Page 1

СУБОТА

21 лютого

3

2004 р" N213 (9520)

Виходить 17 квітня

1937

року Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраці."

Славні ветерани ВІИНИ і Збройних Сил

Дороrі броварчСіНИ, веtерани ~lІи. ~оі

України!

Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, військовослужбовці та воіни запасу!

Шановні жителі 6роварщини!

Від імені Броварської міської ради та їі виконав­ чого комітету щиро вітаю вас зі всенародни~ свя­ том - Днем захисника Вітчизни. Цим святом наш народ вшановує своїх < мужніх синів та дочок, які відстояли рідну землю у воєнні роки. Тих. хто, перебуваючи в гарячих точках світу, з честю виконував свій обов'язок та військову при­

Від імені Броварських районних державної ад­ міністрацїі та ради. трудових колективів. підпри­

ємств. установ та організацій. УСіх жителів райо­ ну щиро і сердечно вітаємо вас з Днем захисника Вітчизни! У цей день упродовж бага­ тьох десятиліть наша держава. весь народ вша­ новували і вшановують 'своїх мужніх захисників. які заслужили на це. відстоюючи незалежність

сягу, військовослужбовців строкової служби та тих. хто за родом своєї діяльності та покликом серця взяв на себе нелегку працю захищати . мир і спокій рідної землі. , Особливу вдячність висловлюю вам. шановні ве­

Вітчизни на фронтах другої світової війни. беру­ чи

участь у військових

конфліктах за межами

країни. несучи відповідальну військову службу в

терани Великої Вітчизняної війни. за муЖніСть, вір­ ність і героїзм . у роки воєнних лихоліть. за caMo~iд­

мирний час.

Честь і слава. любов і земний уклін вам від жи­ телів Броварщини. які шанують і поважають лю­ дей у погонах. вбачаючи в них своїх захисників і ~іЙ.них

охоронців

миру

і

спокою

на

' дану працю у важкі повоєнні часи, за те, щозараз знаходите у собі сили перебувати у вирі громад­ ського життя. Ваш подвиг безсмертний . Нехай пам'ять про нього. а також патріОТИ"lНИЙ приклад солдатів Перемоги надихають. додають QИЛ і стій­ кості новим поколінням, усім. кому продовжувати ваші славні традицїі. Бажаю солдатам усіх поколінь щастя. міцного здоров'я, злагоди і добра, успіхів у повсякденному житті.

нашій

~ЛІ.

'iJ

переддень свята від щирого серця бажаємо

вам міцного здоров'я. великого родинного щас­

тя і благополуччя. доброго настрою . чистого не­ ба над головою та щасливої мирної долі .

Зі святом. дорогі захисники Вітчизни!

З повагоюголова райдержадміністраЦЇI

ТРИВАІІІСТІО

ПовеРТ<1ЮЧIІСЬ ДО TC~I<1THKII ві(IСЬКОВО­ го 'IilСУ. Я хочу ро :mові("ГІ[ про трагіЧIІУ

І

сі;\І'Ї РОКУ

() 1:1

Іван"

міський голова В. О. АНТОНЕНКО.

Л. В. СЛОБОДЯНЮК.

ПОШУК ДОЛЮ

З повагою-

голова районної ради

Л. А. ВАЙСФЕЛЬД,

ГI,Ш.\ОВl1'lіl

Нill)();\Ж('Н ІІН.

Г/ОКIІ;\I,К<1,

КОТР 11 і!

ЖІІ В

\.

не

ІШЗІЮЛИЛИ

Пухівку.

участь в боях у складі

полку. У

194 '1

І

з нов у

ilр~(ія.

році він загинув на тери­

торіі llОЛЬЩІ.

І ІУХlВці .

С:РС ТРil

Івана

Пі!НЛОRI1'lа

-

Віра

Сьогодні Микола Іванович проживає в

ків Броварського військового KO~licapia­ ту.

стрілецького

366

Пав­

РОКІВ

ШІСТДЕСІІТ

В

національних

KO~liTeTiB

Червоного

наШО'\lУ ~licTi. Військову службу в лавах

ХРРСТі! Укр"їни Т<1 Польщі вдалось уста­

Радянської Ap~Iiї

НОВИТИ . щО ІВ<111 Павло в ич llОКИДI,КО

KO ~ '-BoдiOI танку в ДалекосхіДНО~IУ вій­

гин ув і був похований

21

вересня

:3<1-

1944

він

проходив

СЬКОВо\lУ окрузі.

Сорок

І (j,12 році була з"хопле на ні~щя­

року на раДЯНСЬКО~I У кладовищі в поль­

працював

Броварської

років він про­

~!И в се.\і ЯД,\івці. що на Чернігівщині. де

ськтlУ ~Iicтi С"IІ/\,о~IИР Ічогил" N2 299).

N22.

іі разоч

Тож від

ди. Зараз l\lикола Іванович на заслуже­

Il3illl Пилипович ІЮЮВ,ІВ! фіll11'''lИ і Il00з е р" увс я N)ДО~І У [; І "·Ю році. <1 ВЖС в 1(141 О УВ НІОВ У чооі ,\I ЗОВ" IІIII1,\() Л<1В Ра­ ДЯНСІ.кої :\p~lii ,v\J1 участі У війні з ф,,­

,\11 13 с"Р"1 і жшще~1 спа" или. Рідні. котрі

то I\ lиколи Івановича ПОКИДЬКil. Бров"р­

HO~IY відпочинку, :'>ІаЄ сі~(ю

~ТСІ.кою Ні ~ IЕ>tIЧIШОЮ. Потрапивши в

зал ишилися ЖИВIОIlI. а ca~[(~ син

ськоі :-Ііської та районної організації ве­

дітей. виховує внуків.

.\івна в

:!

і!lШИ~lИ односеЛЬЦЮІ!! 3ЮІКНУ­ I\lи­

-

i"vlclIi

родичів за гиблого. особис­

~[енш[ ІІід XapKOBO~I. ІШІ НКIlЧОСЬ чи­

кола

HO~I 3Y~liB вирватисн з Н [,ого ілооратися

с иль. щоб відшукати чісце захоронення

КО уІандув"нню

додочу. в ClЮf: СС,\О . ЯКІ' В той Ч" С о ул о

свого

ОКУПОВ<1не ніЧЦН :IІ И. ТОЖ ДОl3рлося ІВ"ІІО­

шаБЛОlІні відписки.

ві Павловичу ХОВ"ТlIСЯ в .\і(',IХ та

І лиш е ч е ре з GO років. 1 листопада 2()()3 рок у. дякую'lИ зусиллям працівни-

КО :Ч"ту. націонаЛЬНИ:'>1 комітета:'>! Черво­ ного Хреста України та Польщі за про­ явлену 11И~!И людяність у розв'язанні

НЯХ Дссни. ЛОКІ[ В

плав­

ГЮI\і /!,Іші ВОЯК!!

19·\:3

Ів"нович О,Пl,,,,I.

ПСЖИДЬКО . докладали а1\('

веСІ, час

зу­

т е ранів

ОТРИ~IУВilЛИ

я

хочу

\

IIІХі!lїло l\IИКI!ТОВIІЧ )\l1сен­ IІlІlІі пенсіонер. '!JЮЖJj­

В,ІС

У

j11,\IІОЧУ селі

СВИІІОЇДИ.

1l,IIЮДllВСН і з ростав. Л Рі!­ з оч :\ !lНЧ росла і ~Ііцніла (101'0

;\('

КIJllЛ,lта СІ," у

чрія.

3акіНЧI111

початкову

;\ Інхайло же

оути Т"ІОВІ ЛЬОТЧИКО:\( ,

«РОJ~ІОВЛЯТИ» із н е БО,1 н" Тож опановував складну "" уку старанно. закіНЧИR учи­

«1'11».

сіЛI,­

лище

ПРО­

Ч()Ч.

школу.

~Іріяв

віДВйЖНIОI

ІЗ

«чеРВОIІIІ\\»

ДИП.\о­

щиро

подякувати

Броварського

Микола НАЛІС,

член ради ветеранів .

У дружбі наша сипа

ГОВОРЯТh. ЩО В житті зав­ жди є ~Iicцe подвигу. Ц е ска­ зано ca~le про ]\'Іихайла Ми­ КИТОІ3ича Лисенка. A!vкe вс е його життя було пов'я за не з РИЗИІ\О~І. Він освоїв 20 типів нових літакіІ3. Вї,.\<\ано і вірно служив Вітчизні.

ВіРОЛО~!ІІИЙ напад фашистів був відбитий міцною дружбою і згур­ тованістю всіх народів великого Радянського Союзу . Добили фа­ шистів у його влаСНО~IУ лігві Берліні. На всіх фронтах мужньо билися з BOPOГO~I сини різних національ­ ностей. l\Iільйони захисників

l'і : llІІl:\ .\/'О'l'IІI1Х посаN1Х у ~Iic ­ Т,Н !\.М1Н. O~ICbK. І'ІОВОРО ­

ТlП1ІСЯ :3 неба на зе~IЛЮ. To ~ ,y

Батьківщини віддали своє

життя. щоб жити в ~lИрі і зл"годі

сіііп,к. ІІа КОРДОНІ 1 "II1',IС\І . ОХОРОІІЯВ ~ШРІІС н е о" l;і!ТI,!\IВ­ !ЦИНИ . ГІілпо,\КОВНI!!\ літав на

так

свій погляд У н ебо .. \Иlll зй чус

Рожнів­

а НО'ІЛІ V Літківські(1 «ї)(',\ ній ІІІК(Н,І:\·. Да.\і Н іl ­ у І ~) :)3 році ВСТ'уїll1П (\0 восн-

11O-"I!ііlціЇIlIOЇ ВОІ 'О

IІ(КОЛl!

ІІ,І\!'І,ІННН

110'lатко­

ЛІ.отчиків

У

11 "IІ,\01'l> і l,\1 ДІІ і 11 j>ОIlРТIЮВ('f,коі ООЛ,\( ті.

ІІОТІ\\ оум) I;ОРIІ('ОI ·Л IОп.к( ' ,шііЩIЙIІЕ' У 'IIlЛI!IІ(Р. ДР СВОІ'О 'І,ІС У

IІ<1В'І"I]( , 1

. \ЬОПllіі

l1'I.\~'piїl Чка.\ОВ .

ПIР,lні

pi JHIIX IІIІНI1ЩУВі!'I,IХ . ;\ [ІІХ"Й­ ло і\ [11 Кl1ТОВІІ'І відд"н 33 роки ,шііщіl. своій у:.юб .\сніЙ спра­ ві. Він 1І<lI'оро/\ж е Нllіі оагаТЬ;\lа 11І,\'1Н,lкаЧIІ.

«3"

301' ])(''Ііl

~IСД,IЛЛIO

Нелегко було й,І3іатору СПУС­

Ш ~І

часто

двигуна

ветеран

ЗВОі\ ИТl,

крилаТОІ ' О

стаЛІ>­

ного птах" . Тіo\l,ки ІЗ Дlі"','!lСТі!і lIa~1 снилися крилаті СіНі, ;\lil-

хайло

(\ [икитович

бачить ЇХ

і

досі. адже частинка його душі залишилася назавЖДи у н еб і.

ООЇ\ОВІ,ас.\'уТIІ»

від тих не­

діти війни.

!І(Н('I·.. \I1ВО іІІІОВ ;\0 своєі ~lеПI.

У

Господи,

дружину.

-

щасть. які пережили наші батьки та ~ш.

СІ.кіl\

Н,l13Ч,lІІНЯ

автобази

двічі обирався депутатом ~liCЬKpa­

Тож за хисти їх.

військ­

Поті ~ 1 працював у військо­ ПІІХ авіаційних Чі!СТИlІах на

,\ОВЖНВ

водієм

цієї серйозної пробле~ш.

На сторожі мирноrо неба Вітчизни ко

"Іехані­

Антоніна БОРОДІНА.

~lОлоде

Bci~1 ~Іайбугніч покоління'І. У цей Ч<1С було спр"вді доведено. що значить дружба ~Ііж наРОАа~1И в f\О!ЮТLбі з BOP()ГO~(. За ~IУЖНіс:ть і J'( ~ I.ЮЇЗ:.l . проявлені в боях по з,,­

Ось

вони.

сини

різних

lІіщіо ­

налыlстей:: рс;сіЯНИ 8160. YKpalНI11 2069, білоруси - · 309. татари 161. євреї 108, казахи 96. грузини 90, вірмени - 90. уз­ беки --- 69. ~ЮРДВИНІ! 44. пзер­ байджанці 43, оашкири 39, осетини ·- 32. "арійці 18. тур­ Юlени 18. литовці - 15. кирги­ зи -- 12. ТйДжики 14. латиші 13. комі 10, удмурти 10. ес­ тонці -- 9. карели 9. Всього 11439. решта 164 -- представни і' JI

хи сту БіlТьківщини У Великій Віт­

національних ченшин і громадяни

'lИ з няній війні.

інших країн .

з вання

Ге роя

дянського Союзу одержали

Ра­

11603

Андрій БАБИЧ.

воїни.

чинному Броварського району протоі є ­

ОСВЯЧЕНО ХРЕСТИ ХРАМУ ПОЧУТОІ Р,I ,\(нті і ,\УХlmНОI() !l1i\Ill~C('H-

'у'КРіlіIlП,ЕОl

!lраRослаВІІОЇ

IIPiIBO(';\,IBIIII\ IIIР \;Ю'IІ IХ 1І,I!!IОI'О чіСТ,I. 11,1 О'І,ІХ }ІКІІХ lІі,\llіЧіJ..\IIСЯ ('тіІІІІ ХР,ІЧУ Св . , \llОс'П) . \ін Ill'TP,1 І II,lВ­ \,1. IlpO .\)l l,1В 1\('Рlllllіі О . \ , llї>l,і ст 1(t'I>" ОБ­ ІІІІХ ,УНІО 11 ів . :\ ІІС'І. І(О,\(ІВІІО Ю.\ОТf о"ні

ЖСllllіі'I[lIllіі

ВОЛОДИ\IІ1Р.

1151

ОХ()[І ;\І()В,І . \І!

БЛil­

Предстоятель УПЦ Блаженнійший Во­

Владика приві­

АОДИ~IИР нагородив церковними відзна­

ТilВ ()pOBap'liIН 1 цією важливою у духов­

КЮlИ свящснство. благодійників. фунда­

IІО\l у' ЖІІтті подif:ю.

торів

Ilіі\ час УРОЧІІстоі літургіі парафія ни

\Р,1\1\' Оу . \11 )'l1 іll'I<llІі ВР . \lI'IІIIl\l1l хреста ­

ПРIfI!(~С ЛИ

\ІІІ

одержали

Осml'l('IІШI

ІХ J;\II'rcIlIШ !\ IIІТРОПОЛI1Т

1\,1І11\('І."оі І Hcif:i У"раіIlИ.

Ilредстонтсль

церкви

шого .

поДЯчні

~lОлитви

Благослс- п іння

Господу та Блаженній­

та

будівельників

храму.

Були

вручені Гра:-ІОТИ та Ордени Української

Православної ве»

церкви:

другого ступеня

-

«Різдво

Христо­

настоятелю

цер­

кви Св. Апостолів Петра і Павла. благо-

рею Олександру Левчуку, «Преподобно­ го

Нестора

Літописця»

11

ступеня ­

\liCЬKO~IY голові В. О. Антоненку. «Пре­ подобного Іллі I'vlуромця» ІІІ ступеня - генеральному директору ДБК

«!\'Іерку­

рій» В. І . Білику. Ордени УПЦ були та­ кож вручені К. М. Ворушиліну. о. Олек­ сандру

Пилипчуку.

В . Г. Гa~IOBY ,

Є. В . Гредунову. В. С. Соломонову, В. П. Христинченку та іншим. Мико}ш ТКАЧ .


21.02 ПОНЕДІЛОК,

6.00 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 7.10 Автонавігатор 7.20 Краща сотня 7.35 Ера бізнесу 7.40, 8.30 Фінансова погода 7.55 Православний календар 8.35 Мюзик-бокс 9.00, 1100, 14.45. 21.00, 22.00 Вісті 9.15 ВіЧНІ істини 9.25, 11.10, 13.15 Для тих, BAOf..1a

~.40, 21.55 СитуаЦІЯ ';45 Муз. теленовини }05, 19.40 Т/с "Утрьох 110 ЖИТТЮ,)

Абетка безпеки 1 ~.40 Межа

. 1.30

закон

Мас-ме-

діа

Наша пісня Цей день в історіІ Урочистості до Дня захисника Вітчизни 16.30 Студія ,5, 17.05 Резонанс 17.40 Під егідою Кадуцея

13,30 14.35 15.00

18.00 Україна: дено за днем . З.50 ВІсті. Діловии світ 19,10 Саме той 20.35 Вечірня казка 20.50 ,Кено" 21.30 Діловий світ 21.40 Тема дня 21.45 Світ спорту 22.05 Наш футбол 22.50 Служба розшуку дітей 23.00 'Підсумки' 23,35 Україна енергетична 23.55 Контролер 0.25 Огляд матчів Англійської прем'єр-ліги

1.20 Д/с "Палітра, 1.50 Х/Ф ,Прорив' УТ-2

земля надіІ" 10.10 Цей день в історіІ 10.15 Творчість В. Симонен-

ліЙСЬКОМУIІ

Р.ЗО 'Бікна., НОВИНИ

12.40 Т/с "Наш Чарлі .. 13.40 Т/с "Пристрасті по-іта14.40 Х/Ф "Анкор, ще анкор'" 16.30 "Вікна·. Кримінал 16.40 .. Принцип Доміно" 17.50 'Вікна ... Столиця 18.00 Т/с "СкаРби Дамаска, 19.00 Т/с "Команда .А. 20.00 Голод 21.00 .. Вікна". Новини 21.30 .. Вікна ... Спорт 21.40 ,Вікна •. Бізнес 22.00 ІтаЛІЙСЬКИЙ футбол. Серія А. Огляд матчів ту­ ру

23.10 СК80Т 0.05 Автостиль 0.25 Шоу. Краще 0.55 "Вікна ... Опівночі 1.15 Х/Ф .СеріЙна коханка .. 2.35 .. Вікна ... Кримінал новий КАНАЛ 6.25, 6.35, 7.15, 7.35, 8.35 ПідйомІ

6.30, 8.30, 9.00, 19.00, 23.30 Репортер М/с Джекі Чана ..

6.50,

ніч

сом

12.10 Мед. центр "Довіра, 12.15 Крихітка 12.50 Добути мрію з надр кредиту

Лікар Довженко реко-

..

Конкурент

Краса І здоров'я М/с "Легенда про Тар­

зана"

14.30 Єралаш 14.40, 20.15 Т /с "Бідна Настя"

15.35 Т/с "Усі жінки - відьми .. 16.30 Т/с ,Земля кохання, земля надіі»

7.30 Репортер. Бізнес 8.00 Посміхніться, вас

9 103 х 4 9.35 За гроші 10.15 Х/Ф "Міцний горішок .. 11.45 Один за всіх 12.40 Х/Ф .ВеликиЙ тато .. 14.35 МІс "Скубі-Ду і Скрапni')

15.20

М/с

.. Том

-

ма­

лята"

М/с

.. Мисливці

за при­

16.10 М/с "Сабріна .. 16.35 Т /с .. Баффі - перемож17.20 Т/с .. Дикий ангел .. 18.10 Т/с "Неш Бріджес .. 19.30 Т/с ,Комісар Рекс .. 20.30 Божевільний день 21.00 Шоу .. Вікна .. 22.00 Х/Ф "Випадок у квадраті 36-40 .. 0.00 ,,25-й кадр' 0.20 Т/с "Сімейні таємниці .. 1.05 Служба розшуку дітей 1.15 Спецрепортер ТЕТ

6.35 Київський регіОн 7.00, 16.00 М/с "Симба-футбоЛІСТ"

7.30 Антресолька 7.45 Т/с "Квиток до Риги,' 8.45, 13.45, 18.00, 23.05 Ди-

руючого

.. Льодовиковий

пері­

од"

5.10 Т/с "Це те, що ви знає­ те"

18.15,23.35 BIZ·ТV. Нон-стоп 18.30 Х/Ф .Васько", с. 3 20.00 Т/с 'Транзит для диявола"

600, 7,10, 800, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 6.05 Прокинься і співай ' 7.00 Подробиці. Економ. ог­

21.00 Х/Ф .. Ворон-3 Поряту­ нок·

0.20 Кіно і німці 0.40 BIZ- TV. Dапсе

ляд

Англійський алфавіт для дітей 7.35 Абетка-маля 7.45 Арифметика-маля 8.20, 16.25 Народна платформа

7.25

8.25 Х/Ф "Дама з папугою' 10.30 М/Ф 10.45 ВВС. Жива природа 12.15 Т /с "Сімейні узи .. 13.30 Х/Ф "Дитсадівський гюліцейський» 15.50 Дійові особи

Концерт О. Степаненко "І життя, і сльози, і кохан­ НЯ»

Ключовий момент Подробиці Т/с "Убивча сила' Т /с "Неотложка" Т /с "Льодовиковий пе­

ріод ..

23.45 Післязавтра 0.20 Подробиці.

Тіте

київ

7.00 М/Ф 7.20 Вісник роботодавця 7.30 СТН-тижневик 8.00 СТН-спорт. Тижневик 8.30, 19.30 Т/с "ЖІОлі Леско .. 9.20 Чорний квадрат 9.50 Перлини класично'l му­ Зики

10.05 Х/Ф .. Вершник на доро­ ЗІ»

11.30 М/с .. Пригоди Бані Бака"

16.30

Підсумки

дня

0.45 Т /с .. Сім днів. 1.45 Інтерспорт представляє.. Зірки світового футболу 2.40 Х/Ф "Порушниця.

ICTV 5.00 Ранкова музика 5.50 Т/с "ДинаСТія .. 6.40 Служба розшуку дітей 6.45 ,,300 сек/година .. 6.50 М/с "Невгамовні, 7.15, 16.00 М/с "Джинджер .. 7,45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22,00 Спорт 8.00, 9.00, 19.00, 22.05 Погода

8.05 '300 сек/година" .8.10, 19,05 Каламбур 9.05 Квартирне питання 10.00, 17.00 Т/с ,Пляж, Рятувальники Малібу.

10.55, 17,45 Дівочі сльози 11,45 НВП.гu 13.00, 0.30 Т/с 'Ідеальна па­ ра·

і Джеррі

9.10, 11.35 М/Ф 9.30, 14.05 Закон є закон 10.00 Х/Ф .. Васько .. , с. 2 12.00 Х/Ф .. Ворота Дракона" 14.10 Х/Ф "Нескорені .. 16.35 BIZ- TV. Каприз 17.30 Переможний голос ві-

ут-з

18.55 20.00 20.35 21.40 22.45

зніма-

вися!

17.30 Поле чудес 18.35 Т/с 'Ундіна" 19.30, 23.55 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.10 Т /с "Лініl долі" 22. 10 Документ 0.15 НБА. Кращі ігри Т/с

.. Пригоди

ниця ваМПІРІВ"

11.35 Чарівне тріо 12.00, 13.40 За київським ча-

мендує

14.15

видами»

тридцять третього»

4.20

6.35 Т/с 'Пристрасті по-іта7.30 Шоу. Краще 8.00 Бізнес-студія 8,40 Час .К. 9.00 Голод 9.55 Т/с .Наш Чарлі. 10.50 Т/с .. Бержерак" 12.05 Шоу. Краще

15.45

ка

10.35 Асканія- Нова 11.00 Зірки над зірками 11.05 Д/Ф "Українська

13.10 13.35 14.00

СТБ

ЮТЬ!

700,8.30 Сніданок з ,1+1" 7.02 ТСН 7.35 Т/с 'Ундіна .. 9.00 Т /с ,Земля кохання,

13.00

16.25 Галопом по Європах 19.50 Х/Ф "Офіцери" 22.10 Х/Ф "ЗміІна шкіра0,00 Україна енергетична 1.25 Х/Ф ,Контракт .. 3.00 Х/Ф .. Юркові світанки., с. 1. Каламбур

ЛІЙСЬКОМУ»

'2.10. 16.55, 19.30 Закон є 12.25 Вітаю вас .. 13.00, 1455, 21.35

ризиком для

ЖИТТЯ»

УТ-1 Доброго ранку, Україно І

хто

Х/Ф .З

14.00

лютого

23

хто вдома

9.40,21.55 Ситуація 9.50 Т/с "Утрьох по життю. 10.50, 14.45 Служба розшуку дітей 11.30 Перехрестя

12.05 Урок німецької мови 12.25 Вітаю вас .. 12.55 Абетка безпеки 13.00, 15.10 Мас-медіа 13,10 Форсаж 13.40 Знак благодаті 14.15, 17.00 Закон є закон 14.20 Милосердя 15.15 Хто в домі х"зяїн? 15.55 Цей день а історіІ 16.00 Бокс. Олі"пійськ; збюні УкраІНИ і Росії . 17.05 Художня панорама 17.30 Право 18.00 Межа 18.25 Саме ТОИ 18.50 Вісті. Діловий світ 19.15 Футбол. ЛЧ. "Локомотив" (Москва) - "Монако .. 21.25 ·Кено" 21.45 Футбол.

ЛЧ ... Баварія .. (Мюнхен, Німеччина) ·Реал" (Мадрид, ~пан~) 23.00.Підсумки" 0.20 ЛЧ УЄФА ·Спарта, "Мілан,)

1.20 2.20

Футбол. ЛЧ. Оrляд Футбольні діалоги УТ-2

7.00,8.30 Сніданок з ,,1+1 .. 7.02 ТСН 7.30 Т/с "Ундіна, 9.00 Т /с "Земля кохання, зеМЛІ=! Haдjї)~

10.10 10.15 11.00 11.05

Цей день в історії Французька година Зірки над зірками Д/Ф .. Українська ніч

тридцять третього.

11.35 Чарівне тріо 12.00, 13.30 За київським часом

12.10 Мед. центр "Довіра. 12.15 Муз. історії 12.40 Хіт-базар 13.00 Лікар Довженко рекомендує .. 13.05 Новобудова 13.25 Краса і здоров'я 14.00 Т/с "Шина - принцеса Т/с "Бідна Нас-

ТЯ»

15.40 Т/с 'УСІ жінки - відьми .. 16.35 Т /с "Земля кохання, земля надії» 17.35 Хочу і буду

18.35 Т/с 'Ундіна' 19.30, 23.55 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.10,0.20 Т/с .. Лініl долі" 22.10 ПОДВІЙНИЙ доказ 23.10 Т /с .. Секс І місто" 0.15 Служба розшуку дітей 1.15 Т /с "Знову скажена Сьюзен .. 4.05

ут-з Т /с ,Льодовиковий пері­

од

4.55

..

Т/с ·Це те. що ви знає­

те"

600, 7.10, 800, 900, 1200, 1500, 18.00 Новини 605, 930 5.35 М/Ф 6.20 Мелорама 7.00 ПодроБИЦІ. Економ. ог­ л~д

Англійський алфавіт для ДІтей 7.35 Абетка-маля 7.45 Арифметика-маля 8.20, 16.45 Народна плат­

7.25

форма

8.25

Т/с

СЬКИМ»

21.00 Споживач 21.20 Дозвольте запитати 21,40 Х/Ф .ЛетючиЙ Голландець·

23.00 Доброго вечора, кия­ ни!

23.40 Співає Г. Гаркуша 0,40 Телечат ВІВТОРОК,

лютого УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно! 6.30, 700, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8,05 Спорт 7.10 Автонавігатор 7.30 Будівельний майданчик 7,35 Ера бізнесу 7,40, 8,ЗО Фінансова погода

лійському»

14.40 Х/Ф "Хорнблоу" 16.30 .. Вікна'. Кримінал 16.40 ,Принцип Доміно" 17.50 'Вікна·. Столиця 18.00 Т /с "Скарби Дамаска, 19.00 Т/с "Команда ·А. 20.05 Голод 21.00 .. Вікна,. Новини 21.20 .. Вікна ... Спорт 21,40 "Вікна". Бізнес 22.00 Х/Ф .. Серій на коханка .. 23.40 Шоу. Краще 0.10 "Вікна'. ОпіаНОЧI

23.00·Підсумки"

0.20 ЛЧ УЄФА. "Штутгарт" "ЧеЛСІ"

1.20 Футбол. ЛЧ. Огляд 2.20 Х/Ф .. Леді зникає .. УТ-2

Х/Ф "ХОРН()1l0У" Хjф .. Пазур т",р"-1,, "Вікна ... Кримінал

0.30 2.15 3.50

7.00,8.30 Сніданок з "1+1,, 7.02 ТСН 7.30 Т/с "УНДІна" 9.00 Т/с "Земля кохання,

новий КАНАЛ Шановні читачі! На каналі проводяться профілактичні роботи до 14.00 14.00 М/с .. Пригоди Джекі

14.25 М/с "Скубі-Ду і СкрапПР>

15.10 М/с "Том і Джеррі - ма­ лята"

15.35 М/с "Мисливці за при­ видами»

16,00 М/с .. Сабр,на" 1625 Т/с "Баффі - переможниця вампірів).

17.10 Т/с "Дикий ангел. 18.10 Т/с "Неш Бріджес .. 19.00 Репортер 1930 Т /с ,Комісар Рекс" 20.30 Кунсткамера. Найкраще

21.05 Шоу "Вікна .. 22.05 Х/Ф ·Моя мачуха

-

Інопланетянка»

0.05 Репортер 0.30, 1.25, 3.25, 5.05 Зона ночі

0.35 Т/с .СімеЙні таємниці' 1.50 Х/Ф ·Петро І' 5.10 Кунсткамера. Найкраще 5.40 Т/с "Дикий ангел .. ТЕТ

"Невідкладна

допомога"

10.00 Ключовий момент 11.00 Країна порад 12.15 Т /с "СІмейні узи" 13.20 Планета тварин 14.35 Т /с "СМОЛЛВlлль-2" 15.40 Я усе про вас знаю 16.50 Т /с .. Жінка з ароматом кави"

17.50 Т/с "Убивча сила" 19.05 КРИМІнал 20.00 ПодроБИЦІ 20.35 Т /с "Убивча сила" 21.40 Т/с "Неотложка" 22.45 Т /с .. Льодовиковий пе­ ріод .. 0.00 Подробиці. Підсумки 0.30 Служба розшуку дітей 0.35 Т /с "СІМ ДНІВ" 1.35 Х/Ф "Жага кохання .. 3.10 Т/с "Смоллвілль-2" ICТV

5.00 Ранкова музика 5.50 Т /с 'Династія .. 6.40 .. 300 сек/година" 6.50, 15.45 М/с .. Невгамовні' 7.15, 16.05 М/с .. Джинджер .. 7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 800, 900, 19.00, 22.05 Погода

8.05 .. 300 сек/година" 8.10, 19.05 Каламбур 9.05 Кримінальні історіІ 10.10, 17.00 Т/с ·Пляж. Рятувальники Малібу-

11.05, 17.50 Дівочі сльози 11.50 Т /с "Савана" 13.00, 0.00 Т/с .. Ідеальна пара"

14.00 Х/Ф "ОфІЦери .. 16.30 М/с "Люди в чорному .. 19.55 Х/Ф "ШВИДКІСТЬ польоту .. 22.10 Х/Ф "Контракт" 0.55 Х/Ф .. Заміна" 2.35 Х/Ф .. Юркові світанки .. , с. 2. Каламбур СТБ

6.35 Т/с .. Пристрасті по-італійському"

7.30 Шоу, Краще 8.00 .Вікна-. Бізнес 8.25 Ні пуху, ні пера!

8.45, 18.00,23.05 Дивися ' 910, 11.30 М/Ф 9.30, 11.55 Закон є закон 10.00 Х/Ф .Васько", с. 3 12.00 Х/Ф "Ворон-З. ПорятуНОК»

ві­

,У пошуках мільйо­

нерки»

21.00

Х/Ф "Про користь під­

глядання"

23.35 Ки!'вський регіон 0.15 BIZ-TV. Хіти ХХ ст. київ 7.00, 19.00 Д/с "Спостеріга­ ючи за живою природою .. 7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 1730, 18.30,20.30,23.30 СТН

7.55,20.55 ,,5

хвилин з В. За­

маНGЬКИМ»

8.00, 19.30 Т/с "Жюлі Леско .. 9.00 Х/Ф "Летючий Голлан­ дець-

10.20 10.50

Охоронці історіІ Перлини класичної му­

зики

11.00 11.30

Освітній трикутник М/с .. Пригоди Бані Ба-

ка"

12,00 12.30 13.35 14.00 14.20 15.00 15.35

Т/с "Найгірша відьма .. .. Провінціалка .. Т/с "Грозові камеНІ" Дозвольте запитати М/Ф Споживач Т/с "Максима в моєму Т/с

серці ..

М/с "Зd[IН "Галактика" МаленьКІ Історі!' Артобстрілу 17.25 Без дієт І рецепТІВ 1735 Т/с "Таємничий острів .. 18.35 Кіномозаїка 18.55 Поради лікаря Пелеха

16.35 17.00

20.20 .. Київська пектораль" 21.00 Новини з вітрини 21.10 Мерія 21.30 Х/Ф "Місце під сон­ цем .. 23.40 Х/Ф .Грандіозна витів­ ка пройдисвітів,)

1.25

Телечат СЕРЕДА,

25

10.40 "М. Хвильовий. 'Мати .. 11.00 Зірки над ЗІрками 11.05 Театральні силуети 11.25 Міжнародний фестиваль балету 12.00, 13.30 За київським ча­ сом

12.15 13.00

СВІТ авіаціl і туризму Лікар Довженко реко-

мендує

13.05 13.25 14.00

..

Люди І долі

Краса І здоров'я Т/с "Шина - принцеса джунглів"

14.50, 20.15 Т/с 'Бідна Нас­ ТЯ»

15.40 Т/с "Усі ЖІНКИ - відьми .. 16.35 Т/с "Земля кохання, земля надіІ»

17.35 Хочу і буду 18.35 Т/с "Ундіна .. 19.30, 23.55 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.10, 0.20 Т /с "Лініl долі" 22. 1О Без табу 23.10 Т /с "Секс і місто .. О 15 Служба розшуку дітей 1.15 Т /с "Знову скажена ут-з

4.35 Т /с .. Льодовиковий пері· од .. 5.25 Т/с "Це те, що ви знає­ те"

600, 7.10, 800, 9.00, 1200, 15.00, 18.00 Новини 6.05, 10.45, 5А5 М/Ф 6.25 Бадьорого ранку' 7.00 Подробиці. Економ. ог­ ляд

Англійський алфавіт для дітей 7.35 Абетка-маля 7,45 Арифметика-маля 8.20, 16,45 Народна плат­ форма 8.25 Т/с .. Невідкладна

7.25

руючого

18.25 Х/Ф

земля надіІ" 10 10 Це., день Вlсторі!' 10.15 НІмецька година

Сьюзен,)

6.35 BIZ- TV. Нон-стоп 7.00, 16.00 М/с "Симба-фут­ боліст .. 7.30 Антресолька 7А5, 20.00 Т/с "Транзит для

14.10 Х/Ф 'Вершники' 16.35 BIZ- TV. Каприз 17.30 Переможний голос

тунку - 01 17.30 Телефон подаТКОВnl 007 18.00 Бачу землю ' 18.25 Зелений коридор 18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Саме той 19.40 Галерея 20.05 Запитайте міНІстра 20.35 Вечірня казка 20.40 "Суперлото', "Кено' 20.50 "Мегалот" 21.30 Футбол. ЛЧ. "Депорти­ во .. (Ла-Корунья, Іспанія І - .. Ювентус .. (Турін, Іта­ лія)

диявола"

ДЖУНГЛІВ'

14.50, 20.15

8.50 ·Вікна·. Столиця 900 Голод 9.55 Т/с .. Скарби Дамаска" 1050 Т/с .. Бержерак .. 12.05 Шоу. Краще 12.30 ,Вікна,. Новини 12,40 Т/с .. Команда .. А .. 13.40 Т/с ,Пристрасті по-іта-

Чана ..

(ФраНЦlяl

дня

12.00 Т/с .. НаЙпрша відьма .. 12.30 Ки',в класичний 13.00 Економічний вісник 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 13.35 Т/с "Грозові камені, 14.00 Дозвольте запитати 14.20 Х/Ф "Кортик .. , з, 2 15.35 Т/с .. Максима в моєму серці .. 16.35 М/с .. Загін .. Галактика .. 17.00 Освітній трикутник 17.25 Без дієт і рецептів 17.35 Т /с • Таємничий острів .. 18.00 Будьте здорові І 18.40 Телепрес-клуб 20.20 Поради лікаря Пелеха 20.25 Новини з вітрини 20.55 ... 5 хвилин з В. Заман-

24

7.55 Православний календар 8.35 Укра-'на енергетична 8.45 Мюзик-бокс 9.00, 1 іОО, 15.00,21.30 Вісті 9.15 Вічні істини 9.25, 11.10, 14.00 Для тих,

лютого УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно' 630, 700, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 7.10 Автонавігатор 7 35 Ера бізнесу 7.40, 8.30 Фінансова погода 7.55 Православний календар 8.35 Мюзик-бокс 9.00, 11.00, 15.00,21.00 Вісті 9.15 Вічні істини 9.25, 11.10, 14.25 Для тих, ХТО вдома

9.45 СитуаЦІЯ 9.55 Т /с ,Утрьох ПО життю .. 10.50 Служба розшуку дітей 11.30 Аудієнція 12.05 Урок англійськоі мови 12.25 Вітаю вас .. 1300, 15.10 Мас-медіа 13.10 Сільська година 14.00 Абетка безпеки 14.05 Клуб "Суперкниги" 14.45, 16.55, 19.30 Закон є закон

15.15 Крок до ЗІРОК 15.55 Цей день в історіІ 16.00 М/с "Пригоди Незнайка і його друзів"

16.20 Студія .5, 17,05 Народна служба поря-

допомога"

9.25 Камера СМІХУ 10.05 Містер Кук 11. ОО Країна порад 12.15 Т /с .. Сімейні узи .. 13.20 Планета тварин 14.40 Т/с "Смоллвілль-2 .. 15.45 Я усе про вас знаю 16.50 Т/с "Жінка з ароматом "Кави"

1750 Т/с 'Убивча сила .. 19.00 Кримінал 20.00 Подробиці 20.35 Т/с "Убивча сила, 21.40 Т /с "Неотложка .. 22,45 Т /с ,Льодовиковий пе­ ріод .. 0.00 ПодробиЦІ Підсумки дня

0.30 0.35

Служба розшуку дітей Ки',В- Трофі. Дорога до-

дому

1.20 Т/с "СІМ днів' 2.15 Х/Ф "Війна без правил .. 3.45 Т /с "Смоллвілль- 2..

21.30 "Вікна· Спорт 21.40 .. Вікна ... Бізнес 22.00 Х/Ф "Пазур тигра-3" 23.50 Шоу. Краще 0.20 "ВІкна ... ОПІВНОЧІ

22.05 22.40 23.00 23.30

ОАО Х/Ф "Хорнблоу" 2.25 Х/Ф "Пси ..

0.25 Золота Фортуна 045 Мюзик-бокс 1.20 Д/с "Палітра .. 1.50 Фільм-спектакль

4.10 .. Вікна".

6А5

,,300 сск/година .. 650, 15.45 М/с "Невгамовні .. 7.15, 16.05 МІс "Джинджер" 7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7,50 Ділові факти 7.55,8.55, 22.00 Спорт 8.00,900, 1900, 22.05 Погода

8.05 ,,300 сек/година, 8.10, 1905 Каламбур 9.05 Коронна страва 10.05, 17.00 Т/с "Пляж.

Рятувальники Малібу" 11.00, 17.50 Дівочі сльози

11.50 Т /с "Савана, 13.00,0.05 Т/с .. Ідеальна пара .. 14.00 Х/Ф .. Швидкість польоту .. 16.30 М/с "Люди в чорному" 19.55 Х/Ф "Хижаки .. 22.10 Х/Ф "Заміна .. 1.05 Х/Ф "Комода .. 2.35 Х/Ф "Юркові світанки .. , с. 3. Каламбур СТБ

6.35 Т/с "Пристрасті по-італійському" 7.30 Шоу. Краще 8.00 .. Вікна ... Бізнес 8.25 Красива квартира 8.50 .. Вікна ... Столиця 900 Голод 9.55 Т/с "Скарби Дамаска .. 10.50 Т/с "Бержерак .. 12.00 Шоу. Краще 12.30 "Вікна .. Новини 12.40 Т /с .. Команда ,А .. 13.40 Т/с "Пристрасті по-італійському»

14.40 Х/Ф 'Хорнблоу" 16.30 .. Вікна ... Кримінал 16.40 Принцип доміно 17.50 .. Вікна,. Столиця 18.00 Т /с "Скарби Дамаска" 19.00 Т/с "Команда .. А .. 20.00 Голод 21,00 ·Вікна". Новини

«Кам'яний володар"

Репортер

6.50,

М/с

14.35

,Пригоди

Джекі Чана ..

7.30 Репортер. Бізнес 7.50, 19.30 Т/с 'Комісар Рекс .. 9.10, 0,40 Т /с "Сімейні таєм­ ниці"

10.00 х/ф

"Моя

мачуха

-

інопланетянка"

12.00,21.05 Шоу .. Вікна .. 13.00 Х/Ф .. Суперагент Макс Найт"

1455 М/с "Скубl-ДУ І СкраппІ"

1520

М/с

.. Том

І Джеррі

-

ма-

1151Т3»

15.45

М/с

.. Мисливці

за при­

видами»

~6.05 М/с .. Сабріна" 16.30 Т/с "Баффі - перемож-

17.20, 5.40 Т/с "Дикий ангел .. 18.10 Т/с "Неш Бріджес" 20.30, 5.10 Кунсткамера чи Найманий убивця школи Гросс Поінт"

0.30, 1.30, 3.20, 5.05

зі

Зона

НОЧІ

0.35 Служба розшуку дітей 1.55 Х/Ф "Суперагент Макс Найт" Х/Ф "Головний постріл, зі

325

чи Найманий убивця школи Грос Поінт"

Спектакль "Безталанна», ч. 1 12.00, 13.30 За КИІВСЬКИМ ча­ сом

12.10 Київ діловий 12.40 .. Шлягер" представляє .. 13.00 Естафета 13.25 Краса і здоров'я 14.00 Т/с "Шина - принцеса джунглів" Т/с

.. БІДна

Нас­

болісТ"

Сьюзен» Т/с

од

диявола»

845, 18.00,22.55 Дивися І 9 10, 11.45 М/Ф 9.30, 11.30 3акон є закон 10.00 Х/Ф "У пошуках мільйонерки .. 1135, 17.15 BIZ-TV. Новини 12.00 Х/Ф "Про користь підглядання"

14.00 Х/Ф "Кутузов" 1635 BIZ·TV. Каприз 17.30 Переможний голос

.. Льодовиковий

пері­

ві-

руючого

18.20 Х/Ф "Будинок на піску .. 21.00 Х/Ф "Апокаліпсис .. 23,40 Імпреза 0.10 Прибуття потяга 0.30 BIZ- TV. SоuпdТгасk Тіте київ Профілактика на каналі

до 14.00 14.00 М/Ф .. Пітер Пен" 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 15.35 Т/с "Максима в моєму сеРЦІ"

16.35 М/с "Запн "Галактика .. 17.00 МОЛОДІжна телеслужба 17.35 Т/с .. Таємничий острів .. 18,40 Поради лікаря Пелеха 18.45 Шлях до успіху 19.00 Д/с "Спостерігаючи за

4.50 Т /с "Це те, що ви знає­

живою природою"

19.30 Т/с "Жюлі Леско .. 20.25 Новини з ВІТРИНИ 20.55 ,,5 хвилин з В. ЗаманСЬКИМ"

21.00 КіномозаІка 21.15 Дозвольте запитати 21.30 Х/Ф "Прекрасна Донна"

23.10 Муз. калейдоскоп 23,40 Чорний квадрат 0.10 Т /с "Провінціалка .. 1.30 Телечат ЧЕТВЕР,

лютого

6.00 Доброго ранку, Україно І 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 7.10 АвтонаВІГатор 7.35 Ера бізнесу 7.40, 8.30 Фінансова погода 7.55 Православний календар 8.35 Мюзик-бокс 9.00, 11.00, 1500, 21.00, 22.00 Вісті 9.15 Вічні істини 9.30, 11.10, 14.25 Для тих, хто вдома

14.45

Служба

розшуку ДІтей

955, 19.35 Т/с .. Утрьох по ЖИТТЮ"

11.30 Бути жінкою 12.05 Урок французько!' мови 12.25 Вітаю вас ... 13.00, 15.10, 21.35 Мас-ме· Дlа

13.10 Телефортуна 13.45 Абетка безпеки 13.55 Класік-прем'єр 14,40, 16,55, 19.30 Закон є закон

15.15 Подорож у дитинство 15.55 Цей день в історіІ 16.00 М/с "Пригоди Незнайка і його друзів'

16.20 Студія .. 5.. 17.05 Цей таємничий світ 17.10 Грані пізнання 17.40 Рибалка 18.00 Не все так погано ... 18.30 Енергетичне поле 18.50 Вісті Діловий світ 19.10 Саме той 19.35 Плавання. Чемпіонат Укра!'ни

20.00 Д/Ф "Невідома Украlна"

Вечірня казка "Кено. Діловий світ Тема дня Світ спорту Ситуація

ляд

АНГЛІЙСЬКИЙ алфаВІТ для дітей 7.35 Абетка-маля 7,45 Арифметика-маля 8.20, 16.45 .Народна плат· форма

7.25

Т/с

"НеВІДкладна

допомога"

9.25 Смачно з Б. Бурдою 10.20 Усе для тебе 11.00 Країна порад 12,15 Т/с "Сімейні УЗИ« 13.20 Планета тварин 14.40 Т/с "Смоллвілль-2" 15.45 Я усе про вас знаю 16.50 Т/с "Жінка з ароматом кави»

17.50 Т/с "Убивча сила" 19.00 Шоу і зірки гумору 19.30 Подробиці 19.55 Футбол. Кубок УЄФА. "Олімпі.. (ФраНЦІЯ) "ДНІПРО" (УкраІна)

22.00 Т/с "Льодовиковий пе· РlOд"

Подробиці.

Підсумки

дня

23.45 Служба розшуку дітей 23.50 Спецпроект "Безодня" 0.35 Т/с "Сім днів .. 1.35 Х/Ф "Та, що танцює в теМРЯВІ"

3.10

Т /с "СМОЛЛВlлль-2 ..

Рекс" Т /с

9.10. 0.35

.. Сімейні

таєм-

10.05 Х/Ф "Салон краси .. 11.45,21.05 Шоу "Вікна .. 1250 Х/Ф "Дитинка .. 14.55 М/с "Скубl'ДУ і Скрапni"

15.20

М/с

.. Том

І Джеррі

-

ма­

лята"

М/с

15.45

.. Мисливці

за при­

видами»

16.10 М/с ·Сабріна' 16.35 Т/с "Баффі - перемож­ ниця вампірів»

.17.20,5,40 Т/с "Дикий ангел .. 18.10, 5.00 Т/с ,Неш Бріджес,)

20.30,

Кунсткамера.

4.30

Найкраще

22.05 Х/Ф "Стан серця" 0.15 Швидкий гол 0.30, 1.25, 2.45, 425

Зона

НОЧІ

Т /с

1.50

"Латинський

коха­

нець»

2.50 Х/Ф "ДИ1инка .. ТЕТ

6.35 BIZ- ТV. Disco Тіте 7.00, 16.00 М/с "Симба-фут­ 7.30 Антресолька 7.45, 20.00 Т/с "Транзит

для

диявола"

8.45, 18.00,23.00 Дивися ' 910,11.35 М/Ф 9.30, 13,45 Закон є закон 10.00 Х/Ф ,Будинок на ПІСКУ' 11,45,17.15 BIZ-ТV. Новини 12.00 Х/Ф «Апокаліпсис .. 14.05 Х/Ф "Волга-Волга .. 16.35 BIZ- ТV. Каприз 17.30 Переможний голос ві-

київ 7.00, 19.00 Д/с .. Спос_

ючи за живою прир~.

7.30, 1330, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,20.30,23.30 СТН

7.55, 20.55 .. 5 хвилин з В. Заманським»

800, 19.30 Т/с "ЖЮЛІ Лес ко .. 9.00 Х/Ф "Прекрасна Донна" 10.45 Телепрес-клуб 11.30 М/с "Пригоди Бані Бака'

12.00 Т/с "Найгірша відьма" 12.30 Т/с "Провінціал ка' 13.35 Т /с "ГРОЗОВІ камені' 14.00 Дозвольте запитати 14.15 Планета джазу 15.00 Мерія 15.35 Т /с .. Максима в моєму сеРЦІ"

МІс "Загін "Галактика .. Доброго вечора, кияни! 1735 Т/с "Таємничий острів .. 18.35 Хіт· базар 20.20 Це дивний винахід 2100 Новини з ВІТРИНИ 21.10 "КИlвська пектораль .. 21.20 Вісник роботодавця 21.30 Х/Ф "Мати Іоанна ВІД ангелів" 23.15 Муз. калейдоскоп 23.40 КИІВ класичний 0.10 Х/Ф .. Шкіпер. Кривава

16.35 17 .00

Атлантика»

5 5.50 Т /с "ДинаСТія .. 6.40 .. 300 сек/година" 6.50, 15.50 М/с .. Невгамовні" 7.15, 16.05 М/с "Джинджер .. 7,45, 8.45, 12.45, 18,45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.00, 9.00, 1900, 2205 Пого8.05 "зао сек/година .. 8.10, 19.05 Каламбур 905 Коронна страва 1005, 17.00 Т/с .. Пляж

18.20 Х/Ф "Чоловічий зиrзаr .. 21.00 Х/Ф .. Бомба .. 23.30 BIZ- TV. Нон· стоп 0.15 Спеці, 0.45 BIZ-TV. Ніч ЕКСТРИ

1. 50

ICТV ОО Ранкова музика

да

УТ-1

10.50,

6.00, 7.10, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 6.05, 1005, 5.30 М/Ф 6.25 Камера сміху 7.00 Подробиці. Економ. ог­

23.15

"Пригоди

7.30 Репортер. Бізнес 7.50, 19.30 Т/с "Комісар

руючого

..

8.25

М/с

1435

ДжеКl Чана ..

боліст»

17.35 Хочу і буду 18.35 Т/с "УНДІна .. 19.30, 23.50 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.10,0.15 Т/с ·Лініl долі" 22.10 Я так думаю 23.05 Т/с "Секс І місто .. 0.10 Служба розшуку ДІТей 1.10 Т /с .. Знову скажена

те'

7.30 Антресолька 7.45, 20.00 Т/с "Транзит для

Репортер

650,

тя"

15.45 Т/с .. Усі жінки - відьми" 16.35 Т /с .. Земля кохання,

ут-з

6.35 7.00, 16.00 М/с "Симба-фут­

20.35 20.50 21.30 21,40 21,45 21,55

10.10 Цей день в історіІ 10.15 Урок англіЙСЬКОI мови 10.25 "Освітянські новини' 10.35 "Наша мова· 11.00 Зірки над ЗІрками 11.05 І. Карпенко· Карий.

4.00

ТЕТ Київський регіон

945,

земля надіІ»

земля наДІІ"

Найкраще

.22.05 Х/Ф "Головний постріл,

26

7.00, 8.30 Сніданок 3 ,,1 + 1" 7.02 ТСН 7.30 Т/с "Ундіна .. 9.00 Т /с "Земля кохання,

14.50, 20.15

ниця вампірІВ"

Підйом!

6.30, 8.30, 900, 19.00. 2355

НИЦІ»

УТ-2

Підйом!

6.30, 8.30, 900, 1900, 0.05

Ранкова музика Т/с "ДинасТІЯ"

6АО Служба розшуку дітей

Кримінал

новий КАНАЛ 6.25, 635, 715, 7.35, 850

ICTV 5.00 5.50

Четверта влада ЕКСПОСВІТ "Підсумки, У гостях у Гордона. СаЛІЙ

Ряту·

вальники Малібу') 11.00,17.50 Дівочі сльози

11.50 Т/с "Савана" 13.00,0.35 Т/с .. Ідеальна

па·

ра"

14.00 Х/Ф "Хижаки" 16.30 МІс "Люди в чорному .. 19.55 Х/Ф .. ЛегІОН" 22.10 Кримінальні історіІ 22.40 Х/Ф .. Комода" 1.35 Х/Ф "Прокляте убивс­ ТВО»

2.50 Х/Ф "Юркові світанки .. , с. 4. Каламбур СТБ Т/с ,ПристраСТІ по-італійському" 7.30 Шоу. Краще

6.35

8.00 "Вікна". Бізнес 8.25 Автостиль 8.50 "Вікна ... Столиця 9.00 Голод 9.55 Т/с "Скарби Дамаска" 10.50 Т /с "Бержерак" 12.05 Шоу. Краще 12.30 "Вікна". Новини 12,40 Т/с .Команда "А .. 13.40 Т/с "Пристрасті по-італійському»

14,40 Х/Ф "Хорнблоу" 16.30 .. Вікна ... Кримінал 16.40 Принцип доміно 17.50 ,Вікна". Столиця 18.00 Т /с .. Скарби Дамаска .. 19.00 Т/с "Команда "А" 20.00 Голод 21.00 "ВІкна ... Новини 21.30 .. Вікна ... Спорт 21.40 "Вікна ... Бізнес 22.00 Х/Ф .. Пси' 0.05 Шоу. Краще 0.35 "Вікна ... Опівночі 0.55 Х/Ф ,Хорнблоу" 2.40 'Вікна ... Кримінал новий КАНАЛ

6.25, 6,35, 7.15, 7.35, 8.50

Телечат П'ЯТНИЦЯ,

27

лютого

УТ-1 Доброго ранку, УкраlНО '

6.00 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 710 Автонавігатор 7.20 Краща сотня 7.30 Ера БІзнесу 7.35 Внесок у майбутнє 7.40, 8.30 ФІнансова погода 7.55 Православний календар 8.35 Мюзик-бокс 900, 1100, 1500, 2100, 21.55 Вісті 9.15 Вічні істини 925, 11.10, 14.30 Для тих, хто вдома

9.40

СитуаЦІЯ

9.45

Четверта влада

10.40, 15.20

Служба розшуку

дітей

10.45 Абетка безпеки 11.30 Модна ЛІнія 12.00 "Наша мова .. 12.25 Вітаю вас .. 13.00, 15.10, 21.35 Мас-ме­ ДІа

Творчий вечір В. Коре­ паНQва «Пісня - МОЄ сер­

13.10

це'

14.10 Не хлібом єдиним 14.50, 16.55, 1930 3акон

є

закон

Від СУЗІР'я до сузір'я Цей день в історії М/с "Пригоди Незнайка і його друзів"

15.25 15.55 16.00

1620 Студія "5,, 16.40 .. Освітянські новини .. 17.05 П'ята чверть 17.35 "Надвечір'я .. 18.05 Антракт 18.30 Фаза 18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Саме той 19.40 Плавання. Чемпіонат УкраІни

20.00 20.40 20.50 21.30 21.40 21.45 22.00 22.20 23.00 23.20 23.25 23.45

Наша пісня Вечірня казка

.. Кено" Діловий світ Тема дня Світ спорту

Бути жінкою Національний інтерес "Підсумки .. Абзац Спорт Темник


21.02 0.15 Ера гумору 0.35 Мюзик-бокс 1.20 У СВІТІ єдиноборств 1.40 СитуаЦІЯ 1.45 П'ята чверть

РІО"

лу,ПлейGой"

НІВ"

кохання.

10.10 цей день в історіІ 10.15 Бачу землю ' 10.35 Грані 11Iзнання 11.00. 11.50 Зірки над ЗІрка­

СТБ 6.35 Т /с .. ПристраСТІ ПО-ІтаЛІЙСЬКОМУ" 730 Шоу Краще

ТlС

"Земля

І.

Карпенко-Карий.

CneKTaKJ1b "Б~зтапанна". ч. 2 1200. 13.30 3а КИІВСЬКИМ ча-

лен Руж"

12.15 ДомаШНІЙ ЛІкар 12.40 На СВОІЙ землі 13 10 Наодинці з ,-узикою 1320 Світ здоров'я 14_00 Т/с "Шина - принцеса 1450. 20 15

т Іс

. БІДН"

Нас-

1735 ХО'ІУ І буду 18.35 Тіс "УН/1Іна .. 1930. 0.00 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 21.10 Чекай на мене

fЗQСЛ

ТlС "Менти" 23.10 Т/с "Секс І мІсто" 0.20 Т/с "ЛIІ,і, долі" 1.20 НБА. Тижневий огляд

22.10

ут-з

600. 7.10. 800, 900, 1200. 1500. 18.00 Новини 6.05 Шоу і ЗІрКИ гумору 635.935. 525 МІФ 7.00 ПодроБИЦІ Економ ог-

1520

видами»

Т/С "ДинаСТІЯ"

Хjф "Х"мелеон-3 Тем­

ний Сінгеп"

21.55.3.10 Кунсткамера 2245 Х/Ф "Пацюк. ТоБІ не

6 50, 15 50 МІс" Невгамовні" 7.15, 16.05 МІс "Джинджер" 7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 ДІЛОВІ факти 755,855, 22.00 Спорт 800, 900, 1900. 22.05 Пого-

втекти"

0.55, 305, 3.50, 5.15, б.05 Зона НОЧІ

б. 10 Х/Ф "Амазо~ка У ВОГНІ' МІс "ГаРГУЛЬІ"

9.25

31~)КИ, t-13 сценуl

ТЕТ

(юліст"

lб.20 Х/Ф "ПриБУЛЬЦІ

8040

мають!

те в лікаря)

11045

13.55 Х/Ф "Джентльмен з КоХ/Ф "Зевс і Роксана'

17.05 Х/Ф "Карнавал«, с. 1 18.30 Репортер 18.55 Х/Ф "Карнавал", с. 2 20.20 Х/Ф "Перукарка і чудо-

Х/Ф "Зевс І Роксана" Х/Ф "Карнавал" МІс "ГаРГУЛЬІ" ТЕТ

Х/Ф "ГолдФінгер" Х/Ф "Американський

жигало»

3.00 Х/Ф "Вірус кохання"

ICTV 530 Х/Ф "Містер Нещасний випадок»

655, 7.30 Погода 7.00 Перехрестя 7.35 М/с "Харрикени" 8.00 Т/с "Мауглі" 8.25 Х/Ф "Небезпечний ВІК" 1О. оо Автопарк 10.35 Х/Ф "МІстер Нещасний випадок"

12.05 Коронна страва 12.45, 18.45 Факти 1300. 4.35 Т/с "Темний ли-

китна троянда", с

60ЛIСТ"

8.30 INSIDE 900, 18.00

Правовий

lб.l0 Х/Ф ·Муза'

18.00 Докладно з Д. КисеЛЬОВИМ

19.05 Х/Ф ·Гадюка" 20.45 Шоу О. Степаненко 21.40 Х/Ф "Бабка" 23.35 Автопарк 0.10 Спортпрогноз О 15 Х/Ф "ПаДІННЯ" 2 10 Х/Ф .Муза"

1

СТБ

20.45 Вечірня казка 20.50 "Кено" 21.00 ВІсті тижня 21.55 Спортклуб 22.50 Служба розшуку дітей 2300 М. Поплавский. "Май-

диявола»

всео-

буч

9.30 Х/Ф "КОНЧИН0", с. 10,45 КІНО і німці 11.00 Імпреза 1130, 13.35 М/Ф 12.00 Х/Ф "Багдадський зло-

"Максимальний

ризик'

УкраІНИ Фільм-спектакль "Бла-

730, 20.00 ТlС "Транзит для

Х/Ф

14.20

1930

М/с "Симба-фут-

М/с "Харрикени" Т/с ·Мауглі, Х/Ф "Подорож до центру

ра!'нському

огляд

14.20 Для тих, хто вдома 14.35 Духовний ВІСНИК 1500, 19.00 Вісті 15.15 Таланти твоі, Укра!'но ' 16.25 Форсаж 17.05 Перехрестя 17.30 АудіЄНЦІЯ 18.00 ДІЛОВИЙ СВІТ Тиждень 18.30 ФеЄРІЯ жипя 19.10 Плавання ЧеМПІОнат

НОК"

700, 16.00

П.

Саблука

22.15 Х/Ф "Ніч страху-2' 0.10 Х/Ф "Ідеальний подару-

М/с .КаПlтан Симіан"

Землі" с. 1 10.50 Програй мільйон 11.30 Квартирне питання 12.00 Галопом по Європах 12.45, 18.45 Факти 13.00 Лондон. Драйв по-ук­

Здоров'я

13.30 Футбол. ЛЧ. Тижневий

висько"

1.50

лицар"

8.00 8.25 8.50 9.10

12.10 Аеросалон 12.25 Сільська година 13.10 Школа академіка

коди"

НОВИЙ КАНАЛ 7.55 Церква Христова 8.15 М/с .Каспер і ангели, 8,40 М/с "Скубl-ДУ-ШОУ" 9.05 М/с "Том І Джеррі" 9.35 М/с "Невгамовні" 10.053 х 4 10.45 М/Ф "Том і ДжеРРІ. 11.20 Х/Ф ,Даістерія" 12.55 Т/с .Індіана Джонс. Скандал 1920 РОКУ« 14.35 Х/Ф "Перукарка і чудо-

7.30 Т/с "Наш Чарлі, 8.20 Т /с "Володар звірів, 9.15 Ні хвоста, ні луски 9.35 На перший погляд .• Мулен Руж'

ДІЙ" 14.00 Х/Ф "Іван І кобила" lб.30 Клуб "Здоров'я" 17.00 Телецентр моди 17.30 Блага вість

7.00

10.00 Т/с "Наш Чарлі" 11.00 Т /с .Володар звірів' 11.55 Світ дикоі природи 12.20 УкраІна енергетична 12.50 Колія 13.10 Т /с .Біг Мін-2· 15.00 Світ комп'ютерів 15.30 Кентавр 15.55 Італійський футбол. Серія А .• Парма" - ·Ро­

18.30 Х/Ф "Кончина", с. 21.00 Х/Ф "У пошуках жінки" 23.00 Планета Боулінг 23.35 BIZ-ТV. Нон-стоп 0.20 Решето 1.25 BIZ-ТV. Live Тіте

8.05 СВ-шоу 9.00 Лото-забава 10.05 Імена 10.50 Телефортуна 11.30 Усього доброго '

18.00 Автостиль 18.20 Х/Ф "Друге життя" 20.15 Не час 20.40 БІзнес-студія 21.20 Італійський футбол.

стерність і краса»

23.35 Х/Ф "Моя

улюблена брюнетка" 1.05 Мюзик-бокс 125 Д/с .ПаЛlтра" 1.55 Концерт Л. Сандулеси "Ліля" УТ-2 Бокс по-справжньому. Х. Чавес - Е. Моралес

16.30 Спецрепортер 16.50 Х/Ф "Стрибаючі ельфи« 18.25 Х/Ф "Колонія· 20.10 КВВ. Вища ліга 22.30 Х/Ф "Смертельно небезпечний містер Фрост"

0.05 ГолІ 1.10 Х/Ф "КОЛІР грошей" 3.10 Т/с ,Індіана Джонс. Скандал 1920 року" 4.35 Х/Ф "Доістерія' 5.55 М/Ф ТЕТ

6.50, 16.00 М/с 'Симба-фут­ боліСТІ'

7.20

Т/с .Транзит для дияво­

ла,

8.30 Клуб "Здоров'я« 9.00, 12.05 Правовий всеобуч

ICТV

5.25 Х/Ф "Небезпечний вік' 6.55,7.55 Погода 7.00, 13.20,4.15 Т/с "Темний

Двтоконтинент

9.05 Клуб "Суперкниги" 9.25 Крок до ЗІРОК 10.00 Дитяча ліНІЯ 10.15 Нова армія 10.45 Територія безпеки 11.00 Муз. новини 1120 Модна лінія

б.35 КИІВСЬКИЙ регіон

2

тання в ЄДНОСТІ

улюблена брюнетка" 8.10 Золота Фортуна

10.30 За гроші 11.10 СВІТ Індійського кіно (У переРВІ - 12.15 Запитай­

1

19.30 Крим - Укра!'на. Процві­

УТ-1

6.00 Мюзик-бокс 6.40 Х/Ф ·Моя

НОВИЙ КАНАЛ 8.00 М/с "Каспер і ангели" 8.30 М/с "Скубі-ду-шоу" 8.55 МІс" Том і Джеррі" 9.30 М/с "Невгамовні" 10.00 Посміхніться, вас зні­

Кори­

20.00 Подробиці 20.30 Бенефіс Є. Шифріна, ч.

0.45

Блер.

Фальшивка"

3.15 CDDV

5.05 7.25

дори часу"

22.30

НЕДІЛЯ, лютого

29

3.25 Х/Ф "Ніч страху-2"

18.50 Бенефіс Є. ШифРІна ч.

України

7.30 Антресолька 7.45, 2000 ТlС "Транзит для

ТlС "Ідеальна пар""

ємодопомоги"

13.10 Перехрестя кохання 14.10 Пісня-2004 15.40 АкадеМІЯ СМІХУ

17.10 СВІТ. Огляд 17.40 Милосердя 18.00 М,жнщ)одн, звістки 18.30 ВІКно в Америку 19.10 Плавання. Чемпіонат

635.0.20 BIZ-TV Нон-стоп 700, 16.00 Міс "Симба,фут­

вальники Малібу"

BILH-ti іс ТИНИ

чаСІВ. Період велико!' вза­

храми України ХТО вдома lб.35 Дзеркало

735

1100, 17.50 ДІВОЧІ сльо"и 11.50 Т /с "Савана"

7. 25 Городок 8.05 Планета Здоров'я 8,45 Бадьорого ранку' 9.25 Смачно з Б. Бурдою 10.05 Камера сміху 10,40 ВВС 11.50 М/Ф "Земля до початку

15.15 .. Рада., 16.10 Рєліквіі і lб. 15 Для тих.

НИЙ ангел"

да

9.15

1.50 Х/Ф "Відьма з

5.15 М/Ф дЛЯ дорослих 6.05 М/Ф 7,40 ВВС 8.45 Академія сміху 9.25 Прокинься І співай ' 10.25 Містер Кук 11.05 Караоке на майдаНІ 11.50 Усе для тебе 12.30 Мелорама 13.10 LG-еврика 14.20 Бенефіс Є. Шифріна 17.15 Х/Ф .Містер Бін' 19.05 Шанс 20.00 Подробиці тижня 20.55 Х/Ф "Жовтий карлик· 23.05 Х/Ф .Опівнічні спогади« 1.00 Х/Ф 'Майкл Коллінз" 3.35 Х/Ф .солодкий Джерсі,

ни!

Х/Ф "Персики' Х/Ф "Love.com·

Фальшивка»

1.55 Італійський футбол. Се­ рія А. "Парма" - ,Рому«

ВИСЬКО»

ут-з

21.30 Х/Ф "Воскресіння23,40 Х/Ф 'Мак Мастерс' 1.10 Телечат

22.25

0.15

15.25

МІФ

7.00

онат України

Х/Ф "Амазонка у вогнІ"

125

300 Служба розшуку ДІтей 3.55 Хjф "Хамелеон-3. Тем-

8.05 "300 сек/година" 8.10, 19.05 Калам6ур 905 Коронна стр;,"" 1005. 1705 ТІс "Пляж Ряту-

1300

ТіС ,Дикий ангел"

1810 Т/с "Неш БРІДжес" 19.30 О/\ин за всІХ

2020

пригод"

9.50 Я здивую свlГ 10.20 СІнуаЦІЯ 10.25 Подружки 10.50 ІнноваЦІЯ 11.05 Хто 8 ДОМІ хаЗЯIН? 11.30 Кордон 11.50 Прописи 12.10 Спорт І ми 12.40 Характер 1305 Край 13.30 Медичний меридіан 13.50 КлаСIК-прем'єр 14.30 Легка атлетика. ЧемПІ-

ниця ваМПІРІВ"

б.40 Служба розшуку ДІтей 6.45 ,,300 сек/година"

дори часу"

б.05 Т/с "У пошуках морських

б.35 у 10СТЯХ у Гордона СаЛІЙ 7.40 Контролер 8.45 Православний СВІТ 900. 1500, 1900.2100 ВІсті

1540 МІс "МИСІІИНЦІ "" при­

1720,5.20

4.30 Х/Ф "Прибульці. Кори­

УТ-1

ма­

-

ут-з

6.00 Мюзик- бокс 6.15 Спозаранку

16.05 МІс "СаБРIН"" lб ЗО Т/с "Бафф' . перемож-

ICTV

5.50

МІС ,Том І ДЖ,,!ІРІ

аt1ГЛIЙСЬКОМУ"

СУБОТА, лютого

ляга"

ТСН ТСН. ПРОСПОРТ Концерт "Усі зірки" Х/Ф "БраfеРСТ80 вов-

23.20 Х/Ф "Пограбування по­

28

пі"

ХjФ "Жучиний СІК" Хjф "Ціна цнотливос"" Ранкова музика

900, 1900, 0.30

18.20 Час "К" 18,45 Т/с "Біг Мін-2" 20.35 Х/Ф "Солодка неправ-

Серія А. "Лаціо" - -Мілан' 23.25 Світ комп'ютерів 23.55 Кентавр 0.15 Х/Ф .Відьма з Блер,

ШИЙ»

18.15 Шлях до успіху 18.35 Споживач 19.15 Телепрес-клуб 20.00 Кіномоза!'ка 20.20 "КИlвська пектораль. 20.55 Новини з ВІТРИНИ 21.00 Доброго вечора, кия-

Рейс П'ять хвилин здоров'я З

12.00 Запитай у влади 12.30 Актуальний тиждень 12,45 Вищий пілотаж 13.00 Досягти мети 13.15 Життя без болю 13.20 Новобудова 13.35 Світ авіаці!' і туризму 13.45 Шлях до успіху 14. ОО М/с ' 1О 1 далматинець" 14.30 Єралаш 14,40 Аншлаг ' Аншлаг І 15,40 Прихована камера 16.35 Х/Ф .Мафія!, 18.20 Поле чудес 19.30 ТСН - Епіцентр 20.15 Х/Ф ,На живця' 22.35 Кімната сміху 23.15 Бокс по-справжньому, Х. Чавес - Е. Моралес 0.20 Х/Ф -Боннер-молод­

Гаряча тема Перлини класично'і му-

ЗИКИ

ВОСТІ

14.50 15.10

да"

І таємниці

ка"

20.25 Новини з ВІТРИНИ 21.00 КіномозаІка 21.15 Дозвольте запитати 21.30 Х/Ф "Загибель Помпе'-" 23.05 Хіт-базар 1.00 Один у кубі 1.30 Телечат

Репортер

кави"

5.00

ГОДНІ і завтра

курс "Снігурка-200Ф

17.35 18.00

ТІ"

Чекай на мене 1б.50 Х/Ф "в усьому винен коридорний" 18.25 Аншлаг ' Аншлаг '

19.30 19.55 20.05 21.40

гномів"

13.00 Будьте здорові І 13.35 Т /с "Спецефекти" 16.00 Хіт-базар 16,35 Всеукра!'нський кон­

Євміновим

15.45

М/с "ЗаГІН "Галактика" Т /с "Таємничий ОСТрІВ" Подолання Музика Чорний квадрат Одеський ринок. Сьо-

СТБ

7.25 Т/с .Пуаро Агати Крісті, 9.15 WWW. Europe. Life 9,40 Не час 10.00 Т/с "Наш Чарлі, 11. оо Т /с "Володар звірів12.00 Світ дико!' природи 12.30 Красива квартира 13.00 Х/Ф "Місія справедли-

ПОДРУЖНІ зради lб.20 Т/с "Пуара Агати КРІС-

древнього СВІТУ"

сеРЦІ"

годні і завтра

11.00 Економічний вісник 1130 М/Ф 'Білосніжка і сім

15.20

зана"

ХjФ "Банкнота в МІЛЬ­ йон фунтів стерлінгів" 15.35 Т/с "Максима в моєму

16.35 1735 18.35 18.50 19.30 20.00

"Плейбой-

МІс "Легенда про Тар-

14.30 Єралаш 14.40 Д/Ф "Чудеса

14.00

б50. 14.30 М/с "Пригоди дЖ!1К1 Чана" 7.30 Репортер. БІзнес 7.50 ТІс "Комісар Рекс" 9.10 ТlС "Сімейні таємниці" 10.00 Х/Ф "Стан серця" 11.50 Шоу "Вікна" 1255 Х/Ф "Вавилон-5. Пок­ лик зБРОІ" 1455 Міс "Скубl-ДУ І Скрап­

18.10 Тіс' Убивча сила" 19.15 Городок 20.00 ПодроБИЦІ 2035 П,сня-2004 22 1О Х/Ф "ДОННІ Браско .. 0.45 БІЛЬ І щастя Оберхофа 1 10 ТіС "НІЧНІ бачення .. 3.55

ка"

Підйом! б30, 830,

7.25 Уроки гаРНОI повеДІНКИ 745 Абетка-маля 8.20 Перехрестя кохання 10.15 Караоке на майдаНІ 11.05 Шанс 12.15 Т /с "СІмеЙНІ УЗИ" 13.20 Планета тварин 14.30 LG-еврика 15.45 Я усе про вас ",а ю ,lб.50 N КІлометр 17.05 Т/с ·,Жінка з ароматом

14.00

13.35 Т/с "Грозові камеНІ"

НОВИЙ КАНАЛ 625, 635, 7.15, 735, 8.50

ляд

2.10

ка»

8.00 Концертна програма 9.00 Х/Ф "Загибель Помпеї" 10.40, 19.00 Музика 10.50 Одеський ринок. Сьо­

0.50 Х/Ф "Пурпурна діва, 2.25 Х/Ф "Бабка,

АПВЕ представляє ...

хвилин з В. За-

манським"

РИЗИК»

влади

12.GO Т/С "Найпрша ВІДьма" 12.30, 2340 ТІс "ПРОВІНЦІал­

СТН

7.55, 20.55,,5

20.55 Х/Ф "Томіноккери0.15 СТОРІнками тележурналу

12.35 Крихітка 12.55 ДІЛОВИЙ посередник 13.10 Корисна розмова 13.20 Ліки майбутнього 13.35 Краса і здоров'я 13,40 За ки!'вським часом

гелів"

20.00 Голод 21.00 "ВІКна". Новини 21.15 "ВІКна". Спорт 21.30 Не час 22.00 ПОДРУЖНІ зради 23.00 СКВОІ 0.00 "Вікна" ОПІВНОЧІ 0.20 Шоу. Краще 0.50 Хjф "Love.com" 2.30 Х/Ф "Хорнблоу" 4.05 "Вікна". Кримінал 4.15 CDDV

тру Землі", с. 1 18.05 Програй мільйонІ 19.05 Х/Ф .. Максимальний

Оздоровча система валеолога Ю. Зарецького

10.45, 17.00 МІФ 1100 Молодіжна телеслужба 11.30 М/с "Пригоди БаНІ Ба-

ХjФ "МІСІЯ справедли-

18.10

земля Н.1ДII"

lб.30 Х/Ф "Подорож до цен­

Імена

10.25 Чітко І ясно 11. ОО Пенсійна реформа 11.30 Людина і закон 12.00 Приймальня столично',

7.55, 20.55 "5 хвилин з В. За­ , манським-, 8.00 Т/с "ЖІОЛІ ."ССКО" 900 Х/Ф "Мати Іоанна ВІД ан-

1630, ВІКна ,. КРИМІнал 16.50 ПРИНЦ'''І ДОМІНО 18.00 "ВІКна". Столиця

ТІ-І"

1540 Т/с "УСІ ЖІНКИ - ВІДЬМИ" 1635 Т /с "Земля коха'нщ

Світ спорту

Така мода Англійська прем'єр-лі-

10 10

СТН

ХіФ "Хuрнблоу"

1440

рю"

УТ-2 ТlС "Агентство "Місячне світло" 7.55 Прихована камера 8.55 Ранок з Кіркоровим

730, 13.30. 15.30, 16.30, 1730, 1830,2030,23.30

ЛІ(К:ЬКОМУ"

ДЖУНГЛІВ"

14.50 Х/Ф "Супербрати Ма­

7.00

ючи за ЖИВОЮ ПРИРОДОЮ»

8.50 "ВІКна". Столиця 9.00 Голод 955 ТІс "Скарби Дамаска .. 10.50 Т Іс "Бержерак" 1205 Шоу Краще 12.30 "ВІКна". Новини 1240 Т Іс Команда "А" 1340 Т,'с. ('ПIJИСТРі1СТI ПО-IТі1-

сом

1.55

КИЇВ 7.00. 19.00 Д/с "СпостеРІга­

8.00 "Вікна". БІзнес 8.25 На перший погляд "Му-

ми

Х/Ф "Кончина", с. 1

21 ОО ХjФ "Без правил" 23.25 МобілізаЦІЯ 23.35 Киівський регІОН

КИЇВ 7.00, 15.35 М/Ф 7.30, 1330, 1530, 1б.30, 1730, 18.30,2030,23.30

цар"

"Суперлото", "Кено" "Мегалот"

О 30 Ера гумору 1.00 Мюзик-бокс 1.20 Служба розшуку дітей 125 Щс .Палітра"

руючого

1830

Вечірня казка

га

lб35 BIZ-TV. Каприз 17.30 Переможний голос вl-

ламбур

земля наДІІ"

11.05

ХіФ "ЧОЛОВІЧИЙ зиrзаr" Х/Ф "Бомба" 1405 Х/Ф "Набережна тума­

10.00 12.00

23.55 СТОРІнками тележурна­

,,1 + 1..

0.30 Х/Ф "ІНТИМНІ злочини" 2.05 Х/Ф "ТОМlноккери" Ка­

9.00

845, 1800,22.55 Дивися' 9.10, 11 35 МjФ 930. 11.50 Закон є закон

1ВО"

з

20.30 20.40 20.50 21.35 21.45 22.35 23.00

диявола"

МІс "Люди В'ЧОРНОМУ« ХjФ "Супербрати Ма-

22.10 Х/Ф "Прокляте убивс-

УТ-2

7.00. 8.30 Сніданок 7.02 ТСН 7.30 Т/с "Ундіна"

Х/Ф "ЛеГІОН"

1400 1630 19.50

му"

9.30 Х/Ф ,Кончина-, с. 2 11. ОО Телецентр моди 11.40 Планета Боулінг 12.40 INSIDE 13.10 BIZ- ТV. Нон-стоп 14.00 Х/Ф .Фанфан-Тюльпан»

16.30 Прибуття потяга 17.00 М/Ф 17.30 Життя в слові 18.00 Ки!'вський регіон 18.30 Х/Ф "Кончина", с. 3 20.00 Той самий Гарін 21.00 Х/Ф "Турецькі лазні, 23.05 .35 хвилин джазу' 23.50 Спеціl 0.20 BIZ.ТV. Metal Тіте

КИЇВ 700, 1130 М/Ф 7.30 СТН 8.00 Всеукраl'нський конкурс "Снігурка -2004" 9.00 Споживач 9.20, 18.50 Музика

9.30

Х/Ф .Королівське весіл-

ля"

11.05 Маленькі історіі Арт­ обстрілу

11,50 Д/с "Таємнича Африка"

12.20 Х/Ф .Кортик', с. 3 13.30 Наложники 13.45 Х/Ф "ЯК вітер"

15.30

МІФ "Охоронці історіІ'

16.00 Подолання lб. 15 Муз. калейдоскоп lб.30 Х/Ф ·По той бік рифу"

18.00 Киів класичний 18.30 Мерія 19.00 Життя, осяяне красою 19.30 Ж. Карпенко й ансамбль "Сінгарелла"

20.00 Київські мініатюри 20.30 СТН. Тижневик 2100 СТН-спорт. Тижневик 21.30 Т /с ·Спецефекти" 23.30 Х/Ф "Воскресіння" 1. 20 Телечат

ЧОТИРИ РОКИ ІЗ &АНКОМ РЕrlОНAnьноrо РОЗВИТКУ -

Наш кореспондент ведебеСіДУЗДJfреКіо~

робляючи

Аюgмu.ло lваяівно! 4 роки назаg 24 АЮтого у Броварах віgкpu.лося перше віggіАеНRЯ АЕ «Банк peгiOHWiЬНOГO розвитку». 3gавалося, не так уже й бaramо часу мuнуло Bigmogi, але ж меш­ каяці Броварщuни вже зрозумі­ ли: сmвореНRЯ віggіАеНRЯ пішло нашого

регіону. - Так, от уже 4 роки як наш Банк надає послуги броварча­ нам. На:ч дуже приє;\пю працю­ в

цьому

краСИВО~IУ

старо­

Так, МИНУЛОГО року в Брова­ рах

відкрилося

лення

банку

на

чергове вул.

вімі­

Чкалова,

4-А. ЖитеЛЯ:'-1 ;\Ііста були запро­ поновані нові банківські послу­ ги.

Це

і

внески ... гра~ш

!ІЯ.

З

За

зитні

пенсійні,

Розроблено нові про­ кредитування

рік

на

чи

2

депо­

націлені

на

засобів від населен­

більш

Kpi~1 того,

населен­

провели

акцїі,

залучення ня

авансовий

вигідних

У!'ювах,

значно зросла кіль­

велика '[есть для нас, але й ве­

кість клієнтів за "ІИнулий рік, ЩО обслуговують в нашому

лика

відповідальність.

банку свої поточні рахунки.

lІа~ш

розділяє

давньому

~liCTi.

І

це

цю

не

тільки

Разом

з

відповідаль­

Якщо говорити про банк у ці­

ність весь колектив Банку регі­

ло~[у, то необхідно згадати про

онального розвитку,

відкриття 9-ти вімілень у Києві

ЯКО~ІУ цьо­

ГО року виповнюється

15

років.

І сьогодні АБ «БРР» стабіль­ на фінансова установа, зі своєю історією, своj'~ш традиціюш і правилюш. Наше кредо «банк для клієнта, а не клієнт для банку», тобто його інтереси на першо:чу місці.

Якимu поgiями віgзначений рік мuнyлий7

-

-

неї,

ми

лючити навіть саму

-

вати

по­

намагалися

врахувати всі нюанси, щоб вик­

Людмилою КОСАЧ.

жителям

-

найменш

рії суспільства. Саме тому, роз­

банку.··«Банкрегіонального розвитку»

користь

внесок

пропонована

соціально забезпеченій катего­

ром Броварського відділення акціонерного

на

Пенсійний

слуга,

Ріст довіри клієнтів ДО бан­

ку, зажадав від нас розширення кількості наданих послуг, поліп­ шення якості обслуговування.

і Київській області, продовжен­ ня

до

2006

року

договору

з

i;VIOBipHicTb

завдання збитку тим, хто знахо­

диться

на

заслуженому

відпо­

чинку. З 1 жовтня й У нашому банку пенсіонери на пільгових умовах

можуть

розмістити

кошти. І це дійсно вигідно. По­ перше, ~lінімальна СУ!'lа внеску не об~lежена: це може бути і і

100

50

гривень_ По-друге, висока

19 %

процентна ставка до

річ­

них по гривневих внесках. По­

знімати

(забирати)

внеску дає можливість нагрома­ дити засоби і щомісяця знімати відсотки. Крім того, Банк регіо­ нального розвитку пропонує ще

один вид внеску для ветеранів війни.

Роблячи внесок,

ветера­

сій) нашою Львівською філією.

переваги цього виду послуг.

часто

звертаються

проханням

пояснити

читачі

з

nepeвaпz

пенсійного внеску nepeg іншими Bugaмu внесків. А ще запиту­ ють: «Чи варто нести гроші в банк, аgже пенсія і так неве­ лика

... ».

посвідчення.

ветеран­

Працівники

банку посприяють в оформлен­ ні_

-

А які nepeBaпz аваясового внеску?

-

Головна перевага

-

аван­

сова виплата відсотків_ Цей вид внеску вперше був запропоно­ ваний у перемень новорічних

свят за назвою для

родини».

«1\1иколайчики

Розрахунок

був

внеску

частково

1 %

нас

плюс пенсійне і (або) ське

місяць. Таким чином, новий вид

вкладники мають можли­

вість поповнювати свій внесок і

вання пенсіонерів (виплата пен­

go

паспорт і ідентифікаційний код,

свої заощадження один раз на

третє,

ни війни одержують додатково

Аюgмu.ло lваяівно,

Мінімальний пакет докумен­ тів необхідно мати при собі

зроблений Р.а традиційне для нашого населення бажання да­ рувати подарунки. Зробивши внесок, можна відразу одержа­ ти відсотки, авансом. Цей вид

Пенсійним фондом з обслугову­

-

- які goкyмeнmu треба Hagaти в банк, щоб зробити пенсій­ ний внесок?

-

до пенсійного внеску і всі

Тобто ветераяи війни мо­

жуть покласти гроші високий BigcomOK?

-

nig

біАьш

користувався

великою

популярністю. Новорічні свята закінчилися, і з 5 лютого ми увели внесок «Авансовий», що припускає ту ж авансову випла­

ту

відсотків,

термін

внеску

З

або б місяців.

- У жummі бувають різні си­ туації. Якщо вклаgник хоче gocтроково забрати свої гроші, то чи оgержує він Bigcomкu?

-

При

достроковому

розір­

ванні договору наші вкладники

не утрачають відсотки: процен­

політики, і на особлuвому ра­ хунку у вас пенсіонери і вemе­ раяи віЙНи. Які ще послyru про­ понує банк?

-

Акумулюючи

засоби

ши­

роких верств населення й ор­ ганізацій, банк кредитує підприємства, які динамічно розвиваються, середній і малий

бізнес (мікрокредитування), приватних осіб. Броварське від­ ділення активно видає кредити

З цільових програм: на навчан­

ня, придбання нерухомості (іпо­ течні кредити), нові автомобілі; і на придбання товарів тривало­ го користування, меблів, мета­ лопластикових виробів, конс­ трукцій та ін. Завітайте до нас і вас приєм­ но здивує, наскільки оператив­

но приймається рішення по ва­ шому кредиту.

- Аюgмu.ла Іваяївно/ Насам­ кінець, траguційне запитання: ваші nлаяи на майбymнє?

-

Ми не стоїмо на місці, по­

стійно розробляємо

і впровад­

жуємо нові банківські продук­ ти: нові види внесків, кредитні програми, зарплатні проекти. Зборами акціонерів прийняте рішеНН$і про збільшення статут­ ного капіталу АБ «БРР» у 2004 році. Наші умови є досить конку­

на

рентними. Привітність, кваліфі­

лежн() r,іл с'у':'ш внеску в націо­

фактичний термін дії депозит­

кована допомога, грамотне кон­

нальній Ба~\

ті, процентна став­

ного договору.

сультування

ка ВИНІС на

, %і

Цілком

правильно.

досягає

ПО річночу внеску.

Неза­

20 %

тна

-

ставка

Ви

gеНRЯ

нараховується

заявляєте про прове-_ • 1:. СОЦZй.ЛЬно-орzєнmованоz

відрізняють банку.

якості, що фахівців нашого


It{fJ:J#lJJ!/1Ji.i!)J

1I;!N!!13(9S20) І {

~~~----------------~==========~~~

ПОДВІЙНЕ СВІТ0 В НАШОМУ МІСТІ

Відгомін події 11, -

коханих,

разом

-

якої дитини

бровар чанами

безкоштовна, а склад

відзначав і народний депутат Украї­ ни, почесний ректор Київського на­ ціонального університету культури і мистецтв, просто кумир сучасної

д. Журі відбіркового туру в Брова­

молоді Михайло ПоплавськиЙ . З самого ранку юні таланти Бро­

Університету

варщини

першим

почали

сходитися

членів журі вражає звучністю імен: Ніна Матвієнко, Іван Попович, Олександр Злотник, Ірина Білик і т. рах

до

міського культурного ц ентру «Про­ вони

демонстрували

тріч

Поплавського з

випус­

ні, а він досить часто з дореЧНИ~1 гу­

BiAOl'IO,

величезною популярн і стю серед мо­

Міжнародного

лоді

«с піваючий

ректор»

користу­

ленню

до

своїх

студентів,

а

сутні в залі, як один, встали. Дивлячись у палаючі очі молодих

годно, тільки прізвище не переплу­

-

гатотисячну телеаудиторію . для об­

ки

ОТРИ~lали

на

учні

вступу

всеукраїнському

до

право

-

вузу

та

8, 9

дівчат та хлопців, с тало ЗРОЗ~lіло, що немодн е в останні десятиріччя

вже давно став крилатим.

До речі, під ч ас зустріч і

це прекрас на на­

года здійснити перші кроки на профе сій ній сцені і побачити себе

10

щасливчи­

4

слово

безкоштовного

НИ:-ІИ

«патріОТИЗ~I»

набуло

нового ,

актуального звучання.

виявилися

Лариса lIlAПКА.

шкіл ~IiCTa.

Ресторан

; ~rзI1J·· ~~ і

«ОІІімп»

в с. Велика Димерка.

Додаток до наказу ФКМ від 26.01.2004 р .

Звертатись за тел.:

n

"'); ifJ{~;~9~ ,1~~qQ.q9~~~QQ~ .'.,

сним

УСИК Ольга Ів ан івна

9.00·18.00

[;:)@cв®w

ш®wосвш[)

...

E"OPIB·Y~) А \.

УСИК Ольга Ів а нівна

Прямий телефонний

-

зв'язок

СТОn_РИ-ВЕРСТАТНИКИ

ква тал

друзів, обговорити справи -

тел.

14 .00-15 .00

Illiровари~Ав'ОI) .

На вас чекають

під охороною .

N2 327

до «Олімпу",

Замовлення приймаються за тел. 5-61-93; 5-13-90.

Згідно

з

планом

та

рішенням

зв·язку.

сесії

ради

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННІ

з

16

лютого

розпочинається

проведення комплексу робіт з реконструкції

на

другої

черги

перетині

бульв .

Рішенням

м. Бровари, вул. Степана (старий центр) .

міської

ради

N'? 317 -16- 24 ренесення

з

Довідки за тел . :

сесії

вул.

Гагаріна

встановлення

розпочинатися

НЕЖИТnОВИЙ ФОНД

s = 400 м :' (можна частинами); ,S = 56

м О'.

Адреса:

М . Бровари, вул, Грушевського, н О В Е

ЖИТТЯ'-

міської та

9/1,

тижнів

palJOHHa pa<l.U, paUOHHa <l.ержа<l.мінісmраuія.

к/ 1997р.

реєстрацію

від

10. 12.

N 259

індекс

61285

(бульв.

Тел.7б~248, моб•

• РЕААКТОР

і

07400,

с іль сько г о го <.: по~арст8<1

соuіс)ЛЬНLJ Х

пumZlНЬ,

Редакція

nplIL! () .. .' не

І1истуоання

За

з,чіст

і

ЛUСnlів

з

·.денІіх

реклами

2.

ПРОМUСЛО80сmі

друк офсетнuU.

НОМЕР НАБРАНО

Обсяг І

! ЗВЕРСТАНО У КОМПЮТЕРНОМУ иЕНТР!

4·04-81 :

на

Сnl0рінках

Вім,руковано управл ін ня у

фактіо відnооідає

-

"pYKoBaHUU

Газета

ао тор.

zазсntU .

оідnооідальність несе рекла.чодаоець.

Н

BUXOAUmb

квітня

3 17 Д.

і

в

u

Х

1937 о

В

аркуш .

ЗАТ

"Броварська 4рукарня "

. НОВОГО ЖИТТЯ·

nозuцію аоmоріо.

код

Адміністрація . профспілковий к ом іт ет КП " Киівський завод алюмі· НІЄВИХ будівельних конструкцій" висловлюють глибоке сп і вчуття на· чальнику ВІДР,ІЛУ кадрів заводу БIЛОШИЦЬКlИ Валентині Іванівні з приводу смерТІ їі матері

4·23·26.

о г ол ошень

читача .ми

4·02·92:

Ng 2

року) .

4-21-34.

ІНД .

Броварським міськвиконкомом на ім'я КОЛЕСНИК Олени ВОЛОДИМИРІВНИ. та

Ке рівник організаЦЇI: Савченко Ол ек . с ій Володимир ович.

бульв . Незалежності,

діяльност і ,

NQ 23721 О 1300, за реєстраційним N~ 3135 від 9 вересня 1996 р . , видане

Керівні органи' праВЛІННЯ

масової роботu

заожди nоді ,lЯЄ

За точність ОUl"

2 лютоrо 2004

Заступнuк ре4актора :

Вімілu:

ЄМНИЦЬКОІ

Юридична адреса: С . 3аВОРИЧІ Бро· варського Р·Ну. КИІВСЬКОЇ обл .

.8-050-512-41-83.

Кuївська обл ., М. Броварu.

Ре4.актор : 4 -03-76.

БУХГ()Лfl1срія;

• • •

вариство «Мережник" (СВідоцтво

.

Втрачені СВідОЦТВО суб'єкта підпри·

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

від

АдРЕСА :

Н Е Б Р А Т

Свідоцтво ПР,? держав//у

с: Втрачене посв ідчення «Ве теран пра· ці" сер ія АА NQ 526518 ВІД 2112.1998 р., видане управлінням соц. захисту насе' лення м. Броварів на IМ 'я ПАРХОМЕНКА Євгенія Савелійовича. вважати нед(Й·

N!! 1

громадську організаціЮ Садівниче то·

< 6-65"15 до 8.00 та після 20.00.

відділ

тання.

80ЛОАUМUР

електрозв'язку

~lІертатися за телефоном:

у будь-gкому стані.

газета

КQлекmtJВ

Адміністрація Центру

. .....

МОбіТЙСР>.

із зазначеного пи­

ри, раіІонної .&.ержавної иміністраиїі.

\:ПІВЗА\:НQВНИКИ

або

N2 1).

~.~ <.~ . коОпеР8.ТИВі . ~(АВТО-

mтJШ~ 113·2101·2107

раіІонної

ре<l.акuії газетu. Броварські міська і

зв'язку),

Броварського району Київської області відповідно до Закону України «Про об'єднання громадЯН0>

Незалежності, 2) приймає про­ міста

телефонного

,, 740,

позиції та зауваження грома­ дян

го

СНИМ

територій" ,

варської міської ради

8·067 ·907 -10-07; 8-067-943-47-14,

0 -087 (бюро ремонту сільськс­

Заворицькою сільською радою

капітального будівництва Бро­

ТелеФони для довідок :

Броварськuх

двох

просимо

5-13-70 (диспетчер ЦЕ3

'tI

(04494) 5·35-84.

У зв'язку з і зм ін ою організаційно· правово І форми державного підприємс' тва «С п еціалізована пересувна механізо· вана колона Ng 511" (код ЄДРПОУ: 01354817) шля хом перетворення у Від' крите аКЦІОнерне товариство «СпеЦІалі­ зована п ересу вна механі зована колона NQ 511". державне підприємство «С пеці­ аЛІзована пере сувна механізована коло­ на Ng 511" припиняє свою діяльність . Претензіl креДИТОРІВ приймаються про· тягом дво х міСЯЦІВ З дня публікації цієї ін· формаці:і за адресою 07400, Київська обл . , м . Бр овар и , вул. Богун сько го , 26, тел ./факс : 8-294-4-05-42 .

телефонами :

.·.•. . · 1iW11ilОш®0® .Ш[i)®l~", §illi<$J i "Е~"!!І!И" · rA-

забудову

ська обл . , м . Бровари . вул. Чкалова , Тел ,/факс :

центральній

Закону України «Про плануван­ протягом

за

Київської обласної дирекції ВАТ "Укртелеком».

Для врахування громадських

і

звертатись

ра телефону «2" на " О ", цифри «3" - на цифру "1,,.

на

розміру 15111 0,7 грн 3аперечення приймаються за адресою: 07400, КИІ В'

пояснення­

зауваженнями

на територію

інтересів, відповідно до ст. 18

ня

цифрами

та

зі зміною третьої цифри номе­

алеї Героїв.

ОРЕНДА-ПРОДАЖ.

ми

«Літак"

міського парку «Перемога" та

6-94-1 О, 6-94-05, 6-94-06.

цією. За додатковими

нумерація телефонів, ЩО розпочинаються цифрами "76,,, після переключення Д ТС буде

09.10.03 р.

шення статутного фонду товариства до

ти також за 5-значною нумера­

-

передбачено пе­

пам'ятника

телефонному

розпочинаються цифрами «740" не змінюється.

Броварської

від

місцевому

Просимо звернути увагу на деякі зміни в нумерацїі телефО­ нів села Красилівки після пе­ реключення дТС: нумерація телефонів , ЩО

18.12 . 03р .

Незалежності та вул . Гагаріна.

за адресою:

7

року

майдану

(євроремонт, телефон)

Разіна,

2004

Броварської

від

N2 368-18-24, 3ДАIОТЬСIІ В ОРЕНДУ

фонної станції села Красилівка на нову цифрову АТС , можливі тимчасові перебої у роботі те­ лефонів по вхідному, вихідному

розвитку

ТОВ «СвітлотехАвто" у відповідності рішенням учасник і в зборів в ід 1302.2004 РОКУ ПОВ ІДОМЛЯЄ про змен ·

із

слід набирати 74-0-10. ТелефОн 76-3-1 О після пе­ реключення АТС з міста Брова­ ри чи іншого населеного пункту слід набирати 74-1-10. Просимо звернути увагу на те, ЩО місцевий телефонний зв'язок між абонентами села Красилівки при цьому буде дія­

переключення абонентів теле­

міста Бровари, затвердженим міської

Наприклад :

26-27 лютого поточного року

YBArA!

f Втрачене свідоцтво про п раво влас· ності на житло. видане фондом кому· нальн ого майна 12.11 . 1997 Р за N~ 1049 на ІМ'Я ЛЮБАРЕЦЬ Анжели МиколаlВНИ , вважати н еДІЙСНИМ.

ТелефОн 76-2-1 О після пе­ реключення АТС з міста Брова­ ри чи іншого населеного пункту

що У зв'язку З проведенням

.ііІ.~!!~;I3-(Ч~~91 )~.p-6?iP9,5-.9.P.; ~4;

127.

N!! 1

lJU@[;ЗUI!\@Will~і/

ФАР&УВАИИІ АВТОМО&ІЛІВ.

3

Їхати до нас маршрутами N2 5 та

Центр електрозв'изку

РИХТУВАІІЬИИКІВ ТА МАІІІРІВ

Наша адреса:

м. Бровари, ВУЛ . Кутузова ,

[;:>@)0®W

[;]&

Втрачене П О СВідчення учасника Ве · ЛИКОІ Вітчизняно( ВІЙНИ серіі Б N~ О 18490, видане Киівським облвійсь ' ккоматом на ім'я БОНДАРЧУК Ганни Олексіївни. вважати недійсним.

головний спе ці ал і сг фонду

ДО УВАrи А&ОНЕНТІВ ТЕЯЕФОННОЇ МЕРЕЖІ МІСТА &РОВАРИ ТА &POBAPCItKOrO РАЙОНУ!

.

АВТОСЛIOСАPlВ,

Стоянка автомобілів

ЧЕРЕВКО МаРI'1 Мик о лаlВНИ. та кни г и об · ліку вважа ти недій с ними

-

(приватизація житла)

.··· .··. і··/Під:П_ис~~1ji~'СІІ::1і.·.· · OOUJl.;)®l!!J'V@

в ресторані «ОЯ.МП».

5 ·1 0 ·63 .

ПИЛИПЕНК О Ольга ОлекСіlвна

та четвер тижня

до ваших послуг окремі затишні кі .JI!нати для зус трічі та переговорів за вечерею.

Втрачен і CBI[j(J UTBO приваТН ОI о ПІД' приємця N~ 8142 ВЩ 1009.2002 р .. вида · не Броварським МІ С ЬКВИКОНКОМОМ на ім'я

Кожний вівтор ок

9.00-17.00 Якщо вll хочете nобутll у колі

-

начальник фонду комунаm,ного май н а.

кожна перша середа

4-6 P03P_AIB.

з;:~:::ЕЕ~~ . t(~ 1

Втр аче н е П ОСВІДчен ня учасника Велико'l ВіТЧИЗНЯНОI війни сер ія В·ІІ NQ564812 від 2041997 р . , видане у п­ равлінням соц . захисту населеНIІЯ м. Броварів на ім'я СОКОЛ Ганни Н ечи по· рівни , вважати неДІЙСНИМ .

-

начальник фонду комунального майна

середа місяця

З СУЧАСНИМ ІНТЕР'ЄРОМ СВІПКОВИХ

пекцією Держтех н агляду , вважати недіЙ·

Кожна перша

НА ПРОВЕ.!ЕННЯ В ЧУ.!ОВОМУ

[jQ®@i]\]r!Jr.::J'.1

Втрачене свідоцтво про реєстрацію

екскаватора 30262 1 за NQ АК 381336, видане 2006.1996 р. Бровар с ькою інс·

ізвище, ім'я, по батькові, посада

9.00-17.00

r.::::J.G.1

"аС»:

N2 3

Кожна середа тижня

3AМOВJIEHHII БАНКЕТНОМУ ЗАА І

-" Втрач ений а те с т ат про п овну серед­ ню осв іту сер ія N~ 113698 від 17 06 92 року, виданий С Ш N~ З на ім'я БОБКО Тетяни Вікторівни , вважати недій с ним.

rраФік ПРИЙОМV rромаднн посадовими осоliами ФОНДV комvнапьноrо майна liроварської міської ради.

У МАrА3ИН ІУДІІІІІ.НИХ МАТI'WlII

ПРИЙМАЄ

.

атмосфері

гi~1!I любові до рідноі зе~lлі, всі ПрlІ­

його

вислів: « Говоріть про мен е що зав­ тайте»,

дружній

верситету культури. А коли зазвуча­ ла пісня «Україна» своєрідний

ється завдяки де:'-lОкраТИЧНО:'-IУ став­

З часу старту програм а з ібрала юні

центральному

М.

1\'1.

~IOPO~I на них відповідав. Як

таланти з усіх куточків України і ба­

-

з

ставили запитання, іноді несподіва­

благодійного фонду «Обдаровані ді­ ти України», КНУ:Кі1'.'1 та Першого національного каналу телебачення .

дарованих дітей

чолі

проф есором

книками шкіл міста та району. Учні

вати так прох одив відбірковий тур Всеукраїнського дитячого теле­ візійного конкурсу «Крок до зірок». Хто не знає, «Крок до зірок» є проекто м

прор еІ<;ТОРОМ

викладачі на

О другій годині дня відбулася зус­

своє

вміння співати, танцювати, декламу­

спільним

кращі

культури

В. Кірсановим.

метей». Саме тут на рідних «підмос­ тках»

представляли

теплій,

пройшла і пре с-конферен ція М. М. Попла в ського з представника­ м и мас-медіа міста і району та пра­ цівниками освіти і культури. Вдвічі приоlН О, що присутні~ІИ н а ній бу­ ли міський голова В. О. Антоненко та зас тупник ~liCЬKOГO голови. А П. Шестопал. Був і конструктив­ ний діалог , і плани на ~Іайбутнє, і щирий український гумор. . ЗаКЛЮЧНИ~1 акордом святкування став творчий вечір для інтелігенції міста «Моя любов». Свої найкращі пісні дарували ВДЯЧНЮ1 броварча­ нам (в елика зала «П РО~l етею» не З~lОгла вмістити всіх бажаючих), звичайно, ГvІихайло Поплав ськи й, дует «СвіТЯJЬ», кращі студенти ун і­

чити, що участь у конкурсі для будь­

свято всіх за­

з

У

каналі телебачення. Потрібно зазна­

Минулої суботи День святого Ва­ лентина, як відомо,

l11а

сеРеАа, субота.

(1peCU

обм..ержаlJ.м іні СlnраlJ ії.

р.

А У

справах

інформаuії Кuївськ()ї

:

Зам. 496 Тираж 2145 прим.

#13 2004