Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАRТЕСЯf

ОРГАН

ПАР Т 1 Т . УКР А ТНИ, МІС Ь К О ГО. КОМ І Т"Е ТУК О МУН ІСТ И Ч НО Т РАйОННОI РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКО'

Гааета виходить з17 квітня

року

1937

ом

• Вівторок, 8 вересня 1981 рону •

142 (5281)

2

Ціна

КОП.

е=::::.

у ЦК КПРС, ПРЕЗИДІІ. ВЕрховноІ І

ТРУДОВА ВАХТА

РАДИ СРСР, РАДІ МІНІСТРІВ СРСР І ВЦРПС дєрп-;авні

ВЦРПС праЙНЯ:fИ рішення про паря­ доН І строки здіііснення зах()дів щ,)­ ;:ю ПОСН:fСННЯ ДСР;l,авної дспомnгн сі:\!·Юl. які :l-Іаj{JТЬ дітей. І щодо ;ja.lbшогn ПО.1іПШЄНflЯ пенсійного за6е;шс­ чення

по КУ

праuюючих

матерія,

які

pcr-:y,

одного

а

гакож,РЯ

Н;~ЦTBa.

запроваджу6ТhCЯ

ОП.1ачувана

відпустиа. по

У

.

частко.:!!)

.~a

дитиною .10 досягнення нею віКу пів­ тора рО!;у. З ОП.lа тою відпустки в ра­ йонах Да.lекого · Сходу. Сибіру І 9

північних районах країни в ро;змфі 50 карбоваНціВ на місяць.а. в інш;.JХ районах :- З5 карбованціВ на мі­ сяць, а також додатиова без збереження зароБІтної ДОГ.lifДУ

нею

аа

віку

. до

JИТИНОЮ

пІвтора

POK~',

відпустка плати '10

досягнення

І

танІ

стра­

}(И:

у районах Да.lекого Сходу

І Сибі­

ру, в Пі~НjЧНИХ pa~OH,<I!_HP'~~~ (в l-;aре.1ЬСЬЮЙ

АРСР

ханге.1ьськіtl.

. стях,

а

Р,

ROMl

l\1уf!маНСI>Jtі:й

.

також

І.

у

В().lогодськj!%,

Ар-

оОЛііHo'~­

rорo.::tСЬnіЙ і Ilсковськ;й . 06,lасrЯJ;) 3 ОП.lатою відпустки в цих .областях у p03~lipax, передба чених Д.1я піВНіч­

них районів країни

1981 в

'-

3

.

інших районах РРФСР, у райо­

нах Ухраїни. Бj.'юрусії, респу6.1іn Приба-пики -

пада

1 листопада

р.;

1982

р.:

МО_lдавії І 3 1 .'Іиєто­

у районах ІіаЗВХС1'ану, . Середньої Азії і Закавиаззя з 1 .1истопа:1а 1983 р.

}-

ці ж стрOlШ 1 В тих же районах запроваджується ВИI1.1ата державної О..1нораЗО'БОЇ ДОПО:\ІОГИ матеРЯ~і, я[,і працюють або навчаються з BiiIpJ-

РО.\! від внроGництва, в розмірі ·'50 нарбованціВ при народженні першої дитини і І ОО карбованців при народ­ женні другої і третьої дитини.

Починаючи з 1981 РІЖУ. працюючим жінка.\-І. яхl ~Іають двох і 6і:1I,­ ше д:тей Б:КО~І .10 12 рокІв. надаєт!:>­ ся .1а.1аткова З-денна оплачувана від­ п\,стка,

• З 1 ГРУДНЯ 1981 р. ПіДБИЩУЄТЬСЯ

ро.з:vriр

державної . ДОI10:\IОГИ оДИНОКI!М

матеРЮI на

.10 20

r;ожну

ватиметься

"ар60Банців на :l-Іісяць

дитину, дО

І

вона

досягнення

1

групи

І У

зВ·Я '.і­

на

TPЬ~X

годувальника

ВИП.lачу дитиною

ВіКу 16 роиів (тіf.Ю, що вчиться і не одержує стипендії, 18 років).

непрацеадатних Ч .lен.В карбованців ' на мі­

непраllе;здатних

50

до

карбоваНціВ

гр~'пи .

11

ГО;Іува.1ЬНИ !,а

ч.lенів сім'ї

на

зага:ІЬНОГО

1

26

у

;ЗВ 'я;н;у

TO:vtY боти.

З

що

втратою

РОЮlір

пенсії

у в

ЧИС.lі при нrповно:чу ПРИ:Jl1(\<Jувarmї --;за СРСР

«11ро

пенсії

і

доп()­

~югу Ч.lена.\1 f,а .lгослів" н(І д ' тей, я};і

не Дскяг.1И Ні років . (тих, шо вчап,­ ся. чи;>.!

-

18 ракіВ). не :v!Оже бути нИiJ,­ ві.1 20 карбованців на :чісяць У.

розрахунну жах

мірів

на

fiОЖНУ

встаНОF.lених

дитину

~lаксrНlа.ТЬНИХ

пенсій).

3 1 листопада 1981 р. жlю;а~l . які наРОДfi.1И п'ять або бі.lьше дітей і ВН­ їх ;10 вось:чирічного 6;КУ. d таl\ОЖ ~lаТСРЯ.\І інвалідів з дитинcrн;;, хова.1И

ЩОДОСЯГ.1И ВіКу вось~!И або бі.1ьше ро!<ів. rrризначаТЮ-ІУТЬСЯ пенсії .10 ста рості при неПОВНО~1У стажі роботи піс.1Я .10сягнення 55 рокіВ. якщо 11<)ни прапюва.1И не ~Іенш як 5 роИіВ, без ВИ:\10Г про досягнення пенсійнnrо В:КУ R період

річного на

роботи

!

безперервного

:I10~leHT

звернення

наявність ТР;1-

стажу за

р060 іН

призначен­

ням пенсії.

В реё1У ..lьтатl здійснення переJба­ чених заходів буде ПО сlіпшено ~laTe­ ріа.'l,ьне становище бі.1ЬШ яr; 4.5 М.1Н. сі~lей, які мають дітей.! б.1ИЗЬКО ~1.1H. пенсіонерів. На ці ці.1! БУ:Іе витрачено 3 Державного бюджету б ,1ИЗЬnО 2.5 ~1.1pд. нарбованціВ у роз­

14

рахунку

на рlн .

вого

контролю,

міськрайонних

редакторн

і

район­

вих газет, ГО.l0ВН міських І райоиних п.lаиовнх ко­

комсомоль­ областІ . по

внконанню постанови ЦК КПРС І Ради МіністрІв СРСР .Про посилеиня роботн по економії І ра­ цІональному використан-

Білоцерківської Радн народних

1

змагання

на

L

Ревепо. ·

Допомогло

ва.10!ИЇ

ппо l\'и-

!ЦОЮ

віддачею

працював

<

llії ·BH~OHaTII

1-1 а

процента

АНГПТОВНТН

КО . 1ЄКТИВ цеху MeTa.l0fiOH- І r:тр~·кціИ. ЯКИМ fiepye І

сі.1ЬСЬХИХ різномані т­

завдання

. і

дода ТИОБО

.1.11'1

бу дlвельннх! В

· 10і.l

них Биробів на 41 тисячу карбованцІв. 3 найиращими успіха­ ми ВИЙШ.1Н на восьмим!-

В.

вироБІв імеиl ХХУ з'їзду КПРС М. Т. Митрофанов,

і

постачанню

ЗвІт про роботу ;зl)fJрlв cboro,llнl опубліRовано в

«Киlвcwl.1A кравді ••

Г.

Ста рии. він

1\ІісячнЕ'

ви}(t)Нав

на

процента. Т. МУЗИРА, економІст планового вІддІлу.

102.3

КОПАЄМО КАРТОПЛЮ

генеральний

директор Бі.'10церківсько­ го внроБНичого об'єднаи­ ня шин і гумоазбестових

ме­ готовках

ди М. 1.Ш~т.. JQtyrJlЙ

нововведення

СЯЧНІ!й р~-біЖ ремонтно­ сн.lада.1ЬНИЙ та С,lюсарно­ СІі.lада .1ЬН;ТЙ цехи. якими но-механічного заводу з КЄРУЮТЬ В. Г. Оме.lяненfіОЖННМ мІсяцем прино­ 1\0 та В. Я. l{учинськиЙ. сить все кращі ре:з~·.lьта­ hO.1CKTJIB першого ВИПУС­ ти у боротьбі за підви­ ТНВ пона.:.\ П.'!ан 7 автn­ щення продуктивності краНіВ . а другогr, 31 праці. :3 початку року за­ Пі.1вісну .lЮ.1ЬХУ ;1.11'1 'ви­ П.1анованиЙ поиазнии B,fif' І;онання фасадних бу~і­ перекрито на 2.6 проиєн­ вr.lhНИХ робіТ. та. Це да.10 МО;lі.lнвість Прнє~tно зазначити, що восьмнмісячний П:lан по у серпні з набагато RИ- ;

талургії Імені вО-рІччя П8,11нва насе.1Jеиию, кому­ Радянської України Б. І. нально-побутовим підприПопов, заступник rO.1JOBH f.MCTBaM І установам С. І. виконкому об.'1асної Ради Лнсюк, на'lальних комбі­ ню снровннних, палнвнонародних депутатів К. Т. иату ~КИївоб,lпромбуд» еиергетн'ІИИХ та іншнх Фурсов, брнгадир комп­ Б. 1. Рєзиичек. матеріальних ресурсів» ,1Іексної бригадн ПМК-ІЗ Збори партійного актн­ та підго. товці народного «Борнспільсіль­ ву області прийняли вlд­ господарства до РОботн в тресту осінньо-зимовнй період» буд», .'1ауреат Державиої повlдиу постаиову.

оpr8JIiaЦШ вв Г.

дпспетчер.

Боидаренка.

Змагання під девІз!)м ",Плюс один процент» се­ ред працівників ремонт­

випускv

Першого КНРТОП.1яні

вереrня поля

на

радгоспу

імені Дохучаєва виЙш.l0 десять иомба1Їнів. Поча­ .1НСЯ

~иаРТОП.1янІ

Тепер поле

що;\Ня

жнива".

на

кагатне

господарства

достав­

.1ЯЄТЬСЯ не менш ЯН 70 ТОНН добірної картоплІ.

П реа.lізовано . в,ке 960 тонн. Ударно ,трудяться на копанні БУ.1ьБ екіпажі

Л.

О.

Проиопч~'ха

та

Ф. Бобка, Г. Ф. Про­ ИОІІенка та В. В. Хи.'Іька.

1\1.

При

нормІ

вони

.110

на

1.25 гектара

ВИJ'(ОПУЮТЬ

П.l0щl

ЮIРТОП­

1,8-2

ген.

тонн

кар­

50

ТОНН

тари.

По' ТОІТІ!і

90-120 при

перевозя'1'Ь

.

норм! щодня

водІї.

В. КА3ЄВА.

передає1'ЬСЯ

Л. КОВШУН,

Замовлення сільйудівців-достроково

міської голова об,1lасного коміте­ депутатів .. у народного КОИТРОЛЮ

заводу порошкової

В.

процент!!!

руднянс!?щrх

..

СН,:ІОсуваині ' к~'курудзн. ·

На фото: М, А. Г АЯОВИЯ. Фото

стальний,

мІсій, секретарІ первнк­ вих партійиих організа­ цій, керІвники об,1ІасRИХ в~ступив другий секретар премії УРСР 1_ М. Іва­ упраМіJЦ. і оІ"'Є,llиавь, Обкому КомпарrП Украї· нець. голова Облпрофра­

u!AПРИ6JICТ1l

ного

197, 195 1

Ю'І ІннубauіЮ птахофабриH~M респуб'1іКИ для БіЦ­ творення · поголів'л птиці.

По 40-50 тоии зеленої маси перевозить щодия до СИ.l0СНИХ споруд водІй радгоспу «Ава:нгард,. М. А. Гайовий . Вlи в застрі.1ЬННКОМ соцlа.1JіСТI!'I-

на­ В. П. Залевськнй, секре­ М. С.СтепаиеIlКО, тар парткому Броварсько­ 'Іальник управління по за!­ го

одержаmr

lТTaxi внцкІ в

секретар IрПіНСЬБОГО мі­ ськкому партІї В. М. Рос­

В ОбговореннІ доповІдІ ІІЗЯЛИ участь др~'Гий сек­ ретар ОбухІвського рай­ кому партії М. М. Короч­ кін, голова викоикому

ВОНИ

продукціІ

~1~­ роз­

соціа.1lстичному перед ведуть

вІдповідНО по 192 яйця. Понад 75

стажі ра­ заКОНО\1

СРСР «Про JеР;І,авні пенсії» або за заКОІННI

ценио.

28 кар­

ГО,Jsва.1ЬНЮ,<І,

курии­ одержа­

Галина Прохорівна НО8ш~тн, Галина Нарпівна Гу­ зlЙ. Тетяна Захарівна Ну­

~lісяць.

Передбачено. зв'язку

по

-

Ііовальчу'

171 яйцю. У осо-

бистому змаганнІ

;Ю З8 r-:арБОВ(lНЦіВ, сім'Я~1 робіт­ нинів і l'.lу;кб08ців на одного неПР:і­ н(І

Во.l0димира

ли 'по

-

цездатного Ч.lена сім ' l

попрацюва-

бригада

иа. Від кожної несучии члени її

сім ' Я~1 :JагнО.1ИХ війСЬКО60с.lужБОВціВ РЯ.l0fЮГО СК.lаду СТРOl;ОВОї С,lужби :lа одного непраllе~~датного Ч.lена ci~l'ї

бованціВ

планом.

Ахтимоновича

rO,1YBa .lbH IH,a

;j' втратою

2

Найхраще

ла

ка рбованців. внас.-Іідон ТРУДОВОГО liа­ .1iЦТRa або професійного захворюван­ ня до 30 карбованців на .\Іісяц~;

вересня Відбулися промисловостІ, будівни­ транспорту, сІльсь­ збори партійного актнву цтва, об.18сті. В їх роботІ взJl­ кого господарства, радян­ .'ІН ~'часть члеии і каиди­ ськІ, ПРОфСПілковІ і ком­ датн в Ч.'Іеии обкому пар­ сомольські працівники. тії, 'Ілени реВlЗійиої комі­ З доповіддю .Про зав­ сії об.lасиої парторганіза" данИJI партіЙиих. проф­ спілкових. і Ських opraHiB

ні R ШТУК яєць, що на

рс~6ачено

до

-

плем­

мільйони 6і .lьше, нІж пео

-

міСЯЦЬ;

зах~орювання

птахівнини

птахо~аводу «Рудня •. Від початку рону ТУТ вироб­ мно бі:IЬШ яи 13 Мі.l1ЬЙО­

пп інваЛідНОСТі ІІІ групи внас '!ідо:{

5

районних І мlськнх Рад народних депy:rатів, за­ ступннки fO.1JiB райвикон­ комів. ГО,1l0ВИ міських І райоиних _комІтетІв народ­

тир'чки

на

ЗБОРИ ПАРТАКТИВУ ОБЛАСТІ

цlї, секретарі мІськкомІв, райкомІв партії, голови

УспІшно трудять~я І першому роцІ нової п'я­

75

;зв' Я;ЗКУ ~З втратою

;ІВОХ

жіНОf{,

;JОГ.1ЯДУ

втратою

ПО "тар()(:ті. іНF;а.lідноСті

МН­

які навчаюты'я ;З віДРИВО~1 від вироб-,

З

сянь;

ЮТЬ загальний тру ,10BHf\ стаж не ~Ie>!­ ше

пенсії»:

ін 'вааі,1носгі

абn бі.1ЬШ~ сі,,'ї дО

на~є~сння.

Д.1Я

П.люс два мїJIЬЙОНИ

3 1 .1истопада 1981 р. підвищvються Y!iHi~la.1ЬHi Р03~flри пенсіЙ. ElстаНСВ.lені :~a законом СРСР «Пр;)

Ві:1повідно до соціальноУ програ"іН, затвердженої ХХУІ З'Ї3ДО"і партії, ЦІі ІіПРС, ПрезидіЯ Верховної Ради СРСР. Рада ;\'lіНістрів СРСР і

[рупа рaulона .lізаторl!1 пересувної механізована'!

налони Пn3Ицію ми

.'1>

подала про­

5

п!)

замінІ

систе­

водопостачання

пташниках. зьно .10К

ЗаМість

тисячі вони

у

бшr­

автонапу.ва­

проклали

спец~·

альні плаСТМАсові труби з насїчнамн І знайшли '('хономічпий спосІб їх

з·єднання. да.l0

НОI10введЕ'ННЯ

МОЖ.lивість

СХnРОТИТИ

набага то

стр()нн

монта­

жу об.lаднання на рекон­ струйованому восьмону пташнину СеМ!!ПО.1Н1БСЬ­ кої птахофабрики.

Тепер,

після

заміни

об.lаднання, тут утриму­ ватиметься не 15 тисяч rO.llB птиці. ян раніше, а В.1віч! більше. На винонанні

цього

заМОБлення

віlIзначи.ll1СЯ старший ви­ конроб :\fИКо.lа Іванович

Хуторний та бригада. Ана­ толія Петровича Го .l€ниа.

у ці.'lО~{У за вІсІм міся­ ців КО.lектив ИО.10Н!! пе­ ревершив П.lан будівель- .

но-монтажних робіт на тисяч

карбованців.

завданням

ПО

45

А

з

реалlзацН

готових ' об ' є!\Тів справив­ ся на 106.8 процента. З г:очатку

РОКУ

монтажни­

КІ-! зда .1И в експ.1уатаuію реконструйований Kopi~ ник

У

рцгоспl

",Гоголів­

СЬКИЙ". новий пташнии .у. З на Семипо.lкlвськіЙ птахофабриці, змонтува,l1И обладнання · у радгоспах ., l{раси.1івськиЙ ~ Бровар­ ського

та ",Дніпровський.

Бориспільсьиого

районІв.

Н. ТКАЧЕНКО, ~!~_ ~арторraвjза·

atI nMR-5.

.


*

t стор.

8

иереснSI.

року

1981

,НОВЕ

о

JJPЬФС~ВЕ ЖИТТЯ: ЗВ1ти:l'.

ВIJВOРИ

У 05СТ AHOBql І

А І Л О В И Т ОСТ І І УхраЖНп, rLJЮХОДJ'fТЬ у

організацІях.

ц!йиnму рі1іі!і ПРОЙUlлц звіти

rpynax

На

L'lreН150.річЧ"JIl' срср.

I1

eapro

зауважити.

ЩО

цього

року

розмlсти.ТIИСЯ

усі

високопродук­

техно.10гічного

ПаРТійна

проф­

f

спІЛКОва органlзації,розповідає начальннк це­ ху МИКО.1а Васильович Я:lfОВИЙ, док:rадають багато зусиль до того, щоб весь колектив пра­ цюваs ритмІчно і ВIffiУС­

місяців

по

ви'!'!у:::­

вююнали

Стараємося,

-

ус­

щоб

завершити

завдання третього кварта­

.1у. Дуже 'добре працю­ ють' колективи ді!!ЬНИць,

ЙНЮІИ

звіт­

кеРУЮ7Ь

майстри

ко;\![­

ff1К npоф:lt1.7rnR З усією 81ДJIО8ІдаJiьпlстю по.­ ~иmrся до Ух Підготовки. Це а першу чергу t1't)eyeTbM КОМітеті!! арофсПІJPCИ радгоспІВ

У доповідях ватаЖК;lВ цеХО8ІІХ оргаИ1щlА, кk у дзеркалі, відбивалася JlCе61чи дІялЬНіСТЬ

Все мина~

а пам'ЯТь

nРОФСlІіJlОf( як у сфеРі виробиицт.а, тЗк 1 В

ручених

комендували

Пав.lенно,

цював

-

ження

З:ІІіннl

Особливо

робота

іМ'я

народу.

коли українсыifi

свого

навчання

надцяти

ються

Я1іі

на не ПРЮlіщення' харчз. б.10КУ, однак їда.1ЬНЯ д() цих

оо­

досвідом

І.

СофіЄНКО,

застарі:rих

народу. OcTaHHi~I чаСО~I' розроблено більш вдасно­

~ІИ,

налений

ваннІ. ПУСНУ

.10ЗОВИХ

~1~блів -для дач, IIва ВИДИ

питань

н6'IУ

зразків нов!!­

краШИ:ІІИ

зручнlшюlИ

по У

якостІ

ще

бітнинів.

У перспективі передба­ чено за:'.lінrпи vci вироби

СРСР про збlЛі>шення ви· робннцтва товарів дал

зразок

А.

пір

не

працює.

Одночасно слІд приді.1J.f;1 ти бі.lьше уваги органі.­ зації Ky.'J&TYPHOfO ! зм!і стовного відпочинку рОі!

дею(а. Заняття прово­ дить майстер з ве.1ИЮІМ

nOжМ8ИJІЗС1І

ад:vтІНіСТРaw

хідно потурбуватися пр() ПО.llпшєння побутових У:\ІОВ. Є тут добре об:rад.

О. Є. 3.1енКО, М. В. Єре­

цеху. післл

ВРУЧНУ.

цП виробничого дєpeBao~ робного об'єднання необ.

:lIИ за.крїn.'Jеио досвідче­ них майстрів-настаВЮІків

на

лише

Hpi~1 ТОГО,

три­

I'!ППУСlіНlЩЬ,

~tеханізаціЮ

.10зоплетні роботи викону­

прийшли сюди Із Чернl­ гівськогО виробничо·тех­ нічного учи.lища. За ни­

говорення постанови цп: ІШРС t Ради МінІстрів

Вирішення ци!і

СПРИЯТИ:ІІе

виконанню

нової П·ЯТПР!ЧJ:И.

і

ycni!IJ<l

завдана,

В. ПЕР.ТІОВСЬКИП.l'

користу­

громадський

Готуються до ви­ неве.lикі КОШЮШ

Антивниt:\ учасник січнеВОго Пов­ стання 11 КИЄВі проти Центральної Радн. Він був го.10ВО10 страйково­ го коМітету і червоногвардійцем НіІ заводі otАрсеJ;!ал" та на По;:{оЛі. У роки громадянської війни і інтер­ венції ОЧОЛЮЄ підпі.l.'ІЯ на НПЇВЩИ­ ні та Одещині.

народ

від ДНІ! народ­

вірного

І. Є. ltлименко ний

сина,

видат­

шлях

від

до .''ІюдеЙ

У береЗНі

....,. професіЙний

простого

селянина·

Народився зересні 1891 ській сім'ї в сь!{ого поВіТу Нії.

Іван ЄВ;:{ОЮІМОВІІЧ у рону в БІдній селян­ се:Іі Рівчаки Ніжин­ Черніrівсьної губер­

В неповних шістнадцять років

вступив він на шлях рево.1ЮЦШНОЇ боротьбп. пізнав тюрми і заслання до Наримського краю, а в 1912 ро­ ці

кампаюї

ІОна ном

за

велінням

серця

по­

в'язує СВОЄ ЖИТТЯ З партією Лені­ на. В реаОJlюц!йній боротьбі гар­ тувався 1'<IУЖНій харантер рсво.1Ю­ ціонера·більшовика. Після Ленсь­ ного розстрілу Іван ЄВ;ІОНИМОВІІЧ бере активну участь у підготовці загального страйку київських дру­ каріВ. яким керував ниївсыійй КО­ !111тет РСДРП(б). 1 організояує BrmYCK більшовицьких листівок І проrUlамацШ. У 1918 роцІ І. Є. НЛ!Іменко -

цехових

О;хна"

частива наших рено:.lендацlй так і за.іИШИ.'І:j­ сл нереа.1!ЗОВз.ною і не була як с.1ІД висвіт­ лена з зві1НИХ дОп6Відйх.

.ЗаIlОРПЦЬКИЙ"

ма:ІО говорюlИ про дІєвІсть З:l1агаиня, його глаСНіСть.

1918

року У. Є. R.1И­

менна 6у.10 обрано в Цеtпра.1ЬН1ІЙ ВИКОНЗБ.9ИЙ Но~тe.r.~-країна.

1

'

бlднш.а до наркома респуБЛіКИ, секретаря ЦН НП(б)У, Ч.1ена По­ літбюро Центра.1ЬНОГО Ном!тету Иомпартії бі.1ьшоВИКів ~rнраїни.

райксм нашої профсПі.;иш прові8 се;>.lінар 3 ватажна!\!И фабричио·за30ДСЬКИХ н(});І1теТів. На цьому се;>.Ііиарl Іх 6у.l0 ознайо;\мено з графі­ КОМ прове;Іенн)! зборІв, дётально роз'яснено, на внсЗlтленНJI! яких аспектів треба спрямува­

ва зборах дуже СОЦІаЛіСТИЧНОГО

в

1 бl.'1Ь, t раДіСТЬ,

тії, взірцем дОбра ненаsисті ДО ворогів.

реМі Ч.'Іени сп!.lКИ, серед них ! ГО.10ВНі сп/?­ Цia.J11<:flf, ПО к!.lЬНі місяцІв не СП.1ачуюrь uetiсь}(их І1НОС1ііВ.

Так, примірО1\f, у радГОСПі

нор~ш

провести

ТРУДО:ІІІСТКІІХ роБІт. Адже

піДГОТОВolено необ­

нізовано

tle.I

.1:>:'

хІдну доt!У~lеН'Іацію, орга­

процентів.

125

можна сказати, ЩО всіМ своїм сер­ цем вІн був gідданим бійцем пар­

ЦІй справІ потребує значиorо ПМtnшення:. ОК­

ДОnCt'3ЇДСЙ.

І'І

Зараз,

P~MIHlJkO~. Профйатажки В СМІх ДОnОВіД!іХ по сутІ обминули таке ваЖЛИВе пита.ння, }lк СП.іа­ та Ч.'Іексьsих внесюв, хоч роБОта аl1ТиSlСТів у

ПідгОТОвцІ

іннрусrатори

Г. РІ. Мигашно, якІ вико­

вІчна. Вона завжди

-

Вl.1;значає 90:річчя

ні Докучаєва (ГО.'Іова рОбitкОМУ А. В. Ну­ черевсьюlЙ), .ЗаВОРИЦЬRИЙ~ (ГМІова робітко­ му ЛІ. Ф. Віктор). Незадовільно подбав пр~ ПіДГОТОtlКу з60рш KOMiteT ПрофСПI;rни БОГ;ІЗ' нівської птахофабрики (голова фаБКОму І. Г.

організацій при

);Іетою

П.1ану.

ПО.lіпшити постачання зи! інших 'матерlа;lів;

І{О­

мережі нористуються пі.:!­ вищеним попитом. З цІєю

ГорбаЧЄНКО. М. Д. Сав­ чук, І. N. ВаСИ.1ьченко, ме5левики Н. Г. Дуда і нують

рJ;зноманітних

НЮlіченого

обхідно вирішити ря;r П1f~ тань. Перш за все треб~

шиків. янІ в торгове.'ІЬНШ

Н08з.lеиио. .10ЗОПJ1е!НИ!{Т{ С. Денисенко, І. С.

революціонер, який пройшов слав­

секретарів

СК.1а­

1\'1.

береже Імена тих, хто жив і пра­

:КИЙ аналІз. Аж ніяк не назвеш діJІОВЮIИ звіт­ но-вибоРНі збори У профгрупах. радгоспів i~ie­

і

зразків

.1. В. Марченко і Н. П.

Одиu не на всіх зборах бул~ зр06.1Єнота­

ТИ умгу ПРОФГРУТJOргІв

заре­

себе

ні

ступного року. передба­ чено запустит!! у серійне виробництво ще 6 нових

дальниця Л. Л. Литвин, верстатниця О. Г. Ма­ ленко, щіткарка К Я.

ного партійного 1 державного дія­ ча Івана Євдокимовича Нлименка,

ЗЙіТН().8и60рної

до­

соцlа.1Iс­

змагання

ва, цукерок, фруктІВ1t різнІ сувенІрнІ вироби. А.'Іе. шоб досягти Bi~ радних успіхів у здійснен­

нинішнього І першому на­

завдань.

тичного

АJI!! JІтей, lІРJl для печ""

У четверто~!у кварта.11

став­

виконання

Передовиками

соціа.I!NЮ!І1у жиТТі КОЛet(тиау. ДеrаЛJtному аяа:riзу було пlддзIro хІІ 8ИКtlИaJIНЯ а,дмIНі­ сrpЩіЄЮ господарств нолдоrоlOРУ, З'ЯСОБjlНО nРИ'ЧИНИ неСвоєчасного підбиття пІдсумкіз . TpYA(JMr~ сynЄlЖЙЦТ:8а, 1\01'0 слаБКОІ гласн,)­ сті. Тому й ПРОХОД1-МИ ~()ри жааао,' прй !lЦ­ сcпdJl аКI'И1ЗНОСТ! присуl'н1Х. Це заСВідчили І ЧJreЮ! презпдlї раЙ:l<о.му лрофспlJIКИ npaЦlBHH1(1. clльсьшого ro~nOoAapct.a, 1 81дnовідальiIl праЦіВ"J1ИКИ ресПу6Лі~аНСЬК(jГО та обласного MмiTeTi~ га.1УЗЄВОЇ профспІлки, JIIRi ВІДВі~а:ІИ РlІ:д ;з6орlВ У !їашому раЙОRl.

Перед nCчатнОМ

до

6

Відданий боєць

«~бух1ВСЬКИЙ,>. «Аазнrард_, «Веnикодимер­ сьюrJt., племптахо3аIЮДУ «Руди•••

.

труд(),

CY:II.1iHHO

ничники ляться

мІцна

бl.'1ьше

Іх

кореспон­

дент.

9 ВЕР.ЕСНЯ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ. І. в. КПИМЕНКА

них зб1:>рі8 У профгpyorraХl цехових opгaНI~a­ діях,

двопо­ приміщення, у

якнайкраще

етапіВ

проведення

просторе

чю~ало

пішно.

ка ЗВіТНо· забарних зборах. Розмова була АlлО8а. і 'Юму не залишила байдУЖИМ нІкого.

пеРШIfХ двох

та поліпшити їх якість, 3 цією метОЮ тут побудова-

реалізації

.n:

Ka:IInaHiY -

штух.

ку М.10ВОЇ продукца І 1ї

JЮ6:>М BIдnoFllnl на· ЦІ запитания прозвуча·

тисяч

ва дисципліна, усі вироб­

восьми

лramп норм п~Д1ПRи на вйробиаUТВI І пІсля

реалі:.

нlзованість,

виробів

ріВ д',іЯ населення. План

нолектяву відзначався lІКСО'КОЮ ПРОДУКТМІ!!1!tС'1Ю працІ, ~l.цaMO дмрlnllуаа8tJII встаНОll­

зже відпрамеио І

рити

кав яко:.юга БІльше тОва­

доводиться зу.стрlчатиCJil з прорахунками гос­ ПnдRJ)Никtа та профспІ.1'ІRМJI'X ватажКІв. Як звеСТИ ці прорахунюr дО МІИ1МУМУ? Яких за­ х:од13 має ВЖm1J профrpynа, ЩОб к()жен член

rофодарсьних корзин. ЗАЦІЮ

аСОРТИ:ІІент

'*

JlAPОД7

-

М. Ф. Дрок. В, О. ФеТН­ СОв та С. й. Га:\IОЦЬКНЙ. У вих панує вИСока орга­

-

«}{аЛИТ>1Иський»'

ТОВАРИ

ПJlану його розвитку, пе­ редбачено значно розши­

обладнання.

організа­

pa.1t'Otn1JJ «ГогоЛіg­ «3cPJI •. Характерною була • аяСока akTHB-

Пlлбtтaючи підсумкн

перспективного

тивного

е.киЙ., «.Ш11f1Вс1ltк8Й,>, особовіСтJO цих з&>рів НіСть члеmв ПРОфоtrіЛRИ в обl'OмреННl ПйТань eJC01I!fo1llї"f!rl>ro і СОЦіаmо-куnьтуриого ЖИТУ1!. У СВОЄМУ повсякдє.нні трудІвникам нерідк:)

Bi;tnOBi:taJtЬНoI

згІдно

но

1 вибори в проф­

радгоспу·комбінату

товарами

служби І окремІ вироб­ ничі дlJ)ьющі. ВстаНОВ.ТІе­

404 tlРОфгрупах І 61 цеховІй організації. На та

своїми

яко;\ry

е.БОГОлm ГОЛUlВНl 3~ року вже вlдБУЛИСJl В ідейно-політичному

витьси

народного спожквання. В одинадцятій п'ятирlчці.

••

ОНОВЛЮЄТЬСЯ АСОРТИМЕНТ

госпрозрахунк о в и й цех Броварського вироб­ ничого деревООбрОбиого об'єднання naBRO сла­

нове верхове

-районі звІтно-виборна

кампанія в tlРОфСПіЛRс;БИХ

т РОЄЩ И Н С Ь Н И РІ

но

у обстановц! 8Пмкorо 'rрудоtoro 1 1!МІтиq­ JiQ.Il'i) шдиесення, вкк.аиХ&ного ріШе~IUI~IИ XXV~ з'їзду ІШРС 1 XXVI З'ЇI!ДУ Номпартії

належному

ЖИТТЯ

У листопадІ того ж 1918 року за рішенням ЦН НП(б)У його ра­ зом з Смирновим-Ласточкіннм, Со­ коловськоЮ таlНШIlМИ було нап­ раВ.1СНО на підпі.1ЬНУ роботу в Одесу. Тут І. Є. К1Ilмеш\О !;ерує боротьбою проти ангао-фраНUУЗh­ ких

інтервентів,

га.'1ЬНОГО

він

Одеського

голова

нєле­

ревкому.

у 1920 році за вкзЗівкою пар­ тН знову ДЄJ'lКИЙ час працює ГОЛО-,

вою Одеського. а з січня 1921 ро­ ну голОВою НатеРИНОС18ВСЬКО­ го гуБВИНОНКОМіВ. У 1922 році його призначено народним коміса­ ром земельних справ України. Багатогранною сторінкою в житТі Івана Євдокимовича бу.1а робота в ЦН НП(б)У. R 1925 ро­ пі на січневому П.1снумі Ц~нтраль­ Horo Номітету НП(б)У ного обра­ .1И другим секретарем ЦК паР1їі і членом ПолІтбюро. ЗаііЛІаюч][ Цj{J високу посаду, він I1РПК.1і:!дав ба­ гато ЗУСIi.1Ь для здійснення соціа­ .1ісТIlЧНОї Ін;!устріалізації Украї­ ни, переБУдови за .'Тенінським ко­ оперативним

П.'18.ном

республіки.

І.

сил,

Є.

•••

парТl1 І

~TpaCHiCTЬ більшовика !!!1конаmqcl .1снІнських l;:{ей, відтворював генІ!­

ральну .1інію партії. боровся про­ І тн опозицІонерів. Багато СИ.1 юд­

і дав 'вихованню MO.lo;ri. Виступаючи на багатьох пIДПРИf::vrствах Нк· єва, Харкова, Одес!! та інших місТ України, він

часто говорив про те,

що _~мшJOі!..Ь, це наші майбутнІ будіВНИКII НО)lуНізму. що моаод1 нашій· .на.rIежить майбутнє комуиLo

...

еПІЧНОГО У

суспільства » роЦІ ЦН ВНП(б) відкли­

нав І.

Кll1менка до :УІоскв!\, де

1927 Є.

ЙоГо .6у.l0 призначено

заступнином

нарl<\та зе~1.1єроБСТБа РРФСР СРСР, а на І10чап;у 1930 рону -

свою

не ШКОдуючи енергію,

при-

пуб.lіК. «~Ісзамо,,;нс селянство Ни­

ЇВЩИНIf. говорив він на з'їці, - вітає утворення Союзу РСР 1 чекає

від

нього

ЗМіЦнення

могут­

ності нашої KpaїHH~. Був присут­ ніМ також на багатьох партіЙШfХ з'їцах Вn:П(б) І Юl(б)У. Ю.1hка рОКіВ підряд його обирали Ч.1еном ЦВН РРФСР 1 ЦЕН СРСР.

Ян Сl1раВі1ШШ .1енінець. Іван Єв­ доюr~IОВИЧ Кll!МЄННО жив напру­ женю'!

танку

,!;иттпм.

вірНО",!\,

Загинув

1.

яке

від:!;;в

С.1У;НЇfIНЮ

до

ОС­

партії.

Є. Н.1именко у

1937

А. ВНОВЕННО.

Після т'Н'НВ ця робота І1ослабилась. А о:танні ПІдсумни роботи тваринників підбива:шся аж у березНІ 1981 року. На профсПілкових зборах у ()Кремих гос· nодарствах t1:t'!достатньо уваrи було приділено

1tНсвІтлєН1!:Ю та!tЮС питань, як ПО.'1іrnиеяня по­ бутових У:llСЗ внрМінични,}{lв. здійснення КО.l­

договору, ЗЗXJI2дів.

3 10

полlпшеш!я

РОбоТИ

ри

l\у.1ьтосВlтніх

вересня починаєn,cй найвІДІ'ІОвіда;1Ь­

шшпй етап виборної кампзgіІ року ПРОЙдУТЬ

-

го.10вні збо­

У пеРВИllюrх

орrанljаufях.

Щоб РО3!1Іова на них БУJІЗ

преД~lетною,

охоплюючою, Ч.lенам, І В першу чергу

все­

ваТЗifi­

М)! фаБРИ'іно·заводських комітеТіВ. С.1ід вра­

ху!ати названі вище ynyЩЄRНя. Особлпsа уйа­

ra

має бути звернена на

Буде

ДСПОВіДЬ

цікавою,

nlm-010SKY

дОПОВІ.:!!.

детальною.

порушу­

Ровенський ордена fpYAolloro ЧеРВОIlОГО Прапора льонокомБІнат імені Комсомолу УкраІни прові .. не пlnприємство легкої промисловостІ країни. Ного

~т!fМYТЬСЯ: в ній важливі проме:\ш економ!ч­ иоrо і сощального життя J{олеК1Ий'У. І JіЮДИ не залишаться байдужими С,lухачами,

а

glзь­

муть актю~ну участь у роБОТl ГО,10ВНИХ збо· рів' першого РОIiУ одинадцятої п'ятирічки.

В. МЕМРУХ, ro..'IOвa райкому

:профспіmш

ників с1.'1ьського fОС:ПОJ2;арCnА.

праців­

І І І

j

колектив

наn план

з

початку ·ннніmиього

740

року випус,нв по­

ТИCJ!Ч погонннх метрів високоякісип

тканин, реалІзував додатково ПРОДУКЦіі

иа

суму

БІльше двох мі.'lьЙонtl карбованців_ ДеСJlТ1tи робіт­ нинlв достроково виконали pl'IRi хто б.'ІR3ЬКНЙ до їх завершения.

На зні~"t8~: ліВОРУfJ

liIYMeEвa

заВД8RJ1I1,

багаfО

- .ПСJ)ЄJЮВІІ 1'JlUIf Т. д, (у центрі) а cвolJQ aDОI408.а аомсо-

1

ГО.l0ВОIO Свбі рського крайвиконкоо му. R 1934 році він знову за­ ступник нарнома зе~'!.lеробства, З.lе зв'язнів з Україною Іван ЄВДО­ КИМОВИЧ не поривав. Він був де.lе-­ гатом 1 з'їз;:{у Рад від n:иївщинк і го.l0сував за утворення Союзу Радянсьних Соціа:rістичних Рес­

році.

ИЛИМЄМНО.

вІддавав

госrюдарства

<

МОЛКамн Г. П. 8пmиевєькою (ЛіВоруч) І т. М. По­ l\'8ЗОВОЮ; праворуч загальRИЙ внгляд тиацькоrо цеху иорпуєу побутових ТІ:ании. ФОТО П. 3Аоровила.


*

п О' в І!

Ж М Т Т JI ~. !!I'е'еИ1l 1981 рох-у З стор., ------------------~.~~----~~----~

ОВОЧІВ ДО

БІЛЬШЕ ,

Щедре

тру дяших

столу

Ш)l;ЖИВ:rювали' грунт, BH~&­

поле

у заготl.еJtыIRRJJ райспоживсПl,nки, -

джуваilR розсаду по~і~оріl!.

раlUlJl

но цвітуть. Щсдрю'l видав­

від­

днректор

заготконтори

БинеН<;Q

Іванович

;tШВЧОГО

буряnи.

3

Rаго~иА ипеrns ~ уепітнІ' ВlІl\nнання Д~Р;j;ilВНИХ ' П.нніll і соні!l.,іПИЧНItХ Яf)бnR'я:; (tНJ, ов()чіRНІІка.I!Тї рцгnrпу ВНn,'ЯТh н~шінrвточ-

цІєю

зу.

ста!! ня,

ДРУЖН!) берутьг" Д!) робо- безпосередньо причетні 'ТИ. Жартами, С"Ііхпм, " то ~ІИ, овочівник!\'_ tI: піоliВШ проfiУ;:l;"УЮТЬ Бригаду ь о'!r.;rп:rа ВРі1нішню тишу. ~IIIHe гn- ;тйmе ріК тощ'. ~It'He приздпиа-дрпа, 1Іа межі начн:ш: I\РИГ1lДI!РО~ nir.l!! з' яв.1J1юты~(у лl1tшш, напов- заl\інч~ння: БоБровIщы\гоo нені Дn~j!і.1ЮIИ овочаМIf. TeXHiKY~IY сі,1ьпкоl'0 госСь(.годні ж впни потрап- nn,lapCТBa, ~ раніше праuю11ЯТЬ .1n СТ(І,'}, ТI)),Дllfl{IІХ ва.lil в ТСП.lI1ЧНЮIУ гоепnСТ".l(mі. PiI.licRA стає ві,1 Д,1рстві ПhОГО ж рцгоспу. ДР";!!, тn працю€чо "lf Відра;іУ RіДЧУ,lll, тn ,,"O.lel\Д:JЯ .ШД"ЇІ, Д.1Я тог(), щоб ПІВ ДРУЖНИЙ і ПРЩЬОВИ-

s;

r

ЗАПИТ АНТЕ У

постаиова:wи

150 тонн fiapTOl!,li та .'525 тонн яб.1УІ·:, Ц.'lЯ ПРilЙlIЯ;· ВРОіі,аю

ся,

чи ПОШНРЮlOться- цІ піЛЬfН

на 'І'ІІХ,

частин?

.!

НІІ

це

запнтання

вІдповідає

иик четвертого вІдділення мату :wайор П. П.Пиріг.

І

і

особа~І

1 тн року

Ш'lчаль-

боваііЦі!З. що

НЮ

TpaHCi10pTO~! у ({уточок кр::!·

:'Іlстах-героях: в ОдеСі

РnНіВ,

СРСР

ПОСТd :ЮnУ

прнrіНЯІІІ

<.Прn

(!ОШІ!'

РС!'Р!Я і1 і .]ЬГ, в ст аНОВ.lеннх постаново:() ЦІ-\ !\ПРС і

Р;цоfO

ві,:!

.\Ііn!стрі!')

СРСР

10 :шстона,:!а 1978 РОlіУ .У? 907 ;j.1Л учаСН!Iків Ве:ш"ої ВіТЧIfЗНЯНОЇ війив і:з '1:K.la війсы\во--

ДОКУ~fеIПО:lI,

ттй дає

Ііі!

";'., ' ста!:! ше од· НЮ! <cr-;раВ!іу! свідчення.\\

ДЯННН переБУI'!а!! на штатній пос:аді у війсьnов~!х

т ів та \'РПД отnчують за. . -.. " . . . . .

частинах, .штабах,... заn.~lа-

т і єі турботи,

якою па,l-

X,I,H~!KIB ВІТЧИЗНИ.

3Г:;1НО з ВНЩf'згадI!.НОIO

постаlЮВОЮ,

право. на

пl:lЬПі )!ають особи Ві.1;'нонаН:llаног() СI;.lаду Раjянсыоїї Арчії. Вiikbr-;')bo-:lІорського . Ф .l0ТУ,

віЙ СЬ fi і

сте рст В а

ОРІаНіВ

Мін:'

НП') бе,3ГІ('lifl

СРСР.

m;[

.1аіі:l]а:l!! штатні посади'У

В'ЙСЬ;";"51IХ чаСТІ!НdХ. штаб~:, і :131\.lа:1ах. що ВХ Г)-

.1!1.111 дп СК.1а.1У діЮЧ <)ї ap:l(ii . !Іі:1ЬГИ також л')· ШНРЮЮТhСЯ на гро,!адяч, яnі Б період війни праню· ва.1Н \. Rіl'сЬКОБНХ чаСТf\-

нах.

. штабiJХ.

ЩО 6).·.lИ

;'i!H·:Ja.:lax.

розташовані в

гРОЩI.;rЯНlIIJ

дера-:а ві

ПО'1и"аК)'JIi po:ty піС.1Я

з

1() тре·

заК~lJ-

нів без збереження зар()­

llра.130 на одержання пі.1Ьг, ~\ОЖУТЬ буш зав!:!-

бітної П.lати; пЄ'ршочсргово ОJєржуватн по :'<Іісцю

зазначено,

рій, профі.1акторііі, БУДіl-

.,ах

архівних

дlЮЧОІ

заК,lадів.

що

Д~

гро,и·

аР:'!ll·

ПІ.1-

_ тверд;куюqюш iIOfiy~!ei1· тюш є також ріЗНО:llаНіТні ;tOBiJKI!, . посвідченн!'І, ви;:rані вIЙСЬКО!іЮrи чаСТlІнаЩI, штабюlИ , :Іаl\:та:\аЩj в період віЙН,I!, .

тр\'зові юш;t;I\Н

гюБОТIІ

путівну

в

Ссінато-

НОК ,відпочИІШУ: БСТI,'Пі{НІ Б саді!JIfl!ЧIIЙ 1;::ЮПСРйтнв; встаНОВІІТИ rе.1ефон. І(і.

d

таnож

інші

пі.lh-

га на.1аватrНl~'ТЬСЯ ГРО .\Io1;Jяна.\>! при

СВі;rчень

наявност! по­

встаНОВ .1Є'Н J Ї

фОРШ!. ,1HCib-тааонів На одержання ПРОЇЗНfIХ квитків 3 п'ЯТДЄСЯТI1ПРОЦСНТ­

З' ПОСІ!· нош ~нижnою . Д.1Я одер­

.1аїIНЯ:l1 на наnази і рtч·

іІ(3I!НЯ цього

ня.

\!ісьирайвііkЬІ;l\о"ат

внутрішніх порядженнЯ" KO.\>laH:1YBa rj. трсба

справ і -\о~~ітrту дера;а;;-

те.

ня lН41 року .•1СНінгра;:і 'ІСННЯ б~·дівшщтна. - ; ; 8 вересня 1941 роr-;у hp i,f того, () с() би BI:lh· !'!о 27 сі 'іня 1944 РОКУ, HOHaii~laHOГO C[i.l a.1Y ~I,,' СсваСТОПО:l! з .5 .'!HCT,j· Т;; \ !УТЬ право провеСJ'l! пада 1941 року j';() ' :I .11111- щорі'Шу ві.щустr-;у в !lЯ 1942 року, ВО.1Гогрd- будь·лr-;аЙ 'Іас РО!;У. ОД('Рді З 12 .1!ШНЯ по 19 жаТl! додаткову віДПіСТКУ .1ИLТопада 1942 року. тривалістю до ДВОХ Пlfl,­

Сlужбовців і ШlРТIІ3'lНів на вj.lьнонаЙ~lаНJ!Й . .. І" Ц"

Сд!о\.~~.\.Д.\lр.1I·{lтIOЧОl ap~\ 1».

1.500 І;ар­

ХараІ;ТСРНО CY~!Y

ПОС81дчення

предстаВI1ТН

в

і\')-

Rєзпf'РЄЧНО. в ОКРЄ ;\1'!Х КУ:НРНТІІ. які lІідтвєрджу­ ВЕ'тЄ'раНіЯ збєрсг.1ИСЯ · :\<j- ють роботу ГРО\lаJянина Rідтш .1IHYBa.lbHHX заn .в· на штатНій посаді, УІІій. дів 3 поеН.1анню! на ськовій частин: , штзбі. '!11.СТИНИ, штаби про одер· .,аl\.lа:1і В' період В С ЛН;.Jї жані на фронті чи в 'lістах-!,єроях поранення, sонту:зії, нагор()ди ..1ИПі;, ЯНі піДТ8rРJ;.{;~·ЮТЬ pnl)n-

ТУ т!єї чи іншої особи на

штатНіЙ посаді.

В і ТЧI13НЯН()Ї віЙНІ!. Нага­ дуємо учасннкам війни, що офОРМ.rIеиия і видача таких посвlдчеНh про БО'

ДНТИМРТh('Я

ДІ)

ди!

може~ro

ЩО;;

лолові-

заr!.'JаиоSан"х

60 TOF!1l

Be.1HKY допо:vtоry ! !:Іій на.УІ

подають

заго­

тІве.1ЬНИЮl радгоспроб· коопів. Найкраще постав­ .1еllа чу

СТВ!

О.

справа

у

СПОіЮ!ВЧD:\!У

(і'О :!ОМ

ня

заСі,;tа'І­

за3ДEl!lНЯ

Н2

nоопе­

nа~шанію.

Вf1.jіlачr:іО ·\товнова;t;ених.

JI0і\И що найnраще орга· ні;юванn заготіВ.1Ю у .1іт-

nіRсы~Iуy

радгоспроq-

J{оопі І fO.l()B8 праВ.1іННЯ .1. Г. -\нчеНОІ;). ІІроте у З8готівельни• ;;ів раІ10НУ є РЯД HeJOpC>бnк. Таn, погано [тов:). .1иться

торгіВ.lЯ

овоча,1И

v сі.1ЬСЬІШХ ~lзгазинах. І ·А.!на у иbO~!y не .1шuе наша. а й диреКlIій :І!!с.­ цевнх радгоспів. У СЄ:';'і. пом;ах.

наПРИn.lад,

є

спе­

ціа.lі;юваннЙ :І!агвзи-r. а .lе він з;:tеб!.lЬШОГО ма :1a:lTKY, Не вистачає й ав­

тотріIНСПОРТУ,

Щ!.Є

ЧЕ:vI

часто

не.

перево~\ити

за-

готовлену продуnuію. І наЙ60.1юч;ша проб.lе~!а

не вистачає Всі ці питання ЮТ}, нсrайноге Як бачите.

!\адр~з. ::rотребу.

вирішенн~. завдаННіІ.

яні ' СТОЯТЬ перед ве.lьннкаУ;11 ск.1вдНі. А,lЄ тив

нощі,

ПР:lВ,іlння

відду.lifСЯ

Ріі,орів

\lіСЬКі)­

;ЧаС.lа!,). Добре за· rer;o\!(':I.1\,f,a .1И Сі'бе зВТО­ тІЯС· .lЬ·IИК1І П. А.. Рулоба. ба ~ СяіТН.1ЬНОГn, Н. - д.

sap101l-

радrоспроб.

n раВ.lінь , на ЯІШХ об.

товаРІІ·

7\1.

рсзrорну10

ус і х

fшопах

,

~aГOIi·

ра іІ ОНУ. наш nО.lет:.

1І~ ; )ва;f'аючи на

дОКlа.1ає

TPYJ:JY'

вс!х

~:H.'b. щоб спр"ватн,я;) liИ"И. На rTr:>.ї! V БРО13ар·

ча н

u!.10рjЧ;JО·

І)п;"

фРуt-іfИ.

свіжі

nm'!I!!H{

МІОчі

та

ЛЮДИНА І ЗАКОН

підставу

1 грудня

нИНішнього року.

ПРО

КА АРИ

1.

надаЄТЬС;1

нтно В РОЗ:'lірі

МіськрайвійсьКl(О-

вже

сти,

ВаСП,lіі\на

нІ

~13C()!lY аl!.l'отіВ.1Ю

В

сп')-

~

ЇІI1!. одер:·r,ання бі:'3ПРО­ uсrпної позики на іН;!llні­ .1ya:rbHe іfiИТ,10ВС б~';r18І1іI­

ЦІ-{ tіПРС і Рада :'І1іні- :~ 10 серпня по 16 ЖОВТ· тього

стр ія

,

ві,1ьнонаЙ~!а·

СК.lаду

повертаТЮІе

27 .1IОТОГО

;т.

дає

RіТРЯНІНІ будь·яnаЙ

входив до вільнонаііманого СI!Jlаду військових

!

......, ...

~.~:

праве на придбання квнт­ па з П · ЯТ.1еС:ЯП\ilРОClен ·;­ ною зНШК!\ОЮ .1.1Я ПРОї;ЦУ "а.1іЗIlИЧНИ:vl, НОД:!ЮІ, по­

хто

достаг­

На ФОТ0 (r:прам н~.lіБ(І): Г. Т. Ст[!nіі з 'Т.lf%l\1И nРIІГ~.1И N. К. ЛорnшеНl\n , К. П. ТНРilН (.lі!Нlі(lва), N. М. J~чrНI;n . ФОТО М. Семинога,

ного

військовослужбовців, партизанів нада­

п!дготуза.1И

ню Кі :Іьn і сть nонтейнерів, йвтонаваНТі:!n'ува'l. І за-

:З(\ нашою бриг;цоJn, ~ ГІ"lа;І.'\SТhСЯ вона з ] j '10.10ві[;, закріП,lена ЧIОlа.111 11.1flща овочів. 3.,\аf.ТLГЯ, ніби ~/)Bci)!' нР.lавн·о ЖJt.lfI· чи мгнянИ\1И ТУРnnТRI!ІІ,

n~'

НО РЯд пі'lьt. До' редакції газетн наДХОДИІЬ ЛИСТИ, в ІШИХ "штепІ Броварщиик цlкаВП1l1Ь­

нинішнього

справі

. ЩI:Р.1ержан.ця. IІі.'IЬГ. З 1 TpaBlffl ниНішнього p'J.

raHIB учаСНН1І8М Великої ВlтчизнянаІ війии з

ЧИС.тrа

Пj:i!IВ"' ·

брнгаДR N'2 6 радгоспу «КрасилІвський».

KY:lIeHTiB

ор-

0.1"га

все,

урожай, ПРЯ)fn ПРОПОРl\lИІНІй за".lаденііі праці.

Наявність згаданих ло-

директнвних

mенко,

;зll

про ба·

огірків уже засо­ ,1СНО БJ.,ЬШ яК 52 тоннн. Успішно йде заготівля ПО~1ідорJв, цибулі.

r АЗЕ'tИ '

ПІЛЬГИ . ПОШИРЕНО Як вlдо:\!о,

Д\1Г.Щ1,

заJдале ..

lii.1bF\1I pa:Jis ПРОП():ТЮВі\.,,,, ,;тУ~h. які ПГ~ СВIJЄ життя і nСЬ 'Тепер збирають уро- пnв'яза.1И З nn.1rjf. ж(\ll. Г. СТРОй, ОТЖР, кnжрн О ,~.РР:ПI; бригадир о в о 'І е в о І

, ", '

здіliСНlОва.ll1

яб·

СК.1а.lсьиі ПРЮlіщен­ яnі розраховаНі на

раз

ВОНИ

:,ІетоlO

Перш

тя

ПРОХО;(ОДНОtn в'язанНІ! IФОДОI!OДЬЧОЇ прn- ну ді:IЯНI\У nвочів. 3а НIІ.\fИ сар, ().1еп~· hУЗЬ'.jіRП.1 ]nрnїї

свіжі

ті у на,lежний санітаРШ1!'!

IiРilп.1I1СТОЮ,

виріmення

огір­

~Дb потурБУ8а~ись \Іаrсріа .lьно-технічну

pOr;Y

ДП

СО.l0ні

помІдори,

пnчі.,\(,рів. HP~IOB жар, гус- буни партійного З'ЇЗДУ го- чену І'праву, )fИ ~<lliріПИ,lИ г;ци Мrtріл IB~HiBHiI Tilп~­ ТА р!!сніllJТЬ . J\l)НИ, І!т;риті ворив ПРО необхі,J,!lість роз- ЗІ! "n;t;ною робіТНПl1 r ю пев- rrHl\n, П".lIНІІ Ва('ІІ.1івна Гі­ ГРJ.\lИ.

П<j­

.1Yh.a·

'п.lантацівю ліч БреЖfl6В 3 високої три- .~a.1ЬHjrть І\ОЖНОГО за ДОП- ні Т]1у"іВlІТші, I1~TeflaHII 1\[111-

робітниці

У

"срежу

стачаТЮ1е:l1D

ки.

r:апу·

циБУ ,:IЯ.

Topl'oBe,lbI1Y

PII)fI!OIO.

Наші

IlЄ'реважно ,

УІlсьного това риеТЕа

ГОВ::Jрено

Це ,

ста,

~ І\ОЖНОГІ)

інш!. ~.

з

На 3lв!ове збсрігаНI1Я З;Ш.їа.1Є:l40 679 тонн ОБО­

nrn.ТIf

ро"у.

ШЯ.10 ~ .1іт(ж. В . І. MorP~'K із 3аМРич. В. І . .'Іи"-

.1і.

ЧіВ.

гектаРІ! пп 2()І) прнтнрріll • nn)fi.1upi В . C.10I!I! cнnгo ~OT­

РОСОЮ.

й

у. ниніШНЬО~fУ rorIl ми повинн! загаТОЮIТ!1 ~·!3.Ii:ne 3 тисячі тонн о,:()· '{ів! 1.400 тонн !іартоп­

.1:.

Наті ОRllчі ВІ:Р.!>И ~oпnB' я-

за~И;l)'ваТlIСЛ

зараз,

"а.'1"ні ппп:ти З~26 T(jHH. ~і.'\ПГ'lІі/\ного пrріnл

ЦІЛОРІЧНО

маfазинlІ

І

(

І фрукти

"е ,Інше

-

Це на іl ОП тnнн ііі.1',IП~

Над уСе .1юб.'1111 ПО:Jе. Oc(}~- на iXHbn"l)' обіДНЬЮIУ по- Тllіі . ПО~lіЧНIІI:О)f у. Brh(}~IY ЛИВ/) вабить воно евоРоЮ лі бу.,и ці ще:~рі дари осе- ета.lіі мені ;іанкова Т,атеевіжkтю і красою Bpallni. ні. ри на ,ПIІ.lипівна Tap~H. }- ,цей Чд~ неможливо не Па",'ята!ll, як Леонід 1.'1Щоіі ПnСИ.1ИТИ ві,шnRі-

ОВО­

Владислав АЗОВ .

Jlp<lIl;leHO на ДРР7І(і!вні ЛlНlіі­

зіпр~тп

заготlв..11

liзнмку ·бу.nо В/І;остал. дарів .nаиі., розповіДdtl

держаl1і 221R тонн при JI.,ані 2 ІОО тпнн, РРз.lізува­ .111 75J тnнни nгі[1l\іl1 при П;lані ,О() тонн. А' II~ЬOГn

3'1.1иrJ!

зби·

при.nа.ках

дnрів. ОВl)чі1l1!Jl1:1І нашого госmЦllРСТВі! у;н ца.Ш їх

:>Ilfтrpoгn

І

MacOBoro

'Іі8 та фрукТіВ. Як ор· ганіЗУ81.1Н· цю роботу кооператори, щоб на

СЯ ЦЬnГО РОКУ врnжаli по~і­

Оllочів

сезон

-

рnзвиваються, дру;кно і ряс­

різночапітних

О В О Ч

напружена п.ора. Осін.

Беі разом рці.1И, спосте­ рігаючи, як РОС.1ИНИ добре

КАІРИ

в об'єнтиві дослідження, проа.А.НОГО нашим иореспандемтом дальними працівнинами

.

в

ЮРІJСПРУДЕНЦІТ ЗВИЧНІШ

є

Tep~!lH

<"епізод ' l{радіЖЮІ». 3 по­ ;lібю(х еП:;Ю.1іВ JlОіІ,НЗ СJ(0\ІПОll у ваТl1 своєрідниіі ф і: 1Ь~Т . Сьогодні, шановні 'llпаЧі (.,отів 6 У ,10 ска ЗJ ' ти: Г:lядачі). ~!eHi НІша '!і1 рО.1Ь ВЄJУЧОГ() В <'с трі'І' пі~, СflСІШ Яfi(JЇ Е'пі:.~:J­ ,111 дрібних nра;;іг';м. на піДГ;РНЄ~l С ТЕах Броза otB. Та спочатку прсз~бу~ р . Вваа;а ю . щО .1і:!ВНО НГ!;Е' треба

ВАеСТ11

СIlО.1УЧСIlНЯ діжr;а.

.10

C.10P,()·

«.lр · бна

І;ра­

.10.1а ТО!\

>,

<';1

особ.1ИRО неБЄ'зпеЧНН\11І наС .lідsа~ш». ;(рібна n11а­ .lirh!\a це бо.l0ТО. тря­ сnвнна. хоч ~• .1Е1,ОГ() ;311.1\О.1ilТЬСЯ

811правдаlШЯ

Цli;lllвів.

Чи

ТОРС!lНЯ

Сdче

не

,1.1Я

п он·

з.1О'IІІН\"'? ..

Та,(,

:1 .10'lI!НУ.

.1ІІтьсі1

p~.

На\!

чут!)

дов()·

пояснення:

<lУсі нє('уть . а я що, гір­ шнt\?» Або: «Та щn та,! я юяя ' ) На нарбованєць

чи

на

два?». ПС!!ХО.lОгія осnlJ­ нсбеЗllечна Т!О! , ЩО)

Tafia .1ІIВО

.1Ю:1ина

ЩIIРО

вірнть,

ні­

би ие дріБНІЩЯ п ·1Я сУ > пі. .lьства.Вірить. що су с· Пі .1ЬСТВО ~!О60в'~зане ро· бити їй «ПО.1аРУНИI1». Та­ І;і .1JOДИ не розу,rіють, IПJ

В КіIЩСА()\Т~І ПіДСУ'IКУ o,'j· І;радають СЮlі себе. бо Від рівня ЇХlіьnї чеС НО "rt ;! а.1єжать IIрибутки пl ; lf1 рrIПІСТЯd . lIаuіона :1ЬНlIЙ .10Х О :1 Jср;кави . B(' I ~! [<і­ .1()\Ю. щО багатство наш:)ї' нраї!:и Яn

на:lt'fI,!ПЬ

110і1Р;Щf(~БаR.

oтp;I~laR.

~'('i

·1а;JUЮ\flnа~ш

ЧІІ

на [>О ,Т::

TiJK :)R'Я:)~!-1і

", j;,HnC!1If.

, і!ід нас, хl,lЬ}{Н

від

і

нас

cnlnbHa 3 8IДnO.I­

пере6у._ють .р/6Ні зп оді і ,

а.міноргаНі., за:.l~flШТЬ

зося!'нення

го·

.1nВНОЇ "СТИ соціа.lістиqного виробництва.

Та ~, .10Дій байдужий до

зБСО.lютна nО .l Е'і\ТИI:!\'

своїх товаРИШіВ .

байду-

свtТ .l0Т~ХН!'!НиА

:;а.Мз.

А

TO~IY не треба вмжа r;.i цифру 9 покаJF!НnО:VТ ви-

соsої ;tІ!СUИП.1іНИ. Хоч ? ЦЬІНІУ році тоR3рисы\ fіtt

суд і не :ІСав

К:lОпоту з

жиі\ .10 урядових заходін і :>аК.1I1nі13. Він знєважає свій Hapo,l. зневажає довір'я ДСРіі;ави до нього ЯН :10 ПРі:ЩіВНШ-іа. Тшар . ;\13·

р(йборо~! дрібних l{рад і жок r UИЩІ справа }ш заrt­ ~tався народний СУдІ. все іН тут треба аі\Тивніше використовуваТИ гpo~!aД.

.1єны;огоl'

сьnу

у

у'О_\IУ.

З.lОЧИНУ

що

ще

й

прив:;, .1.1Я ба::а'lОК і H3C.lillysa r(. :;.'1. У то.\'! у, ЩО, краДУЧІІ на карбова·!lСllЬ у товарн· ша по 1;:13С\,

дає

1

llЄ' багатr:ТRО:l<!

ПОЯСНЮЮЧИ

держав!!,

дріБНіСТЮ з.10ЧННУ га:rьн іе тю

за·

,",радіжок серед

робіТI!Ю;іВ . оа.1ЬНОЇ

'ІН

завдає

траЮIИ

~10'

nЮДЮI.

ду\!!>у .

Не

оБОВ·;1.з­

I;ОВ() вестн !1РОТОКО.l і на­ з!~вати збори ТОБi'lРНСI:<I\.1;.1( ('у:(()ч. Я'"' .1.1Я :JIJiTY. Тре-, ба виховувати рсб ; Т;Jннів У таr;ОЧУ .1yL i, щоб 06Гl);

ворення ПР080ДIІ.;1Н в не·

ВЮJушеНіЙ щоб

не

обстаНО&Пі.

!;}'ня.1И.

Г.1Я.1а.1И

на

розвива:!и

не

по-

гоДинн!!!; . Аі.1ВСрту

:l

P');j·

беЗIl і :І с та вно й ОГУ,1ЬНО звииувачує всіх у кра-

чову 3 BIIH\'Ra ттіОІ НОГО часу . Справа

.1iifiHax, ві.1бирає

в багатьох ;rОРОГОЦіННнй 'Іас. А тепер переЙ.1Е'~Ю до на.lр і в <,Фі.1Ь~JУ", 31\ Діі-

назві і не І! паперах. а в ді.1і (його ~fожна на:зваги й бесідою по СОВ і сті). 1'-)ді праВО~Іjрно БV .lе !!Іва-

Гlі;rпр н єщ~ твах 'Іїста СК.13-

П'v'нктпостанnви

НЮНІ органів

.\lіліції, ІІА

іпати.

щn

.1ася НЄllорча.'lьна обста[/()Rsa. У 1981 році ва \]().l()ЧНО;l-IУ ааводі 3 дріб-

ня

тlЮ!

113fiУНfiа\ш,

розnрадачів

та:l!И .

Є:~IК(jСТЯ:l1И

ПРСД:l1":' затрюв·

но !) ~j.lО;1іїв, на X.1j60'~alюдJ 1О , на с!3ітлотехніЧI\О:l1У _. - 15, НІ! заво,:Ї' ПОРnl!!n()АОї Щ'1а.1УРГії

ЗГСll~Н!.' в

чєтвеРТllrt зага .1Ь­

них зборіВ lІід 1О .1ИПН.<t ] 981 ропу «про створен­

. ної

У:.10!!

нетерпююсТі

.:І;)

соціа:ІіСти'!­

В .1асності,.

АНКОНУ­

ється по·справжньо,!у. Є, претенаїі ДО рОБОти <. КО-',Іісії по КОНТJ)О,lЮ за збережеиням СОНВ.lасно­

- 26. на "ТоргмаШі» СТ!», Ч.1ени J\'кої, "Іаб~·ТD. ;).5. Д()П.1!ОСУЄ\іО осп!н- не ;;OBci~1 праВН.1ЬНО зра­ ІІЬО:\о1У 28 щіПіВfiрадіЖОfl. aYMi,lH диреІПОРСЬКИЙ на­ тобт'1 НО .1И знайдено і по · l\а.1 .'-1> 17 в!д 26 березня ВСРНРО в цех 'ІН ііа 1981 ро,",у. СЮJе ТО.1і 1.; ".13;' те. що з.10.1іЙ ,1ед- 'створена nочісія ;:r .1Я не 11(' ПОUУПИ8. М. (УJOlіО3АВОД. 3 першогn I1nГ.1Я.1\· БrAД , но. ше, ~IH rn:fj ': .lr' С :'іп.

КОНТРО:IЮ :Іа збережеННЯ'і CnЦB:laCIIO~' Ti' Тобто \lа1..>('Я на \'ва;,;. 1l~0 б,,'дуrь ПРОВ"'дl'ні 3~XnJH ПО I«JRT·

менший за

(3аКilAеlПLlr на 4·Й стор.).

"'[ОР;:J!!Ш' '{і{


*

~ СТОР·

8

BepeCHSI!

1981 POK~"

НОВЕ

ЖИТТЯ

КОЛОНКА

КОМЕНТАТОРА

ХТО

ЗДІЙСНЮЄ втруqання Серйозного .;lано

по

сЬЮЙ

удару

зав­

tнтеРБеНціОНіст­

ПО.lіпщ!

Са.;Jьва.:юрt.

США Яliа

в

~iaє

на

меті задушити 3 ДОПО\І;)ГОЮ своєї ~lapiOHE'TKOBOЇ хунти в цій центра .1ЬНОа)lерикансьКіЙ країНі

ЯК "уже пмІДОМ.''''~ОС!1. , n~р~ДJl.~Нh

Н!lГО

сте

ВИЗВОЛЬНИЙ .рух П наро­ "Ду . Уряди Франції t l\Ieliсіни офіціЙНо визна .Ш

.;rю

Яliі

вира;-JiаIOТЬ

са lьвадорсыігоo

'Ду .

~Іають

мовою

непра~о брати врегу.lюванні ЕРИЗИ.

Феснк

СТСОЇ.,ася

Вонн

співтовариства

заК.1ИI-іО.\І

зокре~Іа. хист

забезпеЧI-ІТ:!.

чере:з

ООН

циві.1ЬН()ГО

зз­

насе .1ен­

ня Са .lьвадор у .

ФранкCJ

~1E'кcil'aH C blia

заява прнпа.1а яВНCJ не ;J'J C'fal\Y EepiBНlll\a~1 ВClшінї­

тоНа.

А;Jже

не

хтось

і н­

ший, а ca:lle вони зДІЙ­ снюють ШИРОf'е з 6р{)йне !;тручання .

в

Ca .1bBa,lopI.

І Й;Jеться не гі:lы\и п ,.>О всебічну ВОЄННУ ДОПОМО­ гу

3JОЧИННОМУ

CaJh~aJnp­

сы\:llуy реЙ;ЮIС'В!. а й про 6езпосере,::ню

участь

СП'!­

ц!а.1ЬНИХ в і й r ькових П ; ,"\­ розд і.lів США. з а (.lанш.: у

Ca.lbBaJ()p

під

«ра;JНИК1В'. правах

у

над

нраїНИ.

ВИГ :1 Я;J , )Vl

ДІ,К];Х

РОІ-

насе.lення \4

ЗНОВУ

викр!пі

трубі фа:ТЬШ:ІВf-іИ. ПОШ;'­ рюванl ВаШіНГТОНО:ll,

який зити

намагаЄТh С Я

з 06рС\­

сальвадорсыхx

тр:отів,

що і

CBOOO;JV

П'!.­

борють с я "Н нєза,lежність

своєї баТЬ!ііВЩИНИ. .терористіВ!>.

Яl\ ..

Однак винуватці панvючого в країН і терор'! . жертва:llИ

Яf'ОГО

ста.Н

вже 20 тисяч убитих і за­ наТОБаних, аж нія]{ не

союз ФНВ і пі

діЮТЬ

РДФ.

за

Убиз­

ШИР:lIOЮ

тю!

званої війсы\Fюю - ш!ві , l-,­ ної Х УНТІ, В Са .lьвадорі. яку США ПQCТ3ВІ-І.1!! при B.1a;Ji і тепер всемірно пі.ПРЮІУЮТЬ. Тепер У США гаРЯЧ!і'J­ ~o вишунують засоби. шоб пр r!наЙ,Інj неЙтра.1і­ зувати

ВП.1ИВ

гpo~iцcыi''

cB i Tor;y

на

;JY~IK\'

1\0-меJ\сіl\анської

фра.-J-

заяви.

ВИl\риваючи спроби ага.ньбити позицію Фраtl­ пії і l\ІЄl\сіЮІ. ГО .106а Ре­ ВО.lюціЙного ' ДE'~IOl\pa ти '1НОГО фронту Са _1ьвадо;JV Гі .lЬЄР.\1О ~' H[() на прес­ l\онференцїі В штаб-l\ва;1тирі ООН підкрес.1ИВ. що справжнє

втручання

в

здіЙСНЮЮ гь США, на;JЗЮЧИ хунті зБРОЮ ;J.IЯ знищення са.lьвадорсьного народн:)­

Ca.1bBa,lOP!

rc

РУЛ'У.

М.

ЧИГИР.

оr,,1яда'l ТАРС.

Hawa І теnефОl:tи:

ФОТІ)

Y.~~

Бє.1а80В­

внн,у

Фоторепортаж Л.

ПРО

КА_РИ . ХО.1ах

( Закінчення. Поч. на З-й СІОР.).

ноо

-

Козака.

КААРИ

ролю за виробництвом у взаЄ~Ю36'ЯЗhУ ;3 в і .1ПОВІ'::­ ною ВИХОВІЮЮ роботою. А пок !і ШО }!Іі ба ЧН.\Ю таli\: ка РТ!іНУ. :'Ilyp Jla t1ЕеБУ . БірЮl; О Е У . ГОіЮХОВ-

вони

штрафує на з аВ01і

()ТР I·r:l1~·ЮТЬ

,:(огану

'ІН по з 6аF.,lЯЮТЬС;J пре:lтії. J :.нову ж таЮI ;J;!-

ректорсы'i

накази.

\

Де ж 1i0fllipeTHa Рпбота КО\lісії по профі.1актиці пра вопорушень ?

.11ОЄ\Ю

or()pCJn;~'.

відлсвідні 'Іа . 1ЬН I1I\а'l РНСТ()SУЄЧО

ност і,

.1актина

бу.1а

пра R О II()рушень

6і .lЬШ

ДіЙ()в о ю .

ГО.1ава занкCJЧУ проф('пі.lr;)' Ba.1E'HTHHi1 Євгеніївна Д;!';~'C рnзп о ві.lа, що. на жа.1Ь, п а () ,11! 3 ~! ~ ,'l8QJY

Я!іИ'й

НЕ':llає.

\lзгазнн\'.

~'вечері

забєзпЄ tj;!В

би р о б і ТННІ\ ! В ЧО,lОI\CJ:й (ЧОВ,1ЯБ. павеnтаЮТhСЯ додпчу навряд

вони чи

НЮIOТЬСЯ

Пізн'J) .

('аче

ЦЮI

}'10ТНВИ

А,lе пnяс­

І\раді­

жон .

В.

І.

ДЄ)I ' ян

6\" .1а

:-;а­

ТРЮізна 15 .IЮТОГ'о 1931

року .з 4-ута .1;трачи ~I,)­ .1ака і Б-ма в е РШliів, Є. Н. Op.leHI\O 18 .1ЮТОГCJ з 2'\lа lii.10гpa~la:1I11 веРШl\ і В . 1.,,) :llа С.1". Г. Т. :1~! I,аllJова 3 '1ервня з шіСТЬ'1а .1іТl)а\l : ' веРШI,lв . ЗРОЗУ}lі,lCJ, ша на

В.1асні потреби (таli б~

:І!()ЯИТИ.

заб;Jгато.

на

каШJ-iУj

.~

Вишезга.lаних

цього

ос іб

п')-

кара ..1Н ~TaTepi<11bHO. ПРИК.laД, .lу};ашов~'

Н,,· Нl-

роднни С У.1 ()ШТl1аФувз.в на ЗО liарБCJваНllіБ, а за­ BCJJ по~баRИВ 100 процентів пре'lії. Та 'ІН достатньо цпх і под:бннх заходів. ЯIiЩО Н Е' FЗ н р о .J­ .1Е'FЮ чіТ!іОЇ rисте ,m з<1П J '

бlжннх .1іЙ.

п()каже час.

С В!Т.l0ТЕХНІ Ч Н И завод.

На

n

запитанн!'!

віДІІовіда.. ВНI\ОНУIOЧИЙ аооя'Я;JI\И директора А.В. Парфьонон. ЗаЯВИВШI!. що 15 ;JРібних

к. ра;JіЖОI\

за

неПОIj-

ний р-ік це занцто багаТCJ.АнаТОЛіЙ ВаСI{аьович

наГО.IОСНВ

на

за-

255020,

м. 6РОВАРИ,

.уn. КИТВСlока.

154.

жнтт.

41-\0-

Яl\а

РО.1Ь

IiOHKpeTHO~fY

Т обто НЯ.

иго. що

ни

НЬОГО на

пі.1-

.1ИПНЯ Старший готаяої

ПООlішки

часоч

вживання

вс дє

ві.1"­

до

З .10-

горі.ll;ОЮ ,

1i0ШГ~! Є

со.1ідні

а

.lегного

НаПРІШ.lад.

на­

на.lа:,­

ЧИНУ

hОНОП ..1і в березНі зна;Jобився РCJзсіювач вар­ Тістю 4 крб. 67 І\ОП. За Ню

кра;JіЖ!іV

гaH~!. v В.1Юfl\\' .

отричав

J.l-

ві.1ПУСТI\~' пі.1Є не в:rіп;v . 11

а

квітня вантажник l\[іще 1"n п()тяг ТCJРШЕ'Р НjНОЮ Ні крб. 50 І\ОП .. з арабна гро:\таД С ЬЮIЙ ()СУД і :змі­ н\' часу RіДП~lС ТI\Н. 14 травня заТРЮlаний ван­ таі-/;НИК На:Ріенно В. 1.. яr.;иЙ ниніс 1.1 завCJДУ тnр­ шер вартістю 16 l-ірб. Ві'! ШВ!І.1еНЬІ(() зві.1ЬННВСЯ. П () І\И

не

ПОl\ара.1И

...

В і дст у пивши «:за 1-і::l:IIІ». :і азначу . ЩО на 6і.1ЬШОС­ ті

підпрнє\тств

В ' уск в з.1'І­

чинних

із

Сором

ці (,10ва. до

сов і СТі

\ ганьба!

З()ХО;Jять-таIiИ

праВОПОРУШН!І­

.\Jож :швість

даРСТ8а,

19-3-82:

114n0814&.11080ro

коресПОВ.lента

Іас.,.

на

не.

ДОl\умеНПI

В

1i0ТРИЙ

.1IПЬСЯ

тичної

на

21.t)() 21 ..3,; ш

крад(\ння кп. Tal\,

кестру

Ім.

ваНІ

в

3

-

По

Новини.

НА

ОБЛАСТЬ

Навча.10иа

протра.

цт.

ЕКР2Н

курс.

студента-,аочник,,-.

Т.nретиqна

меха!!l­

И.rtiJ

(:і.lьсь",а

20.00

Бечіf1НЯ .а,.а. МіЖНlJРОllна панорама. Програм,," «Час»,

20.1.5 11.Пn

r~J.ина.

21.~:; Х'· .,ожні~

с О .~иі

ор­

те.1е1>!.,ьм

серед,

рія. 22.4,; Довідкова

Андр. єва .

\ ' СІХ

Дирекція чуття

г.

А.

вовків».

2 се­

С,1ужба.

--------------------------

населених

і

~іс.uе8IfЙ

комітет профспі.1КН YHfBepMary ВИС~lОВ.1ЮЕ г.lибоке ,,-пів­

РсНіСП(}ЖИБспілки

Рябусі

,

стаРШОf()

ті

її

RИС.НН~.lЮ~

т.

А

бу-,на.lтера

YHiBepMary

-

приводу смерті її брата МИКОЛИ АНТОНОВИЧА.

f(о.'ІеКТИR БроRарсы\гnn

rИСТRа

п~нктах .

Дирёкція заготконтори .

заст~ ПН!{КУ

риства

(,поживчого тоза..

MichKorn

г .1нОmн·

ГерасимоВій

співчуття з

ПРНВО4У

бухrа ..lтеру

това ..

передчасної

смер-

==1

брата .

І(о.,.ктив

Брnварсокої Л . А.

маіістру друкариі смерті її брата

друкарн! Шрам ,

ВИСJ10МЮ6 спІвчуття передчасноТ

ПРИИ04У

КОМАРА Ми~олн Антоновича.

ПедатотіЧll,I!А

.,и

'

Ма

зБІрка

народного

Броварської

ТО

1І11.41J11.

8.00-16'nП

J(а'Н~l1И";

-

-

кnлеКТИ8

Т.,ибоко '"'сумує

те.1ЬКИ"

З

тр.бухIRС~kОУ сере4НЬОЇ

ПРИВОДУ

передчасяоУ

смертІ

шкоyq;t-

п~нсіонеркн

КО ІІБ.\СИ НСІ,КОІ НадІї Фtдорlвяи

і

Редактор Є. ФЕДЯП.

19-З-18:

lІиставк

«CTapT:Jo .

ві.1 насе.1ення по ЦІНІ 20 l\Опійок 1а КJ .lОГрЮ!. ПУНЙ\1з:,ьно-заготіве.ll>ні пункти розташо-

роз­

rlКnl)c

Прnдп.",еиня

RipHHf'''».

Броварська заготконтора ПРОВОДИТЬ ЗАКУПІВЛЮ КАРТОПЛІ

ді­

napTIIIH~I"

На дnбраніq. дІти! ПРOl ' рама е '1ас'_

з~",іНt(енні

18.00

.8ірио

8иста ва.

ПРОГРАМА

свІт!. І. F.огачоио\"

В.

камера.

СtЙфу.1о1іна.

ка.

турнІр

---------------

ПРО:!УІ\ЦЇЇ важ­ цього питан­

CI.'Io<'~kOro

с

п.ріnд . у

ПО­

.Чарlао

Рал.госпу «Требухівськии» ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ робі тники ·буді Be.ll>H и ки по будіВНIІUТВУ фін­ ських будиночків і те.lятника . Оп.1ата акордно- пре~1 і а.1ЬН а. Дирекція,

В. ЛІНИВИП.

19-4-67.

~

ПО,,1 4

«Ч&НО.

фІ_10М

22.1·1 Т~.lеж.урн.а.;

,б!р-

-

;JO

81441лу

21.~5

сЧасJo.

Рl)сіАського

ві.1пов і да.1ЬН іою.

1114дlJlУ

21.00

демокра-

«К\ бflК

•• нlї .

ня треба П\;JХОДНТИ з мак­ СЮlа .1ЬНОЮ серЙОЗНістю 1

p~.IaкTopa.

20.15

Кана.и»:

Кан;іди

Kiposa.

таliUЮ",

нея».

2

СЬІ)ГІ)Дні I(ПИllерт

22.1 ·; 22.30 !

;ІОВО­

«І\адра".

НИ""

Корей-

.\\іжнар"ДниЙ

ХОhею

ХХУІ з'Тзду дії. У ""Іборо­

19.ао .~KTya.1bHa

СРСР.

nnограм:а

дзвін')ч,",к,

Тє,!н"фі.Н.М

19.30 Л .

«~)Ri311.af"'"

Фінляндії

зБІрна

заl\ ,)­

Росі кана.1И

.. к

спорту.

« ""'убок

збірн::!

знову треба нагадувати Te;,~' В . І . :!еніна про на­ :tШний КОНТРО.1Ь за в;;­ пускоч і РО;ЗПОJt.lО" пра­ ;Jукції на саuiа.lіСТИЧНО~fУ піДПРНОІстві. ДіЙсн(). ЯIіІJ[() 11 систе­ \!\ .106111' піпібрані кадри. успіх ;JабезпечениЙ. А К)­ .1И тут і та\1 заправ .1ЯЄ перенрити

роби

Респ\б.'1іIО4.

хnкею

йовий КОНТРОЛЬ на виро~­ ництві. ВИJно. зновv Й

преС.10в~· та

стів .

18.·1,; Соогодні У свІті. 19.00 МіжиаrОдИИА турНі" s

зав­

про

видіR

ТеЛ6<

ЖУРНit ~lіСТСhКI4 ..... .

IS.2·; Rиrтуп ~f1тистіR chKn'! Народно

!ipa;J>?-

РilЗ

говорити

ра410МОИJlеRВ8

ПРОМИСЛОІІОСТІ. аи~тl8 І MaC08~1 роб~тн

них

СріБНIiА

IR.30 Мрнчни;:;

роби ... рашt нас. Шnстаковнч. Поема «CrpdTa Степана РазінаJo . 17.2,~ Чемпіnнзт Європи 3 В04lі.4() Te.,e:.+i:YPHa~,

,емnl..

17.30 фі.'hм-концерт. .Через 10 років». 18.00 С.огпдні Між.народниЙ lleHh (().lідарності журнг..лї.

ми,

.1ег;;С)

Н\'!>

~eKoeTaplI.

мlrце80ГО

дуже

'намн.

.1

ІІа

Новини.

бік КО~1Госпу ім . trtОХВИIlЬКОГО раАону TttRC'hKOЇ об.lа(ті.

16.5,~ д .

свіТИ.1ЬН;!­

«ПО

Серед ТИХ. ХТО по",инен пі;!три~увати належ-

редактор.

15.5.; Роби

rче ..1nдії.

.&lннl-Пух Ба.1JеТilа

всі .. . ».

lї.05 Рішення КПРС в

країн.

Народні

вс.і,

1I~.30· Q"lівеUh·ма.1ювеuь.

Дn"умента.,оннЙ те .1ефі.1ЬМ .: Пісня дерева ;:> , Ло закінченні НОВИНИ. Ii ..JU Нn'ИИИ. 14.:;0 ДОkумєнта.'1ьні фі ..1ЬМИ те~l{'ба чення соціа.1істичних

рєа.11ЗУtiііла 8 .1ип,J;І

офОР~І.1ЮБати

.ДН80Т

нарис.

ра.

15AU

І\сі.

1~.2'1 е с.,ід

16.00 16.10

1(.311

МИl\о :rає-

кра;Jіжку

ЦТ

«Чао.

lI.ИТIІRс.тв&,. Л. "acci~lb. сl(ОНlIУЇТ і Ш.амбранія •. 10.00 ('. доніцетті. еЛючlя 41 ,1амм<рмур" Фі.10м-опе-

ків. на цей раз 100 ШТУI-і на СУ\іУ 620 I\р5. ПраuіВНИIiИ Ш.1Щії вва­ жають. що у Bi~' CH була

І\а.

19-4-47:

'l'!іс1-а

KJI.

10

,Чутт.

вистави.

І і"настика. 9.05 РОДОМ з

198 J РОli У Вi~'CIi вчинюа н()ву

Г)Ю\lа;JСЬ­

ПРО~lОвлені то·

вариша\IИ.

стосуннах

ва. Яl\а • проми с !' ,1».

І{!-ІЙ о с уд вважаЄТhСЯ Haliбі,.lЬUl діЙОВОЮ ~Іірою П)­

Ііарання.

ЯНі;!а

встановили. ШО Я. М. перебува,lа

\laГO~1 3

АС)­

гроші .

«заробітку».

ПРОДуКції

ся і ТН,lьнин і в на .3 ~­ га .1ЬНУ СУ'ІУ 6і 5 Ііа р о ,)BaHuiR. С"і.1чl органи

Щ о правда . НЕ' B~l І\ра­ ;Jyrb заради ВИПИВІ\Н . На 3.10ЧНН штовхає жа.10:3а ЖИВІІ.

нього року. ко\іірник цеху

і

ВfРЕСНЯ

ПРОГРАМА

n porpa M~

8.00

n і ДПРИЄ'IСТБі

50

го­

-

ЩІ)

~

8.40

:\IИКО .lаїБна В\ УСІ\ Уliра ч

ІДе O;JHe 3.1(). що тр ,)­ шить ,1Ю;Jські .10,1і. ci~l'ї, З.l0Ві-sнвання

а .1е

:3,lОЧИНУ,

на

6

Ерадуть нє ТО'ІУ, що З.lfl;Jні. не ;J.1Я ТОГ'). щn6 роз{)агатіти. а щоб продати Й ... ВИПИТИ .

-

на

.1 .'"

ВIШlе~І

трапив с я

ВИСНОВОI\:

НТНІ

1ll0верєсня.

~IY за ВО;! І. СЮlе не 11 ста .10 ЖНВИ .іЬНЮI сере.1 ')­

ПРНОl с тві. Проана,lі:зував­ ши FншаДJШ дрі()Них I\Рl­ Д ! ЖOfі. А. В. ПарфЬОНCJR :.робнв. не дуже вт і ШНЧЙ

р:.11;а.

пер с,)­

Tal\, п : д\'па.lа в;{ховна pCJ{50ra на ·світ'.10техн:чн ; )­

пі.1В>!­

щення .1!JСUlШ.1іНf!

з а водсы\гоo

У,раТIlО

.~iT~paTypa.

12.20 Iнтерк.1~' б . 13.10 для 4lтеА . 8IRТI1POK.

Heooxi;J'

виховна ро60та сере] ро­ бітників ведеться ще С.Н­ бо.

правопоруш€>н­

Д.1Я

і

сер; ...

ек"ан.

Р<Jl1ИН,И»,

свіТ.10техн і чнOJО

30B~·є .\!a

випа;JnУ.

після

ЗРОЗ~'."lj.10.

дитячі

;J.1Я

на.1У. H!13bl\a ВНlіОнаВЧ;J ;JНСЦИП.lіна серед майстрів. Існує. Й ра.lа ~lаЙстрів, й навчання оргаНі-

зборів

У профі .lактицl правоп')­ рушень'? Збори відбуваються по

аднокорінні

ні

нього

А

-

не.10статнь()

:\!ож.1ИБCJ, їх прі ,ЗВ!f[Ilа і не З·ЯВ!І .1ИСЯ б на газет­ н і й сторінці. яr;би п рафі­

г ,нс-

газету

.1IОЧl\а".

поки

пока рані.

дає .~Ш

СТЄНД

сті.Нну

це

телефіo'l1aJl

З

П. Ти·,ниа.

(як І Д.1Я інших заВО;Jів) с.108а. При зrа.щі ПРCJ не А . В. Парфьонов СУ~і,JO зітхає: TpY;JHicTb у ТОЩ· . ШО С .1а61\1-11\ Сli .lад сере:!­

FШ2аіВІ\И нацехін. ВИК')-

траЛН.IОСЯ

не

ська

Щlі{стерність­

CTepHCJ.

Поси.IЮОЮ І\ОН;'роль на ПіДПРИЄ~СТБj. осОО.1И80 на ді,lЬНИЦ\ Ш.1і­ фування кришталю, YI\PЇ;1-

ЗаrРЮlані неШCJ.1аВ!l() uибу.1ьсы\a та hOp.).lbOS'l ЩО

,Строговн.,

11.40 ш.I.,оння

прОфілактиці ний р і вень СБідо~ості ро­ бітНИnів.- маЙстер. Май·

ПО

-

ську Й інших народний C~·.l,

ПРОГРАМА ~'T камера.

10.00 Лкт\· альна. 10.35 Х>'J"о",иі~

правопорушень:

ТЕЛ ЕФОН И:

адреса

Олен,

Н.

4есятнр!чка.

11..

Переr!іИВ'іЄ

зверну .1ИСЯ таксж ;10 мІж­ 1з

Зад,вонити

113ВоRИКОМ

в ' )­

і Mel-icil\a ВИСТУПИ.1И пр')­ ти БУ;JЬ-ЯКОГО втр у чаН>іЯ іззовні ~' вн у тр і шНі спрз­

народного

К.

Сим-

J(~'ЮЧ 80учено КО­ днюхіR'V та Лари..

~а.1ИНnWНМ

на РІ)­

Са.lьва,::ору.

на..

М.

вгорІ).

КрюКовlА.

сока .

ви­

Раn.и

дtпутатін

(фото

nno-

ГO ~10Ba

міс"кої

80 .1ічннА ('ТЯ"Т"""

нраїна. Водночас Франц!'І

ви

вітальною

j

РОДНІ"Х·

Y'larть у Г.lиБОIi()Ї

ЯІ\}'

Брnварськоf Ш_О.1И .,,(, Я. На

8И(ТУПН8

конкому

заl-іО 1-

ui.1HfJ \1

урочи­

К!4"РИТТЯ

MjTHRry

сІ

tfавчаJlЬ8

lІідбу .• ося

с. ереднооТ

ФРОНТ націона.1ЬНОГО ВIІ3,в6~е~ня іиені ФараБУНJО Март! (ФІ'fВ) і РеВО.1Ю­ ційно ДеМОliрагичниti фронт Ca.1ЬBaд o p~· (РДФ) ЯН заliОННУ ПО .l і тнчну си­ ,1У. В СП·~.1hНій франко';\<Ієl\с і l\ансы\йй заЯRі п і ,::Ере с.1ЮЄТЬСЯ. що ФНВ і РДФ.

НП'8nг(')

рnку

внс.10ВЛЮ6 співчуття

«Новая І!а

ЖИ3АЬ.

pChoro

-

Ct)r8f1

городского

Кn~МУННСll~Чf>~·КnЙ раинЬJ.

И

"opnJ1C}«(")rn

і

б.'Н30"НМ

ПОJ<іАно!.

бро­

КОМ ктеТ8

П~('),.ИИ

COB~T(')e н ~ гн')дн ЬІХ Киевской· об.,астн •

рідннм

~'K'

Г.зе~а

cepeJIV.

виход!!т~

n ' ятиицю

вІвторок,

'! та

суботу.

Г"ЙОНН(')І О

.:tепуrз·rОil

Індекс

61964_

.,. Броварська друкарня

Київського

облполіграфвидаву.

м. БРОБари, ~A, Киїаська, ·!5~. Друк БИСОF.J!Й.

06c.u

друкований

аркуш. Тираж

1-2J6Q. '

Зам.

3765.. .1

І

#142 1981  
#142 1981  
Advertisement