Page 1

єднайтеся!

Пролетарі Ісіх країн.

СТОХІІПОВЕ Ь

Про розгортання змагав ня бригад вомувістичної праці

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної PaAR Аепутатів труАящих Київської о5ласті

--------------------------------~--------

• 142 (1744)11Недіяя, ЗО ямстопада 1958 року. 1 Ціна

коп.

15

вен требухівський колгосп « Жов-

у аас най­

«...Навчання

чів, картоплі, плодів і ягід ела- сказав : ча стіше

За останні роки

видань.

редових

методів

заотехгуртку

Оль-

найтіснішим

гою Петрівною Куць , яка рік у

мсне

скаже:

вам знати

окремих

зараз,

« Робочий

Привчив прийнятою програмою

_

особшшості

грунту

за

наприклад,

[

гу у виконанні взятих ними зобов'язань. Треба посилити масово-політичну роботу серед трудящих змагання

по розгортанню соціалістичного

на

честь ХХІ з'їзду КПРС і ХХ з'їзду КП Украіни , за успішне перетворення в життя завдань, які накреслить ХХІ з'їзд партії .

зміцн·ен­

Редакції газет· і радіомовлення зобов'язано широко висвітлювати змагання молодіжних

ко-

лективів на підприємствах промисловості і тран­ спорту, будовах, в колгоспах , радгоспах і РТС за одержання поч есного звання б ригад комуніс­

ністичної партії на наступну семирічку. Бюро обкому партії схвалило цінне починан­ екс каня бригади слюсарів заводу « Червоний

тичної праці, п~казувати здобутий ними передо­ вий досвід і добиватися його поширення.

------------------------

день на фермі » , не можна обхо-

Успіхи кукурудзоводів ДнІпропетровщини

жростанпіл на Камчатuі Перша гі А ~

ДИТИ те, як обстоїть справа з

і кожної культури та всьому, що цим У своєму колгоспі, які неТl•еба зробити ДJІЯ того, щоu во- доліки слід усунути, що хоро-

партії зобов'язало міськкоми, первинні партійні організації, обласну раду профспілок все­ рух комсомольців і молоді за комуністичної праці, система­

тично подавати молодіжним колективам допомо­

у всенародній бо­ звичайно велике значення ротьбі за успішне виконання накреслень Кому­

ко;~ектинів

працівників тваринницьких · ферм.

Бюро обкому райкоми партії, обком ЛКСМУ та мірно розвивати створення бригад

створення бригад комуні стичної праці має над­

з

пов'язано

ланок,

бригад,

з гектара, і Вивчаючи

і більше центнерів

вона

500-600

по

чином

тичному.

ня її економічної могутності і піднесення добро­ буту народу. Широке розгортання змагання за

бути

« Червона ланково ю

в змагання за по­

тов . Пригара, які вступИли

району

Києво-Святошинського

Шевченка

К()лrосп у

ферми

імені Шевченка Тетіївського району та комсо­

сомольців і молоді за дальший бурхливий роо-

агро-

в

повинно

свого колгоспу,

життям

рік збирає висrжі врож:й овоче- Й(}ГО

-

ли зобов'язання жити та працювати по-ммуніс­

ни Дарницького· шовкового комбінату, К()лекти­

та ін.

!Ірактпчний

-

заняття

Поrоворіть з однією з кращих

культур

нашої

станціях

виток народного господарства країни,

к~жне

кої кулиури землеробства .

r,их

чесне звання бригад комуністичної праці і взя­

сюди увазі, що головне у паnчанні не­ показ».

ко;Ігоспу

вості і транспорту, будовах , в колгоспах, рад­

Створення бригад комуністичної праці є но-

часто приїжджають, ін~ді здале-

цього

мольсько-молодіжної ланки колгоспу де Україна » Броварського рай()ну,

вим яскравим проявом патріотичного руху ком­

треба все ж

лекцій,

ка, щоб запозичити досвід ІІИсо-

ланкових

ністичної партії на наступну семирічку. На ос­ нові узагальнення передового досвіду в соціа­ лістичному змаганні на підприємствах промисло­

мати на

та інших

в ряді брошур

ву комсомольсько-молодіжної

імені

зв'язують з гуртка~І1f і

тень>'. Іх творча праця узагаль- лекці.11ми. Не відмовляючнсь від нена

тивно включилися в соціалістичне змагання за успішне перетворення в життя накреслень Кому­

«Торгмаш », Дарницькому шовковому комбінаті , імені Шевченка Тетіївського ра­ в колгоспах йону, « Червона Україна» Броварського район)· ,

М. С . Хрущов

товариш

КПРС

Цl\

секретар

Перший

Леніна

ват'Ор», яку очолює тов. Куций, колективу змі­

області комсомольці і молодь розгорнули змаган­ праці. комуністичної ня за створення бригад Перші такі бригади вже організовані на заводах - «Червоний екскаватор » , « Ленінська кузня » ,

організатор агрозоотехнавчання Вагатьма видатними майстрами врожаїв зернових, ово-

Готуючи гідну зустріч ХХІ з'їзду КПРС та ХХ з'їзду КП України, трудящі Київщини ак­

госпах і ремонтио-технічних

Спеціаліст сільського господарства­ високих

Украі·ни

КП

обкомі

В

Там, де здіймаються над Ава- Вже закінчено розвідувальні ро-

Цієї весни в Дніпропетровсь­ кій області було посіяно 'понад му кмrоспі. Результатом вив- Генальські востряки (Rамчатська місця під греблю, підвідний ту- 600 тисяч гектарів кукуруJІзи - · ток. . Таку високу оцінку arporypт- че ння теми повинно бути корін­ область) , починає шлях в Охот- нель підстанції, а також трасу майже в три з половиною рази не поліпшення організації пра­ На році. більше, ніж у 1953 кам тут можна почути від бага- ці, догляду· за худобою, запровад- ське море ріка Бистра. Тут на- лінії електропередач. середНЬ(}МУ в зібрано плІ>щі всій (ТАРС) . тьох передовиків. 1 завжди вони ження високої виробничої куль- мічено будівництво гідростанції . по 29 центнерів зерна з гекта­ тури. агронома цьому згадують при ра. По 45-50 центнерів одер­ Набагато більше, ніж у мину­ уміОльгу Микитівну Холод залучити до ви-

ЛОГ(} організатора і пропагандис- лі роки, слід

та агрономічних

знань, досвіду ступів на заняттях в агрозоотехгуртках кращих ланкових , брига-

передовиків.

В тій чи іншш МІРІ ці якості дирів, доярок, свинарок та інших властиві

ціалістам

іншим

багатьом

і

спе-

передовиків

сільськогосподар­

жали багато колгоспів Солонян­ НІ>во­ КПРС. ського, Криничанс ького, на ХХІ з'їзді Ново-Криво­ Хрущова Дніпропетровсько­ Московського, комrом~>льської ударної Колектив гірничозбагачувального різького комбінату імені Ленінського ком­ новобудови ВИР,ішив першу чергу го районів. Колгоспи і радгоспи дворічний за­ багатолюдні комбінату здаш в експлуатацію області створили відбулися сомолу рок~вин пас соковитих К(}рмів для тварин­ до 42-х присвячені об­ достроково робітничі збори,

На

будівництві

тез доповіді

ва району. АJІе прямо слід сказа- кож безпосередньо на місці зна­

ти: далеко не в сім. Взимку мину л ого-

року та і

нинішнього року,

в листопаді

вже

проходити

всюди,

не

повин-

роботу

відбу-

роботи.

лося, наприклад, жодне занятт:я

в

коЛГ()СП,

досвідом

з їх

М. С. Великого Жовтня.

Близько

двохсот

у Білорусії . Щодня иицтво

з араз

на іх будів­

витрачається

Озброїти широкі маси колгосп- мільйони карбованців.

майже

2

числі

В

в агрозооветrуртках колгоспів них кадрів необхідними знання- найбільших новобудов - заво·­ сс. Троєщина, Калита , ім . Ш ев- ми, основами їх виробничої спе- ди : нафтоnереробний в Полоцьку, Димитрова • села ціальності -- справа велико!- автоматичних л1' ній в Мінську, ченка та І;м · Ст а робінський к алій н ий комбі нат. · А в д МІЖ тим тут, як державної ваги . Це одно з важ.- имерки . Каnроновий завод створюється і всюди в наших колгоспах, є ливих умов успішного вико-

***

агрономи, зооветспеціалісти. Фак- нання грандіозних завдань даль- в Чернігові.

На території

ти ці проходять, на жаль, поза шого могутнього підне сення со- бутнього гіганта

увагою

колгоспів

керівників

партшних оргаюзацш. Зима - найзручніший · v

·v

жується

· · · цшшстичного СІЛьського

головний

хімії

ткацькими

8

близько

мі л ь­

***

на ХХІ з'їзді

його слід якнайкраще використати.

Мова йде не тільки про те, щоб у кожному колгоспі у JrСтанов-

лені дні працювали агрозооте хгуртки, щоб у зимовий час прочитаний був цикл ле кцій , продемонстровано було ряд кін,Jфіаьмів на . сільськогосподарські теми. · на початку нинішньоі·о рок}· врученчас у промові під ня трудящим Київщини ор;ІеІІа

РОКИ » .

вугІль·

що

•••••

У Президії Верховноі Ради СРСР Ради

М і ні стрів

СРСР по хлібопродуктах .

.за

поданням Ради Міністрів СРСР

ліквідувала

Міністерство

хлібо-

Головою Державного

комітету

СРСР · по хлібо­ РадИ Міністрів СРСР МlНlстром продуктах -

продуктів СРСР і утворила Дер- призначено· тов. НорнІйцн Л. Р.

25

ДО

віль н ить

поширення досвіду і всемірне виробництва передовиків відповідальна ділянка роботи кол­ госпних партійних організацій .

комітет

У Львові закінчився розиграш особисто командної першості Ра­ дянського Союзу з класичної б оротьби.

взяли участь найсильніших

В ньому

триста

добилась

Найкращого успіху

перша команда Української РСР, че мпіона

яка заооювала зва ння

.гідротр_а·нсnорту- СРСР з класично,і боротьби 1958 І вання nалива обІйдеться в чо~" ІЮКУ. На другому місці - перша ри з лищком рази дешевше, НІЖ'

КПРС стерні та інші будівлі . Недалеко рахована,

Хід занят·ь в агр(}ЗООТехгуртках уваги бути в це нтрі повинен сільського інспекції районної господарства, правлінь колгоепів . сільськогосподарсь­ 1 Пропаганда вивчення знань, глибоке ких

Президія Верховноі Ради СРСР жавний

України

почал.ось спортсменів країни.

62 кілометри

Львівсько·Вол инському

розвитку від за воду будується ТЕ Ц. широкого nозгортання всіх видів « Контрольні цифри С " Р на '==============· доставка його залізницею, і ви· СР гоеподарства народного агрозоотехнавчання, масового

1959- 1965

Перемога борців

вуглепроводу дов· майже

госпо- займе nлощу в 15 гектарів, цехи: ному басейні. УІого орокладають щах ІІІ' д друго·І Нововnnинсько·І д арства , які поставлені в тезах · ""' азотно-кисневи й і дослі дного в иСергійовича робництва, гооовні склади, май· ти до Добротвореької ДРЕС. Під· доповіді Микити

час для Хрущова

(РАТАУ).

зможе що.

Будівництво першого в країні у

мільйонів карбованців .

700.

йоні в метрі в тк а нин .

май· промислового що

і

веретен

верстатами,

випускати

року

nриблиз · /

оснащене

тисячами

20

сnоруд· жиною

корпус.

20

***

підnриємство,

близько

кукурудзи зекономлено

Потужний льонокомбінат спо· Луках у Великих руджується Нове · (Ленінградська область). но

вирощування

женню механізації

промислових

підприємств сnоруджується

Завдяки впровад­

ницьких ферм .

-------

Новобу до ви країни

ви-

коли зимове пускників шкіл, що при йшли на

агрозоотехнавчання

но

зокре ма

слухачів,

Ломити

обслідувано

На комсомольській бу дов і

Т~ба та­ говоренню

господаІJст- ського виробництва.

сільсЬК()ГО

і

Знайдено

піки хребта боти.

~а добре вродила, ШІШ агроrур- шого треба запозичити в іншо- чинською долиною

ТИСЯЧ

ШЇСТ•

десятитон них. залізнични х гонів щороку.

ва ·

вперше

тому

Місяць

стало

відомо

сокапродуктивну дого новатора

про ви·

фрезу заводу

моло· імені

на

кома нда

пе рша

РРФСР. (РАТАУ).

фреза

Нова високопродуктивна ЛенІнград.

РСР,

Вілоруської

коман~

третьому

багато

дає

Це

стружки.

змогу

збільшувати

кут

сnір алі ,

nолегшИJІо умови

різання .

Збільшено

і

на ·

подачу.

що

виnробув ано фр езу Нову н а багатьох n ід n р иє мств ах, і високу вон а ді стала ~:крізь

Сверд.лова В. Кузнецова. В ін створив її в сnівдружності з інженерами технологічної ла · бор аторіі . Звичайна фреза, застосову· вана на заводі nри чорновій обдирці, не витримує важких

лила нововведення і рекоме н · дувзла широко в икорисrову·

і 'і

ламається,

вати фрезу В. Кузнецова на

'І.·;·.'

режимів і част~

шо викликає зуnинку верета· т а і переточування інструмента.

У

нової

фрези

з меншено

число зубців, облегшено вихід

lk=========================•=====

оці нку. Тех н і ч на р ада Лені н· гр адеького р а ди а р госпу схв а ·

n ідnриємствах Ленінграда . новатор-фрезе· На фот о: рувальник В. Кузнецов.

(Фотохроніка

РАТАУ).

Фото В . Каnустін а .

1

1

[


НеАіІІ-", ЗО пистоnала

СТАХАНОВЕЦЬ

2

і бесід в зв'язку з рішеннями

І] БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВІ\ І лодих ко..1госпникіІі' і колгосп-

1'11

Іt

-

план

Семирічний

19.

будів­

комуністичного

програма

Дальший розвиток житло­ одне з най­ вого будівництва важливіших завдань семирічки.

велика

ництва в СРСР. 2. Перемога соціалізму в СРСР - головний підсумок боротьби і

основний напрям в розвитку про­

Творче розроблення Комуніс­ тичною партією Радянсо,кого Со­ юзу конкретних шляхів практич­ ного переходу від ,соціалізму до видатний вклад в комунізму марксистсько-ленінську теорію. 4. Втілення ленінських прин­

3.

в

планування

ципів

·Роль комплексної механіза­ виробничих ції і автоматизації процесів у створенні матеріально­

21.

Перспективний

на

господарства

народного

ку

15 років - велика найближчі програма будівницт­ економічна ва комунізму в СРСР.

І

6. Новий період розвитку Ра­ суспільства.

-

план

Семирічний

7.

складо­

тичнuх підприємств.

ва частина економічної програми

25. Підвищення нродуктивності

нашій

в

комунізму

будівництва

собівартості зниження і праці умова вирішальна продукції виконання семирічного плану. 26. Роль науки і техніки у роз­

країнІ.

Основні завдання семирічно­

8.

го плану розвитку народного гос­

подарства СРСР.

9. Семирічка

вирішальний

створення

матеріально-тех­

власнос­

24. Роль радгоспів у сільсько­ і завдання їх му господарстві розвитку як зраЗкових соціаліс­

комуні­

будівництва

горнутого стичного

зближення лвох форм

ті.

період роз­

-

Союзу

дянського

-

історичних

в'язанні

ко­

завдань

'ІІуністичного будівництва.

Роль радянської

щих.

40.

І'

М. Бова та луч» «Красю>Ій колгоспниця сільгоспартілі « Ро-

них заняттях в кабінеті хімії. (Фотохроніка РАТАУ). Фото А. Фатєєва.

У ЬІллівські й вечірній сере.J. ­ області , ній школ і, Одеської вчиrься близько двохсот мо-

націоналістичважливий за­

Подолання пережитків

дина» Г. Буденюк, обліковець

дина» К. Величко на практич-

технічної бази комунізму. 22. Головне завдання соціаліс­ сіб інтернаціонального виховання господарства трудящих. тичного сільського 38. Пролетарський Інтернаціо­ вро­ підвищення в семирічці проти сучас­ тва­ на.лізм і боротьба жайностІ і продуктивності ного націоналізму. ринtІицтва . 39. РелігійнІ забобони І шляхи 23. Вдосконалення соціалістич­ трудявиховання них виробюіч·их відносин на селІ атеїстичного

розвит­

план

37.

« Ро­

сільгоспартілі

~:І

тваринницької ферми радгоспу і, ,І

умовах.

сучасних

в

1

М. Довженко,

«РодИН.fІ»

свинарка

ність і питання виховання соціа­ лістичного ставлення до праці. 36. В чому проявляється жи..1 вучІсть приватновласницьких пе­ режитків

контори

О. Довженко, виноградар кол-

госпу

І j'

/: монтер . зв'язку І

направо)

(зліва

районної

заінтересова­

35. Матеріальна

них

муніСтичного будівництва в СРСР.

5.

найближчі

роки.

ко­

практику

на

СРСР

мисловості

установ районного центра. Н а фото : учні десятого класу

IIJ

підприємств

·пра цівників

партії на новому етапІ розвитку радянського суспільства. 34. Характер пережІп::ів капі-. людей і свідомості в талізму шляхи їх подолання.

-

народу.

радянського

праці

реконструкція, 20. Докорінна переоз­ і технічне розширення підприємств броєння діючих

радгоспів, ~

робітників

І ниць,

листопадового Пленуму ЦК КПРС І.

року.

ОСВІТІ\

СЕРЕДНЯ

Примірна тематика лекцій, доповідей

1958

- - - - - - · - - ----=--~

Залізничники обговорюють u

семирІчнии план

молоді в

червоному кутку залізнич- станції, комуніст Григорій Андрі-

в

ної станції відкриті nартійні збо- йович Мовчан. - Непоганих успіхів, - гообговорюють 41. Тісний зв'язок навчанни з ри. Залізничники добився колектив М. С. ворять він, товариша виробництвом, з практикою ко- тези доповіді КПРС нашої стаІЩії в минулому і цьо­ на ХХІ з'їзді го- Хрущова муніетичного будівництва ловие завдапив радянської шко«Контрольні цифри розвитку на-· му році. Але тепер, йдучи нали. 42. Міжнародне значення ее- родного господарства СРСР на з}·стріч ХХІ з'їзду КПРС, ми ш·побудові комунізму.

мирІчного плану розвитку народ-

43.

ну -

винні і будемо працювати кра-

роки».

1959-1965

На трибуну один за одним ви-

ного господарства СРСР.

Здійснення семирічного пла-

великий інтернаціональний ходять

ще.

службовці,

робітники,

країни,

СеІІt"д роОЇ'ГНУ.Ків

11110довжує він, - шириться 27. Семирічний план і пробле­ обов'язок радянського народу пе- трудівники першої механізованої нічної бази комунізму і здійснен­ 'ІІИ розмІщення продуктивних сил ред трудящими всіх країн світу. дільниці ,цистанціі рух бригад комуністичної щнщl. Дарницької економічного зав­ ня основного М виступаючих 44. Значення семирічного пла- шляху. Серед 11 СРСР.

етап

дання

СРСР.

Розвиток економіки і куль­ тор­ тури союзних · республік національної ленінської 'Кество

28.

10. Основний напрям семиріч­ мирний розвитоІі ного плану економіки, боротьба за підвишен­

культурного

· рt"в

ня

'lОлітики.

і

добробуту

матеріального

ня

д

народу. 11. Ленінський принцип . матеріальної заінтересованості 1 критика зрівнялівського підходу до

промисловості

29._ Роз~иток

ра янського

l

розподілу.

Української РСР в 1959-1965 рр.

30. Сільське господарство Радянської України в наступному семирІччі.

ряче ціалізму. 45. Корінні переваги соціалізму план

взаємоІІ.о- джере-

капіталізмом

над

-

ні двох систем.

· 3 вІкна

талів

-

одне

з

витку роки

16. тури

Завдання

прискореного

хімічної

центральне завдання

зав-

важливих

дань семирічного плану.

15.

-

роз­

промисловості

в

шлях!" і зміни струк­ паливного балансу в семи­ Про

річному плані. 17. Виконання семирічного пла­

ну - вирішальний етап у здійс­ ненні ленінської ідеї суцільної

. електрифікації країни. 18. Докорінна технічна рекон­ видів транс­ струкція основних порту в роки семирічки.

Всі

вчителі нашої

Творів

47. Семирічний

l

план розвитку ського господарства.

сяться великовагові

багатомільйонних

· на- вантажні автомашини з Горького. на передз•-ІЗДІвську вахту, нико-

вже

до комунізму.

ШВАЧКО,

51. КПРС -

комунізму.

Я знаю

" будет,

ду .ми

-

по

0,60

гектара, а в колгос-

до перемоги.

.. .Спокон

Я. Тарахан, завуч

В стране

На

в Советской есть! черговий трибуні

ст.

N2

ЗО.

Бобрик.

В тру ді і навчанні Прикладом невпинного підне- ту на

честь ХХІ з'їзду КПРС і

rення добробуту радянських лю- ХХ з'їзду КП Украіни, виконують

дей може служити попит на про- змінні завдання

на 125-170

Всім

слід . працювати

з подвоє-

3

лених жіночих суконь, блузок та ті. М. Сахно,

іншого одягу, а попит на ці товари - все більше зростає. наша У нинішньому році на вона на поживні речовини . Кол_ектив артілі докладає зуЩоб забезпечити сім'ю хлібом, бригада зібрала по 31 центнеру конання взятого ланкою, бриrа- силь, щоб наІЮщувати темпи вирожнівці йшли аж в степні райо- пшениці зі всієї площі посіву. дою, колгоспом зобов'язання на пуску високоякісної продукціі . .. комсоОсобливо відзначаються бід- ще працювати.

ною енергівю.

Ланки, якими керують Євдокія І наступний рік

ни на заробітки.

І

по І

залізничної

школ и

К()жним процентів. Молодь бере активну участь в роком збільшуємо випуск добротроду відкриває перед кожним з Таких людей мало -'-- одини­ них коштовних художньо оздоб- гуртках художньої самодіяльнос­ нас нова семирічка. Це викликаr ці, але не повинно бути зовсім . С. Юрченко, М. Сав­

віків не знала наша палке бажапня все краЩе і кра­

земля високих врожаїв -

секретаря

парторганізаціt,

такие люди

гордість за рідну і мудру Ко- ності любимої Батьківщини, до- пі не виробляють навіть вс~адукцію нашої артілі . муністичну партію, яка веде на- )робуту всього радянського на- новлений мінімум трудоднів . роди нашої країни від перемоги

С. Горбенко, за ступник

Когда

пер- думку, дуже великими садибами

радість спективу дальшого росту могут-

плану будівницт-

ва комунізму в нашій країні.

цвесть,

є ще проте в нашому колгоспі

семиріч-

виконання

ного плану -

саду

грандіозного плану ського народу. А скільки за цей конання взятих артіллю зобов'я­ ГОВ()рення мнь. Користуються вони, на мою розвитку народного госпоДарства час справлено новосіль! викликає безліч думок,

дострокове

ronoд

юча сила в боротьбі за побудову

захоплюючу

тимуть свої успіхи в боротьбі за

я знаю _

керівна І запалю-

гостей

Ще більш

нають достроково план 1958 року, збільшать число навантажень і розвантажень без відчіпу вагонів. А з 1959 року множи~

мас.

осто­ славних представни- окремі люди, які стоять ХХІ з'їзді КПРС. Всенародне об- ків великого і братнього китай- ронь активної боротьби за ви­

семиріччі І

поїзди, на ня бригад комуністичної праці.

Дивлячись на працю людей, слухаючи іх виступи, самі по софункції Радянськоі держави в бі приходять на думку слова період переходу від соціалізму великого поета Маяковського:

хоплюючі розмови про тези допо- лом з радістю приймали дорогих

країни у наступному

КПРС. Підтримано почин передо-

.

.

.

лізму в країнах народної демо- ком, по головних коліях проно- вих виробнJІчників п~о створен-

Вдома за родинним столом, на ховий Будинок культури, в яко- році більш високий врожай всіх роботі і на зборах - усюди за- ?.ІУ, до речі, нещодавно всім ее- культур. віді товариша М. С . Хрущова на

збори одностайно

Партійні

соціа- фоюю, РИТМІЧНО, точно за rрафІ-

Успіхи будІвництва

48.

-------------------··~-------------------

l

D

робітників індустріального Уралу . схвалили тези доповіді товариша Якби доповнюючи трудову сим- М. С. Хрущова на ХХІ з'їзді

50. Про господарську, організаторську 1 культурно-виховну

с. Жердова.

Діл а

Трохи далі

народного господарства СРСР навантажують овочами вагон для

вчитель .

м

м

. мІжнародноі безпе-. неральними добривами для сіль- зицію комуніста Г. А . Мовчана.

•к и.посилення

родних

одержали.

І.

наІJальпюt стан-

Виступаючі

найважливіший вклад у ·спра" дяться на черговій зміні Під 1 ~~ :льник . · 1 ~:; секреrар оргаНІзаЦІІ т. ІваноР. збереження 1 зміцнення миру розва нтаженням - вагон · з МІ-. 1партшноІ П І. гаряче підтримали пропо-

яльність

семиріч-

видання Творів В.< І. Леніна. том

·цн

Нема сумніву в тому, що заБудівництво комуністичного платформах яких екскаватори суспільства - жива творча ді- Київського заводу, ліс Буковини, лізничники ст. Бобрик, ставши

ної школи передплатили п'яте Перший

удинку, де проходять - казниках.

49.

В. І. Леніна

семирічки.

УО станцію зразк(}ВОЮ 110 в сіх по-

потенціалу Радянського Союзу тих людей, ЩО в цей час знахо- r

кратії.

ПЕРЕДПЛАТ А ТВОРІВ

б

економІчного збори, видно, як кипить робота в'

46. Піднесення

13. Високі темпи розвитку ма- ло дальшого розквіту Рад11иськоі :- ниш_Івний удар по буржуазнііі шинобудування в 1959-1965 рр. України. щеологtі, по міжнародному ревиховання формІзму І ревізіонізму. 33. Комуністичне 14. Значне збільшення виробиицтва чорних І кольорових ме- трудящих

грандіозний працюю. Бу,3.емо бщютись за здо-

схвалюють

ком.~ністи~н.ого будівннцт- ІJОВИЙ побут, навчатись і зроби-

ва в наш1и крашІ.

запорука

перемоги в економічному змаган-

31. Дальше зростання добробу- ву ту і культури трудящих Радян- .

розвиток ської України. 12. Випереджаючиіі 32. Співдружність і вирішальних галузеіі важкої пропомога народів СРСР мисловостІ в роки семирічки.

оя думка і прагнення --- ствоВсі га- рити таку бригадУ на змшІ, де

б . ну для дальшого зміцнення могутиості міжнародпоТ системи со- комуюсти, езпартійні.

Боротьба

за ви-

складова ча

ченко відвідують 9 клас вечір­ ньої школи, 26 наших комсомольців навчаються в політгурт­ ку. В труді і навчанні прагнемо гідно зустріти з'їзд будівників комунізму, з'їзд, який остаточно

Любо тепер глянути на рідне Григорівна Карпенко і Тетяна стина всенародної боротьби за молки . Вишивальниця Марія Ми- вирішить контрольні цифри роз­ повний Дмитрівна Івашко, виростили на перетворення в ЖИ'М'Я грандіоз­ чак ще 2 місяці тому виконала витку село. - В кожній хаті господар ства народного достаток хліба і до хліба. Тіль- кожному гектарі по 360 центне- ного плану комуністичного будів- річне завдання і працює в раху­ країни у наступному семиріччі. н

ки за останніх декілька років ви- рів зеленої маси кукурудзи .

росли десятки

е

капітальних но- вІдстаємо від своїх товаришів у нпцтва У 1959-1965 роках.

вобудов- господареькі

і тва- змаганні, але досягнуте далеко не

ринницькі nриміщення в Іtолгос- межа наШих можливостей. Б~га-

ni, ряд культурно-побутових за- да зобов'язується працювати так,

кладів, в тому числі двоповер- щоб забезпечити

у наступному

В. Каяаwник,

брига дир.

Koлrocn сБіnьшоRик». с. Рожни.

нок першого

року

семирічки.

С. Юрченко, Н . Коваль, Г. Ко­ В. Нетреба , роль, Г. Зінченко, Л. Гпзь і багато інших молодих ентузіасток, несучи трудову вах-

В. Самченко,

секретар комсомольської організаціі .

Пром артіль ім . с. Літки.

8-ro

березня,


1968

Hqinя, ЗО nмстоnца

С ТАХ А Н О 8·-Е Ц Ь

року.

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОГО

підвищення врожайності і продуктивності тваринництва

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СЕМИРІЧЦІо

о

о

о

Позмагаємось~ дорогі подруги

У ланці Героя СоцІалІстичної Праці

состровськиА,. Картоплю саднтнмемо сорту НайкраЩІІми, які тільки е, подарунками го-~ позачерго- саджалками рядковим способом з таким розра­ туються радянські люди відзначити забезпечити гектарі вий ХХІ з'їзд рідної Комуністичної партії. Те- хунком, щоб на кожному еКон- не менше 41-42 тисячі кущів. КормовІ буряки М. С. Хрущова зи доповіді товариша в HjiC сорту спобедитель•.

цифри розвнтку народного господарства

трольні

СРСР на 1959-1965 роки• виа~:лнкали трудове Бригади і

ІІідне·сення і в наших колгоспників.

ланки розгортають боротьбу за високИй урожай

ку.nьтур

сільськогосподарських

о

.,

-~

-

Доро~! подруги ланки Г. КарповоtІ Щоб на- І

полегливІшою була наша боротьба за здІАснен-

1

першість, і'

в наступному ня взятого зобов'язання, аа~оювати

!

році. Ланка, керована Г. Карповою, викликала а ми до цього прагнемо, вирІшили також зманас на змагання. Зібравшись на збори, пора- гатись з ланкою Ка~ерини Сидоренко з сусід·

J,

дилнсь і вирішили прийняти виклик. Наші зо- нього колгоспу ім. КІрова. Для nоліпшення на·

сіниицтва ми бажали б провестн з ними сорбов'язання на перший рік семирічки такі: Зібрзти по 200 центнерів картоплі і по 525 тообмін культур. Це тільки було б на користь наших ланок.

центнерів кормового буряка на кожному гектарі

закріпленої за нашою ланкою площі. агронома

доnомогою

За

т.

А.

Галицького

склали план агротехнічних і організаційних заАодів. На кожен гектар внесемо по 20 тонн тор­ фо-гнойових компостів і по 3 центнери мінеральних добрив. Щоб в достатку дати землІ добрив, було чим підживлювати посІви, вирішили, крім цього, зібрати 15 центнерів пташиного пос:ліду

Будемо змага~ись, дорогі подруги. Вирости-

мо ж всі високий урожай в першому році семи· річки.

П . СЛЮСАРЕНКО,

першІ маємо попелу. Вже І 50 центнерів тонн мінеральних добрив, 20 центнерів попелу і

и~ну Терн~щл~ськоІ о6ласn вже роКІ_!! ПІдряд

юл~ка

За досягнуті успіхи-

Пухівчани зобов'язуються ті нсчуття

Нажко висловити

раз

ВатьRівщину, коли ще і ще

заготівлю

скорити

ви-

ЩІ 20 гект~р1в J.. по і450 центне· рІв

зелено1

качанами

маси. з

на площІ

гектарІв.

80

.................................................................. читаєш тези доповіді товариша треба використати· на цій роботі високого врожаю овочів в 1957 році Головний комітет Всесоюз­ М. С. Хрущова на ХХІ з'їзді і живе тягло. цифри:

про контрольні

КПРС

Розшир~мо посІви

працює ної сільськогосподарської вистав­

На повну потужність

розвитку народного господарства зерноочисна машина в четвертій ки нагородив наш колгосп Дип­ роки. бригаді. Від очищених 200 цент- .Іом:ом І-го ступеня і двома авто­ на 1959-1~65 СРСР

Обговоривши цей історичі:Іий до-

н~шоі ар-

кумент, колгоспникИ

нерів вівса і

175

люпину

мового

центнерів кор-

зразки

вою.

наЩJави-

ДРями артіль одержала легко-

тіJІі зобов'язалися працювати ще І ли в контрольно-насінну лабора-

Очищавмо на- ЕУ автомашину t<Москвич-411».

наполегливіше, виростити в пер- торію на аналіз.

семирічки

шому році

з тим, щоб до-~

на своіх сіння повторно

супіщаних грунтах по 12 цент- вести його до високої кондиції,

1-2 класу. в механізатоХороші справи 130 картоплі і ПО 140 рів: 5 тvакторів З 8 ГОТОВі ДО який овочів на кожному роботи .. Петр~ Шевченко,

нерів зернових, в тому числі кукурудзи по

центиерів

центнерів гектарі. Більш високі зобов'язанпроня взяли по виробництву дуктів тваринництва . Для одержання такої врожайкожен на ності маємо внести гектар орної земJІі не менше 12 '!онн органічних та 2- 3 це111r,ери мінеральних добрив, забез-

один

насінням

торів, частина . плугів.

агроном,

тур. Намічений на цей рік план

колгоспник артілі

в полі не менше

С:.-.1е

.

Дотримали

з'їзді

вирішальна

посіяна

квадратно-гніз­

і дешев о, на фермах у на с тепер кормоцехи,

створюються

відповідними

ковані

в

Звичайно

механізованому

устат­

машинами.

найпростішому кормоцеху

готу­

ють корм для корів, телят і сви­ механізації корм ней. Завдяки встигають приготувати приблиз­

но чотири чоловіка замість

- 30

при

р}· чному

20

кормоприrо-

туванні.

Кормоцех

набагато

народної

литься з

господар·

своїм

ді­

охоче

демократії ,

ними

країн

і

республік

братніх

ства

тру ·

багатьма

з

сільського

досвідом .

фот о: ланкова €. О. До­ КОЛГОСПНИМ і ЗаВі дуЮЧИЙ током Н, Г. СтепковськиІі зважу­ Н а

ють

к ачани

кукурудзяні

нового

врожаю .

(Фотохроніка РАТАУ). Фото Б. Шендлера .

-

по

17,7

центнера зер­

на у повній стиглості.

площу

Насіння на всю

урожай

високий rектарів на зелений корм. Згодо- компостів,

також

картоплі

183 вуючи все літо

маємо

по

-

центнери з кожного гектара.

с. Русанів.

"q". "~...,.,. ....".,,_q,....,..

парпиками-змішувачами

1,0»

.

комбайн

приготувальний

« КПК-2,5 » . Він запарює, розми-

на

-

500

заходів,

корову механізований обробіток

з твм,

лока.

Маємо на кожну

п~ 2760 к!лограмів, або ~а 2~1 щоб зібрати вдвоє • КІлограм бшьше nроти ВІдповІд- І жан зелено1 маси · ного періоду минулого року. З 25 нинішнього року . зібрали

«ЗСК- гектарів

кілограмів

годину .

Всесоюзний науково-дослідний нає і змішує картоплю з сухи­ сільськогосподарського інститут ми й рідкими кормами. Комбайн машинобудування (ВІСГОМ) роз­ проце­ всі автоматично виконує робив конструкцію і впровадив си, починаючи від завантажен­ у виробництво на котельназварю­ ня продуктів і кінчаючи виван­ вальному заводі Харківської об­ гм·ового

таженням

корму

в

ласті транспортний візок. Иого обслу­

два

говують

Тепер наша промисловість ви­ дробарки універсальні

пускає

кормів

дроблять

« ДКУ-М :>,

які

зерно ,

макуху,

фуражне рудзу

в

качанах,

нову

«АКК-1,2 >>

чоловіка.

куку-

приготовляють

стаціонарну

'для .

машину

кукурудзу в

У сталовка макуху,

розмелює

мінеральні

зrрно,

добавки,

сі­

но на борошно і все змішує за Кількість рецептом. заданим компонентів, що входять у кор­

вищиіі уро-

і зерна ,

ніж

М. Чуняк,

стигло­

агроном.

Ко.'Ігосп ім. ·с.

Жданова,

Красилівка.

•QІСІ#~~~~·О~•~#~~~~#~#~44~~~~~~

Недавно

випробування рійне

пройшла

державні ток

і прийнята

виробництво

в ее-

аналогічна

навісна машина для приготувавЗа комбікормів « АКН-1» . ня дати 10- 12 день .вона може тонн комбікормів. У цій машині

nриготування застосовано

комбікормів розсипом .

повний

запровадимо іі суміші з кормовим люпином , до- ванні надоїв мо- комплекс агротехнічних билися підвищення

можуть готувати повнора- стадіі молочно-восковоі

лість агрегату

квадратно-

посівмо

масу у гніздовим· способом . При вирощу-

худобі

суміші для сті і заклали 460 тонн високо­ Тепер наші вчені та інженери ціонні комбікормові По багато тонн різних кормів 35 гек­ кормо- всіх тварин і ·птахів. Продуктив- поживного силосу, а з створили універсальний доводиться ІЦодня приготовляти

корми nросто

зв'язок

дівникамн

ми культурами максІімальну кіль- власне, ще восени відібра.'Іи пов­

М. Юрченко,

Нове в техніці кормоприготування

nриготовляти

товний

підтримує лис­

виробництва

збиранню дає порівняно з інши­

слова

даного

с. Пухівка. 01 •

Щоб

області.

Долинюк

агротехніці і повній

колгоспник артілі ім . Сталіна .

імені Ватутіна.

",_ _ __,.",~,~--~~".,...:>"...:>-- -.-g.-..c.oq• =

на кожній тваринницькій фермі. Вез механізації ніяк не обійтись.

Пензевської

Є. О.

семирічки році довим способом, при правильній У першому механізації розширимо кукурудзи і посіви догляду та матимемо близько 150 гектарів. всіх робіт по сівбі,

с. ЛІтки.

20. Одержано

Д. Сахно, А. Адамкович,

17000

МОЛОДИХ

сівби культурах __ зібрала з кожного Підготовлені до весняної менше не Минулого літа в нас було 100 кукурудзу внесемо 4 сівалки, стільки ж культива­ гектара по 25·центнерів замість. гектарів кукурудзи, з яких 40 18-20 тонн торфо-гнойових

ярих

1шробнИЦ1Ва добрив виконаємо

курудза ,

своіх

навчала

групу

праці

практику з

ництва належить кукурудзі. Ку­ тарів

Колгосп ім. Калініна.

підво­

куль-

зернових І зернобобових

товариша

на ХХІ

збільшенні

роль у

ПрИЙОМіВ

линюк

доповіді

що

вона

робіт,

ських

кість кормових одиниць з гекта- нозерні, достиглі качани. З зері виконує зить корми до ферм іх v посіву при найменших затрара очолює яку бригада, дРУ{а інші роботи . Останні трактори б}'­ п. Тупий, перевиконала соціалі, носховища зараз переносимо Під приміщення. більш теплі тах nраці і коштів. дуть відремонтовані до 20 січня. етичне зобов'язання по зернових

печити всю площу сортовим, висококондиційщІм

zезах

Н

М. С. Хрущова КПРС сказано,

сільськогосподар­

кормів для громадського тварин­

брю аднр механічної t'іригад~

відремонтував

з перших

машину «ХТЗ-7», зараз

в. На6ан

·

центнерів, по

25

кукурудзи

вантажною та легко­

машинами:

на протязі

В цьому році,

ми .

всього сезону

по 207 кукурудзоводів, які приїхали иа

одержала

л_анка

рQР.І

вирощення -гектара

та

ку тваринництва

нам

добрив,

вирощує

СОКІ_ ВрОЖаІ К)'курудзи. В ЦЬОМу ц~нтнер1в зер~а _з гектара на пло-

нагорода

За досягнуті успіхи в ро3вит­

Щоо прР.-

любим)· Jараз автотранспорт.

за

гордості

радості,

висока

тонн. На вивозці гною зайнятпй

ра-

Мельн~це-По~ільсьхос~

~іна

В.·Димерка.

с

кукурудзяній

посів ом ущільненим п.11антаuіі вирощувались гарбузи і І<васоля .

доме в нашій країні .. <?чол_ювана J Здавна дружить Є. О. Дол и­ нею ланка в колгосПІ ІМеНІ Ста· . нюк з nензенськими колrоспника­

колгоспниці артілі ім. ЛенінЗ.

посліду.

пташиного

центнерів

Г. МИРОНЕЦЬ,

Н. РУДЕНОК, Ф. СИДОРЕНКО,

15

5

РУБАНКА,

П.

Євгеніі комуністки Праці ної Олексіївни Долинюк широко ві·

на

того,

Ім'я двічі Героя Соціалістич·І Крім

ланкова.

Г. ЛИТВИНЕНКО,

ЄРМОЛЕНКО,

Г.

порційно-безперервний процес приготування кормів, затрати набагато скорочуЄ що одночасно дропраці. Машина бить кормові компоненти, змішує їх і вивантажує мішки. .Якщо навісити цю машину на трактор,

сітки

невеликих

комбікормових

районних

заводів.

учені розробляють

Тепер

комплекс

ус-

районного, а для радгоспного комбізаводу з потужним кормового брикетування коппресом для таткування також для

центрованих кормів. Почато випуск машин і для механічного завантаження сило­ су майже в усі силосні споруди його в баштах , і трамбування

ямах і траншеях . Створено руч­ ні безрейкові візки для переве­

полегшує сіпне борошно. Вони ж подріб­ мову суміш, необмежена . Іх пот­ її можна використати як пере- зеиня і роздачі кормів твариnрацю колгоспни- нюють трави, коренеплоди і ку­ нам у корівниках і !'випарниках. забезпе­ співвідношення ків. .Якщо раніше тонну картоп­ курудзяні качани в молочно-вос­ рібне ВсІ· агрегат комбікормовий сувний ці машини покликані зачується попереднім ваговим до­

і щшскорює

годин, то те­ ковій стиглості для силосування, для обслуговування кількох тва­ безпечити міцну кормову базу день « АКК-1 ,2» зуванням . За 40 подрібнюють розщеплюють і господарств. різ­ ринницьких тваринництві, радянському в - 50 хвилин, причому одночас­ вздовж волокон грубі корми то­ може приготувати 6 тонн кор~ кормів. собівартість знизити ко створення шляхів з Одним мових сумішей для тварин або но картоплю і ріжуть. І це ще А. НирюхІн, в 28 тонн зернових сумішей для міцної кормоприІ'()'І'увальноі бадробарки що. Універсальні приготуван­ не все . Механізоване

лі вручну мили

16

пер на це витрачають лише

ня кормів поліпшує іх яІtість.

повдианні

з універсальними за- птиці.

зи

для

тваринництва

є

розви-

інженер.


Недіnя, ЗО ямстопада

СТАХАНОВЕЦЬ

4

З редакційної ПОШТИ

Новини науки техніки

Нам здається, що вже час всім

та журнали

впорядкувати

Радам сільським Хорошо! Важкувата стала сум­ назву вулиць та нумерацію двотак

вже

. К.а ЛИСТОЦ()ШЇ. Зар4з

Rутои=== атеїста,

На;ірі.Іе питання

Попит на газети

наприклад,

У нашому селі,

рів.

! швидко не обійдеш всіх перед-

Народні антирелігійні гуморески

тобі адресу, а ЯКЩ() ні, то ... шу­ вночі ви­

кай. Ще гірше, коли для

кликають

лі заливають корабель.

Ну що ж, батюшко,

.

І. Сидоренко та І. Голуб діолюбителі,

інституті

науково-дослідному рослин

захисту

-

установку

нову

створено

штучного

камеру

використо­ К:амера клімату. вується для дослідної роботи в

захисту

галузі

(Фотохроніка

'

Го сті

сумка буде ~е прийнято.

1959 році моя

с.

не

багатотиражних газет

кінчився, а плану їм не довели.

показнИки у своїй

роком робота нянні з минулим Поряд з полІпшилась. в клубі на недоліки: цим вказувалось і рада клубу, фІз­ не працювала порушувався культурний гурток, план демонстрування кінокартин. намітив конкретні Сільвиконком заходи до поліпшення культуриосільському в роботи масової

С. МУЗИЧЕНКО, голова сільра ди .

нів М

роботі

1

та М

до

піонер­

і

комсомольська

підтримку.

гарячу

Н а з н і м к у : старша nіо­ нервожата школи Т. Хоменко розмовляє з активними збира­

Л~ніна ,

Жердова .

м еталолому.

бог десятирицею пошле.

1

ма-~

Придбали комбайн

:.

Комбайн поведе секретар к.ом­ кращий сомольськоі організації, комбайнер артілі І. Захарченко.

колгосп н ик с. Рожни.

- Дай мені корови! А селянин відказує: -

Це мені бог десятирицею І

'================= І послав .

Дивіться телепередачі

В. Чаюн, Ради.

Бровари.

Фото М . Горб атенк а.

.

~_,."..,с-~..,:--..,.;J"..".~~оІ?Ф #C......"I'.g.r~,...,..,."_,..,.:a.. · ~.,~~~~.::r--._..,...,.~~.".#.:r--...>.....,..~..,.~.."

~

листопада Радянський уряд

... ..,.,

сКарлик-Ніе»>. Харківського театру

Неділя: Спектакль

13.00 -

ляльок;

14.00 -

Англії, МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД якому Західна частина

n

Франції, Німецьк()Ї Демократичної

возз' єдналася

Берліна

б із Східною ча~

ність проти СРСР, НДР та інших стиною і Берлін став би · єдиним С(ЩІаЛІстичних

країн.

Західний містом у складі НДР. Але , оскіль­

Берлін став небезпечним вогни­

ки

західні

держави

ви ступа ють

щем війни в центрі Європи. проти цього, СРСР запропонував Радянський Союз не може збе­ в нотах інший шлях розв'язання шлях рігати більше в Західному Берлі­ берлінського питання, який по-

21.35

концерт .

ГРУДНЯ

останні ві­ Понеділок: 19.00 сті (Москва); 19.20 -- назустріч з'їзду ХХІ з'їзду КПРС та ХХ «Цифри і факти•; КП Украіни. 20.05 :.._ 19.30 - кіножурнал ; земляків»; наших сПодорожі 21.00 - польський художній кі­ каt~'єра•; «Незвичайна нофільм 22.40 - сЛ юбителям шахів•.

2

ГРУДНЯ

останні вісті Вівторок: 19.00 сНотатки на­ ( Москва); 19.20 -

19.40 -

тураліста•; сПро

тих,

20.10 -

хто

«Чортів млин• . Спектакл ь те атру

Х а рківського

22.20 -

танці

nісні

народів

. .

Франції порушили підписані ни-

в н<УГах , що він вважає такими,

риторн

б

е

якого

не

в·

оуло

. ~·

НІяких

з

.

.

ХОМ угоди з НІмецькою Демокра-

силу, союзницькі з реоиниБ х ~ил. ІЛьне бМІСТО ахІ~: rичною ми і Радянським Союзом в 1944 що втратили Республімю здійснить . . МаТИ СВІІ' ерЛlН МОГЛО і 1945 році угоди про спільну УГ(}ДИ про зони окупації Німеч­ НИІІ політику в післявоєнній Німеччи- чини і Берліна . Вказуючи на не­ власний уряд і "::аr.Іо управляло намІЧеНІ заходи . Спрямовані на мирне розв'яПотсдамську обхідність припинення окупацій­ б своєю економЦtоJ.І, адміністраі насамперед ні і нацизму в

кий уряд з свого боку

прийняв

підставі цих угод окупувати За- нами переговори п~о заходи по

Зазимського хідну частину Берліна -

31 жовт. яке знаходиться не

ляльок ;

СРСР.

зання б ерлінського питання , ра­

тивними та іншими сщ1авами . Наш

уряд

запропонував

у

дянські пропозиції

в центрі

міста, ліквідації окупаційних

умов в

не

було

цього

поспіху

в розв'язанні

надзвичайно

Н.і- місті. При цьому мається на ува­ питання і щоб західні

мецької Демократичної Республі- зі

передача

органам

Німецької

відповідають

інтересам зміцнення миру і без­ своїх нотах -заінтересованим дер­ пеки в Європі і в усьому світі. про переговори жавам почати

-...._

держави. В той же час західні ті УРЯД()Ві НДР наш уряд пропо~ виробЛення положення про віль­ Щоб на нує провести ...між обома сторо- не місто Західний Берлін . держави досі продовжують

ня ц. р., коли писали про охорон-

передач а заважає•;

нам

і пропонується е Західного мирного врегулювання берлінсь- ні становище , яке завдає шкоди лягає в перетворенні меччиною . Якщо ж цеи строк не . ·е . • • а безпеці соціалістиЧних краін. У Б ерлша В саМ()СТl ИНУ ПОЛІТИЧНУ б кого питання. І уде ви користа нии для вщповІдПравлячі кола США, Англії і зв'язку з цим наш уряд заявляє один~ю вшьне_ ІІЩІ ~, н~ те- ної домовЛеності, то СРСР шля-

Німеччині та її розвиток як єди- рішення про проведення заходів,

,,Як це трапклось ?· 1

кіножурнал ;

КПРС•; з'їзду ХХІ кінофільм худож н і й на Гончарівці• ;

-

при

б таке ,

ням питання було

. них до цієї мети. В. Н()­ ної і мироJ!юбної демократичн()Ї І спрямова

як ий

ЛИСТОПАДА

І

не зробив.

нення м1штаризму

Сдlдами иаmих вис>тупів

він узяв

і загнав їх у свою загороду. Ось приходить піп і каже:

«Сватання

угоду, я~а передбачала викорі- ного режиму в Берліні, Радянсь­

довrодько, артілі « Більшовик» .

1.

поnові,

всі

за нею і

назустріч

ніяких т. Лисенко ресторану обговорення висновків з цьuго

держав,

Колгосп придбав новий само­ хідний зернозбиральний комбайн на працює марки сС-4•, який

і

худобу

з'їзду ХХІ назустріч КПРС та ХХ з'їзду КП Укр аіни. сіль ­ Передача дл я працівників ського господарства. Репортаж з села Хотів ; 19.00 - останні вісті передача для (Москва); 19.20 воїнів Радянської Армії. сВоїни

новище, яке склалося в Берліні західних в результаті політики

с. Зазим'я .

!'

14.25 -

П. А. Республіки і Федеративної шофер колгоспу кращий РесСуботовський. Справили новосіл­ публіки Німеччини но.ти, в .яких ля ще декілька сімей колгосnнистарозглядає•rься ненормальне М. СУБОТОВСЬКИЯ, ків. колгоспник артілі « Шлях Ілліч а»

разу,

,

надіслав урядам США, хати

не шле бог

Одного

селянинова

кої Ради. Але, на жаль, директор

27

j

корова зайшла у його двір, а

совища

20.05

м.

-

ждав-ждав

30

Шлях роав 'яааиия берліисьиого numauuя

Новосілля

Суботовськ ого ,

звернулись

2?

деnутат міської

і/

Взяв у нього корову. Селя- 'І 'І

ще З 1 жовтня Це питання обговорювалось на засіданні місь­

с . Літки.

І.

з

ють боротися продавці павільйо­

Нещодавно завідуючий клубом О. СавІн доповідав сільвиконко­ му про роботу клубу. На засідан­ ні було відмічено, що у порІв­

н ик а

-

спитати,

За які ж, дозволено

СІльвиконком слухає завідуючого кпубом

ССТ у «Стаха новці» від

мартенівсь­

печамІ »

мають плану

товарообороту . Вже листоnад за­

!

,,

Даіі мені свою корову, /

.тобі

десятирицею.

торго-

ресторану

одиниці

,,!,

Пішов І щоб стало іх десять. він до одного селянина та й !1 каже:

А місяць вже закінчився ... Підвідомчі

.

1

дев'ять корів. Яому хотілось, І'

нии

Броварської ська організаціі середньої школи N2 .2. Заклик піонерів цей знайшов серед

чами

По сторінках КОАГОСПНИХ

Питали пайовики

закликом

учнів

ВЧИТеJІЬ .

ім .

-

:!J.ОМенн и м

і

таким

при­

РАТ ЛУ) .

дизельному паливі.

«Металолом

Запрошення

концерт.

Колгосn

Бобрик.

с.

установці.

будівництво

М. Буnатова, бухгалтер .

ким

драм­

І. Швачко, листоноша.

вельні

Закінчив

мінний

1

1'1

коли поnів наймит гнав з па- І

у Мокреці об­

гуртківців дати

видно, що в

наших

запросили

важчою.

Фото В. Цина.

клубі.

року в Вро­

1958

патріотів» і художнє днк. Глядачі , гуморесок.

дянських читання

Д. Стовбуха,

показаннями

новій

грудІЩ

колгоспників нашого села коп- цювати стіл розкрою. Стіл працюватиме щоденно з п'єса В його прі}грамі : церт. «Палкі серця » , пісня «Марш ра- 11-ї години ранку до 4-х годин

новорічна перед­

Активно йде

плата. По всьому

установки .

за

на

ладів

1

клубу дав для варах при раймазі починає пра-

КОГ() сільського

передплачує журнал.

ти,

На фото : ка ндидат біологіч­ них наук С. В. Андрєєв (сто­ Л. Ракитін і ла борант їть) сте жать

З

1

Жив собі піп і було. в нього І

Стіл розкрою

концерти

О. Вар­ яких було понад 150 чоловік, за- а Котляренко, крім газе­ лишились дуже задоволені.

М.

бон,

Особливість і хвороб. ників нової кам ери полягає в тому, що в ній можна створити клі­ зони Радянсь­ мат будь-якої має холо­ кого Союзу. Вона дильну, нагрівальну і зволо­ жувальну

с. Гоголів .

потрібну

сохрани!

мене

Боже

злякався батюшка.

дві газети передплачує

шкід­

від

медпрацівник!! .

Драматичний гурток Мокрець­

скую правду» та «Стахановець»,

сільськогос­

рослин

подарських

Обмінні

Обіух ють журнал «Радио», т. цікавить журнал «Піонер ». трудящих, кількість Зросла по декілька які передплачують газет. Учитель А. Мовчан одер­ жує «Радянську Украіну » , « Ком­ « Пионер­ сомольскую правду»,

Всесоюзному

У

Ленінград.

-

ДесJІтирицею

вони передплачу­

і

знайти

він допоможе

ра­

-

-

11 11

-

Чупринка,

ре, коли зустрінеш знайомого та

колгоспники

наприклад,

хвн-

ритає один з nасажирів, стоябудемо, мачи на nалубі, буть, сьогодні в раю?

Марченко, Мовчан,

Ось,

миготять,

блискавк и

-

яких раніш в селі мало хто знав.

Вихор еви-

На морі буря. ще,

Впорядкування

Піп проговорився

швидкої

надання

допомоги.

цього ще не зроблено. І ми, ме-

рон у.

1958

могли б підготуватись

важливого держави

до зміни

був на своєму посту в нічний час. ки і є її столицею. Вони пере- Дем()кратичної Республіки функ- становища в Берліні, СРСР вва~

Н. Чиrир.

Реаактер С. ПОГРЕБІНСЬКИА. Оцабрик Терентій Аполлонович , вул . в м . Б р ов а ри, живе nоруш ує сп раву К. Маркса, з д ружин ою розлучен ня п ро який

11 ,

Наталією В асилівною, Начальник р айвідділення міліції творили Західний Берлін у свого цій, які тимчасово здійснювали жає можливим протягом півроку Оцабрик вул . м . Бр ов а ри, т. Зайцев повідомив, що І . Субо- роду державу в державі і розмі- радянські органи в Східній ча­ не вносити змін в існуючий ни­ як а живе в

т?вського

ВІДНошення

за

до

зло'!_инно-халат~е І етили на його території численні своІ х

. .

обов'язКІв

·а

притягнуто до кримінальної від- ш~игунсью І див~рСlИНІ це~три,

· nовідальності.

якІ

провадять

шдривну

ДІЯЛЬ-

Адреса редакції:

стині· Берліна.

ні nорядок військових пере~озок

Радянський уряд вважає, що США, Англії і Франції між За­ найбільш

пр~вильним

розв'язав-

хідним

м. Бровари, Київської області, вуп. :Київська,

-------------------------------------------

Берліном

Nr 138.

і Західною

Ні-

11.

Щорса, Спр а ва слух а ти меться в -н а род ­ ному суді І -ої дільниці Бров ар­ ського р айону.

-------------------

----------------------------~--~---Зам. 46)9-2500 культури. Броварська районна друкарня :Київського обласного управпінНJІ

142 номер 1958 рік  

142 номер 1958 рік

142 номер 1958 рік  

142 номер 1958 рік

Advertisement