Page 1

оР

rАн

& Ро в АР с ь ко

МІС.ЬКОІ

І

м 1с ь ко

РАЯОННОІ

РАД

ко м-rт'J!·т v

ком

НАРОДJІИХ

* Х! 142 (7223) *

Газета ввход•'~'• а 17 кві'І'нJІ 1937 року

v н 1ст и·ч но 1 пАРт н v кР А 1ни.

ДЕПVТАТІВ. КНІ8СЬКОІ

ОБЛАСТІ

С.убота, 6 вересня 1986 року • Ц~а 3 коп. ПЕРЕДПЛАТА АЗЕТИ ЖУРНАЛИ ТРИВ~

1

ІР У А О В А .В А І І А П'ЯТИРІЧКИ

Наші активІсти

І

· 14

\~

\

/Є 1000-А!

Річвий план

На ремовтно-мехаиl'ІИому заводі випущено 1000-й автомобіпьний кран КС-2561К. Зібраний вІн у цехr

-виконано

металоконструкцІй бригадою М. ~Jогового.

Достроково ВdКОвали рl'ІІІІІй плаи продажу дер· жавl помідорів rосподар­

ства

району.

ваво

Рік

І()

тисач

TORR.

-

а

оом:Ідорtв

державі

гос:пи ський•,

ще

будівельних Ровнооблаг­

В. ПОКОТИЛО,

замов-

заступник

ЖЯТТя•.

,

ronoвиoro

продажу

державІ

молока

рад-

сВеликоднмер· « Бобрнцький•.

В 1-нднвідуапьному

-Ціал!стичному

со­

змагаНІН1

ПерІЦІJс$ ЗЗВІОІОВаЛа опе­ ратор машин·ноrо доІнн.я Т. С. Мед!яна. за вІсlм мннуJUІх иlсяфв вона

В. ПАВЛЕНКО, провlДRRЙ аrровом-пло­ доово'Іlвввк РАПО.

ного

оnератори

доУния Г.

r.

плат.ник1в

БІ.п.hшlсть

верхнього цеху

.N!I 2

корв.стується

дитачоrо ·трикотажу

ва фабрицІ

помl'ПІИК майстра

О.иексавдр СМОЛИЧ. Вtв· добре знає су­

часне виробництво, допомагає трудівникам освоюва-

ти об.иадваВия 1 стати здібними фахJ.вцsми. :На ра-

1

хунку передового в~обИИЧВRка є кілька рацlоиа­

На знімку М. Болдирєва

О. СМОЛИЧ.

-

таким

зе'!Н

за

заголовком

1986

д.u

рік га­

сНове житта•

було

rоловиому

радгоспу

фермах радгоспу сЛlткlв­

бнmу

еький•.

М. Сlмчук,

В.

ну

секретар

28

серпня ц.

р.

ІU!рlвнвками

галузі.

М.

І.

дегаву,

із

Хорошу­

сувору д~гаву.

заходах

1

постанові

с:трспщ

молодввка

Роз­

. ВРХ

ва

Дu збереJКевва молод­ uва ва МТФ

.N!I 4

~востl дІйного ста·· "'а, аабезпе"ІеІІRІО кадрами

ВІЩаrОДВJІв

операторhІ маmиииоrо до-

кормовий ~Ір еlво,

CDOpeiiiiiO

BUe81111X

еоц1ааво-8обJ'ІОВІІS )'8108

фер­

мах нема~

пе зб"ереиrеввю моподввка ВРХ, пtдввщеввю про­

,.0

ви­

Оставвlм часом. падежу

1

екотарlв,. а T_UCNВ

.N!1 4

лlкlв.

роблено конкретні ааходи

1вu,

Ка·

правлевва назвавих ведо­

ширеному Засіданвl парт­ кому

М.

МТФ

встаиовпеио

статтю обговорВ.ІІН на роз­

головними спеціалІстами

У

В.

оголошено

комуиlсту

О.

парткому

зоотехв1Кf

тов.

а бригадиру

Як повідомипи редакц11

П.

доброго в1дпо­

За допущені иед~lкн

великий падlж хх,цобн · на

І

!І&

•пку тварІППІІІІdв.

опубпlковаио статтю, в повідомлялось про

Кустовськиа

методи

робітку tra КОЖИОІ'о дІввика,

На

дluJo

.

корІІВ,

Ввв1

триразову

йогО,.

3Ue3JQI

вавепв

roва

IJmd

JІОрJІ,Цок

ва мlецах утр~ІІІІІ8 тва· рц.

19

тисач аарбоваицlв.

82

процентя

з

у

ро­

ресур­

сів краІни забезпечують нині нафтова і газова nромисловості. Вагомий вклаД. у цю справу вно­ сять. і нафтовики. і газо­ вики республіки. Колен· тиви 32 підприємств і

організацій, об'єднання достроково

бригад сУкрнафта•

211 '

виконали

пла­

нові завдання минулого і восьми місяців нинішньо­ го року. Так. працівники

Охтирського

нафтогазодо­

бувного

управління. ста·

ном

перше

цього план

на

вересня.

року добули 11),8 тисячі

понад тонн

н~фти і· 10460 тисяч ку-

бометрів газу.

·

Високих виробничих по­ казників добиваються і колективи об'єднання

«Укргазпром•.

За

перше

nівріччя· нинішнього

ними добуто

200

року.

мільйо­

нів кубометрів надплано­ вого природиого газу 1 85 тисяч

тонн

газового

кон­

денсату, ЗеКОНОМJІеИо 13 мІльйонів кіловат-годин · електроенергІІ. Найвищих результатів досяrпи г~о­ вики ордена ЛенІна ви­

робничого

об'єднанu

2.

ІЩ)·

.N9

901.

п.ереАшое

на

бригад­

ний підряд. Працівники цього ви~чого ntдроз· ділу забезпечуЮ'І'Ь безпе­

·ре6ійну роботу Михайлів­ ського та Стойпlнсько­ го

гJрннчозбагачузальних

ги

до

мk:Іць,

корисних

йде nеремла· та raGeт і журналів у ме· ХЗ'н.іЧІЮМу цеху СВіТЛР'l'ех­ НlЧНОСО заводу. Коионий з дести кому.нtстlа у на· C'J'oy,Imoмy роЦі 6,уде ЧИ· тати газети с.Правда•.

сНове На

доро­

Щ1в

ви,робtтку

копалн·к.

В.

змагання.

Разом з

тим

пІдприєм­

ства галузі усвіДомлюють необхіДність різкого під· вищепня якостІ . роботи, переходу на більш сучас­ не, інтенсивне виробни­ цтво. Шляхом впровад~ ження нових методів nlд· вищепня нафтовіддачі п.ластів об'єднанню сУкр­ нафта• необхідно стабілі· зувати добування рідкого палива в республіці. Пе­ ред об'єднанням •Укр­ газпром• постала нелегка проблема ефективИЬUого використаИНJІ ФОндУ 1с· нуЮчих «&еР~ВІJИ. БІль· шість тьса зом

а

них

давно, з

експлуатуЄ·

через

що

запишиамн

ра· газу

надходить мінералізована вода, солі .икоІ осідають

на

стінках

свердловин.

.А!mmеико. Н.

майстер О.

На

кожним

роком

вимагає

трат. ПІдвищити ефектив­ ність існуючих свердло­ вин може і більш широ­ ке

впроваджеииа

лlфтового вання

.

газ­

способу

конденсату,

добу­ інших

прогресивних техиопогlй.

У

відповідь

на

j3вер­

неиня ЦК КПРС до тру• ДJІЩИХ Радянського Сою­

зу працівники галузі роз­ .горнули

nіДвищенІ

змаганнsr,

взапи

соцІалістиЧні

зобов'язання. У 1986 ро­ цJ в об'єднаНні сУириаф­ та• плануєтьdІ добути понад завдання 40 тисяч тони иафm · 1 60 мІльйо­ нів кубометрів газу, а в с Укргазпром!• 225

мІльІонІІt кубометрІв ~· ·зу І 130 ТИС:Я1t fОНВ иои­

денс;ату. Пере.А6а"Іаеn.ся на 1,8- процента ПWtRЩif­

.tн ·~дуІСТИ8ИіСТІі

працІ.

(PATAYJ.

Шевче:ико.

·У· цеху

І

журнапІ!в. Це більше. ніж на цей час торік.

С. КОСМА~.

ВІдповІдаJІьвиА

ё':.,

все більших трудових за~

і

КПРС

307 еtІІЗЄММЯрІ.в газет

Р. ЗАКРЕВСЬКА,

з

'J'окар

urraмпy·

Скоуйбіда

сьоrоди1

старший Інженер ппцо­ воrо вlддlnу тресту.

Промивання ' свердловин

перlо­

оформлено nередалату па

ка.рбованцt.в.

І .папиво, І сировина ного

видаш.

А. Прохtан. член

КОМЛJJею:у райоку. За рік вони вн:конають робіт більше як на 200 тисяч

.

та ІІНшl карбован:

пере,дnлатн.пн

~ниии

аrропромисповоrо

7 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ НАФТОВОІ І ГАЗОВОІ ПРОМИСЛОВОСТІ

«Шебелинкагазпром• на Харківщині, яке за під· сумИамн роботи в одинад· цятlй п'ятирічці стало переможцем соціалістич·

жнтт.и•

40-50

дич.них

Велику доnомоrу нада­ ють ПІJІJІХОВИКИ і працІВ· .някам

і

' . Активно

КІОМбlнатіВ. що у Курсь­ КІЙ та Бєлгородській об­ ластях. Вони швидно і прокпадають

уже газети

JВАГА ДО ПЕРЮАМНІ З Р О О І А

we.

вчасно

управління

. тю

п~ це

ливно-енергетичних

тисач

260

ка

який. до речі, одним з перших у тресті rювКlс·

будівель­

початку

міп:ьйо]m

го

цей

показник досяг майже

буд!ІВепьно­

робlт

Прикла-д у nраці nока· зує кооектив будІаепЬно­

тру­

сьогоднt

обсіяг

монта.ж.них боВЗІІЩів.

орrаиtза~

МАйЖЕ три чверті па­

аисокопродуктивІіоі

праці

ІІКlй

~нректор радгоспу

впроваджують

ку тільки оонад план ви-

"Байдужість чи злочин?" Під

передовІ

конатн

ц1І ьрацt, що доав0.1111в .-ебиаатиса високого ви-

д03ІЮЛR1.Іо

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

.N!I 134

1

вчають

но-монтаЖ'НИХ робіт ведено на: пІДряді.

лlзаторських пропозицій.

у

У колективі тресту •КИ· Івшuхбуд• mвроко ви-

црацІвник.Lв

О. ЖУРИВІДА, tижевер-ковструктор, rро­ мадськвІ р03ІІОІСІDА•7· "8'1 DpeCJL

середн.ьом\У за добу по 12.7 кілограма молока. що на 0.1 кlnor:pa.мa білЬ· иІЖ у цей час торік. ВАНІН,

1 17

ноурка пи.

Hrnrt

двспеnер.

читати­

передппатилн

Вези·

одерж,ують

Вони

заводоупраІf.ІІ')ю{я

Щедрі п.пtдв tіриrадвоrо відрцу Хорошим автор~тетом

і

інжеІЩР­

муть відіповідно 13 видЗІНЬ періодики.

машин·

зростакт..

А.

пlдnриємства

КПРС

Депьниок.

Назарчук.

Надо'і

еРа­

конструктор Ф. Нонотов­ сьний та зас,ту.nник. на­ ча.льнИіКа . комбmату Є.

меина. Н. М. Чопоч. Н. О.

11Варн~и

журиали

ч.лени

<>.ІtЄР~ вlд кожноУ ко· рови no . 3583 кі~грами мо.люка. виробила: •.·:: його 925 цит. ВисокоУ nродук­ 'І'И8Иос:r! :ryдоби добипися 'l"aJffЖ

журнал1в

1

дно•. сСмена• та Ін. Серед активних перед-

ІІDКевера РМЗ.

12

'тварВВВJІКІІ радrоспу Jмe­ id Щорса. Чималий 8ІС.ІІ8Д у спШьввй ЗД~ОК зробив іколектив першо!. бриrадв, де бриrадвром П. С. Розумвюк. BIR ВИ· робив 2197,3 товви моло­ ка, що більше плаву.

про­

тгнож

одержать

штук.·

Тисячний автокран пра-

цюватиме на майданчиках робmу.

Д- О С Т Р ·О К О В О!

реап.І.зацію про­

Чимало дали

88

86-го

..

КС-2561 К

виго·

Виконали ппаи дu'ин мlсацІв по виробництву t

заготівельні пунктИ з рад­ госnу с КрасилІ.8сь.н:нй•. У ГОСІІОд,а'РС'J181 ДІОбре оргЗІНі· зовапrо збір вирощеного і

кінця

ники

же дІВІ1 тисячі 'ЮНИ noмt· д~в надійшло в магази­ ни мІста і на державні

врожаю дуК'ЦіУ.

до

т.онн. Май­

2340

було

Ух відвантажило

НаАбlJІІЬше цієї продун­ ц;lІ е.lдпраsИJІИ до столу т:рудящих трудІвники рад­ гоопу·к~ату сТеnли'.І:­

ний•

народження

Тоді

товлево лише п'ять таких кранів. За вісім місяців цього року підприємство

Іх реа.ІІізо­

понад

його

1978-й.

газет

отри.му•ватиме у 1986 ро­ ці комсомолець. слюсар котрольно - вимірювапь­ НJІХ nрилЗ\!ФІ електроцехУ. заводабудівного комбіна­ т.у К. Митько. його кру­ гозІ.р .. розширюватимуrь· rсrзети «Номсомольская пpa'fWi•. «Труд•. сА,ргу­ меm'ЬІ И фактЬІ•, «Нове

екзамен І на

Оправж;кJім екааменом майстерні сn., добро­

, совk:кІсrЬ,

• справІ' 1. ТіІІВу

·

вІддаНІість ста'Не дп.я копек·

СП:МК-580 трес·

'1'У • сУ•крепеватормлин-. монтаж• введекил в дію

:важливого п:ус1110воrо об' • · єкта n'ятц:річЮІ - Борис. ~ nіJІІЬСЬRОГО . експеримент~ого

ко~і.кормовоrо

і за110ду. Високнй рІвень ~ МІеХ'аИізацt;: та автомати·

·заціІ дасть мoжmrвiQtt. ~щодоби ,виІVТОІtЛJn'ІІ туr '1050 ТОІИІ комбІІкорм18, ,

·Важливу

панку

РОботІІ

· - монтаж fехиолоrІчноrо. •електрота e.тteJCТpOJnfO­ 'Обчислюва.пьного

обл~аtд·

•нafUI~ довірено передово­ Іму KOJJelmfBY ,. ОЧОЛ.JОВаНо-'

'МУ Л. С. KylШtf;poм. Про ~и бригади авідчить

ІТОІІ фахт. що план будl­

'веJІЬІНО-МІОІfrажнtЦробіт 'впаснимн сИRамн за вІсім \dc:JЩIB' t'ут перевиконано ~а 40 nю.ич карбованцІІВ.

·

А. ЖАВJВА.

n.,..a e8CIIIOida ...,. 110801'0~.


*

<:тор.

2

-

б вересня 1986 року

Д ВАДЦЯТЬ

·.

. ків -

ро-

строк

не-

малий, а в ювілейний рік особливо хочеться огля­ нутися на пройдений

шлях.

пІдсумувати

зроб­

лене,

замислитися

над

пробіJемами.

У рІк заснування шко­ ли тут прсщювало 11 пе­ дагогІ!І І навчалися 84

учні. Тоді в цьому примі­ щенні

дві

музи'ІНі

ментів,

-

школи

ди­

Требухові, Калинівці . Приємно згадати. що nідсумками соцзмаган­

1985-86

ня

в

му

році

навчально­

нолектив

школи

нагороджений Грамотою Київського обласного уп­ равління культури і об­ кому профспілки nраців­ ників культури. Одне з наших

першочергових

завдань нині добитися звання -rЗаклад високої культури'>.

ШДсумовуючи шлях.

згадати

не

тих.

пройде­

можна. не

хто

nрацює

тут з перших рокІ.в Ії за­ снування. Це заступни!t директора по навчальній

частині Т. В. Погоржещ.­ ська, завідуюча струин'g­ смичковнм відділом в.·: Г;

Воловиннова. В.

Г.

ловне

своє

завдання

ШКОЛИ

8СІІ'уnаЮТЬ

тури

випускників,

допомога педагогів школи учасникам художньо~ са­

для школи в районі жит­

модіяльності

Тан.

зокрема

Ковбасинська,

-

Те­

Світ­

вони

ось уже

Кривецька,

Сергієнко,

педагоГи

З! В.

. О.

Г.

Шкуш.

Л. В. Постовойтова, Л . Е.

беруть

участь

46

ся

прантична

дитсадках

з

р о

.Nil

лищ,

на

музично-педаго­

гічні факультети педвузів, в інститути · культури і

консерва:торіУ. НаШі вихо­ ванці тьох

працюють дитячих

закладах,

в

бага­

дошкільних

школах

та

бу-

·

дниках культури міста і району. Кілька наших випускників працюють

них свій Професійний рі­

.

вень підвищують у вузах.

В цьому році заочно за­

·

кінчила Львівську кон­ серваторію педагог по

кіІасів,

оркестр

народних

інструментів та ансамбль скрипа.ців

у

складі

педа­

чик та багато інших. Се­

вузі . Стала студенткою Ннївсьної консерваторії

ному відділі створена лек­

кращих

наших

педа­

гогів і досвідчені, і моло­ ді · · Г. Г. Петренко, Н. П .

Врадій. А.

В.

Шеба.нова,

ційна група; Проведення цими нолектнвам.н 1юн­ цертlв. лекцій сnрияє ви­ хованню ·музичноУ куль-

нинішнього літа молодий nедагог школи А. І. Ос­ нач. Продовжать навчання

Розпочався

новий

база

11

заняття на счужій• тери­ в

школах

.N! 2, Ni 6, .N! 7. в гурта-: жцтку

по

вулиці

Ниївсь;

кій , 296, в клубі УВТЗН. Недостатня кільність нім• нат змушувала організ~ вувати заняття у неділю, в пізні вечірні години, а все

це

справі.

не

Зараз

на

користь

складаєть-

відправлено до Узбекистану. Допоміг ій К. І. Сальниченко, позаштатний кореспон­

·

Лист передали слідопитам клубу «Пошук:. гіждуванськоі середньої школи імені Е. Тельмана, яким багато рокjв керує вчи· тель геогр.афіі Еркін Латипо~. Вони і на­

трапили на знайоме ім'я і Дуже схоже прі­ звище

в

нарнеі

журн·алістки

республікан­

тн

можна

спортивного --скпадо110ю

aa.PQ~gu.

наживи"

..Ра.цrоспу

А.

. Т.

wого

1

23

серІПUІ ц. ,р. у сПово­ му життІ• бупо опуб.JІЬсо-

l'IOJ(J()JII!ИнiO

жИ'І"І'ЄВИй шл~

народу,

закпикапи

жовtевят, піонерІ.а 1 цом· · сомопьцІв дЩре .вчнтисп, rот~ти себе ю црацt

навчальнО­

на

cSnaro

рlдноІ Вітчи~,

Ю. ГРНГОРЕНІt,~' Лещенко, аовІде»мuвт-. що В'ІІІІІок водів обrовО. рево #ІВ .зборах кмектвву автоrаража. Накащ~•

що

сБроварськнй•

fac1

І\ІОЛодому

repoot~ а1хи 1в lсторІІ •

ТРохименко при­ впасвив rpoJDl за іІереве­ У вJдповІдl,

П. М. Ферієрі,

х.ро. ' Веrерани розпові-

зеииа пасажирІв.

заrоповком

6

і Ф. є.

шко./Jн-1:нrернату t. Н. БаІЩСатов, Требухі'всЬкоІ оеред,m.оІ ІШСОЛИ - Т. Ц • ..,

воцІй автобуса DJІемптахо:

Під таким

1

JІіtзуиов

po!ty,

.

lW 1

.N! 7- С. П. С~кm. .N! 8 - д. м.

му який розпочинає третє десятиліття історіІ нашоІ школи.

зокрема,

М

.1\УГОВСЬКІИЙ,

!Іадіях, прийwпи ми назу­

новому

&аАІ•

слав редакцlІ двреІСТор .uемптахорадrосІІ)' в.

r.

по

rосuодарству

А.

· 't,

Трохвмевu попередzQ(І,

ПрІІВ.JІ&свеиі

rрошІ

віи

ввІс в асу uемптахо­ ра,цrоспу. Крім тоrо, ад­ м1вlстрацІв господарства видала наказ від -8 ~PDIUI 1988 рову про порцок

обсnуrовуhвня

попутввх uacazнplв

1

аза­

ла під к~рот. Іоі'о Ао­ тримаJІJUІ. ~

ської газети сСовет Узбекистони• Дільбар

Махмудавої сДітн війни:.. Війна внесла у прізвище Федора свої корективи. У поспіху під час перепнсувань, з Кульчановеького

sін став Кульчиковським, переплутали і по

батькові. у Ташкенті в дитячий будинок Федір потрапив разом з українцем Сашком Буніним . Одного дня його друга забрав на

виховання коваль Ша'ахмед Шамахмудов. Через деякий час він · прийшов до дитбу-

динку

знову

і

сказав,

що

Сашко

сумує

беЗ товарища. 2 вересня 1942 року Федір уnерше переступив поріг будинку Шамахмудових. У коваля UJаахмеда UJамахмудова і його дружини Бахрі-опи ~Акрамовоі не було своїх дітей, але всю свою любов

І!екав цієї зустрічі все жfІття. Писав

на різні адреси, під час відпусток тижня ­

ми шукав С11іди в з~пилених папках арх-і­

...

вів Українець

за національністю, узбек за вихованням, Федір Кульчикавський ~най­ шов рідних у селі Письменному Васильків­ ського району Дніnропетровської області. Через сорок п'ять років розлуки знову зу ­ стріла внука 104 -річиа пенсіонерка Д~рія Олексіївна Кульчаиовська. Незадовго пе­ ред війною одна з П дочок Оксана вийшла заміж. З 'явився на світ Федір. Мати хлоп­ чика померла, коли йому було три роки . В перші місяці війни загинув і б.атько. Кели до Письмеиного підходили фашисти, бабуся відправила внука в евакуацію. Після війни Дарія Олексіївна довго шу­ кала Федора, але нічого левного взнати не змогла. Знала тільки, що ешuов з дітьми

своІм

рі­

• м!'ськоІ

Ради

J а боротьба за утверджен­ ·ня '1'fВЕ!І,рІОООС способу жит­ тя поrJІСнила

пияцтво

з

вулиць, парків, с.кверlв, !.нших гром.адськя.х місць. Але ця шкідJІІmа звичка набрала за-маскованих форм. Чар~<олюби ryp-ry-

mься тмер у віддалених прову.пнах, під'УG,дах аби подалі вІД людських очей хильнути оковиrrоІ.

внука. · Указом Президії Верховної Ради СРСР

ник. Щодня йоrо кл.lєнтаМ'И є трІНJ'ять жителів

від ,23 серпня 1955 року за внеоку свідомїсть і патріотизм UJ. UJамахмудов і

Б. Акрамова - названі батьки 15 дітейбули нагороджені орденами -'Знак Поша82 т ни•. У 19 році в ашкенті було споруджена монумент Дружби народів СРСР, в

Не залишається б~з вІдВ'ІІдіуВачІв 1 МЕЩ"ВИ'І'Верез-

М'Іста і район;у. На традицІйне запитаКІUІ чергово-

го no сnецм.ещзан.ладУ: «Де •і що nили?• ПИЯКИ• ВІдповJ.дають що спиртне """"'""апн 8 ':києві, на Чео-

··~"

якому втілено скульптурний портрет uієі

нІmвщинJ

ш ш 1969 а ахмед амахмудов помер у році 82-річним. Бахрі-опа живе в Ташкенті по сусідству з Федором Кульчикавським і Олександром· Буніним - своїми прийом~ими синами. . У неі т~идцять один онук

цнх

сім'ї.

·

І чотирнадцять правнуКІв.

б

.

На з_ндІмк1у: Ф0 е.в.Ір К 1_Ульчико1 всь1киА а б1аусею ар єю . п_ екс 1виою р .в,иою т т.•

кою Вірою ІванІвною.

·

·

(Фотохроніка

ТАРС- РАТАУ).

ПИЯЦТВУ

давні

-.t<

чи ощrстошнпи

запаси.

Окремі

з

Немає .в вашому ІІі1ст1 й райові .JІЮАJІІІИ, аа 6 О&й­ АУ•е спрИЙИJІ.JІа звістку про аварЬо :на Чорнобиnсь­ кій АЕС. Ца біда схвИJПОвала аожиоrо з нас. Та чи ж всі однаково на веІ вІ,цреаrуваnи?

зим'я. •лtками• його бу­ ла рІдина «Лондалоо• ДlІЯ волосся. Такими ж сJІіtками• для схворих• є. зас'іб ДJІІЯ чищення С'КJІа

сБ.лик-2•. «Лосьйон• ~я rол1кня, зубний епl.ксир~

Громадянин П. Є. сенко так нахаnався спр<m~радіаційннх nаратІІв•. що не міг

Лицих преви­

х:мелигися дві доби і в себе прийшов пише nісля надаmш йом.у л1карськоІ допомоги. такий . же виnадок 'І'раПІІІІеЯ і з · меш-

· капцем БогдаИІвки В .П. . -Хипьком. А громадянка · в. м. в1д:зн.ачн.та зуС'І'річ

ж тут такого?•. Важко noвірити пра-цtвникам мед· ВНІТВЄрооннка в ці слова,

-nmяшечки одекопоку едемои•. ХИ\ІІЬІНула уу теж, щоб заrюбі'І"!11 нагромм-

вважають

шжно: сПива ВШІИВ. Що

адже

Від сгостей• спец·

1 куюсь

в'Ід редІацlІ, - вІД-

медзанладу тягне... одеко.ооном. сЯ , не п'ю • .а лі-

поtІв одни мешканець За-

БІЯ!

і ,,вікуванин від радіаQіі''

иеза-

rрома,щян

себе затриманими

-

Зона rвереаостІ

наі>одвнх

депутатІв ОГОJІОСИВ. · Вро&ри зоною твеРезостL У rЛст! 30Всl'М nіквlдова.но \продаЖ спирrних наооУв,

вони віддали п'ятнадцятьом знедоленим малюкам, взятим на виховання. Серед дітей були росіяни, татари, українці, білоруси, казахи, узбеки, молдавани, Чуваші.

Жили небагато, але дуже дружно. Тепер у Федора два сини. а . дочка в~ народнла

. Він

Як ІіІ!домо.

ШЄН'Н'ЯМ .Nil 187 від 14 тшня ц. р. ІІИІКОИІСО~

зі зн:а.йомим

придбаІшям

женню в органІізмі радlа·

цtІ. ЛІQбmелям

СПИР'nfОГО

ВИЯВК1.І'ИСЯ ~ душі чутки

npe

ЧІ.Удод!Ацу

сищ

ал-

-

Г. Євт,ушеино.

~- Н.ремецt.

, про OIJ1A

стріч

гостями

ШЮfКаре.шю,

•.r.

ляє

Ось так, у сумнівах

Так,

М.

о ЛЯ

жвавпення · культурного життя в місті 1 районІ.

.павах

І. К. Ц!імошиRСЬ'КНЙ, О. І. lf.en?дa, шкоп.и м 3 Ю. Г. ЛиякаНь, .Nil 4 П. Т. Са1111о. NJ 5-П. Д.

якого

оо­

в

учи1в ~сько1 шкотt

~ЛІ(

ністЬ музичних шкіл, все­

АJВ&.ІІоса,

,;Сверблsч:КJ!

naprtйцi, чнА сТаж

~ в школах Вро--

є · виховна. освітня діяль­ на

мІ.с-

·

'l'lfCJІ з МtООО'дд'JО. БІль· шістЬ !з них 1 вересня А

комплексу,

велику надію

шІЮЛах

.f

ше років, активно відгук­ н.улися: ка закnн·!t зустр1•

культурно-

панкою

аете-

КП:РС СКJІІадае 50 1 б1ЛЬ­

С'ГМЮВНще.

Створення

в

рай<JІНУ.

І

виnрави­

.-.ано врвtв'DІВЙ матерІu про поруmеІІІUІ окреJІВІів во,цІамв пІдпрнвіrств, ус­ тавов 1 орrав1зац1й ао.• ставови ЦК КПРС сПро DOCII.IIeJІRJІ боротьби .· з не­ трудовими дохо.ц~. Зrа­

Доля людини дент - васнльківськоі районної газети «UJля­ хом комунізму:.. Сальниченко написав про Федора в Бухару, в обком комсомолу.

варщн:ни,

миру

1

перебувааня

становища

ви·ховен.ню батьків. Тут lllИip(Ж.e н.оm діяnьностІ і для нас. Об'єднавши с.воІ зуСИJІ.Ля з усіма ку.пьтос­ вl'І'Німи установами Бро­

мо­

в ІМИвуnі роки

торії, . зокрема,

іншу . при­

треба в перщу черr.у бШьшу у.вагу приділяти

жуть вмістити всіх учнів. Тому, крім основного при­ міщення школи, nедагоги. проводили

та

популярності

виправлення

Ста­ кри­

}Іе

toax

ни обкрадають не тіпьки себе. а й своrх дітей. Дпя

на­

слабка.

німнат

про

І. -Н.

раКів nартіУ. Одним з пи­ тань, яЮ обговорювалися. було ІПІТання про участь ветеранІв парт1І в свЯТ'!. першого Д31ІІОНИНа і Ypo-

бутків духовноУ культури в цілому. Цим самим во­

вчальний рік. І розпочав­ ся він -для нас, як не

альна

і

спаду

пІд ronoВашкато-

naprLY

ва вWSупнся збори

жит­

дінні їх інтересу до здо­

ДІяльності.

класних

лончелістів учнів V-VII

райові

кoмlrrerrt

. ву.ва-нwrм

жанні обтяжувати себе зайвими !tлоnотами, в па­

ось нілька

-

нашоУ

позаурочній,

гогів Іfіколи. На теоретич­

Ф.

сторін

навчально-матері­

народних інструментів, ансамбль снрипалів і віо­

в

в

-

тичне:

lfИHi навчаєтьсЯ у цьому

Т.

вашому кореспонденту

батьками. Більшу увагу в новому навчальному році будемо зосереджувати ва роботІ педколективу. У школі працюють два

розвивається

Напередод.иі нового нав· чального року .в мlСІ>Ж>М}'

музичної освіти дітей. Во­ на в пасивності бать­ ків, Ух інертності, не~а­

з проблем. буквально

хорові колективи, оркестр

.

сказати чину

прикро, новище

громадській

наше

парт і І

місті

Це створює значні труд­

До цього треба додати проведення концертів, кон­ цертів-лекцій на різних сценах •міста і району.

школами,

у

нощі для · маленьких ви­ хованців і часто в прнчи, ною недобqру коmн:нrен­ ту. Прина.гІдно хочеться

мінні оцінки.

закпадами,

ветерави

nостражда­

лового масиву nромвузпа.

сТоргмаш•

гальноосвітніми

а

у якоУ, nроблеми

школами

основному

шкіл. Ниївщини, приво­ зять ті.пьки добрі та від­

дошкільними

педагогами в стінах рід­ ної шноли. а окремі . з

класу фортепІано. Л. Є. Ужвій. А наш номсомольсьний сенретар Ірина Сучкова (учениця педагога Н. П. Брадій по класу гLтари)

то

Ніпька слів про · нашу щоденну і найголовнішу роботу. Важливим момен­ том у нЩ вважаємо по­ глиблення контактів з за­

класами,

РЕДА~ЦІЯНОІ пошти

Виступають

вІдмовл.вє

7,

взагапі складна: всі три розташовані в районі ста­ рого міста, буквально nо­ руч одна від одиоУ, а міс­

дв.іІ засвув8ІІВJІ відзначав цьоrо року Броварська 1. Пона,ц 800 юних музикантів етапи П ввпуСІСИВКами

за ці роки. Про дОСJІІ'ІІеІІІUІ і пробnеІІВ школи · розповідав їІ двректо.. ·Світпава Воnодвмирівва ТИМЧЕНКО:

масиву nро.мвузла.

зовсім

ними

У ПОШУКАХ ЕФ·ЕКТИВНОСТІ з

3

ста­

примІщенНям

ють від цього передусім кж1 музкка1m1 тІєї ж школи. Ситуація з музич­

Ш~ОЛА: ЧАС ПЕРЕБУДОВИ----------~------------~

20-pl'UDIЙ ювілей ·двтsча музвчва школа

з

нам школа lW звичайно, своУ

та в клубі сНотка• при будинку культурн заводу

муз-

.напруженіше

лового

підприємств.

в

ще

новище

сКолосок•. сЯлинка•. еЛісова пlсня•, сЗірач­ ка•. сЧебурашка•, ~

протя­

Рябін­

Герасимова , ред

концерти

гом трьох років з облас­ них академнонцертІв, де

учи-

населення.

і

буднннів нультурн, шкіл,

рівень підготовки наших учнів свІдчить і той фант,

· що

серед

Методична

лана Кохана. Лариса Удо­ виченко. Про непоганий

ДО

музично-педагогічних

rв учІМ.ИІщах l ~зах також і нілька наших вчорашніх

тЯНа

зацікавити, захопити ді­ тей музикою, прищепити любов до не~. Щорічн.о вицускники

струнно-смичка­

вий, теоретичний, на яких навчаються 520 учнів. · Нині є гостра потреба в створенні ще одного від­ ділу духового. Навчан­ ня здійснюємо на 12 ін­ струментах. філіали шко­ ли працюють в Калиті ,

ний

Г. М. Королик, О. Г. Ба­ банська, Л. В. Бєлая, · Н. М. Шотровська. Колектив школи ціле­ спрямовано здійснює го­

ЖИТТЯ»

розташовувалися

тяча і вечірня. FІшли ро­ ки. Росла і школа. Нині маємо 4 відділи: форте­ nіанний, народних інстру­

за

· сН О В Е

коrопьних напої.в, переджУЮТЬ

якІ по-,

нагромаджен­

ня в о.рганізмl радlацlІ. ОсЬ •і ВtдРН•ваІОТЬ ВОНИ

немалі 'КОШТИ вІд сІімей­ ното бюджету. щоб п-рц­ дбатн горілку чи вкно. Медики давно встаио· ВИJJИ, ЩО В алКОГ;О.Лі Ное· має ніяких віт.амlнІв; ан­ тнвннх біологічних речо­ вин. То звtдки ж у ньо­

го

.

ВіЗЬМ~С'Я .

функції? не

ЗЗПІСН1

Навпаки, ·спирт·

· негативно

познача· '

ється на · здоров'! людей. Ось чому бо).Х11'Ьбу з цим с.оціоальним зпом иеобхід­ ·110 вести DОСТійио й цlпе­ спрямDІВано. Лн·ше таиий пІіц'х~ дасrь

змоrу пере­

творити Бровари у сррав· ЖІНЮ зон;у тверезост!.

··

Р. ЛИСТОПАд, ва'WіьИНJС :кабІиету щю­ ф1nа:ктвки медвиuе~-

ІІІІКа мІсьuІдJЩq ·~

..luudx

акрав~

·

}


сН О В Е У НАШОМУ швид­ коплинному житті події. які запам'ятовую­ ться надовго, бо стають вони для Ух учасників .

є

так треба. від цього зале­

жить доля врожаю . тонн

дорідного

рів.

боті, мірилом дій і помис­ лів. . Для працівників

мога.

ппемптахозаводу сРудня• такою п()дією буJІо свято

вують

соціалістичноГо яке

трудова

жаткарІ

разом

-

мічником

чатковоУ

пере·

зі

В.

своїм

142

гектарах

бункера

І

· Т.

дилися,

не

nо­

рук .

вчителем nо­

нарощують

з

ництва

крмбайна

сім

З59 тонн хліба. Не лише вони. а й комбайнери В. М. Новшун, В. П. По­ номаренко, Г. Ю. Роман­ ч.енко. їхнІ помІчники М. С. Огородник. І. О. Н. ,л.

вlйськовоУ пlдrо-

видапн

свого

Нулlш,

учасники жнив.

ДосвІдченІ

нещодавно

на­

слова . заспуго­

· усі

Дудlн

змагання.

пройшло

-

Це

Доброго

переможців

зерна

молотили рудняни. Ножен гектар дав по 25 центне­

справжнім стнму лом у ро­

вшанування

1ЗЗ5

внесок

в ус­ жнив

справедт~во

джерuом

вважаєтьси

матеріальвого

основвим

1

духоввого

'аrатства суспіпьства, rмовввм.

крв­

оrерієм соцluьвоrо престижу. Особ.пв· во зростає П рот. зараз, коnв ваша

краіва ступвпа ва DШRX соцІаJІьво­ ековомічиоrо првскореВВJІ. Не ~вп.ад­

району, у~іДОМЛЮЮ'ІИ ЦЮ 1С'ПІІІ1і По­

СИЛИJІВ увагу до трудовоrо виховав­ ва .;_ вадзвІІ'Іайве ваzJІІІвоrо асnек-

ту в ranyзi

tдейво-ввховвоі

Фо~м П є 'ІІІмапо. Це

-

.

роботи.

вmавувавва

яєць.

ганнl

сільському

культури.

б~динку

'Тут

механізатори

зібралися

й

водlІ, nта­

хівники і тваринники · всі тl, хто своєю невтом­ ною

пр~ею

сnрияє

nішному виконанню довольчоІ програми.

· ус­

Про­

На сцену заnрошують­ ея механізатори члени

загону

-

вони

nІД

сЖнива-86•. час

Це

збиральноУ

кампаніІ першого року ХІІ n'ятирічки продемон­

стрували високу організо­ ваність і самовідданість, розуміння усієУ складнос­ ті моменту. На жнивах траплялися таkі дні, коли люди

rоІ

трудилися

години. бо

до

дру­

розумt.іІи:

товки

середньоІ

вони ми

й

стали

змагання

переможця­ серед

жат­

карів. Нагородою . Ум за сумлінний труд були гра­ моти. квіти, вручені на цьому святі, щирі слова nодяки. сказані головою nрофкому ППЗ сРудня• В. М. Мемруком. Наслідуван~tя

заслуго­

вує і nриклад правофлан­ гових

суnерництва

серед

комбайнових екіnажів комбайнера І. І. Бойка та nомічника комбайнера М. П. Скоробагатька, які обмолотили

зерновІ

иа

аробиJЩ водll М.

М.

ноУ

Скок.

лективу.

Інших

членів

цій,

зоотехніка

М. Дорошенка тварин­

ЦЬОГО

року

нtпограмів

минулорlчноrо

Ха­

ВОНИ

nодарунки.

Механізаторів змінюють на сцені птах}вники. Працівники цього цеху

ка

бІ.т.Ше

показника.

лодого комуніста Л. М. Миколаєнко, В.' І. Намне­ тюк, М. В. Риби, Н. О. Даниленко, д М, КупріА та

.

інших,

папи

якІ.

вже

тритисячинА

Директор ду В. В.

ко­

оргаиіза·

• .що

Досягнуто цього завдяки невтомнІй праці опера~ pta машнииого доУння мо­

М.

профспілковот.

цінні

В.

керівництвом

·

грамів віД корови

подо­

рубіж.

ппемптахозаво­ Фролов, секре­

тар парткому В. М. Мак­

ПравОфланговим

тіАноJ,

В.

складають по З.257 . кІпо­

симець

були вручені почесні гра­ моти адміністраціІ , пар­

комсомольсько!

Під

·МіСЯЦіВ

Нунах, завідуЮчий май· стернею В. Д. Мороз та багато

очолює

ники ППЗ ось уже третій рік nостійно пІдвищують .иадоІ молока. За вісім

леги М. А. рлуговина, Г. В. Бурда. а також бригадир тракторноІ бримди В. Т. Леоненко.

Г.

яку

комунІст

головного Л.

Члени

подякували

кращим

.

з

кращих

Ум.

аручи­

n~t nочесні грамоти і цінні nодарунки. А учасни­ ки художньоІ самодіЯль­ ності nривІтапн перемож· цtв змагання nіснями.

В. ЗАРІЧННR. сОРАЗА•­ ЛІКУВАJІЬНИR ПРЕПАРАТ

ту с0ра3а• лікуваннА вих

rрануАах ААА

шлунково-кишко­

3ахворюваи..

Одеське

nочало

виробниче

хІмІко­

фармацевтичне осrєдиаии• ІменІ 80-рІчча СРСР. Скла· ми колективу підприємства дл11 Aoro аиробиицтаа ство­ рено нову АІАЬИИЦІО nоту•· нІстю 800 тнсач упакоаок на рІк. На 3ИІмку: а011тролер

ВТК, секретар nартІАиоІ орrанІ3ацІі аІтамІииоrо ан· робництва Одеськоrо ви· 1 робиичоrо хІмІко-фармацев· тичиоrооб'єАнаииа Імені 60-рІч'ІІІ СРСР п. ЛІІ· довс.. ка І передоанІ маши­ нІСт етикетувал ..иоі маwи· ни О. Г. Прис:а•июк (лІао­

n.

руч).

Фото І. Павлеика.

(Фотохроніка

ЗА ВИСОКИА УРОЖАА

ГОСПОДАРСТВА району 'НИНіШНЬОГО

ро~

ВИросТИ­

Л:И xopouИt урожай зер­ нов:и:х: культур. Так. хпі­ бороби раД:ГОСПу сПлоскЬвський• одержали на ІWЖна.му :rектарі г серед­ ІІЬ'ОМу по цект.нера зерна. ВисОІКих намолотів

54,9

на круг Од'Єржапи також т:рудІ:вІНІи.ки ра.дrос.пІ.в іме-

1fі 60-,ріЧ'Ія СРСР,

с:анШськнй•. імені

сРу­

Щар·

с:а, с.А!ванmрд• та Інших. В ~ьому по райоку

вирощено оо нера

27.1

цент­

зерна.

~

по

значну

виконанню

п.nа.н'1в виробниqrва' і

' дажу • коХ

фермІ rосоодарсrва. Сн­ лами ргдrоспних умільців змонтовано сnеціальне ф­

nаДІІапня для потокового охОІЮдженн.я надоєного мОJІока. що забезnечує висtжу якlІсть йоrо. '.Ііимапу доnомогу в

пи, скрізь еіДчуваєтьс:я сnраВДІ. госпо.дарське став·

п~~~troraвцt ферми до зи­ .rи nодали студенти. які за спеціальними договора-

~ЛІЄНВR до П poo81f11CY. ОДНією з nровідних

.

є 'rварниництво. Ному при.дt.п.авrься оооd1Івва увага. ,J · це в~я скрізь:

r.tн ~вили старі nри· ІІІІЩекия без особJПfВИх за~.

де ШВJІАІ<ИМИ

шЩnва

tтеІІП8ІVИ аедуться ремоН'І'-

шмх кnaole

асІ

подарс:тв1 nop&utнo ие:веhнка. І КОЖ'еН кпаптик аекпl на н1А використо'.в;уСТЬСR ефекnntио.

nsa

ас-

сяr робіТ.

в'mі

до

ші.

П·рІі·

кИ'А урожай забезnечуєть­ ся Загальним ростом культурн землеробства. Тут правильне розм1-

1

~

оЗRМини

у

nолях

сівозмін, і авовчасний та якісний обробіток грунту, внесення достатньої кіль­ костІ ня.

елемеНТ'lв

живпен­

викорю::таІННя

кла<:НО'ГО,

високик

першо­

репро·

за

рахунон

оnтимальних

строків n.Іідrотовни грун· ту Під ОЗИМИЙ КЛИЯ, Пра· ІВИЛІ>ного вибору nоперед· никІіВ. В основному пше· ннця та жи.то розм!сrяп.­

ся nk:JJІЯ зернобобових та кapron.n:l. Прате майже ЗО цроцентш площ засі­ ва-mмЄ'JЬся після стерньо­ вих rюnе.редииікlв. Це ви­

дунцtй насіння кращиос районованих оортJів тощо.

ходШ для забезпечення иа

пІд урожай наСТІуПНоrо ро'Ку. А завдання стоІть n~ред нями вlдповІ'да.пь­ не. На кожному гектарі

Але

Так!Н'Х

не

слLд

забувати.

що найважл·ШІlшою умо­ вою в осlН'Нlй nеріод у вироЩV'Ва.ННі озимих зер­ оови·х ку пьтур є вчаоо.е одержання по~них сходів та забезпечення їх нор-

·

. мапьноrо ку.

росту

1

розви.т·

ЦЬого можна досяrrи

магає

ряду

урожаїв.

додаткових за­

площах

вагомих

Після

стернЬо­

вих поnередників краще висіяти сМиронШську-

808•.

як-а не така вимоr­

.л:ива до

умав

живлення;

· бажа.ннй nо­ п~ик для того · чи 11r· uюro сорту це пише Ви.значити

rоrовка

;ня

грунту та

внесен·

добрив. У бlпьшості

господарств

·

ци'м

nитан­

ням прндhляють належну уваrу. АКТИВІЮ готують nлощі до с.Іtвби озимих у

радгООІІІах Імені сПлоскІJвський•.

JІІ.вс'Ькнй•.

Нlрова. сНраси·

сБобркцький•.

сЗаворнцькнй• та Інших. Шд nшеницю необХІДно внести: для сорту сПо­ пk:ька-70• 80-QO кі<Лог· р8ІМ'18 азО'rу і 60-80 к1лоrрамlв фосфору та на· лііо, а .дтІ сорту сМиро­ Швс:І.І<а• віДІЮВІДно 60

-

80

~

40-60

Хлоnці

задоволені.

мсцrоваио годJ.еНJЩІ., щд,~ norи. У першому · 100рМІнику .завершується рекоиструJЩtя ІІОUЮКобпоку Іо Од'Ночасним монтуваkНям лічильникІі8, якt дадуть можливість доаm. точно ра)цуІваТИ молсжо. на.цоє· не вJд кожноУ rpymr ко-

вежі, три сіносховища. Тут же сипосКJ. траи-

1

weY.

нотрl нині

ютьси

к1лоrра,

3&IIOilfiiO·

нукурудзяною

ма­

сою. Якість кормів nере­ .вL'ряють у місцевій 1 в ре<:JУублЬсансьІОlй лабора­ торtях. ОдержанІ. дан.1 свfд.ч.аrrь про Ух високу оожнв.нtсть. Тваринники впевненІ:

ni· в

де охо-

знм113ля

Торік бу.оо

громадськоІ

ху-

доби. як за'Вжди, теплою і ситою.

буде

Рейдова брвrца: Л. ДОРОШ заст)'ПІІІІІС ronoввoro ветлікаря району; .В. СТРОКАЧ роС)ІТ· ивх радrоспу сПпосківський•; 1'. ПОJІЯКОВА коресuондевт •Нового .•тt.а•,

НJІ наdіЮІя

має також своєчасна mд·

ра.ц­

Усі nриміщекия в госnодарсІ'Ві noбlneнl. дезнкфtкуюЧИІМ розчином вап­ на 3 мlдннм купоросом. Теркrорlя ферми благо· усr.роєна. Побпнзу прнмі· щеиь стоять даt сінажи1

РОКУ

nочатон ~иitot кonlorкot роботи у бОротьбі за вро­ жай. Б.n.тfвове значення

корівнІІRах

звІ.тувапи

БудівелЬники теж.

ферм~~· до зИІПІ. В усіХ приміщеннях nопаrоджено водоnроводи. замінено rновтраиспортерн. аІ;дре-

ло.джувм-нмЄ'І'ЬСя. такі. л!:чильИJІки

при-

мапи св1А колір.

І'ОСПН'ИІМ б]дІівепьникам про свою робОО'у Василь Новиков, Михайло Зін­ ченно, Анатолій Норбут, Володимир Малюга та ін-

nин.япася nротяІ'оіІ літа. НиНі в rocпoдapcn~l за:8ершуЄfЬСR пw-отовка

СІl1п.ьцу ємнtаь,

водопровіднІ.,

-

'101'0 дн.я

6)і~ноІ

рІів. Уое вооо через чил.ьники надходитиме

об-

·

А ІВ інших

Спо-

'ІаТJІіУ o'DfCТИmf · Іх, орове.1111 дезинфекцію. А пот!N за сnецІаЛЬін.имИ дефектНЯІІИ· актами передапн nримІщенвя ,опективу

~рШ'адИ. P"oб<rr~·.,:~e

с~-

У друrому корtвнину ми зусrрІ.пи тоrо ж дня 'УЧНЯ дев' ятоrо класу Опександра Карпенка. Він за.вершу.вав фарбу.ванвя труб. Усі вони ва~-

умні,

nриступІЩИ

нашо І

ии nровели чнмалиА

роз-

аоо-

ремонту nриміЩень.

ма­

пnюпи,- rово,рить

технІк П. Т. Мепежко,вtдраоу

Г0110&ВНй

нових

·

· секретар парткому П. 3. ~гор.Іли'А.-Протягом ка­ . нІку.п x.oonЦl су;мmнно труди.пися на фермі. Во-

ташоваиі ІЗ НІUЩЬ.ки прЩdщеиь. шест з них уrримувться д1Ане стадо. - Як тlпьки xyдot'Jy перевепи 1 .ntrнlA та61р.-

. рРЗ!lОІВf'дає

будlв-

~ Хочеться вlд д:УІJJі ІJQАІІКУВ3ТИ ! учням стар-

Тер'итор!ІІІ ферми в ГОС·

По обидва~ · . ·

для

тварвнниць-

~ебувапось теріаnlв.

пІ.'rНЬому табОрі, ~е. одер6куЮ'І'Ь НIUit ве.ІІНне · : :мОЛQ-

фа.пьтованоІ

Адже

Jf80X

«и11; приміщень майже не

нt PQбcmt. в поп:і, де за:rоrовJІтоrься Кор.J4Н, ·1 В "о.

л1-

но в yctx кoplвmrnax. Крім того, ще одну новиюсу запроваджено на

'мати тут в що. Яку б raпу.зь виробництва не в.зя- .

фермІ!.

но-

Надап1

чильники буде встаноопе-

npo-

державі тваринницьпродукціІ. І неда• реино. Такі на,доУ молока; ·як у Ппосному, ПОЮІ що <Щержують пише у небаrатьох rоаюда.рс.теах кра· Іни. На ньоrо рlВНRЮТься. у нього вчаться. А переА·

;на

розрахунками

ефеRтнвнtсть

вовведенн.я.

~- На HO)tt'ЄR І'ЄКТ&р. nJЛ

дотримання

пев-

ноУ гует<mІ noc~.

За

иорМіСІJІЬ,.ИХ

строків

оприmJІІИвих

r ла&ена

зволожекосТі

грунту

трох.и

вона

При

збіІль­

дотрима.ннt

nразип

деКНІЯ

щодо

всіх nрове­

осLкиьоrо

засІву

, маtmмемо до nочатку на­ ' стапня мороз1в хороші сходи.

но

·

І

нор- ' сор­

тІв clnлt'flвкa• та сПо­ лtська-7Р• становп11ть 4,5 -5,5 мІльйона. сМиронlв­ ська-808• до 6 міль­ Аоків схожих зерен Н&

недостатній

цих

nогодкнх .

умов оnтимальні ми висіву насіння

te~C:N-P..

5-6 - 4-5

щуm.ся.

озиме жито треба дати ІЮ 40-60 кілоrрам18 на reкrmp азоту. фосфору та ка:п1ю. На бlднІwих груя­ тах дози збJ.льшуються. але сnІввІщношення nо­ ЖИ'ВНИХ елементів зали­ шаєrьс.я постlйни:м. ВажливНІм заходом є також

для пшениці

лавинна бути санти­ метрів, жита сан­ тиметрів. Звичайно, при

Зразково посіяти озимі

НинІ хлІ()ороби готують міцний фу.ндамент

rютрібно виростити не менше як по ЗО Ц(ЩТН'е· рів зернових. · . Доовlд передових госnо­ дерСТ8 СІІІЩ'ІІПЬ, що виоо-

1987

РАТАУ).

:рет.н:итмн

центРІУ держста·

мd.оцевоІ

npenapa·

СерІАимА амnуск

номkти ІЦДтвердипи конк-

1Ііформац1А.но-об~ю-

. . sanьнoro

молочнотовар­

ферми.

молодий

ля на тік найбільше 552 тонни зерна. його ио­

Інженер

нt

виненко та Іншим. Відзначаютьси завзят-

і тваринники.

змоиrовано в n'moмy і шостому кор1Вниках. Еко-

сьни'й• nерший у зведен-

яєцЬ

Н. А. Номnанець, Н. С. Пономаренко. Н. С. Лит­

вило, який доста~ив з по­

головний

Вже не один рік DІд·· ра;дrосп сПпоскJв-

· рщt

років

нагороди вручені і пташ­ пицям М. І. Новшун,

колективу

усе по-господарськи

nташиНІ~~

М 4 депутат Г. П. Новшун, nеріод зимів~і

чесною грамотою. Такі Ж

вавва чпевів кмективу. СьоrодВіппuІ ваша розповІдь про один із заХодів, які проведено нещодавно в Р)'дві.

місцевої

·

ві заслуги відзначені пО- .

тям

З стор.

У добрих госnодарів

846

від курки-несучки nри з~ бов'язанні 195. ІІ трудо-

ВИ'ІВХ 1 спуасбоввх обов'яаків, роз­ витку 1віц1атиав й творчості. Партій­ ввмв комітетами 1 профкомаМSІ d · роблено цl.ву светему трудовоrо ввхо­

школи В. А. Нухарчуком забезречувапи фронт ро­ біт · комбайнерам. Саме

на

1985-1986 QДержала по 216

140

в

що

утримує

птиці

ритету, чесвоrо ставпеВВJІ до виро6-

ково ас пaprtiвt організаціі · міета й

po-

*

року

1986

ПОВІДОМЛЯЄ РЕАДОВА

одержапн 15 260 тисяч

бригади сільради лка за

робіТВВ'ІВХ дивастій 1 ваrороАZЄВВJІ кращих колективів перехІдвимв зна­ ками, кубкам.в, ввмпuамв, популя­ ризація досвіду передоввків 1 запу­ чевва Jdдростаючоrо покОJІівВ& до су­ спіm.во корвсвоі праці... Всіх ве пе­ репічвтв. Суть іх у підвищевві авто­

продуктивна­

місяців з nочатку

тисяч щтук більше, ніж у 1985' році. Тут nершlсть у соціалістичному змІ(­

КОІІИ ПРАQЯ В РААІСТЬ 1

ві·

штук

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА: НАШ ВКЛАД--------.

ПрацJІ- сумJІІвва

вироб­ За

вони мільйонів

тру­

проведення

темпи

nродукціІ.

RY

покладаючи

Вагомий nІшне

ХмІль

вересня

6

Ж И ТТ Я•

aa.roJm•··

як~

здатні

nерезимувати

усnіші

га­

рантувати високий уро­ ·жай . . Однак для цього треба орrанLзовано про­ весm clsбy. У кожному 110Сnодарствt оовинна дІ­ яти КОМ.ісtя ПО КОfn'рОЛЮ за янІстю сівби озимих

·нуль~. Лише 1'РІ.УдІвнНКн

1 У*JВ

otwнo

подопають

рубіж

у

•тtке

зерно

року·

за цих

CeJia yc-

бОротьбІ

першив

за

ве­

Н9стуmюrо

П. ТАЛАВІР А,

fОМІ8ІІІ ar.po80JII І' AUO.


*G

стор.

4

s~ресня ·t986 року

сНОВЕ

НезабутнІ

,ФІЗКУЛЬТУРУ І СПОРТ

куль1'освlтн1 заходи

за.rщм'ятаЮ'l'ься і гляда· чам. і організаторам. Ад· же КОЛІЄКТИВ художи.ьоt самодtяльності Поrребів­ ськоrо с!Іпье1>коГо - к.щубу вистуnЗІВ

.які з

перед

нім. часом

арtrисти .в с. Забу.fІНИя, шр в МаІQЗ.рJзсьоому районі. Перед буді"Ве'льни-

дnя .моnодІ­

в кафе 'У багатьох селах райо­ ну є

К<іфе.

.Ввеч.ер1

бІль-

шість з них цустує. Але ж на їх базі можна проВО!дИ'Т'И цікаві молодіжнІ вечори. Це і поназав на

принладІі нон

районний

культури,

ватши

В

знизн·

робннчоІ

вонально-Ьtстру·

мен.та.пьний ансамбль. Тепло приймали поrребtвцlов і в с. Розважl'В, що в Іван:кІІвському райо­ ні. Тут була ІЮКазава ви­ става •Фараони•. а та­ нож орга'Нlзованнй вечір відпочинку з участю во­ ка.пьно - .LиструмеІІ'NІАЬНо-

Впливає

і

окремих

відсутність

ства,

районного

ведення

цього

місячника

звуть,

структорів фізкультури, людей, які б правильно змогли організувати 1 про­ вести · будь-ЯЮІй спортив­ но-оздоровчий захІд.

на

яких

доводилося

Те­

спартакіаду

ane ...

чекає

Для подання допомоги колективам фізкультури

Ось. приклад. На шино~

рію

перші

всtх.

Б. ЛИСНИ,

ликій ДИмерці,

Семиполках, скрізь,

ХОІЦ'И,

де

МОЖІНа було

tx

свої позиції. Так, за про­

У

взяли

ме­

тури Г. Унгуряну, В. Ма­ лахJІВська. Доqре nрояви­ і

організатори

дискотеки вець,

Олег

Володимир

Бишо­ Деркач,

Ігор Пурин.

в цІ·ЦQВИ:Й сценарІй про­ ведення

безалкогольного

весілл,я; Правда,

втlпити

:Його в Жиm-я

вдалося

'l'lльки раз у. Веп.иtК'ій Ди-

мерЩ;: Але, за словами . r.ocreй. бі·льш веселого 1 цінавого весілля не ПЗІм'ята'ЮТ'Ь.

Мал.

відтоді

го ансамблю. Тепло дя- І :куІВаJШ глядачі самодіяль­ .ним акт.ора.. П. А. Не­ крашевичу, С. Д. Нагозі.

Р. є. Raro31. Иолектив

художньоУ оа-

дникУ культури.

Це

робіт.ннки

радгоспу,

ВЧН'1'1ЄЛl,_ жителІ села. До роботи в гурrках дитячоІ хможнь.оІ самоді.RЛЬно­ сті за.лучено щжад 100 школярів. Для них ор­

ганізовані•

танцювальІПІй,

хоровий гуртки,

ансамб-/'

Місячник ГПО міськ­ ради ДСТ сСпарт~к• роз­ почав один із провІДних колективів товариства .-

Атn

І:нС'.11Р!УМЄНТі'В,

пу

Імені- КІрова.

·ИОЖуориал•.

9.20

36-й

тираж

сСаормо.

10.00

Сп.ужу

Р~с.ьному

Со103у! • сРаІІіКОВ& ІЮІDТ&•• 11.30 Кну6 ~· 12.30 Му:nNИІІ'Й кіоск.

11.00

13.00 14.00

lillt

СіІІьс:ька Зуе"І'рІчІі аем.~~і.

rодин.а. ..-. ~cь-

.

дере~·.

РО3ПОВІдt

про

твори

ХУР.ОQК•

С.

Та·

У

ІСМКН. 118;Кор&•

ТелефW.М · сОстанflІІ Іиепекциr.. 1 І 2 c:eplf. .21.00 Чес. 21.45 сІх бвtrь1dащИКОІО ста. ла Росі$. Му3ИЧНО-JІ\Те­ ~ номпоаицІІІІ. '23..06 ~ииА оrляд.

ПРОГРАМА УКРАІНСІtКОГО ТЕІІЕ&АЧЕННR

НОВНИНІ. P:Jnvtчиa rtмиас:nна. 10.40 Ф!том · а с)"Сі'rИrраМІІ .в.с:.нт. t вас..._. 12.15 JиrерІШуб. 13.10 НОМ8ІІІ. .13.20 ·~ вам МОРОВ'ІІ. 1~.55. сдщюІі моІ ~. Тепекврис.

10.00 10.10

сповАН жизнь~-~1'8111. )Jp()-.pcиoro· І'ОРОдено·

звання

етапи

стадіоні

менше

•Спартак• ..

за­

П. ДІТКОВСЬКИR, rолова

норму-

ради

.

КОЛеJС'DІВУ

P'IOJdд·

ся

rа.т. --~р 1 :;..":•lf117 І'ОА&. аwмда: lri'OPII~ cJ)eA.a. ~~Ща,· суОбота.

І

\

ГОСПОДАРЦІ

НА ЗАМІТКУ

КОТЛЕТИ З ЦУРЯКА Буряк обчнС1'ити. на­ терtrи н.а тертці. Одержану Концерт

14.45

камерІЮГО

15.40 Ceno 16.00 17.00

І

M~wooro

балету.

тодн. СтІ.В8 СQ/ІоДІІrСЬК&. «JСрупним nnaн<»P.

ВеАУЧнй в

.. Rоротич.-

17.415 СnНtає 'І"ІІІаІ"Иа lІіок.

18.10 18.30

nисьмен.ини

·

н&JЮоАН&

ар·

УРСР І. Яценио. телефіопЬІf.

'fеиnІоиат СРСР у. сМет.еІІІlст•

с Е

а

(КінІВ). АІК'r)"ІUІЬНІІ. -ра!. 20.4б Ноа до6рен1Ч, ДІТИ! 211.00 Час.

20.1

211.f5o

23.00

..М.АоІ'ри·

Новини.

ГУМОІРУ• •

.

·

ЗАГАnЬНОСОІОЗНА ПРОГРАМА UT І nЕРІ!ААЧІ

11

НА

КИІ8 ТА ОІіІІАСТІt

8.00 На ІNЦ)ІІJІКУ ставай! 8,20 і'*· т~шьм. ·

&.":c~~WI еЛІОДНІІіа НІІАІІС

АwrайсьиоІ 'І'І!.ІМІСSа.чІІІІІаІ• 10.55 шноаа.' 11.215 МІНснароднІ .,...._. а .....-о cnoproy• 11.56 РосМс'ІоН& мова. . 12.29 fоСпСдс:тво ве.цуть 3IL\o-

10.00

сту

·І

ТОКИ•. сВІ.дu~НЙ УдаР.'. Теnев~«:таоВL · 3 ее•

1З~РозповІд'аІоть наші ко­ ресnОІНдеиrrи.

14.20 Ja

СJСІІ&)(Ь!Ицl

свlтовоУ

мУ&И"ІИОІ культури. П• ЧаоАНОВСЬRНЙ. Романс.и у ІВИКОН&ІІН·І ИІІІРОдИоІ ар­ ТИІС'І"ІІІИ СРСР J. Ар:юиnо­ воІ.

Телефільм сСта:ршнА оІfН·•·· 2 серія. Світ і моnодь. Чемnіонат СРСР а фуrбоnу. с3енІт• сСnа;ртаи.\ В nерерві !17.45 Якщо хочеш бу­

1•5.10

16.20 17 .ОО

тн

адоровим.

1&.415 ЧемnІDнІІІІ' сві'І'у а во­

поеАС5олу. ЖІИІtН. HHS Jloк>. фІльМ.- . 19.215 ·ІХ mтм Спа.ртІІоІІJІар,а народІа СРСР. ПриІОІІЩ­ не C5aJ:WI'OC5Qpc'l"вo JІТСААФ. 20.00 Веч~~рнн> каана .

20.1>5

ЛІ0ДНІІМ.

світ.

ЗеАМя.

21.00 Час. 211.f5o КоротІ«)метражн4 пефtль1ІН.

Все­

те·

На

буряк

1

-

ва ложка сухарІв на

ложка

перехід

,.._.., •

на

терито­

середньої

до­

повіт­

15

граду­

через

плюс на

поверхнІ

можуть

спостері­

гатись майже на всій те1. риторії республіки, н• виключені вони і в повіт­

рІ,

особливо

третІй

в другій

та.

декадах.

головний

раїнського

1 стопо-. 1 1 чай­

Н. ТОКАР, синоптик Ук­

rідромет­

цеитру.

Редактор Є. ФЕДЯR.

масла.

3апроmувмо на свято кві:rів! 14

вересня об

11.00

на вулиці Гагаріна вЩбуде­

ТЬСJІ міська виставка квІтІв. Запрошуємо ли,

всі

дошкільні

·

nідnрRємства,

установи

і

організацІІ,

жителів

міста

шко­ взяти

активиу участь у виставці.

Відділ комунального господарства. Об•єдваRВJО rромадського харчуваиu Броварськоі райспоживспіmсв

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: експедитори, кухар і кухонна працівниця Іда~ні при заводі сФакел• . с. Княжичі, складальники по­ суду в кафе села Велика Димерка, кухар Ідальн1

села Гоголів, продавець ларка Броварів.

За довідками звертатися на адресу: м. Бровари; вул Воровського, 16. віддія кадрів. . ·

ТuІфон~: Р8А8~ - t-03-71; .. МІІІУ nартІАноrо иснттІІ - 1·04.:е1; ІІіА"оаІдаІІ•ноrе сенретаРfІ, аІМІ•r сІІІ~а.коrо rocno~~~&pcтN - 1-o2-t2; норесnон,ІІ8нта мtсцеаоrо ра· Аі~~~-. 1-~!:!~. МС"f1nнtІка fНІАІІктоt:а&, 8ІМІІ!Іа nромИСІІоаостІ, ІІМSтІе І ....

_... '" -

мі­

температури

морозки

ААмІв1~ацІ8.

ЦРЕСА РЕаАЮ&ІІ: 251020, КиtІсьма о6•асть, м.. БР81Ри, •У•· КміІсьиа, 154.

с-

норми,

грунту

ЄвфросJЩІи ГОЛЕЦЬ.

масу сформувати у вигля­ ді котлет. обкачати в су· харях і . обсмажити в мас­ лі.

71-121

сІв у бік її зниження. За­

Десь згубилась· поміж сірих хмар, Полум'ям в саду горить калнна,-­ В кетягах роздмухує пожар. І як днііВ прожитих ро~маі"Ття, Що спадають в спогадах моУх, Так летить додолу жовте листя, Сиротливо ту.ІLИТься до ніг.

Облітає Л.ИСТЯ ЗОJІОТИСТе З ясенів, каштаніВ І беріз, І журлива пісня журавлина Крає моє серденько до сліз . Пропетіпо літечко червоне. ОсіІнь скрізь засвічує вогні, Павутникою нечутною на скроні Сивини nрибавил.ось мені. Вже замовкла nісня )І<уравлина,

-

ріІ решти областей бли­ зько норми (норма 2450, .в Львівській, Закар­ патській областях - 46100 міліметрів). Протягом вересня по УкраІні, крім nівденного берега КриМу, відбуваєть­

ря

ro ROIUI'I'e'l"a ИolifiiiY>JІIIC'J'IPI8C':IIOI парrвИ УИІРІtІІІUоІ. rородсиоrо 8 райоаиоrо СоіаІІІ'оІІ иаРо.яtІЬІХ :.еву. 'J'&'I'Oa к.евсноа. о6118А:7И. (Н. ~~~ uwиe).

.._

гранати

спринт1

Карпатах·

бової

18.45

10'•· 9.30 БудИ.ІЦіІіІІ\ІК,

чемпіонське

у

.• ВінницІІІ

ліr,Jетр), у східних та пів­ Ні':(НО-східних областях ошщІв передбачається

в

·

ма.

9.10 .Хочу все • ан.а'І"Н•. Ю.

чоловіків

Тернопільськ1Й118

кіА, Івано-ФранківсІ:!ній, Чернівецькій о~астях кількість їх переви~ть норму (норма 36-70,' в

НА ПОЕТИЧНІЯ ХВИЛІ

І. СТЕПАНЕНКО,

НІ.Зб Новини. 16.40 В гостях МІуояЬ'І'ф1:п-. 1•8.00 М.Іжнародиа

r1Мtі'ВС'І'ИИ8.

У

ській,

голова nрофкому ра,цrос-

н.євва.

Час.

при

привмства.

16.20 ХоровІ

8.40 РоИ'l'Мl'ІІЕ&

ганізованІ

ні

У

майстерень (на­ А. М. Оборсь­

нерівномірно ,

Хмельницькій,

груnи сЗдоров'я•, які ор-·

ре ·активну участь у най-

доnомогу

придбанні

.мо ...

8.00

·записалися

фі3В}'JІЬтУРН

пра.К'NfЧІНу

з.начну

tиmІв. ЯН.Іс Ан:маІdс. 1.5.40 с.Ян 1\tИ вtдпочнває·

ВЕРЕСНІІ

лежачи в

приємства

воював слюсар Володимир Бєлановський. Переможцями в метан­

1<5.1 0

7

розгинанні рук, упорІ.

се­

Всім учасникам тані змагання. дуже сподобали­ ся. І тут же, на стадіоні, деякі жінки нашого під­

Надія Мартиненко, еко­ номіст пІдприємства, бе­

пмаюrь

год.).

ЗАГАЛЬН.ОСОЮЗНА П'rОГРАМА ЦТ .

бігу на спринтерській ди­ станції та в згинанні 1

граду­

9-11

Опади

нець.

рад:гос:пу

.сЖИТ'І'Я ка

НЄДІJІІІ,

різноманітніших заходах. Не новачок вона 1 в по­ дібних змаганнях. На цей раз стала чемпіонкою в

монтних чальник кнй).

14.15 д~. телефільм сЖнr­ тя ка аем.лФ•. 12 серіІІ.

І

на

результат

-

·розподілятимуться no те­ риторії республіки. Так, в Ровенській, Житомир­

ред чоловіків у підтягу­ ванні на перенладині по­ казав водій Юрій Леве­

лі народних Інсrр,ументJ.в, ВІА, духовий оркестр. Дирекція та профком

Першість міста з футбопу (6 вересня, сГранlт• (БЗБR) •Комунальник• (НКО), поч. о 10 год.; «Автомобlпіст• (АТП-31014) о«Волна•. поч. о [6 год.; «Авангард• (БЗАБК) •Старт• (ФВДТ), поч. о 18 год.). Першість міста 3 багатоборства ГПО (7 вересня, стадіон «Сnартак•. поч. о 10 год.). Першість обпасті 3 фу'J.1бопу (7 вересня, •Металург• (Бровари) о«Сі.ІіЬмаш• (Біла Церква),

·

вийшли

старти спартакІади nІД­ приємства робітники ре­

СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХІДНІ ДНІ 6 І 7 ВЕРЕСНЯ 1986 р.

15

Найбільш

.N9 31014.

організовано

'

Ирнму

і майбутній воін Oner Ів­ Нращий

очі­

сів.

ченко.

/ · місячника

Пл а :в

поч. о

Горбачевського.

вапьннця Тетяна· Нечаєва

За програмою

І

модtяльностl Поrребm па­ лічує понад 50 ЧОJЮВік.

одягу.

С. ТЕТЯНКО, ДRPeJ(TOp раЙОІПІОГО бу­

. НА

Б.

1

сценарП:в

участь

себе

Без с:rІв.

СЛОва

повітря

кується на 1-2 градуси вищою за середню бага­ торіЧну, яка на більшій частині території респуб­ ліки становить 12-18, на південному березі

за-

тодисти Jr.Шбудннну куль­

ли

темnература

заldнчеНІКЯ

розробці

активну

передбачається відносно теплим. СереднЯ місячна

І

вдячності організаторам просьби приїздити ще.

залиши~

протягом пер­

гнозом ГІдрометцентру СРСР, · в ціпому верес:;ень

Гоrолевl,

чути

В

серед·

шої. декади. Проте літо не повинно повністю здати­

у Ве­

проходили

пІсля

вересня

ться погода

НИХ

Літнах.

дні

надійшло

'повітря.

Прохолодною

майстер СПОРтУ·

такі вечори.

Вtдбу.л:нся вояи

зміною тернто­

ня добова температура на 2-4. градуси нижча за норму в бlпьшості облас­ тей України.

буди­ З

із На

респJ'бліки

прохолодне

фізкультур­

органІзу-

ОfІіРеМИХ

календарної

співпав

температури.

ники АТП .N9 31014, в якій взяло участь близь­ ко 1ОО чоловік. Стадіон

працювати.

Початок

.

осені

Перші змагання віД­ булися. Провели свою

виступати.

ніж

другій половині , •місяця). яні значно поповнили за-' паси вологи в грунті.

них видІв спорту.

змаганнях

над­

було. досить, і пройшли рясні дощі (переважн.о в

Майже кожного. вечора на стадіонІ броварчани будуть змагатися· з різ­

вузла

протягом

утримува~ась

звичайно ·суха, жарка nо­ года. А в західних та пів­ нічних областях і ·сонця

,

переможців.

України

серпня

Готується відповідна спортивна база, складе­ ний календар фінальних турнірів, матчів. Подбали і про призи, грамоти для

Звичайно, легше критику­ вати,

вині

програ­

ма організації змагань.

зв'язку, мабуть, і не на­

Ін­

Останній літній місяць був щедрим на тепло. В південно-східній поло­

ГПО. Для успішного про­

ось nредставники водо­ каналізацІйного госпоДар­

в

ко.пективах

гімнастики

в сво1 права

вими комітетами nід­ приємств вирішили оголо­ сити вересень місячником

тяна Качан. Команди цьо­ го підприємства беруть участь в усіх заходах. А

культури І низька вимо~ лнвість до них з боку ке­ рівників підприємств, профспlпковнх комітетів.

що споруджують

тИтло для tчткуйова'НИх, внетупив

помітно

Осінь встуt;~ає

міськрада ДСТ •Сnар­ так• разом з профспілко­

ремонтному заводі орга­ нізована група ритмічної гімнастики. Заняття веде інструктор-методист вн­

лася фізкультурно-масова робота. Причини цЬого різнІ. Одна з них слабка робота рад фіз-

зони Чорнобильської АЕС. Побу!Вали самод1яльв1

Вечори

В МАСИ

розроблена єдина

У колективах міськfІа­ дн ДСТ сСпартак• остан­

людьми.

тимчасово переоеленt тридцятин·lпометровоt

ками.

-:-

Перші змагання відбуЛися

зустрІчІ ці

ЖИТТЯ»

Др)"Н

11

Індекс 61~80. офсетний.

Oбc:Jir

1

. др)"ІіованІІІіt 'аркуш. TRP&81& 14.005 ирнмІорнанІв. ЗаІМІовпеииа 16 · 4370;

#142 1986  
#142 1986  
Advertisement