Page 1

На

,....=.:::::;;;;:;:;:;;;::;:;:;:;;;::;:=:===:::8

І(РАІН, ЄДНАRТЕСНІ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

.N9 141 (3843) r

СУБОТА

р.

1974

СРСР

!JC У

чвертІ ІХ посІвів. Обмолочено хліба на 79,2 мільйона гектарів, ~о становить 87 процентів до окошеної площі. Нукурудзу зі· половині площ. відведених орано на 10 мільйонах гектарів цій культурі. На перших 90 тисячах геІ\Тарів їх зібрано на

коn.

2

КраІНИ

За даними ЦСУ СРСР, на 2 вересня зернові і зернобобові три на 91,3 мільйона гектарів скошені (без ~~урудзи)

ВЕРЕСНЯ

Ціна

полях

Повідомлення

7

••

зерио.

Льон-довгунець вибр,аниіі

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

сівбі озимих. і Велика увага приділяється оранці полів Озимі розміщено вже на 11 мільйонах гектарів. Зябу піднято 22.6 мільйона гектарів. Це п'ята частина зап.1а'І-юваної плоші.

рання

буряків

у

агротехнічні

найнращі

планів продажу державі цукрових буряків і вироблення цукру.

стро1ш і за,кінчити копання до 30 жовтприймальн і на Hft, .вивезення коренів

Зараз на Кубані. говориться У звер11енні. всю збиральну техніку , автомобі-

пуннти -- до на заводах -

На

нято понад

вийде

буряків

нопання

3.650

тисяч автомобілів.

9

робота

групова

ний

способи

збирання

до-

ручного

без

очищення норенів.

Всі аг-

і

-

працівників

3 патріо'rами -.:І і лі

цукрової

кращому

використанню

техні:ни.

кожним

цукровим

mисьного народу. Він перек.он­ ливо п_оказує . якого широкого, справдІ всесВІтнього характеру

трудової слави

~~

~

'

~

~~

МЕЛЕЖИК

~

Василь Васильович, БІЛЕЦЬКИ:П

~

\ \ \ ~

\ \ \ \ ~ ' \ \ \ ~

Григорій Артемович комбайнер і тракторист радгоспу «ГоголівСЬ]{ИЙ». Щодня

видають з номбайна 180-200 тонн подрібненої маси ну· нурудзи на силос. ГРИБОБ

\ \

Леонід Павлович

09034. працюючи <<Гоголівський», автомаши-ною « ЗІЛ-130» з

шофер автоnідприє-мства

~

\ \ ·,' ,

в радгоспі

причепом

щодня перево з ить від комбайна до силосної траншеї ни

вІддаль десять кілометрів 75 -80 тонн кунурудзиння.

. ПАВЛЕНКО Іван Іванович транторнс,: . ланковий механізованої ла-нки радгоспу «Нра-

\ \

~

~'

си~ІВСЬІіИИ» . Скашує за день кукурудзи на сидос по 240

'

ХАМБІР

Григорій Петрович,

' ~

Степан Федорович

~

-- 280 тонн. Всього наJюснв 2286 тонн зеленої маси.

' ~ •

русі бе~ цьому міжнародному руть участь робітники, селяни

заводом.

~

-

На сівбі озимини траюарист радгоспу <<Русанівський». виконують норми виробітку на 120-130 процентів.

\ \

дів . У перших рядах цього ру­

ху, як завжди, йде радянський соціалі­ інших народ, народи рішу·че Вони стичних нраїн . жарстоних протестують проти.

з ак-~>Нний . уряд Народної му розпра­ ЄДНОСТІ І ПО-ЗВІРЯЧОМу

0

меха­

nрацює

до­

великого

ІІершо ­

став

свіду,

сnеціаліс·

класним

JІЮ·

шанованою

том,

аристократії, в інте­ щицької напlталу , іноземного ресах вверг_J]а нра:іну в найтяжчу за

час

цей

За

ноnля . набув

во! фІнансоної олігархії і помі­

Ко­

Олександрович

радгосnі у диною Уже ~заворицькиИ•. во· сезон восьмнА комбаАна

мохІдиого

на

що­ ло

намолочуючи

.

новий виробни­

тисяч банок кропу.

грудяться з великим rнтузіазмом,

ІІJаrнучи

успішно

справитисІ,

з

нн'1• авленим завданням.

~Іайстром

Ніною

12 '

Микодаївною

Фрол. Він видає щодня до 20 ти­ rяч умовних банок прпдукції, на­

багато зують Валентина Григорівна Мо­ гильна, Марія Миколаївна Шви­

;онс.срвованих огірків, патисонів,

;абачків, томатного еоку. Всього ІЖе законсервовано

· мовних банок,

300

огірків .

законсервованої проЧимало тисяч дУІщії з цьогорічного врожаю вЖе

;онсервовано

60,6

ііу.ТJо

тиrлчі

за­

банок

Л . КОЛЬЦОВ, начальник

цеху

переробки .

чи-

які

облави ,

арешти.

свІДчать про силу і стабіль­ НІсть режиму фашистської ди-н­

П:3дведено ·ІlІідсумки соціалІі,стичного змагання за 8 м:сяц іu між прац:вникамн

тв .а ринницт ва 1

БроварсІ>кого

Б а ришівського

районів

продажу .'!.ер жан.: молоІ<а, м'яса та пташиної про­ раАон

район

Вало!'е внробшщтво молока n процентах до p:l"JHOГo

з а вда•ння

становить

М ' яса Яєць

~иробт~но молока на по Гt>І\таріІІ l'!льгосnуг".сІ.ь

(центнер 'в )

більш е, менше протн п.'дпов'дного

періоду мнну.~оrо року (центнерів)

Надо~но молока на корову (кг) б:льше, wенше проти В·ідпов.ідноrо n е ріо.ду мИІнулоrо року (кг)

Вироблено м'яса на сто гектарів

сільгоспуг''дЬ (цнт)

пер:оду мину.юго року

(цнт)

Одер~ано яєць ві•д курки-несучки (шт.) бІЛьше, менше проти відповідного п~р.і оду минулого року (шт.)

& соку томатного відправлено в торговельну мере­

Вліт~:у

непокори.

ознак

<?диак повідомлення про ма-

І н~

більше, менше проти В'і'дпов-ідного

!ИГОТОВЛеНО 20 ТИСЯЧ ТРИЛіТРОВИХ жу міста Києва та в різні облае­ 'а нnІ; . 3асоленп також більше ·ЗО ті Роrійrької Федерації. ·о ни

година і зали­ стан <<внутріш­

війни». оголошений хун-­ буДь­ придушення для

совІ

дак.

різної овоче­

ІОЇ продукції близько

зберігається

досі

Чілі

нятьс!І по всій !іраїні , аж ніяк

0

БроварськнІ! Бе р ишівський

б<tгато перевиконуючи норми. На

час відпрамено

в

нонцтаборах.

комендантська ш а єтьс я в силі

яких

дуюцІІ. Раионн ;1.обилися таких показників:

.\' радгоспний склад а цеху .за цій зміні приклад у роботі пока­

;ороткиИ

і

.

аtІАГ AIIIIJI РА ЙОНІВ

ІИЙ сезон цех переробки овочів Попереду в змаганні йде ко­ Він мктив першої зміни, очолю.ваний « Требухівський ». )адгосщ· Ірацює у дві й три зміни. Jlюди

тюрмах

занатована

гооо-

вони

Навпюш,

себе невпевнено і їй буде все

КОНСЕРВУ€МО ОВОЧІ Jrмонту розпочав

убито,

ньої тою

м. о. конопля. Голованя. П. Фот о

Тисячі

катастрофи.

людеи

У

тонн зерна. комбаА­ На фото: нер-комуніст радгос­ •Заворицький• nу

27-30

по в~_робн~ц,.н у

тисяч

всі

знищено

було

рять про те , що хунта почуває

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,-~~~~~~~~~

50

перюд

номі":!fОЇ

цього­

жнивах,

рІчних дня

і

11

краІНа опинилася на грані еко­

висо­ і добивається Від ­ кого виробітку . значився

І~ торІю кризу. За корот­

вс19

кни

соціально-політичні і економіч­ ні ~осягнення народного уряду .

са·

nолями

він

дить

Інтересах місце­

та:. я':а дІє в

Микола

нізатором

татури .

Яюсть ВІДмінна.

капітального щавлю при плані

Альєнде.

надходить Інформація, яка Чілі, пLдтве~джує, що хун­

з

двадцяти

Більше

Сальва­

президентом

з

ВИЛаСЯ

дором

років

то­

рік

колами

ріалістичними

- пос1в першість на сшб1 ози_мо1 пшенищ. Норми ви·нонує на 120 пров;ентlв.

після

іноземними імпе­

з

у змові

ла

Григорій Семенович

.\' rсрпні

злочинІв

масових

війсьнової олігархії, яка снину­

тра~торист радгоспу . <<Жердівський>>

\ ~ ,

різних політичних погля­

люди

репресій і

КАРАМДЮК

~

молодь:

жінки,

інтелігенція,

(ТАРС) .

~

СОЛОБЕН

У

хунти.

фашистської

тури

................~~NТN~~~-рgавав. ..-.-8а~~~~~~~,,~

~~

трагічні народу в дні кривавої дикта­

лшського для нього

П'НТ:ИРІЧВУ-ДОСТРОВОВОІ

RIL\~~ ,і

рух на підтримну чі­

н~~ирає

ско­

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~,,~в..-.а-..-~~~~~~~~gва..м

г-~-~~~~~~::;~:

прово­

11 вересня

З 4 по

тиждень диться Міжнародний боротьбою чі­ С?;?ідарності з

роченню строків збирання цукрових бу­ ряків, проведенню всіх ·робіт з висо1юю Я]{істю, недопущенню втрат та по пере­ виробництва цукру планів виконанню

техніки, потоковий і лотоково-перевалоч-

буря-

на вивезенні буде :за іі-

кових НО:\Ібайнів.

по

застосовані

широко

прогресивні технології:

повну готовність.

в

:за водів приведено

5 листопада, а переробку до 15 січня 1975 року .

Повсюд-но будуть

.l i, технологічне уста11кування цукрових

буряководів

ЦН Номпартій союзних республік. край ­ партії бурякосіючих комам і обкомам районів організувати обговорення звер­ нення кубанців у колгоспах, радгоспах. і спеціалістів робітнинів. ~>олентивах службовців цунрових заводів. серед пра­ транспорту. автомобільного цівників розробити і здійснити конкретні заходи

Нубанці зобов'язуються провести збн-

виконання

народногосподарських

перевинонання

і

втратам,

запобігання

етроки.

солідарність

такий де ­

про:vшсловості Нраснодарського краЮ. Центральний Комітет КПРС доручив

ня передовиків.

стислі

у

буряків

цукрових

збирання

ма втрат цунру на заводі!>> віз

ди морального і матеріального заохочен -

проведення

автотранспорту,

Міжнародна

<<Жодного кореня в полі, жодного гра­

регати укомплектовані кваліфінованимн механізаторами для · роботи у дві зміни. В кожному нолгослі і радгоспі СІ>ладено робочі плани збирання буряків, розраб.'1ено нові підвищені зобов'язання в соціалістичному змаганні. визначено захо-

Центральний Номітет НПРС схвалив працівників і буряк<Jводів :шернення цукров<Jї промисловості Краснодарського краю. які виступили з пропозицією ро ;; горнути соціалістичне змагання за висо копродуктивне використа·ння збиральної

(ТАРС).

КРАЇНІ

ЦУКРУ

БІЛЬШЕ

і

-

СІВу.

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

техніки

яка - становить близько

з площі.

784 тисю1і гектарів . . Нартоплю винопана на 137 тисячах гектарів. Урожай ово­ 17 процентів площі їх по­ ч~в знято з 201 тисячі гектарів .:.~вох третин його посіву,

Продано молока в процентах до р і чного

завдання

господарств

М'яса Яєць

по

ЩО

84,7 69,6

80,0 71,5 68,0

584,0

195,0

+ 99,0

+61,0 2070,0

2355,0

+ 221,0

+59,0

148,9

65,6

+ 97,6 165,0

+1,2 122.0

+3,0

-12.0

92,2 98,6 73,2

83,4

вс ''х категоріях

78,7 81,0

важче справлятися із зростаючим опором патріотів. В дуже в~жких умовах глибокого під­ ПІлля з дедалі більшою актив­

антифашистсьний діє ністю фронт , який створюється. йо­ го фундаментом є тісний союз. і

комуніс­

Народною

єдністю

соЦіалістів

Є!ІНІсть

Розповсюджений

ТІВ .

тому

час

деякий

м_аніфест занлинає до створен­ ня

широкого

і

анти­

бойового

фашистськ.ого фронту.

зломлений Чілі не Народ Під керівництвом патрlотични~

антифашистських риться

заяві

б.т_юкv_ ЛІ ,

вІН

у

щойно

представників

партій

єдності

Народної

готується

гово­

сил ,

опубліlюваній

до

Чі ­

боротьби.

фашистський ре­

Тепер, аоли

ж.им посилив репресії і терор, южнародна солідарність повин­

на набрати ще більшого зна­ чення. Завдяки їй можуть 1 по­ винні бути звільнені Генераль­ комуністичної се-кретар ний

Норвалан ; Чілі Луїс партії всі інші політв'язні , припинено

розв'язані судові

хунтою

репресІї

процеси .

І.

ЛАПИЦЬКИR. (ТАРС).


Почесний громадавив міста HoJl:И вона ,

rоді ще молода смерть брата, за сnлюндровану

жінка середнього зросту , по- рідну землю. ' скрипую1fІf протеза&, зійtnла Перше бойове хрещення від­

на святкову

трибуну, зал ра- булося на славнозвісній Курсь­

йонноrо будинftУ культури враз ній дУзі , де серед тисяч інших

виповJЩВСВ

зтDОю

oпnecklв. бойових ·маши~ громила ворога

БроваJ)Іі ВіОЛИ свого героя, її << тридщ~тьчет.вірка•. По тому жінку-тана4ста Марію Лагу- ще тринадцять раз •водила •свій но ву.

На У'і грудях ср16ЛОМ"'3олотом паблискували бойові нагороди. По обличчю, по всій напруженtй постатІ сtуло помітно, як сильно хtІІfіПЮЄт~я. Люди, стоя-

чи, все

СТОРІННА ГРОМАДСЬНОГО ВІДДІЛУ ВІйСЬНОВО-ПАТРІОТИЧНОГО

аплодували й апло.цува-

сlи, висловлюючи

ВИХОВАННЯ

ти:v~ і вдяч- овій останній бій з фашистами.

ність , і захоплення, і повагу до Командир танка неї.

Червонопрапорного

Суворова

і

ва механізованого відзначаємо, коли

Нутузо­

них дій . Наступна операція

корпу{;у, болгар­

думка

Болгарія

воювала

J

фор­

помагаючи

Червона

~р-

гарсь,ких антиф ашист~в. Розгро м нім ецько-фашист­

ду в ід

тивізацію

трохи

ньому та міжнародному ста­

корnусу

новищі

м у ндирування.

країни.

вересня

8

року

1944

в ряді міст і районів країни влада бул а в руках Вітчиз­ няного фронту. ... У розташування частин нашого

КQрпу.су

мандуючий

прибув

3-ім

ко ­

одержав

об­

завданн ям,

яке

Перше велике

має

шляху з'єднання

землі 11

не

ти <<Сталинградец>> .

Вклонилася при.tжджала в День перемоги і

Уже під

час війни

.коли в

тод1, як. Броварщипа від~на~а-

ла 30-рtч;~я визво~ення ВІД ГІТлер'івськоt окупації. Тут , У " Броварах, брала участь У. зиомках документаль­

ного фшьму « Повість про справ~~ню лю.J!ИНУ•. _при~вяче­ ного ш, лершш танюстц1 .

Бу­

чути

місто

-

на

.

нем водія грізного Т-34 Марії

Державної Верховної

ють уроки мужності

були незабутні,

Болгарії

Добрич.

:: Г? чоловіка (підлітки та старі вшну.

11 дщи 'ПорядкУ'вали коло землі ні дні. Про них мені завжди 11 разом з жінками), закінчила То

міністр

радіс-

влади 11 самІ ДІвчата

та 'молоді жінки .

У Броварах і Княжичах ім е-

й

герої;;­

народної :: Недов.гоv .довелооя попрацювати, му. Про те , ян билася дівчина

чорна звістка з 11 бо надіишла учасни- 11 фронту: в одному з боїв політ ків визвольного походу. 11 старший брат . Тоді й вирішила Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, 11 піти до а рмії, стати танкісткою

об

Н ині в пам'ять мирного по­ ходу радянських військ воно носить ім'я Толбухіна. 'Усе населення того пам'ятного

ши, що це буде визвольний похід Червоної Армії у брат­ ню нраїну , похід без бойо-

11 набігли сльозинни.

карні на болгарській

Прикордон­

ники радо вітали наші ноло­

з

:: земшм. що її скрапнла влас- н~ого м1с.та. ·Кшь~а разІв ро:l­ - стриматися не дшяла з ними рад1с ть жовтне­ з куточків очей вих .. та nершотравневих дні в ,

нагадує медаль << За участь : : Марія j.. курси трактористів. Лагунової названо вулиці , на у Вітчизняній війні 1944 _ 11 Власне, точніше буде сказати прикладах з її життя в школах 194 5 рр.» , якою від імені 11 транторнсток - навчалися там міста й райоІІу вчителі буду­

коли

ни.

вання

фашистсь.ких 11 жінці: піднесли скриньку з тією м~цнии з~ язок _з труд!В~иками

маскувався ,

х ін.

вирішу вати з 'єднання на болгарсь-кій зем лі, н а голосив­

MlB.

уже було видано перший 11 їхньому уральському ' селі не ла кіJІька ра·зів ·і. в Княжичах. номер нашої корпусної газе- ІІ JІишилося жодного працездатно- Р?"зповlдала молодІ про .минулу

ським фронтом Ф. І. Толбу­ Він ознайомив команду­

А

І. ось настав цей радісний день. 8 вересня об .1 1.00 ми руШили через кордон. За роки війни це, мабуть , був перший похід, коли ніхто не було пострілів.

Унраїн­

в~рнутися !!-? бонових пабратиУ свош частині навчала 11 . ІюJРІИ голова виконкому новобранціІВ нелегкому військо· 11 МІСЬЩ>ї ади депутатів трудя11 щих зачитав пост.анову про те, вому ремеслу. . . 11 що Марію Іванівну Лагунову д~сять роюв тому МарІя

ІІ

У Барну ввійшли 9 верес- :' до~е~но, поцілувала дорогоціння. В той же день з моря 11 нии скарб тієї маленької сюди внеадився десант мо- 11 скриньки . ряків Чорноморського фло- :: Ритуал тривав не більше дету, а наприкінці дня колони 11 сяти хвилин. І впродовж них, встулили в Бургас. Через 11 мов кадри на екрані, промайнуде,кілька годин у нашій дру- : : ло усе дотодішиє життя.

похQДу.

нове

ярма

глибокої вдячності.

Фарбували танки і автома­ шини. Увесь особовий склад

у внутріш­

11 війні . .

місті і селі нас зустрічали 11 ною кров'ю, квітами , промовляли слова 11 змог.ІJ,а . Десь

П О Х І Д не зв ичного

вик'онал~

поневолювачів. І в кожному

Як до великого свята, го­ тувалися гвардійці до цього

До

танкісти з честю

І

прогресивних сил Болгарії, спричинили до сер­

.стрільця най·

накаа Батьківщини. свою 11 прийнято в почесні громадянИ І~аювна ~агунова вперше за почесну і благородну місію :: міста: Броварів і пов'язав чер- шслявоєню рони . побувала у визволення братнього на ро- 1 І воно-золотистою стрічкою , коли ,Броварах. , І вщтоДL вст~нови,вся

сь ких військ під Яссами і Кишиневом, стрімке просу­ нання радянських дивізій і вихід їх на румуно-болгар­ ський кордон викликали ак­

йозних зрушень

кидком оволодіти портоними :-.т істами Варною та Бургасом. Незважаючи на 00· е"у, " багатокілометровий марш

Визвольний

транспортними

з асобами . Це викликало с праведлив е обурення, по­ роджувало опір з бону бол­

безпечуючи для

.

Ми поспішали вперед, ад- ~~ матнея в кожне слово, зрозумі- ту>вати жит!я першш ЖІНЦІ-тав-

народо\t>>.

до-

на . , .

же бойове завдання поляга- 11 ти велич подвигу Р<!Дянського юсту. Мар~я ж У 'с вою чергу ло в тому, щоб стрі·мким : : народу У Великій Вітчизнян ій доклала ВСІХ з~силь , щоб по-

мtя не має намІру во~в<:_ти з балгауським народом 1 ио. .тому, що вваж~є го арм Ією б ~ б олгарськии народ ратюм

п роти

розпорядження порти,

у

роду і його армії. Ось лише кільк~ рядків з цього Звер-

Радянського Союзу , але ре­ акційний болгарський уряд всіляко допомагав фашист­ ській Німеччині, надаючи в її

Приціль-

11 лося хвилювання. МарІя Іванів- кращі умови ведення бою 11 на почала ро~п?відати опро ми- ) Коші раптом. Десь у п'ідсві11 нуЛІ .за п . .екл1. оІ.пви .. про_ визво- домості збереглося ·. сильни•"1 гать·ох б итвах з фашистами 11 лен ' воїнів Червоної Армії. На 11 ф н~ МІСТ 1 сш •ВlД н.ьмецько· удар ... снопи іскор ... А по тому броню танків лягали букети 11 ап.шстськи_х загарбникіВ. Гово- 1тиша, дзвінка і незвична . 11 рила повоЛІ , даючи можливість . . живих квітів. Лшар'і зробили в~~· ~об ..вря · 11 молоДі, що сиділа в залі, вдус

Військової ради

нення . . <<Болгари!

вийшло

вулиці вітати своїх визволителів - гартованих у ба-

ФР ОНТ " до болгарського на-

ня.

не

п і дК'реслювалася

Зверненн і

брало учас ть і наше з'єднан­ Як відомо ,

сонячного дня

наших військ мала особливий політичний зміст. Ця

ський народ святкує тридця­ тиріччя визволення своєї батьківщини від фашист­ ського ярма. У визвольному поході по братній Болгарії

мально

ну в оаму гущу бою.

[~="-!~! ! 1 !~-.В'І! !~-~ ~! ! І ~.,:~ І ! ! !~ ~",.~! ! І ~! ! І ~І! ! '~ ~І ! ! !-~;~ ! ! І ~І! ! ':~ І ! ! !~І'І ! !~"_~! ! І ~! ! І =І! ! '=~=І ! ! !~І'І ! !~" ~! ! І ~ -~ ~ ; ~ ~ ; ;~ ~; ~ ~ !~ ·;~:_~~~J ~~~~~~~~:!~~1~~,

танкістів у цьому році ми, ветерани 4-го Гвардійського Волгоград­ qрденів

капітан Ми-

тяйкін безстрашно кинув маШи ·

з

д ЕНЬ

еького

грІзний танк 1 вихоДИJІа перемолщем із боїв. Так дійшли до Броварів, почали підготовку до визволення столиці Радянської України - Києва. Під Княжичами приймала

орони нагородив

!! і

nідпотсовннк У відставці.

'сповна

розрахуватися

за

з далекого Уралу за визволен-

ня України , .розповідають.

ко·

ли заходить мова про JІііць сім"і радя.нських народЬв . А. ГАВРИЛЕНКО

~~~,~~~~~~і\!І&&МВRВ2&~RВ. . . .~. . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . .._.__.. . . .._. . . . . .~._. . . . . . . .._~.-. . . .~~~~~~--. . . . . .~~~~~~::~;~,'\11

[) Григорія Архипов ича Пироговського війн а застала у другому Саратовсьно• :v1y танковому училищі . Разом з інши­ ми курсантами м айбутній офіцер рвав­ ся туд и , де гриміли бої. Та ця мрія здійснил ась н е в ідразу . Мододий ко­ м ан,дир

танкового

в зводу

потрапив

фронт лише у грудні

1942

успіш ного

курсу

закінчення

року

на

після

навчання.

Взвод з ходу . в ступив у бій. Ненависть до гітлерівських загарбників, почуття високої бойово го

в ідповідальності за виконання з авдання примножували сили.

Танковий

корпус ,

в

якому

служив

Пи роговс ький. бра в активну участь у в изволенні Радяис ьної України від гіт­ лері вських зага рбників. Особливо за ­ пам 'ятались форсув ання Дніцра і бої за Київ. Ті подвиги танкіс тів золотими літерами запи сан і у бойовому літопису з'єднанн я. А потім переможний шлях

на Зах і д, під час якого Григорій Архи ­ пович від командира вз воду виріс до офі це ра штабу корпусу . Війну закін­ чи в у С хідній Прусії

на . йо в і

у званні

капіта­

Бат ьківщин а в ис.око оцінила за слуги на шого земляка. Він

бо­ на-

Спасибі за науку

[І [І

Впродовж трьох років мій син Анатолій, нав чаючись у Аtісь кій середній школі .М 5, відвідував

городжоений двома орденами Вітчизня­ ної війни nершого ступеня, трьома ор­ денами Червоної ЗІрки і багатьма ме­

радіотехнічний гурток будинку піонерів, я"им керує С. В. Шуб .

далями.

Напередодні Дня танкістів ~ригорій Архипович ще раз nереглянув свою фототеку. Багато про що нагадали знімки ,ветерану . Ось група танкістів -учасників форсу.вання ДнLпра. Тут він

старший

лейтенант.

Пнраговський в

перші

з

На

іншому

бойовими

післявоєнні

Під

Пізніше

-

підполковник

знімку

старший

Н а м алюнк у :

-

м айор

заст упник

ною

рукою

крапки

кирії. У ньому юні слідопити середньої школи ,Nq 10 міста

башкирських •

СЛІДОПИТІВ О

2

стор.

газети

надійшов лист з далекої Баш­

лист •

нашої

о

Стерлlтамака звертаються до ветеранів Великої Вlтчнзняноі

танко­

Малюнок

війни: «Ми ведемо пошук тих, х то воював у складі 389-ої стрі· лецької Б ерди<t ів сько-І(елец ької

Червонопрапорної ордена Суворо­ ва дивізії . Ії бійці визволяли в ід фашистів К.авказ, JІкраїну, Поль-

tцу, брали учас ть у боях за Бер ­ ліtt, визволяли Прагу. Jl складі ди в ізі ї воювали солдати й офі­ цери :1 Броварщини . Просимо від­ гу"ну тися

учасників

в извольних

боїв, ветеранів 389-ої . З вашою допомогою, дорогі товариш і, хо ­ чеlі-10 налагодити . зв ' яз ки 11-tіж однополчанами, оформити в шко­ лі експозицію .музею бойово ї сл а в и.

Штаб

НОВЕ

в истуку ва в

ключ еJt

тире навчал ь них радіо­

Швидко проіrtайнув час. Анато­

вого батальйону .

редакції

й

лія призвали на службу до лав Радянської Армії. Нещодавно одержав від нього листа . « ... А ще подякуй, пише, від лtене Семену Вольфовичу, керівнику _ радіотехнічного гуртка за його науку. Передай, що його слова справдилися , підготовка

ін­

М.

виявилась корисною. Мене напра­ вили на курси радіотелеграфіс­

Кожухівського .

тів. І тут стали в пригоді набуті знання,

До

електрогі­

грам.

Г. А. Пнрогов­ ком а ндира

з.лtайструва в

Часто вечорами бачив його над са.моробним зум.+tером, ще непев ­

женер штабу ЦО тре сту « Броварисіль­ буд>> Г . А. Пирогонський розповідає на­ шій молоді. Є йому що згадати, є про що ро3пов істи. Приклад героїв минулої в ій ни н адихає, мобілізує, ський

хлопец ь

перші схеми радіоприй.лtачів.

редачу радіотелеграфних знаків.

поб рат имам н

роки .

запасу

керівництво11-t

тару, почав вивчати прийоми і пе­

... Близько 30 років минуло після п е реможного завершення Великої Віт­ чизняної війни . Ніколи не забути ті буремні дні. Про них їх учасник, нині

його

почав скла дати транзисторних

сл ідопитів».

ЖИТТЯ

о

Позаштатний відділ

військо­

во-патріотичного виховання ре­ дакції газети привднується до

прохання башкирських ш:коп­ рІв . Якщо ви воювали у 389-lй стрілецьній дивІзіі або знаете інших її ветеранів, повідомте про це редакцію

чи напнmіть

до учнів

.N!! 10

школи

Стерлітамана

міста

Башкирської

АРСР.

легше

7

вересня

ними

опановува­

гуртка, який грунтується на іні­ ціативі й ентузіазмі його керів­

ника.

Мені,

батькові,

особливо

при ємно передати подяку Анато­ лія людині, яка, я вважаю, до­ поАtогла

мені

у

вихованні

сина.

В. ПЛАТОНОВ , У'ЦІТель міськоУ

шкопн Субота,

з

ти в ійськову спеціальність». Цей лист, очевидно, найкраще свідчить про плідність роботи

197 4

року

середньої

.N9 7. о


За

Попереду­ RОМСОМОдЬСЬRО·

МОЛОДІЖНа Ось уже рік, як на шиноре­ монтному заводі створено ком­

сомольсько-молодіжну брига­ ду шорохувальників. Хлоnці з бригади і раніше виконували цю роботу, але працювали у різних

змінах,

цехах.

А

теnер

це єдиний злагоджений і пере­ довий колектив. Про їхню удар­

РЕПОРТАЖ АГРЕГАТИ МЕРЕЖАТЬ НИВУ Від

кукурудзяної

план­

візатори

~за

тацн. що розкинулась між русанівським і бориспіль­

97

ським

аrк

перек,

М<.t­

до обіду.

ген

сив

села,

ріллі.

то

го

шляхами.

до там

Над

у

ним

далі

докупи

і

--

хмар­

кольору.

вони

густою

стилають

тут.

палючо­

видніються

жовто-сірого

грохи

то

променях

.сонця

ки

далеко

простягся

А

зливаються пеленою

за­

горизонт.

Оце

працюють наші сіяч і. -- показує в бік зо­ раного поля головний агро­ ном радгоспу «Гоголів­ ський» Валерій Іванович За­ єць. -- Нелегко доводиться їм. Дощу давно не було. зе:-.шн

дуже

пересохла.

пи­

:1юка така, що дихати нічим. Та люди переборюють цl труднощі,

11рудяться

на

со­

шосе

добре

видно

поле.

де

працюють

Воно

помережане

впоперек

лок.

нультур

агрегати.

вздовж

сошниками

Адже

все

сівба

ведеться

і

сіва­

озимих

тільки

пе­

рехресним способом. - На сівбі у нас зайнято десять ють

Сі·валок.

груповим

ному

і

всі

працю­

методом

-

місці,

в

од­

·розповідає

агроном. Учора сюди прийшли два спарені агрега­ ти і три односівалкові. Меха-

день

в

а

засіяли

один

половину ц1є1

площі

сьогодні

слід

-

і

нпо­

закінчать

Перед цим засіяли

в два сліди три поля пшени­

цею сорту «одеська-51» другому відділку, всього

на

210

рощують темпи роботи, ско­ рочуючи її строки. Адже їм nотрібно засіяти 680 гекта­ рів

озимими

культурами

ного дня зерно лягає

Видно. що гоголівські хлі­ бороби по-господарськи го­ тувалися до осінньої сівби. Грунт виорано заздалегідь. старанно удобрено мінераль­ ними добривами. На кожен гектар ннесено по 90 кіло­ грамів фосфорних і калійних

сіяне у два сліди.

у

розрахунку

на

діючу

човину,

під час сівби

чаоно

зерном

з

у

ре­

одно­

грунт

кла­

деться по 1,5 центнера ніт­ рофосу на гектар та частко­ во аміачна ·Селітра. Доб­ потрудилися

водії

на

потужних

оранці

тракторів

Іван Іванович І\рук. Василь Леонтійович Деркач, Іван Трохимович Стукаленно та Михайло Іва­ нович Ларченков. І\ожен з

<<T-150l\»

12 --. нормі 8,3.

них виорював щодня по

на

100

майже

в грунт

гектарах.

ви­

Особливо високого виро­ бістку добиваються екіпажі спарених агрегатів. По 3236 гектарів за день засі­ вають

пшеницею

водії

гусе­

ничних 'І'ранторів Андрій Вікторович Гаденко та Ва­ силь Петрович Лисенко, ви­ конуючи норми на 140-150 процентів. Систематич н о перевиконують

норми

трак­

тористи Володимир Єгорович

Татарин та І\остянтин Гри­ горович Стасюк, яні засіва­ ють

односівалковими

агрега­

тами по 18-19 гектарів при :швданні 14. За агрегатами закріплено постійний штат сіячів, виді­ лених

з

усіх

госпу.

Люди

відділків

це

рад­

досвідчені.

геюарів при Тепер вони на іншій площі.

сумлінні,

розташованій поруч, орють 11рунт на зяб, добиваючись такої ж високої продуктив­ ності своїх машин.

сівби, її які·сть. Зразком для всіх робітників служать Ми­ кола Васильович Стукален­

13

Сіячі з кожним днем

на-

гато

ко

з

в

і від їх роботи ба­

чому

залежать

першого

:1 третього. які оправляються обов'язками.

на

зелений корм та 840 гекта­ рів - на зерно. Уже посія­ но понад 800 'гектарів. І\ож­

гектарів.

ре

вість.

З

гектарів

темпи

відділка

Іван Григорович Жмінько

та

Не

:J

бездоганно своїми

допускають

простоїв

сівалкових агрегатів і водії автозавантажувачів Михай­ ло Сергійович: Строкач та І\остянтин Григорович І\ри­ кун. Вони вчасно доставля­ ють у поле насіння і заван­

тажують ним сівалки. І\ожен робить

іноді

й

за

день сім-вісім. десять ходок.

а

... Над :полем раптом :Jатих рокіт 11ракторів. небо про­ яснилось. Усі агрегати зав­ мерли на протилежному кін­

ці

г.ін.

Механізатори

.:шся біля

шофер вич

зібра­

автомашини. mюю

Володимир

Лисенко

Сергійо­

і

куховарка

Надія Юхимівна І\ирій при­ везли їм гарячий обід. Стра­

ну працю знають не тільки на заводі, а й за його межами. І\оли міський комітет ком­ сомолу підводив підсумки со­ ціалістичного змагання на честь 50-річчя присвоєння ком­ сомолу імені В. І. Леніна,

бригада шорохувальників, очо­ лювана Іваном Стрижевським, була визнана найкращою серед 115 молодіжних колективів. Перемога не тільки сла­ вить, а й зобов'язує. Це добре розуміють у бригаді. Всі її члени

носять

ударника

Продуктивність праці зросJ!а на 2,3 процента. У бригаді не­ має прогулів, порушень правил

техніки безпеки, на високому рівні культура виробництва.

За сім місяців зміна <<А>>, де

.1иким

жевського,

своїх аl1J)егатів. І знову над полем залунав гуркіт тракторних двигунів,

що

звучав

для хліборобів як наймиліша пісня. Люди продовжували. боротьбу за великий хліб на­ ступного .року

ного

-

завершаль­

року п'ятирічки.

П.

-

ТЕПЛЮК.

nраці,

перевиконали на 14,2 процен­ та. Свої щоденні норми nере­ кривають на 10-12 процентів.

працює

Після короткого перепо­ чинку сі,ячі поспішили до

звання

кожний володіє кількома су­ міжними професіями. Вячеслав Суржко, Віктор І\ожухівський, Іван Стрижев­ ський план другого кварталу

ви були смачні . .всі їли з ве­ апетитом.

горде

комуністичної

бригада

Івана

Стри­

відремонтувала

по­

над план 1475 штун шин на суму 55 тисяч 900 карбованців. Зекономлено n'ятнадцять тонн сировини,

з якої

можна

виго­

товити півтори тисячі шин. досягнутих успіхах цеху частка праці

Jr

є і комсомольсько­

молодіжної бригади Івана Стри­ жевського.

Л. ВЕЛІЧЕНКО, студентка факультету жур­ налістики КДУ.

Сьогодні на Виставці передового досвіду в народному господарстві

Jl РСР

ШЛЯХОМ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ Той. хто в ці дні відвідає па­ вільйон <<Тваринництво>>, неод­ мінно зверне увагу на новий розділ «Тернопільська область на шляху спеціалізації>>.

На Тернопільщині нині кож­ не третє господарство

-

сnеціа­

лізоване. В області діють

оди­

надцять міжколгосnних комбі­ кормових ·~аводів, 16 пунктів по

відгодівлі велиної

рогатої ху­

доби, 21 господарство по селек­ ційно-племінній роботі. Спеці3На зніш,ах: орють Іиан Іианови•t Крук, Вашль Леон.тіііович Дер­ кач, Іиан

Трохшювuч

Стука.1енко,

сівалкові агрегати 11 загінці;

Михайло іванович Ларченков

тракторист кращого сівалкового агре­

гату Василь Петрови•t Лисенко: кухар Надія Юхи.+tівна Кuрій роадає п

полі обііJ

,неханізатора.н.

Фото В. Бендика.

Тисячі жителів

міста

кори­

стуються послугами_ довідкової

телефонної служби. Номер «09>> добре знають і старі і ма­ лі. Але, що гріха таїти, теле­ фонна довідкова служба не зав­ жди на висоті. І людям ін~>Ді доводиться

витрачати

часу, щоб дістати

чимало

потрібну їм

відповідь.

Так, телефонні черги

-

яви­

ще не таке вже рідкісне у жит­

ті сучасного міста. І це має своє пояснення. Ростуть міста. У людей виникають нові потре­ би. Природно, збільшується і кількість

запитань,

звернених

до інформаторів. Відповісти на 1-шх швидко

і

вичерпно

не зав­

mди, на жаль, вдається. Де ж вихід? Як вирішити 1роблему відповідей на різні те­ :-~ефонні заnитання?

ЗА СТОЛИКОМ ТЕЛЕФОНІСТКИ-- РОБОТ які запрограмовані дані. Однак трудність використання ЕОМ за робочим столиком телефоністки полягає

вміє

в

тому,

що

машина

не

<<РОЗМОВЛЯТИ».

Проблемою синтезу мови для ЕОМ багато років займається доктор технічних наук,

ючий

кафедрою

завіду­

обчислюваль­

ної математики і програмування

І\иївського політехнічного ін­ ституту В. І. Нуля. Нещодавно він добився великого успіху. У співдружності з працї.вника­ ми лабораторії Московського науково-дослідного

інституту

вальна машина. Вона здатна 5лискавично добувати з своєї

радіо Міністерства зв'язку СРСР, яку очолює nрофесор О. О. Пирогов, створено теле­ фонний робот. mшй розмовляє. За доnомогою складного

(<феноменальної>>

електронного

На допомогу зв'язківцям мо­ і:(е прийти

електронно-обчислю­

пам'яті

будь-

Субота,

7

.nристрою

вересня

1974

машин•

року

озброєння. На основі ЕОМ, що говорить,

створено

експеримен­

тальну систему обліку послуг по міжміських переговорах.

Складний і громіздкий порядок оформлення документів, який

ний код символів перетворю- І існув_ав досі (а він заЙ!>fаВ іноді ється на :Jвичаию <<людські» 1 до швтора-двох місяцш), знач­ звуки. Харч ЕОМ цифри. но спрощуєт~ся. Абонен:r, на.:

Десятки

сотні

тисячі

Для то-

бравши nевю цифри довщково1

лізовані господарства торік ви­ робили 47 процентів яловичи­

ни, 45 свинини, 87 яєць. І\ожен експонат нового роз­

ділу яскраво свідчить

про

те,

що опеціалізація виробництва дає змогу значно збільшити приріст nродунції, знизити за­ трати на її виробництво.

ДЛЯ ВАШОГО ДОМУ Майже п'ята частина меблів, що випускаються в нашій краї­

ні, припадає

на

підприємства

Міністерства лісової та дерево­ обробної промисловості Укра­ їни. Торік вони випустили 321,2 тисячі комnлектLв меблів, а на кінець п'ятирічки вироб­ ництво їх досягне 380 тисяч.

У ці дні Виставка поповнила­

го, щоб' ЕОМ' говориЛа протя- с~ужби і !JОМ:ер свого телефону,

ся новими зразками. Прикарпат­

гом лише однієї

ський меблевий комбінат nочав

секунди,

до

д1стане в1~пов~дь: з яким луни­

неї необхідно закласти близько

том, коли

200

ворив, а також яка сума ·з ньо­

цифр.

Обсяг

підготовчих

1 сюльки

часу він .го-

виготовляти набір для однокІм­ натної квартири «Гуцулка-3М>>.

робіт, ян бачимо, солідний. Од-

го належить. Записавши ці да~!

нак він цілком виправдує себе. Якість автоматичного синтезу мови за фонетичними елемента-

У розрахункову книжку, вш з~оже своєча~но u оплатити вар­ т1сть подано1 ному послуги.

вант, обідній, журнальний сто­ ли, ліжко-диван, стільці мають привабливіший зовнішній ви­

ми, досягнута в І\ПІ, разів переважає все,

в багато що було

Нова система обліку nослуг за міжміські переговори успіш­

гляд,

досягнуто раніше і у нас в кра-

но впроваджується в експлуата­

їні, і за рубежем. Телефонний робот знає поки

цію. Вже у 1975 році кияни користуватимуться нею. А на чер­

що мало слів і може бути використаний для виконання лише деяких видів інформаційних

зі створення універсальних те­ лефонних роботів, які зможуть відповідати на багато інших пи­ тань, що цікавлять жителів сучасних міст. (РАТАУ):

послуг. Однак досягнення вчених уже взято зв'язківцями на

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Шафи для одягу

і книг,

сер­

краще оздоблені.

Берегі-вський комбінат пропо­ нує набір меблів для дитячої кімнати,

до якого

входять

стіл

з дошкою для креслення. ліж­ ІЮ дитяче розсувне, шафа Для

одягу

тощо.

набір

сподобається

Батькам

стю, простотою і

і

дітям

компактні­

зручністю.

(РАТАУ).

О

З стор.

О


До ЗО-річчя перемоги соціалістичної революції в Болгарії

ВЕЛИКЕ СВЯТО

У КІНЦІ

народ

братній

вересня

збройне

nовстання, скинула

яке

придатком

сировинним

ною,

краї­

аграрною

відсталою

капіталістичних

розвинутих

держав. У 1939 році в сіль­ Болга­ ському госnодарстві 80 nро­ рії було зайнято насе­

самодіяльного

центів

близько

тільки

і

.1ення

-

процентів

6

країнами

Радянським з насамперед перетво­ здійснив Союзом батьківщини з рення своєї відсталої аграрної країни у індустріально-аг­ розвинуту соціал'і; з рарну державу

жив у Броварах майже

безвиїзно.

за року. До 1936 броварчан, елогадами трудколонії територІя була обнесена високою огорожею. Тут стояла рі­ варта. Макаренко

економі­

її

розвитку

в

гарії

Союз.

Радянський

ни подає

допомогою збудовано і

технічною СРСР в НРБ

3

будуЄТЬСЯ

ПЇДіІІРИЄМСТВ.

240

Право­ знесли. не розбіг­ порушники і РобіТНИ1СИ лися.

і

населення

частина

Тепер

НеПИСЬМеННОЮ,

яких у Броварах колоніста-ми.

сту,

звичайно,

знайомилися

нультури і спорту.

досягнуті

~'спіхи,

болгар-

СЬКИМ народом на шляху НОВОГО

дівиицтва

У-

ne-

ЖИТТЯ,

підтверджують соціалістичного

реконJІИВО переваги

його

демонструють

ладу,

б

велику творчу силу. В одно-

·

·· CBOlJE

·

недаВНІХ му ІЗ ПіВ ПерШИН секретар

Державної

ГОЛОВа

НРБ

товариш ЩО сказав,

ВИСТуВКП,

Р.ади

= т о дор .rnИBKOB . к ОМуRІСТИЧНа

Болгарії · р ГО ~ОСТІ почуття СПОВНеНІ завоювеличезНИМИ ТИМИ ваННЯМИ, ЯКИХ досягнуто за

партія

народ

·

ЗО років соціалі·стичного бу;(ЇВНИЦТВа.

це

' '""і·сть!

справді

законна

Радянські люди,

гор

. -

ВІД-

з братнім значаючи разом болгарським народом славну бажають палко ріЧНИЦЮ, носоціалістичній Болгарії ВИХ величезних успіхів. В.

ГОНЧАРОВ,

оглядач ТАРС.

доз-

НЕДІЛЯ. т.

9.1'0

8

ЦТ

Програма передач.

Ранкова

гарно

9.05 -

гімнастика д.1я дітей.

ну•.

К.

9.20

із

(Львів).

здоров'я».

Києві

13.40 -

нець трудколонії nови­

еДевіз

--

риств Червоного Хреста).

про­ нен був засвоїти на грамний матеріал зав­ уроці. ДомаІШІіх дань за В'Казівкою від­ трудколоній ділу

«Пікова дамо.

сШтаб

МОЛОДИХ».

ран

ПОНЕДІЛОК,

9

Програма

21.10 -

сЕК·

сВи.нахід~ИК».

ВЕРЕСНЯ цт

Програма nередач.

9.05 _ 9.30

к.

т.

!(он-

О.1я і Архімед», «Козеня. яке рахува-

9.00 --

Гім'настнка.

9.20 -

Новини.

К. т. Програма мультфільмі·в:

«Коля,

на

ча­

заво­

вунна-ливарному

до ді. було nризвано При­ Червоної Армії. до

заходили

і сердечно

школи

з

щалися

про­

нами.

nро­ рqків останніх тих

... Багато йшло з

зустрічей з колоніста­ ми перед війною і в час війни. але й досі не

можна забути той чао. суворі коли завжди колоністи замкнені сльозами з

щалися

на

очах

нами,

і з

про­

вчите.

л ями_

НКВС УРСР не зада­ Розбираючи валося. уроки, Антон Семено-

мир, Ji

зустріч

14.25 -

Пушкіна

.1а-

націона.1ьних това-

керівників

на

к. т. •Я -·СРСР д. Журавльов читає твір о. с.

броні».

бурякового

(Міжнародна

уроку.

на той

вже

які

працювали

зовники

були

ни. Багато дівчат, які побували в рі.зних ко­ лоніях, вміли майстер­ но і тонко виконувати

на

довірою

nроводити Іх у доступ­

великим сма'!Wм карти­

11.40 -

і

до

готовленим

нанидки. мереживні килимки. стінах на і з вишиті" ху.uожньо

гурток.

госnодарів

них

час

вихованців для ній формі. цікаво і зрозу­ вихова­ Кожен міло.

заnравлені,

кожному

ців,

пере­

Антон До ·вчителів ви­ Семенович ставив моги завжди бути nід­

були

завжди

ліжка

слова,

авторитетом вихованці.в.

жили

яких

існу­ Броварах стала вати трудколонія лише для хлопців. Ноли nо­ чалася війна, вихован­ ців трудколонії, хлоn­

користуватися

ставав

1937 виїхав

відзначалася дівчатка. чистотою. ідеальною

12.25 -~ «Поезія». (Сучасна бо.1гарська noeзія). 12.55 - Концерт для будівничих 13.25 _ Донбас. Дніпро каналу «Турбmн

ВЕРЕСНЯ

Програма

в

спальня,

один

«Зірки

а в він

Семенович

ва і виконува'l'И обіцян­ ки. Вчитель, який не­

в Москву . роботу на пережи­ дуже боляче вали його від'їзд. кім н а т аКожна

на-

•Петро Рябінкін».

коли

році,

гуртожитку. в боту виАнтон Семенович

'l'(t'1JV!Ur!JIA' ,_.___ , _"_.

- ...•

же скучали,

типу.

додержав

школі і

За рішенням відділу

дотримувати свого сло­

відлучався у вихованці ду­

тоні.

у

НКВС труДколоній року і УРСР з 1937 Великої nочатку до в війни Вітчизняної

радив учителям 1 вихо­ бути вателям завжди правдивим. з дітьми

Семеновича

то ро­

в спокійному і

ві. У цьому велика за­ слуга Антона Семенопро Спогади вича. нароботу сnільну завжди в моїй nам'яті.

коли колоністів за сер­

вони говорили: «Він у нас як батько рідний>>. Коли А. С. Макаренко

вав на nомилки,

гуртожитку була нала­ вихо­ годжена чіТ'Ко, ванці теж були ввічли­

йозну провину відправ­

Антон

вказу­

Дисципліна

завжди пробачан вин­ виnадки. Були ним.

того

тон Семенович

витриманому

і не

вимогливим

дуже

Ан­

Якщо

гідності.

бив це

ви­

визнання

і

ляли до колонії закри­

nрацюва­

громадянин».

вчинну

нас. ках зб.'!ижувала вони звикли Пізніше

надовго .справах.

їх

nринижуючи

не

коли

для обдумування свого

корпу­

житлового

він делікатно ливо жінон до ставився посадах. ні­ цих на

час

цями. їм давався

Особ­

викладачів.

на

вихован­

перед

вилося

в

ни. В таких ситуаціях Антон Семенович був

ли разом із колоніста­ ми після навчання на ро­ заводі. проводили

~~W]j ::5

.

За­ не

nідвищунав голосу не ні ні на вихователів.

навіть доходи­ кримінальних

су, де жили . дівчата. Спочатку прихід нових вихованці учителів сприй~али дуже насто­ себе вели рожено, замкнуто, але сnільна робота у школі і гурт­

В·ЧИТеЛЬ

вів

і

Вихователі

дружи-

і

проходили

Антона

шит­

диктувалося

предмет

ВИJІ:ОВателів,

волом

фі.з-

мистецтва,

і

культури

за

це

гурт­

дум­ ділитися своїми ками і враженнями з Про нами. старшими.

вишивальний.

викладав якийсь

по мі­

в'льно ходили

та

трудкОЛОНії

колонії

5,

розвитну

у

Бодгарії

пере­

звали

"

нення

за

звідти

Вихованці

існує обов'язкове восьмирічдосягнавчання. ВелииІ'

не

·

пустками.

вих ЖИТЛQВИХ буДИНКіВ. країни села Майже усі й радіофі­ електрифіковано займає Болгарія ковано. перших з одне сьогодні місць у світі по медичному населення. обслуговуванню В країні, де до революції

значна

виходили

гуртку, декламува­

крою

вишивання.

няття

специфікою самnеред теперішВ закладу. вчи­ ньому розумінні і вихователь тель У людина. одна це

трудколонії

спеціальними

ся житлове будівництво. За роки нароД}Іої влади збудо­ вано понад 1.200 тисяч но­

була

··що

також а службовці, вихованці входили на

територію

_

На ·той час у труд­ .NQ 5 nрацю­ колонії вали вчителі і вихова­ яких обов'язки Т·елі, були різні. Зрозуміло,

.теж

гос­ Розвиток народного подарства на соціалістичних докорін­ засадах привів до ~атеріаль­ ного поліпшення ного становиrца болгарських трудящих. У великих масш­ 3дійснює·ть­ табах у країні

і

тя

огорожу

високу

нили,

r уртки

ком

нат

Останні два відвідува­ ли охоче і дівчатка. а були окремо для них

Він доводив, що дітям. які здійсншш nравоnо­ рушення, також треба вірити. Охорону звіль­

Бол­

допомогу

Величезну

мате­

керувала

знали як авто­ «Педа.гогічної

всі

сприймали і поеми• його слова як незапе­ речний авторитет. Тре­ наш що ба додати, Ан­ учитель вчителів тон Семенович ніколи

сnрав. А. С. Манарен­ ІЮ ніколи не nоспішав Звину­ з висновками. вачення не одразу 'ста­

школі, а в одній з кім­

музйчний

про дискусії жваві та­ поезію. Працював кож художній гурток

вартових.

зняти

і

жу

експорті країни.

гально~у

ко­

розгорталися

де

ти.

оооро­

знести

НКВС

На той час Макаренка ми ра

в школі і на виробни­ цтві. самовільно відлу­ чалися, до ло

остаточно

виводив

лише за Ії наслідками.

заняття

прогулювали

і любили.

викдадання

рім

Особли­

гуртках.

популярністю

вчнлися

де

трудкодоній

відділом

пере­ у за­

1973 році їх частка вищила 38 процентів

в

тературному

nеред

настоював

шуче

тя

дуже

колоністи

матики.

занят­

вихованці де гурток, вчилися грі на духових інстру­ струнних та в осментах. Гуртон відвідували новному також Вони хлоnці. любили заняття у лі­

прикріп­ менович був він лений до колонії.

і промисловістю етичною великим кооперованим сіль­ До господарством. ським 1950 року Болгарія взагалі не експортувала ніяких ма­ а в устаткувавня, і шин

починалися

ристувався

1937 по лютий року. коли Антон Се­

і

ни

вою

З квітня

1935

іншими

з

соціалістични:vш

ні принрі випадки, ко­ колонії ли вихованці

Після робочої перер­

вихов­

по

гос­

подарствах.

nnацював заступника

роботі.

за­

nідсобних

у

А. С. Макаренку. Са­ Семено­ мого Антона

зазначало­ Як вже в роботи ся, окрім вели вччтелі школі. гурткову роботу у жит­ лових корnусах. Я. ок­

ня в nершу зміну nіс­

воді,

з nрацювати чайна, таними дітьми було не­ легко. Трар:лялися ріІз­

вича

ля обіду nрацювали на чавунно-ливарному

досвідом великим з Кожного дня роботи. вони звітували про неї

поважали

навчан­

хованці після

НКВС

начальнина

юи

житло­ кухні,

їдальні. у клубі були самі колоністи. Всі ви­

УРСР. у якому А. С. Макаренко на nосаді

Чергови­

ми по колонії, корпусах, вих

ванцями і nедагогічним підnо­ і персоналом ~ядковувалася відділу

трудколоній

рада

керувала

ванців

бригадирів.

вихо­

уко.мплектована

сті. влади За роки народної ке­ nід болгарський народ в тісному рівництвом БКП

співробітництві

труд-

Будівництво

час той колонії на вже було повністю за­ була Вона кінчено. 600 на ро·зрахована і дівчаток чоловік від віком хлопчиків 12 до 18 років.. Коло­ повністю була нія

дуже

і nедагогам про Ух робо­

довіряв висновки ту

вИІПрав­

було

Водночас

лен6.

Поруч з видатним педагогом

дення для неї.

промислово­

у

ова­

КІ!артиру,

жали

Шдтоді у Болгарії відбу­ лися справді грандіоові змі­ ни, які торннулися букваль­ кра­ но всіх сторін життя їни. Особливо наочні ці змі­ ни в галузі економіки. До була Болгарія революції

щоб у найближчий час недоліки

корвету­ rtовсякденно валися у роботі. Зви-

люди.

кваліфіковані

му ·Прямо і домагався,

ми

nорадами

Цит.ми

кожно­

говорив

вателя

ре­

. одер­

швидко

ми

ням

були

гогічну освіту. Це були

ДЛЯ -ВСіХ обов'ЯЗКОВОЇ вихоЖиттям nраці.

нас, люб'язно зустрів завдяки його піклуван­

Це сталося після встуі!Іу на Радян­ землю болгарську Армії-визволительки. ської

.

мали педа­

вчителями.

колен ти в у,

зації

довіри.

вірати і . вихователям допускати колоністам. матеріальвих до їх доруча'l'и цінностей, роботу. відповідальну

вихова­

колоністів

роботі вчителя і вихо­

вчитеJUПІ

комендував

в

негативне

і

зитивне

атмосфе­ і

поваги

ра

ко.лоИ1ї

у

Антон СеменовИч

вихователем

За. nрофесією

телі

дування. чіткої органі­

Антон Семенович

ко.

І

встановнлас.ІІ

колоніст М. Ротштейн.

самовря­

принцІШами

психологію своІх това­ серед і мали ришів

корпусі у житловому колишній працював

нії було nобудовано за

Макарен­

С.

нував А.

хозанцями

приклад,

коло­

у

життя

Все

вико­

колонією

ючого

9

кі­

відвідували

3),

Між старшнми і ви­

nравоnоруш­

ників, які добре знали

них авторит·ет. Так, на­

нотеатр.

завіду­

обов'язки

час

владу.

народну

встановило

М

5

НКВС УРСР, де в той

монархо­

диктатуру

фашистську

М

трудколо,нію

в

комуністична Болгарська на народ підняла партія вересня

nовної середньої шко­ школа (нинішня ли

-

критиці своїй вич в був відвертим і nnямо­ лінійним. Про все по­

ро­

в'язані

і

вишивані боти.

ко­

колишніх

із

лоністів

Вроварщава

вихова­

кадри

роuцував

телів

нього районного вузла учнями та зв'язку,

на директора семиріч­ школи ної середньої

року

1944

ли з учнями семиріч­ ної школи, що місти­ лася на місці теперіш­

призначення

сюди

жав

Болгарії відзначає своє ве­ 30-у річницю лике свято соціалістичної революції.

~r вересневі Дні

ро-

1.936

наша. сім'я ку Брова­ до переїхала чолові.R, Мій рів. М. К. Ратушний, одер­

БРАТНЬОГО НАРОДУ 9

l

с. J.tra:sapeи:кo

майстри•.

-

З. ЯЗВІНСЬКА, вЧІІТеnка

ІІІіської

с~редиьоУ .м

пжколи

1.

16.і5

-

Наша

афіша.

16.20

полку Ігоревім•. К. т. сСдово о .«Пар­ Літературна передача. 17.00 -

(Виховна тіі!не життя». Тележурнм. робота за місцем nроЖивання). (Деі­ сНародні та­ nроnетровськ).

17.35 18.00 - Реклама. - Художні/! тме­ фільм сВаню, то як тобі тут?» 19.00--ІнформацІйна nрограм' а сВісті•. 19.30 - Дні Фінляндії в СРСР та Ди.j міс­ та Тамnере в Києві. Концерт. 20.00 Першість СРСР з футбола: «Чорномо­ - «Торпедо•. (Москва). (2-й рець• діти!» «На добраніч, тай·м). 20.45 2\.00 - Програма сЧас». (М). 21.30 Вnер­ «На даках респуб,1іКИ». 21.35 ланти•. · (Харків). Оголошення. 18.30

10.00 - К. т. сУ світі тва«С.1ужу Радянському Союзу!» самб.1ю .nісні і танцю УРСР «дон- рин». 11.00 - 1(. т. Інформаційна nро10.00 14.55 - Програма пе(Софія). грама. Телефільм 11.00 - К. т. бас». (Донецьк). 15.10 тан.кістів). Дня (До Зустріч юнкорів телестудії «Орля» з «Найбільша nеремога». 15.55 _ сНа- редач. 15.00 -- К. т. Документальний ші гості». К:онцерт. 16.55 - Програма телефі.1ьм сТі, що йдуть У надра»­ Союзу льmчиГеJюєм Радянського «Горький-співець робітничого «Жи.ве 15.15 фільмів: ком-кос.,.онавто" СРСР О. Г. Мака- науково-попудяриих класу». (Передача друга). 16.15 - к. х Б б · · о · ровим. 12.00 -- К:. т. «Музичний кіс3д». 16.45 - к. т. еМи «Наш т. аика». « юсt», е в сtнь « море», 13.30 година». оск». 12.:10 ···- •Сі.1ьська Болгарськиі! ху­ телеекрані. на ше фідьм «Хлопець з нашого 17 .4° -- •Резерви малого зрошення». юні інтернаціона.1істи». 17.15 - К. т. дожній фільм ХудожніІ'і молот•. «К:овадло чи 15.00 - Сьогодні - День (Донецьк). 18.00 - Ддя дітей. Мульт- «Зустрічний nлан Кримської області в (2 серія). 22.45 - Вечірні иовиии. міста». т.1нкіrтіn. Виступ маршала бран етан- фідьми. 19.00 - ІнформацНіна nрогра- дії». 18.00 - Чемnіонат СРСР з фут- Пrюграм3 nередач. ко вих військ Героя Радянського Сою- м.І «Вісті»· і9.30 - К. т. Концерт во- бала: сДииамо» (Тбі.пісі) _ сСпарПрограма на Киів І об.trасть новини. ансамблю так» (Москва). В пере\)Ві 15.15 - Музична кально-інструментального Бабаджаняна. з·• 18.00 - Наша афіwа. 18.05 - Ек­ ~. 15.4."" -'-- «Смерічка». 20.15 - Сьогодні - Між- 20 .00 ·- п1рем .єра багатосерій.н·ої теле«У вашому дом 1·п;.,огnама ,. ,. студента-заоч.ника. Першиі! KJ(pc. ран Пос:~ія М. Забодоцького. \6.25 -- «Бог- народниіі день со.1ідариості журналіс- вистави. С. Сшіро. "Без кі.нця». Час«Вq:уп. Предмет зас1)Іnник•. Нарисна геометрія. «Новий перша. «Міжнародна па- тів. «В ім'я миру»· 20.45 - сНа доб- тин а ні цирку». 17.00 геометрії. Метод вроекції. Спонарисної (Перм). 21.00 -- Інформаційна nрограПрограма 21.00 діти!» 17.30 -- К. т. Програма раніч, норам а». мультфільмів: сМико.1а, Оля і Архі- <Час»· (М.). 2і.30 - до ЗО-річчя пере- ма « 1 1ас•. 21.30 - К. т. Урочистий соби проекціюВ3ИJІЯ. Ортогональні nроек­ мед». •К:озеня. яке рахувало до 10». моги соціалістичної ревОлюції в Бал- концерт. присвячений ЗО-річчю соціа- ції. Проекції точки і nрямої иа двох трьох площинах nроекції:.. 19.20_ 18.00 --- Новини. 18.15 -- «Сnіває Мар- гарії. Виступ Генерального консула лістичної революції в Болгарії. (Со- і«Керівн 3 і спрямовуюча роль партії в Народної Респ.убдіки Болгарії У К:иє- фія). 23.30 --·- Новини. Програма nе­ гаrита Ніколова». (Болтарія). 18.40 розвитку української літератури». Лі­ ре;щч. Вnерше ві Крнстю Євтимова. 21.40 к. т. «Клуб кіноподорожей». 19.40 Музичний nере:дача. 19.55 тературна «Кофільм Художній Художній на телеекрані. цт. екрані на ВперШ<' Програма УТ фільм «Міі! голос для тебе». 20.40 вадло чи молот». (І серія). 23.00 фі,,ь.,. «Не ог.1ядайся назад». 21.00 «Міс­ телефільм Документальний т. К. 11.00 -· Новини. 11.15 - Фільм-кон«Час:.. 2\.30 Вечірні новини, програма передач. Інформаційна програма • робатичнt' есю'зи ~ · І\ •35 - то перед мікрофоном». 21.10 - К.. т. цеnт · ,. «.-<К Програма на Київ І область радянськоt.. му-- • в н б ранІ· сторtнки €. Рязанов. «Роди­ •Шкільний екрш». Фізика для учи.ів €. Брагінський, Перша симзики». д. Шостакович. облас­ Кіровського Вистава 18.00 - Наша афіша. 18.05 - Екран 10 класу. «Механічні коливания та їх чі». фонія. 22.15 - к:. т. Спортивна про!(і. імені драм 3тичного театру ного «Екран молозастосування•. 12.10 курс. Другий грама: чемnіонат світу з веслування. студента-заочника. випуск Інформаційниі! -23.00 рова. Конкурсио-розва«Я + ти». дих». філософія. (Швейцарія); чемпіонат Європи 3 лег- Марксистсько-ленінська . днем» за «День Сьот. К. 13.35 програма. жа.1ьна суУ роль та предмет її «Філософія. Новикої атлети:ки. (Італія). 23.00 марксж:тсько- годчі -· ЗО-річчя соціалістичної ревоВІ,fиикиен.ня спільстві. ю1. Програма передач. бОJІГІІJР· денінської філософії і основи і етапи .1юціі в Болгарії. flрограма Програма УТ 19.10 - «Київська па- ських . документа.1ьних фільмів: сТе, У.53 _ Наша афіша. 10.00 - Сьогод- її розвитку». Редактор Є. ФЕДЯИ. 19.55 - Народний артист що ми .1юбимо•, сНа nідйомі». еДва ні - День танкіст·ів. Художній фільм норам а».

Новини.

9.30 -

К.

т.

«Будильник»·

церт

заслуженого

шахтарського

ан-

.10 до

!О•.

=· !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--·~~--~~~----~-~--~-~---~-,--•r~~-•~4-~•4-~-4-~---~~~---4----

! \

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

_

орган Броварского горкомай

Коммунистической партии УкраиньІ, городекого и ра ониого

~::::;::::::::::::::~б:а::

І

АДРЕСА: НАША2550ZI, м. БРОВАРИ.

~;.:-,:и:::·_..::..

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора

- 19-3·82,

заступника редактора

-

19·4-47,

відповідального секретаря, відділу сідьського господарства, коресnои-

дента

місцевоrо радіомомения -

19·3·18, віддІnів

промИСІІ080СТі,

Га~ета виходить

У, ВІвторокі

~~=~:.5 форкатj

__ ::::::::::::::::в,:,::;:,..,.с- ___,,,. .,___:::::::с_

____ ,.,. ІНдЕКС 61964. Броварська друкарня Київського еблуправл~ння в справах видавництв, лІміграфіі і книжкової торrівпі вул.

КиївсJоКа, 154.

Зам. 4520-10.831'.

141 номер 1974 рік  
141 номер 1974 рік  

141 номер 1974 рік

Advertisement