Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

ДІЯ-ІІ

КРАТНІ ЄДНАНТЕСЯІ

.N9 141 (3449)

R~T.JlLT~PII­

C.J1AB 110II~

П'ЯТНИЦЯ

29

про

R'BiTo)[ ступного

ВЕРЕСНЯ

підготовку до н&>­

ве.'lИКОГО

свята

радянсь­

ких народів назвали діячі україн­

1972 р. ЦІна 2 коп.

СЬКОЇКУ.1[Ьтури об' єднании пленум llВОРЧИХ

спілок

і

товариств

рес­

публіки, ЯКИЙ відбувся 2(і верес­ ня в Києві і був присвячений 50-річчю утворення СРСР.

Ного відкрив вступним словом

РІК

ЮВІ.JIЕGВІ ного Комітету КО~ЮП&'ртії УкраїНІ! об' єднаному плеНУ~IУ.

;!

доповідями ВИСТУПИЛИ голова

правління Спілки пись.'lенників України Ю . К. Смолич, перший секретар правління Спілки кіне­ матографістів ~r:І(раїни Т. В. Лев­ чук, ГО.'lова правління Спі.'lКИ композиторів ~rкраїни А. Я. Што-

поет-академік М. П. Бажан. З ве- гаренко, керівники інших творчих

ВИДАННЯ ЗЗ-Й

ЛИКЮІ піднесенням учасники пле-

,,~"'_ _ _ _ _ _~""_ _" '_ _ _ _, ,_ _ _ _ _ _.....~~~~~~~~_

:;;l'АН БРОВАРСЬКОГ~! МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

І

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ІШІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

нуму

обрали почесну президію

в

спілок і товариств.

Про

торжество

ленінської на­

складі По.Т[ітбюро ЦК КПРС.

ціональної

ні зустріли привітання Цент.раль-

соціс:·дістичної Батьківщини, про ДQсягнення Радянської України в

Бурхливими оплесками присут-

дружбу

політики

народів

КПРС, про

нашої

великої

єдиній сім'ї братніх народів гово­

ПОЛІТИЧНІЙ ОСВІТІ­

Ос,!{ільки енономіЧНі

обхідністю сьогодення, то інаступаючий

ти має деякі свої особливості. ГаворсЯЧИ про арганlзаЦlю самого партійного нав­ чаннн, слІд сказати, що комуніс'ТИ, нні не мають середньої освіти, будуть вив­

поліl'осві·ти. .1ювати,

Одні

З

них

будуть

удосконалювати,

поглиб­

системати з ува­

т!! раніше набуті знання, інші пач­ ІІУТЬ входити в св і т п'їзнання. матеріалі­ стичного розуміння розвитну суспільних процесів, явищ, змін, що відбуваються В житті, познаЙОМЛЯТI>СЯ з нау,ковиіМ об­ гpYHTYlВaHHHM суспіль'НИХ явищ у тварах

кла·сик і в марнсизму-ленінізму, одержать з нання з основ еКОНОМ'і,чної науни, ді­

.:' наюгься

про

вимоги

СУСіПільної

прах­

ТИНИ .

НиніШНій навчальний рік· є важливим ета,пом у піД'В!lщенНі ефеНТИВНОСТі пар­ Т:іЙНОГО навчання, у виконанні постанови ЦК НПРС «Про поліпшення еіЮНОМіЧIJ10Ї освіти трудящих ». Особливістю ЙОГО в cНlcTe'Vli партійної і ком'сомольської осні­ ти є те, що початок навчання .співпадає .3 занлючним етапом в пі'д'ГОТОВці до все­ народного свята 50-РіччсЯ утворення

СРСР. Сьогодні кожна раДЯ'НlСьна ЛЮідина, ноже!! колен'тив лрагне прийти до зна­ "'1е'ННО'ГО

ювілею

;PPYH,I{O~I. честь

з

Отавши

слаlВНОЇ дати,

Гідним

трудови,м

по­

на трудову вахту на ТРYlдящі

нашою ра­

ііОНУ орга'Нlчно пов'IЯЗУЮТЬ СОЦіаЛі,стнчне ЮІа ,гання

з

головни,м и

напрямами

еlЮIIО­

міч'НОЇ політики парТії . Пройняті почут­ ТіЮf висоно'Го патріОТШJМ'У і і'Н'тернаЦ'іО­ НdЛЬНОЇ єдності, ТРУДіIВНИ:КИ дон,ла'дають всіх зусиль д·ля ДОІСТРОКОВОГО виконання державних планів другаго рону дев'ятої п'ятиріЧIНlI і ВЗЯТИХ соЦіалі'СТ\ІІЧНИ,х зобо­ в'язань.

Плануючи великі екО'наМ:ічні і софаль­ но"пол і тич-ні

.перетворення

на

дев ' яту

п'ятИРlч'ку, ХХІУ з'їзд І{ПРС приділив особлИ'ву увагу дальшому удо,с,нонален­ ню ідейно-виховної роботи в сучасних умовах. 30крема. в 3вітніІЙ даПОВі'Ді ЦН

КПРС з'ї:щу

ве .1 ИКУ

СПіраву

партії

-

в: ,ЩJначалось, що

БУДівництво

комуніЗ­

чати марнсистсько-ленінську

,металургії (,секретар О. П. Норотенко), пластмас (·секретар Г. Я . MapXO'l1Ko), фабрики

верхнього

дитячого

ні Щорса (секретар Г. О. Ганчаренко) , i ~leHi Юрова (се.кретар В. І . Глушан) , Ян

правило,

питання

вчання трудящих в цих та інших партій' них організаціях пастійна переБYlвають у

центрі

вітою вивчатимуть курс мічних

уваги.

диста, кожного .комуніста по піДвищенню ідейно-полі'тичного р1вня, створюють всі необхіІдні умови длн фДГОТОВ'НIІ і прове­ дення занять. Такий І1'і,дхід дав l\IОЖЛИ­ В'і'сть партійним організаціям виростити справжніх майстрів пропагандистсь:ного мистецтва, вміЛИХ організаторіlВ і вихо­

трудящих

мас.

Серед

них

ПРО­

па-га Н:ДІІ'СТ рruдгоспу « Руса н і в,сьюrй» О. П. ЯНЧlІцька. У Шlюлі основ марк­ сшзму-леніні'зму, нкою вона керує, з 15 слухач'lв 8 у,даРНILКИ комуністичної праці , !:J антивно ведуть агітаЦіЙНО ' ~la'COBY роботу серед Іfаселен·н·я . Творчо п'і 'дходили до вивчення ма те­ ріалу, документів ХХіУ з'їзду НПРС і ХХІУ З'ЇіЗДУ І{П України, до ,праць В. І. Леllіна пропагандисти В. М. н''1евцов з ;за·ВОIДУ порошнової металургії, Г. С. Слобод,я НЮК з Брова РСblКОГО ДОСЛіД.но­ ек'спериментальнога

заваду.

Цілеспрямовано і вали В. С. Вертегел

рова),

С.

П.

Те.іШЧУI{

ефентивно працю­ (ра~госп імені Кі­

(Ниїв.сь:на птахо­

фаБРl!'на), Л. С. Худін (фабрика верхньо­

внутрішньої

зрілості нк

людей

не'МОЖЛИIВИЙ

Я.

Гуназа,

Б.

П.

ЧеПіЖко

та

ги до удос.коналення форм і методів ді­ Я.lьності партійних, радянських, госло-

дарсьних,

профСПілкавих

та

інших

гро­

кадрі'в,

роз'витну їх і'нЩіативи

і

Вlі'ДПОВідальНОСТі.

Нині

в

районі

широко

розгортається частина

маРI{'СИlстсь-но-леНі НСЬКОЇ освіти. Адже бе.з глибоких економічних знань, без еконОМічно

мислити,

нау'ково

обгрунтовувати і вірно оцінювати ефек­ тивність прийнятих рішень не можна І{ерувати СОЦ!аЛіlстичнимвирабництвом, сприяти дальшому розширенню йога.

ЕконоМіЧНі знаннн є важливим факто­ ром у вихованні кажної людини. Вони формують у робітника, спеціаліста на­

В ЦЬО'му питанні заслуговує на увату

родного господарства, керівника позитив­

ДОС,В'іД РО'боти партійних органІ за ЦіЙ за­ водів торговельного машинобудування

ні риси діловитість, організованість, береЖЛИВіСТЬ, уміння аналізувати, об­ грунтовано приймати рішення.

(сенретар В. О . БОЛДQвкі-н), порошкової

'го·сподарств.і, в сфеРі о,світи, КУЛЬТУРИ, медицини і т. п., будуть по,глиблювати знання в теоретичних відного напрям!{у.

Нер'і:ВНИНИ

промислових

ністичної праці, муть

необхідні

нави!{и

всього

навчального

Голова

~Tp{'p

П.

-

У

і митців

рес­

СЛОВА ДОТРИМАЛИ МехаНіlза'тори 1 робітники по­ ЛЬОВИХ бригаіД радго,спу «3аво­ РИЦЬ.lШlЙ» зобов'язалися до 25 вер~сня закінчити копання нартопл і. Сівого слова дотрима­ ЛИ. Нарт'ОІПЛЯ на всіх 370 гек­ та:рах викопана. ПРОВОДIl'ТЬСН 'нагатування наеі'нної нартоплі.

про­

її вже занлали на ЗИМО'ВС рігання 11 ОО тонн.

У зв"яз!{у з підготовкою да 50-річчя утворення СРСР всю іДейно-виховну ро­ боту слід спрнмовувати на глибоне роз"нсненнн принципів марксистсьно-ле­ нінсь,кої теарії, паложень нашої партії питанню,

Mil,ficTpiB

каН;1l1дат

(РАТАУ).

інreрнаЦіоналістами.

національнаму

Ради

ЛЯШІ,О,

IІУU:ІіIШ 3 ТРУДЯЩlL:ІІИ Києва .

явищ суспільного життя, ростити молодь

по

О.

;Jустріч літераторів

сус­ пільними процесами, всЬм соціалістич­ ним вирабництвам. Не менш важливі вимоги СТОсЯТЬ перед комуністами у справі вихаваннн молодо­

організацію

~'країни,

'ІУ пz..ртії В. М. ЦиБУЛЬІ(О . ПіСJUI пленуму в Палац і КУЛЬ­ тури «Україна» відбу.lася творча

набувати­

Молодь

що

перший секретар КИЇВСЬІ;ОГО обко­

управління

го підростаючаго поколіннн.

те,

члени Подітбюро ЦК КП України,

ш!{олах !{аму­

трудівни!{и

плеНУ:'IУ

про

щерБицыи,' чден Політбюро ЦК КП ~!'країни, Голова ПреЗИі\ії Верховної Ради УРСР І . С. Гру­ шецький, член Політбюро ЦК КП

піIДПРИЄ'.МСТВ,

в народних унtверситетах,

громадський

збе­

П. ЖИГАЛО, кореспондент.

ЗАЛУЖЕННЯ ЛУКІВ

розкривати

Пі ;двищення ЛРОДУ:І\тиВ'ності ху!доби немислиме без Мlі ЦНОї Ін армової бази. Тому в ра!дгосп і « РусаН'і ВСЬЮJJЙ» продовжується

велич торжества ленінсЬІЮЇ національної ПОJIlі1'ИКИ, її всесвітньо-історичне значен­ ня длн развитку світоваго суспільного

процесу. НеоБХ'ідно домогтисн того, щаб вся робота партійних організацій і тру­ дових колективів спринла формуванню

наТРОіМаід·ження

кормів,

зо;крема

·соновитих. ПоліпшуEJ'\Ю ЛУІШ. Вже залужено ТИМОФ; ЇВІ!Ю!О 50 геКlтар і в . В наСТУІГНО\IУ роЦ'і на 200 гектарах з'аплав!! Тру6ешз

інтернаціональної свідомості, рис радян­ ського патріотизму, дружби, почуття гасподаря у всіх трудящих . Це антиві­ зуватимеіх участь у комуністичному будівництві.

по'Сіє:мо сум і ш вики і вівса, а піеля випасання площу залуаш­

~IO

Л. ШЕЛЕСТ, секретар міського комітету КП Ук­

багаторічними травами. В. БЕКЕР, головний агроном.

раїнн.

1=================================== На XXVII необхідність виключити за­ стосування силн з мІждер­

нІстр

зброї та її нагромадження радикально змінилн уявлен­ ня про наслідки, я,кІ можуть мати для народІв воєнні кон­

за,кордонннх

справ

В мІжнародній обстановцІ, яка складається, сказав вІн, ООН повннна докластн но­ внх зуснль до того, щоб спрняти розв'язанию гострнх

ЧерН'іТі'ВСМ\а область. Дояр колгоспу-племза,воду імені Фрунзе НІжинського району Назимир Малицький з поча'т­ закрі·плених за НИМ

На фото: Назимир Малнцький діЛИТI>СЯ досвідом сваєї (ФОТОХРОНіJ{а

PNfAY).

Генеральної Асамблеї ООН

Нью-Порк. (ТАРС). 26 ве­ ресня на пленарному засІдан­ ні ХХУІІ сесії Генеральної Асамблеї ООН внступнв МІ­ СРСР А. А. Громнко.

роботи.

. відпо­

радгоспів і птахафабри!{, будівельних аргані,зац,Iй, установ, головні енономісти продовжуватимуть навчаннн в райанній школі партійного активу. у тісному зв'язку йде розвитон масо­ вої пропаганди е!{ономічних, педагогІч­ них, юридичних, медичних та інших сус­ пільних знань. Оволодіваючи знанннми

о оо

14

семінарах

у райані діятиме факультет Ниївсьно­ го університету марксизму-леніНіЗМу.

eeell

ку цього року надаї,в від кожної з корів по 5070 кілаграМів ,молока.

в

ти, бути і,дейним натхненнико, м і ви'ха· вателем у великій справІ оволодівання марнсистсько-лені:нською теорією, вчити по-науновому правильно підходити до

ум і ння

ХОl ванlf,Я.

зайняті

сільсь!{ому .

Масштаби завда·нь, нанреслених ХХІУ з'ї·.lДОМ НПРС, ставлять серйозні вимо-

ВИХОДЯЧИ із р : шень партії , вимог Центрального І{ОМ'l,тету КПРС, партійНі організації раіЙОНУ в МИНУ_'Іому навчаль· ному році ЗДіЙСНИЛИ праКТИЧНlі заходи, спрямовані на розвиток трудової і ПО.'І1тичної а:Н'ТивнО'сті, соціалі,стичної СВі,До­ мості трудящих , лосилення патріотично­ го, інтернаЦ'іанального і мора .1ЬНОГО ни­

освітою,

будівництві,

цесу в системі !{омсомольської палітоСВі­

економічне на·вчання -снладова

бази.

вищою

ну

В.

він і без відповідної матеріа.lьно-технІч­ ної

з

іНШі.

фіlкації

неможливий,

СлухаЧі

промисловості,

:l-ШЧ,

ма:Д'ських ор,ганізаЦій, піідвищення квалі­

I{О(\lуні,НI

се­

го дитіЯЧОГО трикотажу), пропагандисти комсомольської політосвіти І. Я. Нузь­

ного ІЮГО

св:,домості,

«Основ еноно­

Номуністи-!{ерівнини

наше завтра, а тому треба її ідейно за­ гартовувати. Всім партІйним організа­ ціям потрібно щоденно дбати про висо­

му не.можливо рухати впереlД без всебіч­

РОЗВИ:111\У самої ЛЮДИНИ. Бе;з ви1со­ рі,вніЯ ку,лnrури, освіти, суспільної

знань».

Учасники ду~и;а~1И

~rчасники пленуму одностайно прийняли віт&дьні листи ЦК КПРС, Президії Верховної Ради і Раді MiH;C'J1piB СРСР, ЦК КП України, Президії Верховної Ради і Раді Міністрів ~! PCP. У роботі пленуму взяли участь чден По.'1ітбюро ЦК КПРС, перший C~KpeTap ЦК КП України В. В.

редньої лан!{и будуть вивчати «Основи економіки і упра'вління виробництвом».

Партійні комітети, бюро сш::тема'тично ІКОНТРОЛЮЮТЬ роботу кожного пропаган­

вателів

в

енонО!мії СОЦllалізму, наунового номунlз­ му. Номунlсти-робіТНи!{и З середньою ос­

на­

кінематографісти, майстри сцени,

зроблено і що ще треба зробити творчій інтелігенції республіки для виконання постанови ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річ­ чя утворення Союзу радянсыихx Соціалістичних Республік».

нізму пО' вивченню іС1'ор1і НПРС, політ­

1, ,N'Q 2.

політичного

обмінялись

нов енономічни,х знань і матеріалів до 50-річчя утворення СРСР; комуністи з середньою осв·ітою будуть підвищувати :знання В школах основ марнсизму-леНі­

трикотажу

і і

журна.Т[істи.

початкових політш!{олах по вивченню ос­

(секретар Є. Х. НУ:ШМИЧ), радгоспів іме­

БроваРСЬil\ИХ сеРЕlДніх шкіЛ ,М

теор.ію

письменники і художники,

композитори архітектори

навчальний рі!{ в систеМі партійної осві­

НЕО С Л А Б Н уу В А Г У 2 жовтня НОіМуністи ПРОl\1\ІіСЛОВИіХ під­ приємств, буідОВ, транспорту, радгаспів і птахофабрик, уеганов, інтелігенція ра­ йону присту,п'лять до занять в системі

рили

знання стали не­

жавних

арсеналІ

відносин.

держав

Поява

в

ядерної

флІкти. Для того, щоб уник­ нутн ядерної катастрофи,

донних справ СРСР, ський Союз вніс

ХХУІІ

незастосування сили народннх рону

відносинах

навічно

в між­ І

забо­

застосування

ядерної зброї».

C~TЬ ц.!єї пропозицІї поля­ гає

міжнародннх проблем. Радян­

р.одного закону

бачає

ський Союз

застосування сили

далІ вноснтиме

Гёнеральн о ї

Асамблеї ООН питання «Про

слІд звестн на рівень мІжна­ вІдмову вІд

сесії

Радян­

на розгляд

втому,

що

вІдмову

вона

перед­

держав

від

в мІжна­

будь-акого застосування сили

свІй вклад у справу бороть­

родних вІдиосинах. І одночас­

бн за мнр І за перетвор.ення

но заборонити

для врегулювання міжна­ родних спорІв, включаючи

ООН в ще ефективнішнй Ін­

ядерної зброї.

струмент

Виходячи з цих міркувань, продовжував . Міністр закор-

А. А.

1

миру.

Громико підкреслив

застосувания

ви'користання як ядерної зброї, так і тих видІв озбро­ єнь, якІ прийнято називати звичайними.


НАШ РАИОН змагається з Корсунь-Шевченків-

Корсунь-Шевченківський вер­ с татобудівний з авод іл.t. Бог­ дана ХмеЛЬН1ЩЬКО<>О. Зараз тут

ським районом Черкаської області . Про слав­ не минуле, світле сьогодення, про трудові звершен­ ІІЯ робіТlІиків, колгоспників, спеціалістів народного господарства Надросянського .краю, присвячені 50-річчю утворення СРСР, розповідається 8 сього­

.1уVодовбально го гори зонтально-

дніШIlЬОМУ номері нашої газети. Матеріали підготовлені редакцією корсунь-шев­ ченківської раііонної газети «Ленінським шляхом».

СеАІен

.1акіНllУЄТЬСЯ

ОСВОf;ННЯ

IІmіндельного верстата

новог()

Аюделі

5123. Н а фото: слюсар-складальник Антонович

Печєнснко

за складаННЯАt нового верстата.

ФОТО А. Дсндорфа.

ЗМАГ АННЮ - ШИРИТИСЬ Зараз життя трудІвників міста і села пІд­ порядковане єдиН1й меті

-

успІшно виконати

завдання другого року п'ятирІчки, гІдно вІд­ значити 50-рІччя утворення <..:оюзу РСР. ПІднесенню виробничої активності трудящих

Корсунь-Шевченківського району сприяє со­ ціалістичне змагання з Броварськнм районом, що нині набрало особливо широкого розмаху. Корсунь-Шевченківський район ро:жинувся по обидва боки мальовиичої річки Рось, на я,кій споруджено дві гідроелектростанції. Тери­ торія його 0,9 тисячі квадратних кіломет­ рів, населення 68,5 тисячі чоловік, з них 45,8 тисячі - сільського.

В економіці провідне Micц.~ належить сіль­ ськом,у господарству: в районі є 24 колгоспи. Діють 34 промислових підприємства. Серед них верстатобудівний, авторемонтний, ме­

ханічний, два цу,крових заводи, швейна та ба­ вовняна прядильно-ткацька фабрики, масло­ завод та інші. Функціонують педагогічне та

медичне училища, музична школа, два ПІЮФ­ техучнлища, 53 загальноосвітніх, в т. ч . 15 се­ редніх шкіл, тощо. Наш район багатий на події історнчного ми­ иулого. Тут У році селянсько-ко.зацьке

1648

вІйсько пІд проводом Богдана Хмельницьког<.. вщент розгромило відБІрнІ війська

ПОЛЬСЬКОl

шляхти, захопивши в полон гетьманІв М . По­ тоцького та М. Ка.1ИНОВСЬКОГО. ЦЯ битва мала велике значення для дальшого пошнрення на­

цІонально-визвольної

боротьби

україНСЬ'КОГО

ще складнішІ завдания. Як же вони викону­ ються? Минулий рl'К був досить результативним. Особливо порадувалн підсумкн н сіЛЬСЬКОl\lУ господарстві. Колгоспи району зібрали в се­ редньому по 29,5 центнера зернових, в тому числі по 36,5 центнера озимої пшениці, по 306 центнерів - цукрових буряків з 'кожного гектара. Успішно виконано завдання і в га­ лузі тваринннцтва. Досягши Внсоких рубеЖів у рільннцтві, хлі­

бороби чнмало зробили, щоб закрІпити успіхи. Під ознмі і ярі посіви більше внесено добрив, старанно проведено сів бу і догляд за посіва1t1Н. Це й обумовило, що за несприятливих погодних умов цього року 'колгоспи Зібрали з кожного гектара по 26,4 центнера зернових, в тому числі озимої пшениці по 30 ~HTHepiB. Це дало змогу засипатн в державні засі,ки 15.400 тонн хліба (без к.укурудзи). Тепер. зусилля трудівни,ків колгоспів спря­ мованІ на те, щоб якнайшвидше зІбрати куку­ рудзу, цукрові буряки, соняшни'к, своєчасно пІдняти зяб. У центрІ уваги колгоспів пІдвищення продуктивності громадської х~доби. Це завдан­ ня внрlшується, передусім, шляхом поліпшеи­ ня 'Ifot)PMOBOЇ бази. Вже зараз на корову заго­ товлено по 6 тонн силосу та 1,2 тонни сlнажу, що значно більше, нІж торік. ТисячІ тонн си­ лосу господарства додатково за,кладуть Із ку­ кур,удзиння та гички буря,кІв, які зараз зби­

народу П(lO'l'И чужоземних поневолювачів.

рають.

Золотою сторінкою в літопис Великої Вlт­ чнзняної вІйни ввІйшла Корсунь-Шевченків­

цію

ська чено

битва. і

На

повністю

території

району

розгромлено

було

велике

ото­

угрупо­

вання нІмец.:,ко-фашистських вІйськ 10 ди­ візій і одна мотобригада. На землі корсун­ ській знайшлн свІй безславний кінець 55 ти­ сяч гІтлерівців, 18.200 взято в полон.

Трудящі району свято шанують і оберігають пам · ять героїв битви, синІв і дочок багатона­ цІональної ВІтчизни, якІ, не шкодуючн життя,

визволяли рІдну землю від ненависних загарб­ никІв. На честь цІєї знаменної події у мІстІ вІдкрито

музей

історІї

Корсунь-Шевченкlв­

ськоІ битви, на місцях боїв побудовано мемо­

рІальний комплекс. На цьому багатом,у

істо­

РИЧНОМУ матеріалі вчиться І виховується моло­

де поколІння в дусІ радянського патрІотизму, вІдданості комунlстичннм ідеалам.

Трудящі району не шкодують сил щоб множити

трудову

славу.

і праці,

3а роки

мину­

лої, восьмої, п'ятирlчкн В місті й на селі зроб­

лено чимало по дальшому розвитку всІх галу­

зеЙ народного господарства. Вдвічі зріс обсяг промислового виробництва, набагато підвищи­ лась врожайність колгоспних полІв, БІльш про­ дуктивними стали тварннницькl ферми.

Нова п'ятирічка поставила перед партlйни­ ~ІИ

органlзац,tями І

2

всІма

с:тор.

трудящими

району

Якщо говорити про виробиицтво та реалІза­ продукцІІ ферм, то й тут справи непога­

ні. На 1 вересня річне завдання по продажу молока виконано на 69,2 процеНТа, а м'ясlt­ на 67,5 процента, яєць на 90,8 проц., вов­ нн - на 108,9 проц. Молока продано держа­ ві на 3 тисячі центнерів БІльше, нІж торІк на цей час. Зараз у раЙ'8ні йде діяльна пІдготовка до 50-рІччя утворення СРСР. Проводяться дні

віДГУ'Рl\оті~ШI! гро­ Ф РОНТ, МОВИЦЯМИ, ВІДІ:ОТИВСЯ на

ні

І1fJ .'] Я

д()вк()ла

P~ЦII над ниі'!и П():lбип.увались, Ш:l1IЦЯМИ ,

піВНЮI

;Іа С І;И і1

НОВЕ ЖИ'l"JШ

:!

від

Н:-І С ;ННЯ.

ветер­

хлібороба

На коJlГОСП­

НЮIУ д'ворі K:.lbl\a старих трак­ то.рів, щ() ще до війни не один рік у роботі бу:ІИ. Оглянув Їх

емтеесівський механік Григо­ рій Іванович І10РТЯНКО та й СІіРУШНО

-

похитав

:l

\lOihHr" .

гол()вою:

чотирьох два ;j·роБИТIІ

Та кого

по с адити на

НІ!';'!

Питання

ні Т,укая, з яким ось уже шІстнадцять років підтримуються творчІ зв'язки. Готуючись до знаменної дати, працівники промисловості й

ченківського райкому паJll1'lї.

r,ll!-

ШРЮlmш ,

чеl;а,lа

ПЮlож і ть

Корсунь-Шев­

)!ОВ

БОІ'!) порубцьоваві. Але :!еЩIJI жи.lа і

на

перший секретар

.тJ f'ihаш!

мертві, до тог() бомби та с на­

ставннки різннх національностей, ТРУДЯЩі широко зиайомляться з досягненнями братнІх

накреслені ХХІV з'їздом КПРС і ХХІV з'їздом КП УкраУни. І. БОНДАРЧУК,

с е ла

це

не

ранок

в

душу

давало

Ганни

спокою.

відшукала

А

механіка

в ~TC: - Я на трактор сяду. До­ тільки

вивчитись,-­

попросила .

Отак і ПОЧ(lJIась трудСІВ" б;о­ графі я Ганни Г()ргули, тракто­

рисТІШ ;j 1'()J1ГОСПУ імені Кіро­ ва. Ці.lісінькиЙ д е нь біля ста­ рих

машин

а ввечері

-

ВОРОЖИ,іі3,

минуло

п()цікавитесь

;кінки і ще діди.

::;ша,l() ,

сільського господарства . все роБЛЯТь для того, щоб достр.оково справитися із завданнями другого року п'ятирічки. tIeMae сумніву, що соціалістичне змагання, яке все ширше розгорається між трудящими Корсунь-Шевченківського і Броварського ра­ йонів, допоможе успішно виконати завдання,

Відтоді

чверть

.'Ііття. І коли ВИ

«тридцятьчетві-РІШ». А в одні діти ilИШИЛИСЬ та

cC.li

НіІіО.тІИ їй не забути першої св()єї борозни.

Деtь там, біля кор­

:laxiiI.

дону, колишні селищанськ.і трактористи ВОДИЛИ в бій гріз~

союзних республік, на я,кнх виступають пред­

народів. Недавно делегацІя ,колгоспу імені М. Щорса вІдвідала татарський колгосп іме­

ГЕРОЇНІ

ЗІРКИ

Mrp:ma,

:lа ІШИЖІіУ. Не Ді)

.'Іюдьми,

то

з

Ганну

lІаИбі .lьше

перших

Г()ргулу .

всіх колгоспних гектарів УМОВ­

~[exaHї~aTopiB

ної

сто­

С~лищі

праць ;)витими одною

ЇЇ,

H,:JB}'Tb

в

ораш\и має.

А учнів тих

:J-під її легкої руки вийшло! В бригаді, рахуйте, всі її « хрещеНИlill » . Микола Яковен­ ко

нині

закінчує

сільськогос­

подар с ьку академію, а почав опановувати Х,lіборобську на­

уку під опікою Г&нни Іванів­ ни. А Леоніду Сидоренку дня­ ми

д,ругий

... За це

розряд

ПРИСВОЇ,ііи.

око ;шцею, неначе сон­

промені

роз с ипало,

розб:г­

.1ПСЬ по полю валки золотавої пшениці. І на жнивах жінка в передовика'{ ходила . Організу­ ваЛИ з чоловіком «сімейний» еІ,іпаж. Він комбг.'Йнер, во­ на ПОlwічник. З МО,ііодими змагались, перед вели. На аг­ регаті

-

мереживо

котрі розповідають

зірочок,

про обмо­

лочені гектари хліба. На них неначе падає відблиск Золотої і!ірки

Героя

Праці,

якою

Соціалістичної її

наг()роди,ііИ

партія і уряд. С. БОНДАРЕНКО, агроном

колгоспу Імені

Кірова .

досвітків було д і вчині ...

Збирання потокови ,н АlетодОАl I{уКрО8их буряків у колгОGllі

Калініна. ЯК тільки площа звільняється, Аtеханізатори відразу ніАtaЮТЬ зяб.

П'ятниця,

;.мен;

під­

Фото А. Дендорфа .

29

вересня

1972

рор


цент,неру ячменю. А наші плани на най­ ,ближчі три роки довес'ти врожай­ н,;,сть О:lИМОЇ пшениці до 40-45 цеН'l'не­ рІв з ГВЮ<ljра. Це ЦіЛ'КОМ реаlЛЬНО, адже в 1971 році ми ,мали по 41 цеНТІнеру

о СІНЬ тче на деревах позолоту, пустіють

ще

З0всі'М

недавно

зелені,

жовті, брунатні поля. НеПQМ i''l'HO , по вІ,н­ ця ваповнені працею, збігають дні, на­ ближаєт!>ся до кі'нця ,і другий рік дев'я­ тої п'нтиріЧltи. Неза'баром підрахуємо: ЧИ:VІ бага'ті, чого пристаралися. Хоча дечим і зараз наші 1\ОЛГОСПНИЮI МОЖУТЬ похвалитися. Ну, хоча б тим, що у нинішній рі'к, ян і Ів попередні, ЗlНа'~но підвищено врожайність зврнових. За не­ с<п:рият ливої

ЗИМИ

і

.не

надто

пшениці.

Да.lьшиіі ,крок вперед зроблять цьо'ГО рону і наші тваринники. Про це Сівід­ чать резушпати роботи за 8 місяців.

дівався.

«Іллічіlвnа»

центнера

з

.ВИідала

гектара,

по

"Р ОДИ Н

52,4 -

«Прибой»

по

«Кавназ» (якого, до речі, посіяли 'торіп 55 процентів від у,сієї площі ози­ "!оЇ пшенwці) понад 40 центнері,в 3

59,3,

Малана

100

Не варто дума'ти, що це випадок, гра природи. Це наслідо!{ дбайливого став­ до

землі,

творчого

застосування

Іпередової аГ,ротехніки .вирощування Пlше­ Нlщі, наополе·гливос'ті і прац'Ьовитості на­

ших

хліборобів.

Адже

сіяли

доях

пшеницю,

:за

я!{і,стю

Пі,ДГОТОВ!{И

ріллі,

'сі,вби. Саме тому і в неоприятливі ,рони у

нас

зернові

родять добре.

Цього .'1іта ми одержали по нери

жита

й

Б УДЩЮН

BOJIl

гороху ,з

-КУЛЬТУРИ

запоВ'нювали

гектара,

поТРУ­

:Ціівннки. Доярки заЙіняли пе­ ре,д;ні два ряди. В центрі їх уваги Ярина Сабаль. Здаєть­ ся, зовсім недавно бігала Яринка до шноли, а тепер :Vlайстер високих надоїв. Бу­ :Іа

вона

делегатом

третього

Всесоюзного з'ї'зду колгосп­ :НlІнів. НомуНіСТИ одностайно прнйняли її в члеНIІ НПРС. А он ра,:зом з дружиною СIf!дИТЬ ФYJражир Інокентііі Рукусуєв. І .по 'тому, ян теп­ ло і щиро ві:тають,ся з ни:>! .'1ЮДИ, відчувається: люблять і поважають його в ce:Ji.

Вперше ІНОКСJ-Ній ПОЯВІІ,ВСЯ 'в Сухинах pml1i'B з дес.ять

ЄДИНА

:w.r ~ s:c

С І TO~IY.

ЗаГ і'тувала

дружина,

з

я,кою

молода ОДРУЖИВСЯ

на ціЛlІні, переїхати на Ук­ раїІНУ. Щиро і ,дружнозуст­ ріли його мої односельці. Розуміючи, що нелегко :',викнути

до

но,вого

були особливо чуйні

місця,

і уваж­

ні.

Бур,я:т з

Інокентій

діда-п,радlда

Рунсуєв

тваринник,

І в нас доручили йо,му худо­ бу ДОГЛJщаТIІ, Всю душу вкладає ві,н у ,роботу. І в то­ му,

що

,наш

кол,госп

імені

Дими'т'рова достроково справ­ ляється з СВОЇ'МИ за:в,да,ннями по продажу молока і м'яса державі, є частна Пlраці ї!

Інокентія. Недарма його ім' я занесено на колгоспну Дош­ ну

пошани.

'в оточенні друзів, та:ких же шофеРіІВ, як і сам, до будинку кулиури заВітав Володимир Пі,nу,н. Народив­ ся,

виріс,

здобув

п.рофеСіЮ

у Білорусії, а працювати до­ вело,ея

в

українськомуселЧ.

Швидко віIД,чу,в с,ебе тут, як B:ДO~la, так доброзичливо по­ стаВИЛІDСЯ

до

нього

lса,м охоче ДіЛИВ,ся своїми

знаннями,

люди.

з

ними

доевідом.

Уважно слухає допоJtідь голови колгоспу Гультаїд Мурмуха'медова, То ствердно хитне

головою,

'ШСЬ

3

на

хвилину

думкою

видно,

У

погоджую­

промовця,

зважуючи

Сухинах

то

замислиться,

дочка

по,чуте.

Башкирії

tПіз'нала щастя: стала маті­ р'ю, знайшла справжніх дру­

зів.

Раптом

загинув

її

горе: ЧОЛОВіlК,

,,досягнення

в

га,лузі

Гу,льтаї,д відчула, які щирі друзі довкола. Підтримували в найтяжчу хвилину, не да­ ли

плеМі'ННОї

зневіритися

в

рідне село від німецько-фашист­ ських загарбників. Жінки і стаР!l­

силах,

за

-

останні

теж

роки

не

рідність.

дцять легкових автомобілів ,власно,сті наші колгоспники. дивно,

адже

оплата

радянським

ки, навіть

в

виросла

з

коп.

2

!{рб.

70

Идучи :наЗУ'стріч

коп.

ДО

3

гос­

Після боїв село лежало в згари­

щах і руїнах. Та квітчани виявu­

ли зразки самовідданої праці і. в

славному святу ра­ УТlВорен­

мирному труді. Було швидко вІд­

го,спу «Родина» примножують свої зу­ силля, щоб гідно зу,сТ\рі,ти ювілей. 1_ ОСОВИЧ, голова колгоспу «Родииа».

. імені Орджонікідзе. Виросли тва­

дянського

-

народу

50-річчю

будовано

ня СРСР, трудівнИіКИ зарічанського ІЮЛ­

МУЗЕЙ KOPCYHb-ШЕВЧЕНКІВСЬКО'( БИТВИ

тячий заклад.

За мужність і геРОЇЗJlt, вияв.!ені. житеЛЯhlи села під час І3еликОІ

Вітчизняної війни,

до­

за успіхи, до­

сягнуті у відбудові і ро.звитку колгоспного виробництва, та в

зв'язку з 25-рі'IЧЯАt /(орсунь -Шев: ченківської битви Указом П резид!l Нерховної Ради ~IKpaiHCbKoi f!(~P від /4 лютою /969 року село КвІТ­

ки

нагороджено

Почесною

"РlНЮ­

тою_

У ЦЬ0А1У селі народився . і жив

український КОАтазитор К. Г. Сте­ ценко. Звідси він піиюв у світ, щоб

в один

-

колгоспу

будинок, чудовий дошкіЛЬflUй cJ/L-

Гультаїд

Допоможемо, голос

господарство

ринницьке Аlістечко, майстерні, че­ пурні будинки, обсаджені фру/ао­ вими садами. Збудовано торго­ вельний центр, aahliHicTpaTUBHIJa

ростуть.

Трудно,

діти копали окопи, ро­

госпники.

крб.

ло'могли оволодіти профе­ сією буря:ковода . Немає то­ ,го ДНЯ, щоб до неї не наві­ ідувалися то ланкова Ната­ лія Ма,ксимен.ко, то сусідна, то депу,тат ,сільської Ращи. Під,наза.1И: треба за споруд­ ження нової хати братися, :Цlіrrи

захищати

паси і продукти, ЯК не шалеНІли окупанти, ім не вдалося прорвати оборону, яку триАtали воі.·ни і кол­

мають у й не

Це

людино-дня

військаJ\!

били укріплення, підносили БОЄf!{JU­

Три­

подарстві тіЛI>КИ за п'ять останніх рОКів

чис-

-

ваний населений пункт, один з ча­ рівних куточків J(орсунь-Ш евчен­ ківщини. /(вітки відО,lІі ратни.+tИ і трудовими подвигами. у пам'ятні дні лютого /944 ро­ ку, під час /(орсунь-Ш евченків­ ської битви, майже всі жителі се­ ла вийшли допомагати регуЛЯрНШI

лодильнИJКИ

роботи

се­

покрасиві­

колгоспу,

50

(80 процентів КОІрі'В у КОЛГО'СПі

31

по

на

Сільсь'когосподарських центнерів більше, НіЖ

молока.

внести великий вклад у розвuток украінської МУЗИ'LНої культури.

друзі.

будівля.

В будuнку школи, де навчався .Ки­

І\ОЛГОСІП Вlvділив лісомате­ ріал, шифер. Часто збираю­ ТІ>СЯ друзі, сусіди; і кипить

рило Г fJlIюровuч, відкр"то ного АlузеЙ. Поруч naJ1' ятнш, KOJi/lO-

праця.

J(ОРСУЮІ-Ш евЧl'нківської

ІзводитьС'я

нині

Незабаром

виросте,

еромадою,

осел,я ,ДЛП

зве!Дена

ун,раїнської

уродженки

Зllторові. У селі

БаШlщрії.

Як і ,за'вжди, на зборах щось нотує в записник Лю­ бов Оленсіївна Бакалі'на. Знадоблятьс,янаведені в до­ по,віДії ,цифри, фанти у бесі­

всіх односельчан,

ф,

шею.

І

то

коли

знову

іЦЯ'НlСblНОГО

не

на­

Радоща'ми ся

і

і

планами,

не­

,задумами

труд ін НИlЮf

з

Ради

оновив.с,я,

ділять­

ДOO~~

c~и~~

по­

ма/дою

,відзначають

твою

працю, тв1!й XJ1!60р06сьний тала,нт. А оволодіти ним ро­ Сі'ЯНИНу В. Ні!{,олаєву допо­ могли його вірні побра'тИіМИ

з

унраїнські якими

механі'затори,

уже

не

один

рік

плі'ч-оспліч .трудиться в одній тракторній бригаді .

Дивлюоя переповнює

зі,в

моїх,

в

зал. І серце

радість

за

дру­

членів!{олгоспу

Димит,рова, синів І дочок нашої багатонаціональної ВІтчизни, яні живуть єдиною ,родиною, зводять дову КО'МУ'нізму.

світлу

бу­

І. ГОРБЕНКО,

т:ра.н'то­

секретар парторг анІ зацІї

колгоспу

Імеиl

Димит­

П'ятниця,

н І НА ОДИН ДВНЬ не при­ пиняєть,ся людський потік

патріотизму в .підростаючого па­ ноління.

до ,мУ'зею 'історії Норсунь-Шев­ ченкі:ВСЬІ!{Ої БИ'т,ви.З по'ча'1КУ року Йа.говже в1дві 'даІТ!О понад

У десяти залах музею е,кспо­ нуютьоя 'тисячі байо,вих релін­ Івій учасників велИlКОЇ биТ'ви.

Ві'Сі'МДесят ІТИСНЧ чоловік.

За

.

29

вересня

1972

Вони

визволення

Ше.вчеНlКОВОГО

l!'дУТЬ і їдуть сюди, щоб ВКЛОlНи­

нраю

Т!.іС,Я

билися рОСіянИІН Абрамцев і ук­ раїнець Сергієнко, казах Бе­ гаЛЬДі'но'в ,і грузин ЧіКО1Jа'ні, ,мо,рдвин Ноняшкін і білорус

С'вітлій

пам ',ят і

тих, хто

в

грізні дні ,сіЧНіЯ-ЛЮ1'О'ГО 1944 ро­ InУ влаШТYlвав гітлерівцнм «Ота­ ,'1іигра,д на дНіпрі », оточивши і

знищивши

ІВОРОЖИХ дивізій,

10

ОД' ну мотобри.гаду і ніль,ка ар­ тилері,йсь,них, танкових та інже­ нерних

'ся

у

га'н,ди

і,снуваlННЯ

справжній

тичного

року

у

і

над

ц€ит.р

по

О

Я'кі

і за

муж:ність і вііЦвагу, цроявле:ні в

його гост,ями були колишні пар-

центр

переваг

ладу

Бухтулоs

Шайхутдінов,

вихо·ванню

ро­

перетворив­

ратних подвигі'в

Іних ,вої'ІОв

ЗаєвсьіКИЙ, чуваш башкир

капіталістич­

1945

ну за ІрішеНІНЯМ ЦН партії і уряду !респу6ЛіlКИ, 'музей за 'РО­ ки свого

від окупантів пліч-о-пліч

цій битві, Сlта,ли Героями Радян­ СblКОГО Союзу. , Все частіше Ві'ДВіДУЮТЬ му­ зей учаснИlКИ би1'SИ. Тут побу­ ва'ли колишній ,командуючий Дjрутим УкраїНСЬКИМ фРОIНТОМ Маршал Радянського Союзу І. С. HOIНЄB, . льотчик.,кос'монавт Г. Т. Береговий. Цими. ДНЯ!МИ

частин.

.створений у липні

ним,

рова.

зміцнів

На,дросянсь­

В Корсунь-ШевчеННіВСЬКОМУ, Стебле.ві, Ше.ндерів,цї, Комарів­

радить.

Бачу, Я<К задоволено по­ с.міхається В1нтор Ніколаєв, бо Ліри Єі\1Н О , коли перед гро­

тому

ют,й Iк,раЙ. Там, де :колись гри­ мі 'ли бої, щедро РОДИТЬ ХЛііб, цвітуть сади, Р'озни/нулись за­ можні ,колеНТIІВlні господаlРст'ва.

Любов'ю

зав,жди допоможе,

рокі,в

са Шевченна і Богдана Х,мель­ НИІЦЬ'КОГО. В по.воєнну добу

Олексіївною. Знають, що 'ко­ M~kffia,

в1 'Сі'м

стихла нанона"ца на ,землі Тара­

хвалят!>ся.

вдачами

КОМaJндуванlНЯ.

Двадцять

листоно­

люди

ІІЛАХА,

Л3lментери Санмьєв, Смирнов і Кузнєцов, яні вручали номан­ ду ванн 10 оточеного ворожого угруловаНlНIЯ УЛЬТИ1матум Ра­

вже не­

стала

50-річчя

·tIШllШllіIIIUIШUUUlІІlШIIllШIIIIIUIIІІIIIIIIII

:цаЛI>Н~ШИХ ділянках виробни­

А ,зараз,

які нині з nід­

голова виконкому КвІтчаи­ ської сlльськоІ Ради депу­ татІв трудящих.

серед колгоспників. Зразу ж []о В'ійні, демобілізувавшись з РаДЯ.!І1СI>КОї Ар.мії, приї-ха­ ла разом 'з чолові,ном Федо­ .ром Іллічем Томіленком ро­ Сl:янка Ба,каліна в Сухини. Працювала на найвідпові­

моло.да,

філіал. JlІузи'/ноt

несеННЯА! готуються до утворення Союзу РСР.

дах, Я<кі вона за ДОРУ'IelННЯМ парТі'Й'НОГО бюро .проводить

цтва.

ПfJatjЮЄ

школи i.~leHi К. Г. СТL'цuю,а, в lIlколі нав'юються діти хліборобів, Висока культура і достаток квіт­ чан ре.зультат невтомної праці

КОЛГОСПНИці,

трагічно

рист Володимир. А Іна РYlках малолі'тні син і дочка. І тут

о

цент­

24

цен,тнерів

/(вітки. Звичайне українське

ло, великий і красивий, впорядко­

шали, стали більш ВПО,рндконаними. Цегляні будинки, як правило, добре об­ ставлені. Майже в !{ОЖlній сім'ї телеві­ зор, Газові плити, пральні машини, хо­

ду

М'яса у нинішньому році ,вироблено по 86 центнерів на 100 гектарів угі 'дЬ. що на 15 центнерів більше, ніж торік за 8 місяців. ці цифри яскраво свідчать про наші

я'к і завжди, по кращих поп~редниках, грунт щедро заправляли добривами, стежили

414

bl"

угідь, торl!\ за відповідний період. На 90 кі­ логра'мів зріс надій на К()ІРОВУ: за цього­ річні вісім місяців одержано його по 2521 кіло,граму. А взагалі нолгосп уже давно подо,лаlВ тритисячний рубіЖ по на­

гектара.

лення

виробили по

гектарів що на 25

І КВІТЧАНИ

шимо. Норів до кінця п'ятирічки мати­ мемо ло 19 на 100 гентарів угідь на 2 більше, ,ніж тепер. До,сягненнrя КОЛГОС,ПУ, зрозуміло, по­ зитивно Відби.ваЮТЬСіЯ на добробуТі на­ ших ТРУДі,ВНИКіВ. Села Заріччя, Мико­ лаївна, СКЛІ:Іменцї, що ВХОД,Я'ТЬ до скла­

П'ЯТИРІЧКА

ласкавої

вес'ни мн ,все ж одержа,липо 32,3 цент­ н<~pa зернових ~) .гектара. А деякі сорти пшениЦі вродили так, ян ніхто й не спо­

КВІТКИ

ТОІпорідні симентали), зміцнення кормо­ вої бази тваринницт,ва, поліпшення умов у,тримання худоби. У дев'ятій п',ятирі'Щі твариНlНИКИ взя­ ли твердий ,курс на збільшення виробни­ цтва молона і м'яса шляхом підвищен­ ня пр О'ДУ,ЮиВ'НОСті худоби. Це основний напрям, хоча й поголів'я та!{ож збіль­

пропа­

радянсь­

СОЦіаЛіС­

НОВЕ ЖИТТЯ

6)

------~----------------~---------

Ці, де точи'лися найбільш жо,р­ СТОКі бої, вдячні нащад'Ки ст;во­ рили

меморіали

на

честь

вій­

ськових з 'є;дн<з'Нь , яні найбlільш ВіlДзначиЛlЮЯ ІВ операЦії.

. ... Незачиняються

двері 'му­

зею історії Корсунь- Шевче,ННів­ сьної битви. йдуть і й"цуть до нього ХЛібороби і робітники, си­ воголові

ветерани

війни

і

юні

ПіQнери . Идуть, щоб у,1(.'lОНИТИ­ с,я П3-М'Я;'l'і заГИJблих, щоб ще ра,з ві'ддати да'нину поваги немеркнучому

подвигу

народу.

В. ХАРЧЕНКО, заступиик

Історії

директора

музею

Корсунь-Шевчеикlв­

ської битви.

На фото: музей історії Кор­ сунь-ШевчеНRlвської битви. На передньому планІ площадка ра­

дянської

зброї

часІв Великої

ВІтчизняної вІйни. Фото А. Дендорфа.

3

стор.

О


ПЕРЕСТУПИВШИ поріг Княжицьної середньої шно­ ли, я опинилась у лунній ти­ ші її норидорів. Ідуть урони. Та не встиг продзвеніти

ку, країну. І ближчими вони стають учням. Цікавий роз­ діл « НорчагінЦі крокують по планет,і» . Члени музею зав'я­

НУ.

зали

ся сотнями голосів. І відразу

був близьким товарише~1 М . Островського по комсо­ мольській роБОТі. Потім від­ п09іла і Євгенія АроНівна Кримська , яка працювала ра­ зом з Миколою ОС1'ровсьним У НОМСО1\юлі . Вона надіслала

довідалася,

учням

бурем­

виг Островського. Ісаак Юхи­

ні роки, наЗ2ала багатьо, своїх друзів, які стали прото­

VІОвич надіслав юним друзям автобіографіЧну книгу з ав­ тогр'афом. Дізналися активісти му­

У музеї усе, до найменших дрібниць , зроблено руками wч­ нів. І тим дорожчий він для них. Як мріють учні молод­

Д1ВОНИК,

ЯК

лююча

тиша

розколола­

що у школі

подія.

хви­

Надійшли

з

Болгарії книги для шкільно- І

го музею Миколи Остров­ ського. Радості школярів не­ має

спогади про

типами

роману

«Ннига

«Як

сталь»

меж.

ті

нас,

зею,

І ось я вже у музеї. Влас­ не, ця німната офіційно буде на:з иватися муоеєм пі,сля уро­ чистого

від,крJoПТЯ.

Першою, з ким мені дове­ лося ,зустрітися в школі, бу­

ла Ліліана Миколаївна ту,

учителька

ви

та

Тил­

російської мо­

літератури,

під

чиУ~{

безпосереднім керівництвом, власне, і оргаНі:зовано му­

з

своїм життям повторила под­

гартувалася про

листування

І . Ю. ТРОІППОМ, людиною, яка

письменника.

розповідає

дружнє

що

ших класів скоріше вирости,

щоб

ду обирають тільки

льотчик-космонавт

ючи

n

о

о

к

вала:

сьна .

коли

нам

ств, ори­

-

Миколи ОсТРО8СЬНОГО? З того все

почалось ...

й

Ліліана

Миколаївна

ла розповідати

про

поча­

те,

як

хвилювались члени ради май­ бутнього музею, надіславши ли'сти у музеї Островського в Москві , Сочі, Шепетівц-l. Та ось перші ластівки-від­

повіді.

Перша

найбільші ся,

ра,дість.

музеї

надіслали

Три

відгукнули­

юним

княжи­

чан~м буклети про твори ПИСЬ~lенника, адреси людей, яких

<. водила

молодість»

у

бій поряд з легендарним Пав­ кою НорчагіниМ. Уже більше не сумнівали· ся школя-рі: бути у Нняжичах

музею Миколи Островського. Учні написали листи на ад­

реси, надіслаН'і з Мос,кви, Сочі, Шепетівки... Одразу відгуннувся Петро Миколайо­ вич НовіКов з Харкова. Він

з

шос'того

• І

л

н

Валентина

вих матеріалів, людей, зроб­ лено добрих справ. Понад

300 листів написали учні у різні кінці Батьківщини та за її межі. Які небачені гори­ зонти

і

твори М.

надіслали

їй

Ось що відповіла вона уч­ ням:

«ДОРОГі діти! Схвалюю вашу М.

учнів, ще одна їх знахідна, перемога . Поступово стали

дина,

нею

коли

що

обов'язку

керує

ла,

дружнім

льот,

В. Ніколаєва-Терешкова». Горді,с тю не тільки музею,

активну

ча­

стіше можна почути запитан­ ня про ту чи іншу республі-

присвоєно

Фото І. Свериди. (Фотохроніка

і

в

Броварсь'КО­

РАТАУ).

~леБаченнSl П'ЯТНИЦЯ,

,ми БУідемо дуже раді, говорить Ліліана МИilЮVІаї'вна . Нняжицький музей уже

те.lь - Тентель».

зараз є частиною життя кож­

10.15 -

Перша

безмежно

но нести майбутнім кам комунізму .

М.

ВЕРЕСНЯ

29

програма-ЦТ

110ВНІ'И. 9,4 5-Дл я дітей. «Ен­ (Передача 3 Концерт ансам6:lЮ пісні і тан' цю «Уральська горобиночка» з м. Пер­

9.35 --

Ta.l ,l iHa).

воуральська.

10.40 - «Шахова 11.10 Художні те .lе фіЛЬМlI: ІІЯ» • « Встань раніше». 12.10 кі

любити

ме.Рllдіани».

ІІІІХ

фільмів

Прогр ама

ШКО.;lа~ . « Криже ­ «ВОЛ3Ь­

Д Оh:умента.1Ь­

Горьковської

с ту д ії теле ­ бач е ння . 1б,4 5 О. Пушкін .Капітан­ дочка». Наllча~'Jьна передача з .'Іі ­ терат у рн . 17.1 5 Для школяріВ. «В есе­ .ІІі старти». 18.00 Новини. 18.10 -- Ко­ льорове тел е бачення. «Звучить арфа Концерт . 18 .30 .Світ СOll. іаліз"у 19 .00 .Союз нерушимнЙ » . Вірмен ­

ChK3

Нняжицький музей став факелом поколінь, який гід­

ви­

ліку­

КРУТ У дендропарку.

Вітчизну, як він її любив.

пускникам Софії Яблунов­ сьшй, Анатолію Вітрову , Ва­ силю Васюрі, Любові Сroг­ н'Н. ВОЛОДИlМИРУ Мель'ниче.н-

багато

рослин.

гостями.

Може

працював,

та громадську роботу звання корчагІнців

від­ зна­

ський, працювати так, як він

комсомольську

По­

На фото: керівник шкільного ліс­ ництва 3. Ф. БОНАР і учениця восьмого класу Людмила РО3-

ного Шl(оляра. Діти праг­ нуть жити так, як М . Остров­

а й уС'іХ школярів Нняжичів розділ «НорчаГінЦі нашоі школи». За ВіДМЇl:Jне навчан­ ня,

вальних

му раЙОНlі проживають люди, яні знали Миколу Остров ­ СЬіКОГО або когось із його іЦруз і'В, нехай В іДГУ'КНУТЬ'СЯ.

лю­

своєю

привітом

з

-

почут­

перед

різних порід дерев,

княжицькій свято Своїми

При

лісництво. Юні а,ltатори лісу за­ клали дендропарк, зібрали в цьо­ АІУ році 500 кілограмів насіння

ри поділяться з жителями се­

мають

здатна

Чернівецька область .

лянській середній школі Хотин· ського району створено шкільне

ХЇДіl(ами комсомольці і піоне­

ЧИК-КС,С~lона;вт СРСР

історії, і

на

З

книга

географії все частіше

кот­

легендарне

письменника,

у

школі велике криття музею.

Батьківщиною.

її не можуть. Є в музеї кни­ ги ОС'ТРOlвського і на мовах 'Н'a,p~';!8 СРСР: з Грузії, ВіР­ мС'н'і'і, МОЛІдавії, Татарії ... уроках

книги

саме

показують,

тя

«Як гартувалася сталь» є бібЛіографіЧНОЮ рідкістю в цій країні, а тому надіслати

І вже на

і

Сьогодні

по

музею

велике виховне значення. Ге­ рої книг М. Островського -

ка Норчагін і світ». У музеї знаходяться нниги Остров­ ського, надіслані з Польщі, Румунії, НІмеччини. Писали школярі і в Швецію, але що

як

життя

ровського у фотодокументах 1 спога,дах 'побра1'имів», «Пав­

повідомили,

Островського,

рого,

складатися розділи: «ЖИТ1'є­ вий і творчий шлях М. Ост­

звідти

роботу

створенню шкільного

відкрилися

Басюра, Люба Петренко, Ні­ на Маляренко, Наташа Стог­ ній, Олександр Петренко. Але у Ulкільного музею вели­ ке маЙБУ'ТНЄ.

листа.

, Згодом обізвались І. М. Юрін, Б. А. Номпанієць .. . Новий лист радІсть для

пошуків

перед школярами. Зараз ек­ спонати музею вМіЩУЮТЬСЯ в одній кімнаті, а раду снла­ дають дев'ять комсомольців­ активіСl'ів, серед них Надія

НіJ\Олаєва-Тереш­

ОСТРОВСЬНОГО

ШНільному

А снільки вже знайдено ціка­

ь

кова дуже любить

почина­

класу.

музею всього кілька місяців.

Палає факел про наших тов;wишіВ, про героіку комсомольців двадця­ тих років . Після цієї книги ми зрозуміли 1 себе, і свій час » , писала Є. А. Нрим­

що

повноправними

Нняжицькому

- Як створювався музей, питаєте? говорить вона.­ Павло Норчагін став улюб­ леним героєм наших учнів, як, мабуть, і багатьох шко­ лярів країни. От і запропону­ а

стати

творцями музею! Адже у ра­

зей.

ти музей Павки Корчагіна

Рада музею постановила

вручити їм спеціальні посвід­ чення і написати на МіСця ро­ боти й навчання листи.

буДі.ВНИ­

БАТЮк.

ська

РСР.

21.00

-

•. •. .Час •.

Програма

Художній фі ль м ,Доживемо до понеділка». 23.10 Кубок СРСР з ХУДОЖНЬОЇ гімнастикн . (Передача з Ал­

21.30 -

СПОРТ

так», в ЯКОА/У брали участь також СІIOРТСАІени нашого А/іста.

Знову перші в оОnасті Наприкінці вересня в Голосіїв­ СЬКОАІУ парку А/іста Києва було проведено

обласний

легкоат лети't­

ний крос на першість добровільно­ го спортивного товариства «Сnар-

-

.щІ добре знаємо, що здобути nе­ реАюгу

легше, ніж захистити

чем­

піонський титул. ToJ,/Y для повто­ рення

весняного

успіху

спортсме­

нам потрібно було докласти мак­ сиАІУМ фізичних і вольових зусиль,

воювала nеРUlе J,/iCIfe. у цьому велика заслуга

трене­

ра В. Гряду нова, який не лиш!' добре підготував спортсменів, а й

сам взяв У'lасть у забігу на JOОО метрів і переміг у ньому. його ви­ хованці Наталія ЯХНО, учениця 9 класу Броварської СШ .м

1,

та її

бігу на 500 .А/ет рів завоювали віи­ nовідно пеРUlе та друге місця. В бігу на [ООО метрів випускник се­ реиньої школи .м 5 наиlOі!О міста зайняв третє А/ісце в змаганнях особllстоі~ Пі'РlllOсті. Л. КУЧЕР, голова міської ради ДСТ «Спартаю>,

Правопорушниkів поkарано

У

наш

Адже

час,

роль

щується

яl(

НіКОЛИ,

школи,

нього

високі

креслення

"а-Ати).

НОВІІНІІ.

23.·10 Друга

програма

-

УТ

Те.1еві"іЙні вісті. 11.1 5 Те· .10фільм .Горн засвічують вогні.. 11.35 «lliкїJfыlїї екран» . УкраїlІська літера ­ тура для УЧllів fI. клзсу. «У країн с ькі на­

11.00 -

родні

думи

то

.•

історичні

пісні».

у

безмежну Іtівщині,

на,поїв.

·м'ісцях.

величні

в

на­

справі

і

дівчат

віД1даність любов

до

&ть­

праці.

І стає ДY~l(e незручно іно­ ді вчителеві, коли його окре­ :УІі учні не вишрав!Дyroть споді'вань, КОШІ вони своїми

необду;мани:ми сять

діями

П:Р~D/{рощі,

що

прино­ змушує

переживати і перебирати в па'м'яті, де ж все-таю! допу­ щено

помилку,

недогл.яд

і

школою, і батьками. Так са­ ме і думали вчителі МОИ­ рецької восьмирі чної і Заво­ РИіЦЬНОї середньої шкіл в за­ лі МокреЦЬ(fОГО сільського клубу, де нещо.да.ВНО прохо­ ДИІЛО ви:tане засі,дання район­ 'Ної комісії в спра'вах непов­ НОЛlіт:ні;Х. Перед КОМіСіЄю стояло ніlВ -

·віСім учнів

вище

на.званих

:підкреслювали, не займаються

ви,nивають? Так, батьки . Ад­ же не раз ба'тьків Михайла Чорненьк'ОГО попере,джали, що їх сина часто бачать у селі п'яним, що він нечемно

морально.,fЮ­

юнаків

ся

ні хулі,гани? Що .привело їх в цей зал? Наперед скаже­ мо: безвідповідальне став­ лення батьків до виховання своїх дітей і схильні'СТЬ юна1<ів до вживання спиртних

побудо'ви комуніс'тично,го су­ спільства, розкриваючи гран­ діозні, соціальні та еконо­ мічні перетворення, що від­ буваються в країні, вони ви­ ховують

«Заплавний» за свого сина і за себе, бо всі вwступаючі

хлопців~підліт­ та ВИЛУСКНИJ{іВ шкіл,

Я'кі

перед членами

спиртного,

поводиться

.ось стоять, опустивши го­ лови

до

в

частенько

ОлеНС'і'Я, за весь навчаль'НИЙ

рі'И не були на жодних бать­ ківсьних зборах. Довелося червоніти і шофеРОВ'і рай­

громадських

об'єднання «Сільгосптехніка»

М. К Нарпенку, що ЙОГО син

- Перегодували, перепес­ тили ці батьки свого сина, -

комісії,

•.

•.

Михайло

хуліганський

Редактор Є.

ФЕДЯП.

..і .............................. . НИіВСЬНИй МЕХАНО- і і МЕТАЛУРГІйНИй ТЕХНІНУМ:

і

оголошує

і

набір

і НА ПІДГОТОВЧІ НУРСИ ДЛА

Ми­

хайло Нарпенко учень Бородянського СПТУ-6, Олексій Иуншин, Михайло Чорнень'кий, Василь СаШІ­

навчаннЯ'м і повеДіН:КОЮ Ми-'

ла

кайла, оПотурали йому у всьо­ му,навіть .на батм\Ї'вські абори не з ' являлиСя.

штраф у РОЗМі'рі

.6

нювати належний контроль

IШКО'lУ, або 8 класів.

ДCJПО

ста,нції

-

вон

Турчин

учні

сл!ОСар

-

Дарниця,

десЯ'того

класу

Брова,рського ремонтно-ме­ ханічного заводу, Анатолій Тимошенко токар радгос­ пу «Заворицький» та Мико' ла Ланченко столяр Ни­ Ї'вської фабрики імені Бо­

І[]иячив, клубу.

ня

хуліганського в

вчинку

бу­

стані,

по­

нетверезому

селу,

бі ,гали

і

кидали

галасували каміння

метах, де жили ображали людей. Суворо

по

по

лн, М. П. Гон,чарук, ,спектор

Нухаренко, П. д. дільничний ін­

райві'дділу

внутріш­

ніх справ А . П. Гега. У своїх ВИlступах вони зійшли'ся на одному не було належно­ го вих·овання в цих сім'ях,

вип'є, повод-

I

робітникові

нолітнІх

непов-

прн райвнкон-

номі.

• и,

які

~а. кінчили

;. Іі. ,

М

255020.

БРОВАРИ

вул.' КнІвська,

ТЕЛЕФОНИ:

дактора

-

154.

Заняття починаються

1 ЛИ-І

_ сь.кої школи робітничої молоді : ,N! 3. : Заяви подава.ти на адрес.у:: :м. Брова~,!і:,;-;Йv вул. НlІїВСЬ-; : ІЩ.,.,:·. 306: ' Ьер~дня школа; : N\> 5, кімната .NQ 311, третій: :поверх, з 19.00 до 21 .00-: по понеділках, вівторках, : четвергах і п'ятницях. : Плата за навчання - t 20 нрб. :

!

ДирекцІя . 'ІехнІкуму.

: , _....N

ОвеТОВ депутатов ТРУДЯЩИХСЯ Киевской области.

редактора

19-4-47,

-

19-3-82,

вlДПОВlдального

господаРСТІІа.

друкарня,

..

ааступника

секретаря.

кореспон ента

місцевого

Київсько! областІ,

(Je-J роботи, мовлення - 1!j·3·18, вІддІлІв фотокореСПОНllента _

вІддІлу р

... lо-

вул.

Київська,

154.

: :

стопада іІ приміщенні Бров&р-

сНОВАИ ЖИЗНЬ. - орган 5роварского го!'ко... Ко .... у~нстическОIІ партии украwиы. городского и районноса

Броварська

сІльського

І

середню

Телефон

!

...................... :

·~Д';;C~~---~~i

1iIII'UOCP'Q.

батьки

секретар

І

На нурси приймаються осо-І

:

f*

з

Хіба · не

І ІНСТИТУТИ,

вирішено передати на ро.згляднародного суду, а неповнолітніх М. Чорненького, В. Саливона і О . Нуншина _ направити в с,пецпрофтехуч"лище . . Л. МІЩЕНКО,

:не було т,існо,го зв'язку сім'ї

школою .

ВСТУПУ В ТЕХНІНУМИ

і

і

комісії В справах

радгоспу

• :

НИХ місцях.

відповідальннй

Соромно було М. Д. Иук-

шину,

поведінкою своїх дітей в

Матеріали на ПіДЛіТНіВ О. Турчина та Ю. Савіна

бііі.ки.

поведін­

ну непо'вноліт.ніх хуліганів на засіданні комі,сії І. К Тес­

au

сі!:УІ'Ї, в школі і в громадсь-

біля

женні з старшими, заводить

на­

приїжджі,

засудили

бійки

спиртного, а коли С'тає брутальн.им у

рушували грО'мадсьний іюря­

ДОН,

адміністративне стягнення 20 -30 карбова'нЦів і зобов'~зала здійс-

Справедливий докір заки­ нули ВИСТУlПаюч'і слюсарю Броварського шиноремонтно­ го заводу В . В. Савіну. Бо ca'~e від нього ЙОГО син Ю,рій переймає любо!! до

женка . ВСі вони в час скоєн­ ли

вчиняв

суворо попереди-

неповнолітніх порушни-

ків, а на їх батьків наклала

Не турбувала ' неГі'дна цо­ ведінка сина і ма,тір Олексія Турчина . Олексій же часто

3аворицької середньої шно­ ли, Юрій Савін слюсар

.номісія

допо,могти

рад-

скої'В

вчинок.

•.

;tiTII'"

сназав учитель Г. Ф. Иирю­ ха. Вони не цікавилися

Олексій

СИОЇЛІІ ганебний ВЧИНО'l\: зчи­ НИЛІІ бійку з робі ТНИlкаМlІ, які приїхали з Ни€ва, щоб трудівникаlМ

що батьки вихованням

12.0.,)-

Е. Хеміигуеіі ПрощаЙ, збр"'·!». Теле· внстава. 16.,,:' -- Наш" афіша. 17.IЮ ­ «Це 6У .10 В Краснодоні До 3О·річчя .Молодої гвардії.. (ВОРОШИЛО8град). ІВ . ОО За накреслеl1ИЯМН ХХІУ ,,'Ї3Д\' КПРС. Тележурнал .Прогрес 18.30 .:. Фільм-конце рт «Белла Руденко». 19.00 Інформаційна програма .Вісті 19.30 " Чиста криниця.. (Харків). 20.4;-;«На добраніч. 21.00- Програ- ­ ма .Час (М.). 21.30 - До 5О·річчя утворення СРСР. «ВіТЧИЗН0 моя неозо ­ !,З». 22.45 Вечірні НОВИНI1.

•.

винні в тому, що їх 151В-літні сини прwcтрастили­

вчителі

і

rrартії

у збиран­

О.во'Ч·і;в.

Хто ж вони ці неповноліт­

літи!чні якості. А тому вчи­ телі проводя,!,ь велику копіт­ ну роботу по комуНіСТИЧНОМу вихованню учнів. Переконли­ пропатуючи

гоопу « ·ЗanлавниЙ» 'ні врожаю

учителя.

авторитет

саме школа

пЬдви­

[ювинні забезпечувати все­ бічний розвит,ок підростаю­ чого покоління, формувати

во

Та

подру га Антоніна Майструк в за­

-

з ростає

у

Навесні наша команда уже ста­

ла nере.lюжцеАt цих змагань.

добре підготуватися. Наші надії справдилися КОJ,юнда знову за­

ІНДЕКС бl9б4. у r:r:::llo~~XOC~~~';"y. О'ятн.цю І суБОТJ.

ПРОМlІсловостl.

19-4-67.

- 19-4·57.

Зам.

масово!

3829-9305.

141 номер 1972 рік  

141 номер 1972 рік