Page 1

Пролетарі всіх

стаХППОВЕПЬ

27

листопада

року.I IЦіна

1959

медії за.no'ВНЯТЬ

по'над тисячу

трудящwх нашо:го госпнИ1ІШ

і

повернувся

в

Голова Державного комітету

Ради

Міністрів СРСР по

промисловості

,радіотеХlнічної

СК.1И'ка,на

,.

цt- КП

за ' рі-

оо

шеННЯ~1

Після закінчення польоту М. С. Хрущов тепло подякував конструкторові М. Л. Мілю і пілотові Н. В. Лєшину.

у'Часть передо'Юиаr і мовато,ри ВИlробницт'ва, керіlвні праці,вни.ки

на якому були зроблені

польоти в

А не помітив, - сказав /він з усмішкою, - як опинився в Москві . Вся справа, звичайно, в звичці, але мені здалося, що кабіна нашого

вертольоту просторіша і зручніша, ніж ,в американському верто-

льоті. Шуму ж У . вертольоті не більше,

комісіJIOМИ

і

ПРI)~!Ис.lово'сті:

Куусінен, Н. А. Мухітдінов, М. А. Суслов, К. О. Фурцева, М. М.

США, М. С. Хрущов відповів, що політ проходив дуже добре. "Я

для пошиі науко'ilИХ

~: Києві за:кіНЧИ.1ася реСlI}l б.1і.1<ІДобу'ді'ВIІОЇ

товариші О . Б. Арістов,

На запитання кореспондентів: як проходив політ, чи зручніший

Правильно роблять

і радіотехнічної

!, аНСl>ка нарала працьвників ПР!!'-

наш вертоліт порівняно з тим,

ПОСТЬЙНИlми

приладо6удівної

Москву.

льотів М. Л. Міль.

а, мабуть, навіть менше.

Словом, це добра і зручна машина».

Товариші, які зустрічали, жартома поздоровили М. С. Хрущова з відкриттям нової траси і нового аеродрому.

«ЗоРЯ», СО'М{)ЛЬСЬІКИ'М1f аКТИ1І!істами.

підприем~тв міста ДИ'ВИТИіМ'УТься

Хрущов

Шверник, П. М. Поспєлов, О. М. Косигін, Д. С. Полянський .

ра.rorоспіlВ Рад, сл(}в(} за партійними і коім-

«Великодимерсмш-И»

С.

авіаційній техніці П. В. ДемеНТЬЕВ і головний конструктор верто-

а:prrілі по культмасовій ,р{)боті місцоол,х

«ЖОIВ1'ffiIЬ», робітники

М.

Л. І. Брежнєв, М. Г. Ігнатов, О. І. Кириченко, Ф. Р. Козлов, О. В.

:тань, радами клубів і 6УДИ1НКЇВ

району. Кол- КУДЬТУіИ,

ТРе!б~івсько-і

Міністрів СРСР

У Кремлі М. С. Хрущова зустрічали

ВИХІДНИЙ ДЕНЬ Сього,дні зад ддя глядащlВ О~ЛЬСЬІКИІМ'И гру.пa.JdИ сто,ли,ЧIЮIГО те'атруму3ИЧlНОЇ КО- рення полilтичних

Ради

льоті були

коп.

15

листопада після короткочасного ,відпочинку на Чорноморсь­ узбережжі Кавказу Перший секретар ЦК КПРС, голова

200 метрі·в і - тривав \0 хвилин. Разом з М. С. Хрущовнм У верто­

партії України та районної Рд.,4И Аепутатів ТРУАЯЩИХ Київської області

29

кому

нарада працівників

З Внуковського аеродрому на Івановську площу Кремля М. С. Хрущов ПРИ1еті,в на ,вертольоті «'\\1-4». Політ відбувався на висоті

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

Н!! 141 (1896)llнеДіЛЯ,

Республіканська

М. С. Хрущов повернувся в Москву

"ра Ін, ед1Ulіітеся!

там, де

Ра J'лнського

заводіІВ, радна, р:госпів , Держлдану

УРСР, прелстаВIНИIКИ

AKalдe'~Iiї

на}ж ~Tpc.p, ]{ержавно,го Hay'КolВ' Oте'хніЧI!О'ГО KO\liTeтy Ради МiHi~T-

рі,в ~'PCP,

ДержаВlНJfX KO)liTeTiB

Ради Мі'ністрі'в еле'Кт,роніці,

СРОР ПО' радіо-

іШТО\lаТИ'3ації і ма-

шино,будуванню,

MOC. KOIВlCbIKOГO

рад'Нар' го{:пу.

Мітинг дружби між народами

М)'ЗИІЧ'НУ' комедію «У Че-рIIfО!Г{) Р8JДЯІГЬСЯ З актИ1!{)М, як краще мщm». Нічог<r не С'кажеш : корис- ПіЮв~стивихідний день. ЧИ'мало

~'Кра~ни. що три-

It

ва .1іІ два дні. В її роботі бра.l!!

ВСТ)'!]НЮl C.10EO'~1 нараду в,ід-

Сою':!у

крида· се:кретар ЦК КП У;краї'ни О І І'ващенко.

tJI . Г ..... Р б . . . ний, х.УЛЬТ}'1)!ни.Й відпочинок! КОРООН()іГ()і підказують вони. ДеІ ВІнейської еспу .пки І Учас~IИІКИ на·ради заС,l}'хали XT<r бажає вілвідатИ' філіал ІМУ. ~. . о К yдьтnoxiд в СТОДИlfНИIЇ те26 с у Ве."ИIКО'UV СРСР Ф Р 11'. П 10' LlГО'В0'Р!!'ДИ ряд ДОПОВЩelf призею В. І. Л'е'нiJна, Виставку пе. ЛИ' J'опада .• "" " nо·здов, рези~ент ' атр - одан з багаТЬQХ фО'Р'\І ре:дожl'ГО досвіду в HapO~()iMY Кремлівському па.НlЦі москвичі Г,вінейсько,і Респу'біІііКИ' Секу с~~:ених ~ита.~ня,м бавтомаТИІ3авіщпочи'нкУ' у ВИlХі~и-И день. А . Туре. ЦІІ І ме!)(аНlзаЦI1 Ви. ро ничих .пр·о-

ClКі.дь·ки ці1ШООГО' МО·ЖJНа і треба

госпо'дщnс' тві

УРОР,

IВИЗlначні

ЗУОСТі>1ЛИСЯ з

>'

в,идатнИІМ

~.f'I·ТИНГ

1" •

О'j)IГа'нізryвати на місцm! НмrрИ1К- HIf, ПО'СНlдіти ДelКілька ГОДИ1І за ської Ре'~ПУ'бдіки лад, у Юмах,

держаВ'-

• • •

міщя столиці РаДЯIНСЬJ{оі Украі- ни\м І поштичним ДІячем І'Вlней-

Рожнах, ТРе'БУ'"

lIf

види'ВсЯ в Яск,раву де-

цесів вріl3lНИ'Х галузя,х наРОДіНОГО

Президен- монстрацію дружБИ) на'Роді,в двох ГО·СlПода!рI СТВ1а,

заВДi!llI'НЯIМ,

які

т()ім і ГОЛОВQЮ уря,ду Секу ТУ'Р'!,к.ра'Ї1Н, дРу.жБИ', ддя якої немає стоять Д~p'eд П\раціВНИ'КiliМИ ПР'И-

Х()іві про~деlllНЯ ВИХЇіДН'ОIГО Д1ІЯ шахово'Ю ЧИ шаШК1)В'ОЮз ДОІ'НШШ~:ЮИ НІКИМ пе.рОО~ає 'в Ра.,дЯ'НСЬІКОIМУ ві)JJCтанеЙ. дадобудіВIНОЇ і радіотехмічної пла'"'"'ть"я. помір.ятится СИ-іІаі~[И 1'''''' пром!!'с ЛОВОСТІ' р,,""СП"'БЛI'ки В HIfзазда..•'''''ГІ·ДЬ " . ~'U " Колгn"'п"" іігро1tIlJМИ. Союзі · '3 офіlЦіаЛI>НИ'М В'ізИ1ТОМ на .. ' , НИПЩ, мають ,можлИ'Вість Jroc~aГ Р М" Те' П "'О '1 се· "д·е··но І1ІРОВО' джали- нішній семирічці. Успіх вирішує ОІ)lганізатор.ська 3111ПРО'illI!lННЯ ОДОIНf> ади ,ЬЮост.. у'"

* * . ."

,:\,И ЗМ'Їе1'ОlВну леllщію, ПО'ДИ'ВИlГИСЬ ВlІІСта)у

~амаТИЧ1:IОІГО

Г}'IJ)ТlU!.,

К'ОІІЩе-рт кол· eltТИіВ'У ХУДОЖІНЬ'ої самодіllщ>ності. П'рацівнИ'К. боб­ РИ1цьatоro клу{іу прмrтищують об­

робота. Це QlЗначає: пе.реД'ба.чати, рів СРСР М. С. ХР'У1Цова . 27 дИ'с'Го,падаМ{)lск-вичі ,пре:нщенНарада приЙня.lа зверне.ння пла!Нува'Ги, шупсаТИНОІВ-і форми. Щдс'кдепіlНlНЯМ палацу залу- та і ГО';юву УР:ЯІДУ Гв·і не'Йс ыкїї до Bci~ працівників придадобу­ При Цl;()MY не ПОВИ'Н1ІО БУ'ГИ' міс- нали БY'JЮ(ДИ1ві оплесlКИ, коли 'в Респуб;lіки Секу Туре, який ви- дiВIНOЇ і радwтехнііЧ'НОЇ промис-

ця БС'3ідейно'Сті,

IН}'ІДОТJI1, одно- президії з'явидиlСЬ Президент Гві- деті,в із 'Сl воі~ш С)'1тутниками в .10ВОСТЇ Украіни.

манФгності. КультурнИ!Й закщц у нейської Респутбліки Секу Ту;ре Прагу.

мі1ІНИЙ КОlнцерт в cyci'ДHЬOlМY ~e­ вихідний день має С'І'ати місцем, лі . Вба,гатьох біlбліотеках у СУ'" б1)туввече.рі

про'вадяться

ціі,

а'бо ж

у нед,ілю

читацЬІКі

літ~аТ}'рн~

К(}Нфelре:н-

вечори,

голо~ні

чиrrки:.

де Д.'ІЯ Т.Р 'УДЯЩИіХ

і ГО'ЛOlВа п.резищїї Верх о.в-но ї Ра-

Сшuгайте

праціВНmt'ів

. КОГО ,\ш·..J':у, lV

чаi'l'I:iСЯ

що

У

П""''ilесТИl

пухівсь-

Il'jJaBa.

І що ...... vJ"'СДОВ,

у

не час ВйКе под~М'и про о б дад-

.,"'"

.,У IІl!1дІто, ВОННі ВІаІМ нічо:го

..................

Київ.

роя

Н. А. Мухітдінов, М. А. І К . О . Ф урцеБа,

ареШТІ не сдід

II!epel\tOH-

• за{іув.ати І

На

'. тат

депу~

m.li-

1~ .

J

не nлан'Увться, а де-'Не·де обме-

жуlO'l'ЬСЯ одними лише TaHЦ"M~

. І '

І

оprаmзув:а-

ро б оту

~

а фото:

механік другого

. кого МІСЬКОГО автоуправління КОМСОМО nець М М і ('

. . едн ков ЗЛІнкий ВИЯВИВ бажання по· .ва), IxaТl! працювати в колгосп, і слюсар-моторист Б. Росс •

диха-

майстерні аlВтопарку за внмі-

рянням спрацьованості цилінд·

ра мотора . (Фотохроніка

з 'на.р{)да.мИІ АфриlКИ,

пе'рший

І

в

OlКpeMi НОіМеірП.

ЗМЇlcтов- llР' Офеосар І. І. ПотєхііН,

{<

РАТАУ).

біТНИIltи' 'радгоспів ДО~\.'Іадають ності ГОтyrlOТЬСЛ ДQ обласіНОГО кон­ всіх 3)"СИЛЬ, щоб заКо1а~ТИі міц- KY1J}eY. TOtМY бажано ТРaJНслювати, ни!й ф}'1Ндамент високого IВРQжаю

У ,відведе'НИЙ час

дружби

на

He~B і техніків .

СРСР, годова Радянської асоці,аціі

" переити

В колгоспи на посади інже-

Багато зараз справ у ТJ)'У'ДЯ- ну MiClЦI~Y' радіопеір'Є'даЧJУ. Ко- заст}'ІlJIНИIК Годо!Ви' Ради щих району. КОЛГО>еПНИJКИ 1. ро- JIектИlВИ Х'У'Д'ОЖJНЬО'Ї Сд..м()іДLяль-

011'

ТИ

не

Праці

Фото Ю. Мосенжника. і Иіністрі'в _ _ _.........................._ ......................._ ..............................._ ......._____.........._.........._....< __________ ..... __________• . . • • . +' ,

.

Хі.

"

радюмо,в,день,

Соціалістичної

Валентини Гаrанової, ВИЯВИЛИ

ТИОС, ХТО У вихіідНИЙ день ltдo~a. чова ТО'В. Л. І. KypKUH, дИ'ректо'р ДИlВОіІ'()і не- ClКажуть. В PJrдi місць Ч ому ' б У'неДшю, . . :п~едач інстиll'}'Ту Афри'Ки АкадеМііЇ Ha'~"K КРІМ

Il'jJtmєдetНlf:Я DИХі.ц!ноГQ N!JI :ювсiJм СОІООНО1Гор~ifFY'блікаllСЬК()оГ(}

інженерно-тех-

вантажного автопарку КИЇВСЬ-

мітИlНГУ висту;пили

автозаіВ~:ДV

Група

М . мб . Jажання

]3. е,рховної Ради РРФСР,

фуваш,нИJК

(РАТАУ) .

• ••••••••••

ласті, наслідуючи приклад Ге-

гання, 'на КОВ3анах і з хоюею! Чи високого гостя з Гвінеї.

па,пня lКa'l1К'I. B.? найближчу Н .

них пе.1\Ilmба-

• ••

нічних працівників промисло· вих піДП'РИЕМСТВ Київської об -

ще не всюди ,l{f!lHb, ЯК не ДИЖ'НИЙ Кlро'с, зма- ПОЛЯНСЬІКиЯ, а також су'Путни,J\И рarа.

В місті і еела.храЙону-чис- чепко, Ф. Р. Ко'мов, О. В. Куу- І

ЯК баЧИJМО, ТУ'Г необмежене по- ма всту;пає в СІІІОІ-

налеЖlН8і

+ +

СТВ-О;РelНі, всі дИ СРСР К. Є. Ворошидов, това-

де діялынlсті •. Та, на жаль, цій може бутНІ кращИ'М у в~дни'Й Швернl!1К, П. М. Пое.пєлов, Д. С. пр~ілВGТbCJl

(ТАРС).

• • ••

УI~IіО'ВИ ДДЯ культУіРНОГО вірчин- риші О. Б. Арісто,в, Л. І. Бреж;ку. нєв, М. Г. І,гнатов, О. І. КИIРИ-

леНІНі СПOj]Jт!!'вні КОЛeJКти.ви. зИ'- CЇlHeH,

ВaJlши!Вій (щравь

.

Всюди

В IFpo'rpalМY мі.с­

усьому економити

електроенергію

в маЙ'БY'l1НЬОМУ році, )'спішно ви- цевиос пер·едач можна включИ1ТИ То1ибоlКО СХВИЛЮВJав дист ЦК ;(.'!а' ~ШОЧО!\ І.міча » . ~' нас вряд коефіlЦієнт викорик:таННJl елект­ КО'нати ВЗdlТі з(}бо-в'ЯЗ11lННЯ ІЮ пщ- сільсьхі Н{)ВИ1ІИ, ОГЛЯ'ДИl (}стмгніх КПРС «ПРО ра,ціона.lьне ВИКОIРИ- пjДIПРИ6~IС'ГВ, ЩО добили!Ся ВИІС'О- pQlelHe'p, riї 0,58, і за вео1ИКУ втра­ ВJlIЩенню щю,urк'ТИВНОС'l'і 'l1Варин- номерів' ба;гатотИ\раж'l:lИХ і стін- стаН'Ня елеКТРИl'Іноі енергіїв на- ких показників у ВИК ОіРис та,нН'і Т}- її піДJI1рwемс'ГВо С'пда'ГИіІ() НИlЦ'f'.Ва. РобітнИ1Itи підприємств, НИІХ газет, поради саД{)В{)ІД&М, Д'Q- Р'CrДНО~JiY госпо'да·реТ'ill» КОо1екти1В еДerRтрОе,нергії. ВзЯТИ, наприщдад, штраф}' тііІЬ'КИ' у листопаді 2.061

працівиищи llР():МИСЛОВИОС артілей могосподаріКilIМ. пр'щівюwів erксплуатаціиноro За.'ІkькиИ цеге.1ЬНИrИ завод . Зав- карібова'IНЩЬ. дають iКpal'Нl наДП.'Іанову пр()«І1ТVOі м адянИІ СРСР мають пnаВJІ)l,jДшення в,р'оварської міжр:а- ДЯlКи ТО'МУ, що .навели тут зразН е можна >,V >' Й К - . дУкцію. fi,~н!!,й вкдад в ДОСТРО- B~ на віlllJIl(}ЧИНОК» О""е з ОННОІ КОlНт~ри « ИllВсшьене1JlГ0». ІКОВИЙ поря~ок В ео'Іе'ктриlЧJНО'МУ ".. ко.1И у СIВI.тт

кове ВИІООнання плану першого ве:ІИIКИIХ ПР11lВ, 3alIIJreаниІХ в РаЦе'нтрадЬ'}шй KO'~IЇTeT ден'Ї-нсьРОКУ Сf!IМиріqки вносить наша Ї'н- дя'Нській КОНСТЩl'fVlrrіі. П"(}д""'акої парті·ї кдичер·адянськИ'Х дю.... , '-\ У ,"ОО телі'Г(~нція. І осьробочИ'й тиж- на, ~1)ЗWl'Н3і О~ n Гarnіоо .. ЇlЯ вихі""'одей У Беffiародний похід за pa~ . ... ., '-\ "". дeH~ З~Ї1І:ився . Нас'Гаю,:ь пеР~-1 го ДНЯ - невід'ем,на часТИ'Нз цi()Ha.'Iь·~_e 'ВИU:ОіРИСТalН~Я едек'ГВИІХІД'НИИ І ,вИОСІIДlllИЙ ДНІ. ЯІК ІХ цьото права ТРУДЯЩИХ нашої IlJI(JeHe1>Tll. Наи~аж.1И~ИШОЮ умокраще ПРО'вести?

Всесоюзна нарада по енергетичному dудівництву Спіло«<

26

листопада

Будитнк'У

1959-1965

від'КjJtИ1лася дальшомУ'

рр.

НИКIfo

наіМільшwх

])ООВИІГКУ

еЛЄІКТJ){)­

стаючі

потреби

краіни

станцій, лr.ніЙ еЛеІКтропеоредаЧI \ тепдовИJX сіток» 'На нараді зробив міністр б}'lдіlВlнwцтва елеКТJ){)стан­ цій Г. Т. Н'О'Ви,ков. Доп{)!.віщач від­

ри'Ч'Ній

e'Нeipriї,

треба

opГaIНЇ~- 1\Р!JСТaJНці.ях юраїни БУI~ ВВ'Є'дено

ц!й, Н{)lВато'ри вироБНИlЦтва, ира-І в . е.ксплуатац~ю ДІІВНИКИ

енеРГОСИІС'тем,

IJIJ)eдCTaB-

: пр'огрес, ()с- електрична енергія на заl в' одіl х' о-

ГQспода'Р'СТВIi . ПОРЯД з lIе;реДОВИ1)!И 6 і та.кі по кація народного техні·ЧН(JIГ() Що{) повніше за,До'ВОЛЬ'НЯТИ' ~po- підприємства', .керівники' JJiКИlх не

енеp;roбуд{)в і ЗНaJЧИв, ЩО за ССІМltрї;tJЧЯ іНа еле'К­

бу.дївелЬІН(} ~()lнтаjЮНИ1Х

рерв'НиlЙ технічний

Н()іВУ ЯІКОГО стано'НИТЬ ел,ехтрИ'фі- .10ДИ',lЬНИJ\ів.

і захО'дИ1

СКЛИJКана у відпові'дн{)ості з ,р'іше:н- ПРOlr.ресу в буд-іIВНИlЦТВі

нп ЦК КПРС і Ради: Miмic'l1]JiIJI СРСР всесоюзна llIар'аща по Є'не1>Гe'I'И"lН:WdУ б}'ІДЇО3'lIlЩТВУ. В MoCIКву на цю НlІ;раду приїхали ке'Р'ів-

К1ЛОlВат

з

веЧ'ОрИ' в ·р.я~і

ТИ'М,

сі",

ГО'С:lJO'дарстві, ве'рстати та інші а таIК 'ОЖ і самиІХ Бровафахра;но ~Іаши'ни прщюю'ІЬ на -повну по- вклю'чають елеlКтРОJlаМlПОЧКИ на ТУІЖність, 'КО'ефіцієнт 'ВИlКОРИС'тан- вулищях, араНКОі)! 'ВИКllючають НЯ е.lеирое'нергїі еК.lадав 0,98, .1ише тод.і, КОо:IИ вже зовсі.м ВЩЦ­ тоді ЯІК тех,ніЧНИ 1'tIИ iHO.pMaMIf пе- но. Внас;гідо'К цього доrпУСlКаєть­ ІЮЮ викона;ння семщriЧlН{)Г()і пда- редбачено 0,91 . Пlра'ВИ;lЬНО, по- ся Ее'Ш~:ка перевитрата em~KTpo­ ну, ГОtlO1}и.ться В листі, 6 бе:mе- господареыш ВИК'ОРИСТОВ}'Є'ТЬ'СЯ eн~pTii . Мають ~Iicцe і такі

Тут слово за юра-іни·. • •

В Коло'ННІОМУ заді,

мирити,ся

Н'O~OI

58-60

Мі~ьЙ'О'ІІі'il

потyжtЮсТl,

що

1tИ'КИ' парті, Й'Ни'Х, профсnілкавИJi і зна'Ч'Но ПЄ''ревищ~ все зроблене в IroNtО)f()іЛЬСЬІКИХ О'])ганізаціЙ. цій галузі за час і'СІнувавшл Ра,.

«Омовні за.вда1і'НЯ ДЛНСIrК{)Ї деllЖЗІВИ. еи·ЄlP'I'ЄtИ''lИО'ТО будїпиrцпа и.

з

нарощ)'lВalШlЯМ

(ТАРС}.

борю' ТЬСЯ

eneK'l'-

~H~PГЇЇ,

енергетиl'JjНИIХ

пот)"Ж'но,стей забе-зпечити

за

еКО'НО')lію

ДОIfrУl(жають

де,нь

ЇЇ, завдаючи ЦИІМ 3битки державі.

раці:о- На БРGlваI Р 'СЬК1О'МУ Лll'варн.о-прокат­

І

за.lиmають

:rа,~юочки.

ЦІ>ОГО

включе'НИМИ

також

не

сді)(

ДО'ПУI~кати .

el1erRrpo-

lIере' ви' ~ра.ти

на'дЬ'Н1Є 'ВИIКО1}иетання КОЖ'ної ,Кі- Н'ОІМУ за,воді і в раЙПРОМlком: біна­

У b-іДПОlвідь на .1ИСТ цк КПРС К{)'JreК'l'И1В

ІІІР'аціIВI НИIК·ів експлу'ата­ ційното lВіДlділе' ння Зl()б()іВ'ЯЗ~ТЬ­ СЯ

rroсилwгt!'

'і(онтродь

за

пра-

ловат...годИ!НИі .в iIIwpolЦHOMY ГОСІПо- ті ік'оефіlЦієнт ВИIК{)~ИСТarnня ВИПЬНЮІ, раціона;lЬ'НИ'М в,ищо,ри­ дарстві. ео1е1Ктроенергіоі ·СК.'Іадає 0,70, що СТCliН'НЯI)1 електрое.нефгії на пі,д-

3111 остCliН'Ш р'ОКИ баlгато аро6- набагато нижче' НО1J'МИ. Тут IJIIH1.' Щ>И6МС'J1Вах. Треба Д{)lбитИ1СЯ то­ лено в справі електрифiJКацИ і в цюютьве'р,ста'ГИІ не на ПОВІНУ по- го, щоб всюди БУ'ЛИ заlКРШгі ка-

нашому

.

раИ01l1.

Д

О'СИТЬ

сказаТИ\,

.

ТУЖНІСТЬ,

часто

ДОЩ1СlКають

ха-

нади' втрат ЇЇ.

Щ0 тільки; ІВ к~лгоспах пра.цює І ло сті обеpтw іх, ВтРачаючИl Nrep-

14 77

, Доповідь

в

о дн'О ча СlfoО

факти. В маІгазинах на ви'ХіIДНИЙ

елеКТР()іМОТО1>ЇВ, у будин-! ГЇю . Ще більш незаlВид'Ні епра:ви

ках фfДІПЦm

ТЄ!lIєр

CJ116 36447

на

бj1дїIв'eлыro'у

К(}Мlбінаті.

Тут

В. Рибковський. головннй

.t1l.'зціЛНОГQ

інженер

експлу­

відділення.


Недlпя,

СТАХАНОВЕЦЬ

Назустріч Пленуму МК КПРС і ХХІ з~ізду КП

11 ,.".".".,..."." 1 Перемога МОЛQДОГО дояра RО.lІrоспних РЕJІОНТНИRІВ ! ПЕР Ш І

УС

n

поставили .в

ній

на

ремонт.

до роботи закріплену

машину

з

торів

Примак

та

трактористи

трактор

В.

Першими

Шеве:їlь.

дЛЯ забезпечеlННЯ 'Ви<Соко,го Че<НКО. Всі вони ВlffiОНУЮТЬ норврожаю в!сіхсільськогоспода'Р'СЬ- ми на 130-140 проц~нтів. ких ,культУ'Р 'Вwpіши'лw У 'наступЩОДПЯ на вивозці торфу зап­ HO~Y ,році Dнеети на !Кожен тек- НЯТО 4-5 а'втомашин і 2-3

!

декілька

і

підготовили

допомогою інших В.

;Jагіи MexaHi~ATopiB ;Ja роботою-

Іх

Коли колгосп закінчив будІвництво майстерні, тракторів

механіза­

Після

цього

та1> ()рної зе.млі,

обкатали.

B~!Д

Відремоитували якісно, не гірше, ніж в майстерні РТС,

-

Це наш трудовий подарунок на честь грудневого

но

Пле-

ки, плуги,

ряддя. М.

тракторами

борони,

культиватори

Відзначаються

Лисенко.

Вони

У ,відповідь

механізатори

в

роботі

та

ГРУНТООбробні

А. Лисенчик,

значнолеревиконують

на

заклик

,кагарлицьких

Ю.

ки, добре знають молодого дояра

Петра Трохименка, який за при­ кладом своєї матері Пелагії Пет­

завідуючий майстернею.

с. Гоголів. _, ,.',., 1.1'." •. І •. І.! І. ".1'.' '.' І.".' І. t І.' 1.1' .11.".' '.". 1.11.11.' '. r о., І.' І.' І. " •. І •. ,.' І."." •. '.,'.' І.',. ".'''1 1.1:

стаmцїї.

На партій-

оцінкою «віщміНlНО». ДВОІМ брита­

звання бригад пр,аці.

НИІХ З1бо'рах вшга,р КЮ!}'lнkт тов. Нагорода РИlбак Є.сказ,ав: ска'зав в беС1і!ді - ВИСОlка нато'роданашій ма- т. Федо,ровсЬJШЙ, гістралікличе ,всіх

нас

впе,ред,

залїзнищі,з робі'!1никами це відзна­

-

че:н'ня і наІІ10Ї само'Віддано!ї пр'а­

Д'О нових успіхів у праці. Бу'де- ці. Пра'цюватиru:емо так, щоб мо підвищувати (1'рга'ніз'оваIНість, Швденно!-3ахї,дна міцно тримала 3~lіцнювати трудо.ву дисципліну, Червоний праПОJ). проявляти

ініціаrи,ву,

щоб

ДОСТ-

ЦЮ

д}'мку

підтрима.в

г.ру.пО'Р'Г

РО.1(ОВО вшконати зав~ання семи- ОКО'лотку робі'!1НWК М. Крук. річного плаяу.

_.

ВіДПОВ1і.мо дi~OM, -оказав

Ос06лwво Be.1lfRe 1'р)'До'ве під- він. До ЦIiОГО закшпкаювсіх несеН!ня у дружно)!у колективі вас, то,варишіЗ<l,лі.знИ"LНИ!КW!

пе'ршого око,лотку СЛУ'Жіби !Колії,

достриково

вИ!Конав

НlВI

за

заступник секретаря партійної організаціі. ст.

KO~OЇ

доб,рива, яіких вже є

3аво:зи:мо!

Частину

таrкож

ЇХ

КОМ­

міlНе.ральні 220

тонн.

ВИ'к()ри,стаємо

Андрій чї!дживден'ня

то'рфо!вшща

у

за

якої МИ1ко,ла Мельни-

д.1Я

о.зИМИlни. На ко-

Kep.'dOM

корови.

догляд

безпечили менко

за

зма­ ста­

тваринами

успіх.

першим

в

праця,

Петро

за­

Трохи­

у колгоспі

ще в

поле,

В. Буртовий,

головний агроном.

авто'машину, Радгосп

ім.

Щорса.

Більше добрив на поля 3 метою ПРИС'КОІРен<ня заготівлі д:оБРИD J1iравлі'нпя арті.11 lВивначи­ .'10

перемогу

на>Полеглива

ранний

за­

:на

осінньо-зИL\IІО'ВИИ

/ООжніи бригаді

період

завдання на

гото'Вле,НIНЯ то'рфО. . гнОйО'Вll'х

rroетів"

ви,.. LКOM­

іВстано,вило' щоденну HO~­

успішно закінчили весь КОІМ!Плекс

сільськюгосподарських

р·обіт,

в ПОРЯ'Д:ОК

машин.

Ком:баинери

як постаВИIЛИ ко'мба'Й'Ни з

aky'm'y--

лято'рами', так вони і зараз сто­

ять. lIа нм не зняті

Му,закріпИlЛО за НИlми тягло.

але

при~ро те, що і досі не n:PИlВ'ели

ПРИ:ВОд'ні

По-справіЖІНЬО'МУ ВЗЯДИІСЯ за :ро­ ремні. Сівалки та.кож не очище­ переддень 42-х роковин Великого боту іКолг()спники· третьої .рільниі"' ні, у ящиках пе вибрані заЛИilII­ Жовтня достроково викона,в річне зобов'язання, а! зараз вже має по 3772 кілограми і займає друге місце в ка

колгоспі

по

від закріплених

надою моло­ корів.

чої і пе'ршої

Г{)'РО!Д'НЬ()Ї

якими' керують

О.

ЩИ:ГІ()ЛЬ.

по

40-50

М.

ВонИІ

бригад,

Бар,бо'н

та

ки! на,сін'Ня.

На

тракторі

«КДП-

яким працював М. Спичак,

35»,

виготовляють nонно ГРЯ'3·і.

ТО,НіН ТОРфО-ГIfОИО'ВИХ

Буду боротися за те, щоб К'о'М!постї.в, аIКу,ра'ТНО сющдаю'ть на честь грудневого Пленуму ЦК в БУ'рТИ'. ЗQвсім по-іншому ПО'ста­ КПРС і ХХІ з'їзду Компартії

-

Бригадир

трактор'ної

БРИ1Гади

послабwВо

трудову

К КОНОІНЧУ,К

Д\tСЦИIL1і:ну серед .механізатор:lВ, а

це де'ко'м!у з нИІХ на руку. Рідко КОди буна,IОТЬ на ро'боті М. Ма­ В. Стрельченко, ни'ЧИ'Х бригад Г. Барбо'н та шев:сbLКИИ, І. РаДЧelllК().Тут неrpаціоналЬ'ІНJ В. Щиголь та М. Дуня. Якщо і

сцрави України до кінця року довести .вили'Сь ДIО цієї ba-жлиВО'Ї надій молока на кожну корову ~ригаДИ1IJИ пе'рш"()ї та другої ріль­

3850

до

-

кілограмів,

говорить

молодий дояр. Петро

Трохименко

ВЧИТЬСЯ

за­

ВИКОРИIС'І'О'В}'Gтьея жи!ве тЯlГЛО, Їз-

раз в школі передового досвіду, Оові ЗIl!.'dїСть 10 р!облЯ1l'Ь по 5-6 яка організова,на в колгоспі" під­ Xo-ДIOLК і виво{!ять У Il'Oле ДОlбри:в вищує свої знаиня з зоотехнії. В.

Омельчук,

у півтора"(Два рази

зоотехнік. Н а

з нім ку:

П.

І. Трохимен-

ко.

Бровари.

кої Албанської партії праці са­ мов'іддано бореться за побудову соuіа.лізмv.

П'ятнаддять років, що МИНУЛИ

після встановлення в Албанії на­ родної влаДІ!, строк невеликпй,

але

за

uей

час

в

нашій

країні

сталися такі зміни, про які в ми­

нулому ~ЮЖlIа ти.

було тільки "'рія­

до :визволення

Албанія

бvла

БРИ1Гаді,

то

Ta~i

вона

справи

затягне

у

пLдго'"

TOIВKY до веС'НЯіН()Ї сі~би. Редколегія

багатотйражної

газети «За соцІалістичну працю:..

потрїібно.

Не

надалі БУ'д}"ТЬ

менше, НLЖ

по.мї'l1Н'O!

т.рудово:.'о

НМ1ІРу­

ження сер,ед меннізато'рі'в. Вони

Фото О. Савіна.

РОКОВИНИ

CJIABHI

від

В. Матновський,

де Д()фО'ЖНИМ маЙСТРОI~1 КОIМ}lніст і П. Федоро,]~сЬіІШЙ. Я!к відомо, цей І' І\олектив

за

Боротьба

план підйо~но'го ,ре~юнту колії з ганні,

КО~Іунkти'Чної

молока

кріпленої

пра.по'ра Ради МІністрів СРСР та дам О'КОЛОТКУ, якими керУ'ЮТЬ ВЦРПС В!ИlКликало Н()ВУ ХВИ,1Ю В. Сер!дюк та М. ЯlКlk'lешо, Щ)ИJ­ тиві ,нашої

пішов трудитись на ферму. У першому році семирічки він зо­ бов'яза~ся одержати по 3500 кі­ лограмів

Відповідь ДІЛОМ

виробни~юго ПLднес,ення' в 'Колеш- еВ()ЄJJО почеоне

НQtMY 3 ра'Д!го,с,піlВ облас·ті.

рів'ни, що також працює дояркою,

Колтосп «Червона Україна».

Червоного

3НОНУ поси.1ИМО ви­

ТОРфО"ГНОЙО'ВИОС

ГаВIР!ПЛО! Слущеюto. Ча~то можна фор'них добрив. бачити ІНа доrpозі, щОо ве'де від

у колгоспі ім. Калініна, с. Літ­

Г. ІВАНИЦЬКИй,

пер~ідно'го

го, Я'К пов'ністю з,абезпечимо пар­

МаЛЯ1реIНRО, а на В'и'Вщщі добри:ва же!! гектар туковими сіваnкwми у пО>ле 'l\pa!ltТOPOM з причіпом внесемо' по 2-3 центнери фос­

трак­

бові КУЛЬТУРІІ на високому агротехнічному рівні.

залізнищі

1050Q

до·бри!в. ПіС;JЯ ТО·

постів.

ні торфу БУ'.'Іьдо~е,рИlСТ

ньо-зимового peMOHT~ тракторів та інших машин, зразково підготуватись до весняної сівби другого року семирічки з тим, щоб провести її швидко, посіяти ярі зернові і зернобо­

Півде,нно-3ахідній

тонн )Іkцевих

цього, такий же бульдозе.р взяли

Добре працюють на С'КУ'Чуван-

норми.

150

тонп торфу. На ді.1янrках, де са­

спе- КЛJУДЗУ, еК.1аПИ у кагати'

механізато'рів,

у ТИLldчасо'Ве :КО'РИ1:туваНlНЯ в о!д-І

зна­

причі:nа~lИ.

прИ!скоrpиrrи дитю!е'ІО овочі, КЗР'l'оплю та :ку­

1:Т'ВІОРWЛИ

з

3-4

з

тажУ'ООЧЇ і ОДIfН бульдо.зер. к.р'ім ГОТО'lшеНIІЯ

торні бригади зобов'язалися достроково виконати ллан осІн­

Вр)'чення

загін

пе~ре'Важ.-

т.ршкто,ри

ВО!ни достаВ.1ЯЮТЬ J' ПОJе до

екскаватор, два тра.кто!р,ні haBaJH-НИ'КІЕ гноєм,

КОНОНЧУК,

механізаторів

Що:б

ТО,РФУ,

13-15

вищілиВІШИ в И&() Р03ПО 1 РЯіДжепня

ремонтують сівал­

інші

З<lлеж!посТЇ

по

добр,И'В,

іКООl1Пості:в.

ціальни:й

Через два-три дні rЗ майстерні вийде ще п'ять машин. Добре допомагають в роботі трактористам механіки К. Ки­ ріевський, С. Хан і електрозварник В. Лось. Одночасно з

мkцевих

видо'буто'К

нуму ЦК КПРС і ХХІ з'їзду Компартії України, заяви­ .1И трактористи В. Примак та В. Шевель. Тепер будемо допомагати товаришам, щоб і вони успішно виконали свое зобов'язання.

в

попере')JJнкків,

тонн

таке було рішення всіх тих, хто оглядав машину.

-

року.

1959

України

--------~~--------~~~~~---------------

!"., • • • • • ' •.

пистопада

29

Колгосп «Шлях Ілліча:., с.

Зазим'я.

в Корчі, У Шкодері та Ельбаса-

ність населення

ні, гідроелектростанції імені В. І. Леніна і імені Карла Маркса та багато інших промислових підприємств. Другий п'ятирічний план (1956-1960 роки) передбачає дальше швидке зростання

ків. Албанія пережив·ае тепер справжню культурну революцію. двері усіх наших шкіл, аж до вищої, широко відкриті для ро­ бітників, селя!! та їх дітей. Тепер в кожному албанському селі є

віком до

алба.нської промисловості. Вже на кінець 1958 року випуск промислової продукції Албанії у 18 раз

початкова школа. В країні пра­ цює багато семирічних і середніх шкіл. Нині у нас навчається в

швидкими

випу\:каються

40

ро­

найвідсталішою країною Європи. перевнщив рівень 1938 року. Роз- чотири рази більше дітей; ніж у економіки такими 1938 році. Щороку в республіці Промисловості у нас майже не виток нашої

було.

Навіть такі

вари,

з-за

як

промислові то­

консерви,

ввозилися

кордону, ·не кажучи

металеві

вироби

або

вже

про

тканини.

Більша частина землі належала поміщикам. 80 тисяч бідняцьких сімей,

не.заБУТНhОГО

бгнський

народ,

дня,

коли

викwнувши

ал­

геть

за межі своєї батьківщини фа­ шистських окупантів і внутріш­

ал­

темпами

перевагу

ще

раз

тичної системи перед ка,піталістич ною. Коли б Албані'Я розвивалася темпами довоєнного чжу,

своїх

синів,

братів, дружини поверталися

гонів

додому

з

-

сестри

партизанських

після

-

чоло:віків, які за­

переможного

спеціалістів

пер є понад 2.500 спеціалісті,в, які дістали вищу освіту у віт­ чизняних вузах або за кордоном,

то для того, щоб досягти обсягу І в той час як у 1938 році їх бу­ промислової продукції, намічено- ло лише 380. го на 1960 рік, ЇЙ потрібно було Широкі перспективи в будівб 140 років! ництві соціалізму відкриває пе-

Великих успіхів ДGСЯГ ла на- ред нашою республікою третіІ! родща АJI6анія в розвитку сільсь- п'ятирічний план (1961-1965 ро­ тепер розроБJlЯЄТЬСЯ не мали ні клаптика землі. Куль­ кого господарства. Проведено ве- ки), який

яла

тія,

рідна

його

<Jгентсrnз.

Комуністична

запалювала

визвольна

боротьба

дянського

Союзу.

пар­

сла'вна

народів

В

боях

Ра­

проти

За

15

років

народної

влади

в

Албанії зроблено стільки, скіль­ ки в минулому не можна було зробити за ціле століття.

роком. На полях нашої батьків- дружба з Радянським Союзом. щини працюють понад 3,~ тисячі Немає жодного нового великого тракторів

перерахунку на

15-

сильні), багато ко!-,байнів та ilJiокупантів, яЇd на­ ніх ворогів, став господарем сво­ фашистських ших сільськогосподарських маПерший п'ятирічний план пе­ албансь­ єї кра:їни. 29 листопада 1944 ро­ багато перевершували ретворив Албанію з країни від­ шин. Близько 70 процентів селянких патріо'Гів щодо чисельності і ку албанські матері радісно зу­ сталої, аграрної в аграрно-індуст­ ських господарств об'єдналося в стрічали

сотні

соціаліс- з в~щою освітою. В Албанії те­

тура й освіта були недоступні ликі роботи по осушенню заболо- Партією праці і народним урядом народним масам. Близько 85 про­ чених земель, завдяки чому по· Албанії. В усьому, що заново створено А.1Jбанії було сівна площа в країні зросла на у перемогу, бо иа чолі його сто· центів населення 96 процентів порівняно з 1938 в народній Албанії, відбилась неписьменним.

Албанського телеграфного

Минуло п'ятнадцять років з то· го

більше половини

банського селянства, володіли ли­ ше приблизно дев'ятьма Пflоцен­ тами всієї оброблюваної земель­ ної площі, а 14 процентів селян

На фото: новий ЖИТ,10ВИЙ будинок в Ельбасані. Фото

тобто

підтверджує

озброєння,

банців

свободу

понад

віддали

і

Сьогодні

щастя ми

28

своє

з

тисяч

ал­

життя

за

батьківщини. глибокою

вдяч­

завершення впертої збройної бо­ ністю вшано!вуємо їх світлу па­ героїчний ротьби з фашистськими загарб­ м'ять. Продовжуючи щасливе май­ никами. Ворог усіма засобами шлях борців за намагався задущити цю бороть­ бутнє АJ1банії, наш народ під ке­ бу, але наш народ твердо вірив ріВництвом марксистсько·ленінсь-

сільськогосподарські виробничі кооперативи. У розпорядженні вано текстильний комбінат імені близько 80 прой. В. Сталіна, цукровий комбінат кооперативів -

ріальну. За

«8

ці роки

було

збудо­

листопада» в Малітьє, дерево­

обробний

комбінат

імені

Нако

центів усієї оброблюваної землі. За роки народної влади дуже

об'єкта,

готворно

то

в

промисловому,

не

позначилась

Допо.мо­

га Радянського Союзу. Наш народ, тісно згуртований навколо своєї любимої партії, до­ кладає всіх сил до того, щоб з честю виконати поставлені перед ним завдання по будівництву но·

багато зроблено також у галузі вого, Й освіти. За короткий вод у Влорі, нафтоперегінний за­ культурн вод в Церріку, консервні заводи строк було ліквідовано неписьменСпіру в Ельбасані, цементний за­

чи

сільськогосподарському або куль­ ТУРНОМУ будівництві, де б бла­

соціалістичного

ЖИ1"l'я.

Адріатік КананІ, аJ\банський журна.rrkr.


29

Неділя,

листопада

1959

СТАХАНО8ЕЦЬ

року.

3

СТОРІНКА

- ЛЮДИ

ми

миру НА ЗЕМЛІ

До рідних берегів співучої Десни,

«З усіх сторін напасти на Росію» ...

До яблуневої моєї сторони,

О, нелюд клятий! Братов,бивчу мрію

Де молодість в достиглім спіла житі, Де перші дні життя мого прожиті,

Собі ж на смерть ти сам уже нарік. Тебе уб'є прокляття матерів, З лиця землі зітре народний гнів, Скаженим псом ти здохнеш десь в болоті, Собаці брат по крові і пе плоті,

Несуть мене і помисли, і сни.

І я пливу У край дитячих мрій, У те село, де юності моїй Не довелось доспіти, долюбити, Де на шляхах, у битвах КРОІВ'Ю змитих, За мною плакав вітер-вітровій. Я: в д'ва'дцять літ посивів на фронтах, .де ждав на мене чорний ворон-.птах, ІЦоб неціловані ще виклювати очі, Коли Піду у вічне царство ночі

З OCTaHH~ словом «жити!» на устах. де

сьогодні

пахне

плодом

***

сад,

Земля стогнала й корчилась у муках,

Коли її фашистські гризли круки І в світ стріляли смертю наугад. Я: все зборов: і ворога, і смерть, Хоч серце, в муках вистраждане вщерть,

Та будить серце 'пісня чарівна: «N1ocKBa мея!» - виспівують дівчата, «Страна моя!» їм вторить далина.

Болить ще й досі, як згадаю друзів, Я:кі не бачать цвіту в синім лузі, Я:КИХ взяла шалена круговерть.

N1и заплатили дорого в боях За За За О,

В

весне

контрольки,

за

слово

сердечну

за

Пеня».

правдиве,

п'ятірню

місцевкему

Вибрали

Грицька Пеню ...

диво-дивне

іншим

-

з

І Автор випадок згада,в! .. »

того, дня

став

Так, мені, повірте слову, Той Пеня два пальці дав.

Пеня.

вітання слів не зичить,

І.

у одвіт два пальці тиче

(Іноді, Про

як

милість,

три)

-

НеМИРО8ИЧ, служ 60.вещ•.

...

м. Бровари.

роботу,

відносини

Но ві

поем

Та

нема на вас холери,

Не боїться піп порощі,

-

Ходить засіватн, А за ним попихач ношv

Ідоли патлаті. Піп жахнувся:

Ось попалась молодиця Трохи скупувата,

Звів очиці вгору, Хрест святий поклав на груди Та мерщій із двору. А попихач, мов на крилах, Виніс з двору ношу. Скоро їх сліди покрила Заметіль-пороша.

Носить в кожну хату. " І

дала

їм, для годиться,

Вийшов піп v сіни притьмом, СУНУВ яйця в ношу І говорить: Клята відьма, Пожаліла

Гріх вам

А.

грошей.

Жінка чула те крізь двері, Вискочила

з

-

буде.

По яйцю на брата ...

ОНа в потоке наших свеТЛblХ д;ней

Динник, інженер.

м. Бревари.

хати:

На МИРНblЙ труд наРОдbl вдохновляет,

Волк-.мора.лuсm

На новостройках, в золоте полей И слутнш<ом над нами npолетает.

(БаСНА)

Весне КОММУНЬІ путь закрЬІТЬ ,нeJIЬіЯ -

Куда ни глянь -везде у нас ДРУіЬЯ, Горят на солнце кумачом знамена.

ПервЬІЙ

снег

На дворе еще не рассвело,

ПеРВЬІЙ снег

Я: встаю с постели без 32МИНКIІ. Поглядел в окно вокруг бело, За окошком кружатся

Стелется по улице знакомой,

-

предвестник декаlбря,

Зда ни я, тропинки серебря Снєжною

порошей

невесомой. А.

м.

Козлов, робітник.

Бровари.

Раиоu

Ніжним зором поля огляда. Про що думаєш ти, синьоока,

у цю мить ранкової пори? ЧІ{

пшеницю згадала високу,

Де вже КІрають стерню трактори? згадала

Що впліталась у музику нив? Чи врожай, ще, мов мати, дитину Твій невтомний ростив колектив? Хай же радує тебе безмежно Світлий ранок і неба блакить. Вір, що сонячним літом прийдешнім

Іще краще врожай зашумить. В. Лисенко, службовець.

с. Княжичі.

пташину,

о КОЛЬЦЕ Паренек Как-то

восемнадцатн с

спросил:

Свои КРblльце.

«А скажи-ка мне,

Что за

С давних пор повелось у людей

дедом сидел на

Вдруг

лет

ТЬІ упала крича: «ВЬІручай! .. » Я: в ресницах твоих под метелью Заблудился тогда невзначаЙ. Текст робітника В. €запенка. На знімку: дорога на с. Пог· реби. Фото колгоспника погре6ськоі

Или в

а,ртілі ім. Юрова К.

Расскажу, коль так просишь меня.

в кольце? бережешь

память о

люБИМblМ

дарить,

ТЬІ мне внемилость попадешь!

К2К всем извеСТНЬІЙ старожил, Но все же ПОДНЯТblЙ вопрос Он Волку устно изложил: - За'пил Шакал, гуляет ... КССblХ и в будний день И в празднию! гоняет, Вчера чуть не задрал КОЗУ, Беднягу ПСbl в погоне ото брали ... (Зайчишка даже уронил слезу На пень блюститєля морали). Вскипел от злобbl Сер ЬІЙ Волк, Велел позвать к себе смутьяна, Но только он от ЯРОСТІ! умолк Пришел Шакал оборваННЬІЙ и ПЬЯНЬІЙ.

-

Да

Ответил Валку тут Шакал, зтим

И как свинью сташить хотел? .. Молчи

уж, друг,

Гляди, чтоб И

тут

УСЛЬІІпа И

пока

Я' тебя

«законник»

в

Поднялся

двери С

спрятал

стук,

кое-как

жалобу

в

сундук.

€запенко,

зозуля й синиця ( Гумореска) Сказала зозуля синиці:

Об'ї'вшись .плодів ,недозрілих в саду, Трем Чанд ненароком попав у біду. ЙОГО то морозить, то кидає в піт, Від болю немилим став СОНЯЧІІІий світ. Але до лікарні звертатись не хоче, Не хоче почути там слово пророче. Нарешті, 'IJ< душі проклинаючи бога, Звернувся до лікаря по депомогу. жити

размяк,

робітник.

(ІндІйська казка)

далі

наш

ЛЬВИНЬІЙ

места

поздно,

м. Бровари.

дєлянке,

«Пробачте, мій любий, за

не

не «с'Ьєл».

В.

Му дрий .Іікар

N1eHi

летом

Козу и Зайца ТЬІ задрал, Как с'Ьел Барана из колхоза

как ТЬІ смел здесь, на моей

-

А помнишь, друг, как

зайві t:Y,рботи.

Вже з тиждень нічого не ім іне п'ю,

Но как в юности ранней

Нічего рОБИТИ живіт не дає. Хеч трішки полегшіть страждання

Ку-ку. Я: вперше стрічаю Красуню таку. Синичка в гніздечку На мить підвелась, Від щастя дзвінким Голоском залилась. - Зезулен!>Ко, тітонько Рідна мея, За щире сло·вечко Вам дякую я. Зозуля тимчасом (О, досвід вже є!)

-

немає охоти.

За хатою днюю, ночами не сплю .

любить».

Братец СерЬІЙ, тЬІ ли зте,

-

Чтебbl дожить до белЬІХ кудрей,

дед,

прок еТblскал ТЬІ

В знак любви ли его

кольца

Себе позволнть зтакиА гра.беж?! Твои всем зверям на.rl.оели пьянки!

однажды на Шакала От зайцев к Валку Жалоба попала. Косой ту жалобу принес,

Идут с ней в ногу Нblнче мнллионы.

Світлий ранок і небо блакитне. Русокоса, чарівна, молода, Ланкова у біленькій хустині

Негоди.

з

Головою

О той весне, что реет на знаменах.

Снег в пути мне залепил лицо, Щурит очи, падает за ворот.

лет~и,

... На контрольці знов щодня Двері чемно відчиня. Знов про діточок питає, Бюрократів гнівно лає, Перший суне п'ятірню Лізе в очі ... Та робечі Розпізнали ВЖе Пеню! N1o', хто ска·же: «Нетиповий

дня

Гриць

А овесне, рожденной Октябрем,

ВЬІХОЖУ с УЛblбкой на КРblЛЬЦО, На завод родной иду за гopo~

на Лblжах с той кручн

Цей...

Что раСКРblвает тихо почки клена,

снежинки.

МЬІ

гуділа:

другого

«Каже діло

Но не о той весне МЬІ пес нь поем,

Миколаєнко.

Слов.но серебрится лес дремучий, В перла'мутровом блеске река, Расплескалися песни над кручей ..в шаЛОВЛИВblХ волнах ветерка.

Аж

Хотя в права свои вступила осень.

крутих

лесу

артіль

Сегодня о весне МЬІ песнь поем,

Від вічного сну розбудити, Одіти в зелені сади, І рідНій Ві'ГЧизні вручити Одержані перші плоди. Для того на нашій планеті Я: в час незабутній живу, Щоб словом натхненним поет;! Оспівувать ріДІНУ N10CKBY.

J:I---

Вся

С победной. звонкой песней стоголосой,

відкрити

----J:I

Без підстав звільнить Барила?!

В ликующих колоннах МЬІ идем

Щоб разом із нею творити В ділах трудових чудеса, Щоб славним потомкам

І.

посміла

дирекція

К. Грищенко.

о

Оспівувать юнь бойову.

узгір'їв

це"ах?

Я:к

На

Це ліри

Тобі моя пІсня і труд

Широкі шляхи в небеса. Щоб пісню дзвінку і веселу Підносить до зір золотих, Щоб місячні дикі пустелі

Чом немає, просто жах,

службовець.

Для того Іна рідній пла.неті Я: в час цей прекрасний живу, Щоб словом натхненним поета

Що там, звільнено когось? Прийде час розберемось! .. -Я:к рішили З вашим стажем?­ Через пару тижнів скажем. йдіть, бо в мене вже мігрень ... Тільки люди N10ВЛЯТЬ всlO;!l.И: «Ну Й Пеня в нас справжній пень!» ОЙ, бул 'о ж Пені на Збора,х Крили всі, як хто умів! .. В результаті з місцевкому Він, звичайно, полетів.

-

Прямо хрl!Пне Гриць Пеня, Він завжди права робечих Хіба ж так охороня?

Зовсім

Земля і сонце, і людина струни золоті, Я:кі для мене щохвилини, Я:к сльози матері, святі!

Не візьму сьогодні, ні!

І своєю П'ятірнею Руку другові трясе. А на з60ра,х профспілкових

Вентиляції в

знати:

-

Бач, прекрасно склалось все! ..

й

Та знову чути ката п'яний фк:

пасма

А тобі, я чув, дружина Народила вчора сина?

За

я тим щасливий і багатий, Що сил і Івміння не таю. Вітчизні-матері крилатій Себе до крихти 'Відд~ю.

Я:к пахнуть трави, як цвіте блакить, А в ній, мов лебідь, хма,рка десь летить ... Скажіть же, люди, хто це битви хоче, Хто мислить кинути на сонце темінь ночі, Хто прагне землю знову запалить? N1и розцВітаєм_ щастям рік у рік,

І

Я:К здоров'я? Я:к діла? Як там донечка мала?

Так,

***

стиглий колос жита у полях, щедру долю, пісні дзвін крилатий, милий серцю голос немовлят ... нам крутий на долю випав шлях!

Врешті-решт ПО'l'рібно В мене є прийомні дні, І за,яву на путівку

-

-

Колише пісня тишу вечорову Про нашу рідну зоряну N10СКВУ. І. білий ін ей щедро у діброві, Немов янтар, поклався на траву. Стомивсь за день. Пора б і спочивати,

-

Перший тиснув п'ятірню.

ж будем жити пра,вдою віки, - люди миру, ми - більшовики, праве на життя здобув в смертях і муках, молодість убив У довгих днях розлуки, їв солдатський хліб солодкий і гіркий!

Ще ж так недавно, ніби день назад, Там,

Про турботи На,віть з ним не говери.

Добре знали на заводі Сторожа Грицька Пеню. Він ре бо чим на контрольці

Хто об крові народної сп'янів. N1и N1и Хте Хто Хте

Пеня

Гриць

моє».

На хвилю задумався лікар над тим,

Підклала в гніздечко

«Ведь любовь зто тоже кольцо,

Я:К зможе він хверому допомогти. Ось мовчки своі окуляри діставши, Він Чанду вручив іх, пораду подавшU:

А

-Цінуєш здоров'я

Я:єчко своє, Щось буркнула стиха Синичці під ніс І геть подалася

Осветилось УЛblбкой лице, Продолжал поучать дед юнца: кольцо

не имеет

КО1Іца».

О. Кондратов,

прежитыx днях?»

И ответил старик: «Хороше.

сЛУЖбовець.

С. СемIШОЛКJI.

-

берн і носи.

І тв : ' : : . : : : ' пв '00, щ. ,он.

В задуманий ліс. М. Горбатенко, учитenlo.


4

СТА Х А Н О В Е Ц Ь

Недfпя, 29 пистопада 1959 року.

~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

у НАШИХ ШКОЛЯРІВ а МАЙБУТНІ МЕХАНІЗАТОРИ МО.1ьської о'рга,ні'<!щії На

с'Го.laХ

ШИІІ,

на

детаді ма-

-

пдакати' .

C'l'iHax -

Д.

Нові nіпофіл'Ьжu

"В СТЕПНОЙ ТИШvt"

ШКО:\И а

Во.'10ДIІ''''И!1}СЬКИЙ,

учні

Заслуженою

В. Ртищ ев, А . Лахно, В. Рева,

РИСТУЄТhСЯ

колаєвої

Та!К об.1а'ДНIliНИЙ в наші'й ІІЕК(».. В . Марчен!\о lІатородж~ні гра­ .ті

теЛініЧІНИЙ lR.1ас.

У ВlЮНа­

~[OTa,!Н

райк о,,,,у

н.яrrтя

9-1 О

гуртка

Х,lа,сів на за-

по

маши'ну

ВИlJ3'Чаmь

і

Д,м итр О

Сидоре'нко,

!

і дівчата.

СщИlба, Оле.іtciJJlJJlJР

ЛРИWО'Р-ЇЙ

Онище'НlКQ,

~

О.1ь,га< Шусть, Галина Гераси­

!

менко та інші уважЖl' С.1}'ІХа­ ють ,розпові'ді про 6удо:ву ТPaJК­ тора,

ПРИ'НЦ ип

puб()тИJ ЙOlГо

МОТО'Ра.

Після

3aJКЇlНчеНlНЯ вивчення

НВІТИ,

ДЕРЕВА,

ПАРНИНИ

ка,,!И

юнИLХ

і :tро'бле~но

Н.

Касич,

Хрущ

а.·, .1'.1 1.1 1.".' '.'0.". ' •• ,•• ,' . '1..

Хрущ та

Мигаючі

ВИJр:(}стили В пе'ре­

Bo'~i наге.кта,р: по' 180 n:е:нтнетрактора МаЙ'бутніме:хМl'ЇooТО>­ 1>iJВ раЮIЬОЇ КІІЩ'С'І'И, а Г. Ко­ ри

на'Вча'І'ИІ.\І}'ТЬCJI

справі

оо"

діJЛI.я а'&1'{)ім'обіля. В. Драниіі, керівник гуртка .

Серед,ня

с.

школа,

В"Димерка .

БОЛГ АРСЬНИЙ ПЕРЕЦЬ

ОО.1Ь

по

З

.'1Ї ВИlро'сти:ли

чдеlнів ГУІртка

ВИ'ІУЧають

у маооутНасіч:не~ій ,нараді в'Чиrrеl1ів агр,отеIХНЇоКу, щоб НЬ{)lМу році вwpостити біШШІ

раЙО1Н'У ~e'peд багатьох ЄІК СІП 0-

• Ha.ТЇJB, щО будyrrь ДеІМOJ!СllРУ>­ і

ІШСОКИЙ

В. Ярошенно,

ватие.я на ви-етавці, В'Ї'д'віДУ'ва­

чі побачаТh рець,

вчитель

БО.1гар-сЬІКИИ пе'"

ВИlр-още:ний

В-річна

юн'натаlМИ

с.

нашої ШІІЮ'ШІІ Ва.1еIl'ГlmОЮ Ха ... деєво'ю

і, Петро'м

тивіста,ми- ГРОМa,дJCЬІКоїро-боти.

п.роl!1ЯIГОМ до'Слідніи

літа ЮНJНати на

діШlнці

з люоов'ю

ДОГЛЯд.а.1И БО.1Га.р:сь'киЙ Ire1>,ець.

Це В, ОНИ продовжують і зараз : ПО.1ИВ!lЮТЬ, о.:.бmрисrкують і під­ живлюють його.

І. Вікторов, завуч с.

8·ріЧН0Ї

школи .

СтаIРЗJНIН{) Ро'Жні'В,ської

за

8-річної

КРОJЯ,М;І

школи

на своЇЙ фермі.

3а час її існу'ван'н.я декілька

учні

раз

ШКО.1я, рі

пе1редава'Шf ви>­

ро'щеlНИХ ІКР0лів Д.1Я lІО>пomнен­ НЯ КО.1ГОCIlJної фермІ!', а також

здавали

КРО,ІІів заготі'ВешмИJМ

Г. Литовченко,

Мокрець.

колгоспник артілі «Більшовик » .

НАГОРОДА ЗА ЗБІР МЕТАЛОЛОМУ

!1~

5,5

до

Бі,д-

яка живе У 'ньОГО

і

! і

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

юни:

'на

нашlИ

ВИІІ\ТТИ,l i:f

фільм

косичками,

ШКО,lЯРКУ.

Настя

Але

на­

вже че­

ча

виступає перед трудящими

районного центра.

однак

правди'вий,

виз нали

всі

ли

Настю

змінилося

в

можна

місяців

степовій було

багато

тиші,

назвати

та

і

тепер

цей край степовою тишею: там, де раніше на декілька кілометрів тягнулась болотна заплава, роз· кинулись родючі колгоспні ла,ни,

а

найвідстал,іший

колГDСП

Фото Л\. Строя .

За

іполюби.

колгоспники.

За декілька не

характер .

своєю,

став

в області.

заріченський

одним

з

передових

Немала заслуга в цьому моло, дого агронома Насті Ковшової.

Перші гами

"НЕБО ЗОВЕТ" Київська женка

кіностудія ім. О. Дов·

випустила

фантастичну

Ш()1МУ клубі. Це молмі МYlЗИIканти під керівни:цтво,м тока­

прокласти

і ТО'МУ Іна нашій фа13і бі,ля тран-

РЯ радго:спу О. ПО'дОЛЯіНа вча-

сфор-матора го'рять

запобіжники.

ть'ся гр,ати на не;щода'вно oдep~

рабель повинен взяти старт з космічної станції, розташованої

ву.'1иці такої

жа'ниlХ

Мешкашці ДУ'~!'КИ:

нашої

цюва,ти вдень; буде добре, коли ввечері

Іх ,мо'ж:на зараз' ш}чути у :на-

всі фази слід завантажи-

тирі'В'IJоміРIНО; IМ.1И'Н повинен пра­ не

ВКо1ючатимуть

е.1ект-

Не раз вже по цьому питан-

п.ерші від ад і К'РОІКИ ро'блять

кашerнко, М. ЛУ'КашеIНКО . Нема сумнів'у:

Не'заба'ро,м

той час, коли наш

о'ркес'11Р

да,сть перший ІКООЩе'РТ.

Д.

і татів.

Біпогуб,

завідуючий клубом .

Група учнів. с,

ЇНСl1РYlМе'нтах.

роб~ТНИIIШ М. Вї.10гу,б, К. Лу-

РОlнатрівальні ІіРИ'.1аДИ.

с.

Бобрик.

Гоголів.

* ••

Доп{)можіть нам !lIа.1агодити спра­

конструктори

на

вперше

шлях

штучному

до

збиралися

Марса.

супутнику

КО,

Землі.

Напередод,ні відльоту на супут, НИК прибув міжпланетний кора· бель іноземної держави. У нього та

ж

мета:

політ

на

Марс

і

те

ж бажання : стартувати з супут­ ника. Наші конструктори готові надати їм всіляку допомогу і пропонують

важку,

разом

провести

рисковану

таку

ма:ндрівку.

Однак іноземці

відмовились. Во­

ни

і

летять

самі

зазнають

а-ва·

рії. Ціною жертв радянські кон· структори белі.

рятують ЇХ від заги· М. Шульган.

ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПЕРЕДR ЧІ

Шано' вні то, вариші з Ре'да'Кції!

зо ЛИСТОПАДА

Понеділок:

19.00 ву 3 електроосВ'fr.1енmя,м. RоЖН&­ вісті (Москва); 19.20 -

хроніка

«Новини

дня»;

11.10 _

останнІ «Великий громадянин». Художній

телеві· кінофільм. (1 серія); 17.00 _ го вечо'ра, як 'l1.Ї.1Ь'1ШМИ приходи­ зійна хроніка "Новини дня»; 19.30 передача, присвячена першому «Видатний румуиський ху- Всесоюзному з'їзду журналістів; мо 3 р060'ТИ, бере,мось за газети, -

включаємо

радіО1приймачі

теле'візори, в наших

Н. Хорошун, і

!

Te'd'HO.

а:бо дожиик Корнеліу Баба»; 19.50 -

хатах стає

І тюк протя'гом ГО'ДИІНИ. Марченно, Бруєнко,

Сергієнко, колгоспники

ім . с.

УСОІХ ІЛЕ}

вання і поліпшення радянсько· а,мериканських відносин є також підписана 21 листопада «Угода Ко.жниА день приносить нові між СРСР і США про співро· докази величезного плодотворно- бітннцтво в обмінах у гаЛУЗі наго впливу на всю міжнародну ухи, техніки, освіти і культури в

МИРНОГО ~ПlВIGНУВАННЯ

обстановку візит товариша М. С.

По

кіностудія

повість «Небо зовет». Вона роз· повідає про те, як на могутньому космічному кораблі радя,нські

; ." .... ,1.,1 •• ' •• І.".' ,_'.' І., 1.1 І.' 0.1 •• ' '.'1.' І .... ' 1.11.11* .... ,.11.1'.' І.' 1•• 1.' 1.1' .... ,1.1 '.11 •• І.".".' І.".' 1.11 •••• 0' •

Хрущова в США. Ленінська ідея

агрономе » ,

твору

це

ВУ-

! ню зверта'.lИСЬ до eдeKТPOI~!OHTepa ! ! І . Осьмака, a.le вс,е без резУ'ЛЬ-

ВіЖе два

службовець .

капела

C'l1P}1MelНTLв дус<о,в.ото ОР'Кестру!

РО'КИ.

3а' а'Кти,вну У'ЧRСТЬ у 3'БОlрі металоло)[у сек-ретар K~)[' CO.

зустрічають

Ось і зараз

еІlектро.."онтер І . ОС Е>мак, 27 ~ хат, а на третій вулиці JИ~ ше 25. Майже що,вечора DIrЛЮ-

•••

тонни.

тепло

програму

під керів,ництвом І. Немирови-

реЗУ'Jьтат. ~.:piB'HO'Mip'HO'~~ за-

вантаже'ння

!

ко ль ор о ВО1'(), в тому чиtлі ДJIЯ НИІХ гощівнищі. ПРИlКлад М1.Д! ! аЛЮМl1flЮ. Весь зі,бранИ'Й усім ПО'каза'В У'чень М. Ло,. метал здано ,нашій ПРОМи\С.10- зе,н,ко. Він IfРИР'}''ЧИIВ гадІКУ , ШWОТО'&lЄlНО

райспоживспілки.

різноманітну

глядачі.

капели

Ко,му не знаИО1мі звуки ін-

прO'l'Я!Г~М цього року, чимало І ство над птаха,'dИ, обо1а'д>нУ'Ю'І'Ь

IfJ}а'ВlКИ ще

ті.1ЬКIІ ~

виступи

і лиці 37 хат, HaJ ву:лиці, де жи'ве

Серед 32-х TOIН'H rМеталоДіти ви,сі.1,ка торфопі'~ри'" дому, зібlра1ЮГО ГlНЯ'~!ИШ:КО'.1И eMC'l'Ba «ВеДИ1Кое» бер'УТЬ mеф­

меті.

завжди

користую,

і І чинається мигання .1ампочоlК. Це ї ." •. ,.".".".".".".".". а

!

орга'ніl3аці.ям.

Багату

як

чають МJИн (леЗР'ОЗ}Jlї.'10, чому він працює вв.ечері, а не вдень),

дог.тщдають

бандуристів

!

в ТОМУ,

районі

! ВКJючається ед ектрик а , TaJК і по- і

ХОРОШІ ДІЛА

!.

і

біології .

школа.

Clпра,ва

Вигурівщина.

ва:сыкм•.

Вони CT3!paIJl:JlO вчатьс.я, є ак-

,

врожай .

~

питання, які МОЖlна по- і

1'О'ра «30РЯ».

д. Периста' і

Г . КОlМ'панець. Юннати не СИЩЯ'ть без .щіда.

ться

І 'КО'I1I1 це в,же ПРИ'IlИlllИ'l'ь- ~

В

успіхом

!

ній хаті центра,льної вуmщі ху- Ї

ЦЄіНТ'llерів картоп­

350

лампочки

Великим

ЧУ'ТИ вечор&1dИ в к(}жній IКО.1ГОСП- ~

центнерів пізнь'оі Ka~

250

16

ся? -

св()Ї:Ми товаtpиша,МИI-­

пусти.

Ні­

д иректоре

рез декілька днів в НlИ ВИЯВИ· ли-сь діловитість, знання, різки'й,

врожай

М.

цього

гадува,lа

зібра.ll! ВО>НИ) на Сво-Їх дішш­

,ках! Н.

гла вн()м

дитячими

ру-­

HaTypa.1ic'I'Ї'В ШКО­

ди. А ЯКИЙ 'РЯСНИlЙ

О

ко­

Г,

,.,В Ж ураВИНСhКій :ч ТС не сподівалися, шо з приї :щом но­ вого агронома Насті Ковшової шо-небудь з міннться. З о вні не­ помітна, безпомічна, маленька, з

2,

Це не по'l3НИ'Й пе:ре.'1ЇК Т()1ГО, щО l]'O,саджеlНО

твір

«В CTe.flH O Їl ТІІШИ;'.

м. Бровари .

юнакat.'І!И',

и

«,\'\осфню,м»

пі()нервожата,

Середня ШКО.7а ."'~

В'IffiЧ eНlH ю

тр а'КТ'о ра . Ра3'ОМ з і

старш а

читачів

« П()весть

мотивах

В. Гордова,

ченІ дні і го'дию!! тут збmpаю-

1'ЬСЯ учні

МТС

ЛКСМУ.

популярн і стю

У

артілі

Кірова.

Погреби.

науково,популярний фіJ\'bМ «Увага, метеориІ»; 20.00 - В . ДИ·

ховничий і М. Слободськой "Факір на час». Спектакль Сева· стопольського

тичного

го.

1960 1961 роках». вельних і культурних зв'язків між Нині тільки злобні противники Мексікою і СРСР в дусі братер·

мирного спі'віснування капіталі· миру наважуються заперечувати СЬКОЇ дружби між усіма народа· етичних і соціалістичних держав важливість ділового співробіт' ми земної кулі».

ім.

драма·

Лунача'рсько,

1 ГРУДНЯ

Вівторок:

стинно зустрічає першого заступ· ника Голови Ради Міністрів СРСР А. І. Мікояна, Візит А. І. Мікояна в Мексіку, пише мек· сіканська газета «Ель популар», ссприятиме розширенню торго·

російського

театру

11.00 -

останні вісті (Москва); сСемирічку достро­ ково!». Телевізійна хроніка «Но­ вини дня»; 20.10 - «Нотат"н на­ тураліста»; 20.30 - сРішення

19.00 20.00 -

че.рвневого

Пленуму

ЦК

КПРС

у дії». Передача «Техиічний про-

І грес у швейній промисловості»; 20.45 «Ве.ликиil громадянин». телевізіііна Художній кі-нофільм. (1 серія).

мирного співіснування саванrю"lза мир. Такі ж «злочини» А ін· рою». ших шести німецьких патріотів. Такі спроби повернути світ до Суд в Дюссельдорфі непо' часів «холодної віЙНІ!» зустріча· одиноке свідчення розгулу реак' ють рішучу відсіч 3 боку всіх ції в Захід:ній Німеччині. В дру. миролюбних народів. гому західнонімецькому місті -

ГАНЕБНЕ СУ ДИnИЩЕ

В ДЮ I1rI ЕЛЬДОРФI

uu

Західнонімецькі

власті,

розчи·

Дортмунді

-

починається

cy~

наід чле~ами фестива:'lЬНОГО КОМІ'

тету, якІ готували НІмецьку мо· лодь до участі у всесвітніх фе·

все більш упевнено пробиває со· ництва кра 'ін Заходу і Сходу, При всьому цьому не можна щаючи шлях для своїх ворожих бі шлях в західних країнах . важли'вість особистих зустрі,!ец обминути спроб найбільш войов- мирові авантюр, намагаються Американський державний секре- керівних діячів різних держав ничих прихильників «холодної розправитись з німецькими пат· тар Гертер недаВ'но заявив, що для оздоровлення, міжнародної війни» знову повернути справу до ріотами, які борються за мир. З США «готові приєднатись» до обстановки. Щождо здравоми, загострення міЖIlЗРОДНОЇ обста· цією метою вони, зокрема, поса· Радянського Союзу у відшукан· слячих людей, то вони всюди га· новки. Так, колишній президент дили на лаву підсудних сім акні шляхів забезпечення мирного ряче вітають такі зустрічі і спі.в, США Трумен і колишнііі дер· ТИDНИХ учасників руху за мир, в характеру змагання двох систем робіrnицтво . Французька грома<д, жа!Вний секретар США д. Аче· тому числі членів Всесвітньої

стивалях молоді і студентів. Боннські противники миру і П.рогресу хочуть за допомогою терору і 'провокацій вдержатись при владі і зберегти свої безна· дійні позиції придушення всього передового. Але це иавряд чи вда<:ться їм зробити.

і відіВернення воєнного конфлік' ту між ними. До цієї благород· ної мети спрямований одностай· но приЙ'нятий 20 листопа'да Ге· неральною Асамблеєю Організа·

ськість З нетерпінням чекає при· значеного на 15 березня наступ· ного року візиту ' М. С. Хрущова у Францію і зв'язує з цим візи· том надії на зміцнення МИ:РУ в

сон лізуть із шкури геть, щоб знову отруїти відносини між Сходом і Заходом. З цією метою вони вимагають продовження ви· пробувань ядерної зброї, ви·

Світова громадськість разо,м з німецьким народом рішуче вима. гає ПРИПИІНИТИ переслідування прихильників миру і борців про­ ти фашизму в ЗаХідній Німеччи.

цїі Об'єднаних Націй спільний радянсько-американський проект резолюції, яка схвалює висунуту

Європі і поліпшення радянсько· французьких відносин. В Італії надають вели,чезного значення

ступають проти ським Союзом. мутять воду і

Радянським Союзом ідею загаль·

наступному візитові в СРСР іта·

ного і повного роззброєння. Вкла· лійського президента

Ради Миру Едіт Херет·Менге. Ервіна Еккерта і Вальтера Діля. В пресі багатьох країн з'явився фотознімок, на ЯКІІ'Й не можна дивитись без хвилювання. До за·

угод з Радян· лу суду, ЯКJIй відбувається в мі· ні. Посилено кала· сті Дюссельдорфі, в'носять на ру. західнонімецькі ках підсудну Едіт Херет·Менге

правлячі кола. Боннський війсь, хвору літню вчительку, яка Джованні КО вий міністр Штраус договорив· все своє життя присвятила бо·

дом у справу МIflРНОГО співkну· Гронкі . Мексіканський народ го· І ся до того, що назвав політику . ротьбі проти фашизму, боротьбі «СТАХАНОВЕЦ»

-

А.

Шат/ло•.

Т. І. О. ре,,-ктора М. ІВАНИЦЬКИЯ.

орган Броварского райком? КП УкраинЬІ и райсовета депутатов трудящихся . Гор. Броварн, Киевской 06JIасти. Адреса редаІЩії: М. Бровари, Київської оБJlасті, вул. Київська, N2 158.

----------------------------~~----~~ 8PO••PClIКa раlоаJlа ",РYl8РIi. ~aKoro fJlPаtntии. &ynьтypx.

Заll.

4135--4251).

141 номер 1959 рік  
141 номер 1959 рік  

141 номер 1959 рік

Advertisement