Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

Нсвий иавчмьний чеF.алн

з

хзилюваняям, так

стара!!Ио

рік,

го

яноrо

буд!rl. Лекцією

СРСР

почали­

утворення

60-р!ччІІ

ся

зг.няттJІІ

нr~к!в

у

у

науну»

Донецького

1

давно

тів -«Творчий

1

на

Вчитись

•добре•

по-стаха.нов­ ово.'!о~івати ТРУ·

довими

навичками

-

·t!!ершсму занятті

До­

гірничому

тех­

що ває

-

майстрами

тому

Хар­

npo

яснр'І­

молодих

урск

від·

бувся в актсвому з~лі но­

~о! шноли ,Ng 3 селища атомобvдівник!в Енерго­ дар. Провели його ві­ дом! в об.'!аст! ІНН Заnор!зько;:

6уд!внини

атомної

грунту

площу

30-

ще

місцях.

по;(якувалн

ЇМ

хто

СІІрі!ВИТІН:Я

8

поділилися про

ноеміч­

УчасІІІІЮІ

мітингу

з

На фото

екіпаж

космІчного

корабля

• <<СО·

пі;(нrсенчям прийняли ві­ талпний лист на адресу

юз

ховної

СРСР, двічІ Герой Радянського Союзу Леонід Іва· нович Поnов (у центрі), космонавт-дослідник Світ·

ЦК КПРС, Презн.:~ії Rep Ради СРСР,

Ради

МіністрІв СРСР. товари­ ша Л. І. Брежнєва.

Св і то-

1

еніІ~а­

всім,

енспr;(ІЩію.

Т-7»

-

командир

-

екіиажу, льотчик-космонавт

JІана ЄвгенІвна Савицька та бортінженер Олександр Олех~андрович Серебров. (Фотохроніна ТАРС

Кор. ТАРС.

І

в

відда­

е-1ектро~танції. (РАТАУ).

так

до збирання вирощеного врожаю. Десятки тонн

-

нартоплі

товарної і можна -з!брати

кор:~ювої

Позиція

tІез­

ставляться

-

275

--

РАТАУ).

спогодні зібрано блнзм,'J десяти. На копан~rі бУльб

гослодаrстві

го.

хоч

тонують

не

ють

а

І

на

силосних

ям. А

від

му

Цього

й

1

двояна

кор~т!в

плпщ!

попов­

nід

кар­

очищаються,

копати

її

стає

то­

лег­

ше.

з них були 40-50 мет­ рів до~жиною. За nриб­

чає,

лизними

конторі

-

Техніки

-

не

пояснив

виста­ на:-.1

радгоспу

у

rп.1ов­

ний

агроном В. І. Заєць. - На нопаннІ нартоплі працює 10 на.ртоп.1езби­ ральних комбайнІв. Реш­ ту 8 виведемо на поля, ян тільки трохи звіль­ няться

Перш!

в

дні

ка~<шаправе-

бульб

збИрання після

«Гоголівсьr;о.

поnазали

ряд

вузь-

на

комбайна

почІІН

і

не cпpo:vroгm-1-

пання

що ції,

не

поназ~ли,

повелr1

за

вирощеного

П!д­

зай· пози­

рішучої

збєрежЕ:ння врожаю.

А

цьому ж питанню приді· .1ено велику увагу у Про· довольчій прпграмі прпграмІ наших дій у найближчі роки.

Рейдова бригада: І. Дворнпк голова міського комітету на­ родного

к о н т р олю,

- старший райсільrосп­ управ.'Ііння, Г. Лун'я.

Г. Голець агроном

Втрача-

ся вжити дійових захо- ється картопля на шляху дів, щоб не допустити з nо.1я до нартоп.1есорту­ втрат І ПРИСКОРИТИ ТЄМnН ва.lІ>НОГО пункту, на ва­

ненко

інспек~ор

Держтехнаглщr,у, В .. Не­ брат. коресnондент •НОВОГО ЖИТТЯ$.

картоП.1е3бираННЯ.

трактори.

ян!

щЕУ не

принципової

боротьби

землі

запевненням агроно:11а, однан картопля за цей час частково втратить якості.

картопаі

антивісти

няли

биранню1 їх ніхто не зай­

поживні

Сара.

об.1асті,

ю;лючи.1нся в РУХ пі.1 де­ в:зо:vr «Rce вирощене зберегТИ>>. Перші ;rні кп·

J?O- .

ноок так

де·

підтрюсtанr

трудівників

тонеької

Ішх місць у цій справі. мається. Одне з них відсутність - Завтра-післязавтра контролю і недостатня ро·зпочнемо цю роботу,­ вІдлов!д~·lЬність окремІ!Х говорить головний агро­ нерІвниюв і сnещалІспв но" господарства М. І. ~а дору:ену д!л~нну Стригун. Період в:би й ооти. Н1 nеруючr вщдrл- невеликий, якщо вІрити

ками М, l\1. Урупа та В. М. Мороз, ні агроном по картоплі О. М. Кр ас-

ч.1ени

ціатнвою

залиша-

ється також чимало.

нартоп.1яр.в.

путатсЬІ(ОЇ групи ~rехані· ;;а торі в радгес пу і~1енl lЦорса ваступили з !Ні·

двохсот

поверхні

загублена втрачен;п:t

Нещодавно

І

голевІ готуються. до нар­ тол.:rезбирання. Однан

же,

транспорту­

бли:JьІю

-

труд

ви-

товці до важливої н:ї і як:сному її

тут

сока

тут

центнер:в 3 ге~;тара, алt те.vrпи також ду)J;е nовіль­ ні. Заради справедливос­ ті слід визнати, що площі набагато краще ніж у Го­

заласи

няться,

номбайн'f1.

ті виявилися члени парТJИної організації господарства, деnутати сільсьної Ради, які не приділи.1и дпстатньо уваги підго-

топлею

-

два

урожайність

нор:ІІозагот!влі. стебла бур'яну не

ДО

працює

Шкода, але не на висо·

одного

залишають

пп.1і,

ватиме дуже і дуже дов-

ре­

ще

зерву СкошенІ

викорис­

г·ах. Ножна картоплина -

lla

гентарін.

дУ ще ж 900! З такюrи те:vшами' збирання її тр11-

явили. кі.1ьна

втрати

а попере-

після ко.vrбайнів. Однак робити цього гоголівці не поспішають. До речі, у

:ІІУ»

даними

рознаЧюТ пе-

мала

ристь

механ!заторюии роботи. ОкремІ

У стад!У

ко ста гектар'в,

І,артоплі

про­

див-

ребувають сьогодні і кар­ топаярі радгоспу Імені ІЦорса. Іlлоща nід цією кул~>турою тут такощ чи­

ристання зеленої маси днкоростучих трав. Ко­

рядків,

бі.'Тьш як

на. На гоголівців чекає не.1икий фронт роб:т. На сьогодні. вони викоnали картоп.1ю на п.1ощі близь-

дєнню.

центнерів бульб. Мн"оволі по:rума.лося, яну ж безгосподарнІсть nроявляють кер!·вники 1 гс.1овн1 спецІалІсти гос-

Запор!зьної

я.кі

відnовідально

на о6.1асно~ту се:~tінарі нартоплярів наголошува­ . 1ося на важливості вико­

на ножному з 10-ти гек­ тарів станов.'!ять 30-40

енерrети­ ДРЕС J

подарства,

лін дороги Требухів Гоrол!в побачили вража­ ючу картину. Юльна ген­ тарІ·в поля були вс:янІ, в буквальному розумінні ІІЬого слова, добірною картоплею . При ретельно­ му обстеженНІ площ! ви­ пущених в процес!

3!1облене за л! то.

Ленінський

переноналися,

перше враження бу­ ПОМИЛКпВН:VІ. КОЛИ

нільнох

чальний рік у сі.1'!ьському nрофтехучилищІ. nеретво­ звіт

Dейдової

Вирішили оглянути

ІЗатоРИ. Леи!нсьний урок, й'КИЙ відкрив новий нав­

на

досв!;r!

нашоt

гектарну

ве під!вердження. Разом '3 ДОРОСЛИМИ ВеЛИ бИТВУ м х.rЇ!б завтрашні механі­

'J'НВС.Я.

в.1асно'\ІУ

тити на поверхні дуже рідно.

виростають

СПТУ.-9

жнива

полів

Центру

Члени

»рани•ннямн

путів-

но•>

по:цоровилн

нерівники

завданням, ну

за­

полhоту

У СТАДІЇ РОЗRАЧНИ

nід'їхали до плантації на відділку Ng 2 радгоспу «Гоголівський», з якої урожай картоп.1і вже бу­ ло з:брано, загубленІ бульби можна було по:vrі­

іНівської області. І ниніш­ :н!

просторах

бригади

утворення

·вихомнц!

вин'J·

успіmннм

нідготонкн.

номсо­

ди прRцюють не тільюr Hd

Батьківщини

На

гідно зустріти

справи

за

з

ДОГЮМіГ

дання

члени

на

в

Справжніми

тому

нчен!,

-

!\Іолу l став у мину.1ій п'ятирічцІ Героєм Соціа­ .lістичної Праці. Пре:{­ раснп, що радянські :тю­

РЕйДОВА

:нlкумі !мен! Є. Т. Абану­ :мова майбутн! майстри ВИJ';о6утку вугілля, ЯJ{і

<:'!ЮЄЇ

пренрасно!

Товариш голова Де,>-, r;ою білорусьного

ПОВІДОМЛЯЄ

та.­

:кі зобов'язання взяли

60-річчя СРСР.

Це

-

жавної комісі'J'. доппвідає Леонід Попов, спустившись з товаришами по трапу літака. Заз-

1

ськрму

rотуються

мо на в ті в

жу

пш;лалн

ло па"'ятник<І Гаr·аріну. Потім иа

верmенням

по,ІИ­

століття

-

св!;:!:м!нно:~>,

нецькому

квіти ІОрію

волі

підпів голову і

традицією

екіпажу

мітингу

яскравих

космонавти.

доброю

см, а коли мова ~>айшлй про космос, про :завтрюп­ ню посадку, НОГІ\ен мимо­

ніни,

R6мnap:rti..~

на.

настр'!­

сказав то.11 нам номбай­ неп А. Рабешrю, яю1И приїхав на цілrшу чверТІ>

п'яrирічЦі:.

ЦR

з

осінніх нвітів зустрічають «Днепров» їх fJJДНl, твор· ці ракетно-ноемічної тех-

союз вищої

с.'!:ужбу

споро,

За

інститу­

виробництва

схмлена УRраїни.

цювалн

нано!

Харнівсько­

nt'Ілітехн!чних.

щкми

шлях

-

сnовнений в Інституті іНОНЕретного з~!істу. Ініціатива Дніпропетровського металургійного, rо

ч.1єни

Букетами

технікумів. Образний вис­ «крок

щнну.

першокурс­

:ме!а:Іvрг:йноrо інститу­ ту. Серед них немало ~ід:м!ннинів середніх шніл, технічних училищ і ~!в

Був жар­

Зо·

1982 року • Ціна 2 коn.

чать плоди нашої праці з орбіТИ. Це радує, ВСС.'ІЯЄ гnрг(ість за нашу Батьн!в­

Тургайсьної

кпй денС:, іішло збирання х.1іба. l\1єхан!затори пrа­

маршрутом:

ОБЛАСТІ

вого океану, а 1!: у про­ сторах космосу. Ми знає­ мо, що космпнавти ба­

ка. Трохи менше місяця тому починався звідси їх за

У К Р А І Н И,

ЗОРННОГО

ВВ:ІТИ

ки «днепров>>.

КИІВСЬКОІ

П'ятниця, З вересня

+

боти з А. Березовим 1 В. внв~я вгору, в блаІштну ·Лебедєвим на станціі' дапсчінп, де Щ1RЦювала «Салют-7~. «3.1ьбрусьr» 1 «Днспрьr~.

Дніпрепетровського

ДЕПУТАТІВ

області за день до поса.І·

С. Савиць-

підмосновНій землі. Позаду дн! наnруженої ро-

робочі

npo .

141 (6389)

П А РТІТ

К О М У Н І С Т И Ч Н О І

Л. Попов,

!

ряне Байконур орбіта. І ось вони знову нз

ПOCBJI­

зм'.нилн

тижня

О. Серебрав

ЧЄ!!J!Jr у першокласвини І студенти

+

нового космічного робочо- .хліборобами

rотува.лись,

ДЗВОНИЕа,

НАРОДНИХ

Після короткочасного З;найомі слова. І, ян відпочинку на Байконурі завжди, вони споJ?нен! ве­ в Зоряне містечко повер- личезного, глибокого з:vті­ нулись 1 вересня герої сту. Згадується зустріч :1

J!очав~:я. Урочисту, п!дне­ се!!у а"!мосфsру аборів 1 Ш!Є!.'ІЬЯНХ .'Іі'ІІ'ЙОR, CBJIT !!Єр!!ЮГО

року

1937

К О М .І Т Е Т У

РJ\Д

УСІ

таким­

до

МІСЬКОГО

РАйОННОІ

квітня

17

вчитися, жити. І ПРАЦЮВАТИ ПО- .ЛЕНІНСЬКИ noro

І

І!НR!ІІWJ!!!ІІ!!!!ІІПШ!Ш!.!Ш!!ІШІІІІ!!!!М!!!l!Ш!!ШІ!!ІІ!!ІШ.!!ШППШ!ІПІ!!ШІІІПІІІІІПІШВІПШІШПШUUUІПШІПШІІШІІDППUІ!ІИІШІІШПІПІІІПІІІІІІШІІІІІJІІІІІІПВ..пmтППІІІІІІІІІUПІІІШІІІПІПШІПІПІІШІІППІШШUІ!ІПІІІІІІІП!ШІІW

ВІТАЄМО! Пре-зндlя

ВеРховної

Червоиоrо

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ раіІсІльrоспуnравлІнн•

Прапора

l'а.дн СРСР смїм -Указом Бардаша Віктора Фе.'J;оро­ r.ід

серпня

9

иаrорсZІ:и.'!а

19~2

велику

~ефалістів, які

J!Н~

яа

лостачу чиc.Jrt

груnу

Ни­

картонно-nапе­

комбінііту

СРСР. по

Держ­

У

тому

Броварському

ааво.цобудІвному

вича

комбіна­

Орденом Революцlі

ЖовтневоІ Леоненка

Володимира Иосиповича., 'риrадира е.тrектрозварни81в.

Ррлевом

Трудовоrо

бригадира

мон­

ви

11

кова

-

ступеня·

-

Віктора

Семеновича

ТрубІШ­

с.1юсаря-монтажнИІ<а.

Меда.ллю

доблесть•

-

«За

трудову

Касьян Ма­

СтепанІвну

-

фор­

мувальницю.

Медаллю ~за трудову віданаку• Восковоrо Во.1одимира Федоровича - бригадира монтажни­ ків.

наJІ.оі

молока

вересня

11.

р.

(Перша rрафа _: надоЕно молока иа корову у к!­ JІсrграмах, друга

Орденом ТрудовоУ Сла­

рію

ту:

-

тажників.

відзначн-

будІвництвІ

Ізсьного

розого

рону

npo

у rоспо.п.арствах району на

-

nорівняно з

відrювідним

nеріодом

мииуJІого року). сЛлоаізськнй:. с. ТребухіІ!ськи~:.

«АІ!анrард:.

16,9 13,9 !3,5 12,2 11,3 10,3

-0,7

«3амавнніІ•

-О, І

«ЗаворицькніІ:.

-t'J,I

«Великоднмер.:.

«Зоря»

+1,9 · «Г оrмівеькнй:. +0.3 «БобрицькиіІ:. +0.6 «ЖердіВС:ЬJ?ІЙ» 8,8 +1.0 «Красилівський:. 8,7 -0,5 імені Мічуріна 8,4 +1.5 імені Докучаєва

«ЛіrШсьхW>

.:.,з

імені

Щорс:а

імені Кірова пп з

«PyдHJ!':t

«Русанівський:.

«Пухівський:.

~1J

По райоаJ

8,1

+3.7 8,0 +1,4 7,9 +2.5 7,6 +1,1 1,б +1,0 7,5 +2.8 1.З +1,6 7,0 +1,4 5,7 +1,0

S,S +1,0

До відоl\1\а деnутатів районної Ради Друга сесія районної Ради народних депу­ татІв XVIII склинання ві;rбудеться 13 вере!::­ нЯ 1982 року о 14 годин! в районному Бу­ динку

культури.

На розгляд сесії виАосяться тані питання: 1. Про хід виконання організаційно-госпо­ дарських заходів виконному районної Ради народних

XXVI

депутатів

з'їзду

НПРС,

по

вннонанню.

XXVI

рtшень

з'їзду Номпартії

}'країни і постанови ХХ\'ІІІ nартійної кон­ ференції. Доповідач перший заступник голови райвиконкому тов. Березовський А. В. 2. Про роботу вию)нко.му районної Ради народних депутатів в міжсесійний nepio;I.

Доnовідач сек~етар винанкому районноУ Ради народних деnутатів тов. Б!лима Н. !. Райвивоакои.


ноtЕ _ житт•

------ - - - --··-·-· l'ІАРТІИНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ - - - •

ДО 80-РІЧ:ЧЯ · .У.ТІЮРSИИЯ СРСР

В РА 1·0 І У Ю Ч И ІУМКУ КОМУНІСТІВ

Міцний фундамент

На. свої_х ззітно-виборних зборах ко"уністи парт­ оргаюзаЦІJ

ремонтно-механічного

цеху

nіде умни роботи за зав;tання на майбутнє.

Важлине місце у

на зборах

розмові

ві::tво;щлося

п

n··

.: , ~-О·КІtяv.н

_вони

суперництва

п'ять

серед

ра~Ів

цех' в

J!.O

входять,

nарто;JганІзацІї

ство

д льниц1

працюаалн

на

невнnористаних

Об'єднання радянсьна х респуб.1іІ\ у союзну со· ціа::і стнчну державу з :·! З· :ІІенувало собnю важт rв нй історичн ий етап у ж!Пїі багатонаціона.:ьвої Ра~я,~-

ремонтно- механіч­

с nору::~женнІ ди тячого

nроблемах . нальне

резервах,

матерІал·в

сьної держави. Вир об.1ен! В. І . ЛенІним нові де!'· ;кавно-правов! сЬоР~!!І сnівробітннuтва братніх

нерозв ' я з аних

Це і втрати робочого часу ,

ви rрачання

та

ного

орган заuії, З '! агання,

посиJІсння

nол пшення

і нерг.цlо­

гдаснасті

.1l ял ьність

працю­

ноя;;.юго з них

ПІ_.,~.: : · в на вrшонанні партійних доручень .

'

гатьох СJМНТ в з життя к::>.1 еІпи ву комбінату з ац :ка­ !ІЧ.lн УЧСІСННІ>!В ГОЛОВНИХ зборіВ роІ)у, ВІІІіJ1ИКа.'1И В 1-i<rx бі>жання вн е ловити свою дум nу. Чи не т е му р ;;.;:о.ІоВR Еа зборах внйшда нонnретною. а в обго­ .1 o n .1 вi Ji

н::~муністи

взя:т

у час:ї •.

аинв:іу

Б.1 '1сну . то•ік~· зору FН!С.1ОВІІЛН, n r-ї:->~~.ta , n а ртіr''ІІі я. Корн Є:-!Н 'J, R. А. Ананчсю:о , в _ Щ ср6&І.;, Ф .•\ . Сє.1юк Р . А. Сош~,о. В . В. Іванч ен ка. Ло ­

n.

нн;т

r. ~ : : :: ;:;.?ю

пнта;;ня

І

внес с ні

П '1с пnзrщ l ї

р u :c·1 : ~:1 зв гrо-в нбор н н х

наших

ста.1а

з:5ор ' в

і

перетвореrіь

соu і а :J!стична

стрІа.lізація.

яна

Ін~v­

створn·

r.

прз неr,сліІ:и в дІя:tьностl п~дnриємств

райпобут­

·~енка <' С~рвіс -

д1яльш с ть профоргані :з Ес\ії, у с ·ч:;і ської срг;;н;~ , ц ї . Протяг о'r рану r :·i

-

І : ом с о:•сль­ кп м ,·ні ст н вв ·

СТ;)n.1Я ТЬ З~ ЗВіТ<ШИ П tJO ВН! : онаННЛ, НИ\Ш ""стаТ\'Т Е ' fХ в_: ·мо_г. ocoorrc:rix стt !алі~ т:; чннх з~бо в я.зан ~ по

Г І;r нш зустрі•Іі 60 - річчя ,·тв оре : rн я C!'C f', парт : іі :шх ;J()рученh. Т акп nocraнoвr:a п ·на; : ня дозьо .штІ, під­ вr;щит~( ~іJnав : дадьнісп, комун :с т · в за ;~оруче н і СІНJС!І! ,~.' сnрия т име п іднесенню автоіJНтету nао тпрга н!sвцІІ В HOЛf!tTHB[ ц еху , .

п. rонт АР є в . Комn:ірт." ї України.

І ось ~1ину.1о майже

ласть) .

бJткомбі-нату В. О. Кавбасииськнй.

(Харків-ськ а

Грома~ське

об­

архі­

нонструктор­

Крама.торськ (Донецька сьне бюро колгоспу «З а ­ J ,,л!ча:о> усп · шно об.1аrтr. ) . Вшюри с та н н я повіти к а ,ш'ютсра дало зм огу витримало перший екза · лроеюами сп е Ціал і стам Ст аронрама­ мен . За його торсьного машинобудІвно­ на ц ентраJІьній садибі тонн

знизити

Іі і сть Ж ІЩЬ

·"У ·

мстало\~:ст­

авто~1атичних д .1я

Тепер

різання

цей

но· мета ­

а грегат,

ОС:іащений ЕОМ . не по ­ тр :::\5ує С!і .lадної м еха н : ч ­ ної с истеми . - з д опомогою ян ої

.1.11.1я.

раніше

ним

уnрав­

П ерший зразок

м о­

дєрн :з ованої машини в:~­ nрав.lено колективу Ново· .1ипецьного )Іеталургlйно­ го

заводу.

селІ

Сидоревиев е

-

nо­

будовано житловий мік рорайон. Нлючі в ід бу­ динків садибного типу з комунальними

ми

І

зручностя­

надвІрними

щеннями

надцяти і

вручено

с ім'ям

п римі ­ ві с ім ·

рільникі в

т вари нників .

НапітСІльне

будівни цтво

виділено в само стійн у га­

лузь ще у і радгоспах готовку

нових

колгосnах област і . ПІд­

48

спец lа .'Ііс тів

для

сІльськи х пі :tрозді ·

ІНДУСТРІЯ· лів організував Харк і в ­ СІЛЬСЬКИХ НВАРТИР сьннй інститут м е хані за ­ ТбілісІ . І с т отно при - ції і електрифі кацІї сіль ·

сnорити

спорудження

ЖИТ.lа ДЛЯ СЇЛЬС!>К11Х тру­ ДіБНИКіВ антивно допома­

с ького

господа рства.

ТРУДОВІ ДИНАСТІУ

гає індустрія Груз ії . З Кустанай. Ударн ою канв е йєра Тбі .l і сьного до ­ nрацею на жнивах відзна ­ мобудівного комбінату зі ­ чають ЗО- річчя тру;10в Jйш.~а нов а гtrюд уиц ' я стажу на цілині У . А у­ ун:ве рсальн: д е талі збф ­ бакиров з радгос пу ~ Мі!­ них ж и.1их будинк і в. До -· хайлlвсьний• 1 чотири йn ­ мобу~!Івники спростували ro сщш . на п і дбир ан ні дум ку , що ба га тон в артир ­ ваJІків їх ланка п е р екри­ ні 6удинни н е пр исrос у в а · в ає норм у у 2 рази . На ТИ ДО ci.l bCbiO!X у:\юв. жнивах області працює 3ру•Jне n:Іанув~ нвя tовар ­ 6ІJІьше с та дина стій. тир , їх е.1е~1 е нти т а б.1n ­ КІі вірварюють традицІУ (ТАРС Р АТАУ).

ro

районах країни . його роз­ в'яза,ння давало з~ю r:: лінвіДувати факти чну не­ рівніс'!ІЬ національних онраїн, ліднести їх енон 'J­ міну і культуру . Пе ршо­ рядна ува:.га придІдял ас ь

розвитк ов і ~!ИС.10ВОСТі,

важної п ро· ОС Об.1ИВО В И·

куl!ання.

що

давал о

ливість

у

най норотшчй

строк

мож­

ренонструювати

народне

два

Р УШійНИ Х

Ви ;;онавш и l'! a :.ti че ~е nартією, радян с ький Ііа­ род

nеретворив

їну

з

в

ві дсталої,

могутню

державу

крJ.·

аграрн : JІ

і ндустріа,'І ьну

зовани~~

сісlьсьюнt

дарств о:vІ.

гtспо·

Було ст воре .іо

~1ат еріа.1ьні для

свою

з висо ком еха ~lі·

переду:vю rзи

пр оЕ едс нн я

колект и ­

в із а ції С і .1Ь С Ь!\О Г О ГО С ПО· дарства і ну.1ьтурної р~­

во.1ЮUії в СРСР, л ікв ід ::>· вано без робіття. nоча .1ося

в се

зростан н я

ва

доброб уту

господарств о

С И .'І

т ехнічного прогресу .

матер і а льно1-0

н асе,1ен н л .

місяці

Осос.ш во на с

-

нра-

·

Володимире

-

Опек·

тю-у ваюі за роСіоту · номп- сlйовнчу, комбІіtат крн'rИ·

,,сксних

;шн іічал ьних

пуннт і в (І:ШП)~

кува:tн також за

n є рший ква рта л ванн не- ву одягу,

в ' кзаиню

три·

до п.1ану 39 т 1: - котажних виробІв. сяч н г.р сс в v. Іш ів. За р::~з t: ~ _ так . по ' І.ндпоІІіиву

вl.:tс тавання перс~: ри .1 1, за nерший квартал н'едо­ д с м І гшнсь с топроцсrJтно -а .:~али 11 тисяч карбован­ вrr кон аш: п зз вдань .

цього

ців.

за вища

Не

внправил»

1 на

орг І-

м ':'::ані затор!в

п о •rа тку pot-;y з р об:ти

стано-

сьогодн1шнlй

(з ю1 н е одержуємо

їх швейноГо

нового

ус таткуванн І!.

269), вдасионалення ди с - До речІ . скрутне стаН<'· петчерської служби . вище І з машинами ХіМ· Одними з кращих слі;t назвати nункти с ~.1 Пл.;сг:оrо ( зав\ ;rуюча Ганна П етрівна Ф єсюк ) . Зазн м ' я (заві~уюча Ганна Вас илівна М азур ), Пух'в..,и (зав і дуюча Софія Романівна

лева

Пис арснІіо ),

Рудн і

Гогп-

(зав Ідуюча

Грrrгорівна

чи с тки .

Разом з тнм значно перев:-п;оналн план по ре­ монту

одягу .

Особливо

вtд:знач!шить на цій ра­ боті закрійники Ан:хо·й Павлович Ноцюба з Гогu­ лева та Несть Насьянn· вич Проц~нко з СвІтиль-

1\'~а рія ного.

Ло с внненко ,

(з-а віа уюча Галr,на

Сергі ївна

О с ьмак).

Вс і

По.1 : пшились сцравя з

випу с~;ом

вони значно пе ревикону- виро6ів,

І

трикотажних

з початку !оІ)у

ють плани І надают ь на- виробили їх на 161, ти­ сел енню ві~ 15 :~о 17 ю1 - сячl нарбованщв nри пла дів nо слуг. ні 15 І тисяч а . У побутttомбіІJаrІ За порука їх успіху 100 чоловік не вн11оиува·

у тІснІй сп і вдружностІ

нерівникамн вик онкомами

з JІИ встаиовлеинх норм ...

радгоспІв. сІльських За

за в жди допомага є НПП тран с портом . с воєчасн -1

Та1шм чином. вказанІ недоліки аипр авл яємо .

мен ту приміщення. Дlйову допомогу подають го ·

Слід зазначит и. що у ві.д­ повІдь на рішення бtоуо

дл11

винанномів

сІль- міськкому Компартії

ських Р ад народних депу·

раїни.

на якому

У•!

розгл.ІІ ­

rатів В . П . Ду;:п{а ( с . За далося пи тання про по6у · з им'я) , Д . А. РІзан е нк о тове обслугов у вання ж•І ·

(с .

Пухівна) та ІншІ.

жаJІЬ,

цього

не

На · телів

мон.;на

сна за ТІІ про НПП Рус а · н о ва, Рожнів, Жердов : І,

Нулаженців ,

міста

і

парторганізація

~оибінату затвердил а

СвІтильного. технічнІ

району .

райпобут

розроб»ла і організаційн J

заходи.

визначи ­

МІсц є внх нерівцикін н е .'Іа відnовІдальних осіб, ту рбує навіть nитанн я д<:J- Х ід їх виконання вже з1 бору пос тІйних кадрі в сJІухову в-а в с я на 6юрз

Іl'Р!fЙ.МаЛі>НИЦЬ,

вель не об ' єднання. Вир осли три

міського типу

-

сnоруджуєтьсf!

ііёІР ТОрrан1заЩУ Д/31~1.

вп ор я.:1к о ван и х сел ищ а

Усогорськ, Б ла го е ве і Мсж ду р єчен ськ, четве рте .

П иломатеріали, целюлоз а , папір, кар т он т а і нше, що ви роб.1 яєт ьс я з дерев ини, од н а з важ .-ш в д п роб:rе м екон ом і ки бідної лісом Б ол гарії . За уг о.:r.ою, підп иса ­ н о ю в ·1967 році, в т а іі з і виді лнли в с.1И І( і п.1о щ і , бол· гарським лісоруб а м бул о н а дано п отуж н у техн і к у, бу· д івельні матер і али. Болг а р і я вз я л а зо б аrз · яза н н я з абе з· печити лі созаго тівл і і б уд і в ни цтво с воє ю ро боч о ю силою . Розподі л загото вле ної дерев и н и в і дnові д н о до вкдаденої пр аці, к ош т і в і м а тер і ал і в к о жн о ї сторо· ни.

П р ~;п ли в внеокояк існо ї

деревини

в

Б0лг арі ю

д ав

з мог у з більшити м а йже в 10 ра з і в в и п уск u е.1 ю.~ ози, було ст ворено ве.1икі л ісо п р омисл о в і к о іш ле кс и і п і д· п риємства картонно - п апе ро в нх ви роб ів , ро зш ире но ~І е· режу меб.~ е внх ф а бр и к . На п а п ер і з снров н н11 р ад я н· сько ї та йги ви й ш ли в с віт м і .1 ьй о нн і т ир ажі ш К'і .1ьних підручників, кн иг, га зет і журн алі в . У виг раші і р а дянська сто рона . З допо ~.І о г о ю д ос в ід· чен и ~ б о.1гарських буд іве .1 ьн п ків у г .1ух ій т а йзі в ко ­

, ротю

строки

бу.1о

с порудж е но

вел ик і

.1і с о за;оті ве.1 ьні

підприємства і житлові сел и ща. Зн а <;на ч ас т ~-; а дер еви· ни йде рад я нським сп о ж и в а ч а ~.:

. На

зн імку:

пер едов а

бр н r а .1а

бо лr а р ськи х

.1 ісоза го·

т1вельки ю в С ел Jбс ькоrо .1і с пр о ~1 го сп у ( злі11а нап р аво ) - ва.1ЬЩИК г~орrі К усе в , бр нr а.Jи р . трапоn::ст Мико­

да Костов, гіJ1коруб В .1 аді Б а за дІ!·;ієв, пт1іч ниf( тр а f(­ Т?риста . С тоян д1J1ЬНИЦІ Росен

і\1 ин тов,

на чаль ни к

,1і с о за г о т іве.'1 Ьно і

11\ арков .

Зараз таких немає. закріпиЛІІ

ре-

виді ляє ношти

Ось вже 15 рокі в минуло відто.:І і, як у тайгу КомІ АРСР прибули пер ші болг а рські, л іс о р уб и. За цей час було створено вел ик е ра д янсько - бо.1г а р с ьк е л ісозагот і ­

( <:Jо то хроніJ(а ТАРС

. кожним

Рад. Так, nриміром . дИ- досвІдченого майстра, ректор радгоспу «Пло· яниА _доnомагає порада · снівс ький» П . Ф. "ІЗоJJоха ми, дІлиться досвІдом.

лови

Дружба примножу€ сили

невJІКО·

Л::tже за нання планів по індJІОШИ­

;~ода.лн

.':\іВ д о

тектурно

в

створити могутню ін ;:r у­ стрІю в усіх союзних рс.;­ пу:б.1інах і нац іон алью.х

.lОВН ИХ

ден-:::у Jl, І.Пию:арєш;о відковідає директор райпо­

рахунон пал·nш є нг:я

но'~сри.

Валки

десятки

Бу ·

завдання

пІмя nиступу І';; зеrя. Чи змІнилося становище У (фері послуг? На це аапнтаиня нашому кореспон·

Добш' 2.1Еся

~РХІТЕКТУРНЕ БЮРО КОЛГОСПУ

на

році .

1925

пост авлено

р::~.:ь відв о ди.1ась е ;; ек· триф іІ;ації , я н о дні й з t".)·

ВНИНИ·

ніза ц ії їх poбorr: , в.: т; 1 _ день. Одн ією з причин н ов.1 r!; н я 1 суво ::юго r:o:-rr- с.1ід назвати н!, що про­ народн ої арх:теnтури Пі::t кожню1 ;аr; и!'.! буд:·ІНКО~І І JИЛЮ за граф ~ком внї:J · тягам тривалого періоду

заводу

ВНП(б) у

СРСР з ' ї зд

на рівень вимог» . У ній Ішлося

пунктів й · ~::u.•~ .

n ?oвe~:!f п арТІнН І зоо:~н. на люr х обговорити р оGоту,

ІндустрІалІзаuІю в визначив XIV

об оt он о з:~ ат ют ь

країни. Пр и цьо:.;у чю1а1а

ко~tб н:ату . 3r.Іірема вt;азувалось на незадовІльну роботу швсіі:щх :ІТе.'!ьє, комплекено-приіімал~оних

парторга ­

впа стр~п1 З.l ій с ненн.ІІ тієї чи іншої робаrн. РІ­ tІr е нню.t П C 'Jf'J{jaчeн_? в лнсrопаді нrfні шньогn ! '· · • : у

ЗБЕРІГАЮЧИ МЕТАЛ

соціалістичну

тех ;'!·

JІ):!ОМНСЛ~ВО·ТрВJІСПОрТНИМ

II!ДДlJIUn! MtlЬI\KO~l,)' КоІІІП2РІІї України с.

стали

відз:;ач ;о сься 1\ ''f!Н : Jе т н!стю . Пп в с і :: і ;о го пу н нrах в•fзнгчена в :; кс:навn в і наз­

-

на

ро6ництв у машин І устат­

творення .

Вир:шальним факторснІ усіх

з:~-tіцнити

нраїни . Нурс

ло

на йновіш ої

У номерІ газети від 6 лР.пня ц. р . бу.11а опубдіко

:; • .. П р· · •. ·тт с рішення

міськкому

го

вана СТ:іТ1Я ;зав· дуюЧОГО

н : :--

ІцструJ<тор

план

ко:v~п .1ею.: у

ос новІ

ни, спо р ити ~tат с ріа .lьн ·J · тех нічну базу couiaлiз:-.tv ,

НАШІ ІНТЕРВ Ю

r.

р :·.Ш;) Чі

народІв. ленінськи!І

будівництва соцІалізму в СРСР оз6рої.1и партІю І радянсьний народ ясно.о програ~юю номунІстичdо·

народн 'J ­

ПОЛІПШУЮТЬСЯ

на-

Г.1и6:-:_r-;:rіі ана.1із стану справ, ви : ;ористан'ня ба ­

я с.рснн і

займає важлп­

для фор­

єдиного

СПРАВИ

соц < алі.сшч­

побутових умо в

ю•тх . 3а ІИJКНІіМ з цих nрорахунн!в стоять оксемі .1:о ;; и. Ча ст:! на . з них комунІсти . ПартІйний· ватааюн п ;ю а нат зува в

кrльтурою.

:Уtування

еленrроенергії .

В!дзн<чалася також недостатня антивІ!"сть членІв НП~С · У СПраВі Не!J!ВНИЦТВ& ДіЯЛЬНіСТЮ KOMCOMOJIЬ­ Cf>!\Oi

І

країни,..

гру·

Звнчайно. дссягнуrі успіхи не можуть не рцу­ ВJТІ~: Але у звітній доnовіді секретар nарторганІ­ за_цІl цеху П. Н. Нисіль зосередив увагу номуні­ на

наукою

(3 постанови ЦН НПРС. сПро 60-у

c:~,.na .

стІв

оснока

ріЧНJіUЮ утворення Союзу Радянс~их С::щ!-а лІстичних Рес.публІн » ),

н?rо ц~ху. l-l~1~~ ведення рrмонт:іих робІт. бу.:~Івель­ Н : !КН

матеріальна

Іtожиої респубпІкн

J

виходили

другої

передовою

ЕконоlІtіка

Непогано попрацював 1 колектив ремонтно-будІ­ е ~ ;і :,ноУ дІльниц 1 • Ном у н і сти з цього nІдрозд:лу та­ Ііож

господарсьного

-

комnлекс

В! місце сусnільному под1.11 працІ, виоси,.ь дедалі вагоміший вклад у иаціова4ІtНе баrат,

пси.1а::~еними обов'яз t;ами ремонтниrт справ.1яються н rnо г<1но Свідчення цьому то!! фант, що тlль­

роцІ

дарський

дарством,

участі партійц : в у виробничІй дІяльностІ к олентиву ц~ху . ~1ета їхня забез nечувати безnеребійну ро6йту технол огІчного обладнання. Слі;~ сказати. що з

к ~r. ~в, ~rrнішньо~~У

ла передумови

братерсЬІ\ОJ дружби ІІВРОАІв СРСР. Рад•в· ський Союз моrутц іІід7~ТР1адьна дер'J(а­ ва з внеокомеханІзованим сІm.ським rосво.

дерєзооб·

робиого hомбінату п:дбнли звlпщ/1 періо;:~, внзначи.тщ

•У зрілому соцІаJІІсткпому суепІ.DеУвІ успішно розвиває-t)си · єдиний народкогоспu·

РА ТАУ ) .

-

І відnочили, І допомогли Багато СТС!Р ШОІ\.1асниnів здачу МЇ СЬІ\ИХ ЩІ\Ї ,1 ПЇ4 час .'!ЇТ- · НИЦЬ. ніх каніІ\}-л труди.1ися у

таборах nраці та відnочин-

ь:у.

Воли ;}

теп.~ичн их

:Крі~t цього,

ді .'ІЬ•

учні допо-

задоволенням )/ara.lи в с воїх шко-'Іах ре­

допо.чаrа.ш І>обітликам Ііа- монrува ти мебJі, усік уван. ня, обJа ' на.rуІ·І спортивнІ· радгО СП У-КО~!'"' ' біцату «Теп.lИЧНІІіі » , рад- 'rаіідапчю;и. Цих рооп ниrосnу і~Іені Щорса· та ін- JШ впк она но на 574.0 кар-

;1ИНІВСЬІіОГО

ших.

Шко.1ярі

десяТІш

· ге ктарІВ

~Іоркви ,

1\апусти,

пропо.1о.1и

б

урнк і в,

за готови-

Іі о ванці в .

lіраще інш:1х ва.'!ІІ nrиra;ш

попрацю- . з

серr,~ніх

.1И бі;lЬШе JQ ТИСЯЧ Щ'ЧІііВ Ш!\Ї.l ;\2;\~ 1, 2, 3, 9. р едис у ,

пі дr от о вп .1и

п ід

В.

П Е РЛ О Е СЬН:Ий,


НОВЕ Соt~іа~·!Jетич~:.з стр:а.Іі,;;щ':r

з

інду-

стг.·еі

о:<НІІ:\І

н;_~І~s.~::;.-rнsішнх

здіі1с;Jсіl1-1Л

:зассбін

.lе;rі~·~ьІ~ої

ЦlОН?.:~І<ІО'і

Lfd

Г:').ї)ТІН~И

В

ЄJ,~іН]іі C(JIU . ::-Iii"! JCPjf\a.~~i Вона ;t\ cт~t,la 1 ~.>:tн~єrо з ГO:IUi_;!-!liX \._\:ОБ ::<·С'ІОЇ .lC· рє:t-ІОПІ \' Вс.~а~:ій В::ч:І;)­ НЯІr\іі в:і'ІНі. Згг.-:,,!іі~.Іо:

:.;а pJ!:!J п'яшрічоп

В%Шr::х

crCP

збу;.tовано :<ію тrrсячі

но в

Пі;:jПрІІЄ~ІСТВ,

Д·.1-

в

і введ~· ве.1иких

серrд

1\І<~г~ітnгорськиіі

НП'\

і

Ну:!­

нсlТЬS''ІІ \Іе га.1урrійчі кО:\1бінатн. автrшобі:Іьні з<J.В'J· д1r в :'>.І с;сг;ві і Горько~r~·, траг;торн і заводи у В тне· граді і Харкові, Ураль-

сь:·:ий

Ш.1яхи

васю,ого

будувгння.

раш

в

~лашино­

хічічнJ

ко:vніі·

Co:r~ кам~ьr\у ~ Б-?.·

рr':;ШІЕі'Х Та ІН. J І!ЄИ ПС }1]0.J: з'янН.lІІСЯ з:)НСЇ:\1 НО r.i га::у·•і виробниrJТВ'І. J;paOirJc>. ! ·.•рt::творнлась Е одну ве . -J:Іс:езЕу будоRу, учаСПНІ\і-1\1ІІ

бу·tи

Яі-:ОЇ

пре,1,СТ?Г.і1~ІІ:п r~eix нап!,J· }~t-1.-1n:-І(JC rc:1, ят~і ЖПБУ'Ь

Ра ЇЇ ТС[J'ІТ:.Jр!ї.

України

вн

:щачив

ІХ з'їц НП(б)У. Дуже високюш бу.111 її тсмш1. особливо в гірш•· чо;:тr.;бувній і ~Іеrапургн1 ній га.1узях. їх р::>звнтп!і чав

ве~ике

значення

лrіuнєння

СРСР, ка

і

кожна

внести

<<Запорі ж·

«Нр'іворіжста.%'>,

багато

машинобудівних

і

ПідПрИЄ'\fСТВ.

s

історії нашої краlНи, сн .. r-

волом друшби

згуртованості І її народів ста '10,

1О!<рема,

будіВНИЦТ!>J

;~ніпрогрссу. першах сюди

Одни'ІІІІ з прабу.1и р<)·

ОІТНИИИ

1\Іосr;ви,

ЛеНі'і·

града, Донбас:;:. 600 д::> СВЇДЧ<:'НИХ буді ве.1ЬН!ШЇ '3 Во.повсьн·.•і ПРІ1ЇХ2.11! З ГЕС і!.;енІ В. І.' Леніна.

Грунт

1 940 r;ази,

а

буш

на.

нув?.'ІІІ ЇЧШ!,

:с.ост:Іг<.:нt:я ('JJL,ськогос·по ;:Jpc:,r;;~:: І;у:rьт:,·р обум,J· Б''.'іО с;.о)СЧ:СfіІіЯ чаr:у ;~ля пl.:;,·оин;;н Jї.;уату і ство;м:ю пс>внс напру· · ІІ:с•ш;;J. Це В!І~іага:ю до· дашос r;x d''·"'J:;iн для пр+ r:\~JpCE"Я

-;о;:тlв

неві;\·

н.•.':(ної роСотІ!.

~.

зуст:"-ru

.:t_~·tя

бу·J!­

в::r:.!­

ге:с

A.:r

ПР3П.1

людей

під;;ор" с: 1

стпхію, першу т:n:біну бf

1\JOHTOГar:o .за бОЧІіХ ДНі, п'яту

на

ІО

днів

США

швидше.

таr;а

са~ш

ибо~.J

ВІН\ОНУRО . 1аСЯ . ??. 4J р:JбО­ ЧІ!Х дн'в). Пе::І"с~о т;Jав·

1932

ня

рСЖ\'

(50 rюr-:ів

ТО:ІІу) ПЄЩL'І!Й Дн'проrесv дан

:с~;єре>.>·ор прJ:.шс.,,,_

вrой стррr. В ня

8-1 О

в:Інористо­

ооб::яють п:юсr;ор.зом сантrшетрів) у :з

rо.1частою

БІГ-З

та

ШП;JрОВІ'МН

(На аг­

боро

r-:і:lь~:о.сто·

1\JТКЗ~·.Ш.

гоnтання

в:танов~1JОtо.ть

·у радгоспі «Русааів:ькі;rька

ронів

бп

озимих

п.по~.корlзІ~.

Д:!Я ПОЕЄJН?.ЄВОГО обро· бітІ(\і

грувту

даті·!і

~~iCEQBi

~ra;J;:,:;y

такоs~:

по~-;­

.1\~і_тr:r:ІЬІ-ІН:·н

н·~

гл:rf'JHY

:л;_::;;.:ї;

ро::п:;·;:·у

вю:с;я.

"'

л;"пня Та збере;r:ення ви- сант!rметрів, а потім Q,J.lorн, сr'!ішятюrс мuбілізації розчинних сполун по- 3 R Е Д Е Н Н ·Я ЖІ!ВШ!Х

реЧОВИН,

ЗН!!ЩеН-

НЮ бур'яніВ, ШІ\ЇJНИНіВ ~ збудню;ів хвороб, створить

спрІ!Ят:шві

умоsи

дпя

свос~асноІ

ноявн

дружних

сход.ів.

першиюr

в

Вони

районі

ШЕ.1П

цю

ту.

~-l:ПіШі!О

завер­

rз::жливу

робсІ­

ГОТУЮТЬ

Г!JУ!іТ ДО СіВОІІ OJIIMHX Та­ ко·,;; хлібороС:rJ радгоспів

<< З:1Бс рицьrшй», « Пухів­ сьний», «Заплавний» та Інші.

Проте

в б'льшості гос-

под.арств

р:сйону

ПіДГОТ03Е!!

Л!!СЯ. Є

грунту

3аТЯІ'­

ОсновЕою :1

Пр!!ЧИН

ПQ.Ві:1ЬНЄ

п;ющ

Тап,

строни

з-пі·1

ЗЕ

нсшрш:.lс~д.

врошаю

·ьнєння

понереднrшів.

збирання

r:yi{ypy,:r,зrr

на

си·

лос нrrнішнього сезону :ман};;е збіг:rося в часі 3 р:ш;-rі~ш дснrустимим•І строна!.ш сівGи озимих.

То~'У

темпів

;;,.1я

ро1Ет

прискорення спеЦіа,lістА

міського lнформац',йно­ обчнслювального центру держстатнетики про ~ід оранки груІІТу цjд озимі

в

гос.nодарствах

на

20

району

с;ерпня ц. р.

(У процентах до nлану). <<Авангард>> <<Заворицькнй» << Пух:всьІшй» «Заплавний>> імені Доt;учаєва << Плосиівсьний>> і)Іені

!{і,рова

<<Нрасилівсьний"' << Бобрицький» «Требухівсьний"' <<Зоря>> «Літківсьи.ий» «ШердіВСЬНИЙ» ППЗ ((Рудня» « Русанівс;ький» << Гого.lівсь!ШЙ>>

100,0 88,J 84,6 84,4 7.5,6

Знс;чну увагу Hl"Ju':l JH 1

_ г:рюі.).fШІ

пЦ~д.Т.ОJ3Ф п:;:Jщ ~І{ОДСС:ОDНХ· .. КУ~~іЬТур.

69.7 66,6

61,0 56, 1 55,6

53,3 51,5

41 ,6 41 ,б

40,8 40,3

« Великодимерсьний>> 36,3 імені імені

Щорса Мічуріна

По райоку

31,6 94

оо:в

й нині не завершили зб:r· ранпя

І\ів,

зон)';е~в в:.:~ хлібнеї та нореневих ГНІr.1еЙ. Для ЦЬQГО ТрСб3

;кужетші

с.1ідом жаю

за

збиранням

провести

вро­

луще~н;•т

стерні на 6-8 санлшет­ рlв і зораш г·рунт на r.lІI·

16-18

плугамн

r<ами,

в

а

пот:м

бОDОНУБаННЯ

не ті.1ьr:и райовоч ВУ· Гі.lЬНОЇ, :IIЄTa.lypri і\НОЇ і

'\ссрЧОЕОЇ ПР0~1!ІС.10БОСТі, а й ваrr:.шваю зага.111нJ· союзною базою н:Ірсбн•і ІіТПа

\J?.l!JПH.

:\Т; ч ст ої

ІіО

з

кот­

провестн

і

.::!ОСЯ!-

респуо:rі!\ІІ

ро!(ІІ.

11

Створ·~

e.1E'J\TpOeHC]1·

ГНJТуі!:!І\'

В':пусп

Rct.1oвo'i

П[J:J:,:'!C.lCJBOCTi

ПЇ?О!Іh

а R

'1"-o'r:, -

продукшї Пl'рЄНІІЩІt13

1 ;)clQ

пя

~

PO!\V

J.1

"І?J.\І!ІНсбудуваr:-

57

P'l~iiB.

ЕНО:JбР.V.'ІТВО

ЗpOC'J'j

пред:ІІеТіВ

напо.гтго

спо:<tіИВС'НІ''І.

з:ІІЇ i!fl

нl;;бу:mсь у за';ідних об­ .нстях. які до возз'єднав-

в дослідно­

;;уу rоспо.~арстsі <<Ноn··ло­ ЕЄ>> Українського !fауко­ во-дас.1ідноrо інституту земJJеробства, що в l'іІа­ карівсьsсму раіісні, від­ бу.:ася нарада-се)Іінар, на .:шій булrf присутні сnеціалісти

і

Полісся

Сєр~д

roamшJ

Ки-

rоспо-

~::р:.тв нашо:·о р<:йсну. На р0:3Г.1ЯД?..1GСЛ

TfШHij

вщ::ощуваннn

ПJI­

лопи­

ну.

Чюr

же

ця

пр;і?-ер!1j'.13

бе? .На

це

ну.1;,тура

увагу

до

се­

запитання нашоrну

дав

Борес­

nо;центу старшРй аrро­ но!н райсільгоспуr,раЕлін­

ня Г. А. ГОЛЕЦЬ. ;:(.:.іkно,

ке,

ІІа

пuря;J.О!\

А.1с

над

розв'язанню!

liiC,

його

п;Jотягоlт

::\f'сятиріччя

чн:~оrа.1о т•rr; в.

вузь­

ПТГсі>І3Я

6,

предсТаЕ~!ИUЬ!~Оі

JУ;1ІПОр:ї.

щнцювало

?,с;,уновц:;в Чо:~;у·:

і прак­ Пo·IIl'p-

ПCpCSE}JlliYЄ

.liOIIIlH

1:0

в:ддачі всі інші кор­ !.:озі ну:rьтурн. Він .ІІіС­ Гіі'Ь у зєр:·rі І зс:rенііі 'ІІа­ сі І:с:йбі.1ьше бі.1на НСlЙі' 'l!Н'.ШОЇ ПОіЮІВНОЇ рС­ ЧОВ:іі:И В рац:оні TB'ljJIIH.

i\p':,r

то;·о,

ця

1Y.J:OB>!:\1 п:д інш:, 1

ну .1ьтура

є

ПOilf ;)е ДІІИhО:,·J

со

збагачує

r:у:ІЬТІІВа­

впрівняТІІ

та

С::: ~Je н~~

придатного

для

сів­

стану.

таю1й

Пі::1Х'д

П.'ІОЩ

ДЛЯ

.'JJ сіБ­

та;:і

Б.lсістнвості

вrrзі1ачають с::rьсьr~о: о

r:ТЕсс.

~ІУ

н:~д~Jвичай-

B3il~.~1l'І3:C'Ib

д.1я

U{e

в:н

дєсят;:,

був

.1ЮЛІІНУ госпо;.tар-

ро;;ів

то­

поширеннй

у

би озимих нультур забез­

H<!ШCJ:.ry

печить ОСІІОВИ

по во

пішному

~нся. Значно сиоротипн­ ся п.~(>Llti. ~зjінят; rтi;r .1!0-

створення

міцноі

ВИСОКИХ МайбуП!)Х урожаїв, сприятиме УС­

J,ань.

виконанню

визначених

вим ( J 982 р.) ЦК ІШРС.

зав­

травне­

Пленумом

раііо;:'

і

~

Ці,lС~Іу

о6.1асті. А.1е поступо­ посіви Йе>?о з'~<еншvва­

пrшоч.

:статно

й УР'J:•:аіін:сть

~JЕЕ:ЗІІ.1ась

зерна.

до

рішень травнРІ!І'fО р) П1ену:.;у ЦІ\ ЕНР.С. Ним nередбачаєть­ ся майже подвійне зб!.'Іь­

(1982

Донецька

о€і"1асть.

Оновлення вже діючих

у

пригородах птахофабрик, а та~ож їх поnовнення пе­

редбачено лексннм

єдиним комn­

планом

розвнтку

спецlалізов~х rоспо­ дарст, !ресту •донецьк­ птахопром•. його розроб­

лено і nрлйuято

'дповід-

шення

виробництва

шиного м'яса п'ятирічки.

Серед

подарств

до

пта­ кінця

найкращих гос­

-

сі.1ьського гос­

подарства.

В єJ,иному

нар::>дноrо~

ПОДа рСЬJ;О~ІУ

J;раїнн

КО~ІП.lеКГ:І

розвивається

в

наrна

один<J;щят' й

п'ятпрічuі. Наприклад, c(j· сяг про:vшс.1ового ввробнпцтва за збі.1ЬШИТЬ~Я ЦСНТИ.

При

цьо~rу

вп·

теипаии

випуск

пред-

:~rєтів. споживання (група <<Б>>). Це одна з найваж­ .щвішнх особлив:JСтей но­ вого п'ятирічного плап.)', ю:а свідчить про його со­ ціа.1ьну спрюrованість. А основний приріст е.lЄН­ троенергії буде одержапо за

рахунок

атомних

надходить

на~

з :\Іоскви ..1е­

прибалтійсьr;их

'ІІіст.

Повсюценню1

ще:vІ

СЬОГО;:jНі

<lяx

яв·~­

ста.lІ!

·rраt;тори

KiBCbJ;i

Б'.1орусії

X3.j)-

на

і

зе

Нас

рцують

а

нпй

::1v:+;e

тю1

дуХ:ІІЯНИЙ

pOHiBCbHИX І

тан

.1~1ю:х

3

бавr•rз­

попу.lн,J­

Х,lіб

3

:vJ;{-

у

ве­

ПШеНИЦЬ.

в

і

ёа

вироби

середньоазіатсьної ни.

.r-

навп<1r:и

бi.lOPVCbKi ~;аllіШІИ просторах Унраїни.

усью1у,

'Іrа.1их

справах,

ОО

СТОЯТЬ БОНН на OJHOMY :ІІЇЦНОМУ фунда~ІеНТІ непорушно'І1У братерствІ.

М. ВАКУЛЕНКО, кандидат економічних

еле~

тростанцій.

-

у

е.lе;.;тростанцШ·

нінграда.

п'ять рокtн На 23 Пр:J-

переджаючнми 3ростатиме

ато,Іrнrх

наук.

В ДІЮ!-

РЕ:::; ЗИ НОРМОВИРОБНИЦТВА

Вирощуйте Л:ЕОПВ:В п~апи

чииало

птахофабри­

на ~Роздольна>>, розта­ шована поблизу Донець­ ка. Використовуючи Ін-

зусиль

Унраїнсьn()ГО с:r j ;jНОГО

с&

насюшеред

3

науково-до­

і :-;стrпуту

ЗЄ'І!.lЄ­

робства. Ванн виве.1и хо­ роші фузаріозостійні сор· ти <<:vrартан-1», <<~rap· ПІН-2>>, «СОЮЗ>> Та іНШі,

КОТрі

ХО.lОДОСТ:ЙЕі,

НОЗерНИСТЇ,

лі.

д.ріб·

ШВИДКОСТИГ·

Тепер

завдання

'гає в то:~1у,

поля­

щоб яннай·

швидше розм,ножити їх. з. цією :vrетою вже в на­ ступно:І1У

році

доведено

иожно:~rу

району буде

конкретне

зав­

дання. До ре'Іі, в радгос­ пі «Пухівсьюrй>> вже в цьюrу році приступили до вирощування .'Jюпину

сорту <оrартин-1>>. пос:яно на площі

Иого гек­

8

тарів.

х.'Ііборобюr

необхідно всім серйозно по­

ставитися

до

Orf!;e,

Цієї

справи,

забезпечити високий кое­ ф:цієнт рОЗ'\ІНОЖЄННЯ. рос­ .ІНН З ТЮ!, ЩОб уже 1983 рік зробити перєломшш у

розширенні

І;ультурн.

вий

-

І

посівів

цієї

першочерго­

обов' я зо!\ y:mнr

аг]1ономів

насінні

ді.1янпи

п!д рете.1ьнпй контроль. У І;ожно:~Іу господарстві с.1:д нютітнпІ ноннретні захо;:jи,

врахувавши

1\Омендації

науrш

довий досвід. розробнти і струнку

щоб

і

.1юпину

щорону

ре-

пере-

Необхідно впровадити

систему

ництва

насін-

з

ти~r'.

забезпечува­

.1ася потреба в сінні. Одночасно

його на­ потр'бr:о

добре па:~r' яташ про особ­ .1ивості Цієї

ку.:rьтури,

врахування

Яrіа ж nричина?

но

місцевого

спорvджуваних

господарству

таr;е

~JJJІliй.:lOCЯ.

,],СННИЙ

сирою-1·

ви .та інші. Здійсне'но с:J­ цJалістичну перебудову

:rекцlонерн,

-

них

агрономи

нар:::;J;[

сьJ;огосподарсьної

приміської

зою1

їnщ:ши.

З стор.

сільсЬІюrо

господарства

3GіШ

ту

ПіДГОТОВЮ!

\~і­

*

року

. 1982

І так ca:vro. яr: у рО<іИ ня з Радянською Украї­ пєршпх п'ятирічок, але і:І ною бу.lИ еИО!:Ю'ІІіЧНО ВІд­ :'ІІасшта­ ста.1ИМИ. Освоєно ЛьвіtІ· значно більших сько- Волинський вугі.'Jь­ бах, в еконо:vrічнюtу р~":J­ ний басейн. збудовано по­ витку Упраїнп, як і іІr­ тужні елентростанпії, 'ВС­ ших респуб.1ін, беруtь ::rикі :~rапшнобудівні зав Jучасть усі радянські ЩІ­ ди, багато нових підп;Jи­ роJ,и. Устаткування ДJА є:~Іств по переробці сіл<>­

рєспуб.1іка

і/СІlі:\ЇН

т:JyJ,,qmi

пlс .1янnєнні

і

Саме

r.pИ."RДiR,

п ~У) .l}i: ці ї.

Г~ 1_ 1 ·ї:t-:ИХ

1!!

оозробмти П::JВВРfР.Ю грун· би

в:{СОКJ­

:!R

сантиметрів

агрегаті

ЦіЮ, ·щоб до

Уt;раї>Іа у

[JОЗБіІЕуту респуб.lіч·, ст.І-

ь:n:о~н.-"Jося

врожаю.

:\!е)іС.НlЗ?.І(}Г,!Т 11' "Ш; 2.;юбийr всD . для ,.;'J, ЩОб ·НВ:";'ОМа;ІИТІІ я;;:1:Й· більше вuлогн в грун г: та уберегти озю;у пшє::rr­ цю ві;:( хвороб і шsіJн;r­

6нну

f>?.J,янська

пер·,·ворп.lась

відпові;;;»

Чd,:но•·о. ;;,оGрояк:сното При цr:,on 1 y механізатор:! пі;,:~7 fЯ Це сто~устьсн п::оне,'Іс:J;Іл підготовни проводять попередн.є дис- Особ:шво грунту .J.O сів·Sи ознмих, кування на г.1ибнну 6-13 па~гсспу <<Зоr:я•>. ,1е Щ•'

Щ'J забс~!ІЄЧІПЬ нагрома:;-

тів.

Нещодюшо

(.1,.1Г-10. ЛДГ-15). ~)1 ~/:\ІОІ3!1 П)J2ВІІ.:1ЬНОГО Ї~: ОС> ;·:/ЛІОВа;іНЯ .1!1С!~Н J.C.J~')l" .оJгсстрюют:ося, а c~·:;u.i

нас:ш:я.

вага .засrJ­

()c':-r..lffFIO · рг.:JЮЧі

реау:·ьтаті :цііі:-нсrJСОЦіа.lіСТИЧЕОЇ іНД'{·

регаті

пи;о:~-Іа

бів в;:р:Jбншпr;а ~бі.:ІьшІ•­ .1ося з 36 до 62 пprJr~e;r·

Р'Jгетас;у. я;;а є скпа.'1овою :І('' 1 'Іастн;rо;о Єдr:rюї енерго ~;: тичної СИСІЄ'ЛІ CPCJ'.

34

,1Q

робітників

;J:·:.-·<J'!

вуючи дисг:ові бороІш аб~; плосrшr:~ізп. Диснові боро· НН (E;J;T-7) 3ас1СnёНО віJ вологості гр~·нту трс5:J ІrусІіатн по по.:rю у 2-:1 С>lі;\И, а пот;~r i'roro KJ'.lІ,· тrrвуватн на г.ибнну за·

~ ..•кні\>>_,ШІ\е

свое-

на

ОГЛЯД

Тан. :-;:rj[.оробв _ра."го~ п'дря;( застосовують ПР>f пу <<А::~нгард>> ;~ок.1 а·111 підготовці грунту до сівч;r:\Е:..lо

~!С1СІ­

робіт

вручну.

ських

ною

сантиметрів.

бу.1о

ВЇ.'І11Еа

грунту на глибину

торін,

п;;.

харх!вські

Бі.1ьшість

o::oG.liJБ()CTi.

н,ж

Ух

нJюі. та й та ~.ra сопотуі-:\·

8-.10

п зніш(),

на

ве.lьНО\·!~· \ІаЙдаНЧНЕУ ТЄ'\

райсільгоспуправ:Ііння ра дять застосувати lІ't;люІtі (поверхневий) обробіто,:

шо

С.::1ВО:!і".

Небагато

lls.(тc::ra по~а о~.нньиї ciв.Sr1. Нrшішні умови для її пров:с;Jення мають свої

Д()-

збудо»:ші

ОЗИМІ

СІ.тІЬСЬRОГОСПОДАРСЬІШй

Зскреиа,

>> вЕрішн 'ІН <: Ге:Jєратори П')·

ПІД

часе.:rьність

1913

.1істн.

вr;~ад. Tet!\

стріа.1ізації

г;у:нп и

є.lептро-

ню·rі ча.1и

тр:~\:а.lи

в

сторінкою

і

.за кордоно~t. А.1е :;ен'Іr· градсьr;і р::>бітнш:и з

нашю1у

сталь>>,

Ясг~равою

турбі!!и

н УРСР до por:y зрос.1а протІІ рану б!.'Іhш як у д'!'І

~инні

вІ великі шахти в Донба­ с!, мєталургійЕі заводІ!

ХІ~іЇЧНИХ

д.1я

інапше:

СПЇ.1ЬН!ШИ ЗУСИ.'J,lЯЧИ fjy:ю споруджено Дніпро­ гес і:.Іені В. І. Леніна. ч:І-

<<А~овсталь>>.

всі

генератора

<< З.1еr;троси:rь1

д~я

респуб.ті­

на:ІІагалась

Спочап;у станції

'\ІОгутносгі

цю справу свjй

Крюшторськf'.і!

:Jctз'J;~н

індустріа:rі;.;аt;Ії

РадЯнської

З вересня

ЖИТТЯ

-------------

жати

яких

високих

не

6с:з

О:<ЕР­

Упг,.,:е:'ів.

З:жрРІ!<•. с:ін ;>рd:hається Cl'!!'d.'l'Ь:vra хворобюш, щ:є. небезпечних шнідню;'в: J(ЛЯ nnrnni):l :J Р.ІІ:ІІИ важ.1иво

роз:'.Іістити

нультуру

в

ц:о

сівоюrінах

з

тю.r, щоб вона поверта.' а· ся на старе :~-Іісце :шше через ротацію. НасіЕня люпину не ~Іістить РЯ::1У шкід.1ивих речовин, ян деякі іншІ кормові г:уль­ тури,

але

сом

розвивається

в

лоІдність. четвертої

обхідно

ньо~ІУ

Тому

з

п:с.1я

репродугщії

проводити

ПО!ЮБ.'ІеН:Н,Ч,

ча­

а.lnа·

не­

сорто-.

Реал•ізt-ціл цих заходів, безумовно, стане важ.1и­ вим резервом у занні проблеми для тваринництва

ще~tня

родючості

розв'я­ нор~tів і п1дви­ rрунтlв.

·


:t

*'

стор.

3 мресня 1982 р~ку

НОВ!

СПОРТ

~---- ПИJІЦТВУ -

ВУ ДЕ СВЯТО ЗДОРОВ' І відбудеться

Біг став найб!с1ЬШ l!фективним засобо~f за · .n:учення л~цей до антив· вого фізичного в • дпочин · :ку, Дуже вожн о переоці нити користь. яку в ін nриносить: по .1 і пш у ється з;хоров ' я, сам о nочуття,

Ф і знультурники

;to

Створено

та

нашого

~Ііста

· - 1000 ме-rрів . Д .1я жіно.н 19-34 років і чо.1овіків 19-39 рокІв. nередбачено no дві ди­ станцІї: у жінок 500 1 1000, у чоловікІа і 3000 метрів. День б ігуна прово;~;пть·

ц':>ог о свята .

,)рrанізаційний

комітет . яний nеру є всією Пі;J;ГОТОВ!\ОЮ

і

проведеf\·

Щоб

цей

на

в

в

трансnарантами

гами

np:)

n •.' .1 о ження

Треба

розроби·

на

Місця

:МіСtЦІЬ

по

rааь.

·

В Ух nрограму можна мслючити масові заб і ГіІ або ;tистанції. 'яnl вi:tna· нормативам

п;тексу ГПО. Сл : д дати, що ,1 і вчата років

nовинні

ком·

нага­

16-18

йшов

тиждень

В;

як

nерестають

тур·

року

1941

Бу·

сова,

1М4

року

жінки

народ·

мало

rоuе·:"ІІатерів

а

або

часто

пра!

no-

материн-

в

В.

сnеціальн:.

Савченко.

19о7

на.ро,":Іжен-ня. та r. Геть.'dан, 1938 року нарО;:[ЖеННЯ.

Нео;хноразово

.,'!ЯЛИ

Л.

Васюнову , що проживу.1иц! Ол!мпlйсь-

к ~й

(зараз

вона

знаходи-

ТЬСЯ на Ліh')"ВаННі ВіД ал-

РАТАУ).

коголlзму •1ог і чному також

ф

в nсихо-нев. родисnансер!) , а

жительку

Федоренко,

.1.

:Княжич

року

1961

народження .

ферм маш~ ( ВеJІивська об· .таrть). !7.0n 1\nНЦР.РТRИЙ · JаЛ . «Друж-

СУБОТА , 4 ВЕРЕСНЯ ПЕРША ЗАГ .~ЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕ .ІІЕБ~ЧЕННЯ

ба>. Вистуnа• Держа~ииА •нrамб .ть танцю RІрмеІІІї. 18.00 Тr.•еф І.т~м • 1\о.іІьори часу• .

14.50

ків

Л t РІ <нок

с.Пів н і·tн ~

JS.35

Наш і

бі о графН » ,

rt .lCЧ('».

діти.

дРУГА

П о е1ія

J6.f0

П.

І\іно .1ама.1ьов·

.Vt

.\ \.

І

.1 .1я

t\OHЦf>pT

фортеnіано

з

НА

16.45

Те.lен а І)Іt r

мира

«ІменІ

В<і.lnди·

1.1 . 1іч а ~.

І ' Оl"Т П .\ у ка з ~о:и. Прf':· м'ера ''"д ') ж нь оrп тt .1сфІ.:ІІ,.

17. 15 8

Му ~ .\кr.t.l ;H., д j"JaKf)H і

ueca • . J8.4.J

C ьoro .'J. t4i

у

ІІРІІН•

( иіті.

19.00 Чемnі""" СРСР з футбn . ,1 \'. ULI\ .-\ • динамо• Іkн ·о•).

21 .00 Пр•><І''"" •Час•. 21.3S Вечірні мс .н• :tії . nrnгraмa за

, · ч ;l ~,.· тн•

О.

r.

М.

t; r";·нfit>pгa.

Ві Jlна.не

Н.

та ·

Чrпр;ни.

Бrсєліної. т. ГRCJ1!1.1\ИTt· .1і . К. r · corн іад. і . 1 \\, Гнапо· ка. .Т І. Ссрсбренникоон та ІКШІ!\.

22.50 23.05

С h ГН О,ІІ.Ні

( ВЇТІ.

DРОГР\\, ,\

..

т

~КІ'ЛІІІrЬІ\ОГО

r:.:1н; 'чЕн 11 я

11.11~

,1ЄКТИ~і .

3a~01l

сНОВА Я Ж ~13НЬ• ро.ІІ.скоrо коми1ета УкраинЬІ . городекого

родиьох

оен у тагов

Лнr· .1ійськ ·а

Rt.:тvnнa

t .i . ~l) 11;)1\ИНН .

А

rf'Ісnн.ІІ.арст~tі .

.

те ,,•фІ.11··

cт~JІ.tRTЯ-3ll.ftЧ"MJt8.

мnоа

Н ЇMf"llhiOI.

І

І

MOR:t. .

аур­

2 2

ІУРС.

НІ:.іО Дnкі.ІІ.ІН)Аа С .:"І~· жбв. ~0 . 00 Rr•oipнR казка. Му!ИЧІІІ мkтп

-

nлn Пf'пцннw•~ 21.1!1 ХvлnжнІй

сімеАними

2

обJІаств,

(На

УІІ•

раииском и•Р~~·!~тор Є. ФЄдЯІ'І. Газето еЬІхnnит t 11 onp-..n;, 1!131 rо.ІІІ. l(RII ВЬJ%0.110: мтоrиик , ср•.ІІа, ПIITRR!t8, . еуб(S( ."8. ААрес редаІщнн: 2551'>20. r. Броаарw КкоааОІ І!Оласти, уп, Киеваая, 154.

чаt.

А І

б .1нJька.

Всеооюзюtй

JІ і тям .

-

кість~. Завтра

ВИ·

висо -

. t

.1rJR()C:T(.

nрацІвник і в

газової

промис.

'

16 . 1 -~ Гра•

з.ухnвиА

Rідкrtиття

оркестр.

те .1t"Оr .'1яду-кои-

lfi. :1.l

У

світі

тварин .

Ії.з .; KnнrJepт cькnrn

IS .2n ні

18.30

Во.13ькnrо

нa[Jt'JдHoro

Му .-1ьтфі.•ьм

хо р у,

Віз.

те б•

с .1ьо3и», Бесід~ nn.,iт•~"--HOro

од·

or .1Я,ІІ.& ·

ча 8 . Бt,.;етова. 19.00 Оrтаинііі ,,•нь ЦироnииіІ

poctA-

сt'зону .

оо.1я .1 .

Програма

«Час

•.

Сло•о Анзроникова. ФІJІЬМ 4·~ ~z.z.~ Міжнароnион~ Т)РНІІ'! 5 во­ .:tf'~бо ."І у . Чолnвікн. По sа­ к:ін•ІtннІ 2:!.3.) Новини.

21.3.;

ПРОГРЛМЛ УКРАІНСЬКОГО' ТЕЛЕБАЧЕННЯ

1n.oo

дкпальиа

11 . 20

Добrnгn

10 . ~5 РRм .иовиА

иамrrа.

конц•рт ,

вам

м~.

с3а

обстаавІІами•.

А.арееа

12 ..10 13.0<)

Концерт

грама

артиrтІи

сІмnульс•.

ВУЛ .

м.

живання котрі

.11,1тей.

.:Уlнумння

жінск ,

страж;:[ають

а.'!Rог~

важ:ка

-

ТІІ

-

!!:ого

оn•ретн.

МожJІИ·

БРОВАРИ

КИІВС .. КА.

М.

1/

aJ.arOPQX.

ню

Н~С'!'.;ення

контора

ПРО.ВОДИТЬ

JІ.ІВ

НГАЛЬНОСОІ03Н .А

ПРОГРАМА UЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І nЕРЕДАІіІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ Гімнастика.

док . фІльм сА,хІтектура о .1імпіІ!ськнх tnopv.ІІ•. 8.40 Х у аожкіА те.1~1!<1 .1ьм с3а сім~йним:н обс.тавивами~. І і 2. серії. J0 .-5 0 с. Р а нкова nошта:. . 11 .20 Т• .1ек.1у6 KHJIHOII сЩе,ІІ.• ріст ~о• . 12. 2n Кін<>nанорама. 14.00 існя-52. 14.40 !Ірем ' •ра ІІ.о& . те.1ефІ.nму сБачу ок~ан» . 13 . В МІжкарn.ІІІИІІ . or.!8JI.. 13-30 МузичинА аІоса. 16.00 ФІ .1ьм-вистава • Поnмюm.

11

ка• .

8е.1нкоrо

Жnвтн•. «Наша бІоrрафІJІ•. ФІ.1ьм 42·11 «РІа lg58-1!• . 18.30 ХокеАниІІ ! ТурнІр ва ПРИ! rа1ети •СоветскмІІ сnорт•.

сСnкІ .~•

1 19. 15

комав,ІІ.а

-

neploJІ,

•Зл.оров'••.

· k&!aa.

Пnоrрама

zi .QO

21 .35 Ху.ІІОІІІRІІІ перший

сЧас•.

фІJІJ.ІІ

'

-

~f.

J=; nn~~n и . з ano ;r y

rав.ІІСКА

. сТаІІ

,убоrу.

ІІR.ІІемс

Об-.ем Тираж

прцІ

-

почасова,

на

з~'язку

НАБІР

УЧНІВ

навча.'Іьний рік для пі;нотовки телеграфістів і операторів зв ' язку .

1982-83

Прий~1аються юнаки та ;: івчата , які закін­ чи.1н середню шко.1у і пrюж ІнчІють у Києві або Київській об .1асті. Стр о к навчання від 3-х до 6 - ти місяuів . Учr1і о:о. е рж у ють ст и пен­ лію роз~1іром 52 крб. на ~r і сяuь . Тюr , хто за· кінчив навчання.

надається

·ро б ота

у відді·

.1еннях зв ' язку Дарнииько го · Дніпровського районів Києва . · Бажаючі навчатися по пдній з о б!.'Jаних спе­ uіальнnстей, можу ть пост у пити до Київського по,,ітехніку,r у зв'язку або .'ІГІ К н ї вс ь ко го фі· .1і а.1у Одеського електр о т е хнічног о інституту зв'язК\'.

Д.1я" вступу на роботу . н ес: бхідно пр ед'яв!П!і

такі

док\т ;-..rенти :

паспо :н.

т rудnву

к н и жку,

фотографію розміро~1 3 Х 4 or. Звертатися uя Пра.зька,

від1!.і .1

на

адрес у:

~1 .

Київ-90,

ву.1И·

21 /2. Дарн:нrь к: :й в у з о.1 зв'язку,

калрів. Тел.

ми ,Ng,Ng

552 -83-47. Іхатн тра~Івая­ 32, 33 до зупинки «В у.1иuя Бакинсь-

ких комісарів». АдміністрацІя.

- - - - - - - - - - - --

·· --- -- - -

Заготконтора Броварської райспоживспілки ПРОВАДИТЬ ЗАКУПІВЛЮ КАРТОПЛІ від насемння врожаю 1982 року по uінІ 20 копійок за кілогра~І

Закупівлю провадять усі з і1rотп у нкти рад· госпробкооnів і

Броварське

міське

споживче

товариство.

ДирекцІя. 81~ .

11.940

Бpo•"tJl' ll( а"

Пе••••

rи11о' Dо~~Іf. ия

С:kОГО

ОбЛ!С:lАОГ() м~nгrto.rн,crfl

f'OtHORJІR

фмн: 25~02(), обJІастн, VJI. фоа ~-37.

""'cni<aІL.

І ••~ч•Інt.~А ••s~мnJІяров. 3 а '

4M8U

ICRJnkJІOA

пр о м в у зол,

.

пошта~пу

час~.

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ, .

ІІ'&ТВИJU) 1

НдР.

·

(Мінськ).

адре с nю :

Київського

cApittTOICP&•

&5-рІччR

ремонтно-механіч н ог о

Дарницький Rузод

і мор·е•. Скарби мреїв VкраІии. камера . ХокrJІннІ! тниІр на приs rазетн • СоветtкніІ сnорт~. «Со•і.1> KOMIBll& НДР. 2 І з періоаи. 20.45 На добраніч . .ІІІти/ 21 .00 Програма сЧаt>, 21.35 Художні!! те .1~фІJІЬМ сЧеР· во ке і чорк••. 5 . серІв . 2~ . 40 Новини. 22 .55 ВечірнІ м•.lоJІІї.

до

Оп :тата

акордно-пре~1іа.1ьна,

Сере:Іній зароб і ток робіrн т~ к <J 1!=ln -260 коб. О;хинанам на::tаєть-=я rуртG: n нток. С і м F> іінтш кап!· тальне жит.1о в nr:pя ;:!l-\ \' ч е рги. П еrе.сn R П 1" 2 ~.т Е!ір об­ Н!ЩТЕа. краЩИМ рr;біТНИК?Н T:''1T1 C() ? t! Ж:П .10 І! буnинках rcтe.'!ЬH<'lrn тrшv ( ;хля ~. т :І .1 <х і ;1r'1 ю1 -;.:) . За ;Jов і :rка"и l с фпрм .1 ен нтІ н а p n5 <І T V lз е р та!t­ те.ся в Б:1свзр с ьnе в ! J-д!л е ння nn n ;,?ІРR 1 3 u ; ту sзн­

Актуа .1ьиа

17.35

~' :•еІ<трr;~Барюп· в,

C•1!0Ci1!'1111 - TfP'U0~'E.:Y1JFRgK;B,

nо~аССІ!О·ПРеМ\І!ЛсНЗ.

.lІИНа

8.00 8.2>

ма.1чр!в.

спецІа.1ьностей.

акордна,

.. ·

ІS4.

црСА)',

Інших

в!дрядна,

Вистава.

-

1~ - 4-&7. f~Ja 8ІЦQМТ•

штукатурів,

робІтникІв

17.05 •lочка зору.. Te.1eorJІB.IL 17.35 ЛІричнІ ММОJІ.!Т. 17.50 !ІОГЛRlІ у оІіаАбуТНІ. сJІю18 .45 19.()() 19,30

.

Чорнсбн.1ьсьБо'l

·

тvnне:RІв ,

.

ПоrаJІІИ .

р о зватr, к

!'" !\ l н ~ л и ко1

б удшющтва

С.;ІОСар\!1-СІ!ЛТеХНИКІВ,

---

ти• .

бас ей ·

мlсьnе п r сфтех " чн .1 и uт.е гот у є ка;rр;!

управ;r ; няя

Ре11актор Є. ФEiJЯr.t.

!4.00

бу. К С М•

ЗАПРОШУЄ НА ПOCTil1'!-r}' РОБОТУ : м~:.1яр\в , тес:tярJв. б2тmти::ів, стс .1:::рів, '1р-:І"Іа•

від·

вост! тrn.1ових басеІІвІв розвtJІеииа риби •

Тнт f'НС І-! !1НТ НІ

пр?.п :>.l : nб н :Р.:

АЕС

М. ОХРІМЕЦЬ, фельдшер . .ІІJ~~И'ІИоrо ВИ·

pt!AIKTOJ)І

окнтт•

Тему

~. ,Y'SAJ{КA. на'ІаJІЬині< кабІ.nту про­ ФІ.'Іактвки медичного

тверезІDtк, .:

багато

xo-sa

..

ве .1иn і .

д.11'!. бvдони. їх в ~ Р ж не ~;т r т ;, ч '1 с: .

а .'!КОГСJ!Ю.

ВИТJІереЗ!!ИК8.

пnтрРб:І є

енеогії. І

npo6.1e-

nовністю

!іД

т ут

J!ПЯЧ Ї

бtна·т :'!;уя тих. хт'о не маЕІ бу,,і вс .l І, ' : J ї прrфеr: Ії , а ..1е

~!!!. , ;хобитись yc.nlxy . 1! 6!льшості виnа:!R : в мож· На . Я!\ЩО Х!орі Іі!СЛЯ

:\!ОВЛЯТЬСЯ

ро ст у ть

Ш іі(] .'і іІ ,

б .1аго­

t y т eu'!'~

.1~Сі!Х.

6і!~·РЄ Н3.6VТИ ЇЇ . ПерсnектиЕи міста

nо­

витяг·

.1!змс:'І!,

в .1 \с :.

МаГа ЗІІН И,

.::а.11

Вс~оюзного з:зnчнrrо eнe p r r- • • "1'' <'1'() т ех~;; Е '-' '~-·.; (О :і· :'!овий ..:.. в м. :Кvй б Ічu е н і ). :.' •:1~ ri є. \' 'І f'lЕ:ш к с :.І­

crro: : б

батьн!з,

Хоч

гр :tб а

я ;-;rнт у

'Т ,1я 1ИХ , ХТО б~ж ;с є ВЧП'!' ПС Я. Р. П ;->:.~ n ' яті f. ф .1~'.:Л

намагаються

19·3·82; ІІСТУІІRRКІ реlІІКТОра, Іlli.SIJІy 19 '4·47; вІJІІоокІnальиоrо секретаря, аІ.а.аІJІу clnьe~oJoro rоеnо.аарства 19-З-18: кор~сnон.ІІ•RтІ иlcnr~ore 1'8410. иоаJІеtІRІІ ' 10·3·05; аІАзілІв аромвСJІовостІ, листІа І uacoaol робо. nарт\Аноrо

М~С!.'f>ВИХ

ти їх з зиру ІТИJщтва. які

l\1 ~ в

Г V У::!Оіf\ '!ТІіИ ,

н ~зв:v.

берез! річк и юшку а б о n с<Srоди тн з р уш шщ ею У

!е·

У них зннкає

коа с енh - )1і с то,

с: сучасноr<'l K !') :VTфnpтafl' : hн n :· ., :n т ~" ..1 Ю . А 1) p c ь rro !ІЬСrО ЧV .:I<'JEa МС>Ж .'ІНЕl С rт, Ві ,, іЮ "ІІТ Н і з s qp'!T'I tt'l

ді­

речі,

І .1.1іча J1 ;о н ' н 3 .

во}:зглУ. . ре.ст n р <. н. p r~ ~aн: r R R 1-1 H i1 н?. п ер ; •1 n ~.; у n ове р·

неохайними .

20.1 -~ ЧемnІnмат СРСР бплу . Чолоаіки. ЗІІ

САтиричниіІ об'Ектив . 13.2~ Науаово·nопу.1ярна про.

peaaan:!1t - !5S02n,

:rL'Іефонн:

жнття.

:іО.(І() ВечІрн•

3доров'в .

І~.n~ д1о .1nги .

СІ.Jас•. тrлrфІл&м

час <!Истема·

стають

Д?УГА

Буnьте

Ваша

День

нафтnАоЇ

с~рІТ.

оргон Броаорс:коrо rо[(рммунисти••скоІІ noprяa в раАонного Соаетоо А&•

і

напоготовІ,

:Н ,f)f)

пt-рr.ІІ,аЧа.

Лнгліоїrь•а

І

в

ку р с у .

Mlt. 1fi.-l;i Кінnмозаїка.

І

11а .1на

Театр

16.00

шкnла.

-

КиевекоА

мnка.

.бin .1nriї

1;.10 Локумента.,ьиі rкран

Кампучії

фестнва .lь МОдОJІІЖИИХ стаR у Тбі.,ісі.

n ·r:v . Зага.оьна бІо-

Значення

JIJЇRIIIORa'IЇ.

•РОЖИЩЄ•

Пісня

Фі .1ьм

І :!. :ю ІІаукоио-nопулRрний фІ.1ьм «В і л раНКОRОЇ 3орІ 40 !ОРІ Rt''ІЇJ)НЬ(ІЇ» • 1.1 ..і І) Te ~ltЖ~' PHA., «Зяіз,.\ар•. 1~ . 1 -1 Др"м~туроІя і Т~3Тр.

:~Н . І:і Киїк

18.40 Рі•ІІ•ння \XVI з'Ізлу КІІРС - R лії . :V Hol C R ""'

с Пар л аментарії СРСР•.

14.4.;

lUa :li:oRa

С'и .

тав­

11 .15 36 · іі тираж сСпорт ~1ото•. 11.4.; Це "" мnжете. Коккурс

Новини.

12 . 0) о . П)" ІІJКіН. сКАn{танська .'I.O'IK:t», 7 ІС'І . 12.:J;} І(lЩJіЯ. ~ w..л. Кро"вt-ЛІJ J

·

народного

Рух без небєзпекн. POJnoвiJІi про художникІв. Докум•нта.lЬний фІльм

14.31')

ОБ<ІЛ<; ТЬ

Ка."\ КН .

І&.оо н ,"ни. 18.10 Сf'ібНІ1іі . Д.JR і НОІІf"ІК ,

r.; 111.45 11.15

аnб·

ІІJ .З о. 11 .:!.> ГrnграфіR . о к .т. · 3 істоr)їі t · rоrрафічних •ід. · кр•tттів.

Ії ..іО

Т\"11Нір , О()· Чn .:нн~і""· Збіnнn 3бір11а СІ'СР·І,

ІІJ .

.

ТА

нарпдном~:

,\\ 1 жнародниіі

.1eitбn .1\· . Бо.1гарJї

с.Анt· амб ."Іь

Час•.

RІtнахІ.s.никІв.

1\ltJB

.ІІоt і я.

цю БРСР•. Фі.•ьм-коиц~рт. ~.10 АБВГДrііка . 9AU д ,,. вас, батьки.

12.40 \3.15

ІН . ІJ.> :V•оням

ОР·

кестром.

nб­

На

-

8."45

з ,н·А :льносnю~н"

9.0:1. P.flll

Д~ · ., іна.

1 ~a i i K OR( h f01if.

В пerer•i діТІі! По

Пр о о · рама

ПРОГРАМА ЦF'НТРАЛhНОГО ТF. .~F. Г.ЛЧГ. ІІНЯ І ПЕРЕдАЧІ

ка.

15.40

КfМ~кти­

8.00

НоRини .

npoм•fC .l'ІRo,тi . Дпкумrн­ т.а. .1ьні ·rr.н·фі .1 ьми ~ Нафто•

хін.

· мн­

~акінЧt"ffВІ хулпжнІд т~лефі~hМ с 'І rtнюне і чорн••. 4 серІ А.

зня Щ\а .. і Гіі 1ОІЮЇ

До Rcrt:oю з нorn Uf!!НifiO: Їfl. Н;1фТОRОЇ

«Соната:..

камера .

Івано·Франк і вськnї

_,.rтf . rані•І .

ків

ен ер г е тики п р и с в .,єно

;~ів. Фу тб 1 .1;,на n с м а нJа 1 Б' ' .1iF. e .:1:,p·m• r, :І:: т у п а є в че~rnt о натІ Унр а їни cPpeJ nC~?!;;І т n і R dJ ' ;:;:-; :,· .1 1:>:-:; pи . До І!О С.1УГ ЖИП' -1 ' В - - CV'!CJ ('i! !! 1i .l Х>\'1! '"11-1 1 1 ~ Н О.'. П:• .7!Е'К~ . С У.1НН(')1 < 11"1 6у ту. TJI!'"1 l:i 'Л ! ~ ~ І? ІПR. С Н.! :О Н. І<І• но1· еаrо. б '.' JНН С К Н м НГ І І . J!Ї ' ! f\rрн й· і ~r: r n ,')!J;' r,;r;i! ril

до

жінок-а.:п<оголі·

;~остав· лlнуванJ'!я

до М€ДВИТБереЗНИ!\З

.ває no

Фоrо О. ·)Іалuовоь:коrо.

.~\· днжніх

них ви-

хворих

а то:'І>1 1-'n У А F:C -

(Еища ліга) , міжн а р о д п ий т :vr н ' ТJ ",l r:..-:~б a » . . У По т•n'яті ч тп.І~ :1 о їVІа іkтр!в. І-: а r І .-~П.1П і в в ~и !kr· ри с!!о.р т:; . сn :J ртr менів м :::rr,r;·; x сп~, р т Н~':НІ Х Р 'і 3 1JЯ:·

старІння жінні!.

n!J

1

Cif:\;Hj арТИ С ТИ. У CI! O pTn(Щ f1.1C" E Ci < f'>;.·J i /iЄ.lh HH K >> ЕЖе nроводи.1нся ~І а тч і ЧЕ' \ІП іnн1 т у СГ' С Р :1 гандб о.1у

короткІ

nривс:tить

а rо~ІНО~ з в е :rею

бі!іати . Пoбy ;tnRa!i o чуд с RнІі . з п .l і1Р.'1 .сr.н 'І'І

зовсім не турбуються про чуття ві:Іnов!;ха:!ьиост! ne· своїх дітей, залишаючи pe;J; сІм'єю, колентимм , їх наnризволяще, таких таких не турбують пере·

Jleвm:Ur схіетьси.

і

Він

nР::>!!Ивають своУ

J'!іЗ:'І!О:-.1

ЗООПАРКУ

стf'ЦТR

строки.

у

б: ,,ьш

Оскі.1 ьки хворІ а:тноrо· .:~уть · .1еМ<оважиий

У НИfВСЬНОМУ

П'SІТНІІUЯ . :1 ІНРF'СНЯ nЕРША JAI \СJІ, ІІОLОЮЗНА ПРОГРЛ\\\ Іtf'HTPA J ibHOГO Tf.J I ЕБ .\ ЧЕН НЯ 14.30 НовІІнІІ .

в

наро:Іження; наро;хжують

ження.

1.

маіістрів

а .'!кого .'!Ю)

к о р ~т.: н н_ ч а с

цей

но~f . Б у .:~ию•к ку.lhту р и , д е час;о І' :тс т у nа!'НЬ пр ':і фе·

так! ме!Ш\ан:ки Брова- ~~ зберегти 'Е!Згітн!сть до ян В. Просв:рова. ІЇ ф!зіслог!чноrо с'!'Року ,

poxy

Фі-ІІьм

до

никають

:за

в 1-: .1ада.1и

ф у н ::a;' ieE ra

атош'юю станц і єю · ст ;'і ~.! l'\ О р осте

Приn'ят ь .

;!ИН!\И ,

ОСНОВНі

тичного nи~щтва sаrітн\­ ють. наро;хжують недСН'J· шених чи м~ртвих дітей, а т! з них. HD!pИ..>d Іцало·

ся

••Іт

ПРИЧ(':МУ

ма, ІТИячать у різних комnаніях, часто їх можна nобачити на «Ві;:tnочинну» у місьному 'Е!итверезник у .

зан:tади. Саме тане ста-'!,о·

Т•оr•оий

р!чnа

nато .1 с г і чні симnтоми і CHF';:r1C rши fп;~толсr!чна тя·

раннього

виховання

19.fJIІ Лпуа.1ьна

устрсєне

алноголі~~

Т ! , котрі

ства. а :Іітей ві;:щають на

Іs .: щ ;\\~:: 'И'Іниlt

.1ОВ і НіВ .

ra

nриду~fаєш.

збів.'!яють

19 ..10

Хронічний

О . Нестерен~о. 1926 ро· тей . ку нВІро;хженн'я; Л. Тара-. Багато

ІВКОВ,

(ФoTOJGPOBlxa

Разе>:ІІІ з

витверезника .

тижнями не бувають в;х')-

ue

про·

директор ДЮСШ М

п ро бігти

до

буватися про своїх ;хітей,

рІв

к;сть ф!зк:рьтурник!в на ­ шоrо :'І!іста ~начно ~:ль-

.

не

nрави.'!о,

.:~емо сnодіватись, щ9 1 12 вересня стане чудо~tи;\І святом здоров' я. а кі:~ь­

шиться .

ПЕ!ЛИТИ

!

Жінни-алкоrоліки,

за·

ГПО.

В:'І!іННЯ nИТИ

глуздя

зах'J·

усnішно

.1ені

Захворюють

у

Та

ім'Я· В оло,:rимира

ПОру·

~більши .1ось.

нев!;:(ємна риса сучасної жінки. Гіршого без·

nроведені бага· масові забіги

"М і сту ,

«ОnОВИТОЇ•.

ши .1и громадський nоря· :ІОК в се .11. Працівнинами міс1Щії вони бу.1и ;хостая·

-

біг і в . Наше місто має пози­ тивний досвІд органtзац!ї спортивних

СЄ·

ред алкого.1ін і в 6у .1о 10 nроцентів, а в ,1аний час це сnіввідношення ще

ЩО

ш ; в nовинні бу1:и близьк~ одне вІд одного , нима ~юж у ть стати ве .'Іяк і май· ;rанчики або га.ІІJПШЮ! . Слід nідготувати також гр у nу су;хдіз , які забезп~

~fасових

ЇХ

я r: і

бетону

ництво АЕС. Два ро к н т о~-т у nе р?.и нuю України Ч о рнобн .1 ь сьн і!і

40

тема·

nро:ведення

;хазу

СТО.'!іТТЯ

к у бометри

6у.1 о п сСа ч:~-:-и ли­

р с біт ни ;; ів .

з;~ана в ек:r1.1уатац : ю три енеr г оо .1 ох: 1 a тm. !~ot електро с та н ції , п о вним ход п м й де дг .1 ь ше б удlв­

т~""Чому вІці в!д 17 дn ·у ж і н"к роззивгється на· рtJн і в . Дехто вважає. багато снор ! ше. ніж у чо·

щ~зуІ{­

старr\з 1 фіні ·

чать чітне

Ні

Дніnра, м о :+<на машини,

електростанції .

,J,яченно. виrшвши чималу

ХХ

зем .l е рийні

nерші

к~сним явище:'/! .. В середи·

во!іи алного.1ізмом У кві·

Іх

тику,

дів. Були тотисячні

ЗМ'І·

та

сnо-ртивну

ти чіткі графІІіІІ вих о д у Х& СТарТ 1\ О .l Є І\ТИВіВ бригад. цехів. відд і л і в, ІІСлас!в, забезп е чити ме· днчне об с луговування і суддівство, потур бу вати· ся 1 про оф о рм .1ення прозедення

nри­

rrрикрасити

чер­

готовни і nрове.:~ення Дня.

.відають

нрасивих

стаd в

дл~

ро.:~них зонах, б!.'ІЯ води тощо. Траси елі:~ :tобре

:tень

ІШtолах та установах мІс· 'І'а nотрібно орган і з у вати авторитетні штаби. _ р о зро · бити нонкретні 11 .1ани nl.:t·

.змагання.

вибрані

першу

n : :~приємствах ,

скласти

чином

ше

коголізм жінни були рід- .:УСІ< Г. Заnорожеuь та М.

З.J. Оров'я .'!ЮДеЙ, ТОМУ МІС· ця змагань nовиннІ бути

розмітити ,

иям !І'РОб l гу. святковим .

головним

Місто Прип' ять ... Лише 10 · р о х ! в том у т ут , Ra Jt!систому березі

Статистика свідчить: в 9 JYюrnя цього poRy ХІХ сто.'!ітті хворі на а;у- )fеrш<ан:ш се .1а С.е:'І!иnо­

1ООО ся

комсомольська будова

В lW і В>>

го віну

nрацездатність .

спортсмени

меm і в, а юнаки цьо­

500

Всесоюзна ударна

<<ввлв:ноrо

вересня цього року.

12

ЧорнобиnІtс~tка атомнСіІ­

JiM! - - - - -

Полов в в••

Ве:mкнм святом дт1 JЖюбитепІв спорту етаие Всесоюзний день оздоровчого бІrу І ходьби, JІХИЙ

rоrують с я

ЖИТТЯ

3344 .

"иев·

Vf1plt~Jie'HИЯ n()JІИГРІІфин

AЛJ")l'C'

Бромrьо Кневекая,

r.

.лист.

ПО в

rиoorp8. 4

І(и~вrкоА Те.ІІІ•

154,

Інлекс бІ У&І. nр у к внсокиt. Обсяr 1 ап v к о ман и А :.. f"' "''"tll.. Тираж 11 .9·trl н р и ~.Іі рн и ~-: ів. З а~1 . 3544~

Вроварс ь ~ ОбЛаСНОГО

r o p r i R.11. м. В)".1,

:ІГ' \' ІО1 J)Ня.

Ки ікrь~о.nrо

VІІJJ 1 R .1і Н ІІЯ

RИ!t а RНИПГІt .

ol().'1if f' .:'lфj1

А лfІеСа

Б ро ваrи Кн ївсь ка,

у і

СПt'Н!1'8~ RНИЖ.КОВОJ

.'lf>V Іo:RfH~I :

2 -115~,

КиУн с:ьк оТ об ..,астt, і 5·І. Т ел~ фоп

19-4-37.

141 номер 1982 рік  

141 номер 1982 рік

Advertisement