Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, бДНАFІТЕСЯJ

СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

.N9 140 (4041) СУБОТА

ДЕПУТА ТІВ ТРУ ДЯЩИХ

30

28 серпня в залі засідань міськвиконкому відбуJІасп друга сесія міської Ради депутатів трудящих (п'ятнадця­ того скликання).

СЕРПНЯ

1975 Ціна

2

р.

коп.

На сесії з доповіддю <<Про хід виконання організацій­ во-господарських заходів по перетворенню міста Брова­ ри у місто високопродуктивної праці, високоі куJІЬтури і зразкового громадського порядку~ внетупив голова ви­ кощсому міської Ради депутатів трудящих О. П. ROPO-

ГАЗЕТА

TEHRO.

ЗАСНОВАНА В

Депутати взяли активну участь в обговореНВі доповіді

1935 РОЦІ

r

1 прийняли відповідне рішення.

З Інформацією про роботу відділу соціального заf'

UPrAH БРОВАРСЬІШrО MICЬROrO ROMITETY RОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УRРАІНИ

МІСЬlЮІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ RИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

~

печепня ва сесії виступила завідуюча В. С. ЯХНО. Докладний звіт про роботу сесії буде надруковано в

,

наступному номері

~

газети.

~

XXV з~ЇЗДОВІ КПРС­

За дальше поліпшення якості будівництва

ГІДНУ

* *

н, .:охп~~,:~~~~В~~~.~~~що~?,~~"' мі

U<.>.нтральннй Kn'! і та I\:-Ir:>C ро.члянув питання про хіл виконан­ ня ІІJ.JИЙнятої в травні l~Jб9 року Постанови UK КПРС і Ради МінІ· стрів СРСР «Про захо,:щ по по.1іпше:1н;о якості жнтлово-циві.1ьного бу.1;ВІ-ШЦТБJ».

У

;rатеріа.зм•ио

"ає

ський>> повним хода~ іде сlвба 21-25 гектарів nри нор~і 17.1

щжіінятіі\ nопанові ві.J..з;нчзється, що в реа.зізщії на~rіченпї з"їз.1о;r партії програ,rи соціJ.lьrшх nеретворень, піднесення

XXIV

і

nо.1іnше:ІііЯ

буде

ВЕЄ.1<'НО

в

ку.зьтурного

жит.ювrн

рівrіЯ

ЖІІТТЯ

наро.1у

у;!сШ тру.1'!ШИХ.

експ.зртсuію

:-ішт.зпві

За

озюшх культур на зерно і зе- · Не набагато відстають і тракто­ лений кор~. За кілька днів :o.te- рист Василь Олександрович

важ.знве значеюія

нинішнє

бу.11л:ки

хан:затори поЕ.1а.1и насіння У Су:ш:11:а з с:вачем Павло~ Лук'- І грунт на 136 гектарах. Вони яновичем Микалом. rx постШ­ систе~атично перевиконують ннй nоказник 21-22 гек· з:.1інн: норщ; впроб:тsу. 11:ари. А всього цей екіпаж по-

n'ятиріччя

загальною

пло:.uею

мі.1ьііо:::1 квJ.:rрзт::ІJХ ;:етріз, .56 11і.тьііонів радянських громадf!Н 0.1Єjііі-\3ТЬ і-іОБі KB3p111fH1 або П'І.ІіПШСlТ? ЖИТ~10Ві )':0.10ВИ.

(4:2

ПGперєду Б З}tаганні йде екі- ' сіг.в 80 геюарів. паж сtвалк<JБІJrо агрегату, де І Одночасно з сівбою тра:.тористо~r Петро О.1ексан;:t. .

За цеіі чаС' дсшо підвr:шн"тгсь якість житлово-шші.аьного будін­ н:штва, по.1і'ііJг:иось п.1ан:-, ва:;ня KL3)JП'p, архітектурне об.1иччя і 6.1аrоупрі:1 ~Ііс·т і сі 1. ГІо·Іітно зрос.та капітальність житест, частка rг·Jвноз3Ірного дочоС•уд) вання у зага.1ьно~ІУ обсязі державного

рович Внсоuький і сІБачем Сер- вносяться гій Іванович Дунаєвський. В:н І уже посіяв 11U rеІнарlв жита І

1 кооператІІЕrrп:о жит.1ового бу.1івющтва досягла в

БудІВс.:штво kит.в

ue.iTJB·

ЗОБ.'!'·'И),Ш

в

197~ році 45 npoч1аіні ведеться в осноІ'ІНО)!У cneuia,зi·

6y.1iF-Є.1f,fi0-)10HTJrKHIO!И

організаціЯМИ,

і

д0,)!0бу.1іВНИ>Ш

якості,

скороченню

тру.1ових

затрат

і

строків

будіа­

Дбаючи про ситу і теплу зимів;1ю для гро:vrадської худоби, тру дівники радгоспу <<Заве>·

ництва.

Поряд з цю1 UK КПРС відмітив, що в деяких республіках, краях і областях все ше не забезпечується необхідна якість жит­ лово-щІвільного Gуд1внrштва. Істотної шкоди якості завдає нерит­ мічне введення житла. Від~Ііче<Jо також, що забудова житлових р.!.йонів у багатьох містах, роСіітначих і сільських се,1ищах ведетьс;~ не ко'>Іn.1ексно. І\апіта.зьні вкладення, які виділяються на культур­

но-nобутове

будівництво.

освоюються

місце істотне відставання в

роботах

не

nовніСтю.

Зокрема,

~1а.;

Серйозну увагу цьому nитанню прид:ляє па рті1\ю!й ко:.rі· тєт госnодарства. Ще на почат-

по благоустрою нових житло­

ку сезону він затвердив заходи,

КПРС зобов'язав nзрті1'rні і радянські органи в республіках, краях і областях вж:пи дійових заходів до докорінного поліпшен­

UK

якості

спорудження

житлових

будинків

і

об'єктів

рядки

Високоnродуктивно трудятhся на силосуванні кукурудзи наші мехаюза тори. Вони вже

рицький>> nрагнуть заготовити. закінчують цю роботу. Особли­ якнайбіпьше поживних і р:зно- ; во хороших результатів добива­ :-.rанlтних кормів, добре підо· 1 ються ко:vrбайнер Сергій Івано­ тувати прищщення до CTlhЛO· 1 вич Поноl\тарьов та шофер Ана· soro утримання тварин. r· талій Оде.ксійович Любею;о,

вих районів.

ня

у

· М!Нералью добрива. Л. ТИМЧЕНКО, сількор.

ситу зимівлю

Ху добі- твnпу

ко;:б:ната,:и. llінрше nоча.ти впроИ.:Іrк;·ватнся нові ефективні мате­ rіа.зи, nрогrссrІв,;і ко:-:стр: юtі:·. ncre]_oвi мет 0 ди nраці, що сприлє nідвищенню

ЗУСТРІЧ!

а на відкритих па.рrійних зборах б-уло прийнято рішення про

культурно­

підготовку

nобутового nризначення. Будіве,зьні міністерства і відомства, вк1зується в nостанові, зоСіов'язані підвищити вюrотнвість до керів­ ників будов і nідприоrсгв за якість виконуваних робіт, створити обстановку високої вимоглнвості і нетерnимості до порушників ви­ робничо-те.\но.зогічної дисципліни, nоліпшити cnpasy підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів для житлово-цивільного

при:vrіщень

!

який транспортує зедену :v1acy з nоли по силосної траннJс:ї.

Свої денні з.авдання вони вика:. нують на 150-160 процент:в. Успішно_ спраsляються з до· J!!едени~r завдання:vr по підотов­

заго- І Ці

тв. ринницьких

року.

він

В

рахунок

вже

вим

бу ці

наахненням

за і

З

наf1f,і,1ьшим

тут

тонн.

вкл!Очилися

а

бороть­

ентузіазJ'.tом

трудяться'

дев'ятої

п'ятирі"-ІКИ

ударники

[;_а~ачкн

Балентина

бак

Раїса

Віра

Григорівна·

коную1ь

8500

швtйних

лідвище.ння продуктивност1 пра .. поліпшення якості nродукції.

заготовити 2400 тонн сінажу, І ву і до пr:;;шого вересня впора4044 - грубих кор~ів, у то:~-ту ються з yc,:vra ре:vтонтни:.ш ро­

~!іністерствам, віломствам та іншю1 організаціюr розробити заходи по да.~ьшому розвитку і тех­

п'ятирічки.

виробів~ більше як на 200 тисяч карбованuів,, Гаряче відrукнувшись на Постанову~ І-~о'\'І~'ністичної партії «Про couia.nic-' Tl!t!He змаrі1ння за rili.HY зустріч ХХ.У .. з'їзду КПРС:., його nраuі&ники 3 но ..

Анато:1ій

І. ПАВЛИШИН,

дес.ятої

випустив

т:В.1Ю ДОСТаТНЬОЇ кі,1ЬКОСТі кор-.,. ДО ЗіШИ раДГОСПНІ буд!ЕС.lЬН:І­ МіВ худобі. На~тічено, зокре:.rа, ки. Поnраuювади вони на ела­

чис.lі 421 тонну сіна, силосу -~ бота)ш.

будівництва.

при:vrіщень

Вже другиА мІсяпь КО.'Іектив пошив· ного цеху лромкомбінату райспожив· спілки трудиться за ка.тtен,.'lарем ·197S.

баrато На

О.тrександрівна

на

•акрійнпк

МатюшкЕ'вич

змінні

завдання

А.

М.

розкроюванням

секретар партr;оr.Іу радгоспу.

та ви ..

npoueНliв.

125-185 закрійник

за

4

які

Щер-

Бобнева.

Щербак,

Миколайович

інших.

фо1о:

КЕБИ

Фrдорівна

Фото

МАТЮШ­ тканини.

А.

Козака.

UK КПРС доручив відnовідним

роки,

здіііснити

залоди

по

nоліпшенню

планування

і

організації

Від

житлово-цивільного Gудівrшцтва . .·\рхітектурно-будівельнюr органі­ заціям заnропоновано повною мірою використовувати надані їм законодавством права з мстuю підвищення якості житлоІю-циві,т;,. ного будівництва.

тоrо, як

стій,1ове

Ог,зядає:vІо

~·дарно

працюють

область. у

завср­

ша.lьно~ІУ ропі п'ятиріч;;и гір­ ники прдсна Трудового Черво­ ного Прапора шахти ічені Кі­ рова кю1ііінату «Ііціїввуrіі!­ ШІ». На їх

90

тисяч

бригади

робітників

очиt:ного вибою дільнипі J\2 3 почесний шахтар СРСР кава­ .1ер ордена Трудового Че1Jвоно­ го Прапора кащ'ніст М. М. Бо­ пш. Очо.1юванпй ню1 кn.1ек­

понад

тив

видобув у цьому році по­

на.ш.1анового

над

8

-

рахунку

ТІ)НН

керівник

в~ті.1.1я, видоuутuго

;.:

почал;у

Фото n.

року.

На псрсдньооІУ п1ані

тисяч тонн надп:таново­

rо вугі.1.1я.

фото:

(Фотохроніка

Азрієля.

РАТАУ).

буле .орrанізовано

утрюrання

ху.1оби,

в

значній мірі за.зежнть її nро.1уктивність. Ue добре розу)Jіють у радгосnі «hобрицький». 1 ому napтійна організація разо~І з дирекцією зазда:tегідь проду~1а.зІ1, що потрібно зробити дая збі.~ьшення кількості кор)!Їв, своєчасного і якісного ре)юнту nриміщень. На відміну від минулих років виріщили за кожною групою (.1ан· кою) будіве.зьників, с.1юсарів та інших спеціа.зістів закріпити дватри nри'ІІіщення д.1я ремонту. Ue дало мож,швість nрискорити роботу, пі.1вищити якість її. Матеріальва заінтересованість, ,1іквідаuія знеосібки швидко принес.1и бажані результати.

(ТАРС).

Вороши:товградсьІ<а

•• • • • конкретноІ вІдповtдальностІ

Результати

нічному вдосконаленню бази індустріального до~rобудування в міс­ тах і в сі.зьськііі місцевості і відобразити їх у плані на 1976-19SO

І

фер~rу

'\Іолодняка

."!е», ле розміщений тваринницький ко~ш.1екс:

п'ять чотириря.lннх

ко­

рівників., кор:~-rоцех, пункт штуч­ ного осі~Іеніння та інші с.пужr,rІ. Є кор~ювий двір, rноєсховнще. Тут зимуватиме 900 корів. По-ново-му організована npauя і тут nоказала себе. Підготовка тваринницьких nрюr:щень йде ус· піщно. Ланковий Стеnан J\інко;Jа­ йович -Смалько хва.їиться: .- У нашому неве.зичко~rу ко­ лективі три чоловіка Мнхзн:ю Іванович Улизко, Д~rитро Во.1о· димирович .Мирутс і я. Обсяг ро­ біт виконуою ЧИ'ІІа.1ий. бо напе­ ред знаємо, яку одержи:v1о за це П<1ату. Змагаємося з .занкою Пав­ .за Якови<ча Яр'Іrо.зенка, яка та­ кож самові.1дано тру.1нться на

ремонті

корівників. Через

дскі.зь-

вє.1икої рогатої ху.1оби в другій бр:Ігаді. Зі всього видно, що тут добре nопрацюва.зи робітники виканроба Во.1О.1ІІ~rира Устимовича Су.зківського. Під.поги, го.lівниці, во.1огінна систо1а в nрюrіщее1нях якісно відремонтовані. зовні і всере.1ині стіни nобі,зені. Зроб.пе-

ка

днів сnравимося із зав.1аннюr. - І наша бриrада прагне вкластися в строк, говорить ін· женер по механізації тру.lо,rіст­ ких nроцесів у тваринництБі CJ_leІ'· сій Олександрович Костенко. ~-же пересипали усі rноєтранс­ партери, замінивши спрацьовані

но новv свер.1.1овинv, nостав.1ено воданапірну башту. ·Отже, во.1ою

скребки, зірки. Са,rовІддано трудяться с.1юсар, він же і звзр­

хvдоба nовністю забезnечена. ник Мико.1а Серrійович Ходос, Створюється бі.зя фер'Іш і ві.1nо- щофер-с.тюсар 1\lико,та Івановач відний заnас кормів. По 300 і Сидоренко і сдюсар Юрій Ан.1рі· бі,тьше то-нн зе.зеної маси · К\КУ- йович Uиба. 1- удзи що.lня на.lХО.lить у тр анПроси'Іrо інженера вибіркоuо щею. Робітники-пенсіонер11 Сер· nропустити гноtтранспортери і г1й О.1ексrйuвrІч Хо.1ос і Терентій переконуоюся, що вони пра!lЮ· Харитоновнч Сrпорекко уnоря.1- ють безві.1мовно, діють автпоі,l· ков1·ють К\К\ рІдз:Іння. а тракто· і ІШ та інші механіJ)1!f. Закtнчуєтьо' рист Во.lu.1ІІоІІІР А.ln.lьфо.вич ре~1онт кор;rоцеху. ПотрІбно Тl.lі->­ ,\\аr-rько.вськl!й утра,rбJзує його. ки ·ор І анізувати в:тробуваrш'! Бони роблять усе вїд НІ!.' .'Ja.leж- кот.1ів. Майстри Марк Хцрито;ю­

Потурбувалися тут щоб ТГ33рі1ННИКИ МОГ.1И поч:1

r ат;І

газету,

про те, Ві.1ПОЧИТИ,

журна.1,

nоди.ви­

тrІся те.зеnередачу. Для цього об.1J.1нано спеціальне nри~rіщення. На ферrі другого відділка роз­ 'Ііщзтиметься 5б0 корів- Теслярі

Євтух Єв,:еновнч Накалюжниіі, І.1.1я Андріі1ович Си.1оренко, Гра­ горііі О.т~ксійович Кирик, Василь Петрович Uьо'Іrка та інші за де­ кі.Іька .1нів заюнчать ре,.,Іонтувати п.д.тогу, с.1юсарі Михай.1о Федо­ ров:Іч Дієв, Васи,1ь Карnови'! Лу­ ценко і Василь Івановwч Жовно­ дій уже nідотува.зи до роботи гноєтранспортери, автоnоілки. Усnішно й.1е НаrрО~!а.1ЖЄННЯ коr,щв

на

двсрах

твариннrщькІІХ

ферч. Так, при п,зані 2400 тонн сінажу, його вже є 3500, а буде 4000 тонн, силосу є 7,5 тисячі тонн. Зак.задання його тоиває.

Та чи все зроблено, щоб уже на

початку

вересня

ставати

ху.1обу

при

потребі

на стій.пове

:нання? На фермі молодняка не забруковані під'їзди до причі· щень, не обладнані кормовІ май­ данчнки. Бі.зя n'ятого телятника не

очищена

ла

об.1а.1нува ти

гноярка.

на

тваринницькому

Не закінчи­

обори

д.зя

корів

комп.1ексі.

жІ·аати

два

чотирнnя.1ні

корівни­

ки. Однн з них пообіцяли здати в е"сn.туатацію Uif ї осені, 0.1нак :-:1:-щя

А.

роботи

~'

видно.

Рейдова бригада: С;туговина голова

r;>.)тш

нг.родного

r;онтролю

вич Шк.1яревськиїr і О,тt•ксандр Борасович Рой? ~.-!pl:c;~ . JІ~f-111 ]'_)

ріідгоспу,

пз

rюбідю1. корівии.кі?.,

І::;~;:1 газети <<Нове життю>.

::

се.н

"

Y~'J'' ;L·J;·-

"

<Ч·

Бі­

ля nрюrіщень багато бур'янів. На деугачу від.:rі.зку си.за~ш тресту «Броварисі.1ьбуд» nочали сnоруд­

не, 11",Jб ~1ати вr~еоr,n:Ікі<:нr•ІІ сн.1ос. По.1!_, :sa 3;..<~~~~ ·т•.т:,r•-тт:; 1·•:-r:>~ I>C.l€

nо­

утри­

1'/І.

П.

f:"шицький

Теплюr;,

-

праців­


ВЧИТЕЛІВ МІСТА ---··---· И РАИОНУ

Наnере;з;одні нового навчаль- винні рівнятися всі школи ра-

Сьогодні кожного з нас, під- вихования підрастаю'Юrо поко- І райметоднаt'!:нет

ного року відбулись серпневі йонv. нарадн учител:.н :~тіста і раііону, Сьогодні партійні орга.нізана яких пе;:tагоги підбили п ~ ;:t- ції, ра;:tянські органи, кер 1в нису:~н;и рсботн за :~шнулніі пе- ки п:;:tприє:~Іств , радгоспів подаріо:~ та ш~;ІІ1тиmІ рубежі на но-

ють

систеч~тичну

допо:-.10гу

рост аючо го

госп

<<Плссr: ів ський>>

(диренто·р

висту-

пильної уваги

педагогів,

сі:.І'ї,

ле}І;ної фор,ш,

за якої був би

вихованпя

учиівсьної

мо.1оді,

вчите.1ів.

займають

у

nроцесі

8ИВченнюІІ

профорієнтація. Виробниче навПедагогічні колективи шкіл чання введено в семи школах виконали велику роботу по вирайону, в нинішньGму до ннх хованню громадсько-політичної добавиться ще 5. Певне місце активності учнів у зв'язку з цьому

пив на нараді у чнт е л :в району j П. Ф. Во.1 оха), особ.1нвої уваги ліквідованвй розр11п між нав- ШJ{ільні майстерні, табори п.раго .1ова вю;оНІіО:ІіУ pJJipa:~и де· :;ас.1уговує _досві:r Р<Ідгоспv:ко:-.1: чанню1 і позаурочнюr часом, ЦІ і відnочинку, дослідницька

n:vта тш трудящІІх Л. І. Павлен-І о:нату ко.

Радянська школа

за всю

(завідуючий

креспив т. Павленко. хвилює ління. А. І. Гражевсь!\ИЙ) та інспеЕ<Опитаннп правового виховання. О;:tним із rоловних завдань ри шкі-'1 по організації методичАдже ще не перевелись учні- шно.'Іи, сім'ї та rромадськост1, ної роботи У школах, по.:J:пшен­ порушники. Вони вю1агають зазначив доповідач, ~ трудове ню самоосв:ти і перепідготовки

вий навчапьнин р і к . школі у виршІенНІ державно- гро:-.тадськості. Потрібно ]юзу:vrЗ доповіддю <<Співдружність. важливого завдання. Дружні но організувати вільний від шко.'Іи. сі:~r'ї та гро~1адськості в jзв'язки протяrо:~~ багатьох ро- уроків час. Ca~re організаr1ія ко:ч~·н:стично~Іу внхованні під-\ ків із школою підтри:v~ує рад- вільного часу не набула ще напо.кол:ння>>

ОСВІТУ-

СЕРЕДН:ЕО

..Q_CE_P_ПI!_~~J!_X Н~~~

«l •.а питянськии >> !Меш . була створєна безперервність І робот<!. Д. обр.е вона поставле. на. 50-річчя СРСР, чн:vrа.1у мате- виховного вштву на пшо:Іярів. І у НняжицькіИ, Б<Jбрицьк:й,

ріальну допо\Іогv ві:~ \1ісцево-

1

свою історію, ск? .>а r; доповідач,' го радгоспу одr.ржала Пухівсь- І ше н:ко:1и не вир.шувала тюшх ка шко:1а . . масштаоних і важ.:швІІХ за с в оПартншІ оргаНІзацн госпо-І ї:ч соц \а:І:, ню1 значення~1 зав· дарств стали глиб!?е вникати у

Проду:~-1ана і · рі:-;аостороння \ Требух:вській,

програ:~~ового :v~ате­

ріалу та в позакласній _Роботі. 1 Найкраще була оргаНІзована

Шевченківській

ця .робота П . П. Нудшим (Шев­ ченкінська СШ),

ненком

І. Г. Марух-

(Погребська

СШ),

діялr,ність по фор:vт~·в. анню ко- І середніх школах. К М. Пильтяй (Русанlвська :>Іун'стичних .перекона':.ь учнів НеоІІіненна роль у здійснен- СШ), Т. д. Хи~няк (Боо·рицько:JективlВ Нняншцьно1 серед- н! ко:.tvністичного виховання ка СШ) т~ ІНШ!. ньої школи, який очолює до· моло;~і на.'Іежить с:м'ї. Och чоМинулий.. навчальний був ро­

дань. як нині. Нонкрстні ш_.'Іяхн нанчалJ,!Іо- в иховнии процес, на с~ідчений пе.3агог О. С. Заєць, J му єдність дій учителів j бат~- ком ТВ·ОРЧОl праці по завер_?JеН­ своІх зоор~х ~озrлядають пи: Налитянсь, ко! _(В. ~: Писарсн- н:в _ запорука успіху. Велику ню пе~еходу до загально! се­ уря;r у своІх постанаnах про за- тання, пов язан1} J:Іавчан~ям 1 , ко), Шевченнrвсько1. ( Н.~ Д.І роботу ведуть батькІвські комі- .ре;rньо1 освп;:, удосконаленню ве,ршєння пе~еходу. до загаЛІ?- . нихсванням ~.Jо.,~щ. Так, на- і Плеханов~ ). Наш ра ионнии пе: те ти не лише з дітьми, а й з навча,'Іьно-в~ховного Пj)Оцесу в ної середньо·! освІТІ! мо:;_о:~1, 1 прш;,~ад, н::t п а рт:щор~х у пле~r- дагогічнии коле1~тив багатш~ 1 тюш сі:\1 'ями, в яких ростуть школах у вІдповщносп з нови­

їх виконан!:Ія вказа.111 парпя та

про по.1 .:.пшення

умов

Р?ООТІІ jзавод1

<<Рудня>>

сuго3_?РЮьа-

,с;n ь сько 1 школа, середньо! спе- лось питання про роооту з :>ц ~а ,1 ьної і пР,офесііі_но·технічної І «ва жкими>> діть:\1ІJ., Но:~тун1~Т~":І освІТІ!. У 19І3 рощ сес1я Вер- І було 1 ор у чено ?п ,кати с.:.1 1, хавної Ради СРСР затвердп.1а д1ти яких схи .1ьн1 до пра воn оОс1:ови

зананадавства

РСР і союзних

Союзу

рушень. За кожни:vr класом

за-

республік про j кріпили но~тун'ста·наставника.

спDав. жн;:v;и

мавстрами

своє1 І <<важкі>>

діти.

Повноправним

спра ви. Хочетьt:я на:зв а ти ::vie- життям школи живе батьківна П. І .. Н.їІ;..::пи і:з За:ш~1ської ський комітет Налитяиської, а

с.єре::~ньоl І,.r;оли, В. П. }{расо в- також за .зюІІської.. Літківської,

сько1 -

}ребухІВСІоКОl ~Ш. ІІ. Ф. Ряоко Шевченк:вської СШ, Шевцова Л. Г. - Ння-

Плоск:вської середніх шкіл. П . б· , едагагам ~е слІд за · ати,

ми про~рам.а~ІИ 1 шдручника:.ш.

УчителІ

прагнули

донести до

кожного школяра не,_.'!ише пев-

ну ~y:.ry ~нань: ~ал~ и в~ робити . спинии свІтогляд,

на ІХ базІ

комуюстичНІ переконання.

Глибокий аналіз роботи шкіл

наро;:rну освіту, а сесія ВерховПитання навчання і вихован- жицької СШ. При вивченні сказ~в на заюнчення тов. ~ав- у справі завершення переходу ної Ради УРСР (1974 р.) прий- ня тримають постійно в по~і програмового матеріа.1у вони ле~ко Л.бІ., що е~~~ивн.с1~ до загальної середньої освіти няла Закон. Української РСР зору місцеві Ради депутатІВ . розкривають д\тя:vr велич здій- ~gгgт~аск~;~:~в ак~~~. но и::де~ь-~ свідчить про те, що окр~мі" педпро народну осв І ту.

трудящих, розглядають . ІХ на снюваних завдань. поставлених ' · _ всебічно своїх сесіях і подають д1яльну XXIV з ' їз ,1ом НПРС, керівну ся _сере:~ них п~опаганда _пе7а .розвинутю1. і;_:~ейно зрілим. ~ до~омогу. !Jрин.'Іадом такої роль партії.. у будівництві кому- ~~~~нихр~;н~. ~:~;.~ня ~·;rn.Ї і Бідданим справІ НомуНlстичнОl сr:пвдружносТ! . може служити 1 НІЗ:'ІІУ, Г~,!;ЮІЗ:vr ~ашого народу я т ' . т ·' _ nартії , активним гро:v~адянином д1яльюсть шюл. ШевченювсJ,- у творчш працІ, миролюбну громадськостІ no к~мую~ичяо соціалістичної Батьківщини - к?ї, Зазю1ської, Пог.ребсьної І політ.ику нашої держави. Біль- ~Іж~~,~~ва::;:: ~~;~в ~зг:;::_

Високоосвіченим,

колективи фор~tально Пlдшшли

до вирішення

цього важливого

завдання. Не з~ безпечили вино­

н~!Іня важливо1 постаJ:Іс:ви пар­

та та уряду

дирекцн

1

педко-

лектив!:І Великодимерськ.~х с_е­

ось якю1 ·хоче бачити наш на- ешьських Ра3. Ш!СТJ;> учитєшв для проведення ється змаган~я за nеретво рея- редньоІ та восьмир!ЧН?І ІІ!:ю-:r. род _випускника шко.'Іи. Пед~rоВелику роооту по завер_:пен- уроюв на високому науковому ня наш ї області кожноr шко- Тут допуlІ:Іоено великии вщс~в тічНІ колективи, громадсьюсть ню переходу до загально! ее- та :v;етоднчнюту р:вн1 вино рис- и в 6 ст а.: шк .л и-І ви.пуснниюв восьмих класІв р~йону під _кер!~ництвом пар- редньої ~світи nр?вод~ть _терн- товують цікавий дод.атковий ~окопgо~~кт~'вfоїион~рацf ~и~о- 1974 Р.<!КУ із дев'ятих" класів; тійних оргаНІзацш наполегливо тор1альн;1 та ШJ:СІЛЬН,_І кo:vrco- матер1ал.. альбоми, . д1агра:~~и, і<ОЇ культури і разков~rо no- 1 відсутНІи повсякденнии "кон_тj цілесnрюювано працюють !!ад мольсью оргаюзаца. Вони хронологІЧНі таблиЦІ, _виготов- ряд1іУ з · ! роль ~а навч~нням у раионюй здінсненням цього надзвичанна створюють пости всеобучу, ор- лені з допо:vrогою учНІв, бать• ** * заочНІй школ1. важ .1 ивого завдання. _ ганізавують взає:~~одопомо_гу ків, гро~1адськості... 3 другою доповіддю «ПРО Недосить наnолегливу 1 ц!леЦентr,а .1 ь~юІ питання~r всІє1 м_:ж учням~!, контро~юють вІД-~ Дл~ позак.1асн~1 робот_и ~а- роботу органІв народної освіти, спрямовану роботу по завер-

°

виховно1 роооп~. сказав ЛеоНІд ,Івановт~ч. є 1 ;:tеине за:_артуван-

юдування уч,нями шко~и, допомагаю!ь с1м ям, оргаНІ;.:овую_ть

прошуют~;.с~ батьки, спещал.сти, партш~1 праЦІвники, худ~.ж~

ня. уч':lв, фоr,:~тування 1_х класа- тиму1ршсью команди 1 т. ІН. ни,ки, . штератори. . ПостшНІ ~01 св 1 до:ІІоsт 1 1 ко:о.ту!Іlстичних \ Добре працюють У цьому н~п- зв язки 1з школою тдтр~:нуют~

ІдеаЛІв. у оаг.атьох шко:'ах на- рям~у комсомо.льці Шевченюв- голова в~конкому

гро:~1 аджено ц 1 ннии досвІд фор-І сько1 середньо! школи.

Проте с1льсько1 Ради

педагогічних колективів по виконанню директив

XXIV середньої освіти ведуть Богда·

переход

серед-

з'їзду НПРС

про

до

завершення

загальної

окре~шх

3едко-\ ~есятих _класІв. пропуск

~рооле:-.ш.

Про це , 1 шде сьогоднІ мова.

ми

За

п ятир;чку

?л~зько вось-

уроюв

оез поважних причин. Недосить уваги

цю~

питаJ:Ін,ям

надають

громадсьюсть, с1м я, комсо~ол.

єв.

манстернІсть

нівська, Нрасилівсьна, Гоголів­

:~е~утатш тру- розвиток загальноосвітньої шко- лив доповідач, -

рі·К звіту ле­

.

~ІДВИll!УВати

ли~> виступив завідую•шй райвно о. І. XopnlкGв. Він зокрема відзначив що за 'минулі

шувати виховну

полш-

роботу

з'їЗду XXIV з'їздом НПРС в області на.nолегливіЙ народної освіти. Тому необхід-

1 вихователІв, керівників шкіл 1 працівників

но мобілізувати всі зусилля на

всякденній турботі і увазі пар-

знань учнів, виховання, пропа-

органів

допо:

Новий навчальний, підкрес­ дагогічних колентинів шкіл про виконання завдань, поставлених

XXIV

праці учителів

.

nедагог1ч~у

учителІв,

да.'Іьший та інші середні школи.

народної

освіти,

по-

поліпшення роботи шкіл по під-

вищенню

я.кості

викладання,

тисяч юнаІі І В 1_ дшчат одер. П І двищення в~~юг до РlВ!'ІЯ магають наши:vr школам учеНІ тійних і рад.янських організа- ганди педагогічних жа.~ сс:гr>:,щю -~свІ:У· 99,4 про: шдготовки ~олод1 вимаг~є зм!І~- вищих уч.бових закладІв Ниєв~: цій досягнуто значних успіхів батьків. цен.а д.теІІ, як, закшчили вось

нення

ла;- Як о'!чюІ~, ~ н~д чю1 по

орг~н,з~ца,

~Шр!чк::: п_?одовжую;ть н~s}атися в р,.,ни \ ~ередн,х У !ООВ":Х зак-;адах. і\Іаиже 70 пр,оцен:l~ уч~.в в:"!ь;я в сере;:~н.х шко_ праuюsати

с і :~~'ї,

,

ш', о;'ІІ,

. ко:~rсо;Іолу,

гро\.адськостІ,

щоо

до

нав rально-матерJальн~н

nрац1вни~и центрального та оо

бази, обладнання кабшетІв, шд- ласн_ого шституту удо~кона.'!~н.: І гото~ки спортив':о:~ бази. Над ня )ЧИТ~-:Іlв . . ПрикладІв такоt розв язанням U 1,~.1 . проблеми~ сшвдруж~остt чим;ло. _ трудя,тьс~ .. парт~иНІ, ~~дянсь 1 . У мин~л~~1 У нав Jаль~о~!У~ ро сел;

.'!ю.и

_громадсьюсть.

PJ санов!, .

У Цl особлиЕ?}

на:-rриклад,

гро:-.Іа;:tськост!

сп-

будується

питання

го

у вирішенні важливого

завдан-

Потім почалося

знань се.ред

обговорення

ня, поставленого nеред народ- доповідей. Секретар партійної ною освітою XXIV з'їздом пар- організації Налитянеької серед­ тії-завершеннІ переходу до за- ньої школи О. В. Кононова rальної середньої освіти моло- розповіла про те, який вагомий

~аго:.юст\ наоуло \ді. Ваго:.tі здобутки

в.І_Іськово;.r:ат~.отично-

виховання.

загальної

Троєшинська

трудового, мора.:Jьного І фJзич-J Гоголшс_ЬК:'( шк?л~, яю ~опус- 1\1 .. Т . .Н..ро,lь,~ секретар пар~ор- 4.5 роки піс:тrя ного ..заrа!?ту~ання. Однак у ви- і кають вІДСІВ': у ІШВ з дев яти~. гаюзацн фаорики В. С. М1хе- НПРС завдяки лектив:в. є . 1стотНІ

шенню переходу до сь•ка, Бобрицька,

Гогол_1Бсько1 ньої ос:іти молоді і

мування. у шко.1яр1~ мар!{СИСТ- цього J:ІЄ можна сказати про дящих Г. С. Бачур!Н, директор сько·леншського с в Ітогляду, ~и-, БогдаНІвсь.к_у, Великодимерсь- радгоспу _А . Д. Гряз.~в, дирекховання у дусі дружби _народІв, І ку, Нрасилшську, Пло~ювську, тор стр І ЧКОТІ{ацькоt фабрики ховн:н роооТІ_

шкіл

! гічних

у педаго- &нлад у виховання підростаючо­

нолективах нашого ра-

В.иськово-спор- йон . 99 4

го покоління вносять колективи

споруджу.·т·шні ігри <<Зірниця>> . У·вось:.шх · п . У n~дпр_ИЄ:'t!СТВ, громадських opra. · • _ .' . ' «Зіроч. _ 1 юв к.тrасІв пnоппв··•~v-- юзацІй селища, про дружНІ 0 вс 1.•шити перех1д до загально! ється Ве .1икоди:1Іерсь!\а серед ка>>, << рляп,о>> стали для шко 1 ють навчатися учбови акла-. ф • . • • 1 сере;:tньої освіти молоді. У ра· ня шко.1а і Рудиянська восьми- Jіярів улюблен;ши. Зустрічі зІ ах як· ают в сь . е нюх з. . . . ':ne ськ зв яз~и педколективу уінря нинішньої п'ятир'чки "'а- учнівська ' ' ,ц · •· ' " .. • • ·

й оні чю1а.1о шкільних колекти· річна, в'в. які :~осяr.'Іи у цій важлив:й спраr. і нЕ'поганих резу.1ьтатів: гtа.'!и тянсr,ка, З СІ зюrська, Шевчею;іFськз. Пухівська, Ння· жиuька CUl . Рожнівсr,ка. Го голі вс r,ка вось:vшрі\ІНі. На них по-

їда. ;rьня . ' . •

реконструюю·rься Го го- ьетеранюш,

.1івсь1;і середня та восІ,:\НІрічна. Провr.:~ена чІша.lа робота по обпаднешию наб:нетів у На.1ІІ· тянс:r,r;іfі, JІітn:~;с•,;(й, ЕняJющ,,кій. Ulевчеш;інськ:й, Бобрицr,к'й СШ. .

.

походи

місця:-.ш д

'.

1

д

роцента вип сини-

ь

.

Р д

·

.

· .

u~"·~.Y ·1 1 виробничн':юв. _Застулни~ го­

бойової і тру;:;ової с:;ави бать- Це хороший резуль!ат. У с~ц.а- лови б~тьюв~_ького ко~птету ків. створення к : мнLlТ<<.1узеїв .1:стичному з:~tаrанНІ за усп:шне 1 Се:vrиполю~ськоl середньоt _шко­ бойо вої слави, робота слідопи- виконання на· родного·сподар- і ли І. ~· Ч рноус головну ув;агу тів, в : ііськовG·спорпнші табо-. ського плану 1974-75 нав-,звер~jв н_а питання профор.єн­ ри ... Вз;ю;о перс·оц:нити той по-~ чального рону школам Бр~вар- тацІї,. роЛ! особистог~ пр~нла;~ зитшшнй rш:шк цих 3 аходів на щини присуджено перше мІсце.\ б~т.ьюв У _пщвищеню усшшн с Особливо вагомі д~сяrнення у , Tl 1 nоведІнки школярІв. На ос-

___.._,.....__...._.....~...--.~...-_......_._......___..~_._....._._..... ..,..,.~...-..--- ...-,__...~...-.~----·----------·_.........-....-_.......

І

навчально-виховнІй

лектив:в

роботІ у

Налитянеької

,. , ·,\' г · · · ,.тrи

ко-І новних

резервах

удосконалення

серед- І навчально-виховного

процесу,

(дирентор школи І першоч~рго~их зав;з;~ння;с ш~.о­

В. Ф. Пис:арЄ>І:ІКО), Нняжицької ,.'Ін по пдюи зустрІЧІ XXV_ з tз­

\U. (.;. Заєuь), Бобриu~;>кої, !'" НПРС зупинився Завщую­ : А. l\1. Дараган), Шеl!чеuківсr.- 1 чий районним методичн~м кабі­

кої ( К Д. П.1еханова. ). Троєщин- нетом А. І. Гражевськии. «Лю­

с~оJ;ої

(В. М.

Мочулянський),

Рожнівс;,кої

восьмирічної

(В. Ф. Нова.1енно). У цИх ш!\о-

л ах немає .. друrер:<rНиків, майЖе КОЖЮ!й друГИЙ ШRОЛЯР навча10ться

на

«5»

і

<!<4'".

До

ре-

дину треба не

кувати ... », -

вuл:плювати, а

писав

А. Мака­

ренко. І иолектив нашої школи

nрагне . це .Р~бити у _тісно~1у З ЯЗКУ .ІЗ ClM ЄЮ ! ВСІЄЮ ГРО· мадсьюстК?,

-

сказала

у своє·

чі сказати. що без 1 руrсрічни- МУ:. виступІ :rчит.~лька Мокрець· к ' в завери.;и.1н р~к 26 шкі.:J із ко1 восьмир1чно1 шноли О. В. ~~2: б і .'Іhтпе 40 nnоцент і в уч.нів Гоичарук. вчаться на «ВІ;tмінио» та «добve~>: 12 учнів иаrоро;:~;женІ золоп1ми щ•даля:'.ш :5а ві:~мінне навчання та з.ра:и<сву nоведінну. Плоснівськ:й (диреюор 1\1. С. Бузник) та На.:штянській

лова місц'Євкому профспілки Гоголівської середньої школн В. І. Яновський, вихователька

ІJ!кіл ВНС!J!\ОЇ

Д. О. Лнхолат,

На нарадІ вистуnили також го.тrова виконкому Погребськоі

сільської Ради І. М. Негода. го·

llІKo.-тJ приrя(}ЄНО !Іисоне зв.ання І дошкільного закладу з Нняжич г·ч.ної праu:

ку.

Слід

ку.%турн

пе:rаго·

ві;:щітити

роботу

по

с1'воренню на.1ежної навчальноНа 1німкv: учасники нараІІи В 1 ІИтrлів району (1.1li~aнnniJJ!H•) М. С. БУЗНИК лир~ктор Пло~"ів с r.кої С('r' С .НІІ·ОЇ шкnлн. д.. М. Д .\Р:\ГЛН лирrtпор БГІtі~ 'Н)Ї

СГР<"-1Нh0Ї : ІІКОЛИ. м. м КЛИМ.ЕНІ\0 ВЧІІ· матемапtкн Плосківrької сfрt•.:Jньої tІtколи . І. О. fРЕЧдІіІій вчин'.ТІh фізнкн ПоrрС'fіської С('fН'J~н:, ої

Plf ·

Tf'.',J

шко.1и,

М.

Б.

ШЕВЧЕНКО

вчителька

молодших

сі". ШІ>

(:.

""·

n

П

КУДІН р()

·, •:·\·J

nти

С С.ТJ f1ВГй

U.

д.

В.

nргяні•<НО~

П()1<1К11:-ІС'НО"і

UJс·в • ;(нkінсІ,ко·і

-· l any•І

l'('Jіе."І ·!Ч1Ї

:о.Іаrt.'!ІІdТНкн

cc·pt' )tttьoї

ПлосІ\:нсІ·КОЇ

1\ОБИ.ПЯtіСhІ<Ий

f(;і ,!І ІІТ' ~Н ,' Ч•Л'і

к:1адач

-

IIJKO .'Нt

R'Інтс ..'Іь К.

ТребухівсьІ\()Ї

О.

шко.'1и.

шко­

матrматнюt

1\HJfW -

\'('pt ·• ••; ої

Фото

кла-

nn'H\e

ссрсдІн.ої

Та

П.

і

ВИ~

шко.Іtи.

Кадашникова.

~Іатеріа,%ної бази

середньої школи

стор.

НОВЕ ЖИТТЯ

Погрєбськоі

І ник, секретар міськко:'І!у ко:v~со· \ мо.1у П. В. Івахнюк, днректоr радгосnу-ко~1бінату

«НалитяЙ·

ськuй~> І. М. Капштик

інспек·

(А. 1\-І. Пас і- тор обласного відділу' народно1

ченко), Русанівської (Я. С. Яновський), Гоголівської вось:ІІіІ·''чкн (Н. Г . Поправна). Плодотворно попрацювали

----------------------- -----·-··------2

директор заоч·

і зразкового поря;J;- . ної районної школи М. М . Буд·

Субота, 30 серпня 1975 JIORY

освІти Т. О. Алфе,р'єва, доцею кафедри педагогіки НІfївськогс педінституту імені Горького М. С. Кравченко.


с

в

вміння і енергію відда.1и І~зіі до-

з суспі .1ьно-ко-

Ч!ІНОК шко,1я-ріs

свої знання,

вчителям, яні вс!

кан іпул rюєднувати в!дnо·

ніх

25

відбу.1ась також нарада

о

І

Як уже говорилося вище,

серпня

u

r кування

єнІ садиби в. СШ J-.'Q 1 та .N2

ЗО-річчя Перемоги ра-

дянського

2.

Виконано план по набору учн і в

Велик ій

. н ароду v

І

д

о

.li

Н:тчнзнян ііі в : йні значно пол іппо інтсрнац і о· шилась роб ота нально:vtу і військово-патріотич-

н:стично:~-1у вихованні підростаючого покоління » ви ступив запролаган::~и Біду ючий відділо:v~ :vr\ськко:І~у Но:~шартії і агітац і ї

са застосовувати набvті знання перевіряють свої н а п )н ктиці, СІІЛІІ і н:ІІіння в трудовШ д іяльно <.: ті.

М. Л. (СШ О. М:. К Ли(СШ В. ЛеП. Но-

ному внхов ан ню учнів на у роках і в по заурочн ий час. Ра зом 3 т н УІ, продовжує доп едаго д і я ль ності повід а ч, у

до 9-нх клас і в, ств оре но належ· ний б:бліотечни й фонд підру ч­ нш,ів. У виступі в обговоренн і до· к ер івник ее· класний по в ідей ред ньої ш коли J\"g 2 М. д. Ка­ литв'янська р озпові ла , як п е ::~а·

Тов. Ноз:Іі відзначив ту величезну роботу школи, яку здійвтілюючи в життя снює вона,

Велиною шаною cepe.:t бат ь не :~юж,1 ивс тепер бе:з сучас них необхід- f.ів, повагою колег, ЩІ·Ір ою диназріла л.Іайстерень, корнст уюп. ся люб n в' ю об.1а.:tнані про-~ тячою н:сп, створити

сере::~н і х У нсдо.1інів . тєпнх шко.1ах .'\~N2 1, 5, 6 не на н а пРацюють навлr;І;ноУІ у р іtші

патріотичного вихова ння .:t і тей. Днр с1пор се ре.:t н ьої ш1-:оли ро­ б і тннчої :v~о ло ::~і N2 3 М. С , Кот

nартії у справі виховання учнівс~кої ~Іолоді. Нині у 8 школах

.Ьажає бути кращою спортив1\'lайже 3ОВ· н о-:ч а со&а роботе!.

на з нпх не н і ::~пові дає вимог ам П огано викорн с т осучасності.

вечірн ьо ю перед сто я ть я кі з авершення школою в у:v~овах

валенна (СШ J\"g 2).

Виховання трудових навичок

України М. н:. Козій.

,

учи т елі

для і :11анова. Г'. П. Мор о:з :

викори с то вується

7650 дітеіі·, сіУІ не

навчаєт ьс я

П олотн ю; , 1\1. Я . Р о-

Н. Г. дашків сІ-,на, Н. О. Поном а ренко,

!\1аксіш енко. В . А. nр,?::Іовж~ють нав~Іання. Сере::~- І ше увагн слід також придІляти : падська . учня:v~ зш.1нь зі М. Г. Б он дар та багато ІНШих. юи всеооуч ~ІОЛО::\І завершили прнщеп;;єншо

з сім'єю та І процес і о<.: в: ті,

поліп-

по:v~ітно

rрс:~оtа.=~ські с тю

!\~~ють .. НІІзьк~ н ьо ї осв іти , і як уч rпе.1і розв' я­

з рос ІнсьноІ :vювн 1 зують їх. Н авчання за нови~1и (ВШ .N2 4, СІЛ п рогра~~аУІи, п ерші результати

Прт ребує

педагоrічннх і J\2 7).

юристи

проводять

яку

1 узага.1І, ню є т ься

рІЧІ'И .

тe:vra внcтy­

понращення і нові проблє~ш -

п v учнте .1ьни серед н ьої шкоди Го­ .J'{g 6 Г. С. НсдашківсЬІюї. .r:о вний інжене р з аво.=~у «Торг­

колектнІJ:н да.1а хорош І н ас л І ::І- j гуртк ана 11 позакла сна робота у ш кол а х У виховному і кн навча л ьн ої роботн У заsер- ! СШ .'\2.'\"Q 5. 6, 7. випчаєтьс я, пра вов:й · ша.1ьно:v1 у ро ці .:tев'ятої п'JІ ти. - і :v~іста н едостатньо ві дво;щться

.J'{gJ\g 1, 3, 5, 6, 7 та восьми- гігієнічних. місця у ЧнУІало тісню1 Завдяки річної N2 4. зв'я з каУІ учителів

п раця

сан ітарно-І' Старанна..

естетики,

шкіл І етики й

середн:х

пед~олентивн

У 'ІН І 1 ~шзння ~!сtте~;атн ки

серед-

за г аль ної

п ереход у до

м: ж п ред·

яч 1пелю1и

. н:,ютІ,ся

п робле~І ах,

на тнх

з упининея

ка б і н е ти. Значна ч асти -

Н. М. Ш куро- І лtстні зr; ' л:щи.

99,9 процента вось:v~нкласюшів цієї ~1етн :-.Іісьний стадіон. _Бі;Іь-! М. В. Нрику н,

гаги школ и в ир: шують пита ння

гічних нол·ективів є чимало с.;ут-

учителі І-І ІІ класів Г. С. Н е-~ 'І<І .1МІі

XXIV з' їз.:tу фес ій но-ор'єнтаційні цент ри.

величні рішення МІста

дітю1, ражчому Глушак Шевчук, О . Г. .N"Q З), Г. П . Андрєєвій, Г. Осьмак (СШ ,N'g 1 ), Н. К Нагарлик сенко, М 6), Г. Г. Чепенко, О. :v~іщенно (СІЛ N2 7), В.

шко.1 і , п:о· рJісною працею у tfЦ:t.ькоУІу та6орі, таборі праці та відпочинІ'У· Тут учні вчать-

учите,1ів міста. на якій із доповіддю <<Спільна робота школи, в коУІусі:І!'ї та гро:v~адськості

та

гов орив

Солодний

Є.

С.

ІІІ3. Ш >>

впр ова::~ж у -

п і дпрнє:о.І­

Б :лt, шіст ь учителів ~1\ с та ш н -~ є тІ,сн в ШІІТТЯ

пєредоuніі педа -

п ро те. ян к оленпrв

Шн от1 досІ п р ограУІи 1 ПІдр у ч накн неповно- чальнІ Нашнх д:тсй навчають квалі-І кісп, пр ав опорушень 3:1-Іеншується. Д:rя.. , для фор~І ува ння в У'Ін ів ко!.ІУ-~ РОУІ вихов ної педагогічної літн : ~ш не фіков а ні :~>Іай<.:rрІІ

ста л и центне ро боти в п ер:о д

удос кона лю ють ви х олн N2 2 в а н ня учн:в, го т ують їх до п р о­

навчально-вихов-

uуєт ьс я в '" сь

.іий проце с.

Ю . П. По.павець, О.

1 зова , Л . Р. Фіал ко.

П. Моро·

Але кіль-

спра?и. нкі користуют~ся пава-, усп ' шного ~БІtр:шення цього ~и-1 ністичного ГОЮ І ШаНОЮ

V

(СІЛ .J'{g

Оглезнєва

ЛюбиУІояа

~- Г. ! зон шк о.1 и із сі:vІ'єю. гроУІадсь-

1 ),

З. П. І н'с.;тю. Ті:І ьки таки:v~ чино м мож-

М 2\ ,

(CJll

ЗВ Я-

З:І!ІЦНИТИ

Н СО ОХІДНО

ШКОЛЯ)JlВ. Л. А. і ТdІіІ!Я

н ов і

рако . вннорнс тон ує_

Та

на І;-

св:тог~я,~у, ет ични х

еСТЄТІІЧН~\Х І~еаЛ!В,

гог:ч ни й досв ід.

ка_нікул та у .вихі.=~ні дні, не бе- д v юивної

ра::~янсьноІ

тичного

б у ::~шницт в а.

У Ч:J.СТІ

..в

pj ТЬ.

лю;~и ни .

(СІІІ N,J\~ 3, 5, 6, BLU ,Ng 4 ).

aHTii lJ HO I

б .1агоустро1

"т~

в

З року

о зеле_::

ВНХО ПС\Н ·

ня внс ~ю1 х І ст:ики~ :vю ральних І н с ннt

якостеи

ства сп і,1f> но з педа гогюш шко-

прац і, розповів, як

рік УІіЦН і Ю ТЬ шефські

зв'яз ки ШІИ ШІ і п ідпр иє:v~ства.

са .1ио

до нові;:.\ ви·

обговоре нн і

У

Нині , н аголос ив допо віда ч, ступили ди ректор школи J""Q 7 Зброжек . З. И. Не яме.ржищ,ка на вннор і н:пи правопорушення Орган і чно п оєднун1тІ, Н RІJ'Іання І тар парткому (СШ N~ З), Л. О. При.1єпо ва , учн :в , п р ичини, які їх rtороджу- з житт яУІ . п ра ктикою ко ;Іуніс-ІІ\ол сииuн шк іл та дошн іт,ннх Г. Д. Вега, СЄІ{ре м е т алург і ї ково ї О.

Л.

(СШ

п ро па1·а нда п е даго-

стане

лю1

Ннрнч :о нко,

п:::~:-.Іогою учите·

Велиною

ють .

Мишко

П.

В.

Пр уд ка,

.N2 5), О . Б.

чуючи :v~:цн і анання

зао сз п е- 1 уст а но в .1О ЮІ <~ д юоть

длл у с уне ння

учн ' в. Глн -: ;;усІІ .l },

lRBo дv

максю1 у ~1

М.

н анвннх

М.

по рош

дирек то р

Бурнишев,

х арч у·

~; о :v.бінат у г ро ~~ а::~ського

6) і багато гічних анань серед бат ь к і в, як- боні знанн я вшшн.1и у чн і СШ 1 н е доліків, ус п :шно rо здійс не н н я усп і шність стано шІТь І н а крес.1еН1, па ртії в галуз і наінших, яні вУІіло використову- що взяти ся за цю справу по- NQ 1 <<4 •> родної ос віти . Пр ОІ\СН Та. на <<5>> і ють виховні можливості нових спраЮІШt.о лІу. Необхідно ур і зно- 96,З нового навдо І'отую •rнсь навча.%них П?•Іr\.Ja:vi і п і .:tручни- 1 :vІанітннтн c~op:vrи і методи робо- вчиться 63 процентн школ яр і в ; 1 універси тетів, СШ N\> 2 - покааннки ту т від-І чаЛІ,ного роІ>У . пс;;агогі•Jна грон аро.:tннх :n:ів , активізують п:зна аа .%ну ді- І ти яльність учнів, здійснюют 1, між-І rлнбше ви вчати основи педаго- повідно 95 процентІв і 63,3 . ~~адсr,н іст ь п ровела значну роМ . Я. Прус (СШ NQ

вання Н. О. Войтова, секрета р міс ьнно'V! у комсо :vю.'Іу Н. А . Ни·

•шпорук, прок урор міста Ю. П.

По закінченні на-

Полтавець.

сек ре-

п ерши й

ра ::~и виступив

nредУІетні зв'язки, індивідуаль· не і циференц:йова не навчанн я . чи:v~ забезпечують високу ефе~

відремонтова ні ти р місІ,ного ню1 і те ту Ho:v~nap· Вч ас но І боту . nроцента . гік н та пс ихології дітей . У проце сі підготовки до свят- школи N~.NQ 1, 2, 3, благо ус тро- ті ї України Ю. М. Соиолов. Ножен, хто має справу з ви· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ повннен п~ хов ан ням молоді,

мщю_ 1 uглиоою знання. фomty-

тов. Ноз ій , що увага, добрознч­

І?ть щеину :нонаюсть.

Міський

КОУІУНІстичну

пере-І ливіст ь , повага . дитини, дов:р· я

до особІІстості 1 внеона ВИС\ЮГ·

чи

праці

в чит елів

ті.

1

ву

справу

СШ

ноении

І

N2 5

від-

д іл ові

ства-шефи. Хороші

заводу по-

ловня

- в•ІІtrельк а ге ог рафії 3, Д. А. Костенко -

ли N~

М. Д. Ка.штв'янська кер івннк і з ш ко.~н N~ дашківсьІ<а

З д ругою доповіддю « Про ро· N2 2 1 заводу «ТоргNіаш>>: СШ .N9 1 боту міського відділу народної решкової м е талургії

СШ

і заводабудівного ноі\tбінату. Ці закінчуються зв'я з ки нині не матеріальної лише nоданням допоУІоrн . Вони продовжуються у спільній діяльності по вихокомсо~1ольських ванню учнів, спортивних походах , зборах,

освіти , педагогічних колеитивів директив в икон ан ню шкіл по XXIV з'їзду НПРС по завер­ до загальної шенню переходу середньої освіти молод і І даль· ший розв иток загальноосв:тньо! завідуючин виступив школи>>

гро:v~адсьн і сдосягли ни-

зокрема, відзна· Доповідач. ян і відбу­ чив ті вел икі з:~1іни,

змаганнях тощо. Разом з виробничниками, усією тю педагог и шкіл

нішнього року хороших резульвійськово-патріотичнотатів у молоді. Тан. наму вихованні міській середній у nриилад, Шnолі .J\"g З. спираючись на доnомагу батьківсьного колективу, своєрідно проводять уроnи

вч ительк а

6.

на

в : н; ла дачку тер атури,

га н із ац ії

шк ол н

р о ,1ЖСІю

ЗІІЗ 'ІІ\0 ~1

.N2

класу

зліва ,

зн і щ,у

і

лі­

пар тійної

ор­

рос і йсько ї

секре т ар я

2

Бойняк,

Григорівну

б<JІІІЛе

2,

класн нй Г. С. Не­

2,

м ов и

І, бу,1о наго­

<< f3 ід міІІІІІІК

HJ·

родної осв іти » . II aгt)pO:l.y їй вр у ­ ча є з авіnуючніі ;.Ііськн " оіл.'lіло м оrn ітн

П.

R . Xnrпii.f

лися з ча с у прийн я ття Постано­ пе ре ходу ви «Про заве рш е ння с~редньої осв1ти до загальної моло::~і і дальший розвиток за· школи >>. І як гальноосвітньої ре зу.r. ьтат hOГJ'n:J·, npaui учите­ організацій, г ро:v~ ад с ьних л і в,

на не.:~оліки , якІ ще ма ють м іс-

те с лід за :о начити . що п ротягом

вить нині

слІд 313 еріі'І rи

це . У с ере.:t ніх школах .1\oNg 2 3, 6, 7 відсутні кімнати- реяо: тр удової люційної, бойової І

ви

І~ r n.1r r()Ї

ніл ь ність восьлшнласннкі в , ЯJ{і н авчан ня . станопродовн >ують

особливу увагу

N~

Августу я ку

міськвно П. В. Хоптlй.

доповІдач,

мужності. Але, підкреслив

ш коли

ш ко­

завуч

школ и N~

класів

п оч аткоnн х

провцних

партії.

надр і в

мол ода вчи телька шкоучитель в . В . Соловей -

7,

ідеоло г ічних

загонів

бой ов их

ВЧІІ·

І Сt: редньої ш коли х~ 5, н. r. Го·

з

удосконаленням

ян о::~ного з

учител:в,

вчи­

наради

наnра во): N~ 6 О. Б.

Качор л н .N1!

1 спраБи освіти і виховання гранашої ш!<оли, ма.:tян,. роботою

підприєм-

вносять

• 1

про­

по в' язаний

н ерозривно

бази шкіл : ІJостійнrв1

дошкІ.'Іьних закладів. Чималий вклад у цю важли-

дітей,

Соц іа.1ьно-е ноноУІ і чний

1 г ре с

і навч а ння учнів, з міцн е нні нав-

чально~:vІатер!альної

впливаю­

почуття

на розу~! і

-

( :~ліва

Кири· тел ька ш коли кер і в­ чевко, Н. І. Григоревко н и к мстодично їо об'єдн ання вчи­ тел ів УІ\f1і.ІЇ Н СL КО Ї МОВИ і літерату ­ ри на гро~Іа /\ськнх заса дах, М. М.

форУІуючи в них потрібні якос·

створенні

обхідну допоУІогу у у~юв

не-

подає

нерувати сь .

н еоб хідно

rоспо,')арсь-

організація:vtи

м і ської

Учасники тслі я

nv. ртії, ви- і лив:сть, особиспІй прин ,1ад є Ради депутатів 'важливюш кщпер:яУІи, якими

трудящих ра з ом з

належних

н а зак і нч е ння

НоУІітет

:конко:v~ місн;ої J\И:vІИ

сказав

м 'я т:J.ТІІ,

у чню-І

д а ют ь

т~вн ~ с:ь VP?KI~,

!

99.9 процента. Про­

197-1- 75 навча:н,но го · року із нласів вибуло 17 учн :в . Одни~~ із ш.1ях\в здійс нення

9- их

право- і загальної сере::~нг.ої осв і ти бе;з за ходи онре~1і слави; вн~обниот!і!,а б v .1и дяться не цікаво ; лен і нські н і УІ-J' відри ву в і :~ нати

не

або

м а тер ;а л:в

~н аю ть

і

зааншаються

Лнше

розповідали , мо.1од і .

б

ма .1о. я кі

д уже

вечірні

прот я гщ1

шко .1и

дев'а·

про торжес т во ідей Л е ніна в н а· ! тої п'ятир ічн н у шк ола х роб ' т­ шій країні і за її межа ~Іи, особ· ли єq в

пі.:t rотовкн

п ер і од

XXV з'ї:цу партії, 1\О:ІІуністів

ність

ві.

на

до

п ро дія.1ь-

виробницт-

у справІ виховання провідне

місце відводнт ь ся урок у і по за в и кон а нню заходам. клас ним режи:v~у. AJJe потр і бно вдумли · в о п і::~ ход Іпи до вир і шення того чи іншого пит а нн я і Розв'язу вv.Щоб не доти їх у ноиплекс і .

п ус тити

таких

прикрих

ви п ад-

иів. коли учень 10 класу , розпо від аючи на екза~1ені цро значення з алізничного т ра н с порту, не з~1іг н азва ти стан цій, розташов а них на т е ритор і ї ра йону. прид і л яється увага В елнка

н ин і

оздоровле нню

ренню

1300

ті

таких шкІл

за.1 ежа ть

здобул и

о св іту

як

з начною УІ : рою кер і вників

від

шкіл, т а к і в:д нер ів ник і в п:дуваги Заслуговує прнємств. спільна діяльність школи робіт­ .N2 З та заводу н и чоІ молоді порошкової металургії . Але ще

є чиУІа л о п :д n риє>~ств та орга­ nод аю rь н алеж­ нізацій, Я r<і ~:е ~ ої доПО\!•.Іі'.і п:нr· и1 м, мало ці­ н авл яться

НсtВЧd:і!!Я.VІ

своїх

ви­

робнични:,·а. Т\•рб у вати неда­ Н е може не статиІІІ оівен ь навчально - вихов­ стоїть якиУІ ного п рО!.\ЄСУ. за низький процент успішностІ, велика кільніст ь другорічників.

С клад

ство-

д і тей,

молоді

ро б і тник і в. У с п і х и в роб:>·

п едагогічних

кадрів

найспр иятлив іших умов м_І~та . го~орить дал і_ тоц. Хоп·

для їх відпочинку і

:J а гартування .

доброю

НИ ';ої

фізичного

ТІИ, пов н І стю

У н а с ста rro вже І ню1

традицією під

час

літ-

ви~югам.

відповщає

Сьогодні

сучас-

хочеть·

ся сказати слова щи,рої подяки

Субота,

30

серпня

1975

року

НАРОДЖУЄТЬСЯ НОВЕ МІСТО Затвср;'щ · е но схему гс нrор а.l;, . ного

п лану

виросте

на

~Ііст а

Зс і іс;"t>а,

сх ідній

л;;с

ді .1 ющ і

М СІГ істр алі . Байнало-Лмурсьної підн і ~ІУТІ,с.н на РІо го квартали ТаЙГОВ і Й ВНС О ЧІІІ!і, лк у З T p!,UX боnів омиває З с іі сь не Fю;J.оі і~ІІІ­ ~І і сто Споруджу ватшІ уть ще. будівел ь в и ни Башю:рії . Тат арії та Нуйбншєвсьної об.1асті .

НАПИС НА ІІJІИТІ XXV з'ї:цу в l .:t:>Haf;y <~: Н а lПІ Р С

п ро в е ,1 е но

:з;; ;;.в::~ання

унікального енергоблока пот у ж-

ністю один мі лr,і1он 200 т пс я ч с ерП олгорє ч є н с ьн . f;: ловат .

п е нь 1975 р оку » . П литу з т а за ~І у ров а но 12 н а шІ со ~І 1\ЮІ ссрпня у ф у н даУІе нт головно г о нopn ycv

сьІ:ої

но в ої

ДРЕС.

черги

Цей

<Ш Т п оІUІав п оча ток

r;ііі

б уд о в і .

Ностро:v~ ­

УРО'!НСТИЙ новій

Н о·с т ромичі

вели­

п ерши­

~Іи в кра ї ні м аю ть вст а н овити І веле т енський агрег а т осrю їти

ЯІ\! І і1 за потужн істю майже д~­ рівнює

д но м

Дніпрогесам .

З н а годи знаме нної под ії на м а йд а нчик у ДРЕС відбувся мі ­ Т!ІНГ. Иого учасники н а діслали листа Центральному Но..>~ітето·

Н О ВЕ ЖИТТЯ

J

nl І{ЛГ'С , Гcнt>rR .:Jt- H rн1y с екр е·

т ар еві ЦН І-;прс Л. І. Бр сжнє· ву.

ПРИЗ ІМ ЕН І ОЛFКСІЯ СТАХАНОВА

Одній з перших у кра їні шах­ ті N2 8-8-біс к ом б і н ату « 1\Іа­ К! ї в в ~,гі л.rІя>> при судже но п ере­

Х Іднии приз І ІІІЄ Ні Олексія Ста­ ха нова, в становл ен ий до 40 - рІч­ руху М іні· ч я стахано яського промисло­ сте р~т вом в угі льно ї

СРСР І ЦН профс пі л ки востІ З початку гал у зІ . Р?б ітн~к!в п ятнрІЧІШ

цІ

на

п родукти я н ість

шахті

зросла

в

пра­

півтора

(ТАРС).

раза.

3

стор.


~

~

ІІ

іІ

11 11 11 11

11 11 11 11

11 11 11 ' 11 11 11

11 11 11

!І І!

11

л

.,1111

11 11 11 11 11

= кінорежисер

::

еІ<пію читав

:: І!

11 11

Ч срювс заняття «Унів срси- 11 Іі тету правоиих :тшtь», щ о utє !І

1! при буdинку ку.zьтури с. Руса- ІІ І.

нова,

11

поча.юся

з

.

...

,;tноле к ц u

.. ~' 11 11

f нею ВиСТ!JІZив КIHO{JC.JІ(U CC{J 1\.u- іІ ~ : їв с ької

кіностудії

нау,;оtІо-по- І!

: ' пулярнr1х фі.1 и.нів М и кола Гна - 11 1: тович Літус Іі .1/aiOTlo

ся.

нраїні

IJo

пронотнлися

юш,

н с;, адоволснІrх

t;oro ~:а оїстів.

полі ти-

:І Та.lЬНІЦt кінофі,l1>МОЛt, ЯКий 11 11 ось-ос!.' .•Іtає ВИІіти на екрани :: 11 респуолrки. На:швапt.ся вtн !! Іі .:Градус падіння». Фільлt віd- 11 : 1 т в орює па,·убний ап л uв алко- 11

1: голю на людину, про тяжкі на- :: І! сл t д,;и, що в rн п оро джує. Показ філь.1и; коменту в а вся кінорежиссро.н. Та ось на ск-

безпосередньо

дonoAta- ІІ

:: юв кіностудіtїцл.и в органі.ю- 11 11 ції і провеаенні зйолtок. Кіно-::

Тру-

іншнх

Як пов ідом ляють з Нитаю

транспорті

район ах

словами

ц ієї

в

п раїни.

ж

газети,

ЯІ-~а

ни бояться роб ітн и к а:-ш,

U с сюІТ<lіісьннх

зборів

народннх прсдставНИІ\ів (ЕЗНІІ ) минулої зи~ш так

:1нана «нампанія ;Ja вtшчення теорії дннтатури пролеТ <J І) і аг:

і

о С мсн; с rш н б ~· р;·r;у-

J

-

п ·1 юдов;І;у r.:; :за в r ав:нн ссріі озда рст ву .

· 3иііШІШШІсr, ПО Ш\'1\axm <<тсорстнчrюго обгруі1Т'' Н<ІШ Z Н>> J

своєї

і

внправ ;таш rн "

ВОІJОJІ;ої

ІІІарксн :JІ\юві-

лсніні амо і3і прантнкн, лі де р и

р є;юшу занс)J.балн nроблсІ\ТІ' ' В НрОбІІІІЦТDа .• Це при: ІВЄЛ О ДО

·

де:юргані :Jації

в

е кономtю!.

ре зул ьтаті ,

як

повідомляє іно:JеМІІа преса, піврічнн іі план було всдони-

лучне становище снлалос н в металургі йній та вугільній

к

ж

и

НЕ

їм

доведеться

Т

А

иu

було нинуто армію, що зайняла 22 промислових під-

:

u

( J І И К І( J Ь

<<доброві .тн,но»

nрацювати і

по неділях

не менш як 3 - 4 годин и кожного вихідВ

ного дня. ти

ід мо ва nоліпши-

·у мови життя <<трудящих, Н .. повrдом ля є ью-иоритаймс» • оф і ційно мотивується

необх і дністю...

запобі гти

«наведення

не

вій ська

nорядк у>>

Ханчжоу було

в

для придушення заворушень робітників у провІ' нцІ"І. Чже-

у. >>.

тнм. якого чекав П е кін . Не:задо воле нн я труд я щих, і н асамперед робітничого класу,

прорвалося на:ювні. Як повідо~~ляє зару б'жна преса, ро-

бітн11ки

ННР

протестують

проти непо м ірної інтенсифікації пра ці, вимагають під-

звертає

.

пров1нщях

су про в ад ить ся

поси-

псння ~1 боротьб11 за владу в Ос та ннІ···· ча

"'

nосольства

·

у

столиці ННР почали виявля-

т

...

и в одержу в аш н ниr-.ш кореспонrтенцїі л и ст І· в ки з кри

"

-

тикою одних і в ихваляння~•

інших китаи" с ких д· ч· ь lЯ ІВ. у

цзян свідчить про те . що місце ві . вій ськові підрозділ и, мабуть, виявилися « неб лаго-

надійними». з повідомлень

1•

МІстах

•са'"О'ІУ · "' " П екіr· · ' І· · сnм іно зем ні

500 кілометрі в від Чжецзн-

Однак рсзулиат такої по· і ЛІТШШ ІНІ ЯВ ІІ ВСЯ 30ВС М Не

преса

.

шх

кр аїни

за

на. Використання частин такого віддал еного гарні зону

до

1\

викори стано

розташованnму

виробн и-

увагу так ож і на те, що загостренн я обстановни в окре-

Чже цзянеького

кашташз-

·

аІсков зунанню м 1

завищених т емпі в

військового округу, а частини, розивартировані в міст і

Ухань ,

зу ст р ічати ся з як і в ш1 агають

цтва. Зарубіжна

Характерно , що

для

роЗпо віДі

nідвищення заробітної nлати або протестують проти

О Б (ТА Н О В К И приємства.

на

За

ному місті цієї провінції Ханчжоу nроти роб ітник і в

конано . Особm1во нсблагопо-

ІІ су тн іх

і

Віднині

::

11 .:Русаніиськші», і дехто з при- 11

армією

в а ншІІ\!ІІ , яні пр стснд:,· ють на Іі с рівшЩТіlО справа мн дер-

пос нлєнш1

вщ)u, тварuннlІІ(uКа фср.на. Ця :: 11 стрJІu;а зниtалась в pad,·ocnt 11

з

осіб, що п риїздять з Нитаю , на окремих за в одах r;ер ів ни-

111 ~оїстами nісля

ННР і

залізничному

сутички

сутички сталися, зокрема , в провінції Чжецзян. У голов-

11 11 11 11 рані :тайояі русанівцям крає- 11

11 11

<<"'агюr н ч у вюшя гайок ».

дящі

збройні

поліцією. Є вбиті і поранені.

ристува лн ея правом на щорічні оплачу вані відпустки .

- на1юдн " ної шrюдн о му го сп о-

І ' стріЧІ·>ах, о:таtіошш з dоку.ІLсн- !І

мет оду

сштла сн боротьба між різними ф р а:щін~ш і угр у п ов у-

КЇfі0.1іИТЦі у СІJОЇХ HO<!UX І!

проб.н·шt Іif()r< i- ::

маоїсти

старого

ц осилаєт ься

а:1 1юго П ]ХІ Шl >> в ж е ;~апда ла і

які

до

цзян. « Н ью-йорк-тай мс~ згаду є про ан ал о гі чн і випадІШ на мета лургійни х з аводах і

іноземні кор еспонденти . таr; і

сесії

по-

становища,

вдалися

вищепня заробітної плати. В ряді виnадк і в завору шення трудящих виливаються у

раніше не ко-

жаrзн. Поч<;та

Водночас

промисловості на трансп орті. Намагаюч и сь знайти вихід з тапого

завору шсннн робітниІ> ів і ее-

інфор.н:;r:ип >І

1: с.zухачів,

Він

За повідо~tл сннями з Нптаю, вн утріп олітична обстановка там :знову загострила-

дип лом ат и чн и х колах У ,· ·в с 1· Ц1· ф анти р о зщ· rь1 · нюються, як н ове ПІдт вердПе н·

ження в нестійк ості вн утрішньо-nол ітичного станови-

іноземної

nреси видно. що заворушен-

ща в КНР.

ня серед робітників не обмежуються nров інцією Чщв-

А.

АЛЕКСАНДРОВ. ( ТАРС).

~~~~~ ·'·~~~~~.!!!!".!!!!А~

Іі фільлt р03п ов ідае про берсж - 11 ливе ста rи е ння do dсрж.а иного !І

11

І! ,чайна, про його охорону.

11

На закінrtеІtня кінолекц ії кі- ::

::

ПІОНЕРСЬКА РЕСПУБЛІКА

норежисер щиро подяку в ав руІі санівця,ч за дополюгу, в исло11 вився з а підтрrсиання dружніх 11 1 і творчих зв ' язків у маййутньо-

11

11 11 11 11 І . 11 11 .ну. . 11 11 Прадовж ав з аняття унr вер- 11 11 ситету ле ктор по.ющ т апt о ї 11 11 лекторської групи місь кко.\lу 11

1[ ~артії

З вел иким усп іхом у різних JІ істах нашої кр аї ни і з а рубе­ жем проходя т ь виступи танцю в аль н ого а н са .нблю .:Ш асливе t'Jатинст во», сотні веселих ва с-тав дав за деся ть рок ів піонер­ еький цирк .: Усмішка ».

11 11 11

На фото: ке рівник гурт ка м 'яко ї іграшки Л . В . Kpaв rteнr-;o провсхЗи т ь заняття. Ф ото М . Tvpa. (Фото хрон ік а РАТАУ) .

..секретар партійної організ~- ::

::

11 цrt

рад ,• оспу ~Русаюоськии » П. Рябий ознай олшв слухачів уніве рси тету з програлюю

11 /. 11

11

11 !.1 у~tіверситсту на вере- ::

І[ роботи ІІ сень.

11

В. ДЕМ'ЯНЕНКО,

11 Іі

лектор

11

міського комітету

11

:: Компартії України.

J:

11

11 11

11

::

Дорога не будується

11 с . 1L' д . - СІЛЬС . 11 ЄС/Я /І\ С р IRCb i<O l Ь КОІ 11 Ра д и депутатів трудяrц их піd11 няла питання про буdівництво ::дороги в с. Тарасівці ві<}

ІІ їдал ьні до

11- всього 11 жують її

таr-;,

що

до

вересня

УРСР МарН Байко. (Львів).

20.45 ~на доGра ні•І,

::

11

ПОНЕДІЛОК,

9.00 \1.10 9.30

т. т.

Гімн а стика. Му;~ьтфільм

КВЇТО 1 ІК 3» , К. т. Т е л е фі л ьм uії» .

11 11 будівн и ц тв ом дорог и до школ и. 11

10.45 11.45 14.00

К. К. К.

11

Та ось директо р раdг оспу ~~ О . Я. Кулик ч о;.t усь зволіка є з 11

ходити не лцш~

J:

11 Jtеrиканцям Тарасtвки , а и ,8 14.35 11 Підлісся, Вільного, Заха рі вки, ls J:J.O;J ІІ учням до школu.

11

Коли ?І' пр?йдуть. доrцї.. ву- ::

::

11 лацею ю про uти, ю rz p01 xa т u. 11 11 І така непролазн а багнюка 1m 11 с тоїть біль ш як п іврок ц. 11

. Просимо дополtогти ·нам ви- :: рtшитu це в ажлц ве пи та н ня . 11

:: ІІ

Мешканці

11

с.

Тарасівкп

Теплюк, VСкля~енко, Хо-

::

мич, Бою<а, Бутовнч.

11 11 11 11

ЧИ ПЕРЕДПЛАЧУВАТИ

ІІ

ГАЗЕТИ?

11 11

11

:: 11 11 11

1:

11 Адже ц е й захід п еретворю еть- 11 11 ся в зви<юйнісіньку трати гро- 11 11 шей. Газети в се одно d ово- 11

:: диться купуr:а ти в кіоску, бо:; 11 передплачею dо став и ть пош та ІІ 11 через дн ів два-тр и. ІІ мо ми

Не зна єі того, коли в іхід~tі uні

11 на по шті, а коли р обоч і.

11 11 11

Порадь, дорога редакціє, як:: 11 на.ч бути. Може; в се-та~<и пе- 11

::

11 редплатити...

11

::

::

ІІ

В. В~лков, А. Шевчю~,

В. ДІДеНКО, МЄШІ\3 НЦІ вулиці Кутузова.

ІІ

----------~ -------------------~

сНОВАЯ

ЖИЗНЬ•

-

ооrач

філ ьм ів. І. fІущин.

· • Записки

&веТО8

про

Пушкі­

на "> .

• 'Іа с • .

~мамина

фі л ьм

умови • . вивча є

« П · ~І Т И р ічку

ді"). J!).30 « До ПО'ІаТКV

fiOBOГn

Н:tВ 1 ІаЛhНОГО

К.

т.

М.

н<.~ т а» .

r ·о рькІ1й.

« Фальшипа

Пр r м' є р сt

Держ а вн о га а к адсІ\1ічно t· о М илог о теа тру С Р С Р . ( 21.1111 Інфо р м а цій ­ на

nро г р а м а

К

т.

«Ч а с•

Сtю рт и вниіі

з акінченні

). щоденник .

По

)J. .'IfІ

Іtі тr И.

«К а л е нд а р

17.1 5

с. Б {' ЗС М('р тнс

м ал еч і» .

( До

17.45

з а nf'РІІН' І-tня

с ькою

мо во ю

т во рів

В.

!.

Іл л і•І а ,..,

ви да ння

ПОf~ но r о Л ен ін а

в

з і fіrа н н ч том а х) .

« f~ а ш с уч асн ик». Н ;цш с пр о Г е ­ Р ОЯ Соні :І,lіс т и•Ін ої Прані май(· т­

ра

М СНІІНН!Іf\ГО !10ЇHHs:J б ІІНС І>К ОГО. (X fl f)I'ЇR). І~Л () Рі. :Ю ІЧ.ОО І ! І. ЗІl

у країн­

fi5 Л.

3,

llіа­

зас л у ж с но"І'

.."..~

Боов • оскnrс

rооком•

tІ.ЄПVТ8ТОВ f1)VДЯШНХСЯ Ки ~ вс коА О6JІ 8СТ М.. Газе1'а ВЬJ~ОдИ'Т 98 \'КР lНtнско м яз ьІке.

дні•.

сту д снта~заочника•. Історія

КПРС

КПРС .

як

Всrуп .

наука.

марк с изму.

Виник ·

•Маніфест

Ко­

муні с тичної nартії» К. Маркса і Ф. Ен гел ьс а n е рший програм­ ний док у м е нт міжн а родноІ'О ко­ муністичного ре волюційного ру­

а р ТІtСТКІt

К.

15.00

Для

дітеіі.

•Сонцс вороп.

( Л енін­

град ) .

19 JIO «До б рого вам

19.30

злоров' я :.. К . т. « К уV пк Євроnей с ьких Чt"М­ nіонів з х ок е ю: «Кри .'Іа Рад» •динамо » ( Baiiroaccp). (І і 2 nе­

ріоди) . ка

В

д.• я

пср<:рnі

ве чірня

-

ка3·

~. іт сй .

(1\1.) . 20.50 К. т . П рQ r·р їt м а докум єнта.1ьних фі .-.мія . (1\1.) .

21.35

К.

т.

K yfto к

Є врf1n г;і r ~ кнх чrмnin· ні в 'J х о к е ю: « КР!-і .ГІ а Р а л• « д Іtн ам п » (В а й св а сср) . (3 nepio .~ ). ( ·\ \ .) .

22.10 Х уі1ож ні!і тглефі:~ьм 23.05

дії •. (1\1 . ) . І нформаuійний

«Х а тини

виІІуск

с:·д е нь

2

ньої

т.

19.45 К. «За

:Jn- рі•І·~я

." . ,.

t,лn ти ч нпї

за

Наша

11.20 11.35

Новини .

те~

(Фін ля н-

пr)f) ГQ.rннн<>ння Р С'с: nу і),'1іки .

....,..~...,.......,....",..."

ЛС'м ()­

В 'є тн а .... .

фі 11 hд і ла

Т f' Л FФОН И ;

(Дарниuький

19.00

р а їни). • Екр ан

«Романси

1

18.00

(Ш а хта

кур с .

22.50

та

9.05

дл•

9.35

учи л ищ . ~ курt" . с З а га.н.на біQ· л оrія•. сТворf'ння ВИ.J.іВ• . (М . }. Для учн і в 5 к .rr <J ciв . Ботанік а. « З нач('ННЯ росл ин:.. (М . ) . Кі н офі ль м. (М . ).

•Екран

-

віnn овіп альн оrо секt'етаря

-

19· .1·~2.

п рофесіііно -т е хнічних

.". ."_,. ". ",. . ,.",

у чите.л ю• .

8

•астvnннкв

кл а с .

19-3·1~ .

-

за безn <:ч у ютьс я і

r у рТ Оі!< ИТ КРМ .

~

Усі

\

ПРИИМдЮТЬ

В{А.діJІі&

У

'

ра ііоІІу

НЕОБМ Е­

КІЛЬКОСТІ

ВІД НА­

СЕЛЕННЯ: картоnл ю

ЧаСІІИК за

по

-

щ1булю

12

кr> n .

nr> .30

~on .

ПО

к рб.

к г.

з а кг;

за

\ \

к г;

20

~

KOil

діірС'КІІіЯ

\

І ~::.------~.-:.::.:":..:-.:. 0 - П е-д а.r оr ічН !! іt 1 ШІ< (")1 І1

І

-

І\П 1 -:' І<і""~"І1 В

nQ. : І "7 !·! !1

c ~, o s .rІ ; '· tiБ

:n ;

/<,1fl ~~·, ·! f

=- -· ~~- п ;.: f·

тя ж к ої

i<nГ11i'(.' !1 'lFІ·

QPOM Иt..: J10 1:IO~ T i.

19·4·67.

61964. Броварська :~.ру карня Ки ївського облуІІравління в с п рава х в идав ництв, nолігра фіі і книжкової то ргівлі, вул . Ки ївськ а. 15-l.

\!

ІН І·

..- ч, н-

f.:}: • H!J t- \·n і • : ;>!;r: n:І " ( !\·І еrн і їf .... ап·nі

'\' ВНJ і1 1І1

~....",.. ~...,

1''-"·' 7

!

':' ~'''1 H ~-n·.-

• fliв ' r \ T 1"~1

. ",. ,. . ". ." . , ., . ". .-

Т t.>,І1 ЬUІ

. # ...........

',·

,

' """' "'ь:

r· ., . ,.,_

~· .; ~ ~"'"~ ;~~:Jо кі ~~~-~ ..-~ : : Q {, · о;; :

r .:3~ет 11

. . , . .,..~~~- _.,.....,......,~~~..."....,...~. ,..."....,..".,....."....,..",.....,....,..". ...... "....,...."...~ . ".~..1"..".,..,...,...."..~..,...~ .... -~~ ~..."....,...~.".."....,_~.,. . .."......,......- .-

ІНДЕКС

........,....,

прийма л ь11і \

с пожи в сnі л ки

ЖЕНІИ

М а-

оеп•ктоv в

м агазини і

nункп1

"""'"~ ~..,........"

вl!ln.l.nv сільського rocnon a t>C'ТІSa

.О е,.т ~ .ЧіС U t"' ВОГО OalliO~OBJІeHf.IR ма сової ро6оти Фотокор~сnонде нте

N2 I.'J

бетонува .1ьнюш.

0.'lин аки

.~

у чнів

ме х анізованій

те СJl Ярі ,

СРСР з футбо.1а : ~ •Зор•• •динамо• (Київ) . «На nо б р а ні 'І. діти!:.. Програма •Чао . (М . ) . Хул.ожнііі тел е фі л ьм • Наро nж ена P C BQ.rtiOHiEю» . ( 2 с е рі") . 8 <' чірні новини . Програма пер е· : \

ОБЛ А СТЬ

н -1.1 век­

м утtри ,

І

(Х а рків).

НА

Вступ.

дії

;;.~ у к арка ,

rіл.н у 3уст зобов'язання

-

Ук­

НА ПОСТІ И НУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ;

П<рші с ть

оед актооа

ві д рі зк и т а Ве кто р н и й п ростір

~...."..~

n ' яти-

25- 26 у зах і .~ но -

3'їзду КПРС «Соніа л істнчні

ПРОГРАМА

J'о1 а т сма тика .

ними.

на І

л.a:r.r,

10.00 10.10

Ви щ а

« Н а пр я!'оt ле ні

Пересу вній

с:Завсршf'ння др у гої світової віtі ­ ни і нові шляхи Азії :а. ( Бt-сі д а ).

18.1.5

211.4:) 2 1.00 21.30

напрямках

столиці

,....."~- ~~~

Дагестан•. Вс~союзниі4 фестиваль худож­ ньої с а мо діяльної творчості тру­

річки• .

район

Редактор Є. ФЕДЯИ.

про

rо..1овни х

хло-

тори».

12.50 І

дящих . «Народні таланти• . Наша афіша.

т а ки~

.:туІІ онта -за очника•.

к ол оні

Програма документальних фІльмів: «КОЖНС'ІГО дИJІ», сТрИ ЄТЮ11И

16.55

« Живе

18.25 Програма передач . 18.30 XX V з ' їзду КПРС rinнy зуст­ річ. « n ' яти f) Ї Ч К У ДOCTjJOKOBO•.

кІнокомедія

віршІ о. nушкіна•.

12.20

р и тми )).

афіша.

.,....,....."...".._,.._...,......,......".."....,....."_,...~,...,

НАША А. П Р ЕСА: "l.5ffl2(! М 6 Р08 д. Г'И вvл Київс ьк~ 154.

і

n снь».

•Шкільний екран» . •Керівна спрямов у юча роль Ком~ні с тич н ої nартії в роз витку радянської л і·

річ.

Ф<'CTИA:il .rt h

д ії

зайцями».

:~.~5 ~e:з~:J:r.";· фільм

тригоно-

Кіноком едія

ПРОГРАМА УТ

11.15

і

11 .05

програма «Час•. європейських чемпіонів з хокею: ЦСКА сТес­ ·•ао. (2-іІ І 3- А період и). 22.40 •Музиканти про му~ику•. По за­ кінченні -"!" новини.

18.30 XXV

сФ<'.І'f ~ ІІІИІ!tа

П.nщ· pa l\• tt Л f'IK Y M f' H T<-I.Лh Hii X « То р ж ество np aи n1o

М І В:

двома

виконані•.

«Ве се .'ІКа».

телеекрані

«Повороти

12.05

21.00 Інформаці й на 21 .30 К. т. Кубок

.~ія).

14.00 }lf)

На

му Донб ас і). (Дн і пропетров с ьк) . Інформа ц ійна nрограма «Ві с ті•. Р е кл а ма. Оголошення.

Фі.І"ІhІ\1 - RІІ С т а я а Держав~ ~;·~р а к адс ~ічн о 1·о М алого театру

М іж наро .11.ннИ

т.

17.30

м о н г т а~е-

12.10 К . т .

Б а к у.

країн.

•О бра з комуні с тів у творчості М. О . Шол охова•. 16.30 К. т. Співа• І. Скобцов. 17.00 К. т . В ефірі •Молодість• . 18.00 Новини . 18.15 К. Т. «РОЗЧИНИJІа ШКОJІЗ li.Bepl:. , 18.30 К. т. Г. Фол ьф . «ІталІйська серенада• . Викон ує струнний квар· тет Вільнюської філармонії. 18.35 • Подвиг• . 1Я . О5 . «Народ на твор ч ість•.

ЦТ

Г '"'f}Ь~<Ніі .

м.

тематика .

метричні ф у н к ці ї• . ( М. ) . Для учнів 5 клас ів . БотанІка . «З на ч ен н я ро сл вн » . (М . ). М УЗ ІіЧНІ1 іі фі л ь м • НароднІ мело­

10.40

15.50

19.00

М.

самодіяльності

на­

П мн <t с тнка.

т.

nісл я худож­

-

ПОЇЗ JІ.»

9.55 t\ .

сЖнття

колективів

«На

Новнни.

q, ll! f\ .

т.

17.00

ВЕРF.СНЯ

ПРОГРАМА

к.

Концерт

лісти'4ннх

ДНС"М » ,

ВІВТОРОК

т.

15.20 Економічн~ спі вробітництво соціа­

ХУ».

18.30

лrn r:- or p aм

Р ('" К .'Іс-t ма . Orn.l O!IІ <' ttня . Му 1Н •1ни іі ф іл1~ м « Лrм угпн », Ін ф ор "-І<ІІ• і іі н н пр •н· r.а;\нt « В і с ті » . «1л р аrт уй , tІІКІ' .'ТО ! ».

20 . 10 1\o HU<'PT

Б а ж а н).

«Останні

9.3U К . т. П ror p <\ ~1 t-t м:v .'1t.тфf ., r,.мfr:~ : « З ;ншха н а хм а ри н ка »·. с: UJал е ни А

(ДOH Oilh K) . сл ово

М.

передач.

курс.

нення

9.00

лаїn) .

16.45

«Екран «І с торія

УТ

11 .00 Н а ш а а фіша. 11.0.? ~1овини 11.2tJ К. т. « Нові М<'ЛОІJ.ії рщ.:у•. 1'2.();) Художній фільм «Мости». 16.05 Наша а фішd . lti.IU XXV з"і зд у КПР С r· і дну з у с трі•t . «П а р т ій не жит т я » . ( Мнк о-

сЩо

Програм а

н ов ини.

-

ПРОГРАМА

Історія.

(М . ).

17.20 17.25

nо е т- акад емік

мо-

фUІІ)му-вн с т.зви

(М . ) . і с торія » .

М. Б ул гаков. Фільм- в и став а .

року у си с Темі nрофт<'хос віти:а.

20.00

ім.

11.45

«Ж у р а вл ик». з'їз ду КПРС.

ДО СТ РОК О ВО».

-

б ал е ту

«Поез ія • . (В пер с д а чі бе ре участь

cyp м ar.ri » .

І<.. т. Міжн <tр о д ний фЄ' с тиваль п·~н'ІІро r рам « B cccJJка ». ( Фінлян­

та

11 .05

•Ви х ори

НІ . 10

ont·pи

10.40 Для у ~і нів 4 класів.

школа».

К. т. Художній ворожі » .

(М.).

І. Фр а нка. (JІьвів). В п е рерві в г чірні новини . ПРОГР А МА НА ОБЛАСТЬ Для у •нІів 4 класів. Історія . сЩо вивча є історія•. (М.), Кінофі л ьм. (М.). •Екран учителю•. 7 кл ас. Ма­ тематика. «Необхідні та д.остатні

І

Комму нистической партин У к р ~ иньl . 1·opf1n c кoro и раfш нного

~

ака-

т. «Клу б кін о nодорож с й,.. т. « Лісни - 75» . т. Програм а док у мент ал ьних

. . . . . . . . . . . . . .,_._,_._,. _,. ., . ,. ." .",. ". . ", . . . 11

~- -- - - --- ----- - - -- - -1

!

• Цвітіння

К . т . Муль тф ільм Ііаз устр іч XXV

11

:1

10.00 10.10

І Н .І .1 1 8.2о

11 22.45

:: перед:zлачувати на 1976 рік га11 зети t журнали чи утрщ.rатuся.

П. Ч ай к овськ и й. сПікова да ма». Вистава Львів с ького держ а вного

•Ясно-червона

17. 1:; К. т . « Відrукнітьс я , IN.O{) Но в нни .

11

Ми, мешканці вулиці Куту- 11 Іі зава, не знаємо, щ о робити: ЧІІ 11

11

15.35

ЦТ

Новини.

К. К.

10.10

:: А по ній же

21 .3U

9.35

ВЕРЕСНЯ

1

ПРОГРАМА

111

Програм а

театр у

11 11 11

В'єтнаму•, бою•.

діти!».

2І . ІІU

11 ІІ

магазину і иІколи :: 700 Atcтp iu. Crropyd- 11

11 н іяк не впоратися.

11

тцт з rнщіаmвц П. 11.

Постишев а. Тепер у гуртках, секц іях і клуб ах палацу з аймfl." ється ма йже шість тисяч юних ленін ц ів. Сере д них ав томооt­ .ліс ти, медика, зоологи, ruax ic тu, ту ри ста і т. д.

Ф. Т. Шипиленкс:. Те.на ::

ИОіО виступу: ~1 дсоло,·rчна боротьба на сучас~tому етапі та ідейне виховання труdящих».

11 11 11

Харкі~. У вересні цього року лшна є сорок років перш ому в

країні Палацо ві піонерів, с тв орено,ну

З ам .

-

-

І)_:: tнн~ :\1 ;.. TV сП .:--я е з с -. . -

~

\

- . - - - ~- -

4403- 11.1 60.

#140 1975  
Advertisement