Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFІТЕСЯ!

Висока нагорода

~· ~ м

140 (4247)

П'ЯТНИЦЯ

Батьківщини

3 ВЕРЕСНЯ

1976 Ціна 2

УКАЗ

р.

ПРЕЗИДП ВЕРХОВНОІ РАДИ

коп.

CPCF

Про нагородження Героя РадJПІСЬ}(оrо Союзу

льотчика-кос~Іоиавта СРСР тов. ВОЛИНОВА Б. В.

орденом Леніна і другою медаллю «Золота Зірка» ГАЗЕТА

н

ЗАСНОВАНА В

РОЦІ

1935

За успішне здійснення триваJІого nольоту

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

науковій

<<Салют-51»

<<Союз-21 » і виявлені при

дити Героя Радянського тов. Волинова Бориса

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ,

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

станцн

Союзу

ні

льотчика-космонавта СРСР

Валентиновича орденом Леніна і дру­

подвигу

Героя

Ра;хянського

героя.

Польоним роОотам-номпленс По

220

серпня

пентнерІв

Rарrсплярі хіБсьІШЙ»

здавна С;lамяться ви­

сокюІи врожаями крохма.'Іистої. Колективи спеціально створених механізованих ланок

навчилися

вирощувати н без найменших затрат ручної праці. Боротьба за здобутки в госпо­

в роботу вк.'!ючюшся додаткові сіва.1кові агрегати на площах, відведених під посіви ІІа зерно. Не ос.1аблюючи темпів, трудять­ ся вани і нині. У господарстві

сорти бу.'!ьб були висаджені у ви­ С{)Коякісний грунт. Своєчасно

працюють

лика :увага приділялась боротьбі а бур' яна ми.

третину

шrощі. Кожного

врожаю бульб.

У полі

Насіння

озимих

вони ЩQДНЯ

попередні~ш

підрахунка,Іи

ви;~но:

урожайність картоплі тут

висока

-

rе~>тара

в

по

центнерів з

220

середньому.

Картопляне поле радгоспу ста­

новить 400 гектарів. На ньюІУ nрацюватІшуть вісі" кю1байнів. Механізатори :~апн слово зібрати вражай бу.'!ьб 10 кінтrя вrnrсня. Н. ГАЛИЦЬКА, диспетчер.

••••••••••••••••••••• ЗВЕДЕННЯ хід продажу овочів

про

державі

Д А Р И

району

Назви

за

станом

30

иа (в

серпня 1976 року процентах до плану) Продано

rосподарств

овочів

132.6

•Гоголівський>>

94.4 90,2

« Заворицький>> Імені Щорса сТребухівський» с Нрасилівський>> сРусанівський» « п:івс;:,кzіі-. сВелико~имерсьниL» сПлосківський>> сБобрИЦЬКИЙ>> сЗо-ря» сЖердіВСЬІШЙ>>

70,5 2.1,2

29,0

,rn

27,5 26,7 24,7

18,9

18,0

9,6

сКОСМОС-853>> В ПОЛЬОТІ 1 вересня 1976 року в Ра· дянському аапуск

Союзі

проведено

чергового

супутника

ПІтучиого

Землі

<<Кос·

мос-853~. На

борту

новлено

супутника

наукову

призначену

для

ив досліджень простору.

вста­

апаратуру. продовжен-

космічного

fTAPC).

трактористи

Василь

Про присвоєння звання Героя Радянського Союзу льотчикові-космонавту тов. ЖОЛОБОВУ В. М.

За успішне здійснення тривалого nольоту на ор61та.1ьній науковій станЦії <<Салют-5» і транспортному кораблі <<Союз-21 » і вияв.1ені при цьо~ІУ мужність і героїзм пр~<своїти звання Героя РаzrлнсьБоrо Союзу з врученням ордена Леніна і ме­

да.lі

<<Зmюта ЗірRа>>

Через день-два у рцгоспі за­ вершиться збирання врожаю зер­ нових, виві.'Іьниться чи~ало тех­ ніки. Тоді механізатори змажуть поставити на сівбу додаткові аг­ регати, щоб швидше впоратися і з цією роботою. І. РЯБИй, секретар

партRому

рад·

nершосортних

ніх

крьтур

року

виростили

овочівники

огірків.

реалізує~Іо

Д;1Я також

помі;~орів.

Особ.1иво хороші огірки ви­

цього

радгоспу

рощено

ща дня

пподів, зокрема огірків та

no-

~ri,\opiв.

Близько чотирьохсат

чоловіr•

виходить

щодня на

друго~ІУ

від::~ілку,

ними зайнята тут велика ппо­

«Зоря)). Тепер на полях про­ збирання

на

де керуючи:~~ М. Я. Гром. Пі.1

вциться

масове

тонн

5-6

Чудовий урожай всіх гарад­

60

-

гектарів, і кожнаго

овочівники відправ.1яють

трудящим танн

міста

сокавитих

більше

20

паживних

плантщії, щоб швидше зібра-

плодів.

втрат. Велику допюrогу подають ї~r рабітинки про~шсла-

пуста та інша городина. На всіх трьох відді.1ках нароста-

ти продукцію,

не допустити

вих підприємств з Броварів торгове.'!ьну

радгоспу сятки ті.'ІЬКИ

мережу

Добре вради.1и У нас і ка-

ють темпи її збирання. Вад-

Києва.

ночас дбаєщ пра те, щоб набір

3

авочевоі

день

овочів. За один

28

серпня бро

продУrщії

широким і різно~rанітним.

відправляються де-

тонн

тов.

Жолобову

Голова ПрезидіІ Верховної Ради СРСР М.

ПІДГОРНИП.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М.

ГЕОРГАДЗЕ.

:\1оснва, Нре:-т:ть. 1 вересня 1976 р.

YKAS ПРЕЗИДП ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР Про присвоєння звання «Льотчик-космонавт СРСР» тов. ЖОЛОБОВУ В. М.

За здШснення космічного nольоту на орбітальній науковій станції «Салют-5>> і трансnортному кораблі «Союз-21 » при­

своїти звання талію

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. ПІДГОРНИИ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ. Hne:~mь.

Москва,

1

<<Льотчик-космонавт СРСР» тов. Жолобову Ві­

Михайловичу.

вересня

·1976

р.

госпу.

ас·ортюrенту

ЛАНУ

льотчикові-космонавту

Віталію Михайловичу.

нович Пильтяй. Денні нар~ш ви­ робітку вони систематично вико­ нують на 120-130 nрацентів.

здана б.1изька 40 тонн про­ дукції, в то~ІУ чис.1і 26 тонн

ОВОЧЕВОГО

В

господарствами

УКАЗ

Петрович Салавей та Петра Іва­

окремій коморі.

аом із комбаіінеро~І Віктором Гри­

горовичРм Осначе~І

показують

ГЕОРГ АД;j~.

ПРЕЗІЦП ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

да агрегатів трактарни:~~ причеnом :~~еханізатор Пеrро :Ми­

посівних кон;~;ицій і

в

М.

Москва, Нрем.'ІЬ. 1 вересня 1976 р.

no.1e

хайлавич Юрченко. Приклад у роботі серед сівачів

ШДГОРНИИ.

СеRретар Президії Верховної Ради СРСР

-------

Дідусь. Ра-

накопують по 330-350 центнерів крох~Іалистої і вже записа.ТJи іі на свій рахунок більше 28 ти­ сяч центнерів.

ТІЛЬКИ ПЕРЕХРЕСНИМ СПОСОБО1'\\

Його без затри~ки АОСтавлJІє в

дооивається ланковий

Григорій Федорович

сіва.'!кові

доведене :~о

два комбайни. Особливо високого 1 виробітку

на .'!анах

агрегати, іх екіпажі добиваються високого виробітку. До того ж сівба ведеться ті.'ІЬКИ перехрес­ ню1 способом.

збирання /3берігається

працює

запланованої

дня

три-чотири

неоохцних

час

посіяна

кор" при шtані 400. Засіяно та­ кож 230 гектарів на зерно, що перевищує

1'\рове.тш механізований обробіток сходів, декілька раз обприскувалп зелені стеб.lа отрутохімікатами для знищення шкідників. Бе-

вже

гектарів озюшх на зе.'!ений

320

дарстві ведеться постійf!О. Кращі

І ось настав

сш оу

озюшх культур на зе.1ений корм.

«Требу-

радгоспу

радгоспу

розnоча.ш

А через кі.тrька днів nісля цього

гектара

3

~Іеханізатори

«Русанівський))

Союзу

Голова Президії ВерховноІ Ради СРСР М.

*

кораблі

1 ':'ероїзм нагоро­

тов. Волинова Б. В. спорудити бронзовий бюст на батьківщи­

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЩЕ НА ПОЧАТКУ третьої декади

на орбіТі!ЛЬJІій

транС'!Іортному

цьому мужність

гою меда.'!лю <<Золота ЗірRа>>.

На ознюленування

і

був

А. СТЕПАНОВ, агроном-овочівниR рад· госпу.

·················~····························

Х

.:11

Б-ДЕР Ж А В І

ХМЕЛЬНИЦЬКА І ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТІ ВИКОНАЛИ СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ПРОДАЖУ ЗЕРНА ДЕРЖАВІ Втілюючи в життя ріПІення XXV з'їзду партіУ, палко П1,Ц­ тримуючи почин хліборобів Кубані, який дістав схвалення Ге­ Иr;!рального

се:<tретаря

ЦК

КПРС

товариПІа

Л.

І.

орежнєва,

труд;вники сі.'!ьськоrо гасподарства ХМЕЛЬНИЦЬКО! і те;~. НО111JіЬСЬКОІ областей виростили в перПІому році десятоІ п'ятирічки добрий урожай і успіПІио виконали соціалістичні зобов'я3ання по продажу зерна державі. Колгоспи і радгоспи ХмельиицьRої області засипали в за­ сіки Батьківщини 709 тис. тони зерна (без кукурудзи). Нро­ даж хліба триває. План продажу гречки і проса буде викона­

но. Всьоrо на заrотіве.'Іьні пунRти від господарств області на· дійде бі,'ІЬПІ ЯR 800 тисяч тонн зерна. Трудівники сlльсьRого господарства Тернопільської області прода.тш державі nонад 420 тисяч тони зерна (без кукурудзИ). Таку кількість хліба в області заготовлено вперПІе. Буде вн­ Rонано план nродажу Rруп'яннх культур. Господарства областей повністю забезпечили себе насінням озимих

і

ярих

ють заходів безпечення зобов'язань леробства і

Rультур,

розширюють

посіви

озимих,

вжива­

для своєчасної і якісної оранки зябу, повного за­ худоби кормами, ведуть боротьбу за виконання по виробництву і заготівлях усіх продуктів зем­ тваринництва.

. ~·········································· •\'2. Ue V Uі"аво .1.Іt'стовно проходили Ленінські уроки у .Іtіській u;к"лt б. фото зроблене у 10-А Тема уроку <fМатеріали ХХ з Lзду КПРС та прив:таиня Леоніда І '1.1іча БрежІu;ва випускни"а,Іt Костромсь"ої області». 3ата.иувавши nодих, слухають яайбут.ч.t пшщсюткu розповtдь досвіd•tеІюго педагога Белл11 Борисівни OJJ [1\Cit'/i КО. Фuто М. Семиноrа.


Виховання

молодІ

• •• справа ВСІ ЄІ громадськостІ

-

ЗО серпня цього року в nриміщенні вано 61 вчителя. Всі вони відnовідають виконкому місьнради відбулося засідан-, своїм посадам двох нагороджено

Із співдоповіддю no цьому питанню виступив голова постійної ком!сl'і по

иl харчобпокн. сказав він. в основному підготомеиl до того, щоб забезnечити

трудящих

чалося

необхідну кількість

ня восьмої сесії місьхої Ради деnутатів (п'ятнадцятого

снликання).

На засіданні розгдянуто тані питання: 1. Організаційне. 2. Про хід виконання Р.!дділом народ-

ної освіти постанови ЦН КПРС і Ради

Міністрів

реходу молоді

СРСР <<Про

значком

·

«Відмінник

УРСР>>. шістьох

народної

освіти

нагороджено Грамо-

-

міського відділу

фізики

народної освіти. Вчи-

середньої шноли N2

до загальної середньої освіти І Н. М. Бєлінській присвоєно і дальший розвиток загально- <<Старшого вчителя•.

ного винонання Директив XXV з'їзду :КПРС і XXV з'їзду Номпартії Унраїни в галузі освіти по місту Бровари.

3. Про роботу виконкому в міжсесій·

ний nеріод. Виступаючи по nершому nитанню по-

Доповідач

відзначає

ІЗ

CEC!l'

нів. nрагнуть забезnечити максимадьна

роботу

стема навчання. Саме цьому nедколек-

звання

добру

вчителів середньої ш:коди М

1 (дирек- тив з доnомогою

тор В. А. Марунян). Другий рік шнола

ротенко вніс пропозицію звільнити від обов'язків члена вrшонному депутата

без другорічників. вчаться на <<5» і

його на іншу роботу. Сесія одноголосно обрала членом винонавчого комітету деnутата виборчого округу .J\rg 83 т. Усенка В. М., голову міської nланової комісії. Тов. Наротенко запропонував авільнити т. Хоnтія П. В. від обов'язків заві·

також вчителі середньої шноли N2 2 (директор П. Я. Бокдар). В школі приді.'rяється велика увага розвитку техніч-; ного мислення, активно nрацюють автомодельний І авіамодельний гуртки, створено 1 активно діє учнівське науковотехнічне товариство «Оріон•.

віти в зв'язку з nереходом його на інwy роботу. Сесія одноголосно затвердила завідуючим міським відділом народ-

гуртни, яними охоnлено 6226 учнів, 48 факультативів, в їх роботі беруть участь 818 дітей. Багато учнів залуче-

ної о~віти депутата т. Білоконя П. П. Вистуnаючи з доnовіддю по другому nитанню порядку денного, завідуючий міським відділом народної освіти П. П.

Білокінь відзначив, що завдяки постій-

раціональну організацію уроків. У велиній мірі цьому сnрияє кабінетна си-

шефів

робітинків

-

МІСЬКОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ної Ради деnутатів трудящих О. П. Ко- забезпечує nовну

дуючого міським відділом народної ос-

люють nроцес навчання і виховання уч-

2

рядку денного, голова винанкому місь-

А. А. Соломку в зв'язну з nереходом

no- дітей гарячим

обговорення доповідей.

тами Міністерства освіти УРСР, чотир- Вчителі середньої школи М 5,надцять Грамотами обласного відді- сказала в своєму вистуnі вчитепька лу народної освіти, а вісімнадцять Л. О. Прудка, nостійно удос:кока-

завершення пе- 1 тельці

освітньої школи» та про заходи усnіш-

народній освіті Є. Н. Федd. Потім

«n'ять». Добрих

харчуванням. Придбано інвентаря.

nocy~y.

сnецодягу. Він заnевнив, що в ниюшньому навчальному році буде значно краще організоване харчування дітей в шкалах,

звернувся

з nроханням до :ке­

рівнн:ків ш:кід, nідnриємств-шефів, авто­

трансnортників активно сnрияти вино· наняю uьoro важлююго завдання.

Вистуnаючи

в обговоренні доповіді,

директор ремонтио-механічного заводу М. П. Жебель розповів про роботу деnутатсь:кої груnи на підприємстві. яка

nостійно тримає в центрі своєї роботи

вихованн11 nідростаючого nоколінР ;:, Цього року, сказав він, середню освіту

заводу nорошкової метмурrії щоро· у вечірній ш:ко.'ІІ одержали 1_1 робітни­ усnІшність, nрацює 1 ку збі,1ьшує кі,1ьк!сть кабінетів. nодіn·І ків. 15 :кращих виробнич_ниюв ~аnрав­ 44,9 nроцента учнів І шує їх забезnеченість необхідними nри- пені на навчання в Черювецьнии бу.:~і· <<4», 60 - лише на . ладами І літературQю. Добре себе заре- вельний технікум. На заводі добре на­

nоказників домоглися І' комендували

Всього в школах міста створено

383

но до участі в роботі ндубів, товариств, політичних гуртків, а також до роботи в дитячих сnортивзих школах.

фізичний,

математичний,

хімічний кабінети та російської мови 1 літератури, української мови і літера· тури, nочаткової військової підготовки. У шнолі велина увага nриділяється ідейно-nолітичному та інтернаціональному вихованню, відкритий зал •За Ленін· сьне ставлення до nрироди•. працює

клуб інтернаціональної дружби,

nрово-

дяться -~устріч! з студентами зарубіжних нраш. Разом з цим, відзначила тов .. Прудка, в школ_! мають місце і не-

дошки .. Зокрема, збІЛьшилась :кідькість друrорІчнинів, непоодинокі факти порушення учнями громадського nорядну, допускаються й nравоnорушення. Все це

." . у виховнш роботt із шнолярами бе: зобов'язує

вчителів, дире:кцію

лагоджена

сnортивно-масова

роб?та.

Футбольна команда, лижна, теюсна секції беруть активну участь у міських спортивних змаганнях. Велика увага nриділяється. організації відnочинку молодих трудівників. Організуємо nоходи по місцях трудової І бойової слави бать:ків, туристські nоїздки, кудьтnохо­

ди в музеї, театри, :кіно, зустрічі з ве­

те,ранами ..праці, учасниками Вели~ої ВІт-чнзняноt війни. Все ~е спр~яє ПІд· вищенню nр~дуктивн~ст1 n~ац1. Завод

за минулі вІсtм мІсяЦІв. усПІшно винонав плани з усІх техюко-енономtчних показників. Маляр ПМК-В В. М. Поліщук розnОоо

школи вів npo те, як молодь здобуває серед-

ному nіклуванню партії і уряду про за- руть _активну уч~сть шкідьні та ндасю значно nоліnшити навчально-виховний ню освіту без відриву від виробництва, гальноосвітню школу за роки дев'ятої батьювські .. ко_МІтети. _Найнращ~ ефек- nроцес nідвищити успішність учнів лк колектив виконує взяті зобов'язання

. і n ятир чни

.

завершено nерехІД до загаль-

ної середньої

зросла мережа

освіти

молоді. В місті

загальноосвітніх шкіл,

підвищена заробітна nлата вчителям і

nрацівникам дошнільних закладів, знач-

но зміцніла навчально-матеріальна база

ШRіл та дошкільних установ. Гостинно :відкриди двері дві нові середні школи н а 2460 учн;всьиих , 11·сць Протяго'І де

•· "

''

·

'' · -

сятої n'ятирічки в місті буде сnоруджено ще три школи на 3920 місць. ДвІ з б~~а~:е1 gУ~.К~~~:·и~~Е::б::а~;:~:нf 0~

середній ш "иолІ·

3_

,Nro_

тивюсть Ц!Єl ДІЯЛЬНОСТІ в ШКОЛІ Ng 1, де nротягом чотирьох останніх років не-

.

Головний

має nравопорушень, а також учнів, які

стоюш б на обліку в дитячій

міліції.

..

доповІдач

станції

державний

.

лікар

санеnід-

гігієни.

nідготавин

докладно зупиняється на мододі до активної участі в комуністич-

п~т~~нях nра~ового виховання, учюв, на8 д ь nрию'!а~и пр~єопор) ше нь .. що

мали місце в школах .N2 5, Ng кає учительські коде.ктиви,

ному будівництві. Адже шно.'Іа nокли.кана за.класти міцний фундамент ІИСО·

учня~ш схильними поруше;1 ь

до

різноманітних лшш:уєт~ся, зм~ншується

·

.

заводу пор_ошк?ВОl

металургн,

тей

.

з

рІзномаютними

Однак

юльюсть д1-

захворюваннями.

медпрацівники

робітників.

них до

сів. Із

Зріс

рівень

усnішності

в

445

вчителІв в школах

:вихователів. якІ міста, в 1976-

роках підлягають атестації 314 чоловік. В нинішньому році вже атесто-

1980

з~водо-

тдноІ станцн по штучном~ осшеюнню

92,5 nроцента, зменшився від- тварин -

працюють

ц

І Ві тву шк л. н заnевнив, що

року, значно ранІше строку.

npo nосилення nравового виховання

серед учнів на сесії говорив прокурор міста Ю. П. Полтавець. Директор вечір-

всього на

няття

інше.

В

нас є

юма відпо:еідне рішення.

загартованими,

добре

депутатів трудящих

фізкультурою

фізично

розвиненими.

Доповідач заnевнив, що величнІ завдання, які нанреслив XXV з'їзд КПРС в справі виховання nідростаючого nако-

л_іння, будуть з честю виконані nедагопчними колективами шкіл міста.

молодих робІТНИКІВ, як1 не ма·

nедагоги

ють середньої освІти, до навчання,

по-

не nовинні цим задовольнятися. Вони силити відnовідальність батьків за yr, зобов'язані ще бідьше уваги приділяти nішнfсть Ух дітей, які вчаться 1 пра· оздоровленню дітей, nравильно викорис- цюють. товуючи для цього шкільнІ меблі. заПо обговореному nитанню сесія nрий· вими,

840 МІСЦЬ.

та ~ктивюше доnо!'fаrат_и шк~ш в за-

лученн

шкіл.

буд ІВ~ ого ко~~<І_бlнату та центра.'І?НОl. дое- всі 1\ІОЖШ1Бості виховувати дітей здоро-

школи, в

.. ни

3, занли.. . .. н 6.. Ш б' ,. . ... комісії K?l саютарн?І культури молодог? nокоь 1 :коли ро 1Тничо1 молод 1 ""2 1 сnрияння сім'ї і школі, батьківські ко- шн~я. ВІН вщзнач_ив, що здоров я шко- М. П. Ми~иеико звернувся з nрохан­ мітети nоліnшити виховну роботу з л!'Ір1в_ в школах. мІста з рок:у в _рік Пt?- ~~~ до кер1~ників nідnриємств. у_станов

я:ких навчається

вечірні

1"

ліпшення здоров'я підростаючого пако- буде з.аана в експлуатацІю настуnного

ління, дотримання

,

Зн~чна части~а доnовІДі nридІлена роботІ 20 дошюльни_х закладів, в яки~ виховуються 3890 дІтей. В. цьому роЦІ будуть здані в е_~сплуатащю ... дитсадни

понад 1200 молодих

д

КіJІrнаті нився в своєму вистуnі на nитаниях na- йоНІ заво.ау «Торгмаш• н_а 1200 учюв,

Завдяки постійному nіклуванню вчиоrелів, батьків 99 процентів виnускників :восьмих нласів здобувають середню освіту. До nослуг nрацюючої молоді в місті є три середні

о бу

n

1. м. Жукавич док.1 адна зуnи· шк~ла, яка зараз сnоруджується в ~а­

та

Про роботу виконкому міської Ради в

міжсесійний ле-

ріод доnовів голова виноякому О.

n.

Ко-

Про готовність закладів громадського харчування до nочатку нового на-

ротеико. СесІя одноголосно схвалила Діяльність винониому в міжсесійний

вчальноrо року на сесії доnовІв застуn-

nеріод.

ник директора комбінату громадсь:кого харчування Г. М. Лип'авка. Всі шкіль·

На боту.

цьому

сесія

закінчила

свою ра.

,........................................................................................................... ти

ІlІирі ПОДJІКИ порошковикам <Дирекція го

заводу

nрохання

nідприємства нав

:колектив

l

на

вашо­ нашого

достроково

замовлення

на

вико­

nоставку

нам металокерамічних деталей (катушок, муфт. хвостовинів) для висівних аnаратів зернових

СЗА-3,6 сівалок,

і

. як\

лляних

СЗЛ-3,6

виnускає

наш

за­

вод Із державним Знаном якос­ ті. Своєчасна nоставка метало­ керамічних деталей сnрияла до­ строновому

відвантаженню

сі·

валок хліборобам нраїни відnо­ відно до nостанови ЦН НПРС і Ради Міністрів СРСР від 6 лю­ того 1976 року». В листі також розповідаєть­ ся,

що

застосування

металоке­

рамічних виробів у висівних аnаратах зернових сівалок доз· волидо

поліпшити

якість

висі·

ву насіння, зменшити nодріб­ нення його. а також вивільни-

Польські

У чисдl nередових бригад моетопоїзда М 814 нолентив ударнинів номуніетичної nраці, який ось уже шістнадцятий рік очолює досвідчений майстер тесляр Василь Іванович Чу· r~ік. У Цій бригаді широкого розмаху набрало соЦІалістичне

змагання

за якість винануваних

робіт.

Адже

від

того, на­

скільки точно вони зроблять оnалубку для виготовлення за­ лізобетонних нонструкцій, залежить в майбутньому 1 яність rотових виробів. На фото: В. І. Чуnік (другий сnрава) разом Із членами

своєї бригади теслярами М. М. Барилом, В. Г. Толочком, В. П. Трифоновим, О. Г. Тимошенком. Фото М. Семннога.

2

стор.

Q

18

nраці

раніше

стикувания сотого труб. Цієі позначки

завершuи

кілометра досягнуто

поблизу селища Савннцt ківської області. Разом з nосланцями ньої

країни

відзначили

Q

вІд

важкоІ' ським

виготовлення

своєчасне ви· відвантаження

брат· nо­

nорошковикам Жданівського

І мета• металуро

гtйного комбінату імені В. І. Леніна. Працюючи nІд девізом <Пе· ретворнмо десяту n'ятирічку в п'ятирічку високої ефективності і якості», колектив nо­ рошковинів усnішно виконує nоставлене перед ними завдан­ ня по збільшенню випуску металокерамічних виробів для

nідприємств.

дало можливість своєчасно ви· конати nлан семи місяців no виnуску зернових сівало:к для потреб сільського господарства країни, зокрема до осінньоІ

техніку для сільського госnо· дарства. Так, останнім ча­ сом ХаркІвському і Лиnецько­ му транторним, Дніпроnетров• ському і Ростовському, Юра.

сівби». Такий лист цими днями на· діслав директор Ніровоград·

воградському <Червона зірна• та іншим заводам вони в!дван· тажили понад сто тисяч штук

ського заводу «Червона зірка• т. Нарленко на адресу колек· тиву робітників Броварського заводу nорошкової метапургії 1 його дирентора т. Большеченка.

За своєчасне виготовпеинл і

відвантаження метало:керам1чних деталей дякували бровар-

що

виготовляють

металокерамічних виробів. Колектив заводу усnішно ви· конав nлан восьми місяців з всіх техніна-економічних по· :казників. З nочатку року за• м_овннкам

Цtї nонад на

300

відnравлено

nродук·

завдання більш ніЖ

тисяч карбованців. Г. АНДРІбНКU.

КОРОВАІ ДЛЯ ПОЛЬСЬКИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ ЗА ЗАКОНАМИ БРАТЕРСТВА ~~!.5!!!!:1~ Иого сnечено з хліба, вироще­ ного

на

nолях,

по

11ких

nро­

йшла траса нового газоnроводу.

будІвни:ки в стислі строки про­ цю

лурги

нам так nотрібних деталей, що

Хар­ ПІсля укладання труб польсь:кl

дію і нолгосnники Балаклій­ ського району. Українські хлі· бораби nіднесли передовим механізаторам з ПНР коровай.

новЕ жиrrя

час

nідnриємства за готовлення та

будІвники, які спо·

строку

nід

таних деталей в ливарному цеху заводу і зменшити брак відливок. Далі в листі-подяці rовориться: «Нолектив нашого заводу висловлює щиру nодяку особи· сто вам і :колективу :вашого

руджують на Україні ділиику газопроводу «Оренбург 3а· хідний кордок СРСР•, на тнж­ деиь

рuбітникІв

вели рекультивацію земель і до

nочатку сівби nередали Ух хлІ­ боробам. За це і дякували ме­ ханізаторам бала:клІйсь:кі кол­

органи

~ольс~кі

npo

nобут,

механізатори

ВІдnовІДають

no·

на

ділом

пінлування

беруть участь в ударних су: ботииках. доnомагають нnоряд­ ковувати шляхи,

Місцеві nартійні і радянські

1978

житлові

селища,

nаrжи.

М. ЛА.І:іІНt:ЬКИИ,

госnники.

П'втиицв, З вереси•

дбають

стачання. культурне обслугову­ вання трудІвників із Польщі,

кор.

року

РАТАУ.


Господарі зеленого поля ~~~~~~~~~ .• ФОТОРЕПОРТАЖ

розташованої в Парні лочної ферми. А та~r теж юшить

сьогодні

Три

потужні

ри

безупину

тут як

представвип ;J;Ире!Щії і паршо:ІІУ

Арка;J;ІЯ

Ме-

фодійовича Войтка пєр~базувався на це кукурудзяне поле. Далекий і нелегкий шлях до-

метрів

буде.

аюнчивши

на

Літочківсьному ві;J;ділку збира-

ти нунурудзяну ~Іасу на силос, вони прибули сюди за кілька кілометрів від Рожнів, щоб

траіІJбують ~шсу.

люди

по-

машин.

І

шею солю1у,

ро:зрівнюють

;1опомагають

пере-

дні

накошували

по

;;шшини й причепи. Одна траншея на кор~Jово~ІУ ;J;ворі місткістю 1300 тонн уже закрита, друга теж маііже пов­ ністю заповнена. Поряд стоїть автокран, раз по раз підніма­ ючи в повітря залізобетонні панелі. Це робітники централь­ них механічних майстерень з Броварів монтують ще O;J;HY

тану траншею, в якій норми 400-500 тонн. Це ще й вІд силосуватимуться наземним транспорту залежить. Сьоrодспособом. ні, наприклад. на перевезенні

- Хто ж у вас добивається найвищої продуктивності праці серед косарів і водіїв? -

напав- запитуємо у Вільяма Володимасою. мировича. - Зараз подивимось у ваШофери й трактористи виру- говій, - відповідає він. люють на шлях і на всіх гаВагар Микола Яковнч Нозах мчать до силосної траншеї валь дістає книгу обліку з ре·

маси зайнято чотирнадцять транспортних одиниць, але ж відстань далена.

Виявилось, що найбільшого виробітку добиваються трактористи - номбайаери Іван Григорович Нлименко з Іваном ХаритоноВИ'Іем Довго,1ьком, Воладимир Івановиq Трохименко

ник з петром Васюном. Свої

Михайло;шче~і з~ІіЮJі норми

вони

винонують

завж;J;и

більше

процентl''

завдання

кунуру;1;:зпної

ш:'Фери

на

Значно

11 ·ревозять радгоспні

маси

Михайло

Микитови•J

Юрченко, Михайло Петрович Настенко, Василь Іванович Вороний, автомобілісти з рай·

об'єднання «Сільrосrпехніка~ Іван Павлович Шпак, Настянтин Федорович Шульга та ін.

силосування нукурудзи у радгоспі <<Літнівський>> набирає темпів. Механізований за· гін з чотирьох ко~Ібайнів працює нині на заплавних меліо· рованих землях, використовуючи сприятливу суху пого-

ду. А врожай тут чудовий по 350-400 центнерів зеленої

шина. Це шофер Микола Олексійович ЮхюІенко прпвіз У термосах обі;J;. Трактористи,

комбайнери, шофери

!Vla·

її,

nродовжити заготівлю кормів. Під'їхала вантажна автома-

маси видає кожен гектар. У силосні споруди її вже закладено 3500 тонн.

радгоспу

! районного об'єднання

Михайлович~м

Багато 110-125

далеко. СІ FІЖе з поля надііі111ЛО щlйже СТ'> тонн маси. А в по· передні

Миколою

кухою, Василь "'lRврінович Яч·

розвантажувати

юоні.1о. Дужче загурюніли Лі'JТс,ри, ко:.:баііни стали вгризатися сталсю!}!И дзвінкиІІІИ ноn,алш у щільну зелєну стіну. Повільно И важко просуваються вони вперед, бо тільки напередодні

півтора-двох зростів людини. Через тридцять-сорок метрів нузови автомобілів і трак-

каже.

авто·

до·

враз поле o;sJI;lO, з<>го-

тут проіішов великий дощ і зе~Іля ще волог;j,. Та й кунурудза буйна, стебла сягають

шкодив. -

кожf!О· 1. з

l\Іехані:за­

робітників і робітниць під керівництвом Михайла Михайловича Гайдака по;J;ають у тран-

до

по

тракто·

видно, поїхала в інше 111ісце. Після короткого пе-

ве.'іося по;J;олати ко~Ібайнерюr тарні причепи вщерть добрих п'я3тна.дцять кіло- юоються подрібненою

-

робота

гусенrtчні

сюди

мо·

тори Василь Ііорнійовl!Ч Юхи· ~Jенно та 1\ІихаІшо Федорович Сахно транторО:ІJ <<С-100>> цілу добу ущільнюють її. Юль;;а

спішнли

цтвом інженера

став.1ену

біля

Постійно впвозать 11 са:на заві;J;уюча їдальнею Лідін Данилівна Попович. Сьогодні.

репочинку

Перед самим обідом механізованнй загін під керівни-

-

радгоспу.

записами

~'У ко~Jбайну. трюпору. ~rашині. Пі;J;раховує. -Сьогодні переїзд

~~~~~~~~часу він 3абрав. До вечора ще

наже Вілья;vІ Воло;J;И· миравич Наліс, завідvючиіі гаражем. япиіі чергує

тельними

Попереду в нор~іодобувнинів

оточили «похідну ї;J;альню». П()спішають, адже зараз доро-

- нові випробування. Адже Ум ще потрібно зібрати :куr;урудзу майже на 500 гектарах.

nроектного інституту штучного волокна з Ниєва Валентина Михайлівна Боrульська швидно роздає їжу. - Сьогодні мене попросили nоnрацювати на кухю. І я охоче nогодилася, пояс11ює во-

вони подолають успішно, заготовлять худобі вдосталь сокавитого корму. На фото: внизу - агрегат Тр<Jктористів І. Г. Rлименна та І. Х. Довrодька в загінці; ліво· руч - А. М. Войтко та В. В.

rосnтехніка»

<<Сіль-

тісним

нільце~ІJ

ra кожна хвилина. Працівннця

на.

Але віриться. що

А всі інші працівнини

-

:нашого

інституту

Наліс

збирають

оглядають

nраворуч

овочі.

Гарячу їжу

в поле

рубіж

кукурудзу;

тра:-vІбування

-

курудзяної

_

цей

маси

до·

в

ку·

траншеї.

Фоторепортаж

стамяємо два рази Hf' день, -

П. ТЕПЛЮRА.

·······································································································~·· .::::::::=::=:::СІЛЬСЬRОГОСІІОДАРСЬRИИ ОГЛЯД.:::::::=:::=:::::байнами тут стягувалася та скир­

ШИРШАЄ КЛИН озимини

тува,1ася

Настала пора сівби ози~ІІІХ та nроведення інших робіт по зак.1а· данню

фундаменту

врожаю

на­

ступного року. У радгоспі «Аван­ гард,.

закінчr· 111

оранку

грунту

соло~1а,

дискувався

грунт. Потім господарями поля бу :ш орачі. Особm1во відзначився на пі:.Іготовці грунту до сівби озишrх ~1еханізатор Петро Ми­ хаіі.lОВІІЧ ·Зозуля, який за 35 ро­ ків

роботи

на

трактор!

нагрома­

див багатий досвід вrrсокопро­ дуІ\тІІВного використання техніки. На своєму «Т-74» він виконував

та підготовку техніки. Засипано насіння високих кондицій. Прак­

змінні

тика

ПрІІК:Іад, ВІІСОКОГО виробітку ДО­ бИЛИСЯ й ііrші механізатори. Д.1н підвищення ро,1ючості в

nоказала,

стання JІЮІе

що

виробництва без

дальше

зерна

розширення

зро­

немис­ озимого

120

клину.

грунт

Керуючись nорадою Генера.1ь­ ного секретаря UK КПРС това­ риша Леоніда Іл.1іча Брежнева

ва

npo

необхідність

ширення

п.1ош

значного

озrнtих

кудьтур,

ми

вирішили

році

ними гектарів на гектарів більше від плану. такій веаикій п.1ощі осін!Ію

200 На

зайняти

ро.l­

у

1040

цьому

-

сівбу буде проведено вперше. саме?

Як

Питання розширення озююго клину, швидкого і якісного про· ведення

сівби

обговорІІ.1И

на

спі.1ьному за сі.~. анні дирекції, nартійної та профспілкової орга­ нізацій радгоспу. ПрІІІ"Іняте рі· шення обгрунтоване. Адже озимі хліба використовують осінню їr весняну

ніж

ярі,

во.1огу

зав.1яки

завж.111

краще,

чо~rу

дають

більш щедрі врожаї. Головне тепер чітко І!!рrані­ sувати польовий конвейєр. СJ.<лад­ ність полягає в тому, що підго­ товка грунту і сівба озимих збіг ли ся через трива.1у дошову погоду із збиранням врожаю х.1і·

ба і заготівлею кормів. Та хлібо­ роби зробили все, щоб нсвід­ r.:ладні польові роботи вести ком­ n.1ексно. Так, у господарстві на­ сіння озимих уже готові прийня­ ти усі плоші. Бо слідом за ком-

П'ятниця,

нор"ш

виробітку

nроцентів.

вІІСС.111

-

по

фату

на

неру

~Іінеральні

два

центнери

Коіксн роuоти

його

добри­

сунерфос­

гектар і

х.1ористого

ді,1янці

110-

на

Наслідуючи

по цент­

калію.

найкраще

На

цій

трудив­

ся ~~~ханіз<:тор Іван Пилипович ХристинченІ,о. Він також значно перспІІКОІІував

щоденні

норми

ви­

ро6ітку.

І ось на добре підготов.1ені площі виііш.1и сівачі. Лягає у гру1п високоякісне насіння пше­

ниці сорту «і.1:1ічівка». Иого внеі­ вають наші досвідчені механіза­ тори Баси.% МІІІ\о,1айович Зори­ нсць, Лlихаі'І.1о Романович Любен­ ко, Лука Антонович Савчук та Іван Архиnович Ренун. А за кер­ мо~!

тракторів,

котрі

ведуть

за

со6ою сівалrш, умілі трудівники, справжні хлібороuи Василь Лог­ виІювич U1тенько, Вало:щмир Єгорович БугрІІК. два агрега­

Ui

ти

перши~ІІІ

ОЗІІ\ІИХ,

приступили

добиваються

про.~уктивності деться

праці.

перехресним

до

сівби нисокої

Сівба

ве­

способом.

Трудівники нашого радгоспу закладають міцну основу для збільшення виробництва зерна ози~шх в другому році десятої п'ятирічки. Уже посіяно 238 гек­ тарів пшениці. Розпочали сівбу

жита.

О. ЛАПИRІН,

головний агроном радгоспу.

3

вересня

1976

року

У l'ОСПОДАРСТВАХ республіки заготівпя і\ор~Іів триває масова

д.'ІЯ

громадського

мі.1ьііонів тонн грубих кор)Іів,

30

у ТЮІУ числі понад 10 мі.1ьііонів ТОНН сінажу, 1,9 Мі;lЬЙОНа ТОНН сіна, понад 1 мільйон тонн тра­ в'яного борошна. Заклцено 18,5 тисячі тонн силосної маси.

По-ударно~rу

ведуть

жнива» ініціатори ського

ФЕРМАМ-ДОСТАТОН НОРМІ В

тваринництва.

3а оперативнюш даними, на 30 серпня заготовлено близько

і робітничих селищ.

зчагання

Особлива нині

увага

тей.

Тут

Полтавської найбі.1Ьше

rінажу та інших

об.1ас-

закладено

кор"Іів. Добре

йдть справи також У ко.1госпах

над

нагро~Іадженню со.'Іоми. Ії

виявишІсJІ

49

готівлі силосу в нинішньо:~~у році в те, що зелена маса мав під­ вищену вологість. То~у, щоб одержати кор~и високої якості,

до неі треба

до;~;авати

10-15

приділяється процентів смом'яноі січки.

за нагро)Іадження максюtааьноі кі.lькості корчів трудівники Чер- вже заскиртовано нігівськоі і

зразків сінажу низької якості.

Характерною особ.'Іивістю в за-

Чюш:Jо господарств nрагнуть якюtога повніше використати додаткові резерви фуражу заготоваяють гілпячковий корм, сіно

«зепені в лісах, лісосмугах, ярах тощо.

респуб,lікан-

соціапістичного

кор"rів подають селу, за nрикпаДО)! кре:~~енчужан, трудящі міст

на площі по-

мільйонів гектарів.

ц

ього року на силос і зепенпй

кор~ відведено 4 ~!Ї.%йони гекта-

рів кукурудзи. Баизько мі.%йона

Проте в ря'і "' господарств, зо-

гектарів їі посівів ущі.1ьнено соняшником, со6ю, б оба~ш. люпи-

ківськоі, Одеської та деяких ін-

.'!о бурякової- гички, відходів аво­

кре)Іа

Вінницької,

Івано-Фран- ном. в господарствах буде чюІа-

і рцгоспах Киіnськоі, Харківсь- ших об.1астей, кор~Іодобувні чів, баштанних та інших куль­ кої, Запорізької, Сужької, Дніп­ бригади і ланки працюють ниж- тур. Часті дощі сприяють аиив­ че своіх можливостей. Так, на НО)ІУ проростанню сіяних і прп­ роnетровської, Кіровоградської об.1астей. Цього успіху досягнуто

завдяки злаго;~;женій

Вінниччині припасева 41,5 про- родних трав. Це дасть з"Іогу за­ цента сінажу і ЗО процентів сі-

роботі всіх на до зап.~анованого.

Спостері-

данок: кор~Іового конвейєра, ви- гаються й інші прикрі факти, що сокоефективно"ІУ

технІ.<·и "

за

використанню

призводять

б".'дь-яких погодних догіі

умов.

до

заготів.~і

порушення

техно-

кормів. Так, У

Миколаївській обпасті, як пока-

Значну допомогу

в

заготів.~і

ІНФОРМАЦІЮ ШУRАЄ

АВТОМАТ Автоматизовану інформацій­ но-пошукову систему << Мікро­ машина• розроблено в Тбілісі. Вона забезпечить спеціалістів даної галузІ необхідною Інфор­ мацією в галузі конструюван-

о

НОВЕ ЖИТТЯ

зала перевірка,

із

65

раніше

пошук

місяці,

то

з

довідкового

ма­

2-3

вnровадженням

нововведення необхідні вІдо­ мості можна одержати протя­ гом 10-15 хвилин. ЕОМ nашунової системи сво-

о

бі.'!Ьше

звичайного

кор-

мів з другого укосу й отави, а

також з шІощ, зайнятих під по­ вторними тим,

що

посіва~rи.

б -ІХ

Справа

старанно

дбайливо зберегти.

взятих

ня, технології, економІки й ор· ганізації виробництва. Якщо

теріалу забирав ІнодІ по

готовити

--

31орати

за

~

и

(РАТАУ).

лодlє• двома мовами: ростсь· ною 1 англійською. Ці «здіб­ ності• машини перебачається винористати

при

координуванні

робіт по науново-технічній ін­ формації в рамках міжнарод­ ної системи науковп-технічноІ Інформації країн РЕВ. (ТАРС-РАТАУ).

о

3

стор.


ФОТОКОНКУРС

Для радянської людини ЗИМОВИЙ НАРЯД

річку.

рсбництво зимового одягу. Першу партію оригіналь­

молодіжних

красивого

шубок

штучного

комбінованого

з

відnравлено

Усе це опікає

хутра,

стів-медиків,

шкірою,

мір з кольорово'! норки або

дралових

пальт

з

Двом дзеркал

рами,

курток

з

ються

комі­

піласу

міст

дераЦії

Російської

одержать

два

ІПО­

успішно

МЕДИЧНА

В

цій

госпу

посаді

цінні

кол­

nодарства

на

СУБОТА,

11.45

}2.15

К.

т.

Ь

tз Кулріна,

J(. т. 1(. Т.

\4.35 15.:21) )5.JU \b.~U

у

казки•.

Художні А

веліннttм».

к.

lrpor ра .. а

т.

Му:rьтq>ільм

Ананеі

К.

16.40

т.

та

ЧdрІdtІа

ЗhІpttct

•ІІану•ок

палнчксt».

МІіtшародюой

h.ею :

турнор

з

' ~ YLP

19.10

хо­

т.

і\.

матчу .

Адан.

К.

т.

~

ба­

3

мінrатюр

CPLI' -

h.інченні

І у;оя.аа.

JV.

Художній

10.00

арти­

llo

за-

фільм

сі аємниця

для

дітей

нарrнзанської

зем-

·25 і

Новини . Екран молодих.

сМій

першид

урок».

Всесоюзного

12.20 )J,o

нафтової

12.50

дня.

працівників

•· aJuвot

промисло-

вості. «Суботній репортаж». 'tелевистіJuа «ДІм Островсько го•.

14.00

і

І

«Як до ? » .

частина.

сnрави, Зустріч

меАьсько

-

товариш з Ч JІ !:Нами

«Життя

9.45 і

мо л одІжноа

14.40 15.10

но - інструментал ьний ансамбль "Бокораш» . «Щодt::нник соціалістичного зма­ гання».

1.5.25 « Закон і ми». 15.55 Фільм-концерт у.1юблених

\6.40 J·6.55

К.

т.

\9.00

19.30

Зірки України•. Для дrтей. • Пошта

вогника».

р і в К . Ф. Юона. К. т. Інформаційна програма • Вісті•. М. Шолохов. сТнхиіІ Дон•.

сНа

добраніч.

К.'Іасу.

справtІ

Читання.

зової

жовтенят » .

IU класу.

Лстро-

~

і

Заводу залізобетонних

;

тресту <<Броварисільбуд»

;

«Фr' ло-

13 .4 0 «Мн

ра­

НА ПОСТНІНУ

і6.05

12··:1 5 р~л~~Ііт:~~~~с~~л;~~=~і;:

На.уковий кuмуІtіJм. « 11редм·ст наукового комуніJму». (М.). Художній телсфідьм •ІІа даль·

ній

точці» .

17. 15 ЕкраІІ студента-заочника. І курс. днгліА-ська мова. Встушш лекціи. Німецька мова . «Порядок у

простому

18.20 к. т. Для дітt:Іі. ко•. (М . ). 19.05 "' т. Lt:н-Санс.

Ф ;.»н·nіано т.

(М.),

з

«Клуб

20.~JG

Рl'ЧСІНtі » .

«Приходь

'

каз-

«Концерт для оркестром•. (М.).

кінолодорожеІі».

ВШО І І) О.

!ЮГО

')

ІІ . UU К.

12.00 12.30 l;j.ЗIJ

15.10

т.

Jустр>·•

Юі!~ . .. •. . в

llЩ>лаШ(ІJа

Л . ttсп-

t

r:

хору

к. и.

~!'СІ'

.

ІМ.

Г.

Bepьuв-

муз11чна

пошта»

.

,

;0.'1 .> « На добраноч. дrти . •.

:.І.ОU К .

т .. «Вrчtрня

х л tбuробам. ;.1.30 Про_гра":'а. • 'Іас• .. (J\1.) ... -

- 2· 0U к~~p,t~:~~~~~~tr~~::rp~~~~~~~,~~ь·~·13 c

'ІЯ Ц'f

Вороши л овград

со.1д~.тська»і . 15.4~ [':лефrльм «Ьухта ·'"""а > llti.U<.~ «.L~.<ша п·~оІ~М Іt~ацІ». ~ О іЩе~тj в.'.r.а/ш~. лр.ннІНІНІ{.•lМ . наq>тсnоІ І и: он?І nрu.мІІ~ ..~оu осТІ; і 17.00 Нє~ш t сть ~- r~І :J п:н са серед ЮІtеtцьм•х .. }•uман д . . . 17.30 Інєfн')рмацttн~а прuгра~ма «~ІСТІ». 18.UU К. т. Чсмrно11ат СРСР з rрутбола: « Торпед.~. » - , «К?р~атt1». а1 19.45 К. _т. ~ОІІі!_t~-т д~ржаи .s оr~·а ~ служt=ІІОІО а, ка~смt.ІНоrо . Р д

казка. (M.J. нuшта о:Подвиrу•.

, .. ~ ... .

-

Мі-

~- 31 ·~~ІД. 14 .. ><> ~Слав~

21 .30 Художttій те JІсфільм «Совість• . 5 серія. (М . ). 23.00 К. т. «8счі;нtя муЗІічна nошта» .

10.00 •Служу

ст овсь

КО

і Сскt'шфехсрвар (Угорщн н а). 1-1.25 ~- .~· « Зуст~t'',...,. з .. п. існ~ю :>. Сnі-

Коrщ!'рт .

tІЕДІ.r!Я 0 ПРОГРАМА

р

0

іtпернаціоІІа.'1істи ».

ста-ІюбратІІми

Вечірня

20.45 к. т.

«РоJ відш1кИ

НО8ШІИ. ІІРОГІ'Л.\\Л НА

и-

22.45 ВечірІІі

ОБЛАСТЬ

· r 9.00 К. т. Коrщерт рюького. танцютелестудії вальноrо ансамU.!ІЮ « ЛtєсмаІІИ» ·

..:о..,

.-Орля» з двічі а ··.; ро є м Рад я іІ- 1 9.30 К. т. « Рух б~з нrб сз пска» . ськш·о Сою:~ у льотчиком-космо- IU.UU К. т. .:Рі :шобзрвні шссньки». навтом СРСР €ліссt::ВІtм . К о нцt·рт д~1я дітей. (М.) . К . т. «Музичний кіоск». :0..15 К. т . « Шахuпа школа» ,. (М.) .. «Сільська година» . 11.15 К. т. Лро1·рима « Jдоров ~Р>. Художній фільм «Поєдинок». !1.-l:·, }\ . т. «Наука сьL"t·одні». Сьоr'ОдІ..-і ВсесоюзниИ день . 12.15 Художній фі.'ІЬМ «Червоний гал-

лрацівttиків

нафтової

і

газової І

стук».

(1\\.) . . Зем.r:я. ВсесвІТ>,. ":у світі тварин• . _( ,' \\.) . т. « ГuрІІзонт ).', (Л r нІІНріід). 16.00 Сьогодні ВсссоюзниА. день ! Іб . UО Л. С аv'Іинс:,кий. « Барабанщиц•І» · праців~·н:ків 1tафтовпї і r~І.".НJВОЇ І «Фі.1ьм-внстава Цс нтра.1ьно1· ?, лромис ..1овості. акадсмічнGго тt::атру Рад ~шсько1 16.15 1\. т. •Театр одного актора•. Армії. (ЛІ . ). промисловості . 13.30 К. т. Концерт д л я праціsВІІКів 14.00 К. нафтової і газової промясловості ., 15.00 К.

т.

Народний

артист

CPLP

м.

Ца-

18.00

рьов читає вірші та noCMІt О. Пушкіна. М. Лермонтова, М. Некрасова, Ф. Тют•ева. С.

17.05 К. 17.30 К. 18.00

€сені на.

•Міжнародна панорама• . Му.1ьтфі л ьмн •дзерка л ьце•, сНу, nостривай!•. І-2-й внпуски. Новини.

1-2

періоди.

студента

-

2і.45 К.

1

т.

Н.

сюїта».

Пейко.

•Ммда•сhка

(М.).

..

Корот.омотр•жниіі

фільм •Станція Філr,м-концерт

КАСИР.

хр.о,кнІИ

ше .10ВО». •JІюбов

(М.). зала-

шиться».

г=:.::;.:;::~~l ~

Звертатися на адресу : : м. Бровари, вул . Металур-: і гів, 4. : : Адміністрація. :

~"""""""""""""""~

:

ПОТРІБНІ НА PUБUTY: робітники в цех ізолу;

: \ ; ~

робітники в

ний цех·

~

слюсарі 'по

~

~ ~

~

\

об- ~

ки і жінки); інженер АСУ;

\

них

)

оператори

обчиспюваль- ~

машин;

мулярі.

Завод має бази відnочн:н- ~

: ;

бу діве.1ьному поїзду 1U 2

ремонту

ладнання;

.~

Постійнодіючому

: :

шииоремонт-

контролери ВТК (чоповІ- ~

\

'"""""""""""""""~

' ку «ФеодосіЯ>> на Чорно:'dу ~ : \ морі, на Ниївському морі 1 ~ : ' в селі Пухівці на Десні. : \ t старший інженер на посаду : \ Одинаки забезпечуються \ : \ гуртожитком. Робітники , як! ~ : керівника кошторисно-дого: вірної груnи. : \ мають середню освіту і~ : Зв ер 1 а тися на адресу: : \ пропрацюють на пі::~.приєм- \ : м. Бровари, вул. Машннобу- : \ ств і 2 роки, направляються \ ~ дшна, і6. Телефон N2 19-0-26.: \ на навчання в техніку~ш ! \ : Адміністрація. : ' вшці навчальні заклади . \ ~-"-""""""""""""J ~ Звертатися на адресу: ' про~Ів узол, шиноремонтний ' НА

ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН

~ завод.

КОМБІНАТУ

І

і~

ОБСЛУГОВУВАННЯ

НАСЕЛЕННЯ

~ НА llUCTIИHY l'UI:IOT~ ПОТРІБНІ:

r

теслярі, столяри, слюсарІ, сантехніки, манікюрші.

Для

роботи

у

селах рай ону

ПОТРІБНІ :

З в ертатися Бровари,

на вул.

146.

Телефон

19-5-71 .

MN'2

~

Адміністрація.

'

Броварському комбінату і

f:: : : :

.......................... ..

громадського харчування і терміново потрібні: кухонні робітники, кухонні роботи у

робітннкп шкільних

(для їдаль­

:нях).

швейники, перукар! ШИ· роБого профілю, фотографи.

~І. на

відділ кадрів.

''~~~~,~~~~~~~-~~'

ІІUБУТОВОГО

заоqника .

19.05 • J Іюбите .1ям ба.1ету•. 1!1.30 «Київська панорама •. 20.30 К. т. Ве•rірня казка. Мул"тфільм • Вінні Пух•. ( М. ). 20.45 «Бі.1я театральної афішІ> . (М.).

і8.і5 к. т. •Пое3ія>.

Швеції .

Екран

.курс. Ви ша математика. «Вступ. Напрям ..ені відрізки та дії Н'д ними. Векторний простір та •екторн•.

т. т.

18.35 К. т. «nісня-76•. 19.00 К. т. •Клуб кіноподорожеА•. \ 22.0U 20.00 к. т. Міжнародний турнір ' хо- І кею: збірна СРСР збірна 22.20

діти!•.

«JI юдина.

·r.

15.25 1\.

РОБОТУ

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН : '

УТ

ІІРОМІІС.асвості.

_

виробів

новиш1.

-

Редактор Є. ФЕДЯИ.

~нн"""""""""""""•

ІІ<'РІUД.

6сссuю :н10го

закінченні

11 . 30 ';/~;:'ц'с.рт молодІІх. 12 І0 Т д· , .t rос•л.rв~ст::~пtн~. ІМ

номїі» . «Нагромадження і спо~ жнваІІНЯ nри соціадізмі». 13.45

сЗеле­

Художній телефільм •Втікач•. К . т. • Палітра•. Виставка тво·

між11ародво~

мар;у.

ПРОІ ' РЛМЛ

І

«lІредмст і м~:тод ІН;JІітичІtої еко-

сторінках

Монтаж вистави Ростовськогона - Дону росіАського драматичного театру ім . М. Горького.

20.45

і

~

JU.:>U Учшrм (,\\ ,),

~~-~;я і і

опер• .

•Золоті ноrо

\7.35 \8.20

• По

Ло

«Тихий І

10.10 Кінофільм . (М.). 11.15 Студентам ,. зиочникам.

брннtдн

ком з шахти ім. газети сСоциа­ .'ІИtтическиИ Донбасе~. К. т. Телеуніверситет здоров'я, «Чи знаt::те ви гриби?». Виступає ЗаІ<арпатський вокаль·

діо.

(М ; ).

вистdВІІ

ІtОМіЯ.

бр..:rакuмсо­

rірннкtв, оч<мюнаної деJІеrатом ХХ V з'їзду Klli'L А. Асют•ен­

{4.30

ІО.:Н.І )/tJHЯM

~I.UO «Польова

лянки» .

11 .05 1\.2()

«Час•.

Дон• .

19.30

УТ

•Час•.

ІІродовжсння

23.10 к. т. •ТаІІці ІІародів світу•. Ви- . 10.00 Художній телефільм «ХатиІІи на1 конує В. Коржuвіt . дії» · Jli'OI'I'AMA НА ОГ.JJАСТЬ іІ.ОО 1\. т . Сьоr· о д ні Всесоюз rш:І дсш) nрацісників нафтової і ra9

новини.

ПРОГРАМА

Програма

21.:30 JІродоuження

слів

стільців». ІІроr·рама •Час• . К. т. 1\urщерт народного

ста

•13

т.

ХОКf'ЙІІОІ'О

теJІебачСІІІІя

21.00

нерюд.

tоа-де-де

І · елете•тр

Програма

В. Городній (завод пластмас).

т. Концерт Великог о снмфо­ нічноrо оркестру Центрального

ЗОІрt : а

дету «Корсар» . К. т. lІfн.~м ~ра документального телtфільму (,/,дими над Чікаго» із ЦhК Л У «АМt'Р~ІКЗ СІМДССЯ1" НХ».

20.00 21.0() 21 .3U

хокеИноп>

К.

дорога до знань.

22.40 К.

ЧССР . 1-~ періоди. (ЛІонреа " ь) . Новини. \~ . і5 К . т. ІІродовження міжнародно­ •·о

(ТАРС).

адрес. (РАТАУ).

ГО

\8.00 \9.00

сто

затрати

купку нових систем зброї Д.'ІJІ Бундесверу,

споrадів К. 'tу­

•Здоров'и•. 1 ираіК 4;LJIOp f.ІІОСО». т. «Uчt:иидне ненмовірне».

К.

замов­

21 .30

народно1 о

w.учнм

«;.:sa

як на

торішні

за відповідний період майже на ~Іільярд марок. Ці кошти ПЇШ.'ІИ ГО.'ІОВНИМ ЧИНОМ На За•

читання•.

росtИсьkоІ · о

r· остях

фільм

рі з ­ Ус­

~2.UO К.

к о вського; 1(. Нсtу~о:тuвськоrо. «Ьільшс хороших товарів». К . т. Концерт .Уральськоrо дер-

13.30 •

додатково

виконуються

зроста•

року вони стан~вили 15 мільярдів !>!арок, пе­

ревищивши

впгот о ніІВ

ЦТ

«Мій Чсхuв.~~. М . І'орькоr·о, U.

XDf!Y .

1976

є:v~ства

п'яти-

•JІітературні

жавно г о

кольо­

ВЕРЕСНЯ

4

ІІІ'ОІРАМА

11.00

д е рева.

Невтримно

понад

більш

гос­

дес я ту

БОНН.

водів, меблевих підприємств нраїни. Нині фабрика по­ ставляє с во ю продукцію

соціально­

розвитку

породн

а:віа•

ють воєнні витрати ФРН. Як повідомляє міністерство Фі• нансів, за шість місяців

лення Во лз ьного і Запо­ різького автомобільних за­

Співдружність к о лгоспно­ го виробництва з м е дициною планом

вимо­

рове скло. З початку року колектнв п е редового підпри­

ІІ!шно

на

Одещині.

визначена

відповідають

::~о зав::~ання мільйон них побутових дзеркал.

його

Налініна

куаьтурного

ма­

товарний

використовуються різно­ кольорові метал е ві стрічки,

охороні

правління

i:vreнi

зразків які

ня

лікаря Червоноармійської сі:rьської лікарні В. Н. Про­ данова добавився ще один, громадський з аступник

заТ9ердило

поліпшеннІ!

внг ляд.

До звичного титулу голов­

здоров'я.

нових

і

ви­

гам сучасного інтер'єру квартир. Для їх офор:vrлен­

КОЛГОСПУ

по

26

дзеркал,

ють

СЛУЖБА

колгоспу

робництво побутових

у

у тому

ЛОНДОН. Англійська

підприємства

розробили

nорівняно а

доларів

транспортна компанія «Врі• тіж ейруейз» за перші десять тижнів експ.'Іуатації над~ВУ• кового пасажирського літака « Конкорд» на лініях з JІондо• на у Сnолучені Штати Амери• ки й у Бахрейн заsна.'Іа збиr• ків у 2,3 мільйона фунтів стерлінгів. Про це свід"ІИТЬ опублікована тут фінансова доп(}ві:~ь компанії.

кра­

вnроваджують

доларів

:о.rільяр:~а

ж перібді минулого року.

відзначаються

часом

K{)pnopa•

США у nершій nоловині цього року становили 5,6

Житомирській

Спеціалісти

останнім

25

доходи

нафтових

цій

!Ної Перщj КНИЖЄЧЮІ

виготовля-

скла

інститут,

nровідних

4,6

які

оригінальністю форми, сивим оформленням.

ловиною МіЛЬЙОНИ ВИрОбіВ фірми . На 24 моделях сто­ ~ть державний Знак якості.

голови

товий

~Іільярда

настінних <<Орбіта>>

на

вого

Фе­ з

части­

видам

при ЦЬf)•

~ry величезні nрибутки. Як Пf)• відомив Американський наф•

дзеркальнш фабриці, при­ своєно державний Знак яко­ сті. Нові вирабн з кольоро­

на

wтучно~ІУ хутрі і ватині. Протягом року торговель­ Ні органі з ації України і ба­

гатьох

більша

<<крапля»,

каракуле­

і цигейкови:vш

дукцію, одержуючи

спеЦіалі­

30

НА ВСІ СМАКИ

ко­

nесця . Не забуто й чолові­ ків . Для них почався випуск вими

роздувають ціни на свою про·

ДЗЕРКАЛА

nереплетен­

пальто

дорожнечі, найбільші амери· канські нафтові :монополії

нок та ін.

да, лань, нові моделі пальт з модної тканини шерсті

Прикрашає

ВАШІНГТОН. В умова.І триваючого у США зросТМІВІ

закладів.

на яких здобула освіту за рахунок колгоспу. Правлін­ ня допомогло збудувати і обладнати родильний буди­

На пот оці також шубки для жtнок різного віку з набивного хутра під леопар­

ням.

медичних

і польових станах, в їдальнях і дитячих закладах.

торговельним

жакардовим

барометр

мах

з

органі з аціям.

з

Економічний

Вона включає в себе кол­ госпний профілакторій, про­ цедурні кабінети , п у нкти виробничої гігієни на фер­

Львівська швейна фірма сМаяк» почала масове ви­

них

У ТВОЄМУ ЖИТТІ»

Тут створено широку

мережу

"МАЯКА"

«КНИГА

адресу: І\иївсь­

19-3-97,

Адміністрація.

~ -~~-

f ~

: :

кухарі

всіх

буфетники,

розрядів,

кондитери,

прибиральннцl :бар,

у

nивний

: муляри, : епектрик, : експедитори, : вантажники. : Звертатися . на адре~у:f ~вул. Ниївська. 148. : Адміністрація.

f

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

t ........................... ..........

,~~::~§~~е=~~:~;:~~~:~::::~~~S~н::~-~-~-н:;;:~~~~--~~~~~~~І=І=::~.,~~:=,~~:,:с=~~:~=--, ~.~~~~~":"~~"'і,~~~--~ n Спв~тов

деnутатов

ІІЗ~ТlІІ ~

трудящихся

ВЬІХОДИТ 88

·

ки~вскои

украиНСКОМ

о

б ласти

ЯЗЬІКе

БРОВАРИ '

м

sy.l

,.."І _,_,_,.....,.~~..."....,....,._..".....",.....,.......,......:--...,r~~~..,;-~

І\.НІВСЬКа.

154

дснт а

:\1?.COA()J

~11

,..,.....,....,..."..,.....,..."......",..1',...

ІНдЕкс 61964. Броварська друкарня Київського обдуnравління в

с цев о го

р о б о тІ~. І.,......".."

19- '; 1 ~ 'і' Н<Ч..:преСП О Н ..1С' 1 ІГа- 191 ti i P<UIO~IOB ] ~'НІНІ

.r

'І,_,...."..~.#"

v

I'!J1JJ1JR

_,......,.._,_,.._..,ol/r._,-_.,_,..

снр.Івах видавнІЩіВ, подіграфІІ і іШИЖКОJЮі торгів,, і,

11[)()'1~!(':УnR()С'ТІ

n ятн01ІІЮІ) rфrcvnnп jJ\1,if\

ГJ('Jcяr

ra"ГIIJ

.1-~

-<IІ!lJ'JP

,__,._,._,._,....J"'...."_,-.1"_

вуд. Кшвська, 154.

.".,.І_.,.

І_,

Зам. 5401-10.87 4.

..

#140 1976  
#140 1976  
Advertisement