Page 1

ОХОРОНІ\ ЗДОРОВ'Я ЖІНОК142 (4043)

м

31\ВДf\ННЯ ВЕЛИКОІ 81\ГИ

СЕРЕДА

Питання про охорону здоров'я жінок розглянули в Кремлі комі­

3 ВЕРЕСНЯ

u

* *

ПО У ДОБРЕНОМУ ГРУНТУ но вони вже пос і яли б.1изь к о

620.

грунт

впсівається в

сп о со­

перехресним

бом. Ниву мережать три с і вал­ Трактористи нові агрегати.

внесено по 6 центнерів 'VI іне­ ралhних добрив. Тепер ~tеха­

н із атори проводять пере;щ о ­ сівну нультивац : ю рі.1лі. На

nтах ,

велиний

білий

хоче

з л етіти

от·от

що

чис­

в

Но .1и

Рудні.

nригадуєш

сто.­

вому навчальному році. бе­ школу, бути у регти нову

ш их кімнат,

в

не фар 5 ою

і

~ шє

палац.

як

ін·

та

h л асіБ·!-іабінетш

Ерім

ще пах­

яю1х

вона

со с ною.

ве­

к о ри д Оj)~f .

пр о сторі

Онисимовича

Івана

ланки

Шеn і тьна, І в ана Д~ппровнча Олійника. Петра Миколайо­ Олексія

Марченка.

вича

Яковича Іllепітька та Вікто­ ра Миколайо в ича Лейна. Ба­ гато

щоб

ни­

умовах

одержати за­ н і шнього літа масове планований у рожай,

збирання якого вже розпоча­ ли.

я цоле Першими внве.1и агрегати ек'паіі;і збиральні Олександра Ііомбайнерів Нр у г л яг;а і О,1ександро в ича Чере;:(НИ· Василя Івановича чею;а,

де трактори с тами Ми­

кола

Івановнч

Володимир ре.:rниченко.

Олійник

Васил ь ович

та

Че­

3~Іагаючись м:ж

значно переви­ собою, вони виробітну норми конують

якості. Сьо­ відмінній nри включ а ються годwі-завтра в роботу ще п'ять нартопле­

.комбайнів . завдання

на

Середнє се з онне r;ожннй

агрегат

46 гектарів. Запланов ~ но

-

зібраш врожай

Ж()ВТ­

1\Іеханізатори ж.

вклю-

до

вого

уч­

року

н а вчат.н о го

ВЧИТЄ :J Я~!, ВСіЙ Громад­ будівельники с ел а СЬКОСТі пер е сувної механі з ованої ко­

честь

гання на

XXV

з'їзду

НПРС, дали слово справити­ завданням

з цим

ся

25

до

вересня .

Своєчасно був відuемонто-

1'\аний

нартошіесортува .!ІЬНИй

nуюп.

навантажува.'Jьний

Немала в цьому заслуга ме· Григоровича хан:на Миколи працюють Б:ди. Механізми

Відсортована

бе з перебійно. картопля

складається

бульби ' від­

Товарні

кери.

в. бун­

~;сього Ни їв. правляємо в 1880 тонн д е ржаві здамо картоп ~1і, ян і запис а но в зо·,

її

бов'я з анні. Уже надійшло з радгоспу 140 тонн.

Лля

роботи

вис~копр~JуктивноІ

людей ,

зайнятих на

лонн J\'Q 8 тре с ту <!о;ювари­ сідьб уд» . В они спору дшш її в н а д,>внч аі іно стислі стро­ ки: нершші ф~·нда .\І е нт О)' в занлаІ.. е ннН під час ленінсь­

і

~Іатеріаль­

ним

заохочуванням .

А. головний

ХАРЛАН,

агроном

рад­

госnу <<Заnлавний>>.

rосподарсrвами ра1іону за станом на І вересня

нової відhриття урочисте ш;.: о ли. На l\t ! тинг. присвяче­ ний цій подjf , приишли за­ зда .'1еrі д ь учні і Бчителі, б у­ дівельники. батьки. Всі по­

І

всюди ~юре яскраво - черво­

2"' ~ ·;

"'о'

""'

<:І:> <О

імені Щорса «Авангард » «Завориuький» «Требухівський» «Г ого.лівський» «П ,юскtвсьюt І\» «Краситвський» «Заплавний:. «Русанівський» «Веюfкоди ~Іерський» «Літківський» «Бобриuький » «З ор Я» «ЖердівськИЙ» іменІ ,~\іч у ріна ifjleнi Докучаєва

!0!,8 92,8 85,4 70,4 64,.5 5v,S 53,3 51.1 40,3 37,5 36,9 34,.1 31,7

по

партійної

секретар

Но ,1и

пл е :.шт.:;хозаводу

організ ;:щії ого лг•сив

l\Iaft c и ~tcць

Ф.

В.

<' Р у дн я >>

відІ ; ритим.

~Іітинг

п : дня :шся прапuри L:ою",у t-'~!:' 1

фл а гштоh а х

на

вгор у

р ес п у б л іки ,

У "р а їн с ьІюї

Делегація

Бат ь hівщ:ш н .

солдатам

о

"' ~"' ="' с ._

71,!

= l'!

15,\) ї,2

4,6

45,0 53,5 70,9

43,4 47,0 45,5 ьо,8

86,2 54,3

фаШІІСТСЬ!Ші\ІИ БИ.> Б ОЛ ЯЮЧИ смертю

uac,

рrшом,

з

с ьн о стJ

18,2 1.7 7.6 10,! 10.2 15.4

7.'3 17.6 9,0 11 2

66,ї

6:9 5,5 3,6 7,4

12,9

буді­ на

ВІШОНhОМу

~Іі ·

ра­

депутат .ів тру· Пав.~ с ш; о. Ра­

Ради Л. І. цшн

і

навча ~lь·

о;а:с;ав

він

теrt л о

і~Іені парТіЇ І

від

ІН>ІІІіТ <' Т У

р а ив t :r· c.- l!i-\<J ~.~y.

с

11,7 16,5

НОВ!1М

Г<)ЛО Б а

М lСЬКОГ\о

то в ариші.

баТhкн

-

ві ­

fjc.: : єY

грсJ!\tал;­

пн·І-\ \' і::

б у ді-

уряду

Радянського

і

nартії

звернулись

директор

пrахозаводу

~Рудня»

плем­

1\І.

В.

Семена , мати О. 1\І . Скоро· багать.ко, двоє дітей якої син Анатолій і дочна Ната­

ша навчаються в школі, уч е ­

Щн­

Волошенко.

ниця Леся

ДЯКуБали

ро

.

будівеЛЬЮ!hа:ІІ

з~ !1t· е,.,~ддний труд. Пп­

ТІМ слово взяв колишнііі дн­ nлемптахо:; а воду ректср

:М. В. Демченко , який багато

споруджєнш1 для працю є зараз Він

зробИв школи.

генеральним директором оС>­ В<!­

лтахофабри.к єднання сн.JJьнівського району.

Наnри.кінці

мітингу голо­

ва райвиконкому т .

Пав ле. !·

ко вручив Похвальні грамо­ !И м~ського комітету партії також а 1 раивикон.кому,

ц!нні nодарунки нращюt б у ­

від з начІІ· що ДІвельникам, лись на спору дж енні ноur;ї

школи.

Потім гост!, учасники мі­ тингу оглядали школу. П е р­ шю.ш

ні

з

до

ш.коли

vч­

зайшли

символічним

к ,1ючё.\І.

Всі. хто до неї завітав. з ін­

тересом знайомились з к лд ­ обладнан­ сами-набінетами, ням.

Перший уро.к у школі б у в ленінський.

А.

с е лn ,

хороGри~

шан ов ні

в ч ит е лі, з

Qf;y-

сердечно

і

Щиро

-

ЙОННОЇ дящих

>

яні в бо­

загинули

ТННГJі

.t ., ..

офіцерам

і

ПaHTd ii !И,

зом

·;;; "

З

ротьбі

паіІt'ят­

до

квіти

живі

ника

hЛd·

уЧНіВ

Та

д у ть

гр у па

-

l\Нтингу

у ча с нш;і в

а

НаШОЇ

ГlіІ\Н

ЗВJЧНТЬ

ПОТііІІ

ним

плану)

121,2 87.7 106.8 11 3,6 76,2 11 !,2 122,3 52.3 124,4 93,0 110,6 9\,7 104,9 7~З. 1 2().8

22,ї

бі лих квітів.

С І ІНіх,

них.

БеЛh~икн.

!975 року

веселі.

од я гн уті,

святк о в оіІ і у

таю

П р е .11 а н "

rocnoлa рств

відб у лося

р о ну

навчал ь ного

РСІ дя нсьhої .:> г чп.

мора .'Іьним

нового

початку

день

В

обізнаний з умова~ш з~tаган­

про хід продажу державі овочів. капусти і картоп.~і

Назви

року.

197 4

ниhа

б у ДіБеЛ Ь Ні!КlВ

ня.

субо:с­

к о ~:уні с тнчного

кого

ство.р е ні картоплезбиранні, вс і необх і ;:Іні у :-.товн . зокре~Іа організован~ гро~Іадсьн<> хар­ р о б:тнии Ножен ч у вання.

ЗВЕДЕННЯ процентах

ь;Д

клюq

символічниИ

чив

ш.коли її директору В . І. Не­

nтахозаводу.

зал,

ликий сйор1ивнии вал ь ниіі басе йн .

учні.

ПМ:Н-8 Г . :К Дєєв, який вру­

слова~ш школи з теплими вдячності до Номуніетичн о ї

трактори.

З::ЗЗ

першого

гентарах

ня.

на всіх

нач::1льн и к

виступає

дякою

Д:шншсr.. любуєшся і не на.'Іюбу є шся н о вu оу до вою. 1ї підн е сли в под а р у нок до но­

по·

чившись у соц1алістичне ::-ша­

і

несприят­

при

погодwих

ливих

зуси,1ь

доклали

вони

уміння,

ній справжнім господаре~t Із словом-відповіддю 1 • пn­

М. БІЛtЩЬКИИ , rоловнніі агроном n.1ем·

три

ЗМАГ А ЮТЬСЯ МЕХАНІЗАТОРИ

вже

радгосп!

успіхів у но­

те.ІJ!в добитися

внr лядає

нова

вчн­

та

учнів

закликає

селі

РУ вось:vшр; чн у . гн~а стояла р l к те ю у на цьом у ж місці, то

спору­

чудову

за

вельнинам

ду,

в

шк о ла

н о ва

б е тону,

ск.1а

з

сп е р у джена

в е рх о ва ,

і

двопо­

вх о ду

центра.он. ного

годі. Від імені .громадськос­ ті села. бат ь ків і колентиву

тужних

ряд років вирощується кар­ тоnля з мінімальною затра­ Виноцу­ тою ручної праці. ють цю роботу ~Іехан і зовані

РЕПОРТАЖ

nро з оре нзбо, ро з праян­ л а свої крнла-Іюрп у сн об l руч те.

няю,

У нашому

да.льшому

поліп­

і

збере­

добробуrу

мільярдів карбованців.

говорили про наявні не­

(ТА~С).

пл~

зайнято

робот !

цій

гектарів,

14-16

оранкою

перед

г е нтар

жен

засі­

що;щя

Шюшо

по

с і ва.1·

<< ЗСН-1 00». в нор~tів вача якому воно й протр у юється . озн:н і підготов· Грунт під п ~1ощі . на ко· лено на вс:и

О. В. Фіценно, П. Г. Новшун ІІ.

виро·

завантажу­

допо:vюгою

за

в

нсt.с і ння

в а нтажують

на· зелений корм і зер·

гектарів при плані

нор:-.tи

бітну. Сівача~ш працюють у дві з~t і ни шість роб : тниць з За­ Г. П. Петренко. ланки

Дружно працюють на с і вбі

і Ф.

по

У приАнятій комісіями палат постанові рекомендовано зобов'я­ об'€днанr-., підпри€мств, організацій, виробН'І!чих зати керівників колгоспів і радгоспів прИJ;І,і .nяти ос о бливу ув а гу питанням оздоров­ лення праці і поліпшення медичного обС .1}Товування жінок.

У НОВІЙ ШКОЛІ Ян

перевиконуючи

механізато­ озимих нультур «Рvд­ племптахоз а воду ри

вають

70

праці жінок , а й

І ПРОЛУНАВ ДЗВОНИК

р І ЧК И

РІК 3АВЕРШАЛЬНИИ

Насіння

здоров'я

хи , досягнуті в охороні доліки.

РОЦІ

' яти

тільки

женню

заходи

підвишенню

Учасники засідання у своїх виступах відзна'!али не тільки успі­

БРОВАРСЬКОfО МІСЬКОfО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННО'І РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КЮВСЬКОІ ОБЛАСТІ

400

життя

говування дітей буде витрачено понад

OPfAH

ня».

людей ,

радянських

шенню

жінок-робітниць, жінок-матерів. За роки дев'ятої різних допомог матерям, nавчання і обслу­ виnлату на n'ятирічки

ЗАСНОВАНА

п

соціально-економічні

великі

nроведено

ГАЗЕТА

1935

Союзу

Ради

У відnовідності з рішеннями XXIV з'їзду кnРС у цій п'ятирічці

1975 р. Ціна 2 коп.

В

і соціа.пьному заб~зпеченню Верховної Ради СРСР .

сії по охороні здоров'я і Ради Національностей

Г АВРИЛЕНУ.. О.

'::::;,рху BHH:l): На фnтn по піднlмаєтьсп урочисто прапор Державний щогді

РСР;

Союзу

щиро

длкує

Коn1уністи•шій

учениця

пар­

тії 1 Радянсько~ІУ урлдові за Щасливе І радісне дитинспо; годова

виконкому

депутаrів

трудящих

райради

Л.

І.

Павленко перерізає червону стрічку перед входом у шко­

.1у;

зю· альннй вигляд шкоо1И.

Фото П.

Голова~я .


роІЛкової

дянський У1Jяд високо оцінили :>спіхи нашого колективу. Лише п ' ятирічки за роки нинішньої 45 трудівників підцриє мства

'fИчно

нс.rородж е но

добрий старт з ЗЯВШИ перших ,'\н :в дев'ятої п'я­

в

заводу по­ металургії систе~Іа­ виконував '>Іі ся чн і, квар­ колектив

тир і чк и ,

'fальні і річні виробнич і плани. ще в лис­ Це да.1о ~тожлив:сть

топа:~і щене

1973

слова

зобов'язан­

соціа.1істичне

ня nлан :~о

п 'я тирічний року. І

ви ко нати вер е сня

1975

1

ч.естю.

з

:~отрютапи

:юr

пі:~ви­

року взяти

Ш ля х до ц:єї тр у дової зви­ Н ЄJІеГКИ ~1. але тяги був ХОЧ і ми. н а тхнРнні р:шення'>ш XXIV до неї з йшли з'їз.:~у IOJPC, 'fВ ер :{ОЮ

СИЛИ

СВОЇ

В

Вірою

і

здібності. У сютсві.:~даній праці за :~>~ин у лнй пе n:о:~ колектив на­ шого заво.:~у 17 ра з ів завойову­ вав перші м іс ця у Вс есою~ноз~1аганні Міністер-

соціал:стично11у му пl;щриє:VІств серед

ства чорної :vтета.:тургії СРСР і ] 3 раз: в - серед підприємств нашого району . колективі багато У нашо:v1у ініціа­ висококваліфікованих. 'fивних тр удівників, які з честю ~вання

високе

виправ:~ов ують

ра.:~янського р о бітника.

пе­

викона.'Іи

достроково

редовиків

338

свої особисті п'ятир і чні плани і вже певний час випускають про­ дукцію в рахунок 1976-1977 років. А кращі із кращих Олек­ Анатолій лрес у вальник Звєрєв, спікальник •сандрович Олексан.:~р П а в.'Іович Бойко, пе ­ І ва нович До:~>~а­ човий Мико.1а Інших пра­ рацький та багато цюють в рахунок 1978 року. парт:я та РаНомуніетична

д

ОБРА с.нва

заво:tі

йде на

П.lаСТ\І а с про р о бітничий коце ху. інстру:vr с нта ..1ьного лектив

тру.:rівник ів С а ~юві.:rдан а п ра ця неод н ора зо во зд обува .1а ї:vr перш і ст ь у соці а.1і с т ич н(}~І У се ре .:r

з ~Іа ганн і

пі:rприоІства.

uехів

Gnравжні ~І я.:rро~І цеху і. зокре-

ма, ііого партіііної

бригад а,

очо.тювJна

ор.:~ена:VІИ

:о.ш го

меда­

і

досягнення

Наші

:>dТИ. Однією з них є слабка ме-

нових те хноло гічних проце сів. Про т е хн і чний рівень нашо го підrnриємсrва красно:-.ювно rово-

жувальних

транспортних робіт. В даний період наш колектив комп­ розробкою працЮє над

н і чні п ра ц івн ики

авторськи х св~доцтва

пр оду-

з ультат снс теJІатичної ,

за слова~ш Гене ральн~rо секре­

Інженерно-тех-І таря ЦН НПРС Л . І. Брсжнr.ва . одержали 22 :.1ає бути п ' ятирічкою якості і

п'ятирічці н а ші

це ре-

-

ходи, я н і вп р ова,1ж е ні у в иробиицт в о на нашо:v1у заводі, а 7 заявок зара з перебуває на роз-

ку з цюt У своїх планах ми псзаход;в, с п р яредбачаємо РЯ!І мованих на зб іль шення об ся гу

сьної орган ізації. Ще на почат-

винахідництва.

шення її якост і до рівня світо-

::ектир.у депо ст;нщії Стрий ши ро-

п т:ир!чну , увесь наш ,_ко~скти в

н ості оиrобн нLtТва , за дострО!<ОВе

П оста н е-

тир і"ІКи . Б а г ато заЛІзни чників уже

КС"~омоль-

каного комітету і

1

те х нІки,

nідвнщеню,;

ва хту. У в: ;щ о в ~д ь на

.

ніШ ІІ х технічних пробле:~>~, крім розвитк у твар. а.1 п ного макси.vт

на шдприє~~твt по полшшенню! ня. І це б у де н а ши:~>~ ск.ромним рідній сан~тарно-Г І Г І СНічних. у~т_о_в п ра-~ трудовим .., пода руНК?М

чено біл ьше 25 н ауково-до слі дп роектно -конструкторсьних і

заходш. І оздоровчих турних Це, в свою чергу, по з итивно по-

зн ач илося н а підв ищенні ряду І

ких орган і зацій. За останні ро-

ють цю важ.1иву сnраву надійній

1

Пере важн а

~:;:ьуш~ь к~~~і~~і~~~:~~в ~ьg~~~о~~~-,~~;

О. БОЛЬШЕЧЕНКО ,

жається r; рашою на заводІ.

ко~Ісо~юльсько-:vrо,1 одіжній

,

1

ню1и

:J

пе рш І t Х в ранонІ тр у д. :вни -

п ід дєві.зо ~І ~о в ахти XXV з 1 з ду К ПРС,»: А к о.т и :vroc-

кн. ста:ІІІ п р;щ:,Jвати

ту оснаще ння працюють

к о:чсо-

1

~ зак.т н ко:ч до

мо.ю_1І

.3 1

розгорнути

ІІІИ на тр удо ву ва хту на чесrь XXV з"іJ ду КП РС, в н р ішио зекодизельного

JІQ)t!ІTH б ти сяч тонн

І nал11па .

Песляка.

В.

Фото

РАТАУ).

(Фотохр оніка

ІХ ДРУЖБА МІЦНІША ВІД СТАЛІ

З енту зіазчrн1 пі.1Хоn .1юють ро ­

інстр у ~1ента .1ьного цеху усn і ш но І ш ою ва заводі встуїІІІла в З\Іаганн есе трудову в ахту, а Ї!ого пар- Ін я за п р<'яо н аз ІнзатІ І rь << Ко. :'.'!( по-nр а~у вва- 1 тн н і ~І ені XXV з'їз дУ. КПРС>> .. O:rтіііна орг а нізація

вич

порошко-

директор заводу

з'їзду КПРС Василь Івано­ Нанінець. П ого ек іпаж, став­

XX IV

воУ металургії.

п а тр і rJТ !1 чн і nочи ­ 'І бітн rн'н і нов і брн га д а пер Колектив нанн я . С вого часу

лющ1ні . В о ни н е по:о.Іи.1или·сь .

в

ці єї з н юте нної дати в житті нашого народу.

продуктивн іс ть

Зонре:VІа,

ків.

рекон-

процеси,

технологічні

П р апора , де nутат обл асної Ради делегат т рудящн х, дt?п утат і n

на чес ть

ВІтчизнІ

Радянськ t и

поназни- 'І

техніко-економічних

вдосконалено усі

ки практично

органІзацн куль-

І побуту ,

ЦІ

Че rвоного

і Трудового

Лен і на

да,lИ с .1ово виконати держа в ! ниН план 1975 ро ку до 26 ГІРУд-

Поряд з технічню1 переозброєнню,т ви кона н~ багат~ ро боти

чої ініціативи. нюти було залу-

р апортува.1и npo завер шення осо­ бистнх n ' нт:1 річок . На фото ~Іа ши11іст деnо к а в алер орденів

ву Центра,1 ьного Ном:тету пар- · тії << П ро розгортання соціал ісза гідн у :змагання тичного зустр:ч XXV з 'ї~1дУ НПРС >> ми

нелогічної дисципліни, знижен- щує 40 м ільйонів карбован ців. плинності кадрів. Для розв'язування найсклад-

в • :ко.• знІІЯ завда нь( дев'ятої п'я­

передз ІЗдІв ську

н~се

дружно

інженерно- а н а родногосподарс ьк иіі еф еІ, т творчої ініці аТИ !3 И т ~ лнічних ПР сщі ;, ник і в і робіт- від застос ) вання н а шої п ;-юників, 3 ~1 і пнення трудової і тех- дукції У П РО :VІисловост і п ерсви ня

область. Серед ко-

Львівська

соціалістич н е розгор:1 у.1ос я ко вих стандарт ів. , Достроково завершивши с~ою зчаган ня за n ідвищенн я ефеІПИ.<І­

Від впровацження У виробку п'ятирічки ми взяли курс на рівня "Rицтво ус."- ~ововведень оде рпlдв r:_щення технічного вирооництва за ?ахунок впро- жан о Сііuн ~·:. 1 ; чний ефект в оди н до.ся гнень мільйон 600 тисяч карбован цl в , вадження новІТНІХ на ук и

,

Біірсбництва пf)одукції і nоліп-

гляді в Держкомітеті в сп равах

в ч.~ е ни КПРС Леонідо:vr Костян-~-~~~ ковс ь к1 КО\1 СО \ІО.lІ,ІtІ _пнст уп І.1 Л ІІ

тин о в ІІ'Іе\1 Сту пііJ-;О\І.

У зв ' яз­

високої еф ек тивності.

на вин а-

:VІ а н о ї.. і цілесп.рямов а ної роботи а д :~>~ініко01 : тету, па р тlІшо го :за во:~ського nроф с пілстрацІІ ,

ор г анізації є бригаді по ВІІГотов.:rенІ І Ю _і рс~І он - 1 <<В! д r.:1хтн п~~оюп1 кандндато:vr

як й .

п'ятирічну,

десяту

на

;

заво­

розвитку

технолог:чного

ду

соціального

nлану

лексного

у нин і шн ій

мета-\ рить той ф ак т, що

вантажно-розвантаі внутрізаводських

ханізація

слово металургІв

<<Почесний

лург СРСР>>.

Однак, поряд з великими . до­ сягненнями ми маємо ще чима­ ло нерозв'я :з аних проблем, над яки:-.ш потр : бно добре nопрацю­

·

вдасни­

Тверде звання

виготовлено

силами б а гато оригінал ьно­ розроблено і обла:~н а ння,

нпрова.:~жено у виробництво ряд

234 - знака:-.ш СРСР, люш соціалістичного «Пере~южець чотирьом :vта йс трам з'Ітагання>>, вогняної професії присвоєно ви-

со не

і

створено

зросла

праці проти 1970 року на 54,3 nроцента.

модернізовано ве­ струйовано устатнування, кільн і сть лику

Ножн а така зустр: ч стає ків. своєр:дною школою п е редового

ЗА ЗАІ\ОНАМИ

бо зу стр ічаються дру-

досв і;;у,

БРАТЕРСТВА

зі не т і льки в свя т кових за .1 ах,

--

робоч их на ме:'ІІоріального. і а здебі,1 ьшого стен;rах На г:о~Ш .'JСКСу бойово ! 1 трудово! І ~1 :сця х. Н оватори ділят ься пе­ .сла в и . _Н иншьотагІЛnського ме-~ редо внми метода r.ш праці. тех­

н і чнюти но вИНJ(а:\1и. Ці зуст рІ-

серед

комбшату

:rалург:.ин ого

чі , як п равило, ш и роко висвіr-

шен засно вник ;в . п;дПР2ІЄ:vІст ва

~упб~ АКТИБІС ти :~~;~~а~\~Jі;:~2'кІ~~~в~о;;~~~~~;>ста;\\~ ~;~~т~о~~~~~~;ж~~~ей оо~~~;:~~ти; ! ~~о;~·~с~е вн~;:~;c~~~~iir~g~i а ш их друзі в по з.vт а:з І З.1У КГІРL , ор Іна де~ ,Л. С т ун ака бн на .lt> ІІn ч ере з ;;і .ть ка д нів п і:rхоІІІІ .1а шо па тріотнчну ін і ц і ат ІІ ву . п ереІ.1 Я Н\Т И Робітнн І; и внрі ш11 .111

маш ин~ст . еле 1про- 1 ри к а «У Га.р бу.:ь о в , ц е ху , на коrЕно 1т у ІНж е н ери ! га нню» . в в,о ~; а 1Ік.: в Горбе нко, l рrнор : и Горо бець, Лев Jlев. :н 1 ко жн : й д і .'І ьющ і п о ряд з своїв!;~о:vюст! п оказинками та ІНШ і . 1 ми

U e секuехово1 · з н аю ть на ІІІдnриоІст в і. rс.:rактор стІнноІ ВОІІ га .~е т и . Вих о:з: Інь в она р егулярно, ретар ко;1 с 0 "10 •1 ьсь кої о р ганіз ації КО'>ІіЗJНОДСЬКО ГО редк о.тсг •я СТІНН І ВКІ1 ll DH Г~ІЛРЮІ- цеху т а Ч .lС Н

ст авн.1н н е ред соGою нові, піJ. ВІ1 щс ні з авд а н н я . Зсж р с \tа, вони зо ПОВі.1j)С" ОІІ Т) В і1Т И б оn 'я за .lІІСЯ

нижньота­ КОІ JJІтчи:.;нщІ_оІ в:ини еван.у ю ва- І пр ин.lад, лі;:{ ІІрую т. ь криворІЖЦІ мо­ ли сю:~и у ст а тк у вання .<< Нри во - г І.'ІЬ ЦІ. Ane и п е редаТИ З piii<C T ajj І » І ТуТ , На МІ<.:ЦІ І{L• Ші Ш - Ж У ТЬ багато Ч ОГО

<< Ко~ІСО\І ольвІІСВІ т.тю ва ти н ят овськІ< й і 4 _1 е н всебІчно п раг не Ю р і іі Ліnа сько го п ро ж е кто ра» житт я коле к тІІВу. Ве.111к у гроч а дську р о боту про-І тін. Х.т о па і не ві:rс та ють від сво-

пр:ІсІю с-: н н я в их фо;1\І , доб ІІТІІ ся бриг а .1 і особ 1 :ст о •о к.т :' ііч а , rІода ти т р и rаціон а .lі 3аторськ і п nono-

вони є не лнш е від~1інню1н тр уа кт и віста;ш й а .1е д ів н нка\ІІ1, К о же н з них nартііі но ї р о боти. має nартіііні доруче н ня . Наnрнк-

ла~,

Віктор

О.теІ,сііі он_нч

~~·

Jlиno: 1 ~юаьсь кі

котрих

усі

ОnеІ, са ндр

M.l ·

а ктнвісти,

К О \І С О\ЮЛУ

вз яті ра ніш е

н а.1 ІІ .l а ІІ

лІ:т нв ІІх

но-

і

зоб он'я :з J Н ІІя

та

n;JPro-

поч а-

ніх де:VІИ;:{ івсь к п х заводів ,

ч е кають

Вон и

д осІЗ : :~у.

, св ого

Нин і, на­

д рузів .

п р о роботу

.Ue вони в гр і зні роки Вели-

ш до n нс у в ач :в з чис.:J~ ро о І тНІІКі в

т ету

Ів ан овод Інь кочУніст Гр нгоріїІ вич Б1шюра. Він обраний ч .тено:vr nр о фсІІі .1ки. r;о\І ітету ш•хоа ого

їх ко.тег по роботі ні в тру:tові й, 11і в гр о~І адськііі д і я.тьвопі. Зок[Jеча, вони ус rншно навч а.т и ся в

JI. К. Стуnак ного І<о. І е ПІІВУ - о чо.1ює сn о ртнвно-~tасову роб о т у. І веде її ус піш но. J\і а ііж е вся

в і Їісьr;ово-пат- С\' РС Іп . В (JНІІ , . о сJ И l'ре•І но .. вІ Ісо :;~, іні ц іаторі в серед а nр_? т е ш .1J-;О \І Рс'з.т;.н І . В Ір ! п ь сн: р іо т І ІЧІ І ОЇ т а с п о JJТІІ вно ї робот и. · . щ о ор ;пад а справиться з н ичн и . . · . б . К

ві ;нн ~ чен нй ва тор і r, в иробництва в цій п 'я~Іенноrо цех_у б ув в асокюш ві;rзначен і ~ержавн о rо Но щ те- , т ио'чц і прап о.ро .vт І УР .Я-=ІО Н И :VІИ наrорода :vш. ту Об о рони .

ХХ\!

роні!3. Да вно верну.1ися в рідн і І с пілпн! заводс J,кі т о р:-кест ва. В

Б рн гад ІІР І\(J.\Іі:О \І О.1f·Сhко-щІ,1О:lіж-

м а.т одь цехv , з.13 ,1 а

:JІІUЇі, бор о т Іt сь :Ja :JRl' ІІ Ня «І.іра г ода КО\Іу:ІістІ І 'ІІІО Ї nр;щі >> то ш СJ . . Ui :; обов'я:;;; нн я. н .> ято на осно-

г у ртІ; а х ІІо.т іт осві ти, завжди бу.1и І ВІ сс р ІІ <> :~ ного а~а.1 1 зу наяs нІ ІХ р е-

нор~111 ГГІО. зн· О \І )ІІІС ГІ~ 0 ,,~ 111 ~~~~іі•~еІН~~ізт н~і~~; н овюш

В к о.1еІПІtв і бага то спор тс \Іен ів .

<~Ч<І.ІІІ 811

·

· ' - · ) 1\1

·

nr a пi

І, н арешті, с.тід ска зати, про ~:~;~о~~~~'~го~J. ~ 1\r:/:лн% 0~~ 0\·о.~ ь~І з' і зд КПРС.

коч уіііс та

Качур і на.

Едуарда

Uього

Вас ІtльовІІЧа

робітннка

дуже

готу ються до встуІІУ в партію.

робі тн н чv

на стушшіі

в

'

ти внробющтво танкової брон і. Ск,1а:~не з а вдакия б у ло ви конане в наііІ; оро т ш і строки. За саJIOLJ l ;:{;:{aн y

п е рс дОlШК ів і но­

1000

та кож

ста.1и

'Гради цііі нюш

Н есшзнанно останн ій плав ці д оужбн. праве-

кра! кри вор:жцІ.

цехи

металургійні

ко~1бінат у,

Нншньотаr :льс ькоrо

rромадсЬRИіі кореспондент.

бл изько

3 того часу ~шнуло пон а .:~ ЗО І

з:vІІнилася

Т. ШИРОНІНА ,

колектив до-

р о боту

~Іс нн у, Що в ц ьо:v1у poui Завод вн іJш о в н а пе рше м:с ц е в св і ті Ч <J єун у , що вн робн нuпю ~І за

;:{ЄНій на дв ова нн о:\ІV кри во rі ':зь-

ко:v1у ~Іарт сні, в :.зя .1и уч а ст ь ~те-

який с..lа вrпься свої11 п.рока т- та.1урrн зав:ців . що З:\!а гають. Б ригада Jleoн Іді! Ст) пак ~ з :.~ а ~~но : . КО\ІСО\ІО.тьсІ,ЕО-\І о.то -. нюІ виробництвом:- А.'!е -~ І рною с я . І гт :б? І' О сн.vІно.1 і чно, що ІІІтер:со \І ви·в·~ає досв Ід рооот~ с. в ідомість, І ~н ш н х КО\І Со~..о.ІL•Сf,І,о-~Іо_.1О.'1ІrКІІ ІІ.х Ід. ,,кн а о рнга д~ за R •ІРІU.Н'Н ІІЯ\1 по- залишається .д ружоа рос;иських І в нп.1аВЛ ('Ни. н \Іета.l ві .шравлено

поваж а ють у ко.1ек т 11ві . Поважають за В\Іі нн я ударно п ра uювати,

за високv

.

.

ус н іх аі\ІІ1

трудовима

·'"'тр і нс

.1.и. с по ру:~жу~ати HU!3i мет алур- 1 др у:зів у гості і ~бнра ют ь ся р озо св о юю ть Г:ІІНl ц сх н. Нр аша дор учила l:Vf ' п ов :с ти , Я!\ усп і шн о д ев'я т у доосвої- на ііб : пьш у в світ і ьі дп о віда,lьН у справ у -

за. т у ш Йроку пар т і і\ну і ГР D \Іа :І -

ори га д р аІ ІОІІ У: ВС]Є І К.Р<І І НІ І, . 'І е т о-

ську роботу, я ку в і н веде в це ху. д І1 веден11 я

Іl~РТІІ І НО І

т~1 чннх вир о r): fІІ'ІІІХ за вдань . 3шв.а

т а кочсо: ,н ,ІПр ,Іво . . д .. М.

Рішення~! .·н артіііних .зб. ор ів Еду- ~юл ьсt.ко: Р·.оuоТІІ . У ~о:Іск_тІtаІ Ю. В. ЛнитІН, ар:.Іа Ва сн.1 ьов ича .. бу.10

обрано\ часто

;,теталурrів.

і українськ н х

f..

« 1\О~ІСО \ІUЛЬ-j Г. І. Бицю ра.

на

БА l\І, б уд о ву , в Яі{ ' й вт :л и­

Ф ото В. Городньог<J.

од!іоr о .

п ідбиття

п ідсрІ-

~ ;.n аю ться для

дружба І

-.

пост:ино. 0?1- н~ГJП':JдОПО)ІОГа в~ ' х братніх на-

~нан1 п ро спраБ И ~~~-и:r

ДвІЧІ на РІН

ра;~янс 1,коrо

лися ч удові рн~и

В. Ка чу~ 1 ": Іпи. сал н догов : р на Т РУ:";ІОВе . су_- сnос..·о.бу .життя

оогопnрюютьс я _тІ чн Інш;, Л. В. Ст~nак, В. О. Лиnовон І ' псрннцтво, вон~

с е.~ рета ре\І. це хово1 n ар торгаІrІза- . висту н и << fІр аІJдьІ», ц; 1 . Ко\ІУ Н ІСТИ зна.1и, що доруча-І скоа правдЬІ».

Но-

Манятrшс ью;и • . л е кпш и цих д!3ОХ велетНІв шд-

1\ЛЕ' ,и,.у рги з ІЖД-

род,в на ІЛО! К)JС:!НИ..

ll. l'UйДUЬУДЬКU,

·

кор. РАТАУ.

і НА ВИСТАВЦІ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ УКРАЇНСЬКОі РСР ЕФЕКТ НОВОГО МЕТОДУ вакцинація тва­

Донедавна

птахів

і

рин

фер1v1 ах

на

була дуже труд омісткою р •)­ заст осу­ ботою. Завд як и ж н о вого

ванню

м е т оду

гр уп о­

вої в акщш ацїі з доптюгою ае р озолеі-і затрати пра ц і рі з­ скорочу ют ьс я . У ц по м у ко в ідд і­ ен с позиція переконує павільйон у вет ери нарії лу

«Тваринн І ЩТВО >> . струют ься та

н а нн я

ний

Т ут де~юн­

від пов і дне апа р ати :

генерато р

облад­

асро з о л h­

САГ-1

м етоди щень для

Середа,

3

про

ро зп овідаєт ьс я пі дготовки

пр имі­

ванцинації.

вересня

1975

року

Новий ком п .1е кс << Вівчар­ СЬКІІЙ-5 >>. що предст а влен и й павіл ь іі оні

у

огл я д у

для

рОЗ ІJахований << ВівЧ і! JJСТВО>>, на об слуго в) вання п · яти т исяч

в !вцєм а ток

,УТрИ МаН!~Н

гії

передбачав

н ;ш :.

к ор ми до

техноло­

Т Ю р і ІН.

м е хан і з м ів

до по м огою

За

тв а рин

кож

і

н о во ї

застосува н ня

Bi-IIOTh,

готують

згr, до І<:. с;шня.

та­

а

!ірІШіщеи­

!ipllu ilj:ctiOTb

НН.

ц ією

За

для

створення аєро зс.1е й р ідк их ген ера т •:> р вак цнн , д и с ковий

ДАГ- 2,

<<ЧАБАН»

МЕХАНІЧНИй

ко

те х нологією

СК< • рОЧ \ "ІОТЬСЯ

праЦІ .

1-\o щJ.'I et-ic

різ­

затраТИ

обс.1;-rовує

бr11гада в ошаді п ' ят и чv;.о­ Б ін.

(РАТАУ).


ХУДОБІ

ТЕПЛУ І СИТУ ЗИМІВЛЮ

-

По 500 центнерів з гектара Міцва кuрмова база --надійна

Комбайнові

агрегати безпере-

холи БоІnрава n lндріr Гpm!Jlta. В :нічву зміну І!е погано працю­ ють Анатолій Конониченко та Дмитро Зінченко. На транспортуванні маси висо· ким виробіт~tом відзначаються во-

діі

автосамоскидів

«ЗИд-555»

основа. високої продуктивності бійно працюють у полі повний худоби nротягом всього року, зо- світловий день по 11-12 го:крема в осінньо-зимовий стій.rю- дин. Механізаторам вивойять га:вий період. Для кармодобувників рячі обі,щ й полудні по дешевих

Григорій Гнатюк, Сергій Демчук, Володимир Топіха. Кожен з них перевозить за день по 60-80 тонн кукурудзи при нормі 25. По

нamoro радгоспу це вже стало цравилом, бо вони щороку заготовллють кормів з великим запа-

цінах. Вони роб .'!ять лише корот· кочасні зупинки, щоб поїсти. А поті~І знову агрегати впевнено ру-

20-25 тонн маси достамлють трактористи Володимир Осьмак, Василь Бреус та інші.

сом, щоб вистачило іх до нового

хаються нивою, від них раз У раз

врожаю. Високий

від'їжджають машини, завантажекормових ні масою.

урожай культур вирощено і в нинішньому

На період

силосування куку-

ЗАГОТІВЛЯ КОРМІВ УДАРНИй ФРОНТ Полтавська область. У госпо­ дарствах .Кременчуцького району іде заготів.1я кормів. Велику до­ помогу трудівникам села подають

роои·ник.и

промислових

у ск.1аді

спеціальних бригад по

заготівлі зе.1еної маси на силос.

На

фото: вгорі

ведуть між собою наполегливе змагання за високий виробіток. Найбі.1ьший він У комоаннерів

один з ак­

-

тивних заготівельників кормів робітник :Крюковського вагонобу­ дівного заводу О. І. Болтар; вни­

рудзи в господарстві розроблено зу - транспортування лугових систему оплати праці, морального трав ддя силосу через річку Псел.

Екіпажі ко~Ібаіінових агрегатів і матеріального заохочення. Під­

році. Особ.'lиво рцує кукурудза, .яку механізатори збирають зараз на силос: кожен гектар видає в

підпри·

ємств Кременчука, які працюють

Фото П. Некала.

(Фотохроніка

сумки соціалістичного змагання підводяться щоранку, перемож­ цям нрулаються вимпели. .

РАТАУ).

середньому понад 500 центнерів Мико.'Іи Щербини, Василя ВолоЗаготівля сютосу ведеться пов­ зеленої маси з качана)ш молочно- хи, Валентина Топіхи, які нако- ним ходом. .Кормодобувний загін восковоі стиг.'lості. шують за день до 200 тонн маси уже скосив кукурудзу на п.'Іощі На П;lанrації працюють групо-

вим методом

чотири

кожен. Денний заробіток цих ме-

силосозGи-

ханізаторів

становить

близько

ральні ко~Іfіайни «КС-2,6» на тя- 50 карбованців.

зі гусеничних тракторів «Т-74».

У траншеї на трамбуванні си-

1 20 гектарів і заклав у траншеї

6 тисяч тонн _з_е.'!ен~.ї маси. З_нач- ~

на частина зtораноІ маси шшла І

Обслуговують їх двадцять транс· лосної ~Іаси постійно зайнято три на годівлю худоби.

портних одиниць дів

та

автоса~Іоски-

тракторів

і

два

нУКПУдзиння розгортають і пі,\СО.lюють, а потім ущідь-

ремонтна •1еnчка, і полю1ки усу-

нюють. Робота ця не припиняєть-

ваються швидко,

причепа~ІИ.

«С-1 оо »

на полі, постійно чергує

Тут же,

з

тр;штори -, « т -1 ~1».

прямо в загін- ся і вночі. Механізаторів, які пра- тонн більше, ніж було торік.

ках. Механізований загін щодrн- цюють удень, ю1інюють їх паво зак.1адає в траншею по 600 парники. Особшшо cJJiд відзначитонн кукуруд:з;tної

-700

Є У нас ще

гектарів посівів, більшість си.nос. П,n, аяких буде скошена на " ;, НУЄ)ІО заготовити цього кор~у не менше 8500 тонн на тисячу

130

маси.

П. ВОЛОХА, радrоспу «Плос-

директор

ти су~r.1інність трактористів Ми-

ківський».

l&\1ia\11!1Ri:ON!--I:!iS'!-·~~~~""'~~~"'

ШвІІДБО

Силосування

І

НІ~Іено

ми

тів. Цю роботу в основночу ви­ конують механізатори з Gагато­ річнюІ стажс~І, але є серед них і :молоді, які зас .1ужи:ш цібї до­ віри. В ~ІИНУ•lЮІУ році Во.~о,щ- ~

:мир Авраменко закінчив Троє-І ЩИНСЬКУ ШКОдУ, а ПО1'і~І, В3ЮІКУ, ~ курси трактористів у с. TpcGy-1 траь:тор

«I0)f3-6)>, якого y~ri:ro експауат:·є.: На сівбі виконує нор:.tу на 120 -130 процентів при високііі якості. Високу мира

оцінку

дають

роботі

керуючий

Чорностан.

можна

довірити

кожнюrу

сівбу,

стверджу-

зараз

ні силосу з Ленінському

на

зосе­

закладан­

кукурудзи. На і Юровському

відділнах радгоспу <<Велико­ ди;~.Іерськиіі>> уже закінчено цю роботу. Тепер кормодо­

бувний механізований загін прщює на відділку імені Петроuського. Тут є де роз­ вернут:Іся. Механізовані лан­ ки виростили на 300 гекта­ рах непоганий врожай зеле­ ної М<J.СИ ВИХОДИТЬ В СЄ· редньому по 250 центнерів, що дасть можливість за­ І-<ласти силосу щонаИменше

тисяч тонн.

На косовиці

відді.1КО)І

«Не

цьому

кормодобуnнинів

реджена

сім

Володи­

відзначаються

зеленої маси екіпажі

ком·

баі1новнх агрегатів Олексія Ру6анІ-<и та Наснля Хомича,

Трохим Степанович Єрсденко і агронюІ ві;ці.1ка lван Феодосіііа­ вич

в

чани підтримали їх. Основна увага

високоурожайних сор­

доручи.1и

створення

році півторарічного запасу кормів для громадського тваринництва. Великодимер­

річки, а сьогод:і на повний хід розгорнули сівбу пшениці і жиrа

Йюrу

про

які значно перевиконують норми виробітку. На переве­

зенні

подрійненого

з

качанами

молочно­

воскової стиглості від ком­ байнів до силосної траншеї зайнято два трактори з при­

Працівники сільського господ<J.рства Таращанського району виступили ініціатора­

жай першого року десятої п'яти­

хові.

зиння

продовжується

Ще недавно механізатори Троє­ щинеького віддіш•а ра,'(госпу іщ­ в:і Кірова, закінчивши збирати зернові, готува.'Іи п.~ощі під уро­

насінням

НАУКА -ВИРОБНИЦТВУ

BICTZ З РАДГОСП7 ""ВЕ.JZИКОДИМЕРСЬВИЙи

кукуруд-

чепами

і

дванадцять

автома­

шин. Найбільше доставляє зеленої маси від комбайнів до траншеї Микола Васюк­ майже 80 тонн щодня. Вже є понад три тисячі тонн силосу. Силосуван­ ня продовжується. Успіху сприяло дійове соціалісти'Іне

змагання,

підкріплене

матеріальним

Ножен знає,

заохоченням.

робітник

що

він

виконання завдання.

часне

одержить

агрегатів,

харчування,

надання

помоги

в

Іван Лизун і Володимир Па­ начук, сівачі Ганна Всличен· та Меланія Величенна ко при нормі 16 гектарів засі·

вають

щодня

Сівба

ведеться

гро­ своє­

технічної

ремонті

до­

сприятли­

во відбивається на щенні продуктивності

п!дви· праці.

по

17-18.

перехресним

способом з внесенням в ряд­

ки мінеральних добрив.

за

тонн

лишків картоплі

і

намітили

пішному

з

коннреr­

вого

Добре підготувалися своєчасно розпочали сівбу озимини в радгоспі. У сього під озимими буде зайнято 1650 гектарів, у тому числі на зелений корм 400. Уже посіяно 600 гектарів на ~зер· но і 400-на аеленнй корм. Першими закінчують сівбу

проведенню

заходу.

важли·

НожІюго

І-<еруючі відділкаюи

дня

радгоспу

виділятимуть підводи для підвсзення купленої картоп­

лі на склади робноопу. ПрІІ· дбано відповідну кількість

б~ б ага то разово пере- і

вtри.1и,

вш

як

що

вюtаrае

На

rai;,

усе _виконає

агротехнн;а

120-125

».

процентів впко­

ВИНАХІД СІЛЬСЬІЮГО УМІЛЬЦЯ На відЩ.Jитому майданчи· ку павільйону «Механізація і елеюрифікація сільського

сівбі

господарства>>

екіпаж механізатора Олексія

Ма­

Врадіївського

каровича

пра­

кує

нориу

виробітку

Савенка.

на

~,спішно

цюють сівачі

Га.1ина Тимофіївна

.Кон:~ратовеuь

та

рівна Єреденко

ві.

Безперебійно

обидві

-

підв··зить

данко­

зерно

сюtович Сидоренr:о.

На кожний гектар озимину вносяться

5

площі під центнерів

мінера .1ьних добрив. Їх підrотов­ ЛІІЮТЬ роопниці Агафія Михай­ лівна HaiiJa, Ната.1!я Тюtnфіївна Дроботун, Поліна Петrівн~ Сидо­ рею.;о, а розсіває тnакторис·, Гри­ горій Овсіііович Бруьнко. механі:затори

закда:~ають

міцну оснону врожаю. В. МИНОЛАЄНКО.

вннг.хід

ГОС

Гашша Лшп­

до .сіва.1ок пенсіонер .;ндрій :\Іак­

Так

ся

демонструєть­

раціоналізатора

раИоб·єднання

присвоєно

звання

Геро;J

Ссщ:алістичної Праці. На обласних конкурсах ос· танніх роІ-<ів Л. 3. Шабин­ ський не:зюіпний переwю· жець. І це не випадково. Л. З. Ше~бинсr,кий має значний стаж роботи доярам, володіє двома

Середа,

3

вересня

запропонував

1\1

іншими

о

о

.1

.• 11 о 1' о

сnеціальностями:

року

нововведен·

вст-, радгоспу.

ЦЕХ;,r депутат

Гудянеької

ником з

нею

молоді, щедро ділиться набутим

досвідом.

Лео­

го інституту. Набуті знання він

н!д Захарович розвиває в учнів

широко застосовує на пр11ктиці.

творчу ініціативу, любов до об-

якість -- все враховано у май-

Готуючи гідну зустріч XXV

L:к.1ад кормів, їх кілt,кlсть І

стра.

Звичайно

JI.

З.

Шабнн·

раної професії.

ський починає з нонцентратів. з'їзду НПРС, Л. 3. Шабинсь­ Потім у діло йдуть соІ-<овнті 1 юJй зобов'язався одержати в грубі корми. Щоб вони краще засвоювались, здобрює їх меласою.

rrpo

Не за6уває дояр і

мі-

неральнl добавІ-<и. Все це і забеаnечує стабільно високі надої влітну і взимку. Член

нартійного

комітету

О

нинІшньому році від кожної ко­ рови своєї групи, яка силадається

в

дослідному

<<Борни»

пщ

ХарІ-<овом. У чому суть цієї техноло­

клітках

індичок

набрало

у

пашарення

на великих птахівницьких комплексах. Однак для ут­

римання маточного поголів ·я цей метод вважався неприй­ нятним. А що коли і інди­ чон-несучок вмістити в кліr­ ки? замислилися вчені. На одній з ферм встано­ вили необхідне обладнання і двоярусні клітки. В кожну

-

з

них

посадили

-

одного

двох птахів. ЕксперІІl\Іент тривав два рони. Всебічні

нині

з

60

голів,

близько

шести тисяч кілограмів молока. Л. ПИЛИПЕНКО, кор. РАТАУ. ХаркІвська

НОВЕ ЖИТТЯ

у

контро.rп,них

групах

при <<ВіЛЬІ!ОМу>> утриманні на піддозі з глибокою під­ стилІ-<ою. Питрачання но~Ібі· кормів

на одержання кож­ тисячі яєць сІ-<оротилося

ної

маііже

на

знизилася гляду

І

за

ще

цєнТ!:ср.

на

тих

Значно

трудОіvІlсткість до­ птицею.

один

технологія

яєць

Леонід Захарович

вчиться на

пробування

господарстві

виграш.

дає

самих

Нова

можливість площах

роз·

містити вдвоє більше ·індн­ чон, збільшити виробництво

селищної Ради, знатний тва­ ринник проводить велику гро· мадську роботу. Він є настав­

----------·------·

1975

цього

працівника і механізатора шн· рокого профілю. І не зупиняє· ться на досягнутоАІу. Тепер

третьому щ:рсі зооветеринарна-

науково­

ніж

Fисоко~родуктивний, про~ ТИЙ В еJ\СПЛуаТаЦЇі. (РАТАУ).

вш;орнстh-::~

УкраїнсьІ-<ого

дослідного інституту птахів­ ництва. Вона пройшла ви·

дент.

допомогою

переобладнаний силосозби· ральний комбайн НС-2,6. За

лісти

В. ЗАБЕРЕЖНИl"І, громадський корсспон·

ня заготівлю висоІшякісного І-<орму маііже повністю меха· нізовано. Переобладнаний сиJюсозбиральний ко;,;6аіін

нення прив'яленої траьн, при занладанні сінажу він

ОД АР

11

І{ращий дояр Харківщини, комуніст Л. 3. Шабинський з радгоспу <<Первухінський» Бо· годухівського району достро· ково виконав особисту п' ятн­ річІ-<у. За чотири з половиною ррю1 він надоїв від сорока ко· рів більш як. 770 тонн молона. І ІродуІ-<rнвність кожної тва ри· ни за минулий рік становила в середньому 5 ТІtсяч 600 кіло· грамів. Недавно Леоніду Заха· ровичу

<<Сільгосптехніка» на Мнко­ лаївщині О. ФлорСІша. Для nідбирання валків та подр!б·

технологію утриман­

дослідження підтвердили нравильність обраного на­ пряму. Несучість індичок у клітках була значно вища,

мішкотари.

ють керівники, а от щ,о,Іу юнаку

д~ручає,Іо,

Нову

ня маточного поголів'я інд•І­ чок запропонували спеціа­

Вирощування

власних садиб. На сесії сіль· ської Ради обговорили це питання

НОВа ТВХНОЛОГІR

... ?

Трудівники с. Велиної Ди­ мерюr зобов'язалися продати

15()

Гll.

Закупівля картоплі

ні заходи, які б сприяли ус·

Сівба озимих

Народжується

600

гектарах механізато­ Ленінського відділка . Непогано організовано сівбу і на інших відді.'шах, :зокрема на площах імені Петровського, де із заплюю­ ваних 400 гентарів посіяно вже половину. Трактористи

і перевиконання Групова робота

збиральних мадсьІ>е

наперед

на ри

для

одержання

молод­

няка. Додаткові видатни на реконструnцію ТІшових І-<Ор­ пусів під двоярусні батареї окупаються

го

-

протягом

півтора

одно­

рОІ{іВ.

НлітІ-<ове утримання пле· мінного стада. на Ю'МІ-<У спе· ціалістів. є наііпсрспективні­ шим напрямом інтенсифіка· цlї виробництва індичих яєць для інкубації.

Харківські жують

вчені

продав·

експерименти

у

ви­

робничих умовах. Вони готу­ ~ть рекомендації для впро· вадження нmюї висоІ-<оефек· тивної технології на ве.'І' •;их

птахівницьких }'країни.

комплс

.·ах

О. ГОНЧАРОВ,

область.

кор. РАТАУ.

3

стор.


Калитявські ТВАРИННИЦТВУ

<<Нульт~іаГ». Тут працювати­ ме КОМСЮ10ЛЬСЬКО·МО.710ДіЖ­ НИЙ КО .lЄК ТИВ у скла;П Н і ни 1-\остюч е нко, Любові Гайової та Лю,пш.ш Оснач . Нещо­ давно відкрив .:~вері новий овочевий ~1агазин. За раз у се.lІнді налічується 8 п ро?.І­

-

ТЕПЛУ ЗИМІВЛЮ

Чергова сесія селищної Ра:~и обговорила хі.:~ підготовки тва ринниuьких при:w і ­ щень до зюІІІ . Доповіді на­ ча "тт,ника в:;цілу капіта.тьно­ rо бу .:~~вни uтва р а.:~гос п у - ко:w ­ б ~ нату «Налитянський•> і~1е­ ні 50-річчя СРСР П. П ри.:~ь­ ми та виконроба ра.:~госпу «Авангард>> І . Махлая ви­ кликали активний об~ін ду:w­ ка~ш. Спі вдопові.:~ачі. деnу­

тати. що внсту па "rrи

това р нвх,

інших

к ах

тивної

для

в:льної які

Проведена велнка робота по озелененню селища. Но­ но перетворюється в кніту­ чий са.:~. Під зелени:wи на­

са;~женнями ааіінято 17 гек­ тарі)3 . Си лами гро'VІадськості висаджено 4 ти сячі д еDев, 25 тисяч кущів, ЗО тис яч штук · однор і чних квітів. В на

кр аще

у

цт.о~Іу

Хоч і відділяє Оп анас ів ві:~ Налити чнмала відстань, життя

його

вивається

ми.

мешканців

Заслуга в

турбуюТІ,ся

ва,

роз­

rо у· стрШ. Депутати цікавляться цтва дороги сів .

різні

в доувас гт,ся

Jї.ЗО

18.00 l b ..:.U

К.

т.

Художній

-рі я• · (І

серія).

« Музиканти

11.20

13.55

К.

т

про

Н<Ід

своє

Документальний

«Сад У пустелі• · 14. 10 «Основи Рdдянськоrо

їх

16.25 К .

сАва-

життя

О.

з'є.:~­

.

з

рад­

~ · t.K.: IdMi:l.,

(J ІОЛО Ш С ННЯ.

q~ільм

т.

ХудожніИ

фільм

18.00 Новини . 18.15 К . т. Мультфільм · старий кедр» .

18.3.5

•Львівський

«Саратовські

ком.n- 1

як•с- І

Ф. до5рик).

Ве'Іірн і

новини .

Проr · рама

НА

пере-

ОБJІАСТЬ

«Ми

Персnск1ивн

10.00

«

10.40

К.

витку

т.

13.00

(М . ) .

родознавство.

«Ми

з

(М . ).

nриро д оЮ».

«Іду

знаИомимось

Великого

бал пу

л.

навої .

театру

Узбецької

11 .00

Наша афіша. 11 . 0~ Новини.

в

її

казка

для

11.20 ~~=fк~~~тальний фільм •Дружба 20.30 ~М·~: •Служу Радянському Сою1\.40 кn~uерт. (До nІдсумків 11 вс~'У!• (М.) . с"ю•ноrо фестивалю радqнськ'>ї 21.30 Хv•ожній Фільм •Неnідсудний• пісні

•Кримські зорі•.

15.55 ~~~~~· афіша . 18.00 сnоезія• . (Львів) . 16·30 •Тоорц; rолубих трае>. \7.00 Дакументальний фільм

(Сімферо-

на

атсїс-

тиqну тему «Сnовідь мимоволі• .

!

(М.).

22 ·55 ~н~~.~аціііииіІ виnуск •день за р

едактор Є.

ФЕДЯП

ше

1

І

електрослюсарі,

робіт,

!

токарі.

\ Одинаки \ тожитком. \ відn_очинку

забезпечуються ryp· на

мае

базу

ки,

\

1

~

\

:

м

·

2

Б

.iJ.UCTIИHY

комірник тариого складу, експедитори, вантажники,

кухарІ всіх розрядів, офіціанти, викоироб, буфетники,

\

роварськоrо

касири,

JJOTOЧJIHKH,

кухоннІ

:ники таких спеціальностен :

учНІ до кухарів,

: електрозварники (дипломова: ні); \ ••

учнІ касирів ,

0

робітники,

адміністратор в ресторан

«ПролісОІ\>> і кафе «Мо­

конструкцш. б

подість>).

~ про~~~нкаок~ і гурзт~:~~~~~ться

АдмІнІстрацtя.

З

а довідками звертатися на :адресу: м . Бровари, nромву-

\

1t l

t'Ul:>UTY

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

1

1

прнби-

щ; =; 75

Київському спеціалізованому

~монтажники

роботи з

=;

НА

до зу.

монтажних робіт у м. Брова:рах та м. Києві потрібні робіт -

Ухати автобусами ММ \20, 121, 41 до зупинки «Пів73:-;-;

громадського харчувания

адресу:

1

' ральниця , інженер по холо· дильному обладнанню оклад 120 крб.

~

Броварському комбінату

маляри .

'заводобуді~ного комбінату Нд ПОСТІ й НУ РОБОТУ дЛЯ

газо-

~ ~НИК»

тес ·

:

тра кто-

5 і 6 ро зр яд:в, токар 5-6 розряд:в, ф 6 резерувальнИІ{ ;)ро з ря-

опалення~1.

забезnечуються

гуртожитком.

му.1яри,

на

:управЛІННЮ ••І

ї ристи, шофери, слюсарі по ремонту , 5 і а6втотрансnортного

, га зови :w

бетонувальники.

Одинаки

• .,..,,.,..,.,."..,._..,,_,,_ _ _ _

НА ПОСТІйНУ PUt>UTY:

для

теслярі,

~q:~~~~~~~~~·~~ 1

иївеькій птахофабрицІ

дів , кочегари

штукатури,

Звертатися

'

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

розряд і в,

муляри,

\бів».

~-'~ .""'!ft.,...,"!f~"'!!''~

.

столяри,

покрівельннки,

Тха1и автобvсом

_!

парку

друкарка,

м. Бровари, вул. Чкалова, З. ~ NQ 121 ~ nинки сЗавод едектротехвиро- ~

~

\ Зв ер татися на адресу· ~ \ м. Бровари, ву.1. Жовтнева,! ; 42, відділ кадрІв.

електрозварники

вантажники,

лярі,

:

автокранІвники,

В. СТУПАК.

тиляuійники, слюсарі-сантехні-~\

Азовському ~

\ MOfJI.

К

~

інженери-

2, 3, 4, 5, 6 розрядІВ, шл1фувальники металу, складаль· \ ники, гальваніки, слюсарі-вен- \

~

За;;од

ТЕРМІНОВО nОТРІБНІ:

!

жінка-прода·

Пересувній механізованій колоні .N'~ 15 Нд nОСТІІ1НУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО nОТРІБНІ:

~ р1

~

хоч

вихідні.

\ \ конструктори, штампувальни- \ \ к~, ливарниці пластма~, ток~- ~

слюсарі механо-складальних

nо­

І ми не просимо сьогоднІ ві:Іпові;~них організацій: <<Дайте кавунів!>> Ми просто б л агаємо: «дайте продав­ ців!'!» Бо сю1е прозавців і не вистач а є, аби черги коло «рябеньких» не зросли v ча­ сово~у проміжку на обидва

~

б'ІВ

~ інженери-технологи,

11

І

виро

~

РОБОТУ

го;~инника

~.,.~.,.......;?..,.....,....."...,.

Заводу електротехнічних

\ ~~

п яти-,

«рябо­

веuь давно вже упріла від роботи .. . Под і бна картина, повrо­ рюоtо, спостерігалася у ми~ н улі вихідні на :~вох торго· ве.тьних точках nоб.тизу за· во;~у <<Торгмаш» та в центрі Броварів.

кав у ни .

\.....,. ..,...".....,.....#" ...

стрілки

~Іеншала,

просторю­

Рябі кавуни! раділи люди, захоп"1юючись скорі­ ше не тою «мо:1аїною>>, а розм і рами ласощів.

нестандарr- ~

ПОСТІйНУ

.

ро з мо­

· -

1

до ?бі.ІХУ

о;~ного

див.'Іялися вже й на третю ..• А черга :11айже не зруU'и"'Іа з місця. Проте, <<хвіст>> її ріс, як кажуть. на о чах~ Гора кавунів також не

...

ваJшся

б

1\Іинала година. друга . По­

Протягом вихідних днів доводилося спостерігати, я~• у тр ьо х (поки що трьох!) t6рговельних точках прод~

--~

ексnеримен-

кавуни,

хоча

в аж ні

Мало тих,

наша

посn : шав до ве·

го».

Однак, скажемо наnеред, при:ш .тьник:в нашого боку буде, мабуть , набагато бі .1ь­

газорізальники,

ім

дІтей.

!11ало. · саме

кон;ен

шестик і лограмового

боти. Давайте сперечатися!

електрозварники,

розвитку»,

20.n5 Кіножурнал. 20.15 к . т . Ве•ірня

tюго

прозають

ливарники,

\ \

ської фі.,ософії та основні етаnи

.,

це .. . несерйоз·

-

ва. Знову ж таки, дехто вва­

nотРІБНІ:

1

опеои

РСР

19.05 к. т. •Скрипка, віолончс.1ь, гіт а- 18.30 Прогр ам а псрсаач. ра• . Конuерт . (Київ) . 1s ..з 5 к. т. для аітей. вистуn ансамб 19.50 к . т. Прем"•ра ху д ожнього телелю •Волгаря~а•. (М . ) . фільму •Аварія•. (2 серія). 19.00 •Екран стул~ нта-заО•Іника• . 2\ .00 ІиформаrІійна програма •Час•. 2 курс. Філософіq. •Фі.•оrофія . її 21 .30 к. т . •Танцює Майя ПлІссІ(ЬКа•. пр од м с т та р0.1Ь у сусnільствІ 22 .45 • в~чір оперети•. no закінченніВини кнення марксИСТСhКО-лснін новини .ПРОГРАМА "Т

Нд

\

Вистава дсржавног.о акам

мі 'Ін ого

про

доку-

~ного комуhальвого обладнання

М . .\шрафі . сАму.•ет кохан-

ня•

ро, :~уже

по-

підготовлено

І

фільм

шукати•.

к. т.

та

з

та проблеми роз учнів 2 клас ів. При

дСУ».

дл•

знаИомимось

(1\1 . ).

11 .()0 <tСІ~івае І~ оар Гасnар,.rн» . 12.10 д.•я дітей. ДокументальниИ

(Про

шин секреrар Львівського обкому

всяко г о да•j.

фотограф:й.

100

\ Бронарс1-кому \ тальному заво-ду

1

філ ьму-оистави • На мудреuн доволі nросто-

д.ознавство. nрироаою•.

npo

тю . У nередачі бере участь перв.

Московсько-

9.40 К. т. для учнів 2 к ..1асів. Приро-

•Казка

аосвід•.

України

rюстановuі

ПРОГРАМА

«Сміливі

лексну систему управлІння КП

у

ц ікавої

України, а ТRКОЖ Гомельс)>­ кої обпасті БРСР.

-

і\о\у..sІ І \ ІНІІ~

заповід­

ро :> мlщено

І

нn.

до першого пок азу в район­ них центрах Ниївської об­ ласті. До кінця рОІ;у з її :wа­ т еріала:vш о:Jн<1ЙЮ1.1яться трудящі Ч ер н ігівс ької, Чер­ каської та інших об.тастей

з'їзду КПРС гідну зуст«..Lі,(;:ваз висока нкість».

XXV

пі;~го­

стендах

12

Експозицію

радгос пу

Прокопець

перес ув на

ється висхідна до підвищен­ ня рентабельності Іхньої ро­

н ачалт, ник

ш офер

ти».

23.0U

ЛЮдИ».

природи.

Виставка М<JЄ роаділи: :І1а}Ж СИЗ :І1 у-.1е н і ніз­

пр онеде но

На:Jавжди

20.45 « На доuраніч, діти!». 21.111! Проrрима •Чае». (М.).

ства•.

~~:~g :~~~і:~:кі =~свка:и·чі». 1"5.55 В ~фі рі •Моло ;(іс ть• ·

охорови

товариства

Чомv <оtайже»? Тому, що

му про :-.1ора.1Ь рсл : гійну і м о. раль ко~1уністичну» , <<Ви­ криття рсл:г:йної моралі пере;:(о ви:vш вітчнаняни~ІИ д:яча:v~и науки і культури» та : нші.

аКd;tе.оі•оюго драматичного натРу ім. Є. Вахтан•· ова.

законодав ·

об

жає , н :би від малочисель­ ного складу продавц і в, які

за два

10

телсфільм

вересня

центральному

)tентів. інших експонатів, які ро~тоні::~ають про н ауко ­ во-атеїстичну пропаганду.

ко~Ібікор:\Іqвоrо заводу

внстdва

музІtку» .

в

ХАРЧЕНКО,

РЕПЛІКА

<< Нласики

• Шкіряни~ 21.3U 11 ро .tоо мсння

телефі .1 ьм

В.

відnовідальний секретар

же~ю про їх продавц ів. А продавців, як не прик­

На

д3ВіІІОЧКИ» .

клубу

годині

11

виставка,

експо: ; иції

I~ J. HO Інфор r. tаніtіна програма «Вісті». HU~u О. uстров~ькни . «На всякого мудрсuя доволі простоти~. Фільм·

«На nриз м ' яч» ·

7

яка відкриється

квітню; а рі­

ника.

(ХJрків) .

9.30 10.00

і району,

торико-н .уль т урно rо

обста­

Тіл ьки

:11ісяц і

річ.

9.00 Новини 9.1 0 1(. т. Гімнастика.

пре:~-

ставлені на районну виставку,

Однак про кавуни ми :v~ай· же не буде:-.10 говорити. Ска­

г оспу-ко:v:б:нату Т . Гонч ар, бv;~ ів е.тт,НИі\Н О. Гайовий та JI. Тет ерук і :нші. Д. KAЦEHEJlЬCUH.

П'ЯТНИЦЯ, 5 ВЕРЕСНЯ ПРОГРАМА ЦТ

щі їх ексnонати бу~уть

не

тов.тена наукокня:~1н Ниево­ П ечерсько го Д ержавног о іс­

реєстра­

робітницею кролеферми

у

)tіста

на зивається

атеїстична

Щоне­

А. Ност:нов з оператором цтоОГО п і дn рноІства В. В;~о­

Заво­

участь

а й підприєжтва, шобитслі.

кімнату

УРОЧИСТlИ

<<Авангар;~»

тов а ри

взя .1и

тільки ШІ\ОіІИ

процед ур и.

щастя>>.

~

в снко.

торГовельних закладів. зяться

с.1ектричні

з :v1 : ни

З кожни:w роком збільшу ­ ється у Налиті кіл ьк'сть

юи

взяти

н али

РОЗШИРЮЄТЬСЯ

міста і сіл району ві~б ~ );уться шкі.'Іьні «Свята квітів». Ііра­

про кавуни

дванадцять.

ТОРГОВЕЛЬНА МЕР.ЄЖА

в

школи

району і ~Ііста, організації і квітникарі-любите.lі. Кращі ексnонати відзначатим:гr:ься ГРЮІОТЮІИ і приза~ІИ.

школах

так

останні

постійно

їх ро­

Шевченка . На свято

запрошуються

личе;шої куnи, аби

ція шлІсб:в.

xo;~o:v~ буді r. ни­ Н алита- Опана­

із

в усіх

квітів

дехто вважає, н 'б и говорити

НО В ЦІ

його бла­

кі.lьІіість

ку в рік. В МИН!іІочу, наприк­ лад,

в урочистій члени ДНД

<< Ні:11н ата

ві;щочинок

села.

ЩtJ

Jбі.1ьшується

вересня

6

nарку і:'оІ

<< П ротн .тежн і сть ко:-.1ун : е­ тичної і реліг:й ної ~Іоралі>>­

ділі т у Т

високу

те,

учасників

НОВІ СІМ.'І

тв ар инниат ­

культурнии

тр v .:~івників

ві,J)tітити

гуртожитку

у

СВЯТО КВІТІВ

Іже ста .1о тра,\Іщією щоріч­ но ІІР•Jводити в нашочу ~tі ст і виставки h"Вітів. ПрИЄ)ІНО

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КОМБІНАТУ

т еl\<ша­

про

гро:wад­

ПОДОРОЖУЄ ВИСТАВКА

цьо~1у ч .тен ів

П~.):;:дуктивн't ть

Калашникова.

друшини,

ва р т ;

Об.таднано т а кож г ігіє ни жінки.

деnутатської гр у пи К Ш вач ­ ко. Г . Батечко, В . С е"1янсь ­ кого, І . Антнпенна. Активіс­ ти

Фото О.

првйнят а нова гр у па актив;с­ тів. їм вручено знаки дру­ жинник і в і посв і дчення.

лов і ,

культурне

високими

куточ­

литянt:т,кнй>> стає до ла;~у корnус, в яко'VІу ро з:wі щено проф:лакторій . Тут працівНІІІ•и ЦеХіВ П j)ИЙ.VІЗТИ:І1УТЬ кисневі в а нни , теп "1ові, світ­

БУДНІ ДЕПУТАТСЬКО! ГРУПИ

і

приііти на доnо:.тоrу хворо~!). м~рія Петр і вна чуйна ДО па­ цієнтів, досвідчена в роботі.

У радгоспі-ко:v:бінаті 1 «На­

Р. 'шульга.

тру;~ове

на

Снм утl на. Нещодавно

чл ени

п ос тійної комісії по б.таго­ устрою і шлях ово:wу будівни­ цтву І. Антипенко та

проте

народної

сто ять

об ста но вц і

озеленен­

Багато творчої ін:ціатшш

nрояв .'!яюп,

населення

і nов-ажають . В будь·яку погоду. nде ~ ь ввечері лікарка готова

гро~Іа:!ських

к омендан т

С.

ня в:;~:~начсні вулиці Лен'на, Ше в ч е нка та Турч <Ін ів сІ, І<о­ го .

та

сІ,кого порядку. Жоден випа­ док його пор уше ння не про­ ходІпт. повз їх увагу . Дру­ жина (н ачаль ник М. Степа­ н авічус) краща в районі. В її складі люд и різних п рофесій і по са;1 : директор рад.госпу «Ава нга.рд>> А. Шу г айло, оператор радгосnуко:wбінату В. 1\Іудрий,

тварннннк:в.

СЕЛИЩЕ БЛАГОУСТРОЮЄТЬСЯ

конкурсі

р 'з них

в

на л ічує

)ІЇ СЦЯХ ~ІОЖНа аустріТИ .'!Ю­ деЙ 3 ч ерІЮНИ:\ІИ ПОlJ 'Я.JКЮШ н а РУІ\ах. Ц е члени .:~обро­

високопро;~ук­

роботи

в

се,lи ща,

що на ЖИТЛОВО•

NQ 8,

масиві,

б ..1нзько трьох тисяч. Обслуговує 1 · •ьни цю лікар районної лікарні уд :1 рник ко:.І уніс т и чної праuі . те· раnевт Марія Петрівча Шуль­ Г<JІІh, яка працює тут з 1966 року. М<Jііже в кожній сі:.1'ї знають її

мага ; ;нн:в .

Щов ечор а

в деба­

~юнтних тюбіт, забе:зnечення безnеребійної роботи ~1еха­ иl з м ів. створення н еобхід­ умов

щю.:~уктових

дільниця му

НА ВАРТІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

тах. вІ'!словили цінні п ро по­ зиції що;~о заверше нн я ре­

них

новини

Загублене

посвідчення

:зол, БЗБК. Ухати автобусами : N9NQ 41, 120 до кінцевої зу-

машиніста

,__."...,._..".".."......""...",.".......,..

в:аажати недійсним.

І ПИНкИ. .1

ВУ

тракториста­

.~;;

0363332. видане ЗrурівсьІ<им СПТУ N• 4 К нї_вс ь~<ої обл•сті

на ім'я Му;иченк• Мико.,и Петровича,

~:=~~~~:~~~;:и:~=~ь~~~к=~~;;;.~н:о:~с~... -::-;~~;;с::,..~~,-::~~~Е?:~:%::~:~:~~:~~.::~~;~::~:.::~~::~~,1~~:.;~~:-~~ Советов депутатов трудящихс~ Киевской областИ. Газета

asxonn

88 vкрзинско»

язьrке.

м. БРОВАРИ

вул .

Київська,

154.

дента місцевого масової

роботи,

радіомовлення

-

фотокореспондента

19-3- 18.

-

відділів

промисловості.

Q б~~~ц~ 5 1 Ф~~~.,.о;Jу rазети

19·4-67,

•Правда>.

~·,~~~~~~~,-~~---~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~

ІНДЕКС

61964.

Бреварська друкарня Київського облуправління в сnравах видавництв, поліграфіі і книжкової

торгівл~ вул. Київська,

І ~1

·

-

""~1)-11.150.

#142 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you