Page 1

Газёта виходить 3 17 KMTHR 1937 року

8

СУБОТА, 1 ВЕРЕСНЯ 1990 РОКУ

Ціна 3 коп.

.N2 140 (8049)

Орr•н &ров•рсьноrо 81Са.нн081~ Номпарт1І Унраінм. мІсьної 1 раАонноі Рад мародимІ деп.,-аТ1в НмІвсьноІ oбnacn І

НЕРЕДНІАТІ

ІІІІАН6

REPIOIII'IHIII НА 1SS1

РІК

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! сНОВЕ ЖИТТЯ»

-:-

€ДИНА З ГАЗЕТ, ЯКА НЕ ПІДВИЩИЛА

СВО€1 РІЧНОІ

ВАРТОСТІ: ЯК І

ШЕ, ВОНА СТАНОВИТЬ ПЕРЕДПЛАЧУйТЕ

РАНІ­

5 КРБ. 76 КОП. БРОВАРСЬКУ

МІСЬКРАПОНКУ сНОВЕ ЖИТТЯ»!

Д-уи·к•• ..,ро rae~eтr Скажу відверта;

,-

відразу

з-nоміж

життя».

Адже

жає

нашІ

Повернувся з відnустки

газет

вона,

домашнІ

звернувся

образно

!

до

«Нового

нажучи,

відобра­

сnрави .

І

що може бути

ближчим жителю міста чи району? Відрадно. що газета nочала бідьше уваги nриділяти проб­ лемам

економіни .

енології .

питанням .

що

хвилю­

ють людей. Тож обов'язково передплачу мІсьн­ районну газету І на 1991 рік І заклинаю це зробити своїх колег. Зараз ми переживаємо складний перІод nере­ ходу до ринкових відносин. багатоnартІйностІ. І хотілося б . щоб газета не тільки не стояла осторонь цих питань. а відігравала б консолі­ дуючу роль. На жаль. І нашим парламентарям . й окремим газетним публікаціям не вистачає людської етики . ХотІлося б nобажати журна­ лістам

у

показІ

процесу

переходу

до

РИІІКУ

ПроСТОТИ МОВИ, ДОХІДЛИВОСТІ. Це СТОСуЄТЬСЯ 1 nитань політичного характеру. Не можу не торкнутися І сnрав освітянських. ЦІ питання га­ зета веде. Але варто серйозну увагу звернути на роль батьків у вихованнІ дітей .

В. МАРУНЯК.

*

- Хотілося б на сторіннах газети більше ба­ чити Історичних матеріалів. Я добре сприймаю ті. що вміщує <<Нuве життя». Але треба розши­ рювати їх тематину. не цуратися . так би мови­ ти. філософської думкИ. 1 не обов'язково, щоб були вони прив'язані до міста чи району . Варто внходити за цІ межІ .

письменникам.

Д.митро Михайлови't ГА МАЛІН~ веtперан

вати

життя '

'

...

більше

клорну

Великої Вітчизняної війни~ броварчанин-краєзнавець:

нового життя~~

надаючи

слово

із Ииєва .

відомим

Бувальщини.

притчі . пегенди це той багатий матеріал , до нкого слід нам повернутися. Одним словом, да­

61

~-Без

вченим

-

матерІалів

тематику .

А

на

чому

етнографІчну, б не вмІщувати

родні nІсні?! Ми, жителІ міста І району , не знаємо

фоль­ на­

своїх

талановитих земляків . скажімо, художникІв. А можна б дати І галерею їх творів. Хто. наприк­ лад . знає. бачив картини нашого художнИка з Налити АнатолІя Луценка? Інформації , звичай­ но. читали . але то й усе . МатерІали на цІ теми мають бути цікавими . сміливими розвІднинами.

дослІдженнями публІцІктиною

У. найвищому ро·

зумІннІ слова. Газета повинна.. йти життя . тоді й матиме авторитет . ·

nопереду

М. ВОРОБЕЯ.


2.

8 1 ~ер-ес ня 1990 р . .

стор.

НО В Е

Партійне життя: авторuтІт l честь ко.мунlст.а

РІШЕННЯ }ТТВОРЕННЯ ДІЛЬНИЧНОІ ВИВОРЧОІ КОМІСП ПО ВИБОРАХ ДЕПУТАТА МІСЬКОІ РАдИ НАРОДНИХ ДЕІП'ТАТm

Уkl»АІНСЬІtОІ РСР

ввх депутатІв

ВИРІJІІИЛА:

..

.

.

Утворвтв дІm.ВJІІJІІу :вибор•у комtсЬо по

депутата мІськоІ борчому округу ИRКів, ввсувутих

Ради

·народввх

·

.

НОСТЮН Анатолій Павлович, елемтромонтер трудовим

тІльки не летять крвтвчнІ стрІJІн на

ЩІнтнкують усІ,

1

них

як

станову:

який

відає

пвтавнямн,

довних

якої

не

партійного

бути

вважаю людинолюбство. Це начало начал. Без цього не можна зрозумілюдей,

а

значить,

не­

можливо виконати обов'я­ зок організатора 1 вихq­ вателя мас. Ця риса н~­ обхідна, щоб знайти nІд­ хІд до людей ! спрямува­ ти ініціативу в конструк­ тивне русло.

Безумовно , партія пра­ вилЬІНо закликає номуніс­ тів шуи·ати вихід із ста­

. яне

новища,

економіці.

силалося

Але

при

в

вико­

.

партійні

номітети

цю

ОцІ· rарвІ

полов­

орга­

Були нолись

Назвемо

них змін Шлях один . більше часу бувати в первинних, глибше впниа­ ти В . ЇХ ДЇЯЛЬНі·СТЬ, Не На

словах , а на ділі добива­ тися поліпшення їх робомірою

поси­

на коннретні

·

ВJ)овари.

ноJІИШніми,

Займають вони

·

них.

що приміщення міськному

партії

-

не економіка, а люди­

на

в

економіці. вважаю,

Разом

що

в

з

першу

п'ятірку вимог до парт­ працівнина незмінно вхо­ дять

компетентність,

по­

чуття •нового , ІнІціатив­ Ність , порядність, умІння не тІль ни перенонувати,

·

а й боротися

з хибними

перенонаннями.

-

можна

Як, на ваш погтrд, запобlrтн

ненню

в

апарат

зберігає

проник­

тих,

хто

брежнєвсько-сус­

.118W&КИй сТІІJІ& · роботи, рІаноро роду · кар!єриетlв, непорядJDІх

ним

демонратич­

шляхом його

вання.

Тіль.ки

форму­

через

гро­

мадсьну

думну,

шись з виявити

людьми, МОіННа оправжніх ліде­

рів .. У

порадив­

цьому

леренонує

досвІд багатьох

Налринлад, відбір у мІськком диться

в

ні

конкурсний Запорізь.кий

три

найпершому тури

комітетів.

партіУ

На

кандида-

-

органJзації.

nрово­

етаnи.

визначають

партій­

На друго­

му поглиблене вивчен­ ня кандидатів у райномах. на

третьому

починає

_

з

працювати

ними

нон­

нурона

номісія

міськкому

nартії.

Ножен

з

дентів

претен­

перевіряється

І(ОИ.кретних

ОстаннІм часом

вилися й зміцнення

в

стуаціях.

з'я­

нові методи зв'язку з пар­

тійними нолективами.

. приклад,

На-

. яні

комуніети,

працюють в апараті Під­ волочисьного райкому партІї ТернопІльської області,

стали

на

облІн

парторганізаціях

У

ном!

партіІ

градсьної дували

віДДІли,

Лікві­

ввели

І

тодиет.

Інструнтори

стан

них

нонсультант-ме­

питань, зок

у

подають

.-

лередислонацією центру

мешканцям

староІ

частини залишились партії

траси

та

дещо

Ниїв

-

хіба

вздовж

Ленінград.

А відійдеш вІд вулиці :Ки­ Івсьної вглиб на 200 300 метрів - не побачиш жодного продовольчого або іншого магазину. Не кур­ сують там автобуси, не­ має :rелефонів-автоматів. Єдине, що радувало меш­ канців, тан це примі­

тивна лазня, та й ту роз­ крадають

на

очах

.чи

то

нооператори, чи то оренда.

рі ,

но

які

-

створили

спортив­

оздоровчий номплекс.

Інвалідів, ветеранів, старілих це аж ніяк радує.

npe. не

а·рошови'Гі носмосу:.,

ють

Іх,

«пришельці миттю

ділянки,

будуються.

1

поверхові · же

кандидатам партії,

з

ви

-

жодного туалету,

ніде попити води або ква ­

або, на-

су.

за

а

мешкають

приватних

туалетів

в

ліди і ветерани праці . вій­

Леніна

ям.

вулиці

ни

200 ме-

з

ванн

еез

сквери ,

людей,

і

тут

будинках

було б зробити

тисячі

в більшості інаа­

nідіваним

здоров'-

О. МАКОГОН,

депутат міської округ М 133.

Ради .

ВЩ РЕДАКЦІІ: Як видно Із .листів до редак­

. .

ціІ, сьогодні питання про лазню , що в про­ вулку Тупому, об'єкт пристрастей номер один. Друкували ми думки броварчан, відповіДІ і .Роз'яснення з цього приводу директора рай-

побуткомбінату

В.

І.

М. Г.пушка

Дворнвка.

та

В.

Нещодавно вони по­

· сама

25 копійок. Адміністратор сл9ртнвно­

вІдомили: щоп'ятЮІЦl душові (чоловіча 1 ,._іноча) rотовІ прийняти бажаючих помитнся. Ціна та ж

·

-

оздоровчого комплек·су

шує

всІх

ристатися

ветеранів, цією

О.

А.

інвалідів,

Прокопчук

запро­

престарілих

ско­

послугою.

члени

винонЗІННя

'sa~o:uJJt прагне '&-t'И

тату І. Капштику за виступи на сторІнках газети. БуJІо б добре, щоб такі зустрічі були частlmнми.

. Maro

лода­

ДJІJІ ,газети і побажання. Найперше серед

них. аби «Нове життя• повністю належало Радам, працювало без диктату згори. І тільки тоді газета ласть вільний хід рІзним думкам, матеріалам, у всlй повнnтІ Ві/\творюватвме наше життя.

і

рай­ нонт­ пла­

А КОЛИ ГОВОРІІТИ IQ\0 КОRІфетнІ Тt"МИ.

жаю,

дуже серйозну увагу

ТО, вва­

треба звернути на

пи­

тавня ЗJІОІJJDІвостІ. Показвики П з кожним роком зростають, 1 це жахливо. Треба прІІВернутв до

ІП'Ідви:щу-4

ць~rо

бойовитІсть.

Л, ШЕРШЕЛЬ-

останdtм

в. иоrу а новим жнттлм. ПубJІІкацІІ його дещо п~і­ JІВВІШаав. Думаю, вдnиІ .читачІ 1 нашому депу .

ор­

Розмову вела

«Нове життя•

·---..... .

І

-

Оце І • С:1'88 боротиса sa економІю· 1'8 6ережлнаІс:ть ... · АНВНС:Ь, Аещо ИІІОВОІІН8 Ва роботІ Ao'I.R 6уАІ8ВНЦТ88 8Л8С:·

ноrо

·

аубиьца .. .

Мал.

хуАо•вика

В.

Петренка,

·

(V~РІИ•ОРМ),

увагу всІєі громадськості.

Не можемо сьогодвІ ве .ввкористатн для духов­ воrо

ВІдІЩRЖекня І

надоавь

peJIJ.гlйнoro

Н.

.

головного..,.

Інженера

-

мето­

Така схема дає змо­

Іх

немає

СЛОВО ПРО Г~.'~ЕТУ

проблем,

вчити

лер.вннних,

В старІй частині міста

для

трів з одного боку вільний вІд забудов. Це підхо-

му б питання про дозвіЛ купівлі будиннів , виділен­

терн-

дорогу важко перейти.

сміттям,

дамби

транспорту,

засмічується. По ВУ-!ІИЦі Ниївській такий інtенсив­ ний рух транспорту, що

бур'янами,

від лісу протяГом

про вивезення сміття чи переписують собан. То чо­

ІЮ, в кабінетах? ВіДносно вІльна

.

стає непро.

для

вправних

міста або

ня ділянок для забудови не вирішувати на зборах жителів вулиці, а не таєм ­

хідною

рахунок городів

ми шляхами, лотайни, без

вуличних комітетів. . Останні тільни те й роблять, що розв'язують питання

до

розширюється

Початок

це

блату•. чи якимись інши~

Жителів

Чапаєва

ро:ібити квітники.

тільни засмучує. · А ро­ биться все це чи то «ПО

згоди

Частина вулиць залив~>

Леніна

господарів. А тут можна

Но­

гу глибше вникати у спра­ вати

впани,

усіх

членам

у

вулиці

ім.

захисту від води,

вироста.

будннни.

ється водою ,

вулиці

. створюЮться

освоюють

мешканців

нанцІв

завалюється

одержу­

міста

вся навічно покритий бе ­ тоном.

вона заростає

ють нотеджі, хороми, · три­ рівних

використо-

шноли М 3 , ро;Jташованих в 40-50 метрах вІд дороги з твердим покриттям,

ноли, . ян тіль'-и

за­

система про­

вується нероЗумно. Напри-

від

чи

кладена хаотично. Немає каналізації. Спроба зроби­ ти її не увінчалась успі­ хом . ОдиІі нілометр бетон" них труб діаметром 120

· нлад .. білЯ подвір'їв меш-

Питається: де ж Ім

Обов'я­

досвід,

доnомогу

ролювати

що ·

виправ'

розв'язання

найважливіших

ному

з

тільки те,

водопровідна

вул1щь

лр8.1\­

ДОПОМОГТИ

узагальнити

нІв.

з

допомогу.

ганІзувати

ти

ор­

Прикро

старих Вроварах

магазину

нладу сфери побуту. В старій частині

партій­

їм

нонеультантів

дистІв

-

вІдповІдають

справ

організацІях

тИЧІНу

по­

інструктор-орга­

нізатор

за

рай­

Ворошилов­ області

-

сади

в

району.

Новоайдарському

ганізатори

людей?

Тільки

-

відді­

обслуг.овуючих занладів у

звільниться кпаптик зем­ лі , так тут же вправнІ го­ сподарі розширюють свою двірну терит.орію, іншІ ,

комітети,

дні

ба архІтектора відсутність

узятися,

рудження

сантиметрів тан і залиши­

торія

Наші нерівники і служ~

цтва.

дяще місце для розворот. ного кільця автобуса, спо.

.моя турбота

тут багатоповерхові, нра. сивІ, а кільність населеІ!­ ня в багато разів переви­ щує кількість населення Броварів старих.

міста

діяльності

МІ~ка.

;Цують відсутністю вІльних територій для Іх будівни­

лу , .а то й дні міськному чи райному лартП в первин­

п:роводять

П

нині територію в 5-6 ра­ зів бІльшу від Вроварів нових (мається на увазі житловий масив) . Будинки

ба винористовувати. nід­ хід не господарсько-тех­ нологічний. а політичний, за'Вжди пам'ятати, що

які

партІйні

Іх

·старими.

вІзитами.

цих нардИналь·

лили вплив

О.

Моє .місто -

тів, iнml обмежуються ко­

Значною

пщ

Роздуми павколо старих Броварів

Ви­

Адже баrато з них, як І paвlme, керують з кабіне­

ти.

теж

-

Фото

Час ввмаrає карда­

До

Працюе

. ,

нальвих змін І в органІ­ зацІІ працІ ~ІQ)аТНИКів.

-

тро.ввди

.

форму,

здібними

роткочасвнмн

•Ромашка•.

сум,.півноІ праці.

досвідчені

працівнини.

-

садка

справи

сфера

.

П. ГОНТАРЄВ.

нанні цього завдання тре­

тим

. ·. .

Om.fa' ПетрІвна --:- ІІJDUІ з требу­

двтnоrо

чоt душІ.

нізаторами.

я

·

подати

партійні

нюю!І'ься

радянських

роботи з уdвю щe,IQ)lcm свовІ доброІ жІво­

проведеної

роботи

користавши

рисою,

може

яність

ними

міськком

праціВника,

до

од­

перебу-

процесів,

нюють

ви раиlше очолювали Се­

Головною

Хромець

прантичну допомогу. Оці­

а

й з урахувавням тоrо, що

вастопольський партіІ.

Щ:!ревіряють

зміс-r і характер

ЦК Компар­

Украівн,

кадровими

ти

Голова Ра.цн

ну-дві ларт,tйні організа­ ціІ з · тим, щеб визначити

вІдПовІДальному

добробуту

ааступ­

. лtзують розмову, що від­ булась , і прийняту nо­

запитан­

ім'я поліnшення

успіхів у праці

номату.

Так, вони беруть участь у партійних зборах і ана­

ввмаrаються

Це

працівниковІ

без

райсіль-

лрофсntлко- .

Олексію ПетроВИІJу.

ня я вам ставлю не тІль­ тії

інженер

тут а · два відкриття цьоrо закладу і ставиться

від

благополуччя, ТJJОрчих

вузла . зв'язку;

Павловt~ч,

хІвськоrо

насамперед?

ки

з

·а

. --'-.

JПІІ(ОМ завідуючоrо вtддШом органlзац1йвС)-пар­ тlйноІ 1 кадровоІ роботи· ЦК Компа}h'ІІ УкраІвн о. п. смолянниковим.

апарат . це ковкретkІ люди. Яfl професійні яко­ сті

розмоВJІJІє

· тя,

СНВОРЦОВ Василь Сафронович, старшИй по­ мічник начальника вІДДілення нонференЦією nервинної профспілковоІ організацІІ мtсЬЮllйсьн­

мабуть, усім зрозумІло: жодна органІзацІя не може дІяти без апарату. Не може без вьоrо І партія. Без mдерів-професіоваm баrатоrравну партійну роботу .ite піДВJІТВ. ЗваЧІІТь, пвтаввя про апарат сJІІд ставвтв в · іншІй площвві: як його перетворити, удоскона.пвти? Про це ко­ УКРІНФОРМ

районного

Андрlй

госпХімії нонференцією первинно! вої оргаи1заціІ мlськвlйськкомату;

Звучать ва.

вl.ть ввмоm вІдІбрати у ввх кермо uцв. А.пе,

респондент

колективом

ОЗЕРУГА

апаратників! Як то кажуть,

кому не твькв.

ноГо здоров'я, сімейного й особнетого щас-.

НОРНІЛОВ Ігор Геннадійович, старший елек­ тром~х.авін трудовим копентивом районноrо вуз- .

,

с Броварисіль­

Бажаємо усім вам, дорогі тов~риші, міц­

місьНЕdйсь~ату;

ла зв язну;

тресту

бу.v.» 3 20-річчям від дня утворення тресту.

ВАСЬЮВ Микода Павловнч, виконавець нонференцією первиН'М>ї . профслілновоІ оргаvізаЦіІ

ПРАЦІВНИК адресу партШарату

ни · вітає колектив

. ulopax

·

ІОВІІЕЄ/1 •

ІАепутатІв по JІВ­ .Ni 65 у ск.падІ · ~ · предсТав­ трудоВІІІІ колективом та громад-

ською органlзацІвю:

8 .N2 140 (8049)

БроварськиІ міськком · Компартіf Украі-

.

На пІдставІ статей 24 та 55 Завону •Про JІВ­ борв депутатів мІсцевих Рад иаро.цruіх депутатів УвраІв.ськоІ РСР• JJPe8Jds . ltdcькoi РЦІІ наро.ц..

ПАРТІЙНИЙ Звідки

3

ПРО

• ПРОфЕСІЯ­

Ж И ТТ Я•

вчення.

ГРИГОРЕНКО .


с:Н О В Е

Ж И 'ТТ Я»

8. 1

вересня

ГУМОР

8 .Ni 140 (8049)

стор.

3

р.

1990

Смійтеся

НАШИХ

на здоров'яІ

ЧИТАЧІВ

Читачам нашо'і газети

Слово

нівській

Володимира

середній mкoJil, взя:вси за перо

написав

декіJІЬRа

Найчастіше

торкне

ну

кохання .

шу

Діду, своє

а

ви

тиш ,

Ну

-

рив? очі .

та

поба­

-

вродилося,

Причепився,

у

ніби

реп'ях .

мене

куми

пе­

...

вЖе

не

бо цю ІсторІю дитячих років . У

були

Після

свої

f/Лопоти:

цієї

розмови

довгенько не бачила

я

нумrr.

Живе~ю ми з нею у різ­ них

~шцях

села,

то

зуст.

А це знову зустрІлись.

У ме,не не було часу й балакати , проте довгенько простояли. Вже й сонце

бить.

Оце засвербіло, ну , засвербІло хоч. сядь

почало

ховатись

за

хати.

Вже й ноги подубіли вІд холоду. А кума саме зга.

та П.'Іач або стоячи реви.

Збирався на побачення.

на

Сірком

ледь

чутно

А ноги, суться. І ЛОJЮ ,

як

· ,. !3ина йогоrперед усім звіриним

1

своєї нірки, торбинку пташиного кІзякІв на свій маленький город.

стані.

на

невеликій

~она

дала

про

цокає

свою

посліду та Захотілося

глечичок

меду,

а

нато!О!Ість,

ЯКЩО ТОЙ ДОЗВОЛИТЬ , КІЗЯНіВ набрати. Але Сірно не з тих, вІн був гордий Заєць , поважав себе і не тремтів перед своєю тІнню, як інші .

У лісі всі знали хто . є хто, ян і чим живе господар, його помічники. І якщо кріт Чорна Шубна nід землею менше бачив, то від старої ворони Нар-Нар, яна дивиться згори, нІхто не сховається. І від витрішкуватої сови ВівдІ, яна очима

-

по

всіх

закутках .. Бачить вона, ян по той бІк ночі

.кра­

деться

своїми

Нлишоногий

хатку-нірку.

прожекторами

до

Лисички-Хитрунии

де вже підбита

та гусочки стоять в медку в неї нема,

nернина і

слова

вміє

у

нурочки

казаночку смажеhі.

зате

я.

вночі

ла розчісуватись. Ноли це Щось Із гребінця у пелену

І хоч

говорити

медові. За ~е її і любить Михайло. І nриносить, щоб нІхто не бачив. різну птицю.

маленьке.

І

ворушиться. А за ним друге , третє. Придивилась.

Боже!

Очам

повірила

-

своїм

воші!

с

я

в

голову

Так

Ледь богу душу не відда­ ла . Ну, чешеться та й че.

Таке

і

а я сту­ кіт, тіль­ об груди,

за

очі.

І

Але

втомилось ,

посмілІшав.

Почали

приходити

дум­

р?(>им·о

ян

по

парку

принардонни­

ки в дозорі . А про що го­ ворити? Про теличку?

від­

- Ой, кумонько, було мені лиха з цІєю головою.

впало .

С·ВІТ

мовЧки ,

ру­

наблу-

і

ва­

вирватись

швидно

коло

свербляч­

вдень,

по

Спершу подумалось, що треба дІв~ину розва­ жити. А то вже друге

ку .

шеться, і

солод­

ки .

ни. Так і nішли весняним парком

пташиним

йому, ~ачте, щоб капуста краща вродила. А про те й забув, що все це є власністю Нлишоно­ гого. СлІд йому було nІти вклонитися вельмиша­

во.цить

її

бетон ,

хоче

воно

ян

Зоєчко,

торкнувся

І

розливається

втекти

Полетів

вимовив

І

не

Скіль-

у

нас

її

нема.

Зна-

ки живу, а такого горя не знала, бо голову кожної суботи мию. Спершу вти. раю жовтки, а потім полощу у трав'яних насто. ях . Ще покійна мати так мила І мене навчила.

а

крісло,

вже

сІсти

про

лю­

у

своїй

стоХть кою

квартирІ,

у

в

халатІ,

руках,

ра.

І

не

сІмнадцять.

з

як

Вона ганчф­ панте­

ви шкодуєте, що вам

Пора

по­

бачень давно прuйІІІла. Але вони приход ять до

чить, вІдпадає. А ще про що? Ага! Про зорі . Це вже ближче. Це мені зна~оме. Ще в школі чи­ тав

у

якогось

поета.

«Гей ви , зорі ясні! .. Тихий мІсЯцю мій! .. Де ви бачили більше кохан­ ня? .. ». Спершу почав несміли­ во , а тоді понес.ію. Уже

ГОТОВИЙ був ЛІЗТ\'[ Нfі J{~O , щоб зІрвати Optoil .:wло­

тий

для

своєї

Венерн.

зlJІ<іНЬки

·

але лап­

лиж.е .

Всі цІ лизуни-прихвоснІ готовІ в огонь І воду піти за господарем. Знають про всІ його гріхи , але мовчать, бо і їм перепадає від ведмедя: з-під ному ністочки обсмоктати, кому бочечку медку облизати.

вдихнув

у ваші

ві

щоб ви

сили ,

ному

серця

но­

один

од-

посміхнулись.

струна

кохання

брині.rіа

у

вашій

щоб вічно

оселі .

«Не пущу! А то лишся». А вона

ще ~ва­ схопрла

мене за вуха, притягла до

овоїх нафарбо~аних гурон

і впилася в мо1 вуста. і-іа­

решті

вІдірвалась .

Ось як треба. А ти про зорі та про мі­

менІ сяць

торочиш

...

БІльше я нічого не міг сказати. Губи горіли вог­ ІНем, а в голові все пІшло нолесом:

дід ,

телятко,

ЯКОГО НІКОЛИ Не баЧИВ, зорІ. місяць і слова: «Че­

від хвіртки, листа від дочки отримала. Пише , що воші завелися. І поперед.

кохання» .

дить nодІбне

жає , ЩОб Я вона

шампунем, ЩО

привезла,

мила,

бо

це

голови

все

не

через

нього.

що

Так ти ж говорила, яі\цями, травами ...

- Еге ж, яйцями, тра. вами. А тоЩ в_;зяла та шампунем. Захотілось дурній бабі міською да­ мочкою стати. Ну, я лобІ. гла . Треба негайно відпо. відь писати. А то ще дих. лОфосом почне труїти ... Володимир

МІЩЕНКО.

Сірко не догоджав вельмишановному І

- Як ти, поганий зайчиську, посмів такий злочин скоїти? Чи не знаєш, як карають тих, хто на чуже добро зазІхає? - У нас закон один, - продовжуВав госпо­ дар-суддя, ВіДДіЛИТИ душу ВІД ТіЛа, а ТВОЇХ виродків вигнати із лісу на всі чотири сторони.

Шубки конфіскувати, оснільки нажитІ рахунон нетрудових доходів.

гнеться.

натури, чистить ,

рядків ба­

подих весни

був у великій немипості. Чув не раз Нлишоно­ гий вІД Лисички, Що Косооний норовиться, rож чекав, коли . той потраnить йому в лапи. І ось цей час ·настав. Два Шакали вивели Зайця на галявину, де зібралися всі звірі 1 птахи. НJшшоногнй сидів на високому дубовому кріслі у новій тигрячій шубі, · яку привІз Слон з Африки , і ревів на увесь ліс :

вича. Вовк, . хоч і не nІдлесливої теж хоче прислужитися шубну

щоб

мину розповідь. Так можна і самому ... - Та думала, що і но­ ги витягну. Ходжу no по­ двІр ' ю , а голова гуде, а в животІ кишки переверта. ються . Але хустки не

Лише

Барсук няньчить дІтей Нлишоногого, Овечки молочно своє вІддають, Іжачни яблука та груші до столу носять , Білочка горІшки та гриби. Осел, зламавши хребта, натає на собі Потапо-

І автор цих жає ,

рез тисячі літ лиш прихо­

ла, -я вас зараз, як мух, Наступного дн.я прибІгає до мене Парасна. Я потраВJІЮ» · саме перебирала нартоп. - Ти що, Парасно , лю. здуріла? -перебила я ку. - · Ось,- хваЛиться ще

Байка

ного дня. І весь він. Щоб життя було піснею . ПІснею кохання.

Зоєчка забІrла менІ Щіперед . Думав , скаже:

сорому набратись. І тут . голова днів три гула, як мені під руку потрапив реактивний двигун. Але дихлофос. «Ну, _ зрадІ- від душі відлягло.

УД

вас у снах. А як би хоті­ лось, щоб наяву . І кож­

перед

дружиною.

раз нема , дусту також. А ки повиздихали. Правда, до лікаря піти, то тільки після цІє'і профілактини

мось незадоволені, те мало турбує. Бо всІ зна­ ють, який може бути грізний господар, якщо ·хтось наду_мається писнути проти його волі. ТІльки nір'я залишиться, навІть ністок не збе- · реш . І · 'всі бояться, всІм жити хочеться, адже кожний діточок має, тому і мусить спину гну­ ти перед Нлишоногим, навіть тІ, у кого вона й

ки

в

встиг

<<Що ж робити?» -ду. знІмаю, витримку роблю , маю. Мила . дустоного за- щоб усі повиздихали. І та.

Уміє Ведмідь жити, ян кажуть, з nідсконом. А що шепчуться звірі поза його спиною, чи­

не

Не

своєю

піснею .

паю тихо, мов ки серце гупає

вЩчуваю , тря­ В ЖИВОТІ похо­

·

Носооким.

nідн;сти

...

перше

ЗАрастуй,

-

дріботить.

дизався.

звучить

ками об

чере­

місце,

то

Але відповідь лине з іншого бону : <<Знову на­

бов верзеш». Ви розкри­ ваєте очІ і бачите себе

но

І

сорочку

призначене

та

шому єству. Наповнює вщерть. Ви зупиняєтесь . Зустрічаєтесь цоглядами. І вашІ губи самі шепо­ чуть: ~< Я люблю вас•.

пір'їна , Підхоплена вІт­ ром. Зустрілись. - Привіт, Вадику-І

-

биття· сердець

для вас більше нічого не треба. Ви розумієте цей стукіт, це биття. Воно

ніби

царством була тяжкою. Придумав капосний на­ збирати пІд деревами та кущами, неподалік

новному ,

очі

А ось і вечір. на

·

стукіт каблунів перегуку­ ються. І цей стукіт то

Засо­

своє

У .густому сосновому Бору, де господарював Михайло Потапович Нлишоногий, мав відбутися суд

Тільки

блисну

mкoJil

·

в житті.

одному.

прасував

середнІй

Надаючи слово ВолоднмЇrру Міщенку, вітає·

спокою нема . Вже на го. річаємосн тільки біля ма. лові таке начухала ... газину. Раз чи два на мІ-' Взяла тоді я гребІнець , СЯЦЬ. сіла біля грубки й поча.

що в неї голова евер.

так

Я\\

Чи то воно вІд радІацІї. Мо, посвербить-посвер­ бить та лисІти почну.

Хвалилась кума Парас.

-

зараз

стоїть

діДа я

слухав, знав з

Параски засвербіло ка .

красива ,

аж

очима

Але

-

старий.

вона

Гово­

зіронька Венера. -А ще?

ред

ли?

Та відчепись ти,

що

мІсяць.

Про теличку нашу ... Нумедне тоді у нас теЛя

А що ви їй говори­

-

Про що ж я говопримружив щд Та. мабуть. про

про

начищав ·до вини,

-

-

засоромився

розкаЖіть, я.

JІітератури в мІській

мо йоrо з тридцятирІччям вІд дня народження і пропонуємо читачам нову добІрку творів та зичимо Ух авторові пJІідннх здобутІdв ва Jilтepa· турнІй ниві, · успіхів у педаrоrічній працІ 1 щастя

вулиця­

один

респубJІі·

радіопередачах.

ри.

І не знаєте що

сказати

-

зорІ,

з бабою Ольгою? Аякже , внучку, па­ м'ятаю.

та

наполягав

побрели

ми міста.

забувши про все на

-

опустили

щасливі

в

І, як і належить JІітератору, продовжує писати гуморески, фейлетони, сатирИЧНі мініатю­

завмирає,

ромлено

звучаJІН

.N.! 3

читачамн

кнулись поглядами.

приємне

І ти ле­

чення

-

мови та

світі , на своє перше по­ бачення. Ось І зустрілись. Тор­

про Ду­

Хочеться летІти.

пам'я­

перше

перmнми

щ~ріодвці,

Нині В. Міщенко працює вчителем украівс,ькоі

JІітера­

nІСНЕЮ

зна­

прозоре .

рив,

-

не

Легке ,

НЕ ТІ ЧАСИ таєте

то

сказати сказати.

наповню,:;

почуття.

.стру-

твою

канській

перед.мови)

єш , що й нього і ян

подихом

весни. Скільки про тебе написано хороших поезій. Пісень скільки проспІІІа­ но. І все так прекрасно , все зрозумІло. А коли весна

гуморесок,

БУЛО

· (за.мість з

тісь, крім нашоі газети, в обласнlй,

Під час служби в арміі, навчанни на фІлоло­ гічному факуJІЬтеті Кнівського педінстІtтуту В. Міщенко не заJІНШає сухим своє rуморнстнч­ не перо. Чимало написаних ІІНМ творІв друкува-

життя

ЩОБ приходиш

МІ·

яких буJІН передплатники rазетн •Нове життя•.

МІЩЕUКА

Любов...

Володимир~

тора.' Зрозуміло, спочатку буJІН не зовсім вдаJІі, низькопробні, переважно побутового характеру сатиричні мініатюри. Зrодом стаJІН поСНJІЬннмн біJІЬШ складні теми соціаJІЬного характеру. Він

про

ти

Ім'я:

щенка, як гумориста, відоме добрий десяток років. Ще в шкіJІЬні роки, навчаючись у Руса­

·

вони

за

У: народних засідателях сиділа Лисичка Хит­ рунWа, Вовк Сіромаха, ~двонатом був Осел. І коли Ворона. захищаючи Сірка, каркала на весь ліс, що кізяни Заєць позбирав свої, а по­ слід вона йому подарувала , нІхто не слухав , бо вирок був уже написаний, і його швидко при­

вели в дію. Від

Зайця тільки хвіст та вуха

залишилися.

А Нлишоногий живе і господарює по цей час. Для

нього закоци досі ще не писані .

Віра ХОЛОШВІИ.


4

стор.

вересня

8 1

р.

1990

сН О В Е

ЖИТТЯ:.

Nt 140 (8049)

8

Ця церква Освячувала мечі київських князів, в і~і храмах народжувалися непересічні твори ук­ раїнськоге мистецтва Часів Відродження, за її віру вмирали nідвішенІ на турецьких гаках запо­ різькі козаки, сходили на Голгофу в пустелях

З

До 1685 року українсь­ ка цернва була незалеж-· ною. Самостійно вирішу­ вала внутрішні справи. обирала св.оїх єпископів та

митрополитів.

нічого не

Вид

Нонетанти­ патріарка

міняла

ську

селі

Фото

відомо.

а

ВОНИ .

на

думки.

СОРОКУ Марію Денисівну. ди не знають , втоми, слІз та. печалі. душа .

~рхипастиря дарчука).

П.

Нул1ша.

-

ції

« Релігійне

тобто

прагнення

нечного.

начало..

-

до беЗf{О­

Лежить

в

малоросійського

основі

характе­

-- ·

_,___щг

РУ>>. Тим вразливішим стає для

нашого

ром:

часом без мат~ріальної ба ­ зи. політичної влади. Цар­

новсьної

городський

патріарх шу­

кає. грошової допомоги

у

Москві. По прибуттІ в Ро­ сію його зачиняють в мо­

.

настирі . пити

і

погрожують

лише

ноли

нравославної

вто­

владика

церкви пого­

джується

висвятити

Мое­

новеького

патріарха.

від­

У

році .російсь­

1720

домити

хієписнспа: :\ІУ

_« ... его

величестну

царсно­

стверджують

древні

ка з и .

можуть

вони ж

повісти

печатают

пере­ ро з .

про процес приєд­

наюtя Української сла вної церкви до

право­ Росій­

ської.

Московський гатріарх . відкупивши Царгородсьно_ го р атріарха Діонісія 120

соболями ми .

і

200

червінця­

домагається

зречення

його від Ниївсьної митро­ полії. В 1685 році Ни'ів­ ський митрополит Гедеон -- инязь Святополи Четвертинсhннй собою го

визаає

.владу

патріарха

над

Москевеько­ і

на

певністю

са мос тійність.

Ще

М ос нв і

то

знищенням

козацтва

вже

не

Разом

із

державності,

постулово

лінві­

дується самобутня україн-

ська

церІ<ва

лнти

у

Ниївську

призначаються

Москви.

єпархію

тепер

Уже

ВОЮ:

<< ...А

.книг

ни

тоді

з

націо -

нальна куль'І'ура стає над

.в . тех

о:: l-І ос :-, ч

ж изнь»

-

Ред"ктор

~.

не

ре

Великом».

1862

виданій

лет

унраїнської

го

ніж

тої

ролі ,

орган

уряд.

деміях

. мішати

руськими

Тим-то в мію

семІнар истів

церква

заново

ні с:ія

1930

з

Під

час

Великої

ВІт-

ал е .

не

встиг­

з нищується фашистами.

Броварt·кого

органі зуватися.

Зараз уАПЦ

ця лолітина дІяльн ість.

коли

Городекого

Екзарх.

архом

архієреї

<<Патри­

Москавским и .всея

РусИ » .

то хоча б назвою

потрібно

довести.

бреж-

рі з ними .пі сля

поновлює

Надзвичайно

а нтуально.

що

РПЦ не чужа в' республі­

Сьогодні

стає

очевид- .

протистояння

жного

незале­

українського

лі.

пра­

особливо ~_:~ині.

немин уче

він

розв'я заний. лення

відповідального 1

nитань

•Твари н и

20.00 20.40

3 вереснЯ ПРОГРАМА \!НЮ

R.

Граt

!{о ш у ба

ІІі . 25 Наrюдов паддя . тя Вn .1нні.

На

tfi5;)

Знучи.

ІJe JJT

:t. ІЯ

22.10

( ОР І'ан) .

жит-

хе нлt. м<>во .

'''rасн нк іп

\9.:10

Л ктуаль на

Ча с

rостеЯ

Ринок

qac

О'"ІИМа

уrорсь. ких

орке ст,):~•

Cni·

5.30 120

хвилин. тел еФІльми

..ЗаГо­

Футбольний

росіАського

цертн е

Смоле нського

кестру .

осінh • .

Ко н ­

прnг.рама.

2

16.!5 16.20 РРФС Р · (НижнІ А · ІіовІ·ородІ . 17.30 Час ( з сурдоп .. рею Іадо м ). 18.00 М у зичний абонеме нт . Нн

ТепефІльм • Старий буди­ НО~<• Із rерІї сАрбатський мотив• .

t'Riтy • .

11

..

і ... ІА.ОО М у льтфі : оьм. К<>л а>t• . Тел е~тудІ\· міст

ор­

9.15

І ІJ.ЗО •Навколо

мова .

Телефіл ьм -~tВкловисн nню . що на с тав• . І І r ерІї . 1:1.30 На (~тр у нах . · н л аR іш нх

огляд.

нарОдного ·

Іта.'l і Нс ька

11 .40

.дому»- . 8.:ю Концерт

К.О!)

. ми . 11 .10 •Болднн с ька

ном на nідряд• , •ТеплО твого

8.00

пІхnтІі

\0.40

·

ЦТ

7.ЗО Док .

м()рської

~.Q.'; На ш с ад. 9.З5 . ,д СТІJОНОМІН . о< ;<. 10.05 На уково - поп ул ярні ф i j tb

нкє за<:JІужена. арти стк а УРСР

Л . Доліна. І ПРОГРАМА

орке·

керуван ням

11 ПРОГРАМА ЦТ 7.00 Ії мнастикІі. 7. 15 •Ол екс!А Савраеов •. На\· · ково-популярний фільм . 7.35. IJ.:J5 ЛітератvІ>а . 9 к j 1 .

cne-

J J.iaд icт in . Ліричниіі настрі й . На д<>браніЧ, діти' Bt·e про кін о .

22.:.:ю Вечі\.Jніn ві СІfИ К . ;\1 у3нч нн Ії мон ітор.

під

США .

дІА .

20.:10 2Q..JS 21 .\JO 22 ..)0

15амерного

23.10 2:\.:J5 ТелефІпьм •І1РиАде воньо· му вік у • . 1 сері я . 0.45 КІ ноаФіша . 1.45 1\онІtерт Презндентс ь ко гu

Ін ­

камера .

ріш ень

листуванням•.

Ct:'CP

В . ТІ.Jетьяt<она . тсн .

ІІеJ І ІІНІІ 'О конгресу МІжна­ родної асоціації українІстІв .

20.00

:ta

Концерт

стр у

Koн­

t

П ' ять вечорів телеба чен­ Австр8.лії. Телефільм •На ­

рече на

вип ус к.

рідна

Круnним

Колаж .

ня

Нове

ниїuській

ФОІ>маційниІ\

17 .2.5

Т~ J Іефі J І Ь і\1

Ча <·. ТСН .

20.45

УТ

Нони н и.

16.1О

Дон.

Авс транІ\'

планn:\1'-.

Альма·

нах .

: І . ЗО 'Іас . ТСН . 16.00 тсн . 16.15 Вист у n хору •Млада• . 16.30 Днтяча година ( з у роком французької моtои) . 17.30 'Іас . ТСН . 18.00 Актуа..1ьне Інтерв'ю . 18.10 Мультф і л ьм . ІВ . І5 Мн І економіка . 19.00 П'ять вечо рів телебаqен-.

.

концерті -::Jустрі•tі а к n м nо~ и тором Е . Пснисовим .

19.00 19.15 19.50 20 .00

Rеч ір ия казка . Ті л ь к и один ря док. На рС>д ні мел одії . ШоденJfИК с есії В~рх о н

ної І' ади РРФСР . •Свtтлі очік у ва ннн •

21 .00

JІевнt·тана

'0.

·

:і а

Tt

опові.;tаtін ямн

f{,· нр І на .

МІСЬ­ ПРАВЛІННЯ БРОВАРСЬКОГО кого споживчого ТОВАРИСТВА 3а­ прошує на роботу продавців лоткової торгівлі. КОJJектнв м і сько rо в ідд ілу еоцзабе·з печення висловл юf щкр·е сnі•чуття і и~tал· іду Велико ї Вітчизняної війни ГА ·· ЛИЦЬКОМУ Миколі П анкрато·аичу з приооду .тя жкої втр ат и с"ерті його дружи·ни

·

-

Ери

І'натівнн.

онов­

Лиш е дай нам. Боже. му д­ при цьому,

зу:\1,

а

.не

щоб ро~

керували

нашими

п~рr~дч_~ ~: · .... ··:

.:' .\1ерті

м ;_.сьхоІ

Р а дн,

редколеr їі

і

по

н..ЗJ>Одн·их

чл-ена

К. ПРС.

s ід пов ід ально t·о

спюр~:;н.н.ю

деnутаті в.

глиб око

су муюrь

п ривод у деnутат а

кол ишнього

с.ек рета ря

сКннгн

nа рт і А нГІ

з

м і ськраА о н ної

П ам ' я ті»

РИКОВА Олександра МнхаІІJІовича в~-~r:ло.нл юють щ и ре співчуття рідни м та близьким

nо ­

кі Ан·оrо .

Ад.мі. н :-.ст•рація. 1

n ат-;т ій-нrа

та

nроФ<1tІ :•.ІJКо на

місь~оrо упра.ел tfІня rо'рr і илі з сумом p a nтony смерть праuівниці ма газ и-н у N-.?

.

МЕНЖЕЛЕС'ОВОl

І ВНСЛО• RЛЮЮТЬ кіАної.

Щ·Ире

Лю.ІІМНJІН

cn ! R ; I)'T TЯ

К<.'!лектив

БроІВарсьІФrо

орган ізаціі

с·п ові ща·ють пр<: 27 сГа'строном :.

Дмитрівин

р ідНИМ

і

n po мнІCJIOJtoro .

кота~ноrо .об' єднання rлнбоко С "' ерТІ (>ОбІТН ИЦІ Об'€ДІ<аІН·ИЯ

і

висловлю€

кіАнаї.

суму,;

з

бЛ·НЗЬКНМ

ПО

торговель но - три ·

nривод у

Загублене

-

4-0t!-92;

ПОСВ Ідчення

_ __

..

.., ло

учас ника

Велwхої

недІАсним.

область, м. Бровари, вул. Кмївська.

- 4-23-26;

вІдJІ.ІІІу

154. - 4·04-61;

nромнслоаості

вІ.u,Ілу лмстІа ІнфОJ>НацІТ

_-\дtJE"C"rt

д рукапні :

)\ІtЇК\" 1 .... ~

о 6.п ас-Т І· ·

Б рока~НІ.

..

В ітч и ~·няноі'

в і Іінн

в идане Брова.рськ им ІR ан.а Степ аноR нч а .

Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О.

редактора, вІААІІІ)' nартІАного жнтта

rосnоJІ.арства

тра; і чно

НАЗАРКО РаУси Мнко аівнн щн.ре сn і вч у ття рідн и м та бл из ьким

серії д .1oft 764462 з ід 1902. 198 1 рvку , м !-ськr.а Ав і Аськком ато м на І м 'я З і ненка

С. ТАРАН.

сіл.,сьkоrо

Р ади

райанка нкому

вважати

nрагненнями .

віААІІІУ

ра-йо нна

емоції, · щоби

здоровий глузд. а не жага помсти

і

немож­

справедливості.

рості

;\\ іська

орга.нізаІІія

~

Індекс Др у К офсе'І'ний Q

Н ОВаЮІ~

З JЖУШ .

61285.

Обсяг

І

ТИраж

. \ 5.9~0

АРУ ·

п р имі р ~wк і к . { масовот роботи 4-04·81; вІJІ.JІ.іІІу рвJІ.Іо• І ЗамоменJІЯ _..,., З7 h8 . - 5-13-91, --~----~------------------------------------------------------------------------------------------------~----------~----. Киїt-и.· ь fеоrо о 6л а"· Ного уhІJа"лінн н у СП І~аР.:а х ннд а нt-онпн . noлirpad>їi І кн иж кової ropriRл i .

1937

rоиіальннх

секретаря,

адже

відновлення іс­

255020, Київська - 4-03-76; застуnинка

редактора

але

мусить бути

суспі льства

ливе без

РЕДАКЦІІ:

Телефснч:

сваво­

тоталітаризму,

прийняття Деклара-

АДРЕСА

ня A иc rJJaJІiї . rю н ЕД НlО~

ці.

чизняної війни унраїщ:ьне' торичної ст ихІйно.

СВЕКОР,

Дії

мовою .

МИ років царсьио·і

Сп і л ною Визво- ·

не мають QХоти туди ї ха-

нєвську,

Церкву.

українською

ним

43

ефабрикрваного в р о ці процесу над ви_

г·аданою

Москви й

недавню .

Український

затверджуються

початку

лення України Автокефа­ !JЬНа церква знову під :~а­ бороною.

з

ТИ >>. зовсім

пе­

зрозумілі. Адже в РПЦ ведеться

сьною.

націОЩіЛЬ­

нувшн

на

не

наро­

україн сь ких православ 'я відроджує'тьс я до

цілном служба

правосла­

разом

вирішено

література в переважній тих . більшості видається росій_

Вина

ренесансу

со­

січня

30-31

було

Православну

змаганнях

Петербурга. котрі. одначе.

А . ВОЛОШИНЕНКО

17

українців

.студентами.

одесцями й іншим и .

посилаючи

-

РПЦ

р.

·

і :\ІОСКОВСЬІ\ОГО. ді я чами 'УАПЦ Секретаря васла в 'Я нем ину­ Всеунраїнсь ної Правасла­ І цей ионфлінт яної Церков н ої Ради. а чий. бо . замладався сотня­

Ностроми, Архангельська. з Волги й Сибіру , мішаtс­ чи їх з ниянами. полтав­ цямк

років .

Патріарха

екзархат Московського па_ тріарх ату на Українську

звичайних

кривавих

розстріляно

с nо ­

семінаристів

тому

обрано

реймен увати

ви­

20-х ронів цього сторіччя. Але уже в 1923 році було

Ниївську акаде­

пруть

в

в

ного

стеріг ідею русифікації . і для того він велів в ака­ з

« народность>>.

ДІ-ІЛась в епоху

_

Перший

архієрейському

борі ц.

<< самодержа­

... Україtюьна

у

лjтерату

і

На

вна до яної і5уло дода­ но ще й автокефал ьна. тоб­ то незалежна від · будь-ко­

·

році .

менших

гасел

різних

пе ­

у

слава ( Скрип нина ); Місце­ блюститетелем Престолу став Митрополит J1ьвівсь­ наро­ ний І Галицький ·Jоанп.

хто << принрившись іменем Христовим» , вершив спра­ ву Диявола.

чатать» . Такий документ наводиться в праці П . Пе­ карсьtюrо « Науна и лите.­ ратура в России при П ет_

! ' азета вь1ходнт с апреля rода. вІ.І Хода: втор ник , среда , пятннца. суббота .

·· -

ли

коллегии

відбувся

статут.

парафіян . священиків. яні й самі тисячами гину­

но ­

червня

всієї України - · Блажен­ іІішого Митр01юлита Мсти .

немає

не обьявляя

комfІ Тета 1\оммунистичес"оіі n артни УкраинЬІ, ·.ropoд­ C'І• uro 1 • районного Совt:тов народНЬІХ депутатов Киев· СКОІЇ (JІj.,lСІІС ТН . (Н а укр~tІНСК ОМ Я ЗЬІКе ).

Днн

ни

монасть1рях

Як схожа

Мо~па сnеречатися сто _ величнии

на

нинаких

онь1х в духовной

прі~вою занепаду.... совно

других

прежних.

вьІх изданий.

митропо- і

-

наголошував

попереду ,

11

nатріарха Діонісія

значе ння .

указу,

Ниєві

сували ще й « правосла­ віє'>. Але й нраплі вини

ри І. Нечуй -Левицький на­ пище в повісТі << Хмари>> : через « Велиноруський синод ще

м итропа л

України

має

створивши

початку

льності .

віє»

неnрипустимості друиуван­ ня КНИГ украЇНСЬf{ОЮ МО­

вже

Святий Собор У АІЩ . на яном у був затверджений

"рім

свою

позбавляють престолу, але

дл я

ве­

Через десятки років ве­

рін за незаконну передачу

Ниївської

с

На

дів. РПЦ втратила і свою християнську сутність. Недаремнз ч о рносотенці.

ликороссийскими печатя­ МИ». І тут же, ще за пів­ тора сторіччя до Емсьно­

наступ­

ний рік Українська цернва втрача є

несогласно

пора

господаря.

штучний «радянський на ­ род» народ. яний не має своєї історІї . наніона­

колонізації

nvс~ають. ТанИ \\'І чИном; УЧИНИЛОСЬ, ЧТО В 1\ИЄВСІ{ОЙ и черниговской типагра­ однІ:v. із центрів право­ С.' а в· я стає Москва. Тан фнях в печатньІJ( книгах

що

статн

рони ... » Цю цитату взято з <<Літературної України» за 29 бере :шя 1тю року .

на допоміжний !\І еханіЗ:\1 цар­ с ьної. а noтi~t неш\арсь­ ної сталінської ~шшини

иЗвестно

те.

ми в своїм до,ІІ і. без вка­ зівок і керівннцтва :Іі сто­

раніш

... Перетворившись

кий церновний Синод за­ стерігав черніrівсь~ого ар_

.православної

самому

або ще

шати всі нації,

свідчать ...

під

пі д та­ кож нерlдної нам цернви . •rн. може. нарешті усв і­

- <<Ма~нітнами». <<туркси­ бами» намагались "перемі­

раіни. можна врешті -решт вірити чи не · вірити тим чи іншим перека-зам. але існують документи, які

залишитися

цернви . чи перейти нерівиицтво Римської .

« БАМами»

·яну відіграла Російська цернва· у колонізації Ук­

чи

перед вибо­

керівництвом .· Русько-Мос­

.

го патріарха православної церкви. Залишившись з

ЧОЛОВІК,

до­

рони. український

народ стоїть

у, 1453 роцІ· турки з·а- .· ··-.~-~==· ~·,•;]:; · ~;;.·:· :.~Jr;;г-: :··~··:·!":~= ··:;;:·~·...·~~=~·~~~;:і;і~ с'=+хопили осідон Вселенсько-

303

рез

розповісtпи.

народу даль­

щий перебіг подій.

і

ти мала свою самостійну цернву . І ось сьогодні, че­

православ'я

стосується унраїнсьної на­

Зичимо

народу »

від 22 жовтня 1989 року: « До 1686 рону, Україно ,

на

лену в .<<Записках о Юж­ ной Руси». це особливо

.

(Бон­

синів

чон . українського

:незалежне

вислов­

турботи .

-

очІ

1\ОЛИШНЬОГО

християнських

Зрозуміло . ц.ентром то­ дішньої науки була церн­ ва . Як вважають деяні

холоду,

--·

єпископа Житомирського і Овруцького РПЦ. до << Всіх

культури

зокрема

Іоанна

ні

серце

здоров'я на довгі роки житти.

ції лро суверенітет . зву­ чать. слова із звернення

·Уираінсьие

ськqго рівня.

думку

----,

житті

Семинога.

на той час сягав Є·вроnей­

і

в

Бажаємо Ін міцного здоров ' я довгі роки. світлих, щасливих днів .у житті, нових творчих успІ­ хІв у иатхнениій праці.

nарафіях . Із подорожніх записок франЦузького ін­ женера Боnлана дізнає­ мось. що розвиток філо­

дослідники.

подією

Від усього серця· вітаємо

ЯК

засновувались

софської

знаменною

на

М.

існувала

~

душев-

Лавру .

діяльність церкви була ви­ значною. Наприклад. аж до 17 40 ро ну майже в ножному

І

55-рІччям .

1\иєво-Печер-

на

щир істю

по суті,

адже ступінь tвободи ви­ значається діяльністю. а

СВОЯ ШІ\ОЛа

Із

ФормаЛьна

·залежність від ноnольського

глибокою

теплом вітаємо БУРДУ Со­ фІю Василіви~· завІдуючу Руд­ ниаською сільською бІблІотекою

Сибіру. А от зараз, через роки, споконвічне ук­ раїнське православ'я схоже на непрошеноrа гостя у власному ж домі. .. ;' ·

Н)'д . к~t Ї RC't•t\a..

t 54

#140 1990