Page 1

СТЯХА НО BEUb

.

.

·

І

м

ан

е_ Ст .. м И РУ

..

. Uд·но:стаИІН~'" СХІВ~.1енням ~у{'т: оо·рот~uІ щюти бпдних за·м_:рlВ

РШИ 'іlРУ'~ЯlЩІ УіJ\,раШИ, ~К

ра.дянсь:J.tІ люди, Де•кларащю

!

листопада

27

1957

року. І; Ціна

18

кап.

1 Ма·-

нИІЧі

«·ПІЮЕра.с,ний

ких

&одrо·~пів

.la>eTi,

JЕКі

а

"

ПQіЧИ·н

6ІЮварсь- зараLз

Нао13ІГЩИ.1И

в

-

QO- •ріод, к<щr

Биївсwюї

6

:ко,муні•стИ"Fних і 1юбі'Dничих пар- що, ІНУзв'язати вtйну, то і•)І]пе:ріа-

пе-

М

І !І анІ есту миру

Іі

Державне •ви~швюuцтво 111\mітичНоQ•Ї .1ітератйш випусrr и.то u,рошуРУ ;1 тскст;юш «Д~к.•та:рації Пwра ­ ди .прсдс тавнrnк~в КО':І!)'Ні·етичнИ!х і Jюбіт•ничих па.рт.Иі соціа.lіСТИ!Ч·них країн, яка ві~бу\.lася ·в ~fо•с-

')[<JДе~шник .1иварного цеху ·киї•всь- с.ка•з аІВ "a'illwнi cт к омбаіfна шахти кв і 14-16 .шстопца 1957 ро­ 7-8 і•JІені Ra.li1Hi'Нa т. ІІвшнов , к р, і « )Іа·ніфРету )ІИ'РР: наіЬзано,вітн іші

ви•с.1о•в.1юють

'І{;СНИх і т~варисЬІке 1'.Пі,вробітющ·тво 'На- ;J;~l)ІИ і сло:ді.ва.ння .в'Сі-х роді:в соціа.ті-етични.х 'КІраїн. Це є .1юдей Jе;:ІІнu·ї крі , ;rм~цнюють ще

д~>

брошури

по вtдо·щ{'Н'НЯ

та:кож

в·І\.lJО!ЧС>Но

про

Па•J};цу пре~­

стаІВ'НИІкі в 'КU•ЯУ•Н іпичних і ,р\Jб іт-

·)ІОЖШrвість 1Іиді.Іити на·і~краЩ()·Ю га•ранті~ю '>ІИ'РУ і ща- бідьш)- ·&.пе,вне,ніеrь, що ·)ІИ 'ЗJ)ІО- ничих па·ртій .сО<Ц~а.l і~ти·qних кра­

· ·

.

осінньо-ЗИІ}ЮВИІЙ

і ро01ТНИЧИХ ПарТіЙ

СОЦіаЛіСТИЧНИХ країН"

'"аніЯІКИ

іе.mері~ті~тичні

ніф~С'Г миру' прийяяті на нарадах ІНаІС!м:ілшrьс•я, Н€ІЗІВ1>Ж<ИО'ЧИ •ні ·на

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------ •ко·го за•воду « Лені·нська •К)\m я » М т. Мтжа..:Ію;І\, - }Ііц·ніють є:д·н kть -

Цілий рік виробпяти місцеві добрива

,.ДекnарацІІ Наради

представників комуністичних

ВСІ ІВQІЮГЬВ •М:ИіРУ. А•те •К<УЛИ ІІИ'ІіО!В-

Орrаи Броваре~а:воrо райоииоrо во•fтету КоиJиfетnвоІ тій. Ці д~К)1'І·енти, що мають все- .й>"м .прир~че се·бс ·на. ;зruгибв.:rь. На·.""Vко .вітають і підтри..'Іують Jначе•ння, чипартfІ fвраІии та райоивоІ РаАИ )J.eПJ'f&тJв 'fРJда:щвх ~вітнЬQ-історичне т·ають і абІГавtl·рюють в усіх ку- дш>.тараці•ю і МаІНіфе•с·т миру гірКвІвеь:воІ облаетf юuки До·нбас у. 'NІЧІках ре.t'JІІ)іблuки. - Ці іеторичні ;з:ш;у•)ІСН'ІИ, - День у ;з:ень, - гuворwrь

~ 140 (1589) І! Середа,

Брошура з . . текстами

УкраінськиА народ схвалює Декларацію\

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЦіЮ}рІЧНе ;ра за:ГО'Ті'ВдІ

О'j}Га:Ні'Ч!НИL"{

Д()6j}ИВ

ІСдиgЬго

маfn6,·тньаrо. '

Наше

за1l-

!МИІРУ·

(Шраsу

жеІ)І.о· :в·ід·стошги

їн та Іш(юрмаційІН·с ш~ві.;J;<J•)[.1ЄН'НЯ

- ·rrращ.юва:ти ще кращ_ е, На':ІІ не іютрібна віfFна, )[И хоче- rrpo На;рад- пре;з:ста•В"НИІІ\ЇВ К()ІМ)'~а;н:!fя ·т"'рфо-гн"'и""'ІВ·"·Х ·в·~· 1. • · " .... V' " V u V' ••Р"О-НИ'ІІ·т·в·• .д·О'U'РИВ, о)[!ІСЦеви.х В·ИР()'б НИІЦТІЮ Пі!(•ХQІП.1€НИ'Й не ті,1Ь1\И на Украї- КЮІЇП(}СТі•в l}f<liKCИi)(<l.1ЬH}' 'Кі.1ь.&ість І щоо ~е МО'П'ГНLШ~ІО .:та.1а u'lt}):н~a 1}10 жити в ')Шрі з y•ci•}fa. на·рща- ІНЇСТИ!Ч'НИХ і робі тничих партій. Брош уру ви;;з:а,н о •>~асо:В}ІJМ ти•рані, а.1 е і :в інших ·Ре<С'ПУ'б.Іі•к а.х P~JІUOЧfJЇ СИІJlИ тран,ОІІ-()РІТ Слtд , Ра.д. 1 :ве,с ь 900.Jш.:rьионнии та~нр :ми, ми ви,ма•r31Ємо .. ·n~и;пиненн~. (ТАРС) . Жl'і.\1. .ВО;J;Н't'ІВОІ І аТ():І!'НОІ ІВИПрООуІВаНЬ tІу. ' СОЦІа.1·Із.. і · СІІІ' :rаІГ"'""'И на. " ... .,:1·.ни кр І . - . ршв у T<l!l\, ЩО'О наТшк. лиса..м декілнка днtв ТО':!! У НаІЗ<Ц J1!Pi> наІШ район щ·на ,3 ·центрмьних газет 1к.ра.Іни «Седюкое хооя:ЙІС'fІВО ». Бе~з}'.\ІО:В'НО, прт;wно читати та·к.у юrс<Іку оцінку цін-

ної і·ніціативи трудіевишків сі.1ьА.1е ·• с ького юслю~да:рст.ва раиtl'ну . чи 'ВІСе у наІС ЗJюu.1ено і ро·бwться

~~lЯ roro. щоб і надалі бути: <пе]>е.довшм раЙОНQІ.\1 11 бороть:бі ·за піднеСffіі'НЯ рщючості груН1'і1в?

г.ро.ма.джений гні:й і добутий ТіІ'РФ щщня ·вилюзили на ПQ.Тя і ІСІК•1ада.ш у оу1рти. Таж ІЮf5.т:rеть СЬ()Г()Д·ні .:rітк~вчани, Р}'Санівці та де.Яїк.і і1нші 1ко.'ІJrо'с:пи, ЯІкі .пост:~ІВи..ш пе·рt~д соб(}ю •за:вда•н ня ро" qти 111· д ''Р"'Жqи -..... ..,. " ,, , v· " 0 на"'Т"'ПН"'Го· ку Пtl 20 тонн коwпо·стіов ·на '!\()жен Г\"КТЗІ}) зе.м:ді. Та:к ш~винні робити в с і ·ко.'Іго1спи. <

'" " ' ' " ''

~иwно о·ош~ю~тнся . ДТ\11!\аJМИ 'РОобІтниІКи. спеіЦІш.тtсти 1 с.тужбовці Харк.івсЬІК(}ГО тракт<Ур!ЮК.1ада•1ЬН()rо за1!оду. Секре-та·р лар·т•бюро заІВо•ду 'Г. Ле~ва.д,ни•й ·з&явmв : - Є.'(нішь :ко•>~уні•стІfЧних і :робі'l1НИJЧИІХ країн - це ·новmіr у·да.р

.

. з6іро:. Оюrоварюючи з ве.шкиш ште­ JЮСОІ)[ 'на ·JІітинга.х і зборах Декла­ ;рацію і Мані:фе·ст миру' ])о-бі·тни­ ки. ко.l·rоСІІІІники, інте.ті·генція Ук­

,ю~ру нwні ліДІСтоюють !МОГ)rт·ні ек- ного будів·нидтва, :наш·іченої ХХ •ноІВ~ШІі'НЯ Рад·JІІнськоІ :в.1ади ~ .ш еуча.сн<J•сті. Паша. братерсЬІка з'їщо.м КПРС, •за досrр();tев·е ви- EpiFwy. Па бататоrисЯїчний мітинг ІВрожа·й ..зернових овО<'lЇІВ кар- епівдруж,ні:еть з краЇІНІІІМИ •С()Ціа- К(}Нання 'РіЧІного пдану. ПриібуЛИ С'Та•рі біЛЬШО'ВИІКИ, Пред­ €

як, ЮІІІFРИІК;Іrад, ~м. Ка"1іні'На., ее- a.Jie, Г()дОВНИL'І ЧИJНОІМ, за раху1юк ло Лі1111tи k11. Ота.1Uна, с. Р)1Санів, .передови:х ко.1rо{~пLв, я<кі по-Іюс­

(РАТА·У ) .

на.ЙК·Р3ІЩОЮ запОоруlКІ)Ю 'В

Збірник "В. І. Ленін про економічну роль соціалістичної держави"

«•БіЛЬІШ~ИІк», с. РоЖ:ни, і:.'dені лода'ІJ!СЬІКИ дба.'Іи щю· ІПіднесе·ння що грунтіІВ, Л~віна, е. - Жердова, «Зоря», ее- 'РОдючості НІlіІІІИІХ

reІJtтa<p рі.мі. РО'зро6ка 'NJІІ)фовищ, 'Р}'lСа•ні•вцЯІ". .1ітків'чана•х, трrоу·виро6нИЦ'І1ІЮ торфо-rноііооИ!Х та хі:вцЯІм та деЯ!к.1fім і:Н'ПІИJХ колrосСЯ

Il'j)()TJJro~

JIOIK у.

Але не та·к., на ж.а.1ь, обстоїть :ко.1гос:па.х. остатніх аправа в

г~т31р piurлi нас аже .випере-дили

~а 'РаІЙ<І'НИ' п~ісьоrої :юни· КІИІВ­

(ТАРС).

тичн·ої .1ітерату:ри.

у Комітеті по міжнародних JІеиінських преміях ,.За зміцнення миру мІж народами" 1ю пока•зники рс~ньо.райО<ІШІі, 5 і 11 .1ИіС'ЮПада 1957 роіКУ HOB.1e'HIIL\I ПОРЯ~ІWМ, ПО!СТ<LНОВа 1 . .Б'ІЮЖаЙ'НОСТі 'ВСіХ СЇЛЬІСЬІООГООПОсІЧві;ЦІбу.п!ІСя з&сіда•ная Комітету п<І Комітету бу~е (ІІПуtбліко:ваша КО'міа.сно ч Ощно· IIO·Ity. 1958 ня сіrїд і них По у:Л:ьтУJР. к · дшрсн.'tИ..'t

ІПа!м· ПОНа)\ СТО пудів зернооих з ·ГЄІКІГара. Пабагато вищі, ніж Се-

Dlf~& ·цwro Л(} ТеJМ'ІІЗІХ ·ВИ­ на рі'Вн.ятися. ]ІООНІЩ'11Ва хtоцоои;х добрив

·.".r~JЮна]Юдних Ленінських ІJІРЮІіJІІх

тет при!Й'н·яв

,у ·ві.1)ПОІВЦь на 3верненн:я Ве.р- «3а з.Ю~ненНJІ миру між н а.рDІІ(а- су~енн.я

це~нтнер1в .кшртоплі, 250-300 овоч~в з rожного гекта·ра .посі,ві!в. 3обов'язаwня, ці цітrох іреальні .'ІаН(ІІК., не тіJІЬІКИ для ()ltремих брИІГа.д:,

але

і

Д.'!Jl

соціа.лі.стич:но~у

~оп}'1Стити -'<І цьоrо

н~ЦкІJІ~Не

8 цілооrу. ПотріІбно тілЬІ.Ки НеJВ'ГО':ІІ­ відстаю:чи:х но д'бати про те, щоб зооrJІІЯ бУ>Ла зм:а·rмші. Не яnt слЩ удобрена, щоб ЦЇІЛ()рі'чне

-

заmда'НІІІlЯ.

та·ке наше

•сь'Ких

ІМ€ТаІ1~1!)ГіJ1!

ІВ

!Прибула

Жданав на ЗаІІ!QД « А'з<УВ~Та.1ь ».

ріШ€ІНН'Я ·про ІJІРИ-

.

•сьменниБа і І1ромадсЬІ.КОоrо діяча Луї Ар&rона , 1!ід'ЗІНа,чаючи Иоrо борат~>бі за в~тИІк.і ·замути в !МИРУ, ·збереження і ·зміцнекня

·KOJI'I'OIC:ПDB

же опmнитиоо серед

у

·На. ви:робонИічу JІрактшку :В Донба-с ·Прибуurи іІНдійсмtі .с,шщіа•Ііс­ т и. 25 інж~нерів ·наJпра~~~.~1е но ІНа Ма•к.Uї~всЬІКИІЙ металур;гНЬний :за.оо,~~; і·мені КірОІВа. Друта груша іщіЙ'­

БолторізниИ комбаИн

ІПІре·мі:і фра·Н'Ц)lЗЬІІWМУ

.

лено Щ) 9,1-8,6 ТОННИ ОРГЗІІІЇJЧ· Присудження JІуї Арагону міжнародної JІеНІНСЬКОЇ премІї ни доіб'ри;в на гектар ·pi.Jr.'Ii, а .в ЩЮ те, ЩОО <ВИростити у настуnІП<І 7,3 . нашому раJйооІі ІВ ~в'JЮІКу з 60-ріЧЧJЯім ·з дня БО!Мітет по мі•ЖІІЩЮJtНИХ Лені1нсьHQIXy РО'Ці по 16~20 центнерtв І ·юд.гоопах зерновІІ!Х, НІкщо і на:да..1і по 150-200 центнері•в 1 на·Іюджен·ня фра·нцузІ>коrо •пи- •КИ:Х пре•міях « 3а ЗІМЇЩНЄІНН.Я 'МИІ!У

ее. В.-Дwерк.а, Ру~ня, Мопщнщь, Заоим'я і рцу imшrx за.готі\Вля добрив і ·ВІfРООНИЦТJЮ 'Mk.ЦOORX і З&раі.З, ПО!За б~е Тмt СЗ/:110, $ уmІ\ІГОю ІІІ'РЗ.ВJІЇ'НЬ а'Ртілей і пар­ ~о­ район тіЙІНИ'Х організацій,

Металурги Індії навчаються в Донбасі

На А:зо,в-сЬІко"у •з аІВоді к.ова.лЬІСь­ Х'ОІВ'НОЇ Ради ОРОР Д(} нарщів Ра- <М:ИJ». Ко~ітет о6гооорИІВсІПи ріІЗні ПИ!СІ>ме·нни•к.QІВі Луї Арагану в СООИ·Х 3В'J'О')ІаТі.В (Р()ІСТ()ІВІСЬ'КО-ІПР€· :кащидатури • njj}ІЮУ·дИ'В ·ІІ'ре!мії за зв'·JІІЗ'Ку з ЙОГ() 60-річч&м. . '. . 1Ка обда~ть) .ПІ)ЧалИ'с ь Jа<оо~сЬІкі (ТАРС). 19&6 •Pl1&. 3rl(.I{H<І з раІНІШе оста.ющро6у1Ва'НІня ·:wм•байна для :вИІrо­ товлення fЮ"1тів. A•nperaт ·за;Ююrга 1·958 ріІк. В рщі з 11их :ІІ'О!Ва Ще І

ДWІе.рськ.ИІЙ і Вmще,~;у­ 'JJ:JI1НICЬ~o САназу 'КО.'ІІrоспнИ'Іtи ~ бечаJКСЬ!КИЙ'. На 15 дИІСтопа.да ни­ ~ехаапза:rори ршоону беруть у <ЦІ нішнього іро&у у нmх ВІЖе ;Ви,роб­ дні соціаліІстИЧ'Ні ІЗобО!в':ЯіЗанн:Я на

ЩИІRИІ -

СТа.І!lІИ\КИ •ПЇД!ПРИіЄ'МіСТ!В і уqОО'ВИ.Х дме;гації ·заІКда•ді'В Сі:мфе];юполя. ря;~;у ·міст і районів 1\ір}!Jму.

(РАТА·У) .

До ЗІбірююtа ІJІІК.1ЮЧСJНо наіtваж:ВиИшОІВ у ()Bilf з·оірни•к « В. І. т.оори В. І. Леніна, ·ПРИливіmі соціаречоошни. ро.1ь П()ЖИІВНі на Ле·ні'Н ІПро екон()мічну ло КУ>Лаженщі, та де,sіІк.і інші, то бід•ні ОрганіІt{){і і •мінера:.1Ьні добри­ .lkТИІЧНQЇ держав-и», випуще·ниИ . свячені пиrrанню про е.кQіноміЧІну у ·ни:х 1)Же зшра•з є по 12-15 т<J·кн ~іоцевих >'(обрив ·на мжен :ва , .иопюі - ось ЩQ забе:mе'ЧИ'JІО ДерЖаІl\'НИІМ ВЩа'ВНИЦТВ{)І)[ П О.1Ї- рОЛЬ СОЦЇ&д іСТИІЧІНОЇ дер.жа.'ВИ.

ВСЬІО'ГО

У ll-рофші.l:І\О'ВО Ч с к.ве:рі СіJІ­ фе ропп.'Ія ІВі;з:•брося урочиет е :від­

раїни ще ширше ·р<Узrорта.ють х·рипя п аш'ятнИІка ·рсво.п<щі<Іне ­ •юІа.га:ння .з а у.опuшне ·ційсненн:я р<tм-шііJіПіJЬІника·", що по.1яг.:rи по .п.танах: пал@в в1ЇЕНИ. Опра'Ву ·Г•РWНІДЇ()ІЗ'НОЇ про·гр&'ІИ ·коwучrkтиіЧ- еме-ртю героїв у б<І,роrrьбі за •в ста­

ІІtоди 'ВіЗІЯТИ 0(К:ре!М:Ї •ІООдІГО{::ІІИ, ·тоІL1і ІВ ра.Й'оні ІВИЩ~Й, ІНЇЖ 'торі,к, ді&\ІУ

Ї·НШ81Х іКООІІПОСТЇ:В Не П/)ИІПИ•ІШ·ЮТЬ­

Пам'ятник борця"м за владу Рад

'Виро6нищт.во ІМ~ацевм добри;в , зокреха, не ІПРИІІІИН'ялося ні

.........

ОсоолИІВо сл~ ІJІ()СИ.ЛИ!І'и ро(jоту (}.-ин .. ень.

сооою три

давати.'Іfе

а.'В'rомати і

ЦіЛІК{)І)[ ГОТОІВУ .проДуtКЦЇЮ

600

ІВЇ,І{­

ХЩlВ •)[етШ.lУ. П1юд-•ктmшіІСть йо­ 90 00..1ТіІВ За ХІВИШИІНу. В го -

ЛУІі лри.суди;в мі•ж "Народаюr» Ленінс ьку НО'В()І:ІІУ ІJЮІЦі '31И!ОД ;П/)И•СТУ,ПИТЬ ДО Ара.rону ~іжна·ІЮ.Щну пре•м:ію «3а 'ЗміІцнення .мwру ':..:іж серіrй<нwо .юиrуоку :цих ,:rоомбаJЙ'Нів . (ТАРС). ·на.JЮдаL'd.и>> .

-------------------

Стала до ладу шахта ., Ровенська-Комсомольська" 3дан() :в ек·оплуатаці·ю •На •JІі.в - , •СО')ІОJІЬІСЬІКа » . МИІЗІ>ко 300 'ltOO!-I 'BИ'BeC'rи її в одне з

>пе.ре;,цових

тора ·мЇІс.ЯіЦЯ ранііІІІе остаІНОІВ.1е:но- со~()>JІЬЦЇів і •молоді . ·залИІІПИ.'ІИІС~ 'І!у.rільнmх пі~рооме'І1В Д001ба·су.

то C'D/)0/Jt.Y шахту « Р()ІВеНсЬІ.Ка-1\юr- Іпра.цюваtrи на шахп з ти", що·о .::z

--------.::z

На

будовах

(РАТАУ).

..

ti--------

КраІНИ

Кремлі Центральним Комітетом КПРС і Радою Міністрів СРСР випускників московських віІськових академіИ Цен'І'ІРальний ~ітет &ПРС і Рада Мі'Ністрів СРОР 25 дИІСrо­

ПриІом у

n<Ца у Вмикm~у К.рооrліІВСькшу Палаці ,ВJІашту;ваurи npИJЙ{JM 'І!И­ П)"<ЖІJПІК.ів ІМ<І•ОКООІіСЬ!КИХ .Ві.ііJСЬІКООІИХ аJКЛДЄ'МіЙ'. На ІПрИіЙО'мі були; Іrрисутні М. І. В€ЛЯGВ, м_ О. Вущ.ганін, к. Є .

&,роопилоо, А. І. Мі:к()ЯІІІ, М. А. Cycuнm, К. О. Фу'РцЕта, М. С. Х1Н'1ЩОІВ, М:. ~1. Ш<верRИІІt, П. М. По·апєлО>в, 0. М. Коситін, М:. Г. Перву;хін, з~)їІНИІІt Годоои Ради Мі'ніетрі'В СРСР И. И. Кузьмін ; :Мі'Ністр ОООрони СРСР Маршал Рад.ЯїНСЬІКОГ() Союзу Р. Л. Ма;Jинов­ ськ.иіі, МЗ!рШа.'Іи РадЯ!rеЬІКОІГО Союзу І. Х. БаІГРІІІМ·ЯН, к_ С. MOCJtaЛe'Iflt(), К. П. Мерещrwв, В. Д. С(ІІКО.ЧОІВський, ·М1ІІІШІа.1и родіІв В'і·й~ьк, rеlНе<})а..1И, щ~міра.1и і офіцери Рщдянеьких 3бр()ЙJШх Сил.

Вип}'ІОк.ник.і·в ~Ю<ЖО'ВІСЬІІtИХ віИСЬ!КО'ВИ.Х аока.дшій з заасікченнЯІм

НаІВЧа·ння поодорОІВИІВ Міністр Обоrрони СРСР Р. Л. Маurин~всЬІКИіЙ.

3 вітал!іною пр01мовою до ІВИІПУ'СJК~ик.іт зве>рнуІв•ся Перший с~к.ре­ та'Р Центральноrо Комітету :&ПРС М. С. Хрущов. При~~'Тні :виСІJІу~а.ш .щюмо·ву Т(}варИІІПа М. С. ХрущОІВа :з 'В~•lИ­ кою }'!ВМ'<ІЮ і не ра.з переоривади її бурхлИ!ВJlІ)fИ оп.1еека<ми. Па прИІЙохі іВИсту.пІUи !ВИІПУ:С'КНИ'КИ. вііі1СЬІІООВИХ академій.

ВИІІІУІС'К.ИИіКЇів мостwськ.их siЙICЬI1tOoBRX (І!Кадеtмій ·семечно 'І!ітаІВ ГОJІОВа. Проощіі B"J)XOOJIIOЇ Ради СРОР к. е. ВоІЮШИUІОІВ. (ТА·РС). П~ час прийоху віАбуооа ІВелmи·й кoJЩevr.

Кіровоградська область. Колектив будівникі·в Кременчуцької ГЕС в нинішньому роц і в же ви конав ·великий обсяг роб і т: підготовл ен о котлован до укладання бетону в осн овні буді влі, спо­ пі д будинок ГЕС і водазливну греблю, зводяться опалубки, го ­ руджено великий котлован тується площадка для встановлення !О-тонн ого баштового крана. Будівники почали закладати будинок під бетон у ф ундамент будинку ГЕС. На фото злі•ва: загальний вигляд котлована ГЕС.

КуАбишевська область. Колектив

« К уйбишевгі дробуду» споруджує комбі нат будів ел ьних м а ­

азбоцемеІП'ні труби. Перш у продукцію комбі ­ шифер і цемент, теріалів, який випускатиме нат видасть уже в цьому році. На фото справа: б уд іВ<Н ицтво цементн их силоочих банок діамет -

ром

15 метрів.

Фото Г. В єрушкі на, А. 5рянова.


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2 На звітно-виборних зборах парторганізацій

15

У цьому році,

оказав у

-

Ряд т01варишrі : в

Зdори активу

на:води.ш при-

аборИ

зернових по 14,8 центнера, ово­ ЛО ІІО 122, карТ()ІІL1і чі:в -

uювідь райтшого

100

На­

з гектаvа.

ІІентне·рrв

доєно ІВід ІКО' Ж'НОЇ КО'!ЮВИ ПО 3012 кі.то,гр :юІів )!0.1 О.Ба, одержа'Но м'я­ · с а ·на НЮ гс:к-rшрів сі.1ьСЬІкоrо~mо­ дарс І>ких у.гідь по 31 цешrн с·ру, :~. ·с:винини на 100 геІКта:рі~ ор·ної

зем,лі ло

25

Ц€:нтнерів. На RУР­

123

'ку..:не-сгrку ()Д вржано по

НО заверШИ/В ·Ве С Ь

. ·1ьови:х роб 1т.

К:О!)UП.1Є'І\'С ПО-

та;к

()рга:ні'Зації,

тар партіЙ'НоЇ

і

КО' М')о'Rkти. що Вї3Яо1И уча.сть · в об­ звіту.

доярки передОІВі - Наші Г. Ми'Ко.1аєmо · і П. Ма.1юrа, ГоQ•ВОРИТЬ

В.

по 6 uy,1a

ДаІВИ:ДеіlіІКО

-

На­

ДОЇ~1И від ·кожної коро;в~ no 3612 -3560 кLтогра•міІв молQка. у,с і іІюж.лино;сті бу.ти, щоб таrкі пока·заше ла;рНИіКИ М3.'Іа В·СЯ ферма,

тійна 0Ірга•ні13аці·я

ма.то

JІJбала,

надбаrнняr м

Щ()б цей ДоQс. від стшв

у~іх дояРоQ'К. ТО'му ми й ' посі·даємо : в . ра.йоні 8 мі· с:це ,. а не · п ерше,

}1ва•rою •nис.туох<J,ти дu­ ТО Присг.rні з

а пр ос а

8,5.

.If/}0'1\Y'IJ-t:'pa

нvв.

К.1оча• на П. щю ·:Jавдання радян­ центнері'В. Особ.тва у1ва- га

З B ejm)-Ta

на

tЬІІ\<ОГ{) с уду . На кощ;;ретних ЩІН­ ЩО Б.тц а·х ДОШJІВЇІДіl' Ч !IOБit.l il!B ,

!ІИ!З ЬКИ'іі .в·ро­

Jf KЩO R жа.і'І О· ВОЧі'l! і <КарТ()ІП.1Ї. ці.н1·му ,Jю райІУну ·зібрано ОВ{)ІЧЇ'В

радянось· к.иіі

141 І~е·нтне·ру, а БаІУfО'П•1і по 111 - 'З Т(.'ІКТара , ТО В КО.ТГО•Ші J!і ~ПоQВ'ідно : 122 і 100.

прwтяrн,ення

:д:·рі•бне

за

ІЗіНа'ЧНО• 3'd€НШИ•13ІСЬ •хуліrаН!СТВО 'Кі.'ІЬКЇСТЬ ііНТИІГJ)Q\Іад:СІ>КИ'Х ПрМ­ віІв. Pa>JIJ')[ 3 Tlffi! т. Клочан ,в· ка-

ДОС'ТіVТНЬО про:паrува.'!а перЄД{)ІВИЙ

контролюва.та

•про

ві:дпоQІвідадЬНоQІ~Ті

до

А.1е па·ртійна органі·3ація ще · нес.табо

заІІW·ну

а ruв~яки

Без )lМ·О.в·но.

рез у.шrатіІв?

ро· з п о в~в та­

БО'Ж ПІро роботу народного о ·.~у в •на.шо(ІІ'}' районі . піД)кр еслиш, що

Чи ~южrна бу.'І о до• бити~:: я ІVра­ щих

'С р;-наіідt ''.ІІtжкратич­

ніши:й в світі. Він

по

до-свід,

Ці пакru:шИІки на>бата'N> к.ра.щі, ніж минулого року, одна·к наІЯіВні реrз~р,ви ще дале.ко не ІВИІКОІРИстшні. На це вказали як се~Ере-

ГоQ'ВОр е нні

Г О'!)f}Ху .тише по

яй­

ряд · го сnодарсь­ Ко.лооп )"і;Піш-

ця. ПоQбу~о;ва:но ІШх пришіще нь.

ГЄ БТ<ljІіІ,

.

rO<c-

по·да'Р·СЬІКУ дія.пшість mра•в,'Ііння І 'З ~·в . що •В на'ШО'МУ смl~ .грамадськалrоооу. АртіІЛь залИІШИJJІа·ся в/ юсть ще •недІJстатньо о~реться ~ 1 •СаІМОNJНовар!'Ішя бо·рrу пере.д держа'В()·ю по поста:в- про~СІІми !\ах карт001.1і і ОІВІУЧ~в - ·рі·чний ' ху,пганства.

Ми~ол~ївська область. Добра слава йде в Тилігуло-БерезансЬоко­

му ранонІ про молодь, яка обслуговує тваринницькі госпартілі « Черво.ний прапор ».

На фото: колгоспні доярки

. 97 щюценті'в .шше на 72. ·

(Фотохроніка РАТАУ)

КоQрову.

рі:в у під•rо•то·вці до виборі· в на•род­ Су'д}'.

н~Н'()

3ара'з агітатори прощудять

TaR.

рільнича.

о'Чо"тює В. ОrЗІсюк, доои:дае.я пер­ шості ·в сощіалkтичНQ\fу ЗІМа.ган-

р{)­

і

в.1ади на Укра:Ї· ні вmконати план

учитель.

с.

Гоголів.

то·ричні

засобом:

ко'м ' ба,йні·в

та

іrншwх

маІШин.

на ДеІ\Ла]Jацію Від'rювідаючи кон,кретними т :t Маніфе· ст ми.ру інженерно-технічні зоб<>в'яза­ ді.'Іа<ми , )[Lхані'затори с:Іюсарі,

Т()Ікарі,

мигутнім

є

дО'Jtу,ментп

боІЮ'Гьби .за :мир,

5

строку

днів ра·ніше

ДЄІМО- 'ВІІКонати п.тан четвертогп х.вар-

't<І:1У ре)ІОІНТУ ·всіх машин, СТ'ВО­

кратію і С()Ціалі::нr.

rити спеціз.1ьну бри.гаду по ви-

Вчора під чwс обідньої пере,р- ІВ,·і!Зці добри·в у Іюлгооnах і доста­ ·ви у мшй?терні ~і·дбу~ся мітИ'нr · шm1 на П()..1 я не менш ~ 140 ти­ рЄІМонтнwкrn,

у ~ма-~

р е.моQІНТУ

кварта.ту

Ч\'Т·ве·ртого

тракто·рі:в.

меха·ні;затори

па.рті:й,

МТС.

в rра.Rтористи,

Г. Медведенко,

бри;rа..ца, яку

як у юшулі роки. Особливо ·від- ні. Ві~зна'ЧІLJТИІСЬ також.

Фото К. Дудченка .

брwrадах, .н·н-ках, на твари:нни- nраціІВІнwки заявляють, що ці іс ­ .тн с я на

'На ДІ)РУЧЄ'НИіХ ї·м: діляІІІках робо­ ти.

бітничих нашої

3бо·ри відз начИJ.;тИ, що бі.тьшіиь ЦЬІКmх фермах бе:сіди про з ащанСііІМООЇДДаІН()· nраЦЮ€ ня ·наqю.з;ни:х суд~в. KOWYIOCTlВ

С. Плохотнюк,

------ ------ ------ -----Мир-це щастя наших JІюдей

Ко.тгосш у ЦЬО(ІІУ році значно допові.,uю .про 3а•вда·ння а>гітато­ стаІВНИІКіІВ кохуІГі~тичних

більше, ніж торіІК , заготоQІВИІВ кор­ )fЇ'В ДЛЯ ХУід{)ІбИ , а.1е За' СИ.'ІО~ У'ВаВ 4 ТОННИ КО<р>:Іtі'В дужr •}1&10< -

сіл ь ­

після роботи .

Сеа\Іретар те,рито,ріальної пар­ 3 глиб()ІКИім заДоQ·В()..1еНн:ЯJм зуст­ ' тійної ортюні:защії т. .Кріl!СНЩЬ­ рі.ти дю•~шрацію і .Маніфе·с ·r ~ш­ !'КІtй І. вип;'ПИІВ з інстр}lКТИІвною РУ, nрийняті на нара~ах нред­

а по о:вочах -

наліво)

(справа

ферми

М. Трищенко, Г. Бокіна і Х . Кудлач на вулиці села Прогресівка

' П.Іа'Н вwк\Уна:ни:й по ·ка,рrопді на І

•на

року.

cena

ЦИІМИ );НЯІМИ Віід)бсу.ШСЯ

аті·таторuв та а:J\ТИ• ВУ сr.та, -при­ ВШJ()j)ЇВ . св-ячені Пі';J;ГО'ТОВЦі ,](}

1 Ц€НТН С !Ж

1957

грудня-день виборів

ІВ·рожаю строю1:тkrь своому :~віті секретар парторгані­ 'к.та~и ПРоQ· защЇ'Ї ко.лоспу і'м. Леніна, сел· о •Зе!)НоQ•бООО 'ВИХ і К•}УуТІ'Я'НИ:Х К)\'ІЬ·з і·бра·но Тур , Якщо nшеюrці з і.бранн по Пдос.к е , М . Кшкун, -

24 ,3

листоnада

27

народних суд ів

НИЖЧЕ СВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ -

Середа,

і!_ІДІК·РИВ

якии

се­

к,ретар партійнQоЇ органі3аrції rов.

сяч таин rР.ою та Т<>ІІФУ,

на'дати

В ДОПОМОГу ПОСИ.'ІЬНу Почав працювати . ГалімуІJ'За , зернооО'боДа•виденко ярих В. ншсjння Іtшкун, Н. оQЧІІстці га'НІНі надою ста· в КО.'ІІГО•СJП по ва.то.вому агітпункт маеwо лише по- 197 Н. Фесю'к. і деwкі інші кюгуністи. м~шка - 3 КОЖНИ•М ДНеМ на З С·:dІНЇ'іі ВИХ ЧдЬ'ГУР 3 TИh\f, щоіі у rрУ!ЦНі контори й кімнаті найбільші У ак.ре­ РОСТУТЬ ~ИдИ МИРУ, 3 • К()Ж­ повністю з акінчити цю роооту. ку.1і центн е·рів на 100 гекта· рі'В сіль- Ра! ЗО!М ·з тІmІ, прикро, що є колгоспу ім. Кірова устатковано І. Рева, сько.г()Іс:пода.рських угі·дь. Причи-/ 'Хі ·кшуні,сти, ЯІкі ·rrрацююrrь без агітпункт по виборах до народ­ НИ'\1 днем зміцнюється табір со­ критиці бу,,~ ного суду. Завідуючий агітпунк­ ціа.тіз'dу. завідуючий м 3Й~<:рнеіо. нара,ди Декларwція на цього криі>тмя, насмmr~ред, 1 · вогни:к.а. Гострій Л. Іtжун 1 том, комуніст А. Пасіченко по- пре.~стаР.ників ІtОt.'Іfуні>стичних і Бро·варська МТС . у ЛJ<М.У, Що . п.та•н Р<J'ЗІВШrку ло,rо- пі>;Uані М. Малюга , ь відвіду­ nорушуют щоб часО<М те, які про я Теплюк, . А турбувавс виичних в бу, не с<>ціалkт ік р · артій п 1 вось ро,бітничих •'!і;в'.я корtв партійну )(иrсципліну. ВкшзЗІно і вачі могли тут почита111 свіжі J\ра;н , МзтіфЄ'Ст наради МИ'РУ кона:ний. Бе-сіди, прис.в'яч~ні о6.ово,_ре-н­ літера­ кохуністичнИ1Х і прсдс'rG..Еників ·Про роботу СІВИНоQферми р'О'з·по- М . ЖураІВлю на неота,ктоІВІну [ЮВе­ газети, журнали, виборчу ї і Маніфесту ·ми­ списками робітничшх партііі 64 країн ще НІ~· Д~клараці ІВі.та Н. ltaІit)'Н , ЯІКа вкаІЗаіЛа на ді'ІГКУ, ЯІК го.т<ти арті.1і, що д;;же туру, ознайомитись зі д~реіІІ()­ :в цехах ІВідбулиея РУ, виборців, які вивішені на чільно­ ра(! Я!СІКраІВо с· відчать про ,ц·е, ·ряд і-стоrних нед~'Іі'Кі•в, що rаІЛь- :від'бИІі1Ося на роботі кoлroerny. і будіве3шнОІо іІUJІМ!біна­ (}бробного ПартійІНі збО<РИ ·нмrітИІJІи к.он- му місці. 3аявmв на мітингу - мехЗІні к то'В. в'зятих зобо·мують ВИІК(}нання 'ГЇів, за~оду сіль·ГО• СіІІJЗа'Пчастин та. 'ВИЯ, вУ·су;ненню по аходи з етні ·к1р На·м, я1к і!ЮІВ'іт­ ізації парторган Ма:зуркевич І. бюро Вчора в'Я'ЗІі'НЬ. на і1ИІІих підприеме'f!Вах, в ко.л:rос­ сек:рета­ Обрзшо деІних недолі·ків. агітаторів. За .Р'Я . потрі>бнwй мир. Адже )!Ир провело семінар інже, - Ми, - ГОІв.&рить BoQ·Ha, - ря парторга•нuзщії і за~rrупнmка, кожним з них закріплена десяти­ І\Р- щастя наших людей, Це мож.­ па>х району. РооітникІf КИ ПРЗІЦіІВНИ ніч·ні парнернО>-Тех районну XVI да.ш с.тово від-год},Ва'І'и яа кожні де.те:rаті,в на бесід по .нrність віль·но трудитис ь на бда­ хатка для проведення ::хналюють гаряче колrослники 100 Ге'ІtТаіРЇІВ· Оl)НОЇ з емді ІЮ 37 тійну конфеvенцію . rо рідН·()Ї Батькі!вщини. Л зruкливиборах народних судів. ц; ісrоричні Д()І.К}'J!t!Є'НТИ, с:прЯL'І!Оцеонтне· рів свинини, а має::~rо .1ИПІІе каю :В1Сіх пр·а,цювати з по.н:воо­ Я. Литвиненко, І. Буwуєв, в у•сьо­ по 25. 3а• ра•з д•'ІЯ свиней не.виІСта­ 1 щО'б ;~;о 40-річчя вані на з·міцнення МИ•РУ енергісЄю, ною . КПРС член КП інструктор райкому чає ІrрИL\fЇЩе•НЬ, ДО Т()ГО, ІВОНИ НС і світі. м.у Радянеьм з дня ПР()ГОЛQШе-ння Украіни . с . Погреби . ОтеІІІЛ Є'Ні. арті,лям

*

З практш'и роботи

низової преси

РЕДАКТОР І ЗМІННІ ТРІЙКИ РЕДКОЛЕПІ Бшгато·рі<rна практИІка щщ~нних кмrоспних с тінни.х Га!З ет m'Jока•зує, що на•Їrк:ращо·ю формою о·рга'нmації PO'OOtrИ ред·к~1еrі'і в утворепня в ни:х ЗІМЇ>Нних трій·Оtк.. До сrкла.ду КОІЖ.НОЇ

і в редй\·()..'Іе'гія.х ЩО'деІrНих стінгаз ет ~·віти.1ьні·ВСЬІКО!ГО колгrншу Ї'.\1. Оверд:.1{)1Ва, -княж.иЦЬІК()ІГ() іжені Щ()рса. Ке·ріівники ред.коле.rії здійс·нюють R(}нтродь, надають

трійки, прruктИІчну

ДОІПОІ.\юrу

:!'мінних тpHi:mt ре~актор стінно·ї · кОЛJГосnу ру~н, сЬІКО\Го гооети ім. 40-річчя Жовтня т. Он()ІJ]рієнко В. Він вІВаждє, що КоQ•жна

:шінна трійка працЮ€ СЗl\fостійно, і ві'Н за їх роооту не .відповідає. Внас.тід01к цьо.rо не тЬшки лор}'Шується графіІК ·випу.<жу ra'зети, але і ті, що ·виnр~:кдютмя,

кшюній з ча,сто

• *

зат:ж.ди ре~леrії них с·кдад ЗІМіНіНИХ трійак. та за-,заеіданнях LЗа· парторrзІНі секретар п~.исутні н~ щОІб ред~ктори б~зпвчити, годова Iwлroony, голова цн, ви:пуllЖУ rpaфllt тшь'Ки скдада.1и .1 а 3':\Ііст <:ільськоі Ради. Вони не тілью1 га-зет, але · відJпооідали

кожного номера. Деяrк.ий чае то.му парwрга.ніза.ції колrоспів «Че•/)'Вона УІКраїна» та Ї!м. Чапаєва , 'С. ГогОІJІіі]!, звіти редаІКторіІв практикува:.1И

дають поради pe-~к~'lerii, а.1е на сторШІ.ка) са)Іі виі;туша·ють га ;, сти по важлwвих питанн.я~

культурнаN і гжшодар-сько,го захо:~~;J вживають бл{івництва,

недмі-кн, не вие·вітлюють ·нЗJfuваж- і керівншйв 3~інни.х трійо·к на до 1QГО , що-б

які ІВИ ·

шва,J; ЯіКі rдИ!ОО•ко ці- партійних з·борах . Це п4щно·си:ло крявають дОІПисуЕачі, бу.та як .пра,вило , ВХ()~ять два ·кмго·сл- ШЄ'СТИ 3міН'НИХ трі'ЙоQ'К. Ці rа!З ети л ИІВіші питання, укуті. ~ .. у. КО ТИ'М 3 ! ) раІЗОІ і тЬ с дьні· ВіД:П{)'Віда LX . Rа ТЬ КОІЖ'НОІГО 'КОЛГОСі!ІНИ' НИІКИ і ОДИН 'З •!І'РЄ)І,СТа•В'НІfКіВ СіН- ВИХОДЯТЬ ре,гуЛЯІJНО, і ЧИТа•Ч зна- КЗІВЛ'Я ('t'iaRi і баrатоrrИJ;ажні газмї само, як у Рудні , Hetii'Pa- було пра·к'І'ичною допО<:мо.гою ї•м у к ТавиУ іеть шослідовн их н · в хо~ить цих з Одноrо енщії. г сь:к.оі інтелі· льноrо ПІЖ~<икані ·відіграти BtJ.'lикy роЛІ

товаришllв, ЯІБІого ;затве-рджує ,пер- СІВітленні багатогранноQ.rо

життя вилЬІно рооу·міють р-о..'Іь 3мі· нних вИІмнанні свого від'пові:да

трудящих 33 перетво тріЙ()ІК і :КеріІВни-ки реД'Іt()'леrії по па·рті!"Dного і rрО<мад•с ьІ\оrо Д(}ру- .з uор-~тьбі винна па.рто,ргЗ!и~зація, ,ІІіРиіfн·лто 'СІВ(}ГО :колrо·сі!Іу, села . іІСТоQричних рі ж.нття в рення не тут час останній 3а че!l'Ня. В . -ДИJМе·рка, ПоДовгий чае так буду·вала овою колгоспах ес. У •юІІс На!ЗИІВати З)Іі•нни'м ·реда:к.КПРС:. ltorж-нa ВогданіІв·ка, роб.тять цьо·rо , і ро·бота стінни-х ше·нь ХХ з'ї~н греби, КрЗІсилі!в.ка, щоде•нноі і ред.Б{JJ'Іегі ·я ІЮботу торО'м . іІtОдь'Коrо с ж.е'Р'ді'В· r<v.зети стuнної ~меі п ко.1rос· .кfУ"У В ПЛоQС<КіІВсь В. ні ЛеніІна вже вийшло за о·ста·н- ГоQ· спу ім. Леніна. Реда·ктор ТОІ

&ни 3W}'!Вають, що невід тоrо, хто ВХ()ДИТЬ Д() вони трійОО\, зхінних від-по'Відають ЯІR за ре-

1азет занешз.1а. у рож-Протяrо'.ІІ ря'дУ р01кіІВ ні&сЬІК-ОО!у код юопі « БільruоІВИ'К» ви,хщи.ла щоденна стінгазета, а

нпх ма.є статп спра'Вжньою три бун Сtю пр о.наrанди 'передов<rrо до сr.іду рr,бО'тп К'Ра>Щих ~wробнич нИІКі'В ІіРоQІЮ!іС.ТоQ·ВИІХ підпри:єМІСТ'Е

кожного нохера стИшо-ї гшзети. ко.тrос:пнИІК не знСІІХ.одить • на віт- загальнИ!м П.'!аRОІ М роботи ред'ІЮрішенні у кожнюrу Майже рИ'Ні свіжий· ІНОІМер своєї гаІЗети, легії, стежили за Tlffi!, щоб ІК:ОЖ-1

ба· гатотиршжна . Лк перша, таІК і ,друга :к.о·ристуютЬІСя весь час ве-

о·рганЇІЗащії ни, ко, м партl'ИНОІ Ї тичного з•м з С{)'Ціа.1іс роо.го: рта•нні

ні:х 6 роІКЇІВ .понад щві ти~Я!Чі но:меріІв сті· нноі га;;зети. Хоч і TY'f

Калита. З;uІеQКІНО rж:л:а.ду . 'Г()ІВ к Кудря І~. і ЙОІГО застулнИ' збирали о•собИІСто регу..'ІярноQ ШваЧІко І.

іНІКОЛИ б)lВають такі фЗІКІГИ, що 1 3мінні тріwки, але Це

це рrдБе

я•вИІЩе.

За'ВДЯКИ Т()ІМу,

pe~()IJ[·eriї

ДоQ· сяІгнуто на

ЩО •Кері•ВНИ:К

цwх трій01к в~ус-ка.та _ га-, звітно-ІВиборни~

3· Є'ТУ В )'• СТаН()МС1 НИИ ДдЯ НеІ За

іх

підтрІmІує' щілишй:

ІГІНFКJЩД()ІМ

з~~рів

.

первИ!Н-

JИІІtИМ

друкОІВана 1\О.:ГГО<СUІі:в і МТС; ООЙООІИN ПО'Міч

рі·к -

а'Вторитето)І

серед

юtй- rа:н• пя за ВИJКОНа>ння і пе.реmи>І«І

· нання В:ЗЯТИ· Х З()б()В'Я!Зt\НЬ; roC'! ~ІаС ТРУДЯЩИ.Х ЩОЙНО ШИ'})ШИХ НИ-Х Ла'~ТОрГа'Н!JаіЦІ'И, ЯІКІ збр0€ю 'В її руках у бopotr~ •Р\J·ю (ре,;актор ред!\'<1детії цієї зruкінчили~ь !1! раіі·оні , зооначено, Си~а СЄда .

д ень,. пе'Ре<віря.ш з недо.тіками в ·роботі. два 1МісJЩі вони j що сдід п~тmшити роботу НИІЗоQ- l'. Пищай) в TONY, ЩоQ в її ·РО- бі останні За з.\!Їіст. зі к о зв'яз· Що б вс і юші г :щти с та.ти

комуніі;т т. РJІІбОІв П. графLком

ЗІміннmм:и редСІІк.тораІМи, П()радою і оwбИJстт

3

3На>ЙОІМИ:.1ИІ Ї·Х з ГУ•1ЯРНИ!Й 'Випуск, таІ:Jt і за ЗІМЇеТ за ОСТа'НІНІИ

доа101маrає

К(}Ь[ С'JІЛанувати, лідтатовити жен номер газети. т~ки·й ж- е П{)ІРЯАОК встаноІВиося

самоуІСу;ну.тmсь

трііі'кшми,

ві~

втратm.ш

Берівиицтва вої зв\mзо:к з

прееи.

Щодо ·редк~1е.rії що-

денних, п'ятидеНІНих і щоти.жне-

бригадшми, лаНJІtа>)[И, фе-рмами, і вих га-зет в 'ltMГOC'Ш!JX, МТС і на то треба, пе])Ш газета те:пе.р .май.ж~ не ВИХОІJ(ИТЬ. піА!fрІrе:мства~, роль 'за все, переглJПІути і зміцнити в ·зрозrмів Не,прааJИw'Іьно

·бwі весь час участь

беруть

КQмуністи,

а· к.тивну

·зн&ЧІна

кіль- • ItИL'IfИ,

тp c u:t

fi ,)IJCIO,~нo

тз

шенлит

кість КЮІСQ\fольціов . &ни ДОІП(}- партійне керівництІJо ними. С. Ільєнко. налатодити \ магають ред,код~тіі м. Бровари. ІЗв'·ЯООІt 'з І)рИJГ&АШми, .1аНRа<хи. На.


СереАа,

nистопаяа

27

За

року.

1957

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

урожай

високий

в

tr===-1. У з:иаганн.я включилисн всі бригади і ланки Є

В

переддень

40-х

роковин

иицтво торфо-гнойових

ських

культур

у

лежать у

році.

Артіль

одержала

круг в

середньому

гектара по нових, овочів і по

на

наступного року

кожного

центнерів зеркартоплі , центнерів кор-

224 -

365

культур.

14

картоПfІІ

му з 53 гектарІв, Н. Литовченко, М.

на

кожно-

бу<р-Я;J\ЇВ і ·ПU

бригади,

Вона вирішила додатково

слід

сказати,

що

які значно менше завдання.

Н.

с.

·Вmробнищтву

0

бр

р

ДО ~ е

бдИІЗЬІКО

на пол·ях у

6уР'!'а.х

під

урожай

ДоІбрОtВQ\JтЬ<Ськmй,

ла•нкова .

с.

В

331Кі<НЧЮІИСЬ ПОЛЬОВі Примдено в поряд~к уроtжай. ПQра б широкИ'м

уже

фронтом

с і.tм:ькогос:п(}да'рськи:х ро6іт, роз- добрив так, щоо

яку

посилено

ТЗІВ:И

-

nоб&та,

за

"

вз:т.шся.

зн()ву

ж

·ВИіР'О!б'НИ!ЦJ'іВО Т[1\)фо-<ГН(}Й0-

:ВИХ КОО!ШостіІВ.

П01Пере)tу,

JI!It і

р:шіmе, іЩе ·коожпле:к.сна Щ>ига.да,

'1~ енш

ЯІК по

15 '

!){)~ горнути

високого

19·58

за

врожаю

в

році. Та в наН~

ПО•СПі-

інвентар ,

а

1958 рощі.

Адя . 01.знай'001.1ення з доСІві.цом СІВО-

Г Колгосп с.

Новпак,

...... ...

«Шлях

І{ОМ і сії .

дооре

Д(ІГдя­

Багатотираж на

с. Літки.

«За

соціалістичну

газета

11рацю».

100 що

.Jщл- УІ&раї•ни. До'к:ладну

райкомі

ltli

оде•ржати .від

-

С'ВИНQМ<ІТ К И

ПО

20

КQЖ­

діЛ()ВИХ

:П0іро01СЯТ.

3а<раІ3

худо:ба

утрИІ.мwні.

на

стіfuлов{)му

А;де в акре:Іfиос при­

міщеннях );осі tНЄІма стмь, д·е·нкі феірми: :недооблЩІtнамі . В :&ОJІГО'спі ім. Ов е~рдл (}Ва в осі ~1,\ЮВИ );дЯ ТОІГО, ЩОб Н3JйбЛИJЖЧИІ!І

'І рЇі3ко ви.к.онаш

WІаІНУ

РОІЗВИТКУ ,маТіJІЧ!НО'Ю ПОІ'(}Лі•В'·Я ІВ·е-

ЛІІ!КО'Ї роrатої худоби і зай:Jмає по Вчусь

пі.Іщr:сти

тrр(}ДJ"КТИ11иrіст ь

худоби.

l

М. Тищенко.

с. Світильне.

працювати

передових

свинарок

На овwноферм:і тrращюю бдИJЗь­

жу ·за тим, Щ(}б Gберегти припшід

років. 3ароо доглщаю

10

:ВЇ;ц наJі:ііільm ПJ}О,ІІ;}'ІКТИВНИХ СJВИ­

30ібОtВ.':яJЗа­

ИООІ:атооt. ПорОІе&та oooв'•Jm&OBO Н)'W!еру:єхо. Є ІВ М·еrне сmиІНооrатка

ко

10

С!ВИІНОІ.І!М'QК,

Від

ЯJКИІХ

ЛаоСЯ одержати по Да·Н'()ІГ()

20

АіЛОІВ~ по­

слооа

дотримала.

ПО'рос ята. жИІві і добре JIOCTY'fЬ.

.3

КО[)МЗІ.І!И у НЖ ДдЯ СJВИ1Н€ІЙ: ніж

Т(}рЇLК.

ІІtі.л01лрмІів каvrоплі, по граm:и

деР'!'і.

.І0ріІМ

«ІВоруня » , ЯІКУ ,1{()111.J1:Я'Да]О 5 РО'К.ЇІВ. Два ро,ки w.му вона JJірИІВма 12 ПО.\}ОС:ЯІГ,

ЯКИХ

3

були С'ВИНКИ.

10

Щ~еоонwм Їх всіх 'Вmкохала, і тепЄ')J ·!ЮНИ

10-1.2 2 к.іло­

ТОГО,

зашарену

'!ЮНИ •ПОдОО!У,

ЧЗ:•стина .ЯJК(}Ї з конюшини. В

·ної

26 цент­

має під-ста:в.

у

1\о.лос,пі ще~мінна

ка ще н е БИ!к.о·на:ла ВЗЯТ(}ГО зо•бо­ ·в'ЯІза•ння

JI()

Дооре попращюва,ли тва]>ИІнни-

свино~атка1м )І.аем:о по

ВАЖЛИВЕ ПО!ЗМ!ІЧЮ'J}а

40 100

нати вшrге ~зоООв'ЯІзання.

()ДЄ'ржують

СЯ

Від:сутня в

плашує не;за:ба·ІЮМ Jrшти й вико-

Колооп не

rолі·в. ЧQм у іі

·робО>та і 'В с вИІна·рс.тві. To:~ry й П()КаІЗ'НИЖИ нИJЗь:кі. Ж(}дна С'ВИJнар-

3афаІз на від.rоді,в.п:і

22,5.

27

-

те.1ят вЇі{ на:йкра щих корі·в?

ТОЛіІ!! CffiИIHOO, ЯІКИІХ IIWJIOODП

краще

lлJl; 'i<' >-',

Зазим'я.

Колгосп ім. Калініна,

БлИJЗнко 70 ,леред{)ВИ:К.і·в

2,80

росят.

член ревізійасі

аг.роном.

***

НИ• по

не звезеюІі:й

~

РУІСан1sці зашро.си.ли

наІПрИJR.tа 1:~; ,

Ц€ІІІко,

у

:н~рLв <ІІ'JІ'Са, !В ТО:ІІ'У ЧИСЛі ОВИ'НИ­

І!Ю {!ОООТУ ЧОІМ)'ІСЬ Щ>И!ПИ'НИJІИ. Не при.діляюrrь ю1лежниі ~'Ваrи і в ивощі мkщев их Д1!Gри:п на поля.

тонн Т()·рф{J-тно-

ПРО

на Тіl'Бе Jа•пиrа н~ня не :ВЇДІП{)І.ВЇСть .

·R(}.'І<ГООП

центнерів СІВИІНИ'Ни ·на гесr;,тар.і•в орної зе.::~~.1і. П()кИ

вання посів'НІ)ГО матеріа..1у, але й

в нжтуиrно:vу сівб:f u

Р<ЩЇ

35

ОрганімвзІНо р(У.JІПО qа.1и сорту-

ЙО'ВИХ коwпості·в. М. ФеАоренко,

КОРОТКО .до себе І

« А де ж

тс.тІ!'та ·ві,~ ци:х ко·рів? » Ніосто вам

Є тут хороші те.-r.ятниці. П. Про ­

·гек.таріІВ уті;дь , в то·му чк-ел і

Дu ко.тгооонаrо ДВО'РУ Вf-СЬ сіль-

гоо~нули: п~rотовку до нак;тулної ·рощі внести •на wжен ~гектар не Неві')ІjКЛЗІдна

НИІНішНЬ{)І:tІу

робО'ГИ. ·здано дЄ'ржаві .1111me по зі<І)раний

бо;ю·:ьбу

шають. Ще іі досі j

Ще~р:би-

~w:rодні в тс.1 ят·ниць:

Б.і.шлра,~Іі-в бі.шmе

ЗО'оов'яза:вся :виро·бити •П() центнерm ·м 'яrса на ,мжні

Рожни .

Незадовільна підготовка до весняної сівби

на,ступного

Ки;рило

GO

Не,:~~а6 тут rі.еї сrр(}ка·тості

Колгосп « Б іл ьшовик».

на,сту:rrн{)Іму,

.

на

вже

«•П•ШСJКИ »

4500 4600

в'ЯІза,lи•ся.

102 бурт~х. до І\mІІюстів, ·:юрім на. щ~";ня iliPa.цroo, не @КладаюПра.в;rінню кмгоспу необхідно !іЇ'Неральнmх доорив, додан()· 510 чи руrк., бурту,ва.льнІЩЯ Галина нсгайво м·оuі.1ізу;вати неі сили і тонн ·гноїв-ки. Га,нрШІенко. r, . · З3СОіJП На ВИСО'МЯ!'.І{:ІJУ І CB0€3atpa13, по зак.інченні В<Сіх ОргаНІО)"Ва..ш ви.роонШЦ'І1Во часну пі);.го'l'ОІВІ'ііу до Еесняної весни.

кі.тогра:.м~в мсr.шка. ПО'НЗЦ кідоrра':ІІ~В надої~ш від К'()­ ІЮІВИ « Гінки » дОЯrРБа Ф€одо·сія Опана~~НІКQ . Між тп~r , за:пwrайте

КОРО·ВИ

З 100 кі~юграtМЇВ r.lf0.1~Бa -- На 100 '!\,ЇL:1Ш'РаJ.Іfі:в білш~. ні·ж ~о·бо­

одержання

22 тисяч тонн оргакічних та {)()Іку. 450 rонн ,мін€ральних .\О'6ри:в. Дооре працюють ·на ·ВИ'ВЄ'З€НПід урО'жай 1958 рок.у зад.mши..ш ні доорwв Їіздооі МИ:ХаіL1о Дени• 12300 тонн торфО-·ГНОЙ()ВИ·Х хом- сенко, Петро І\()но:rшя, Вс11шль nості!В, тк.і л!Jіжать

н их, ЯіК .1я.1ечки. кор~в .пораєтьс я .h.ат~·.ри;на Іію.1оша. Вона і•;; пщру­

.від

н<mу групу

тОtрфо-rноиових \ wку очо.1юе І. Р!Ужко. За юто TY'f ськпrос:пода·р·сь.кий

на JТ{)ІЛЯ

одержа.•lа

їй не дО'ручити дог.1J!!дати групу

Ні1ПУ'ІІНОNу рОrЦі

юо.ІІJІІостЇ!в над111емо виня•r&<шосо виве·зди 4120 Т'()НН l'Н()Ю та rop- roii, що на д'Б-()рі, нr Ш!ча:rи рез начення. Для цьото з П(}ЧЗ.'ІЖУ фу, які 'ЗМоомпо.сту.вали у 2 7 }[•1нтувм·и. рок.у іВИІВооли

на :rkщwx . Бі.1я ·с:воїх випеег ува­

да В.ЇД •КОЖІНО<Ї ІКО]JО1ВИ 'На'ДООНО 'ПО

rB

'

ОДИЛа ЗеМЛЯ

На;при;к.1ад ,

ІW..шша

1У'СИ~ІЬ, ЩОО і

Н. Боровик,

Русанів.

·к прі:в .

К1.VГерина

жаіі, ніж @Други. д<ж.щн~..Іfо в6х

з ібрали вищий у•ро­

-

шому ІWЛГОС.Пі Ч():ИуrСЬ

щ б

ЩЮ!-'(}lКТИ!ВНИ:Х

дояр,ка

•10Ka -

бути ПфПІW.ІfИ.

Литовченко, агроном .

tІІО'Відьно

на:;~мв: }Ю.lОБа, що мож на бачити ·нра ДО 6-І.Іf Ї1 СЯЧНОТО ВіКу 40 Тевж е ЩЄ'{)Жа.ш. ІВ інших а•ртішях. На 20 ;~иtС'f(}Па­ .'ІЯТ, • З'дада їх і

ре•жJг.lи.

качанів і довела її до посів­ них кондицій третя бригада. Вона зберігає насіння цієї культури у теплих приміщен­ нях. А. Костюк, засп'пник голови колгоспу ім . Сталіна,

Дуже

вr·ч;рне доїння корі:в. Всі доярки

кою На~ії 1\арпеІІІко, яку ·~ІИ: пе­

в

·райоrні.

Є В 'Б.().'!ТОСПі Д:еКі~шка ВПСОіКО­

Свє,]ц.щва і'цt>

НJШіі :r;шка .!)Іа<гає'JЬСН із :rан­ ·СВ{)ГО ·{)іЧНООО 300\JІВ'Я\.НШНЯ.

очолюють І. Маркуця та Зараз підготовляємо також П. Тупий. насіння ярих зернових і овоу відповідь на Звернення чевих культур. Першою закіи­ Верховної Ради СРСР до всіх чила облущувати кукурудзу з

взятих зобов'язань включилися всі бригади і ланки. Головка зараз робота вироб-

BO.li\X.

на

Й ПО'!}()ІДНі'СТЬ стада НИ!JІ>'К<і.

U.ри:ва. С€ред їздоІвих ·ві~;шачаєть­ ро~и Катерwна Андрі'Ї·в·на в·же ~я Се-ргій Крwщць, Я'БИЙ пра:цює іНіlд'ОЇ.1і\ '110 3260 !(іЛО<Гра1М~В t.lf.0-

останній час бригади .М.N! 2 і 5, які очолюють Д. Соловей

народів Радянського Союзу колгосп зобов'язався виростити в наступному році по 20 центнерів зернових, 200 картоплі і по 250 центнерів овочів з кожного гектара. у змагання за здійснения

1\І'НТНе·рів кар­

190

ім.

rаl\ІИ Ф. Опана'Се НІко 'Га Л. Редь:к о

С. Литовченко - по 200-225 та І. Соловей, послабили ро­ центнерів. По 511-579 цент- боту. Тому вони виготовили нерів столових буряків з гек- по 3500-3000 тонн добрив що

тара виростили

ЦСІнтн ерів

350

ко.тrоспі

у :п r рші•й тр і•й:ці. Від кож•н(}Ї 'ІЮ­

Однак,

а л_~нки Рябо1 та

ІЮ·

В

Р()Іиюча;rи підотоВІКу до 'Ві'СНИ.

спеціально створена ланка.

центиерІв

і

3ав<юw~tо на п:ющу о·рг;шічні до­

С.

159/

гекта.рі

ЄЛ€іКТ'РИ'І'НИ­

МИ В()ЛН;ЯШИ 'ПРИІ.МіЩеННЯ фе;р<:ИИ.

компостів.

виготовити ще 1000 тонн. Успі­ хові сприяє те, що тут як влітку, так і зараз працює

по

Всі дррюні

ТОПw1і.

тисяч тонн

Більш вищий урожай зібрапередові бригади і ланки. Четверта бригада, якою керує ли

6рИІrади,

Перевиконала річний план і продовжує виготовляти добри­ ва бригаJІ,а, якою керує Г. Ві­ рич.

Топі.ха, одерж~ла

НО':Іf)"

'Міе ць

В Т3/К,ИЙ: ча~ О'со-б.шво ПО\ІЮІВ'НІООТЬІСЯ ІПОrгмі:в'я JКtOopi~ за прием:-но 'Вtд;""'І'}~ВЗJЄПІ теп.1о і за­ rpa•X•}ІFIOK В.1а•СНО•Г n !ІРИ<П~10'Д)', lf3.

праІЦивиті. Ланка зі.бра.ш на ·кож­

під урожай

торфо-гнойових

18

150 -

мових

з

кагатах

·ко.носшшць.

16

99

нинішньому

кор.и·одо,бувної

Шм j ц:мшу ~ЮК<l'З:НИІКУ одне з ()ІС'І'анніх

хо.10дашо.

В моНі .танці, яка вхоАить 1110 ТІИІІQК (}СіВіТдеН()'!'О

компо-

стів. Річний план виконали на процентів. Крім добрив, що внесли в грунт, на полях

К•ОІІJОТКИJЙ.

годИІН, а на,даюр і вже те~шо. По-

за першість І:ІК•та,ду

Великого Жовтня підвели підсумки боротьби за високий урожай всіх сільськогосподар-

Осінні.й ,цень

боротьбі

8

тисяч тонн компостів

14

Де телята від високопродуктивних корів?

році!

/958

--------------------~~~-------------------

=====-=~

з

СJВ·ИІнома'V&п, НМІІ()Г(}

.11.0

вхо-д ять

CКJia'iW

(:Та:да .

3анйнчи.ли

паrруJІаrння

СІВИН{)-

ма'Юlt. У ООJ)ОО'Иі ЧОО\.а&М:О ·Jf3СО'ВОГО

()ПО'J}О'Су

СJВИНО<МЗ'І'ОІК.

Н.

·Все СІВИІНОІП()ІГОЛЇВ'я у наое ве-

Терnюк,

ликоТ білої .породи. За n•рИК.ЛЗІ.ДОІМ /і Колгосп ім. Леніна,

свинарка .

:про бесіду ВЄ'СНЯНОЇ СЇІВUИ і :перЕ.'дових свинарок, ~'Ва!ЖН., ·сте-

с. 8.-Димерка. єї рй'ООги брИІга.ди:рі'В, дшнкоошх, юспно.rо виробни-цтва ~ільrосшар­ Пі~ГО'f<()ВКУ ДО праці'ВІниж1в тва·ри:ннищьк.и·х ферм тілеіі {',С . Тре,бутхіІВ, Рожни, Лі'!1ки, ЗИІМіІВЛЮ ХУ'ДОбИ liPO'BiB G 'НЮІИ МІсце району в областІ rоrо.ті'ВІСЬІКого :к~.l'roony і·м. Ча- КняжИПJі , &J,6pИJit, «Че·рвона ·Се'К'Р€'ГЗІР райк.ому КП У:к·раїни паева, J Я'КИІМ :во·ни змЗJГаютЬtСя. т. Ратушни. й М. R. У газеті «·Киї:веЬ>ка :пр ат да » БобрІЩЬІtа мтс Украї•на» , с. Гого.тів, та · іІмені 30 ·М:.Ї<(Ще: вu­ В. Петрюк. від 26 .пrетопщца надру.кова•но ПОІВЇД'НО rПО 56 і 2804 :KЇJro!'piWИ. Лені·на , е . В. -Ди.иерка. зуетріди­ І. Нестеренко. 'ЗВ€ДеН'Н:Я IFPO надіrй С)!Одооtа ІВ 1КОО­ ВучаНІСЬІка М'І1С, КИ1ЄВ()-()вяrrо­ "СІ 'Гі)tСІПаХ обла:сті за етаном яа 20 шинсьюrо райо.ну, з mкlmf ·~м:а ­

-----------

-

-=====================-..

гаемося,

.шстола.да.

Се,ред станцІп

яашІІІнно-траоt·rорних

59

КиїВІЩИІНИ

М'ГС пос і~ає

22

Бро.варсь•ка

місд€: за. дру,гу

:~;екаду J1 ИС1'-опаІда надооно ІПО

6•1

кі1.'Іотра'Му •м оло ка на JК;)рову, а з

ПОЧа'ТК У

(J'OIKY

ПО

дРУ!ГУ

по

<За·й:Jмає

де.каду

·мrеце :

11

дИІсrопа:да.

ІМОд·QІRа

•від

К.О'Ж:Н(}Ї К!()рови, а з ІІЮЧ·аrгку

'P()ltY

ІПО

-

65

3267 ·кілогрwмШІ; Кrоїосмtа 13 м:.іс.ц-е : відІпооіщно 64

2821 Ki.torpa<:lfy ; 33.62 1

кіло·гршмі'В

за

надооно

'R·ЇЛО'ГРМІ:И .

Треба збудувати пташник Д();О {)И!.'Х: ШЖаІЗЮІ!К.і:В •В

pOO()Il'i

ДО­

ІМ~ЩеНІНя пташпика :в а·ртj•Іі ·зов­

бИдИtСЬ В НИІНіШНЬОІ.ИУ році Л1'аШ­

tС іrм

'НИіКИ :к:о.т·гослу іш. Юроsа, с. 3а­

не може Н€ Ш)значитись на лр()­

!Вор:и;чі.

ТуІГ

в ід

коrЖІН\JІЇ

курки-

яеm:ри)];аrгне .

дУІк.тИІВнос'І'і

Це,

ІПТищі .

звичаіtно , На.

QitaJIЬ,

П]}а'ВЛі:ння К(}.тгос.пу вже деІtілЬ>ка

ІІС1СУЧКИ О.Де>р.жано ІЮ 126 ЯЄ'ЦЬ, j)О'&ЇІВ 'ЗЗІ.М Ї<СТЬ ТО'ГО, ЩОб ЛО6у~дуКиївська область. Ланка буряко водів сільгос парт ілі « Радяж::ька Україна », Гре б! нківського ра йону, оІІолювана двічі ГерЬєм Соц іаліст и ч ної Праці С. Д . Вишт ак, в цьо !ІІ у рощ виростила п о

732,5

центнера ц У'Кров их буряк і в і п о

100,3

цен т н ера кук урудзи з геюара .

На фото : С. Д . Виштак з членам и своєї ланки відби.рає к укурудзу н а насіння. Злів а напр а ­ во О. Калиниченко, М. Нікол аєвська, Г. Жур бе нко, В . Знов 'як, О . Журбеико, П .. Ш елест, С. д. Виштак. Фот·о Н . ЦиДІльковського.

а .:~о !КіН'ЦЯ VOIKY' б~де меН!!П ЯіК. Л()

щ~

не

18 ШТу&.

Рі)Із ульта:ти

бу:.ш

б

як:би ПО ·іСІПРWВЖНЬ()І)(у

вати ЛТаJІІІІНИ:J\,, обмежується .lиШе

об іЦЯНІКЗ'МИ.

к.ращи•ми , ;~·бал и П}Ю

І !J()r~BИ'NЖ Іпахі•вrнИІцтва .

При-

Т. Ігнатенко, ста рший

зоотехн ік

інкуба ­

тор.но - п та х івни чоі

стан.ц'ії.


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

4

ПеІ})е~

нами

ШJІЖ()ІВ'Клі

Чвка,ти

арк.уші

rrpo

Д<J!)L1Я~'ТЬІСЯ

)І!L1<J,сте<Й

:&ід

<Шс.т· я обьду Іван

бу.

С\JlаІВНі ді.1а і ПОД­

:ВО-JЮГа

·в

1957

рОКу.

у двір на.го~}lВати худо-

ЧуйНW)[, ·на·стороженим

що йде в о~·таІl'ню путь. Все ~а.1і й да.1і · заюmпа.тИІсь 'ПQЗа.;Іу • Па' рти-

Самійло<вич

<занщ еh!'я. З

ІК!УЖНИІМ

кроІко'м

:все б.шJЮче й 6.шжче до сме,рті .. .

слу-

І•ван ДуІба · нік-оди

·Х<JІ1( ,він •в.щвИІВ ві"~да..тений трі·ск

ВИГИ па:ртИ'зашів Пміеся.

листопада

патрІота

т:lікому ·ВИШаідІКУ не довО'дило, сь . вийшов

27

.

Подвиг па.ртИІзмrемюї ·га.зети. З її сторі­ нок віє лодищ11 1943 року. Га­ зета мал'е<нька, в нііr . еtку:по ,по:ві­

Середа,

не Ч}їВ про

U с0 'ЗC"'''1YnHRИ~ ''"с"' · .пл.ДІВ v ' ИІ'

І,вана

('· )•Са-

КудеІМ~'Ті·В і аІВТ{І'матів. Не ІВ~тиг ніна, а.1~ до~м лuсrаши.;[а iii!iru на Іван Саі)ІЇЇt~швич :разі<братиеь . що · тшкmй "н ш.1ях. і він nіШ\}В по СХ!ВИ.1Ь<J•БаНО РЮПО\ВЇ:В Пр{) <ПаТ­ :;!а лерест, рі.тка поча.таеь у .1і,~ і. ньо::ІІ.у, не ~~умні,наючи~ь у пра' ВО­ ШВЩ\ІКО Ті ті· єЇ справи, ;!а НІ\)' IO\ij)l!UИB ріОТИІЧНИІЙ ІІЩ1)ВИІГ 'С'Га' РО, ГО бідо, ру­ ЯJ.; 'lЮКіl:ЗаВ'СЯ ()'UUІЗ, ЩО ::ІІ•чав . п u доро·зі. На л е-ред, н іх під- віддати ЖИТ'l'Я. · СЬІКІ}ГО 'Се~1'Я'НИ'на Lва~на Ц уби. Роз­ Кі.иметр~в чотири ііш.1и напов~в прИ>стра;сно, ІІІадко, а~н~ ~у­ ·во~дах їхали бра·ти ' Невістки їждженою .1k()·В ою дQ!poruю, ІЮТі' м же МІХУГКО. На1м · за.хотL1ось док­ Михаіідо. і J, ваІН Г.тушЄІня. Овате, збира'ЙС.Я швwдшР! з,вернули н ;ric. ПQтопаю'Чи по да;дніІше дОіБідатись лро .1юдину, У ·НВВ'&і1И!Кі.ЇІ За' РИСQіВЦі !});НОГО 3 но· м~рі~ rа:зети М. ВІNІІне· в<сь· кий

Яіка

3а: ра'3

повторила бе3оме·{УІ1нИІЙ лод­

кwзаІв Б ·sш,

·рих,

але

•ло--с:~~оєму

Полісся

За. ха:рооича

к.1И'ЧІКУ

«Василь Ко~ма.ІЮ'В »,

буди

на

Ш}•каю.

Нк не

ге­

)Ш()ОВЛя.ш · син і неІВЇС'ІІКа,

ста:рий ·нЖТ>()Я!В на ·СІВоому. Ко.1и піtд:води

нLто, фашисти Нl'1рвува.1и. А Іван

ехо•вались

за.

де})е.ва::ми,

ТИ'МЧа·Са,:.{ ЛQСИ..1ЮВа..11lіСЬ.

а:ртілі іl\ІЄ'Ні ВорОІШИ:ЛОВа, л~нін­ СЬІК<J'rо району, БJ)естсЬІКої обла,сті, а тмоІВою .Ію.:rгоспу [І· р1!ІЦЮЄ Ва­

JlCHЬ і, ДИІ&1ЯЧИСЬ

офі:цера, ТіЙ · саціа• .ті·стичних . країн і ~fаніфест миру.

· на

с:ка,зав:

Да.лі не підемо.

-

ІЗ.1ІМе'рІЗ'Не'Те,

ЗД()ІХНе1'е

Ви тут і З

Г0<10ІДУ.

·стрі.т · в потидищю о~бірва. в ЖИ'Г'ГЯ

Че<М, З :ЙОГО .Qipaтoor, ТаІК(JЖ ІКО.1ИШ­

НЬ:ІІ ·па.ртИІЗмrом, і невіІсткою Іва­ на СмrіЙ.Л{ІІВІ.fЧа Ц уіби, 'З ІЮ'ЗJІОІВі­

'НОГИ.

~еИ К<J<Л:ГОСІПІНИКЇJВ, .ЯІКЇ до6~ 3На­

Офіцер

дИ {,вана Цуібу, вИІра'зно постаІВаІВ

розмах~·в:ш

пkтo,rerro~м

щ~.ре.д НОІСОІ.\1 Івана і 'К· РИЧМІ, пе-

[Іере" ІНШМИ ООРаіЗ простОЇ, OitliOI)I-

ре-КJручуючи

Лк пе})еда~ art•·н ::ч:тво Сіньхуа . СТИJЧНИ')Ш і ІЮбітни:чwми партія­

с.1о'ва:

Добре,

-

ПОіВЇ~1ЬJЮ П\)ОІМІ}-

-

діТаІВ у ·мале-ньке селwще Нови- . ви'в І<ван Сш}[ій.шви:ч.

'вwсачиrrь

:ЩКУІМ·СІГТЇІв.

вароrом.

.н~ . )[oorІJJJioю ще не<ма харму­

Юwці йшли обе'реж,но, ·з•,'(рш·аю-

На

Таша обЕїреЖ!НЇ!сть не була з ай-

вою. Жи:телі се<.шща Новина, як і іІнmих на: вкодишшіх •сіл, постаІЧа.1и: .па·ртиза,ншм ІІ'род'кти і ·одЯІг,

поси.тrали в партоо:иrеІJКИІЙ: заг~н наJЙ!білЬІПІ боєздатНИІх q()Л()ІВі'КіІВ.

ровІ}rо обе.1ісжа,

а.1е

,3Юетовни:й HOIVВJJ іВИІІІ)~сти.·rа

100

стінної

га-

Пе' нсіоне:J)

екземплярів

БІЮ:ВаJрсЬІка наве.дені

ці'мви:х

дбав

1956

-

тисячі

244

rошше

жиrrтя.

НеtІl'ро.хі'д'ні бо.1ота

по якИ'х н

служ:б()вці, ЯІК.і ви;ету1Па.ли на бе- Во·ни sис.101вили юиtбе<ку впвв,н·е­

·ді'3му

в

«Ріст

вкладів

яскраве

населення

свідчення

поліпшення

матеріального добробуту населен­ ия.

Тільки

за

1953-1957

роки

ощадкаси району залучили вкла-

на

вона

J\i

ніфост.

(ТАРС).

Програма посилення dоротьои за мир

·У перед<JІВі'Й статті « К.<J,муністи ІПОіНИНен нruз.доганяти РадлнеЬІІtи.й

і ІМИР» «Трибуна .1юду» вкwзує, Союз. що на нараді ПJ)ед, ставникіrв 'ко-

«11риб}1На люду»

'Пі~рослює,

а,втіJІІІа<рк в нашому колтоспі, а.те брrо обrов·орено а:к"fуа.тьні mp<Jб- бі комуністіІВ за

'Збереже'l~ня

і

тр~бують КЗJПіrгальн~rо рююнту. д.ні, пише rа.Ізета, ·СИдИ ·мИ<ру та- М<ЮКQВ·СЬІRОЇ ншради, лИІІПе «Тдос Група колгоспників.

"'·

*** Бровари. Меню страв,

ІКуmи.та

,пральну

·маіllІи:ну,

·кі :Вl"Л&і, Щ<J є реа,тьна ·можди- .пращи», вИJ)аVІtає єд,ніеть логлщіІВ

вkть від'Ве<рнути війну. На сто- 'К'ОО:ІІунkтичних і робітн:mчш ·пар-

сер. вет- ІЮЖl· )[И'ІJ}" СТОЛТЬ тепер ·С'ОІЦІа· тій сощіадЇІсТИІЧНИХ ltPM'H на КдЮщоб ·руuш діспrчні держави, антиія. періалk­ чові пmан·ня ,сучаІСІноrо ·станови-

вкте-рти, Я!К вж-е 'ЗНаЙJПОІВ рjlКО­

ТИ'ЧНі і миро.тюб' ні держави Азії Ща, ВИІЗ'На'ЧОО Ш•1Я:ХИ, 'На ЯКИХ М. Б~тенко І Придбав те.1еrв~зор. миЙ>НИік, рі;tке лвище в рос­ М. Ма· рчеНІК{} Ку1ШІJВ І ШІІПрИІкjнці тора:ні. НеІlІ\Же ж таж · Ва' ЖJК() за­ і Афрwки, робітничий ру;х у ка- :нее ширше · р013гортатиме'ТІ>С·я бо­ МИ'Ну.'Іоrо ІD<JRY деutілЬІІtа о&,1іrа­ беоо~кти ЦИІ)f ві~відувачіrв? ~JJIOЇ'M роть:ба ·за ~беJреж.ення миру, :за цій 3-ІПІРО>ЦЄ'Н'ГНQЇ Де,ржаІВІН'О'Ї іІІО­ І. Валентинов. ЗJВа'НJЗірДООМ КОІМуНЇСТИ'ЧНИ:.\11І Пе}}ЄІМО,ГУ СОІЦіа.діюrу. ЗИІКИ. 30 В~рОСНЯ НИJ:ІіПІНІ>Оrо ро(ТАРС). 'парті!fми, ВИІЗІ!Ю•1І>НИЙ рух у ко:ку він ВИІrрат по ДІВ()ІХ '3 юrх с. Зазим'я. З афіm седо дЇІ3'на-

***

в о~сноовном:у ІЛОСUІ, ЩО· 19 ЛИСТООІада ·в клубі

Понад 18 тисяч вкладників збе- ТИІРажі і 1ООО карбованці,в

·

доАНаТК()ОВ()ІМ)':

_

у ІВЇ.ДІбудет~ся вИІСтата

..

ІJІХе'р CПil'HOl Г:ЮСТИ

3

«

а на-

не було. Кшза•'ІИ -

буде 23 лие-

т<mада, а<Ле ЗН'ОІВу-ТаІКИ Я'КіСЬ-ТО

:ма~ прочи- дяді або тьоті .підвми дітей.

тати ·кожен тру~щиіt ршйО'Ну.

Н. Нудря.

Адtреса редакції: м. Бровари, Броварська

районна

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬНИИ.

ляль1WІЮГО

І театру. Діти прИЙ>Шли, а. .вИJСтати

Ле'])е!конлИІВі і фа'КТИ, що .на- ·род·ні 'Ш>Ща~ж~ння»

ве..же-ні в лwстn Іиацни.к.ів.

ПЦтри' М}ї(}ЧИ

с. Налита. Значно поповнився '·му-ністинних і ІЮбітничю: :па·ртій що наюстотнішИІм в усШ оорm'ь­

курорт».

дів на 18,8 мільйона карбованців. 400 карбова·нці:в ріrають свої заощадження на суму понад 22 мІльйони карбо1анців».

Китаї.

ді, де H<J роели ·на,віть н е.вwfіж.ти­

'ГJ)О.Ші, Я!Кі збврітала в ОЩЩД'Ка.Сі, ка, чистwіі рушник,

карбован-

ці в».

путівки

вже двічі при­

Л. Туmалова ' РІJІ:ШОІВідає, ЩО· на

року ощадкаси

району нараховували проценти по

вкпадам

Овчинник'о'в пи-

Завдяки цьому я

ЦИІфр і фшкт~в. сПротяrом

ЩJО бсзлерсрвнИІИ рО>}ВИТО'к ·мо­ гутиості СQЦіалістwчноого та<tЮ.ру.

на.:rеж.ного догляду нема~ за 'Неі- деми ·СУ'Чwсного міжнарОо.дНОІГО ета- :з:~~іцне· ння 'МИ'J}У є п;ра.гнення до сБлизько 4-х років я вкладник 'Ма а•ВТОІМЗіllІИНами. діві • з ни.х не- новища і на·мічено п' р·олраІМУ .по- оо'ед:наншя нсі'Х СИ'.І1, які ви~ сту­ ощадної каси. Частину своєї пен'бата'Ю поп<рац:юва.ли <~. В'Же по- силепrня боротЬІби за. )!Ир. Сьото- 1пають .проти 'Війни. Дек:ларація сії ·щомісяця залишаю на вклад.

цент.ра"ть­

РМ

І.

ше:

яа ощад'каса. В статті С. Б<J.Г)'Іс,1ШВСЬІКОЇ

Ро<бі'rники. седяни і

НИХ і 'J}ООЇТНИЧИ!Х Па<рТЇЙ содіа­ .1істшчних країн і її Двк.шрщія, <1 ТWК{]'Ж )Іаніф~ст ·:~~иру св· j"цча.ть

ІНі подадати СИіЛИ війни.

---------------~·~---------------Короткі сигнали народні заощадження"

зети ТИІРз:жем ,в

еа;вщі

3 ве.1И!ЧСІЗНЮІ інтересо'м і сх,ва- .1QНіа.1ьнwх і за.1е:жнmх краї-нах, .1еН'НЯІМ подьсь·ка гросІІцськість .і ')ІЖО.ВИ'Й Р}Т\ на захи,ст :~~wpy в те-пе.р код­ ЧИ'СЬ . від КОЖ<НОТО ,1Ї·СОІВОГІ} mе:лес- ·ві сосни, JH)131VBiтa~ проса ' Зу, стрі.1и Де-к.1а•ращію ·нара- у'Сіх К'РаЇ' нах с~віту. ту і хruпа.ючИІсь за а1втомати. 0-Фі- rоСІТІниІ:ІЇ: сад. У хатах, ·де ще не ·ди 'ПРе,дстаrвникі'в ко~у: нkтИІЧних Ро;зрахуІІіки агреІСИ'ВНИХ . кіл за­ 'ВИІВі'І'рився зшпах rорілої .1учи·НИ це.р Щ<J'ХІВИ.1И'НИ питаІВ: і •ІЮбітни:чИL'< пшртій · соціаліеrич- хЩІНИІХ .к•р:~~ї·н на воопну пе:ревагу і ·ка.гашця, я<ж,ра.во сяють еле~к­ - Окоро? НИІХ .краІн, а тшкож Маніфе,ст · ми- вже стаvти в леm, ній: мірі боопре',ІJ;­ - Ні, ·всти.гнете ще, - не трИJІПІі мгні новоого житrя за ру . Гruзети продІУвжують ширОІК{} ·метнwми роз})ахункruми. В ря~і rоке ПІ}ді,г сда.вяИJИ патріот Б~ть­ О>uертаючи·сь. ві;ІJ!Іові;щв старИІК. ІКОІМ·ентувати ці і-стОорwчні Д()і]tу- таду1зей не Рад.ІШСЬІКmй СА>юз по­ <ПосІІІішати йосІІ"У було нИtуди, кіІВІІЦИ'ни Іван СшмФй.101Вич Ц уба. Іменти. ІВИнен ншздогшНІЯти. Захід, а ЗахіА І. Новиков. та й нічо1ГОо. ИmОІВ він, знаючи,

готова UIO-

па•j}ТИ'.ЗаНСЬІІtу ·базу.

.за

верстатообудЇ'Внооrу

млИшиї (',Ї:Даос, .відзна,чали , Щ<J Де·к.тараці:я ні,сть в т01му, що ·си.1и ·МИІРУ здат-

на, 'за:к:ри'гс щіль;ною стін<Jю діІсу. - ~J)ве.ртс! - іКрwкнув офі­ дні ІВійни Ів:lІн Цуба' водwв ненаСі.м',я Lвана Дуби, як і і<НШІі еі<м'ї це, р, і ·загін фаши,стів рушwв ·е<.1і­ ;вwсного ворога, те:пеJ) леретво­ 'РЮЮться в РQ\1\ЮЧі пмя. На ' Зе' м­ ІКОі.1:ГОШJник.іІв, ЩО ЖИ.1И В ЦЬОМУ 'АОШ •за lвaHQ\1 Ц)1бою. ВИІЇХаТИ

На nроmе'дених на Шанхай<еь-

гій П~К.ЇНСЬІК.іЙ бruв<J,ВНЯНіЙ фа:бри- 'К•ОІМТ

-

БУІВ звИ'Ча•Й'Юm люrrн. е:вИ.Й' JІІ:Є'НЬ. Д&.'Іе:КИ'Й: ВіАJГО.\І:ЇН бІ}ЇІВ· ЗJ)ЇД:&а 'Д· О-

і

яеrв:ня МИІРУ •н усьому · е<віті.

Ти! ПокаJзИІВайт, де парти- соратнИІки І'ва:на UУІби с'І1Вор.юють і Ма'Ніфест миру іНСе.дяють 'В ки~ Ши:рокі · м:l'Си рооітнИІКіІв і ·зан! Не П<JІКазИіВШЙТ буде ка- ЙО':'d'У біІЛЬШ :Ве'.ШЧНИЙ ПаІМ'Я'11НИ'К ТаіЙ<СЬІКИЙ НаjЮД Г.JИІUОКУ <В'Пе'В·Не­ · с.1уж,оо,вді·в м·іета Тяньцзmя пал­ - день у день лміпшують кол­ 'НЇСТЬ пут, с-тари'Й швайн! ·в )'С'пішній ПОобудові со:ціа­ ·ко підтрwмують ДеJКларащію і Ма-

ної і М)"\Ж'НЬО'Ї 'РЩ~Я'JІІСЬ'КОЇ людИ'НИ. Ось як уее Це ста.ІЛося.

КИ!Іl'У'fИ ~еЛИІІЦе

но,сті і с;півробітництва ' Між со­ ціаді<стичнИІ.\ІИ : к.ра.їнwми, 'R ffi!)1Hi-

на Ші,цзі>ншанІ>сь•кО·)І)' І)!е"ТЗ;.;1У'РГЇЙ- •МИ рі1зних ·к·раін ·е>віту і ДJІЯ :зм~ц-

невмИ'кий горб<Jк, ·на­ др)~Ж·UИ » сИJпаний дба.frливИІми ·Ружа:ми па·р­ Та'ИСЬІКО-ІрадЯНСЬІКQЇ А.1е бу.1о 'Rже пk~но. Иоrо по,міти­ тwзwнів. J;в.а,н Ц у·ба б }'Ів похова­ ІНа ба.гать· О>х інших ,підпрИІІщствах ли. Під· бігди д:ва 'Ні·мщі, уда'Ра,ми 'НИ'Й 3 УІСЇ:Ма ПОЧВСТ.ЯІ.llИ, Я1Іt ·МУ'Ж­ і в уста'но:ва·х. Пе<кіна прооІІШ.ти 'ПРИ:МУ•СИІ.1И ЙОіГО ПЇДІВеСТИІСЬ на Ніfі бооць, що не : цригну,вся пе­ бе·с.іАи з .прИІвооду цш\ ~важ.1ивих

по,біІг · за кущі, впав і притаі>в,ся.

J.ЮЗМ>ав ·з Вшси.1ем Захарови-

завжди бра

миру ...

J:ва· н Самійдович ЗІРОЗУІМіІВ, що ра;дянсЬІко.го marгpi()l!'a ... ці, ПЄ~кі'н'ському заво~і ~сі.1ЬІсько- 'бесідах рабітнИІк.Й зааюду о,ІІ.нодоUІ)'СТИ'В ш;ми.11ку. А ко.ти на до­ 'ГОСІТІ<J· дарсь·к.mх машпш , у сілЬІ~Ь1\О- ота:wно заяJвRJІИ, що МоСІ.К.ОІDсЬк.& На Ноовин·сько,:~~у к.да.довИІЩі ІJООі пока:за.шсь карателі, ві'н ГО'СІПО;Да!рСЬІКООМ)' К·С·Шrе·ра'ГИІВЇ «1\и- На,рада ІПред:ста'В'НИІКі·В 'КОІМ}'НОСТИІЧ­

силь Захарович Itovж.

се.тищі,

о

ДоІ\ументи

Цу:ба все ЙШО>В і іішо·в. НІШК<J,ю

він 'ВИІП)1СТJІіВ Х)''ДООУ З х.1і,ва. Ча·нсіньдяІfЬісЬІКому Р· озлютwвшИІСь, офіще-р ущаІРQМ НОІМУ :за, воді, Тр~ба бу.то пооліІШаІГи. ~СтрілЬіба ·П<J го.1ові оглушшв сrарика. По­ па.J)О>воооремО'нтнюІу зав<Jді, Д·ру-

з·~нанн.я

труДЇВНИ!ІШ ~сЇІЛЬСЬІltІ}ГООПОДа·J}СЬІІtОЇ

3

о

зна.ііа бо.1отні стежІки . Вже сте,м­

ст~nр< б<J,ва• но СПИІТаІВ ВОЛ()ДИІМИJР. ·за 'НИШ ТЯ•ГН}1В,СЯ За,ГіІН •Ка,ратеді:в. ,fіwта.Й·СЬІКИЇІ Юl· ІЮ· д віта.є Де~к- І ДО;К~l\Іенти, П\)ОМОІJЩЇ п~·К'ІJеС.1ЮВа­ Л xoqy сховати ху;:~обу, не На на;рщди прс~· сшвнwкі'в .1и Ї·Х mе.шч· е , ЗІнс значення для березі бо.1отwстої рі•чвЧJRи да'ра:цію :зз.шmати ж її нk.щЯІм. Л ва'с ро'з- Лань Іва·н ЗІМЇЦНеН'НЯ З'ГП!'ТО1Іа­ СаміЙ\Ло!Вич сі' в на іІ\.()ІМ}"Ні'С'ТИЧНИХ і ІЮОЇ'ГНИЧИХ щ,р- дадЬШО'ГО

'РОДlНИ'х ·меснИ!КЇІВ. ТвПfіІJ mтиmні цього

соціалістичних країн і Маніфест миру

щбре

-

нерала, ;ко·мандира :з'~дна'll'Н'Я на­

партИІЗа:ни

nредставників комуністичних і робітничих nартій

-

па·ртИІза•ни

П'JЮСІЛа:вденого ла·рти:за<нсьЕого

Баижу, а ти Щ<J на:д}'Іма,в?

-

суво-

Коржа,

1 тпи

lX

у сірійській столиці. Фото Є. Алексєевої.

ВіАrуки за рубежем на Декларацію наради

-,

яка

ценl'р

CUd

На,реппті .~і'с закі>нч'l!Вся. Почи-

•не ПОТ'КІНуrrЬІся ·

;.КІJаІСИІВИХ

ВжRJІя

одя.гаючи онуюв. · . ~

фінансовий

мог~тня єднІсть ПРОГРЕСИВНИХ

.1Ї· СОІЮЮМИ

стежtКі!ІМИ.

тІrзани, фри:ци омться

оку· па­

;мі-сць

· на·Й:ГЛУХЇІШИІМИ

ни<:~~и в урочище_ Ве<ІJ'би. __Та'~ 'пар- ,та ті.1ьки .'!юдина,

і сrllІСеІНЬ. ,rІ}<ШО!ДС\!РЯІМИ

Торговельний і (Фотохроніка РАТА~').

на•'ІИІСь болота • . зла.гк. , с а с·.куп. .мо е.ре,ЖІ!fЬ ма.'!ЮКІІВ, сrюе~шmа, wте ·а •j)О' ЗОІ:ІІ. Беше. ч~но про. Ити тут. < МООГ-

боЇІВ, TaJM, де Ще Не T11/It ~а'В1Ю В КОЖ1 НООІУ бору Ї :Пере~~і!СІІ\;}" 1 КОТИ­ •1З!СЬ дуна ла.vrпзансЬІких за,ТІІІІів

БL1()0руеії

Дамаск.

вони все даді й

да•1і заглmб.тюва.шсь , в :!ісову ха­ щу. J,ван Са:мійУІович вtв фаши­

Н_іде 'Не заrrрИL\ІУ'ЙТе,~ь. -

-

ові·яному ·геро~кою -партИ'зансЬІКИІХ

цН

пм'с в СІНЇ'П' ,

і деЯJке ·маrїrн<J.

.в '!фаю,

В ·Період ·гітлерівсЬІкої

сюди.

· син ВЖе КВі!ІПдИ'ВО· 3UИ>Р<k1И ·дітеЙ · СТЇ.Н

гІЩЦою .

Il01.1kci.

на.грянуrгь

Рщ~умущати fіудо ніІКо.ш . Старий пі•Ш.(}В у хату. Не віс'ІІКа й

БИ!Г Lвана Су-с,аніна, ще ·pruз по­ чути бу:ва.~ЬЩИіНУ, що 'стада м­ І ось ми на,

І\а;ра'fе"ті

Тищенко Любов Сергіївна, яка живе в м . Б.ровари, вул. Гоголя,

13,

порушує справу про розлучен­

ня

з

чоловіком

Володи·миром

Мельниченком

Івановичем,

який

живе

в

м,

Бровари,

ського

Челюс­

району.

Київської області, вул. Київська,

друкарНІ!

вул.

кіна, 28. Справа слухатиметься в народ· ному суді І-ої дільниці Бровар·

N2 138. -------------------------------------------------4304-2480

Киівськоrо

обласІЮго

управління культури.

Зам.

140 номер 1957 рік  

140 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you