Page 1

ПРОJJетарl всІх краін, єднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОІ

raвeTa '.ХОА.'"

8 17

І

к,іт••

n.

Повернення тов.

РАД

НАРОДНИХ

ПАР Т

КОМУНІСТИЧНО' ДЕПУТАТІВ

І. &peIНHEBa в Мосиву

серпня в Москву з Алма-Ати пове.рнувся Гене­ ральний секретар ЦК КПРС, Голова Президії Вер­ ховної' Ради СРСР тов. Л. І. Брежнєв. Він брав участь у торжествах з нагоди БО-річчя Казахської РСР і Комуністичної партії Казахстану.

31

УКР А

11

Політбюро ЦК КПРС, секретарі

Н Н,

ф Ціна 2 КОП.

Сьогодні в номері:

На аеродромі тов. Л. І. Брежнєва зустрічали члени Політбюро ЦК КПРС, кандидати в члеНІ!

Початок нового

навчаJlЬНОГО року

в mколах району • Заclвмо ввву перmокласввм зерном • Серпнева нара­ да вчителІв району • З піснею до ЖЮf­

ЦК КПРС, інші

товариші.

,

ОБЛАСТІ

КИ,ВСЬКО}

МІ 140 (5071) ф Вівторок, 2 вересня 1980 року

року ф

1937

КОМІТЕТУ

МІСЬКОГО

рдяонно,

варІв.

(ТАРС).

у школах розпочався новuй навчальнuй рі/(,

Дороrою в краіну

знань

ФОТОРЕПОРТАЖ

Як на ВeJlике свято ЙШЛИ суботньоro

дВJI до

мІсько!

середньої mколи .N9 5 учнІ, їхні батькн, В'lВтелl, гостl mефи з швноремонтиог() заводу. Повсю,ци . радіснІ по­ смlmки, квІтн, в усІх пlдиесевнй иастрlЙ. З початком новог.о навчального року учнІв прнвІтали директор шкодн л. о. Прудка, Інструктор мІськкому партії В. п. Ребров, ветеран народної освlтн Б. І. Бубннmева та Інші товарн­ шl. На фото: завІдуючий мІськвно п. п. БІлокінь вручав

Почесну грамоту вчителю mколи, мtиRИКУ. иародиої освіти УРСР І. WpJ.1Jif 1 плlдиу . роботу У школІ; дY6~ . .пеРШОКЛI\СИИЦЯ Натаща

.

ІІИМ

провІсником

вниl пенсІонеру, Вlд­ п. TahaH8O-за баrа­ десятикласник Олег Харитонова 3 mкlл,:

нового

року,

JX~t:~ОРИ.

оу

першому

роцІ

роби

господарства

щуватимуть

виро'

ознму

пшени­

цю на площІ 300 reRTaplB І озиме жито - , на 250 гектарах. Вони зобов'яза­

Перехресним способом

комсомольсько­ МОЛОДІЖНА

Почали

го року. На площІ, вІдве- у соцІалІстичне змаган'ІЯ

ку вlдчува.'10, що. до учнІв ценно та директор енспеА через якусь ~ить рlд­ мІської середньої . ШRОJJИ риментаЛЬRОГО заводу не- на школа гостннно вlдчи­ .N9 6, як І до усІєї життє- стандартного комунально·· нила свої дверІ. УчителІ

ПJJощl до

на всій

10 вересня цьо- водІ першою

денІ' під цІ нультури,

ви- пІд девізом

включилася

«XXVI

з'їз­

сКладального цеху,

весь посІвний ' ,матерІал Першим вивІв сlЯJIЬНИЙ доведено до високої якосХлІбороби проведуть агрегат досвідчений меха­ тІ. нІзатор Минола Андрlйо­ сlвбу перехресним спасо· внч .висоцы\й.. За кlлы\a бом. У добре заправлений .

Зразки самовідданої і <зи­ сокоякІсної працІ ТУТ за­ раз показують молодІ ЧlJе­ ни партії Натернна Нано­ ненко, Валентина Борис­

ці

вирощуватимуть комплексІ

вони

650

ЗАВ-20.

грунт ляже

аовl І\УЛЬТУРИ на зелений

насІння

ДJJЯ

громадсько!

ху­

доби на ПJJОЩІ 100 гента­ рІв. ЩоденнІ норми виро­ БІТку механізатор вико­

RYє

на '

110-115

озимої

nшеннцl

«Полlська-70.. Цей сорт добре зарекомендував себе в У:\іовах господарства. є. МИКАЛ,

проц.

агроном.

пІд

уро'

до

першого

класу.

СУ:\ілlнно трудяться на пІдготовцІ насІння дО сІв­ би слюсаРі по ДОГЛЯДУ З"І

спецlадьно

зерноочисними

на, якою . І\ерує Василь Іванович

Ще до

25

агрон.}м ДІдик.

серпня ' ТРУ-

дІвники засипали насІння зернових. неоБХІдне Д,1Я

сІвби озимих,

жита І

155

-

50

тонн

тонн пшениЦі.

Галина

лксJю

Нате ри­

машина~и

СтанІслав Григорович А,'­ TeMefl1l<O та Степан О.'1ек-

сІйович Шимко.

Вони ус­

пlшно виконують нІ завдання.

дOBe~P.­

В. КОВАЛЕНКО,

завІдуючий

ТОКОМ.

!cnOJJIHQ-

ва. Одена Нузьмик та l'iа­ гато їхнІх подруг по робо­ тІ, які ' при відмІнній ЯИ\JстІ роботи щоденно ВИЦО­ нують

змІннІ

Слідом

жай наступного року в радгоспі «БоБрицы\й... На ЦіЙ роботІ заЙНЯ1'::І створена лзн-

СОМОJJКИ

115-120

Добре оргаНІзовано пІд- Майже все воно доведеР.е насlния

комуністка

високоякІсне палець, НадІя ЦахлС), КОVl­

До першоrо KdRC)" tOTOBKY

керує

Нині на Тимофіївна Романенко.

гентарІв.

днІв він посІяв озимІ зер­

f<OPM

дзвони.

Здається, що иавlть структор мІськкому Ком- сповІстили усІх, що почнсонце цього чудового ран- партії УRраїни Я. А. Сте- нається навчальний рік.

їх

роби радгоспу сПухІв­ насІння до сІвби. його СЬRИЙ.. '1і наступному ро­ своєчасно ОЧИСТИJJИ на

!хна ПJJощl

:малиново

На свІтлотехнlЧНО:\іУ за­

лися посіяти

везли чимало . органічних ду НПРС 26 ударних сівбу озимнх .добрив. ВеЛИI\У увагу при- ТИЖНіВ!. комсомольськоиудьтур хлібо­ ДІJlИЛИ також підготовцІ молодІжна бригада Із

зеfniових

ЗАДЗВЕНІВ

тев ЗАДАЄ

оди­

надцятої п'ятирІчки хлібо­

норми

на

п.роцентів. за

комсомоль­

CbRO-МОЛОДIЖНОЮ стали Ііа ударну переДЗ'їздівсьну ТРУДОВУ

вахту

колективи

бригад Жанни Маl\арівни Патрикеєвої, ДІни ЮхJ.\­ мІвни Лебідь та іншІ. Y,~I вОНи одностайно вирІшили працювати так, щоб ко­ лектив пІдприємства мІг рапортувати про завер­ шення рІчної виробнич)ї програми грудня

28

1930

року.

С. ІВАНЧЕНКО.

радІсної Рад,

дІтвори

завітало

свято

Країни го обладнання А. Г. Лем- І

довгождане

першого

ДЗВОНИRа.

пlЦькиЙ.

Десятикласники

громадськІсть

доклали

чима.'10 старань, щоб

під­

теП.'10 поздоровили першо- готувати Ії до нового на­

На шкІльному майданчи- клаСНИRlв з першим дзво- вчального року. Особливо ку вишикувалося БІльше ником у їхньому життІ І дбайливо потрудилися ше800 школярІв. Серед них . вручили їм пам'ятнІ да- фи - працІвники заводів -

92

першо "'ласни"'и пп.

Во-

нестандартного

рунки. А вони подарували

но""тнальU'J

ного оБJJаднання І свІт",орадІють І особливо ни їм букети наЙRращих I\вІ· хвилюються. Адже ще Об" .. технІчного, а також Дар-

вчора були

дитячих

вихованuями тів.

садків,

а

нииl

стають школярами.

ШкІJJьне

"умачем

барв'ям

квІтІв

І

-

свято

та

першого

несуть

з учителя­

Вони ший ЛенІнський ур~,,.

Г. АНДРІЄНКО.

До вІдома депутатІв міської Ради

мелодІя

дзво­

ника. За дорученням уч­ нІв І батькІв вlдмlННИRИ навчання

разом

айстр,

Державного ГІмну Радян­ ського Союзу. ВІдкриває­ ться

Воловику.

різно-

гладІолусІв

величава

УчнІ

піонер- дзвІнкоголосим дзвоником

жоржин. І ось настає дОВ­ гождана мить. Урочисто лине

традиuіl1не ницького РБУ.

випало пер ·

шокласниці ЛюдмилІ Ли- ми зайшли у просторІ і сІй та десятикласникові Сlllтлl класи. Почався пер-

подвІр'я роз· Ігорю

квІтло

сь"их галстукІв гвоздик,

І11ТИ

"оло пошани

квіти

до

пІдніжжя пам'ятника В. І. ЛеНіну.

ДиреRТОР шноли П. В. ХоптІ й щиро вІтає при­ сутнІх 3 початком нового навчального року. УспІхІв у працІ вчителям І учням у навчаннІ побажали Ін-

Виконком міської Ради народних lIепу­ татів повідомляє, Ради народних

що ІІІ сесія

депутатів

скликання відбудеться року о

15-00

11

міської

сімнадцятоrо вересня

19Sa

годині в примішенні міськ­

виконкому (вул. Гагаріна,

15).

Виконавчий комітет.


*

2 стор.

2 верескя ІМО року

НОВЕ

н А8 Ч ИТИ

СЕРПНЕВОІ КОНФЕРЕНЦП ВЧИТЕЛІВ

13

життя

8Ч ити с Я, ЗвІряти крок по ІЛЛІЧУ. Такнй девІз школярІв мІс­ та І райоиу, JO( І всІх іхнlх ровесникІв У на­ шІй неО30Рlй Б8'1'ькІВЩйJIl. УчнІ взяJIИ активиу участь У республІканськІй операЦIІ .Кращl К8іти І.'ІЛіЧУ., за іНlцlатнвою

ТРЕБА, ЩО6 УСА СПРАВА ВИХОВАННR,

ОСВІТИ І НАВЧАННR СУЧАСНОJ МОЛОДІ

комсомопіІ

міської

ньоІ шкоJIИ

БУЛА ВИХОВАННRМ

серед­

розпо­

.N9 6

всюджеио тисячі примірленінських праць

. ників

В НІЙ

ж ити

ривно зв'язане народження І розви­ Ток радяисЬ!\Ої школи. ЛенІН~ькі ідеї про освіту і виховання стали теоре­ тичною ОСНОІюю формування новоУ .'1ЮДИНИ, людини комунІстичного Cjспl .lьства. ВеличнІ перетв о рення , що

в!дбулися в нашій країНі за ро~и Радянської влади в галузі народнеї осв і ти, можна яскраво проl .'ІЮС1'Ру­ 'вати

НОМУНІСТИЧНО'

пІд ('а мом .Книry ЛенІ­ на в кожний Дім'>. Уч­

ту,

МОРАЛІ.

ком

н І СТь

нlвсьца молодь

ленІНському

В. І. ЛЕНІН.

ЦьогорІчна серпнеВА завдання

конференцl.я

педагогічних

вів, що випливають з

невого по

(1980

гі;щlй

колекти­

рІшень черв­

р.) rtлеНУ:l-ІУ ЦІ{ І{ПРС

зустрічІ

ХХУІ

з'їзду

пар­

'І'Н . З допоВІддю в цьому питанні ви­ ступив

перший

секретар

міськкому

І{омпартlї УкраїНИ А. д. ГРJlЗЄВ. Він , зокрема, зазначив , що в до­ сягненнях району за роки п ' ятирічки є ЧЮlалий вклад

л і в. ню

освіту

учнів , ни

десятої і вчит~­ років cep ~ ;]­

Протягом . чотирьох в

в

містІ

раЙОНі

вось~1ИХ

-

4.978.

Випускни­

продовжують

чання. ЧИ~tало шкІл, наливши

2.098

одержали

класів

най­

значно удоск')­

навчальио-!!иховний

процес,

вийшли в · число передових. Це Тре­ буХІвська, Плосківська, Шевчеик:в­ ськ.а, місь к І М І, ом 2, ом 5 середНі школи , Pyn H1tHcbKa ВQсьмирlчна . . Ка­ литянська

середня

Rращою в

республІцІ

С .1УЖИ .'111.

носити

шнола

І

по

високе

визнана

праву

звання

зз­

іменІ

В.

І. ЛенІна . Однак BKpaj:i незадовІльно перебу­ довують свою роботу згІдн о 3 нови­ ми

досягненнями

педагогІчної

наую~,

зразками передового досвІду . КО.'1ек­ тиви БогданlВСЬКОІ, Велинодимерсь­ ної, Погре6ської, ПУХІВСЬКОЇ, РУС .l­ нlвської , Семипо.'Ікlвсь!{ої . м t сь};их середнІх шкІл ом 7, М-8. ЖердlfJ­ ської І РУДНЯ!:lСЬКОї восьмирІчок . Важливі за!!дання належить викl)­ нати педагогам у нОВОМУ навчально­ му році . УспІшне Іх розв'язання за­ лежить,

насамперед,

матеріа.1ЬНОЇ бази. в мІсті

Із

вІд

змІцнення

167

створених

навчальних каб!нМ'lв

найкра­

у виховнІй спраВІ сумнІ:

лактики

А. Д . Грязєв

;1" .1 \

п о винна

під­

Ш К n.lі.

ДокорІнного бує ного

ПOJXI·nшення

благоустрІЙ видно ,

що

вс!х шкІл. І

ПОТРGІз

сказа­

пед колективам,

І

шефа:l1-виробннчнинам у змІцненнІ матерlа .1ЬНОЇ бази шкІл (в першу чер­ ту Бобрицьної, Ше!lченкlВСЬКОJ, За­ (Зимської, ПухlВСької, Погребської,

мі·ських М

6,

М

7.

М

8,

Мокрець­

виховати

гр)­

зупинився 111

здорових

людей.

Нині ж уроки фІзкультури проходять ~rалоефективно, С ,lабо на .'1агоджено СК .lадання норм комплеl\СУ ГПО. По­ ря;] з піднесенням рІвня уроків ба­ гатьом школам необхІдно подбати про змІцнеиня матерlа.'1ЬНОЇ спортии­

НОЇ бази. Не обладнанІ простІш і

спортивні

Як СЛід наА­

споруди

в

Троє­

щинСЬКlй , СеМИПОлкІВСЬКIЙ, ЛІТК , !І­ ській, ПогребськІй, Пухlвсьнlй , За­ ЗИМ-СЬКlЙ, місьних ом! 3, М 6, ом 8 середнІх, МокреЦЬКlЙ, їНердlвськ'Й восьмирІчних школах . Практично в усІх школах вІдсутнІ спортивНІ ну­ точки. БІльше уваги потрІбно приді. ляти І позаурочним заняттям ф ' з­ ку.'ІЬТУРОЮ

І спортом.

ОстаннІм часом у школах мІста 1 району чимало зроблено по удоскона­ .'1енню трудового виховання. них успІхІв у ц і й справІ

Непо,а­ ДОСЯГЛТ!

l{а.'ІИтянськаl~1енІ В . І. ЛенІна, Плос­ ківська, Требухівська, І{няжицькр , мІськІ · .N'Q 2, ,N'Q 5 середнІ школи. іЗ результаті у минулому рОцІ лися пра.Цювати на селІ никІв, у цьому роцІ

-

не

на

належному

виховання

рІвнІ

учнІв

заЛиши­

238 випуск­ 302. Однак

ведеться

1- ІІІ

І

тру­

ІУ-­

УІІІ класів. НезадовІльно використ(')­ вуються навчальнІ майстернІ окре­ мих

шніл,

а

також

безВІдповІдаЛЬНІ)

здійснюється добір кадрІв учител\в працІ (РусаНівська , Погребська, І{ра­ середнІ,

Великодимерська

восьмирІчна) . СерйознІ претензІЇ у справі пІднесення профорІєнтацІйної роботи висловив доповІдач шефам­ виробничникам , мІжшкІльному нав­ чально-виробничому комБІнату . У вирІшеннІ всІх цих справ, безпе­ речно, найважливіша pO.ТJЬ вІдводить­ ся учителеві. Педа,гогічний нолеЮ"'dВ мІста і району має в своІх рядах ЧIі· мало

спраВЖНІх майстрІв-освІтян.

Се­

ред них І . О. Осадчий, Г. Я. Плюта, Л. О. Оглезнєва, Н . Г. Любимов::!, С. В. Удод , Н. М. Бlлlнська, Т . С.

:великий обсяг робіт.

Улянич , Р . П . Мороз, А. Р. Артем­ чук , П_ П_ І{удін, Е. П. І{нищ В. П_

Важливе мІсце повинно бути вІдве­ дене питанням ПІднесення ефектив­

молодІ педагоги .

.:кої,

Жерд І вської)

потрІбно

ви:конати

ності виховання, адже аналІз робоги свідчить про істотні недолІки в цій справі. Сл або використовуються мож­ ливо·стl гур!ковоІ роботи, факульта­ 'rивів, спортивних секцlй _ Не вІдпо­ в і дає сьоrОДНlшиlм вимогам дитяча технІчна творчІсть. Недостатньо залv­ чаються до проведення позакласн о ї

роботи батьки, вожаті-виробнични!(и, тромадські спортІнструктори. Ос06ли­ ву роль

у

вирІшеннІ

відіграти школярів

цих питань

полІтичне з

МаЄ

ІНформування

проведенням

єдиних

по­

ЛІтднів .

СерЙозні недолІки , як зазначалось на ПленумІ .ЦІ{ кпрс, є в органlз;}­

ціІ ідейно-виховної

дІяльностІ серед

учнІвської молодІ за мІсцем прожи ­ вання, особлю!О в лІтній перlод _ По сутІ, упущення з року в рІк залиша­

ються одними l і тими Ж , а ЖЕНи, бу­ динкоуправління, міськком

номсомо .'1 У

практично

вІд

самоусунулися

органі­

заЦії лІтнього відпочинку дІтей. Не використовуються JIлJt вихоtlНОї pofioТИ з школярами сl.'1ьсьнl клуби, бу­ ДИНІ<И

нультури .

РезуJIЬтати

Ж

вад

Нрасовська_

На

їх

досвІдІ

вчаться

Закінчуючи доповІдь , А. Д. Грязєв проаналІзував також роботу вечірнt~ шкіл, дошкІльних дитячих закладі.в, хІд пІдготовки шкІл до нового нав­ чального

року.

З новим творчим пlднесеННЯ:l1, скз­ зав, виступаючи в обговореннІ допо­ вІді , директор l{алитянськоУ шк ми імені В . І. Леніна В. Ф. Писаревно, педагоги,

учнІ

нашо!

шкали

зустрІли

новий навчальний рІк. Протягом yclX рокІв десятої п ' ятирІчки успlшн.) втІ­ люється у життя середнІй всеобуч. СІм років школа не М1ІЄ другорIЧН'I­ кІв, близько половини учнІв навча­ ються на «51> І «4'> . У 1979 рrщl школа стала учасником ВДНГ СРСР. Отже, створено СПРИЯТ.'Іивl умови для плІдної праЦІ вчителІв. У HOВOjl,~y навчальному

роцІ

працюват1rме~tl)

над виправленням недолІкІв. Нас тур­

бує те, що близько 1О процентІв уч­ нІв вчаться на «3" . Зустрічаютьс't , на жаль,

сІрІ ,

невиразнІ

уроки,

непро­

думані форми органІЗаЦІІ самостlйн(')ї

роботи школярІв. Багато зроБИти по ''Тематичному

НЮ ШКО.1И І вНУТР і Ш'іЬ G~ІУ ненню

зміц­

пробл ~ ш!х шкільного спорту. Щоб ;:jОСЯГГ:: у цІй справі успІХІВ, ПОТРіб­ но pO ,,;-.lH~ a TII фlЗНу льтуру як O;t,IH з наЙИ'Іовнlших, а не другоряднчй пре;\мет. Адже, перш за все, ШКО1Jа

силівська

відповІдно

дІтьми .

мадськ і стю.

вання

фізкультури

правопорушень

нення зв'язкІв школи з сІм'єю,

дове

готовлена база лише в Плоскlвсьн : іі середнІй. заслуговує вІдзнаки І 05ладнання майстерень по обробЦІ де­ р е м. металу в ЛІткІвськІй середній

вчинеНІ уч­

нями правопорушення. ДоповІдач де­ тально зупинився на питаннях проф:­

ше об .lа·д'наНі у ШНО.lах М 1, М 3, М 4. У районІ практично тільки JIJi школи перейшли на каБІнетну систе­ му навчання (Налита, ТребухІв), що :зроблено з активною допомогою ш~­ фів . А дЛЯ занять з ТРУДОВОГО ВИХ ')­ І

вогни­

1акож

на

субо'l'ИИКУ.

На знІмку: наш дорогий ІЛJIiч. (Фото зроблене в ленінській кімнаті СШ ом 8). Фото М. Семниога.

учитеЛі!! шкІл міста і району обгово­ рила

з

трудилася

належить ОфОР:l1ле:l-

навча.,ьних кабlнеТ1В, зовНішньому озеле­

і

Ш S О _l!1 .

В. Ф. Писаре нко розповів про ре­ зультати чими

ту

взає~ю дlї школи з

ко.,ективами

;}

учите .l і в

селища,

баl'ьками,

ве загартування

виробни­ про

про

ШКОЛЯРІв,

робо­

труд().

запропu­

нував у недалекому майбутньому створити нз селі мlжшиільний вироб­

ничий

комБІнат.

Розумом шення

І

серцем

СПРИЙНЯЛИ

(1980

червневого

р. )

pJ-

Плену­

му ЦК І{ПРС учитеЛІ середньої ШkО­ тІ XQ 1, сказала у виступІ її завуч

Н. Д. Кобець. У новому навчально­ му роцІ У нас, освІтян, завдання особ­

.'ІИве до

донести матерІали Пленуму·

.:..-

свІдомості

нів, батькІв. зупинилася

кожного

Н.

на

Д.

педагога,

уч­

Нобець дета.'ІЬНО

нових

формах

Ідеоло­

гІчної рабо ТИ у минулому навчаЛЬНIJ­ му роцІ, участІ в ній кожного КОМ.\'­ н і ста школи, . досвІдІ виховання УЧН ~ 1сьної молоді на прикладах ЖИТТя І дІяльності В. І. Леніна. Н . Д. К ')­

бець висловила справедлИВІ претензН шефу заводобудlвному к омбінато­ ві. який протягом двох останнІх PfJків не виконує обов ' я з ків базово1'') пі;tприємства. Минули всІ стро ни спо­ рудження стаціонарного табору працІ І ВІдпочинку для стаРШОК .'lасникіll, стали

про холодними стосунки

І

в

iIt!Потребує Ht:·

таннl виховної роботи. Вlд:кладного вир і шення І питання спО· ру.!!женЮІ''В :школі:''Типових ного залу та їда.'1ьні.

СПОРТИВ­

-Про мІЦнІючІ з кожним роком зв'язни госnoдарства з школою., ре­ зультати спільної роботи педагогІв 1 виробничниКів по трудовому вихо­ ванню підростаючого покоління роз­ повІла учасникам конференції секрЕ'­ тар парткому радго<:пу «ТребуХівсь­

І<ИЙ~ Г. Я. Клепко. З хвилюванням сприйняли ги привІтання шкІльнят.

голова

юних

пІонерів ,

до-

прикладІ

нашого

мІста,

ЯІ{(~

а

в

наступнІ

-

роки

і ' семир і ч­

ну. До кінця другої п'ятирІчки в 1С- _ новному була ліквІдована неписьмеи· серед

дорослого

наСI".'!еНIН.

Значних успІхІв ' досягнуто у піС .'1I1воєнний перІод , зокре~fа протяг ' ,и остаН'Н і х п'ятирІчок. За цей час у мІстІ споруджено 5 середніх шкІл :І" 5.768 учнІвських мІсць : в десятШ п'ятирІЧЦі 2 школи, вlдкри-.-о мІжшкІльний навчально-виробничий комБІнат по професІйнІй орlєнтЩі'! учн~в старших класІв . 3 сІчня н·ин1ш· ньсго року поча .1И працювати M!~!>­

кий

Будинок

юних

натура .'ІіСТіВ .

пІонерів та Таким

станці " чином,

в

семи середнІх. восьмирІчній та' . шНо­

ЛІ-ІнтернатІ міста навчається 8.511 учнів. Для них вІдкрито · 6 позашкіЛЬ· них установ: три днтячо-юнацькl СПОРТИВНІ школи, станцІя юних на­ тура.'1lстlв І технІкІв . Будинокпіоне­ рІв, гуртки яких об'єднують понад

учнІв.

2.500 довжує

Працююча

навчання

в

молодь пр~­

трьох

вечірніх

школах.

У цеНТРІ уваги 'ОсвІтян протягом останнІх ронlв перебували питанн" дальшого

удосконалення

І

розвитку

загальної середньої _ОСВіТИ молодt піднесення якостІ І ефективноСтІ нав­ чально-виховного процесу, забезпе­ чення~;о~шлексного

мунlСтичного

пІдходу

виховання

до

ко­

учнlвсько'!

молод І . У вир і шеннІ ЦИХ завдань по­ сягнуто вІдрадних результатІв. П. Л. БІлокІнь проаналІзував розвитон H~B· чально-матерlальної бази опного 3 ш.,яхів

удоскона .'1ення

навчально - ви­

ховного

процесу.

у

вклад

цю

спразу

базових пІдприємств . Досить сказати. що лише

за

три

роки ВОНИ

видІлили

шкмам мІста БІльше ЗОО тисяч · Кар­ lSоsзиЦ1в_. У школах мІста практичн,

лІквідовано

безпричинне

uругоріЧН\і­

цтво, педиолеКТИВИШКIЛ .N'2 1, ом 2, ,N'2 5, шно .'1и-lнтернату забезпечили стопроцентну успІшність. 18 учНІВ десятих "ласІв закІнчили навчання , з золотою медаллю, 140 наГОРОДЖf­ н.о · похвальними грамотами, 43,4 про­ цента учнІв навчається на ",5. І .4 •• Педагоги мІста пІдтримали почин 1І10СНОВСЬИИХ

колег,

які

закликаЛl{

ознаменувати ХХУІ з'їзд І{ПРС даль­ шим ПО Jllпшенням роботи по наВЧfi'f­ ню І вихованню учнІв , працювати пі!І

девІзом

.І{ожного

школяра

навчltТИ

вчитися, жити І працювати по-Комуиj ..

СТИЧНОМУ.. життя,

Щоб

втІлити

освlтя.нам

лозунг в

належить

ЧlІ'Ма 1І()

зр'обити по виправленню недолІкІв у

райкому

цІвникІв освІти І

П. Я.

педаго-

на

готується до свого 350-рlччJ'l . За j))ки першої п'ятирІчки в Броварах бу­ ло введено зага.1ЬНУ nочаl'КОВУ oc~l­

профспІлки на.\,кових

прз.­

устано.

Бондар присвятив свій виступ

ролі соцІалістичного змагання у ко­ мунІстичному вихованнІ, новим фор· мам його , зокрема огляДlв-конкурс;q,

творчих звІтІв вчителІв . Остання з них найбі ,'1ЬШ сприяє пІдвищенню ідейно-теоретичного, фахового рІвнЯ

своїй роботІ, зокрема в досягнеюrl ефективностІ урокІв, позакласноїра. боти по вивченню Історії. суспІльство­ знавства.

ДоповІдач

висвІтленню як

значну

увагу при,ttIЛ!lЗ

політехнічного

складовоїчас'Т-ини

ти, яке В. І. · Ленін в'язував з

навчання

шкІльної

осві­

неро·зривно по­

продуктивною працею · УЧ­

нІв. Розвивається вона такими осіІон­

учителя , виховує у ньому громадсько­ го дІяча, пІдвищує вlДПОВlдальнісrь за результати своєї дІяльност!. Саме про це говориться І в зверненнІ мос­ КОВСМ<ИХ колег, ЯlКI за:кликали !!,ра­ ц!Онати пІд ;tевlзом: ",І{ожного шко ­

ших досягнень науки І техніки, змlц­

ляра

пра­

ненни матеРІальної бази для ТРУДОВО-­

Заступник головного лІкаря А. П. Темносагата наголосила на необх' Д­

ширення І зміцнення зв'язкІв школи з сферою матеріального виробництв·t. залучення УЧНІВ до посильної участІ в суспІльно-кориснІй працІ. Далі доповІдач зупинився на проблемах морального загартування молодІ, форми І методи якого не вІд­

навчити

цювати

вчитися,

жнти

по-комунІстичному

•.

І

урокІв фізкультури, особливо в тепзl

В

року .

обговореН'Ні

дOlIIовlДI

виступили

також секретар мІськкому комсомолу

В. М. Рогач, органІзатор позакласної і позашкІЛьної роботи школи .N'Q 6 Л. М. Полтавець. Учасники конференціІ ПРИЙНЯ.:1И

;:.-

звернення дО всІх праЦівників нар ної освІти мІста І району. Наступного дня робота серпневої конференЦії прОДОВЖУЗаJIaСя на роз­ дІльних засіданнях учите .'Іlв шкі .!!

.

мІста та району. З доповІддю

«Торжеств о

йенііі­

сьних принципІв народної осв і ти'> пе ­ ред ;уедагогами шкІл міста ву.ступив

завІдуючий мІським вlддіЛG~1 народ­ ної освіти П. П. Білокінь. З іменРМ

велю,ого

ЛенІна,

сказав

він,

нероз-

напрямками:

винладання

піднесення

природничих

і

рІвня

теХНіЧНИХ

навчальних ПJ~едметlв , постійне ОНОВ­ лення його змІсту на основІ HalhroFi-

го

ності правильного освІтлення Н'ІР­ чальних каБІнетів , полІпшення роботи шкІльних їдалень, удосконален,:'1 пори

ними

навчання

пов і дають

і

виховання

зрослим

учнів,

вимогам

роз­

сьогод­

нІшНьогО дня. Слабо використову­ ються, з о крема, мОжливості всіх нав­ чальних пред~етlв , ІндивІдуальна ро­ бота, низька ефективнІсть позаК.'1а r :­ них заходІв. Рівень знань, умІнь І навичОи 8

ФIЗИЧНі)Ї ку.1ЬТУРИ та ФізИЧНОї підгО­ товки

нового

учн і в <!

не

вІдповІдає

ПО.'10ження

про

вимоt~м

фІзичне

ви­

XOВ3H~ ' :'! учнІв загальноосвІтньої Шко ­

ли •. П . П . Бі.ll')Кlнь. проаналlзу!3авши неД О,'1IКИ

в

пІднесення

цій

спраВі.

назвав

шляхи

фізкультурно-виховної

діяльР.ост і ш s і.1. особливо ших !t.1зсаХ. наголосив на

в молод­ необхlДНI')­

стІ ПОСЕ1ЄННЯ КОНТРО.lЮ за стаНО1\! по­

чаткової військовоІ

пІдготовки,

вШ-


НОВЕ

R

ЖИТТЯ

вересня

року

1980

~

стор.

3

І ПРАЦЮВАТИ ПО-КОМУНІСТИЧНОМУ ~ьk6&(ИrаТРlО'tиt{ноrо 8ихоііанн'" y~­ нІВ, заnучеИltJlJ ДО CnОРУllженнй tnopтианих майданчикІв КОМСОМОЛЬЦіВ шкіJl'1 пl;tПриємств.

Директор шкоЛи

д. А. Ко­

Ne 2

стенко, виступаючи в обrовореннl АО­ повІДІ, зазнаЧИ.1а, щО nОРЯА, з

yCnlx1-

ми учител! дnпускають у свеНА

ті і брак. Це 81J1буsa~ть~я малоефективних

робо­

ВИ3~ЛІJ1/)К

8ИХОВНИХ

!>tомеитlв

УРОКУ, !ТОЗ8.КЛIІСИИХ захоДІв.

НИНІ

М­

ТР.lБНО ке морал!зувати, 11 творчо бу­ дуваrи урок,

а,

оtже,

І

8ихvвузаТI!.

Т.1К, наnРИ/{J13Д, учителька ф~3иl'1И Н. М. Біл!нСька впровадила у nрз!!­ тику роботу сильноrо шим, СИJ1ЬНИЙ учень

УЧНJ'I 3 слаб­ ! оцІнює слаб­

шоМ. Це дає мож.'Тивlсть

_здnБУ8'lІИ

шМляревІ знаиий саМОСТіЙНО,

.

ЗИХС­

81)11'10'

3ВЕРНЕННН

MltU~M прожи8аННJII учнІв, !'!praHI~a­ Іх внхойаИНJII; пlдияtи РІМнь роБОТи шкІ!rЬИЮ{ меtодичнlfX

ull6

npaBoBoro

об'tднань класнк" кеРIВНI:ІКII.

Торжество

ленІнських

_

Rожний друrий fm[OJ'IЯР

заЙМIІ~Ть~А

СПОРТО~. музикою. технічною ТЗОР­ ЧIСТ,~. Успішно здІйснюється 3&Г8.1Ь­ на, середня освІта. Але З!І!Д~ННЯ П~­

narorlB

neрейги cboronНI до вирішер­ З~креМі:І,_ кя БІльш СК:Іадннх питань. значно ПІднести ~iBeHЬ р~боrи по ах· tиЗІ3аnlІ

l'IaHnl~.

розумової

УЧАсників серпневої конференції 8чителіi't до всіх працІвникІв

принциnt~

наро;:(ної ОСВіТи а нашому райсщl очевидне. Це яскраво itlдТl!ерджу~ tb І T~KI цифри та факти. Із 27 СІль­ СЬКИХ шкІл б:.'JьшIСть ~ середнІ, !і J!I<их працює понад 700 уqитм~~.

дllfЛьносТI

Л/ІЯ цього СЛІд

йихu­

найефектив­

народної ОСlіtи міста і району

йИстуtIили

3В'йзки.

ня

ДОПОВідач реком~ндуваз раЙмето.~­ кабінету, дирекцІям шкІл предмеТЕІ­ ше вивчати І sпрозз;tЖУМТи ltй~в'д р6боrи майсrрlв освіти. ОсоБЛlf80rо ЗlJачеmrй н!бу'М~ ІОВІ питання трудовorо вихованмя. ВОІІ!) не повинно - обмежуватися уроками праЦІ. Добрим прикладом у ціЙ спра· вІ є ДОС81д педагогІчних колективів СахнІВсько'І шноли на ЧернащиНІ, Снвирського району кашоІ оБЛlІстl,

_Вона

-

Аітошкlна, готуючись до

навела також цlка8і

прикл&ди

пl'ц!!~дення учнІв до свІдомого осмис'

лення необхІдНОСТІ успlш~" нв!!чати­ ся, берегти шкІльне майно, вихованн,Я у Мбі д06роrи, доброзичливостІ.

Йихованки

М. N. Толочко,

учи·

тМьни обслуrовуючої праЦІ шнОЛн .N9 3, дез'ять рОкІв пІдряд звймаl6!ь призові а

11

мІсця

в

мІських

минулому рОЦІ

олІмпіадах,

команда

шка1Іи

успішно ВИСТУПИ,lа на обласних З:\I/1гаИНIІХ, зайяявши tр~і'є МІсце. Тt:и грамоти обкому КОМСОМОЛУ одержали

Валент~на Минитченко, СвІтлана Ш· 1\ОЖ, Анатолій Тонкий. А В. Мики,­ ченкО ввІйшла до складу зБІрної 0'S3Іа.сті І вистynила на р~nyБJIІкан­ ськІй ОЛІмпІадІ 3 н!вчаию.,

TPyn:JBOrO

Серед учнІв восьмих класІв вон! заА­

ЮI,lа п'яте мІсце,

а команда областІ

друге мІсце в республ1ц!. М. П. Толочко розповІла про орrаНlзацlЮ в

-

За рони десятої п'ятирІчки, вІltзна­ чив О, І. Хорліков ШЛЯХОМ заочного навчання середню

освіТУ

1~OO вирОБНИЧНИкІВ.

ОДержаЛI-І

Це

nIJ!.IIbHOCTI

результат

ПО.'llпшення всіх наЗЧа,1Ь­ ких RонсультаціЙних пунктіЗ, пОС!!­ лення зв'язку з кері1lниками І гро· мадськими органІзаціями радrОСПIВ І

птахофабрик. Але не моЖе не Хі!/!­ люваtи ставленн,Я дО цІєї важлив"У справи з боку міськкому нОМСОМО7ІУ, ~айкому профСПі.'lКИ працІв нинІ в сіЛЬ­

шк МІ тРудового н&вчання, оБJt&дКРК· :НЯ кабінету обс.луГОI!JУЮЧОЇ праЦі, форми його роботи, успІхи виttУСli­

ського

:НЙ.

ТJ1ебухlвСької середньої школи Г, А.

Вчитмька РОСIЙСЬКОУ МОВИ і 3Іlте­ ратури школи ом 1 А. Г. BolВJIК у

МеJJlo8Иченко

!Ниць На роБОТі в СфеРІ обслуrовуван­

своєму Р9боти

виступІ розкрила новІ форми словесників на уронаХ\"·wIIЯ­

хи в.ихом.иняв y'lНIB прагнення само­

стійно- поповнювати свої знання.

Про досвід проведення уронів ремими

вчитеmlМИ

серед

ок­

природи,

орrаН!зацlю І nро!!едения предметних декад, творчих звітІв педагоrlв роз­

повіла колегам директор школи Г. Ф. КраВotеико. АннеТУ8ання, енскурсіУ на

Ne 4

пІдп ри·

ємс'!'ва мІста, зустрІЧІ з людьми ріЗ­ них професій, диспути, уснІ журнали

-

ось да.туеке не повний перелІк З"і­

соБІ в,

які

використовує

в

навчальн!)­

:му процеСІ класний t<ерlвник ш~оли N2 7 О, Ф. Г8JJицька. Про спІльну .реБОту пО профОРієнтацН учнІв ШJ(О­ ли З баrьками, результати її І розпо­ вІла вона в своєму вистуПі. На конференції виступили дирек­

rосподарства.

ПотІм почалося обrоворення ДOТlO­

вІ)1і.

Голова

питаннях

місцевкому

профспІлки

зосередила

розвитку

увагу

на

соціаЛіСтичн()го

змагання в колективІ. ДІйовІшим СТ'і' ло суперництво з колективом сусІд­ ньоІ Княжицьної середИьОt шком. Більше уваги надаєМО ІндивІдуаль­

R!льюі. років старшокласники Гоroлlвсько'І середньої ошкt'Jли озоло­ профеСІЄЮ

тракториста-ма­

шиніста, сказав учитель виробии­ чйrо Н88чання М. Г. Стасюк. c·~­ робляється 7 гекl'арів кормових бу­ _рякІв, 5 гектарІв картоплІ, 14 reKtr.-

рІв зернових. Иожноrо лІта учнІ

8-

к.1асlв одержують хороше трудоье загартування в місцевому таБОРі ПР3цІ І відпочинку. Проте співроБІТНИ­ цтво школи і pilJXro~ny ще не віДПQ­ вІдає вимоrам. Зокрема, школа ІІО)­

10

требує допомоги спеЦІалІсТІв

госп~­

справах неповнолІтнІх

урокІв, плакатІв.

Інопекцlї

в

Р. П. ЛНtТI)·

пад.

у РОб()tl 'КонфереНЦІ! учасtь І виступив· п~ред заступник

гcmови

'l'!нОЖ ВЗЯВ педаrоrами

мІськзиконкому

Л. Х. ЧерllellXО. У цьому роцІ сім'ю педагогІв мІста спецІалістІВ. пе»nовнили 15 молодих На конференцІї Ім вручеио TPYltOf!i ккkжки, колеги щиро вІтали їх з ЛІ)­ ча-tком трудової дІяльностІ, подару· В8.1tи квіти. А вчительку фІзиКи шко­ ли М 2 Н. М. БІЛ!нську поздорозиJtи 3 врученИйм їй високо! наrорt>ди MMa.tri А. С. Макаренка.

З ,nоповlд./tю .Торжество леН\!Iських принцИПі!. народноУ _ освітИ. перед вчителями шкІл району висту­ пиВ завІдуючий райониим вlддlЛCl]4

народної освІти О.

1.

Хорліltоа.

Під­

готовка дО JIeH!HCbKoro ЮВlлеЮ,віД­ значення його, сказав доповІдач, в

значнІй

мІрІ

здІйсненню

сприяли

-

комплексних

успlшномv

завдань по

комуніСТИЧНОМУ вихоtlallНЮ уlt1iіІСьКОі MMoдl~ пост.1вленнх ХХV з'Уздом нз­ ш!'!ї партlY. Чимало в ЦЬ~MY напряМі

зробили нолективи Rняжицькоі. Тре· бухІВСЬКої,

Rалитянської

шкІл.

аналІз досягнень І упу­

Проте

середніх

щень свідчить, що в новому навчаль­

ному

РОЦі потріБНО Значно посилити KOHrpOJ1b 3а станом вихОвної робо·ти в шнолах і боку райВНо І дирекцІй, системою роботи класних керІвникІВ; пІДвищити відповІдальнІсть організа­ то}'>I!,

СТаР:шнх

-пІонерзожатих

діяльнІсть 1tЛУБIВ йЮСІдимо ДНІІ,

за

3&

-

Про допомогу старшої Пlонер:вожа­ тої

класним

керівникам,

вчитеЛJlМ

у

пІднесеннІ якостІ та ефеКТИВНОСТІ п-;­ заурочної роботи розповІла старша пlонеРl!Jожата Погребської середнмї школи Т. І. Наумеико. , НерlВНI!:К початкової вLйСЬКО8JЇ Підготовки Плоскlвської середньої ШкОли І. В. Чернвmии подІлився до­ свІдом орrанlзаЦії початкової вІЙськ.)­ вої пІдготовки в шкоЛі. Здобутим ус­ піхам

сприяли

зМіцнення

матерlал!'..­

нОУ бази, пІдвищення дисципліни уч­ нІв, добре органІзованІ п'ятиденні по­ льовІ заняття.

Завуч Rалитянсьно'І середньоУ шко· ли І. О. Осадчий розповіз про DоБОТ), к6лективу по

Hto

далыllмуy удосконало.F­

майстеРНОСТі

не лише

зиконати

Ілліча. Іти за чить

заповіти

-

максимально

зна­

використовувати

дового

-

кожного

значить

школяра

сформувати в

нього

ли,

вчити­

HbOro

повнІстю

вчитеЛів;

директор

КИЯЖИЦЬНОї середньої ШКО'nИ О. С. ЗаЄЦJt про ШЛЯхн полlпшения

ідейно-політичного, правового вихо­ вания школярІв у свІтлІ постанови

ЦИ НПРС по ІдеологіУ.

Учасники конфереНЦії прийняли рекомендаЦIІ серпневоІ н&ради вч){­ TeJt1B щодо пол~nшеННJII И!В'І8ЛЬНО­ -!!ИХОI!JИorо процесу у школах райок)",

За традицІєю в цей

день нолеги

вІтали з Початком самостійного тру­ дового життя М0J10ДИХ спеЦі8.trlстів, проводжали на заслужений' в!.дпОЧИ­ ноН" ветеран!в освітянської ниви, Гру­ пІ вчителІв було вручено медалІ «Ве­ теран rфаці., грамоти обласиоrо та райоmrог() вІДДlЛI'В народно!

()CBi'tH.

учнІв у

ДО

JІЯЧИСЬ на цих 13 комсо­ мольців, Яні прийшли піr.­ ля змІни, щоб провесrи

звІтно-виБОРНl Справді, вони

зб<>Рн. рІдко зби·

раються

разом,

усІєю

це·

ховою

організацІЄЮ.

Ян

З'ЯСуВалося, це лише п'я· тІ збори за звІтний пе-

.

рІод.

Тож не ВШ1ЦRовим був невдалий початок зб:>­ рів. Та й доповідь секре­ таря О. Рогач не вLдЗЛё!­ чала~я все6lчнlстю і rЛIІ· биfЮЮ аналізу. В иlй Че знайUlЛОСЯ MlcЦJII наболі лим

питанням

лодІ

заготІвельного

А це ltало б

зз'/{eltИТI!:

життя

мо­

цеху.

МОЖJIивІСf!>

КОМСОМольttlв,

удосконалення

мадськими

розвивати

в

виховання в

!Товне

взМмне

органІзаціями,

cnрияння сім'ї

радами

1 школІ.

З почуттям високо'!: громадянсько! вІдповІдальності ми закликаємо освітян міста І району внести

nOKO-

мий вклад у пІдготовку до ду RПРС.

всІх

XXVI

Baroз'їз­

ЗвернеИRJI прийнято на конфе­ ренцl! УЧИТeJIів MitTa t району.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ

.Нlби вперше зустріли­ rюдума.'lа JI, див­

з~ань,_ повсякчас

також полІпшувати педагогІчну про­ паганду, зміцнювати ЗВ'ЯЗКІ!: з гр:).

спадкоємнІсть

СЯ.,

органІзаці!

формування

довІр'я, єдинІ педагогічнІ вим"ги, а

й у'l'вер,цити

8аціна8иmи

І

вати тІснІ контактн ШКО.'lН І сІм'ї, В

трудового навчання, невпинне пlдви­ щеннJ'I н:ауково-теоретичного І мето-

колективу

основу яких пОкласти

Jllння. Для цього повинні забезпечи­ ти найповнІше використання всІх нв­ дисциплІн,

постІйно оволодІ­

сім'ї, для чого необхІдне налагоджу­

в молодІй людинІ уу трудове покли­ кання -- в цьому ми бачимо головну

вчвльних

методами

сучасними

Нам необхІдно постІйно турбувати­

найбільше потрІбнІ молодІ робочі ру­

пІдростаючого

-

вати

ся про

щепити працел~бнІСть, мІцні трудовІ

виховання

шко­

лентивах досвід рОботи Rалитянськоt середньої школи ІмеНі В, І. Леніна.

навчання,

навики, готовнІсть працювати там, де

роль

здІбностям

б

ін­

ному педаг.огічному І учнІвському ко­

кожного школяра

розвинути

якІ

учнів почуття ззаємодопомоги, нави­ ки ОРГі1кізацП І проведення рІзних колектимях форм навчальної І тру­ ДОВОї діяльностІ, Впровадити у кож.

комуНІстичне стазлення до працІ, при·

вІдкрити,

1

Наше завдання

гу

вІдповІдностІ з зимоrами СОЦlа.nьио­ економlчноrо розвитку нашото су­ спІльства_

ни,

об'Єднань,

У кожного школяра навиків громад­ ('ької дІяльності, допомагати піонер­ ській . І ном-сомольській організаці$tМ у створеннІ атмосфери загального потя­

Закликаємо :всіх вчителІв добитися

у

секцІЙ,

нахилам

учнІвського

ляра.

Сформувати

виховання

зацlям, учнівському самоврядуванню.

мум зусиль для змІцнення бази на· вчальних набінетів; створення в кож­ ному з НИХ умов для самостІйної УРО'lиоУ 1 позаурочноі роботи шко­

трудозого

до

Успішне вирІшення завдання .нож­

ДНЯ.

РI!!ня:

залучати

ного школяра навчити -вчитися, жити і працювати по-комунІстичному. в значній мірі залежить від самих шко­ лярІв, і тут велнка роль відводиться пІонер ській І комсомольській органі­

удоскона­

вихомння І профорІєнтацІї

-

відповІдали рІзнобічним

тересам. лярІв.

ефективностІ урону, факультативних занять рІзноманітних форм позаур")'і­ ної роботи по предмету, груп подов­

високого

ширше

спортивних

ленню методІв навчання, пlдзищення

женоrо

розкри­

рити в кожнІй школІ мережу ryPТKiB,

використовувати. Для цього нам на­ по

педагога,

учнІв науково-освІтні, культурні, спортивнІ І творчІ орrанізацп, ство­

наsиками, навчити школярІв дотриму­ вати режиму навчальної працІ, цІну­ вати кожну хвилину І рацІонально їх

зробити

талановитого

обов'язон кожного З нас. Ми повинні постІйно пІдвищувати авторитет шко­

Ми повинні допомоrти кожному учневІ оволодіти всіма форм!ми само­ стІйної роботи і заrальнонавчальними

багато

найважливІших завдань

ти перед ним значимІсть професlI

умІння самостІйно поповнювати свої знання, орlєнтуваТИСJl в CTpIMJ(OMY потоцІ nолlтичноІ, наукової і технІч­ но! ІнформацІї.

лежить

З

вважатимемо турботу про поповнення учительської сім'ї. кращими вихован­ цями школи. Побачити в них майбут­

--

Назчити

навчання,

Одним

кого ОС:lfислення І творчого застосу­ вання знань на практицІ, виховувати колективІстІв на основІ пІдвищення роЛІ піонерських і комсомольсьних органІзацІЙ, учнІвсьноrо самовряду­ вання. Навчити кожного школяра вчи­ тися значить викликати праrнення постІйно займатися самоосвІтою.

ся

нах!!­

вати технічну творчість наших вих<>­ ванців, ефективніше використовувати з трудовому І!ихованні учнів навчаль­ ho-меТОДflчні кабінети по профорlєнтацlї І музеї трудово'І слави, продовжу­ вати наполеrливу робоrу по зміЦнен­ ню навчально-матеріально'! бази тру­

великого

заповітами Леніна

Інтересів,

ширше застосовувати суспільно-корие­ ну І продуктивну працю учнів, розви­

засвоєння

навчально· виховний процес для фор­ мування активноУ життєвоІ позиції наших вихованцІв, добиватися глибо-

лами виробничої бригади щорІчно об­

T~P МІського будинку пІонерів О. С. працівник

навчанні

їх

Ми будемо і надалІ ЗМіЦнювати ЗВ'ЯЗКИ шкІл з базйвими піJXПРИЄМ­ СТМми, радгоспами, птахофабриками,

Ми повиннІ також докласти макси­

-

дарства, новаторlз 8ир6бницТва. ВІд­ чувається танож недостатая кІлькіСть спецІальних фільмів для проведення

МУЗJl1J8ИКО,

у

школярІв,

в рОБІтничих кадрах.

знань, аЛе й перетворення Іх. у кому· нІстичні переконання. Наше завдан­

ному змаганню.

дІвають'

8Осrей

.піВ І здІбностей, а також поrреби на­ родног() rосподарства мІста і рай~ну

працІвникІв народко'І освІти бути BI~· ни~и заповlт'ам Леніна, який вба·

ypo~y на тему .СімеЙне право~, за­

вІД3ЛЬНОСТІ за tlоручену справу. Інша

Зчителька

nMin-

МУ., учаСНI!:КИ коиф~реИІUЇ учителІ!! мІсТ& і району зв~рrаютьс" до зсlХ

прошує I6риста, досвІд я"ого, знання ltозвмяють повнІше розкрити тему.

_

кмективІ3му,

03нам~ку!!ати

дальшим

Ш~ННJIIМ роботи пр на1lчанню І вихо­ ванню учнІ!!, трудиrися під деВіММ «Rожи,ого ШКO.J'Lяра навчити 8чиrися, житн І працювати по-комунІстично-

чав

почуття

почином

3

:!І'!:!ІД ИПРС

XXVI

НlШ~ !!икt:)ристовувати виховнІ можли­ востІ уроку, ІН,:\иВідуальну І позанлаг.· ну рОботу, поСиJ'rЮвати м!mпредмеl'Ні

вує

АИЧноrо РіВНЯ урокІ!! працІ, диф~реи· цlйовану роБОту по ПРОФОРіЄнтацlІ учнІВ, побудованої на основІ глибо­ KOro вивчення психологічних осОбли-

nl,А'l'l'ИМУI6ЧИ ІнІцІативу педаrоrlч­ них кмеgти1lів мйсковських шкІЛ, "кі

І ВИБОРИ

Ообрu.u сnрава.и

.1m rовориться, з-а живе, тут багато що залеЖИ~J:i схвилюва.ти, змусил" б ви­ ві.д самих молодих вироб­ ничникІв,

ступити.

Разо,м з тим, для та.ко­ ВЧИVIИСЯ

Які ще не вІдпочивати.

НЗ­ Де­

го

підходу були пlдстаВIі. хто ниває на брак ko-штl'В, моменти прorе тут же ~тал6 зро­ вІдчувалася з.ЩІкавле· зумілим, що їх не Т'іК

Адже в окремІ нІсть

комсо'мольцlв

у

ви­

рlшеmrі проблем. Так бу­ ло при 06roвореиНl ПИТан·

-

ня про кадри.

На

жаль,

чаЛьник цеху у

'{иках.

НаприкІнці зборІв ком­

молодь цеху СОМО.'Іьцl YBary придІ­ активнІсть.

недОС1'атню ляє своєму нав'!анню. тельник

важко заробити на суб.)Т­

('.

своєму

H"l-

Г. СвlС

виступі

пrжазав. що при бажан· нІ MOJ:jma всrиrати СнРI;зь,

проявили-таІ:И

Отже,

у ні­

ступному ЗВіТНО~.!У перІОдІ

їхнє

ставлення

мадських

справ,

ДО дО

rp<'дору·

чень значн-ою мІрою зале­

жатиме вІл позицІї О. Ро­

'НflХО,$!ти час на освіТу, гач, яку nереобран~ секре­ Жваво обговорюв".'1Н тарем цeXOB~Ї оргаНізаЦі'!. учаСНІІКИ зборІв КУЛЬТУР­ Г, ВАЩУК. по-маеову РОМТУ в OP,'c:lhim-ц!І. З'йсувалося, що СВІтл()те)G{іЧНИй з~во.ІІ.

-


*

4 стор.

вересня

2

----------------~-

1980

НОВЕ

року

ЖИТТЯ

з піснею АО

Дарннцькому ремонтно-будівельному управлінню тресту «УкррадгоспрембуД:t НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: муляри, теслі-столяри, слюсарі відділу го· ловного механіка, газоелектрозварник, карбю.

жниваРІВ

НинІшнІ жнива особ· ливІ.

Негода

нювала

усклад­

раторник-електрик,

проведення

збиральних

РОБІТ.

ДИ·

рекцlя, партІйна й профспІлкова органІза­ ції радгоспу «ЖердІв­ ський'> постІйно дба­ ють

про

лежних

цІ І

створення

умов

для

Адмlи1страцIJl.

пра­

Спеціалізованій пересувній механізованій колоні .NiI 2 тресту «lеплицятехмонтаЖ:t НА ПОСТій НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: бухгалте.р - ставка 100 крб . , економіст·пре~ тензіоніст ставка 120 крб., монтаЖНИКіf сталевих і залізобетонних І<онструкцій 4-5 розрядів, слюсарі-сантехніки 4-5 розрядів. Оплата праці відрядна. Виплачується надбавка за пересувний xa~ .рактер роботи. Після одного року роботи до.; зволя€ться ставати на квартоблік.

господарства.

ЧастІ гостІ у жнива­ рІв

-

агІтатори, полІт­

Інформатори . культар· міЙцl. Ось І цими дня­ ми до нас завІтала ху ­

дожня

аГІтбригада

Жердівського

ТрІо бандурнсток .ДнІПРlІНка., лауреат

мІжнародного конкурсу,

СВІТ

-

аматорам

незвичайної в Москву -

зйомки

1'101ра

художнього

ФІльму .Васи.'lЬ та B~­

-

силина»

зараз

готуються

десять

жjноК­

пенсІонерок з села Ли­ нове , що на Сумщині . Юностуд і я <t !\10СфіЛЬ)I. заПРОСИ,1а їх не випад· ВсІ десять є

- · ков.о.

учасницями

фІчного

етногра­

вокально-та І! '

цювального

ансамбл'n ,

рична <tВеСільна,>, Ц')тепна «Мас .1янка», жарТімивІ «30ЗУ.'ІЯ" та .Сіяв милий горох> користуються незМіН ·

тецтва, присвяченого 325-рlччю возз'єднаloiня України з Росією, - .говорить завІдую· чий ПУТИВ,1ЬСЬКИМ рай-

характерн! .!ІЛЯ жиrтя наших далеких пред·

ним усп!хо~ Ансамбль

ків . Пристрасн! збира''!ки древніх пісень, ДУ_!, БИ,1ИН І об'єдналися!!

)Іає велику ПОПУЛЯJ)нІсть. ВІн часто виїздить на своєр:днt r ~-

ВІддІлом культу~и В. В_ Бутов . його учасницІ приїхали доДОМУ з ДИПЛОМОМ. П.1· м'ятни~и cYBeHlpa:lli'.

ний .колектив. ЯКИМ/(t;· рує не по роках енер-

гl йна Марфа: Орефlвна

кон-аннl звучали по ВсесоіоЗНОМУ радІ\),

фІрма

- вперше. До свого дебюту учасницІ ан-

Товстошеєва . «Середній»

звичайно ретельно. A~же ї~! належить не Л'{-

с" ухач!в. бабуt:Ь

стролІ. пІснІ у його ви·

«Мелод!я,>

ви·

М . П. Са~!охlнIЙ. Ф. П .

рІв.

го екзамену оригlиаль-

ву

Підшивайло, Iншt{М учасниuям. що ДОНО · сятьдо нас ЧУ.!Іовl ста·

- . Bcl~ нам приємно БУ:JО. КО.1И анса~lІбль повернувся з З3КЛЮЧ'

нІ костюми, схожІ ча тІ, що були «В мод.» ще в XVI столІттІ.

тутеш",х

не

випадко!3"!.

-'-

рОВИННI

ЯКИХ

пІснІ.

не

багато'

знайдеш

у

.В ефІрІ .-"- nlснр. • НаРОАнl таланти». .КтУал~на к.амера . 19.ЗО .Телефільм • ... 1 урочисто - клgнусЬ-. . . 18 _ З5

\9_00

20.00 Тележурнал <CTapT~. 20.45 • На добранІч. Аlтиl». 21.00 • Час». _ . 21 .35 ТелефІльм .Д' Артаи •• и І три мушкетери» _ 2 сеоl._ По закІнченнІ Н08ИНИ.

ПРОГРАМА ЦТ

8_00

.ЧаС>. 8.4()Гlмнастика.

Ф. Достоєвський. ':IАlот» . Фільм-вистава. По закlичен­

9.05

'-

нС

новини_

14.ЗО Новинн _ Док. фІльм

14_50

Перша

стр,

Ц!Я».

Сторінки жнття І сті письменннка М.

15.00

творчо· Остров,

ського.

ДІтям про звІрят. Кони.рт ХУАОЖНlх

тнвlв

м.

колек­

П,трозаВОАська.

16.ЗО ААреси

МОЛОАИХ .

17_ЗО Чемпіоиат СРСР S кIНIІО­ ГО спорту . Триборство. Ма­ иежна 1ЗАа. 18.20 Життя науки.

у с.lтl. До М·Т СОUlалlСТИЧН01 Рес·

рlчниul

пуБЛіКИ

В',тнам.

19.00 • В 'єтнам cьoro.ll.HI» . 19.25 ФіJlЬМ • Сезон порнаЧ4СТИХ

вlтрlв»_

· 21.00.Час».

21.35 ФI •• ЬМ-КОRuерт Петроа .

Потрібна

.АНАрIЙ

хороша

нелодjg:. .

n.35 CboroAHI У свІтІ. Док.

асіх

І

фільм

,Спорт

АЛ.

кожноrо:..

ПРОГРАМА Новини .

ут

10.00 10_15 Док. фільм .Особисто 81.11.' повlD.альииЙ» . 10.45'П·АТЬ хвилин иа POS.II.Yми:..

12.00 ТелефІльм .Д' АРТ8НЬ.И І . три мушкетери». 1 серІя. 13.25 Муз. фІльм .Мlська фан· . тазія •. 16.00 Новини. 16.10 СDібниtl Аз вІночок . . 16.40 30ан ныl •. · Симфонl. ,. І. 17.15 .ВаХТІ вр~жаю». Заrотlв, ля кормів на харкlвшииl. Муз. фІльм . .Депутати І

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 8.05 Мамина школа. 8 . З5. 9.З5 ФІзика.

кл.

6

9.05. 14.10 Школа І Т80"чlс1'Ь. ПереАача 2_ 10.05. \4.40 Франuузька М08", 10.40. 11.40 ГеографІ.. S ІЛ . 1/.10 Учням пту. ІсторІ •. 12.10 Студентам·заочникам _ Ви . ша математика . 3 курс. IЗ.25 В. Г. 5ЕлlнськиЙ. СторІн кн житт. І творчості. 15.15 Драматурrlя 0_ М . Горь­

Koro . • Мlшанн». 16.05 КІнофІльми: <3наЙомтесь. 8УЛИU.» •• ТвllІ АРУГ - авто· моБІль» .

Екран учите,llЮ_ Астро· номl.. 10 JLII. 16.50 Історі • •

16.20

18.45 СЬО1'ОАнl

житт.».

Hawa адреса

І телефони:

концерту

пеРt' ·

можцlв обласного ОГЮ1-

8 17.15

кл. до

ПОQатку

Н080Г<)

ва8·

чаJlьноrо року . БесlАа 3 мІ­ нІстром ос.lти СРСР М. О. Прокоф·е.им_

18.00

Екран

І

курс.

СТУАента·заО'lника. Виша

математнка_

19_30 .Об · єкти.». 20.00 Вечlрн. казка. 20.15 • КИ"!8 - мІсто мое» . 21_00 Кониерт. 21 .40 Телефільм .СпадкоєМцl» І серІ •. 22.45 ZiOBl.ltKOBa служб ... СЕРЕДА ,

З

ВЕРЕСН,.

ПРОГРАМА

.Час» . ГІмнастика. ФІльм .Сезон вІтрІв»;

8.00 8.40 9_05

росІйська

14.50 По

Стипл·чез.

18.0~ ВіАrукНіт"ся. сурмачl! 18.ЗО Прапороносиl тр)'довоТ сла8Н.

18.45 19.00 19.15 19.45

СьоrОАнl У С81тl . Наро.ltиі меЛОДІі. ПОА8иr. ТелефіЛьм .КрутиЙ

UОРН.'Іастих

'1-

но.иин.

ДалеlОNУ А.е·

рма_.

рот».

ПРОГРАМА

Частіше всього проводи обриваються в не· нентські ЛІНl1 І

ма .

IЗ.4О Муз. фІльм пІснею» .

РОАні

<Стартуемо

Азвіночок».

про музичнІ на·

інструменти»_

17.20 .ХХУІ з 'Ї3АУ КПРСrlAHY зустрІч». ДвІ п·.тнрlч. ки

феОАосlАської

ці

В_

в · язальни· БОРИС0801_

Н.

17.50 Романси на вІрші Р. Taro· ра.

18.00

.Кориснl

18.ЗО Хорові

украТнс.,ких

раАЯНСЬкнх композиторlв_

АктуаJlьна камера. 19.ЗО Твоя ЖИТТЕва позиulя. 20.ЗО ТелеОГЛ.А .Сlльсько1'ОСПО· тиж.ltень».

20.45 • На добранІч, 21.00 .'Сас»_

діти!_

154.

••• тт.

.Д ' Артаиьян

мушкетери».

З

серІя .

12'10 CTYAehtam-зsочникам. зика_ 3 курс . 13.25 Музика наРОА!В свІту.

ре.аlТОР

листІв

16.ЗО ' !;кран -

.. lcue8oro

t

масовоl

учЙre.іJO. .и.во

о полку .lropeliM» І росІй­ ська культура . . 8 ІЛ .. 17.00 Суспlльст.озна.СТВ(І. 10 JLII. 17.30 До початку на8"ального року у ВУЗІХ І технlКУІІІlХ. Бесіда з мІнІстром .ишоТ І сереАIU>01 спеulальноТ освІти СРСР В _ П . €ЛlOтlним . 18.00 Екран студеита-ЗІочника. ФІзика. 2 курс. 19.00 ВечІрнІ розмови. Письмеи­ ник Са8а ГО,llО8анI8ськмlІ.

19-3-82;

20.00

каз.а. читанн.».

21.00 А. Ojlerrep. 21.40 ТелефІльм 2 серІ ••

Снмфонl. ,. З. .СП&JIкммцl- .

S

не торкайтесь обірваних проводів; не наближайтесь до них на відстань ближче десяти метрів. При пошкодженні ліній радіотрасляції і абонентських радіовводів, негайно повідом­ ляйте 8 районний відділ зв'язку по телефону

19-3-05. Попереджуйте

ції. д.1Я цього необхідно: - виставити охорону небезпечного місця з числа

дорослого

населення;

обгородити місце, де лежить обірваний

-

провід, мотузкою з прив'язаними до неї сам!)­ РОБНими прапорцями.

у сім'ї, в школі і на виробництві пояснюй­ те дорослим і дітям про небезпеку під час пошкодження .радіоліній. .

районного відділу зв'язку.

noroZIY

ци'КЛону, ЯІ\ИЙ переМlщу­ ватиметЬ(:я у схіДному на­

через

територію

та БlЛОРУСН .

Книга

Ниївськl1t

мет­

облаСТІ

не сумуйте.

пlвден,

майстерня.

ний, 5 -1 О метрІв на с!· кунду . Температура 20-25 граДУСІВ.

Користуйтеся послугами майстерні.

Дирекція комбінату.

ФІ.

Редактор є.

.ап.

ре.а,тора,

81ААІ..

clAbCbIoro

19-3-18;

Н. ФЕДИН.

uapтll .. Of'O

roспоа8рства.

8tul.llll

аро ... иОо

19-4-67.

Броварська lrPyкaps1l І(иївськoro оБJПJОnіr!)ВфВИJlIВУ. М. Бровари. ВУJI. Київська. ~54. ПРVК виСО'КвlІ. Обсяr

~

~~~'~#~#~~~~~':#~'~~~~~Ir

сНова8

.И3МЬ. Iprall 8ро' ГОРОJlСК18ro комитета КОММУRИСlиqеrкоА nO~TIIH VK '

8apcKoro оа1lЯ".

"pol1r.or"

COBeTn~

КиевскоА

2

чи за·

Звертайтеся

Адреса майстерні: м. Бровари, вул. Га­ гаріна, 17, Будинок побуту, палітурна

мІнлива

вІтер

-

за допомогою у Броварський райпобут· комбінат. у майстерню по палітурних ро· ботах. Ваша l<нига знову стане новою і ще довго буде служити вам.

рІв на секунду.

передбачається

ваш друг і вчитель. Красива,

Якщо її обкладинка зносилася

бруднилася

пІвден­

5 -10

-

акуратно оформлена книга радує око.

X:llapHiCTH.

но-західний,

!

Шановні друзі!

!

Тому спостерlгатиметьсq мінлива. часом знаЧНа На більшІй ча­ стин! теритоРIУ респуБJJI· ки пройдуть К9роткочасн! дощІ, мІсцями з грозаМ1! .

У

виникнення

водів до приїзду електромонтерів радіофіка­

на УкраїНІ будутьвнзна­ чати атмосфеРнІ фронти

прямі

населення про

небезпеки і поясніть правила поведінки дітям. Бживайте заходів по охороні обірваних про­

АдміністрацІя Броварськоrо

ПОГОДА У найближчІ днІ

хмарність,

раD.l"мовлен". роботи

ВечІрня

20.15.Ко,ll0

еlАповlааЛhниА секретар. аlААI..

lopeCnOH4eRf 10стІ,

5'отанlка. 6 кл.

8.55 АБВГ дей ка. 10.00. 14. 15 Німеиька мова. 10.ЗО О. РаАМШЄВ. • ПОАОРОЖ Пtтербурrа в Москву». 11-25. 14.45 День у . ПТУ .

19-4·47;

фІльм

,.

ВІтер пІвденний І

ВеЧIРНА музична пошта. По закІнченнІ новини . ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 8.05 Шахова школа.

8.З5. 9.35

ПереАа"

Прибалтики

пораАН».

твори

19.00

дарськиА

кл .

При виявленні

-

• Бlонlка·аРХlteКТУРU. 15_ ЗО Учнтелю урОК NУlМIІИ. 1

Ірадіовводи.

обірваних проводів, які звисають або лежать на землі, виконуйте такі правила безпеки:

Басистюк».

.Д ' ApTaHЬRН трн мушкетери». 2 серlя_ 12.55 документальна KiHonporpa.

16.00 Новннн . 16.10 .СрlбниЙ 16.40 ' .РозповіАI

IЗ.55 НаУКОІО'lJОПУЛІрннА

су­

году при великому вітрі, що обумовлює мож, ливість попадання високої напруги на або­

19: ЗО Муз _ фіАЬМ .сСпI81' Ольга

УТ

10.00 ' Новнни . 10.20 .Резонанс'. 11 _20 ТелефlJlЬМ

ТЕЛ ЕФОН Н :

м. бровари,

вуn. КиТвсьиа,

пов<)­

21 .00 .Час». 21.35 Музичне ЖНТТ8 . Тмежур· . нал. По закlнчениl - сьо­ rOAHI у С81тl.

три

СХОАУ . 15.З5 ШаХО8а школа. 16.05 Фlльм-конuерт .51.11

255020,

БІБлІоте­

22.45

.Тут лІра з.учала». По

Снбlру

ЛенІнська

ка.

21.З5 ТелефІльм

цт

10.40 Фlльм,концерт кlнчен"1 14 . ЗО Новини.

18.35 Тво.

танцювального;

фікації. Запам'ятайте, що приторкатися і на.. ближатисядо проводІв СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНQ

М. ВОРОIJЕНк,о,

17_10 ЧемпІонат СРСР 3 кlнио­ . 'ro спорту. Триборство" Крос.

80кального,

ШАНОВНІ ТОВАРИШІІ

жj).:pf_о_м_у_з_б_ф_Н_и_К_.у_._л_I._ _:J.у--,.._са_м_О_д_і_я_лЬ_Н_О_Г_О_l/_Ш_С_-_____к_О_Р_._Р_-_А_Т_А_У_._.і

18.30

ВІВТОРОК. 2 ВЕРЕСНЯ

ного

хорового,

часного танцю, народних інструментів, бан, дуристів, драматичного, художнього читання, художньої агітбригади, а також любителu­ ської кіностудії, крою та шиття, машинопису. гітаристів . Початок занять ,...... з 1 вересня (в примі­ щенні РБК). Дирекція.

Бережі:rься обірваних проводів ліній радіо..

самблю готуються нац·

ше вlДШЛlфувати свою майстернІсть, але й приготувати до СУВО!><'-

n'-

в

і

Шановні товаришІ! Районний Будинок культури запрошує Бає взяти участь у роботі гуртків:

Однак зйомки в кІно

МИНУ,10ГО року КО.'1·':;;тив виступав у МОСЮ1! в Будинку КО:llПОЗИ,О-

старовинних

саме

Адмlи1СТрaц1Jl·

О. БІТРОВ, комбайнер.

вІк

чи·

ЯК св І дчать спеціа .'1Jс· ти·)tyзикознавцl, ет· награФи. :ilнгв ! сти саме в селах цієІ зОНУ..

-

мистецтвом.

на кордонІ трьох бр:!!нlх респуб,1lк, І дое! ще зустрІчаються гевІрки, звичаї, пlсаl, танцІ, побутовІ обрядІ',

Линовому у самод і я;!ь·

Адреса СПМК-2: м. Бровари, вул . Ждано~ ва, 2. Відділ кадрів.

ра­

учасниць. --'- 70 рокІв. Та в і н не став на .Нвадl Л. А. }\оше.1ев І Н .

якого

мlсцях

17_30 18.00

за

зустрІчІ

сень І танцІв .. . чаСІВ Ниївської РусІ. Народження цьо:,о самобутнього колеК1И­

репертуарІ

'мало

n .50

з

сцени

хвилини

пустила П .'Іl1тівку з їх записами. НаприкІнцІ

в

13.45 16.15

дІСНІ

в АНСАМБЛІ- ТІЛЬКИ БАБУСІ

СУЧАСНИКА До їздки

Будинку

культури. Нультармlй­ цІ виступили Із змІс­ товним концертом. Хл:­ бороби щиро вдячнІ

частий гість у трудІвникІв полІв 1 ф~рм нашого району. З хвнлюваННЯ~1 CJ1Yхалн пІСНІ у внконанні БалентнlПf ПархомеJЩО, ЮлІУ Гамової І Елеоно­ рнМарниюк хлІбороби Красиnlвкн І Рожlвкн, КuЖН1J І Требухова, Пу­ хlвкн І багатьох Інших сІл. ПІд 'Іас OAHoro 3 концерТІв І зробив цєй ЗНі­ мок наш фотокореспондент М. Семнног.

коваль.

дьонного, 14-а, відділ кадрів.

на­

вІдпочинку трудІв­

никІв

екскаваторник,

Одинаки забезпечуються ліжко· місцем • гуртожитку, сімейні по домовленості. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Бу­

RHpOaHWJ об,ll.СТВ .

8

r.зета середу,

ВИХОДИТЬ ,

818ТОРОс,

п'8ТНlllllО та

D.IlОRИОro аепутатов

поnо~ формату А•. Тираж

11.800.

1uelC 61954.

Зам.

5277.

с)'бoтr.

#140 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you