Page 1

О Р ГА Н

Б Р О В А Р С Ь І< О Г О

М І С -Ь І< О

.МІ СЬ КО ГО

Р д Я О Н Н О І

1

Р дД

Гааета виходить а 17 квітня 1937 ' року •

І( О М І Т Е Т У

Н д Р Од Н И Х

І< О М У Н І С Т И Ч Н О

nУТАТ

Д Е

І В

К И

1 П А Р Т 11 С Ь І< О І

О Б Л А СТ І І

Субота, 4 вересня

142 (6390) •

У К Р А 1 Н И,

1982 року • Ціна 2 коn.

~IИUIUШIIIIUUWIWIIPDИUIIIIIIIIIIIIIIIIIПIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIПHIIЩIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIII\IUIIIIII-DIUIIY.,

УААРНА ВАХТА

= -•

-

НА ЧЕСТЬ &О-РІЧЧЯ СРСР

ЗРОСТАЄ МЕРЕЖА РОБІТНИЧИХ ЗДРАВНИЦЬ Одеса.

УСЕ ВИРОЩЕНЕ -

У стислі

у

строки Зан!нчили

с!вбу

ммх нультур

ози-

н.а зелений

норм ;щя громадської ху-

Організовано ведуть підотовку насіння

щоб забезпечити собі в!.:t•

до

почино-н

сівnи

рьох

!~Іен!

Щорса.

За

юлька

На

цій

мth!ято

сv~тінною

робот!

два

було

агрегати.

nрацею

від-

;;начилися :механізатор Леонід Панасович То,,.

мач

!з сівачем

Ачтонсвичем

кем.

.На_

фа~риuІ верхнього дитячого !рнкотажу 3 ве_~!І· ом !итересом вив4ають постанову Uентра.~ьноrо Ко­ - ІІ!!е-rу КПРС, Ра.!!.н Міністрів СРСР і ВUРПС сПро

SI.XG.!!f . ·

ПtІ

да.1ЬШОМу

Піl!ВИщенню

ПРО.!!.уктиgності

ЕО!П!

У в1Аn6вІдь

на

. ~;рхть, nереnовз

аияіІ.'Іену і

швачка-н·ас'rІt§НР.іія

МІf!(И'rlвна

Шатрова,

муть

бі.1ЬШОЮ

ще

3

турботу

про

на·

наші

ВЇ.!!.l!.аЧеЮ,

щоб

гово-

праuюмти­

НаІ!оеслені

МХМИ

uex!!!

Т!~Зів

базt

ську

На ньому були розглянуті

· пов'язані а· збиранням ніШНього

року.

Учасникам

було nродеУ.онстровано

: суза.нь,

як!

~1д·

ум!льц! до комбайнів,

ни­

семінару

ряд присто·

виготовили

сільськІ

гичкозбираль­

них машин, навантажувачів.

Агроном nлаХОТНИЙ,

місцемго

колгосnу

Є.

ГО.'ІОВНИЙ Інженер ЦЬОГО

· ж госnодарства О. Нулик розnовіли · про роботу ланок комплексного зби· : рально-трансnортного загону. Буряківники

.

до

nєршоrо

прн;!tмальн! < ровину.

району

розраховують

листоnада

вивезти

nуннти ·.усю

цукрову

виготовленню

ме­

рапортувати

npo

зобов'язалася:

завданJІя

дв!

тон­

гарантію

ко~сомо.1Ь·

-

якостІ•.

.

·

РУдtвницІ

.

передопач) ють

.

на

си­

успішно

nоставлен!

б

.

1

ван

р

·

одІонович

Н

.

овохацьки

в

виконують

дять

Цього

Ю. БОRКО, rоловний аrроном.

роботу

готую· худоби.

програм!

завоювали

!

но

Пе·

рf;::монту прим!·

наступного

в ордена Леніна

<:сзону

радослі

прово·

!менІ

Иом!нтерну, колгпспr~х «lllляx до H'J· мун!зму», імені XVIII з'їзду ВИП(б), «Пам'яті Леніна» та !ншнх.

СьогоднІ в кожному госло~а рств! можл!fВ1сть

ТаІ-;і

ро1-;у

ЧННУТЬ

здравницІ

в

них

еrпратити

'

батарея

· МІЛьйон

мі .~ьйон:в

12

Гігантська

потужністю· одни

тонн

сировини

'

до~хенноІ

виросла

пору'!

з діючюш агрегата~ІИ

Весь 'світловиЙ · день не стиха. є шу~ машин на току плептахозаводу' «Рудня» . Хлібороби продовжують ОЧИ· щатИ насіння зернових крьтур, засипають його в за­

сушіння

! · рпз:грів. Jз за· · р·енонстр)~!ШіІ,

вершення~t

Здійснюваної вир..,бництва,

бt-J зУЛИН!{И nідлриє:vJСТ·

во з~1оже лоr:ністю забез­ печувати

С);Сідньої

Щодня трудіВНІІІ\И господарства доводять до висо­

НОНСО~І

.:\0:>1НИ

«3а-лор:жста.1і•.

З ОЦІНКОЮ ~ВІДМІННО>>

тонн зер­

на. Весь насіннєвиіі ~Іатеріал передається за спеціа.lь­

Бак~'.

Частину зерна пового

ством

врожаю засипано на фураж д.1я громадсьІіої худоби та

Нuвюt

л:;:щриє~­

ПОЛОВ- НИ ,1НСЯ

наnе·

редОДНі «бі.lИХ ЖНИВ'> ПО• тужності ло переробцІ бавовни в республіці, Державна ко~~ісія з оu ; и. кою «відмінно>> лрнйня.1а

птиці.

Чима.1у допо'Іоrу пода.ш радгоспниІіам учні ~тар­ ших к.1асів )fісцевої середньої Ш!іо.1и, які під час літ­

в експлуюаЦію бавт:>но· очнений заr.од в J:-.tiш.l!, ВІн рпзрахпЯе~ний на nе­ реробку тисяч тонн сирцю за рік.

ніх канікуд. бра;ш аr;тивну участь у збиранні врожаю, а таІіО~ працювадя на токУ. Вони виІіонува.1и різні роботи.

7-8

заготовити

на

корову

по

14-15

тонн

центнер! в гороху,

!

неnладів кожну

5

50 ·

ОСЕЛЕДЧУR,

силосу,

тонн коре·

не менше тонни сіна,

евиноматну

nриnасти

З

на

тоню!

комбінованого силосу.

(ТАРС-РАТАУ).

щойно

в єдиному

волило ті:н,кн

залишив

ДАСТЬ ПРИБУТКИ

·табельною галуззю. Основу ;rля цьо· го тут створено хорошу. В цьому ро ·

Ці вже здано .:~ержаві 9J 4 нілограмів иононів у nівтора р~за більше, ніж п .1анувалося. Тепер у колгосnі

що доз·

вигодсвують другу nартію

днів за­

тового

в

Т-150

з

наношуt;

У колгоспі «Маяк» чимало зробле­ но , Щоб ШОВИІВНІІUТRО зробИТИ рен·

c!;,f

"

агрегаті

щодня

тонн зеленої ма·

ритмі.

за лсршl

к.1асти 7750 тонн зеленої маси. Особливо внсоколродуІниRно загІн Пt'Лрацюв<~в :}4 серпня. Механізатори }!. Яременко та І. Нулик тр;нпором

в

загІн

1100

ШОВКІВНИЦТВО

нанtвсьиl поля. Він знову .:~овів ле· реваги роботи об ' єднаними сила.wи. П'ять комбайнів і 26 автомобілІв працювал.и

nравило,

си.

1\Ііжгосподарсьний загін ІЮ збиран­ ню силосної кунуруд:зи, створений ИСІ баз! радгослів імені Котовського та хутір»,

ИЯ:\1.

в середньому

ЕФЕКТ ОБ'ЄДНАНИХ МОЖЛИВОСТЕй

,,великий

RCC-2,6 відправили до м!сця за.кла· дання 487 тонн зеленої маси уд­ вічі більше, ніж передбачено зав.::~ан­ Як

комбайном

До .:~ва

гусені

ту­

шовкоnряду.

кінця

За­

порізького коксохімічного заводу. На ~Іісяць раніше строку її поставлено на

сіки и& зимове зІ'іері•аннR. Сг·І.lінно тру;~,яться маши· ністи-оnератори І ван Васи.1ьович Овдієнко ·та Петро Федотович Денисею,:о . Вони обс.l)Гnвують насіннє­ очисну машину Of-4, три навантажувачі зерна і стільки ж зерноочисних ~Іашиц ОВП-20А.

ни~и відо~Jостюrи кочірникові.

БЕЗ ЗУПИНКИ ВИРОБНИЦТВА

На · ~~сіння 1· на фураЖ

60

ТИ•

карбованців.

Запоріжжя.

ких посівних Ііондхщій в середньому по

ві;що·

250

б.lИ:ЗІ>J-;О

сяч трудящих . 3 суслі:;ь нчх фондін еложивання на ці цілі п-ередбачено

викпри­

взамів дають високоnоживні комбікор~"'·

за·

тепер мають усі л:.:~щm· Є\tст;:;а Одеси та об.1асті,

.

Частипу зібраного врІ)жаю зернпвих буде

середjіьому

рех!дний червоний праппр обнпму ИомпартП Україна, вакониому облас· ної Ради народних :tєлvтатів, обл· nр_офради ! обкому ЛИСМУ. до

.1ежить.

завідуючий током.

:завдання,

Продовольчій

обласному змаганні

Велику

й

групу

Одссьної

.1ізнЇщ:, якю1 вона й на·

дек~ш,ка

стежать завідуючий токюt Григорій Пав:1nвич Хилько та о ЛІковець

першу

ві.:~пvскників

разів пропускають ~ого через очисні та суши.1ьнt ма­ mиии. 3а якістю підготов.1сного пnс і в ного матеріалу

СРСР. Свідченням цього є і те, щІJ за nідсумками роботи у лєршюІУ n!врічч1 вони вибороли першість в

щень

прийняла

· ·

по

чотr-r­

комфор·rа­

по -змаганню-чорнобаївців

друзІв

Трудівники ферм району ться до наступної зимівлі Вони

3ерно,

А.

ГОТУВАТИСЯ ДО ЗИМІВЛІ

питання,

врожаю

Т

.

змtни.

Інженер по органіЗації праці.

6у!~JІ районний семінар буряковод!в.

спеціальні

ланки по очистці :зерна. Ро.Jоту- їх організовано в три

л. К.іІЮЮНА,

наших

«Родина•

по

nід девізом «Виробам

тру­ зна­

ПЕРЕД НАСТУПОМ колrосnу

строки

Набагато · ран:ше намітили ви. кона­

J(еиноrо свя:та, сі~ брига:~ ! б!.'!ьше е!! д:1!а.!1!.!7.'!'Я о!>р!:М!-ІХ в!!робнични­ Jt!е, nе:рег:rянувши свої соц!аліс.тичР!

На

нов1

ти свій річний nлан також робітннии бригади А. М. Бірси, як! працюють

Че:р:нов.

PAnA

на~!:!тнли

вити додатново до ни виробів.

Jlо-бу1!ЕЄJ!Ь!н:іго. Я!іЮ,ІН нерують П. Ф. Н~н-олаев , Ю Є. МолодцоБ !а Ю. А.

у

ПЕРШИ!\1?

завершення р:чного n.11ану до 65-У річниці Велиного Жовтня І вигото·

тарно-ремонт­

Щоб n!дго1'v!ати якнайкращІ JСІІ! z:аруню-1 В!:чнзн! на честь

гектарів.

590

дент.

uexy

вельноrо

гадьваназахисних

пресового,

як!

В!1!\она:ння річних завдань. Так, иа­ nрюша.:t, nередова бригада заготІ­

vю: ткжн!в•. У його авантард! !t.;rуть х-сJ!ентя:еи

n!д

А. ВАНІН, г~маАСЬаий кореспон­

зобов ' язання,

ц1.1 широного розмаху набрало couit.J!~cтv.чиe з~1агання n!д девізом <<60річчю утмренР.я СРСР 60 vЧР ·

по:крнпів.

нут.тvри,

в!.:t.!!еДено

РЛПОРТ'І.,ВЛТІІtІЕ

Серед усіх uех:в. ~~!Іьниць, бриrц ! . с:к.реУ.нх виробнични.к!в ~3.В:)~ tmY.iHiЄB!-IX будівеЛЬНИХ КОНСТР"!\'

процея-

120-125'

зерновІ

уеnІ!!.!но вті.І!ити в життя; І!я самові.!!. _!!ана трудівннпя, · •JrY ви ба'!ите І!а фотографі!, систематично виконує sмІин! норми бі.1ьш як на !25 - пrоuентІв. , Фото А. Зарічного.

-хто

день

Гряrсn!й Л~рнт:!йович За:!озняй з сімчем ГригоРІєм 0,1енсандровичем Басюрою. Tenep 111 екіпа­ ж! буду!!.\· -Сіі'І'!'И оз · мі

комунkт.к,а _ люб~в

виробни4ни~~:и

за

еюtонvвали денні нор. мн вироб!!'НУ механізатор

nо.~іпшення

матеріа.л!>ноrо стиму.~ю!Н!!ІНЯ,

внс!ва.'!и

'!'!!

~.!НИХ sат-рат на ~~~~~~~я. npoJІyкuii:.. аv.робничих умов

Марком

Борисеч -

агрегатом

працюють

у

го моря. Зд_раsниня. роз· рахована на п ' ять тис:1ч ВіДЛО'ІИВаЮ'ІІІХ На р:н,

нас. ~_н_ ня на І!.'!ощ! 27-29 І стан о ва -_ корм _х_ удо.бі. В господарстві виділ-ено маmи· ~:~~~~;~_ nри нормі 2 .S НУ, яка відвозиrь зерно на ко~tІ\і!іормовиі\ завод, де

І!t!З·

цІ. · ~еа п!.!!.nриємствах .1еrкоі nромисловості на основ! . Щf!litнoro вІ!ровап.ження 6ригнної форми .,рrанімц!і враu!, ,~tocвiny роботи nерелових . робітникіІІ І!О 3б1.~ь-. шехию 3ОН обс1уговуванн11 ~б.1аднання І 3Ниженню

..

Сnареюш

Ш}'ЄТЬСЯ. 3 початку жнив-82 на тнку

протягом

тижнів

бе.1ьно~ІУ санаторії-nроф!­ .1акторії на березі Чорно­

З цією "!етпю в гоrпп;щн:тві діє зернпсушидь­

доби труд!_вникя радгоспу І ний _ комплекс li3C-10. Все зерно очищається, просу­ ДН~В ВИСіЯНО НаСіННЯ на вс ій 200-гектарній площі.

заро·

.1о роб;тнинові-залізНИ-І· нику Георгію Лопатюку,

озимих і ярих ку.1ьтур Х•lібороби радоспу імені J,оІ\у­ чаєва.

дєсяпІ

:>.Іісячної

бітної л.1ати потрібно бу­

3 міни

три

Менше

· nроцентів

ЗБЕРЕГТИ!------

сезону

бу.:~е

виконано

плани .

За матеріа.1Jами Чорнобаїв­ сьІ«>ї районної rа3ети •Світлий ШJІJІХ». Черкаська обпасть).


*

! e-rop.

вересня 1982 року

4

--------~---

--

Н О В Е Ж' И Т Т Я

ВОГО

и

вини

нладає

усіх

своїх

ста­

рань

з;~Ібностей

Д.'ІЯ

одинадцятJі

п'втирічцІ набагато збільшиться газоспоживання і в зоні дН Броварсьноrо . ~:іжрайонного виробничого управління

газового

госnодарства,

що

охоп­

.тює територію Бровар­ сьного та Борисп:ль­ сьІ\ого районів . За 16 років, .:rня

що

минули

створення

уг;равління.

кого виробничого

Броварського

~~:льйон:в

мІжрайон-

уnравління газового

майстер

по

ремонту

і

р:в

·

наладці

шому

першого

rру.:rиться

з

строк і

-

ЙО.'АУ

неодмінно

високоякісно .

На

нього беруть праиnа;І. роШІІМ

зразном

виконає

нього

Адже

трудаРої

і

.

в

р:вняютьс:я.

він

з

виконавчої

.:rнс·

циnліr: и.

l\Іщннй

гарт свого - ха рантеру

Борис

Я!> о·

Арміl.

На

фрот:: пiLur>R

ще

юааІі'JМ

воював до повного р6згрому •!>:.шисн:ь!:ої меччинн.

За

героїЗм

І

мужність,

Відзначився

ветеран

війни

;-{;

Доброзичливий жився

установ.

·. ;f'JfP Zfl ~ix,

,10Ш'' . .1ЬНІ!Х

я. з

і

,

Віро~>уб.

піснею.

.

дцуть

районного

В

майстер

Буднпку

би .

· ··1-.c:_ -~ · ro~

'. Ш

штнш

Б. Я.

ТРVПJ<ВИ­

даруни?шо

т~:-rй

r-;ультури.

г:пнИ:<ІІ'

тn.в 1 д ? t!

утsорег.нл прац:внюш

управл пня

··nзго >:;~•ли

ссц!ал·стич:;

служ­

за

ВІрозуб.

60-р'ч­

СРСР.

успішне

гсловногn

На фото :

~6 ..1•. " !:'

з•. щг~·

чнсло

с;ап

ГОРОХІВСЬКИй,

авар'йно-диспетчерської

ян:

~б.i af~li1HO · ГО Т12JІІ ' В:'>> ·• ЕГ'--'ОЧс:.~ :ТJ~-!~ПШ}1ТИ ЇJ.· \:2.:-ср: а.тьно-побутсв і .'f'.IOSE. ПРЗГЕУЧИ озна~!Є!fУ·

вік, в:н бере активну учас11ь у само;rіяльному чародному. хорі

:1:- 1 :·то~··!·.

сr:р іі\нr :;ч:н

харанте.·'

на. СВіИ

Gог.'«н·rпті,

; ~'):l)?r:зx.

З юних л 1 т мщ_н_о зди- ~

Незважаючи

т:·нrJ;s

Зс .1на'й

·r · шсрц:,

чир;;о:. Іу

життєрад!с~шй

а

гроч.цян.

.· ;і

на

в :тн'х

ДІ!ТЯЧІІХ

'\наснлі ян: .

1· ор.:rенг:,,и І І ступе­

tронт і . За доблесну працю і ;-р()ШІ-" ·:: , s:v ?К­ ;rивність ~:дост о ївся ор;:{ена Тру;::от;о1 С.1С:З[1 ІІІ ступеня. Б.

.:~'V но'8: г~ов· oieІJe­ Jt;i · ·у селах ' Требухов'.

І

ПІ~ояв.1с :-::

,_ іоях за Вітчизну, нагоро.:rн;еч"іі Червоної З • ркн, ВlтчизГ'?.1;ІОї !''.'\ни Н.РІ і багатьма медалями.

~1ає

ку.тьтурно

У нe.:ra.le;;o~IY 'Е ii"vrньn~v сте~~ть ао

11 нч о.:rержав шд Чі1.С служби \' .1а_ ва;; Ра.Іі1.Н· ської

rобутовпх ШК!.'!,

І<"ю:

вий

:J ~rагання в:ІКОН3ННЛ

зо:в::rа'·нг

бє зпереб'й~сго

І

--~--------------------

без-

1982-

років. нинішнього

1983 До

нафтової

rазоП:pOMIICJJCBOCTi 3

ВОІ

від.радни:vІи

Важливою r.кладовою ·частиною ІІівників галузі публіканська

на

програма

!\рім

ня

сучасних

вптІВУ л.1асти.

вимагають

введення в екс­ родовищ,

методів

і

бот .

вона

соuіал:стичноrо

з11а-

гання-колектив

с.'!уж-

І .

та

газорегуляторних

пункт:в (майстри Ю. С. Ha~IeHU€B Та Л. Г. а

працівянки

також

вІдд!Лу

' rазу,

де

:.тайстра~ш працюють Н. 1\:І. Днnий та А. Б Нетинський. Заслуговують велиІиї похвали слюсар\ Н. Д. Сніцарrю;о,

А..

М.

Рудич,

'ГІ;лно,

О.

Б . С.

Н.

Бохан-

чун, Б. Я. В!розуб, М. І. Аврахов, Р . В. Во.l:іов, А. С. Сорока, ел<>ктрога:зозва р н 11 к и· Л. В. Третяк та П. В. І~('С:-?<-<КО, водН ава· ~1!іі:ш :: гвтомаш;ш

/!..

іІІ. й . Мо~~

М.

:шво стає дедалі важче. Ось Чо)ІУ й стоіть тепер

ІJЗЗ 1' :! З!ІЇЇ

ЗНИЖЄНН"'J ваu;ост:

та

r.:o

r.:01!!:. 3quaз весь наш ко .~ rктнв

усіх

докладає

старань.

щоб\

до·

~тr·жочо вяконати І р:ч­ 'f ЧЙ n.1ан і с:щ!.а.rт:стич­ н! З:Jбов'я:зоu·•ч . В. КУЦ, rодо~rшй Інженер.

Сьогодні на ~'країні розробляє-

пrновно"ІУ з Харr;івськоі області. Початкові запаси «ГОІІУбого пали­ ва» Шебединського, Хрестищен~

ну сировину д.,я одержання

Тепер розробля6Тurя нова тех­ нафти

воrо щення

за

методоч

вп.1огого

nідніма6

·І

тиск, і цінна рідина виходить на

і

ці новий метод випробовується в одному з пластів

го родовища.

fнідинцівсьRо-

Це .усть

можли-

для

рециркуля­

R свердловину.

Ііожного разу лрн поиервенні

Підви­

поверхню. В нинішній п'ятиріч-

по­

вітчиз­

установка

:щову закачуєп,rп

внутріпласто­

темnератури

у

ції. Очищений сухиіі газ зноиу й

мал~в'язкоі

горіння.

перша

няній практиці

rв на поверхню

оі\

:Т?Б!л:,-

Jo-

І<онденсат відби­

рається. І таR .1n ловного вичер­ пання пласта. Новий спосіб дав ІІОЖ.'Іивість збільшити його від­ .1ачу 11 два рази. (РАТАУ) .

роrпо.

·

a.1r

як . сть

в

J>н - --· 1 ·_ · · f ..

ван;іх р()6і т г 1 р и цьо~_·іУ не

ПОВНН!іа стр :•. ї:;даТИ. Бу,;і-

няла

прнве;,уть сю:щ

ні~и. От;:;е , реМОНТ.

ді-

потр:бєн

На

ку::ні

постанr,ву

їх зазначе ': о ,

о6.1Ц -

нання не . піднлючеао ;:р еJіеr:тромєре~і. О!{рем •

<<Про

ЖНТЛОБС'ГО

і

що

об'є::·;и

В!1р l 6НИЧОL'О

пр!!3Нс. ч е ння прий~Іюоть~я в е І:~п лу ~тсш і ю .тише У

. єн~и його не встансs'!~<J·і том·.r В!'ТРДКУ. якщо на ' у рпбоче по:ю;-;; е~-:н я Б_~ ,~ - нrtx ...l ~У в· девані re i н е;:,•1· сутнІ зм!шувач: гар.nчо1 J ро :' ни.

холодної води, м СЦ!' для

миття посу;~у не обтщь:J· вано кергм!чною плиткою. ВІд споруди ві;:rнлю чена електрика . :?ли_в_':!\ бачки

тах

у

туалетних

к ' мн1-

неукомп.'JЄнтовані,

не

_

В. 11АЕЛЕНКО,

інженер Бр~варського віддіJІен:щ Будбанку СРСР, : нсnектор поза­ ~татного. відді.лу місь­ кого

ком · теТ:і' .народно­

ro ко<ітрошо.

. ...:.::::~·~;. :_ ;.. .... :,- ... · І1РОФСПІЛКОВІ НОВИНИ__.!!!=------;

ю• ~~ ROФJ1AIII'08!- Р H~ .4111~:fll .

Райвиконком І пре.зидія райком~' прсф~'n;лкн пра­

Ціаuикlв держУстанов ЇІідби.-ш пі дсумки соц!~л стнч­

ноrо з~tаганюі серед впкоюшмів сс:шщної та сіль­ ських Рад народних депутатів за і nt!cяцtn. Празофлангов!fМ

нпцтва

визнано

супер

винонком

Русанівсьної

с:льрадн

збору

сlльгоспподатк.в,

органІзацією

побутовог:>

обслуговування

трудящ;тх

(голова виr-: онкому Г. Л Нес:гере;шо, секретаD

виконкоми Заворицької, Шевчен;{івської, l{а Jrинів­

М.

Пере:~~ож -

rт,кої

прапором

депутатів.

К

Рябий).

СемrrпслківсЬІ\ОЇ

ців нагороджено перехі;\· с:.1ьсьних Рад ним

І

Червоним

грамотою

му та

райвиконно-

президії

профспі:нш

Райвиконком

райнему дІя

працівник; в

райкому

працівників

що

впевненість,

та Погребінської сІльських Рад наро;:{них де· путат!в. у прийнятій постанові

стр ' Чі 60-річчя утворе ;ля СРСР l перєтвор е: r:;я Броварщини в р ?: йон нисонопродукти в ної пр:щі,

зазначено, що онре:~-~і виконавчІ .ксм!тети Рад пр.1-

ВНСОJ{ОЇ культур:! . зразна­ вого громад сь нпг о по р яд­

цювали

виконкоми

ну.

Требух : всьRОЇ з'їзду

нижче

купівлі

з

п.резн­

Рад, H'l· родні депутати, rрома ,J, сьні активісти доr-;лад~'ТЬ всіх. зусиль для втіл е ння в життя рІшень ХХ'І/1

ІЮНКОМаМ

місця

та

профсnІл;ш

держустан 1в

висловишІ

третє

народншс

врученням грамот райвиконкому :га президИ райному профспішш прнсуджено вІдnовІдно в'! ·

своїх

мож-

Недостатньо питаннями за­

лишків у

сІльгоса­

населення,

HnPC. гідної :зу-

С.

БОЧІЮВСЬІШП,

голова

ра'йкому

спішш

П}~сф­

прицівнш~іn

держустанов.

310БУТКИ КІНОФІК. ,tТОРІR

На НовотроіцЬІtому

таk званого процесу

Т -1(>

;:rитяч;

Ті"Й. . Адже У ;:re - приймо.ння в енсплуав­ яких Еімпетах ~Іr'ноі стС>- ці:о заве•Jш еаих будінІш­ лІ в інпшх вони. п о 'ІОР цтео~т оіі'є:-:т в'. у якій

продуктІв

працювати

п н• .Р

скпоо

вали викачувати «світлу нафту»

ча.'Іа

зн;е

ві!л ь ню; р, ~1-аб'.'ТЬ. заб; ·л и, що Рад а ).fіІ-І\стрlв сгсу 23 с: чня !931 року п р!:>r ­

ливостей. займалися

родовищі в Сумській області

як виливання нафти во­ виштовхування її парою,

витіснення

мо­

С' ' бпlдря , "·с rг:и з ;:~:.си. І х:о

00 ·(:;,-,

Яюцо побувати у <: aM•J· му пuн~1:щенн!, то ст а :н' зрозумі.'ІИМ. що б'Іть ю r н е

сі лишалося відкритим. Спеціа­ :rісти «Укргазпрому» запропон)·­

доо)'ваБться.

·впдога:;ова репресія. НО;lоrія

ЙО!JИ.

з ~оломогою самого газу, що ви­

Зроблено вже чимало. Добре зарско~Іендува.~и такі спо­

'

на

торного nалива? Це питання до­

ін­

й

Друге і

нафтові;цачу ;ї.1янки

r,? :пнющ : йн ої

1;р ?!JИ д.пя полч :-: ::ш­

.'J?H i

дср:nустанов.

Як повністю видобути з газо­ - цін­

еебе

соби, .\ОЮ,

абільщити

в. л;о!іс'НЗ тсп·

та Інше> ли і ;:rвтнч\ ::~о шІі льні 3а· В"РТ і стю rc:Ia:tи до 1 sе ;;есня - ):')-

466 кзр;)mз~НІІіР

ладн~н і

ссrб!·

продуктив~;ост:

«ТеплТІ·І·

звернув

нсж!. п!сочнчки - загальною

во

nІдвищен·

0'~)·~ ~- ·JTc. ''·

;J '.,, ,.

.'!оі:-;о .lяц і я

говорити було ще t?ВІИ - np?UiБI-IIH; ' в дІпса ·, на, Так. на територ · ї не вета- я;;их r.; 'J бачили за п:~и­ новлені каруселі. столи- б~rранннм прнміщенн;;? · ки, гойдалки, гірни, маTpa;rиu я з;;2J3ати І"Н')·

газv.

ЙОГО

·

виr: р авЛяпте недо.1jю! не в!до~;о . НеЕа->е асі не­ - 24 сеРП!! Я ПрО еКС ПЛ,\' · ;:\Ороб·-~н tiy .:ІУТЬ ЛіІ;і3 1 ;!ОЕ : :атаЦіЮ введеНОГО об'єкта ват : ! J;' ."bi:a м :о йбутнХ

природного

СііDаn.'Іеного

"

був п!;Іnис<:Еай 16 тшня. Проте на ае:{ь псревірнч

·ус ' вони внесли ва­ го~шй І!Ішаа у достро­ Fіоае З('.Bejij~ ВОСЬ·

ч!с.і'r:чноrо'~-~ну

у П .Т,:ЗЄ~ ~·-!\Й 'І3 С ТН:{ : бу· не" ··е -;.~Ч : · . :\•!;:Л () ,... J •

Акт ;1ержавної к.J :-.I'c\J. еве.:rення в JiiO сааЕз

ШІ<:·.

вого родовища конденсцт

тенсифікації видобування.

процентів.

І'І,ся 61 нафтове і 91 газове схо­ вища. Серед них нафтові Гнідннці веьке і Леляківське в Ч~рніrrвській, !{плинське в Іва­ но-ФранківrJ,І:ііі, ГдиJІсько-Розі\ишівсне R По.тгавській обла­ r.тях. Га~ :.(ЛЯ нароДНОГО ГОСПО­ ·р\рСТБ11 rеспубпіка поставляє в

завдання по

1

на

:Зо.~отню1: та багато Ін·

.десять процентів.

Справа в тому, що в міру

J

би експдуатацП пІдземних газоnроводів

е~tсп~римента.lьноі

тур­

засобів

шити віддачу лідзс,Іних кладових

,

бідьших

вичерпання пластів добувати nа­

на нафтоі газоносні Це дас·rь можливість у

10-15

дедалі

1

nереможці

-- · - - - - -·-

вість

к~--

освоєн­

на!іближчощ• майбутньому збіль­ на

родовищ

трит.. ііон

один

Ці підземні кладові вже випро­ бувані. Але з кожним ;ще~І вони

«Енергокомплекс».

нов11х

Єфремівtького

6ічних метрів.

комплекс­

, передбачає створення й

і

перевищували

загальнорес­

6

цільова

розробки і

плуатацію

~ького

пра­

І

успіхамн І

nідійш.'Іи

ПІДВИЩУЮЧИ_ ВІДДАЧУ, ПЛАСТІВ одинадцятої п'ятирічки для

1

Все­

І

·

~·;еол в.

. J,1 п '~:\r

n?:~ rІ a "·'' МІСЬ''ОГ'

Іmшата,;

~

'!Е'Чаf:

н~ ;:я г а2" '1ів. те, як з::rають і ПDИЙМ 3 - • у T?!iN.~-, стані генп д­ ють об'єкти в er:cr:'!yaп- :JяJнак _ l' :.>. 'ІН-8 трєст\1' цію.. -:-<Б оо sе.r '-т~· .~ ·.·s:~r :>> з: ·-; в

союзного свята працІв- і нии:~;~

се.'Іа

ний». Уваrу

І

своєчасно

період

ПІ~чІшr-

дорученнют

Пу-комбінату

до:

п:дготовку всіх служб та об'єктів газопостачання до надійноУ ро ­ боги 8 ОСіНИЬО·ЗіfМО·

падrос n;

У

'"1'

.:rn 'ЕО.1 О ПрСJв!д­

мережі. у

комітету народноrn ;; о н~ Еам с ри. ошт\· sатуrені с_т;­ ролю. побував У ):-~тса:~- ни не п ~ Ф<~r 5r внні оЛ~'1· ну-яслах мІсцев о го na::rгoc- ною фС! рі: о!СІ. Не встг.НGd·

' всеб~чну І

снраnленоrо

ко­ ко-

мунально п: .:ІПРИОІСТВ,

заr;лад·в.

щоб

завершити

· д~штренно),

бЛ!ІЗh·"О 80 ТИСі!Ч ПО· бутових газових п~ил~­ :~:в у f!\ИT.l:JRИX бу;ІІ'Н·

с.1ужпть ХО·

тоrо,

садка

р олерів за

. паливом•.

газо­ nункт і в,

95

газrtф!J-;ов<шнх тє.lень , понад 230

на­

та

І

прш::.rнані

«БобрИЦЬ!ШІ ». '. _к _он1 ·_г_·, перевіря ючи .1:~с!а .....

сnожи­

колектив

п'д:зечних

205 ·

дня його заснування. Яке б сипадне завдання не доручили

розпо::rісlЬЧИХ

газопрово;:rів, регу.1яторних

газо­

На

вІн

иубо}tетр:в.

дворових

госпо­

вих приладів Борне Якович Вірозуб. підприємств!

нашого

споживан­

Зараз у містах І се­ лах нашнх •mНонів ;( іЄ більше 1ООО нІло:~-~ст­

дарства особливо великим' авторитетом ~>ОР!}· сrується

з

ня газу ЗРОСЛО У 17 раз:в. У 1!:)82 роц: во­ но с.кладати:v.е 290

ветерана ветеранІв

тячого

високоякІсним

Наш

винп-

п ! д.рЯдн:!Х ·

робіт на сnорудекенні ди~ ної

усІх

«блаr;итнам

nри

ианнІ

)tа

вачів

відста ·

вання

а~~

приємств І

у

допустили

велиr;е

аварійного забєзпечен~ ня промислових під­

краУни. ·В

Авт о.р и т1е т

в

Введено з. недоробиамн

за­

зриву»,

якій йшлося про те, що будівель-

Тепер газова промисловість Радянсьно­ го Союзу nереживає якІсн·О новий етап сво­ го розвитку. Сфор~tо­ вана і діє єдина систе­ газопостачання

«Під

грозою

с:с:бnакитноrо л

ПрО·

кореспон­

денцію

Гос nо А · О р І а

ЖИ'І'ТЯ»

читав

і. rааовоі. прuннс-'1ов4)сті

n

В ОДНОМУ --ПУСКОВІ ЗДАВАПІ номерів «НоВ СТРОІі І Я:ЮСНО

з

fІавтра-JІе.,ь працІвинків наф.. ·овоІ

Серед

-----------------

- ------·-----~------:---·-----

. Президія обкому профспілки працівників с:.'Іь, ськоrо господарства прийняла постановJ «Про під­ сумки роботи профспілкової кіномережі за 1-ще пІврі'Ая 1982 року>>. У ній зазначено, що у

президія

обкому

проф·

виконанні nланових зав­ дань 1 ,соцІалІстичних зо

спілки ського

бов'язань, поліnшенні яності · обслуговування найкращих показників ее · ред кІнофІнаторІв Київ

шила

ЩИНИ

кіноустановки ордена Тру" дового Чер.воного Пpano­ ;J.a радгоспу-Іюмбінату «Налитянський>> імені 50·

ДОСЯГЛИ

П.раЦіВНИЮ~

кіномережі нашого райо­ ну. Понад план вони об с.:уЖИЛИ 12 1 ТИСЯЧ ГЛЯД'l­ 'НВ.

У прийнятій

постанові

цем

працівників господарства визнати

сіль­ вир~

перемош•

соцзмагання.

нагора·

цити Почесною грамотоіО колектив nроф с пілново1

річчя

СРСР. В. ДОСВІТНІИ.


НОВЕ

~ В~еСН1!

ЖИТТЯ

Tnntttинннц't'вo-r ,J.npннtt · фронт

КОМЕНТАТОРА

ЗРОСТАЄ ВІДСІЧ ДІКТАТУРІ

Силосом повняться

траншеІ

І

По ан

маси

кукуруд­

закладають

у силоснІ

щодня:

транwеІ ме­

ханізатори

Режим чі.'lійсьного дик· татара Піночета nере іКи ­ ває на;rзвича йно гостру

тонн

620-800

зеленоІ

радгоспу

соЦіально . nолітичну дев 'ят ь

«ТребухІвський». Начаниста

у

вирощу єть ся

госnо дарстві

907 Лі

на

площl

гектарІв , у тому чис­

на

силос

тарах .

щі

З

-

на

Тут

уже

снашено

бІльше

250

гектарів нукурудзи, значно більше nоловини усієї nлощі. З раннього ранку й до пІзнього вечора безуnин­ но nрацює n ' ять кукурудзозбираль­ них комбайнів . яні накошують що­

~ня по

вози ть

п оля

до

траншеї

по 40-45 тонн :vracи.

-

тонн зеленоІ маси.

650-680

з

Зак ін чивши

вонп

nеревиконують

до~

''"'*'' ' .11'"''· -

дійно

можливість

соЦіалістичному

відремонтов ана

Дуже

до·6ре

змаганн·J

технІка.

орган.Ізували

1

транспортування

іІІсть громадського

тут

закладання

з

вже

нею

Одна

повнІ-стю

зараз

за

вже

о;~;ною

-а втомаш ини.

зеле ним

закрили,

а

заповнюють

вще рть

кришево:УІ.

Пух!вСьн!

другу.

швидно

НОJУ.'І!Одобувнини

роз­

нукурудзи.

Кожний гектар у

·радгосnстщбуду~> О. П. Полюrа. Сво­ Ум булцдозером Т-100 вІн утрамбо­

ні

вує

щодня всю

с·кошену

·•

;;_•_,,;:,;,,, ,, ,..,_,,.._,, , . .,., _ ·

n4драхунни,

занласти

масу.

. гато

планове

тонн

8600

тон н

1

трудяться

М. Г.

-

ном­

Калко

та

сило сн а тран­

зеленої

рудзи

маси

перевезли

ча:гну

нук у-·

вІд

силосування

nо­ рад­

rюсnн і водії В . П. Кузь­ менно, М . В. Онищ:vк,

В. І.

Дідусь,

В. А. ДІ­

ду с ь.

Ч имало можна

буде наба.

-

тисяч

тІ << n9ле

хороши х

nочути

у

сл і в

радго,еnі

і на ад ресу водіїв з авто· підприємст в а . 09063 -

перевинонане.

М . К. Бабича. М . І. Же­ ребця, В. В . Руденна

та

!7rїП! fХ,

Hri

ЯНІ

П ГJ:1. ІtfO JO i:h

тр анспорту ванні маси

з

силосної

значним

нонанням

перев и­

доведених

за в ­

дань.

Напружений

ритм

к ор­

мозаготіве.lь nанvє і біля

силосної

траншеї.

На

ущільненн І зеленої маси позмінно працюю ть М. Ф.

На фото: регат на

М.

вгорі

А.

косовиці,

аг·

--

внизу

розванта жуванн я :.t ас и.

-

Ра лно та його син М. М . Pam'IO, І. П. Шевчук та Х . Г . Шул як. Карм одобувни ки рад-

Висоцьк о го зеле но)'

-

прав оруч

го с пу

Ізвер ·

,

ху вни з) комбай нер В . О .

для

« Тр ебухl вський >>

rромадськ ого

ництва

тва.рин­

пл анують

занла­

Сулима, шофер В. С. j сти 19200 тонн Сахно та бу.1ьдозе рист І якісного с илосу . О. П. Полюга. ·

,

• вІст• з однс ~о ГОСПОДАРСТВА ВІДразу.

доба

була

як

Бу· дІ· вель.ники

·

тільни

ху­

nереведена

в

~~ табори, хазяйнувати на фермах радгоспу «Зо· ря• взялися будівельники на чолІ з винакробом В . В. Стригуном . Ім на ­ леЖало виконата чималий обсяг р обі т по ремонту т.варинницьних ·nрим!­ щен ь.

яни х

у

го сnодарст-

ві більше

:Ю.

На

вІДділнах

радго сnу

всіх пра ­

цювали члени будІвель· ноУ бригади О . Х . Лев ченка. Вони nол;~.годили nІдлоги,

трансnортери ,

nофарбували стіни, на де­ яких

корівниках

перекри­

ли дахи.

Нині роботи наближаю­ ть-ся до

завершення.

За-

~?У.:~і~:~тг:ів- 1

:Колі сний трактор Т-16 1з

цистер ною

пального

зусиль

ве утримання . М. ТОПІХА, секретар партІйноУ ор-

rанІзацІї.

лаграма більше ,

доставили

дощі

пальне .

. nродов-

забунсував. Усією nотуж ­ нІстю СВОЇХ • «Н ІНСЬКИХ

жували

си.н він не з~ііг nодола ти

колгосnу сПраnор кому­ нізму• ІзмІіУльсьного ра­ йону.

н евелику лаго

ділянку

чорнозему,

цю ва ли гати.

розни •> де

дощувальні

пр8

агр :·' ·

·

Вони без

кунурудзи

У

на

цьому

ГОСПОД3рСТВі,

М еліораторів виручив Іздов нй з утrряжною ко­

кей.

зрошувати

пос!аи

плантаціях

передовом у Де

НаЛІЧУЄ ·

ться більш як двІсті но ·

ней, пt.ц, час особливих JІРОЖаІО !це иа

збІJJраиня

CB!Ta!IJ(y

валки

МОЛОТИЛ ЬНІ)·

тqку, · Jздовl

коиеА

І

рааом з лаJV<ою . травспортом

розnряr>1

працюю1 ь Гужовим nідвозя т ь

корми до фе.рм , у nольо вІ стани, до збиральних а J1РеrатІв доставляють

ду,

обіди .

городи,

тут

обходи-

70 - 80

В Одеській

госпниць Д()

ют..

ноня

1

ко- ,

області

у

нІлограмІв

моло-

селекціонер.

во­

орють люд ям ВЯ'Конують

де -

n ЯТИJНЧШ

,

Южно-Сахалlнськ.

;rовести стадо •·

на:-rічено І

,

Споруджуються

І 1 Троє.цьне .

(РАТАУ). І

на

відкуn

імперіа лістич­

ним к6рпор ац іям США, б'є не тІльки по ши.роІШХ масах

яких

трудящих,

голод

І

д ліІ

злиднІ

ста­

ли n ос ті йними суnутника­ ми життя , але й по бур ­ жуазних

ле.ння.

вер с тв ах

гато

сотень .

промисло в их

і

на се·

Розорюються

ба­

ч і лі йських під при ємств

сільськогосnода рсьних

ферм, яні н е натисну

ви тримують

американсьного.

наnіта лу.

В

ЦІІХ

умовах

дедалі б іл ьшого розмаху на6и11 ~ е R Т> )Ч У • ' рух Оі1(;р\· ф :.; шистській дик­ татУ'рі . · У столицІ Чілі ~

Сантьяго

під

лп1уп;о;•І

~ x.1 : 6J., роби1и, свободи! >> відбула ся ц ими дпюш масова д емонстрац ія

тру­

д ящи х І с тудентсьної учні вс ької )tолоді.

Ч отири

гають

від

су вання

та

провІ~них

nрофсшлкп країн и

вима­

Піноче та

сна­

антир обітничого

занонодавства.

Міцні в

є;r н! сть д! й усіх с ивних і с ьних си.1, ЯН!ІХ ідУТЬ

прогр е­

а.нтифашист­ в ав ан гар,~:~і Ч'іЛіЙ СЬН ! КО­

МуНіСТИ.

Єдиним за собом, помогою якого

з до­

д икт атур а

утр имує тьс я

nор и

вла­

к ільність

їх

Не

новими . в'я зня:

арештовано

пон ад

3000

чоловік . Під суд вІ йсько­

вого трибуналу в і ддан о дес я тин чІлійсм: их пат рі­

отІ в за обвину вач енн ям в організаЦії м асо в ої де ­ мон страЦі ї в Сантьяго . З.а повідомленням и 3 Ч і­

нам , р зако; 1 ,

фаши с 'Гс ь.ког о

в икликають

гн : в

та обурення в усьо ~І у еві- . т І. Зростає й ого м і r1ша- . оодна

і золяЦія .

І

m1 ш е

!З сі'ш!н гт он і П ін оче т 1

торго

(ТАРС).

все

Лише в червні було

режиму

, 'v!И, їда.1 ьня~ІИ та к!осна - '

·

населення.

курс n і fючетівс ьх ої кл1ни , який в ід;rав нраїну

Злочини

М 1\'ІЕРКОВИЧ і ~ш в селах Стародубське І •

по­

nраце­

<<n!дривній д І яльності».

ко~о' · J вельн! центри з магазина

пах до 60 тисяч конеи.

1.1 ОО

якии nередбачатиме см.ертну кару і до вічне У·~ Я3Н€Н:ня для в с і х, хто ПІДозрює ться в так з в<1ній

3АПРОШУЮТЬ МАГАЗНІІИ

Ji НИНіШ- , ЗИН.

усьо го

ЛІ, Піночет має при~няти нов ий

Н. ПРОЦЕНКО,

зоотехнік

як

тобто

Злочинний антинародний 1 антина ц Іо н альний

ми.

,, J:І 'пшенн я го колгосnу «Бостон•: в "' . селищ і Но глини вІдн:рив в!дтв~рення '' '··'1 • І nле- ся сnеЦі ал І зований мага . ній

здатного

ють ся

.~ ,

M!HHOl, рО~ТІІ ..

чверть

зро стає

с трі в СР СР п п о розви дбання nродовольчих то­ ТМ< коня рсн ~ rю.тоблено ~арІв рибалкам НівхсьУо3аходи щодо

· біл ьш чолов і к,

жертв . Тюрми і нонц ен­ rраЦійні та бори nоповню­

вирушають в ідповІдь на по с танов .;r доведеться тепе.р витра ­ Доставивши кол- ЦК НПРС і Радп Міні - чати багато часу на nри­

у поле. го

в

інш их робі т . .Утри· І

ться лише в п! йок за день .

nідвід

ніж

11

над

ще

деи'І'.

ньодобовl надої молона над по П групі· становлять 13 ка. кілограмів , або ' на .4,7 нІ-

сятни

ПОШ. АНІ

Рунотворн!

А. КОЗАКА.

роботи

д і, є т е рор і м асов і р е n­ рес ії . З кожющ дн ем

кореспои­

Прапор на щоглі

мання

КІНЬ'

громадський

ниць теслі І . П. Топ lха , І . На щог.1 1 ·бІля мнтор н сеоредньому по госnода р­ А. М. Магдич та Інш!. / радгос nу «Зор~» пІ;rнято с тву. Старанно nрацює 1 БудІвельнини роблять в се ~panop трудово ! с.1ави на Н необхідне для того щоб j r есть ;rояркн Лари си аталія Аврам івна Прохудоба вчасно була' пере · 1 Петрівни • :VІ е.'!ьннчун з ценно а бриг,ади J\9 5. ведена на зим ова - с тійло · 1 бригади .1\~ 1. Нин і серед - Щодоби вона одержує по -

е ЯКЩО ПІДХОДИТИ ПО-ГОСПОДАРСЬКОМУ

у

ви соко­

Н. КОЛЬЦОВА,

·Фо трє по р та ж

а буді­

Теопер у -країнІ не мають

шея'> зайнято пона д 20 автомаш и,н. По 860-500

-

завдан11я

процентІв,

20

вельНі · роботи н11 56 процент і в . Б езnерервно nідвищуються цін и , · з р о­ стає армІя безробітних.

н а­

Ритм ІчнІсть роботи ме­ ханІзаторІв забезпечують водії. Щодня на маршру­

них в и - ·

дає в середн·ьам у по 380 це нтнеnІв зеленої маси. Як nоназуЮть nоnеред­

на

тонн начюш с тої заготов­ ляє щодня і екіnаж у

байнер

роб-

в антажує бульдозери.ст Із уnравл'н­ ня механІзацІї будІ,вництва сУнр­

щодня

траІіторu с т Л. П . Возний .

лять усе для то го, щоб без най:vІен­ ших втрат зібрати дор ідний врож ай

сюди ·

н аван-таженІ

Іх

тварилни цтва . А

яні

ста новищі

ек оно~1ічногn

кошують до 360 тонн зе­ леноr ма си. По 260- 310

ранно

ги.

nоруч

під'їжджаmь

nроду ктив-

дві

виконує.

складі А. Г. Корнійка та Ста­ О. О . Самохвалова.

КОЛИ б уде ВДО СТаЛЬ ВИСОКОПОЖ!ЦІНИХ нормlв , тодІ б удуть І впсон і надої молока, І велинІ nрирости жив ої ва­

куку­

рудзяної маси в траншеї. Неnодалік молочнотоварної ферми одну тран­ шею

нарощувати

щод.ня

новського,

ведуть кЬмбайнери М. А. Висоць­ :кий та В. О. Сулима . ЗміннІ норми вони виконують бІльш m< на 150 nроцентів. Успіх в' роботІ забезnечує висока nрофесійна маі1стернІсть І . на­

у

По

в

-

ГІром ис лов о с т ; й сільс ьк.J ­ го го с nод арства . Ли ш е з а ос танній рі к промислове виробн ицтво снаротилось

екіпаж у снладі номбай­ не-ра А. І. Григорчуна та трактор ис та А . П . М али ­

розпов!,.1ає директор радгоспу Є .· Ф . То:УІіН, ·у сІ свої си.1и nереключ или на зби.рання кукурудзи. В ро;rила вона у нас неnога но . І :-.tи ·шр !ш и .1и створити т аний заnа с нор~t!в, юшй нам дозволить забезпечит и не ш.ше ситу зимівлю худоби . а й дасть І

Перед

завдання .

норми

щоденно

хлібозбир ання,

трудя­

всі

ведені СумлІнно трудяться І •водіУ В. С. Гоцак із шиноремонтного заводу, В. С. Сахно І М . І. Бондар із рай­ сІльгосnтехн.іни та · багато Іншнх. Своїми автомашина~ш кожний пере - .

ударно

механізатори,

я

банкрута. З овн і шн і й б орг досяг н.ебачен ого в її істор ії р і в ня 16 міль­ ярдів дол арів. На . гран! крах у ба г ато галузей

уже

ться

за­

влади

фаш и с тськ ого путчу нр аїна

фінан со в о

зан л адено 8000 тони цІн­ ного корму. На косовицІ кунурудзи

n і с:ІЯ

ним

оnинила с я

У

-

траншею

ро кІ в

результаті . збройного

пло­

гектарів

207

екон ом і чн у 1 к ри з у. Че рез

-

хоп:Jення

гек­

600

снашеної

силосну

ху.

З CTOJ)o

......Ц8.

колонкл

БУАЕ СИТОЮ ЗИМІВЛЯ

У радгоспІ «ПухІвський• сзеJІенІ жн ив а'> досяглІj, найбІльшого розма­

*

року

1982

.~о вжує

с а мперед

ІJ\ЯНі

і

пі дтримnою. воєнн ою .

р е п рес ії Не

· зломити .

sсе­

н а­ Але

М ОЖуТЬ

волю чілійці в ·до бо ротьби з ф ашизмом , п ро

·

но р н стув а нt сь

' !О кровп тел ь с твом

Лчнок

у

про-

що n ер еконливо св і д­

ча ть їхні ант нJІІкrа то.р сь­ кі вне туші. М . ЧИГИР, оглядач ТАРС.


·зустріч

ІО.Н МуаеІ

трюфе .,ями•

НЕДІЛЯ.' IJ ВЕРЕСНЯ

фабрики дитячого

·

_.ефон

ПВРША

ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

нею

1.00 Програма 8.46 Творчість

життю :~> ,

сЧас•. народів світу. В'єтнам. П•редача 2. 9.20 Прем'єра документальвого

при­

60 - р І ччю СРСР.

ут­

телефільму

Ведучий К Бdрод ! н багато u ! кавого ро :юо­ про

р;цянсь~;у

9.30 10.00

пІснІ

Ве .1икоУ в!йни, а

та

кова

·

ра ЗП '1

З

BI!K OH<J B·

ЦЯ~ІИ

сп ів а в Р об ! тн ил!

дя:к ува .l н

1

рад ! сть

І<ІВlТИ.

Б f.'C h зн ,1. щир о nо ­

артист а ;~

за

п о д;~ р у в а .1и

Н . АБАЄВА, швачка.

8

знаку,

Та втеІ\.1а :~сrашнна від грози .

(Он :кудІ~ -::; до Лцоги втек .1а : ) Теnдий х.110. Зеленоока жінка .

S'Існіє

Слова

обрій

Проміниться А 1

Се-оед

Фето В. ПооІМІІІІІtL

багатьох

:л ікаn·

якими

К()·

вміст

вl,

холестертrу

в кро­

o;rlя :мо­

Зараs та

сереJІ.

раАону

кв11ткн

реr

населеІІНІІ

JІ,ругого

ДТСААФ

І

шІв

на

с у му

б о ванцІв .

В

1 томобі.1Ів

томv

qислі

збі .1Ьшено

ма .1ьниА

уві сні,

·

nlcи~r.~

.

КВИТКІВ

року.

80

JІ.О

аар­

~20 ав·

ні

виграш

форма pea ,liзauii А ДТСААФ

,достатньо

сировина

є

ку-

захворюванні

:zюднни

ПІдготовлена

лікарська

nовинна

сюrада·

тися з добре висушених t<урудза. . цією тяжкою недугою. шовковистих · ни· Там . де вирощувалась Цlлющ! властивості ма· м'яких червонясто-буроrо. UЯ :КV.'!ЬТу ра·. мІсцеве Н'І· ЮТЬ СТОВПЧИ•RИ Ж·іНОЧИХ ток

се.1еіня здавна знало П суц~ і ть ц.lлюші в.'Іаст~востІ. На- рослин. при:клад.

на

Н;~в:казі

вІд-

виходять

кукурудзяних nри цвlтінRі

які

а обгорт:кн. ка·

:ва!' а чо"1ов ічих· та жіно- чана . Екстракт чи настій чих судвіть кунурудзяиих 3 стовnчИкІв качана має рослин застосовують ЯІ\ властивість розчиняти й t<ровоспинний за с Іб . За руйнувати деякі каменІ, нашого часу а кукур у дзя-

що мІстяться

ють

ну

И()ГО крохмадю r .1юноз у ,

вирn б:rя· хв о рих . на

яка широю

:винористов у ється

д .1я

:внутрІsенного

введення

чи

би,

органІзмі

жовчнокам'я·

с ечnнам ' яну

широно

ться

в

як

хворо­

внкористову -:-

жовчоrінний

та

золотаво-жовтого

>J(о:втого

чи

кольору.

h-укурудзянІ

яснJ­

СухІ

стовnчики

слід берегти вlд зволоження: При появ! сиросrІ пІд час зберігання стовпчикІв

Іх

сечогінна

знижуєтьс11 ЄТрСЯ

на

У для

і

дія

перетворює ­

nроносну .

;~о~ашн і х

умовах

nритату вання

настою

використовують 1О-. 20 ' ІфИ .'1 і куваннІ багатьох сечагінний зас І б. грам і в кукуру.=~зяних tах!Орювань , присипки, Заготовляють ~'ХУРУ.:\· rry;ypy та інші препарати. зянl стовnчwки nl;~, час стовпчиків на ск.1янку га­ рячоr мди. Зберігають :Кукурудзяний екстрант достиганни качанів , почи­ настІй не довше трьох

._по6ічний

продукт

ма.1ьного

крах·

виробництв'!,

одержуваний

ш .1яхом

ви·

наючи

ласті ,

з

мо.1очноУ

коли nри

стиr ­

l!адавдю·

ванні па л ьцем зерно вид!·

n&ровування води, в яІ\lй .1яє бі.1 у рІдину у вигля· герно замоч у ва .1ось перед иодрі6ненНЯ)І, застосо-

~ується

при

пенщилін у ,

виготовленнІ стрептоміЦ и н у

та інших антибіотик і в живильне

ЯІ<

дl молока. В nей ча= стовпчини мають найкр<~.·

щі

лін у вальнІ

в :Іастивос­

ті , а їх видалення не зни·

жу є вр о жаю 1\ук у ру~зи.

сере.:~овище для

Н у к у рудзянІ

стовrrчю<.і

дИ .

хr>онічн n г n

лення ЖОВЧНИХ nеч і нки, інших

з ап1-

Ш ,1ЯХІВ 1 захв о рю­

.=~ають.

ровину, кукурудзянІ стовnчики охоче прийма­ ють ус! nуН:КТИ ПО заГО ·

ПО'JОр·

~ir/1.8 вl.дкладанню холе- н ! дl та зІпсованІ частини. с:терину на внутр і шні'< ЗІбранІ стовпчики висус:т!н:ках кровоносних су· шують у зат!нRу па по.JЖИН. Тому вона є хоро- вітрі ' чи в провітрюваних mим nрофі .1актичним за· ес6ом проти атеросклеро·

Значно

r!J.

•НОВАЯ

знижуючи

ЖИЗНЬ• комиtета

УкраИНЬІ,

городскоrо

рОАИЬІХ

.!lеn у татов

равнском

вьrходит

дарських

наук.

рівномірного

БроварекотІІ

ФЕД.ЯІ'І.

rо­

(На

1937 ro.:a.

иа­

ух.

.ltІПІ ВЬІ Х Ода : втоrиик . среда, nJІтинда, с:уббота. А.Арее редакции : 255020. г. Бровар~>~ Киев<SОА ІІОJІІЦ:ТИ,

ул.

Киевская,

154,

·

вису-

А.арееа

Ре.ІІ.акnІТ:

nаІ>ТИ>І

Советов

области.

аnрелJІ

М. ІНШИН,

Для

Е.

17'

рос .1ин .

сtльськогоспо­

райониого

е

лікарських

кандидат

в

КиеаскоА

Редактор

тівл!

nрим і щеннях, рQзклавшп їх nухким тонким шаром.

Комм у инстичеекой

Я3ЬІКе).

rазета

оргав

-

)еоІІского

Як цінну лікарську си·

Те.,&фоик:

25502~. м. БРОВАРИ ВУЛ . КИІВСЬКА,

ре.!Іактора

ра­

Г.

Т у мавова .

д.,я

всІх.

nравопоря.JІ.ку. ДнІпро.

селааа

гаsети

nрацІ•,

Концерт

радянськоІ пісні . гаsетн

сСокІл•

2 20.45 • 21.00 21.35

з

1

На

сСоветскиА

спорт•,

комаНJІ.В

-

перІоJІ.н. добранІч,

ПНР,

JІ.ІtиІ

дРУГА аАГАльносоюзнА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО

ви.

«КИ.ІВ·

радrоепів

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І НА

Імені

квитки ,

а

Гірше

rрошІ

nоставлена·

·8.35

ця

ше

квитки

д.1я

А

·.

18.15

ФІ .1ьм

еВІАна

21.35

Фі .tьм

22.1.; 22.3ry

Чемnі о нат

ІІQа.

f

1

серІя . сАнJІ.рІй ~~e.ta-. кий• . Частина nepшL 21.00 Програма •Час•.

еВІАна

І

ІІІІJ1118,

серія . Частина .ІІ.РУrL (;ьоrолнІ у світі . к оr

. европк

1 -

ат .'Іетики.

ПРОГРА ."'А VКРАТНСЬІС«)І'О ТЕЛЕБАЧІ!НН1f

10.00 Акт у адьиа 10.35 •доброго Му з.

камера,

вам

ІJ.fiPCI8'••

сЗамок

..,.

ewpua, 4

·:u.

фільм

д~нтІв».

с ШкільннА Історія .

11.40

f. -

па• .

Вистава .

20.45 • На добраніч, J.Ітв1а 21 .00 Програма •Час•, 21 .35 ПрОJІ.Овженнк -. дРУГА

~

)'

НовиІ!и,

-4

ЗАГАЛЬНОСОІОІВА ·

ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛІ>ИОfО ТІІ JІЕБАЧЕННЯ І ПЕРІ!.!І.АЧІ НА КИlВ ТА ОБЛАСТЬ

8.00 ГІмнастика . 8.20 Науково-попул8рввІ ·~ • По.1Іrон - уск плавет&а, 8.35, 9.40 ІсторІк. 8 кл. 9.00 На у коао-nопулкрниІ ...... «ГранІ

творчості»,

9.10 Російська мова. 10.05 АБВГДеАка. 10.35. 11 .40 в . І. ЛенІв.

сІІ&Іr

тійна орrанізацІя І ва~ на л Ітература• . 10 u.

11.05 ·Життя науки. 12.10 Учителю - урок .,...., І кл. Передача 2. 13.10 Пое3Ія К. КулІеВL 13.40 ОрІентуваннн ц 111a1t1t вост і.

них

кІиогляАача.

телефільм nревосхОJІ.И·

•. 2

Великоrо

бІографІк•. Фільм 4З-А сJ?ік 1959-А•. 19.10 Юноnрограма .

20.00

ВечІрня

казка .

сДвое

дРУ·

sfв~.

те .1ефільмІв,

17 . ~5 ..:1 ине

18.10 18.20 19.00 19.4.> 20.00

пісня.

Довідкова Чемnіонат

МІжнародна панорама, Вечірня казка.

Ф у 1бо.• •динамо• (М­ - •Торnедо• (l(yТafct),

2 TdAM .

20.4';

Док.

на

21 .00

· те.tефІл•м

березІ

сОстрІа

пустелІ•.

Пр о rрама

сЧас•.

21. 3 о Р. Отко.1енко. те, наші · тата•.

сЗJ.р~ ТмеІі&'ІІОІ

ва.

Заrуб.,ену

круг.,у геj'бову

печатку,

видану

кодимерськиА• Дарницьким сnсціадіз ова н им вомолочннх раnгослrв Miнrcrep c rвa р а д г ос nів

недійсною .

.Заrу6.1енІ .

с.1уж бовІ

BІ.:UiJIOM H<r ІМ Я

за ,V,

слуаба. СРСР 1 тesfc7.

ва І

серІя .

До 6:;-рІччк Жовтня . • Наша

004821,

лосв 1JІ'J е ння ,

Сердюк

Н.

П.

за

вважати недійсними.

в и даf/1

радгоепу с!~ трестом 1180'1811 УРСР

'

Ки Івським

......, 004948

.aaaJitaq обJІф\-.

Сущевко

JI

·

:В.

·- - - - ·· ..·- - .. ·---~--' За!)'б,1 еню'! nилдом на Ім ' и Ковальов ої . МарІТ ІванІвим 11 вrд 23.02. 1974 р о ку. вид а ннІ\ Ржищівським бу,U.

:N• 2~7309 вельним

И".!!~ке

Об,;ем

Суnутник

тельства

організаторську т11 · аrІ­

- 19·3·R2; sасту nнкка редактора, віддІлу nартІАиогІІ жвтт• 19·4-47: в і дnовІда.1ьиоrо сек!)етаря , вІз41.ІІУ Сі'1ьеЬІСОГО ГОСПО.!ІІрС~ВІ 19-3-18; кореСПОЯ.lеRта місцевого rв.і!ІО· коuеиия 19-3-1>5; в1ддt.1Ів промяс.tовостІ, листів 1 маеовеІ робо. ТІІ 19·4·67. Га3ета акхоJІJІn 1 аІвторок, середу, п'ятвиЦtО, суботу,

у

Ху.."ожніІІ сА.ІІ. · ютант його

nер!!ИЯJІИХ ор­

О6ЛдСТІ,

сТВІІІ

неймовірне . казки. сАк­

·-

18.5S

таuійно • nроnагандистську роб о ту І зобmsатис:ь бідь. ших успіхів у реадІзаціі л отереІ . В; ЗІНЕНКО, голова мІськкому ДТСААФ . ·

КИТвСЬКОІ

фІ .. ьм.

Іб.ЗО Концерт JІ.ИТJІЧИХ худож­ ніх кодективІв ЛенІнграJІ.сь­ коrо мІського Палацу nio· нерів І шко .tярІв. ·

Не знайш.1и ми иеобхід· ної nі.::примки І з боку де­

ти

(скрипка).

19.20

nовJІ.енти.

15.45

розnовсюд­

ження .

Комітетам

Грає .tауреат VII ~ родного конкурсу Ім. D. І. Чайковського в. Му.І!оІІІU

маль, дракон І принцеса•, 14.00 Науково-nоnулврвІ ~ 12.35 А.1ьманах с Пое5ІІІ•. Пуш­ • Подорож no · УМО."І •Озера Тракаю•. кіму ПРІІС88ЧУЄТЬСІІ ... 14.05 Си .tьнІ, смІливІ. сnритнІ . 14.35 Осягання кл асики. 14.50 Му ..ьтфІльмн сСон•, еЛІ· 15.20 Новини . 16.1; М у з . фільм сНароJ.вІ аро сові а:азки:t. тинки•. 13.15 РозnовІдають наші корес­ 16.50 Програма .аокумс~

д?сі 'не. одержа.1и ,,отерей­ НІ

ХуJІ.ожнІА фільм час•.

Очеви)І.не ІІ.Об В rостах

радг о сnах «П.1осківський:~>, імені Докучаєва. на n.,ем­ nтахозаво;:rJ «Pyl!RJІJ> , Богданівській nтахофабриці. яких

ПЕРЕдАЧІ

ОБЛАСТЬ

nерший

10.05

в ПМК-15. СПМК-1,

nредставники

ТА

сІ(ІJІьце

здВ •lИ в міськком ДТСААФ.

сnрава

КИlВ

ГІмнастика. Науково-поnуляринІ Юпітера• .

1.00 8.20

Кірова , «КрасидІвський:~> та інших . Тут ще в лИnіІІ роз­ nовсюди.1и

J1S181

сТрв

19.00

«Мазепа•,

сМарина

раАІ!ідь-

nро~жит.lоб уд:~>,

Тиаrао

.1юдІї д. Шостаковnа:~>. Наш can. К о нцерт болгарuкоf • РОJІНОЇ музики. 18.15 П.1а11и партІі - ПJIUB . . . роду . c3eflf .1JІ сибІреІокаа, 18.4.; СьогоднІ у свІтІ .

приа

госnтехніки . автоба!Ін N2 3, cneuPБY, трестів «Бровариш.1яхбуд:~>,

sемJІІ.

17.2.5 17.5.;

сПрав.

об·

комуна.1ьиоrо

,,аднання, ПМК-5,

рІдиІА

12.10 С тарти надІІІ, 16.00 Новини. _ 16. 10 •СрІбниА .ІІ.ІвІно-, 16.35 Дnк. телефІл~оми.. Ії.Іn КонцертинА 3ал с.!ІІІ;..., ба • . Красноярс~окнІ UA с а мб.1ь танцю Сибіру, · 18.00 Телефf.1Ьм сДо sІрок•, 18.30 Муз. фі .tьм сДе к~ l8t

l7.45

кої Украіни, заводу иестан-

дартного

·.·.

сЗвІs,QІІа,

ФІ .1ЬМ·І<ОRЦерт

17.15

во­

«Укргазпрому:.

• 11.00 Актуальна камера. 19.80 Хокейний турнІр ва

РедаВтор Є. ФЕДЯИ.

1541

І

Програма сЧас• . Прем'єра телеавставк та Олексій• sa ромапом • · за,.ати сВузо~и•. По sакІнченнІ - Нови•

rані заи і й товариства необ­ хідно вжити заходів дл я того . . шоб вміло noe.:tнvвa·

та

~,н:ть

видаляють

воду nO\IOWO~I метадур· гіі імені 60-річч" Ра••нсь...

рого

вань.

запо-

nідnриRК: за-

Застосовують екстракт чи настІй з кукурудзиних стовпчинІв за рекомен;р­ цією .11каря ддя .'!ін у ван­ ня хвороби Ботк і на , гост­

зривають чи зрізують з качанІв , ретельно Іх огля·

який

ЦІІ осо .1иво таких емств та з~~~дів,

яких і нших nі.:пrри!мств І організаuіА, керівники ІІКНХ ВідМОВ.lЯЮТЬСЯ DОЗnОВСЮД· ж у вати .1отереt ДТСААФ .

tІJІlсенних грибtв. :Кукурудзяна олія мі~· лецитин.

орrаніза-

б

mуаа.вин nід час: суІІІlанн 1х нео.=~норазово перевер­ тають.

вІ.:~омою

nи__танні первинні

На

18.

.

Т е.tежуриаJІ

ча л ьника

журвалісти JІ.а•.

·

Треба CKil!aТW, 1110 .ІtОбре доnомагають нам 8 n•ому

ституту

15.50 16.3.;

12.30 Концерт . 12.55 Художній т•лефІльм сПІвнІчний варіант•. 14.15 Слава со.цатська, повІтннй». 15.15 Муsичиа мозаїка. 16.00 для JІ.Іт•А. ХуJІ.ожиІІІ 19.00 •Актуа ..ьва камери, 19. 30 Те.1ефІ.1Ьм . . 17.06фІл~ом НашІ сЦиркачевя• гостІ. РозповІJІ.ають 19.50 П. І. Чайкоасьиt. с.М..М.

,1отере

И.

авсам.бл10 ·~ TYPKIIIIUC:.UN

танцю

11 .20

Тм•розповІJІ.ь про п•тровську мІлІцІю,

карбованцІв.

Вистуn

Актуальна камера. Сьогодві День працІв­ ників нафтовоТ І га5овоУ промисловості. Вист у п ва­ О.

. закдадІВ, Pllll· ro::niв, а також через кіоскн «Союздруку» І ощадкас

Гуляєва

ЧоловІки.

10.50 СтаJІ.Іон 11.1<1 Со .,дати

іх nродаж через nервин організаціі товариства

-

артис­

10.00 10.35

ньому виrра-

бJІ....а. сІу.Іиt ·

високІсть!•

По закІнченнІ Ноннвв. Новини. . ... Спос іб життя 114.1... ський . Док. фІЛЬІІІІІІ сПОРУ" з тобЬю•. , сНаІбІл•ша ~ бота».

вбІриа

ПРОГРАМА УКРАУНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Макси-

грошоанІ

Основна

сходить

лейбо .. у.

с Во.лrа• Г АЗ-24 , • :Жигу,.І-2101•,

• Москвич-~ 12•.

Ю.

Ваша

14.30 14.50

команд .

бачення І Всесоюзного .І.Іо . МІжнароnниА турнІр а

rp)Ll\>18

20 . 000 . 44~

матч чемпіо­ футболу се-

вароJІ.ного

СРСР

22.45

.1оте­

1982

вІnбу.іет•с• 18 цього рок у 1 КиuІ . . У !\Yne розіграно 7 . 6~n.(}OO

Концерт

nра-

гаsовоУ

Академічиоrо оркестру ро­ сІйських народних Інстру­ ментів Центра .,.ноrо те .••·

міста .

. виnуску

СРСР

Тираж

І

мо.tодІжяих

та

рnзnовсю.ІІ.жуютьс•

евітанком мkто.

ристуються в медицинІ. , же бути реномеядавана 1 ,дуже важливою , але не- як ;l інува.'!ьний засіб при

s

Му­

для

Збірна СРСР По .,ьщІ. Проrрама сЧас•,

ДТСААФ

КУКУРУДЗИ

кукурудзяна

ВІдбІрковнА Евроnи

21.00 21.:16

·Лотерея

ЦІЛЮЩІ

рослян ,

.,истами.

програма

ред

ФІ.1ьм

готовІ .

рис.

му.'ЬтфіJЇьму.

вашими

сЧас•, тварин.

далека І - дітям.

сf ,1ЬСЬКОГОСПОJІ.ІРСІоК!ІІ'О

цІвникІв нафтовоТ ПРОМИСJІОВОСТІ.

· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . : : . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . \ ПІ.:шриємств,

~\>І(ИХ

Пр•м ' єра

За

світі

ного

кІRОПОJІ.орожеА.

sичка

У

10.20

кІоск.

нату

В. КОВАJІІВСЬКА.

ВЛАСТИВОСТІ

К., у б

Проrрама

15.25

гоJІ.ина.

сТрав ' яна sападинка:. . МІжнароnна панорама.

19.25

с3апорnжець·968М• .

с:ерц.і ' :внову

МуsичниА

Горького .

композиЦією.

ца .1инІ,

Син . усміхнувся

tx

все ясніше день день за днем J'liтa роздму х ують, ие студять. Сдова 6ринять. nечуть воrнем. С.~ова бОЛЯТЬ М~-ІЇ у rрудІІХ.

·---..

сРаІІ­

пошта:..

СІльська

18.45 17.45

с:к)·:rьптурвою

Микола СОМ.

ЗЕЛЕНА АПТЕКА

Сою­

Прем ' єра фІльму-вистави сДІти сонця•. П'оса М.

18.00 18.45

.lerl\o, славн о їхалось пот ому, Не б у.1 о нІ в і тр::. ні гроз и. :\! с> В іЗ .:(ОМ У Ї Ха ЛІ)С Ь ;:tf1;:tOM y , І в ;:уші сn і вал о сь: К :: І1" !1ози.

Нуйвози .

Гр у зинка ,

12.30 13.30 14.00

прмк­

рив, з сестрою ЛибІддю ва берег св­ вого Славутича. Подовгу милуютьс.ІІ КІІJППІ І rостІ стмнцІ Радянської Україин цtвю

Прине с уть вІдерце М(J :ю н а .

Зупини.1ись ~ш ni.=~ .1 е н І нг р цом

аа

викуван1й з мідІ .11од\ї Кий, Щек, Хо­

П о лу ниць ко р:шнка.

Хмара чорна р оз ро .:~илась градом,

спорудженому

том ску'.'Іьптора, народноі-о художви­ ка СРСР В. Бородая, І · заслуженого архітектора УРСР М . Фещенка. Не· · ІІхов з глибнии вІків . припливли ва

.'\вф с основи й. Х а Т<\ к р ай се.1а. Б і .1я х;~ти :~ звnнnова криниця, 1В мене теж п і .:~ Києвом така ! ) Ях ~ а ди п а п рос ите напиться --

КУЙВОЗИ Не . заб ул ась рІч е чка

ному

Банка меду :

З ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

'У се:Іі . що зветь с я -

РаJІ.ІІRському

мисловості.

У дні, коли місто на ДніпрІ евит­ кувало сво.; 1500-річчн , у пам'ятІ,. •'Іюдей знову ожили слова з <<ПовІсті . временних літ»: «И бЬІло три бра­ тьн: . єдиному нми Кий, а другому Щек, а третьему Хорив. и сестра их ЛЬІбедь. И створита град во имя их брата cтapeitmero и яарекоша имя ему Киев~. Так передав для своїх сучасників І нащадків лІтописець Нестор стародавню легенду про за­ сновників міста. Нині Іх образи втІлен1 в пам'ит-

Зак!нчи R с~ к о нц е рт Піснею <t !lla.1a Зf' :ІІ .1 Я », Я:КУ

Сяужу

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

8.00 8.45

9.45 ПІсня

Бу.ІІ,RЛЬRНІІ .

8 II!,ECifl'

ПОНІ!ДІЛОІ(,

12.15 СьогоднІ День nрацІвии­ "'• наФтовоТ І газовоТ про­

R і тчн :шлн о ї та ко ж наших

днів .

верши­

11.00 сЗJІ.оров ' я•. 11.45 Му3ична протрама

п іс нІ

cet!ff ~!.. 110•. { H.IU"). ·

Із

ПЕРША 3АГА.1ЬНОСОІОSВА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНО~

sуІ

зику . Патl~І сnлІстна :НиУвськ о ї ф :л арм а юї В . Слуuька у с у прово · Ді КОНUf'РВІейстера Б . Наца яннан :1.1 а д о-

!!ОЕ:ннІ

«друга

на~.

му ­

88

сПолюванвв

полІцІУ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗН.\

три:котая.-у вІдбулася лекцІя-к о нцерт «З rтІс·

:е!в

·

21.00

у• черво­

куточку

~ерхнього

свячена ворення

~

Прем·ера фІльму-коnерrу сМсдея ДзІдзІrурІ•. Проrрама •Час•. 21.3~ Прем·ера хуJІОЖИЬОІ'О ~

лефІльму

Нещодавно

по

...

20.35

ПІСНеЮ

иrt,~у

_,.,

вазовськоrо .

І

бІли

картинну ra4e~ ~ ~

619М .

І

т~хні ку мом ,

Пе•ать

nео а rнь.А

вважати

в,.оокая.

ли с т .

Тираж 11940 •к•емп ,,яр о в. З"" . ' 34 9. Бромрская тиnографня Киев· скоrо

об."Іастноrо

делаu

к~ .1ате ..1ь~тв ,

книжно_!!_ торо Іfв.1!1.

фин: 2;;;~Q20. об.,аетн, ул . фов 19·4-37,

vпраи .1ения ІЮ.1и ; пафии

A~ r> e r

г. Броварьr Киевск ая,

no н

rнnогра .

Ки е ве коА 154. Теле·

·

нед і йсним.

Інд е кс 61 961 . Друк анеІІхІІІ.Обсят ·_ І · др у кований . 'IPJtYIU. Тираж 11940 при м іnннків . Зам.ЗМ9. Броварська

дру ка р ня

о 6 .1асноrо

ун р аn .1 іЬіня 8 Jf .1 3 RIIIf UTB . пn .1 i r 11 ~<J:'Їі

т o p r i R.1 i.

м. вул.

Ад r>е с а

Б р n вяр и Ки ї в си а.

Ки'f&С!ЬКОNІ у

cлt)asaz і КИК·ЖКСІО! др у карнІ: 235020,

·.· ·· У вської областІ, 154. Те .,ефои 19_.-31,

142 номер 1982 рік  
142 номер 1982 рік  

142 номер 1982 рік

Advertisement