Page 1

пролетарl всіх краін, єднайтеся/

РІк

видання

Пленум ЦК КП України

27-А

141 (2525) СУБОТА

25 листопада в Києві почав свою роботу ПJlенум ЦК КП України. Учасники Пленуму вшанували' вставанням

26

пам'ять члена ЦК КПРС, члена Політбюро, секретаря ЦК КП України В. Г. Комяхова та члена Ревізійної ко­

ЛИСТОПАДА

1966 Ціна 2

р.

місії Комуністичної партії України Н. Н. Валаги. На Пленумі обговорюється доповідь члена Політбюро

коп.

ЦК КПРС, першого секретаря ЦК КП України тов. П. Ю. Шелеста про завдання партійних організацій по дальшому поліпшенню організаторської роботи lIірці виконання рішень партії і уряду.

і

пере­

В роботі Пленуму ЦК КП України беруть участь міністри, керівники' республіканських організацій і відомств, .рупа директорів підприємств. ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйонного КОМІТЕТУ КП

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Сврдвуна

МОЛОТ-СИЛАЧ

подвва

PeKOPlдCIМ!eH: O,M

вих УСПІХІВ у комуністичному буді' ВlНИЦТєі , в боротьбі :ю зміцнення E,JJHOCTi і зтуртованості світового комуніСIfИЧНОГО РУХІУ на ОСНОІВіі маркс'ИЗму-ленініз.му , пролета'Р' ського інтер!Н'аціоналізму, за загальний

стрі' в СРСР надіЙШЛIИ ЧИlCленні телеграми і ЛИС'J1И від трудящих, КоОлективів підприЄМIС11В, >будов, колгоспів, радгоспів і уста-

мир та безпеку народів, прот,И сил імпе-рі,аліз,му й агресії, за деМОІКратію і соці-

нов

нізму.

кож

Ч'ИCJIенні

СоюЗtу.

пр'ивітання

від

ТИlCЯ

Кому-

може

Д'Иlзель~~IIOV1ЮIТ,

8сео<'ClЮЗ-Н'ОІМ'У

ьнcrиТугі

гваЖIІ­

будіВeJFbIНОГО

ІЇ

:Іиве.1Ь-':IfК)L11:.J1Т

WJlЯХО'­

П<М'Ї IБlїН

2.5 1<6

ТаНІН"" ІВ ІІІОО­

ЗlН'З<!IНО

ефеIКТ'ИlБlНlі­

IЙогоб.lоИ1ЗЬКО

М'е1"рі,в.

ІІІІ',Й ,в ід 'П'alРОО-I/l'О:В ПР'ЯІН'И'Х , ,П€iР

ШИ'РОІКО

Цей

ЯІКЇ те·

АВТОМАТ-ШВЕЦЬ

дія ВерхО'вної Ради СРСР і Рада Міні,стрі'в СРСР висловлюють сердечну подяlКУ всім радянсblКИ'М ТІJtудящим і організаці нм, комуністични,м, робітничим та національно-демокраіИЧ:Н'И'М партіям, уряда,~,

."ОНСТ'Р'У:КЮр<:ькоr:o бюро ШК!~РЯlн,ИIХ

здоровлення ЗClВятом,

зарубіжним державним і. політични.м дія-

І

д:ають

онінкувнутрішній і ЗОВlніШlній

ВіИ'Соку

поліТlиці

добрі

~'им особа,м за їх свя,токові поздорооленнS1

поба.жання народам РаДЯНСI:>КОГО Союзу,

і добрі побажання радя!Нському народові,

Кому.ністичніЙ партії і Урядові СРСР но-

КПРС і Урядові СРСР.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС

ру .1И

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

РАДА

:повністю

Президія Верховноі Ради Y~paiHCI>KOЇ РСР 11

найдорожчі

ОКЛlикати деся1lY сесію Верховної

Ради Укр а ЇНС ЬІК о';

радянсыоїї Соціалістичної Реопубліки шосroго CJ<Л'ИU{jан­ ІІЯ 23 грудня 1966 раку в м. Києві .

в

Голова

П,резидії

Верховної Ради Україиської РСР Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретар

Презндії Верховної Ради Українс,>кої РСР А. ЗЛЕНКО.

1966

року.

виконали ,в

карту яку

Ом,ська

худож:ники

,кол",орах.

Один

погля!д Іна н,еї і ~И ',1;іст.а.не­ те адреси .вУЛИІЦЬ, будин,ків, де ,були П~Jl:пільн'Ї ЯIl'КИ 6i~lb­

МОСК'В'(j.Ю біля .І\,ремл'ї'всыоїї , стїнк, !в Оле:ке3і!ll}l;рї.ВС"'К()ІХУ lСа:ду, бу,де ІІ()Х'ОВЗ!!!'О остан'ки ;H~ЇiДoOOrOlГO 'оощ~та, якИіЙ 'B'L,.цaB жw.rтя, за,хищаю ,

чи СТО.llliЦЮ . Ця ~югила С'Гаlне па'М'ятнико)! :в.і, 'fНIОЇ 'СЛ<tВИ р'адянс",­ І\ЮІ IЮЇНіа'м, що нолягли Ів б ОІроть.6 і за CiB'OOOJ:Y 'l:езалеЖJIість Lать'кївщи'ни. траlВIН'Я

1967

t"Н()ікі; й

трикутник

ЗЗ'\lіIНЮЮТЬ

н.ац МО<ГИЛ,ОIfl

:РОІК')" тут ! загориться

,віч'!!'иї!

лі:карlJtМ

ВОЛОДИ'Мlliра

Ілліча

Н'а

Міхельсона

кол ИШН ьом У

30 серпня

і

ІНЗ ­

іЮілOOl' етрilв

600 на

"'р<Зсі

Щ)ІО'<ІЛ,З­ ді<з,м етр,з

;ГJO Д:НіУ IВО;т.ги, ЗІ В Ц€'lf'I1JJі IКа/ра­ К'У'мьв ,В{'ідетIJCJЯ б~'l!:;В:НИlЦТ:1Ю iд:ilJlb ­

,lJIиці

, ДOlВ'ЖИIНОЮ , rюн, зц

400 KiJl'O-

'\1eTp kB. Споруд,ж€IН'ИЯ "'раси IlIРО­ ВЗIДИТЬС.я

ським і

Т'ЗlКОЖ

між

КзOJ1IiIii ­

А.РЗЛЬСЬКН'\1 \lОрояІ"'ИІ.

ШАХОВИ"

МАТЧ ...

МАШИН

ПОЧ<ll8ІС,Я перШIfЙ ШЗіХСI90ИЙ ;\І,атч , ЯІКИЙ ,ruРОВQД:ЯТЬ . . . e.16<'tpoH· 1.Ю-Обч\ЮЛЮ9ЗJ\ЬН і М<ЗШ ІІІН'И Р Ifl]JЯ'Н­ сько:-о Союзу і СПOJl'У"ЧelIfИ:Х Шт,а ­ ті:в А!мерН'Кн. Але це1іе стіJlЬІКИ змг.l:-аНСIЯ

НЯ ли

IМЗIШИlJf. окіJlbl;~И ЗМ 'ЗIПЗIН­ вченнх-мзтемаТИIl6в. я'кі С;КJlЗ' для цих :lfЗШИ:Н ЩJOlграм,н і

'Р'Cl3РСlБIllJ1.И 'ЇІХ логі,tey . Р,аДЯССbJщіі Союз I/ltредст.ЗI8.1іЯ€ ,t(1(юек,l'ИIВ ,МЗ­ те:lf'аіТИlк::'в-обч 11ІСЛllORl3 Ч':'В

екопе;>lі!\І'€!Нl'аЛbl~IО()Ї фі'зИ1КИ' (,МОСJ(]ВЗ) . стиіЖ

.ін,стит уту

і теоретичної НЗlYКОВ'И,Й 111ре ·

ЗlмеоР,ИIКlfllllCькоіі

мгlТе",аrrlllКИ

З-alХИОШЗЮТЬ oneцi,з:ricTII ськоro у'н і;верситету.

Сreнфо.рд­

FI.!1'j'"Тb зразу ЧОТИlр,\t ,m!'ртї'Ї, ,при ЧО:lf'У В ,двох м,ЗоШИlНЗ грзє бі.~и­

тр}1б

'МИ1,

з

В

IДlВОХ

чор.Н1іМИ .

(РАТАУ).

вe.nетеоltCЬюoro

Хоч 'і не багато минуло часу Буде ряснии" врожаи" відтоді, КОJfИ в корівнику КІровЗакіичується листопад. Що не ського відділка поставили 110 го­

лів чорно-рябої породи,

а ре­

~ лякають овочівннків. Вже зара:t вий надій молока від них 'по від­ ~вони турбуються про урожай ділку становить по 8,3 кілограма. ~ наступносо

ювілейного

року.

На

початку ор, ганізації ферми

~ Зран'ку до вечора ккnить нап~ ружена робота на парниках від-

ДОJloрці Марії Іванівиі Базир до­ руч или ДОГJJядати 13 корів. Ро­

,дн завезли 600 тонн гною і 900 , тонн чорнозему. З наявни' х 4 тисяч парннковнх рам залишилося

первісток доводиться роздоювати вручну. Гаряче взялася за роботу доярка. Зараз вІд кожної ко­

~ ділку

імені

КІрова.

відремонтуватн 200. Дружно взялися

солом'яних

мат.

Париикоао-

за

Іх уже

дання 'на

ровн вона

ВlМ"отов-

молока.

115-120 процентів .

Лен ;'на

Велику

j 1918

за:ВО ;lі

рок}"».

увагу

приділяє

дальшому

ПІДнесенню

Ще кращі наслідкн в роботі має доярка Анастасія Микитівна Селюк. Щодобови,/і надій від її групи корі'. складає по 16 кілоMOJloKa

Серед

дкрек-

продук­

тнвності громадського тварин­ ннцтва. З цією метою у нас ство­ рені племінні ферми.

ІНа

корову.

тваринників

шириться

ція і партійна ~рганізація радгос­ пу

закріплеиої за нею .r;pуnи надоює по 15 кілограм,ів

грамів

По пуду молока!

ліЖlка

бота видалася ие 3 легких. Адже

t'язакия

лено 200 штук. Ланка Галини €встахіївни Базир на цій ,роботі щоденно внконує виробниче зав-

після зра.'ЩИЦЬК{)ІГО пострі,l)" 11 н ього

каб.1УК

~ день, то все ближче до знми.

-веде

біля

увесь

м е11ріСllЮГО

~ Осінні туманн, густа мжичка не зультати вже відрадні. Щодобо­

!lи'ка '3 напи,с,ом: « Тут lПох(»ва ­ !lИЙ Б . С. В~Йсбр(JiД . Ві,!! ііу,в першим

л,:,ваI8lro~fа­

СЗ'РЗ'ЮВЗ ,іlдЄ

тр уtб

В РІ\ДГОСПІ ,,8ЕЛИКОДИМЕРСЬКИЙ"

~

lІао!колицю .омська ДО ПН,'ят­

у дні 25-ро'Ковин ,!НКJГРOLЧУ ,німецьк~ШИJC.'I1CЬІ~И.х 'ІНИС"''' пі:.1

9

малЮJIIка:ми,

Чf"рв'(}.ниЙ

БІЛН НРЕМЛІВСЬНОТ СТІНИ

ВіКОІві д~peBa oo;ry бере'І'ТИNiУТЬ шш)"

\

~

З1ЗД Радпр()голосиlВ Ра',1;ЯН'С Ь­ ку 'ВЛа'ДУ. У,\(овний знаlК­

МОГИЛА НЕВІДОМОГО СОЛДАТА

невіД:ОМI)Г() ("()Л',~ата.

flО Інезвичаwну

шоои.кіlВ, шта.би 'п()в~ та; НIНЯ, будин(ж, де 3ахЩно-СwОіРСl>ки.ij'

~I , \(;и,їв.

Лll'Ст,о: п'а'_1д

місцяреводюцїї. Тут вилуще­ з

11

ВИ,КО:1'УЮТЬ

Аз~я­

,діЛЬНИIЦЯ

oltlla

м,зmіcrРЗJIі .

Побл,и,з \. Д ЗІІІІИІЯ

дil€

~~~~~~##~~~~~~~~~~~~~4

H1!JBojT'" приїжджиіі \

зна,ще

біo.rр. афії цьогоміста пю('ятН'і

о в Л я Є:

23

ле!1КО

ЛE'fНі'Н,І';JoЗ;JJCЬЮОnO

б !;ЇІІІ,!\', ,ПРИlh\1€ЮЮТЬ НОВУ :ПЇ.1РW:ВУ, фаl~б~' ЮТЬ :в'зуmя. НОВИ:Н'К'У IПI~И:ЙII:IЯro до n-РОСlми,,"­ ,1C:Y;'C,rO ВИljJо'бництва.

ПОIf&:l

реВО.,fЮЦІЮ

ОМСЬК .

по ст а-

'роЗіp<JiБК­

СЕРЕДНЬОАЗІАТСЬКИй ГАЗОВИЙ ПОТІК

.

про

)'ІСТз~у'­

я,коr:o

взутrє;в,и,х '\lЗ' ШИIf> .

,ре\ЮН'Т :

BiiдSPeмoн­

ДО'П'GI),fОГОЮ

с.п,ец::алісТIІІ

Т' В

МІНІСТРІВ СРСР

Карта ро;зповїдаt;

ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНСЬКОІ РСР

З

KCtМlnJleKT

у'кладено

УКАЗ ПРЕЗИДІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ УІ\РАІНСЬКОІ РСР

МQжн,а

МЗЙlС1"еріlfі БJ\дЬ-ЯI\ІУ lпа­

івзу"Т"Т'я

ва ,НI~'я"

чам , громадським організаціям та окре-

КПРС і РаДЯlНСЬКОro Уряду . В привітан·

ІЩХ заlрубіжних друзі,в ,висловлені

За 'П,:IЕIЮДИlНи.

С~радІН'Я

Уже

П,:Iд,ЗеМIIЮЇ

-

ністНIЧJНИХ, робітничих і !Національнодем октр атиЧн.их партій, від урядів, державних і поліl'ИЧНИХ діячів та громад· С~КИХ ор,ганізацій за.рубіжних кр,аїн. Телеf1раМІИ і листи м,істять дру)К\Н'і по-

Т У ~ЗІТН В

ЦеНI1'Р.

ВИlКQ1РИС'rolВ'УЮТЬСЯ

6уді'ВeJI'ЬННКами .

UентраЛЬНIИЙ Комітет КПРС, През,и-

у

,haYKOBO-tllOслі'ДIIЮМ'V

з'г.ЮИоRає з СИЛОЮ ТЗ

по­

С11Ворен'И,й

IIЮro , м'а.wИlнООУ'Дly:Jll8ННЯ.

РАД

,Г'ЗGООРОВОДУ

серед СВОЇХ

браТИI~,іIВ ІПО 1/l' р'ЗIВУ

а!lblНИЙ прогрес, за торж€'CТІВО ідей кому-

Надійшли та-

КРАїНІ

по

у ЗВ ' Я'ЗКУ З 49-.ми РОКОВІИІнами Вели,кої Жовтневої соціалістичної резолюції на адрооу Центрального Коміт,ету Комун іетичної паРіії Р.1ІДянськоro Союзу, Пре· .1идії ВерхоВІНОЇ Ради СРСР, Ради Міні-

Радянського

(РАТАУ) ,

УКРАІНИ ТА РАйОННОJ РАДИ

змагання

за

віддіЛК ' 1 виконання

плаиів п'родажу молока державі. Продаtotо 194,5 10ННН молока

-

достроково,

доярки

запевняють

відділка.

А,

ГАЛИЦЬКИй, член КПРС,

ЕОГ(ІІНЬ.

(ТАРС) .

Посил ка австрійських комуНіСТіВ ВІННИЦЯ.

Незвичайну

по­

І'илкуз А1встрії ()одержали ро­

біт:нИ'ки

Жмери,Н'ськ,()го Лlж'о­ В Іній- 'брон­

~ОТИJliного де<по.

зовий ,бюст В. І. .1IeoH~Ha.· Ці­ ка'ва і'сторія -ЦЬО' ГО СІКУЛЬПТУР­ ного портрета Ілліча .

.. .Ще

ДІ).

10-х

Р'(ЖOlвИlН

Жоо!Тня ж' ме:РИlJICl;к,і

залі'зн.и'ч­

НИКИ відлили бюст за, ClН'ОВ'Н.и­ ка першої в сві'ті соціалістич­ ної держа. ви. СКУЛblIl'ГУ'Рие ЗО­ браже,!!'ня дeurЬн,а 'ВОНИ iJI()да­

РУIВали Х з'Ї'3ДУ ІШ(б)У, ЯlЮfЙ' ЩЮХОДИ!В у ХаРJilов'і . в роки 8еЛJFК()Ї н()ї ,війн,ибюст В.

В.їтчизlfЯ­ І. Ле/ніна

бу, в 'вивезе.ниЙ гіТДе<ріІЩJl'МИ з

Хар.ковав

австрійс",к(>

мі,с­

течко Вьорг.1Ь . Місц,еві за.lїз­ Шf'JlНИ,КИ збереГJIИ бюст lлл,і­

ча. й,()го

було

'вС"Га'llовлено

'в (})J!Н()іМУ 3 ПРНlміщень Тіроль­ сыоїпро.8'~lщіа,льноїї opгalНi­ зації

К()мунїстичної

партії

Австрії. чя

У ,'tHi пі~гото.вки до 50-річ­ ЖОвтн,я авст.РЇЙСI;к,і ІІ(()'.І)"­

Ін,іеги

вир шили

Іподар у,вати

брoorЗ{)lВИЙ ,бюС"Г IлдічаJilолек­

тив ()ов і 'жlмери'н~ыtjfx залЇ'знич­ !НИ'К:~8', Я'кі ма.Йже 40рок'ів ТО)!У дюБО8:НО СТВОРИЛИ йOlГО. Тf"пер <жульптура В. І . Ле ' ніна 8стаН'{)ІвлеIМ в Ml"3f"Ї ло­ J\О~ОТИВillОГО)l,е.по .

У ти,на.

рИБЗлок КРНІМУ 1\'1З1Р'Я<!<! 'ПОр'З ,Вже

Iв,и.10в,/ltено

Д'f'OЯТКIІ'

оПf.CЯЧ

"змси. ОСОМlІIВ,(} добре Пlраuюють КО.1'~QСП'У «Пр wпо,р IЮ\lун,j,Зі\IУ» ,

осЮшя П:t­

На

фorro:

цеll'l1f>~р':JВ

Чeol!lІІlЯ ,рн6и.

риба.'l'КИ риоб­

Фато, Ю.

ри60lЛовlfi

сеАНfI/J'И

у 'Р:ЗlЙоНli

скуп,

Iльєнк3' .

( Фотохронік з

РАТАУ),


...........................................

ШIIIIПIПIІIIUПIIПIIПIІIППППlIIІIIІIПRlIІIIIIIIIIIIIIПIІIIІIІIІІОIІІIIПIПIIІІIIIІІIIIІІОIIIIOIІІIIIОIOlIIIШОIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIІIIIIIIIIIІI'

Н [МОВ маками PQзцвів у ми-

нулу иеділю районний БуДlUIок КУ.lьтури. Це червоногаЛСТУ'ІИа піонерія переважоої більшості ш,кіл району зібралася сюди ,на читацьку КОНференцію, яку провОдили раАои,на ди, тяча бібліотека і райком ЛКСМУ. Іх - ДOnИТJlИ'ВИХ, таких, що хочуть все знати, понад 400_

Вони

мають

ховати

обговорити ~нигу

ДО

Надії Костянтинівни Крупської сЛисти. до піоиерt.в». На запрошення в гості до юних читачів приїхаJlИ редактор Москоеськoro

видавництва

літератури,

лн

цікавого,

5 о-р І

зміс ·

ЧЧ я

. PQки

Р

адянської

.

джуваJ1ИСЯ

.

Гацен-

влади

ПІОнерсьКІ

.

заро-

.

.-

оргаНІзаЦІІ

-

Федорович Мусієнко і член Спілки Jlисьменників України, дитя-

І як вони працювали, як ІМ важко доводилося навчатися гра-

тович Гриб. Ідучи назустріч 50-річчю , Радянської держави, піонери поча-

Учениця Броварської ~epeдньoї школи .Nr 2 Софія Цвілій свій виступ присвятила темі: «Н. К.

чий письмен,ник Кузьма Кінд.ра- моті.

ли

готуватись

до

.конференції

ВОРІОвали її иа читацьких конференцlях. Свої листи до піонері.в вчать,

як

PQзповідь

помагали боPQтися з безпритульністю

і ліквідовувати

НІСТЬ.

оряд З цим

П

.

. PQЗПОВlла . "

ПPQ

неписьмен-

юна читачка

-

.

геРОІЧНІ

подвиги

В-В'

ПІонеРІв ПІД час няної війни.

тивну

ви-

участь

своїх

виступах

еликОІ

IТЧИ3-

юні

читачі:

"НЕ ПІДВЕДУ

ліо-

нерки Троєщинської J'6 2 і Бро­ варської.м 3 8-річних шкіл Таня Єреденко і Люда Грищенко, уче­ ниці Русанівської і Гоголівської середніх шкіл Катя Пильтяй і Ніна Ковальова . Вони підкрес­ лювали, що кни,га _ кращий друг піоиера, книгу треба берегти, шанувати. Вони також гово-

В Л АДИ рнли,

1

що

піонери

дружать

Т О В АРИ Ш І В ".

Ч(fТИРІНадцJ1'f[, років ві,\'\ав службі в Ра.дlfНiс ькіЙ Ap'liї Ів'а,н Дмиrj)о.1Нf,Ч HeeтepolВ. В бурем:н'о,му

з

ПМК .

-

хаила

від

розповідь Ф

імені

передав

письмениика

едоровича

юних

Мусієнка.

леніиців

піонерський

а

rгap~laTH

зrrf,~()" ПРИ:З I!,а­

чили .

МиВ'

ВаЖ1"ИМИ

ІН

Москви

салют

Був ' РЯЦоО'ВЮI ,

h,о",анди:ром

великою увагою слухалн піо-

нери

ю,"а~ом

1943

лр и.wш ()вв'ї1нв арт и.1е рі'Їtс ЬКИ й

дітьми усіх країн, вони є заспівувачами хороших і корисиих справ. З

фР(llj'Т(jiIН1МИ

шля-

юним

Про приклад піонера у всьому леиінцям Броварщини, вручив їм

говорила учениця Семкполкіtм:ької середньої школи Ліда Кравець. Юні ленінці цієї школи борють-

книгу нових оповідань письменник а Кузьми Кіндратовича ГРІІ­ ба, яку випустило Московське

видавництво

дитячої літератури ,

читачка !,Це в класах, добре вчаться, допо- Потім виступив автор цього твоуч,ням, бе- р"J . Він прочитав ОПОВI'дан, ия з перШІ• загоии магаютьвідстаючим

Всесоюзної піонерської ороганіза- руть шефство над жовтенятами , ції імені В. І . Леніна народилися дитячим садком рацгоспу. Шоиев 1922 році. У створенні їх ак- ри і учні УІІ класу допомагають

соратниця В. І. Леніиа пксала давно, однак вони і ннні актуальро~повідають,

свою

Крупська і створен,ня піонерської ся за міцну ДИСЦИ'пліну, чистоту

заздалегідь. Книгу Н. К. Круп- організації·». Юна ської вони загонах, читали вразом ланках, в раз нагадує, що піонерських обro-

ні,

Продовжуючи

ПPQ славні діла піоиерії,Соня говорить, що Надія Костянти,нівна писала свої листи тим хлопчикам і дівчаткам в червоних галстуках, які в роки колективізації I8нкрнвали куркулів ,і охороняли колгоспний урожай, до-

РАД яне ь к О

ВолоД~мир Федорович

ШІ

Михайло

".

для

ко PQЗПОВlДає про те, як в пер-

дитячої

драмату""

себе

товиого життя, щоб бути гідиим будівииком комуністичного завтра . У залі піонери співають пісні. Потім почалися ви,ступи. один з перших колишніх піонері.в, вчнтель Гоголівської середньої ШКО-

ПРО .IЮДЕЙ ХОРОШИХ

ства. · Вони рубають дрова, но­ сять воду та виконують інші ІЮ­ боти . Багато питань порушили у

брала

Надія

Кос-

тянтинівна.

літнім

робітникам-пенсіонерам

веденні

домашнього

у

нової збірки. • На закіичения конференції від-: бувся концерт шкільної ньої самодіяльності.

господар-

д.

худож-'

ГдВРИЛЕНКО .

...ШOlIIIIIIIІІIIІIІІIІІIІІIIIIIIIIІІIIIIIІІIІІIIIIIІІIIIIIIIІІIIIIIIIIIIIIIIIШIІІIIIIIIIIIШIIIIIIIIIIШIIIIШlltIIЩIIIfiIIШIIII~I[~I~і t ~il(I((1111111II11II1

• рАдянсы{E !І Ту Р б о ти зазимських д,епутаТIВ

.!

1\ БУ ДІВНИЦТВО .І

Всім 8іД(}М{і, які Хо(lj)(}ші ,по-

ІК(}. А иому слід UУ,'Іоб П(}JIIС-

званих тов.а.ришів .

Адже 'Ра-

Провеіц,і та інші оН~,щроб-

Ка3ПИlКIf М<І:Є ·РЩ!tГ()СП імені -Кї1)(\8а. Гnl'l!Т()щрство утримує перех'ідНlИ.іі Ч~рв()ни,й пр.аIП, (УР

нити ',,\ещїаТМI, ч·()му ,в 3а3111~'Ї 'м· агази,Н'И в a,нrrIIIC<JJН1Ta:pHO~y СТЗlні, го:рі.'ІІка IJ]>O-

\]a~1 ,надано веЛlІІкі пра. ва.. Про це гО>ворив у ~1JoOЮlувИ!ст):пі М . , В. ' ПіДГ()р!НИЙ на ХХІІІ

JlI'H'O'CTi .гс;вrуРИ;1И у своїх :ВИ-

~ M'i'll'ic.TePC11B~·

м' ЯС1(}-'\ЮДI}ЧіНJЇ

~ l1'РОМffсл,овоrті

СРСР

,]ається.на JНlЗДИВ 3 са,,,!,го jJ:l'HIKY, Xйl.~OBi прод"укти відпу(':каютьсіЯ 3 «Нal8ант:ажЄ\н:НЯМ » :зіil1'СflООН' И...'{ ОІсеЛЄl.щtв,

і Щі

Пj)()фcПЇЛІКИ. Це paдy€ . Але керів!iИЩ'J'ВО фa:;JJГoc.rI)" ПРOlЯвляє ще м.ал(} Т)'Р'боти про людей .' Не 'ЗІІІВЖДИ тут ПlРИ'.'Jjі.l ЯЄ1"Ь'С Я :належна УМГ-З. такltМ пиrrан1fЯі." як биrОyJCТрій сіл, побутовІ.'

06СЛ},!ГОВУ,8аНlНЯ,

ззщві.1іm~l"(} І\и:селю , ')@,і.жджі ;JJРOt,'Jj(l;lОО'ьсяне 1>азом з БI)РОШн(}м, а ~()iIalOO'bCJl до ... ' оселецціlВ.

.ВИХI)ВН<l

Треба.» ,сіЛЬВИКI(IІІIIШМУ

]Ю600'а !і ан . Всі

Ц'і

пита.IІНЯ

п.раIГН'}'ТЬ

ви-

~

~ \

М}'ЮТЬ

Х ОЧ.РІК

~ 1>~;DНИІ."И oQt6Р<1:lЩЯМИ, ПРЩЮЮf\'Ь ~ нев КОіНТЗ,К/f1

\ ~

НИ,МИ.

3

~

ІПро цеооїiJtчиrь

х·о ч би

~ звmна сесr.яН'amlа.ної

:

З Jfj)6J~~'NI..BHIН'!i. ~'в :аід'М і'нilcтр.а.ці ї

\

діжний

\

госпів і

ТОВІС Ь'КИ/Й,

IJIIa

'Ні,хто ~

ее-сі ю ,не 'IFP JЮyВ·.

ще і не закінчився, а

зараз можна підсумки. В . лютому

ДИ. ,Не:maжаючи !ta:ОФіцrnне

,р.а .~ос.пу, .на.віть кер},ю,чий 3азимсыRхвlt;ІJдіJико'мM 1', Су60-

сільськогосподарський

~ вже

сі'ль:ра-

ПИСblМo(UIЄ вмrpoпIЄlННЯ,

підвести · раЙко~,

лксму оprанізуваа конкурс на кращий

комсомольсько-моло­ колектив

по

вирощу­

\ ванню картоплі. Молодь рад­

птахофабрик активно

\ включилась

в

змагання.

ВЖИООЮТЬClя '~(IС!f()IМ JЮ бу- ~

розуміли, що взяті зобов'язан­

17

першість. Молоді механізатори

',~BН1IiЦT8Y Д()j)ОГИ, клубу, '8И~

~

ня

ПllКМИ (Я!кі ход'ЯТЬ ,ПО ГРЯІЗюЦ'і IВЇдс1'аІН. ь

ПJ)оста,н

5 Ilri.'10MeTpї1!),

нелегкі, іх виконання ви­

!

сіЛblСЬ'К()Гf)СПOlда'Р (' Ь-

магають неабиякого ження сил і вміння.

напру­

в

комсомольських

, ХОфабриии (секретар А. Кулі­ \ баба), радгоспів «Гоroлівсь­ ~ кий» (секретар О . Дейнека),

в

лер~~у,

РООВИ1'к У

6.іг

машlflНИ і

Ш~jJlВЄlНЦЯ

лиси

,,·(}як,kнКJ(

чер.В'ОІН~МУ

'І\ут.ку 'ЇIJC11PYMЄllIГa.'lЬHiJlfO цех у.

Перед Jl!И.МИ з ц'ка.вою лек­ цією «Шятирnк.а. ,оошoro за8())\У» tВИетУІІІКВ ~j)eK'JI()p IIlїіД~ ПРIIGМ-ст.ва .А . ,М. К~IWI~Н1КО. ТОВ. ЩНfСУт.иj,м

,,) ,.."

КOВЗIJJe>IІК~ про

j)О:ШОВnВ

пеРClIlешгиіВИ

,ВЄЛИ\І\О Ї

xiМJii мі,ста. А ВОflИ в.елип;,і, В 1970 році заі8()1Д б}'де 'ІІ<И­ пуекати

пpocroJ)OOllУ

15

ТИ'СЯЧ ТО,НlН ~И,СI)­ залішшх

'П'О,!>О()llJ1Ii;Їrв,

а ,8И'Робкицтоо ЛРОДуlК:ЦЇ'Ї 3 мет,алокераN'іIКИ бтде ,'.(~Be;,".\I',HIO до 1О тисяч Т'І)lН'Н. В своїй .1etlщі:ї т. І\:ОIв.але,н­ §\' О ,оа,гато у:ваіГИ П:Рlliділи.в ,ПЇіД­ вищеlНlН ю піюДYlктивн OCJГi ,п'ра­ ц'Ї, ПО.:JіIПШelIVН'Ю JFKoc·t i ІПРО­ ,])l lЩ"ії,

БО>IН)lfь»:і

за

I'I\'(lномію

(' ир овнни іматеріалі~ .

н О В Е Ж И тт Я 26 .~·ИСТОІпа.да 1966 рску .

мобілі­ зобо~

в' язань. Вони провепи

своє-

х,а'МИ it ()в~л(}ся крокувати СТЗJjJ­

Ш 01>!У

ffilг()р()~ами НЩ31f<J.ЧИJlla

Шели

М.

IВдНИЦЬКИЙ, член

КПРС .

успіхи бюро

перехідного

вимпела,

а

чер-

комсомоль­

цЯ О. Дмитренка занесено до раЙон·ної Книги пошани і на­ городжено

цінним

подарун-

Хороші наслідки мають колективи

КОМСОМОnЬСЬКЕ }КИТТИ часний і високоякісний ремонт сіпьськогосподарської

вивезли 'на

техніки,

плантації

достат­

ню кількість мінеральних та органічних добрИВ. Моподі ме­ ханізатори

на

технічному

рівні

високому

бупьб,

агро­

провели

са­

організувапи

догпяд

за

посіва-

ми.

Нещодавно бюро райкому лксму підве(lО підсумки кон­ курсу

і

визначипо

Найкращих

перемож­

успіхів досяг

комсомольсько-мопо-

панки

в роботі Григорія Шевеля і Петра Сушка (рад­ госп «Г огопівський»), Опек­ сія Юхименка, Микопи Дов­ годька (радгосп «Літківсь­ кий» ), Петра Гарбузи( радгосп «Бобрицький») та інші. Вони нагороджені

картоппю

майбутній гідну

трудовими

слав­

член

бюро

райкому

ЛКСМУ .

0'==============================

ХІІІІ,

.10' ВИ'СОIJ{И 'Х

як ,ка­

чи:ні'В

'НЄ

ДIQ,('ЛРКИІВ С Я, .все а; бу,в КОРИ('­

:ММ.

IІІрацюючи

ш).мj.ч. Н>ИКО \І

C'J1a:p-

КО»lа'НДИJ)a взводу школи

ШІІІН,

Ів,се СІЮЄ }'MiНIНJI,

ФРOlН­

'ГОІВИЙ ,д(ювід ЩЩРІ} ПЄІР~да.в.а'в П(}!f1()Jше!flНЮ вої нів­ артилериетm, 3асв'ою с)"Млін­

" 'O.lO,I JMY н'і СТЬ

багато

Пlli)я,,,

ще' ржа.в

ВlJ;t lКо,,'а ': jД11ВМflIfЯ .

МаlИЖР

ДI'СЯТЬ

п~реС'Г)1ПИВ

рокі:в то,му

П()1ріl!'

':ІІl'БJ1ЬОіВОГn'

цеху ,завСІДУ ДI'Мf)5і.'1і3I).ва;ниИ

ХОЛОДИ.:JblН'И:"ЇВ C'l'арши.И 'сєр­

жаlНlТ He-сте-рOOJ.

Тут і понині

:rращює ,С"Г(}лЯ'ром . Т(И!1(\lpиші ПО

роо 01'і :ВІІІС'ОК е ~()B і Р \я ,вияв ил и . ИClМ)" ,о&равruи ГО',1' ОВ(}Ю цехл­ Ві1'Г() IКЮІ,і:гєту

Щ)І}фС:Пі ЛlltИ .

Незабутня nО',lія в

Д,,~рr~вича .

bi-;J,Ібулася

ЖИ'Гl'і

І ваlн,а

\іо,гуністи

заво­

Пр~fitн.я.1И ,Н еред() в (}Гorl'

[l'Y

ЛIf,р,акаlН,ди.;~аТЮI

Не пі,дв,ещу

несь

; кощжти.в,

в

ето­ член,и

то ваз>ишЇJв , -зане'ВlНЮ)

Т. HєМ'~pOIВ. Б}lдУ :пращю­ ,ва.ти ще краJЩе, щцб ~ rl.!llIficтю

,1І'()сиrrи

це 8и,оаке

звершен-

В. ТУРППКО,

площі

гектара .

урожай.

зустріч

ним ювіпеям 50-річчю Великого Жовтня і 1ОО-річчю з Аня неродження В. І. Лені­ на, ІИІНИ порадують Віт1nIЗИУ нями.

зібрав

с.lу-жбі.

жу,ть,

ІШРС.

виростив

85 гектарів при врожайності 167 центнерів з

СЬІКОІвій

похід

за

'за:к~Н'-

,валий час Іперєnува.в Jнавій­

нєщодаlВ:Н'~

новими

і

переможН'ого

ЧЄlНПІ~ ,Вели.It'(}Ї Вітчlll3НЯНОЇ війнИ IВ' аlll ДМИІГ,р(f:ВИ:Ч ще .ТJ)И­

Настав осінньо-зимовий пе­ ріод. Комсомопьсько-моподіжні механізовані ланки радгоспів і птахофабрик виступили в

Опексія Дмитренка з Калитянської птахофабрики. Він на

почеснкми грамо­

тами райкому комсомолу.

Готуючи

Вать­

кіlВlЩИІН,а М(}ЛОДОГО аlУГИIЛЄlриtта.

Шlмсомолу присудипо

врученням

воного

Нестеl)()ВУ ,

ділити 'Р·3ІдІсlГЬ п~рем,от і сір1\'(fI'}' IНl'вдач. TpЬOМla БОЙ'ОВIІІХIІ

колективу ланки перше місце з

,сержа,нту

'Разом 3 това:ришами по зброї'

ком.

діжної механізованої

цеху

9еpc'l'ати, ро6imlll'КИ заІОО,U dI()JЮШКо,оої MeTIWIYJlfii Gi6.p:aІВ

і

соціалістичних

колектив

Лекція СТИШИJlИ t81И

нання

ців.

,.....,....,....",.......,....".~.,...."..,...,,....,....., .

'КМИ

активності

старанний

~ ЖW1П'GВlоважлИІВИХ шrrа.н,ь . J\ИВIf10, ЩО If,a сесію не прибу.В і :roлооа, П' О1l'ребснк, ого

трудової

За досягнуті райкому

зації моподі на успішне вико­

змагання

~ організаціях Калитянської пта­

В

Ф. БУЯЛО,

А.

колективи провели роботу по піднесенню

діння

~

РIІІ;JjГОС:П РООКОО!1'У т. Л И1'ВlІнен-

Ці значну

Молоді ентузіасти 3 вогни­ ком розпочали битву за вро­ жай. Добре було оprанізован!)

\ к.ого ,вироБНlІЦ'І'вг і ряд ьн,шИ''{

!

ПI)стз:влt'>!га

молодіжних ланок виборювали

~

:на

Пl)Г1l!НН

«Літківський» (секретар Зимовець) та інших.

комсомольсько­

ЗаІХОІДIВ, які

р0611'И'ЧИХ I!JРИNіщ~нь, lП' oroво­ 'рити ІПРО 1І'і~, езеIfН'Я діте-и до

,га:ну, доклacrуть 'В сі х ('И;1, Щl)б шщіПШИТИС1ЮЮ 'дія.11>'Н'ість . Щ~Н(j,віJ:НУ ,;ІІІЛОМ()ГУ і" має ,надати .НfР~f\,І1ія, .партіfiн,а і про,фсн:іЛfiМJа О'РГ;\іНіз;щії 'радГ" 'П)- Ї\l і' ні h'i'j)OBa .,

соціалістичне

А K-Є'J)Ї>8Нb ~В3IJ)ишім, ОО'ли б ~ іЦати .ВJfJЧеРПlVі '~i~OBi~i ДЄlпу- , тат,ш.'( і8і."НоОС,ItО

c i .lbpa~i займатись а'Н'Гиредігіlf~Н-ОЮ лр()пагз,IЦОЮ, 6(}IЮТИСН 3 С aJМОIJ1()Ні)8alj)ЬШfЯ'М, rrРИl:~іляТІІ )lB&ry JІ'!ІВІ'Д8ННIQ 'П(УРЯДК}, ,Н І:!. ВУЛІІІЦЯХ. С,1абl) ще тут :працює нар()дн:а ДI),}р(}віо1ьна ~lружlt'Н,а .

ЩО 'J1i, IKOlrJ

ЛЮДИ {.!іра.1И до "ерівного ()р-

в АВАНГАРДІ-МЕХАНІЗАТОРИ

зв'я;)ку з lНа- ~

f\'bC!Horo

'Нема сужні, ву,

liраще : належить '3аmflмснкііі

ТИ бtльш :ВИІ'tIОГЛIІ:ВИ'М дО Нlа'!юо(}та в "Щ1б'і. д. ПОЛlНСЬКИЙ. _ _ _ _ _. - . - _ ...,.. __ ..,., _____ __._.., _ _ _ _ _ .,.,., __ ."

ріШУ'8аТИ деЩ" IЧТИ 3а'3юIсыїї

\

з'їзді наш{}ї парті.ї.

,~

~ Сі.ЛЬpaJДИ., але ви'кОіНоКoQIМ ~a "е-

рtвники рщ~госпу ,не Л'11д'fірИ-

бу-

с тупах .~епутати . Ві,дчу,валася їх 'М'YP»OMHioТh за стан слрав .

3IJ;(\Jf{НЯ .

В. ПОЛОТНЯК . На

ЗaJ8ІQ.:tу

.фorrо:

-

,кращий

IХ О·.lОДlмьників

сro.'];Я!D

І.

Не­

стеров.

• • • іІ • • • • • • • • • • "" . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . '" . . . . . . . . .

VkPClїHcbki будівелЬниkи попереду

ТАШКЕНТ·. ,в },юр.аїilllсык'iмv кв.а.рталі ЧіЛa.ll'3ара Інай­

п"ять

бу·ДИіIlК,1в .

ДІ) дНЯ КОІне.титуції

ВОНИ nу­

більшМ'о

дуть І;ЦаІ!lі :в е<к.с.плуа.'1'ащію .

ЖИТЛОВ()Г(}

'І ас lfВ у

сто.'1иці Узбе"истаlfУ в чо­ ТИРЬОХ ,нових ОУДIfJН·Ііа.х С'пра­ ВИ .1И НJ)в,осі.,.lЯ 220 та шкент­ сь'ких6~lеіі, А поруч ClПо.ру l\-

жуютЬІСЯ

ще

3а У'Clпіхи, Д'ОС'Яl1!fуті ІВ бу­ .l'ііВНИЦ1'8і і ві;фУЦQ<ві ТаШ1\~Н­

. та, за IП'L~(,Лf"ЮIИ сощіа.1істич­ ,н,(}го З~lага,Н!fЯ

в Ж /J втні

н е.ре·

Х'ЩНІІІІЙ Червоши:И 'fl'J)'amop Ц'К ' КООІПWРТІЇ У.збе ки CfГCIiH У, Р,ЩДИ МiJнiC11PЇB іЇ Ради :про.фслілОІК Jje' С1Іубліюг .втретє lIРl\lс}"дже­ ІНО 1!;МI{';fiТИВУ TP~C:TY« У,І\, Р­ буд».

(ТАРС).


т eXHika не підвела Минає рік ндпрр;(>ної пра­

ці

в .ріль.ниц-г.ві.

піДСУі~кlt ний

врожай

ПIJ;t<i'рсь.R'ИХ

го('пі

П()пере. ,lні

СВЇJ;чать

пр()

вс іх

дорід­

сідьсьокогос­

К}"ДЬТУР

У

:ра.д­

« Т:н~б}lхдв,ськиЙ ». И('!~I,а­

ла З'ЮЛУГ<І :8 UbO:llY і ,!!'а.ших ,меха,l!'~за1'Щ)LВ , адже в·они, як кажуть,

ку .

,вми

першу

elliфИ:П­

ВільшіС'Гь 'робітііуло ,пе­

ши.ни.

ТГФМШ роаробила піДВИ'Ще:!lі Н:(}{}lМИ. 3а.ПРОМ;J.ИЛИ aIOOJ)~lI'oпрем іалlJН У праці .

си~те"у

Як це rrРalК1'Ич.но робил.ся? л.а:нщі ,,'toaeMO за,вдання ,на ти,ж­ ,дЄlНlb. Яющо ·вон.а ,В'ИlкО'н.адз ЙОГО

IВЧ1а,с,НІ(},

Т()

-

Дl)оре потру""илася в цьому Чми'­

ді Лh'а .р Зlд:го('!П У «3З1ВОіР иlцыі НІЙ» .

ГОМ

До oVliЛаду данки вх,оди,ть сім

тива.цИ .міЖ'РіЯ:lЬ і лід 'оc:mНlНЮ

ЛИ !!'а pe"OI~ у Б(\j)el3aIнсыуy і Вром; рську майстерні « Сіль­ f М'ІптеXlНЇки» .

j)об'і'l1НJfЦЬ. ОЧОЛІОО її lванович K}ll;iЄНIlioO.

гною і І~НОЮ іна КООІСIJИЙ тектар .

має,,!) і

ПРОЦelнті,в від їХ:нЬ(М'о заР(jt)j'f­

.ноемОЖІНІа за.кі,нчиrrи ,peMoнrr в

~а'l}'''ОІпле·са;джаЛIЖ і лущильшl\JК~В', lIfe 3акіlнчено бу­ діВ,НИІЦ11ВО м:аЙстерні. Та іна ­ віть У ЦИХ YlM,o.Bax н.аші м·е­

3а3lН<І;чеmrй ІСТРІЖ да,ної .ма.ши­

ХIIl.ні\зат()ри

ТЬося

вили INt ЗИі~I'О,ве зftер;т. а'IJНЯ . Беручwн, ()В'і .СQJЦі'аліСТWЧlні 30-

:ни, тоді вони ПОЧИlн, ають пі~Г()II'І)lвлятиі:ншу. Л'іli'Вilдщilя 3Н1еоt'і:оки, 'Міітеріа.1ьн.а заін:те­ pet'<{Ba:H,i,cl'b дають .~обрінас­

ні .машИJНИ. Це буде наш ,ва-

ііов' JIi~а.Н'IfЯ ,Нlа

лї,ДКИ.

Іний

для

ГIНIИЙ П1цаРУНО'1\ сда,вного юsілею Ве JШКI).ГI) Жоот!!'я .

Як

l1ілыии

реКЛ<llДЄIНО ,!ІІа :плечі тех. ніки, і Ею,на не пі~вела . 3 раіНПJЬ(}Ї вес,ни ДО rrU3l1bflї OCI'H і пра­ ЦlOмла безnеребіИно. Шсля 33'кі,I!'ЧIШ,![!Я О'ШliОВНЮ; поль()вих j)rю,і-г. l'сх.ніlКУ Іпоста­

наші

нaorТ}:ППИIЙ

р:'к ,

І\У. IБуває й та'к, .ві:деУ'lші,стьзащас.ни:х

Вжр

чаС'Гин

:lерн.овиЙ ,liомбайа « СI\-4 » , 27

,Jml :ііішщеРI; іВllі:в ВИJ)ішили д '.rтрr}fЩВО лі:~гmу,ваl'И тра·!;­ т(}ри, зоираЛl>ні т а ' зе\ШN1І~­

траі lil'()РНИХ IІщтів і культи,ва-

ро,гmі

"<І,ШИН'И

.1()ВРr.JIЯ\НИХ

і .1і'ТНI:,Х ПМЬОIВИХ

ре.моото.ваіНЇ

у ДОБР:ЕОЄltrо

ремоот .

Рано впоралися

з осінніми по­

Раl 30МЗ , М ' ехан~каl)lИ ЩU'"1К~В,

льовими роботами

хлібороби рад­

БРИ!Г<lДИIра.МIf

госпу «ПлосківськиЙ".

IJрга,!f,ЬзоваН(J п'(юували

там.

Бага.то ;КОРIІІDIЮГО3аП'ОЗИЧИіЛИ

без

і, :П~\ШУВШИСЬ ДI).'tOt:llУ, в се­ бе 3alП1)OOJ;8QИJlК. НасампеРl'1,

боротьбу

rтворил~ lІ'а. ,КОЖІному BЇ,JДi:J' КУ Сіпеціа.тьн'і Л8і![:КИ ПО :ре­ \ІС:І!'ТУ

пщ:гі.в,

Корім , carдy, ща.Нlк.амає ще 3 :ГРКТil!РИ С}1Н1lFці', яка 11 ,наступ­

!Всю

ПЛОЩУ

301ра.НlО

H'()O~IY 'І}Оці ,поч:не ПIJIОД,ОНОСИТИ.

Іна

Тут теж ЧИJМал() ПОПJ}aIЦЮ"!а.'Ш

вес,Н'JlIЮГО

РОО і'llНlиці.

,в,ООСe'НlllіЯ .

щ)тепліло,

Готуючи С<1Ц до ЗНІми; л'а!llI\З

внесли

(іQ\І()отала ст()воури,

'на іrqНliстовБУ1рні КРУГИ по 60 - '8 0 кіЛОГРal",ів пере'ГІJlOЮ ,пі,'

htженер.

головюfЙ

КУЛЬТИМТОJ)!~1І,

сі вал·ок, си.лосн.и'Х

"ОІ"баlЙJ!і~

перепочи,ику

ча,с ЇХ ()JiОП)'lВа:іІ\fIIЯ, а ПИД ,пер­

гризуні, в..

шу ' Iі),ЛЬТИ:ВЗlцію д"дали ще 110

під

урожай

на­

тонн

вій

добрив,

-

а

при

Всього вже вивезеио понад тонн торфу, або п'яту час­ тину річного плану. Восеии і

несприятли­

взимку

250-300:

ви,везено

ступного .року

під

урожай

основне завдання у них

госпний

шофер

Малюга .

Своїм

но під овочеві культури, лю й кукурудзу.

рення

оолів.

Уже

місяць

білісти

і

І. ; ЛІ,U/

бази

....,....,.........,.....,....,-.",...",...,.",............"...,...,...,...,..,...,,;r-..

удоб­

радгоспні

aBT~O­

прикоманди(Юваиі спеціалізованої

транспортують

на

водії авто· поля

Петро

скидом «КАЗ-6ОО» за день 100-120

працює і Топіха ,

Петрович

4,5-ТОННlIМ

само-

він вивозить тонн . Добре

А. Г() .Ю~·tlIІЙ

Володимир' П!>окопо"ич І

який

транспортує

~.,.~.?..,....,....,...,...,..,....,...,,,..,..,,...,,...,,,..~~

машиною

до

м)ж­

Дооре п-orrРУ,J;ИЛJllCoЯ ~ітНlиці Га:НJНЩ Дов:гопол, Тет.аоо Т}1J)ЄlНlIЖ, КатеРИJlа llIе!піть.ко,

на­

це.вих добрив, з них 2500 тон" гною й перегною . Іх буде внесе-

-

ПРОДИС:Iі}1вал~

діа:roн:аJlJі Д'JI'Я кращ{)'го .oopo~ бі1lКУ II1ІРНlстовбур.них ICpy:гrB .

ТИСЯЧ тонн міс-

18

OPJIIГa:д.a

TpaIKl'()p1ta

ca'fll,'tp 1\.(І1'ЗРОО",в !дJнжуolta;JJіІІЯ В. 'J1ри слїди 'І'!}етій Іслід nI)

3500

Високим виробітком на виве­ зенні добрив відзначається рад­

І(иївської

меха,н. і'3а·

ВИСОКИЙ

в

.ЗИМУ

ряддя ,!ІІЗ. ІГ Л'1ІІ5ИН У 16 -18 Сa.lIlТИМffl'рів. Тj):tктЩ)ист Олє,К­

ступного, ювілейного року. З~раз

тощо. ДИР"'liція разом з н.ай­ ДII('В'ідч.е:НЮIИ

за

І зразу ж

включилися

NО,JІО~ИХ

дерев, щоб &іпооітти ' шко~і .від

ПОЛЛ

торф, який добуваємо у власно­ мукар'єрі. При хорошій по·годі кожного дня вивозиться до 700

·()Іf)при,ок.а.ли

11а:ких Щ)ІОаЗlJIИIків ла.Нlка до­

ЗЯ10. '&ИNКУ заготовили оПІ~рег­

на чес,ть 50-рі'ЧЧ:1

'КУЛЬ­

била ся ;ВР{!lзультаті :напмег­ року

ГРУ, Н'І'ообрorj­

три

дерев·1\. ще тричі. Вро жам зіб­ рали без втрат.

pnfJiT.

Ми ,it()ві;J.a:JIИОЯ З гаооти, щов 1))а1Д;l'оопі « Руса:н.іIВСbJКИМ )\ доf)ре

всі

змеnому lItynолу

ЛИJВІ)Ї IІІ'ра.ці . Rовенимищ'IJIOJ'О

О. КУЛИК,

6ваЛОIi, 311раlкт(}рні а тахо)!; інші ' \lа-

к()с.арки,

}"Dпішн,о 'СI1J)aIВЛЯЮ­

провели

До ц&irrimul дере,в Пj)ове­ ДоеІlЮ пе<рIDЄ ~ис,куВШIIJЯ iQ1'Р Y'l'охiмU:юатaJМИ П'рorrи х.в.Ор!()іб і шкt~Кіів. Шс;ля цвіrifDН!ЯПО

'liОЖ:Н' ClГО ,гeК'l'a,p<l .

З своїм зоБОіВ"Я1за,НilI\ІN. До пер.шото сі'Ч'ня будуть lВї!д­

'В і.,ремон'Гова.н()

\1І'ха, нїза,1'flРИ за .п:ри.К:J,а­

торів,

ІМЛ·ОХ,

що Чelре'з

вос;ни

ІІІН~СJП{ по 16-18 T01lН 71~pe'

Ce)feH

На ві~.'t!\.ілку площа :пі:l\ мо­ л:одИоМ ' СЦIJi)( не.велmк11 r - 40 'гек.таIРЇв" 3 ЯК'ОГО 13 ІПЛО­ доносl!'()ГО. ВалОВНій 'ВJ)OJIМ:И фруктів оде'ржа.Ні О 1012 Ц-е<ІПГ­ ,н' еРЬВ,aJб() ло 77 ЦОО'l1не' рів з

n"'ВІН і

ТР J'l~н()щі: обмаль запас!!'и'х чаС'Ги.н для КУЛЬТИJва'l'орі,в, еі­

15

2,5 цетнера...,на rl"К'JIa!J} мі.не­ раЛЬ:НіИ'Х дОО'РИJВ. Всього ПРО1'я­

році 'СЩ~09а Л,(І,нка др}тО'Г{) від­

P(\~'()'I­

1\0мбаИнів.

з.вwча;Йн,о,

'j}обіmЮl\ка\l

центнерІв 3 гектара

77

ри зерн@і I\I~м,fiаЙіни ів:і'Дl1'раIВИ­

ту СИЛОС,НИХ

0О1.1ан,

,н'араХ,()ВУЄТblОЯ 'Пlре.мія

ПРИ,СТУПИЛИ ДІ)

По

ВЬвдя КУ'ЦЇ6НIi0

каРі оп­

І\~щій. П.

ТАРАСЕНКО,

Зlпр , D Н':>М

та KaTep!.~H;! ЖИГАЛО, відділко"

керуючий

, раД'госпу.

«J АЗ·93»

тонн.

80

.. ,....."......,." .,."..." "....,.. . .

~

Е~:п~Р~re~~уС.~Т?:~~Ея~.~. і с~я~!~'"~ь~~~,о j

сі.l"'СЬІКОГ~IJIЦЗlРСЬІК'ій пр.аКТJllЦі- зує дос'воід, 'ге теj)ОI3И с піl]'ВИЩУЄ справа держа,вноі в.а.ги_ T3JКoцi- зб'ОIРИ ІКУЛЬТ}'Р Ін, а 10-30 П1)Онюютьце H-ІІНlще Il'i:.дmmцЄIfНЯ це![lтів.і , ПЇi1JJ;і'(}сить ПР()оДУ,КТИlВнїоСl'Ь

IІРНТ Їв юії! Виве ,lрні Tnl;Hi/; Гі іі-! plI;;tHi 'КУРИ . ВfJoі1И ЩЩН 'liтив,lІ\іші від ,К}lРОК чиСТих порід і ,в тоіі

ЖИТГl'ев·оС'Гі (.Пj)0,'І}1Jt;ПRНОt'11і)гі'5- тва'рин І!'а 10-20 ІПрооце,I!'Т;'В . же ча,с потребують маііже на РИ'дLВ [J;,ріВIfЯ,НО' 3 ба"ыi·в.сblкwмии (kiJ'5"иво(} f10'liаG:~ВИ~И є rі'ОРИ~1І Ч'верть Іменше Іюрмів. форма"и - б і,олОГИ. В(ти зіора - К}'Iі},РУ,)зи. Ух викщ)и{'таIНШ,Я в IПрезll!Де.1І1' в і!l)знач и,в, щ~ в ш~ся ВІ IМООliві іна об't:;;tн'а:fI1Y ,Н<lУ- oo:raTbOX Ікра,ї:н,ах с:віту 'На -в.ели- ,H(>j:~a.leKOIMY май'БУТНЬОI"У fi іл ь.-

Щ()ІІ

()tОгО,ВQIj)И'ТИ Чl"зних пл()щах да;ю ~ory пі!Д-

еф('кт гj&ри,ди.защ'ЇЇ.

"ОВУ С{!lсію,

в.ищиrrи IВрожаї .цієї КУЛЬТУРИ на

ВИСТ}"'ІІ.а.ючіна сесії,прези- 'JIj)e'ТlfjHY!

,leHT ВАСГШД Л. П. добаНlОВ :на3Мв «:гі,брmдну сил}'» ,важлИ'Ни,)\

ІП . Л . ЛООаIН'()ВВlв.ажа.є

спектИіВlНlОЮ ,ооравою

пер '

·ст.м·р~,ня

шість .ви);іIВIiУЛЬТУ.j)~ИХ 'Р(}С.'JИ'Н

іс'в.ійСhКИ'Х тварин ЛЮ..1и.на .:ВИRОг

РИ'С1'овуоо.'МІие

Пj)оте ще

у форм'і гібридів.

,належить

б

з'Я'СУВlати I)~.

all'3.1'O Т~IJУетич:ни.~ пита.НЬ' . .ю:вДlaIIllНЯ. UlIGl іОе'С'Н НЗlМlтити

засооо)(

IпіДВIІІЩЄlН"Я . В1р~жаї'!: 'г;6рИl,~/ІІ()Ї пшениці. Ві.!l:омі і м.і'Ж- ОСНО/ВІНІ JIМJ.РЮfИ, на яки,х тре~і)·ільше.нням IВИРООНИЦ'l1ва IIlРО- лiJmiіШі IГtбрищ.и соняшника, ,!ІІа-ба ЗОСЄ.рЄ'ДИ'Ги увагу оІІIaУ1К(}ВИХ досліджень і да'ГИ' ООГРУ,Нl'овані Л'РО:ІІ-ОЗИlЦИ :ВИlроОНIЩ'І1ВУ.

ЧОИ~ ~ПАВ НАДІіі?

ін

БОГДМlіВСIШОЇ

пта;хофа·6РИIJCIІ ЧИНОЮ TOJ'(}, ЩО У ЖОВl11Н1і lСе.ред­

Д~билиt'я ,1f('ПОГalНИХ

.вир~5Н'ИlЧЮ{IfЬО~(іб~виЙ надій 'на корову ста­

п(жа' зни:к~в. Го.с:п-одарст.во 'ДОС'1'РО~IІІОВИВ лише 3 кіЛOl'РalМИ iМof).'1IJкa. 'К0.8О RИ:КОН'<lЛО річ,н~ ПЛ<l.НИ: Щ)ОВГОСП{loда'J)'CТlві є неаБХ'і';1)1І'1 дажу про.ДУ1КтіlВ tb-аРИIllНИЦl',М умови \lI,ЛЯ ріжоro пі~и.щеНІІІЯ д.ержаВ'і, за,ВДalН:НЯ по 'ВWj)ООІНЩТ- ПР~}lК'ГIІІВ1~ості . хуцоби. Тут заву

МОЛОК<l;

~З~LИNfИЛО

.вже

на

,ГОl'овлеНlО

ДОСИТЬ

ХОfЮшИLX,

,ІІ:роцеНІТа. ,н,оціll!НИХ коормііВ, О,1НОГО сид'осу Прorrе щJTh. 06с'I13іВИІНаВWКЛIІ- 3аlкла,деIfО IП(МН<lJД 7 ТОІН!Н· Ra ,к,оро­ lІає сери'DQrНJУ тривогу. 3 іПе'Р~- ву.. На фермі ІJlр.а.цюють ~оов.і'~че­ деНJН'ЯL\І ХУ;1tоби :наосіIННЬ()-ЗИМ'()t- іІІі, вмілі 'дOOlрки та 'Оюотарі.

р,ізюо

3Н1изltВся

ноа

Фе'рмі

Й

,оБГOlворен'о IІ1()НIЩ~

. Щоб п.Ї)l,fl.И\ЩИТИН3ДіИ .мОіЛока

се;>е)ljн"о.~обовиЙ mpи,!ffitимні ,1ЦВі>Є, ПОО'РЮJtО потп­

наlдій

МОЛ·ОІКа . Його (}держують шит!{ ДОГJfЯЩ і іІ1щіlВJIЮ тВ/арин. зара, з ІЛо 3,4 кілог.РЮlа ,на 1tQj)O- А~же Д'О ·()ста,НІІІЬОГО часу IКO!l"'O­ ву, 'ЮМИ :В цей період МlIJНУЛОГО раку ІНадоювали по 5 кі,лOO"J}а.мiliв.

ви:й 'J).щі,он ,бу.в IreПМlноціН'НИ\Й­ за:м.ість 8,5 ,ЮОРМОО.1,иtlfИЦЬ "'О.ро-

Одшією з п.РИЧИJн низьк(}ї прю-

ви О.:\~РЖУ.В<lли за ДeIНb 5,2. Сл4'l

ДУ:КТИВlНоості дійн,ОІІ'О С'Га.да Є те, що маііже П::ЩnВИlна 'Корів ,перебу.ває у за:пуску . Але це !Не. гоЛОВltе. 3НИ'ЗИЛIfIСЬ ,н.адо,ї Г()..lЮВl{И\l

сто

(ТАРС) .

~

:l

зеле-Itі

ЮО'Р'МИ.

ІХ 'ніЧЮf неза ....іillили. СОЮ()ВW

тих

liормів

доБІГИИ

час

кор()ва:"

А.

МІРОШНИЧЕНКО,

редактор багатотиражно'і газети «Зоря».

ФО'l'о К. ДУід, че"rЮ1

Макагон

(.rr і'вО!р'уч)

і Га

(Фот,ох.рон,іка РАТАУ).

Віспа-дифтерія В :СП{)'-ДИlфте;> і Я

wOHTairiOO'fIoe .ва,нн'Я,

ЩО

BipYOO~I

1

Піиці

іНфeКJЦіЙl, rе

це

-

за,XlВОРЮ'

в:rr<ЛlІІКаєтblCЯ

УЛЬТР1-

ПIРОЯВJlЯ€ТblCЯ

ДВQX

8

кл іlНі,чlН'И:Х фQlp).(lа,х: в:оповій і, диф · тє,р'іЙl/!!:'Й. До. 'природного ЗtЩJоЗ' Ж€llИilЯ с.приЙ'Нятли.ві КУ;РИ, індиlКИ, roVliуби .

ВіОП/r

зarв,д,а,є

ПіахUв/!!ИlUт,ву. З'начаєтr:;cя

.великої

,на

l/!!eCY'locтi

ЗІNІІЧІ!Ю

'ПС)lгір.шує

кубації

яець,

25-ЗО

шкоди

Хвороба ,різко nо­ стада,

резулrflWГИ

ві,д

процеtI'Тів

К'Ох :ГОДИIlі' до.

матично IВИЛУЧеіН.і

Лі:дuя

Чебанова ЩІ ОКЛ:1ді готової ",,}(JI.J.)ЛЮU~Ї.

+.++++-+++++++~ • • ++++++++.++++++++++

неі

:гнне

ін­

до

7

Il'ри

70

fДjИ;В.

3/\ІІеншує

каіх"

'l1ра ,дуса,х СИ'Л 'Н

у

вБИ8lаіЄ ЙОI'О 'ПI!}(J'I1Я,ГОМ 5 х,ВИJlНtн. У ,ПрlfрОДНl1ІХ умова Х домашн : тварини

і

воilоплаl8lНа

птltЦЯ

в.;опlt не еПРИ:Й'Н'ЯТJ1иві. 3а'Х'ІЮ,рюв·аD-l:Н'Я rпиuі

ДJ

віо,юю

в И:КJI ИlК'аJE.ТblCЯ за,несеlllН6І'М іi!lфек­ ці,ї 'Ззовні, а та.кож в :'р'усо.м, шо ДО,ВIГО зберіrа,вся ,в гоопо~а·РСТІВі.

СПоЗлаХIf .гаються

,в, :,спо-дифтер і ї іВ

,будь -<mку

опостє,р,і­

,пору

;POIVY,

оЗІЛ€' б і льше зус-г,рі'чаютЬеЯ в' ocilН­ НЬО'ЗИ/МClв'ИЙ і в€Oнянп,й періоди .

пoro.лів',я.

керівні пра;цщники .не придlfлИJIИ 'К'OIJIetктиву твариllltНИlЮ1в і 300tВe'Г­ НИlЗl:jкі Т8м;пера lТJ1рИ сп,рИ!яють ДОСТЗ'11ньої ува;ги fl)lді,влі 'І1в.аРИ:Н. епеціаліlсті,в . Щдста-в.ати ООl'да.нjв- збереЖeJlІ1!І1Ю вUруса . На П:РИJ!Мащ, ЦЯ!)І не ЛИ'ЧИТЬ.

На, фено : ,робіТ 11 И[J"і·I!(:QIМСО,\10.1юr .1Iі' Н:І

\

пщбати і про СИСТe')fа'l'ИЧНУ пе­ , ВіIРУС В:СПО"\дИФТЁ1рі,ї сті,ЙікИ\Й до РЄ'J)ОІ!rIiУЙ IIrWWOВlKY К(ij)Мi.B Д:~ Фiulllко.-хімічнк-х ,I!lfJJlIІВirв . При ЗГ()ДOlВУІІі,\Нін,я.Взalгалі . не треБІ звичайни:х а'1l~юсферних У'мов,а х З8бу.вати ,~I)'д>e :народне IIJРИJслі­ 8исушепий в,ір'УС може бути iЗlк· чин!)\/ ТОіМУ, що під час переве- в 'я Il'!}О те, що М(і;]()IiО в Іі о'р 0- ти.вННlМ лроrrяroм .'І.ВО,," :рокіВ. При розсuяному oвi11J1i ,ВНм' збері,га€ ін· деllllfЯ 'l1'QгоЛ'і'в 'я на стіlил'ове в,и!Ноа язиці. фек\,lііmість ДВіі ,місяці і· нав'іть ут.рwмаш!Ня ГМОІВІНИИ 300TeXllIOi:к До5ити('lЯ :пі~ВИJщеНlIfЯ Ha!l)OЇ'3 н.а іП' РЯ,\lQ\fУ саНtЯЧl!lОМУ СВLтлі не від ",іль· фаобрwки та ' ~нші опецisaлm й МOoJюка С I ІІ:ра8а честі ІВСЬОГО втрачає ві.рулен;ruюсг.і

3 'IiOpM·~ВlOfO раці'ОІНУ були MJТO-

~ Р,ЙQ'llу В UWMypoiЦi ста,в до ладУ ' і· ,ДоЗІВ першу п: р.Щ)lкці.ro 'ЮОІноООріВ~ JИ1:і! заr.ю,д. За !діва м'uся,u,і ві,н виrаусТltв .на, 98 ТIЮЯfЧ карб()В2ІНЦ~:З' ~ I\ОНlсt'різо.ваних ОІВІОч і&. до , КlUНіЦЯ 'РОIІ"УЇ,х б уде ВIІ'Р,()Іблено ще на

Допо!ві- ~

дей .

ІІЮВ-

93,9

вестііі"о.ве уТj)JI1,"aJН:Н'Я

\,

На сесіїм-а,є бутизаслуха;н'О ~ 30-40 тисяч к,а 'рбоваllluів.

·нИ!н.іШRЬОМУ році твариН1НИ- н'е ~аВIaIJIИ. Все це йстаJ10 при­

.-3

~ t

ХО.ПQД!У

вія

,висушен,и:х

не !Кір·

'ПlI>"' температурі ,в'ід IНУ.л,я дО

\І;,НУС 6 ГРЩДУСUВ З'берігаєтЬС'я L \fi· сяцями і ,д;о 'РОКУ : К"п'яті'ння

ПОРАДИ

СПЕЦІА.JlCТ А

• ПТИЦІ

В .КОРМІПнці Іне МОЖ!НІ3 дава­ тн нenctдiрюнене зерно, свіжу зе· лень, 'MO~KBy', боро.шно 3 JI·ИІСТЯ люцерн'н,

rЮIfЮШКНН ,

ТЗіЖlyi&а.l'И

m.л.ком

НІе

Л€\р6113JЛ­

(осоБЛИВО

тва­

plfWlllМ) .

РаДltКаЛ'I:jНИХ

ооО'собilв

.rгі'I\у1ВЗ/Н­

ня н8МЗI€. Піс.л,я 1'ОІГО, ЯК ПТИЦЯ ,п epexBqp іє віlСПО'-дифтерією, у 'Неі ВНjро6л,яєтьоо .СТІ~~нЙ i,M)IH,irreт IПро1'Н Ilїl€i ІХООРООІІ ;від 6 Іміеящі.s до 2 'рокі,в. lІм.}'ІНІізують курей ,S&КlцItIfОЮ Н ЬІЮ-Джерсі.

Щоб не дOtll'~нrrlli 'за'Несt:'ОІі' 'І Xl80~би ІВ .rooпощарство. IПQllрі6 ~ 'нО'

IІ1РОВОДИ'ГИ

ши~у

:РОО"ЯОНЮ ,

ваlЛЮlУ IРОООl'У OO~ tJl!Р.аці:RIlИlК'і: В

'ПЮXЇ'ВII!JIЩТ8а, ВЖlfВ3ТИ ОХopowIO . ДіlаlГНОЗ ; \ЬОГО ззхворюв.аIН!lЯ вста'!I'О'ВИТII не В3Ж!КО. :ВіООО8lі у~ажеfilН'Я і xapal\T~JJllli ПЛU!llКJI 18 'РОТOlві'й 'ООРОЖlНlині ПOlCТіLЙlНО оу· l1РОВОдJЖУЮТЬ .Його. Н3ІЙ\8аж\лltвіші

Д,1:Я щіа;nнозу

-

8ІіOJЮВt ОУрЗі·

ЖeJНlНlЯ .

,Щоб ШВlЩше J!tИ:JIitК)~ва:ги ПіНІй треба С11ВОРИТJI .хороші

• u,.ю..

,ГЮII€.н.і,ч,и іу.МО8l1t, часто 'МJЖЯТИ пі,.l\С'ТИЛlКУ, Тр.Нlматн Пlрим іщен,и,я СУХИL\Ш, ~()бре провіТірюв,arrи їх.

КоЗІр3ІІ!ТIІІІІНIІІХ

за ХО'ЩН&,

ІВ :ДС11уід

дИl<ОІЇ ПТJЩі, lГооу6і'в, бp<Jlitячих tCJlбак, КО1'ЇlВ. Пр.llпая,ві з 3IX.ВQJ)ЮВ 3JННЯ .в ,гос· іПQ.дiЗlрстві 8JК1IВ·aTH заходls до саJllітаріНі()Ї ОХОJЮИJlt mищї, ,яка ще не захворіла, WЛiЮХО\l 1&3ІlЩltн:аціі . М. ДОЛГОПОЛОВ,

ветліК;1Р·


ДHKY~MO в с)льсь~wy БуД1llВКУ КУЛЬТУ,ринеЩО',~'Dно вЦбули'('ь

лекти:ву '.За

ба.тьківські а60ри, u.РИlооячені пі~у'м:ка.м 'П6ІШЮЇ ЧIl'eP'Dі ш.в­ tWlьooroроюу. 3 .дОПm!lЩдю

става

про 1ВИ'Х'ОВ&IІIfЯ

Зз,С'Т}'1ІІ;­

й()~iUt6М'Ь'ItlВ зі ста:IfOМ Fсші ш­ ,н,ості і пов~іlНlКИ ут'ІfIIЇВ.

с.

ПРИ€МНО . дlliВ'ити.сь _и~, людися

<l'iлосиіЖ1lJИМИ

ІСЩ>'ИТЬ­

з убзlМИ'.

. fteд.а:ре.\lIНО

сс.т.t11.1ЮЮЧСЮ. Та, Іlfа жаль, .осліп· люJOllНМИ з)16з"и МОЖ}ЇЬ OOXJва· диrrись lне &Сі. ЧlІМаvю є ЛЮдОО. що rНe с.лiдlкують за з)1бзми і ЗіГ3111.}1О'І'Ь rП ро лік.аря лиш ro.иJ~, КОіm t!IIКНКaЄ З'УБНИА 6ionb.

TIWIIICIO\М . зуби

лЮ1U181.

шкод"

nCyJOТЬ

~

ііі

ЗОМІ.llIIfЮ'rЬ

МІІьше npнж'Jltwrь

&JI.'OPOВ'Ю.

ЛІКАР

матом ЯlNIІ!Х

МІЗ.ТІІВМУ, пораюу оер-ЦЯ" заJtВO!p-Ю-

тісний основ­

рухомого

1 не­

спортlнве.нтаря

9,8 .на 6 СalНIТИIМетptї'В" рукою

Їl!l1CblООГО

Ве.1' ИlКG1іО

на,роду

11М

Сlша

~'1Юра­

заlли'саlні

вірші

МОЖJн,а з .певнісТЮ ,ска'зати" що

вступив

Такого

в

ЖОіденкнИlГОЛюб

ТИ

ОЛОК}lCИ

,"'ИоЙ

встоїть

«HatylKOBa

lЗJіІ'ТОnр·афо.ва'ниЙ

-

остю­

щелели .

Назваlн'і

х,вороби не:безпetlНlі не

тіЛblІОr са,мі МІОЖ'уть

,по

собі,

Х1Юрі зуби

.nосл.ужиrrи

ПРИЧliНОЮ

' В'ИIНИIК'ООНlИЯ

СіЛ,оча.ТrЮУ,

ЧИоС.1ен, ни, х,

наlзваіНИХ

Н-едіу'г.

З !lьoro ІКОІЖІНІОІ\-!У l"реба" зроби­ тн

вЗ\Ж'_qи,вИlЙ

ВlЮltQВок,:

для

не

О!!ОГО ЗД1Qров'я

,можнз

lIpCJЦec Іне 'ЗІЗонедlБЗJНО ВА майже 6езООл,:іСНе.

8а,жливе

· ДОВOlДИ,ТИ

ліК)1в<аlН·

-

ЗНlачення

з

ЧУДОВ:О

lВикана.ю~х

Т.

г.

Якович Бондар. Хворий, вІдповІла викладач Н. В. Бардаш.

З:ВIЮnРIЗфі,в

Cf1ll>lllBi

ЯЮІІЙ

1'k~blКИ трішetiЮИ збільшено Iпо\ріIВ· НІЯІНО 3 ІНСІК

ОРИlгіl!fЗ.'ЮМ:

У

оу,вен'їрі

рОІзМ!ір

-

школи

-

-

ШевчеНІка,

Балясний?

директор

Петро

ТQЧНУ ,КіО'пію «1Ма· В,н' о!(}Л,аlдаrЄТЬСЯ

СТОО-Ї­

10,5 на 6,5 СЗrн­

ТИlм<еl'раl .

,}1НlіIКlаль·

в.ЗІЖ'ке ЗЗХВ'QрюваIfНЯ

М'ЇlЄл·і,т

flipOl·

flРИlд!бати IП~Д;l'ОТовле­

ВИДЗlВНИlЦ1181О'М

ДIJ'1м,к,а;»

то

не

НИlЙ збі",ник лої IК!НIfЖКИ».

де

запитав

екс­

залу

один.

А

-

майбутнІм: «Ось

зал

т,ворів

з гардеробом, душовими тільки пошукатti в районі! Прийшла «пІдмога» трьом м'ячам і «коню», замІна ли­ жам... На три тисячі карбо­

проводив

як новий спортзал добудує­ мо! .. ». Добудували. Першого ве­ плуатацІю.

І ВІДКРИТО •..

розгортай роботу, охоплюй дІтей секціями, запалюй Іскру змагання. Тільки вті­ люй мрІї і плани в життя. Однак ... Я побувала на уроці фіз­ культури дев' ятого класу. Замість двох вчителів урок

Зате була перспектива. І дирекція школи, і вчителі фізичіюго виховання, і учні потішались

ванців спортивного інвента­ ря закупила школа! Тільки

мІська середня школа .N'2 2 минулого навчального року. Безперечно, при цІН базі годІ було говорити про високий організаційно-мето­ дичний рівень ведення уро­ ків Фізкультури.

ресня

1847-1850 'рок'ів.

Gлyж;arno

ІЛРИRИІІОІО ВJlllІІІСІІ8ІІНЯ aиriItи. реВ·

набір

до

мала

Рух:аи,іВ.

БЕРЕЖІТЬ ЗУБИ

РA.lНТЬ

ному

поди­

: ~ .; з~ зу6к llIIO cт,alНY 'РУЙ!Нlу.ваIНlН'Я.! І lІ1Іе :

вані,

непридатних

СУВЕНІР ШАНУВАЛЬНИНАМ КОБЗАРЯ

Та;к'У

називають

пар

рухомого

вчителька.

ЗЗ!Й:\t3ІГИСЯ 1І~РШЗіМ'Н:t . На щастя, цю Iре.1ІЖвію .не 'В:tIрзчe!lO, ;& 11*. olllij;нeH:НOl~y ОРlІІгпналі ~аL1l'ЇlЙ ЮНИlжечцїtJt 1'рН ,неНУМ'epOlllЗlНі і 431 IПt"'OIНiJI~еравана croР~НIІ<;И фор.

flОСМ!і,шIНiУ

ЩИlPУ

ка

використання лиж, спортзал такий в

н:а

о. ЯНЧИЦЬКА,

XJ3JIЯІ!ІЗlХ Ч o6irг , ЗlJjООРОН6НО 6yJJlO

ЯКОІ

J.tWl1Ц~M

вчи-

КОІЛИСЬ, ОО'ЗІД)1ЮЧи про Тараса ГрнroРОВlfЧз Шевоч eltKa , І. с. Ту,р· генев 1!І1tC'1ІІІ: «ІВін rПОКЗ6ЗВ Імені малесенЬdCУ lКМиrжечку, nереплете­ ну .в прости.й дlїlrТЯ'РІИИЙ товз!р, У JliКy в'ін S8lПИС)ЩЗІВ свої вnрш.і і

l1<J1C1."PJIlJI<IЗ

,колектив

.

ТмtИ'МИ ЗlЮРУШЛИ;ВИМИ, l' либо­ Il\озміс:тооними 'В:іН~ТУПа.ми.

ко-

'ІІ'У,

ТРИ М'ЯЧІ, «кІнь», кІль-

Не

ху, а заОДilЮІЮбa.JКJa.н.ня: час­ тіше 'раДуйте нас, Ш1Jj!!І(}Вlні,

ВИХі{)Вуватк іВ дітей КРlщі ри­ си людини 'M, Мi6Y'1'fHWro.

Яlюу ,хО&а.в у оою:utьки :ЙОМІУ

ВИlстyrпає

ЯJШн.им

Батьки, ІВ свою ч~ргу, по­ "іл,илНlCЬ J{Y'Мк.а:ми :ПlpО те, як

СИJIIШМИ

І:УДИЩ)СЬ».

нд,бути немалий ~loc.BiIД. 'l10MY іі висггава. 'ЮОРИlСТУІВ3ла,сь чу­ Д'f)ВИМ 'уооіх ОМ. ТОЖ Вlід і MelНJЇ вС'іх 'ГЛJrда:чkJ х очетЬСЯВИJCJI'ОВwrи calМ'OДЇ­

n.

:J6opїв

Ста­

сіr.лI>сы'їй Iсцені.Вс:тиг заІВОЮ­ вати і а.Б110ритеr у гляда:ча, і

fl'ИК ~pa по' ,н.авчаль;Н;і,Й Ч&С1'IIIfіМ. Сї,и;уmов 'позна­

Пі-сля

«IНе

вперше

середн\ЬОї

шк~ли о. с. 3ащь.

М.

РКЦІ>КОГО була поста,вле.н.ави­

~ітей у ejм 'ї

ВIIIC'l'Y'ПИВ щиpeIt1IQр

<ІІ'QCОЮ

Хоч спортзал

митu і !

вам,

(РАТАУ).

Чому ж я не знаю про це?!. В приміщенні холодно погано працює система парового опалення . Не встановлені баскетбольні щити і стояки для волейбольної сіТIiИ, Зате козли, залишені ще ,бу дівельниками, стоять і досі. На батареях парово­ го опалення, вентиляційних вІкнах, ла

лампах

немає

денного

хоч би силами старшокласників. Чим же займались на уроці десятикласники? Дівчата стояли в колі і грали

т'о

лись на канаті і перекида-

паIСТИ,

КО1'рі

лопереджують

м'ячем,

а

юнаки

хо.чете зуби ,

Врешті-решт, у чому ж справа? Чому трапилось

ІЗ ,не сперек,ва.l)фіIКXJ!УУВа.тись» на пластма('(),ві IПРDтези, то ДОI\1'Я·

так, що спортивна робота в хорошому колективі і торІк,

Береж 'rr ь їх l

,з6ереЖ€iН1Н,Я 'з~1а ·)lають 'IDрофі- .да,Йте Їх.

ва.ІІІІЮ ~. Ч~crо траплЯЮТЬСЯ С'l'іДIК')1ва IТИ зз< зубзми, ЖЇНІЦі', кт· такі '3I1О118ОрЮВЗІ!ІИЯ, Яd< ЛЇJUUК'ЇiplНі ра іГОТУЄТЬСЯ eтaТll- м,атЦр'ю. КОЖ· г.нoikкиItIf iJlИЦЯ, ЗanaJJ8JfВЯ Г3lЙМО- НоЗІ ХІВороба, в тому ЧИІСлі l' зуб.

Л. ЯХНО,

вод

торговеаьного

будування,

.машино­

котрий

забув

про оБIЦЯНl<у-оБов'язон: до­ обладнати спортивний зал .

Тов. му

Бондар багато в

винуватить

підставно

і

-

не

учителІв.

-

чо­ без­

Для

Фізкультурників створенІ по­ рівняно хороші умови, тіль­ ки ті не прагнуть по-справж­ ньому розгорнути роботу. Чомусь у сі .1ЬСЬКИХ школах, де подібним спортивним за­ лом та багатством інвентаря й знарядь поки що й не пахне, проводяться естафе· ти на першість класів, орга­ нізовуються інші захоплюю· чі змагання, а тут протягом

першої'

чверті

ЖОДНlIХ

-

змагань.

Словом. перепалки продовжуються . Проте справа від того нітрохи не виграє.

Масова турна треба

спортивно-фізкуль­

робота у школі не налагоджена. з.

наш

ЛІ(

ГРИНЮК, корес­

позаштатний

пондент.

лись і забирали час.

і тепер ведеться на низькому рІвні?

завідуючий стоматологічним відділенням Бровзрської полікліtJіки.

за­

ЛУ, що їй давно пора потри­ вожити шефів-суСіДіВ за­

підтягува-

лись на матах. Словом, грі-

JIIаКТИ.ЧН1і ЗЗIXlOOtИ. Особлиию ,треба

впо­

Як зруйнували його пІд час будІвельних робіт, так і не поновили протягом першої

ка·

ТаlК'И:\-!, ЧІІН'О\-!, ЯКЩО ІВИ ДО стаlрості зберегти

ШНОЛll

про

ного шкаф,!ика. Отже, ні в волейбол, ні в баскетбол пограти в залІ не можна. А на спортивному майданчику? Він теж не діє .

ВеЛlliке значеlfНЯ Д,1'Я nрюфілакти:к'и 'зу"бвв має санація 1P000000oї J1iОРОЖJНIІІНИ в ДИNІЧОМУ ,в;ці. Цей зах',д ,п.о.ля, гає ;не .1ишев •1ВК 'УB.21~!IHli 'і r'ІЛомбуmШНIН/і зубів, Ба:га-

рї"єс.

Дирекція

ре­

чверті. А роботи зовсІм небагато . Ії можна виконати

ВЖlІІвають ' сп ец': аль;н'і

що

турбується

рядкування' спортивного

шіток. У душовІ не підведе­ на вода, в гардеробі жод­

решl'і, кожен ПОВ'Нlне» дJ(J.ТiРИМIУ· ваггись й Т!liКОro Іrrра.вила: Іне Iрї!д. ше J1JBOIX P8l3~lI на рик lВi.1.Bi'д}'Ba'ТJI З'У'бнОІі'О л,іЮіlРЯ, КІОО'рий \-!ОЖе lВи· Яlвиrrlf початко,ві {'тадії за'хворю· ваlllltя ,і своєчасно П'?IIПlI'ННТIf Їх розвиrroк.

ЛЇd<аіРі'в

те,

мало

серйозних

світ­

страхувальних

на

Розмовляю з вчителем фізичного виховання Н. В. Бардаш. Вона скаржиться

Кавкззький пейзаж. Фото г. Са*Н68/а. (Фотохро,н'lка РАТАУ).

~~П~~ ~A~~. X~i ~~~~З~П~~~СЬ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BIIНIJI8ЦIIOТЬ 6ронXliЗUIЬІІІУ на здоров'ї ,плоду. І:

деона

зстму.

БЗТЬІІ<!ам

11J)eIБЗі ~ретелbllО OJJ,Vд·

Яке ,ж ЗНачеІІІіЯ МІЗОО'ТЬ ~и? к,уваrrи l3а crЗlНOМ з)'lбіе ДИlТ'И1Н1И.

ПeptllJ)'~і'м

пеpreжOl8уаати,-.

то

порyпnуєгьюя

дї!JIоЛwі-сть всього -прзвного l)paK· ту .•8 свою чергу, .це по..шзчається 11І<8 :uopoв'i IIІ'СЬОro оprrЗНЇlЗiМУ . Нарешті,

зjlби

ОСТЗІ!fIIЮ

P()JIb

.

ЗВ)'IЮlв, ІУ

не

.

IIIIln1К!Clsi

ОМУ-ТО 'и

. ." ХО,роШI З)''VИ ,.

roвIO-

це !фз-

і Зrд!OlP<JВ я.

IfCТ.al!ЮМе/ІІО: """"'В'WI1КOBi ХI80роби 'y~

СlІІСТtlМИ

.і,

Т'j>ЗlВ·

'В'ключа'Ти

. Ф РУІ(І'ГІ,В В

та

МQЛ{)IЧlНIИIХ

аж.1ИrВ'е

за

З'наlчен,Н1Я

ротовою

окоІпля€тыся

-

ІХ

поб:lJlьше

оваЧіів.

lJIР'Оr.ЩУК'Jj;IВ.

MalЄ

догля'д

ЛОр'ОЖ'Н1І'Н'ОЮ, rМаез

д'Охо,диrгь

. б· 1~IIКjPO :ІВ.

до

сотень

Ч

.

Іде и:с·

~lllJJb·

• . М .и,ОіНl,В. ' ножатЬС"я вони ,ЛІри 1'013· . - . К'.~aIДl 'реш'roIК ІЖІ, щО' ,залишають· .' б б.; ся ,МІ'Ж ЗУ' ЗІ~И, ос'О, 111'ВО В ко· Р'УООНIfХ ПОРОЖІНІIІНIЗlХ . Я б ) Ік же дqглядarrи ЗУ и.

І

І

,аша

!НІИЙ

лрограма. повеrvrа€ ,Ніа,

11.00-

ХУДОЖlн:ій Фі,1ЬМ. .ф. 1550

15.45 Н '" аIРОЩ-

аl

__ .

.

!IШ<l.

м'узей

-

«За

ЗахіUl.» .

в.1а,Д_І'

Раід» .

(,м.) . Iб.30 fv\!і'ЖН 21;.юдна тюiВl3Р,ИСblка З\Х'l'ріIЧ з хокея . СРСР t'

J

-ЧССР. В перерв' і телеВ:iЗlіIЙ'ні' НСIВі~Н'И. (М.) . '1'8.45 «Те.lе· М) 19 ОО lВізіи.не ІВІЇКІНО сатири». (І . . .

:ЗJ'1бlf IрекомеНІДУЄТЬСЯ ЩоО].t>іНоНО -,- «Клуб 'N'IНСI\!lа'!ljд'ріВНИlкі:в'», (,м.) . ба

Нlщ:юд,н,а

15.ЗО -

РаД:ЯНСIJКІОЇ

A,t),\-!іЇ

-

д.тя ВОЇ· і

Ф.ЮТ'У,

«Нк 'Тобі

с.11У'ЖIІ'ТЬСЯ». (Передаlча з Т'б',.1і()і) . 16,00 «МytЗIf\Ч'НIf\Й 'к'іIООК». (,М , ) . Iб.ЗО _ «ТаIКlИМ воню буде». (Пе""'"пача. з ЛbJВj:JlВ<a') , у17.00 _ ВсесОЮЗНи,jj фест%в.а,ль

,саrМодri.я,~'ЬНОl"О

17.30 18.20

-«На

-

мистеЦl1Ва.

,(М.).

шкkqННlIІІХ ШlllрorrаI Х»,

«ECKai.'lipa

щ)верта,є

на

З,а,х~д».

НОІВИЙ Х"':І:ож,н':.іі ф'l1ЬМ. J 20.00 Те.1евіlзі'Й' н', ві,сті . 20,30«НаіТXlнеНlНіЯ». 20.50 Е<:1lР3i.lLН'ИЙ

канщерт. 21 .30 «06па.1еНlі ccrн· цем». ДОк'уш,еJn'l1альниlЙ філь\!.

ДР'уга

програма.

18,ОО-Ові,т-

,,-"

KltCllraтy, К'ОТІРЗ ОI1P"ЯЄ РУЙlН'Yваllf-

ню зу6ш. Вчен,j

ДОІВели, що Іна

Л~ДИIНlИ'

зрооум,мо: іреШl1КИ ІЖІ 1~\lЬЙС!;V'IЗ

M,!JК ЗУ'ба,~И\, тому 'І ЧИІСТИТИ тре· спеКТЗ!(,lЬ).

бе~\'ми».

Те.1евї'зі,Й,ниЙ

(2 сері,я) .

po:IВlfroIК КЗlрї<ЕХ:авл..lив'ає ноеста- ба, ТЗ1К, щоб реШТI(Ж ТоИ'Х заLТIИБШИ. «ВИіЛа:.1.0Iк.на 1(lах.т,і ,~"g ча

ап.аміНІ;1j

roЛОВіН1иlМ

f1PY'fIHB і Д: . .

К:ap\'€c

,мЗ'йже

не

ЧИН10lМ

ВIt~IІКЗ€

болІ. _ЛIШJ rПlРИ _'ІІ~l1~ЗІІЛЯИНІI' со·

лось

НКОМОГ31 І~енше.

ше 'руХіlВ треба

ТИlКI3VИ,,-

тже,' :~lb·

робити І ЛО ,вер. іН')Й фільм. 20.30 Л.

Рекомендується чистиrrи ір'і,ВlН'О'. ,~'єpa

M:iIpIНO !Всю ловерХIН:ю зу.бів _

як

Л?JIIКОІ ,alбo I!iНlCJJOI ІЖІ, ІЛРИ мехlЗ- ЗQв,ніIШНЮ, так і ВlНутрішню. Не

Н1~ЧRИ](

Че'?гюк -

19,008».

Х)1дQIЖ.

Е. М'иКlул,~на,

«Д'УІІМЯlНlк;а» .

"Те.1'Єіз.LзіЙIlЮГО

Пре-

спеКТ131<1.1Ю.

НЕДІЛЯ, 27 ЛИСТОПАДА

Перша лрограма. 10.00 -

Дл'я

:роцратуваниях (зYlбною Т:"1ЬКИ лередіні зу.би, шле й KYTrнЇ'. ШМLТI'ЯlР:'В. <сБ УДjИ\іТЬІ!fИn('.> , М.) . 10.30

Щl1OOOJO, 'КЗ;ПРlIК.J!lУдА)

IВИ!іИК.ЗWOO'Ь ДЛЯ цього ~юриcrУЮТЬСЯ ІЛЩЮІШ·І- «.3L'l!оров·я». наl}1IЮїЮ-rЮПIУЛ,Я',Рlч,а

,КО~11КОЧаClIІІ бo.rl'l'. . це І} є СИІ~· ком' і 'пастоІЮ. Після ЧIІІЩffillНIЯ JЮТ Л'ріО!ГР'2,'.ІІа. (.~,.). 11.00 _ для н.aJI. "":,,,зйно ?lвеJYГай,~ до Л1~ СТЩJЗlННО споvr:ОЮУЄ'ТЬСЯ. Д()ШlКі'.lЬН",КІ'IВ і ~IСl1,о,;:щ!их ШКО'. ~ЗlpЯ, lиакше_ зуб Зр!'уJIНI)'€ТЬСЯ. ,Кlріl\! ТОГО, IрОТ треба Qбов'яз- .1,Я;>:'В. «U'IKaIBa 31Зrбука». (М . ), ІЗ

на

невеЛ'!"КОІ

e.\la.m

КJp.i1ь

1'ЬІ~Я!ЮІ

yt'ВO:р.ІОЄ'ТЬСЯ

ИЬОГ\)

В

зуба, ззооввеиу

rn.п,я.МІ~

ОТВIIР.

rюрОЖНIfНУ

,РМXJЮю,

бага-

тою К!р080НООIilllМИ .суднн.ами, 11~a

,НМУ'

-

так ЗIWIIIIY ,ПУJl~У, . ЩІ;

жиslПЬ зуб, Пrpo!ПlКаl<УГЬ ,М'ilюроби і rВlІКІІ\'ИК!8ІО'Т 331ПЗJl.eН1!f.Я -

П)'ІЛЬ-

піт. Саме 'IJУЛI>Піт і Інесе Xlворн\{ НleCТерпяі болІ ,

пулыnтT -

З3ООВОрКJВa.1tRЯ. ТЬС'Я

і

не ОС11аНr!lЯ стаіДl)Я ПроцесРОЗ;ВIІВ,зє·

'виходить

-за

імежі

іЗу6а.

При цьому мо,же ВИНИh1НУТІІІ над-

кшю .полоскати перед оном . На·

11.30

_

«Б'ІГ

чаIС\'» . .

(Перед,aJЧ3

Перша лрограма. ша афша. Iб.05 Ве.lIИIІЮГО

.теЙ,НИ1Й

)КовтНІЯ,

На· 5О.р і іЧЧЯ

16,00 до

4ОГ'Сll"УЄм.о

коровай».

юв,і·

(Пеr,Jеlда'llаl

з

дніJllроле11ровсыа) •. 16.~0 Юно' Ж}1РI!І\ЗЛ. ·16.30 «Спі.lз!а.ю'fЬ КQ· рабели». (Пщ)едача з МИlко•.1ає· ва). 17.00 «В бр,а'l1Н'ій ЮГQCJlа· в:'ї» . до 21· Х ,роuюви,н проroЛQ· шеНl}UЯ Ссщіаl,lkТИЧlН'ОIЇ ФеД€l;1 'а,тИ!в­

l!іО'Ї

Рес:п\,б.1',ки ЮI'JIC.таll,ії. ('М.) , Те.1еаl" зійні в : сті . 17..&0-

17.30 -

С.l,у,хача,\-!

ШК'ОЛИ

'\lу:.lеl~:IН'і'З\!у .

ОСНО'В

Історія

мар~о'з­

КПРс.

..........................~........................................................................,,~ .............................~

НАША АДРЕСА:

М. БРОВАРИ,

вул. Київська, 158.

і І

«НОВАЯ

ЖИЗНЬ,. -

ОРГЗІН

4СПаlр,тія -- ОІР'ГJlшіЗ2!Ті()IР БУД'ЇIІ~НИIЦТ·

Наша, 2іфіша.

15,25

20.00 ТелевізіЙlніНОIВИИШ,. (,м . ). спрИЯІЄ IнеПОВНОІІкіоне Хll4>ЧУВ8lНlНЯ чист~т,и. _ x~ цро. це € Ігато 20.ЗО _ «P:IДjНle місто моє». .10 'і l':ні» . М'IЖН,ЗІ;КII;lна Л'j}(}I'Р,а.у дltТячому ~iцi, ПОРJllileJllfЯ об-І OlI6ЦIЗVlI>Н1О! JFlТер'ат~ри, ХОЧ ' ЛІРО 21 .10 _ «Чекання». Телевві'й, ний ма. (М.). 18,ЗО «Pi\likli-Пюк,j· міну ,речOlВИН, .дея.кї. дитячі XlВо- це чacrо IlJIКшеться, Qщнаl<. багаlf() ф. 21 50 Н 20 . Т3\81:» . МУЛЬТИlплі,ка.ціЙниЙ філь\-! , робн і, 6езл~е'lН'O, xapatК1'eIp та І хто. . ~ИlCТИіТЬ зу~и щ:ггочК'Ою .1::111>..\1. . -,« а:\1 r;:Ю1ЮIВ». (:'1.), 19.00 - ,КОІНlце;J'Т з тоор:'в OICJI"'n~Ж1і.Відомо, ЗОІ(ІТ\АМІЗ, ЩО 1l0·~ЩlВоСblК"И ТIJlЬКИ ІВ IГОРИ- КОІ"lЦерт 3'PТ~TrВ О~,есЬК()IЮ те· <\ НС1ВИ;КОВ,3. (До 70·ріцЧrЯ з д!ня І ЗІТРУ \-!У'зиr.JIИОI КО\lеДIІ. (Л€iред а - І ' , , М ву.глеводи 8' процесі РОТОВОГQ зон'!",а;l-1ШI):ІІУ НЗlПРНМКУ, щ.о iдa~ ча ' з . ОдесИ1) . наро'Д'ЖetНIНЯ КО~'Л06И'fщ)а). ( .). 1'раllrJleюtЯ yr<II()рюють ІМ,OIIЮ'JНУ маOlIl'И ефект, ТO~I ЯlК Д.1'Я і{ОЖl~ЮI Друга програма. 18,00 _ «500 ПОНЕДІЛОК, 28 ЛИСТОПАДА

-

І

шко·

ва, ФYlНl.JIаlменту СOrЦіаLТIіIЗ~'У.

N':,B

СУБОТА, 26 ЛИСТОПАДА ,Перша «ЕСlка'Дра

н.ОIВfI'Й Н

Дл,я

12 . 15 -

ЛЯРI';&, «Ш,1Я1Х д.о ~~"3'ИlКИ». (Пе·

~~Dk.~ ' G-~ 'Редача з Лені' Нl'рада). ~____

латУІРУ, до CiКJ/,aдy хаlрЧЬВ IлО'!)рі'б·

оо

ло

Із зу::бни]( х.ВОр06 НоЗІіЮі..пI>Ш повМ'ьР Q3ПOВСЮ1ШКена кз'рієс Іне :руйн-аНIfЯ твеl'>ПИХ mк,а,ней ,у"'з'~а. ОБ .ООХОJliженкі JQD""""",,И є }~ ~!"'"" багато Iнез'ЯС()8!ООЮro, зате 'ГО'Шо

зуfuюї

леНІНЮ, ЗlмьU!нює ж'yJвалыу'' муак\'-

ВlfмомюваІІІЧl

Т

МОВІ.

'рять, 111І0'

са

вїді'г,р,ають

У

.

МlІІН'іl1Н,З ,ЇЖЗJ опр~ доБРОМ'У '!Юз·

З T,aIJJJJMНla).

~...

-, 1;:; 4ы7.;~ •_ _ _ _

ItlЦriL1ntwo ІЇ,Х іРОІІЬ у дбзти щю її Х,~НIfЯ. PiзJюо С

11рЗl8Л8lllі.'j.Ж1і. яашюо ї,ж,у OOГaolf!)

тІ

Броварс:«)~о

раїюнного

L:KoM.IТ~ra КП У'КіраинЬІ и 'Рз,йOlRНОГО Совета депутатов l'рудящихся Киевской О'блас~1.

1 ЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, відділів парт/иного життя, мас(ної роботи, сільс"кorосподарськоro, промислового та відповідального секретаря - 4-67. ІНДЕКС 61964. Газета виходить у вівторок, четвер та субj)lУ.

!• і

J •

і

і :

(1925

-,1932 рр . )>>. (М.). 18.30 -

МіIЖ· roв,аIрIІсыа,' З)'ІСТГріч з ХО,·

IК!еЯ· СРСР Чеroс.lОВlаЧiЧllflна. В переРВlі телевїзі,й,н'Ї ІН()ВИНИ і пе;>едача «Голи. О'Ч.І(И" сеКУ,IЩИ'», (М.) . 20.40 Те.1еві:з'і:ЙН!і .н{)lВИ­

Ін'и,.

(ІМ.). 21.00 -

«HI~3a.». Те_1е·

;ВlіIЗЇIЙ,ний ЖУріНал, ДОіНtlцьк,з,), 21,30

(Передача з «ТеаlТ'р,аl ,lЬН і

-

дебюти» .

Друга ЛРQграма. ,гра,м,а Хі'Мі,я.

ПР"'<

17.20 -

;Н1авча.1ЬНОI[10

теле6аlчеНIН~,

«К'риcrаI.1іч,!\,И 1Й

стан

речо­

ВІМНИ». Вища ма'ТЄІ:ІІ,аПIlк;а'. «Дифе· lрі6нціюваIНlН'Я ФJ'1Н1кці'ї ОДіН" .fї ЗІмі,н· НО'їf'.

Нуmочо!." l}'.I/ОРУ

ПІП ТЕЛИUЮ ДІЛИВ Ue БУ.10 да революції. 0:1ного

,ра6У

ЛlРИ,ХOIJЩТЬ

до

церк·

ви ЗЗl!ІІЛа'кана -вдова і 'n:РОСИ'ТЬ 8/ідс.лужити '~()VI.ебіIНЬ. щоб бог ДОЛО.\І.іг ну

ЇЙ

в:(Дш~ати

в.к'ра:це·

телицю.

ПочаVl,оояБOl'О:ЛУЖії!!JlНЯ. дЯК ЗЩО;1з<даIВСЯ, ч~їх це Iр'YlК спра· ва, тож і за.гуЛНl5f.ВИ,В, · щоб йо·

го ЗорQOзу\-!ів 11Їльки ,піоп: Не ллач, ВДQвиu:е, т~оя телиця в 'Л(}Ліа у пе.J1ьці, ..

А ПІ~П з переляку: - Дяче. ,дяче! Що ти варяя· чиш? да'м тобі П:lвтели<ці ше й горі.'IІКИ вбаРИ.1ьці. Пі'ВоЧ'і Ж, 3З1~I:СТЬ «аl\-!" ,нь»: А нам?! оог TOl\l'Y овіДQК, Д~M вам ne'l"HКiY, се,рце й (t>,qезі,н,к)/. А

-

шоб не :1 і ЙШ.,Q це до .1юдсы·· го с.l)'IХУ, В'УХИ,!

лоста'в.1Ю

Bii1l.po СИ·

- Хор л'рооп'ів,а,в п.ідlЙесено: - с.ла,ва т'обіl, . ГОСПОДІИ! о.

~

ОЛІЙНИК.

• ...................., ...................................." ..............................................~..............."' ........... Брова,рська

друкарня.

ЕІІЇВСЬКОЇ

області,

вул.

Київська,

158. ТелефОIl-4·57.

Зз\!.

5119-5205,

Редактор

€.

ФЕДЯЙ.

141 номер 1966 рік  

141 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you