Page 1

Нривий Ріг- місто новобудов

РІк видання ХХІІІ.

всіх краІн, єднайтеся!

Л ро.летарі

ВV ДІВНИК

IIIYOOD31V партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих

! ! !

Київської обпастІ

! !

Орган Броварського районного комітету Комуністичноі

N! 143 (2050)

*Четвер,

1

грудня

1960

року.

і

j ................................... •..•..•..•..•..•..•..•..•..•. ............. .............. '

tr Ціна 15 ноп.

140

Рі.к у рік р оз ширя єт ься К.ри· в с р ізь к ий за :І і юрудн ий басейн.

'

ро1йв а дни народжевва

В і·н Дає наrо дному ГОС ПО!дарст· ву

Фрідріха Енгельеа

ГОТУВАТИ ТЕХНІКУ ТЕПЕР

І< раі·ни

більш е

все

р уд и

і

ме тал v .

І. В голо·вном у На ·· фото: нашої в 1\иеві. Ії ор·rа'НЇ.З)'Іва.lи Ититут! корпусі Півден н о го гі•рничоГО!СJЮ- ·В п,рИ'Мітивних умовах, що призТру~!ВНИ'КИ сільськоr·о ко мбінату 140-ріІЧЧЯ з і·сторії партії ЦК КП У:к,раЇ'НИ - ~ збагачувального К•раїни •ві;ІІ3Начили дарс11Ва ширсжо р•о.згоj)'Гають со- водить до бршку в роботі. Тruк, на­ .ljHЯ ІТарQДЖЄ'Н'Н.Я •вір:JІО!ГО друга і фіІ1іа,, мapKCJ.mMy-; NQ 2· 2 · .\\о нта ж устаткування LНС'fИТ)'ІТУ · в мартенів с~>кому цех у на за гі•дну прию.1а;д, роби.1и то·рі.к керіtВ.ники ціаJЛ.ісrичне зма.гаюіІя боЙО'ВО['О С·ОраJТ'ННІКа Ка,рда МаJ)ІК- деніні3'МУ при ЦК КПРС, •від<діл і Криверізькому металургійн ому зуОС'І'річ HiliCТ}"'IIRQГO Пленуму ЦК І РО'Ж•ІГ:•вс~:~кої a·P'f·i.'li « Ві'ЛІ>Ш{)ІВИК». са, О;Д·НОГО 3 ошовОІПО.'l·(}Ж'ЮІІКі•в. су•с.пі.1ьних нау'К Акаще.мі-ї науіК! к омбін а ті і м. В . І . Лені•н а. КПРС, за ·доС11JЮКове 'вико.нання І І JV0.1И ве•сяою ВИІВели т,ракт.ори у н·ауКОІВОГО кому ні·3му Фрі·~ріха. УРСР і ВИіща па.ртійна ШКО•'lа ПІРИ; · З. Будівництво аг лафа брики »а зацда,нь ~pyroro •року сNІИ<р.і·чки. 1 :шше, то вони зразу •вийшли з Е,н;гель,са. гірничоНа пі:;щтриєМ·СТОО'Х, в ЦК КП ~'ІКраї·ни. Вступним <'•10-; Новс-КриІНсрі зьr.ому ко мбі;наті ЦК • збагачувально м у . . , . успіхами '"лІа.:~у, і тоді до•велося вик•.'Jи:кати Новими тру•дО<вими . ~ імені Ленінсько го ко мсомолу. заклащ'а<Х в.ом ее-сІ~ ВІІдсрив се.креа>а:Р І учо·О·ВИ'Х у:сrrююІВах прапнуть зуtстріти цю знЗJМенну ·на дООІ?.МОІІ'У епеціал~с'І1ів з Вр?­ прове,жно леюrії і бесіди про ІШ Ук·раІІНИ А. · Д. Ска·ба. По·ТІ•М 1............................ ... ... ...... ... ................... ПQІД'Їю і меха•ні•зато.ри. Вони борю- ·В~рсько•І РТС. Але ГІJЖИИ до'С:ВІіЗ ЖИ'І'ТЯ і діяль111і•сть Ф. Бн;гельІса, було з.ачита•н о •Ряд доnс;ві·дей про І 'ІЬ'СЯ за те, щоб уrnіШІню завер- н:~чо~о . хорошого не на'В'ЧИtВ. Рож­ торже-с'!1Во бе·жмер11Них і:;~ей ммж- вщатІГого кері,вника міжRа<ро';J;ІІОВода прийшла шити ремсmт і 3рмково пwо'11У- нuвщ ~ теІІJеtр 'Не зби•раЮТЬІСЯ до­ спзму-І'Іе:н.ініЗ'му . В бі&яіО'те:каІХ го робітнич ого руху.

28 листопада трудящі

u

!БаТИ Тр3ЖТQРИ •і ВСі С·іЛЬСЬІКОГО•С-

:rюдаіJ)ські машиІНи до ве•С<няних ПОІЛЬЮІВИ'Х 'J}QIOOT.

Приклад в цьо.му подають ме­

« ВобрІЩь­

.pa~ocri'Y

ха.н.:,затІ)рИ

юrй: ». Во111и Першими не тільІКи ІВ ра-йоні, а й в обла>еті майже на дrва місяці ,ll.aІJrшe ІВ!fкоонюш план реІМоІІІІГУ

че'І!Вертого

тра.кторі,в

ti:вap:raiJI)'. 'Зобов'яза•в:шись :цо дня

вuдк;рИ"І"І'Я ПЛЄІНІУМУ ЛОВНЇІСТЮ ІВRо,сіІн'Ньо-оимов,QІГо

конм.и

план

ре•монту,

бобрицькі

механізатори

JЮбітників

майстер­

ні ПЇJWОТУJва:JІИ ДО ро·боти

26 TIJa!K-

з допомогою

ремоо.т в

'СТа·ВЛЯТИ трruкrо·ріrв •на

РТС.

ремонт

і

тра'Ктор і>в

Це, звИІчай.н.о, може призвести до бра­

« Богдалі.всь.J\ий ».

pawomi

к·у ·В .р(}боті, а між тим богданівці мають павІн у можливі сть ре­ ~Іашини

сІJJоЇ

мош'Гувагrи

май­

в

НеІГаразд у нас і з підготовкою шлуrіrв,

ком:байні~

кар'ГОпле саджа;rо к,

та

інших машИІн. Затятують цю не­ ві;щ.'lа;щ:у ,ро,боту в колго>еnах іме­

ст<Уять ·СПРа'ВИ з ремонrом траІК-

тпраІЖем 1 зага:ли!Иім са з псевдО<соціа..'lі•3МОМ: ». 3намеІНній да-гі n.рwс1вячено та- 429 тисяч іJ;ри:мір.ників.

ше. Це -стаJЛося тому, що колгос-

пи «ЖовтеІНь »,

«Чер,вона Украі-

•на >~ та інші ІНе доетавили своє­

ча·сно трак.то·ріІВ в РТС, заrrяrну-

і

доrятти високої якості ремонту. ли ·реtМонт машИІR ІІа мі!сцrях. Гідний всяк.ого ОіСУ'ДІУ і тамй Ствс~рити ремо.rІтним р·обоіmшкам прикрий факт. 3 краси.ліІВІСькоrо не.о&хі;ц~і ·культур:но~побУ'J'ові ума­ відділка рщ~госпу і1м. Щорса до- . ви, ЯІКі б зruбе·зпечИІJІи ви;с{);Jі.оnр.о­ С'І'аІВИЛИ в РТС на ре;моm З тра.к- дУ·ІШИ!ІН'У працю їх на ·ре'МО'Нті. тори, aJre бі:1я них мало :К'О'ли по-

передвиборна

ІВони то « хра.мую:гь», то по хмеля-

В приміщенні шwр,окоекр:а,нн.ого вt~6у­ кі'н:от~аТІру і1м. Шевчешеа JtаІСЯ ПереДJВИІООІРІНа на.ра•да пред­ СТаРНИКіВ

ра.йо.ну ,

гр омаtд,сь:к()ІСТі

прис вячена

висуненню

На трwбу.ні но-ї

орrешімції

д~С1'J)·~кu•во

че•r.вертого

вИІконати

канди;~а­

·се-к~ета:р партій­

· райпр,омк<Ум<іі.на­

ту В. Ковбасинсьний. Віtн гово­ рить: « НІ(l.ші ро•б•ітниrки на заrаІЛь­ н;их оо.(}ра.х обго1вори:ли 'Іrо.НІіщда­ туру П О ВИ'СУ'lІеІІ!ІНЮ. '11 ІНа·рОДНl СУд­

1\іВарта.пу

по

ремонту

му ЦК КПРС.' Овооча.с.на

d ви,с.<JІКо­

тра!Кіl'орн.()Ї брига,ди т. Кпр,ій М. якісна п:,'tf<Утонка машИ!fНо-трак­

убо,ліtБа>В за дQІРУ"ЧеІНу :ОІJІІ}а•ву, Т<У то·рн.ого па.рюу за•бе3Печuть успіш. не П1роrеде•нrня ·сільсІ>КОІГ()ІСЛо:да.'Р~Ь-

та•К{);ГО б не 11рапwлось.

.......

річхи.

ЛЄ К:ТИВУ ПР•ОІПОНУЄ за,не·СТИ ДО 'ВИ­

бор•'LИХ бюлеоте1нів Кравчуна СтеПропошщіі Даниловича. і Ком ол ооо тт. КовООси:н.ського вwстуnах підт•рима.:ли у смї х

яка

сільського господарства Украі­

сви­ великої рогатоі худоби ней. Вона зобов'язалась виро­ бити в цьому році 750 центне­

ни

грудневий

КПРС.

Колгоспи

Пленум

і

ЦК

радгоспи

Житомирської облаеті достро­ ково .виконали річні плани про­ дажу державі м'яса, картоплі

про одер­ й овочів. Дбаючи у урожаїв високих жання 1961 році, вони своєчасно за­ зябу, пов­ безпечили оранку насіння ярих ністю засипали зернових культур, льону і кар­

топлі, заготовили по 8,4 тонни органічних добрив на кожний гектар орної землі. проелавилась Україні На своїми чуДовими ділами брига­ да зн.атного м еханізатора Ми­ Рожка, Олексія колаївщини

і

рів м 'яса. Своє зобов'я3ання механізатори вже перевикона­ ли. Собівартість центнера при­

росту

ваги

знижено

до

166

карбованців. Добрими показниками в пра­ ці зустрічає ваступний Пленум свинар знатний КПРС ЦК радгоспу «Червоний» Одеської області І. П . Полішко. З фер­ на 33готі­ господарства ми відправлено в вельний пункт цьому році 3190 свиней. Ілля кінця до вирішив· Полішко року

ней.

відгодувати

ще

310

годО/Ва Рож'іІ'іІвської

ІС'Їльра·ди, П. Рижнін -

без відриву від основних за відгодівлю робіт вз ялася

Новими виробничими успіха­ трудівники зустрічають ми

сви­

Виборча кампанія нині проходить .в обстановці, коли трудящі

нашої країни завершують виконання плану дру1 ·ого року семирічки та готують гідну зустріч наступному Пленуму ЦК КПРС. Виконуючи накреслення історичного ХХІ з'їзду .КПРС, наша

Батьківщина вступила в період розгорнутого будівництва комуніз­ завдання - 'В Іс­ му і практично вирішує ос-t~овне економічне торично короткий строк наздогнати і випередити США по ,вироб­ ництву продукціі на душу населення. Вибори народних судів в нашій країні

- незаперечне свідчення торжества соціалістичного демократизму, неустанної турботи Ко­ муністичної партії і Радянського уряду про зміцнення соціаJІістич­ ноі законності. Ми, учасники

передвиборної н-аради,

представники

гром·адських

організацій та товариств трудящих Броварського району, одностай­ но прийняли рішення підтримати пропозиції загальних зборів ро­ бітників і службовців заводу холодильників та райпромкомбінату і колгоспників артілей ім. Сталіна та «Більшовик» про .висунеоння

кандидатами у народні судді тт.КРАВЧУКА СТЕПАНА ДАНИЛО­ ВИЧА і ЗАУСАЕВУ ЕЛЬВІРУ МИКОЛАJВНУ.

С.:rово надається пре.дстаJВНИ\Ко­

в:і заJводу х·ало·дильІників О. Комо­ іме<ні СІВОІГО ІКО­ лову; ЯІКИ'Й ·від

І. Мехед -

На честь Пленуму ЦК КПРС

день виборів наро.Цних

Центрального Комітету. Мобілізуємо всі си.~и і енергію на успішне виконання і пере­ виконання виробничих планів і соціалістичних зобов'язань по кож­

Де-Я'Іtі колгоспи провод;ять ре- юrх рабіт у треть(}Му рщі семи­ пана

моот '11)акгорі,в у себе на МJі,сцях

-

року

летені-в дл•я 6шлоrуrооння ,н.а виб:Q!­ су;ді Заусаєву в на·ро;щі рах

ди nия•чать. Krmи б керуючий від- РУ·Н'КО:М ме-хаrнізато,рtв матер.і-Віт­ Е11ьвіру М~нолаівну», ділк~Ж т. Ха•вро Т. ці:каВІИІВІС1Я хо- ЧИ'З'Н'і на че:С<ть .наступного Пде'!Іу­ до.м •ре:монту машин, а бриrадиrр

1960

Висловлюємо впевненість, що наші кандидати в народні судді будуть чесно і віддано служити справі комунізму і виправдають довір'я виборців. 3аклика€мо трудящих Броварського району ще псюше згу\)'" туватися навколо рідної Комуністичної партії та її ленінського

план ностайно вирішили зане:сти до бю­

ються або пр01с:то без уся100ї на.го- тра;кт01рів. Це б.уде г~ним пО!Да­

fчасвиків райоввоУ передвиборноУ варади до всіх виборців Броварщипи Дорогі товариші! 18 грудня суді.в Украінської РСР.

нарада

Треба о.рга;ні·зУ'вати ·роботу так, ді раЙ(JJН:Н.ОГО На1Р'0ДНОІГ0 еу~у і Оід·

бачищ меха:н.L1аторі'В б:рwгащи, бо щоfі

ми.

ЗВЕРНЕНІІЯ

Районна

тів в народні судді по виборах ;~ві зміни, ремонт про·вадИТІ1И вуз­ райоНІНоr.о на·РОІ~НІоrо CYJJY. Нараду ЛОВИМ і ПО'f'ОКОВ'О-'В•У[ІJІQІВИ.М мето­ відкрив другий: секретар раЙІко­ дами, щоо скоротити час пе.ребу­ му КП У.краЇІНИ т. Білокінь П. вмш:я тра кторів в майстернях

якоі п•рміг чере·з 01::\Н'У з на>і\Ібі•льКа.ра-1\іуІІІих пуетинь свіrу -

--------<11118~--------

ШИІН. Пере~важІНа білІ>Шkть КОІ.'І- '!'У, цо цього ча•су нашіть не очи­

3 таким станом ·C[J'{MJВ ІНе мо'JК­ 20 лисrгошца з патрібних за графіком 129 '!1РаКт1Jрів ГСУrові що pto- на МИІJНlТИІся. Необх:іІДІЮ покі.нчити боти тіuJЬІки 78, а була моакли- 3 неорга'Нізо.ваніщ·ю на ре.мІУнті, :Вість відре:мон'І'У'Ваrrи значно біль- забезпечити рс;боту майстерень в

мільЙ{)'Н

(РАТАУ).

каж Н<ІУ'КОІВ'У сесію, що ві•тбіУЛ3ІСJІ

торів і ІС·ільськоrОІС'ПЩаJ)ІСІ:ІКИХ ма- з•нарядь, які потребують ремон­

г.осліІв і рwдгоспів ;вкрай :пові.льно ЩЄІНа віJд грwзі, не зве.зе,на ПОІВ­ .р~rортає цю роботу. 3а -ста-ном на ·н:.стю на с~щби.

СРСР і зарубіжних ники поча:.1и про.пус·к а.му-ІДwр'і·н­

СЬ•КО·Ї па.ртії » , « Б01ротьба Е'Н'гель- Ф. Еl!ІГе.'!ьса •вщдаІВаЛИ•ся 68 раз , :водна ма'Гі·страль, ()ІСНо~ний. шлях

п•ричілни•х

ча~сrИІНа

Велико.го Жо•втнл закінчиІіІось бу­ ;~іrв,ництво :rругої черги 1\ар·а.к,ум­ с ько.го ка,на.1у М урrаб-Те.;~же·н в Туркменії. 12 ЛИІСТОіfІаІДа буді~­

ві,ді : « Е1І!Гель·с -- один з оонов·о- ~раї•н. 3а•га..'lьний ти,раж їх к.11ит ської rво•ди по кана.1у. І ось. те­ « РО'ль ста.нови1в 74 мільйани 237 тисяч пер ·нона прийшла в Те•джен. Ут­ поло>кників мар:кси:~му», ·твори вормась єдина 540-кілометрю'Ва Ен:гельса в ство:ре:НІНЇ пролеrrа.р- nри:мір:нИІКПв. На У:кр•аЇtні

НІі 1-го Травня, с. Мокрець, ім. КаліІНіна, с . Лі11ки, рщ"Щ"о:ооа.х імені подарства:х

р·ОІКОІВИН

4 3-х

Натеvедоцн.і

О'СНО'В:олол:о.ж:ни-

людей до праць

МосІКві ·відбу.1а•ся ,наукО/Ва ее- ·кі,в ІНауКОІВ'ОІГО ком:у:ніз•му. 3а роrки сія Ін,ституту ма1жспзму·-леІІІ'іrніІЗ- Рщянської влади '!1Вори К. МарквІщ;а·валиfя в М'У, Ака·жмії су·спільних наук, са і Ф. Енге-льса ВищІ)Ї пruрrгійної школи при ЦК 1Нашій к.ра.ї•ні 2073 рази 72 мл1ва-

1'

не -сК'J)і~ь таІК Кіv{)Іва, ~м. Щорса. в і'1'МКИХ го·с-

Але, на жаль,

в Теджен

мільйонів

Ве.1ичеJІНий ін·rере.с

КПРС. Було заслуха,но три допо-J ми ·нар{}ді·в

стеtр•ні ра.;vоспу « Бобрицький » .

сів-алок., ку.1ьтиваторів,

·книжк01во-і:rю·стратИ'В'І!і

небо:м впстав·ки .

Майже пі·д віІ:ІкритИІМ

щ>ово,;rять

відІк;риrrо

·СЄІкретар

парторганізації трИІКота.вшо-ткаць­ за­ ко,ї фаtбрИІки, В. Лащенно СТУ:ПІНИ'К голО'ви Ве.лющдиме.рсько.ї

rідьр,а•ди, М. Сухорунов -

дирек­

тор РТС.

3 поІд.я.кою за до:нір'я до уча.с­ ниr,сі'в на·ра·д и зве<рнулwс.я тт. 1\р'іі,в. чу'к С. і 3ау•саєВ'а Е.

В ре:зо.тюції та зверне•нні, прий­ нятих Н<! Нд'!}і!JДЇ, ЇЇ }'Ч3ІС1НИКИ змt­ раЙ(}НУ .1ИІК·аЮТЬ всіх тру;дящих

день виборів до райошюго на­ І врщнс;го СуДу BU'Д<lil'И СВОЇ ГОJІОІС И за ка'НІ.:\Іоfдат~в блоІКУ .ком·уtністів та

боопар.ті'ЙНrих -Oгellruнa Даtн.ил:о.ви­ ча Кр.а;вчук:а і ЕлЬІніру Миюодаїв­ ну 3а;усаєву.

ному підприємству, радгоспу і колгоспу. За перемогу неnорушного блоку комуністів

і

безпартійних

на

ваступних виборах! натхненник і організатор •Всіх Хай живе Комуністична nартія наших перемог! УЧАСНИКИ PAROHHOI ПЕРЕДВИБОРНОJ НАРАДИ.

Ріmеввя виконкому Броварськоr райради депутатів трудящих .м 474 нід 25 листопада 19~0 року

Про утворення лічильної к~tмісії по виборах в народні судді районного народного суду

Відп о.відно до ст .

29

«По-ложен-

г а·л тер

відді л енн я

Хомич

ня про вибори р айо нни х народних

Костя спин

Держба:нк у . Сер•гійо,вич-

судів Укр аін<:ької Р С Р » , в~;~·конко м райради деп утат ів трудящих ух-

секретар РК ЛКСМУ . Антонович Коваль П ав .1о

валює:

економіст

Затверд ити

л ічильш у

му складі : заПр охорович Цуп Ів а:н tтупник голов и виконко м у райради деп утат ів трудящи х. бух Гогун М арія Іва,нівна -

-

райсіль-

Еременко Андрій .'v\их а йлович­ за га л ьним відділом зав і дуючий райв ик он ком у. Да нилович Гринь Мик ола інжене р-арх ітект ор райсільгосп інспекціі. Кондратенко Микола В асильо·ін спектор дер жприбуткін . вич райфінві дділ у.

депутатів трудящих П. МЕХЕД. виконкому райради депутатів трудящих К. РІЗАНЕНКО.

Голова виконком у райради Секретар

заготі влях

госпі•нсл екції .

комісію

для пі .дJр ахун.к у голосів, п оданих за ка ндид а ті,в в н а•родні судд і п о вибор ах р а йонно го наро·дноrо су · ду Броваrсько rо р айону, в тако.-

по


Четвер,

6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

1

rрудня

1960

року.

І Гп~йсн~~dс~іти І\ ТВОРЧО ОВОЛОДІВАТИ МАРКСИЗМОМ-ЛЕНІНІЗМОМ •• ••• Дві детаJІі: навчСІІІІІНя в гуртку

Т:пеба вДдати належне керіrв-

почадО'СЯ чітrко в зазначе-ний час нwку

.гуртка О.

СЬОГОДНІ "ВІЛЬНИЙ ЧЕТВЕР ... "

життя

до

БЛИЖЧЕ

Громаік.

ник гуртtка

Че1100р. Друта п~лооина )ІJН:Я. Через дві години ро::щочнеть~а

:Jвертає увагу при-

да. нкО'вих, бу~вое.'ІЬІНИ'КИ, ЯІКИ'МИ ке-р•}'Ють а:І'рІ)ном т. Байбар· за та

По- сутніх на необхідІність по.си.лати- заняття в ГУ•РТ'Ках по вивченню вчитель т. У дод. Тут теж знайш­

мності додати і .високу акти:в-

ел на ІСНИГУ ВоJІО•димира Іл;Jіча основ сільськогос:nодаJ>СЬІІtОЇ еко- дись об'єюrИІвні причwни. Вw.яв­ «Що таке «·др,узі народу» і як но:мі,ки, kтщмї КПРС. Ми по·слrі- .тяетьс.я, нема ВЇ\ЩІОВід'ної літе­ вити то·го, хто нечіТ'Ко або не­ ВОJНИ воюють црІ}ТИ СІ}Ц4ал-:демо- шаємо на перший ві·,щдіЛІ)К рад- ратури до 'Геми «Нк органі. зуrва­

ні·сть приеутніх, стаІНе зроз·умі-шо.t,

повно виславив думку, С'ІІворюють

що

н•а бeei' .lJi творчу об-с'М:НО!ВКУ ·

при стоnроцентній явці слухачі.d. ста.н·о.'ВІка пи'І'ань, вміrн•ня вис· Я·кщо до та·кої ви·соJt.ОЇ oprllJнiзo- духа'Ги в~';J;ІІО· Від'і до юllіця, поmра­

наІВча, ння тут проходить

у-с-

nqm.нo.

Бага1'о

Сь~го~ні воно почалося з бе-

ідейІІІо.му

уваги

.кратів?». АУ'диторія nідготовлена. госпу «БогдІl!нівський». Адже до ти упр·атдіІ}!;НЯ кодrаспом, ра;J.'Гос­ Вооа не може обмежувати-ся од- зая.ять хО'І'і:.'юс.я б погооо;рити з пом».

ним дише пі·друч,ником, а пави'ІІ- керіrвника·ми гуртків. ОпоrдіrмніlІя Проте найбіль:ше нас з:дИJВу,вада на обо:в'.я·3ково вивча·ти першо- виЯІВили·сь даремrними. Ніосоrо з ~іщJпо:віідь п·ропаrаіН!ЦИ>ета Л. Боб­

приділяєтм.я

розгрому

народ'Никі·в.

джерела. Ви•ступи А . Макареrнка, В. БаrИІн•сЬ<кої та і~нших свідчать про те, що вони та.к і роолять. Але дехто посилает·ЬІся на ІВідсь:кої п111ртіЇ в Росії, створеІІІН.Я проми·сло.ве пі,щнесе-НJІя в Росії, СУ7'Ність... брошури. ПричИіНа

них зrна·йти не вдалось. БіУІJІ кор~вrнИІка, ку.ди п·р:ямуємо, щоб 3y.e11JriтJFC.Я з .до.ЯІр.ка7t~и сJІІ}'!ХаЧ/lJМИ гуртка, дивна картина. Чотири купи силосу. OVJ:Нa

сіди по І po3;1·l•'IY дm"ГІ}Ї ГіІаrви 3вичаЙІно, в одному виетуrпі ви­ історії КІ}М}"Нkтичної П(l!ртії Ра- с.віт.JІити таке ведИІке питан.ня дянсь·кого Союзу. Мова іде про важко. Дооре почала С1Вій виетуп бо·ротьбу за створе<нrня МІіJРІtеИІС·т- А. Ви•С'оцЬІІ48. Воrна рО'ЗШ~ві,ла про

РСДРП, .виниюне:ння більшоrвизч .

наrвела декілІ>ка циФр і фактів,

І неза.тежно від того, хто виr.ту-

що піХІІверджують цю думку, зу­

nає:

мовник чи

куль'rури,

ке)}~вник

вчитель ште•рату;ри

класу

чи

70- · 80-х

-

о6ра3но висвітлила пе,рші вистуnи

роюІВ,

щуже

кожен прагне гдибоко і .всебіЧіНо В. І. дerwrнa в ви;снітлити цей rважла'ВИЙ період

В

і-сто;р.іЇ

нашоЇ

роЗіПоВіІСти

прІ}

в роЗJВитку

безліtдст/lJвна. При бажаіlі'Ні ·кожеІН з доярок СТІ}Їть до них слиною, тоІК.

може придбати лр·ащю В. І. ЛЄІнqна а іrнша, вказуючи на купу, пи-

ви~ладач фіз-. 1 пинида.сь на с_ти..хійн_их с~~йка~

початк01воrо

Па1 ртіЇ,

ма·р·юсизму,

етап

борІ}тьбу

І

петербурзьких

гпУrках.

ШИРО'КО

.те:нdн,ський

ЦІ;КМ!О

fіJ)1ІJВИ'ЛЬІНО т.

ГрІ}Ма•к,

ВЄ·ДУ'ЧИ що'б

не

бе.<~ЇJДу,

перери,ваІl'и

ка, .ЯІКИ•Й керує гуртком по вивче'ІІіНЮ істОІJ)іЇ КПРС. - · Три че-тверги в цьому мі­ сяці ми •навчались, а сьоrод11і ·вілЬ'ний день - не ІLрацює гу;р­

і ОПІРщювати її.

.

тає:

в~сіда триває. Слухачі РО3Пf)-

Чия?

НІіща•ють про ту роль, яку нІlJдав

Володимир Ілдіч розр.і1 3Н~них

К0:.ти ж ми довели йому, що

п·рІlJктика «·вільни·х че11ве•ргіrв» за-

С· У'дЖе<на,

Сонина,

не повеrртаю-

-

створе<нню із чись, ві'Д'повідає відrадчиця. Що

м;ьрюсистських

гу:рт-,. це, ПІіЖмУ'J)'ки?

Ні. Ви:mвrлІЯється,

вже

МЄІНШ

-

Це було пе• ршИІм наочrнИ1d с:від-

Та, бачите, і комуrні!С1'и не

зі·бр·а"ЛИісь на з/lJюІття.

кіrв єдИІНоЇ соціа.лі,сти•чної робітни- доярки ,щілять •Корми для ху·дuби. чої nа•ртії, леrні•н· ське помvкеrн· ня

д. Бобко

впеrЕrне,но додає:

Не ГОТ}"ООrвся П'роnаrnrндиrст.

до 'НЬОГо і ссш

Конспеwr

ло

на­

думrки, .ст-wвить нове питаіНІНJІ, .яке

пrро ГеіГеІl\ЮНJіЮ Il'pOJierrapiaтy та ЧеІН1і'Я,М ЯК На BlJWJIКY НІ\ІВЧаЮ'ГЬ СТУПНЇЙ Te1d; Не СІКЛ&Де<Ію, Ж'}1}На.JІу В. І. де-нііна цроти наrрод.ниц1100 наводить сдуха'fі,в до ПІ}МИJtКОІВИХ ідею .реоволюцій•ного спілк)'ІВа.'Н•Н'Я- 'ІІваринник~в складати раціони, об.'ІІіку вЇ\!ІJВ~}:ва.нь rнема. По всьо­

і «легального ма.рк:си:»~у», Петер- поглядів . на,род'ників, які в той час бурзькиИ «Союз бороrrьби за визволе.н-ня

рО.бітничІ)ГО кла•су »,

п,ро

пер-шиіі з'їзд РСДРП.

робітничогІ} кдаеу і сеЛ.ЯJНrетва як д&вати МJ}І)ВЗJМ корми . Ніщо тут му ·вщ'І)но, що дУ· МІка лр·о «вілЬІНий не на~r<Щує про те, що ми на четmеrр» іrс;нує тут лише для то­

були Г(ЩОІВНІ}Ю ід~й.ною пе·реІІІІКо­ го·ло:вногQ засобу поваден.н.я цариздою на шдях у утверІДжеrнн.я маrр·к-

сизму. Пvави.1ьно і те, що кер.ів-

му, поміщиків і б'УJР·жуазії . В. Го- ра~оспній

фе.рмі, де працюють, го, щоб 'ВИІП·РСІІЦДОВУJВати овою беrз-

ловаrчова при·ов:ячує с.вій виступ бо·ротьбі В. І. Лені'На з «досальними марксистами». Більш доклідно виІСІвітлює це пИІТання

борючи,сь за .викона.нrн·я c.N\Ї:t- діяльність в 'ГОМУ разі, коди заmІСтич•них зобов'·.яза'Нь, сла;вні НЯ'ІТЯ зри;ваmь·с.я. труді'ВІНиці Кате;ри·на Б·о6ко, СоВеликИtй змін комунісrrіІВ прафія Те-плюк, Басилана ЛИJrОІВЧЄІН- цює на •Ві'дмлку, і тим ,більш ДИІВ-

Значне місце на бесід.і в~дить~я «Союзу бо·ротьби за визВ()І;lе<НіНЯ робітничого класу» і його ролі у кері.вництві с11райками.

н.ій не дотримують вимоr передооої зоотех.ніЧ'Но-і к,ультури. РаціІ)~И не ви·віше'Но,. коІ)Ми розпОІД)Іляють «•на око», в кор·w.уш-

Н . Косе:нко.

ко, Галина Теплюк та інші. На но, Щ<І в де<нь наш"Ого приізду з п'яти утворе-ни..х ГУ•))'І!Ків mрацю­ ва'В лише один, до СІКЛШJtУ JtІюго ВХОд'Яu'ГЬ переважнІJ вчи·теJLі. uПри­ 1 кр о и те, ЩІ}_ це не пеrршии ви-

бесі1ді ках ві~су.тня сіQІЬ-лИІЗуrнець, б.рУ'д- пащок зриву за,нять

Висока активність на

свідчи'І'ь 111ро сеrрЙІ}ЗНУ n~д.готовку но, не встаJІІовле:Н<І &ВtrоНа:пуваУІок.

.в ryprmax.

Керjвники окаржатьея, що ЖО'д­

с.1ухачjrв. Воі .вони прийшли з - Зараз ·Вистачає ча,су NJЯ ного rеемj.на·ру з ІІИІМИ н.і.хто не КО'н·сrпектами. У багатьох - на навчання, - p-a:mootд/lJIOТь дояр- пр-оо~див, не вистачає mІдJ>ІУЧІНИ­ окреrмих

аркушах

лапе-ру

ки,

--

ццфри, діа.rрами, до·віДІКи. Але бесіда пройшла б ще аmивніше, ~би вона бУ'ла тkНІіше пur;'яза,на з суча.сн;іетю. Адже і керіrвнпк, і слухачі мали ~ оооєм,у

n:po-

кіІв, літерату:ри. Ста:лос.я це лише

ВІ)Ідить. - Для ГУJУГКа, ·в я.коrму ловинні . наrвчатИІсь ТJВІ\ІJ)И•НІІИКИ, нема ще проГ'))ЗІМИ, -- віІдrповідає 11а наше за.nита:нн.я зоотехнік Анто-

то,му, ЩІ} ЯІК відділкова, так і за­ гальrн,І)радrQС'ІJіНа nартійні органі­ зації оос да били yrвar11y до пі,щви"' щооня політичното .рі.вня комуні­ сті.в; ·вwвче1~он.я :робітнИІКаrми ра.:ц­

-

та ·111іхто їх з нами не

розп~>р;ЯІДЖЄ'НіІІ:і чи•ма~Q фа,ктів і ніна Пилипоо·ко. гоооу досягне·нь на. у.ки, перед'овоnри;ІМадів з до~ві,щу 6pa'ml·ix КІ)МуНе ві·~будИІсь ЦЬ()ГО вечора за- го досві:ду. Одним із гуртків ло вивченню конкре11ної економіки СІльського гоолодарства в радгосnі «Семилолківський» керує комуніст В . Куд· ренко.

На фото: В. Кудренко готується до заня.ть. ------о

о------

Jекuії д.1я В JЩ~і ПіІ)І;ГОТІ}ВКИ ДО 'Н();С'JІУ[ІНМО

Плещ'!Му ЦК КПРС 3На'Ч'Но акти­ віЗ}"ВІІІJІИ ·с;вою роботу сілЬІсЬІКі групи Т·оваrрис'І1ва

насе.Іення

ні-стиЧ1Іих і робітнИ'Чих П&)J!rій, з НІЯ'ГТЯ і •в гуртках, де вчатЬІся 20 доrооіrду боротьби рабітничогQ класу ка.тrі'Га.ліJсти<m~их країн. Тмшй

Восьмирічна

Л. Воnодимиров.

с.

школа,

Семилолки.

rpaдroc­

Риси

ляє, що rв минул0'1Іу міс.яц,і ~я р-о6іТІІІИкіJВ JmІЯЖИІЦЬіІtООІО ІВtДДЇЛІW. пр.І}чита:но 12 лекцій. Сеvед ни,х:

го:во]}ИІЛа ПИ'ТІ'ШН.я пр.о хід ЖlіВЧЗ:Н­

І

соціалістичного села

ЮІВЧЄ:ННЮ

К{):ІІІІфЄТІf(І-1

читацькі

ко,нференцП .

КОЛГОСПНИЙ БУДИНОК ПОЛІТОСВІТИ JІО~;ретвц~~11~~~ь:ог:иттко~f~::; .

.

КПРС

.

«Про

за:вда~ня

nартійної

Вечір. до яскраво освітленого аrІтаторІ·В _ 1 лр~лаган.nистІ·В,. за-~ л·ролага·нди в сучасних умооа.х:о,

'НОСті праці в сільському госnо­

Gудинку, що стоіть •на централь' ній садибі колгоспу, один за од·

ня-r:я л?лІтгуртюв :а . економ1чни~ nартійний комітет разом з Будин­ семІнарІ· В, .• читацьКІ 1 _теоретичНІ ком nолітосвіти лра. гне розширити

дарстві», «Нові маrсштаб цЇ'н»,

літні колгосnники, молодь. - Що сьогодні в нашому Бу-

Тут до кожного чергового семіна · дійтИ до кожної людини. В меРУ або заняття гуртка готуються жах виборчих округів на кож·

«Шл.яхи підвищення пр.одrкткв­

гроші і новий «дійове соціа­

л.kтИЧІНе змага·НІІ.я і ви-сока тру­ дооо

дИІсциплі•на

-

за.пору·ка

ним лідходять .1юди. Серед них конференцн , динку освіти? - Не знаю. Л·1абуть, лекція. чи

дальшого збільшеІНІН.я ВИ!робництrва доnовідь. А якщо . нічого · Не бу· де, то газети nочитаємо, в шашП;рО'дУКТ~В сі-'ІЬ:СЬІКОІГО ГОООО\даrр!СТ-, ки лоrраємо... ва», «Ел~ктрика на с.лужбі .ра­ Звикли колгосnники відвідува· дя:нської

люди.ни ». ХЗІРакте.рно, що лекції читаютьtя не rільки в к.лу·бі, а і бе'Зпосе·ре·д'Ньо на фер­

мах,

Ісі:в

в М(l!Йстернях для робі·mи­

1'ВЗІJ}ИІНІНИЦТва,

траІКТО•РІІІИХ

і

ріЛЬ1ІИ'ЧИХ брпr~.

Поси:люІа смю работу ле. кrор­

став для них улюбленим місцем

ня, вої

заборО'на 3брої -

атомн!()Ї та ІВО'~е­ ко.р.іІІfна црООле• ма

суч&онОС1'і ». Прочитано також РSІД леюцій на атеї-стичну, оіодь­ ськоrосподарську

та інші теми.

виставки ~ниг, брошур і журналь. них статен.

ній десятидвірці створено будинки агітаторів. За кож,ним з ·ни.х

ломагає комуністам і безлартій· ним оволоді·вати марксистсько·

ської Ра•ди, які nостійно зв'язані тут з людьми, роз'яснюють їм рі·

консультації

в цьому році створено лекторій з

Буди·нок nолітичної освіти до- закріnлені агітатор і делутат сіль.

в·ідлочинку. Тут люди знаходять мах,

які

і слівбесіди ло те-

вони

ви-вчають.

Телер

nитань

сільського гослода•рства.

собі заняття по душі, дістають тут nрацює 18 лолітгуртків .• у Для читаwня .•1екцій орга,нізова·но відnовіді на лита·ння, що їх 1 них навчається 570 кому.ністів і сnеціальну лекторську груnу з

ціка'hлять, збагачують свої знання. безnартійних. При Буд,и·нку ЛО· числа слеці.алістів сільського госТретій рік nрацює створений на літосвіти орга·нізовано лекторій з nодарства і вчителі•в. Лектори чи­ г~омад<:_ьких _засадах буди~о~ лІти~НОІ

освІти

в

колгосПІ

no: основ марксизму-ленінізму. Дру · тають лекції не тільки в Будинку

ІменІ

у nорядку лартіі!Jного доручення

член КПРС учитель Бурнацької середньої школи В. Л. Бєлкін . Будинок nолітичної освіти є цен'Гром лролагандис.тської, масо·

во - nолітичної і культурно-освіт· ньої роботи в селі. Тут регуляр· но читаються лекції і доnовіді, nроводяться семінари та наради

гий ·Р,і•к діють школа

\ уwі·веірситет культури .

агітаторі·в і

Б~гато корисних і цікавих за-

ло·літоовіти, але й виїжджають в

клуби та ха-rи-читальні бригад.

Велика ува. га лрид,іляється на·

оч,ній

агітації.

В

nриміщенні

вистуnає nеред колгосл.никами з тематичними оглядами літерату.ри, nроводить читання книг і колек-

обговорення

І. Буwуєв, секретар

госn

за

роки

nередовим

nарторга·нізаціі.

семирічки»,

дояркам:.

та

«Слава

інші.

Тут вивішено Дошку лока3НИ­ ків соціалістичного змагаІІІня, зо­ бов'язання рі·льників, тва,р)І..Н.Ни­ ків і механізаторі.в на 1960 рік, колгос.пну стінн.ів·ку «За у.рожай:о, сатирич·ну

газету

«Крокоди111:о,

nрочитаного,

зети,

·

журнали,

Ро?ота,

га·

брошури.

яку

проводять

лаорт­

ком 1 Будинок nолітосвіти ло ко· муніетичному вихованню колгосn­ ників, лозитивно відби. вається на

іх :ГРУ•довій діялЬІності. В цьому рощ

колгосnники

сільгосла•р1'ілі

імені ЛеніІНа одержали з кож·иого гектара

ло

15,2

цен11нера

зерна,

центнерів цукрових бу­ ря· ків. Бідьш як у два рази ne·

no 230

ревиконано

nлан

продажу

яєць .

До

року

Достраково викона•но річний nлан продажу колгосn

мол?J<а . nовнІстю

кінця

розрахуєтьс11

з

державою і ло nродажу м'яса.

З~ nрикладом колгосnу імені Леюна в минулому році nочав nрацювати

на ..rро.мадських

заса­

є дах Будинок nолітичної освіти в

ходІВ проводить Бурнацька сіль· багато лозунгів і трансла· рантів, ська бібліотека, яка !Міститься які за,к.~икають трудівникі·в артів . ц?ому ж будинку. За. відуюча лі усnішно виконати nлан другого бІблІотекою М. А. Лисікова часто року семирічки. При.вертають до

тивне

звіти

вечори . ра.мки масово-лоліти'ІІІої роботи, «бойові листки». На столах -

лені:нською теорією. для; них чи· шення nартії і уряду. ти Будинок nолітичної освіти. Він таються лекції, влаштовуються При Будин·ку nолітичної освіти

сЬ<ка груrпа с . ПО!Греrби, пише .11о­ Леюна Ж:рдьовс~ого . району, Л!ІВа ~і·льради В. Неrода. М. Ти­ .Та.мбо· вськоІ облас:1ч . Завщує ним щеНІКо 111:>очи·та-в у клубі лекцію на те· му «В()ротьба за рооз6роєн­

тематичНІ

за,слухоrву.ва'NІ

бюро.

Є'КОІН·ОМІІКИ

оформляє книжкові виста.вки, ор­ га.нізує

.

тематичІН'о

НІЯ в сітці nартій:ної поліrrоовіти, ~е'J}і.вникіJВ гу.ртків, а та~()Ж ІJІК­ зок.рема в поча'ІІІtови~ гу))Т'Ках. 110 ремих слухачіrв на заtі:ца•НІНях сілЬІськОІГО ГІ)С'ПQІДарс118а. Наrміче-но

ня ІІОЛЇТИЧ'НИХ і ·НЛ.у>КОВИХ ЗWL'НЬ .

CeІJt·peтarp nа,рт.орта:ніз;щії

контроль

Парrорrа:ttізація ові'ГИЛЬ'НЇ!ВСЬІКО­ КО'І!Jкретні за<хюди до ус.у:неІШя ви­ ПО!В'язуrва.ти ІJJ))ОІІІЗІГа•нду з ЖИІ1'ТЯМ. ro ві'дділка ра:дтос:пу «3ІJ))Я» об­ явле-них недоліків. Вирj,шен.о сис­

А В"Іителям в їх п•ракти•чІІІій ро-

сЬ>кий », рооп• овіІдає- І. За•б. ОЛОО'Іfий.

ny і'м. Щорса П. Боrнда.р поrві,дом­

Посилили

зв'язок зробив би бе·с.ід·У ще ці­ каrв.ішою, допоміг би слухачеш

3бjлЬШИЛаС'Я Jсі.'ІЬ'КЇІ СТЬ ПРОЧИТМІИХ боті це О'Сооливо неоохід:но. лекцій в ра.д-оспі «ВелИ'КодИ1d~р­ Н. Давидов.

для nошироо­

Є. Данмnова.

-------

себе увагу стенди: . «Семирічний n.~ан розви1'Ку на•родного госло­ дарства СРСР», «Цифри нових перемог», «Яким стане наш кол·

сільгосnартілі

«Гигант».

Наміче­

но відкрити також ІНа npoмa:QCb·

ких засадах кабі·нети nолітосвіти в колгосnі «Знамя Ильича», рад­

госnах «Жердевокий» і «Шли.ку­ ЛQІВОКИЙ», nлодорадгослі N~ 3, на цукровому

за-воді.

В. Гопубев.


&УДІВНИН КОМУНІЗМУ

ГР У ДНЕЕОМ У П.ЛЕНУМ У

Меха~ізатори в наШQМУ рад­

госпі х01роші, друж,ні, завз.яті. 3а що не візьмуть<е.я-о&ов'J\'3з·роблять,

,да;дуть

CJI()IBO

доrrримають його. ОсінІJІі ро­

-

&оти зwвершили успішно, в то­ му чиrслі ЗІначн·о ле•ре.вИІrоонали

пІЛа!Н зяб-левої оrр •а,н:ки, підrо­ туІваІВШИ під ярий клин третьо­

го

pmty семирічrки по.над 2012

гекта·Р'~В. Тепер r<Уло.веа poбorra в ме­ хаrніза:'І'оріІВ

під'ОТО'І~ка ма­

-

шоо до ве• сюrної · сіІВби. Став­

В нинішньому році бритада, якою керую, ВИК' ОІНаЛа великий (і6ем робі· т. Трмtто.ри •викорmсто-

монту

вИІК сІнали

·тракто:р.;,в

кварталу,

стили що

3

пла;н

ре­

чеТІВе,рт.оrго

майсrге:рні r вІІІПу­

26 машИІН замість 18, встановлено

зwвданням.

в}"вались на ора:нці, сівбі, обро~ Михайло

тоІристи

Степа·н

Булах

· на

ГЄІК'М: рі~.

32

м. ашини з майстерні.

Зараз з&~~ершувмо тракто·ріІв, а через дн;ІВ на іх міrсце

О~ТМПІІі

ремонт

3

де'КІілька п01ста;вимо

3.

О)J)ночасно го-туємо до вес­ 'Ня:ноі сіІВби причіпні машини та :іJНший i•me·нrra·p. План ре­

вчасно

ПJ)()В()димо

9

підлягаю-ть ремонту,

них 2 -

капітальному.

запа·сними

У спіх на

pe!.tOIII'I'i -

резу~ь­

тат ·наполеглИІВQЇ роооти ВІСьо­ го коле~~tти.ву ма~kте•рні, траrк­ ТО>ІJ'Них біJиrад. 3нач·на заслу­ га

·в

ЦЬ'ОІМУ

в

першу

со~юякісІН.о, бе•з бу~ь-якої зат­ римки виrготО'В'л.яють або ІJ)е­ ста~врують потрібні деталі, 'ВИ­

КООfУЮТЬ роботи, зв'язані з ре­ ·МОІНrrом. Покаоують такоQК при­ клщд в роботі тр·аJКтор.ИІст Пет­ 'J}О Хитрий, памічники брига­ дирів '11J)аіt'торних бриrСІІД Олеаt­ ІСа'НІДр К01валь, Олекrсам,щр Ро­ rма.неІНІКО та рщ і·нших мехаJНі­ затор1в, що nра;цюють ІВ май-

етерн.і.

Л. Федоровський, механік-контролер .

Радгосn

думками про свої вали,

боти

ні

-

наші

.юва:лІі­

працю­

влітку

. середmй

за·бе· :mеч~на запаеними Ч<l!етинами.

У першому ква,р.тал:і, згідно А:дже_ коJrою!му 3РОзуміло: якплату, пови:н,ні ві\дре~юН'І'УІВати 4 що машини відрем0111туооти вча~­

т·ракто:ри. Прагнучи зробити по­ но і якіrсто, ВОІНИ ніколи не п~д­ дару· нок JІР'У'д'НЄІвому Пленуrму ЦК .ве~уть всі поль·ові робоrги меКПРС, 'ВИРUШИJІИ ДО J\Н\Я Й()ІІ'О ВЇ'Д-

ВИІКОІНуtвати

в ,У'СТа·нОІНлені строки.

На нашому

В. Гуляницький! бригадир трак-rорtНоі бригади .

Радгосn

«СемиnолківськиА».

Які будуть зобов'язання

Комітету

партії

робництва

сіл~сь­

когосподарськоІ

продукції?

і

у.с·та11ІtуваІВНІЯN:,

історичного

про збільшення ви­

сдід, що-б майстер!НІЯ,

де проводи·тимуться

пла­

у відповідь на за­ клик Центрального

ха·рчами». Не,виrіІдІІІо це. На на­

.ні на па~вtр 'ї бригади і 5 ком- на'!! а потрі<б'!!им

віїЩіліКу Є СІВОЯ майстерня. В ній заІj)а3 і ре'М.ОІНтуєІМо під на.глядом ГОJLО'ВНОІІ'О· і'ІІ­ жен~ра радгоспу М. С!сі<В>ка ма-

як

що

ни на майбутнє. Торік в дні ро­

ТИМ, ЩО

ПІ)ставле- ка:піталь•ний ремонти, була О'блад-

байнrі•в.

вечорами,

поділитися

сnрави,

дить: «Виїж:джай з до;му до дЯІДь­ та й бери 3 собою тарбу з

шу дУ'МХУ,

ни зве·з~ні, очищені.

І

- Будемо боро­ тись за 500 цент-

нерів помідорів з кожного гu· нали nлаnову врожайність . тара закріпленої площі за Але суть справи не тільки

ланкою, одностайно шили трудівниці, То,ІІ.і

ж

з

вирі-

Jtоnомогою

агро-

нома накреслили заходи по за-

Прикрасимо землю На окошщі

І на

О'бИдві

с. В.-Ди.мерrка, по

СТ<УРО'ІІИ ШЛJІХу, ЩО веде

Чернkів, простягся молодий ФРУІКТОВИЙ . сад. Милу€ він оrко. 1\lіж·ря:ддя ·о·б,роблені, деревця обго,рнут.і соломою. Це зробл~но дбайл111вими ,ру~ами СШДОІВ(}дів з 6ригащи, якою керує Ко•стЯ!ІІТИ!ІІ Євтушенко. В цьому році на третw:му ві<д­ ділку П()Саджено '11j)И гектари с,мо­

радИІНи і 3,5 ІІ])ИЖИІвилась ·на

аІГр}Ле.У. Добре гектарrа.х су­

12

Минемою

садами Селнжом.

Вона

ми на

9,5

reatтapa.

На~веСІІІі,

ЯІК тільки

<.:тупимо до заІСЛ-и

нового

Н'а 71 .ГЄІКТа·рі, ПОСаІ)ЩИО тар~в яІГі,д'ників. Садова

садУ

Ге'К­ брИІ'~а

15

четВЄ·JJТ@О від·ділка (6риrщв.ир Ві­

ра Титчешко) вир()Істила і заlU!а­ ла на зимове зберігання ОЯЧ

ШТ}"К

ЩІОІЦО'ВИХ

14

б.ри:гада,

очолювана

агроном.

Рад госn

ральних добрив на гекта.~, ви-

«ВелИ:КодимерськиІі».

І СЛОВОМ, І ДІЛОМ ••• Це бу.'Ю минулої !ВеООИ. На - Ні, ,щрузі, - •ШІІ'РЄШ'І'і мrувишняос вже tJrа,б,рякали бруньки, ПИІВ віІJІ в p.or:moвy, - ·не доово-

лить ·наша со.віmь ·Водиrти такі чудоі!И машини ш ма:лиос ШВИЩ'Ко-сТЯ!Х. Опро!6уемо ВИК()рИІстати їх ПО-ІJІ'ОІІ!ОМу. Впетt~~ений, що справа

·вNІИ велику ротшву про те, ЯІІt. у нас піде.

швидше і краще ;rшсjяти цю цінну культу·ру, площі

знаЧ'Н:О разШИіРЯЛиея.

Сміливі1сть брИІГади.ра всіrм спо-

Пшеницю

на

всю

за

площу,

~ородньою

nередні

роки,

застосувати

горшечкову·розсаду. А це спри­ яло nідвищенню врожайності в цілому no колгосnу прибтІзно на 10 - 15 процентів, прис­ корекию дозрівання овочів, яких артіль nродала державІ

Приємно ус.відомлювати Тетяні Василівні і її подругам,

Наступний Пленум ЦК КПРС ла~ка відзначає завер­

nонад 5000 центнерів,

що наполеглива праця. забезпечила чудові результати. ~а-

шенням пщготов.ки до в_иро­ щення розсади 1 ранньоІ го­

ки відс.тСіяли кожну рослину, зібрали стільки плодів з гекта-

ииц/ очистили котловани, при­ r?тували дернову землю І на­

ра, як зобов'язались, що е ре-

СІ!"ня,

перекір примхам погоди жІн-/ родини У nарниках. Колгосn­

кордним врожаєм цієї культури не тільки в артілі, а й в районі. Колгосп продав дер-

луга,

в

першу

чергу,

Тетян_~

Марченко і колгоспниць з 11 л.анки, які значно перевико-

. посилено

заготовляю~ь

мІсцевІ добрива. Вони зобов я­ з~лися в третьому році семи­ рІчки одержати ще вищий уро­

ж~ві 2347 центнерів помідорів жай. при завданні 800. У цьому зас­ с.

Г.

АНДРІЄНКО.

Літки.

На фо-rо: Марченко.

т.

в.

цewrnrepim зе.рна m ІWЯ\'Н'ОІМУ з На ІІ'РО'ІІО'зицію :на·шоТ 6рИІГа'ди 450 ГЄ'КТар·Ї:В. 3мсіІНчу6М•О МеХаІНі- В КОІІТГ·ОІСnі О]>Га'НЇзО·ВМІО уJІ1ЇІВеj)ІСИ­ ЗаJЦіЮ ферм. Більшkть тра~кторі:в те1' пер<е~ДОІВІ)ІГО доавіду. Щм при­ і

rато:ва

НJШИХ ПQЛWВИХ

робіт.

до

вес-

Брига·да

поrтреІНу:ватися.

І

що

ж?

ємно,

що

гро·ма~,~сЬ&кНІМ

реКТОІРОМ

6 Лео:нтій с~rоювич Кушrко. На

за nо·ЧИІІІ·ОМ мико.лаїжькоо"о меха-

Т·РЬО·Х

нmатОІJ)а ·гов. РоЖJКа пО'Ча~а віwоД{ІІВУВа'l'И 'ВеЛИКУ r:\)ОІГ'аТ'У ХУ'до.бу. Дер·жwві 'вже :щано перші еотн~ цен'!'RеріІВ м'яса... ЯtкІ)ІСЬ 0 ,дин кокбаІЙ.Нер у рооМОІВі за'}'!Важив: _ Лю·дя·ний у нас ЛеО>нтій

тепе•р бJІиз~>к·о ста мехшнdrЗаІТО\РЇІВ, ріштикі!в, тварин:ників. В дружному колекшві ЛЮ'дина за·вжщи поч)ІІває себе ІВПе,в·нено. Взаємодопом.(}rа 'ВВійшла в ІНОІРМУ ПQВ~дінки кожнОО'о чл~на нашої брИІГwди. Пре;крооний принцип

САJ·мен·О'ВИЧ.

6рИІГЩд

фа·кудьтетах

комунdr стич:но·Ї

н&вчають·ея

rnpaщi

-

І ві111 розповів щю рrоМ·ОІВУ зІ один за всіх, _всі за ощно:го, оз:

під якою добалась. В оста,НІНі щн~ ;виріш~и бJ>иrгщци1юм-Тероєм Соціаліtтичдобре

культур

закріnлена

готовити торфо-перег~Іини.х горшечкіа коли почати 1 закІнчити пос~дку помідорів, приступити до міжр~дного обро: бітку, чим 1 як пщживити ро слини. в заходах все було вра-

в!дремонrrОІвана

паrруваJв на ·сонЦі степ. Не сьо'!'о:дІJІd•заJВтра - ·с.і!вба куrкуруtдзи. Чле~ни нашої 6риrгади, J>ОО'Мі:сТИІВmи,сь в ІСаду польОІІ!О'ГО та&ору,

що

ти-

Г. Таран,

провела

ших

СаІДЖЗІНЦЇІВ.

Осінню П()Садку яrідникіІВ доб-І ре

І>()ЗТШНе

сноіr і сонце п·ригріє землю, при­

ниця.

«Бобриuький».

збіль­

шила площу пLд цими культ}'Іра­

в цьому. Ланка виростила якісну розсаду nомідорів та ін-

безпеченню такого врожаю. В бригадою, виготовила близько агротехнічному ма~і колгосп- мільйона торфо-перегнійних ниці визначили, скІльки тре- горшечків, що дало можливість ба внести органічних і міне- в більших розмірах, ніж у по­

ховано до .дрібниць.

че·р11у

слюса·ря К01стЯІНтина У~ІСеrго­ • ва, токаря .!щ":Ірія Ха,доса, . ко­ ІВаля Lва111а ТимчмІКа, я:кі ІВИ­

щоб

«Вобри;ць­

ча·стинами,

криття заrве·ршюи perM()HT rвсіх 9 ханіза·ТОІJ)И зможуть

ПР ОІЦ еІНrіВ.

раються

· ка,

Всі сk'ІЬСЬІК()ГОrопода,рсЬіКі маши-

з

колгоспу імені Ка­ лініна, часто зби­

Тепер фікава'НИJМИ ка:драrми. От і ви:хо­

ницьких ферм і на вИJВезеН'Ні доб-

Тетя­

Марченко,

гру дневого Плену­ му ЦК КПРС, зіб­ равши своїх под­ руг на збори, Те­ тяна Василівна за­ питала іх:

11Раюоріtв.

7 5-8 О

ною

кол­

цієї рОООТИ, М· ()ТИІВУЮЧИ в ма,йстерні ра,дгоспу

з

і

ланки,

очолюваної

теХ!ІІЇЧНІі ОІГЛЯДИ, прrофіла!КТИЧ!НИЙ кий». Між тим, це РЇ'ВІLО'.JІІаЧІНО, ре·монт. 3wвдяки ЦЬ(}МУ зараз Із що пр'оІводити ремонт удома, бо 15 ·'11рактор·іІв, які є ІВ б·риrа,ді, майстерІНІЯ не за·бе1зпечує !ІІ!а'С НІі тішжи

часу,

недоробили,

м.о.нrгу .сівалак, культивато'J}іІВ,

на

кого

госпниці

цього ча.оу не вирішено nитаин.я

плуrіІВ

,вИJКОІНали

Микола

за НИІМИ з оці'Н'КОЮ

Високого ·вир· обd11ку ми до' С!J·Г- ми п01винні рем·онІ!'Увати машини ли тому, що

РИ'В у поле.

всь()ІГо

та

<<ДТ -54)) і Василь ДудаJК .на «Бє- з rпоста!НОВК()Ю їх на ремонт в лаrрусі» вироrбили 1663 і 1496 РТС. ОстаJНня відмовляється від

КОО!аrги ПЛаН ()С ЇМ.Н ЬD-'ЗИІМ{ІІВОГ О

•ВИП}'ІСТИТИ

Крав~ць

КорНІіЙ<ко. 3a;EJ)rirur~нd «БЄЛ<І.JР}'\СИ» прийняті « 1 ві~і'ІІІІІО».

ський рік. Тепер стало більше віль­

тра~1'ОІР за се3о,н ста~новить 750 вання, зшасних чаІстоо, кваліфіІ -800 ге, ктарів. Передові трак- ко1оо,них робіrnИІКів. Проте до

ча•стину трwктарів вИ'Корист<rвувмо , на до-ста, вці кор,мі· в до тварин-

'!1РаІКТОІріІВ 1

Закінчується сільськогосподар­

ВІНІ)сячи при ць·ому МінералЬІні ОднаJК слі•д оказати, що ре!ІІОІНТ до·брИІоо. ПQІвнU.Стю мехаІН·і~уваіЛИ кОІМібаЙІН!і•в нам ПJ)'аводити ,незруч­ кооаrння каJJТоплі. Виробіrгок на но - нЄІМа ві,дпові~ного уtетатку­

3о6о.в 'яза.Н'НЯ реJ.ЮН'ІПІИІКІЇВ майст~р.ні і механізатаріІв до дня · ві.Щtритrя Пленуму ви­ ремонту

У ПРАЦІ НА ТХНЕНІ-іІЙ

шини. Вже ви:йшдо 3 маЙJеТер,ні 3 трактори. ПерШИ'МИ закІі:нчили цю роб()Ту з допомо:гою т01вариmів

бі11ку ПСІСІі,вів та багатьох інших П'ОЛЬОІВИХ rробота.х. Міжря:,JWІ куку.ру~зи ро·зпушили три рази,

ши ІНа '11РУ'дову ва.хту .на чеrсть

груд'Невого ПлеІНуму ЦК КПРС, дост·роково

КПРС-ГІДНУ З УС ТР/ЧІ

!JK

НАШ ПОДАРУНОК

ТРУДОВА ВАХТА МЕХАНІЗАТОРІВ коsо

з

ної ПІР·аrці. Леонтій Іtушхо :ната~аJВ

браює на•с на ооротьб.у за дальшІ yrcnixи ІВ

розвиrку

МЛГ()СПІІЮrго

можна оіяти і Вийшло краще, ніж чекали. На ifotмy: к.оли 5рИІГа,щі щнrевоЇІЛИ виробниnп1Ва. Ми теnе·р виmухувrмо на четве-ртій швидкості, а JFK бу- сі,вбі 1vожний ме,хаwізатор, збіІЛь- 3вання ІКоле-ктиву .юомунk"!'ИЧ1І:ОЇ НОІВі резеР'Ви, бе,ре~ю такий '!ЮЗ­

-

БАГАТО славних сnрав звер­ ши·в в цьому році тракторист Гедеон Бочевар ударник ко­

-

муністичної nраці колгосnу іме­ ні Сталіна Саратського району, Одеської області. Ініціатор руху меха•ніза-rорів за nерехід на швид­ кісну

робо-rу

траюарних

агрега­

тів, він на обробітку міжрядь ку­ курудзи довів зміwний виробіток до 40 гектарів і обро:бив близько

700

гектарів

просаnних

культ)'ІР.

На фото: Гедеон Бочевар. (Фотохроніка РАТАУ).

Фото А . Подберезького.

ти з куку·ру.щзою?.. - тр3.rК'І'орwст ШИ!ВШИ ШІВІІІ,цкі:сть а'греrату, 'ВИ- П<РЩЇ, всі меха:НІізатори вИJРіШи- біг, щаб У третьоrму роді семи­ ПаршеІ!fк.о ·за'М•ОІВК. Ві:н xorriв по- КОІН•У'Вав по 2,5-3 норІМи. ли nротягом .семиріч·ки діІстаrrи рі'Шtи 3РО·биrи 311ачно більпrе ·Не чути, що ·СtКажуть його то'ВаІJ)ищі. т,ворчо ·використО'Вуtвали тех- сnеціа:льну ее,ре~ю оовіту. тільки на по.1ах, а.1е й на ФФ"" Так, батато tнаших мехаІНіза- ніюу і тоді, коли Г()Т}'ІваЛИ лр:у:пт Ва'ЧИІП, я дод~Р*УЮ ОООО'о мах.

то·рів, ·і я в їх чи<СЛі, що nporpo-1 nід ·Вmюградни.ки, працюtвали на \ сл. ()ва, ВЧУІСЬ у сільсьrrоrооо~дарВелику rр{)Ма,дську рrооту пр.е.. бив на тракторі і ко,мrбай,ні май- Г•ОІрощах, у ·Са<дах, на 6удіІВющтІВі сЬК()ІМУ теХІНікумі, - .сказ&в Куш- 1юдить Леонтій Семеаювич Кушко же 20 років, т~ж сумніІвашІІся, чи і на тварин:ницьrких фер.мах. І те- ко. Ощюб,уіі ПОЄ'ДІати робату і як .депутат ВеІJ)хоmюї Раrди м.ажна за . рахуно'К · збі,льшення пер, пj.дбИІВаючи підсумки нашої в бриrга'щі з ·наrВчаtН'ІІЯМ. Ми стІВошви;щості МЗ!ШИІНИ nрискорити робО<Ти п~ед че)JІГІ)ІВПМ Пленумом рИJМ() !ВС'і У'М·ОІВИ, щоб ти у·епішно темпи сvвби КУКУ'Р'Уідзи, чи не по- ЦК КПРС, рщцkІН'о усвідомлюва- !ВЧИ<вся. значиться це

на ЯК(}СТі.

ти,

що

до

ціві

знамеІІШ~Ї

П'О;!;іЇ

І в цьаму р()ці •КООІбаіfне.р 0\!І,ер-

Моочав і наш бриrгадир Леон- ми nрийшли з добрими поrка·ЗІНи- жаІВ атестат зрілості. Тепер мріє

'11ЇЙ с~)І~.НОВИЧ Кушко. ВШ зо- ками. На ~ій площі, закріплеІНіЙ середжено слуха•в, {ІІЧе.ви·д<но, ас- за бригадою, заІВершено з·бира:нмислюва;в стан речей. ня кукурудзи. Одерж&Но по 30

про

вищу ororiтy, Рооом з ни·м заJКінчили ,де·сяти.річку й інші хехаJНізатQ.ри.

за·оЧІН'()

УРСР . До нього ча~сто приходять вибщщ·і за порадою. І. Нвищук, тра'К'І'орист

бригади

кому·

ністичної nраці колгосnу імені Дзержинс.ького, Овідіо· подьського рай01ну, Одеської о6.1зсті.


к

u

н

-

гу

.... За С ня.

Т~ких

ВІТЛЕ, ПРОСТОРЕ приміще·н­ Бі.1ЬШУ

займають

вщерть

його

акуратні

заш).внені

кість

стелаж.і,

кюwами.

на

Це

читачів

бібліотеки

з-р(}сла

чtr.1овj.ка. Ве:шку ДОіІ]()МfІ­

244

цьосо

на Тукадо

орган.ізуtвада

Ось прийшда ді'ІІІІя жінка, ро­

бітниця раДІго· слу Параско.вія Тро­ хи:Мі.вна Краtве-ць. При-вітада.ея. Мені

--

б

вашу

Галина у відп}'!Стці, ві>"Пt>Відає за·ві;Дуючий бі·бдіоте-

знають

вулиць

вича

приходять

них

готовий допомогти читачу. Він

1t1JИГ .

Ко.1и б ·ви не зайш.1и в Зазим­

кій конференції на тему «У лю­

ську сідьську 6ібліотек.у, там за­

участь

у

все повкн,но бути прекрас­

А:ктив.ну' допо.м ·оrу

веде•нні

чехО>вських

Д!Нів

в про­ надади

даремно, виходить, зай- течної ради Па:ра·сковія Вла>еіІвна ЦИІК:У'Нава. Зараз готуються дві черrо;ві к.онфере·нції читачів:

завжди

х<t;щть ·СЮ)ІИ Не ті.'ІЬКИ

Оі&міІНЯ'ГИ книгу, п<tчитати СІвіжу газету або Ж}'ІJJІНад, а й для

Заслуженою

до

вІDначних

_ Було та·ке... І подітичних і куди•урніІх поДІІи. _ В чім же справа? про-І Серед них стенд, присвячедовж~ т. Іва,нов. - Просимо по- ний 50-річчю з діНЯ сме~ті в_ее­ новити зв'язки з нами. Будь лас-~ лmt~o письме.н.ника земЛІ р()СІИ­

ка, до ваших послуr -

велихий сько1 Л. М. Толстоr~>:_ На ньому вибір кнИт. --:-,. ~ниж,ки, Фотографв, ~р&вюри. В 6і•бл.іотеці запро·вадже.но но- БJо;нотека роз~орнуда ш!Wотов­ вий,

ПРОГ\}Є'СИІВНИ:Й

МеТОД

~6с:лу-

КУ

rОІВува·Н'НЯ .чwrачі'В віль.ний доС'І'УП м книжІКовоrо ф()НД)'. І ПаР3'ІЖ{)ІВЇ:Я ТрохИІМіІВНа разом з і:ншими nоча·.1а виби.рати to6i trnигу. Тепер, ЯІК і раніше, 'ію.на -

. ,,.

що за ста .1а

життя і трудові

жено

.1ою

подвиги

рок .

ку

чwrач

ще

раз

людиною

в

в

н(j_роді

називають ,«шко­

Ванн

свою

наполеглино

самовіддана

ІfНИ -

на

Ця ж думка пронизує й інші ки·иги з серії брошур про двічі Героїв Соціалістнч'Ної Праu.і, ви­ даІНі ДерЖаВНИМ ВИдаВНИЦТ'ВОМ сільськогосподарської літератури УРСР . Брошура «Макар ПосміrниІі:о розповідає про стиль керівнищг­ ва голови кодгоспу . Епіграфом до цієї книги могли б бути слова то­ вариша М. С. Хрущова, який ·на

от-руту,

еМа­

рія Савченко», в якій змальовано се,lЯНСЬКОЇ

ЖІіНКИ,

запалення

з

п•рони·кає в кров, ви­

кликаючи

захворювання

організму.

Особливо

серце,

нирки,

нерво·ва

всього

вражаються система.

ГолоВІним джерелом розповсюд­ дифтерії є сам хворий. Дифтерійні палички з слииою, слиззю з носа при кашлі, чнха•нні і розмові розсі·ваються в повітрі і, жооия

ють

познайом-

викликає

часно отрута

На чис;~енних прикладах в К'НИ­

брошурою

яка

появою плівок або ·нальотів . Од~но.

колгоспників» .

ПрОСТОЇ

Белахо-

60 чоловік. Це з йо- І

***

ПЛООКЕ. Літературний

вечір,

прове.1и

тачів

при

активюи

участі

сав про те, що швець майстерні rrромкомбінату

•••

С.

Фесенко.

СВІТИЛЬНЕ. Проведено бібліоrра•фічні огляди по книжк.ових для

дітей

та

на

тему

1

чином,

здорової

попадають

людини

і

в

орга­

ВИlКЛИJ<а­

захворювання.

Бувае і таке : палички в оргІІ­ н·ізм людини попали, а вона •Не за­ хворіла . В та·ких випа,дJ<ах воІНа

- бацилоносій і, звичайно, небез­ печна J!ЛЯ здоро·вих. Тому .всіх ді­ тей, які приходять в дитячий ко­ лектив, слід обстежити, чи не є вони баци,юносіями. Диф-герія зараз1-1а хво.роба. Вона може переда.ватися від хво-

еСТРОНТЕЛЬ КОММУНИЗМА»

може

людwна

Хворіти нею

будь-якого

хвороба так:

в·іку.

протя•ГО•м

15 ентузІастів

ного порядку, я·к штідоми.в ре­ директо·р комбі,нату тов. Бо1ришнєв в ., майстру Нестеров-

j да·кцію

попереджено, що при

--о--

завідуюча районною бібліотекоk> .

Дивіться те.~&епередачі І

\ «Мандрівка у за·втра:о. Обговорили книгу Г. вращение».

Гайдавського Г.

«Воз-

Проценко.

***

нас

бібліографічний

огляд.

С. Скоробагатько.

•••

БОБРИК. Три пересувки ст. Бобри~, хут . ФруизіІІІКа засолзавод1

-

організувала

на та на­

ша біб.1іотека . 12 книгонош об­ слуговують 26 читачів . А. Буряк.

горлі, пі•двищеною

температурою

устс~наву, спіл•куватися. з

ін-

ріод, поті.м починається нездуЖЗ·НІНЯ, біль в горлі, підвищується темпера-гура (інколи і не підви-

рію слід негайно ввести проти­ дифтерійну сиворотку і псжласти в і:нфекці.іfну лі·карню, п•ричому·

дифтерія зіва . Протікає вона лег-

'Ній машині.

ко, з нормальною

зустрічається І везти туди іі лише на спеціаль­

температурою.

В

приміщенні,

де

був

хворий,

Але буває, що хвороба протікає

слід зразу ж зробити дезІІ!Нфек- ·

дуже

цію. Сюди не слід пускати дітей.

важко :

нальоти,

з'являються

утруднюється

порушується

вели-кі

ди.ханІНЯ,

діяльн·ість

серця з

явищами ;загалмюго отруЄН!НЯ ор-

га·нізму.

. •

.

А

хто

спілкува·вся

з

хворим,

'Не

може відві•дувати школи без до· :;волу ліка•ря.

ПрофілактІfКою

дифтерії

У ма.1их д1теи дифтерJйни.й про- щеплення . В останній

час

є

во11о

uec може захопити гортань. З'яв- п•роводиться одночасно ·і п·роти ко­ ляється охриплість голосу, лаю- клюшу. Починають його з 5-6 чий кашель, утру.~~:нюється дихан- місяців і проводять тричі, з пе­ ня . Це так званий круп - най- реорвою в 1 мkяць, потім через бі;~ьш небезпечна фарма хвороби . б місяці.в і далі повторюють lf з, В зв'язку з широки.м проведен- 7, 9 і 12 років. Здорові діти легко

ням протидифтерійних щеплень окремі діти хворіють легкими, нетипови·ми формами дифтерії, і батьки їх не показують лікарям. Це невірно. Дітей з ангі·ною і хри. потою в горлі лікарю показувати обов'язково . Дитині з біллю в

переносять прививки і майже -не хворіють на диф-герію. Коли ж за­ хворювання і вини· кає, воно про­ тікає легко. О. Свирид, м. Бровари .

18.00 -

реда·ча для дітей;

19.00 -

остан­

ні вісті (Москва); 19.20 - «Про­ буджена Азія:о. Нотатки письмен­ ника Г . Платкі·на про подорож до краін Азії та Африки; 20.15 передача для молоді;

21.15 -

сВ

дощ і в сонце:о, Навий художній фільм. (Дітям до 16-ти рокі·в цей фільм дивитись не рекомендуєть· ся) . ГРУДНЯ

лікар.

відання:о. ПостанОВІJ<а Центрально. го

телебачення;

11.30 -

«Брат

океана:о. Чехословацький докумен­ талЬІний фільм; 18.00 «Новини дня»; 18.10 «Piweнttя лиnнево­ го Пленуму ЦК КПРС у дІі:.. Передача «Майстер Прядко ді­ литься досвідом»; 18.30 «Ба­ лет республІки Куба». В ат-рак­ тах

-

ВИСТУП ·КОМе'НТатора у ЗОВ•

нішньопалітичних редача

з

невому

«Багата

Пленуму

Москви).

питrаннях і

пе·

циклу «НазустрІч груд-

осІнь». З

ЦК

КПРС•.

(Трансля.ці·я 11

ГРУДНЯ

Субота: 10.00 - «Новини диІJ»; 10.10 кіІНожу.рнали; 10.30

«Менді:.. Новий художній фільм; 18.00 - «Новини дня:.; 18.10 кіножурнали; 18.30 - сПенсtя». Постановка Цен1'раJІьного телеба­ чення; 19.00 - останні вісті (Мо­ сква); 19.20 «Менді». Худож­ ній фільм; 21.00 концерт ест­ рад'ного танцю.

скви);

фільм.

22.00 -

(Передача з Мо ­

докvменталЬІний

·

Редантор В. ПИНДЮРА,

орган Броварс.коrо райкома КП УкраинЬІ и райсовета депутатов трудІІщихся. Гор. БроварЬІ, Киевской области. Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вvл. Київська N! 158.

---------------------------------Броварська районна друкарня oб.nacнorr. управління культури.

«Н«;МSини

дня:о; 18.10 між·народнніІ ог­ ЛЯ\д; 18.25 «Юні таланти». Пе­

П'ятниця: 11.00 «Новиаи дня:.; 11.10 «ПІвдо.~~арове опо­

не слід від;відувати школу, дитя­

чу

ГРУДНЯ

Четвер: 11.00 - «Новини дня:.; 11.10 «Пенсія». ПостаноВt<а Центрального телебачення; 11.30 - «Фрідріх Шіллер». Докумеи­ талЬІний фі.1ьм;

РУДНЯ. «Жовтень приніс нам щастя» на таку тему відбувся у

його

пов-гореІІ!Ні

ненІfй з робоrrи .

Т. ЗОЛОТУХА,

2-7 д!Ні·в триває прихований пе- шими дітьми. Хворим на дифте­

щується). Частіше

райспоживспі.пки

Ю. Нестеро.вський

подібних випад:ків ві•н буде звіль-

справи.

чи­

бібліотеки .

пустощів.

В й~го складі -

своєІ

Бабич.

присвячений Декаді уюраінськоі літератури і мистецтва в Москві,

нови•на-х

А горлі а~ носі Х•ВО· рого. Тут, .на слизовій оболонці паличка розмножується , вил,і.пяє

на­

зі й показано пов-ся•кден·ну робо­ ту КОЛГОСІ1НОГО керіВНИКа З ЛЮДЬ· ми, розповідається, як він допо­ магає ім, радиться з ними . Од­ них вчить, у інших сам вчиться .

ДО,1Ю

чита­

В· ідбулося В.

Протікає

н-ізм

з

У нас

ною паличкою, я·ка частіше за все

таким

згуртовувати

інтересом

,

книг .

оповідання

батьків .

сь.кому · оголошено дога1иу.

На фwо : О. Галицька за вида ­ чею

зборах

ще одне: при бІбліотеці пра-

ги.

рого до здорового.

вести

з

овоіх

діяльності

uює гурток ~о ремонту книг.

ч~·в, цікаво веде ПІр· опаrанду кни­

ДифтерІя і·нфекційиа хворо­ ба . Вккли•кається вона дифтерій­

госпу пов~tнен уміло розбиратися в людях, в господарстві, розумно

також

на

осе.1юється

грудневому Пленумі ЦК КПРС (1958 р.) в-казував : «Голова кол­

Читачі

тварИІнництва. скла·д

в

ДИФТЕРІЯ І Ії ПОПЕРЕДЖЕННЯ

комукізму .

ляться

поповнює

на

В листі до редакції громад!ШІІІІН

UІІ. При дІяльнІЙ учас,!'І активу нап.исаио Істор~чнии нарис. «ГогоЛІв колись. 1 тепер». І

Єпкраю· чксь •На актив, бі6ліО'І'е­ ка

і

ся дитячі ранки, бібліографіч- Іі стерні, Нестеро;в-ський ремонтував н!_ огляди і. чит~цькі ко~ферен- " вдома . За порушення ·встановле­

про.паJГ)'­

стрів ви:~.окИІх урожаїв і висєжої :ПРОМ·КГГИІВНІОС11і

та•ких

2

благо

оточиди nа·ртія і уряд простих людеІі невтомних будівників

себе

перено­

сять досвід М. Х . Савченко сотні тварИ<нницьких ферм.

Вітчизни, якою шаною і повагою

в-коло

їх ініціа­

3

широко

ня

упеВІнЮ€ться.

праця

справу,

почали

питання

взяв у його . дружини за.мовлеІ!'НЯ на ремо.нт чобіт, за що стяmув підвищену ресувки на хутоvах «Зоря:. і ' ціну. При перевірuі виявилося, Підлісся, У лікарні, nровоцть- ! що •чоботи , взяті в ремО'Нт у май­

вати літе])'З.туру пр·о дос:ві'д май­

підвищу­

майстерність,

ях внеоко ціниться в нашій краї­ мі

ми

к_раип.

Марії Савченко» . Тут щоро­ навчається близЬ>Ко ста доя­

ють

знатної ла·нкової розповідається в

гою,

ращJІ'Ть, пЬк.а.зують . ти·ви

пу­

го допомогою організовані пе-

веди:ка еи.'Іа. Аюrи­

-

підтримка

чує зараз

О. Га...1ицьща.

ві•сти не .1ише Д<tПО'МаJГають, а й

ТРЕБУХІВ .

ону, Сумсь,кої області, яку заслу­

такої

книзі «Марія Марцун:о. Ознайомившись з цією

А ·він

чутна

'JЮ~повіІ~ає за:ві­

дуюча бібліо.те<кою

--

-

(ЗnІJідуюrсі біб.Аіотека.ми повідо.м.ляюrпь)

Окремий розділ в цій книзі зай­ має розповідь про обласну школу передового досвіду в колгоспі імені Леніна Лебединського рай­

ВідКрИТТЯ ОрОНЗОВОГО бюст_а ДВІ~~ Героя Соціалістич'Ної Пращ Марн Антон~В'ни Марцун. За що ж ця

Про

читаR'ІІ\11

-

умов радянськ'ої дійС'Ності обговорення. майстром своєї _ ~правн, І вої «дочь:. .

знатною

урочис_т~

удостоїлась

бе,rі.1и,

небезпеч·ні

відбvлися бесіди вчи­

це

в димерка .

ПРИСВЯЧЕНІ ...

Неда,вио в селі Камінь на Жи­

nроста жінка високої честі?

вечО'ри,

.1ітеvат}"І)ні

про

Вигурівськоі восьми­

Вживаються заходи до припи;нен-

Виставки, огляди, конференції

~

. відбулося

ДНІВ.

Кn·нФе-Jrенції,

-

писав

учнів

пенсіонер під такою

телї"в з уч.нями.' ОбГоворювалося

..

с.

ГЕРОЯМ

ШЄJВЧЄ>НК}ВСЬКИХ

Та·к, за допомоr(}Ю актИІВУ, чи­ тачі'в вирішуєть·ся важливе зав­ даJІня просу:вання к.ниrи в ма· си. М. Тищенко.

сп.равжній книгодюб.

томирщиІfі

ДО

р.

u.

районшого центру С. Омеля пи-

росте з кожним днем і налі-

стеюи-виставки

.1истопада

Со~І,~;ами веопубдІи.оваиих JІистІв

ноrо активу,

інший захіц з читачами.

елект­

-

робітника.

і пункт видачі книг в хаті активного читача Г. Сушко. Тут близько 80 чи­ тачів.

сільської бібліотеки. Актив іі

поче.рвоніла.

хаті

• Небезпечні пустощі" 15

воду цьо~о

користується

щоб ДО'ПО­

T(jjft>,

ми робимо За дооомОІГою чис.'Іе"!­

виrот01мені

кожній

річної школи - стрільбу з само­ палів . Дирек·тор школи т. Роман ­ чен·ко П . повідом.~яє , що з при­

популярністю

захоплювадися книжка.ми-.

ють увагу дюбовно

в

назвою

те.

осе

навіть

є

стощі

ко 40 ч11тачів обслуговує цеіі пункт видачі. Це nоки що. Кількість іх, безумовно, зрос­

тt>ри, твариtІ'Ники, ·Р'Обітники і с.1ужб~вці відділка радrосцу при­

Активна участь громадськості в прс:шаганді книги - від-

;:,нііЯко;віла,

рика

1

лила сюди сільська бібліотека. Таким чином, вибір є. Близь­

вжди дЮ;]ІІО. Рі.'Іьники, мехаJНіза­

могти біІб.'lі(У)'Єці прове-сти той чи

Приверта-

Хоменка суворо попередже11о.

.

ній бібліотеці понад 500 різ­ них книжок, 50 книжок виді­

- Ні, не даремно, - за.пе,речує, п<tсміхаючwсь, Лккм .А.н;дрі- «Хто не uрацює, той не їсть» і й0ович. Нам відомо, Па'J)аоко- на а-rеістич.ну те·му. віє Трохимjвно, що ви в с;вj.й час Не забУ'вають тут і про нао·чну пролага·Н.'t'У к·ниrи .

Вільному.

великий книголюб, має у влас- І , С. Новохацький у листі

читаць­

взя.1о

госп~>дар

хуторі

З.араз недоліки усунуті

1

Шкода •. ШК()Іда,-.каже жін- вчите,1і і оооодИіво член бібліо-

Р~бі-тниця

В.

колгоспники,

прочитане.

Гостинний

на

Жердівської сільської Герасимен.ко повідомляє,

що цей лист пбг()ворено на ви­ робничій нараді. Електромонтера

села.

Раз на тиждень в х·ату В. Яно­

вже п.рочwга.'Іи близько 400 })із­

ним».

шда.

добре

багатьох

!

_щни

кою Лким АнІФііі001ич lва!Нов.

будинок

Го.~ова Ради т.

службовці, щоб обміняти кни­ гу, поділитися враженням про

чо.lО>Вік

-

-

Цей

читачі

rь·ся масові заходи. В.'Іизько 300

по.міч.ницю

е;Іектрики

ЧИТАЧА

За·сдужеоним успіхо·м карисl'ую

Гали.ну, маю до неї ·спра•ву ...

ка, -

ПУНКТ ВИДАЧІ- У ХАТІ

ВЕЛИRА СИЛА

СЇЛЬІСЬКИХ КJІИfОНОШ В СКЛа,'\і 25 иіонерів. За кілЬІКа місяців во-ни залучили 40 нових читачіІв, які

У .1исті нід такою назвою («Бу­ дівник комунізму» від 25 жовт­ ня ц. р . ) група робітників жер­ дівського відділка ра '!Госп у сSоб­ рицький» писала про відсутн.jсть

D-·------'

·--------а

r,рупу

чаІСу і до пі:JНЬОІГО вечора двері її майже не зак.риваютt.ся. Вона має понащ 1200 читачі•в.

потрібна"

*Пересувки на віддалених бригадах

чимадо.

теки. Старша пі(}нервожата 8ріЇЧRОЇ шкt>ли Галина Ми'КолаЇІВ­

Робота в 6ібліотеці ,рQ:mочинає­

3

тут

гу в цьому над1W акти.в бібліо­

сідьська біміотеІКа. В її фондах - бдизько 8 тисяч тоМ!ЇІВ.

ться о 12 годи.ні дня .

прwкда.~і:в

• І яа хуторі електрика

*Груnа СЇJЬСЬКИХ КНИГОНОШ

Лише за останні І О місяців кіль­

ПОJІОВИ·НУ

НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ

активу

допомогою

u!

мас

в

З~м. 5701-ЗlбQ

143 номер 1960 рік  

143 номер 1960 рік

143 номер 1960 рік  

143 номер 1960 рік

Advertisement