Page 1

г

ПРОЛЕТАРІІ·ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯf

"

ОРГАН

6РОВАРСЬКОГО

М1 С Ь К О І

Газета вихор,ита. з

І

квітня

17

МІСЬКОГО

РА Я О Н Н О І року

1937

РАД

*

КОМІТЕТУ

К О М )' Н І СТ К Ч Н О І ПА Р Т J1 УК РА І Н И, Д'ЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ 06ЛАСТІ

Н А РОД Н И Х

*

.м 140 (7633)

Субота, З .вересня

*

1988 року

Ціна 3 коп.

.

.

ШКІЛЬНИЙ ДЗВОНИК ПОКЛИКАВ У КРАІНУ ЗНАНЬ

ПОДВІЙНА

у На

РАДІСТЬ У натовпі лричепурених учнів з букетами різно­ барвних квітів у . руках ломічаю на подвір'ї се­ редьної школи М 5 буді­ вельника з цеберкою роз­ чину. <<Невже щось не до­ будували?» промайну­ ла

занепокоєна

Уважно венький корпус з

думка.

розглядаю но­ триповерховий молодших

теплим

класів

переходом

та

спортзалом. Як прикра­ шає новобудову білостін_ на башта з прапордем нагорі! Нам, батькам, і старшокласникам

всі

приміщення

знайо­

мі,

бо

сюди

не

давно

раз

ці

приходили

допомагати

опоряд­

жувати ·класи, прибирати територію. Ні, ВСТИГЛИ­ таки будівельники ПМН-15 тресту «Брова_ рипромжитло.буд» здати школу до вересня, не потьмарнли радість діт­ ворі і всьому педагогіч­

1

ному

нолективу

школи

...

Зачаровано дивляться майже 200 першокласни­ ків на вікна своїх май­ бутніх класів, з яких

нове

подвір'ї

то

життя.

Сьогодні для них все вперше. Урочиста ліній­

до

школярів

праЦі, налісти.

рунко,м.

ці книжечки, що їх лода­ рували хлопчикам і дів­ чаткам нинішні випускни­ ки, вони незабаром змо­ жуть прочитати самі.

Пісні і вірші лунають над шкільним подвір'ям. Про першу, найріднішу вчительку і близьку роз­ луку... Швидко проле­ тять дитинство, юність. Майже на порозі другого тисячоліття одержать атестати зрілості сьогод­ нішні першокласники. Хто сидітиме за їх парта­

2000

ми у ще

році? До них,

ненароджених

юних

чикова: «Тобі, першоклас­ иику 2000 року, ми дові­ ряємо гордість і честь на­ шої школи. Віримо в те­

бе

і

бажаємо

лоrожого

вітру в дивовижну країну знань!».

Цими

словами

закінчу­

ється лист, схований у спеціальну капсулу. За­ тамувавши

подих,

присутні

всі

ДИВЛЯТЬСЯ,

О.

вує

ЯК

нарешті,

перший

навчальному

дзвоник.

Вся

зараз

класпиці

До

Багато

Олександри десятиЛогви­

на. Заклично і весело лу­ нає малиновий дзвін, за­ прошуючи всіх 1700 уч_ нів школи за парти. Про. те парадний вхід ще nе­ ретинає

Під

червона

гучні

стрічка.

оплески

її ле_

рерізає перший секретар міськкому партії І. С.

Рудак. ливі

І

зразу

ж

вчорашні

нята

вперше

несмі.

дошкіль­

добросовісну і трібну rfрацю

В. ЧЕМЕРИЧЕНКО. На фото М. Семииога: під час урочистостей.

ний,

наголосила В.

-

Г.

Усенко,- особливий тим, · що у відповідності з Постановою лютневого ( 1988 року) Пленуму ЦН НПРС відбу~Jатиметь­ ся перебудова навчаль­

лювань

пережили

.JіШІтелі,

батьки,

реднqої

Школи

учні,

які

лри­

~,.Ли до Броварської се­ свято

Всі

першого

вишлиувались

нійку.

на

N2 6

дзвоника.

на

лі-

Лунають пісні про

школу,

першу

Присутні

вчительку.

вітають

класників,

які

переступлять

першо­ сьогодні

поріг

шко­

ли, вперше .сядуть за пар­

ти.

Під

гарячі

присутніх

оплески

вони роблять

десятикласниками

з

коло

пошани.

Звучить завщди

нвіти до підніжжя пам'ят­ ника дорогому Іллічу. Десятикласники вручають найменшим букварі, а во­ ни дарують їм букети яскравих квітів.

пісня

живий».

1'1Jдмtпнииів

«Ленін Групі

навчання

на-

Про до

підготовку

нового

школи

навчального

року, ".про те, як учні провели літні канікули, розповіла директор її

В. Г. Усенко. Вон" щиро подянувала всім, хто взяв активну

участь

у

ремон­

ті, тепло привітала учнів, педагогів, батьків з почат­ ком

нового

навчального

року.

-

Ннн1wн1й

навчапь-

но-виховного

процесу,

втілюватимуться

в

J]ерше вересня. Серед­ ня школа .Ni! 7. З ранку ожив її двір на уро­ чистій лінійці присутні 1 учні, 1 вчителі, і батьки, 1 гості. Відпочившцlt за літо дзвоню< нагадав:

ники

ведуть

до

школи

першокласників. Лунають слова: «Великих успіхів вам в оволо,дінні міцними. знаннями, ростіть здоро­

вими,

життєрадісними!».

А.

ГЛВРИЛЕНКU.

новий

Оксана

П. пондент.

ЗАРАСТУ й, ·ш ко л о! Першого вересня пере­ ступили

ської

поріг

·.

нового

Требухів_

середньої

навчального

шноли

890

учнів, 65 вчителів. На свято першого дзво­

кабінет естетики, а також кабінет навчання швей_

ника завітали сюди ко_ лишні випускники, бать­ ки, які трудяться в рад­

ній справі.

госпі

імені

СРСР,

на

Голова

-

ська,

яка

ще

почала свою діяльність.

до

:в.lйни

педагогічну

Зі святковим вітанням, побажаннями

добре вчи_

тися звернувся до учнів директор школи В. й.

Фролов. школа

вони ли

Він розповів, як лідготувалася

відповідно

клас,

радгоспу

,

Слова привітання від імені батьків виголосила мати А. І. Чередниченко. Перший дзвінок дали першокласниця

Павлій Ігор

і

Г. АНДРІЄЦКО.

оформи­

вивчили

вірші,

ВЕРЕСЕНЬ

Зустріти день визво­ лення від фашистських

для

цього

те,

що

накоїла

го вирішили провести ра­ зом і запросили учасни­

минула

ків Великої Вітчизняної війни полковника В. О. Власюка та автора цих

fІебо, розповіли ми, ве­ wераjіИ. Розмова вийшла

дня

учні

цього

nідготувалися,

війна,

обхідність

серд~чною,

про

берегти

не­

мирне

відвертою,

ці­

навоw.

Г.

ГУЛІІНН~ЬКИИ.

слід

до­

класти рук мешканцям.

всім Під

місячника

має

що

німецько­ загарбни­

ків Бровари повинні в усій своїй красі. Тіль­

ко.

Приємно,

-

МІСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЮ

вересневого

рядків.

Юля

десятинласник

Нислицький.

до

пісні. Особливо активни­ ми були Марина Уткіна, Ольга Чекура, Тетяна Вахненко, Олексій Сенюк та інші.

Про

П.

групі учн1в, які лід час шкільних канікул добре працювали в радгоспі.

За традицією його nер­ урок миру.

Л.

Ярич вручила грамоти і цінні подарунки великій

щІробництві,

вчителі-пенсіонери. Серед них відмінник народ­ ної освіти В. П. Нрасов_

профспілкового

комітету

60-річчя

А відкрили урок Миру

-

рск!'.:

відзначив. що у юи вперше в районІ відкрито

класні керівники О. Ф. Верно та Г. Г. Шихнен­

ший урок

Мишко_

КУДІН, · корес-

громадський

навчаль­

У 8-Є та 8-В класах йо­

приві­

Урок миру провели ве_ терани Великої Вітчиз­ няної війни Н. й. Нупи. ро, Є. М. Вахоцький, ко­ лишній випускник школи воїн - інтернаціона л і с т Руслан Ванцович.

ки

рік.

учнів

·-----·----

частини ний

гра_

рі з.

таку по. подякував

Післ~ урочистої

стартував

імені

класниця

гос­ За

напруження.

Від імені батьків ви­ ступила мати Н. І. Три­ каз. Радістю засвітилися обличчя всіх присутніх на святі, коли їх. вітали най­ менші. І ось десятиклас­

почесну

радгоспу.

Від

ко-·

життя

вимоги реформи ~агально­ освітньої і професійної школи. Це складний і відповідальний процес, який вимагає ч~малоrо

сво_

тала педагогів і всіх при_ сутніх із святом десяти.

світЛИМ·

магали працівникам подарства вЛітку.

вручено

моту

рисних справ на рахун­ ку школярів. Вони доло­

лереступа_

ють цей священний поріг.

кож

тру­

пам'­

хороших

приклад

влітку він працює комбай­ нером. Учителю було та.

днем.

у

увага

до

сьогоднішнім

ро_

першо.

квіти

і

рад~ пода.

товки О. М. Нозиренко. Уже третій рік піДряд

ятника В. І. Леніну та на братську м~гилу ~­ тим, кому · ·3Р~ов'язані щасливим дІіТИнством;

М. Ханимов замуро. 11 у стіну нової

Нориілової та класника Миколи

nокласти

їм

чесними

покласти

плиточник - облицюваль. ник СБМУ-6 тресту «Броварилромжитлоб у д»

щ

честь

побажав

долюбивими. Нращим УЧ­ ням було надано право

зростати

прикута

дається

І.

Він

В.

М.

броварчан,звертається ви­ пускниця Оксана Слобод­

допомогу

їм вихованцям показує_ вчитель військової лідго_

на_

Пр!'fвітав

школи

Ковшун.

І,

хви­

року

грамоти

нагороджено

Хороший

нового

Зволя. Посмішки на об­ личчях почесних гостей­ будівельників, шефів -

А

активну

госпу

воїни-інтернаціо­

директор

новому

радісниJ;

прийшли

успіхів у навчанні та су­ спільно корисній праці,

також їм, нашій зміні.

лочесиt

Олександру Вітру, Тетя_ ні Жуковій, Наталі Сни­ бенко та іншим. 8_Б клас за

зчального

школи Л. О. Прудкої, вчительки першого класу Н. Р. Гордієнко, голови

В.

чив

батьки, ветерани Великої Вітчизняної війни та

З початком

ка, теплі привітання і на­ путні слова директора

міськвиконкому

дітям директор господар­ ства І. І. Стасюк і вру.

СРСР та УРСР. На свя­

школи. Так - ось для чо­ го знадобився розчин!

Скільки

Бобриць_

коУ середньої школи ви­ шику.вались учні. Зву­ чать Державні пмни

звисають різнокольорові повітряні кульки. Там, в цих стінах, для них роз­ почнеться

навчанні і праці

по

благоустрою взяти

впорядкуванні

садиб,

його час

кожен

участь

у

вулиць,

присадибних

ді-

лянок.

М.

ФЕДОРЕНКО,

голова міської ради вуличних і будинко­ вих комітетів.


сторінка.

2

1111

Mtt'ottтttetttetr

ВСЕ У

імені

по

Щор. велика

вnровадженню

бораторії

не

ко­

nродунтІв

харчування,

За­

зонрема

овочів.

раз

всі

працюють на ними укладені

договори, розроблено порядок . оплати праці. Профсnілковий

комітет

контролює

винонання

двосторонніх

угод,

надає

гласності їх роботі, ганню,

яне

зма­

широно

роо.

горнулося

в

нолентивах,

с.прямовує бригад.

діяльність

Щоrtравда, окремі ціалісти чинять вnровадженню

рад

сnе­ опір

лрогресив_

них фОрм організацП nра­ ці, оснільни частина Іх вивільІіяється.

На

жаль,

nробл~tм,

є

яні

nрофном

не сnроможний самосtі.йно. І

них

вирішити одна з

житлове

-

ництво.

будІв-

Через

наntта,ІІьних

демо

чимало

нестачу

виладень

його

ве­

госnодарським

способом вкрай повільно, не вистачає матеріалів. І це не

лише

радгосщІ.

у

нашо.му

Райном

проф­

сnілнц не вирішує цю проблему, не домагається розв'язання її перед не. рІвництвом ра йону,

РАП(). Прqтягом нІв районне

багатьох ро_ агропромис­

лове рб'єднання мається

не зай­

nо-справжньому

створенням

своєУ

ноУ будівельної основІ місцевих

влас.

бази на матер1а.­

лІв.

Хвилює профном і це­ задовільний рівень nо.бу­ тового І медичногр ~~

слуrовування

і!Ірацівнн~

ків радгоспу, забезпечення продуктами харчу;~:~ання дитсадна. · Через відсутність ла_

1

в

продунцІї,

Іх

вручили

колентиву

будівельних

кок..

струкцій та окремим йо­ го робітникам за успіхи у економічному і соціаль. ному

розвІІТRу

за

перше

дотримуватися

науново

обгрунтованих норм вне­ сення мінеральних доб­ рив, 'РР яних особливо чутливі овочеві нульту. ри. Причому, для овочів у вlднритому грунтІ ·НОР­ ма вмісту нітратів одна, у

-

занритому

Дехто снаже,

що

це

стуnеня. Іх танож одер_ жали нІ!.чальник форму_

вального цеху Губанов,

З О. В.

.N'2

бригадир

бето.

нозмішувального

цеху

У ЖОВТНІ цього рону ленінсьиий комсомол від­ значатиме своє 70-річчя. Історія ВЛКСМ тісно по_ в'язана з Історією нашоІ

БатьнІвщини.

Самовід-

даною працею, героУзмом, виявлен:им на фрон­ тах громадянської і Ве­ ликої ВІтчизняної воєй,

юність ла

Країни

ооою

Велиного

Рад дове­

відданість

ідеям

Жовmя,

сnраві

nартії і народу.

Всі головні

ров'я людей, Інтересів Ух. Чому

соціальних

соціальні

інтере­

си потрібно захищати? Адже пленум ВЦРПС п\днреслив, що ний лад нашої радянсьне

Проте

в

житт1

рі­

прав.

випадни

трудового

давства,

них

цих

nовсяндеиному

є

шення

інтересів

пору­ законо­

затисну

занон­

робітнинів,

внасл\дон чого вининають

суперечни, Часто це через

нонфлінтн. трапляється

низьну

нультуру профсnілнових Тому вважаю організувати вчання

правову

керівників, активістів. доцільним

nравове

на.•

господарсьних

не­

рівнинів 1 профантиву, nроводити атестацію на знання законів і норма­ тивних донументів.

.. . ·'

Т. РУДЕНКО,

голова профному радгоспу імені Щорса, чл.ен президії райному профспілнн.

В. С.. Гризун, слюсар ар­

матурного цеху М. М. Сноробагатьно та брига. дир формувальнинів ФОР­ мувального цеху Nv З М. С. Ващенно.

іс­

торіІ номсомолу від ІІІ до ХХ з'Ізду ВЛИСМ знайшли своє яснраве ві­ дображення на nоштових марнах СРСР. Гідно зу_ стріти свято прагнуть і ЮНі філателісти Бровар­ щинн. Більше 20 вІдбір­ .нових

внставон

вони

цього

да~.

~удннках

пеня

nровели

літа в

шно­

культури,

корінноГQ хіnелагу

Людина

l ll

першого

вручено

арматурного

сту­

начальнику

цеху О. О.

.щетиніну.

ИВЗr.АСИОЮ ·.ПЮВОВ'Ю

3

громадсьний

нореспон­

тільки

ДО ДІТВІ

Ім'я ТаУсн Михайлівни Кисіль, виховательки дит­

працює

Таїса

на,

залишає

садка

враження: оформлення груnових нІмнат, майде.н­ чнна, добіР ігрово1·о t~а­

сІ\алиика•

Nv 24

світлотехІІІчного

заводу,

все

Михайлів­ приєr.Jие

.N9 2

та

де навча­

Nv 4,

ються випускинии ТаІси Михайлівни. Гарячу само­

відданість молодості зменшив плин ронів,

не не

згасив і nолум'я серця, велиноУ любові до дітей, без яноУ вона не мислить своєІ праці, життя. І звідси, мабуть, ті ри­ си, яні найповніше харан­ теризують її ян педагога.

Це глибоне розуміння кожної дитини, постійна турбота про всебічний розвнтон вихованців, уміння виявити Іх нахили

і здібності. Здорові і жит­

-

ТS!ЛЬИН жага до твор­ чостІ, пошун нових шля­

хІв

у

навчанні

та

вихо­

ваNні дітей. І тому П ви­ хованці

смудрі•

у

розу­

що

Дошкільна установа

І.з

-

це не тільки дитячий но­ лектнв. ТИ завжди на ви­ ду у к6лег. І найважливі­

групу

лю,

народного

нонт~

обрана головою

трудового внеона

ради

нолективу.

Це

довіра.

ли не підвищує голосу, не

можуть

тєрадісні. антивні, охочі до знань дошнІльнята

сердиться на своІх · nідо­ nічних. Діти nалко люб­

бути спокійними. І цІлном

одержують від Таїси Ми­

лять

атестаційноУ комісіУ внхо­

хайлівни цінаві,

доступні як

виховате~ьну

доброго

друга.

Тане

цього

заслужено

вательна

за

приводу

вненовками

·.нагороджена

в

відомості про навналиш­ невимушене nривітне спіл­ цьому роцt значном с Від­ иє життя, набувають nо­ кування, з nовагою і лю­ мінник народної освіти трібних навичок і звичон, бов'ю до дітей, створює УРСР•. готуються до навчання в у них позитивний емоцій­ О. МИХАRЛЕНRО, шнолі. ний настрій, викликає ба­ завідуюча дошнільним гато

може

розnовісти

Ії

робоче місце. У групі, де

жання

виконувати

моги

виховательки.

служити

Уі

всі

ви­ за­

схвалення . .

з

допомогою

закладом.

На фото: Т. М. Кисіль зІ своіІІИ виховаицамв.

дент.

можна

так

висловити­

заморських

земель.

Під час візиту глава уря_ ду nобував у районах, що контролюються Наді­ ональним соціалістичним фронтом визволення ка­ наків однією з провід­ них nолітичних сил цієї територіІ. У своїх висту. пах М. Рокар висловwв

срозуміння•

nрагненнt

канаків до незадежності. Однак у той самий час, зая:вляючи

вість

про

важли_

«економічно'!

культурноУ заморської

наnолягав на тому, цей

процес

районному вузлі зв'язну, ПіQНерсЬИИХ таборах. За. собами nоштовоІ мtн1атю. ри юні ноленціонерн сво­

Уми

тематичними

мн чам

поназали героїчний

нlнсьного

робота­

відвідува_ шлях ле­

номсомолу

-

робота Євгена Федосова «Революційний тримаємо

та

Євгена

Калаш­

н ин а «Нагороди ВЛКСМ•. Любов до рід­ природи

тема робіт

-

ооновна

НаталІ!

Оме­

«Охороняти природу­

значить чизну., но.го СРСР•.

охороняти Віт­ Мансима Шхот. «Заоов і д н и н н Валерія Лебе-.

ци.нця сЗемля наш дім•. Ніиого не залиши­

пи

щоб

проходив

у

ерамках французьких державних інститутів>>. Зг1Дно з останнім опи_ том громадської думки. тепер 52 nроценти фран­ цузів

вистуnають

за

на­

дання Новій Каледонії незалежності. Прем'єр_ соціаліст у овоєму .в Ці­ лому ПОЗИТИВНОМУ ПідХО­ Ді до проблеми, безсум_ нів~о.

враховує

думку

більшості виборців. Ра­ зом з тим він, звичайно ж..

оглядається

1

на

на_

строї пе.вної частини французі.в, що йдуть за nравими і крайньо правн_ ми партіями, які аж ніяк

не згодні з такою позиці­ єю. Так, запеклий про_ ТИВНИЬ: будЬ-ЯКИХ націо­ НаЛЬНИХ 1 громадянських свобод для канаків нео­ фашистський <<Національ_

НИЙ фрОНТ» ПрЯМО ЗВИНУ­ ваТИВ Рокара .в «зраді

байдужими

роботи

Вадима Булнота, Юрія Рубаини. Інни Дмитрен­ ио, СергІя Осиnова, Анд. рія

Швейна,

Руспана

Сваричеаськоrо,

Юрія

1\абаиця, Андрія Телич­ на, Сергія Штурми, Аза­ мата Хаджанулава та ба· гатьох інших учаснинів.

Доречно ту

відзначити

доnомогу,

яну

надапн

та

nрове­

в, органІзаціІ

денні

виставон

новий та

nрофсnіп­

номсомольсьний

ноNrtтетн

радгосnу-ном­

бінату сТеnличний•. J<е­ рівннцтво районного вуз­ ла

зв'язку,

nіонерського

табору сЖуравочна•

(за­

воду nорошновоУ мета­ лургЩ, інших організа­ цій та установ.

J:\ращі нолекціІ будуть відібрані на обласну та районну філателістичні виставки, nрисвячені 70· рІччю ВЛНСМ. А для тих,

хто не

зможе взяти

у ній участь, мlськном номсомолу та райониний будинон nіонерів оголо­ шують

коикурс-вІиорину

«70

rероічиих літ•.

Пропонуємо вашій ува. зи його заnитання: 1. :КОпи і за якt ІЮДВН­ гн ленінсьннй номсомол був нагороджений орде­ нами? Опишіть . марку, на якій зображені усІ .на_ городи.

2. чі

Більш ян

номсомольців

роки

ВелиноУ

3,5

тися.

стали

в

Вlтчнзня-

ноУ війни Героями Ра­ дянського Союзу. Кому з них

nрисsяченl

nоштовІ

мініатюри? · 3. Які комсомольс:ьні ударні будови зображені на

nоштових

марках

СРСР? 4. Що ви знаєте про ІІІ і ХХ з'Уздн ВЛКСМ? Яні nоштові марки Ум nрисвячені? Переможців ченаюf"ь нагороди,

а

диnломи.

Ві,цnов1ді

силайте на варсьного

учаснннів

-

над­

адресу Вро. місЬІКк о м у

ЛКСМУ не жовтня

nізнІше

цього

20

рону.

А. МУЗИЧУК, антивіст товариства тів.

інтересів

Франції». Основні праві партії Об'єднання на підтримку республіки і

ЛfНІНСЬКОМУ КОМСОМОЛУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

лі

і

деколонізації» території, він

національних

но І

сили.

ся, ставляться до ситуації, що створилась на одJJій

мінні на nерший nогляд Все своє життя присвя­ буденних, але таких важ­ тила Та'іса МихайлІвна ливих речей. Вони зна­ справі виховання юної ють, звідки беруться хліб змІни. Сама вона бага­ і сіль, Іграшка і книжка, тьом дала найпершу пу­ хто стоїть на варті миру тівну в життя. Це не nе­ і навіщо треба учитися. ребільшення, коли ка-. І ще один ссенрет• жуть: ян будуть виховані майстерності вихователь­ діти в дошкільному за­ ни. На заняттях у ТаУсн кладі, значною мірою за­ Михайлівни завжди панує лежить успіх роботи шко­ творче піднесення і дис­ ли. Б~тькн, чиУх дітей ципліна, хоча вона ніно­ виховує Т. М. Кисіль,

свою

населення ар­ з .оолlцією і

-

Нові французькі влас­ ті більш розсудливо, як­

шим своїм обов'язном знайоме багатьом nраців­ нинам ди"Мчнх дошніль­ вчального матеріалу. '.fут ТаУса Михайлівна вважає ннх закладів міста. Трид­ завжди спокійна ділова бути принладом в усьому цять ронів сумлінноУ пра­ атмосфера, особлІJВО для молодих спеціалістів, ці nринесли їй великий дружні взаємини з діть­ спрямовувати Ух до хоро­ ших справ. досвід і заслужену пова­ ми, батьками. гу товаришів по роботі, Багато часу віддає во­ Та все ж найголовніша батьнів УІ вихованців, а на і громадським сnра­ риса харантеру вихова­ також учителів шніл вам. Кільна 'Dоків очолює

Про ножну людину ба­

Б. ПОЛІГУШКО,

до­

військами, вбиті, поране. ні, перекинуті автомобі­ лі, бЛОК-ПОСТИ На ВСіХ дорогах... Консерватив_ ний уряд робив наголос на розв'язанні nроблеми

с11.р ава

суспіль. краІни,

високий

захисту

незалежності

сягла надзвичайної гост­ роти. Сутички канаків -

занонодавство

гарантують вень

нрок• етаnи

донією

не

профсnілнова проблема. Не можу nогодитися. Ад­ же профнами повиннІ стояти на захисті здо­

Дищюм

Тан, завод нагородже­ Дипломом другого

за здобуття Новою Кале­

Інша,

вдвічі вища. Хто внесе ясність у це питання?

піврJччя. но

шель Рокар. І результа-· тн його поїздки оглядачі розцінюють як nозитивні. Трохи про історію ПИ­ тання. За останні місяці nеребування nри владі в Парижі правого кабінету на чолі з Ж. Шіраком боротьба на архіпелагу

необхідно

Нагороди ВДНГ· республіки заво.цу

вав французький прем'­ єр-міністр, соціаліст Мі­

Для

зменшення вмісту нітра­ тІ.в у грунті, а відповідно

і

до

себе увагу лодії в Новій Калед<>нії заморській територіУ Франції в nів­ денній частинІ Тихого океану. Там щойно nобу­

вироб. чистих

пІдряду.

підрозділи n\дряді, з

'

Знову nривертають

госпрозрахункового

виробничі

РОКУ

референдум

лективного майже

1988

призначено

можемо ви­

рішити питання иицтва екологічно

ВЕРЕСНЯ

Нова Напедонін:

·'

ТУР&ОТН ПРОФКОМУ

nроводиться

робота

3

............

'''"'"'""'"""'""'

8111

QE

радгосnі

са

1

181101

Всесоюзного філателІс-

Союз

за

французьку

монратію- свої остаточно пони

де­

погляди

що не ви­

значили.

Тим часом оголошено, що уряд nризначив на • листопада

цього

року

за­

гальнонаціо;нальний рефе_ рендум щодо статусу Но­ вої Каледонії. Населенню буде запроnоно.вано схва­ лити

законопроент,

ви.

роблений у ході перегово­ рів уряду з політичними силами архіnеЛагу. Цей .документ

визначить

ста­

тус заморсьної території аж до 1998 року, коли

відбудеться

референдум,

деJ йтиме мова про само­ визначення архіnелагу. ·

Є. БАБЕНКО, оглядач ТАРС.


І о; "І

t

І

І

81

tllttllttttttttttt

.......... '

IIIIJI

3 ВЕРЕСНЯ 1988 РОКУ tes п 1 о о о t

~ с ~ е t о о

ао

т

t

r

1 1 r r е е ~ее о 1 'е t о о о е

r о 1t

о ее

t

t оо ео

• •' • о о' t

е о е о о о 1 о ет t

t

1 е:

''''''' напій.

Діти

лись

Цю

Марія

Василівна

прихованим

з

розкладає

дорогі

-

Це

молодший

після

на

з

брат,

-

А

це

тографію слав.

Я

Василь.

з

Австрії

відразу

Фо­

не

щось

таке.

-

Це

бойові

«Медаль

заслуги».

а

цю

на

продовжує

ти

Марія

що

-

лися,

.

час,

в

ці,

ми

оnисали

в

те,

чоло­

життє­

що

люди

заповнити

не

свій

не привчені до пра­ ні в чому не мають

в

бону

розповіла:

-

Пам'ятаю,

пішла

її не раз

батьків,

з

до

сусідка а

«Я

та

тебе

віддавала,

тож

126. А

дишел:

оку

н&Має за що

в

черзі,

проковтнув

в

створити

шок?

А поки що кондитерський

ся

Розчинені

асортимент

сирітство

У сім'ї Якименків зав­ жди

цінувалася

батька,

який

рошим

роль

служив

прикладом

хо­

для

си­

на. Подружжя вважає, що роль і авторитет батька у

вихованні

дитини

ве­

завжди

до­

личезні.

Василь

-

помагав

clflla,

мені

виховувати

гqворить

-

моя

сnіврозмовниця. -

І на­

віть тоді, коли був дале­ ко від нас, на фронті. Валентину й трьох років не було, як почалася вій­ на. А чоловік з фронту не лише мені листи над­ силав, а й синові, який

щr читати не вмів.·

- Писав про те, яким бя хотів бачити сина, продовжує думку дружи­ ни чоловік.- Коли б не по­ вернувся з фронту, мої б Л.ІfСТИ стали йому запові­ Багато можна

мудрих

почути

речей

від

Марії

Еасилівни і Василя Воло­

димировича

Цінаві дуже

Янименнів.

співрозмовники сучасні

і

люди.

схвалюють

пишні

вони

весілЛя.

У часи нашої моло­

-

для

них

ціальний

готували

спе­

р~днього

закдаду

громад­

зати.

Же

ХВИЛИН

оглядаємо цех кафе.

І не дивно. Адже на роз­ дачі працюють такі галас­ ливі Жінки, що після стояння

їсти не

десяти

хвилин

· вже й хочеться .. Проте, в

черзі

ток, мухи сідають на ГО­ тові і не накриті хоча б

всі

сердиті

гримання

псує в цілому задовільну

nапером

крупи в оцин.

нованих

вувати

не

відрах, для

з

торгівлі

Під ч.ас перевірки бу.

застосо-

ли виявлені порушення і більш суттєві. Так,

n~альний nорошок, клас_

згід­

но з нанладними у наяв_

Tlf' 'в одну холодильну намеру овочі, зелень та сало. Знайдено наnій на-

.ності не вистачало 300 грамів дріжджів. Ян в-І­ дома, до цього продукту

nростроченим зберігання.

продати його можна значно дорожче. З пояс-

вовий

(вісім

упущення,

nачок)

здається,

-позначаються приготування

з

є багато ласих, бо пере_

терміном Проте, ці

на

не

нень

якості

Колишня їдальня М

кондитера

Н.

Пет­

раш виходить. що це вже

страв.

не

вперше

вона

одержує

зі складу номбіяату

8,

a

тепер (ще й

rpo-

нафе «Млинц·l>> вивіски немає) вражає бідністю інтер'є. ра (скоріше, його повною відсутністю). Людині тут

мадського харчування не­ повні кілограмові пачки дріжджів. Наскlльни це !Правда, з'ясовуватимуть звичайно, більш номле-

затримуватися

тентні органи.

нічого.

Хоч би й схотів. то не заси-

і

так

На відміну

від

none-

А

ще

на

до

до

од­

відвідува­

при нонтрольній заКУІПЦі одного з трьох обідів ка­ сир Л. С. Зарникооа по­

відре-

простирадлом.

nрибирання

ного,

один

гульовані, а . корзина

не

на винос вкрита брудним

можна

як

чів.

Ваги

пиріжками·· для

й за_

Тан,

Жароч.

персоналу

на ша а зверху в жирі і крихтах.

виделки.

зберігати

ви:роби.

ф

алюмі-

уважения.

без

КОЖНО­

страв, є салати, пиріжки з повидлом. Єдине, що неnриваблн-

вікна

у

ГО, ·хто переступає цей поріг, псується настрій.

витримали

звичайно,

солдатської

вва_~

чоловіково1

великодушності,

сили,

і партизавеької мудрості

по­

рядності. від жіночої муд­

рості,

вірності,

вона

і

доброти.

вміння

У

ли

селі

мене

на

коровай

пригадує

-

на.

Полтав­

завжди

звичаєм

щоб

молодята

-

Василів­

давнім

ним

вікували,

клика­

місити,

Марія

За

народ­

для

в

жили

того.

парі

в

вік

любові

і дружбі, коровай повин­ на місити жінка, щаслива у подружньому житті. А знають, що здоров'я· моє вже не те, то й просять: <<Василівно, хоч руки в тісто вмочи!».

Прощаюся з господаря­ ми. Виходимо до двору. Упораний город вони виконують

боту. ни

всю

ро­

відмовляються.

мають

сили,

по­

від

до­

помоги дітей. Подвір'я бі­ ля будинку заквітчане айстрами. І від їхніх ве­ селих барв стає так со­ нячна. Я думаю про те, що

вже

настав

вересень.

ші стає світло. Чи то від цього осіннього лагідного тепла, чи то від зустрічі з

цими

щасливими

людь­

ми.

Н.

журналіст

В.

за­

тишок у домі. Ну. а що­ до затишку, то Марія Василівна справжня майстриня. Скільки в неї вишитих серветок,• рушни­ ків, килимків! Все це зав­ ждц прикрашало їхнє життя. Люблять і поважа­ ють їх люди. щині

Автор.упорядиик

добре

створювати

безалкогольний

терпляче

Були,

від

Теплий вересень. І на ду­

дості, пригадує Марія Василівна, нареченим ніколи не наливали чар­ ку,

що

самі

том.

ми

щербаті тарілки.

дому

готувати,

на

мовля.

сі­

ложки,

Господиня жає,

ГАМАЛІИ.

ОДИН

касі -нас

чекає

<<СЮрПрИЗ>>

-

милилася на 7 копійок. Пояснила, що їй здалося, буцімто в тарілці... nо­

двійний чення

ми

гарнір. так

і

про здоров'я людей,

доче­

наостанок

чим

-

закінчуються подібні рей­ ди-перевірки. 9 серпня касир Л. І. Семиног їдальні М 36 (домобу­ дівний комбінат) обраху_ вала вісім покуnфв на

56

копійок.

днів

було

тральну

Любов

ки

Через

пр01ведено

закупку,

Іванівна

малася,

взяла

зайвих.

статті

13

і

10 кон_

знову

не

втри.

дві

копій­

Отож.

згі.дно

<<nрим>>

кримі­

нально-процесуального

дексу обман

му весь осудив

суду,

на яко­

колектив їдальні порушницю. Ії

оштрафовано бованців.

ХочетЬся ця

ко­

УРСР справу про було передано до

товариського

Проба­ не

нія­

ких виправдань нехлюй. ству бути не може.

І

на

25

вірити,

некрасива,

але

що по-

вчальна

Не нраще зустріли нас і на кухні. "БруднІ підло.

пересторогою

для

хто

· абрахаву­

посуд,

роздільні дош­

ки... Кухонні працівнини навперебій скаржилися, що немає гарячої

води,

не

вистачає людей. Ну хоча б хліб можна було не зберігати на підлозі, nри_ чому в брудних мішках

без ки? один

клейончатої підклад­ Або не ставити в холодильник

•нрите молоко ·і І взагалі, пора знати: там, де

нена­

зелень? б уже йдеться

вати

історія

кар_

калися.

га,

продовжує

довірливих

стане тих,

поиуп_

ці в.

БРСВ віДділення

справ; помічник

лікаря

.відд і л у

Броварського

Н.

внутрішніх

СЕРДЮК, санітарного

санепідстанції;

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО, кореспондент «Нового життя~.

ДЕМ'ЯНЕНКО.

(Продовження.

Початок у ММ 125, 126, 127, t30, 135, 139).

-

Володю.

-

несподівано

назвав

він

мене

на

ім'я.

-

-

Дядько Дмитро?!

ві колишнього вами?

-

Так

ледве пізнав я у старце-

завідуючого

треба,

складом.

-

друже,

підійшов

Що він

до

-

Вона у пакетах із жовтими

з

мене

впритул. І заговорив майже пошепки: Вчора фашистів був завіз боєприпасів? Був. Ми з хлопцями і розвантажували їх. Довіряють? - Примушують. Хто відмовиться -б'ють. - Вчора вони мали завезти вибухівку.

у

і червоними сму-

гами?!

-

Так!

-

А

Нам.

Володю,

конче

пакетів для бойових дій.

-

як?

роняється.

стенув

треба

Допоможеш

я

Вартовий біля

-

плечима.

з

півсотні

партизанам? Склад

охо­

нього чатує щоночі.

- Головне пррникІJути до складу. А службу варти ми вивчилр добре. Настуnного дня ми із дружком Льошкою вешта­ лися біля скл~Ю'· Боялися прогавити, коли під'ї­ дуть

підводи.

Вони

з'явИ.ІJJІ~П

хлопців

і

надвечір.

поспІшили

до

Ми

швидко

згукали

складу.

Працювали ми того дня старанно. Навіть абер­ лейтенант, нач~льник складу, похвалив нас. Останній ящик ми заносили гуртом. Зі складу хлопці вийшли без мене. Я заховався в соломі. Раніше, ноли склад був продовольчий, нею пере­

кладали пляшки у

ящиках, щоб вони не билися

при транспортуванні. Заходив попід дверима варто­ вий, важко гупаючи чобітьми. Опівночі кроки стихли. Очевидно, вартовий за­ ховався од прони~,ливого вітру в будочці, в якій до війни працював:: u.t~ець. Так робили вночі всі варто­ ві. Це підтвердив ··дядько Дмитро, який поперед­ ньо вивчив службу-варти. Кілька разів я підкрадався до найближчого вік­ на. Воно було заставлене розгалуженими метале­ вими конструкціями. Серце моє сильно калатало від страху. Я задихався від духоти. хоч у підпаль­ ному приміщенні було сиро. І навіть вітер задував вікно.

Почувся тихий стукіт. За півхвилини він повто­ рився. Я обізвався. - Подавай швиденько! - почув Льошчин шепіт. У щілину вікна я став спішно просувати пакети з вибухівкою. - Досить, - сказав Льошка, коли я подав йо­ му шістдесятий пакет. Зараз сюди повернеться вартов_ий. Ти там не дуже хропи. Протягом ночі я не раз пригадуван його поперед­ ження. Сон не йшов до мене до самісінького ранку. Від холоду у мене зуб на зуб не попадав. Наступного дня зранку складу ніхто не відчи­ няв. Вже під обід до нього заскочив абер-лейте­ нант. Прошелестів паперами і знову повісив на двері

замок.

Довелося мені <<Коротати>> у складі ще одну ніч. Рано-вранці поблизу почувся скрип возів. Нлац­ нув

замок.

Ще глибше занурився я в солому. Затаїв подих. Поміть мене німці-вантажники схоплять і від­ правлять у гестапо. Причому захисної версії не ви

-

сунеш

крадіжка

очевидна.

Але дядько Дмитро і сторожі. Тільки-но вози

мої вірні друзі були стали заїжджати на

двір'я, хлопЦі вже «чергували» біля складу. реджаючи

німців-вантажник!в,

ящиками

всередину.

разу

струсиш.

не

<<ЗамаскуватИ>>

соломі. Я не

міг

Налиплу

Ніби

мене,

носити

вони

на

мене

ящиків

теж

-

сили

на­ по­

Випе­

вскочили

приклеїлася

хлопЦі

солому

вона.

з

од­

Щоб

вивалялися

остаточно

у

по­

лишили мене. Тому шмигнув у свій під'їзд. Стріли мене бабуся 1 дядько Дмитро. Бабуся за­ плакала. Дядько Дмитро міцно обійняв мене.

-

Ну,

спасибі

тобі,

браток.

Від

усього

парти­

занського загону спасибі. Похвилювалися ми за тебе. Та ніgито все обійшлося... А про свою допо­ могу

ти

скоро

почуєш

...

І справді, за нілька днів на світанку потужний вибух пролунав пІвденніше нашого селища. Ми побігли на місце події.

Рейдова бригада: М. ГАР НИК, прокурОjр . міста; В. ЛЕПІСКО, начальник

ее

"''"""'

Книга

сімейне

не­

рослими

якихось

nідсобних приміщеннях. Відвідувачам прОпонуєть.

нієві

від чого зале-

жає

ших

відстояв

стилях,

-

все ж,

жить щасливе життя?

до­

швиденько

же,

чисто в обідньо-

картину,

життя.

легко

с~tсого харчування кафе «В,ербиченька» оформле. не сучасно. Проте з пер­

ремонту

вий посуд: старі

І

у

т

НЕ УІС/101, А IN/HHI/1

б

А взагалі жіночою і тіль­ ни жіночою роботою вва­

зачеnитися, та й не делікатеси пропонують. От-

яєшню і гайда. Чому б не оформити таке ка­ фе в українському чи ро_ сійському народ но му

широкий

лять

розпалювати

прирікається

"""

нам.

СІМ БІД-ОДИН ОБІД

ма_

Члени рейдової бригади залюбки залишилися б тут обідати, але було ще ра_ но. Після проведеного

та

не

давно

відродити

у

«Колібрі».

му залі, на кухні

а

традицію чаr

І

Ttto

народжува­

їхні амбіції, мовляв, мо­ лода, гарна, забезпечена, знайдеш кращого. Сина й без батька виховаємо! Ось так легко вирішуєтг­ ся тепер доля сім'ї, так

свекрухою

матері,

пустила:

заміж

нути,

......

Адже безалкогольні ве­ сілля дуже повільно вхо­

веду, що сім'єю дорожи­ ти потрібно і батьки ді­ тей до купи повинні гор­

Не

шануйся, іди. пробачен­ ня проси!» Я все до того

кафе?

нафе

до

стала

посварилася

чим і як годують у відкритій мережі їдалень та Отже,

праця

лівна

і

безви.

хlдностl» (див. .М від 10 серпня ц. р.).

турбо­

А на моє запитання, що потрібно, щоб зберег­ ти сім'ю, адже, на жаль, багато шлюбів у нас· роз­ падається, Марія Васи­

найдорожчий

<<Фантор

і

відчувають у житті по­ рожнечу, нерідко стають на сумнівну дорогу.

первістка,

ПІД ЧАС обідньої пе­ рерви тисЯЧі броварчан прямують в їдальні. Кар_ тину, лобачену в робіт_ ничих,

і

ставиться

відмови

«Дорога. кохана Мару­ ся! Спішу поділитися з тобою велиною радістю. Щойно під пекельним об­ стрілом противнина фор­ сували Дніпро. Дніпро наш! Скоро ми розіб'є­ мо ворога і обов'язково зустрінемося, бережи си-

терlалl

дружба

через

го листів. Вона зберігає і як

повага

І ПО тому, З ЯНОЮ ПQ­

· вміють

коли виряджала на фронт чоловіка і дожидалася йо­ досі їх, скарб.

любов,

оселі

вою потребою, ніколи не марнуватиме час. Саме

зустріла сво­ коли побра­

чекали

жили

якої

Василівна' ·так.

МТС, коли го Василя,

їхній

На чому базується сі­ мейна педагогіна Якимен­ ків? Марія Василівна і Василь Володимирович вважають, що дітей змал­ ку потрібно привчати до праці. Адже людина, для

за

розпові)JЗ·

роботою

У

ліна, можна зробити. ви­ сновок: хороші вони лю­ ди. хороші вихователі сво­ їх дітей.

ніби то було лише вчора. '._Згадує і той час, ко­ ли займалася комсо­

мольською

си­

вінових матері та батька невіетна Надія, і як лю­ бить бабуню та дідусЯ вже доросла внучка Ва­

«За відвагу» Василь одержав Зі!Яссо-Киши­ нівську операцію, іншу <<За взяття Відня»,

-

во­

виховали

завжди

В!lГОЮ

старіє.

-

чоловіка,

та.

погляду світлих очей, по посмішці, що затаїлася в кутиках губ. Бо в кожній є

чи­

напам'ять.

привітали.

ній Василя Володимиро­ вича Якименка, хоч знім­ ку цьому більше соро­ ка років. По відкритому

людині

інші

листи

на. Любо прожили у-парі 50 років, недавно дlти і друзі з золотим весіллям

при­

вrіізнаю

знає

ту

стар­

ший, Михайло, кадровий офіЦер Радянської Ар­ мії, а це батько. Він загинув у 44-му в Беса­

рабії.

та

Щасливою вважає себе Марія Василівна Якимен­ ко. Дочекалася з фрон­

поранення

у госпіталі, а це

цей

-

танl-перечитані

серцю

реліквії фотографії сімейного альбому. Микола

на»

не­

хвилюванням

""'""""

ее

1 1

3 ·сторінка.

міцними.

уже

лmшлшт rnmІР~~ІІШІЬ

анн

Та й звіддалік було

Близько нас не nідпустили.

видно зірваний

залізничний

міст через ріку Торець. Казали, що злетів він у повітря разом з військовим составам. Ми, хлопці з вулиці Свободи, багатозначно пе­ резирнулися. Мовчки потиели один одному руки. В. ЄФАНОВ, вихованець 424-го батальйону аеродромного будівництва. м. Нюренгрі Якутської АРСР.

(ДаJІі буде).


11111

'4

tt . . . . t

:ео

сторІнка.

3 ВЕРЕСНЯ 1988 РОКУ ttttt:,,:,.:eesee

мее · ,,,,,t,~:' .е:

etett1t"eІІІtІІrett

СПОРТ,

СПОРТ,

1tt ttt

Іtt

"'"

СПОРТ,

СПОРТ,

СПОРТ,

СПОРТ,

СПОРТ,

СПОРТ,

СПQРТ

ведено в День міста. За доброю традИЦією секретар-друкарка Фас­ тівського комбінату КО­ мунальних

:підприємств

Світлана Шаповалова і завіІдуючий гаражем Бро­ варського комбінату ко­ мунальних

підприємств

Іван Кирилюк від імені всіх фізкультурникІв по_ клали квіти до пам'ятни­ ка В. І. Леніну та загиб­ лим воїнам у боротьбі з німецьно - фашистськИми

·

загарбниками.

Потім дівчата, ні в національні ські

костюми,

одягне_ украУн­ піднесли

гостям хліб-сіль . ... І wзгорілас.я захоп­ лююча спартакlадна бо­ ротьба. Посланці кому­ нальних нолективів об­ ласті

мірялися силами

І.

tВnравністю на волейбо.ль­ них майданчиках, легко_ атлетичних і плавальних доріжках, в стрілецькому

СПОРТИВНЕ СВЯТО ИОМУВАЛЬВВИІВ Останнім частіше

і

часом

частіше

. вислів: іГри не

ємо кі

-

все ми

<<Олімпійсь­ лише

для

денні рою

цьому

заняття і

спортом.

при

спартаиіади

на_

чальник Київського обл­ комунуправління Л. , Х. Черненко. -- І ви знову

загарто~ffИМ

сприяють

наша

говорив

відкритті

тілои і душею. А найкраще

-

ється,

оліМпійців>>. І це справді так. Бо хто з нас не мріє бути фізично дужим і

розвинутим,

Я радий, що

традиція щорічних зустрічей на спортивних майданчиках продовжу_

чу­

що­

фізкульту_

маєте

нагоду

тися

з

роботі,

рухова

поспІлкува.

товаришами

обмінятися

no

досві­

актцвність. І участь у якомога більшій кількос-

дом, здружитися, вІдпо­ чити. і, звичайно, одер_ жати добрий заряд снаги

ті

і бадьорості.

спортивних

Таких.

змагань.

приміром,

яке

... Лине

минулої суботи відбулося на місЬf<ОМу стадіонІ <<Спартак>>. Цього дня на робітничу спартакіаду Київського "Правління

лод!'!

облкомун_ зібралися . по­

з більІІІості області.

ме­

гімну

УРСР. Переможець . МИ­ нулорічної спартакщди легкоатле'І'ка з Фастова Світлана Шаловалова

над 300 nрихилбііІіlіів активного проведенн.і!:.,...fво­ звілл.я команд

хвилююча

·Державного

__

під~імає ІІРЩJ<?J?

на

флагштоку

змагань.

~\· · .словами вітання до nрщ:утнlх

звертаєт~ся

го-

лова

ту

мlськспорткомLте_

О.

Г.

розповідає

хорошої

про

Він

створення

матеріа л ь н О­

технічної нять

Чигирин.

бази

для

броварчан

за.

фізкуль­

турою 1 сnортом, для їх фізичного і спортивного

вдQСконалення. І, .як при­ ємний факт цієІ турботи. троє

жителів

міста

-

гандболістка Олена Не­ машиало, легкоатлети Ві­ талій Попович та Олек. сандр Апайчев nредстав­ лятимуть Країну Рад на XXIV Олімпійських itpax у Сеулі. , Ще раз нага­ давши

Істину

про те.

що

олімпійський рік не лише ДЛЯ ОЛіМПіЙЦіВ, 0. Г. ЧИ-

ГИрИН

закликав

жаючих

усіх

взяти

традиційному

ба­

участь

у

легкоатле_

тичному пробігу <<Кільце пам'яті». його буде про_

Зрозуміло,

що

в

ша­

хах, як, власне, й у будь-якому іншому виді спорту, фініш легким не буває. На діаграмах два шахові етюди. які склав майстер спорту з шахо­ вої композиції Михайло Зінар (Одеська область). Завдання у них: білі по­

чинають вильне

1

виграють. Пра­

вирішення

одного

етюда дає шість очок. За

НАШ ШАХОВИЙ КЛУБ

nомічені хиби у завдан­ нях цього туру (дуаль, nобlчне рішення, нероз­ в' язуваність та неможли" .вlсть позиції) нараховуються додатковІ бали. Вказувати слід лише ос­ - новний варіант.

да

:Рішення кожного етю­ подавайте на окремій

тирі, за шаховими і шаш.

новими

дошками.

Крім

цього, чоловіки ·nеревіри­ ли свою тренованість і

міць м'язів також у зма­

ганнях

rир

і

з

виштовхуваJПІ.я

перетягування

ка­

Кількість

видів

спорту

мені

пов4Цо­

дозволяє

Мене

добра

змагань.

ната.

не

комунальників.

радує

організація

в цьому велика

заслуга міських спортив_ них організацій, .які по.

мити деякі подробиці змагань, nерипетії Іх ле. ре61гу. Та цього, мабуть, не варто і робити. Бо, як

дбали про те, щоб була святковою і

говориться.

ному

побачити... було що.

краще

А І

раз

nобачити певен, що

вона всім

запам'яталася.

Перше місце в загаль_ заліку

за

видами спорту' команда

восьми

виборола

« КиХвоблВодо­ друге Фас­

ч~рів!Jі мелодії створили приємний настрій всім

каналу», тівського комбінату кому_ нальних підприємств.

присутнІм.

Наші

земляки

третє

місце.

спортивне

-

Головна

ших

Л.

змагання

змагань,

Х.

мета

-

стижу

на­

говорив

Черненко,

знайометво колективLв,

та

-

це

і здруження підняття пре_

служб і професій

Окремо

зайняли

відзначимо пе.

ремогу в Індивідуально­ му заліІку водія Бровар­ ського комбінату кому_

нальних

підnриємств

онІда міеце

адміністратора

відей

надсилання

-

виходу

зети зати

цього

(за

пелем) .

1 О-й

ремог ли

відповідні

поштовим

Не

свою

штем­

забудьте точну

вка­

адресу,

прізвище, ім'я, по батько­ ві, а також повідомити про потребу довідки для одержання

спортивного

змаганні

плав_

нагороди. ·

_ І.

ДОЦИН.

На фото: хліб-сіль гос­ тям; крокує броварська команда;

·

ню

по

перетягувак­

каката

перемагаІ[Оть

броварчаии.

Фото А. Козака.

Ле-

СОВНЧНІ ВІТАННН

відnо­ га­

в

ців). Переможцям і призе­ рам спартакlади вру.че.tю

день з дня номера

готелю

«Спорт>> Людмили Тимо. фєєвої 1 майстра цеху будинкового очищення Броварського ККП Вік. тора Косаківського (пе_

карточці або листом у двох примірниках. з · обо­ в'язковою позначкою «Шахи. Фініш» . Останній термін

Петренка (перше серед стріль~і\3).

Адміністрація, закладу щиро

.N9 24

колектив

працівників

•Калинка•

дитячого

світлотехнічного заводу

вітають

КИСІЛЬ Таісу Михайлівну з 50-річчям від ДВJІ народження. Бажають міцного здоров'я, касиаги .в улюбленій справі, J,Weйнoro щастя 1 чистого мириого неба.

ій

cl-

розряду з шахів . ЖЮРІ

КОНКУРСУ.

На фото: під час Все­ союзкого матчу-турніру: збірна комакда міського будинку піонерів та шко­ лярів; внизу за роз­ в'язанням шахових ком­ позицій.

Тресту «Броварипромжитлобуд» ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН НА РОБОТУ бухгалтер-ревізор. Оклад 190 карбованців. За довідками звертатися на адресу: м. Бро­ вари, вул. Київська, 290-а, відділ кадрів, те­ лефон 5-31-52.

Українському філіалу Всесоюзного

КОМСОМОЛУ-70

державного

ЗАRЛЮЧНИП ТУР

конструкторсько-технологічного

інституту «ВКТІбудмеханізація» НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: інженери-конструктори ( машинобудів ники),

і.

інженери-економісти.

Звертатися на адресу: м. Бровари, пром­ вузол, зупинка РМЗ, їхати автобусами N~N~

2, З, 330. Телефон відділу кадрів 5-22-14. Колектив

пює

щире

peнrreнonorrчнoro

спІвчуття

вІд.цІnення

рентгенnаборанту

ЦРл

1, -:

внсnов·

Медведчук

ВаснnІвнІ з приводу передчасної смерrІ п матерІ.

ЛІдІі

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. -.Нова.и жнзкь• -· орган Вроварс.коN гороцСІtо­ rо комитеrа КоммунІІІСІТвческой партин Украивw, rор•>дского н районного Советов наро~х депу­ тагов киевсио1!. области. (На украинском ІІвЬІие) . Редантор А. ВОЛОШИНЕНКО. Гааета вЬІходит с 17 апреля 1937 rода. ДЕВ ВЬІХОА&: ВТорtRІі(, <:ееда, ІІІ[ТНКЦа, СуббОТа . Вроварська

др)'И8РВІІ

ЛДР-ЕСЛ РЕдЛХЦІІ:

256020, Киіаська область, м. БроаарІІІ, аул. Киіаська, 154. - 4-03-76; ааступнни. роАамтора, 8ІдАІпу партІАноrо жнттR, аІАnоаІдапьноrо секретаР" 4-04-61; •ІмІпу сІпьс:ькоrо rос:nодарсть - 4-23-21; •ІмІпу nромнСІІО8остІ І с:оцІапьннх питань 4-02·f2; 8ІМІІІУ nнс:тІа І масонІ роботи 4-0"-81; коресnондента мІсцоІоrо радtом0011оннJt - 5-13-f1. Тu. .омм:

1)8А8МТора

КІJtвсаиаrо об•асно.rо упраап1иня у справах Вкда8НИЦТ'ІІ, по.~tІrраф~І І КНІІНСНІІ80І Щеса друкарні: Кінівська область, м. Бровари, вуn. Киrвс:ька. 154.

'I'Opr18111.

ІНАСКС Друк

дРукований

15.565

81285.

офсетний.

Обсяг

аркуш.

Тираж

примІрникІв.

Замовпення

4973.

#140 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you