Page 1

.-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ІІ-1!!!1!!!!!!!!!!!!8!-ІІВ-І!І!І!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!і!!!!!!!!!!!!!!!В8!!!!1!!1!!!!11• ПРОЛЕТАР І В СІ Х КР А ІН, ед НА RT ЕС Я! !!!!!!!!!!!!!!!!ІІ!!В!!І!І!!!!!!!!!!ІІ!!!ІІ!!!\І

орг·А.Н

6РОВАРСЬКОГО

МІС.ЬКОІ

МІСЬКОГО ·ком·rf"Є·r)'

РАЯОННОJ

Газета ••ход•оr• з 17 Jtві'І'ик 1937 року

РАД

НАРОД.ННХ

* ~ .1~1

(72~)

КОМ)'НІСТИЧНОІ ПАРТІ-І УКРАІН-И,

ДЕП)'ТАТІВ

І(ИІ8СЬКОІ

ОБЛАСТІ

* Ціuа З кон.

П'ятниця, 5 вересня 1986 ро~ у

*

ЧУТТЯ €ДИНОІ

І О І н· О М У

ОСІ Н Н ЬОМУ

ІН

10 -

НАІІИЩУ ВІІІАЧУ ВІСТІ

Qідправ.пено у Чорнобиль Колектив бригади ко­ му;нісrа О. М. Кучми з · ЄКІСПер.иментальноrо Заво~ ду

нестендаJУІ'ІЮГ<>

43

МИ

нпрацІІвникн зав<>ду атомl­

КПРС

кІоис будlве.nьних коист­

процентів. . Хлібороби внеівають у грунт першокласне насін­ ня високоврожайних соро тів. н~ -nідготовці nлощ до сівби озимих зайнято 11 тракторів. Приклад у роботі показ~є ·механіЗа­ тор Ю. П . Лебединець. О. УРУПА, ·

·рую.tІй. П'ять комсомоль­ сь.ко-м()Л()ДІжІtИ~ колекти­

120-140

Wви.цкнмн

.

продукцl•І щодня господарство

реалізує

до

ст<>лу

nІдрядноУ·

ланки., яку очолює М. Г. Ка'КуН.

ОnублІкованою постановою ЦК КПРС. Ради МінІстрів СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ про nІдсум­ ки Всесоюзного . соцІалІс· змагання

за

ус­

nішне проведення зимІвлІ худоби. збільшення ви­ робництва І закуnок про­ дуктІв тваринництва в nе­

ріод

І\1ИНулої

редбачено

зимІвлі

nе­

гли~око

про­

.алtзувати її уроки.

На

~сцях nовинні вжити не­ вІдкладJІих усунення

заходів

для

допущених

не­

долІ-кІв , зробити все необ­ хідне, щоб виконати на­ міченІ плани виробництва І закупок тваринницької продукції.

' .ДосвІд

передовиків

І

нрваторІв показує, що го­

ловний

резерв

~ ІнтенсифікацІя ика

грунтується

ферм

"""'

галузі,

на

виконуюn. з

.цо­ •ких

укомплектовано заrІн кор­ мозаrотІв~ьинкІв. них

-

рІв

у

екІnаа

внизу:

Аде

заготівля

(РозnовІдь ваиик

си- ·

про

кукуру.цзн

а

честі п.рацюваrr.и з осо­ бисrим тавро-м сНомсо-

радгос­

мольська

••

ка 3-А сторІнцІ).

Сере.ц

r.

Фото

По.'ІІІКОВОІ.

ос:во-

3

Сьоrодщ пр~вники

Вони очолюють соцІалІстич­

струментально

не

м-ент~ого цеху

кормовироб­

nрацюють

без·

перебІАно.

внготовлешrя

автотрансnорту аисокого ви­

Аобиваетьск

справа).

На

нери.

моло­

-

фото рахунку на корову. 9001ООО · грамІв середньодо­ бового nриросту !IIU'Jt ве­ пикоІ рогатоІ худоби І 500"-600 грамів - сви­ ней. Ane саме нестача фуражу І невисока Roro

Г ововиии резерв ферм '

техно-

логІй, -сучасних форм ор­ ганізацІї виробництва nрацІ, госпрозрахунку І колективного nідряду.

1

Спеціалісти що

коли

nідрахували .

розвивати

тв а ­

ринництво

на

попередніі <

основІ.

для

розв'язав ·

ня

то

nоставлених

теnер

завдань треба буде ввести nотужностІ вартістю в ба· гато мільярдів карбован­ ців,

додатково

запучити

1.4

мІльйона чоловік. Ane вимоги . часу, економічні nідрахунки не дозволяють

·

m-

заводу

ще

одного

Консrрукцlю

·на,цавап.и велику

nрогресивних

торrовельно.го

.озаво­

машино-

будУВання. радгоспLв-ком · бінатlв сНали~янський• та с'І'еп.лнч.н:и11•. Всього за віс1м :мІсяцІв цього ро­ ку броварчани nерераху­ вали до Радянського фон­ ду миру лооад 200 тисяч карбоеанцm.

А. ПУРИК,

керJІОча

Броварєьким

вІддШеJІІDІМ Держбанку.

.

якість

Особливу увагу зверну­

.

та

.

рогатої худоби, в числf майже ЗО

мІльйонІв

корів.

Потен­

цІал nорід уже теnер дає змогу

Іти таким нерентабельним

вати

шляхом.

3500

повсюдно

не

менше

зима

може

.

тепер головна турбота всІх служб Агроrrрому, всіх колективІв, які всту­ nають у Всесоюзне соціалІстичне змагання за ус­ nІшне проведення наступ­

ноУ зимІвлі худоби, збіль­ шення· виробництва І за­ купок

продуктІв

тварин­

иицщ.

3000-

пІтрІв молока в роз·

Лобко, М. При· фрезеруват.ник

IJaJIIOX,

· В.

Д. СМИРНОВ, er~n ТАРС.

Схmальн1

вІдгукн

ПР<>

роботу броварчан надхо­ дять Із Гайсинського це-· ху безалко-гольних наоо­ їв, де він проходить ви ­ nробування .

. Остан:ні:ми

роками

сПt!пьно з вченими країни на заводІ розроблено І впроваджено багато новн ­ Jrок, m<:l. · ЗН'ЗХОДЯ7Ь ШИрО-

• ке

застосування

у пере­

arponPQ·

робних галузях му країни . Це тІстом!­ сильнІ машини ориrІналь­ ноr ІюнструкцІї, мийНі машин.и для овочlв та фруктів, яблукорІзки .

.

слюсар!

В.

О. КОЛАНДИРЕЦЬ,

rN08101A

KOIIC'fPJIC'rop

38ВОАУ·

ЕОМ- комірник ПОWУНОВА

система, ІІNа

ІІМnа на сее. 8АНУ а наА• 6Іn ..щ ІСІІОfІІ"rІІМХ ,урео., 1ft.

женерних сnужб кonrocnia І tsaдroc:nla, noчana AlftтM • інформаційно • о6оІмсІt10Іаn ... н-у центрІ Херсонс..моrо o6narponpoмy. Комn'10теру ІІОСМТ.. . А80)С ХВМІІИН, 11&06

АА™

· •іА"О~ІІІ" иа

ним 3&ПИТ," ~ 8Aj)eCJ, llfa nepe6yUIOT.. М'Т'J)і6ні Nl• тааІ а6о вумм. Roro ,... •'ата. ..tщус Аані npo. ке,

1180

•У

одержу­

Врик та А . Бовкун.

ПлІдно nопрацювали то­

карі М. JІОДЬІСО,

виявитися

суворою. І до неІ треба бути rотовими. В цьому

nрактич­

· в. метм.

Судячи з характеру лІ­ та,

те далеко не скрІзь і ни­ нІ вжито рІшучих заходІв ля змІцнення зимової

ликої тому

продук­

1

ну дооомогу сnеціапістам і робітникам пІдnриємст­ ·ва у вт.lмнні їх задуму

тивнІсть тварин.

то на повне забезпечення ферм кормами, на органі­ зацІю надІйного зберІган­ ня запасів фуражу. Про­

tіор мової . ~ази. Нагадає­ мо, що на фермах колгос­ nІв І paдrocrr !в близь­ ко 99 мlльйuнів голів ве­

стримують

працІ

експери­

технlчиу документацІю запропонуеапи Ім науков­ цt ІНС'І'И'Гу'І'у харчово! nромнсповостl. Вони ж

НОТАТКИ ОГЛЯДАЧА

єнні

експериментального

. ду

.

досл.Ідного зразка робота­ ІШЯ111Rоукладаоча у коJrГей­

Серед во.цІів радгоспиого робітку

нt 60-річчя Радянської УІКраУни , снітJJКУІ'ехнlчного.

·

ТО~JІЬНОГО машинобу­ ДуВаІJНЯ імен! XXVI з'Іеду КПРС завершкли

ничникІв. ЗакріnJІІенІ за ни· маwин.н

цієї ІВЗЩЛНВОІ справи кме.ктиви За!В(Щів по. роU:ЖовоІ мeтanyprlr tме­

..

ча ГОРБАЧА (фото вгсірі).

ми

розуміНІНЯМ · сrаmпяться

1

ручво1

МикмаАовн­

змаганнА

оочатку

Д.Пs полеrmеива

ДЖУН­

КІВСЬКОГQ та комбвАне­ ра Валентина

~аводчани з

ДО

якос:·

ПатріОТИ'ІНИЙ почин широко nІдтримується

тракториста

ОвсІйовича

гарантія

раасунок

року майше 6 тисяч карбованЦів. Лриеft\НО вІ.дGначити. шр

якісне ви-конаЮІІІ робІт. Адже бригада удостоєна

сиJІос:у­

nІ ІменІ Докучаєва ІІІІТвАте

механІзато­

скла.цІ

Івана

(фото

еІпькор.

~-·

передати для благо­ родноУ цілІ І премію за

JІОС:у.

прац19ника•м.и й інших в.иробничНІХ пlдрОз.Ділlв n"Ід­ nрнємс-mа. На спеЦ:Іа.ль­ nере.ра;хузали

. вали

АНА шофер МикоJІа БОБІ(О

Н. ТОПІХА,

тичного

в

Докучаєва.

. ка.црн,

свІ.цченІ

тrо~Ця'щих. А виростиJUІ Уї мех.аньзатори

що

nов­

траншеї

ІменІ

Роботу

тонн овочевоІ

темпами_

сно~~ос:иІ

pa.цrocnl

НИЮf промкслоВ!fХ пtдприємств мLста.

ЗІв (КМК) складапьноrо внріШНJІН щомісяця перераховувати у Фонд миру 100 карбаванцІ!в. А нещода-вно на своІх зборах члени КМК, який очолюють брига""~> О. Дмитрик та груп.ком~ сорг В . Щека, запропону-

ХУДО&І~ с•. т~ а•мІвnюІ иктьсІІ

тацІях ГОС'JІІ()Дарсrва оооб.ли.во ба·ГМ'ОJІІQДНо. Нде масове збирання врожаю. До цієї роботи задуче­ ні пенсІонери, службовці. Чималу доnомогу рад­ госnннкам подають роб1'r·

І. ЛАШУТІНА.

. цеху

двспеnер.

На 123 товвв бІаше, вІz ва цей час торІк, 11JI0AUВ держаеІ ово'ІІв трJдІ8ІІВІСН paдrOCDJ сПпоскЬtськвЬ. Нині на овочевих nлан­

урядо­

В8'WІЬНИК віддІлу праці І зарплати.

М . С. Гор(!ачова

на

~ятки

замовп;ен•ня

вої ком1с1ї.

п о 'І в в

виробіт­

торІк

в

ЗА МИР=-=========

-

Щоденні

& І n ь w е,

заводУ

Підтрвма.пв бJІаrородвd

Шаденко, К. І. Листоп~д.

· НІ•

да.лмrе

установон.

Канкрет:ними дІлами пtдтримаЛtН Заяву Гене­ рального секретаря ЦК

винонують

зазначити .

.колектив

стислі строки 1 з високою якІстю оок.онав вІдnов І­

які вИГО'І'ОВл~ні на завод:t з початку року. в. направ-

ва 229 rеІtТарах ва зе~еввІ корм. · Сівба в · господарстві набирає темпів. Трудівни­ ни зобов'язалися провес­ ти п за десять днів. Ударною працею від· значаються механізатори М. С. Головатенно, В. Г.

вони

Нео6Шдно що

кm.ся для очищення ст•ч­

/

уста­

му.

роторних аера­ sml викорисrоау­

ннх вод. Із

котельних

~к на рd;цкому пально­

npo-

-

дyrщn: торів,

На ПJІощі 340 rектарІв посіJІЛи озимі зернові хлібороби радrоспу сГо­ rut.вський•, J тому "'ІІІ~і

ну

р~них

кому­

цуск ще одного виду

СІЮТЬ ОЗИМІ

норми

пено на ад'Ресу Чорно­ бипьськоІ АЕС. Сюди та­ kож ЩДвантаж-еJЮ 17 пе­

нального обп.аднаІН!UІ з мІсяця в мІсяць набагато пере!ВНІ(ОRуЄ ооц!алlстнч­ fІ'і зобов' язанн.я. Саме йо­ му довtрено освоІm ви­

ПОЛІВ

3

РОДИНИ

:lfJeplracnc~~ на к-• :8 111 СКІІа,Іfа oSitarpo-

rtoc:Ta'fY. Механізаторам

. ронцовського

Новово­

району ,

на-

приклад , знадобились де­ фІцwrні підшип.ники за якими збиралися їхати на

..

завод- вигмовлювач.

ЕОМ

nІдка З<lла , що вони в до­ сrатн!й кількостІ є на

складІ

Скадовського

ре-

М<>ІrІ'но-трансnортноrо

nІд­

nриємства.

Крім економІJ часу . ін· фор.мац!Ано-nошукова си ­ стема даt: змогу раціо ІІальнІпrе оргаиl3$вати ро·

боту ІнженерноJ служби Кор. РАТАУ .

·


*

2 стор.

lJ вересня 1986 року

у

МАТЕРІАЛАХ черв. НеВ()ГО (1986 р.) hпенуму ЦК ЮІРС було п1Дкреспено, що в реапі­

основних

заціІ

центів,

економічноІ

страте­

гlУ парт1І нннішнlйt п'яти•

сН О В Е показників

під·

програми.

Так, ріВень механІзова­ ної праці смадає 68 про­ що

, на 1

процент

річці ВіДВОДИТЬСЯ особnИ•

більше, ніж торік . За пів­ річчя впроваджено дві

ва . роль.

механізовані

Саме

в ці роки

має бути закладений фун­

дамент

дnя

Докорінних

здійснення '

перетворень

у

народному господарстві, основа для розв ' язання · висуцутих XXVII з ' Іздом

"ІІ8ЛН

вирішенню

по­

JІоИІС!ОІІСQіІродуІtТ1ШІно

nрацювати

'Юl'ирИ

КОМП·

·nексн:о- механізованих,

1

ні

1

прилади

джерелом ·

верстати з

ЧПУ. Практично ж нічого не зроблено. .

Не досягли

них

рівнів

заппанова­

грами

,мехакіЗованоІ

тиви

показує,

що

ПіДприємств

праці на деревообробному комбінаті, виробничому деревообробному об'єд­

району в ц1лому

нанні,

хунок

заводах

механічному

сnраВJІJ1ЮТЬСЯ

нестан-

дів

ки

ДОведе­

За

впровадження

ра·

захо­

цієі . підпрограми

дання

хпейовнх деталей.

· -

дукціІ на кар6ованціВ,

дах

маш.

торrоаеаьвого

цри

тих

підприємствах.

озброєння

нове,

де

береться

прогресивне.

на

все

Иоор­

динує цю роботу рада сприяння науково-техніч· ному

прогресу,

рена при партії

ЯJ(а

ство­

міськкомі Ном·

України.

Чимало nриділено

уваги бупо радою якісно­

му формуванню комп­ лексно-цільової прьграм!І

сІнтенсифікація промис· лового виробництва у два­

надцятій п•ятирічці•. І сьогодні, через певний час, можна сказати , що проведена робота дозволи­ ла забезпечити винонання

автоматизованих

ІЮ'І'ОЧНИХ

цехи. дШЬІНИці. робототех·

mrчнl nрилади, З верстати ·з

чиспОВИІМ

програмним

УJІразлlНЮІМ.

За

ра­

дартного

номунального

обладнання.

. Не

зуміли

·

елентроенергП, палиВа то­

робітників

на

фаб­

ефект склав

ексnериментапьному,

тисячі

карбованців.

Однак

сприяння, · яка

ради

веде

дану

підпрограму (очолює Уі О. · Єщенко). ~е добилася того, щоб всі пІДприємст· ва ·ВJU«JRamt УІ. Наприклад, на заводі пороШкової металургії

імені 6Q-ріЧчя РадянськоІ УкраУІ!И у першому пів-

І

кольорових ме­ лісоматеріалів,

І

лятора

ного

. дах .

і

схем

на заво­

торговельного

машино­

ді

но-цільовою програмою повнІстю витримані наста­

ловат-годин

нови XXVII з'їзду КПРС про те, що ресурсозбере­ ження стає вирішальним

метрів

ЗМІ НА РОБІТНИЧА

техноло­

процесом

Новий п'ятирічний план вимагає корінних змін у підході до ' питань ресур­ созбереження. · Иомплекс­

будування

імені

з'їзду · КПРС заощадити rії,

На

ТІJСЯЧІ КІ·

стоІть

епектроенер.

початку

дуже

дукції

року

типі М. О. ЗіНченко. Тут же

прозвучапи

клятви

в майбутні робітюrnи.

училища Б. Я. Брелінсь­ кий. Про перспективність ПРQфесій, якими овоподl·

ступник

ватимуть учні. стійну турботу,

на­

час-

СТО ПРОФЕСІЯ ПОЛІМЕРУ Москва. Не варто буду· вати новий великий целю­

лозно-Паперовий

комбінат,

вважають вчені-хіміки, як­ що можна розв'язати про­

блему простІше У колективІ цеху Ні

1 'заво~

пороmковоІ · мета·

1мев1 60-рІЧЧJІ Р8ДJІІІСЬКОІ 'Vвраїив Сергій МакснмовІІ'І Старовойт rpyAJIТЬCJI uектрвком. СвоІ обов'язки виконує сумпlвво 1 '1'1111 самим вносить свій с1tjюмвнй вклад у ввкоІWІВJІ виробІІИ'ПІХ зав­

дань. А крім тоrо.,.. він зарекомевАУJІав себе хоро­

шИм спортсменом. QчoJDOє цехову вопейбОJІЬву команду, ua ІІіцІІо утрЩс пepmlcn. ва п1Дпрн­ вмствІ.

На фото: С. М. СТАРОВОВТ . .

Фото А. Козака.

ЯК

ПІДКРОХМАЛИТИ НИТКУ

.АJ!ма-Ата.

roe. на

стали

ВдвічІ

рватися

ptд­ нитки

Алма-Атинському

ба-

вовняному комбінаті. Щоб уникнути

обривання.

віддавна

обробляли

їх роз­

чином

крохмалю.

Але

готують ємствах

його на підпри­ звичайно так са­

мо. як господині заварю­

ють

крохмаль

вдоlо_tа,

-

на око . Розчин часто бу­ ває надто густим або над­ то рідким, а в рез ультаті - обрив. СпецІалісти

час

ня сумішІ.

І

з

у

спокій

ян

у кабІнІ якого сn'яніла компа· Хто знає. куди вони

ти кожен Із автомобі~Іс·

безnеку

нІя. несуться проти ночІ? Та нікуди. Випили добряче,

одразу

вирішили . проїхати

•з

вітерцем•.

-

рукою

А ; (о бІди

подати.

-

винен би добре усвідоми· тів,

ane,

на жаль,

вони ж

про не­

забувають

після

чарии

сnиртного. Факти річ уперта. ТІпьии . за сім мі­ сяців нинішнього року за управління транспортом

у нетверезому стані до відповідальності притяг­

nlдпиткуІ

)ІИ

(ТАРС).

ЦІQ

Істину

по·

нуто з

них

345 -

водіїв. водії

сЗаворицьний• Кричко,

· Щорса М.

І.

Окремі радгоспу

С.

С.

радгоспу імені І. Петренко, Лесик та Інші по­

n.

збавлені прав на керуван­ СТ_РОКОМ

,ІJа

три

сміпнвіше

використовува­

гостро.

вищоІ

заплановане,

досягнення

науково­

rехнічноrо

прогресу

кпикає

виробничників

за·

партія. Ось які зараз ви­ моги часу. І не рахувати·

про те , нас

ся

За

а

ними

не

можна.

П. rоНТАРЄВ.

· категоріІ

завІдуючd промвсло­ . ІJо-травспор'І'ІІІUІ вtдАt­

~011 МІ.СЬВІСОІІJ партІІ.

ронИ.

водчани

В ІДІ( рИТО

оточують

смайстром на всі руки•. Обробка полlетнленlміном тканин значно пІдвищує Іх зносостійкість і не­ мнучкість . ~икорнстання полімеру на 1 О процен· тів збільшує вихід ·про­

дукціІ з. папероробних ма­ шин і полІпшує УУ якість. Ефективний він І при ви­ робництві деревно-волок­ нистих 1 плит. оргалі ту.

картону,

гуми.

створений

на

Препарат,

основі

по­

ліетиnенlміну, надійно за­

кріплює грунти, захища~ чи Іх вІд вітровоі ерозіІ .

верхнього

днтnоrо

Зі

словами

виступили

Б І R!

ми ВепнкоІ ВІтчнзнявоІ іІАни ·та виробництва,

побаж&НІо

колишня

училища

Мархоткіиа. Він розповів про своІ боАовІ походи, зовнlшньопоnітичнl. миро­ любні акцІІ Радянського Союзу. віДповіВ Н4 чис· пеннІ запитання уt~нlв.

ро­

випускниця

Т.

О.

Овечкіна.

.в.

Темі миру. боротьбі за вІдвернення

идерноІ

ка-

ній

діжках

опускапи

довго

довий

в

Завдяки постій­

низькій

вони

рипи

Учені

НДІ

кам

.

Біпо­

меліораціІ'

повернути

огір­

причина

по-

овочІв

-.-

якосrt

майже вмІст

що

вдвоє у

них

Ви·

Таким

1

же

дуального

О.

чином

власнІJків

nока·

індивl·

автотранспорту

Дородька,

В.

М.

Лисенка з Иняжич, С, В. Гонтарука. С. Д. Голоню­

ка з Гоголева. А. П. Щер­ бака,

І.

Великої

Х.

Лебединця

Димерки,

О.

з

О.

Иорольова з Шевченково­ го, Ю. М. Легкого з Тро­ єщини та багатьох інших. НайбІльше непокоІть одна обставина. Трудящі БроварщипИ борються за перетворення району в район суцІльноУ тверезос­ ті. Спиртне у магазинах населених JІУНКТів не про­ дається. Виходить, 8 ще

в селах заради

забирав потік води. сЖи· вильннй душ• перетворив

огірки: в них збtпьщнвся вміст вин.

мtнерапьних вітамінів,

ментів,

наживи

хто штовхає

водіІв на зпоч:ин. Хіба не

топарків?

І знають,

зуміють.

але

речо­

мікроеле­

цукру.

етапи

во­

ни смачніwими й арома1'-

ніиіими.

І

зберігаються

довше.

(ТАРС). карбованців

кожного

мешнанцін РуднІ Ю. І. Нпименка та Шевченко· вого г. м. Улізьиа . І Ім, і схожим на них во­ діям, які сІдають за кер­

самогоиники.

1

ро­

по-справж­

ньому ~аЙJ!ЯТНС.R ВИХОВ· но.О роботою серед воДіtв не поспішають.

Та й виконкомам

Рад

при допомозі активу ~д би взяти під контропь по- · ведІнку вод1Ув 1 мотоцик­

лістІв, якl попюбпяють зловживати сщrртним. Ли­ ше останнім часом аа пе­

ребування за · кермом мо­ у

J:ОДЯ'ІІН , через цІ метали. вІдд1л.яє віД них Іони . .янl

зменшеннА

розуміють цього керівнн· ин автопіДприємств і ав·

тоцикла

або цинку. струм, Пр(\-

мінерапьних

ВИПИВОХ-У?

ма-

насадки.

вставляються молібдену. ко­

бальту, мІДІ Електричний

чу­

копишию славу.

дощувальних

нескладні

В них стержні

і водиогО господарСтва ви­ рІшили

до

шин

температурІ зберІгали

смак .

руського

UІШада•.

речовІІн. Спеціаnісrн ство­

пи листя вишвІ і хріну · та в невеликих дерев'я­

джерела.

мозrовнв.

ВІДНРНТТR

ків, якІ раніше охоче розкуповували 1 за межа· ми республІJ<и. Сопнпи Ух колись не п1зніше , ніж через півгодини після зняття з грядки. Додава-

них

nідприємства.

Так, учнІ 38-У групи запросили до себе nІдпоп­ ковиика у вІдстаВЦі М . Т.

сійськоІ мови 1 nітерату­ ри Н. Д . Тарасова, май· стер виробничого навчан­ ня.

ne-

. редовниамн

=======-================================

рано

І.

Миру. На ньому виховав· зустрІлися з ветерана·

три­

~икпадач

таст~ було присвяче­ но перший . урок урок

Ri

котажу.

ганоІ

МіНськ. Відроджено славу білоруських огІр-

·

училища Бровареьно­ го заводобудівноtо . ком­ бінату, Трес;ту сБровари­ промжитпобуд•. фабрнии

явилося.

ІОНИ ДЛЯ ОГІРКА

юну

зміну. говорили представники базових п1Дприємtтв .

8НАХІДНН,

ХТО ЗУПИНИТЬ

томобіпь,

і

про по­ якою за-

дослідження

-====-ПНЯ ЦТВУ

.розсілася

от

яка,

вчених Інституту нафто­ хІмічного синтезу іменІ О. В . Топчlєва АнадемlІ наук СРСР. виявилася

цей

вається гуркіт. Асфальто­

високомо­

сnопуки,

показали

ари­

ваною стрічкою мчить ав·

професій

лекулярної

людських

раптом

розмірений

на

ня транспортними засоба·

справляє­

завданням ,

скорочує

тиша

вікна

етиленіміну.' Це пише од­

чих, сІдаю'Іи за кермо на·

Мінпегпрому

Ідеально

осель.

дрІмотлива

діючих підприємств галу­ зІ. Але як? З допомогою нового полімеру попі­

втричі

систем

СРСР створили комnлекс, який

а

гасит&

Над сутін·

ефек·

приготуван­

СКТБ

автоматизованих

ться з

·ин,

вечІр.

снуються

й

тивнІше. збідьшивши ви­ хід rотовоІ продукціІ з

ПодІбнІ картини пра· цівнинам Державтоінспек­ ції доводитьСя сnостеріга­ ти часtо. Бо не переведи­ ся ще серед водіїв друзі сзеленого змія•. Якому великому ризику підда­ ють вони і себе, і оточую­

Апма-Атинського уnравління

... Суботній

селом

учнів на вірність

професіІ будівельниt<а. Урочисто 1 радісно у День знань пройшла святкова лінійка. Учнів тепло привітав директор

О ОШУКИ,

nyprli

слова

Про училище, навчан­ ня в ньому. його тради­ ці І, перспект~ви розвитку розnовів прИсутнім за­

вчапьио-внробничій

господарюваrв обов'язиово

===;:================lllliiDI===========-=======---=--======-====-..

Свято знань тут nоча­ лось ще минулоу суботи в будийку культури заво­ /І.У сТоргмаш•, куди при­ йшли першокурсники ра· зом Із своУми батьками на збори, приурочені посвяті

по

Вчитися по-новому.

тн

.яностІ. в загальному об­ сязІ товарноУ продукціІ

знижено витрачання пісо­ .матерlалів на деревооб-

Радо зустрІJІО З4О ІОВакІв І дtачат, JOd ОВОJІО-'І'Н· муть сімома спец1апьносrов буАіВепьввка, вавІІ'Рамв майбутньої профес:1І, іdське середив профтеХJ1ІUВ­ ще Нt 4.

директора

три­

нинішнЬОІ корінне піД­

Wnяx· до nрофесІї

їх

Украіни та деревообробного комбІнату. ·

пІвріччя питома вага ПІХ>­

кубічних

1512

му нопектнвів заводу по­

ДНЕ а найважпнвtших

АналіЗ свІдЧить що ця пробпема

виконаний.

рошковоІ метапургіі Іме­ ні 60-річчя Радянсько!

вищення .якості продукціІ.

XXVI

не

1 виконувати

завдань п'ятирічки -

дозвОпнпо

122

з

Q

ширше

Перш за все, вина в цьо­

котажу.

автоматич­

управлінНя

гічним

річчя віН

фабриц

дитячоrо

вимога

показник по району зріс до 36 процентів. за пІв­

nалива копектнви нестандартного

верхнього

суворі~

чи На те, ЩО у ПОріВИЯН· нІ а мнну.ІІИм роком цей

котельно­

світпотехиічного.

все

використовувати у вироб­ ництвІ вІnходи. Незважаю­

ппанувапо­

заощади.ІІИ

..

ням. QЬОІ'ОДнІ ставиться

комуиап~о~~оrо обпадианм.

Наприклад , застосуваk­ ня зварювального маніпу­

заво-

ніж

пІчного заводІв

що.

ре­

монтно-механічному

комісія

ся.

ність

риці верхнього дитячого трикотажу, заводобу дівно­ му комбінаті. дослідно­

248,4

но

чорних талІв.

показп·

В. ИКОНУ$ТЬСSІ завдання ПО економіІ пісоматеріапіВ.

Менше,

прокату

згаданого

ка .деревообробним хомбІ·

натом та виробничим деревообробни-м об'єднан-

випуску ·продукції зниже­

вивільнити вІд ручної праці · заплановану кІль­

хунок цьоrо вивілЬнено від ручноУ праці 40 робіт­ ників, а економічний

річча

ПАРТІННУ ТУРБОТУ----~оооо--~

витрачання

цtєІ про­

5.4

експервмеитІUІWІОІІУ будt­ веm>них конструкцій ·..тре­ сту сВроварнсіЛЬбуя• не

ноrо nрогресу, Життя показує. що ус­ піху досягають саме на

недодано

міпьйона Це сталося •ерез иевикокання аа пів­

· досп~8~

,ВРАХОВУЮЧИ ВИМОГИ ЧАСУ

при·

науково-техніч·

с:кпапа лише 8,9 rqюценrа при плані 1 0,2. до зав·

тоНКІІХ

деревнн1t пnn та деревно­

вобудувавня.

1

усnішно

іЗ

комбlна'f! · 3а8дя·

викорнставІПG .

· ПоряД з цни на ааао­

копек·

міста

НИМИ завданнями.

ремонтно­

та

робиому

3ад()волеишr

зростаючих потреб у ма­ теріалах, паливі. електро­ енергіі. Аналіз виконання про­

КОМ-ПЛЕКСНИМ ЦІЛЬОВИМ ПРОГРАМАМ -

дань . А сnриятиме Хх .ус­ пішному

автомати­

вОІІІа.Ш ооrочиl n1в11.

партіІ відповідальних со­ ціально-економічних зав•

скорення

і

річчl пJІацувапося впрова­ дити чотири робототеХНіч­

Ж И ТТ Я»

нетверезому

станІ оштрафовано на

100

•о транспортного пfсля

rо.

вживання

хочёться

засобу спиртно­

ще раз

гадати

одне

з

Указу

Презндіі

на·

поJЮжень

Верхов­

ноі Ради УРСР про пt:· лення боротьби проти

'.яцтва t алкоголіЗму, и­ корІнення самог.оноваріи· ня. Ним передбачеІ4о, що водіІ,

котрі

протягом

ро­

ку двічі затримані за керм~м напІдnитку, . при­ тягуються до кримlнапь­ иоІ відповідальності.

І. МИСЬКО, Інспектор адміипраJmІ­ RВ . вtд.цlпевu Дер88ВТО-.,._

. ІвспекцlІ .

aвтrptauds

райвІддШJ J

capu.


сИО8Е ПОВІДОМЛЯЄ РЕRДОВА

Нормозаrотlве господарства

ве орrав1зуваJІв як

мІпьйо-

60

ц1У

ніВ чоловЖ в нашІй краІяі корнсrуються сьогоАНі

лень.

А

w . за:вж.~tи

на?

nра.цlвНИІUІ з.доровпуН'К'fу ··і npo організацію дієтич­ ного харчувакня, немає 1 c:rOJJY з нас:rоями вlтамін·

nоакнні

них

як

та

лікарських

воду h/Ja.C11МaC. По-перше, всІ nримІщення виробничі.

в бракеражному журналі в.Ідзначає JІІІШЄ кухар. Бранеражна комісІя Іс-

знаходяrься в незадовІnь·

паперІ,

но~

nобутовІ- тут

са~тарному

Ііує, н.а жаль, пише

c:raRІ.

а

голова

тимент,

маДСІN<оrо

діє-

ник труб Володимир · Пав-

'ловкч Е&шта та його дружнна, номіJ»ІИН Ольга Микола'івна

(nостІйн.І

іДаяьнІ)

·

Н.

ний стан Ідащ.нІ було на­ кладено штраф. Всі Ці педо.пJки стали можливими через вєдо-

Разом з тим працІвни· кам Jд,аnьиі не сцюрено ІJВЛежнкх умов для npoдУКТИВНоІ роботи. Так, потонова ліШя та посудомийна машина потребу-

с:rатню увагу до проблем У,дапьнІІ. диреtЩІі та nрофmt.пкового комітету. Ад·

ХОЛОДНJІЬ·

згаюду не видІ.ІІІІЮТЬ ма~ шину для завезення а ~апьню продуктJв, зокрема овочІВ. Праця кужарів мапоефективна через .вJдсУ'ІЩсть механіза·

воУ

сІіJ.вдружІЮСТІ'

ін­

uиrунково-

·тракту

НОІ nрироди, ВИКЛИКаtОТЬ· с:я ж:нвнми збудниками, якІ JJpQIIИiКa10'I' в орга· иІ:Jм 180дини через рот з

·му

(х.ворого

фрукти й

нє

орrаиJз­

в

носія)

Жуть тривалий шатж:я

де

nяють

2-3

·

В nродУКtах

1

'11'Л!зму, грунт.

·

моЖjуТЬ зберігатися в нlй nротягом багатьох мІся­ ців. Спори дуже стtАкі, .не руАнуються при киn'· m-Іниt IIJIOI'.ID'OM ГОДИНИ.

ПотраміІаочи

на а.очІ,

до

за:хаорювань.

Вlдн,РІn'ВХ

ВОДОЙ·

8

мн . Якщо куnатися

кишкових

RІЗМ

та­

захворювань

У господарстві в розпа­ пі

зи.

сипосування

кукуруд·

Носять її у фазІ мо­

Щоб кукурудза не розси· папаса в дорозі, нарости· пи борти автомашин.

водіі, нені до

трудяться t.:тараються

Нинішнього

якІ возять подріб­ стебла кукурудзи

·місць

сипоєування.

ють

Валентина Горбача ,

ЯКІ

Кунурудзу

КОСІІТЬ

f'омбайном регаті

Т- 150Н.

ше.

що

·

Значно перевиконують денні норми виробітку шофери ВІктор Опександ-

бо

уже

кукурудза

nідвищеної

Швидко

ле·

поки

вологості.

розгортають

споруду

І

кормодобувни~

закриють

поліетиленовою

nлівкою для кращого збе· реження

кормів.

У господарствІ вже за· кладено 1500 тонн сіна­

жу.

споруди,

швидко

траншеях

су важкІ гусеничні трак­ тори. Заповнену силосну

немає. Один за одним nід'їжджають вони до об­ лицьованої запізобетонни­

стиглості зерна. Це :має забезпечити високу по­ живність к·орму. На нож·

тонн

трамбують подрібнену ма·

виконують

плитами

У

ми;

по дві-три норми за день . Тож у водіїв затримки

ми

7500

жить його понад шість тисяч тонн. До маси тру· дівники обов 'язково дода­ ють нонсерванти, сІль, визначену кільність соло­

трактором

Вони

закласти

своі можливості, трудів· нинн зобов'язалися nри­ nасти сипосу дещо біль·

НСС-2,6 в аг­

з

си­

силосної маси. Це n.пан. Однак. · зваживши

радгоспу в цІ днІ попере­ ду йде екІпаж у складі Івана ОвсІйовича Джун­

ківського та Миколайовича

року в

поснІ споруди кормодо.. бувники господарства ма·

Моральні й ма~ерІапьні стимули, рооробпенІ nрофкомом, сприяють ви­ сокопродуктивній праці. Про роботу передовиків повІдомляють сбпискав­ нн•. досвід кращих тема для виступів агітато.. рів І попІтінформаторІв . Серед механізаторІв

почно-воскової І воснової

заскиртовано

679

тонн сіна. вирощено не­ поганий урожай кормових буряків і :морІ<ви. Розра·

розвантажуються.

мtвм громадськоУ худо­ би буде ситою. Нрім того , агроспецІалісти подбали про забезпечення тварин зеленими кормами до nіз­ ньоІ осенІ і рано навес­ ні. З цією метою механі­ затори посіяли пожнивні 1 nоук1снІ в розрахунку

0,25

по

На цій роботі вІдзна­ чилися механізатори Ана· топій Олександрович Та­ тауров. ВІктор Олександ­ рович Во й тушенко. Мино­ па Васильович Хипько.

Вони

хунки

nоказують,

що

своєчасно І якІсно

провели

сІвбу

кормових

культур.

Отже, у нинІшньому році громадська худоба

добре забезnечена корма­ ми. Надої зростають. Ни­ ні ми одержуємо від кож­ ної корови за добу на два кілограми мопока біль­ ше . ніж у цей час торін. Тваринники роблять усе для того, щоб нрива на­ доїв nіднімалася вгору,

.

щоб

внести

вагомий

вклад у. виконання довопьчої програми

Про· краї­

ни.

.

·

гектара на умов­

ну , голову ..

А. ВОИТЕНКО, . rоповний зоотеХІІІк.

зи-

.

..пвлвка

..

·-

нв винен, ІІ1.ц у

мово10 1 ос.оввимв мовами Афгавl·

ставу стрітв

-

зе,тв

протмом кtJІькох років тlсво спlвро­ ' бі'І'JІІІЧав з «МІжнародною кввrоrо•.

кУ8авСІІ

кввr рів.

JІодь. Потм до рцявськоі кУJІьтури,

науки і техвlкв .зростає серед афrав- .

продав

росlйськвх

1

десятки тисяч

радаських

.

.

..И. з овочами ми,

і фрукта­

вирощеними

в

грун­

авто­

х.ворювання

ІнфекційнІ

за·

можна

поnе·

редити. виконуючи санІтарно-гігІєнічнІ

nевнt nравн­

ла . Вони досить

nрості,

ретеJІІЬно

МJrrИ

руки,

на­

вил Ух tЬrдІВвицтва

те руки пtспя вІдвІдуван­ ня туапету, перед прий· м8'Н:НЯм і приготуванням їЖІ , особпн·во тІєІ, яка вживаєn.ся без термІчноУ

поnадаІІня

роботворних

Іжу вони

1

мінрабів

екс­ хво­

·у

рJ.зноманtmІ.

Часrо

заносяться

туди

брудними рукамн,

муха·

НеобхІдно nОСТійно сте· жити

за

чистотою

туме.

закрива!гися І бути недо­ стуnними для · мух. Для захисту nриміщень в nіт· ній · час ·в ід мух віR'На , кватирки . балконнІ дверІ сл'Ід nрикривати ме'rале­ внми сІтками чн марлею.

І}иtш<ові

милюючи Іх і змиваючи nіну id!nьifa разів. З бру­ дом змиваються 1 мінро­ би. якІ ·в :ньому знахо­

..

семиnолківський

о.

голови

редакцІї правпtнвл

райспоживспtпкв В. І. Гу­

зеико,

фейJІе...

рІdВався

на

обrове­

заrальнвх

дяться. Рбав'язково

мий­

.

обробки (салати'. ІфемJІ, зали·внІ страви тощо).

НадВірні туалети, ви- ·

rptбнl

ями

ящики

І

сміттєзбІрн'і

Іювинні

ретельно

.

ОообJПІво

суворо

спід

дотримуватися санітарно­ гіnІєнічнях nравил приrо· ту:вання зберІгання nро­ ду кт ів . не доnускати зІт.к· н еняя готових сирих.

1

Правильне

1

зберtгаІІВЯ

продуктів , дотрнмЗІЮІя строІОв реал.Ізац1ї їх оо nереджує

розмноження

них збудиякІв

в

кишкових

інфе1ЩІІйни~ захворювань. В домашніх умовах nроду·кти.

по·

Критика

хар­

ВВ3Ва·

ва об'єктивною.

За

:rолоднnьНJН(у.

відсутнІсть

вапеж­

ноrо контролю

за

тою

.

підприємств

довільну

. виховну

робо­

і веза­ роботу

нуюrь певRІ сtроки Іх 'зберігання: м'ясний фарш

в

~ожна

райСІІоживспіпкН'""'оrолоси­

зберіrати

дипьни.ку

прн

._

хОJІо­

темnерату~

рІ О-8°С не бlпьше 6 годин, смаженІ кОтлети - добу, м'ясні наnІВфаб­ рикати,

TOJYI'H , тІстечка з

кремом 36 годин. ва­ рені КовбаСИ, СОСН'СКИ -

до

двох діб,

хоподне

ливне м'ясо

за·

1 рибу, nаш· тет. салати, . вінегрет не бІльше 12 год. Нип' я­ чене

мопоко

рекоменду·

ється :ЮерІгати в тому ж посу.дt, в якому воно киn'· ЯТИ'JІОСІІ. Овочі і фрукТИ перед вживанням необхід­ но

ретельно

мити

nраrоч­

ною 'ВОдою. а оотім обли­ вати окропом. НІ в .RІ(о­ му разі не можна вшюри­ стооувати

ДЛЯ

ПИТТЯ, мm'­

.

копективах

.ІІо

доrану

ректора

пp81Ufh01я

заступникУ

об'єдиаНІUІ

мадськоrо

ди­

rро­

харчування

тов. Стрілецьній · Є. С.

Наказом ВJО

по

об' єднав·

rромадськоrо

xapчy-

88RRJI за віДсутнlсть кон­

трото за роботрю · ресто­ рану

зав.

вирОбництвом

то8. Батрак Т. Т. шено

доrаиу,

тору

ресторану

вІй Т. І.

-

оголо­

адмінІстра­

Певтово­

сувору дога"

иу.

За

везадовільне внко­

ВаRІUІ слухсбоввх обов' яз­

ТЯ овочів, фруктів, nосу­ ду сиру . 'ВОду із відRрвтих

ків кухар10 тов. Івах Л. А.

водоймищ. занедбаних ко­

антку тов. koнoDJIJO О. А.

подІІЗІв.

що швидко псу­

ються, зберІ.rають І'

об'єд­

rромадськоrо

'І)'ВВІІВJІ.

Для р!знИх . ПJ:ЮдУКТів lс­

водами.

Перш за все, необхідно

винористовуються

бутовому

тів.

шахтовІ коподязl, воДа в яких . може забруднитн­ ся стоками із виl'рlбних ям. 'l'yaJie'IIlв nри недотри·маннl санІтарних пра·

Illn.RXИ

рік rа­

опублікований

Як повідомив в.

киwкових

тІ, ЯRий удобрений незне:. з,аражеинми фекаліями чи кзнатзацtйннми . стІчними

місцевості

ПJІ'Уат.щіУ

був

заrоловком

1986

ресторан •Лелека•.

(ФотохронІка ТАРС-РАТАУ).

інфекцій

але про них іЮ<опн за6у· вають. недооцінюють.

в

ЛЮ.ДННН • .

широко

за

фейлетон, у вкому крити­

На звІІІІК7: бІпа квн•ковоrо кІоску в Кабу.ІІІ.

ськоі rромадськості рlк у рІк. Роз. ПОВСJО.ЦЖеввям р8ДJІВСЬКИХ КНRl' f ДР А займається державне киІDККове

таким

.Ni 121

вндавввцтво •БейхакІ•, яке ось уже

ЩорокУ воно

DуШ'1'7 і дарі можна зу• робі'І'RИКR, службовцІв, мо­

opra·

nотрапити

У сіпьськlй

бо­

ПО'J1)ЗПЛЯЮЧИ В ут.ворюють спори t

цих

мІfЩ забруднюєтЬ<;ІІ нео­ чещеиими . с:rічними вода·

можуть

збуднн·

Збудники

ВживаКНІІ призводw.rь

ки

ки хоnери довrо зберІга· mься у воді аІдJ<рнтих

водоймищ.

речовини

кій воДІ чи викорис:rовувати її для мнттп посу­ ду . ОВОЧІВ ТОЩО, :ЮудНН·

харч~·ванН'ІІ, особпиво мо· лоttннх, в1н не тІльки д<>Вf'О · зберІгається. але при nевних умовах може ро.зм~rожуватися. Черевно­

тифозні мікроби

кілограмів кожної коро­

ви .

видІ·

(токсиви).

Вода

ЖИ'l'ТЄЗДа'l'НИМИ.

ДИІа.

отруАнІ

тяжних

час запи­

на шкірі рук збуднкк днзентерІУ зберІгає життєздаmlсть nротягом

СІЮРJІ

кон:сер.в:І'В

мо­

TaJ<,

2600

роцІ по мопока вІд

нагромаджу•

ІС:Щ>ся .мІкроби. якJ

навко.пиш·

середовн~.

добиватнея заnланованої продуктивностІ худоби -:одержати в ниіfІшньому

Центнерів

маси.

Сумлінно комбайнери,

Мниопа

аборах працlввикІв

tнІіІ1 nродУІ<'І'И

nроростають .

збудники кишкових Ін· фекцІйІDІх захворювань nотраwrяють

тваринникам

· бІпьше

Теnлюк,

Федорович Бобко та іншІ.

.три­

по

вавия

nри консервуванні.

·

чи

змогу

ста А

ПрофілактИка

кишко­

не1нфекцІА·

·водою чи Іжею. 13 зараженого

дасть

наношують

РАДИТЬ ЛІКАР

иа 81.дм1·ну від захво­

вого

вій одиницІ має бути не менше ста грамів пере­ травного протеїну. Це

ннни

ДРА. БІп.ІІ ІСніDІСкових . приJІавкtв 3 радявсЬКИІІН BIIДIUUIJIMИ росlЙСЬКОІО

СЕРДЮК, П. НАРІЖНА, по­

фекц.Ійнl за:хворю.Ван·

рювань

ред ними. чітке:· в кормо­

адмІ·

ніс:rраціі nІ.дnрн€мства із комбінатом громадського харчування у вирішенн<! всІх наболілих nитань. .

спектор во тoprlul ІІіськаНІСОнаоіІІу.

wr.

Завдання , що стОїть пе­

рович

ному гектарІ нормодобув­

;. :-,

JІUІДcwcoro ХАР'Q'ваквв. О. ХАНІН. rромадськвй ів·

КИІШСОВ1

·

ІМЕНІ ДОКУЧАЄВА .

А&О СЕРВІС ПО·СЕМИПОЛНІВСЬКИ"

мtчвикв савnІварІІІ · еавеаtдемставціt, В. .CUJIU· ШЕВКО, .rопоаввй ЬDвевер-технопоr комОІвату rpo-

ОСТРІ

одиницю

поживними збалансувати

же аід успІшноУ робО'.І'н «цеху М 1•, як ІнQАІ иазивакm. робітничу Ідапь,ню, у dІе.ІНІкJЙ мірІ за:nе­ жнт~ на'СТрІй, а, значить. t продуктивність праці за­ водчан. Не мдио ТаJ<ОЖ І діло­

Ш камера та ваrи ремоиту. Буваюrь виnадки. копи диреtЩія 1 профком

г

.

ПРАЦЮЮТЬ НА ЗАГОТІВЛІ СИЛОСУ ТРУДІВНИКИ РАДГОСПУ

Гор-

дійчун nереконапнся в справедливих снаргах ро·

сковбаски•, а на гарнір рис Із ове>чевн·м рагу. Все це так І заJІНшилося в тарілках недоУденим.

r.

кормову

·

ці заСтупник директора з

здороватуІfJ<Ту О.

-

РеІАова брнrада: ·

щоб

раціони передусім за протеїном .

nроф<;nІ~ок• по цьому питанню. Присутні nри перевір­

'бітниюв на незадовільну роботу УдальвІ. На зааl­ дуючу внробниqіаом Г. О. Розумик за а-нтнсанІтар·

а

нити

J<онтропю

страви 1з натурапьноrо м'лса. карrопля.ний гарН'lр. На день nеревірки друrою стразою були

заМІІІНИ,

ви­

З ст~!).

Осипов та медична сестра

розnо-

вми. що обWІ тут несмачнІ, · рІДКО бувають

Ю'І'Ь

спецІапістJІ,

необхідними речовинами,

nнта:нь mбуту А. О. Бой· ко, вищеназваний В. Ф.

від·

допустити,

у сховища лягав неякІс· ний корм. Трудівники дбають нині не пише про валове ' виробництво кор­ мів, а й nрагнуть напов­

сьноІ комІоІІ профспІпко­

m

тичного харчування, . в.елнкі черrи на ІЮТоцІ. Та'К, налрикnа:д. різаnь-

рІшили

на

вого комітету В. Ф. Осн· пов :не керується сМе· тодични•мн рекомендація­ ми по органlзацlі гро­

вІдувач!

Не можна

громад­

По,друrе, в обІДньому за· багато робІІrників скар· жилися на погану якіс:rь страв, одноманітний асорвідсутність

.

трав.

ВІіЦсутrня І така проrре­ снвна форма обслугов,ува.н.RА робіТНИf(lв, . як КОJ'tfі1ЛЄНСНІ обіди за або­ нем.ентннмн талонами . рІд.ко реа;Нзуюrься наrnв­ фабрин.ати, купІнариl та кон;дитерсьІКl · вироби на замО'ВJtеRИІІ, JІкІс:rь УжІ

кості пtцпрнємства. . Проаедені перевІрки в окремих робітничих їдальнях виявнли ряд недолІків. Іх можна nроаналІзувати на прикладі Ідал.ьнІ .N9 5 за-

·скпадсьнІ.

.У госnодарстві розро­ били план додаткового виробництва кормів. Го· ловний і надійний резерв - висока якість фуражу.

проде-

смачно 1"0'11fІОТЬ Іжу? Як багато часу внтрачаюrь люди в чергах? ВідповІДі на ц1 та інші запитаІОfя хвилювати

уносу трав.

nершого

же nерекрита вес,тачу сі·

Не подбали nрофком і

nраці-ВНН1(18 комбінату громадськоrо харчування. так 1 nредставників громадсь·

·

труДомісrних

...

вапьних робІт.

там

ва з

далася ІtЗИаки спека. Чим

сШ. в rому числі розван· ~апьно - навантажу-

послугами робітничих 'Іда-

тваринницт.

Хоча й доглядали Іх як слІд. скоснпи 'вчасно, тв

'< Вtпьш

. для

сІна

громадсьного

-

.

3А ЧІТКИМИ ·РО3Р АХУВКАМИ "'

не•виконапи

nJJaнy заrотІвлІ

Ве по~ба.пи, 7:,.

nьники

*

5 аересня 1986 року

ЖИТТЯ•

ldJcap

В. МИСАК,

~авепІдеа&с:тавцІ,J.

оrопошево переведеко

Аоrаву, ва

па'Іуваву восаду.

офіцІ­

JІИЖ1Іеоп­

·


4 стор.

*

5 вересня 1986 року

сНОВЕ

ЖИТТЯ•

"НОВЕ JНИТТ~"-87

з новоt кннrи . ВолодимИр ДЕМ'ЯНЕНКО.

Заоч,на /

ДОКУМЕНТ.(\Л.QНЕ ОПОВІДАННЯ

ПрискоревВ.я: вауково-техвічвоrо проrресу, пере­

будова в ековомl'ІВій 1 соціа.ш.вІІ сферах, в . пепо­ логіі людей, внесеві в ваше 8UI'I'f8 XXVII· 3'Іцо11 КПРС, це прикмети ввв1 'DI не коsвоrо коаек-·

(ЗакіІІ"Іеввs. По-.аток 1

Ці Тtмв ставуть оДІІІQQІ 3 освовввх ва СТОІ)Івках «Новоrо zвтта•-87. І за трцвцtао, вІІіщуІочв а· таІІІІЯ

заочвоІ

анкети,

рцакціs

просвті.

'111Та111В

поділитися вражеВІІJDІІІ, ВІІСJІОВІІ'DІ аауваzеввs що­

до змісту, пміrрафі'ПІоrо ·офорІІлеввs rазетв 3 !Rlll, щоб «Нове жвттв• в ваетушrоІІІ)' році стаао цІJСавІ­ шим, 1JИТабет.вьtоuІ. Bamt проаОЗІd(П буQТІ> вра­ хованІ при СІUІадаввІ uаву роботи рцавцІІ ва 1987 рік. \

1.

ЯКІ. мат2рІ8JІН аtнвулоrо року вам ваІбl.nьше

Феодосійський психотера­ певт, керівник респубпікаи­ ськоrо наркологічного пси­ хотерапевтичноrо

Міністерства

15-20-денний

центру

. здо­

·охорони

ров'я України заспужений лікар республікИ Олександр РомановИч Довженко автор створеного в нашій

.

2. Що,

ві

asaDIY

1qJIJtf,

raa~

ве· · · ІАUое8'1

Унікальний

одного

поиований

Сам

внч

Олександр

помогти

THil,

може

до­

ХТО

щиро

ХО·

ді·

.!ІотирнмІсячииА курс стажу· вання у Феодосії і прнсту­ пипи

до

. тики. На

самостійної

знімку:

О.

прак-

Р. Дов­

женко проводить сеанс кувального гіпнозу.

Роwано­

що

Довженком,

Відбувся вже свипуск:. перших учнів, які nройшли

nерерод·

психотерааев­

говорить,

піку­ запро·

ня.

тичноrо сеансу. Нічого по­ дібного немає у світовій практиці.

.

метод

алкоголізму;

став тепер загальне визнан­

ження людини відбувається буквально на очах про· тяrом:

хво~>_оба

-

відсутності сипи волі, і Дов­ женко повертає іі людині. Якщо· виконано обидві умови, лікар гарантує одужан­ ЮІ незалежно від стадіі

вання

атрії, яки/і вивчав йоrо до·

те, що

не

· спиртно­

захворювання.

свід, від. 82 до 93 процен­ тів хворих_ кидають ПИ!ІЧИ• тн, стають повноцінними людьми. Найбільш везви­ є

спіст:.:

го. Алкоголізм

За висновком Харківсько­ го НДІ неврології і психі­

чайним

сеансом

вживати ні грама

країні принципово нового Методу пікування хронічно· го алкоголізму.

запам'атмвси?

перед

У, ЯК ТИ ТУТ?

н

че випікува'І'ись. І ще одна вимога: пацієнти повинні витримати

лі­

тівської Домбровський. - Все добре,

(Фотохроніка ~

1'7.35

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

деD)"І'М'.

ННЮ АІктуuа.аа ИІІІМІер&. 19.30 nок. теDіІІфіmом.

/

------------------------------

20.16 ·тележпnt8111 20.45 В.. ~ч.

еСТІІІР'І'9. д1ткІ

~1.00 Час. ~1.40 Концерr Прmсарпм­ о'ьІ<Оrо ансамблю nІсиІ І таицю еВерхоВВІІ:а•. · В .п~рві 22.30 Но­

.

4. Яш 11ов1 рубрвкв веобsІАJІО ввести, ~об яnal­ rJIИбme

розкрити

процес

еоціаm.во-еиовоІІі'ІІІОrо

І

внн.и.

а&РЕСНІІ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА UT І nЕРЕААЧІ•

11

ЗAfAJI18HOCOI03HA ПРОГРАМА ЦТ

НА

15.35 16.10

дІинах

морІ.

СІ~оіІйсЬІІІНЙ

х!Jв.

19.05 19.35

19.45 19.50

Матч-реІNІJІw.

Новкни.

рев.

17.20 Му.з. смd

оформлевня га~·------------~--------

211 , ОО 2'1..40

8

ПРОГРАМА

а

бажанням)., з

життя• 7 Чи

JІКОго

часу_

за~овольІUІС

вереАПJІачуєте

вас Jf,ос:тавка

..

17.10

лейболу. ЩИщн. Збірне СРСР з6Іриv. КНР. ·час. с3драстуй, мир. здра. стуй, другІ•. ЕсТІрадка передача з Тап.nІнІІІ.

11!&~

СУ&ОТА

УКРАІНСЬКСГО

«Нове

kтраднІ

збІрна

2'1.00 21.40

. ТЕЛЕ&АЧІННІІ 16.00 НОВИІІDІ. 16.10 СрІбкий дзвІІночок. 16.30 с.Куор"єр•'. Ідеr. від· .Jal)lln"''ii, ВІІК&ХОДИ ІОК&ЦТ·

6. НазвІть своє прізвище, Ім'JІ, ао баu.кові (38

-

УРСР.

ч.ас.

ЧемпЮн&т cвftry хt.в. Моатч-феаанw.

еУкра:rн.

19.00 Кпrуб М&ІІдріВинкіВ. 20.00 ВечІ.рни -а. 20.1·5 ЧеlІіІRОНІІІІ' свІту З ВО•

Т~ефІльм сПовс'І'8RСЬ• ка ІС'І'ОРІJІ•. серІіІІ. 23.10 Сьогодні у сВІ'n. 23.25 Прем'єра фіпьму-нои­ Ц8РІ1У .ви Пі8ІМ"ятавте, М8ІІ!СТро..

фіпьм

ЗбІрна РРФСР

еПоВС'І'ансь­

23.55

'

пос~-ь~. 18.00 dla; землі киrвськtа.. Інформащ!Аннй випуек. J8.З5 ІХ nі'І'ИЯ Сnарт~ JІІ!ІІІ)ОдіІв СРСР. МОТОбол.

ща.

·К& істОр$. 7 cep!JI.

5. Ваші думки щодо худоЖнього, ,JIOJiirpaфi'IIIOI'O

,

ВЕРЕСНЯ

І ЗАГАІіІІНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА UT 8.00 Час. 8.40 Грає духовн·й оркестр ВУдІІІН:КУ кул,ьту:ри ~ово­ дУ Ім. В. І. JІенtна м.

мепод.ІІ.

Ш.АВОВВІ ТР7" ДІВВИКИ МІСТА І CEJI&t

rазетв?

Броварсьне запрошує

бюро

вас

до

nодорожей

та

Ставроnолпя

за

екскурсНі маршрутом

. НЕВИННОМИСЬК - ТЕБЕ~ДА строком з 10 вересня по 24 вересня 1986 року. Вартість ПутівІ:(и 178 крб.

Бюро органІзовує подорожі за маршрутами · ви­ хІдних днІв на замовмmя підприємств.

Робітннии бюро допоможуть вам nІдібрати цІка­

Ві

маршрути на

вести відпустку.

Прос:по tt:дповІАІ ва 38ПІІТ8ВВІІ анКе\'11 вцtиаrв ва адресу: 2l)5020, Бровари, вуліща Кв1аська, 154, редакціІІ rа.з,ети «Нове :житrи•, «Зао'ПІа анкета•.

ІІ

Звертайтеся

вихіднІ

за

дні,

послугами

а

у

також цінаво

про­

Броварське

бюро

подорожей та екскурсІй за адресою: мІсто Бровари,

вул. Київська, 29о·А, телефон Б-45-81. Приємних вам nодорожей!

АДРЕСА РЕJWЩІІ:

.......:

.

худож­ ·иина-... Заслркений ху­ дооRН'НН УРСР О. Губа·

nошта ци~ днІа. Мультфtм.м.

Теnеф~пьм

'I'JIOPiB.

сrо-

п.ежурнал.

·

18.45 Ci>oro,:tн' у . oвtrt. 19.00 Чемn!о.Кат cв\Jry а

По

15.25 Ноаиии. 16.30 сВ \ІаАстерн.І

музеІtt,

~1-А. 17.-1<' ДОН. фІпьм.' 18.00 МультфІпьм.

ОІЛАС'І'Ь

tA

Астаф'єв.

13.55 Географі& 7 КІІ. 14.215 Релігіи І пo.ntrнloa. Те.

РосJІІс.ьна мова. сЧувасьиі В:ее;р~.

16-:40 Не. 3el\tll~, в · небесак І

17.10

КИІВ

В.

13.10

14.30 НовинІL 14.50 дон.' фІльми.

на

прискореввj~? - - - - - - - - - · - - - : - - - - -

s

255020,

Н..іасwса

ДвревцІя.

o6nacn.,

-

-

'·\)+·f о

капітан

хлопчик пІдвівся з лІжна.

-

Поnеж пlдлlкуйсяІ Сил наберися! А що та-ам? нетеtшеливилося БорисовІ ді-

знатися про

вчорашнє.

-

Коли б не тИ, Борю, туго довелося б нам, Домбровський вдячливо стиснув хлопчиків лІноть.­ Ловко задумали фашисти. Ота 'бандерівсьна дивер­ сійна зграя мала захопити вночі штаб пОJІку, винли· кати по тривозі .пьотний· склад і знищити. його ... ПІд сараєм у них не JІИше схованна була, а й склад з боєприпасами. Серед бандитів ВНННІІ.10СЯ кілька льотчиків. Частину літаків вони мали переnравити

через лІнію фронту, всі інші сПалити. Забув 'ІОб\ сназати, Борю: серед диверсантів був 1 чоловін на­ сrостинної• · хаз.я:йнн. Вона інформувала про все банду. - Ось чому вона та~ до нас ...

. шоУ -

ЗаважаЛи ми з- тобою вільно почуватися бак·

дерІвцям. Капітан вит.я:г з кишені кіЛька пачок шоноладу: Це -тобІ вІд нашої еснадрильІ. Виздо­ ровлюйІ Я поспішаю: готуємось до важливоУ опе­ рацІї. Обі:йн.я:в хлопчина за плечі: Молодчага

ти, Борю! Вважай,. що ш)~лав у своєму житті ще "::· .. ·

P~.Uop 8. ФЕД.fІR. Зпа"Юуоrа.

Q_epeA&·

1).()0 Чоrо І "ІО'МУ· ча p.nsr •теа. 9.30 сВІІІІ'!ІІІС1ВСЬІСИЙ

день субота.-: • 10.00 Здоtюе'ІL . 10.45 ТепефШьм еПОВС'І'ІІВСЬ· ка 1сторІа•. 7 ~ 8 c:eplt. 1ІЗ.20 Концерr. 14.20 М)'ІЛьтфШЬІІ. 14.30 Нов.иии. 14.45 Дlur всіх ·t р.пя кожно­ го. Якість жwrловоrо бу­ діВНІІЩтва.

МDс.нва

Пер~

JІьвtв

-

-

Са­

ра'ІОв.

Фt.nьм дітям. еРа. .tЮІС без оцtно~. 16.40 о-ВJQІЄ неймов:р.

15.30

-

не.

Поезія. СерrІй Остро­ вой. 18.00 ТелефІльм еНенас­

17.. 40

*""'

ДИІRвола:•.

Про ство.

РЕІННіИ у США І ЯnоЮІ ХІІІміЧНІОУ І бактер~гіЧ· tНOJ з<іроЇ. 19.10 В1д :уос!єІ дУШІ. ЗУ'С'І'· р!оч з трудШникамн сІпь­ ОЬІИОІ'О roc~ Ом. ськоr

O(inJacтf.

2~.оо час. 2'1.40 В субоrу ввечерІ, КОН· церт uюамбпю еАрген­ тІасьне таиrо•. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО · ТЕЛЕ&АЧЕННR 10.00 Новкни. 10.20 Рнтмtчнв rtмнастнка.

10.50

Короткометражні

·

пефІпьми.

11.40 cl

те-

знову ІЮХати•. Оnе­

рета.

13.55 14.05

Новини. ФіnІ>М сПерwокласни­

цm.

Перпннн ноt.

15.15

16.00

СтудІя

душІ

народ­

сЗоnО'І'"Ий

клю­

чик•.

16.45

сСкарби музеїв Укра­ ЇІН>И• , Невідомий худож­ И•Н'К. сАІнтичний иратер•.

Хокейний ту;риІ1р на прИ!ЗИ газети· еСоветокиа С~І ОлjмІІІйсьtІІІІ> аб1р­ ІІfа Какади .-. ..СОНШ.

17.00

.

(к.иІв).

АікІrуап.ьн& камера. Му.тчиий додв'1'ОК ДО ІМІОJІС>діжІІfоІ проrрІІІМИ

19.15 19..50

еГа.рr.-.

:Ю.40 На добраКtq, ЩТИ1 21.00 Час. 21.40 ФІіІІ•ЬМІ 3 субТитреми е8аJсиJи, 1 ВасИІІJИ'ШР • 23.1-5 Новини.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА UT І nЕРЕААЧІ НА

КНТВ

О&ЛАС'І'Ь

tA

Г~МНІІІІСТ'И:ка • Док. фІпьм. 8,30 РнтмІ.чн-111 rІіМІкас'mІса. !/1.15 еР&Инова nошта.. 9.45 До ДІНR nрацІвииІdв иафrовоІ І 1'6'30801 про. м•JСJІовоС1'1. док. теле•

8.00 8.20

фільм.

10.:>6 Ноа зеr.шІ, на

11.05

морІ. етам де

.•

в

небесІІІХ І

вароджують­

ся

ока:заинJР.

т

r.

РосІйоьхі ивродІІf& пІс­ вшооиує сав:иа. 1::'-'_\1 сСлідство ведrrь ЗНіА· ТОКИ•. ..ВІдпоВідний уцар... ТеnевиСТ8ІвІІІ. 1 І 2 серІі. 1·5.15 Чемnіонат світу З:

11.50

сп:Двею,

ФІнал. КаМІеІра днвиrься у св!т. 16.315 ТелефіІльм сСта.ршнй син~·.. 1 серія. 17.40 сРизьне літО•. Музич­ ний огляд.

15.55

с.Навколо сміху.. Пе· .реда-ча 3 КоtІцертноі студії Остаакіио. 20.00 В·ечІ-рня каака'. 20.20 Му>акка у nа'М'ятн.и.

18.40

ках

Б.

.?;1.00

21.40

архLтекту,ри•. Лади-ш.

Ча<:.

~ільм

СпІває

сНаЧІІЛІЬmІІК

ЧУ·

.J«JJТ'NН'...

Броварська дитJІча музична шкоJІа .N9 1 ПРОВОДИТЬ ДОДАТНОВИП ' НАБІР ЗА. СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: фортепіано, баян. аКDрдеон. скриnна, бандура, віолончель, гітара, домра. балалайна, нларнет. Екзамен вІдбудеться 6 вересня (nерша зміна 11.00; друга зміна - 16.00). ДирекціJІ. Педм-оr\чннй коnектмв КрасмnівсІ>Моі сеJІеАНЬОі WHOIIM ВМСІІО81110С ЩИре СПІВЧ)'ТТR а'ІНТеІІЬЦЇ Т. А. Шевченко ~ nрнвОА)' тнжноі втрати смертІ матерІ

ОЛЕКСАНДРИ

ПравnІннн

·(

Tt:Pt:HTIIBHИ.

nрофеnіnновнн

комІтет

мІсІ>Моrо

сnс»НнвчОго тонриства вксnОВІІюють щире сnІв­ чуттІ! nродавцевІ магазину /С. Тр0€щнна Гаnкнt МмхайnІані МИГАWКО з nрмаоду траrІчноt емер. ті

П

ЧОІІОІtіНіІ.

м. &ро..,и, Іуд. Ниіас~tка,

154.

тн реАІІ~ - 1-83-71; •ІМІ•У nартійного ИІМТnІ - 1...,....1; •ІАnовІАІІn~tноrо сеиретаJNІ, аІ""~' c\Aw:-o rосnоІІВрстu 1..о2·12; коресnон,.нта місцевого ра· N9МOIIIItHHJІ i-11-f'; застуnнмна P8Aatm~tta, •ІМІІІ\в nроммсІІоеостІ, nнст\в І ма·

С080і рО0еТМ -

Бориса

кровІ втрачено.

РАТАУ).

18. Т8їЩІОЄ д. докабар0ва,.

п•ятниця,

ще з порогу медсанба­ запитав

одну вавtпиву висоту.

1&.00 НіноnРОІІ'Раома еУ свІтІ ~~-п~

·- -----------------------

-

-

Фото Ю. МоеекжниJа.

ИазВІu. . ·адресу uере.цовоrо ~oc:ai.Q, JdВU,oFo~ коа•.іІдАІІІПІ.

палати

Можна вже й виписуватись. Та лікар каже: багато

з. Яtd теми, пkтавu UІ.ц •Piшiru . raseupaм?

ТВВf,

.N9.N9 134, 136, 137, 138, ·

139, 140).

Повернення до життя

тиву.

.

Індекс:

61.285.

Друк офсетний. Обсяг 1 дРукований аркуш. Тираж 14.005 прнм~рниRІв. ЗаИОВJJеннS Nt 4347.

#141 1986  
#141 1986  
Advertisement