Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАFfТЕСЯІ

СТЯХЯНОВ[UЬ Орган Броварського районного комітету Комуністично) партіі Украіни та районноі Ради депутатів трудяших I<"ЇR("hKni nf)JlafTi

Jl! 140 (1218) П'ЯТНИЦЯ, 25 листопада 1955 р.1 Ціна 15 коп.

ПІДНЕСТИ РІВЕНЬ РОБОТИ

ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГ АНІ3АЦІЙ Велика честь бути обраним ке-

ВИЯВЛЯЄ ініціативи в тому, щоб з

рівником ПРОфспі.1КОВОЇ організа- допомогою місцевих органів влади ції. Особистим прикладом в р{)бо- були створені для вчителів НОР­ ті, чуйним ставленням до вироб- ма.1ьні побутові умови. ничих, побутових і культурних Райкоми Профспілкових орга­ потреб кожного робітника, служ- нізацііі працівників державних t)ОВЦЯ треба виправдовувати це установ, початкових і середніх довір'я.

шкіл,

споживчої кооперації,

як

На Зl}ітно-виборних зборах в того показали звітно-виборні збо­ профспілкових організаціях, які ри, КОНференції не керують ПРОф­ проходять зараз в районі, такі групами на місцях. Лише кілька керівники одержують високу oцiIl- профгр)'п звітували за рік і то ку від своіх виборців. Для при- лише з питань сплати членських кладу пошлемося на ПРОфорганіза- вне.сків. Не налагоджена була пе­ тора цеху виробництва холодиль- ревірка іх роботи на місцях. ників Броварського деревообробНе проявляли активності в робо­ ного :комбінату '11. Ліщука. Обра- ті і ревізійні :комісії профспїJI:ко­ нець 160 робітників та інженерно- вих організацій. Внаслідо:к цього технічних працівників, кандидат кошти, які щ}Изначені для задово­ партії т. Ліщук, .який працює лення КУЛЬ1'урно-побутових по­ станковим, перевиконує виробни- треб членів про<\.спіл:ки, іноді не чі завдання, багато уваги приді- витрачалися або витрачалися не лиє організації соціалістичного за призначенням, я:к-то мало міс­ змагання, дбає про те, щоб КО- це в райкомі профспілки фінан­

жен робітник підвищував своЮ кваліфікацію, користувався всі-

сово-банківських установ (голова т. Крилова). Ревізійна. комісія

ма належними йому правами чле-

ПРОфспіл:кової

на профспілки. Але не так, на жаль, працюють

цівників державних установ (го.'ІОва т. Коноплінський) не спро­

всі профорганізатори. Звітно-виборні збори, КОНференції показу-

моглася провести за звітний пе­ ріод ні однієї ревізії.

ють, що в роботі

профспіл:кових

організаціі

пра­

В складі прОфгрупоргів, місцев­

колективів по підприємствах, комів, райкомів, ревізійних комі­ установах ще є значна кількість сій профспілкових організацій серйозних недоліків. По KЇJLЬкa значна :кількість IWMYHicTiB. Во­ місяців, наприклад, не відбува- ни ПОК.шкані особистим при:кла­ ються збори прОфспілкової орга- дом в роботі підносити активність нізації, виробничі на.ради на ТОР- профспіл&ових ОРГqнізацій, допо­ фопідприємстві «Велим» в Літ- МОГТИ їм стати справжніми орга­ ках. При такій занедбаності ор- нізаторам:и мас в боротьбі за ви­ ганізаційної роботи цілк{)м ЗPDзу- конання завдань партії і уряду. міло, що профспілкова організація Але, на жаль, первинні партійні не відіграє тут серйозної ролі у оргаиізації рідко коли перевіря­ розгортанні соціалістичного зма- І()'ГЬ їХ діяльність. За рік первин­ гання, у задоволенні побутових і на парторганізація. Требухівської культурних потреб робітників. середньої школи, наПРИКJlад, лиДелегати конференції профспіл- ше один раз обговорила стан кової орга.нізаціі працівників початкових і середніх шкіл гостро критикували райком профспілки

UPОфспі.1КОВОЇ роботи. Керівництво прОфспілковою ор­ ганізацією на підприємстві, в ус­

(голова т. Лапшин) за недостат-

танові

відповідальна ділянка

-

ню увагу культурно-побутовому партійної роботи. Забезпечити, обслужуванню вчителів. Жодно- щоб роль прОфспілкових організа­ го «Дн!!. учителя», культпоходу цій у соціа.1істичному змаганні на до театрів стодиці не спромігся честь ХХ З'ЇЗД)' КПРС і ХІХ з'їзду райко~( прОфспідки організувати КП України, у поліпшенні всіх за звітниіі період. В сс. Требухів, ділянок господарського і культур­ Rрасилівка будинки, в яких жи- ного будівництва невпинно зрос­ вуть

учwrе,1Jі,

потребують

капі-

....

тадьного ремопту , а.1е райком не

---

та:lз,-обов'ЯЗ0К

партійної

орга­

нізації.

Спорудження Братської

IEG-

нічний

завод-пересувні

трос'ганції. Широким

йдуть не тільки механізми, але й

підприємств країни виконують замовлення новобудови. Ура.1Jмаш­

ня.

потоком

на

будову

будіве.1ьні ма'геріали, устаткуван­ Магнітогорськ

відвантажує

Новосибірськ і Комсо­ мольськ на Амурі-сталеві опори для високовольтної лінії, Таган­ рог і Дніпропетровськ--труби, діспромгоспи і деревообробні ком­

MeTa.1J,

біна.ти Іркутської області та Крас­ ноярського краю--брус,

пилома­

теріали, збірні будинки.

Челябінська шлють на. береги Ан­

На під'їзних коліях станцій Братськ-І і Братськ-ІІ щодоби

гари трактори, бульдозери, скре­

в

пери,

Єреванський

елеКТ{){jмеха-

середньому

70-80

ХІтек:~ри пеРІОДУ

розвантажують

вагонів.

могутносТ1

lмпеРll

по

В середині дня радянські гості поверllYЛИСЯ з

Великих

Агри в Де..1і.

моголІВ.

***

На ВСІЬОМ.У ~ляху від аеРОДР(іМУ до ~iCTa ~" О,. БулгаНІНа uІ М. С. Хрущо~а пал~о ВІтали

Ранок 21 листопада. Голова Ради Міністрів СРСР М. О. Булганін і член Президії ВерховнО'ї

вигуки: «ІНДНІЦІ І РОСІяни-брати!», «Хай жи-

З індійськими ді~ьми в Делі.

житеш ЦЬOlго .. ?а.и~ну. ~ри ПОЯВІ гостеи лунали

Ради СРСР М. С. Хрущов присвятили зустрічі

BYT~ Булган,ін і Хрущов!»: У p~Kax жителів ти-

Програма почалася з параду членів дитячої

с.ЯЧІ прапорІВ ДBO~ дружНІХ краІН.

«Організації національної дисципліни». О

9

го-

М. О. Булга.нІН, .М .. С. Хрущов і особи, що

дині ранку в дwrячий парк прибули М. О. Бул-

супроводжують ІХ, ~ІДВІдали. Тад~:МахаJ1--знаMeH~TY пам'ягку аРХІтектури. ІмпеРll ~еликих могошв, с~оруджену в сер~ди.Нl 17 СТОЛІття. ПО'ТІМ М. О. БулганІН І М. С. Хрущов у супр~воді ГУбе_рнатора шта:.у відвідали розташ?Вании ~об.1(ИЗ), м~гольськи.и фОDТ, збудовании у другlИ полов~Н1 1~ СТО~lТТЯ.. . В OДHOM~ ІЗ залІВ ДВІрцевих ПРИ~lІщень фОрту 3l?радось КІлька сот представникІВ населення

ганін і М. С. Хрущов, а також Прем'єр-Міністр (ндії Дж. Неру, віце-президент Індії Сарвапаллі Радхакрішнан та інші офіціа.:1ьні особи. Під бурх.1Иве привітання дітей М. О. Булганін і М. С. Хрущо~u піднімаються на трибуну по доріжці, усипанlИ пелюстками троянд. Починається парад, В якому беруть участь 2500 дітей. Хлопчик, ЯКий командує парадом, віддає рапоvr М. О. Будганіну і М. С. Хрущову. Потім ВИКОНУЮТЬСЯ

МІста Агри.

.

.

Гостей ВІтав представник МІсцевого

масовий танець «Лезім» і танещь дівчат «Гарба».

громад-

Група

ського комітету по організації зустрічі Сінгхал. до

присутніх

з

юнаків

виконує

складні

гімнастичні

впра:ви.

М. С. Хрущов, зустрінутий бурхливими оплесками, звернувся

Парад завершується співом державного гімну

корот:кою

Іщії.

промовою.

Потім М. О. Булганін і М. С. Хрущов у су-

Потім в одному із садів поблизу міста Агри губернатор штату К. М. Мунrni дав снідано:к на честь М. О. Булганіна, М. С. Хрущова і осіб, що їх супроводять. Від імені губернатора М. О. Булганіну і М. С. Хрущову були піднесені подарун-

проводі Прем'єр-Міністра Дж. Неру відвідали табір дитячої організації скаутів. Комісар Всеіндійської організації скаутів Х. Кундзру виголосив ПРОМОВУ, в якій подякував М. О. Булганіну і М. С. Хрущову за відвідання

ки, в тому числі майстерно виконані моделі усипальні Тадж-Махал. М. О. Булганін сердечно подякував губернаT(jpIoBi і його дружині за подарунки і підніс ві)l; свого імені і від імені М. С. Хрущова подарунки господарям. Наприкінці М. О. Булганін вигол()-

табору. Потім з промовою до скаутів звернувся М. С. Хрущов. 21 листопада ввечері Годова Ради Міністрів СРСР М. О. Булганін і член Президії Верховноі Ради СРСР М. С. Хрущов відбули спеціальним поїздом з Делі в район будівництва гідроенерге-

сив здравицю на честь вічної і нерушимої друж-

тично го комплексу Бхакра-НiJ.нга.1J.

би радянського і індійського народів.

(ТАРС).

Виступи М. о. Буnганіна і М. с. Хрущова в парnаментl РеспуОnіки Інді' 21

листопада

Голова Ради

Міністрів СРСР

довгого часу. Прем'вр-Міністр Неру брав участь

М. О. Булганін і член Президії Верховної Ради

у цих розмовах.

СРСР М. С. Хр~'щов відвідали парламент Респуб­

Потім у круглому центральному залі парла.­ спільне засідання

ліки Індії. Парламент IІндії зібрався після перерви на С'ВОЮ зимову сесію. О 16 годині 30 хвилин за місцевим часок тривало засідання нижньої-Народної ПaJlати ін­ дійського парламенту. Обговорювався законопро­ ект «П{){j реєстрацію преси)" який стоїть на по­ рядку )f;ЄПНОМУ і який стосується заходів по впо.­ РЯДКУВ:1нні газетно-видавничої справи в Індії. Коли :М. о. Булганін і М. С. Хрущов з'явили­ ся в заді засідання, депутати зустріди їх оплес­ ками. М. О. Булганін і М. С. Хрущов спостері­ гали процедуру засідання. Потім М. О. Булганін і М. С. Хрущов перейшли в зал засідання Ради штатів, де в цей момент оБІ'оворювався законо­

MeHTCbKoro палацу відбулося обох палат.

Поява в залі М. О. Булганіна і М. С. Хрущова була зустріНУ'га палкими оплесками. На трибуні разом з М. О. Булганіним і М. С. Хрущовим зай­ няли місця голова Ради штатів, віце-президент

Індії С. Радхакрішна.н і спікер Народної палати Г. В. Маваланкар. Прем'єр-Міністр Неру зайняв місце в першому ряді крісел.

у КОРOlГкій промові С. Радхакрішнан вітав від імені членів парламенту радянських гостей. По­ тім він надав слово М. О. Булганіну. Після виступу М. О. Булганіна головуючий С. Радха:&рішнан надає слово М. С. Хрущову. Промови М. О. Булганіна і М. С. Хрущова пе­ рек.ладалися на мову хінді і були вислухані чле­

проект, що передбачає деяке розширення ~paB і пО'.'!іпшення становища жінок.

нами парламенту з вели&ою

О 18 годині засіда,ння обох палат було закр·и­ те. Депутати перейшли в сад, розташований У

М. С. Хрущова.,

роз~!Овляли

з

ними

дянським гостям за те,

парламенту Індії ідеали і досягнення радянсько­ го народу, і оголосив засідання закритим.

(ТАРС).

М. О. Булганін і М. С. Хрущов відвідали одну 3 найБІльших будов

9

годині раш~у спеціальний поїзд доставив

сяч жите:Іів Нангала та· навколишніх сіл. Багато з них прибули сюди за 10-15 кілометрів, щоб вітати М. О. Булганіна і М. С. Хрущова. По-свят­ ковому одягнуті чоловіки й жінки тримали в ру­ ках індійські і радянr;ькі прапори, а також чер­ воні подотнища з JІозунга~ІИ мовами пенджабі і російською:

«Добро пожалувати, пп. Б),лганін і Хрущов!», «Хай

живе

мир! »,

«Хай

живе індо-радянська

дружба!».

М. О. Будганін і М. С. Хрущов були тепло зу­ стрін)"гі губернатором штату Пенджаб С. П. Н. Сінгхом і І'ОЛОВНИМ міністром штату Бхімсеном Сачаром. Ві.тrя вокзаду була вишикувана поче.сна варта, виконані державні гімни Радянського Союзу і Індії.

По прибутті в Бхакра М. О. Булганін і М. С. Хрущов оглянули будівництво греблі, познайоми-

що вони в таких ясltра­

вих і ясних висловах змалюва.1JИ перед членами

протягом

22 листопада Голова Ради Міністрів СРСР М. О. Булганін і член Президії Верховної Ради СРСР М. С. Хр)"щов та особи, які їх супроводять, відвідали одну з найбільших будов Іщtії Бхакра­ Нангал.

увагою.

Головуючий С. Радхакрішнан подякував ра­

центрі круглого будинку пар.'!ам~нту між примі­ щеннями ДВОХ палат. Члени Народної палати і Ради штатів дружньо вітми М. О. Булганіна і

Віля залізничної станції зібралося кілька ти­

елек-

З вітальною промовою звернувся до госпоД,&-

рів прийому М. С. Хрущов.

д~ннии_ СХІД ВI~ ДеЛ1, де зосер~д~еНl п~.м:'ятки ар-

радянську урядову і\е.1егацію 3 Делі в Нангал.

світі-почнеться в новому п'яти­ річчі, а.'!е вже сьогодні десятки

завод відправив на будівництво Братської ГЕС першу партію сво­ їх екскаваторів. Московський, Ярославський і Мінський автомо­ більні заводи надіслали понад 400 автомашин. Брянr;ький паро... возобудівний завод послав у Братськ енергопоїзд потужністю в 4 тисячі кіловат. Підприємства

. ~O лис:опада м. О. БулгаНі~ і М. ~. Хрущов

ВІДВlД~ли !,ІІС:О Агр!, за 200 КІЛо~етРІВ на пів-

О

~---

Для будівництва Братської ГЕС найбільшої гідр{)електростанції в

Перебування М. о. Булганіна іМ. С. Хрущова вІндіі

І

IHAII Бхакра-НаНГ8J1

лися з проектом будівництва всієї системи Бха&­ pa-НаНfaJІ. М. О. Булганін і М. С. Хрущов докладно роз­ питували начадьника будівництва інженера С. Д. Кунгар та інших спеціа.1Jістів про технічні де­ таді проекту, про розміри майбутнього водойми­ ща, про кількість турбін і потужність майбутньої електростанції в Бхакра. Після огдяду будівництва греблі губернатор штату Пенджаб С. П. Н. Сінгх влаштував сніда­ нок на честь М. О. Булганіна і М. С. Хрущова. ІІід час сніданку губернатор звернувся дО М. О. Булганіна і М. С. Хрущ(}ва з :короткою ві­ тальною промовою.

У слові-відповіді М. О. Булганін висловив гли­ боку подяку за виявлений теплий прийом і гос­ тинні~ь. Після М. О. Булганіна 3 короткою промовою

виступив М. С. Хрущов. Потім махараджа Патіади підніс М. О. Бул. ганіну і М. С. Хрущову подарунки-дві старо­ винні шаблі, прикрашені сріблом і золОІГОМ. «Хай ці шаблі служать захистові МИру»,-сказав маха­

раджа. М. О. Булганін і М. С. Хрущов подякува­ ли махараджі за ДОР0огоцінний подарунок і вру­ чили йому подарунки,

ських майстрів.

зроблені руками радян-

(ТАРС).


2

СТАХАНО8ЕЦЬ

І~ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ ~

Пропагандист

ОРГ АНІ3АЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ

у ВідряджеННі ...

П'ЯТНИЦЯ, Наш

Адам

ПЕРЕДОВИКІВ

25 листопада 1955 рОНу

календар

Міцкєвич тами, з геніальним Пушкіним бла­ готворно

вплинули

поета, допомог ли що

самодержавна

на

творчість

йому

побачити,

Росія

і

росій­

ський народ не одне і те ж. Він зрозумів, щО ПОЛЬСЬі{ИЙ і російські народи не зацікавлені в розпалю­

ваній

На наступні заняття з'явилися вже не всі 30 с.lухачів, а значно менше, а.lе теж дарма. Казали, що виділили когось-то тимчасово ВИКОНУЮЧИМ обов'язки керівника гуртка, а.ле і він не з'явився.

-писав

у Росії

По .1ЬСЬКИЙ народний

------~

~------

За рішенням Всесвітньої Ради Миру 26 листопада все прогре­ сивне людство відзначає l00-річ­ чя з дня смерті великого поль­ ського поета Адама Міцкевича.

Життя і творчість Адама Міц­ кевича

тісно

ЗВ'язані

нально-визвольним

з

націо­

рухом

ського народу, якому

поль­

він

віддав

весь свій поетичний талант. На­ родився Міцкевич у 1798 р. в

сім'Ї збіднілого шляхтича побли­ зу Новогрудка (нині Білоруська РСР). Бувши студентом Вілен­ ського університету, він вступ ае у таємну патріотичну організацію

польської

молоді,

посилено

маеться

вивченням

історії

народу,

пише

ряд

зай­ свого

патріотичних

віршів.

у

ли

початок

новому

прогресивному

напряму в польській літературі

~.

11'

ностромської

області,

де щороку надоюють по

5

тис.яч

секретар

Днями

с. Требухів.

-----Оновити наочну агітацію

У багатьох пунктах райцентру і сіл В.-Димерка, Троєщина і ряду інших ще і зараз вивішені плакати, що закликають

пішного

проведення

до

му

ти завершені. Ще висять досі ЗО­ бов'язання за минулии госполар­ ський рі& в тваринництві.

ус-

Наочна агітація повинна бути

збирання

актуальною, такою, що мобілізує

зернООІИХ, картошrі та інших культур, у тоіі час, коли ці робо-

на виконання чергових завдань. N. Сергієнко.

ІШ

лектор

рична

Київського

України

т.

обко­

були присутніми понад сто кому­

HiClГiB і безпартійних активістів, які самостійно вивчають маркси­ стсько-.1Jенінську теорію.

більших в книзі.

На

численних

аналізу фактів, автори книги показують, як посліловно

провеле-

тичним матеріалом. Він лa€ мож- НИЙ принцип матеріадьного за­ кинеького раііону, Сумської об­ ливість скласти уявлення, як за охочення, застосування щомісяч­ "асті, одержує на раніш M3.тro­ trри роки відсталий кодгосп ВИЙ- ного авансування сприяло підне­ врожайних грунта.х 18-25 цент­ Шов 'в ряди передових і по тем- сенню продуктивності праці. За.вдяки цьому валова. продук­ HeDiB пшениці 3 гектара , по 40- пах зростання l'J)оиа.дського гос­ Шост­

ських кудьтур. Ного досвіл відобра.жено на Всесоюзнііі

На

9

сторінці книги

3

вміщено

сільськ~-

діаграму збідьmенюr грошових до­

господарській виставці.

ходів артілі. В

Успіхи цієї apтi.'li, як і других переі~ОВИХ КО.lІгоспів Полісся, пояснюю'l1ЬСЯ посдідовним застосуванням розроблених радянсь1WЮ наукою і передовою практикою

становиди 1.072 тисячі Jtарбо­ ванців, а в 1954 році-5.900 тисяч. На кожнии трудодень ВЦ­ дано в 1951 році по 1,77 карбо­ 'ванця, а в 1954 році-по 10,7

агротехнічних заходів, направ.lІених до корінної переробки супіскових і підзолистих грунтів Подісся; підвищенню їх родючості, механізацією колгоспного виробництва, Правильною організацією пра.ці, створенням матеріальної

карбованця. В книзі детад,ьно розповідаєТ'Ь­ ся про ті чинники, ЯШ обумови­ ли швидкі темпи піднесення гос­ пода рства артілі. Це-більш вмі­ ле, розумне використання земе:rь­ ного фонду, нові системи обробіт­

зацікавленості кодгоспників в розвитку громадського госполарства.

ку грунту іііого улобрення, більш досконада організація праці в колгоспі.

ці С.l0ва К. Цибенка і В. Мерзлякова з встущ' до нової книги «,як колгосп «Більшовик}) СТав переДОВИ~I » пілкріплюються фак-

Особдивий

1951

інтерес

році

вони

викликає

,ll.освід запровадження 11 apтЇ.t1 щомісячного авансування &OJIгоспників. Присвячений цьому

Волелюбні

вірші

поета,

його

визвольному русі привернули ува­

питанню розділ є одним з най­

подарства займає зараз одне перших місць в республіці.

народу.

піта.'lістичні Формації}). На лекції

ПРИКllалах, на основі глибокого

50 центнерів кукурудзи і високі врожаї інших сільськогосподар..

друга

участь у польському иаціонально­

В ПЕРЕДОВОМУ КОЛГОСПІ «Більшовик»,

і

прочитав лекцію на тему « ДоJta,­

р О Б ОТД З ЛЮД Ь М И Колгосп

поема «Гражина:.

чаСТИка «Дзядів»), закликали «на силу відповісти силою», битися до останньої краплі крові за щастя

Нечитайло

Г. Попенко.

Нотатки про нові кнага в районній бlб.lllотецl

-

революціІЇНОму романтизму. Ранні твори поета-патріота (<<Ода до мо­ лодості», «Балади і романси», /СТО­

Бібліотека райкому КП Украіни.

парторганізації.

Колгосп ім. Хру-щова,

ція в артіді в розрахуН1tу на од­ ного КО:ІГОСПНlІка 3 1950 року по 195.1 рік зросла. в п'ять разів. ,якщо в 1951-1952 роках бли3ЬКQ 5 процентів колгоспників не вироб.1ЯЛИ мінімуму трудоднів, то вже торік тут не було жодного

пер:­

і дружби

наро­

Міцкевич

ство­

гу

Адам

рив визначні ТВОРИ-.1:Кримські со­ нети:., «Конрад Балленрод:., прой­ няті ненавистю до російського са­ модержавства, любов'ю до рідної

землі.

Після від'їЗДУ з Росії поет пи­ ше третю частину «Дзядів:.. В ній

він

тавруе

говорить

самодержаВJ/1IЙ

про

свої

царських

властей.

незабаром

як

лад,

почуття

Вершиною творчості Адама Міц­ кевича був роман у віршах «Пан Тадеуш». Цей реалістичний твір оголив пороки дрібнопомістиої шляхти і, за висловом сучасників, поклав надгробну плиту над ста­ рою Польщею.

Останні роки

житТя

Міцкевич

провів далеко від батьківщини. В Парижі він читае курс лекцій з слов'янських літератур, пише статті в редагованій ним газеті «Трибуна народів», у яких викри­ вае буржуазниіі лібералізм і ев­ ропейську реакцію. Поет мрів про HQВi часи для польського народу.

синів

польського

народу збулися тільки в результа­ ті встановлення в країні народно­ демократичного ладу. Визволений польський народ, спираючись на допомогу і підтримку табору ми­ ру, демократії і соціалізму, очолю­ ваного великим Радянським Сою­ зом, успішно будуе соціалізм. І в цьому будівництві йому допома­ гав творче використання скарбів світової літератури, в тому числі традицій Адама Міцкевича-на­ самперед такнх, як його глибокий патріотизм, віра в могутні сили народних

нання

з

мас,

прагнення

великим

до

єд­

російським

на­

родом.

р.

Радянські людн свято шанують

арештовують і

світлу пам'ять великого польСького

адміністративного

поета. який збагатив світову лі­ тературу, вніс свій вклад У зміц­ нення дружби народів.

Адама Міцкевича

В

теплі

до великого російського народу.

Мрії кращих

1822 р. вийшов перший том

поеТичних творів Адама Міцкеви­ ча «Балади і романси», які покла­

,шОВТНЯ»,

поет,-буде

дів:..

визвольного руху Адам Міцкевич.

***

згодом

шим днем миру

Великий

М. Бабич,

ворож­

потизму. «День падіння деспотів,

поет і видатний діяч польського

тваринників колгоспу «12-річчя

взаемній

для спільної боротьби протн дес­

І так вже близько місяця' 1ІК

Серііознии інтерес викликала пи і наіікраще 3 їх практики за­ серед доярок брошура про лос від стосуємо У себе на виробництві.

царизмом

нечі, що Їм необхідно об'еднатися

1823

висланця відправляють у Росію.

П'ятирічне перебуваиня в Росії,

А.

знайомство і дружба з декабрис-

MATB€€B.

зрозумі.щ що в таких умовах КОжен чден артілі почуває себе

оперативно. Прізвища пере"овя­ Бів змагання, їх нові досягнення

справжнім господарем ВСіього кодгоспного багатства, піклується про те, щоб це багатство все більше росдо і міцніло.

за день-два. знає весь колгосп, бригади, данки. Агітаційно-масова роб!Yl'а в кол-

госпі

цL~еспрямована.

Значна

Міцний зв'язок кодгосІПІОЇ кількість бесід агітаторів присRЯпарторга.нізацїї 3 маса.ми дає 31010- чується виконанню найважливі­ гу завжди знати і правильно оці- ших сід ьськогосподарських робіт Нlовати стаи справ в кожній га- та інших політично-господаІі-. дузі господарства. На партійних ських кампа.ній. Кожна така бесі­ зборах обговорюються важливі да побудована на фактах з міс­ питання життя і діядьності кOJI- цевого життя і сприяє росту по­ госщ' , наІІРИК.'Іад: про добір ка,ll;- літичнііі: і трудовій активності рів,

про їх виховання,

провадження

методу

про за.­ передової

доярки обдасті

т. Савченко, про СОЦІаЛІСТИЧНОГО змагання

члена артіді, який би без поваж­ них причин не виробив встаноцденої мінімальної кількості трудоднів. T)"r ще сдід підкреслити, що

хід

кодгоспу, а також голова будують свою роботу у повній відпо-

часто виступають. 3 .'1екціями і доповідями на тему, що найбіЛ(ь­

ськогосподарської а-рті'1і.

агітація ПJюводиться

бригад, .'1анок, щю розподіл "оXO;r,iB.

колгоспників. добре працюють партійні j комсомольські гурт&и політосві­ ТИ. Низові керівні калри колгос­ пу навчаються на трирічних аг­ розоотехнічних курсах.

Регудярно проводяться і при­ Велике місце відводиться робо­ в 1954 році зага.lьні збори код- носять значну КОРИС'ІЬ справі ті з комсомольцями. Вони, як госпників встановиди новий міні- виробничі наради і вечори обміну правидо, виступають заспівувача­ мум для ЧО~10віків-280 трудо- досвідом роботи. Масова робота ми соціалістичного змагання. Пе­ днів, для жінок-220 і ддя жінок серед 1\0.'lГОСІІників ведеться не ревірка виконання соціалістичних з ма.'1ими дітьми 180 трудоднів. вряди-годи, а систематично. Цент­ зобов'язань проводитьс.я не ріл­ Виробіток на одного працездатно- рал'qне місце її-в бригадах і на ше як один раз в місяць, резуль­ го становить 432 трудодні. фермах. Тут проходить читкага.- тати обговорюються на виробни­ При допомозі партійної орга.- зет, відбуваю'l'ЬСЯ бесіди агітато· чих нарадах колгоспу і в кожній нізації, иого бюро, правління рів. Учите.'1і, агрономи, :Іікарі бригаді, а також висвітлююrt.ся

відності до вимог Статуту Сіл'ь-І ше цікавлять колгоспників. Усна Цілком

в колгоспі

на Дошках показників, в стінній пресі та по місцевому радіомовденню.

В. Марченко.


П'"тниц",

25 ""стопца 1955 року

СТАХАНОВЕЦЬ

УЩІЛЬНЕНІ ПОСІВИ-ЗРАЗОК УМІЛОГО ВИКОРИСТАННЯ

Останні вісті 3 колгоспів і МТС

КОЖНОГО ГЕКТАРА ЗЕМЛІ

Важливий резерв збільшення виробництва кормів

з

Бобрицька МТС. Колгоспи зоЮf діЮІьності ИТС закінчИ.JIИ збиран­ ня посіяаої на

зерно

кукурудзи

па всій площі. Тепер кукурудзо-

З метою зміцнення кормової ба- yclЄl Шlощі ущільнених посівів )}('ди підготовляють посівний ма-

зи для громадського тваринництва

ко;:zгосп одержав до

наш колгосп розширив у нинim-

рів соковитого корку.

500

центие-

теріал цієї культури )l;ЛЯ сівби в

наступному році .

ньому році посіви однорічних 3а рішенням п'равління колтрав-посіяли вико-овес на 35 госпникам бригади при виконан-

Г. ВасИllенко.

***

гектарах і на 25-пожнивний ні пла.ну врожайності видано 33,3 ИОІІГОСП ім. Иагановича. 3 гібтурнепс. Запровадили також процента гарбузів .натурою, або ридної ділянки ві}ljбрали найкра­ ущільнені посіви: на 24 гектарах по 3,9 кілограма на кожен трудо- щі качани куItУРУ)l;ЗИ. Їх пов'яза­

по кукурудзі садили кормові гарбузи, ку"урудзу-по капусті та огірках і картоплі. Як робили? Щоб забезпечити

день, вироблений на вирощенні гарбузів і кукурудзи. Колгоспник д . Сидоренко одержав 273 кілограми, Т. Кондратовець-253, високий урожаи кукурудзи НА П. Єрценко-234 кілограми.

зерно, садили її квадра.тно-гнізд()-

вим способом 70 Х 70 сантимет.рів. Спочатку в кожну лунку вносили п() 250 грамів суміші ()рган()-мінеральних добрив (з розрахунку на один гектар 50 центнерів пере гною, змішаного з 2 цент-

3апровадження

ли в пучки і розвішали на про­ тягщ;тих дротах в приміщенні для сушіння. На всю площ)' ярого кдину Fовністю засипали насіння зерно-

ущільнених бобових культур . Четверта ріль­

посівів-ек()номічн:о вигідна справа для арті.'1і, бо вони займають менше площі, набагат() зменшується затрата праці на їх до-

Rича бригада, якою керує Ф . Кли­ мась, п()чала очистку насіІІНЯ. Спеціально виділена ланка від­ сортувала перші 80 центнерів

ГЛЯД, а врожай хороший. Крім вівса. цьоГ(), при ущільнен()му посіві І

. культури ДО ре 1 швидко ростуть, фату) і, присипавши злеГltа й()го не перешкоджаючи одна другій. грунтом, клa.m насіния ltУ&УРУд,- Пояснюється це тим, що KY&YPy)l;-

нерами гранульованого суперфОС-

б

с

Ру и

.

..

д я.

В. Иомпанець.

Після того, к()ли

кукурудза

систему і бере поживні речовини

***

неру помідорів з к()жного гектара І

з більш глибоких шарів, а гарбу- закріпленої площі. Щоб виростити

зійшла і її пропололи, через кож- зи-навпаки. ні 8 рядків або 5,6 метра посади- при ширині

ються близько

500

колгоспників .

Н а з нім к у: зоотехнік колгоспу імені газеТІ! «Правда» М . •. Тимошенко проводить чергове заняття 3 працівниками свиноферми. (Прескліше РАТАУ).

Фото П . Кекало,

-------------~

~-------------

КОНКРЕТНЕ

ЗАПИТАННЯ

Директору Броварської МТС Т. Сухорукову, гоnовному агРОНО­ му т. ч"рному, ГОIІ08НОМУ зоотех­ ніку т. Иоnпакову. ГJlяпьте, будь­

Коди по колгоспах зони діяль­ ності МТС почнуть працювати трирічні агрозоотехнічНі курси? Адже до цього часу проведені

.'Іаска, на вміщене

фото і

перші заняття дише у колгоспах

дайте відповідь на таке конкрет­

ій. Молотова, с . Гоголів, та імені Леніна, с. В.-Димерка.

вище

не запитання:

ИОІІГОСП ім. Иanініна. Ланка зи, яке після цього при&ида.ли за має )l;ОСИТЬ розвинену кореневу Т. Марчен&о зібрала по 531 центземлею.

Полтавська область. В усіх колгоспах зони діяльності Карлів. ської МТС УКОМП.~ектовано трирічні агрозоокурси , на яких навча­

УСПІХИ МОЛОДИХ КУКУРУД30ВОДІВ Осінні польові роботи в нас за.-

тичне змагання за вирощення ви­

Щодо світла, то ще вищий ур()жай, колгоспниці кінчились. Приведена в порядок сокого вр()жаю, лапа зобов'яза­ міжрядь 70 Х 70 поча..'1и виготовляти торфо-пере- картопля, доорано останні гекта­ лася зібрати по 50 центнерів

ли гарбузи. Ущільнені посіви як- сантиметрів кукурудза не затіняє гніііні горшечки. Протягом зими ри зябу. Під яриЙк.лин пі)tГОТ()В­ кукурудзи з к.ожного гектара за­ найкраще доглядали, не давали гарбузів; більш того, вона захи- .'Іанка зробить понад 300 тисяч лено понад 1000 гек.тарів. 3авер- кріпленої площі. Як не заважа­ рости бур'янам . ЗаВАЯКИ цьому щм їх вдітку від спеки, випаро- горшечків. Є перші 30 тисяч. шена і така важлива робота, Яlt ла п()года, а lt()лгоспниці зуміли вони добре уро,'.\или,

особливо

в

третій бригаді, ЯItОЮ керує І. Гна-

тенко. Вона зібрала по 37 центнерів кукурудзи і по 60 центнерів гарбузів з кожного гектара. 3

колгоспу

Ворошилова.

***

імені

ИОІІГОСП ім. Пеніна. При плані 120 центнерів .'1анка городньої бригади (ланкова К. Стецепо),

с. Троєшнна.

5

с,. Літки.

С. Матусов,

агроном

тонн буряків 3

285

В. Савченко.

вувапня ВОJЮГИ з грунту.

гектарів

;;апровадивши

ДУ,

зібра.'Іа

горшечкову

по

250

розса­

центнерів

Щоб раціональніше ВИКОРИСТа.­ ти грунт, з однієї і тієї ж площі

які бригада зібрала АЛЯ здачі ,а:ер-

якнайбільше зібрати І)вочів та ко­ ріняків, бригада, якою керує

285

ра закріпленої шощі. Для поста­

тонн кормових буряк.ів, що ста-

чання киян взимку свіжими ово­

П. Нетреба, запровадила на 5 гек­ 'l'apax ущільнені посіви. По oгi~ ках через кожні 2 рядки були по­ сіяні, як ущі.1fьнююча культура, буряки. Протягом вегетаційн()го пері()ду рослин колгоспниці кіль­ ка разів випололи бур'яни в міжряддях, старав:н() розпушили грунт.

Обидві культури добре росли. Крім

великої

кі.'Іькості

огірків,

~~~

3

досвіду

жаві, на ділянці накопано

пізньої капусти з кожного гекта­

новить по 57 тонн з кожного ча.ми, закага.товано 20 тонн кагектара. Багато коренів мали віА

3 до 12

пусти.

Ланка бореться за ще вищий

кілограмів кожний. Та&()-

урожай овочевих культур в нас­

го врожаю буряків ніхто у нас ще

тупному році. Щоб своєчасн() по-­

не

чatrИ

вирощував.

Унаступноку

вирощення

розсади,

кол­

році бригади пла.нують значно госпниці очисти.'lИ парникові кот­ розширити площу ущільнеНИІ довани, підготовляють суміш для

ПОСІ.'вlВ' .

А. Пархоменко.

ВИГO'roВлення горшечків.

А. Галицький.

Колгосп ім. Калініна, с. Літки .

с. В.-Димерка.

............

учасників

торФо-пе"". гнійних 1'''

Всесоюзноі

сільськогосподарськоі 8иставки

у зайковських тваринників Зайковський раи()н, СвеРАЛОВ-

HeHНlO цілого ряду зоотехнічних

ки 1955 року. Тут восени 1953 року було відгодовано 1.100 під-

молодняк від маток великої білої

ріст ваги кожного з них становив

кнурами. Поросята, одержані від міжпорідного схрещування, ві А­

~._'"'

збирання кукурудзи.

виконати всі агротехнічні зах()­

Наполеглива праця куltУРУАЗ()­ водів увінчалась успіхом. За попе­ редніми підрахунками, на кожно­ му 3 150 гектар.ів зібран()по 30 центнерів зерна. Качани очищені від обгорток, більша частина з

ди по догляду за посівами, і сло­ ва свого дотримали. Наламано по 86 центнерів качанів, що в пере­ в()ді на зерно стан()вить по 60 центнерів з гектара. Зібрано та­ IroЖ по 250 центнерів зеленої ма­ си. Це в значній мірі сприяло

вих

завантажена

збереження в решта -в

12

для

зимового

сушарках,

спеціальному

а

прим і­

щеЮJі . На насіння відjбрано з гіб­ ридної ділянки 15 ТОЮJ найкра­ щих п()внозерних качанів, їх по­ в'язали в пучки і розвішали на протягнутих

дротах

н&

горищах

тваринницьких приміщень. З на­ станням більших холодjв качани перенесемо АЛЯ зберіга.ння в ТІО­ лі приміщення. Найкращих результатів Аоби­ лася в роботі ltомсомольсыt-м()­ лодіжна ланк.а, як()ю керує Любов ПИJlЬТЯЙ. Вступаючи в соціаліс-

_ _ _ n ...........

=_............

n

смакові якості і різноманітність

но,

їжі. Щоб смакові якості корму не

коренеплодИ,

си­

лос) . Концентрати в кормових ра­ ціонах становлять 20 пр()центів від загального обсягу кормів. У другу третину відгодівельного пе­

знижувались

при

простиганні,

зайковс,ькі колгоспники

ЛаНIroва 3 своїми подругами пе­ реконалася, що 60 центнерів ку­ курудзи

заклада­

ють його в годівниці не зразу, а

з

гектара в умовах &ОЛ­

госп у-не межа. Наступного ро&у ланка БОРОТИ~lетьCJI за те, щоб цей показни& перевищити. Кол­ госпниці вже почали заготовляти місцеві добрива. на свою діляНltу.

В. Петрюк, секретар

парторганізації,

М. Иособnик, агроном .

Колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

n1:w?'-

важно об'ємис'Гі корми (траву, сі­ картоплю,

зміцненню кормової бази для гро­ мадського тваринництва.

пп

.~

ються, а потім Ilаповнюються во­ дою, яку свині п'ють досхочу. Щоб їжа краще засвоювалась, тваринам необхідно створювати тривалий спокііі. У період відго­ дівлі дуже В3jj;;:ZИВО, щоб свині

сь.кої об.'lасті,-учасник Всесоюз- за.ХО)l;ів. Досвідчені майстри тва,- ріоду кількість об'ємистих кормів частинами. Це дозволяє мати вес.ь бі.'Іьше спали, не робили зайвих ної сільськ()господарської вистав- ринництва для відгодівлі беруть зменшується, але ЗРОС'l'ає витра­ час теплий, свіжий і смачний рухів. У свинарниках повинно та концентратів. В останні 20 днів частка об'ємистих кормів у

свинItів, середньомісячний при- ПОРОДИ, покритих брейтовськими денних раціонах не перевищує

24,3 кілограма. Це в 809 грамів на голову

середньому

за. добу. 3а

минулий госп()дарський рік тва­

ринники

району

відгодували

свиней з щодобовим при­ ростом ваги кожної понад 800

5.818

грамів. Затрати

корму

на

один

кілограм приросту ваги станови­

ли 4,7 кормової одиниці. На 100 гектарів орн()ї землі бу:lО одер­ жано 11,7 центнера свинини. В сереАНЬОМУ за рік кожна свино­ матка да.'lа доходу 5.435 карбо­ ванців. За десять місяців ниніш­ нього

господарського року вихід

свинини на землі

1ОО гектарів орної становить 18,2 центнера.

Такого швидкого зроста.ння ви-

робництва свинини

в

колгоспах

району досятнуто заВ)І;ЯКИ здїйс-

значаються здатністю поїдати ба­ гatГO кормів і стійкістю проти різ-

НИХ захворювань.

половини всього корму, який поїда.ють свині. Досвід п(}казує, що кормові раціони найкраще скла.дати

на

Майже всі 5-7 -місячні

за

нормами,

800-1.000

розрахованими

грамів середнм-

під- добового приросту ваги кожної

свинки, що йдуть на відгодівлю,

свині.

мають ВаІ'У .40--:-60 кілограмів Як правило, корм поїдає'l'.ься к()жнии .. НайбlЛЬШl п~ирос~ B~Г1I І свинями теплим. Кормова суміш u

дають тl тварини, якl до Вl)l;ГОДlВ-

запарюється,

ОСО.'lоджується

аб()

лі користуються пасовищами і дріжджується. Зернові обов'язково одержують бідьше соковитих кор- розме.'lЮЮТЬСЯ. Приблизно поло­ мів. Помітний ефект Аає кастрація молодняка. Тому на фермах зайковс,ьких КО:Ігоспів усі кнури, які йдуть на відгодівлю, Kacrrpyються. Практика деяких госпо­ дарств показує, що цей прийом можна застосувати і на свиНItах.

Час відгодівлі триває шістдесят

днів.

В

першу

третину

цього

часу поросятам згодовують пере-

вина їх згодовується в суміші з каРТОlIЛею і сінним борошном. Тварюш одержують їжу чоти­ ри рази на добу. Пра&тика по&а.зує, що

при трираз()вій,

а тим

бі.'ІЬШ при дворазовій годівлі сви­

{<;орм .

Щоб кор~1И були більш смач­ ними, маіістри свинарства вико­ ристовують здобрювальні підлив­ ки У вигляді хлібного або буряко­ вого квасу, сінного чи хвоин()го наст'ОЮ, капустяного, огірков(}го або помід()рного розсолів, бульitо­ ну з ~'ясних і рибних відходів, мол()чних відвійок і сироватки. На кожну відгодовану свиню ви­ трачається близько 250-300

І'рамів підливки. Крім цього, за 1О ХВИ.шн до роздачі корму тва­ рини одержують по 30-50 гра­ мів пророщеного або моченого про­ соленого зерна, підсмаженого бо­ рошна, солоної каші, вівсяного киселю, дріжджової опари. В ок­ ремих годівницях завждИ є не­ обхідна кількість мінеральної під­

ні споживають менше кормів.

годівлі (крейда, деревне вугілля, черв()на глина). В кормову суміш

При прискоренїй відгодівлі винятков() ваЖ.'lиве значення мають

Аодається кістк()ве борошно. Годівниці пісдя кожної годіБ.ТІі ми-

бути свіже повітря, а світла-по­ менше. В кожному етанку розмі­ щується по 5-6 відг()дівельників

одного опоросу

(бі.'lьші

опороси

діляться). При дворазовому денному при­ биранні в свинарнику і в станках

буває завж,'Щ чисто. Приміщення, де відгодовуються свині, не опа­ дюються . Взимку в сильні морози дають велику кількість сухої під­ стилки.

Досвід відгодіВJі свиней у кол­ госпах

Заііковського

району,

Свердловської області, є повчаль­ ним

прикладом

швидко

того,

збільшити

як

можна

виробництво

свинини і одержувати від цього 'великі доходи. А. Чернов, головний зоотехнік по сви­

нарству Свердловського об­ ласного управліния сіль· ського господарства.


4

.

Збір

СТАХАНО8ЕЦЬ

..

Творч.ісmь наших

ПlонеРСЬКОI дружини

у цей день серед

піонерів,

Чимало прочитала літератури про

крема юннатів нашої школп, було особливе пожвавлення. Після за­ няття мав відбутися збір піонер­ ської ДРУЖИНІ!, присвячений 100річчю з дня народження Івана Во·

цю культуру і вирішила в наступ­ ному році, за прикладом передови­

З гордістю трудові

6

... В урочистій обстановці розпо­ чався збір. Юннат-учень 9 класу Юрій Петренко

зробив

трудоднів.

Потім

.1BiТYBa,1II юннати.

за одним

Один

з знанням справи розпо­

віли ВОНІІ про свої успіхи.

Вже два роки. говорить учень 8 класу Юрій Похолінчук,­

-

я вирощую цукровий буряк. Ді­ лянку для цієї культури готував заздалегідь: під зяб з розрахунку на гектар вніс 25 тонн місцевих добрив, весною за:;рив вологу. По­ сіяв рядковим способом 3 внесен­ ням гранульованих добрив. Росли­ ни декілька разів проріджував і розпушував, підживлював міне­ ральними добривами. Результат500 центнерів з гектара .

Иому

гаряче

аплодували.

Але

вже через хвилину цей рекорд за­ тьмарився. Василь Сачавський і Володимир Галушка розповіли

про те, як вони виростили по

916

центнерів кормового буряка з гек­ тара.

Слово надається юннату-учени­ ці 8 класу Олександрі Хижняк. - В 1953 році,-розповідає во­ на.-я

почала

вирощувати

льон,

але початок був не зовсім вдалий -одержала по 7 центнерів зерна з розрахунку на гектар, торік 10, а цього літа-вже 15 центнерів.

розповіли

про свої

успіхи

і

інші

225

дістали

6

«А»-120 центнерів, а 10 «Б»-97 центнерів КУКУРУДЗИ на зерно з

нювали

книги

вдома

читачам

Ніч чудова в рідНім краї Світла, тиха і яснаНа майбутні урожаї Ген кладеться борозна. Тихо скрізь і ясно всюди, Лиш в селі ще хтось співа. Тут же трактор. Фари. Люди І блискуча борозна. Б. Процько,

кандидатами

в

учасники

Всесоюзної сільськогоспода рської виставки 1956 року. Не минуло й декілька хвилин, а на сцені з'являються иаймолодші юннати-учні 3 класу, які напере­ додні 38 роковин Великого Жовт­ ня наділи червоні галстуки. Люд­ мила Таранчикова декламує жар­ тівливий вірш А. Барто «Посеяли

с. Русанів.

в нашу хату

Третий класс посеял мак, А растет какой-то злак Вроде кукурузы. Вверх пробился кое-как Стебелек кургузы •.

Я її люблю-щасливу та багату, Неповторну осінь золоту. П. Писаренко,

Закінчується виступ художньої самодіяльності. Діти неохоче зали· шають приміщення З новою на­ снагою, щоб завтра ще краще вчи,

Броварська

середня

с.

районі Румунії,

за раки

першої

Зазим'Я.

подарства.

тії

газової та інших галузеіі нромис­

будо

прийнято

понад

тисяч передових трудівників Ci.lbCbKOfu господарства, активіс­

485

'МВ руху за кооперування. Якщо в червні мину.l0ГО року партійні uрганізації були тільки в 70 про­ центах во.l0стеіі, то тепер орга.ні­ зацШ компартії створено бі.1ЬШ як у 90 процентів волостей кра­ їни. Тепер

}'

зв'язку 3 піднесенням

руху за кооперування, пише газе­

та «Гунженьжібао» , тисячі се­ лян подали заяви з прооЦіою прийняти їх у ряди lWмуністич­ ної партії Китаю.

БудІвництво трубопрокатного стана в Румунl1 У МОJІдові, р.аніше дуже BiД~Ta­ ЛОМУ н промисловому відношенні

важливі

промис:rові ОО'ЄКТИ. У другій п'я­

трубопрокатниіі стан.

Він

випускатиме труби для нафтової,

:rOBOCTi. щене

Підприємство буде осна­

високопродуктивним

куванням,

О,1ержаним

устат­

3 Радян­

ського Союзу.

тисяч

знан'ь

ТРУДІВНИКІв

Підготовка спеціалІстІв

сІльського господарства

у Польщі

Ве,1Ика увага в народнШ По.1Ь­ щі ПРИ,1інєтьс!! підготовці спе­ ціа,Іістів сільського господарства. Тепер в країні є сім вищих сЩь­ ськогосподарських учбових закла­

комплектах

СлІдами

---

Передача. Радянському СОЮЗОВІ криголама, збудованого у фінляндії

сшь-

у Хельсінкі (Фінляндія) на за­

трьох тисячах кооперативів, а та-І' мовлення Радянського ~оюзу збу­ кож у се.lах країни створено ДВО- Д~BaHO криголам «Ka~TaH Воро­ річні агро- і зоотехнічні курси, НlНI> .• 22 .1~CTOlIaдa ВІдбулась це­ ративів

і

члени коопе-

с(шяни-одноосібники.

Всього в країні організовано п()-

на}!; 3500 таких курсів.

ремоНlЯ

Пl,1НЯ1'ГЯ

струментами і

-0нового уряду в ЯпонІї

виступають на

худоо&ньої

самоді­

яльності.

с. Музиченко. КУРСИ ШОФЕРІВ

'

У Броварах при райкомі Добровільного товариства спри­ яння армії, авіації і флотові організовані

курси

ШОферів­

дюбите.'1ів, які відвідують 50 ЧД6нів товариства. Т. Бариnо.

виступІв

рішення звернутися ,11;0 прем'єр­ міністра Гамаль Абдель Насера із закдиком

передачею

Союзові.

його

(ТАРС).

.Протести

в Єгипті проти імперіалістичної

пропаганди На надзвичайній ce~ii япон­ ~ЬKOГO па.рламенту, яка вiдRршrа­ Єгипетська громадськість висдів. У нинішньому навчаJIЬНомУ ся 22 .'1истопа.да, голова створеної .'10ВЛЮЄ обурення заСИЛ.l!!М у крароці відкрито нову вищу сіль­ цими днями ліберально-демокра­ ІНІ перекладної американс,ької ськогосподарську школу в Люб­ тичної партії Японії Яціро Ха­ пропагандистської літератури. :riHi. 21 листопада були ск.ликані тояма був знову обраний прем'єр­ 170 сі.1ьськогосподарських тех­ міністром Японії. позачергові зага.lIьні збори проф­ нікумів за роки шестирічного пла­ В той же день прем'єр-міністр спілки журна:rістів Єгипту, на ну підг<fl'УВа.'ІИ понад 20 тисяч Хатояма Сформував новий уряд. яких одностайно БУJIО прийняте Адреса редакції: с. Бровари, Київської області, вул. Київська,

1'6 138.

законодавчому поряд­

сюдження в Єгиmі щоденних і щотижневих іноземних газет і журналів арабською мовою. у телеграмі, надіС.'Іаній загаль­ ними зборами прем' єр-міністрові Насеру, підкрсс.тrюється необхід­ ність «захистити громадськість Єгипту та інших арабських країн від небезпеки і~шеріадістичної пропаганди»

. (ТАРС) .

-0-

радянського

Радянському

у

ку заборонити видання і розпов­

прапора на криголамі у зв'язку

з

(ТАРС).

СформуваНl'Я

самоді­

ГYPТItiBцi

добре володіють складними ін­

наших

Годова соціaJIістичної партії Япа­ лії Судзукі в зв'язку з форму­ ванням нового кабінету заявив, що за своїм складом третііі кабі­ нет Хато'яма ще більш реакційний, ніж попередній.

ського господарства більш як у

в яких навчаються

домровий

оркестр.

«І нам потрібний такий гурток» Прохання пайовиків, як повідо-під таким заголовком в газеті мили редакцію із с. Гоголева, за­ еСтахановець» від 30 вересня будоволено. Сільське споживче то­ ло вміщено .1иста групи пайовиків вариство відкрило курси крою і Гоголівського сільського спожив- шиття. Приміщення надала се­ чого товариства. Вони пропонува- редня школа. В трьох групах нав· ли організувати гурток крою і І чається понад 80 жінок-колгосп­ шиття. ниць, службовці і домогосподарки.

. . 3 метою пцвищ~ння .агро:ех-

НІчних

в

М. Жогnо.

киіі

споруджено

наближенням Нового ро­ БУ значно зріс попит на ядин­ кові прикраси. Тільки в ці дні броварCtьким магазином культ­ 'Товарів продано іх на 8 ти­ сяч карбованr(їв. 3араз в щю­ дажу є великий вибір ялинко­ вроздріб, дідів-морозів.

3а перші шість місяців цього року в члени Комуністичної пар­

п'ятирічки

яльниіі

3

вих прикрас

Наша Галя ланкова, ЯК та квітка лугова,­ На лану і біля клубу Не знайти таку ще другу. І. Тарковський.

С. Мехед.

с. Рожни.

ки працює

акробати,

ПРИКРАСИ для ЯЛИНОК

А як підуть танцювати, Іх нікому не впізнати. Біля них, мов на колесах, В'ються хлопці з МТС'у.

цього чомусь не робиться, окре­ мі колгоспники, що не можуть прийти в бібліотеку, позбавлені можливості читати книги.

жонглери,

В літківському колгоспі іме­ ні Кадініна при клубі два ро­

концертах

І на свято урожаю Ми про Галю заспіваєм: - Хорошо ділянку доглядала, Про врожай високий дбала.

---

ОРКЕСТР

А. Викаренко.

З нею восьмеро дівчат До зорі У поле мчать, Щоб капусті там не дати Зайвий день перестояти.

школа.

КОЛГОСПНИЙ ДОМРОВИЙ

В СЕМИПОЛКАХ

еквідібристи. Всі гаряче дя­ кували митців цирку.

Зустрічає ранок в полі На роботі, в дружнім колі­ Урожай там доглядала, Про добро громадське дбала.

У. Сачко, В. Довга, піонервожаті.

АРТИСТИ ЦИРКУ

ТУПИ;1И

ЯК та квітка лугова,­ На лану і біля клубу Не знайти таку ше другу.

працювати.

*--------11

В селі побувала група ар­ тистів Київського державного цирку. Перед трудящими вис­

вчитель.

тирічці т}'т стане до :rаду вели­

Китаю

-------*

Ланкова Наша Галя ланкова,

Далі розповідається, як з вини вожатої, ланки переплутали паке­ ти з насінням і виявилося, що за­ мість маку посія.~и злакову куль­ туру, а яку й самі не знають, не можуть встановити вони і по ніж­ них сходах, які вже З'ЯВІІЛИСЯ.

новий сільмаг у центрі села. Фото М. Строя.

...

бригадирів тракторних бригад МТС, а також велике чис­ ло механіків, комбайнерів та інших спеціа.'Іістів сі.'ІЬСЬКОГО гос­

районах Китаю

Н а з нім к у:

Я люблю ії-щасливу та багату, Немов бджілка ябдуню в саду,­ [{е вона внесла достаток

спеціалістів. 3а останні три роки

Зростання організацій

Майже за таки~rи ж проектами завершується будівництво сіль­ магів у селах Світильне, Княжичі, Троєщина і Калита.

я таку ії люблю: примхливу, З павутинням білувато-сивим. З запахом холодних туманів, На огненнім жовтому коні.

в різних сі.1ьсь&огосподаРDЬКИХ шкюлах піДГO'l'овдено майже 20 тиr.яч трактористів, близько п'яти

компартіі в сільських

взуття, галантереї, парфюмерії, а також канцприладдя.

Пізньоі осені

с. Внгурівщина.

мак»:

тися,

с. Гоголів. Із задоволенням трудяші відвідують нещодавно збудований сільмаг, де є великий вибір "oBJ.piB-fОТОВОfО одягу,

учитель.

Підведені підсумки . 21 юний натураліст один за одним під гуч­ ні оп.nескrr одержують премії: ху­ дожню літературу, серед якої «Кобзар» Т. Г. Шевченка.. «Чет­ верта висота» О . Ільїна та інші, відрізи на плаття. Кращих пред­

по­

хилого віку, інвалідам. Але зараз

Веде трактор тракторист.

гектара.

ставлено

'

Ледь змерзається дорога . Опадає жовтий лист. На широких перелогах

класу Людмила Ратуш­

на вирощувала гібридне насіння і добилася рекордного врожаю-103 центнери з гектара; учні 10 класу

ПОЛІПШИТИ РОБОТУ КНИГОНОШ Минулої зими в нашій сільській бібліотеці було зразково організо· вано обсдужування читачів. Біль­ ше 20 книгонош регулярно обмі­

Грають іскорки ясні.

цент­

юннати-кукурудзоводи.

Учениця

р а й о н У

Місячна ніч восени

юннати.

клас «Б» виростив по

25 nистопада 1955 р:-.жу

Світить місяць над полями, Чистий став немов у сні. І на полі між хлібами

Але чи не найбільше схваж~ння

...

---~

два уро­

нерів помідорів, 4 «Б»-по 420 центнерів капусти, 7 «А»-по 25 центнерів озимої пшениці, учени­ ця цього класу Надія Бардаш по 300 центнерів картоплі, 36 центнерів проса.

доповідь

про життя і творчість великого пе­ ретворювача ПРИРОДИ Івана Воло­ димировича Мічуріна. Затамував­ ши подих, усі слухали про чудес­ ні дерева, на кожн .1МУ з яких вче­ ний вирощував по декілька сортів фруктів; про нові морозостійкі яб­ луні, груші, сливи, вишиі, виведе­ ні ним, які зараз вийшли на без­ межиі простори північної частини нашої країни, Ура:ІУ і Сибіру. З ніка вою інформацією висту­ пила біолог Лідія Федосіївна Ор­ ловська. Вона розповіла, що сила­ ми школярів у колгоспі «Шлях Ілліча» на 75 гектарах саду було зібрано шкідників. Восени, у від­ ведені години, учні старших кла­ сів .збирали овочі, картоплю. За це колгосп нарахував учням 500

одержати

жаї.

лодимировича Мічуріна і підве­ денню підсумків роботи юннатів.

п о

nоч.аmнlвців

зо­

ків Полісся,

П'ятниця,

СТРАЙК У ФРАнціr у Франції триває страйк пра­

цівників повіl'РЯНОГО транспоInУ. БіJIЬШість цивільних аеродромів не функціонує.

Командування військ.ово-повіт­ ряними силами Франції в зв'язку з страйком установило r.онтроль

над

реіісами

літаків цивільної

авіації і доручило військ()вій ме­ т~ослужбі гарантувати безпеку їх польотів. (ТАРС) . Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

----------------------------

----~----------~--------------~~~-

Броварська райониа друкарня І<иівського обласного управління культури.

3ам.3732-2500.

140 номер 1955 рік  

140 номер 1955 рік

140 номер 1955 рік  

140 номер 1955 рік

Advertisement