запровадили .в корівни;ку, де УТРЮІУЄТЬСЯ пле-

торфо-гной,ових

ком,постів і

добрив. Для боротьби з бу­ вували

на

овочах

гербіциди.

застосо-

Усі

пло·

У переддні славното юві­

Радянської

держави

канання річних планів про·

господарства наш радгосп нагороджений перехідним праПОРО\l

рехідним Червоним

Київ-

пра по-

РОоМ раЙКОl\lУ КП ~rкраїни і раЙВИКОНКОI:\ІУ. Нагорода юбов'язує.

За

прикладо'\! хліборобів Воло· чиського

раЙ.ону,

колектив

нашого радгCJICПУ зобов'язавСЯ

В

першому році другого

півсторіччя Радянської вла· ди виробити ще більше про­ дуктів 'раслинництва і тва· РlІІнництва. Зараз готуємося:

до цього

нагромаджуємо

добрива, ремо'нтуємо трак­ тори і сільтоспмашини.

лектив радгоспу. Хоч па­ годні У',ЮВИ і 'Іе були ни­ нішнього літа нашими С'llіЛЬНlІка\lИ, але са~ювідда­ на

праця

механізатарів

і

всіх робітників, застосуван­ передової агротеJGніки ня принесли

ба.Жlні

результа­

ти. В середньому на кожно­ ~!y з 304 гектарів ми зібра­ ли по 152 центнери овочів. Картоплі на 480 гектарах одержали по 108 центнерів. Збільшення

виходу

цієї

продукції дало можливість наШОІМУ радгоспу успішно виконати св аї договірні зо­ бов'язання ло прадажу її

державі. З господарства на· дійшла 3864 тонни овочів­ на 864 то'нни планували.

більше,

ніж

Відрадна"

що

здали!х в асортименті, зак­ рема отірків відвантажили

830

тонн при плані

600,

по­

мідарів 630 тонн при за,вданні 600. План І!ІО' ран­ ніх овочах вико'нали на 186 процентів.

Прадали

державі

2350

тонн картоплі, зна'fНО пере­

виконавши річний П.,ан.


БОЛИШНЬОГО ПАРТИЗАНА

Про славні бойові діла партизанського з'єднання

«3а Батьківщину», яке діяло в роки минулої вій­ ни на території Броварського і сусідніх районів, читачі нашої газети не раз читали на сторінках «Нового життя». До газети надходять листи з проханням продов­ житн

друкуватн

матеріали

про

ПОДВИІ'Н

месників. Громадськнй відділ

народних

військово-патріотнч­

ного виховання райгазетн звернувся з приводу цього до колишнього командира підривної групи партизанського з'єднання І. Г. Міщенка. Іван Гор­

дійович задовольнив наше прохання. Нижче друкує­ мо деякі нотаткн з його записної книжки. ВИБУХ НА

КОМАНДИР

МАСЛОЗАВОДІ

партизанського

загону,

нині

Герой

Радянського Союзу, Іван Михайлович Бовкун наказав з групою підривників підірвати у центрі Бобровиці бу­ динок

сепараторного

пункту

і

цегляний

склад,

зберігалась веЛl'!ка кількість вершкового

в

яких

масла.

ДJlЯ

фашистів це «підпри€мство» да,вало значні прибутки.

У Бобровиці в той час було ЧИМaJJО ні~ецькИ'х і угорських військ. TO~IY, зрозуміло, завдання було не з .~егких. До цього слід ще д.одати й те, щ.о ХOJlуї-ПOJlі­ цаї доповідали ()купанта,~ про стан справ у навколиш­

ніх населених пунктах

Носов.ці, Кобищі

-

та

110 підібратись до об'€кта.

Михайлом

розм.ову з

Ів.ановичем

комісаром

нашого

Стратілатом.

Ця лю­

дина, під керівництвом якої БУ.10' організовано парти­ занське з'€днання, яка не раз відзначалась хоробрістю

і смі.1ивістю, стала душею колективу. На цей раз Ми­ хай,lО Іванович наш бойовий партійний керівник розмовляв зі мною 3 приводу .нової міни, яку ми одер-

лядом

во,на ня€ться від

ГО.10ВНИЙ автор і ви­ конавець всіх )!еханіЗ:lolів

-

відріз­ звичайного

відгодіве.1ЬН,)ГО

в

КОРИДОРОМ

ВІІСОЧИТЬ

торік.

ПЛУГ

будова, Тут

у яскраво

.10СЬ

освіТ.1еній кімнаті РОЗ~lі­ ПРИ.1ади,

реле часу. до

чого

часним

доторкається

нагодовані

і

на­

СК.1аду

сухі

подаються

транспорте­

PO~! на ваги. Як бункер-змішувач за.по.внено,

ті.1ЬКИ ва,гів

ви!\!ика€ть­

ться

кормороздавач.

в!\!икає

а

Д.1Я

ження сухого

зволо­

KOp:.ty

утв.ореННЯ:l>1

спеціа.1ьна утворення

масиву промвузла не

на

їхав

mO'-1 то

у

БроварІв,

аптека. Та О'т

О'дягу,

є, і кріслО' кало.

прикрість

нема де пІдстригтися. ДорО'слим ще сяк-так: поі

І

' І

виявляється,

дві хвилини і непомітно

замітку: не кож­

«Пенсіонерка М,

О. Скок

15 ка'рбован­

«В в

хаті К. Я.

1І0ВНО'МУ

пияти-ка. Ії на­

Н.

вікна

роз­

І., добре хиль­

п'ідіЙШ.1а

гостинної

госпо­

Рішенням

ми

КО.1ишнііі

командир

підривної

групи

партизан­

ського з'єднання «За Батьківщину».

БАТЬКО І СИН -

РЕКОРДСЛ'1ЕНИ

і профі· І,

антигромаДСЬКilХ проявів і а,~lОральних зчинків з боку

окре:.tих громадян. наПРИК.1ад,

в

Якщо,

МИНУ.1ому

ро-

ці БУ.10 роеглянуто 70 справ, то в tlинішньOlМУ їх

12.

СумліннО'

ставиться свого

-до

громадсь­

кого обов'язку голова това­

риського суду М. Я. ОсН'ач.

Народні засіД'1те.1і

П. д.

Панчен.ко, О, Т, Прокопець, І. П. Россоха, Г. М. Во­ роний, І. І. Дужик, громад­

ські

обви.ну,вачі

О.

І.

Лапикін, д. І, Яременко, М. М. Соболевська роб.1ЯТЬ корисну

справу

по

Члени

дотри­

Б. ДЯЧЕНКО,

товарисько­

позаштатний

кореспои­

дент

життя».

с Нового

Харківського

спортивно-тех.нічного

бу добровільного спортивного товариства дов і резерви», заслужений майстер спорту

манню соціа.лістиЧtНої закон­ ності і викоріненню З.10ЧИННОС'l'і в селі.

К.1у­

«TpvЕ.

О.

Лорент і його син Валерій, кандидат у маЙСТрІI,

-відомі в країні автомотогоншики. Батькові на­ .1ежать 19 міжнародних і 20 всесоюзних рекор­ дів, а Ва.1ерію три всесоюЗ<них рекорди , Фото Г. мага.1ыкаa ( Фотохроніка РАТАУ)

ЧЕТВЕР

3~~~::~~~~~: BICТl.~~~~~.тl ~dI~~~~~

ка.

«Дифракція

світла

рентгені.вських

19.40 -

Хокей.

СРСР-2.

21 15 -

та

ПРО\!€lнів».

СРСР-1 «Незакіl!­

11,00 чене оповідання». Те.1евізііі­ НІІЙ фі.1Ь\!. 11.10 - «В м,істі С». Новий СУБОТА художНlИ фі.1Ь~!. 15.20 - , ні. «Украї'нський музичний .lя.1ЬОК. 16.50 - Те.lевізіЙне 2 ГРУДНЯ Наща афіша. 15,25 Ку- театр». (Передача третя). агентство «ПіОllерія». (М.) . 17,20 - «Серце пісні про­ Перша nporpaMa бок володарів кубків з Друга програма Музична КОІМПОЗИ­ 11.00 футБО.1а: «ТорпеД0» (Моск- 18.00 Програма навча.1Ь­ СИТЬ». «Ради В.1ада на­ Те.1еві­ родна». Репортаж з прий­ ва) - «Спа'ртак» (Трнава). ног.о телебачення, Д.1я сту­ ція. (М . ). 18.00 В перерві те.1еві'зійні но- дентів І-го курсу. АНГ.1ійсь­ зійні вісті, 18.20-«І,нтерна­ мальної B~PXOBHOЇ Ради вини. (М.). 17.15 - «До ка мова. «Звороти. Неозна­ ціоналісти». Передача, при­ РРФСР. (М.). 11.40 - Кіно­ а

в ній, і дзер-

світла».

ТелевізіЙНIІ,Й

жур-

на.1. (Львів). 17.45 «На меридіанах України». 18.30 - «Світ у листопаді». (М.). 19.00 - Міжнародна зустріч з хокея: СРСР ЧеХОС.10ваччина. В перервах те· .1евізіЙ,ні НО.ВИІІИ. ~M . ). 21.15 - НаЗУСТРІЧ 5О-РІЧЧ~ встаНОВ.1ення

Радянсько І

В.1аДIІ

на Украї'Ні. «Наше піввіку». Любительський кінофі.1Ь~I. (Луганськ). 22.15 Назу­ стріч 50-річчю встаНОВ,lення Радянсько'ї В.1а,ди на :'у'краї-

чені

займенники».

Перша

програма

НИЙ

м·яч».

Вистава

ниuького

обласного

3

ТЕЛЕФОНИ: редакroра 3-82, заступника редактора, відділів: партіІіного життя, масової роботи та промисловості 4-67, сільськогосподарського віддІлу і гро. мадської приliмальні сКиївської правдк» 4-47, відповідальнorо секретаря, редакції районного радіомовлення та Фотокореспондента З-18.

орган

Броварского

«Розподіл спі.1ьні

за працею

фонди

19.30 -

Він­

«В

і су­

спО'живання» ,

:.tkTi

С», Новий

фі.1Ь~I.

Друга програма Те.1евізійні вісті, «Ланцюгова реак­ ція». Те.1евізійний фі.1ЬМ, 11.35 - «Шкільний екран».

театру

11.00 11,15 -

Українська :с

о

Газета ви~однть у вівторок, четвер та суботу.

4-57.

ма'рксизм-денінізм.

худо;жн1И

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . .

-

вчаючим

районного

комитета КП УкраинЬІ и районного Совета депутатов трудящихся Киевской области.

Вроварська друкарня, Київської області. вул. КИЇ8сltКІ, 1~, ТмефrlJl

кам Ве.1ИКОЇ Жовтневої со­ иіа.1іс гичної реВО.1юuії і громадянської війни. (М.), 19.00 - На доп.омогу ви­

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

свячена БО.1гарським ін­ тернаціоналістам учаСНI!­

21.1515.45 - Наша афіша. 15,50 Естафета новин. (М.). 22.15 - Б. Сватонь - «Викраде­ - Естрадний концерт. (М,).

м. Бровари, вул. Київська, 154.

ЖИЗНЬ»

Хімія.

"Розчини електролІТІВ». (Дві .1екції). 19.40 На­ зустріч 50-річчю встановден!lЯ Радянської влади на Україні. «Люди не все зна­ ють». Художній фі.1ЬМ. П'ЯТНИЦЯ 1 ГРУДНЯ

НАША АДРЕСА:

61964.

.

Зрадники Батькі,вщини одержа.1И по заС.1узі. І. МІЩЕНКО,

це свідчить різке зменшення

,.,

ІНДЕКС

лонені поліuаї і награбо'8ане ними майно.

.1аКТИЧilУ роботу проводить І'овариський суд. Він корис­ ту€ться повагою і авторите­ тО'м серед тру дящих, Про

го суду обидві чаркопиї жі-

така

«НОВАЯ

Сl/ЛЬ,НОГО опо­

Пі:.1Я заюінчення операції ми повернулись в розташу­ Бання партизанського з'€днання. Разо)! з на~1И бv.1И по-

повертатись

Велику виховну

ваконання

ош­

ПО.1іцаї

карбованців",.

10

городі П. І, Скока. Витру­ шено 110 кілограмів. Рішен­ суду

одночасно.

ночої статі оштрафоваНі по

РОЗГ.1ЯIiУТО

товариськО'го

розпО'Ча.1И

иено.

мешюанець. Він

її хаті в.лаштована церк­ ва) в.ночі рвма буряки на

ках.

від­ кім-

За чим же зупинка? А. ПОЛІНСЬКИЙ.

~IОГ,1И прочитати «Після крадіжки HO\lY смішки»:

~

:s: r::

бу.lа

переїзду,

............................... ...................."............................................... _ f-

що

прогримів

дав НЮ! коня З підводою, і через декі.1ька хвилин

дарки і ба,ба,хнула по щиб­

черга ...

ната,

пошиву

її на капсулі,

завдання.

приміщення

Старобасанська і яросла,вська поліція

вже ви.РУШИ,1И в напрямок Макарівського залізничного

до

дивись

стерня

Зараз треба бул.о швидко

нувши оковитої,

й у стО'лицl при випад­

-

підпалиди

на,зад, На доп<>мorу прийшов місцевий

парнwця

.1у.нок.

СловО'м, ПРОСИМО' крити перукарню, І

і

іНШЮI,

ру не чинила, і А. Небрату з своєю групою вдалося за­ хопити пірамі\ду зі зброєю, яку винесли у двір, а по­ ліцая\! наказа.1И не виходити з приміщення. Незабаром БУ.10 покінчено з караУ.1ЬНИ;,IИ, які чини­ ли опір, Весь взвод, яким безпосередJНЬО керував Д. Труш, почав штур~!увати кобишанську і броницьку поліцію. ПРОТЯГО\1 деСЯТIІ ХВИЛІІН і з НЮНІ було покіп­

вибух , БоЙQве завдання виконано!

палі йшла

.1апа.

зин «Взуття:!>, будується великий універмаг, є май-

СО.10МИ

Матвієнко

...

центр

Ж)ІУТ

вставлена у вибухівку. Через

переїзд, Між

ЧIIІІИ.1I1 шалеиий опір, особ.1ИВО з караУ,1ЬНОГО прп­ міщення і приміщення шко.1И, де розташувались КО­ бищанське і Броницьке відділення поліції. В цій су­ гичці БУ.10 в,б!!То ПOJ!ітрука Левченка.

шнур після

-

конкретне

Штурм

стояв будинок, критий соломою. Я і т. Ошка.10 вирва­ ди

го змісту:

ресторан,

пО'

одержа.1а

швиденько в укриття!

-

Після заголовку «Вино то вино, та причому вікно?» вміщена була замітка іншо­

ку зайдеш у перукарню. А з дІтьми справа склад­ нІша. Щоразу треба вез­ ти до розвилки, а там

мага-

він з ... дівчатами у резиденції старо­ тільки і п.отрібно БУ.10 . Маслозавод не­ свою охорону. Цю справу доРучи.1И та М, Забокіну, а я з П. Ошкалом .10-

На жаль. вибуху не стаJlОСЯ. Причина

.1ісами Бобровицького району

Пk.1Я денного відпочинку у невеличкому лісі М!! вно­

В цей час всі ми взяли ПО одному ящику веРШКОВОfО ~Іасла і

кобищап­

чі ВИРУШИ.1И ІІа ЯРОС.1авку, де в приміщенні ШКОЛ!! розташува.1ась поліція. Серед ПО.1іцаїв бу.1И наші .1юди, які багато в чому ДОПОl1>lагали партизан а!\!. Для виконання завдання СТВОРИ.1И чотири групи (ке­ рували НlI!\!И д. Труш і М. Скочок, Г. До,вгань та 1 Шелест, В. Левченко та А, Небрат). Кl)жна з нпх

наступну ніч.

ців»,

жуть пО'скаржитись, щО' для їх О'бслугО'вування малО' зробленО'. Є на масивІ чудовий гастрО'нО'м, їдальня,

на

-

з

переїзд охоронявся угорськими солдатами. А.1е ВОНІ! партизанів групи д. Труша, яка БУ.1а СИ.1ЬНОЮ, не за­

MO~1 тихенько виставили двері, занесли вибухіІИ<У у це­ гельний склад, розташовани'Й поруч, і при€дна.1И бікфор­ ді,в ШНУР до вибухівки .

трафована на

(РАТАУ),

без-

житлО' в о г о

встановиml, що сти. Цього нам гайно ВЗЯ.1И під А, Довженкову

НЯ)!

підорного

І ПРИМІЩЕННЯ є МешканцІ

одно­

Новий плуг пройшов успішні випробуваll'НЯ в КD.1госпі і'lені Леніна ВаСИ.1ьківськог.о району Київської 06.1асті.

оДночаС1!О

систему

і

Зроб.1ено також пристрої

Рухаючись по рейках, к.ормороздавач не тіЛЬКІ! заповнює годівниці на прав1И І тв1И по.l0вині сви.нарника,

ша1РУ

шару на Г.1ибину 15 calН­ тиметрів на другому кор­ пусі П.1уга встановлю€­

ся, Тут же починає пра­ цювати другий і нап,рав­ ля€ приготовлений корм у

розпушу.ванІНЯМ

пушування

транспортер

авто:.tатично

впоперек

ха.ні·зації і е.1еКllрифіка­ ції сі.1ЬСЬКОГО господар­ ства сконструйовано спе_ ціальний П.1УГ, Д.1Я рО'з­

корми

Труша. Наш маршрут

Наступної ночі ми піді'Йшли до ,маС.1озаводу. По­ .1іцая ми там не виявили. Де ж він? Партизани швидко

(8

поверхні ПОШІ протиеро­ зійних нерівностей­ мікролиманів, ваШlІків, ЛУН()J{, борозен з перемичками. Д.1Я цьOtГ.o в Українсьюому науководослідіН-О:.tу інституті ме­

поєні,

Із

з

під-орного

рука\lИ. Це і не обов'яз­ ково. Програму ДЛЯ ме­ ханізмів задано, і реле часу стежить за її вико­ на.нням. Твари,ни будуть вчасно

ЕРОЗІІ

орання

СХИ,lУ

кнопки,

Оператор ні

не

ПРОТИ

Над,ійним агроприйо­ ~IOM проти ерозії виявl!­

над­

опера,цію перенести

НастУ'ПНОГО дня калитяни

якому розта­

шовані СК.1ад кормів і пункт роздавання. Над

щені

радгоспу

Новий aBT'O~1 атизований корпус став до .1аду

Два довгих корпуси ЇЇ з'€днані попереЧ'НИ~1 ко­ ридоро",

дltректор

ПаВ.10 ІваніНд.

пункту.

чепи.1И, боячись бvти знищеними.

ПОЛІЦІї

РОЗГРОМУ ярославської ПО,1іції

через Макарів'СЬКИЙ залізничний

Час йшов , Незабаром ММО розвиднятись. Тому бари­ тись не слід було. Тоді я прийняв рі,шення: щоб не бути ВИКРJJТИМИ, залишитись на день у Бобровиці, а

водив чергове засідання то­ вариський суд. - Ви жне забудьте про стінгазету, Haгaдy€ чле­ нам редколегії «Ка.1ИТЯНСЬ­ кого Перця» гмова сільсь­ кої Ради Г. П. Гайовий.

З~ІИВОМ,

~la.10

До вказаного місця ми прибу.1И завчасно, але жінки цi€ї не виявилось В цей час почав накрапувати дощ,

Людно булО' ТОГО дня в сільсько:.tу клубі. Там про­

посередньо в годівницях і пристрій д.1Я очистки ПРИ\lіщень гідропнеюlO­

Така ферма € ПОКlI ЩО тільки в радгоспі «Во­ ронезькии» Воронезької об.1асті . Зовнішнім виг­

ських лісів &ід.правився взвод під керівництво!\! Д~lитра

РОЗГРОМ ЯРОСЛАВСЬКОІ ДЛЯ

RОdИ взятися rрОIІRДОЮ

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІКИ АВТОМАТИКА НА ФЕРМІ

дО IІI1Х, А ЮІ В цей час бу.1И вже да.1еко від БоБРОВlІці ...

дощу був ВО,10ГИМ. Та й тут ми знайшли вихід. Поруч

В групу я відібрав найо~іливіших: П . Qткала, А. Дов­ женкова та М . Забокіна. Невелика група мала непо~іт'

з'€днання

що вони оточені партизанами, і відк;ривати BOf();llb матІ ,на ~leTi лише тоді, коли народні месники наб.1ИЗЯТЬСЯ

жа.111 з ВеЛІКОЇ зем.1і, ще раз нагадав про вза€мод:ію її частин, обережність при п.ово'дженні <І нею. ... З лісУ група підривни~ів вийшла о 21-й годині 29 серпня 1943 року. До вказаного пункту ми по П.1а.ну намітили прибути о першій годині ночі. ТЗ>м нас повин­ на БУ.1,а чекати жінка Д.1Я надання допомоги в успіш­ ному проведенні операції.

інших

міоцях, Я'кі контролювали партизани.

На.довго запам'ятав я

До речі, після вибуху на маслозаводі в районі СТМО неймовірно тихо, Як виявилось. гіТ.1ерівщ виріши.1И,

НАВАЛЬНІ УДАРИ

13 ЗАписно1 RНИЖRИ

Зам.

4791-5875.

І

.1ітература Д.1Я

учнів 9 К.1асу. «М, Коцю­ бинсЬtкий художник С.10ва», 18.00 Програма на­ вча.1Ь1НОГ.о те.1ебачення, Д.1Я студентів 2-го курсу. АНГ.1ій­ ська мова. «Обставинні функції . «ПаРТИСИПЛ:t у ре­ ченні» . !-сторі'!! КПРс. «Бо­ ротьба партії за (щійснення кооперативного

плану».

(Продовження теми) ,

Фізи-

лекторій

«Колос».

(М.).

16,40 - Наша афіша. 16.45 Для шкооярів. «Коли уроки

17.20 -

зроб.1ено».

(Перм),

«Корова на МісяМУ.1ьтиплікаційний 17.30 Назустріч

ці». фільм. 50-річч~. вста.новлення Ра­ ДЯНСЬКОІ В.1ади на Україні. «Горизонти науки», 18.00Телевізійні вісті. 18.20Телевrізійна реК.1ама« 1000 пораід». 18.30 Назустріч 50-річчю встаномення Р а­ дянської В.1ади на Україні. Репортаж з Урядової П.10щі, 19.00 О. TBapдoв~ь­ кий «Васи.1Ь Тьоркін». Спектакль театру iMetНi Мо­ CKOB~bKOЇ Ради. (М.) . 21,30 - «Попереду - Гренобль». «На старті фігуристи». (М.). 22.10 Назустріч 50-річчю встаllОВ.1ення Ра­ дянської влади на Україні. МолО'діжна програма «По­ ГJlЯД».

Редантор Є. ФЕДАН.

143 номер 1967 рік  

143 номер 1967 рік

143 номер 1967 рік  

143 номер 1967 рік

Advertisement