Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАНТЕСRI

СЕМІНАР ПРОПЛГАНДІІСТІВ

.N'g 140 (3448)

І ПАРТІПНИХ ВАТАЖКІВ

СЕРЕДА

27

Другого

ВЕРЕСНЯ

розпочн­

мольської освітн. Діяльно і наполегливо готувалися до

1972 р. 2 коп.

ЦІва

РІК

мережу,

визначнлн

форму навчання для кожного комуніста, підібралн досвід­ чених пропагандистів, керів­ ннків шкіл комуніСТнчної праці. 25 вересня відбувся районний семІнар секретарів пар.тіЙннх організац.lЙ, про­ паганднстlв партійної і ком­

ЮВІЛЕЮ - ГІДНУ ЗУСТРІЧ!

сомольської

політосвіти,

рівників шкіл

,ке­

комуніСТНчної

праці.

З доповіддю «Завдання пропагандистів у світлі рі­

шень ХХІV з'їзду КПРС та в зв'язку з пІдготовкою до 50-річчя Союзу РСР» вистіУ­ пив перший ceR!leTap мІсько­ го комітету КП України

Ю. М. Соколов.

"Про підготовку до науково­

Важливе

методнчної конференції «Ін­ тернаціональне і політнчне

На

Броварському

механІчному до

виконання

ня.

допомогою у

ремі

дали

слово

надоїти

від

НОРОБИ по 3 тисячі нілограм_ів. 3 почаТIНУ рону .ВОІНИ одержали еже по 2.900-2 .780 нілограм і в моло'на .

Непогано працюють й іlНші ДОЯР[f{И. Дep~aBi відправ:лено 2.106 тонн молона з 2.022 за планом дев'яти мі:сяців. Кожно­ го дня на прий:малыіi пунити відrrравляєтьоя по 65 центне­

р і в. ТрУ'дівнини праІ1НУТ Ь озна­ менувати 5О1рі>Ч"liЯ утворення СРСР новими успіха_ми в праці.

для

будинків.

ТИСЯЧІ

ленно

замовлен­

споруджения

За

її

муністнчної суспільної сві­ домості» розповів завідуючнй кабінетом політосвіти міськ­ кому КП Украінн М. К. Ко­ зій.

приступили

об'ємно-блочного

кого

'nвариннини ра~гос.пу «Руса­ н l всьнИ\Й» З лі-днесенням пра­ цюють у ювілейному році. Особли_вих УС:ІГіхів добиваються доярни. Галина Павлівна Пав­ ленно, М3ірія Іллівна Кудрнвце­ ва та Галина Іванівна Мосна­

raHAHCTiB по формуванню ко­

установка

спеціальному цеху

ДоцентКнївського полі­ технічного інстиТlУТУ Ф. Г. Скубій прочитав для прнсут­

Миколаї.всь­ ви­

ніх лекцію «Утворення і роз­ виток СРСР торжество ле­

роБІв будуть виготовлятися ок­

иlнської иаціональноІ політн­

заводу залізобеТОllНИХ блоки

тить

-

будинків

квартцри. Це

набагато

економію

ки КПРС •.

цілІ

Потім працювалн секції. Для пропаганднстів шкІл ос­

скоро­

ст.роки будівництва,

велику

дасть

нов маркснзму-ленінізму

вивченню

будівельних

Про обсяг робіт, які має ви­ може

те,

вага

що

щує

свІдчити устаиовки

хоча

внготовлення

її буде

відвезено

в Миколаїв І змонтовано снла­ ми наших робітників.

Для

виконання

КПІ В. І. Бахтlн. Перед про­

б

пагандистами шкіл маркснзму-ленінізму

переви·

тонн. Після закінчення

70

важлнвого

завдання створено спеціальну комплексну бригаду на чолі з старшнм майстром, комуністом Олександром Андрійовичем

Житченком. О. МИШКО, начальник виробничого від­ ділу.

TOlfap

Пе тро

ного

Lj exy заводу «Торгмаш».

портрет

красується

Дошці nOlиани. вахту на

села

сто:іть нел·елне завдання до 1 жовтня завершити за­ сипну насііНіІJЯ ярих культур основного і страхового фон­ дііВ, довести його до висоних пос і.ВННХ НОНIДИ.цій . На жаль ,

у

б iJJІ>ШОСТі

господарс1'В

ло

приділ:яється

ги .

3

у

засіlНИ

плану

цьому

28170

ма­

лише

або 86,5 процента. Оправились і'з С.ІЮЇ'М заlвдан­

24370,

:НЯ'М і заСИіпали ,неоБХіЩ:НУ нільнїс'ТЬ збіжжя ра!Дгос,пи

«ЛіТНіВСЬНИЙ»,

ще-ния.

«Русанівсь­

-НИЙ», «Велиноди,м-ерсьнИJЙ», і.мен і Щорса.

Внра,й неза-довілЬ"но в ГОС-

ПРОВОДИТЬСЯ

Із

очи­

центнерів

24370

засипаНОІГО насіння зернових і .з,ернобобо·вих ну.ль'тур очи­

щено лише шого

і

здано

13110. 3 класу

.на перевііРНУ них до пер­

доведено

лише

центнері.В. Хоч первинна очИ>стна на­

2530

ува­

центнерів

З3Jсипано

іІІОД3ірствах

на

план.

Несучи

сіння

й

втарне

проведена,

сuст е.llатично

перевиконує

змінн

завдання.

ДОІведення

CTaНlД3iPTY дарствах

віль'но.

В

до

радгос,пах

«Гого­

л і'ВIСЬКИ!Й» , «Велинодимерсь­ [f{ИЙ~, «3авори.цьниЙ», Бог­ дані_ВСblній птахофа·БРИЦі та Пу:х.і'ВlCЬilЮМУ пле.мптахоре­ прО'ду,нтарі

в

засі·нах

не

ма-

• • *

ДАН І

«Л ;:т,к,jШIС ЬКИІЇ!»

ІІРО иая!в'ність ,насін'Н'Я ярнх КУЛЬТУР В господарствах району за данн,ми раЙін. спектури

«.БаБРИ'LlJЬКИЙ»

Держстатисткки

за станом на 18 верес.н.я ('У ПlР,О'Llе,нтзх до П .1 ану)

На.аи

господарств

«Требіу,х-'lв.с,ь:к,иd"I» «П" Ю1с:К!і,ВIС'I;К ий» «3 ор я » <~ Же.р.д-:іВіСЬК;И,Й» «3.аlп.1 а 81Н'И'Ї! » « г.ОГО,1·івlС І;К и·Й» Ра:юм 'ПО птахо­ фабри,ках

.п,lt'Мlза,Rо,д ,<~ Р,У1д\Н'Я »

Радгоопи

121,3 100,9 100,8

95,2 \100,0 100,0

;(JЬКИЙ»

БО'Гі.'l.lз-нівс ь:кз ПУХІ;'ВІСЬКИЙ пнр Ка..1ИТЯНСЬКа По ,птахофабри,ках

Разом Іпо _радгос­

«BemIlKoAIDMep<~ ~Plac и ЛІ;ІВОІЖ !іЙ»

нондиції

лереВііРКУ

і

Не

і ;не

100,0 43,5

90,7

,100,0

пом.

до­

здали

передов-і

гос­

та

СеМИJПОЛНіmсьна

необхідне,

, снори-ти

ОЧИСТ,КУ

лише

ярих н;ультур,

с.інн-я

багаторічних

та

злаІНОВИХ

а

й

ДИСЦИlПЛіН

безпосередньо

не

Пі,щприємств,

почнуться

.100,0 100,0

:1.88,0

47,6

в управ­

Г. Й. Москаленко та С. І. Наумеико. На занятті секретарІв пар­ тІйннх органІзацій в дворІч­ ній школі партійного акти­ ву з ІнформаЦіЄЮ про наслід­ кн республІканської наради партійннх працівникІв з пи­ тання «Про роботу партійних організацій респуБЛI-КIІ в під­

готовцІ до оБМіну партійних документів у свІтлі Постано­ ви травневого (1972 р.) Пле­ нум_у ЦК КПРС»

перед при­

сутніми внступнв перший секретар ltlicbRROMY КП Ук­ раїнн Ю. М. Соколов. ЗавІдуючий ор.ганізацIЙним вІдділом Міськкому КП України О. І. Єщенко озна­ йомив учасникІв семінару_ з постановою секретаріату ЦК КП України вІд 5 вересня 1972 року «Про вн-конання Постанови тра вне в о г о (1972 р.) пленуму ЦК КПРС «Про обмІн партійних J\f}KYментів у ЧернІгІвській облас' ній партійній організації». Досвідом роботи по пІдго­ товці до обміну партійних документів поділилнся секре­

тар. парткому радгоспу «Літ­ ківський» М. М. Прокопенко і секретар парТІКОМУ

тресту

«Броварнсільбуд»

М.

М,

Кру'к. В. ПОЛОТНЯК.

цього

ін­

номічної

заводі

нурсах

і

Ії сен­

на

Тут змо­

жуть з найти необхідну л і те­ ратуру, методичні посібни.ки, Дістати нваЛіфіновану кон­ сультацію. На ліідприємстві створено

університет

ното ПРОІ1ресу,

26

техніч­

ш ні л о.снов

економічних знань , три шко­ основ енономіни і управ­ ління 1Іиробництвом, 41 шно­ лу номуністиrчної праці. ЛИ

Ромни, СYlМСЬНОЇ області. Понад 10 тисяч робіТНИКіВ, колгоапнинів

і

сл у жбовців

системи

Керівні

шнолах

і

політичної

надри

437

с е м і нарах

осв і ти.

.підвищувати­

створено в цьому році, буде

муть св ій ідейно-політичний рівень у теоретичних і .про­

ноординувати

блемних семі-нарах. В цьому

хід

і

нонтролюва­

навчання,

узагальню­

році

тут

вперше

почнуть

чотири

сеМіна'ри

вати .нращиЙ ДОС'В і Д прапа­ гандистів, подавати їм теоре­

праlЦюва ти

ТИЧНУ і

рії з національного

методичну

допомогу.

Кабінет

ma-рксИ'Стсьно-лен і,нсьної

єно-

«30 :Р ·Я » !!.меш·і

Щ,о.р.са

-<<6-06РИILlЬКИЙ>> «РіУIОЗIН<'IВСНЮИIЇ!» «Тр е'бу,х,і'ВIСЬКИIЇІ»

,року

<,,~p ас ИЛ':ІВЮЬКИЙ,}> «Гоголііlв,с'blКИIЙ »

-0,1 -0,9

з ірна».

місьнноМі партії

При

ра.Йону

1\j'.pOBa

«3 амр'Ш!ЩЮИІЙ»

віднрито

гуртнах,

гос подарств

Радгоспн «П . 1-О.с·~ і,в·с. І>К-ИЙ»

освіти

«Червона

ПРOlпа-га ндисти і слуха чі

<~Be .1И,КОі'І.И,М€Р-СblКИ'Ї!»

:;~H~H :,

100,6

участь тру дящнх

семі­

на

27,2 093,3

пах і _птахо­

фабриках

ча

«3 аIП.1,аIВ,Н'ИlїІ»

26,0

ви­

лінні» прочнтали внкладачі політехнічного інсти тут_у

«.Л:ткі,В-СІ>КИЙ»

Назви

ефективності

робництва в дев'ят,1й п'яти­ річці» і «Управління соцІалі­ стичним господарством. Твор­

«Же'РI!'!;IВ;СЬК'IDЇ!»

40,0

про

сільсь,когосподарського

ПіIДГОТОВ'КУ

Iб8,І

158,6 1000 100:0 81.8 113,9

ня підвищення

району навчатимуть,ся .в

ТИ

1972

шес'ти

пропа.ган­

працюватиме

Кіровоград.

за,25 вересня

де

заняття .

Близьно

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управлі_нн~ сільського гос,пода,рства , райвиконкому ІПРО , наrдій молока

58,5

1"а­

ряді

ціяз енономічної ос-віти, яну

ра­

гооподаРСl'ва.м·и

на

Дієеltономі-чна рада.

спекції.

89,2 83,3 76,3

з'їзд КПРС

року в міСТі . Вони пройшли на,ра'х.

на­

бобо.вих

йониоїнасlнневої

г·отують

ДОСВі'дчених

дистів

тра'в.

державної

-

У 'них

тисяч

О. ЛОБКО, виконуюча обов'язки на­ чальннка

еноноМі'Ч­

кож

Донецьк.

при­

зе.рна

прющи­

Винлада-чів

них

ня

щоб

постійнодіючі

галу,ЗЄВИМ

ФуннціОНVf( 'Гь гро'мадсьНі ін­ ститути економі,ки. 2-го жовт­

птахофабрина.

тив.се

за

велиних

пощарст.ва: радгосп «ПЛОСКів­

СЬНИЙ»

ст,ворено

НУРСИ

Птахофабрики

Сем И'ПО.l,К:' ВIС I:JK а

«3аВОРИ1Ц1ЖИIЙ» ~< РYlС ан,іIВ,СЬЮIDЙ» :,ме,н.і Щорса

100,0 100.0 100,0 100,0

95,4

ДО

насіння.

пер­

ГОСПОlдаРС'l1В неоБХі'ДНО зроби­

по­

«XXIV

В СИСТЕМІ ПОЛІТОСВІТИ

зах

цеН1'нера

нор'М

проводиться

ц.lІ

основні напрямкн економіч­ ної політнкн партії. Завдан­

внкладач

Кнїв. Для Пі:ЦГОТОВНИ про­ 'пагандистсЬ"них надрів мі{:та і області з питань е'!іOlНО­ Мї"чноїтеорії при восьми ву­

КеРівнина'м і спеціалістам

нласу в гоопо­

1

жодного

ШOlltласного вели

і другого року навчання. Лек­

НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Фото М. Опришка.

Іна

викорнстання в практиці бу­ дівництва соціалізму і кому­ нізму» виступив викладач КПІ П. Т ..ГородніЙ. Відбулося також заняття секції пропаганднстів шкіл комуністичної праЦі першого

у ПАРТІf1НИХ ор,гАНІ3АU\ЯХ РБОПУБЛ.J;КИ

«П ' ятиденк!/

по­

але

внступнла

етапі. з лекцією «Економіч­ ні законн соціалізму та їх

'1есть 50-ріЧIlЯ

ня СРСР, він працює під

ЮТЬ

осиов по внв­

ченню політекономії соц,1аліз­ м_у з лекцією «Пла\lомlрннй розвнток соціалістнчноІ еко­ номікн. Твір В. І. Леніна «Про єднннй господар.ськиЙ

бачите на фото, виробничників

ШВИДШЕ ГОТУВАТИ КОНДИЦІЙНЕ НАСІННЯ труд,івни>нами

по

економlчннх

лнвоСті УІ розвнтку на сучас­ ному етапі. прочнтав лектор

конатн завод пЬ цьому замов­ ленню,

основ

знанЬ лекцію «Економіка Радяиського Союзу та особ­

матеріалів.

Л. ГАЛКІНА, головний зоотехнІк.

Пе;ред

одне

з центральннх завдань пропа­

ремонтно­

иового

Це буде

Буде по три

.

заводі

-

виховання трудящнх

аавдання

з ' їзд партії про основ­

«XXIV

ні пнтання економічної полі­ тнкн КПРС на сучасному

тверднли

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Для керівників теоретнч­ них семінарів, учнтелlв та працівників культурно-освіт­ ніх установ по проблемі

нізації промнсловнх підпрн­ ємств, будов, радгоспів і пта­

бюро вонн переглян~ли й за­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

КПІ І. Д. Турбіиа.

иього первннні партійні орга­

хофабрик, установ, організа­ цій транспорту, побуту й тор­ гівлі. На зборах І засіданнях

ВИДАННЯ 33-й

-

жовтня

нається новнй навчальний рік у снстемі партійної і 'комсо­

-0,5 +1,3

,91 91

94

Птахофабрики ІПУ'Х.;-ВС ЬЮИJЇІ ППР Се~!·и'По.lIК !-8СІ>ка ,Ка.1ИТ,Яlнська П.1е~1:З а.ВОД {(оРу1дНЯ» Богда,ні'ВIСЬІКа

тео­

питання.

(РАТАУ).

7,9 7,5 7,3 7,'21

-0,5 -0,4 -0,5 -0,:5

+1,9 +'),4

96 100 94

-0,6

-0,3

97 90 +11,6 96 +0,.8 +1,,3 95 +1,0 ,100 -0,6 J.(){) 98 -h1,3 89 +1,0

9,7\ 8,.8

--'0,4 -0,5

7~ 1

+ 11,1 +1,3

-0,3 --11,\1

-О і І

-0;9

-0,3

6,9 61,8 6,6 '6,6 6,2 518 5,3

6,2 5,9

-0,,1 -0,5 -0,6 -0,6 ---{},8

-0,5

-0,7

89 100 99 100 100


lіПfJi~:R

orЛЯД НАШИХ СИЛ

I1

До'строново. на 5 дНів. ра: ніше. ВИJ\онали торгмаШIВЦl 8-міСЯЧНУ програму по ви-

члени НЛРС, проанаЛі;зовано пІДСУМІШ минулого навчальНОГО РОІ(У В системі партШ-

роБНIfЦТВУ

про-

ної освіти, викрито недоліки,

цтва ,

дУю\її. Понад план 11 ~ВІШУщено на 300 тисяч кароованІ\ів. Це результат піДвищ~н:

відзначено великий загін майстрів пропагандисl'СЬКОЇ справи.

'весь колектив. Про будні ко.муніСТів цеху ,N'Q 10, які очолили змагання

ня

і

рівня

реаЛіза~ії

організаТОРСЬКОI

виховної

роооти

Glтничого

колентиву.

Наступний

1

парто·ргаНl-

обмін

ннх документів

зації. са''''IОВіДданої праці ро-

наших

сил,

доповl'ді.

З цього і почав до.пові!lЬ

ОГЛЯIД

І

на

це огляд

-

l\Ожен ,З

має

гання. Серед них Г. Іва ницьІшli, В. І{орсун. Г. ЛИНН!!К та інші переДОВИКІІ виробни-

партій-

піДllреслено нас

провести

в

ви-

на

янах

В.

дову ючи

цехової

Всі наші номуні,сти, -

_

ручення і сумлінно .вик.ону-

партбюро

заводу

П.

ІЦербак. Він підкреслив, що,

ніста

готуючись до оБМіНу пар~.до-

ційно

свої

ряди.

зміцніла,

з чнм

жанн~

lІумеll'ті'в, па,ртій~а оргаНlзаціЯ за'воду ще ТІсніше з~уртувала

справа~ш

виправду-

ідеш до

НОВОГО

товки

партійного

нвит!ш? Адже комуніст поl\Ликаний бути справжнім

оргаюза-

політичним

здатна ВИР1-

бійцем,

Такими

методи

нів КПРС ззноду і доповідач итивних

<> " .

во

,ської роботи. Ух, правда, небагато, Це: М, Білоус,

вказав, що партійне бюро за:ВОДУ повинне і далі підноси-

партійної оргаюзаЦll цеху ,Nq 3 (еенретар П, Рижо'ва) . Ця парторганізація поповни-

В, Нолот, П, Оксанич, Пар-

комуністами

партійні організації поклика-

за рахунок передових в.ироо-

без винятку комуністи брали

но,

крема розкрив Д~сВіД .. РОБОТИ

які

разом

з

JНШИ-

'.·ІИ КО'". ' УН1',стами очолили юві,

"

,..

лейне соціалістичне змагання, висту,пають за~трільника-

ми в'сього НОВОГО ГО.

Партбюро

1

передово-

виховує

Ваеьно,

т!Ине

ла в цьому році свої РЯ!д~И НI '.чників,

стоять

Я.

сів, запровадження.м ·вих методів праці.

,-,' с оронь ГРО'lад от" -

В.

бюро

ИомуНі'СТ

Новальов,

заводу , цехові

у

Ж'ІТТІ'

с "овом

туту

В.

НПРС,

l' особис-

~!. ' , " ТИ'М прикладом вели за собою маси. В зв'язку з цим проаналіаована практика під-

ко,мун істів

парторгаНI :зацlИ

ЯВИЛОСЬ, щО одні номуні, СТIІ мають по деl(ілька доручень,

'ІН:ШИХ [\ехів, служб і відді-

У цехах.

лів.

ТИ1ВНУ

Треба констатувати,

-

сказав доповідач, -

-

що се-

ред членів І{ПРС підприємеТ 'ва ПО'Мl' тно ЗМІ' ЦН1' ла тр,lдо;у ва ДИ.СЦИ·, ПЛ1· на. Але випадки порушення партійної дисцип.!"I·НИ, .х

на

жаль,

трапляють:ся,

КРИТИ'ці було· .пl' 'дГОСТРІ'·,! х дано тих, хто запізнюється, або зовсім не з'являється без поважних причин на партlИНl збори, невчасно епла'ЧУЄ членські внески,

Чільне місце було відведе-

но у допо'віді

ідейному

гар-

на

(

I1УШУЮТЬСЯ

1111І,:'

'виборних

:муні,стів таких ЯКО'С,тен, енономіЯ і береЖЛИВlСТЬ, Відзначи'ВШИ

тійної оргаНіGації

вклад

пар-

підприєм-

.зборах " -

І{олекти'в мостопо ї З А а ордена Леніна тре­ сту «Мост06у Д NQ 1 » Ві.До­ ~ШЙ свої'ми трудовими СПI?~­

в справу виконання ви-

,N'q 814

пе'чення

'всіх

Це: забез-

рИТМ'ічно'сті роботи

цехів

і

дільниць,

ви-

пу'с!\ виробів' усіх IЮмен'Кла". роб тур, рі,з!{е 301льшення ВІІ' -

У'часнини зборів взяли ан-,

уча,сть

порядну

в

обговоренні В

денно,го,

роз

они

-

повіли про Пі'днесення рівня внутрі,партійної тивності

партії,

членів

роботи,

. 1

a~-

кандидатІВ

:JУ'ПИНЯЛИСЬ

,рішених питаннях.

на

еви н

- ска,зав . . . . цесек,ретар парторгаюзаЦll ху NQ 2 І. Мельниченко, _ Наш

-

цех,

успішно справляється з виробнИ'-'ІОЮ програмою, готує гідну зустріч піввікового ювілею Радянсьного Союзу,

В цьому велика заслуга ко-

муністів,

яні

ідуть

в

аван-

'НІщтва 'вжитку,

товарів широко,го виховання у членів

кол~кти.ву

почуття віДПО'Ві-

дально,сті держа ВНОЇ

за з' ереження ' влаСНОСТІ,

На зборах бюро

му

членів

і

кандидатів

у

гарді

соціалістичного

зма-

'ській

'Областях.

мостів

шій

обла,ст і :

150

уже

тен,!{о, Збори затвердили заходи партійного бюро по підготовці до обміну партійних доKY~leHTiB і прийняли рішен-

ня по обговореному питанню. Д. RАЦЕНЕЛЬСОН,

громадський кореспондент,

зда'но

По:силення темпів досягається

в

Роток,'

но вручають грошові премії,

Збудовано

МО'СТИ

через

переможцям

так .о ж

обвідний' канал

а

на РуеаНіВЦі, яні прикрасили

житловий

масив

Ииєва,

Велику ува,гу коле.ктив мо­ лLзації і впровадженню нових

прогреси:вних

мости

і

При

столярувати

вати цілий ряд таких

повно

та

людей,

вик.онуються

добро­

якісно,

ПРОДУКТИ.Б'Ні,СТЬ праці

зростає

1 О -15

на

СВОЇМИ РУКАМИ У цьому році на Гоголів­ ській стріЧНО'J\кацьній фабри­ ці освоєно виробництво ново­ го виду .пРОД'Укфї

-

різаних края­ Пристрій для їХ ВИГОТОВ­

стрічок з оплавленими

ми, лення створили самі робітни­

ни, Дізнавшись, що подібне виробництво існує на Ногін­ сьнlй фабриЦі,

туди віДРЯДИ-

ли групу праЦівників на чолі

3 головним механіном Григо­ рієм Васильовичем

Іваниць­

ким, Російські друзі радо по-

~ стор . •

ділилися досвідом роботи, дали потрібні нреслення і . розрахунки, За ДОСИТЬ короткий строк

-

ВСЬОГО

чотири

місяЦі­

бршадаспеціалістів, до якої входили слюсар Володимир ІОрійович Гаценко, токар Володимир Ml-ІОколайович Булавка,

електрогаЗО:Jварник

Дмитро Степанович Осьмак, електрик Микола Іванович Томілін, вИго'Товили і випро­ бували верстат. Тепер він працює на повну потужніСть, розрі:заючи

за

ЗМіНу

понад

700

метрів триацетатної тка­ нини на стрічни довжиною

від 10- до 50 метрів. Маши­ ну обслугOlВУЄ механік-елен­ трин Григорій Іванович Шо-

стачно та молода робітниця, комсомолка Надія Бреус, яка :VіИнулого року закінчила де­ сятирічку в Гоголеві,

Новий вид стується

стрічки

велиним

кори­

попитом

у

легні'Й !ПРОМИСЛОВОСТі для pi:jного виду маркіровок, ян ВІІ­ хідний матеріал для дальшої переробки, а також для оформлення подарунків, юве­ .1ірних наборів, кондвиробів тощо, Освоєння 'виготовлення ацетатної стрічки ДОЗБОЛИЛО колектину фабрики взяти додатковий план на виготов­

лення продукції ще

на

240

тисяч нарбованцLв, Уже ви­ роблено 1,3 мільйона метрів нових стрічок

М. КУ ЛИКІВСЬКИИ.

НОВЕ ЖИТ'JШ

продунтивно,сті

них

на

НИ<ЧНИКИ,

'гання

роботах

умови

А.дже пер­ е'Ко­

система

економі'чного

Середа,

27

Іван

виконуваних як пре­

планування стимулюван-

вересня

1972

пере­

честь

Союзу

зма­

50-рі'ччя

ут­

РСР,

"це

бригада

армаТУРНIІ­

Постійно пе­

НОРМИ

токар

вич Хафіз.ов, машиніст !(рана

мія за хорошу роботу,

Нова

-

колентиви

Сергій Никифорович Реза­ нов, арматурник Федір І'ва­ нович Плющ, слюсар Дмитро Налістра ТО.вич Музиченко, електроз·варнин Ол е'К с і й ДмитрО'вич Ткачук, шофер Минита ВасильовИ'ч Но·рнєєв. монтажник Мир·гояз ХафіЗО­

го московсь·кого будівельни­ 'ка, Героя Соціалістичної Прщі А. Злобіна. Бригади укладають договіР на будів­ ництво т'Ого ЧИ іншого об'єк­ ту і ведуть роботи самостій­ но , 40 процентів від знижен­

ідуть бригаді

yдa~­ вироо­

ре.ви.конують

го пі:дряду по методу .знатн'О­

робіт

І(убо­ тонн

переДОВІ

новИ'Ча Чупика,

буді·вництва.

собівартості

90 210

нів ·Каlсіяна Петровича Иоло­ ·мійця і столярі'В Василя Іва­

Зара:JТУТ застосовують­ сянові форми бригадно­

ня

на

ценюка,

застосу­

в числі на нові

запро­

Івановича Мосняка, Федора Григоровича Плаксюка, Оле'К­ сандра Васильови!Ча Бондз­ ренка, Михайла Яковича Rи­

процен­

праці,

роЦі

ком,плеК'сні бригаДІ! МихаИ,lCl

анордно,шремі­

МОІстобудівники ших перейшли

і~жен~р­

соціалістичного

ворення

бу,дівельно-монтаж­

альної оплати

но'міlчні

є

цьому

працею

'моЖці

Іншим стИ!мулом ПЇДовищен­

вання

та

працlВНИЮВ.

Добре віДOlмі своєн?

тів, ня

робітників

ною

використо'вую т ь 'с Я

роботи

змаганн~

металу, 600 '!'они цементу та багато інших матеріалі,в,

найбільш

можливості

Червоним

МОСТОПОї'зда,

чому зекономлено метрів деревини,

викону­

творчі

перехідним

Тільки в

інших робі'Т,

умовах

ються

кварталу

нагороджу­

ва'джено 36 раціоналі,затор­ СЬ'КИХ пропо,зицШ,заВ'ДЯI!\И

ПОВНl­

І, А, СОЛОВйОВ ( в І{ентрі) ЗftaЙОАILtТЬ з новинами своїх

туру,

дільниці

но-технічних

шляхопр~­

ти констру.кції, в'язати арма­

результатами

тиви

будівни­

С1ПОРУДЖУЮТІ>СЯ

щомісяч­

сприяє піднесенню тр~!Д.ОВОl аНТИВНQ.СТі, 'виявленню ІНІЦІа­

підвищенню праЦі, зни-

женню собівартості

бригадам­

яного

Соціалістичне

методів праці,

які с,прияють продуктивності

за

соціалістич­

нращі

прапором

стопої·зда приділяє індустріа­

жен член яних уміє монтува­

В, В. РАСКАТОВІІ

про,ве-

змаіГання,

TIl. На фот(): 1І0літіNфОРАЮТОР, сталевар АІОртенівського цеху

і О. А, СВІТИЛКУ. Фото О, Красовського, (Фотохроніка РАТАУ),

роботи

шля~юм

Н'ОГО

шл.ЯХОП<РО.ВОДИ

механі::зацію на всіх дільни­ цях. БУДі'ВНИЦТIВО ведеться комплек,сними бригадами, К'О­

кадріВ, ll()ліТLtКО-8I1Х()ВНОЇ робо­

ро­

.в Білій Церкві і ФаСТОВІ, Пl­ ш'Охідний тунель на станції

ти, застосовувати КОМ'пле'Кс'НУ

освіти

ритм

не знає штурмівщини,

СТЮ із збірних залізобетон­ них КОffIСТРУlщі:ЇІ, які виго­ ТОВЛЯЮТЬ'СЯ в МОСТОПОЇЗДі і на заводах тресту, Це доз'во­ ляє :3 малою кіль'кі,стю лю­ дей проводити основні робо­

nіклуваNЮI постановки

показниках,

боти не спадає, виробництво

дilїlOBOГO

експлуа таціЮ

висту.пив член

Бровар,сь'Кого міськкоип У .. О Н н' краlНИ. оро-

Металургійний завоu «Запоріжсталь» і.мені С. Орджоні­ кідзе - одне з найбільшLtх nід­ nриє."ІСТВ реC/lубліКLt, Партійна органі.1ація ЦЬО<'О nідприємства

llідРУ'Іних

мі,чних

дення

ВОДИ

дtaРКСllстсько-ленінської

Пона'Д

ня дає позитивні результати, Підприємство повністю ви­ конує місячні плани по ВСІХ виробничих і техніно-еконо­

і шляхопроводів збу­

цтва. Усі

ВLtЯВЛЯЄ 1l0стіЙNе про 1І0ліmuення

мости

юми усій Україні. Він ~ДlH­ снює будівництво У НИlВСЬ­ кі:й, Хмельницькій, Вінниць: кій, Черні,гів,сьній, Житомир­ 'ській, Черка,ській, Закарпат­

'ДО'вано ІМОСТОПОЇЗ-ДОМ за ос­ танні 1 О років, Ос'Обли~о ве­ лині ро.ботиведуться У на­

б

................................................................. ту

Козака.

Зводять ЛЮДИ

як

робни'lИХ завдань і соціалістН'чних :зобов'язань, директор

:JвіТНОРе.д .комуніс'та,ми,

парт!Иних

Фото А.

свій виступ вихованню .У. ко-

:заводу І. Агапов ЗУПИНИВ'СЯ на за'вданнях, що стоять пе-

на..'ведені.

ЧЕНКО,

прис'вятив

а інші не мають жодного, Саме це та інші .питання по-

а,вангарДНОI, PO~!

Р<;Р, кеРіВНИК

КомунііСТ

Шапошников

ИПРС, систематично КОНТРО.1ЮЄ виконання партійних до-

В ДОПО.віді

сою,у фото:

в дусі сумлін-

ства

ру чень.

На

бригадиВаСllЛЬ МАР­

Ярошев'сь'Кий

бору партійних доручень. Ви-

приклади

ревня

передо-

пар-

тіlЙців у дусі бездоганного виконання вимог Статуту

по­ праЦІ УТВО­

ного дотримання ними Ста-

аитивну участь У грома,дсько,",

комуністичної імені 50-річчя

тн рівень виховної роботи з

ні добиватwсь того, щоб ~,ci n

І.

бореться

чесне ,вання бригад~

.-

Доповідач відзнач,ИВ. зрослу актИ'вніеть КОМУЮСТlВ, 30-

а разом 3ТIlМ ~ т:ііці, які ведуть сеое

Р ення Союзу РСР,

він

цюють над дальшою MexaНlза цією трудомістких проце-

.

є ще пар па~І'В

l'

працює ще , біль­ шим завзяттям. Ддже

пра

назвав наИс)lЛЬШ

'

на будівництві друго І черги цей колектив

роботи,

І{омуністи наполегли

праЦІ,

бу дівельн 0монтажних робіт ви .. конано на 22 дні ра­ ніше СТРОКУ. Тепе!?,

піДВИ~УЄТі>СЯ

п. зоБО'в'язань, взя.!Іі'стичних тих на честь 50-рі'ЧЧЯ утво-

an

IІРОДУКТИВИОСТl

обміну партійних

партійної

чо­

колеКТIІВ

и~Йвищо.ї

Обсяг

вимо,гливість до члеНlВ партії, удо,сконалюється стиль і

і є переважна більшість чле-

шувати заВд,ання. по B~KOH~Hню плаНІ' в п атирtчки 1 соща-

до

ДОКУ1менті'в,

тру­

за

-

дні» І

добився

ють їх. Зараз, у ДНІ Пlдго-

одер-

велику

славу, Працю­ під дев і 3 О М

тири

парторганіЛ . ~}~POB-

СЬКИЙ, _ мають партlИНl до-

єш ти високе звання ,кому-

черги

відго­

КОМПJlек~у

«П'ятиденку

ЯКIі:\!И

таря

чим,

здобула

парторгаюзаЦll

ИреЙніс.

документів заступник секре-

комуНі'СТОМ:

першої

Калитянського

Союзу РСР, розповів c.eKp~:

сказав секретар зації техвідділу

НОЖ'ІШМ

ництві

дівельного

сокою мірою ВlшоглИ'воСТі. Тому постає П!ІТання перед

оБМіНОМ партійних

тажників із ПМК-g, яку ОЧОЛЮЄ Василь Марченко, на будів­

утворення

про завдання KO'M~HiCTIB Пlдприє,~~ства в зв язку з на-

СТУ,ПЮLМ

Комсомольсько - МО­ ЛОjlіжна бригада МОН­

рі ·вняється

честь 50-,ріЧЧЯ

та,р

цей

:3

..

-

року

Семенович

ВОЙТКО

та

інші. Уся дружна, згуртова­ на сім'я мостоБУДіВНИКіВ до­ кладає ЗУ1СИЛЬ дЛЯ уоп ішного ,вИ'конання рішень Комун і ­ стичної партії й Радянського уряду по будівництву автомо­ більних та залізничних ШЛЯ­ хів, забе.зпеченню транспор­ ту

сучасними

ЄТЬСЯ

гідно

трасами,

готу­

відзначити

пів­

вікови,й юв'ілей Союзу Ра­ 'ДifНСЬКИХ СоціаЛі'СТИЧНИХ Рес­ публік,

С. ЗЕЛЕНСЬКИff, інженер тресту «Мосто­ буд .N9 І».


Щоб худоба була продуктивною ~'

ряді

господарств

раііІІНУ є ;шачна кіЛЬі\;СТЬ

1;0-

ріп 'lа.lОЇ продуктивнпсті .

1Іа­

ше

-

пnповнюватн

ху добою

високоякісної

:НlB .'iaHHH

І' г:цо

це

справа

зоотехнік:в -rе­

.lеlщ ;онер;в.

ІІЮІ

"енше

чається ' ,:а,

на

ТЮІ

КОРМУ

один

вигідніше

ж

затрати

і\ОР'IУ

літр

1,5-2

породи,

корів

баг&тьох

від

віку,

І\ількість

радгоспі

це

виника" та'\!,

тисанітарний тварин,

стан

зале -

здоров' я тощо. Та .порода посі­

дає

порідних

І: ()45 '

процентів

та

на­

всі

пи­

ФР'У'l<Т і'в.

На

кулиету

•'JЇ IHHO.

·св,ої

ВОЛКОБОП,

допомогу

Т· РУДЯТЬ<СЯ

Більші,сть з,м , інні

У

траnляв, КОЛ И заходив на ви- S~ ставку. Ми готували її з захоn -

Л. СННЯА! і ~аВЗЯТТЯА!. Всі букети-І

СУ1\!-

КОА1nОЗИЦll

ви, конує

за~даl!.НЯ

баса.

но на

карбованцІв.

На наше IIlрохання санІтарний лікар по rlrleHI харчування

Звериуто YBary дирекції змІшторrу иа більш дІйовий

Держсаниаrляду А. І. Бевз пе-

контроль за роботою продавцІв

на

ТВОР'ІУ

фор­

рів га.зети «Нове життя'> ми вже КОІЮ'ГКО розповідали про зростаючу роль ро,слин з біоло­

му,

г ; чно - а'ктив,нами

нуватих нвітон, майже бе'З лис­ тя. Цві'те в червні-липні, іноді

про

речовинами

МОЖЛlІв ість

і

ВIІКОРІІстання

широкі.

на

ДО'вгих

черен­

нах. СУЦБіТТЯ ВУЗЬН'ОЦИЛіНДРИЧ­ не . складається з Д'рі6них зеле­

їх у тваРИННИIЦТВі. Заіра,з триває пора за.готі·влі .1 і ка.рських рослин, яні можуть вн.користовува ТIliCЬ для поліп с шення т.ра·влення та лікування

з ах;ворювань

ЗбираНІ його потрібно так. щоб

шлунково-киш ково ­

го тракту молодняка великої рогатої худоби. А тому спеціа­ Л'СТИ і роб ітники ферм повинні добре знати. як за ЗОВНішні'ми О<:1Наками В'і 'дрізнити л іН а-рс Ь'Н і рослини в і'Д нелікареЬНIІХ. а та­ кож В'міти заготовляти. збеРі га­ ти

в

та

за.стосовуват и

пра,Н'Тичній

ці

рослини

ро·БОТі.

Ми вважа·ємо. що для потреб тваРИННИЩ'1'ва,

винні

пе,рш

за

заготовлятис ь

все.

по­

великосте­

бе "lьЧ'аті л інарські рослини . Во­ НИ можуть бути використан і як

1': ОР,м і як л іни. До того ж заго­ товляти

.1I1B liCTI>

такі

рослини

має

мож­

кожне господарство.

Отже,

З-УlПинимос ь

на

ДІІ,КОРОСТУЧИХ л'ікарс ьних

двох росли­

тр·авні .

горішок

Плі'Д

тригранний

-

коричневого

кольору.

За даними о.зна,ка'ми неважко

щавель кіНСh1\ИЙ В'і.Д.рі.знити і нших

дикоростучих

у місцях си

не

від

рослин .

збору ПРИРОДІНі

з меншувались.

а

ню

(ВИJсів

насіння,

Козака .

Бухенвальда», ~BoгOHb П pO.IIt!- ~ те я» Важко було вибрати

сере ? експонатів,

греЧНОВІІХ

за, плавних

х; ·в.

сл і д

луках,

шу.ка'Ти

вздовж

на лісових полянах.

регах

річок.

не.розораних

у

гаях

та

на

шля­

на

бе­

інших

землях .

Кінський ща'вель має товсте. борозенчасте. вкрите листям, пряме стебло. за ввишки 50-

150

см . У верхній частині воно

гілча.сте . Нижні' листки велик і, довжиною

до

25

сантимеТРіВ.

одну годину. Потім до цього настою додають 1 процент ку­ хонної солі і 10 процентів глю­ нози. По 500 грам ів такого ' розчину

випоюють

хворим

теля­

,там заміст ь молока . При легно­ му перебі,гові хвороби теЛЯIТ ви­ поюють -2 рази на добу. а при тяжному С'ГЗJні 3 ра з и.

1

-

ріють

курс лінування

хворюва.ння .

не дав

бажаних

тра·в.

ДеревІй звнчаЙниЙ. Це також багатор1 чна трав'яна рослина ро.дини

скла>ДноцвіТНих.

їх

приміщеннях. тонким

шаром.

Висушені рослини можна по­ дрilбнювз!Ти на універсальних

МОЛО'Т1\ОВИХ дробарках і збері ­ гати в мішках або ящиках. у коренеВИЩі і насінні щав­ лю є ні .чні

дубильні речовини; орга­ с.пОЛУКИ заліза, щавлево­

кислий віта'мін

кальцій. ефі'рна олія, К і дея:кі іНШі біоло­

аlfтивні

речовини .

дію.

IlPOHOCHY.

Ве1'ПрафВНИКИ фе.рм « треБух івlcы й' >> для

'радгоопу лікування

а

у

телят

великих

-

типоносну

від

шлунково-' кишно'вих

,вань

рі з них захворю-

використовують

на·стої.

При ви.готов ленні на,стоїв для лікуваlННЯ телят від ,диспепс і ї дотримують,ся 'такої ,пропорції: на

одну

частину

хих ' стебел ' щавлю

пові тряно-.с'У­

додають

20

при дорогах, на крутих берегах р і чок. пус,тирях, тощо.

Отебло у цієї рослини пряме . за ввиlШКИ

волохате, РУ.

з

20-50

сіро-зеленого

повзучИ!м

см,

кольо­

шнуровидним

кореневищем. Листки на стеб лі чергові, ДРіБНі, а прикореневі Белин і, довгасто-ланцеТОВIJiДНОї

форми , волохаті. стебла

квітки

На

верх івці

зіб рані у веЛlІк і

для

на в і'Дшу;кати деревій звичайний серед

інших 'рослин .

Траву дерев і ю слід внбі»жово скошувати

'С~РІПОМ

у

косою

пер іод

або

зжина ти

масового

цві­

поліп­

дуже

важ­

організму.

Ветпрац івники

МІІ

щавлю

рад·госпу

ви­

к і: нсь'l\ОГО.

Технологія виготовлення на­ 'ст,ої'В і методи лікування так і ж, як і при застосуванні лю кінського.

У

радгоспі

щав­

«Требухівський,)

ведеться також підготовча робо­

та

по

випробуванню деяких лі­

каРСЬКIІХ

рослин

використанню

За цими оз:нака:vJИ легко мож­

і

за ­

дере­

.ко ристовують деревій головним чином для лінування телят . що 'мають кров'яні проноси , або не піддалися л і.куванню настоя­

сенрецїі

нк

стиму ЛЯТО­

молока

продуктивних

у

ВИСоко­

корів.

СЛід с.под івапгся, що за'В'ДЯКИ

Рос­

ароматна.

що

хворого

лина

дуже

сман

апетит

тра'влення,

рів

рожево.ю кольору.

використовуєть­

ГірКИЙ

щитовидні суцвіття. Цв і те з червня до морозів. Квітки біло­

го або

SBCI

шлунково-кишкові

підвищує

ливо

з

РО'сте

на

лин

у

СЯГТИ

лікарських

тваринництві

не

тільки

можна

рос­

до­

Пі;цвищення

еф~НТИВНОСТі лікування тварин, а

и

зна,Ч'но

'корм і в на

СКОРОТІІТИ

одиницю

витрати

прод-укції .

А це. в свою чергу, безумавно

ТІННЯ . Рослини сушать в затін­ ку , або в провітрюваних примі­

ВПЛИ'ватиме на з·більшення ва­ лового виробництва продукт і в

щеннях

т'варинниЦ'тва

чи

на

горищ ах .

В

по­

вітряно-сухій траві вологість не ,ПО'винна

перевищуватись

13 -

14 процент і в. . До ~нладу деревію входять

в ЯЖУЧІ

речовини.

ефірна

олія.

:високої

§ рідні сестроньки», ~П' ятнадцять І IS республік, п'ятнадцять сестер», І РОСІЯ»

такі

-

девізи

І обрали для своїх робіт А/GLlже S

ся при лікуванні телят, що хво­

Якщо для окремих телят такий

гілчасте,

тіні або в добре

розкладаючи

тваринництві

присвячених І

~ «дРУЖба рі~них народів», «Ук-

вості і крово'СПИННУ д і ю. а тому в

~ кращі §

IlIBBIKOBOAIY ювіл ею Союзу РСР. «Моя Вкраїно, Аlоя Ро с іє, як

S рщна

органічні КІІІСЛОТИ, каротин, ві­ там і НИ СіК, фітонциди і інші а'ктнвні речовини . Деревій за хі .міЧ'ним скла .дом і дією на органі,зм тва'РИНI! схо­ ilШЙ де в чому на щавель кін­ сьни,іі. Він має в'яжучі власти­

шує

у неВ~ЛИ1\ИХ дозах відвар щавлю спричиня є в'яжучу про­

НІІ

витримують

і нших

рі-ІНУ

роди­

і

наслідків, тоді вживають настої

гічні

трав'я,ну рослину з

окропу

навпа­

нах. на'йбільш поширених на Пол іссі і, зонрема . в Бров арсь­ KO:vJY районі.

Щавель кІнський. Цю бага то­

ча'СТИН

і

В

ці­

~I один у //Олі воїн», «ЖеРТ{jаАI ~

деревій на сухих луках , у :з ліссі,

суша'ть

і

Наприклад, експозиція 9-8 була ОРllгінаЛЬНИАI іСТОРИЧНlI .1І S А1!fзеЄАt, eKClloHaTaAIU якого за- !S АІІСТЬ дОКу ...,ентів стали квіти. ~ Нікого не лищили баЙдУЖIІ . 11Lt § ~HeCKopeHa пол тав 'l анк а»,§

бурнки у к о нтей,нер; вни­ ЗУ - Тетя.на Силівестрова обр.ізує Г'ИЧ' КУ.

~~бі'р тощо) . Для використання в 1'варии­ ництві стебла щавлю . ра'зом з норенеВИіщами збирають восени провіт.рюва'них

краСИВИ.1l

кави.Н.

ресур­

вибірковий

Звичайно,

ЩИ .І/U . Отже, і ВИЙLUЛО це З.l1а ­ гання-виставка

вію

ІКИ .збіЛl:Ішувались . Тобто , слід сприяти його розмножен­

фантазію.

са.не його класу були найкра-І

Застосування лікарських рослин у тваринництві довга сто-трикутну

са.l!і УЧНІ . туди В.ltіння і

КОЖНОАIУ хотілося, щоб букети

ревlрн& цей факт І повІдомив, продовольчих маrазинІв. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

мають

зр()били

Кожен вкладав

На фото: вгорі - Тетя­ на Нестерук та Валенти­

Фото А.

~

ській середній ІІ/к()лі nровеиеНСI § ()д,,!е з найкрасивіших свят - ~ ()СІННЯ виставка квітів. § Ніби в дивовижний палац по- §

на Андрусенко за'оипають

Пєтухову оштрафова-

номе­

МЕДВЕДЕНКО.

Наша виставка

проценті,в.

120- 130

ця Р. В.

серпневих

S

Недавно у нашій Шевченків- §

іх збиранні п'р. ибуло 75 ,студентів із Киї.вського п СІ.1.3ІгогіЧ\l-l ого і,нституту ,і,ме.ні Горького. Третьо­ КУРС;НИКИ МУЗ1ИЧНОГО фа­

що в маrазинІ дІйсно внявлено 4,5 кІлоrрама недоброякісної ковбасн «одеська,), частина її була реалІзована, за що продав­

з

кожної ~

с. Гоголів.

б?'роби радгоспу «Жер­ Д ІВСЬІ<'ІІЙ» виростили до­ рідний урожай овоч'і;в і

До редакції МІськрайонноі rазети «Нове життю) надійшов снrнал про те, що в продмазl .N!! 2 BpoBapcbKoro змІшторrу

одному

від

§

дент.

у !!lинішньом'У роц,і хлі­

Слідами н.ен.аДРУІіован.их Jt,UClIll:B

В

трудівниця ~

Г.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ПОРАДІІ СПЕЦІАЛІСТ А

знатна

rромадський кореспон­

професор.

10

/ОЗУ РСР,

.ІІУЄ.

ринництва.

продавалась иедоброякlсна ков-

~

знаАtенній ~

виріUlllла надоїти

.~OKa та інших продуктів тва­ М.

§

назустрі'l

фуражної корови по 4 тисячі кі.lОгра.llів. Слова свого дотри-

тання виробництва м'яса, мо­

кіIlЬі\о с ті. Надій молока в се­ pe ;\Нb·O~IY за 7 місяців цього року становить 2466 кілогра­ ;'(В.'Ураодгоспі «3аВОРИЦЬК\fЙ» порідних ко. рів всього 11 про-

§

ИдУ'lИ

rJa Ti -50-рі'IЧЮ утворення Со-

користь.

вивчала, ана.~і:jувала уково обгрунтовувгmа

БШ1ЗЬ­

загальної

Павлівна

-:- є три тисячі!

Отож постає питання орга­ H i~aцiї в КОЖНОМУ господарстві науков()-техиічної ради, яка б

«Плосків­

корів

веl1ИКУ

одержати віі) корови

/10 три тисячі кілогра,lІів А/ОЛО- ~

І((фів не менше двох pa~iB на

Порода корів і кількість продукції перебувають в тіс­ НЮIУ юаЄ!\lО:!В' язку. Так, на­

Н иніLUНЬОго р()ку труiJівниця ~

ка. Недавно Галина рапортувала:

](.()-

рік. Практика підк;;'~УЄ, що це

СЬ];IfЙ»

§

в

дає тут одне з перших місць.

передала §

закріпленої групи lI~()нmі.llеНlИе ~

вання. Це говорить, що в КОЖ­ НОМУ господа, рстві обов' язково c.~ iд роб~· ти диспансеризацію

годівлі, стану

§

доярка А!

§ Ilрагнула

де ан­

правил

§ ~

утримання

ПОРУШРННЯ

по

вона

повагою серед то- ~ праці. А скіЛЬКО.11

~ досвід! Важко nерелі'lllти.

§

ристування доільного устатку­

факторів:

приклад, У радгоспі

S .~/ОлодИА!

хворих

Зі'!хворювання

професії. Недарма

§ варишів

«Требухівський».

ЩО

OCHnBHO:vfY

кормова одиниця.

Продуктивність ,юнь

:JНачну

ДЩІО,

1;!)р.'lоодиниці то збитково. )Іи прагнемо, щоб затраt{алась

0,8-1

~ СВОЄЇ

Тут ~Іайже 20 процентів хво­ рих мосцитом . Спеціаl1істам ві-

1\0-

на

становлять

"".l()i\a

у

господар­

ству 1'РЮlаТIІ таі\ИХ корів. ;ш

лено

МОЛО­

яркою в радСО Сllі ~Гог()л ів- ~ ський» Галина Павлівна Логви- ~

§ користується

Ч' якісного Сl\даду корів вияв­

витра­

ліl'Р

~

Уже не один рік працює до- ~

§ ненко. За ц ей 'Іас набула до- § свіду, Вhtіння, стала АtaЙСТРО.ll ~

Ц е одне, інше -- несення :юоветеринарної ~l1ужби. Iii.1JЬ­ і\ість хворих кор:в знижують I1РОДУКТИIЗН;СТЬ, або втрачають її :lовсім . :~a останню перевір­

ПР"ДКТИВlІості. В першу '1ер­ \ 'У,

І

І\енті : в, над : й за 7 місяців до­ rпгає .ll!ше 1912 кілограмів . Рі:шиця велика.

нашого

МАЙСТЕР СВОЕї ПРОФЕСІї

біологіч­

ної .повноцінності .

І. ПЕТРЕНКО, зоотехнІк.

В . ТРУШ. ветлІкар.

~

S

клаСI/.

Жюрі nотраПIlЛО

в скрутне ~

~ стаНОВІІще. Перш ніж назвати ~ ~ кращих, ЙОАfУ довелось

§ радитись.

§ке.· S! у

І

'О.

ріlllення

довго ~

його

д

та-

.

§

~

S БУЛI/ ~ ~ /.Ilк()лярі З-Б, у дР!J:!ій - 4-7 §! ~ класів - п ериІість зи 4 «А» і ~ ~ 7 ~A », третій - НlILlкрі(!ЩllAlІІ ~ nери/ll/

§ 1-.1 класів,

§ були р()боти §клаСіВ. ~

cpYIll,

сере

уЧНІВ

lІ()переду

f()

«Б»

і 9 «В»

§ §

Відзначено 1/ ()креАІі

КОШ/О- ~

та іНlИі. Н а закінчення свята ~ краю» ся концерт художнь()ї

відбув- §

§ зиції - «ВипуСКНlЩЯ », «Ран()к § ~ над Дніn/юю>, «Квіти рідного ~ !1

~ ЯЛЬНОСТІ.

~

саАlОді- ~ ~

Катерина НЕБРАТ, учениц,я 9 «В,) 'Іщасу :

§

§; ІЗ

~

~

~

Спалюйте бур'яни

.~

~ Відомо, що бур'яни не тіль- § ки і'ЛУIІIQТЬ культурні {ЮС ЛИН/І, ~

а воiJночас Є розсадником них

сіль с ько госn()дар с

/,

різ- ~ ких

§

шкідників. От і зараз на бур'я- §

нах, особливо на каРТОnЛЯН()А1У§

бадиллі,

заЛИИIllЛОСЯ

багато ~

яє'/ок колорадського жука. Отже,

треба

~'

якнаЙLUвидLUI' 's

і до того ж реТ('ЛI>НО знuщува- ~ ти всі бур 'яни, (}(()бливо

картmlЛИННЯ.

Насамперед, робити

сухе ~ .

§

це слід ~

на полях радгоспу, де Є відпо-

§

відні засоби і спеціалісти. ЦІ/АІ ~

Аtaють теРАlіново зайнятися і § власники присадибних ділянок. ~

Н еправильно р()блять ті, ХТО § бур'яни викидає на вул ицю або 9

~аЛИIІШЄ на площах. Найкраще І§ lІ()го

спалювати.

М. АНДРІПЧУк.

------------~.~------------~с~ер~е~д~а-.~2~7~в-е-р-е-сн-я~I~9=72~р-о-к-у------------Q=-----~Н~О~В==Е~)К==и=тт~я=------.-------------------.---3---сТор.

О


ШКІЛЬНИЙ НЕДІЛЬНИК 3 ІніцІативи парт1ііної, КОМ­ сомольської та профсПіЛКОВОї організацій РусаніВСЬКОї серед­ ньої школн проведено недіЛЬ­ ннк по закладанню _фундаменту будинку, В якому буде обладна­ но кабінет виробничого навчан­ ня та початкової військової під­

сквері ПО,lЯ

готовки.

сів.

Основу

иового

кла­

8-10

відкрито

м'ЯТНИК Толстому .

На недільник прийшли всі вчителі, технічні працівиики

школи, комсомольці

Москві в Дівочого

у

приміщелня

нию:'

М.

СІДУШОВ,

До редакції надійшов ли'с'т із скаргою на роботу клубу в селі Свиноїди. Бу­

було

для

мало

і,

ВОНИ Ві'ДЧИНffЛИ :клуб і вночі.

в

ло вирішено перевq.рити фак­

Тому

переднім.

Звідси

ТИ, на які вказува,лось в ЛИ­ сті, і підготовку зз,кладу до

брати. Але, звичайно, це не вихід. Брали участь у ніч­ них і·грах і деякі скз,ржники.

ти в

залі,

непопулярНі,СТЬ

ЦЬО ·ГО

в

зимовий

період

Ш,д час рейду в розмова'х з головою Сільра'ди Г. П. Ли­ завідуючим

маючи

молодців

«вмілі

більярд

руки» ,

довелось

за­

Несправедливим було і 3ВИlfува'чення, що клуб «вlід­

року.

тов'ЧеНlКО'М,

деяких

кривається

Щоб

бу·

раз

на

МіС,яць».

ценгралізу:ва'ти

роботу

ДИНКОМ КУЛЬТУ'РИ села Рож­ НИ М. Г. Иабишем, кіномеха­ ніко'М М. О. Мехедом та де­

неба.гатолюдних,

якими

БУДИНІКУ культури. Илуб У СВИ'lfоїдах працював у п'ят­

був

мешкаНЦffМИ

з'нсования

стан

села

і

справ

у

ГУ,Рl1Нів, ,всі

на

заняття

жаль, та

репе­

тиції гуртків було вирішено проводити в ~ожнівськом'У

,нлубі села СВИН-ОїДИ, ,яне під­

ницю,

ПОРЯіДіКоване

тижня. М. Г. Иабиш заявив нам, що графіК роботи по­

Р6жн і В,СЬ'К ій

оільраді.

Найперш за аRторами селах

рушува'вся,

виявило.сь, що скарги в обох

водиться

не

один

БІля

клубу.

А

су

з

викликала

сумнІви

об'єктивнооті лис'та. було встановлено? «В

клубі

монь

та

є

два

Що

коли

становив

бова,нець»,

них, Василь Боровик, «від ­ значився» напередодні рей ­ ду. За чер,говий снандал та бешкет у сі.м'ї він дав роз­ писку, ЩО «більше цього ро­ бити не буде». ПОДі.бна «ав­ тура»

неділю

що­

хворів

за­

пура. В решту днів тижня, нкщо філь'м и були не ШИІРО­ коекранними і збір від сеан­

«по­

ОДИН

та

віідУЮЧИіЙ клубом Д. Ф. Сте­

,дви.г». Вони часто ДООlЮл-яли соБІ хулігансь. кі RЧИНКИ, пия­

ЧИЛИ

суботу

«хоч

за

один

кар­

СЛО'вами

кіна­

меха'ніка, показувалися фіЛЬ­ МІ!. Але при цьому МІ! дізна­ лись,

ди

що

тут

ча,сте.нько

ви-ручки

прапу.скав

М.

на

зара­

О.

Мехе,д

пі:з.ні

сеанси

дітей, ~K!I'M т.ребабула в цей час спа'ти. А це порушен­

в

ж

ня

грома'Д'СЬ1КОГО

порядку.

Серед серйазних недаліків

ра'діола,

гар­

кіноапарати

слід відзначи1'И дуже погану аку.стику клубнага залу, яка

... »

ще більш ПОГі'ршується мало­ ПОТУЖНИМ під'силювачем. Під ча·с деманстрування фіЛЬМУ

- пишуть ВОНИ в листі. Го­ лова оіль-ради Г. П. Литов­ ченко додав, що в клубі ще був більярд, але часу для гри протягом роботи клу.бу

при

нормальнаму

звуЦі пога­

на чути на за'ДНіхрядах. Ио-

ли

ж

аву'к

:m і льшують

максимуму,

то

динам і ках

і

до

крини

~®r®Ш1~ ~@rnJYOO~ у жовтні цього ньомісячна

в

серед­

Te.lmepaTypa

повітря

у першій декаді nередбшю­ ється змінна хмарність, іноді короткочасні дощі, окремі гро­ зи, ТУАІани; температура повіт­ ря ВНО'lі 8-8 градусів теп­ ла (на початку і наприкінці декади в пониззях на поверхні грунту .110жливі заАюрозки) , у південних областях 8-1.'1

передбачається

на півдні

11-12

граду­

сів (на 1--2 градуси вище НОР­ .lІи). Місячна кількість onaaiti у

біл'ыостіi

областей

станови­

TIOle 85-4б АtіліА/етрів (близько

норми),

Одеській,

у

Миколаївській,

КриА/ській

областях

20-8б, У Херсонській

-

і на

~ле5аченнS1 СЕРЕДА, 2і Перша

ВЕРЕСНЯ

9.4;; -

Для шко.1ярів.

.ЧlІтаіlмісто». 10.1;; Кольорове теле­ бачення. Художнііі фільм «Ми з ваМIІ

десь зустріча.1I1СЬ». 11.40 «Ще раз про Сазонова» . Теленарис. 12.15 За· прошує концерт"а студія .. 13.4;; Про­ ГI.ЗМtl. документальних фIЛ~МlВ:. «КОН­ СТРУКТОР Полікарпов » , «РІка І небо».

16

оо

-

Ж.

Мольєр.

«Міщанин

у

дво­

ря·нстві •. Навчальна передача З літера·

тури. 17.00 - КОЛЬОlюве телебачення для дітеН . • ПодаРУIІКIІ осеНІ». 17.ЗО «Наука сьогодні» . 18.00 - Новини. 18.10 «Союз АРСР.

фортепіано з

19.10 -

оркестром . 19.00-«Жнива».

«ЛітераТУРНІ І(убок

беСІДІІ»

~вропеі!СЬКИХ

. 20.00.-

чемпІОНІВ:

,Динамо» (I(ИlВ) - «Ваккер» (Ав­ стрія). (2-11 тайм). 21.00 - Програма «Час •. 21.ЗО Н. Долиніиа. ,Доктор Ж}'ков,

иа виїзд»,

Прем'єра телевиста-

1б-20; на­ 1О-1б, у

-

південних областях 11-16 градусів. у другій декаді погода nе-

нн. 22.:Ю Футбол. Кубок володарів Кубків: «Спартак. (Москв а ) «Га­ ага». (Голландія). (2-іі тайм). 23.3" НОВИНИ. Друга

програма-УТ

Телевізійні вісті. 11.15 запі1нілі». Телевистз­ ва. 13.4~ МРИЧНl!іі фільм «НеЗВІ!' чаііНllіі реііс» . 10.;;5 - Наша афіша. 17.()() - .До світла». (Львів). lі.ЗО­ Фільм-концерт .Співає Шовкет Алікпе­ рова». ІВ.ОО «Скарбн народу». 18.30 - Реклама. Оголошення. 19.00 - Ін­ формаціі1на програма «Вісті». 19.ЗО.­ Концерт. Гр ає оркестр народних ІН­ струментів. 20.00 «Екран молодих».

11.00

-

Ч~ХОА.

«Квітн

«На добраніч. діти'». Програма .Час». (М.). 21.30 ніil телефільм «Моя ву"иця'.

20.45 -

Вечірні

НОВИНІІ .

Програма

ЧЕТВЕ~

нерушимий». НаХlчеванська Г. Галинін. І(онцерт для

18.40 -

Футбол .

градусів, вдень прикінці декади

А.

програма-ц Т

110ВIІIІIІ.

9.35 -

мілімет­

рів (білЬ/ие норми). Перша по­ ловина .l1іСЯlfЯ буде теплою, друга про холодною.

року

республіці

8-10,

області-

60

8б-бО, .l1іCl{Я,l1и

Перша

письменник,

і

радині

забе.Зlп~'чено

майже

повністю.

завезти

ще

го

ПQ:ді6н;і листи . автори їх -

бе.зперечно,

Найчас­ малодь,

хвилює,

де

провеlСТИ своє дазвілля. А чи

не краще було б маладі с.пробува тн аЖИ'ВНТІ! нлубну робату. Щоб· і са,мим була Ц'іка,ва, і ЩО'б люди вдячним словом

М. КРИШЕНЬ,

сту­

М. О. Ауезав у а'втабіогра­ фії, ш~данііЙ до однога .з ви­ дань

іПірО

та

вдень 1б-20 градусів; у середині декади вона nани­ зиться місцями до двох граду­ сів .МОРОЗу, а в південних обла­ стях до 8-9 градусів тепла.

і

М.

Серед

ри

О.

Гаголя,

Ауезова

народивс-я

тва­

Турке­

Тургенєва,

су·часних

М. О. Ау,езов був не тіль­ ни а

вІДQМИМ та,кож

письменником,

видатним

ученим,

по присудженню Ленінських ,премій, членом презид'ії

перших

спроб

і

серед

Спілки IрадЯlНСЬНИХ

rnpa

легеНtЦа

твари

иачальиик УкраІнського бюро погоди.

І(анади. 21.45 НОВИНИ.

-

-.Ану,

Друга

16.Б5

-

Наша

MYJCTa·p

«Нічний

народу.

М. ПОЛІЩУК Редактор в. ФЕДJlИ.

ПРАВЛІННЯ БРОВАрсьноr

РАЙСПОЖИВСПІЛНИ

проводить

раб_1і

(М.).

-

у шкоnу-магазин, де ГОТУЮТЬСR продавці промис­

пових і продовопьчих товарів. у школу-магазин приймаю­

22.50

Телеві­

у відділ кадрів райспоживспіл­

дівчата!».

За

17.00 -

зіііНIІИ екран ПОШани. (Донецьк). 18.00 Знаііомтесь: .1(.1уб «Мажор.. (Дні­ 18.ЗО

набір учнів

ТЬС!)! особи не молодше 18 ро­ ків, які мають освіту не менш кк 3& 8 класів і мешкають у сільській· місцевості району.

-

щюпетровськ).

Телефільм

.1(0·

ірокн. . 19.00-Програма «Час». 19.ЗО Україflське кольорове те«У колі друзів». 20.15добраніч, дітн!». 20.30 - Кінофе­

довідками

присвяченніі 50-річчю утворен­ ня СРСР. Художнііl фільм .Безсмерт, ниі; гарнізон.. 22.IЮ Інформ а ційна пrюгрзма «Вісті».

звеРТ8ТИСR

ки на адресу: м. вул. Київсltка, 149.

Бровари,

Правління райспоживспІлки .

•1ебачення. «На

Омарханович Ауе­

оав вніІС вели-кwй внлад у ба­ гатанацlанальну кулиуру нашої країни, збагатив ЇІ ВИСОКlQху~ажн.lIМИ творами з життя рідного. :ка·захського

тра-гі'ч­

програма-УТ

афіша.

письмен­

ників.

них

гурКі'т», «За жавтень» та лібретто апер «Айман Шал­ Іпан. та «Нобланди •.

18.00 - НОВІШН. 18.10 - .АлтаЙські зу­ стрічі » . (Передача перша). 18.40 -Кон: церт хору росіііської народної ШСНІ Будинку ку"ьтурlІ .Творець» м. Моск­ ВІІ. 19.00 -Програма .Ча~ •. 19.30 -1(0""орове телебачення. МІжнародна. зу­ стріч з хокея: збірна СРСР зБІрна

лише

письменників.

інші.

драматичні

СКОТАРЕНКО,

Сltстемі партійної освіти . 17.30 - Для школяріВ. «Сильні, спритні, сміливі» .

зумів

стан», «Нариси про ІНДIЮ~, ,переклади творів Ше'кспlра,

бі Ауезова світу явине,я не­ абиякої майстеРНОСіті драма­ тург. ШИРOlКо відомі такаж йаго істарика-ревалюційні

градусів.

«ВндаВIIИЦТВО «лr\ыль» пропагаНдll" стам». До початку навчального року в

І не

пу6Л1іЦИСТИЧНі

«Так

.зання правічнаї проблеми з'і­ ткнення доора і зла, старага і нового. засвіlД:ЧУЄ, ща в оса­

градусів.

таж». Телевнстава. 13 . ЗО .Хліб Схо· ду>. 15.30 С. Єсснін . «НаРОДJ!'ення поета». Навчальна передача 3 ЛІтера· турн. 16.15 .Росіііська мова». 17.00-

них

Мухтара

належать

'не кахання. Художнє розв ',я­

Н аllрикінці вона підвищиться ВНО'lі до б-1О, вдень - до

3.

Абая.

у

кордоном.

Перу

університету

опав'і~ань

І/{ладена

температура вночі - О, -б гра­ дусів тепла (місцями замороз­

12-17

за

терагурі. У основу йога пер­ шаї п'єси «Енлік-Иебек. па­

переважати­

7-12

працю'вав раманами

казаХСЬ'ІЮЮ, росl.йською, а та'кож мов3'МИ народ,l'в СРСР

чатни дра'ми в казахській лі­

ме хмарна погода, часом дощі,

-

над

ційні перетворення в країні впрада'вж rrі'ВС'толіт.тя. Книги ці багато ра,зlв видавалися

У буремнаму 1917 році М. О. Ауезов 'закладає па­

вночі

3-8,

вдень

ракі'в

великого.

«,мисливець з беркутам», «На нордані», «Плі,ч-{) ,пліч~

редба'lається переважно .мало­ хмарна, без опадів, Аlісцями ту­

у третій декаді

епопеї,

змалюва ти

Караш., піі3ніше 'він написав

температура

геро­

пра ща міг лише поет, що ві'Н міг уявити сабі лише у невираз­ них і ту·маfjНИХ абри.сах, вті­ литься ·В реальНіЙ дійсності наших днів». Так писав

автара слід вІДl3на'ЧИТИ ко­ 'раткі оповідання «Даля без­ захисни;х~, «Падії на Иараш­

ту.

ки),

зго­ семі­

Пасту!пава позбувшись

лі,3'МУ.

факуль­

тету журналІстики Київ­ ського держуніверсите­

мани,

мину­

синів. <<Те, мріяти

впливу іДей бу'ржуз,знага на­ цїаналlз'Му, письменник став на шлях соЦіалістичнага реа­

культури.

дент ІІІ курсу

держа'внога

рану.

ЩЕРБАК, методист

райвІддІлу

рону

істаричне

Ба'тькІвщини,

їqHY баратьбу її валелюбних

в

терагурну діяльНість. Па'чат­ ЮІ .її Ві~носяться ДО 1914

згадали.

Н.

області

училищі,

1922

знати

своєї

в Ташкенті, а через ріК ,професаром, анадеМіка,м рес­ на фіЛОЛОГ і'Чний фанультет 'пу!Бл!lкан<сыаїї AKa'дeMlї наук, Ленінградськага держунІ'вер­ дослідником казахської літе­ сите ту . Згодам моладий ратури і фальклору. Він письменник навчався в аспі­ брав а~тивну участь угро­ рантурі при СХідному фа­ ма,д,сько-<паЛіТИЧНQIМУ житті ікультеті Середньаазіатськаго краІни: був деПУіта'том Ве.р­ університету . хавної Ради респу;блі-ки, ,Ще до революЦії разпа­ членам Ра'дянськога ИОМ1Іте­ чав Мухтар Ауезав свою лі­ ту захисту миру та Камітету

раніше.

ЯlкУ,

на­

kуезов ВСТУ,ПиввіЛьним слу­ хачем да середньоазіатсы\-­

Зали­ кіль'ка

І ще кілька слів тим, Х1'О пише тіше

-

учительській

Восени

пали­

кубомет'ріВ дров. Опалюва­ тись приміщення буде лише в дні роботи клубу, як і бу­ ло

ле

на'рії.

жеlWfЮЇ безпеки.

вом

В

добре

.каіаахсь-кого нараду, його життя, баротЬ'6у і ревалю­

казаха"кочівника.

-

якого.

Ленін­

УчИ'вся спочатку у міському

по­

твори

йага осабу, а й душу усього

літера­

критик

і

пи­

родився в 'Урачищі Чlfнгістау

щом

шилось

се'рії

лауреа'та

-

пастать

були асоблива популярні в 'наРОДі. Людина, яна живе на oho-вленіlЙ землі ра'дЯНСЬ­ JЮГО Иаlз ахс'тану, повинна

ДЕ>1ржавної премій MYJCTapa Ауе.зова - «Абай,., і «Шлях Абз,я •. Мухтар Омарханович Ау­

!п ',НТИl\ласному

Клуб

акина,

та

еЗQJВ

поета.;ПРО·СВlтителя,

писемної Кунанбає­ ва. Мухтар Ауезов не випад­ ново звернувся до оuра'З У

твари

-

чати­ казах­

стнваль.

В справах об'ив до газети дaвoвlT. по ТeJIефову 19-3-18.

21.00 -

ХУДОЖ'

22.40 передач.

ВЕРЕСНЯ

програма-ЦТ

Новини. 9.45 Для дітей. 1(0льорове телебачення . .:Подарунки. осе­ ні». 10.1[;- Фільми-лауреати УІ МІжна­ родного фестивалю телевізійних доку· ментальних фіJlьмів «Людина і ~ope:o. 11.00 - О. та О. Лаврови. «СЛІДство

9.35 -

lІедуть Знатоки.,

видання

є

про.

основополажника літератури Абая

письмеННИIК

Семипалатинської

нарм

ського

подаруваЛ0

сьм.енника,

турознавець

епопея

Двад'Ц,ять

назаХСЬікога

cыкїї

придбаШIЯ"l1

від

ритомна

народу

вадатного

ря'Д

заході Запорізької

наВ'і

найвизначніШИМ письменника

літе­

«Джерела дружби»

якої

далеко

каж­

худажньої

-Вимаігає негайнага пере­ обладна'Ння еле~тро.м€режа в приміще.нні клубу, стан є

твором

давгий

цьага

«ДНі,пра.

чита'чам

Iшу6ного кіно серед дарос­ ЛИХ. МИ думаємо, що робіт­ НІІІЧИЙ КОМі'тет радгоспу «Літ­ ків-ський» спроможний ро;з­ в'язати не таке вже С:\{.1адне, а.'1е наболіле для мешкаНЦіВ села питання;) пІ,Д'силювача.

життя

ратури

слуха­

і

перебував

видав.НИЦ'ТВО

деренчання

заважає

Жавтня,

Прате

'на­

Яlскра­

йшли вида:ння 'l'BopiB д. Джаба0ва, М. Ауезова, Г. Мусрепова, С. .мука нова , .к Кайсенава та інших май­ стрів слова Назахстану. У переддень 50-ріqчя ут­ 'ва'рення РаlДЯНСЬКОГО Союзу

»

гарм ОНЬ ...

зорею

.під

у ,сваїх картинах. Казахські ліітерата,ри постійно знайам­ лять своїх читачів з К'ращи­ 'ми зразка'ми української лі­ тератури, 'письме:нни,ки Ук­ раїни перекладають твори побратимї"в на рідну мову. Так, у нашій -респуБЛіЦі ви­

_._------...._---

_..........•........•..•.•••_-_.. • «А в клубі радіола 1 вчально-виховній роботі.

'вою

тяжке

ф М.

Иазах'стан

:поріднилися

ШевчеНІка

РАТАУ).

заступиик директора по на­

ІЙ

віки

час на ка за хські'й 'землі і чи не першИ'м доніс самобу'Т­ нІсть побугу, віlдабра,зив

(Фотохроніка

Союзу РСР.

М. О. Ауезова

'.ним роком раавиваютьс-я й міцніють ЗВ'ЯЗlЮI їх націа­ нальних культур. Та'рас

СІ{УЛЬП­

тор А. М. Портянко, архітектори В. В. Богданов В. П. СОКОЛОВ.

на сортуванні будівельного ма­ теріалу. В той же день дівчата стар­ ших класів працювали В рад­ госпІ: сортували картоплю. Свій трудовий иедільник пе­ дагогічиий колектив і комсо­ мольська оргаиізація школи присвятили 50-річчю утвореиuя

роботи

Україr13

пам'ят­

-

від ДНЯ народження

СПІВЕUЬ КАЗАХСЬКОЇ ЗЕМЛІ

па-

Л.

Автори

закладено. Добре попрацювали В цей день хлопці-комсомольці

До 75-річчя

е калtньдrl

ф

Cnpalla шоста «Шан-

НАША

АДРЕСА:

255020.

м. БРОВАРИ, вул. КиІвська, 154. ТЕЛЕФОНИ:

дактора

-

сільського

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,.

редактора

19-4·47,

-

19-3-'2,

вІдповІдального

господарства,

-

орган Броварского горкома

.КоммунистическоЙ партии УкракнЬІ, Советов депутатов ТРУДЯЩИХСЯ

8.СТУПIІВК8

секретаря,

кореспои.ента

мІсцевого

городского и раАовиoro КиевскоА области,

ре- / мовлення _

вІ.д1лу 1) • •10-

роботи,

111-3-18.

вlulл1в

фотокореспондента

_

ІНДЕКС

І

61964.

raseтa виходит.. у віВТОРОlІ, середу,

о'КТИ.ЦКl І ~yIlOTY.

ПРОМ.СЛОllOCтl,

19-4-6'7.

масово!

iiillliiiIII!IOiIi~-~~~~

Броварська

друкарня,

І<вівськоl області,

вул. Київська,

154, Телефов - 19-4-57.

<Зам. 3789--9305.

140 номер 1972 рік  

140 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you