Page 1

всіх

Про.Іtетарі

країн,

Сьогодні,

СТЯХАНОВЕUЬ

5

Rиївеь:коІ об.-аетl

Четвер,

11

5

грудня

1957

року. І\ Ціна

15

коn.

Ьащяrrь л'я[І()}1() груJtН:Я 1957 3 іншими на}Юд&ми РЗІДЯНІСЬІІt()ІГО pooty ІМ!ИіЮІІЄ .соро.каріччя У.юраїн- Союз.у я:к .в ІJЮЕИ ретолюціі і

Конституції

,цепутатІв тру,цащвх

Ради

uapтll f:враІив тв райовиоІ

грудня,­ День

Орrаи Бровареьвоrо райоивоrо коІітету .Rои:rиlетвч:иоІ

.N! 143 (1~92)

Про святкування 40-річчя Української Радянської Соціапістичної Респубпіки

єднайтеся!

СРСР

l~_,.,"..

_____. . .,

~~~~~~~~~~~~~~~--!~~~~~~~~~

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Про Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії України 2- 4 груаня ц. р, відбувся Пnенум Центраnь· ного Комітету Комуністичної партії Унра'іни. Пnенум обговорив питання: Про підеумни Нарад преАСтавнинів номуніс· тичних і робітничих партій. робіт сіnьсьногосподарсьних підеумни 1957 року в коnгоспах і радгоспах Українськоі врожаїв РСР і заходи по одержанню високих

В обговоренні доповіді взяяи участь

оу;мооах ·Небаченого пошіти:чного і

ТІJУідОВ0010 :П:Ї'ДНе•се:нн~

19

ЧІWІО·

він.

На Пnенумі виступив тов. О. І. КИРИЧЕНКО. По

розгnянутих

питаннях

Пnенум nрийняв

відповідні постанови.

Пnенум розгnянув організаційні пита,ння:

Про

Пnенум обрав секретарями ЦН НП Украіни

n.

виступив

І. НАйДЕНА і т. В. В. ЩЕРБИЦЬКОГО. Пnенум розширив снщ Презttдіі ЦН НП Ук· раїни, обравши чnенами Прези•діі ЦН НП Унраі· ни секретарів ЦН НП Украіни т. НАйДЕНА Л. І. і т. ЩЕРБИЦЬКОГО В. В., обравши кандидата­

чпен Президії ЦН КПРС, перший секретар ЦН

ми в чnени Президії ЦН КП Украіни секретарів

всіх сіnьсьногосnодарсьних нуnьтур і nідвищен· ню nродуктивності тваринництва в

З доnовіддю в першому пита·нні НП Украіни

1958

році.

ЦН НП Украіни т. ЧЕРВОНЕНКА

тов. О. І. КИРИЧЕНКО.

В обговоренні доповіді взяяи участь З аоповіддю в другому

питанні

т.

8

чоnовін.

виступив

Гоnова Ради Мінjстрів Украінської РСР

тов.

Н. Т. КАЛЬЧЕНКО

С. В. і тов.

ІВАЩЕАНО О. І. Пnе·нум задовоnьнив nросьбу тов. Г. Є. Гриш­ на і увіnьнив його в зв'язну з хворобою від обо· в'язнів НаНІІИдата В чnени Президії ЦН НП' Укра. і ни.

---------------~-~~------------------•

21 Рі'к з тооrо чаІСіУ, са.:мІпере:ц, в·ета·нооити вла,цу 'liPYмл.и Н3і!,WІИЧа:йІmй VIII з'ї·а,ц ,ІІіЯJЩІИіХ. Оеь в ЧОАfУ' АЖе.рело вс:іх наРа,д ЛРИ!Й:Н'$ НОІВу Rонстиrrуцію Ооrооу РОР - лершої :в світі с:о- ших успіІхів і ІП~мог. Ось ІВ· чо-

ціалrетИ!ЧНЮЇ .Jіержави робітНіНіків і омян. Цю .не'~&буr11Ню іст·()JJИЧну ~ату тру~і НЗІШоі :республі. . . !В ·зна:менн1 ~ю ltИ Вl)ІJ.ШаІЧ"-'ІОО'Ь Щn-отоо:юи ,11;0 40-~річч:я Р~нС'Мt()ІЇ в.ла•ди н,а. l'::к.раін.і, Що• на~ АІІІІЄ 11РЗ.ДИЦ1"йнQIМ}'J святу OOJvJJJИ/00

rл~о З!lІіСІІ1у, РЗІДшrеW лю.ЦІИ

МJУ неJ3До.лашнЇ!сіть нamono су•СІfЇЛЬНІ<щJІ і .в;ержаmюrо ла.ду, ЯІКМfі' СtІИІІІ>аІЄТЬІС!Я: на на.йчmес'Н'і. CRJlY - - Не'J)jІІІІИІ}ВІ•Й my :в еюrі 00100 роОІбітнич:()/00 RJLШCy і coourнст.в<t, на бірате.рсшу JU>У'Жбу на-

· РО\1\ІІВ

~пл • 'оnгш

'І'РУІдЯІЩИІХ

пере·м,а.ги

;mро­

фашиз·мІ)м.

над

де>МQІНСТ'ІJ'увавmи

!НffіІО/Хиmну

ІВЇ-Р·

УкJра:іни, !В•Ик.JІІИК.анm'О .с,в:яmк.уJВМІ- Еіі:сть :ве:..1июtм ідея•м лені'Н'ЇІЗ'му, ням СЮІ!)І)КООИХ І!ЮКІОіВ'ИН ·ВелИІкої ьідданkть Комуністичній .па·ртіі Жот'Не:вої •соціа.лtстич'ІЮЇ ре·волю- і соціалkтичнііі' ВатЬІКrвщИІНі. У n1сляво,в.ннmіі п·еріщ 'РадJІІіl­ ціі, wк.а ві'дкрила но'В·У еру на.ро~ ШВИ:ДІі() Лі'КІВЇД1 у/ВІа:В

~РУ 'NJil)ljlreiC7!1Вa СІ)Ціал~зооу і сІЮ-

СІ>К.ИЙ

муніЗІМ!У. У·к.раіне}jкий:

надзвичайно тяжкі на.слідки 'Іtій­ Ю1 і добився НООИІХ Б.И.ДаТНИ:Х •УС•

iRrupo,д

пройшов

і е::&ІОНО'МіКИ .разом з російсЬtКИN та інmими на­ Пі~і.В у РООІВ•И'Т'ІVУ рщаtм·и 'Іtа:ШОІЇ 'К'{J·а·ЇНИ діО•В'ГИіЙ і ку;~ьтури, ,, лідмсенні дооро&уту славшШ шJІлх ре.в,олюцИіІної Ібо­ 'ГРУ'дЯІщих. Це я~к·р·аво BЩJJ;IIO на Загальний Україн.и. 'l)ОТЬ!би. Він пиmаG.Тьсш тНІМ, що лрИ'Е.ч:аді Ук· 'ЩЩД}'JКщіЇ 'Іl!)ОіМ:И!СJШВІОЇ (ібС.ІLГ ,ро,с.іЙJсЬІКиm;и за ешідом першІІІМ 6рата•ми nWJ.а.ли.в БЛаІЦу ~.&ап1та~іс­ ра'Їн•сьwі РОР·в 1·9·56 ~ющі збЇіЛь· 3 .ПОІІJЇВНЯІНО тів т·а ІІ'Оміщиків, вста.н()І.Би.в ,щи:к­ ШИіВ·СЯ у 18 1)а:з тату:ру щюл~таріату. Gвоою са­ 19,1·3 liOІІ\.QL'd. У•країна вироібJLЯІЄ мовіддаоою б()І!)отЬІ6ою ІЗа ліІквіда­ т~:ше•р чаІВ,уну, сталі, щюкату і цію бу:р;юу,азно-;п()міщицькоnо ла­ вугіш:я в 4-5 ·раз 'більше, ніж дУ роІбітни;чий КJНІrе і ,н~~;іЮідніше ~ся царсь1к.а Росі-я rв 19·13 ·ІЮці. селянстю У :к,ра-їни .ВІНОСJГИ !В·е:ли­ Че'3'Н:ИЙ вклад у ®рЗІВу :Пе'JН~WГИ

пролетареькоі r.Рево.люції :в усі:й

Людина пр а_ц І-госп о дар кр аїн и МІІПІув

гршrа11,янсь:юа.ї 'Війни на веі.х ета­ пах соціа.лі~т.ич1юго бУІді~JІИІЦТВа, так і у вогні ·СУІВ()ІJ)ИіХ іВИ.Пр~бу­ ва,нь в~лИіІЮЇ Вітчи:знююі RЇІЙН:И доб­ .юшвив •МJ'ІЖНkть, Те'J)оізх, л~ть і н~переJІ,~РПНШУ' МО!ІJ'МЬНУ стіі!Jкkть. Шн 1иmса·в H()I]JY машСоціашіс.тично·ї РеtеІJІУІбліІки». Дей СЛа'ВіН'ИіЙ ЮВ'ЇЛеІЙ, І100ЮJ!'И'ГЬ- Ну іС·rорінку !В •СВОЮ ЇоСТІ)рію, ВНЇС· оя !В ІІІосташ~і, в1~начаєТ}jс~ в ши .вмичезний вклад у •tmРМІУ

смюї Ра,JtЯІнськ()ІЇ Сщіа.лі.стИ!Чної В зв'яжу ·з ци:м Ре•сІІІублікІІІ. Це,нтральrний Комітет Ка.мунkТИІЧноff nартії УафаінИJ іІІРИЙНЯВ• ІЮс.ташощ «Про ~1!ЛТКУ1!•а:ння oC•IJII)O'КаІІ>іЧЧЯ Уюраі•НІс.мюї Радянсмwї

Іtр~,ні~к.пащних j\\IOBM~ rоластюї

::~ростае Не'баченши теNІІІаІМJІ ре.спубдіці ВИ!роІб:ництво ме.к­ тро·енергіої: :В 1957 рщі еле:кт:ІЮ­

ст:мщіі :В•ИрООЛЯТЬ 40 'ИідЬЯ.]))І.ЇВ к.і.1о;ва~-'rо,дин ел~ктро,енергії. або в 73 vази •більше, ніж :вИJІЮІ)лл­

па!р'Гія ве~ бо·ротЬіби 24-25 (11-12) 11РУдроб!ІШ'Ь JtЛ:Я: тощ щоо ооіШооші- ня 1917 iJOIK'Y в Харкові відбувся лось у 1913 •рсщі. 3а JЮЕИ РЗІДЯЯ·

родУ, Ком}'1НkТИ"ПІа

ше їх ':ю.дОІВ·МЬІUИТи, .nOC:ЯIJt.дemro І Вееу:rора'Ї'Нський з'їзд 1Р·а:д. Ви­

)J)6ae про ОХО'JЮНУ nра·в грома~. раж.аючи ІЗа'ШJ,вітmі Vl:Y'MИ і Іllраг-

СЬІКо[ :Вrла~и на У КІ}аЇ'Ісі винккли цLпwм нові гадУІЗі ПРQ'МИІСЛDІВості

га:рантDІВ·амих Ра,щЯІнJеЬІІООю 1\і()Ін- ненrм: :міль<ііонних 'м::ае у:крмн.сь- - :кольорова .мета:Луrрrі:я., ве;рета­ стиrrуцffію. Ріше1ІІН'Я ХХ !3'ЇІ3'Д rooro наро~у, іс'NJ'РИ'Іний ІЗ'ізд Т(ІU'У\1.\У.Вання, траrкrюробуд•)'mання, ІШРС ІLІ>ОЙ.ІШИ'і пЇІІtJrуІВ<Іtноом про робітничих, сеJІя:неьки'Х і соJІдат- хіміЧJне, енергетичне і гі:рничо­ еJ>КІИХ ЧШ""'аТіВ rrm,ОІГОJЮСИІВ У R- Р'УJJ:Не 'М·ашинІУбУ'дУвання. rш:юв-а ·~., "' ' •· доrгри;халшя і боо}'1}ЮВНе по8не лені1І!СЬ.КИХ .ноірІ:d ІJ)З;ШО\Г(} rpQ- :ра.їну }}ООІІJублікою Р·щд. 3'ї:зд об­ промислоrвіс.ть, виросд·И нООJ.і [JJ{)tr ІВИІІюна~чиИ ~шслові центри. м:щ)(сЬІІ«JІГо життя, rrpo, ще ІПИіРШУ ра:в де'НТРальН'ІІ'Й' участь

'f1РУ\ЦіІІІЩИХ

в

· · упра·вл1НЕl

tl'""'l.""'T, tw... '"

~е!"ШИіЙ <Я:&ИІЙ' '"""'()ІРИ·ВJ .., '··~

РІЩянськ.ий 'УКРМНІСЬКИЙ У'.РЯ\11 діля }':Jї.J>ЗtЇ'H•eЬilt()lro нaJIOJІJY, як і де,рж:авою. д·ень :&ооDсrr.итуцИ !113/ІЮдИ СРСР На.JЮд:ний (іе~.&рета:р.іат. '3 rор,цістю ;)(ЛЯ всіх на]Юді:в нашої Ваrгьк.ів-

МQrутній

11ІJЮМИІСЛ()І­

ір{ІІЗ'DИ'ООК

:ВОе'11і,і на·смшl'Jред .в•ажкої індуст. ·рИ, етнорив '}'ІМО~·ІІІ ДJІЯ те·х·нічно­

llроголос.ивmи РадіІІІнеьку .вла­ rо :rщреозбvюення .в1сього нrupo~нo­ оtгл·щаmь СІВій СІЛМJІmЙ, rероІч- ЩИ!НИ ·гол<О.ВНИіХ пі,дс}'Ім:&ом іВелИ!- Rідооrаtч.а.ють в умовах ,JІJаЛЬШ<ОО'О иий ШJІІЯ'Х, ПJЮ'ЙІде:ний 'Іlіж к.е,рtв... :wї Жоттнеоої сщіаліСТJІІЧІЮЇ ре- розквіту ра~.ІШІіС'И«Jrо JІJемтtрати.з-- ду, трудящі УкраJни nід 'К>ерів·­ ro rооподruрств.а, .в 'l'O~Y' ч~і

ШЩ'ГІЮt\1 ltootf}1'IIIillтR'Ч'НOIЇ natmї в оолюціі є перемОІГа ооціЗІЛі:зм:у :в му. В ,д•усі .u:еиінсьмї на·ц'Юналь- НИІЦ'І1ІЮМ

6ільшовицьмї

!ІІа!ртШ

•С.ЇЛІ:ІСІ>К;()ІГ()

ГОСІІЮДарст.в.а.

Jlelli1f

наро• СРСР, СРОР. 3111р.Ї/Га. 'Ila.Jl'К()<Ю люfі.ов'ю ної ІІ'ОлітИЕи ltoot:}'IН.Юnmюi п.ар- nід!Нял:ися на зах·ист соо.єї ·enpa.в.- -мwяв про 10·0 тwс•яч трЗ!Іі:тоІРіm братній еі:и'і S11/lt10tНJЮ ШJШаЮТЮЯ! СОО'ЇІМИ ЗДО- і Ще~ .ДООІООЮ!І10Ю .В~іх ·раJІ;ЯН- ТЇЇ })013ШИ!J!'ЮЮТ~Я пра:оо і J.WIМ- ді НарD~()Ї :І\іЛаДІf :В·ЇЩ •ІWН'ІІРРеІВ·О~ для В•сієї Рщцянс~:>ко•Ї :кра-інк•. еИJІ і nри т:ідтрІІІм;ці лю•ті~&.Н'И·Х · · соЮЗJНИХ рес:пуІбЛІ!К. - · летши~я у ~rормна .~ · "~"'о- ських ·РеІСЩ'UЛJ$-;СеІе'rе'Р, .а, б"І1mТl"ІVИ ._. """"' ......,~:n ar ~....","'"·~·""""'·""" •··~ Те1пеv т.ількі на ПОJІ:ЮХ Ра.J;<ЯН·

ООАМf'ІО зааqJоішеm~~~и у Великій з.а ісrорично 1WіІJ'О'І1Іі.И!Й С.'І1Р\Ж де-

3а~раз на l'.RJpaiнi й.де ІІЇДіrо'ооБ- 6ратні'х нарщіІВ 8 w:юrroro (26 січ­

·СЬІR.ОЇ

У'ІіІраї,ни

ріJзних

·ко!Міб:~~И:нів,

прзщює

'ІЮНЩJ;

·сотні

ТИІСJІ!Чі.

Хартії rоціа.JІЇЗ'ІІf'У і наІЮдО·ВJНr)ІjЦя. ретоор:mл~ь у vогутню суооре.н~ ка ,I{Q ІВи00рі:в на.'J)О)!НИ'Х еrА'ів. ак m) 1918 року вигнали з Києва 237 ти.сяч трактарі'В, (у n:ep~i ЦентраЛЬІНУ на 15-сильні), пона~ 75 ТІІІСJІJЧ Ві\1t()І}(О, mю в~еТ3JІ{)ІЮ була, ,ну Ї!JЦуffl1І)іалЬ~ІООJІІІ'ОІеІІІН дер- і ко.жна виборча і!і.МШа'НіЯ :В КО<Нтрревоw·юцИіну

наша

n•<1на , ..... ....,..

'"""И

..."".,.

JІИ J)ІЯ(іуm.ІЙЮЬІ.&і,

...... ..,.,.ю

'"'"rrrp~"'".,. Іо:>W« """''"'-

іІІ!Обмі,

· ·

Жаів.У' і3 1ЮР'Е%JWВ!О!Ю ООЦ13.ЛL~ОЮ

тере- К.'}'ШЬТУіІЮЮ. 3буЛІІІІСЬ

ЩеІlІ'&ИІ, як.~m~: бwп:\)'&ВШШ( і зне~-

СРСР ,

·

ООНИ

•..:.

'ЗіWе:заІеЧу:ІОТЬ

ПОВJrе,

'~'"""', .,..,.., як.а захищала інте:рос.и 1\а-

ВЇЩі СІЛ~Ва СПІра:ВДЇ вільне IВ'OIJFellИJJЯВ.ЛromJЯ ВІf- піта.л:істі•В·, ПО•ХЇЩИіКЇ.В і 'К)"}Ж'УЛЬ·-

беоомертного JІе:ніІна. лро те, що ООрців і, ООз!у.w.вІЮ, леорє'l100РJІ7Гь- :ства.

інших еілЬJсьrогоtDпода:рс.Ь'к.и:х !Ііа­

шин. В ре.еп}'!б.;lіці є

15,1

тис:!ІЧі

Пере,мога rоці!3.Лkтиr<nюї '}Jе!В&­ к.олrоспів, 798 IJa)JJroeni.в, 1-397 JrІJІiflli)( об}"В ro,U тру,JJО'ВІИЙ народ. «IttOIIИ уюра.mеша. леремо:га. ро!біт- ся в оов.у я.сІІtра'В'у де:м:оrrегращію Це ·Ж про н:оощ Т. r. ш~вко Н'ИіК.Ї.В і ~ЯtН ІІІіде іІЮ].)Я;Д 1з зміщ- :М{/І)алЬ:Іrо-ШОЛ'ЇТИ!ЧІІЮЇ щності par- лющії ДО·КоріНН{)< змінила kтороИІЧ- МТС. Рік у ріІк ,Щд!вІІJЩується рі­ ну ,1/;ОІ.'ІЮ ук.ра.їВІС:ь:ко'rо наvоду і вень сільс.ькІ()Іrо,епода;рс.ь:к.о-!10· юr­ ~а:в: «~е ЧІЩmІОЇ 11001'Jii ІrеІІШЯІМ вл·ади .в Росіі і з її ymi- )tЯІНСЬІWІГО СУ'СШілЬ!С/ГВоа. р а~сш.а о~;ерж.а.в·а ІJІИсrrупае ""алЬШ'ИЙ ШЛЯХ ·ЙОО'О Ha:ЦiO'НaJIIJH(}l10 · · · ооцtаmетВJЧІН~ ·ILpooe•А н'ИІНі Р~ЬІR.И'Й Союз <m:pa- тrupcьm.a УLІtраіЇ'На не тілЬІКи ІІІ~ре- я>к. JЮІ1'ТНій ООLІЮТ 'миру, ДІЮІтt~ра.- ІJі013ВtИТЕУ. tВn:е:рше в ов•оїй tот()ІрИ «LКфаЇ!ІЮ·ю •моЖJе, але й бу~е иеп~рrоюжJНа!» .. тіі і соціалfu:м:у. JЮн:а по,ще бІла- 'У'КР&інеьwй ~народ щобув д~р.ж.а.в­ :веJ,Jrию :mавИJВають "- 1ПТ111".!1.tnnr<.

w.,~-·и

JJЮ'IIUI

: ,....,... ",...

хами,

rод1

ро'\JнИІЦ'ГВа, .з·мінrооться гро·м·ЗІДСЬ· :к.е господарство X.O.'Irocillв. Реtе­ пу·бліІка в цьос\[у ра.ці ДOC."'1J)()lt()t00

«·А'ВJ)О!ри» і р3:кети». ВМ'!Маій:rrесь ВелИІк.а. ІІІJ>аіВ.да ци:х л·е:ніНІСЬКИJХ DОІРО;JІН'ИЙ приклад всі!м лш~ ність і :став ШJ'В'Н{)'В\Ла.,JІ;НИІМ 'І'ОСІШJ­ ВИІW.нала Де})ЖІWНИЙ :nлан XJIIOO• ,в щі CJI()IJII8 І Вон.и неl\rо!В виnна- мів підТВІеРJfjЖ.е·Іт иіІм Ж!И7ГТЯІ:М дОО}юї .волі в боротWі за ІМ:ир і ,J;аре>м: сво~ї до.'! і. затотівель. Д ЕJржа:вd .зда ІЮ і llEliO'" 3а.Бі1І:.Іr.&и: Ра~еькій: •ВЛа)ІІі, к.е:- да:но хліrба на 142 :Мільйони ny~im чають .гр&ні ~роЩеаrого 40-рі:ч- уrн;ра/ЇІНJС!ЬІltОоо народУ, ВІСЇІМ Щ\()ІМ J;і)у.ж6іу хіж н.ародмш. Ії ,М1И!р()чя. Веmа JriO,)IJC.тв.a .почала:сь 11і.д !Ч)іІх на Htm>i, яш.ий ·хОІІ'утньою ~ею ~ь і ,и;~ ДЩа. <Юрооtаіріччю ВелИІІШго Жавтня

ЙJOtro ООроrгЮи і перемог на чисЛе'ЕНІИХ воєнних фронтах. в бороrгьбі IIII1JO'l1Иi троцькісrів, б~ар.іпщіm, бу>рж;уа.енИІХ н.аці~налостів,

любна. ооВІНішня іІООJІіти:к.а :шаішла ~ JЮВе, Я.Оlt!Раве mmвлек.. ня 11 до:&уtМеmах юmей1ІЮІЇ e:e~eti Ве~ш;внw Ра.ди СР.ОР, .І11М наше~

ІІІрИІС~но sall]}'1CIIt ІП'11учJІШХ су-

mідтве<рджена .всією історffію оо·

ре.д'DІдн:і 40-річч.и BeJГИIWro Жю·вт-

путниrк.іІВ 3еосл::і:. Цей tro)IJIIIИII' .ра- ціалістичнQJ'О будівІІLИ!Цтва.

Ч001о АО'бИІІ!Іа\Л1rеь наші лщи, дтrеЬІRОЇ иа'У'КИ й rexRЇitи ще ра.з веюму cвi'IOJiti ІnрtОІ)J;еDІО'Нс'!1рував вахИІЩЗІЮЧИ в бош.х ВШчи.з<пу?

ве.хич ~ ЗІІерtШеtІІЬ, &,~;ійСІИеНІИХ в ОРОР. ОпірааІ>ді, Щ()Іб П~11'!1111 в ж.итrя ЦЮ ~ЄРІЗНІОІВеНRУ QіЮ ЛЮ,І;~.І!Іа, треба •було .вЩqtр:ити нео·бм:еЖJеН'і I!Ip(JIC'l'OJIИ НІаіРQ,ІUІИ!Х ТаJІЗІНTatV:, треба було етІІіОІІЛІ'ГИ ~({)ГУ'Тню еооооrо.мі.юу і оообDІІИІЮ важку

Вооць Олексій Rулико.в 3 о.,и;ноіішен:ооrо тоору Б. Горбаtrова, вmrаJRЯюЧІИ .з р~ноі ВеІІlЛ!Ї фЗІШІи:СІl'СЬІКИХ ОК.WJ:ІІН'І'ЇІВ, вЦ.по.вів на це пиrraлrmm DJP()eтo і .ІDCJIO: - MeJii ШJtl'}ritбнa Ta1Va Бать:&івщина, щоо 6у;в я :в ній rоІСJІІ'ОІд·аР на. сооіой: ::~ехлі, і щОІб

ЗиаіЮЧИ П&СУЩИі потреби ва•

нанн.я всіх )'-к.раі-неьких з~МІМЬ в

вбір Щ'КІЮ~ИХ буІJ!ЯК,і1! СТЗ.НОВИІІ'Ь мільйми центнеріІв, з 'Я:КИ:Х бy)tf\ вироблено понад 200 міль~ ll()НЇ.В .ПУ')І;ЇВ цу;Кіру. 3наЧНО •3JIOCJIO

ня п~бИ'Jlа вели.Ч!Ві пі~УІМ!Іm ІІЮ- щmаіJй УRJІІаїн.с.ькій ~ер.ж.аві. НИ!­ 262 будоои ооціwму в СРСР і на- ні P~ьlta. УІІіJРа.Ї'На є ~ю з з Євроош иa.m:orQ наійбілюпих дерЖІав Ire}JICJirotТИ:Ви: :юрооrила

. наісел<еrmя:м ПО<На•д 42 .:млн. чоwо- .виробницт.в'о ЛІJОд}lІltті!в тв~ринни­ ,.;аJІЬШІОО"() руху mre•peд. Суть ,І;Е!':МО.Кра.'І1:і, lltЇ,JJRII)OOJ1IOIВ!a· :ВiJt.. цтва. 3а 10 1м:kяців цьс.го ]JОІКУ На оооові n~І.rnЮJ>еН'НЯ !В жиrr- :&oJrrocлк і рад~гооlІИ' ре.шrублі&и лось на оесіі, не в формалЬІRИІХ ООН&К.аХ, а D ТООfу, ЧИ ВИJр~ ТЯ ЛroiFrre:WWOO ІІІЛ-ану СОЦЇ-а.л:.ЇІе­ ВІфООИЛИ :м'Я~·а 973,9 тис.ячі

на ,~;іл і пOJl'i'Nt'Шa ма~ BOIJIIO і щimri ін~ oitлЬIIIIOfJI'i ІЩ)Оп, ЇJНІІ.'еІJ)еСИ ТР'У'дJІІІЩІіХ. І rом:у' Г()І.'ЮВНИІМ WROIRffil діяльносrі Рапрооmс;лооість, 3,11;атну ІІИІІрООJІ:ІrТ'и бушІИі &OJI'I'(jC'JFИ, і J<oJJR жіlівщі ро- ,JІ;ЯІНІСЬІtОіЇ вла:ди в nринцm: llfOO лік.арня, а сИ'Н.а 'В'Ч!RТИ )(Л'Я роо:ювіту 3ДІі6воо'11ІJІЙ і тuані ~imy е,нtJІргію, і не- дИТИі тів людини, хе ,р,я ща:ста JI·IOбачеШJ'Ї JWJcт.i ІХетал, і найдОіСJ.ІW- - miWJia.

И&JІЇІШі D'PD3/A'И ... Треба було, на..

.рівнищт.в.у Кому;ністи<r!ЮЇ партії бі.'ІЬШе, Н.Ї\Ж /У МИШУІJЮ~у ІІЮЦі, <Ційс.неw\11 0.СХО'.ВНОІЇ ЩРЩ.ООООЛЬЧО•Ї І&уЛЬтуір'И ·М:(}ЖЛИіІ!оИМ: стаJІІО ІСП()І.ІWНІВ.Їчяих пра.гнень і с.п<О,ІІіЇ­ ающ на:дійшло ІЕІІениці 1ІМІЬ 'Н~ МЗІС лро м:Jз'ед­ 348 .:мільіі.ІQ,нів ІІІУдШ. Валоош.й

AIDI

тmчmі іцустріалімціі к~ра~ни і тонн, або •На 2t87, 7 ТИІС.ЮЧі '1'ООШ ІWJІе-ІtТИ!ВізаціІі сЇJІЬІСЬІООГО 11001Ю­ б ільm е, і .:~юЛ()[Іt3 1JiИJI1(J(i·шrи 5 ІМі­ дарс,т.ва, переборюючи труДІJІ<ООЦЇІ, льйоніJВ 8И тие. rrонн, або на

у&~раrне~.ий каро~ 'З братерськ.о-ю

дООІО!Моrою наР<ідів СРСР

ше<р·е­

тоорив Ук})аІіну в .передооу МОІГУ'l'­ ню іщует.рі:111!ЬН<J-'ІtМгоопну ,~~;ер­

u:ву. fRІРаіи~ьт;ий иаро;t ра.з()м

839

ти·е. ТООІН бі.JІьmе, ніж за

;вl,п,повідн'Ий пер.ЮД •МИНуJІоrо ро·

"RY.

Р~с.wуб.1іка J(Qm'J)O'.IWВO ВИКО· (ЗакінченнІ ва

2·1

стор.).


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

Про святнування 40-річчя Української Радянської Соціалістичної Рвспубпіки (ЗакІнчевюr)

црrоюр

П'lJ()летарсьrого

sa

WЙІС.НеІШЯ ПJІЗ.НЇІВ,

розромених Комуні<стиЧJЮю ІJІаір­ тіею по х;рут()І.м:у пЦнесешю сіль­ сь:к.ого

•СП'И'РаЮЧЖЬ

ГООШJДа•рства,

:На іМО~'rІ'НЮ СИЛУ 'КО~ГОІС:D!НОГО ла-

гати з правом ухвального голоt·у з правом дорадчого. і 29 інтерна­

1:У

і

B€\liИiltЇ

ЛеtреВЗ;ГR

БеJІ'И'Rо()ГО

Гроо!'31ДІСШWІ"О СОЩЇаЛЇ<сТИЧ:НОІГО ~ілЬ­ С:Ь:ІrоГО

·:К.О.'І·ГООПНИ­

ГOOIIOia'{JC'l1IJ.a.,

'К.И, JР(Юітнnи М'ГС і •Pa)U10e:r00 реіСЛублі:к.и, ЯК і ВСІОГО Ра.дян­ СЬІrоГО Со.юз-у, добились 'ВеЛИІКИХ реальну }ІWІХJ:В, я:кі е'J.lООРИЛИ :МОІЖJПfВ~сть наш1й краrні в най­ мижчі РІЖИ НЗ.З'ДОrнати США ло ВИІІЮбництву :м'яса, :молока і :мшс­ ла

на ,~;ymy яаrселення.

тВJІІНої :партИ Уа.tра.ї•нИJ LІЮста:новив

.~:ен·ь г.рудня 1957 ~рок.у сорОІКсіріччя Укр·аLнс:ьКQ•Ї Рад;я.н­ ськоі Сощіадіс.тИІЧноі Ре:сщ'блі•ІVИ 1І•Ї)рначи.ти Я!К вели:ке нащіоrналІУ­

25

не СВЯТ()

ук.рЗІЇНС.ШОГО

yCIILinrнe іlІеретв01ренм в. ·ЖИІГ'ІІЯ з'Ї'зm рішень ХХ ~с'!1орични.х 'політи!Чнаі я ІІІі~юшценн rна ЕПР.С, На і труДrОВОЇ З::&ТИ:В'НОСТі М:1\ІС 7 дальше !рОЗІ'О'рrтання ,сющіаліетич­ в·ШІtлика·н~го евят­

&ишrоі Еування;:ІІ! ·С®О'Каріччя реаю.лю­ чноі с.оrціалkти: ЖоІВТНевої ціі і 3:вернеюшм: Вер.ховноі РЩJJ;И Радянськ.ого до НЗ!ІJО,Щів ОРОР

3а 'ІJО':&И Ра.дяНІСьМї &'Іади на Юраіні ДQJ:&()J)ЇН'Н() '3МіНИJІИІСЬ JЮ­ біТНИЧИЙ .кла;с і селяmст:во. Ви­ СоІООу. ІJОСЛ·а. 'НОВа, ·rоrршвді НЗJрОДНа ін­ Цент:ральний Еоміте1' чИІСленні ст:ооре·но те.л:іrенція,

f

кад'{Jи висок.оосв·адіфікіJІJИ!ІНИІХ опе­ ціалkтів ~іх rал•у&')rЙ ·rосnщJ;а:р­ ~тва. техніrrои,

науки,

К'JІЛьтури.

'НаІJ}{JоДу.

ПіДІ10fІ10ІВЕ.у ДО ЮІВ•ілею Р.ад!ЯіНІСЬМЇ :ЗНа>rооІМ іЩЮВ>еСТИ ПіІ)І; УJt,РаЇни: дальшої ІМобі.л:ї:з.аціrї 'f!JУ\ЦЯЩИІХ на

Н<Іrо зм:ага.ння,

Rtll

У·:&­

раіни :з~б<Ів 'язав обІкоrм:и, .JІfіськ­ У!!t:раіни ком:и, райкоми КП організації партійні первrи:нН!і

ро;згорнути до СОІІJ'О!К.аріччя Укра­

На У:юрwїні, де до tреволюцН !!Ю­ проnа;гюrдистсЬІJ\,у РСР ЇНСЬІJ\,ОЇ на,ц 75 'ЩЮЦеRТів на.се.'Іевня ·бrло 'ІЮбQJТу •Се­ !fіТИІЧНУ та ІМа·СО·ВО-іІІОІ •здійсШJtно не:ІІіИІСиt:еJmИМ, тепе:р ре:Ц насе.леrННJІ v·еслубліrиr. загальну сем:rирічну, а у в·еди:к,их ЦеffТ'РаЛЬНИІЙ Кmrirer Jtll Уt&освіту. ~есяти:річну :містах раіни; реК()~ІіеНД')"МВ ·ПрОВ'есТИ на Ств(Л:r>еrно широку сітr.у вищих і під:прИЄ:\ІіС.ТІВ·аХ, у ІWЛ'ГОС:ПЗ.Х, cyJCTa)'Чібов•mх спеціальних середніх HOBa;x, !В1ІИ'СЬ1001І:И!Х ча•стинах і за:к..1адів. На жиtвот.а.оvній ()С.НО•Ві в.ищи:х у•чбо.вих закла:ц.ах у;р()ЧіИJСті :мар:к.сш~.м:у-ленінrзчу пишно IJ03трудящих ра:.юм ІЗ rпа1ртій­ 3М:ЇосТ()М і збори квітла ссщіМJістична ними, !П'JЮ'фС1ІЇЛІК·(}ВИІМИ, КОМІСОМО~ національна.

формою

ІКультура

У1\•раЇНСЬіК0'Г0 'RЗіро,ду. СерйооІШХ успіхів доtсsrгли: УJІtраїнсь:&а .ра­ дянська література і .мие•'І1ЩТВО·.

На О•С'НОВЇ маномірнОІго JIOЗ'ВreritY

льськ.и~и та і'НІШИІМИ ГJ.ЮМз.,JІJСьr:&и~

ми о:ргані'заціями 3 за.11роше·нн.mм Радян­ 'У'Іа,е:.ни:к,ів tВСтановдеJШЯ енк.dї влади на У~:&раі:ні і грожа­

01)Гані13'У!В::VГИ зустріч з ''У''Іа:СІНИКЗ.!МИ оорОІГьби за вrстаномення Р·ащянсьwї ІВrЛа­ ди 'Н.3 Ух.:раіні, З СТЗJРИМ:ИІ К.ООІ:у­ НеjІІХИІЛЬН() .зростає роль Укра~ ніе.т·а;ми, з партИ:Занами, rе.роJІІми їнсьх.ої Радянсь:wї Соціалістич­ Beшntr()i Вітчизняноо 3 війни, ної Рест:у:б.'ІЇІКИ на ІМfuкна;.РОV{ній іІІЄ'J)е;JІ;О'ВІИ'КІЮІ'И ПРО:МИІСЛОІВОСТі, сіЛЬ­ :~~рені. СЬІrоГО іrоСІПОД·З:_l)СТВа, :ЦіЯ!ЧМИІ 'На·

еоціалkтично·rо народного тоСJJЮ­ не­ дарства Радянсь1\оrо Сооюзу 'У'ХИ:ЛЬНО '3J)ОіСТЗ.Є добр016ут 'НЗ'ІJ'Оду.

;t;янсмwі

віftни,

На порядку денному конференціі були слідуючі питання: zпіт раккому КП Украіни; звіт ре&і-

і в урожайності картоплі, овочів [, худоби. та продуктивності літківському колгосnі ім. Кал:ні-

на вироблено по 326,7 центнер:і молока на 100 гектарів угідь, а ім. Андр~;єва зіАної комісії; вибори rщІіко~•У у богданівському ревізійної гільки по !36 центкерів. В зазимКП України; вибори комісії; вибори делегатів на ХІІІ ському колгоспі «Шлях Ілліч:~», Київську обласну партійну кон- який посідає зараз перше місце

ференцію.

У звІтиііі доповіді райкому КП

19,18

?~ стріtНУ!ГЬ СQІроіІtаrрЇЧ!ЧЯ Уі!tрЗ.:ЇНСЬ­ Соціа.лістИЧJЮї Ра,цянсЬІІtої ІWЇ вступ:ио­ Роопу.І)ліки ще біл:ьш:и.м: зrурту­

'На:ціона.ліста•:мrи та іlІ'ПІ'ІШlИ оо р.t)rа­ ии :к.оосу:н.іеМ'}'".

Pa~ЯtВJCЬilt3 f ІtІРаі,на, чи в с.воо 11'яте хееятЩІіччя в ВЮІІНЯІМ СВОЇХ ір~ 'ЮІJІІКО.ЛО Rо­ РЗІДянеь:к.оrо братній с.ім:'ї народів ОРОР, споо;- .му:RЇІС'І\ИЧНОЇ па:рт.ії Центра!JІЬ­ О JІеніН~Ь'ІtОГ ЇЇ і Cno100y нена ЖИ'М'Є:В.ИХ еи.х і невиче·рІІН{)Ї НОГО ltо;иітету, НОіВИП !ВИ.ЦаТНИІИИІ '11ВЩУЧОЇ енергИ. ВілИП!ІЙ і ща.с­ 'УСlІ;ха:м.и ,в роовит:ку wціаліС'І'ИЧ· ливИJЙ ytltlpai'RІC·:ьaиm :на:род і .\aJtЇ ОВІЯІ'Ю oбepirarrmre ве·JІИІtі заоою·

ної е-мноміки

і

культури,

все­

очолювані

організа-

партіііною

цією, добилися за звітний період ряд успіхів в господарському і культурному будівництві.

Місцева промисловість виконала виробничий план одинадцяти місяців 1957 року на 110,1 про-

цента.

Окремі

підприємства до-

строково завершили річний план. агротехвисокому На більш компроведено рівні нічному роплекс сільськогосподарських біт. В результаті цього врожайніж вища, культур ність всіх будь-коли за післявоєнні роки. Зернових зібрано по 11,7 центнера з гектара проти 7 центнерів 141 центу 1956 році; овочів -

нер проти

110

і картоплі по

і м'яса на

становить по 212,5 центнера на угідь проти кожні 100 гектарів 2400 кілограмів молока від корови, що становило по 168 центнерів на 100 гектарів угідь за весь 1956 рік. Вироблено за цей час по 29,5 центнера м'яса на 100 гектарів угідь, в тому числі по 21,5 центвера свинини на 100 гектарів орної землі. Одержано по 111 яєць

на курку-несучку. району посилиПо колгоспах лась боротьба за піднесення ро· дючості грунтів і створення більш для бази кормової потужної року цього худоби. Вироблено

силосу, ЩО становить по 11 ТОНН

на фуражну корову, достатня "Кількість грубих кормів.

щих району соціалістичне змаган. ня на честь 40-річчя Радянської зокрема Забезnечмти, Украіни.

щоб у грудні були повністю ви· конані річний план розвитку по·

худоби і зо­

голів'я всіх видів

організаторської і партійно-по"'і· тичної роботи в районі ще відстає від тих завдань, що поставив ХХ з'їзд КПРС. У нас, зо· крема, незадовільно організовано навчання голів колгоспів питанекономіки сільням конкретної ського господарства. - Я, - сказав у своєму вибаrа1о т. Сом М. П., ступі

монту тракторів і сільськогосподарських машин, очистку І пере­ вірку насіння для весняної сів­

т. Павелко

що

В. І., -

рівень

торної бригади і з практики знаю, яке величезне значення для підвищении врожайності має висока культура землеробства. А у нас не в усіх колгоспах про це дбають.

В обговоренні звіту райкому І КП України взяли також участь тт. Санкін Л. Я., Пазенок С. М., Какун Н. 0., Хазан М. Л., Галицький М. С., Павловський В. І., У. 0., Клочан П. 0., Волкова Юрченко д. М., Мехед П. П., Богачевський Бурнашов , П. В., В. С., Гончар А. Н. Відзначаючи досяГнуте, вони разом з тим критикували райком партії, його бюро І секретарів, відділи райкому партії, керівників МТС, окремих партпервинних і колгоспів організацій за допущені недоліки в роботі. Звернута була особлива на зниження собівартості уваrа

завершити квартальний план ре­

би. Виростити

у 1958 році по 12 центнерів зернових на кожному із 30 тисяч гектарів посівів, по 125 центнерів картоплі на кожі по 140 ному із 6500 гектарів центнерів овочів на кожному із 2430 гектарів. Для забезпечення цього внести в грунт, крім міме­ органічних ральних, по 11 тонн добрив на гектар. Виробити про­ тягом зими 250-300 тисяч тонн торфо-гнойових компостів. Надоїти по

кілограмів мо­

8200

лока від корови - по 280 центне­ рів молока на 100 гектарів угідь. Виробити на 100 гектарів угідь по 45 центнерів м'яса, в тому числі по 35 центнерів свинини на 100 гектарів орної земЛі. Одержати по 115 яєць на курку-несучку.

***

конференція закликала комуністів, ком­ сомольців, всіх трудящих району ще щільніше згуртуватися навкоЦентрального ленінського ло

XVI районна партійна

Комітету нашої партії, мобІлізу­ вати всі сили на успішне здійс­ нення історичних рішень ХХ зІз· ду КПРС.

Склад райкому J:П України Балашова

н. я

..

Барков в.

r.,

О. С., Білокінь П. П., Бойняк Боришнєв В. М., Бурлака Ф. П.,

Район до 7 листопада розраху- Буча К. А., Волко~а У. 0., Ви-

вався з державою по в.:іх видах нар~ький М. І., Воитович. М. С., Дворовик А. І., сільськогосподарських Гашмурза П. В., поставок з " І • г д б

.

шостої п'я.

тирічки. Розгорнути серед трудя­

молока від корови. До кінця ро· 100 тисяч ку вивезти на поля тонн торфу І гною. до 25 грудня

тисяч тонн органічних добрив, що становить близько 8 тонн на

тисяч тонн

ного року І зразкову підготовк~

до наступного року

йону, Московської області, з r.ки· ми змагаємося. - Сталося це тому, - сказав

370

60

робот) визнала Конференція райкому КП Уkраїни за звіти~;~ період задовільною і зобов'язал~ новообраний райком партії: Спрямувати всю партійно-полі· тичну роботу на успішне. завер· шення виробничих завданЬ: поточ·

ряду передових районів Київщи·~ бов'язання по виробництву про· Надоїти 'j Києво-Свято· дуктів тваринництва. ни, в тому числі шинського, та Дмитровеького ра· груднІ не менше 225 кілограмів

111 років працюю бригадиром трак-

94 проти з гектара центнерів центнерів у 1956 році. Зросла продуктивність громадського тваринництва. На 1 грудня 1957 року надоєно по 2870 кілограмів молока від корови, що

гектар. Заготовлено

100 гектарів угідь від

тар Ки"!"вського обкому КП Укра· їни т. Гаркушd 1\\. А.

о ровольськии

аицев

.,

.

r.

Цьомка т. €., Чудновський

Б.,

Філатов Г. Ф., Юрченко Д. М.

КАНДИДАТИ В ЧЛЕНИ

Р АЙКUМУ І\П УКРАЇНИ ,. Б € Г . Б М.

.

араНІН

М.

Б

.,

А

В

А

оримськии

Д

І. В., Зарицький І. М., Зубриць-1 Ій В., Д у~ови м· О., К жеже

• ·• акун • ·• ремець кий Ф. А., Іванко Г. А., Какуи л І. Д., Куць І. п., н о Ковбасинський І м Ков- м. т., К)'знецов З М Мальвін в r Малій • ·• • ·•

басивський І. С., Конах Н. С., Клочан п о Кремець м м

.,

·

Монастирський

П.

Р.,

О. М.,

·•

Не1жсало

Стасько

певного поліпшення організатор­ ро­ ської І партійно-політичної боти, росту авангардної ролі ко­ мунІстів на виробництві. За зві-;-1іиіі період прийнято до кандида­ тів партІі 78 чоловік І 95 канди-

Делегати на

Xlll

обласну партіІtну конференцію

З ухвальним голосом: Ратушний\ ков М. Д., Холод О. М., Юр•Іек­

Мехе'І. С., М. К., Остапець- М. П. П., Музиченко Ф. С., Сухору-

ко Д. М., ОхотнІков М. Т. З до­ Волкова У. О. радчим голосом -

КП

датів до членів КПРС.

На

І комсомольської освіти,

лекцій- ній партконфеtреrnції.

586

:t

.т кра"на Плену.м, райкому К., Сухорукова М. Д., М. тушного j КП rу х ·Райк 1 :rм:·е·н·уrм 1 Відбув·ся мольська організація. 0 М Х ідейний став Більш високим • • оnод , рівень занять в системі партійної У1:юраїни, обраНіJоГО на XV·I раЙ(J'Н-

чоловік зросла

районна

комсо-

На ньому

ної пропаганди. В ході пІдготов- р01згляrнут-і орrані:защійні ки до 40-річчя Великого Жовтня

поліпшились І іншІ ділянки ідео· ЛОГіЧНОЇ роботи.

Значне місце у доповІдІ і ви-

ня:

Пленум затвердИІВ заві~уючи;м

лиrrан- оргвімілом rpaЙJK{)MY

'І'. Біnоконя

n.

п.,

Itii

Ук.раїни

заrв·Цvючим

Пленум ООрав ПерШ:ИШ: Се~,р·е- Ві~іЛОЖ Пl}ОіПаТа'Н,ІІ,И і аГіТаціЇ -

та:рем райк<>•:му КП У країни •юв. т. Пиндюру В. Д •

Редактором рай~нної rа·зети стуnах делегатів посів аналІа ро- Ратушного М. К., друтим ·Ce'ltpe·с·е·Іtі с. М. Остапця т. _ таnем цііі, парторганіза боти первинних «Ста.хано•вець» п.ленум :затвеІWfl! -" госпо.царськоі діяльності колгос-

пів І МТС. Були, наприклад, на- ретаре:м веденІ такі факти.

В русанІвському колгоспІ імені

Плену·м

ltJI

т. Дворового А. І.

о.бра'В rбюро

раИк.ооrу

Украіни !В с~ладі тт.: Біnоко­

т. Погребінського С. А.

***

ЩдrбуЛО•СЯ засідаНІtЯ :РеІВі'ЗЇ-ЙНОЇ СталІиа врожай зернових стано- ня П. П. Дворового А. 1. ' Мехеда ' з гектара, у вить 18,7 центнера fол.о·оою ревізійн<>іі хомі­ к.омісії. 11 rбоі)ОТьбі &а. пooy,Jtooy семиполкінському колгоспІ ІменІ п. п., Музиченка Ф. с., Остапця В. М. JІеиІна - в два рази менший, а • М. С., Погребінського С. А., Ра- сії об•рано т. Риффу трвиа:rимое Б.О)f}'lІЇЗ'Хf, мірни ni~e:cffil'Н:Іt.Ч 'J1ВOIJWЇ а.к­

вмпLя. Жовrня, боо-уtстанно з:міц· тивнооті НІОВаТИІІ(е 00.100 'J)ОбіТНИ'ЮГ{) JІШЗІСУ і ceui·ЯJre'I"М; •~

року.

1957

Радько Кот П Ф JІис~н'ко М Г м"ехе~ М. П., Цуп І П · в С М ., · ·• • • • ·• узиченк~ , П. П., Мехед В. Склад Ф. С., Небрат €. І., Нагорни.и •• • . .u М. А., Остапець М. С., ОхотНІКОМіСІІ ОІ реВІЗІИН І., В. ступи •МУЗИЧНИХ та XiJPOBtИX іlііО>­ й Павловськи Т., М. ков мі11 за в 750 тисяч карбованці леіtтивів, rypткfuJ художньої са.­ сяцІв 1957 року. Оплата трvдод- Пазенок С. М., Павелко В. 1., Бабицький Б. Д., Божко М. Д., Петрюк В. Я., Пиндюра В. Д., моді.я..1ьності. приСJ!ІІFЧеrні wро:&а­ ня колгоспників становить в ееРатушний Гогун М. 1., Компанець Г. А., карбованців гріш- Погребінський С. А., 5 по редньому ріqчю У!Краінської РСР. Костяний П. А., о ми проти 3 карбованців 67 копі- М. К., Санкін Л. я., Сом М. П., Кондратенк Риффа А. С., Т. Н., М. М., Кушнір Хавро Д., М. Сухоруков році. 1956 у Аок фестИ!ООJІі У ГІ>У'дні пров~сти П. В. икула _в_._м_.,_Ш м_._' __ _о_. Досягнуті успіхи _ резулr.таr Хазан М. Л., Холод ХУ')~ОІЖНіХ, нау·ІОО'ВИХ і Х.JІ'(Жі'ІtаJІь­

фільміВ' лро рок'У, НО~д'~Кус\І:е:НТалЬНИХ ПJ.>О револІОJЦію, Жовтневу !Велику ншйбіль· з nеретвю·рилЗІм .в один ших зaro:нfu:l КПРС, що Н3.!Лічуе В. І. Леніна, Рад1ШDСЬ'К'У Укрмну. Itll Ко:иітет теІІІС'ІJ "/ СІЮЇХ :ІЩЦа.Х •більш •М:іІЛь­ Цеrнтра.льнИІЙ ЙО'Н& ЧОJІОІВі:&. & і ІВС:Я: ltllPC, У к-раїни, rооориться в .оостанов.і, УІІtраі'ни ВИ!СЛОО!ЛІОО ТІ!е:рду В.ПеБ:НеІОІСТЬ В па'Ртія RоІИунkТИІЧна з ·rо:иу, що робітничий liJ!a~, ·:к.o.л­ бороть{)і в м:уж.'Ніла і 3!рЮІСтала меншюви:к.аrм:и, e·ce•parn:.и, т.роцьк.іс­ rOtCJLНe оол.я:нстоо, інте.ліrевщія, та:м.и, ~а!РіНЦЯІМИ, бурЖ'УЗ.ЗRИМ:И всі трущящі Радянськ{)і УІVраrїни

rанrзащіЙ ІВ лИJПІні

м'яса,

красилівськоf-ІУ а у секретар райкому партії т. Ра- ної землі, Ім. Жданова всього лише по 9,4 тушний М. К., зазначено: в центнера. Борючись за перетворення Внаслідок таких контрастів раісторичних рішень ХХ життя з'їзду КПРС, трудящі району, Аон відстав у виробництві молока

iJ

ІНістична ІJІарті•я У'КІра.їни, стооре­ на на ОСНОІВі біJІЬІПІОВ'ИЦЬ'КІИіХ Ор­

в районі . по в_иробництву

знято з вщгод1влІ понад 60 цент-

Украіни, з якою внетупив перший ьєрів свинини на 100 гектарів ор-

продуктів за 1957 рІк. П.lан хлі- І НаТJrнеІНІнИІКом і органі3а'Г()І]!ом ук.и, літератури і •:мистецт.вrа. бопоставок ви"онаний на 117 пе;рем:оr воосвіrrньоіtеторВJІІНих на 104 картоплі В будИІНК.З1Х і ПаJІа'ЦЗ.Х КУЛ<ЬТ}І\­ процентів ' ' 104 8 ' . )'llt'PaїнcЬO:Wro наро:Цу, я:к. і всіх - на молока , , на овочІв РИ, 1iJIYJбax, кінОО'еат,рах, 616ліо­ 126 2 м'яса на 137 вовнІf _ наІЮ»в нwюї вели:к.ої соціаліс.­ ' А '1 7 106 теках, :музе·я.х та інших ·:&'УЛЬ'!'УІР­ ти:ч:ної ВітчИІЗІШ, є ~а.вна &я цепоставок - на '. на и арганізуват закл11дах но-освітніх процентІв. Рщцянсь:к.оtrо ИУJНісТИЧJНа :и·ruртіш Зросли доходи колгоспів _ від в·истаВ!ltи, фотовітрини, .:мо:нта·ЖJі, (J()юзу, створена і вихована :вели­ мільйонів 277 тисяч карбован58 стен~и і ,;J;(;біРІІtи ліrеrrату:ри:, ІВ:В'­ цІв у 1956 році до 73 мільйонів tІtИN ЛенінИІМ. rВeлRJ.ta ірМ:Ь 'На

ІfРОО'JІІЗЇ всієї i:cropii Радян~ьlWІ У.к.раїни належить :&ооrуrнkтичній na'}Yl'ii Усr~:раrіни - с'кла:довій і н.евід'емні'Й ч:астИіНі ЕПРС. Ко:му­

грудня

продукціі 3-го грудн~ вІдбулася XV~ ра- у мокрецьк~му колгоспі ім. Gy· сільськогосподарської ідеологі.чної роботи ~-онна ~арт1Ана конференЦІя. В дьонного з1~рано . всього лише та посилення На конференції виступив секре­ 11 робоп взяли участь 332 деле- по 7 центнерІв. Таю ж контрасти

Центральний Ком.ітет КюіМ!уm;іJс­

&J'{JЮЧ:ИІСЬ

5

XVI Р ~ЙОННА ПАРТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ціоrналі•зму, srк 'Зіницю ок.а, боерег­ На.л:а Т3.'К>О'Ж А·Є!рЖ&ВІНЇ :М&НИ МТО>­ і .всі­ ·MOJI(}Jta ти.:ме дрrуЖІбу з .ро.сійс.ьки.:м 'І'mе.ль і 'ЗaatJ)'IIIOit и' JІІ~, ма нароодмm О~СР. '!'а іrнши ЩЮ.Щ)'ІRТЇ:в '11В&'РИ!ШШЦТ· ва.

Четвер,


Четвер,

5

rрудня

1957

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

з

Ве.r~нкі права, anuoiionaнi ра.днвськви народов

Нема більшого щастя, ніж бути громадянином Радянського Союзу, відчува­

ти сеое ловноnр.авним госnодарем

своєї країни, користуватися в.6ма

і свободами, гарантованими Конституцією СРСР. Кожний радянсЬІКий громадяІНин має nраво ·на nрацю, освіту, на матеріальну. забезnеченість у старості.

на

ють більш як мільАоНІНу армію опеціалістів, які nрацюють в народному госпо­ дарстві Украіни. В нашій країні рік у рік збі.льшується кільк~сть робітників і службовців,

nравами

зростає nродуктивність nраці, ЛіДjВИщується реальна заробітна nлата. Лише на

відnочинок, на

Украіні nрацюють зараз близько 9 міІІІьйопШ робітників та службовців. На другому знімІКу токар-швИ;ZUсісник київського машинобудівного заводу сБільшовІІJК:. П. Рубан, який виІКонує за зміну ло 3-4 виробничі норми. Радянські людіи зав.оювали nраво на 'відnочинок. Всі курорти, санаторії і будинки відпочинку, розташовані в малЬОІІІНичих місцевостях, надані трудящим. На фото сnрава - санаторій «Україна:. в Місхорі (nоблизу .Ялти). В УРСР 202 санаторія і 104 буди·нки відnочинку республіканського nідпорядкування і 270 невеликих міщевих санаторіїв. В них щороку відпочивають, лікуються

У нас на Україні всіма видами навчання охоnлено близько 10 М•ільйоніІв чо.ловік. Ко>Юиий четвертий житель ресnублі.ки вчІІіться. В ЗО тисячах шкіл навчаютьсЯ близько б мільйонів юнаків і ді.вчат. В 134 вузах навчаються 212 тисяч студентів і ще 160 тисяч одержують вищу освіту без відриву від ви­ робниц"Гва. .На nершому з·иімку

-

вилускниІКи Української сільськогосподарської акаде­

мії, студенти факультету електрифікації

сільського

госnодарства

В.

П'яна

nоnравляють СІІІоє здоров'я більш Я!К 600 тисяч чоловік · Фотохр<Жіка (РАТАУ}. Фото К. Шамшина, К. Долі.на, Г. Бородіна.

(злі.ва), В. Солоний і С. Ткачукова н.а лабораторних заняттях. Вони nоловню-

Рівні права

Ювіляри нашої бригади І •е1 '917 ~Шt.П.о II'POJIYBCIИ Зе1М:Лl

з чоловіком .Жі!mці ІВ нашій

wpa:rнi :наданj

нала J;DЇ!с.тм. що в

PoQ;eii

~Q ма- В3ІС'ИІJ!ь Гр.и:горооич ltpИity;н. JІИІІІІе і за иашюrо тре!ГЬ()rо ювілJJ!l)а

ди при:йmли робі'І1НИіltИ та смяріооі ЛірЗІВа '3 Ч{)ЛООІ:Ї'ІШМ: 'В ;уеіХ 1ІіИ. НеGЗібаро:~~ і на У.крз.їні бY'Jra ГЗJІ'}'ЗЯХ І'()ІС'ІЩа·рСЬКОЮ, .ЦеJ}Ж.аВ­ п.онал€'На. В..lа•д<І каа:rіт<ІJІk.тів і по:НОГQ, Іtульту:рноrо і ГJ)()хадсью­ м:іщИІІtів. P<JJ;r;y,oo.,'Iиc.я 001rя.ни в rюліТИ'Ч'Н~rо -жиr.rгя. Як і В>сj ін­ Н<ІШ<КІІ'У селі і, разом з rnм, не ші, вм·иІtі п;рава за1ЮЙ:ова.Ш 'ІІ<V­ Г.1ЯJШ ЧЗІСу ДЇЛИUІИ: ІМЇ:Ж ооООЮ ро:дш ~ .ІtеІІJі:в:ницТВШ! :К.О'М!У\1rіС­ ІІЮІ:vіщищьку і це.ріІt()ІВну оом:лю, ТИ'Ч!:!ЮЇ :na:prriї. Це :зашrеа·ІЮ в .м:.а.й.'Но. у цей б'У'ІJЄІМНИіЙ pi:It в Оенооноо:ІІ·У' За~:к.шrі нмпої 'де'J)Жа'Dи сім'ї СтеІпана Мишиwріз·з., !'Вана - Ра·дянеькИі ІWпсти.Тущії. Тwрана і Г<р.И'J.'()Ірі:я ltpВJКI)"Ha наЯск'}>ЗІВИІМ Щ}'ИlКЛадо:м: ЦЬОІrо мо­ родилт:я cmm Іван і АВа Важе nра;виrrи і наше ееuю. В окла­ 'DИ:Jii. у бrооонні НОЧі ІМ:а.тері ·~ил;і .хоо· уrrатіІв сільр:щи 7 ж.Шш:к., 'ШЛИ ї'м: щостя і МОJЮВ'я. Киlвс.ЬІКІ()оЇ обласної Ради ІК.ОЛ­ ...(МИ!Наm J)l().&m. Непооrітно виг~иця. Л<ШІlt00!3 Ольга Пе'ІІІ>ів­ !J)OCT<ІJI•R ХJЮІЩі, а ~rод{)!М: і :в ,nmwна :&уць і ДffіІУ'11З.ТОО:ІІ 'ВерхО!Вно'Ї лу пілми. Oramcя іаrотні ~міни Р3І.!іИ У~~tраїж:wrої РСІР Д{)ЧІК.а і :в см і. На зшЮJІ:ИІІt рі,~~;ної .&о~у-

в 194.5 !рОЦі оони tІІаоорнулш::я 'В })Цне оо.ло і, ~Іе)'~Іtа~ВШ!И рука"Dа, стали в~будо»}'!Ва'І'JІ! зру>іін<mаGІе гоопО'дІJІJІС.тоо. Нк. коокуть, і тут Івану Mmпiro'Різу Н3ІЙ!білшu,е !ІІО.іцаІС'І'И'Л1>, ХОІЧ техні1ііи й ноо,ИІСТЗІ'ІЗJІО, аJІІе з ІІІерпюі ШtІртtЇ :ІWІ:І!б·аЙініJв, :ЯІІtі .при;буп в Вроо~~а.ремtу МТС 11а ІІІ()JЧШГЕУ' 1946 'ІJ(ХКІУ, йwу А<-РУі'Ш" ли 1нтісІ:нь.юкй «С-'6». 3 roro ча~у ІВіR і :mращюе на .НІJОО!'У. f цьооrу 'році 1Іін зібра.в 380 ·rе:к.-

Т<ІІР:і!в хшЮа, ів них 180 - рооJІдлмrИJм mroc.oбoor, 1 нмrоJютив 4800 ;цеR'ІІне:рm зерна. Можна буuю. б зібрати і білЬІІІІе, а.л:е на

!WІЛІГООІШИ1t3, aJ1IIOHOOl ЗJI)'lThлi ніетИІч:ної mрті;і трудівни'RІи~с.е- QІКJреІМ'и.х шоща.х '111>а.ооеті:й «Жовтень» Ольга Ми:&итівRа. Хо­ ЛЯ'НИ ОО'ЩНЗJІ'КСЯ, Щ<Уб ПО-НіОВО:І!У

ло,ц·.

Серед

SИСУН}'ТИХ

ЦЮІ•И

Д11ІJЮІИ

ТІJУ'д.я.щии села ІtаІЦида:rі!ІІ> ;у HЗ:J)QJiliЇ '3ЗІСЦ'атеJІі Ha'IIO,J;IIOI'O е,у-

1.У ююв .ж.i'fiOit мофіїl!Вна

-

ПЗІРа.сutООІія Ти­

Гла;д}'І!Юва.,

аюуnперка

po,JJИ!ЬIJlWO 6у,JJJmlt у, і Іtа'l'еІРИНа Д~ІЩ)імІа М&Ьничешю, зЗІВІі~д·УЮ­ ча ов-иивфе.рмою,

1·5

жіно:&-аrіта­

ТО'J)ів, що nращюють у .!;ні :переJІ;­

був

HM:TЇ..ThJtiИ ВИJООКИІЙ, буйний, ЩО 'f()СіІІОДЗІJ)ЮВ<І'І1И, жиrги. 3'яВІИЛИІСJІ дооодwюс.я брати иаПіжедера, і ·на xooroc:n:нm: ла.лах пе-рші віт- НО 1Р:ІІа не виконувашас.я, та жаліТІІ

голоаа сільради.

с. Требухів.

-

Васи:ля fiplfГOlЮDИJЧa ІtрИ!Ю}".на, Я!ІtИІЙ весь час робе на різJІІКХ .м~:; трШКІl'Орів, а теше.р йому д01>1"'ІИП «Sє.л:ЗІРУеь». Він уоШ:шН6 вmrонш.в оозонне 3ЗІВ;tа1ІІНЯ' РЗІ30':1! З НаІІІарни:Jt()JІ !Мае 800 гектарів 1,14оошаї O!J)all'ItИ. са~ооіддана 'J)OOOrra нam:m иті.л:JрріІв опрИІЯла. уешіпmій JIO(IOri бриrа)tИ. Ще 20 вересн-я. на честь 40-.ріІчtш ВeлiiiJt(}ro Ж(}ВТRЯ, МИ раіІІ()~ про ~OC'I'.l)OOt.OIIe ВИJІWН&ННJІ річаюrо ІМаrну по в·с.іх

ЦИХ Пт'}'!ЖНИХ МЗ:ШИІН, і В КОЖ- Ще Не· баЧЮlИ.

но11о з юп вже ro,1;i 3аір()JІ;ИіЛООЯ ,JWIМ!I.ta сrа.ти тр.ашrори:сто.м,

':к.оо.t:-

ДовтиШ чае !Die..'Ia війни ІІфа.ЦІD·

· n..

ва.в '11J)аJИ'ОРИС'ГООС 1 DСИ;И.ІІ'Ь

Т

~-

OrenaillO'DИJЧ МІИШ1t0рі'3. 3аІt~НЧ'ИВ- міч:нmюм але фЗІІtТІ!'ПІЮ

Jp.ai300(

ши школу механізаторів, він С'Га.в w:~~баЙІrе~ робили наріJвно: зі:б'ООДWІ1И Х.ооООЗ.ЙН. А.ле НЄ,Ц,ОВ'Г() це ·рал;и 200 reltT~113 ооРІІОВИ'Х і CJIІПJЮДО'ВІЖ1)1ООJЮС:Я. Чорнш на1!ЗJІа лоеІІ'ИіМ іі.ООІ:ба·йнооt «ОК-2,6» фмпис'І1СЬІRQЇ неч:mm'і JЩнІІм:уеила 25 2 rема!рІк КfYilt'Y'W~И, JIIOШJ!IIY Ш'І'У,РВ&Л на ГВИІНТЇГІІ'Щ• .

та іНШRХ ЕуJІЬту.р,

~JФOOИ!JIJIJ і його товари-

За Ю~а ооrмrніх роки пенсіо­ ші ВІЮИІІІь

~ерІ(, інвШJІЦи війІl'И і праці нtv­ m~I'(I раЙО'Іlу ~есржа.ли від де-ржа­

·rpa.Ii-1 од:ИІН-.~·а.

ІDмюВИіч Т&ра;н

та

12

~ В:ІJІ()ІЖаІЙ. u

• .

.

для силrе}'1Іання.

.

Н8111ІИ ,tр}'ІЗЇ!В.

М. МиwкорІ3, бриг.аднр тракторної

бриГади М

6

Броварської МТС. с. ГоrопІв.

Іва~ну ЮХНІ)('().

тр-щ~віІ і1tІПt!1ІЩЇ

• **

***

•ItY

роооту.

У

трудовій

Ішижщі

літньої люди!Шt за·пИІса.но в;к,е по­

Віра :прзщює в плодорозсаДЮІку

і вже вJІІІ)О!бил·а ПОНІ\.А 170 тру­ до.Ц.Ісі;в. ТЗІІt е.амо трудолюбивий

S ІЮ'І&ТRу 1Ю&У тру.uщі райо- над 400 трудоднів-. і Михайло - еин Івана Юхим.о­ ДруJЕІШІ'а Lвана ЮхижОВИ"ffі Пу прщсали 1800 ·ра,ціоІфиіЬrа­ fа.ІШа. JІаоз·аіріІІІ'на тооwж ~ JІЇ'Г&І. »ича та Ганни Лазарівни. В йоrо чі.а і 720 тuевізоріІв.

'1'}'1lYl1Ita,I •

.

'113 •'I!.'JI3'1Нl ва!ІІІl ЮВ1ІLЯ!РИ І :весь м~ 6vиr~»r 9УС'J1РЇ!чаЮТЬ за:веиmоон&: -ре:м:о:нту ТІІЗІІИ'ОРів і 18СЬОГО ін:веИТЗІРdІ. За cв.srr:Jroliml c'IW:ox ~о і ~Іччя

заrоІ'ОІDИіВІП·И

тmяч 'ООН.R зеJІеІЮЇ к~tи

В

•••

JІеrмви.1 авто~ашини.

:Ч_?Л~ІМ

.•

не .'В'ІИJІ~СJІ':

ШJJilT.W'ИIOl ООВlТИ і

~ччя Р~\1~ :влщж;и агроооотехючних .&'УІРсах.

ТРУДІВІІНКІВ ви 8 ~•іл~;йО'!ІЇІВ 573 тимч.і uр­ вичу lt1'Щю no-ПМЗІА 400 боваІІцW, багато~ні та (}1,ИНОІtі 1ffi1. 6,5 'J)()к.ів. Ях. літня людина &в:з., :в ооноооrоку, з&Й.Wrra rв,J;0- т.р~(}~ЇВ. матері ІЮ:и,ц 700 т.ас.в:•ч &&1)- і за. стшнш ;3_!;оров'я, .він може 114a m:o ·гСJіС,ІІода.рству, але aooom ЗаоІоzио 1ЖИ!Ве сіх'.я ТРУ'ІОПИ· ІЮООRЦШ. не ·ІІ'Рацюв·ати в колrоеm.і. О;іІ'Па~ 1Jіа_nодить гаря:ча пора - JІoeCHJr­ ІКіі. В~к. в ,ІJЗ'В.ін, ПІJ()сrорий Іван Юхuооиrч не з та:в.их, щоб в.a сіВ:ба, ІООираJІ'1JШ врожа.ю, rах-­ і е!ІЇТ.lІИЙ, ·в1ЩПLТИ'Й ЦИlН!КІОО(. В llp(Yl'aroм: 1·956 'POOtY і 10 ,м:,ісяЦЇ'D сидіт.и !WJМa, е.клз:вши руІtи. на JІооа.рівна зМ!ІЖІДИ у mлі. Ithrnaтax nрИІВіТНОt і sатиmоо, :юrніmпього ро.в.у в районі еПОІРУ'д­ - Не можу, щоб 1бУ'l'и боо ІКІ{)іІ}[ хщюшоі ;)(ебJІі, в ~ціІ()ІЩІиІЙ­ ВіІра, іх )J.QЧita, saati-ll'Ч.ИJI:a 10 ЖІШо 1236 жиrrлов.ах будинків діла, rоварить він, ха·й клас1в. МООІ.і.На 6yJio б і ,жалі вчв­ .:м:ач. Bi.u: буюпту ~рі 'RІРВ­ sаrа.пьною площею п<JІнад 80 ти­ xm певелИ'Шtа ча~етИ!На. моої ро­ ТЕ1>, aJJJe ,воош, піІІLJІа ІВ РЇАНИЙ нищя, i!IQIIIJ)iб, poo&immrй СЗ/АОІt. еич :&Ва,ІJІатних м:етріІв. БлИІЗЬJt() боти п{)инесе :к-оtр.иеть нашій за­ ItOili'rocai. На ,виробJІені. ІЗа 9 хіе.mц.і!в трую­ b(JO буАИІі'Іtів :в ста,І;Ї'Ї бу,\і'Вницт­ гальній оп:раrві, 'PЇJI.!Iro!Y ·:к.ол.гоопу. .ХНі ~ ІІвЗІВа ІОхвовича - Illi~x :в Па'%У - чероо га. Іван ЮхИL'ШВИJЧ працює JЩРТО·­ O,JtepжaJia ППІе а:МНІООХ ПОШЦ 60 нап:rолегливу працю, ЗаІSІВИІJІа ІІУ\tЇіВ ·ІШІFffіІИЦі і С'І'ЇЛЬІtИ 'Ж ЖИ'l'З., В ін~уа.пьному мриеТ}'1Ван- ВИІ:ІІ. А.ле він не :в~д rого. Щ{)б юна, ,коли іі по:JЛ)уtГИ аmч:а.~и .fіішьапе МО nуАів 1Щrn)ШІі, бВІГа~ ні трудящих ·району tІІОВ:~ 12 за ЩЮХООНЯ'М бр·И>Га,JІ;ира Ч.И ,JООГО пі~омяти їхати в Киів-. іІJіШОО'О II'ИltO'HaTR ЯІКІ}"с.Ь то ооючіІв і бJnmЬiltO 6500 /lta1){IO.. ЇНІІІУ .1 e!'ТИСЯЧ ВЄЛО118ШИН, 384 М:ОТОЦ.ІіК­ 153

Нещодавно ІІІЮВЗ;ЩИJВ. нараду тва:ринІШІtіт. Мо:ва ЙІШІа IJl1)0 те, що .в юраі,ні в.же є багато 'ІWЛ­ І'ОІС!Іlів, .юІсі. ви;роіб.'І.Яють по 1ОО і більше ЦеІJІТнеріІВ! ,м:'я·с.а. на ІМ.ж.­ Ні 100 Т€ЛtТа;рЇ/ВІ ·зе:ІІJІЇ. ........ ПІЮ це, - ск.ruзала доятрка Пе:лаrія: 1\роmмівна Ве:щала, я Ч&еІrо 'ЧІую вдома П() радіо. Аде ІВ нашій бібдтещі не ді,ста'ГИ та1Wi ІR.Н'И!І'И, щоо 1~южна було IJII)()'ЧИТаТИ ЩЮ ДО•СВЇА !ЦИХ 1ЮЛГОСПЇВ.

І тм;, .J;}'!Же часrо &у-,ває. Якщо вцм 'j)()біт. f співmZІЮСТі з в наmіІіі: біfuіотеці., що налі1JУ6 рільничmІ'И брих~ 1ІІЩ)О'Щrою nона~ 5 ІfіІІШІІЧ :юнкг, ча1С():М ·нт~а~ в цю:м:у році 311 а'Шо вищИй DIIO- .ІІІІООЇ~неб:}'Ідь літер.аТУJРНОО Н{)!DИН­ жай, ніж ropiilt. :к.и, ·ІООІJІІІІОіС!ІІНИІКІИ обоіВ.''Я:З'К.ово на... Оп-уtтіли ПОJІВ. З оооою си- 'І'&'дУ'ЮТЬ DiPOI це.. . . ;10Ю pwropтaeroo.я В Ці ~Ні 00~н~:а., Я:К. })ЗІДЮ, ГЗJЗеТИ, •МЩ­ ротьба за ВИtООJtІИЙ ВJ)ОІЖаЙ 'У \Нас.- но '}"ВІйШJІа в пооУ'!' млтос.JІНоrо Т}'ІІШІООІ'У році. ОАНа tJa 1,руn~ю села, бо нш;w :амl [!)Ol.1{RJШ, щоб

ЧИІ3Н'.ЯН!і 'J.1l)ЗIIt'l'OIPИ, а нез.1·ба1НJМ і про це не доволиrьс:sю. СЗІ:м:е Т}'!1' йцть пi»Jon, аІВfЮ}І.ЗІШRН'И,

АеякІ цифри І факти ЗЗІ:ІІіНИТ.И а нашої nрекрасної дІІсностІ Ta'It СЗІ:ІІО

.lІИ і

Книга міцно увійшла в побут

м:ІІІбаіЬm. 3 .ІОІ«Jю .за:црі>етю ці зібірано з кожного теІtтара по Т®И, везуть 1:0 бУІJУГ:і!в rорф, ВчаrгЬІСя :ОСІ АІТИ ІІІJК,JЛ~Іюrо. 'ВlІКІУ' m:іД'JІіТRІи, 6)~аючк в crt{)лi, rод:И'- 28-30 ЦМ'І1Н'еІl>Ї'В ,цорі~ шпе- r.ніІй, :мінеральні ~а - бhль- ІЮІНад 200 JiJOJ_IГOCiiiJHИIШ~ 1 іКОЛншw rоо;сrоорі.гали ІЗа. ,робсІІNJ.Ю нrиці. Та:коrо вро.жаю 'Іt0Л1'0'СІІІНВ!&И ше бyJte rорфоІОО:аmості'&, ·в.ищи.й J'ІООІШ'ИІЦЬ, зд:еJбІЛ~ОО'о _моuюд~. -

Хоч цього літа В31е11Шь Ьмювич виООрн~ї ІtаІХ.Uані.і С-еРеА !Виборців 6а.'ЙІrероо{. ПеJршим Д()ІCJtr СВ'О€Ї мети; Іван ~рма.льно :вDа.Жа'ВОО ІІІОКИ що :ІЮСЄІЗІа. П. Ковбасмнський,

Хоче:ьоя JteRІi-

ДІ>Іtа CIJilВ СІtаІЗаТІІ

ванців.

По виробітку ко.л:rоспиІtК с. Требухіа.

і ООІ.JІата. І. Каяенченко,

-

ap'I'I:Jii «Ж()Втень».

секретар

В. Петрюк,

nарторганізаціі

:ко.пгосnу ім. Сталіна. с. Русанів.

--АвякІ цифри І факти з нашої прекрасної дійсностІ S раі&ні 48 бі1бліоте1t, в яких 17·8640 ЄІ.ІОЗеМіІLJІЯрrв tІІмітичноі, хw;ож.нюї та. іН:ш()ІЇ :літератwи. Для шmооmеноо .масни·х бі(ілі<J­

те:к. 11PY,JJJI'Щi райоН'У прИ.DJбали з ІII<R&'n'Y IIOitY літератури на 250 ТJІІС.НЧ іІtа:рібова:н:ці!в.

3390

• • *

~ро1ЩJЧаН ВІ3ЯЛИ У

1957

'роЦі уча>сТЬ у ІJЇ'ЗН()І:І!З:Ні'l'НІШ. JJl• ~а.х ОПОJІ'l'И:ВНІП зха.га;нь

•••19

Пращ100 .в .РЗІЙО'!Іі

вовоІt.

3

но IJIOHa]J;

. .&ін()'}'Іета-

•ІЮЧЗТК'У ·ІЮ:КУ реа.лі:ю:ва­

388

&інооеанси.

ТИ!МЧ КВИТ~Ї11 'НЗІ

• *.

П~лата rЗІЗет, .ж;у;рналів в& 1958 pi:Jt СТЗ.Н{)ІВИТЬ ІBJte бJІИ!ЗЬ::КО

'NICJIЧ rо\ІВеМПJІЯІРШ.

17

•••

Лемори Щ~еі!Шя Тов~'l}истм ~ пomii'J)ffiШЯ політичних і на­ у:&ОВ'ИІХ :тань прочитали нин:іш­ нwrо ро.&у .._,я тр~:ящих району

1600 ми.

.11ещій на 'J)із'!Іом:анітні те­


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

4

Четвер,

5 rруJІня 1957 року.

~~~~~~~~~~~~~~~~

КрІзь

dypl

Партизамка

н грози

Ст.раж;Дання. Неоо..'Ія.

У ту:vа.нах та у ~с.ах СріІб..'І'Я.'ГЬІСя sап, Тм.: .J;івчата на nакос.шх Шс:н·ю з·аІВели.

Минулі віки. Га·рячою сІї,ров'ю І П()'Г()'}[ rіІІЖИІХ

Не раз У·~ив~ись

Партизансьха

Пр()І глибоІtі вщи Дону, Л'РQ І&раl й ооіти,

Везк:ра;ї лол·я, Не рзз SaJI'ИJВU<tІC:ь Сльооами зeYJisr. Та Ле.нінп вг.ару

ВийШJІ'И &рачі, І М:арtю 1.0 мrовrу По1ЮСJІ.JІ mroчi.

3беrрігав JІ:ИіСТИ.

ПІЮ МаріІО-ІПЗІ}Уl'ИЗМПtf, Що ішла у бій, І у лісі на світаву Огало ту.30Но ій.

m;rmx.

3дрИГ!fУВ>ея :ка:rаи .Затуrрк.а:ний ~віт, Ро3сіsпвм корм МИіНулих сТОJІіт:ь. Р•01зірваші .пута 3 натруджених ру:&

Нruві:ки }"'ІІаJІИ Шд но·ги на :6ру::к..

Р<Jr.3Г1ЮМw1ений в битв.а.х ПІІхатий бур.жrу1й

:&роІВ.

М:іслць B.II!Jt~ червоо~ий,

Де да:ле:к.ИІЙ ПРИІWfМО!НН'ИІt

ЩдІf.Я'І'ИІіІ: ст лг Ося!Я'В до щастя Зне,~;оІJІе;н.им

Хиzа зграя ШWІГJІ& ІВСЛ Там сере~ ~~в. Ні, не,І;ЗІІЮХ J:III)001JJiaeя

,)[ві ХОО1І И<& BOI'lИIJI траіВаХ Ворооии.п СJЩ,

КІЮВ :іЗ 'РЗ11 -

уJІіво, IШJ'l}.'LOO,

А!ОСТІІГJlИЙ ГJІЇ,Ж •

Jl&

•••

Чи 'l'<JOOY, що ще ~() ІІЕРащі Ії ООлісно tКЩІ11И.ТЬ,

ДоrребJr:и овес ~ата.

Чи 'NK\I'Y, що ій сіІМІЩJt'ЦЯТЬ,

Сіли .між беріз,

Лиш ·сіJмнщщять літ?

А ;в о~ої <J.ЧеН'Я/l'а

Чи Тffil!y, що із соб<Jю В яе·і а:ВІюмат, Чи то':МУ, що 'МіИЛИіЙ '3 бою Не 'ООРН~']!ІСЬ на3ад?

Повні чистих е.п:іІ3.

Марокко, На вулицях міста Гуліміис. Фото італіІісь.кого агентства Пу.бліфото.

РЕЗОЛЮЦІЯ ВИНОНИОМУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІf ВЕЛИНОБРИТАНІ1

В11111Ри сльrои, бо ІНе '!'реба,

-

4------

------~

Во не ті ІЮКИ •••

У JІоодооі муб.лікооано резо~ НЯ і ЩО М:ирне ООЇ'ВЇОІІ'УВ3НН!Я люцію ЮІІКо:mюооrу ІtомуністИJІІНої де о.енова оовнішньоі лшітикІ! І пісні не ті. ШІІ,ІУГЙ: &J!ИІ:К.ОбританШ ,про IIIЇ.)JJC·y!)[­ с<Щіал.іJстичн.их к•раін. - Витри сльоон, в лІсні ж ·мрія !R•И НшраJІіИІ :R()ІмуністичНИІХ і :Р<J­ Дшма.рація ІІІІЮГО.'ІОпrу:Є ІJ:})ИН­ І JІюбов моя.. бі>Тничих LП3.ІР'І'ЇЙ у Moc:R:Di. ЦИіПИ! Ї1HTtJ!pHaЦiQІHaJIЇI:Hry ·рООіТНИ· «Ми ві~аем'(), rов~рИТЬІСя в чого ІRJia<cy, а rraшJ(JIЖ братереьк,(}j А М&рія ... а Марія... - Па.,ІУГизан жmнтrи взяти! J)ОО()І.'І·юції, СQЛідарнkть і ед~ В'З3.е)[ОДО[!ОО!{!ГИ :МіЖ С<Щіалkтmч­ Це, ді,в·чата, я·. Ю~я'м ·боу.в намз. 1ІЇ.СfІ'Ь :МЇJЖШІЩЩ~Н<J•ГО !1\.ОМ'УіНЇІсТІЕ'І­ Н'ИМИ :&ра~і:на.ми:. В()Іна ЯІСНQІ ш~:к.а· Відбивалися .в дееяІ!'ИЙ Н. Прих011ько. ,.Н()ІГQ руху, Щ)()ДіеМОНІС'tРОІВІІJНіЇ на ~. що ·солідарність ооці<'lіЛістич­ Тарас~вка, Жердіаської сільради. 17 .цва.щятий рае. ' Harpa,Jiii, і той фаІ&т, що .рішимkть .НИІХ :юраї·н не е:прЯ!Хооruна JІрОІГ:И •КООІ:уІОсТіІВ ЗроібоИТИ »ее MOЖJI'IIJOO будь~:Я'ІWЇ іІнmоі КІРаі1П!!, а слу. JJ:ЛЯ іЗ'б~'ННЯ ми:ру ЗНОВу була жить інтер.есu ~сіх ІМИ].)ОІЛІОібню Краю мій, безмежний, иеозориА, Хочеться понад віками пролеті ти, ІЦ}ОО'Мошена :в· Маніфееті •МЩ>У, народііD. оЩ'Іблі100ІD3ному ві,д 1мені 64 і!Wt­ Щдк~реслюючи lЖJI/l';'l"6:В В·аJЖЛИ:В{ Рщна земле,. матінко ~мои! Хочеться сто років працювать. Навкруги цвtтуть тво1 простори, v:уністич:них і ,роб.їтничи'х nа:ртій. значення вихо•вання n.артіі і наро.. Піснею дзвенить твоє ім'я, О. Яковенко, Цt1Ій :МаніІфеет '36ЇІrаеться '<~ n<J~ дУ. в дУ'Сі ·марк.сиmrу-шені•ні131Му, Краю міА, ти помзгаєш жити, комсомолка. ЧfТТЯJ}fИ і бажаннJLМи ;мільйонів Деклараціа п~рестерігає ІЕРОО'И ре. 3 піснею крізь роки крокувать, с. Зазим'я.

Сх<J'ВІавсь за кордо.н()м

В)'Іде інша дОІЛJІ !В тебе

Чи з·rа~tа..1а,сь !Ію)ІJрут ла'Шtа І хлі•бів :І!ірИІбій? Із журбоо.ю Паі!УГИМН:Іtа Вранці йшла на бій.

За .с~пину чуж:у. Шд·бурювruв п<>rаю•

Па НО'ВИІЙ похід, Та наша Ві1ЧІІІ3'На, Ди&уючи світ, Крізь бу'Рі і грози, 1:\;ріІЗЬ ДИМ і Во(ІГ()сrJ:Ь

ПІЮfі1mла до с·вобо"ци, До Ща·СТЯ СВОІГО. Іlе!Р'е~д нею ши!рQ!юа

Краю

Сіrе..'І•еТЬіСЯ путь,

м і й

1

За нею наvоди: В :иай·боутйє і,~;уть. М. Горбатенко, ачитель.

м. Броаари.

людей ·в Англії і, З{}ІtІН~ма, о.рга,­

m

о

u

Приближая rрядущие годЬІ, МЬІ сейчас, в зти мирнЬІе дни, Строим фабрики, школЬІ, заводЬІ, Зажигаем на стройках огни.

з

н

візіrеіІ3му та до·rмтшmу і з~к.ли­ :к.ае ДQ ,piJmyчoro ві~тоюва:н·ня в.~:­ ІВИ<СЛОRЛЮЮЧИ ІСООЮ ЦЇЛКІУВИ'ГУ НО'с:rі 'Р'Я)І;ЇІВ 'КOOI'y'HteTE'IRИJX [!аІР'J1ЇЙ, ЗГОДУ '3 ДеІtJІ&'()ЩЇGЮ, !JJ'РИЙ"НЯ'ООЮ оод 01rrущеоння уrrруuюва:нь, ЯІКЇ -пі;Д. нізцій ;рООітничоrо

а

И Отчизну, как мать, бережем. ВдохновленнЬІе творческим планом К коммуиизму победно идем. Пускай атомом нам не грозитек Обнаглевший заморский бандит. Кто за мир тот войнЬІ не боитси, С нами партии мир победит!

Погляди, как в степи за рекою ВвЬІсь взметнулась огромная ГЕС И приветливо машет листвою, Защищая поля, ІОНЬІЙ лес. МЬІ rордимся трудом неустаниЬІМ,

А. КОЗЛОВ,

'ІJіреДСТ3ВНИ\К.3')[ИJ :КJООІ.1У!НЇСТИІЧНИІХ і т.ртrують цю Gдн.ііеть. робітнИІЧ:их лартіІй соціаліетичних юраін, BИitOIEIW)[ пі~ресл1016 'В' ·ре­ оо.пощіі: «Дей ЇСТОІІНfі1ІОНИЙ Д()І:К.у­

МЄНТ, від~а·чаючи контраІСІГ між врост&ючою :мо.гутнkтю СІВІЇ'rоІВоі соціа:ліСТИ!'Шоі систеоси і ослаб­

робітник.

м. Бровари.

----------------------------------....

Днепровские

л.еН!НJm[ Ї!mері:ал.іе~, заЯJВЛяє, що

В О Л Н ЬІ

Несутек широко днепровские волнЬІ Среди белорусекоА и русекоА раанинЬІ, Цветущих садов, городов УкраинЬІ. ПРИ ПЕВ. Знамя ПолтавЬІ, Богдана походЬІ Видали седЬІе днепровские водЬІ, И славоА покрЬІли знамена свободЬІ Навеки солоченНЬІе наши народЬІ. ПРИ ПЕВ:

Могучие ВОЛНЬІ И ИХ переЛИВЬІ, Любуясь волнами, могуществом силЬІ, Над ними скловились nлакучие ивЬІ, ПРИ ПЕВ:

Днепро, Диеnро, - голубЬІе волнЬІ Народом любимЬІ и славою полнЬІ, ВолиЬІ серебрятся, к морю бегут, А песню о волиах днепроаских НародЬІ с любовью поют.

СІІШ,раючись

на

(ТАРС).

а:мlцпепив радяпеько-вгипетського наукового епlвробlтпицтва Н31у11tова експє,циціи

А:к-адемії

:на ук, СРСР. О'Ч'Мtова•на шк.аде,иі­ мх в.

r.

Фооешоовим, закіІнчила

•poOOrrИ, ІЯКі Щ}()ІІЮ\nfЛИ'СЬ за IПJ)0-

М. Броув, служ6овець.

Свободою дЬІшат, спокойствием полнЬІ,

ДеЕЛа,ращіл.,

доов·і.ц Ра~я.нськото СОІІООу т& ін­ ших •содіаліСІГИ!ЧНИІХ :к-раїн, викла­ дає оснооні умови IIepexo;w до соціа"'Ііз~у в у·сіх ~~tpa;irнarx з ура­ хуІВаннЯJМ: Їос'ГОІРИЧНИХ нацЮналь­ нм ОІСОUЛИІВОС'ГеЙ тра:дищій В

НQІЙІваЖ.Л:ИіВІЇІШИМ ПВП'3ННJІІ!l' ІМLЖ­ tкООКіІІііМ ;&ра[ ні» . ІН3іj)()ДНОЇ 'ІІМіТшtИ Є •СіІІЇВіСНуваІН-

(Вальс)

В лучах восходящего солнца красивЬІ

pyry».

м. Бровари.

М·ШrонаІЮ'АІНОrо

111)WOIO

rООіф]зич-

ного ро:к;у в І'()айоm

пустимі

у

Верхиюму Єrюrri. В роб<Угі :ра· ДЯJНІСІ>1ЮЇ

еІrепеДІЩі'і брав тапwz

учаІСть єmпеrтсьх,ИJЙ вченd-а.стр().

но:м А.ЦІ.'Іі Сала)fа.

:Кер.і~Dни:цтво

Хелуа:н.сьмї

00-

серваторіі ВИіСЛОJ!ІИЛ() n003ІЖ3іН'НЯ, Мати одразу вtдчула рідне теn-1 рочку», сЛадижку», «Кралю», од­

ВІД П'ЯТІРОК ДО П'ЯТИ ТИСЯЧ Ворота, тихо скриnнувши, лро· ІІииилися, і в вузький їх отвір ПОІВільно, майже боком, втиснулася маленька ді·вчинка. На иі·й бу-

ла тепла лом

на

ху_с'ГКа,

3ан'язача

вуз-

спию.

1

Іди, Ма-рієчко, до ме"іе. Ска• жн Домні Харитоніnні отак: «Виросту, тоді ·()бов'язково стану доя•ркою».

-

Виросту... тоді стану д::>яр·

-

-

кою,

О, і дівка на•па прийш.1а! - озвалася котрась з доярок, не аі~риваючись від корови. Я. я ... не дівка ... -· nочуло·

-

Від

ся.

А хто ж ти буд~w?

-

Я

Всі

-

Марійка ...

доярки

весе.1о

зареr,,·талн.

А найстаріша серед них, nоваж­ на Домна Харитонівна, насуnив­ ши брові\. сердито буркнула:

- Чого стоїш, нен~че у гості nрийшла? Бери дій•иа:що та доnо­ магай матері «Красудю» доітн. Дівчинка ГОЛОІВУ

те,

мовчить. що

все

І it

це

і

не

лиш

в

жарт.

майже СJІОІВО ь слово ле-

реказує вон.а за матір'ю і. ззшп· ливо дивиться на Дою1у Харитонівну, чи .вона, буна, з:иву 11~ сердиться. того

дня

В Од!ИН з таких лІтніх соняч­ них дн'іІІІ Ольга Минівна, вже до­ сить похилого віку людина, із nасмами сивих кіс на голові,

ся

великими,

починає

сірими

шукати

діі\·

ницю. На.решті, іі виручає матуся

-

одна з кращих доярок артілі

«Промінь» Сокіл.

Ол:,rа

Миніона

ни·м СJІовом, усіх авоіх корів. - Ні, ні, доЧJСо, цього не мож­

нa'}'llWВi ·ІЮбОІГИ сооіх радЯJНІС'Ь.\tJИХ

лася, щ~ nриголубити свою красуню-доньку. Так, перед нею і~. сяючим обJРИччям стояла Ма·РІИКа. У ,руках вона тримала ате-

на робиm. А що ж мені скажу:ть в колгосnі? Ма·рійка обняла ст.ару матір і лагідно nромовила:

СМР, Х.муаненк.Нt

стат зрілості. Ін·ших оцінок, кр•і'м n'яrірок, в ньому не було.

дість

Д0111ю, рідна моя! Яку ра­ ти п.ринЄС'JІа мені! Який

щасливий був би тато, коли б не

загинув на фроНJТі! А що ж ро· битимеш далі? до іиституrrу?

Мабуть,

поїдеш

Вчитимусь, мамочко, обов'яз. ково. Тільки, бачІWІ, обстави:ин

-

ВЧІfГИСЯ

Чому

-

так,

що

доведеться

Всесоюзної

звуЧJІо.

Проте,

сільськоrосподар-

заочно·?

Хі6а

ми

не

М·3еМО MOЖJIIfiiiOCТeJi?

діє маІіже без­ захопившись

ро­

ти

nовинна

СіВОю

-

ренька,

кімнати

зумію.

а

потім,

крадучись, тихенько підбі'г до неі і руками закрив очі.

-

-

вСю

-

запитала ста­

я тебе не зовсім ро­

ти·му і буду доїти. Разом і вчи.тимусь на зоотехніка. ТаІКе рі· шення, мамо, остаточне. Дав­ но ми домовились з правлінням артілі п.ро те, що, за1<інчившн десять класііІІ, я і чотири моїх nодруги

працюватимемо

сЛиску»,

сЗі-

доярка·

ми. Ну, а тепер ти, нарешті·, все зрозум.іла? виходить

у

колгосп

но.ве

-

Так, мамочко, а на цей раз повнk.тю комсомольська.

Рtв.но

через

сПрОІМ.іІиЬ»

рік

у

xoлrocni

всі довідалися про те,

що nершою n'яmтисячницею ста­ ла

молода

доярка-комсомолка

Марія Сокіл. Вчилась на зоотех­ ніка Марія з оцінками тільк:и сп'ять:t. М. Тищенко. м.

була1сь ІІер.едЗІ'fа цьоrо подаJРУН­ •И()ІНИ

ne~pe.J;aчi

·були

nр:иоутні

С'ІІ'ЇJв:ІЮбіТНИІRи Xeлyairelm)Ї об· ·D~-рв.а:гоІРії, ЧJІени: р&.дНН'СЬІtОЇ на· Y'Jt(JOOЇ е100педищіі і nреДІСТ&І!'JІ.ПИ

ПОСОЛЬСТВ:& СРОР ]І erlШI'I1i. (ТА,РС).

полов­

нення, зміна. зміна

обосеrрвЗ'J:"'@Ш

ІКа єrИІПетс:ь:к.им nенmм:. На цеІРе--

Зрозуміла, дочко, зрозуміла,

Всю с:вою групу, що ж тут

незрозумілого?

Адреса редакції: м. Бровари,

менІі

групу.

ботою, доярка не пом·ічає, як до

хтось ввійшов,

передати

Яку групу?

-

КOIJI~r. За 'pime!ПillEИ Ака)Ііеміі на~

було ІІІередало наук.ове . у.етаІІ1ІtУ­ ваннн для .D,Qслі,~;ж.епя зщімtаJІЬ­ НОІrо світла і р13НИХ :ВИІІІРООІіию· Ти, моя старенька, відлочи­ 100нь нічнОО'О .нооа. 2 груд:ня від­

вати:меш, а корівок твоїх догляда­

-

заочно.

..-- Ні, ні, не тому, - nеребила була вдома, вона д.ля себе щось іі Марі/іІка. Сn,рава ось в чім, шила. Новенька машинка пре­ матусю, з сьогод.ніmяього ж дня сь·коі виставки -

своїми

ло МаріІічиних рук. Злегка тримаючи іх за лікті, вона оберну-

СКJІадаються

мінним.

мі·я

і

одинед­

дять років. Багато води утекло в Дніпрі. Одні по,~тарілп, інші розквітли. Лиіп сон~;,е незмінно яскрав.о світить в небі, обдарову· ючи всіх своїм ЖrІтrєдайним про·

Вона иавіrь розгублено оглядаєть.·

оченятами

мину1ю

ЩО'б єгИІІІетеь:&і вчені ІІІРО'довжили

Рв11антор С. ПОГРЕ&ІНСЬКИА.

Броварське сnовtивче това- /

риство

провадить

виплату

nайовикам грошей s вІдраху. ваиь від прибутків за 1956 рІк. Виплата проводиться щод· НЯ З 15 ДО 17 ГОДИНИ В КОКТО• рІ споживчого товариства. Правління МСТ.

Вровари.

Київської області, вул. Київська, М

138.

Броварська районка :tрукария КиІвськоrо обласиого уnра&JІІННІІ ку.пьтури.

Зам, 44Зб-2480

1

143 номер 1957 рік  

143 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you