Page 1

Середа

18 лютого 1998 р. N!! 13 (8905) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

ЗА УЧАСТЮ депутатів обласної та районної рад, сільських, селищного голів, керівинків промислових та сілt.госппідприємств, директорів шкіл, профаклІву, начаJІІ,нІІКів управлінь, завідуючІІХ відділами, представників правоохоронних служб чинулаго четверга в райдержадміністрації відбулися збори господарсІ,кого активу району. Виступаючи з доповіддю про підсумки соціально­ економічІюго розвитку Броваршини за 1997 рік і завдання на 1998-й, голова райдержадміністрації В. М. Хоменко дав розгорнуту характеристику всіх тих процесів, що відбувалися в народногосподарському комплексі регіону, йо1·о соціальній сфері. Як підкреслив доповідач, повільні темпи податкової реформи та обмежені кредитні можливості банківСJ,кої системи так і не ДОЗВОЛІ1ЛІІ ПОДОЛаТІІ КрИЗОВі ЯВИЩа В провідних галузях народного господарства. Так, зокрема, обсяг промислового внробництва в порівнянні з попереднім роко~І скоротився торік на 50,4 відсотка. На п'ятн із семи промислових підприємств, розташованих у районі, допущено таке падіння. Лише на заводі "Будперліт" та в АТВТ "Факел" спостерігалися протилежні процеси. Тут темпи росту складають відповідІю 169 та 126 процентів. Напружена ситуація залишається і в сільськогосподарському виробництві. Але тут вдалося дещо стабілізувати заготівлю продукції. На 4,7 тисячі тонн змогли збіJІЬШИТІІ виробництво зерна. Майже на 50 відсотків зросла зш·отівля кормів, внаслідок чого на одну умовну голову їх припадає по 31 центнеру кормових одишщь. Є позитивні зрушення у внробющтві та реалізації овочів, виконано

державне

замовлення

майже__

4~

районної

,

За такого становища райдерж­ адміністрація намагалася вnлинути на nроцеси, що проходять. Аби хоч якось поліnшити стан сnрав і для за забезnечення регіонального контракту, було виділено І млн. 663 тисячі гривень, що дозволило nровести в повному обсязі комплекс весняних польових робіт. Розроблено також програму "Зерно-98", яку виконуватимуть 7 господарств. При сприянні адміністрації КСП "Семиполківське" отримало кредит.

Попри всі труднощі в районі не припини­ лося спорудження об'єктів виробнІІчого

та соціально-культурного призначення. Торік, зокрема, запущено дві лінії по

на

розливу напо.їв на заводі "Кока-Кола Аматіл Україна ЛТД", значні обсяги робіт виконано на спорудженні фабрики моро­ зива ТОВ "Фермой-Кі", завершено рекон­ струкцію консервного цеху в Шевчен­ ковому. Тривало й елорудження магазину у Великій Димерці, здано в експлуатацію житловий будинок Літківського СТ, продовжується спорудження !б-квар­ тирного будинку в Трсбухові ... Доповіда'І також детально проаналізував стан справ у сферах транспорту і зв' язку, системі торгівлі, розповів, як на Броварщині проходить реформування власності, яюІм є фінансовий стан економіки району. Говорячи про внесок окремих галузей до бюджету, В. М. Хоменко навів цікаві цифри. Торік, приміром частка сільгоспвиробників у цих надходженнях складає 13 відсотків, "промисловиків" і будівельників відповідно 2 і 3 відсотки, кооператорів-- І процент. Решта ж надходжень, тобто 81 відсоток, припадає на інші галузі. Цікава інформація, чи не nравда?

закупівлю зерна. Але... Є цілий ряд питань у агропромисловому комплексі, де ситуація залишається вкрай напруженою. Надій молока на корову становив лише близько 2000 кілограмів, що на 172 кілограма менше, ніж у 1996 році. На 12 пІсяч голів зменшІІлося поголів'я великої рогатої худоби. Фактично не функціонують радгосп-комбінат "Калитянський" і птахівнича галуЗІ.. у КСП "Богданівське". Відпрацювало свій ресурс і підлягає

~писанню

міської та

процентів

рад, районної державної адміністрації Однак, незважаючи на складний

фінансовий стан, райдержадміністрація постійно дбала про поповнення бюджету, намагалася раціонально використовувати кожну копійку. При цьому пріоритетними

галузями на Броварщині були і1 залишаються медицина, освіта, соціальний захист населення. Варто сказати, що однієї лише допомоги по безробіттю виплачено 116,3 тисячі гривень. Тоді як у попередньому році ця сума становила ЛІІше трохи більше 7 тисяч гривень. Ще один, далеко не другорядний приклад, який свідчить про пріоритетність соціальних питань у діяльності райдержадміністрації в минулому році. Якщо на початок 1997 року заборгованість із виплатою пенсій складала 3,9 мільйона гривень, або три місяці, то внаслідок систематичної роботи 1 ПJІатникамІІ податків та допомоги адміністрації цеіі термін затримки вщІJІося скоротити до одного місяця. Говорячи про завдання, які шІлежитІ, вирішувати трудовим колективам, органам місцевого самоврядування раііону в році нинішньому, В. М. Хоменко гоJЮВНІІМ із НІІХ назвав економіку. Кожне підприємство, галузевий підрозділ має і конкретні проблеми, і знає шляхи їх розв'язання. Здійснення наміченого залежатиме насампсред від постійної роботи над ним не лише адміністрації, керівників колективів, а й кожного працівника на конкретному робочому міщі. Учасники зборів активу також прийнялн до відома інформацію "Про виконання регіональної у1·оди між райJ~ерж­ адміністрацією та міжрайонною координаційною радою профспілок", з якою виступила голова цієї ради Г. В. Тн­ тарсва.

Після цього з короткими виступами з питання про співробітництво між Броварським районом і містом Бровари перед присутніми виступили першнй заступник гшюви раіідсржадміністрацїі Л. А. Вайсфельд та місt.кий головам. Броварів О. М. Іщенко. Після остаточного доопрацювання та підписання відповідної угощ1 обома сторонамн редакція 1·азепІ пJІанує ·,-і опублікувати. У роботі зборів актнву взяв участь голова райониої ради Л. В. Слободянюк.

ВолоднІ\шр НЕБРАТ.

:шьськогосподарсько1 техюю1.

Почалася при.писка

Пам'ять Віталієві ІВАШКОВСЬКОМУ випала доля воюва111и в Афгаиістаиі. Пройдуть десяпш­ ліІІІІІІЯ, 111а ue забудуться ті диі, продов­ JtсувtmІШІІJ'ІІІЬ боліти рtши вmptmІ. І .!ftииулої субопш- у деиь 9-їJ!ічтщі виводу радяиських вііІськ iJ далекого Афгаиу, віи, кавалер ордеиа Червоиої Зірки, шову поспішав 1111 зустріч із др)' ЗЯ.ШІ-1/ОбJІІІІІІІНІІІ.ШІ, 11 би под J'ЛІ Ки

по'вериупшся у свою юиість. Зиаю, довго ще після t(ього болітиJІІуть у душі вірші про А фгаиістаи. Такі, як ось !(ей.

ЖИЗНЬ НЕ ПЕСНЯ, ЧТОБЬІ СНОВА СПЕТЬ Из-за дувала пуля прилетела: Шальная иль прицельная она? Но, как струна гитарная, запела Пронизанная ею тишина. Жизнь моя не повториться дваждь1, Жизнь не песня, чтобь1 снова спеть, Так или иначе, но однаждь1 Мне придёться тоже умереть ... Сегодня меня пуля миновала, Оставила лишь дь1рочку в стекле, А дома, за Днепром, закуковала Знакома я кукушка на сос не ... Хорошая народная примета: Нам долго жить, по-чесному деля Всю ярость бурь и солнечного света,

Чем так богата и сильна земля. Не близок путь домой, но всё же верим: Мь1 все вернёмся, чтобь1 мирно жить, Порой вечерней у знакамой двери Жену абнять и снова полюбить. Роднь1е наши, миль1е подруги! Не спите вь1, дь1ханье затая, Вь1 слушаете завь1ванье вьюги И смотрите на лист календаря ...

Мь1 к вам вернёмся поздно или рано, Разгоним и тумань1, и снега, Орлами прилетим с Афганистана,

Чтоб уж не расставаться никогда.

до призовних дІльниць ПРИПИСКА громадян до призовних дільниць проводиться відповідно до

Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", вимог цього Положення і директив начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Для проведення приписки громадян у Броварському військкоматі згідно з

розпорядженням голова Бро-варської районної державної адміністрації

N2 504

від 6 листопада 1997 року та рішенням Броварської міської ради N2 337 від 20 листопада 1997 року утворена призовна дільниця. Приписка громадян до призовної дільниці проводиться з метою взяття юнаків на облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення загальноосвітнього рівня, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. До призовної дільниці щороку протягом січня-березня проводиться приписка громадян, яким у рік приписки виповнюється 17 років. У Броварському районі приписка проводиться з 21 січня до 1О березня, де повинні прописатись 1324 юнаки.

За тиждень роботи приписної комісї! приписано 212 юнаків, з яких більше відсотків направлено на додаткове обстеження в основному через юнацькі сколіози та кіфози, плоскостопість, недостатність ваги. Добре організована робота з допризовною молоддю на території Требухівської сільської ради (голова М. І. Зінченко, начальник військово­ облікового столу В. С. Шевель, Л. В. Кривенко), Княжицької (голова О. І. Касян, начальник військо-облікового столу К. П. Мазій), Жердівської сільради (голова М. І. Талах, начальник військово-облікового столу Г. М. Кононенко).

50

*

*

РАЗОМ з припискою до призовної дільниці проводиться також відбір кандидатів до більш як 20 вищих військових навчальних закладів - інститутів та університетів різних напрямків підготовки офіцерів.

До вищих навчальних військових закладів приймаються юнаки з середньою освітою з відповідним станом здоров'я для підготовки офіцерів. Кандидати, які виявили бажання вступити до військових інститутів та університетів МО України, можуть звертатися до Броварського міськвійськкомату (кімн. 201, 307), де їм буде надана консультація щодо подальшого навчання. В. ЛУТАК, військовий комісар.


Ч.'ІСІІІІ дільш••шої виборчої комісії:

СКЛАД ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ (ЗАКІНЧЕння. Поч. У

Ng 11

ЗА

11

лютого

1998 r.)

Броварська вибор•tа дільииия JVl> 31/16 Голова дільtшчtюї ВІІборчої комісії ІЛЬЄНКО Микола Валентинович- старший майстер АТ кранобу дівної фірми "Стріла". Заступник голови щльtш•нюї виборчої комісії ГАНЖА Любов Андріївна- інспектор АТ кранобу дівної фірми "Стріла". Секретар дільшt•шої в11борчої комісії ТКАЧЕНКО Віра Петрівна- вчитель середньої ШКОЛІ! Ng 8. Члени дільtш•ІІюї в11борчої комісії ГРОМ Андрій Терентійович-- пенсіонер (за поданням першого секретаря міськрайкому Компартії України). ГУСАК Олена Василівна- вчитель середньої школи

Ng8 ГАВРИЛЮК ОлеІtа Володимирівна- вихователька середньої школн Ng 8. . . . . ДІДЕНКО ВІкторІя Костянтшнвна- оргашзатор середньої ШКQJІИ N:~ 8. .. ДЕИДЕИ Іван Григорович- комендант банку ''Інко (за поданням голови міськрайонної організації Народного Руху України). ЗАЛОЗЕЦЬКА Світлана Миколаївна-- ор1 анізатор

середньої школи N\?. 8. КУ ДЛАИ Ганна Володимирівна- соціальний педагог середньої школи N2 8. МАЦІЄВСЬКА Ірнна Францівна- студентка КДУ (за поданням президента Асоціації християн-роботодавців). ХАБРЕНКО Марія Григорівна- інженер АТ кранобу дівної фірми "Стріла". ХАРИТОНОВА Галина Тимофіївна- те:шолог заводу алюмінієвих будівельних конструкцій (за поданням голови територіального осередку Всеукраїнського об'єднання "Громада"). Броварська виборча ді.rtьmщя НР 411 І 5 Голова дільнІІчної вибор•юї комісії БАГНЮК Валентина Яківна- завідуюча відділом соціальної допомоги на дому.

Застушшк голов11 діJІЬНИ'ІІЮЇ виборчої комісії ДОРОШЕНКО Ганна Віталіївна- майстер ОП "Броварипромжитлобуд". · Секретар дільшІ•ІІюї виборчої комісії ДРИГА Любов Опанасівна- інженер ОП "Броварипромжитлобуд". Член11 дільшІчtюї виборчої комісії БУРЯК АнатолііІІванович-інженер заводу порошкової металургії (за поданням голови міськрайонної організації Народного Руху Українн).

ГРИЦЕНКО Галина Михайлівна- не працює (за

поданням 1·олови територіального осередку Всеукраїнського об'еднання "Громада"). ГЛУШАК Василь Іванович- пенсіонер (за поданням першого секретаря міськраі1кому Компартії України). ДІДЕНКО Людмила Петрівна- майстер ЖЕД N~ 2 виробничого управління по ремонту та експлуатації жиТJювого фонду. ІЩУК Валерій Федоровн•І --·не працює (за поданням президента Асоціації християн-робото)І,авців). КЛИМЕНКО Тамара Олександрівна- інженер ОП "Броварипромжитлобуд". . КУШНІР Валентина Іванівна - паспортие1ка ЖЕД N2 3 виробничого управління по експлуатації та ремонту житлового фонду. ЛУЦЕНКО ВалеІІПІІШ Григорівна- економіст Броварського відділу слІшстиюІ. ЛИСЕНКО Ніна Іванівна- заступник директора територіального центру. МОКРОВА Вікторія Алефтинівиа- секретар госпрозрахункової дільниці виробничого управління по експлуатації та ремQ.нту житлового фонду. НІКОЛАИЧУК Таїсія Павлівна­ комплектувальниця ОП "Броварнпромжитлобуд". Броварська виборча дільииця НР 51114 Голова дільшІчІюї виборчої комісії: СВИСТ АК Василь Дмитрович- інженер ЗАТ "Броварський завод пластмас". Застушшк голоВІІ дільшt•ІІюї в11борчої комісії: ЧИ КОЛОВЕЦЬ Тетяна Павлівна- секретар-референт ЗАТ "Броварський завод пластмас". Секретар дільшІ•июї в11борчої комісії: МАРЧЕНКО Араксія Вагінаківва- диспетчер ЗАТ "Броварський завод пластмас". Чле11н дільшІ•нюї вибор•юї t~омісії: БУРЛАКА Іван Терентійович- інженер ЗАТ "Броварський завод пластмас". БО ХОРОВА Олена Миколаївна- комірннк ЗАТ "Броварський завод пластмас". ГНАТЮК Олег Миколайович- майсгер ЗАТ "Броварський завод пластмас". ГУБАНОВА Тетяна Миколаївна·- маі1стер ЗАТ "Броварський завод пластмас". ДОВБЕШ КО Віктор Данилович -- начальник віддіпу орендІюго підприємства "Броварипромжитлобуд" (за поданням першого секретар_я міськрайкому Компартії України"). КАЛАИДА Володимир Миколайович -- ШІЧаJІІ>ІІІІК зміни ЗАТ "Броварс~>кий завод пластмас". КОСТЯНТИНОВА Ганна Петрівна- бухгалтер ЗАТ "Броварський завод пластмас".

РУБЕЛЬ Володимир Іванович- майстер ЗАТ "Броварський завод пластмас" (за поданням голови міськрайонної організації Народного Руху України). РЯБЧУН Ніна Миколаївна- табельник ЗАТ "Броварський завод пластмас".

САВЧЕНКО Тетяна Олексіївна- не працює (за поданням президента Асоціації хрисшян-роботодавців). ТИМОШИК Іван Володимирович- студент (за поданням голови територіального осередку Всеукраїнського об'єднання "Громада"). Броварська виборча дільниця Н.!? 6/J І 3 Голова дільшІ•ІІюї в11борчої комісії: ДОЦЕНКО Михайло Федосійович- заступник директора дитячо-юшщької спортивної школи. Заступн11к голови дільшІ•ІІюї внбор•юї комісії:

МАНЬКО Віталій Іванович- директор дитя•ю­ юнацької спортивної школи.

Секретар дільннчtюї внборчої комісії: ЧАИКА Віра Василівна- директор ТОВ "Формула".

БАЙДЕЦЬКИ Й МикоJІа Анатолійович

·- пенсіонер.

ГУСАК МикоJІа Петрович рсмmпІнІк JlІПя•ююиацької спортивної шкоJІІІ. ЄРМОЛЕНКО Ольга Миколаївна --заступник директора дитячо-юнацької спортивної школи. ДРОК Тетяна Павлівна- охоронець стадіону "Спартак". КУКОЗ Костяншн Олександрович -директор центру соціального захисту молоді~Броварського району..(за пощншям першого секретаря м1ськранкому Компарти УкраІНІ!).

КОСТЕНКО Олександра Григорівна-- медсестра спортивного комплексу "Купава". ЛЕБІДЬ Тамара Василівна--- медсестра спортивного комплексу "Купава". ПИВОВАРЧИН Олег ІвановІІ'І· робіІІlІІК кра~юбудівної фірми "Стріла" (за поданням 1оловІ І міськрайонної орп1нізації Нароюю1·о Руху УкраІНІ І). . ... ПІНЧУК Олс1· ВолодІІМІІрович- :tІІректор фІіІІІ "Автосою1" (за поданням 1·шювІІ тсриторіаJІЬного оссренку ВсеукраїнсІ,кого об'еднання "Громца'').

·

. СОРОКА ЛарІІса Миколаївна-- швачка АТ "Софія"

(1а поданням президента АсоlІіанії христнян-роботощІВІ\ІВ). СЛ І ВІ НСЬКА Лю;tМІІJШ БронюшвІВІІа -- тренср­ методист щпячо-юнацької спортивної шкоJІІІ. СОРОК! Н Сер1·ііі АщtріІіович - тренер JlИтячо­ юнащ,кої спортивної школ11. Броварська виборча дільтщя Н.!? 71112 Голова дільшІ'ІІЮЇ внбор•юї І..:омісії: ДМУХ Віктор МнколаіІови•І -заступник директора заводу аJІюміІІієвІІх будівельних конструщіП. Заступиш; ГО!JОВІІ ІtільІІІІ'ІІІОЇ внбор•юї 1юмісії: ДВОРСЬКИ И ВоJю;щшІр ПавJЮВІІЧ-- застуПІшк начальника цеху заводу анюмініl'ВІІ\ буніве;шшх конструкІtій. Ссн:рстар дільщІчІІої ІІІІбор•юї 1\Омісії: КРИВЕНЬКИИ Микола Остапович -- ІІачальник господарсько1·о ві;щілу ТОВ "Броварськні1до~юбудівний комбінат "Меркуріі1". Члсп11 дільшr•шої ІІІІбор•юї комісії:

БИЦЮ РА Грнгорііі Павлович- заступник

·~

начальника цеху заводу алюмІнІєвих бущвеньних конструкцш. ВОРОНА Сергій ГригоровІІ'І ~.студент (за поданням голови територіаньного осередку Всеукраїнського об'еднання "Громада"). ГУ ЛЬ КО Любов Григорівна- муляр ТОВ "Броварський домобудівшІ!Ї комбінат ''Меркур~т·. КИ Р'Я Н ГрнгорІІІ Якович·-· старшІІІІ Інспектор ТОВ "БроварсІ,кий домобудівнІІІі комбінат "Меркурій". · КОЛЕСНИК Ганна СерІ іївна · кур 'ср заво;tу алюмінієвих будівст,нш кощтрукціІЇ. МАЛИ НОВС:ЬКИ И В'ячсснав Вікторович- керівннк СПМК-501.) (за по;tанням псрню1·о секретаря місІ,краі'!кому Компартії. України).

ПАН КРА ТО ВА Тетяна Миколаївна··- майстер ТОВ "Броварс~>кІІЇІ номобудівІІІІІЇ ко~1бінат "Меркурій". СУН КО Мнхаі1ло МиколаПовІ І'! -· застушшк 1оловного енсрІ·етиюІ завону алюмінієвих будівсm,нІІХ конструкціІї.

·

ТАРАН Валшлша Мнконаївна

... начаJІЬНІІК

бюро

заводу атомінісвих будівс;н,нІІХ конструкцііі. . ТРОФИМОВИЧ Дмитро Костянтинов11ч -робІтник АТ кранобу дівної фірми '·Стріна" (за под<ІІІНЯ~1 1ОJЮВІІ Нарощюr·о Руху України). . ШВИДКА Галнна Онсксан:tрІВІШ ·- не працює (за поданням прсз1щснта Асоціанії хрислrян-роботодавців). Броварська виборча дільтщя N!! 8/1 ТІ Голова нільІш•шої вибор•юї І\омісії: ОНИЩЕНКО Микола ІваІІОВІІ'І- водііі раЇІонного вілділу освіТІ І. ЗасІJІІІІІІІ~ 1о:ювн дільІІІІ'ІІЮЇ ІІІІбор•юї 1\Омісії: НИ ЧИК Ольп1 Григорівна .._ маіістер внробш!'юго навчання професіІіно-тсхнічного У'ІІ!!ІІІІЩІ N2 4. Сс1;рстар дільшІЧІЮЇ виборчої комісії: . . Я КУША Гатша Іванівна - завщуюча біблютекою професіііно-техні'Іного учІІлшщІ N2 4. Члсн11 дільшІ'ІІЮЇ ІІІІборчої комісії: БО КАЛОВА Налія Степанівна- майстер профссіЙНО-Тj:ХІІіЧНОГО УЧІІJІІІЩа N~ 4 (1а ІІОЩlІ!НЯМ ГОЛОВИ територrальІюІ·о осередку Вссукрашського об сщrання "Громада'').

ВОЛОШИН Анатонііі ВасшІьовІІ'І

cmocap

АТ

фірми "Укра~пскс". ДУ ДАР Катерина Василівна -- коменщІнт гуртожнтку професіїіно-технічного учІІІІІІІЩІ N~ 4. .. КРАСЮК Тетяна Гр1н·орівна - вчитель середньо! школи N2 І О (за по)щння~• І'ОJЮВІІ міо, крайонної ор1·анізації Нарощю1·о Руху України). .

КЛОЧКО Світлана Іванівна

ху;tожшІк АТ фІрми

_

"Украмтекс".

МАЛИНОВСЬКИИ Ро~1а11 Вячеславович~ еJІсктрозварювальннк СП МК-501.) (3а подаІІІІЯ~І псрІІЮІ о секретаря міСІ,краіікому Компартії України). МАЗУР Емі:Іія Іванівна старІШІЇІ контрО.1 І~р АТ

фірми "Украмтскс''. ... МАРЕНЕЦЬ 0%І·а Анато:швна ІІІвачка АТ "Софія" (За ПОJЩІІІІЯ~І ПpC311JlCIII а ЛсоціаціЇ Хр!ІС ІІІЯІІ-

робото;щщів).

.

.. .

ПАНЧЕН КО ВшІснТІІІІа МІІХаІІсІІВІІа

..

манетер

f(РОБ'ЯЗКО Людмила МІШlііJІіВІІ<І 'ЗУБ КО Важнлша О:ІсксіІвна алюмінієвих бупівеньнш конструкціГІ. КОРЕНЯ К Васшн, Васшн,овІІЧ алюмінієвих бУ;tівсльшІх конструкцііі.

ВЧІПСJІ~ сш н~ 9. комірІвІк "Заводу інженер заводу

КЛУ(МЕНТОВСЬКА Любов Павпівна

- вчнтспь СШ N2 9.

МОЗЕРОВ Віктор Миколаі1овнч керівник бази відпочнику ЗАО "БроварськІІІЇ ДОК" (за по;tаІІІІЯМ псршо1·о секретаря міськраі1кому Ком.партії У краЇІІІ І). МИНЬКОВСЬКИИ Руснан Юріііовнч ·-не працює (за подаІнІям І'ОJІОВІІ тсрнторіаJн,ноІ·о оссрс;tку Всеукр<йнсІ,кого об'єдншшя "Громада"). СЕМЕНІК Світлана Миколаївна -друкарка завону алюмінієвих бу;tівслшІІх конструкцііі.

ЧЕІ>'НЯ Мнко;~а ІваІювІІч

"КИЇВіІІВССІбУ;( (3а ІІОJtаІІШШ

Наро;tІЮІО Р.уху Укр<йІІІІ).

I'OJIOIJII

сJІскІрик ЗАТ

~ІіСІ,краііОІІІІОJ ОрІ<ІІІі3аІ{іЇ

Броварська виборча дільтщя _м, 101109 Голова ді.,шш•нюї внбор•Іої 1\ІШісії: МИРОНЕНКО Андрііі ІваІІОВІІ'І в. о. ІІа'ІШІЬІІІІка відліпуВАТ "БроварСІ,КІІі'І заво;t б}лівсJІІ,JІІІХ коІІСІрущііі"

ЗастушІІІІ\ І'ОJІОІІІ,_НіJІЬІІІІЧІІОЇ виборчої комісії: . НАКАЛІОЖНИИ AнJtpiii ГрнгоровІРІ и1женср ВА1 '·БроварсІ,кніі заво;t бу;tшсm,нІІХ конструкнііі". Сс"рс1ар Jtі:н,шІ•шої виборчої 1..:омісії: ХАУХА СвіІ.'ІаНа Важнтнівна бухпштсропсратор ВАТ "БроварСІ,кнП завод буJtівсJШІІІХ конструкнііі". Члшн :tіСІьІш•шої внбор•юї J'омісії: ГУ ЛЮКІНА Ната:~ія МюаІ'іJІівна ВІІхова І сш, ка ВАТ "БроварсІ,кн.іі ·заво;t бу;tівс;н,НІІХ консІрукціІї' .. ГАНЗІИ О1сна Іванівна - ШІІІІІІНісткранузаво;tу ПОрОШКОВОІ МСІ aнyp1·j'j (3а ПОЩІІІНЯ~І І О.' ІОВІ! терІ.ПОріаJІІ,ІІОІ О осередку Всеукр<йІІсІ,КОІ о об'с:tІШІНІЯ "Гроча;щ·) КОЗАК Любов Іванівна не прщюс (за поданням прсзижнта Асоціації хрнспІяІІ-робото;щвців). _ ЛЕБЕДИН ЕЦЬ Ніна ВаСІІлівна внховатеm,ка ВАГ "БроварськиП завод будівеJІЬІШХ конструкніії'. . МАШКЕБИЧ Павло Пстров11ч -- пенсюнср (за

поданням першого секретаря міськраіікочу КомпартЇІ України). НАДРА Лідія Іванівна-- вІноваІель ВАТ "БроварСЬКІ! Й ЗаВОіt.бу ді ВСЛЬІІІІХ КО І ІСІ рукціЇІ". . НАЛИВдИКО Вікторія ПетрівІІа по~ІІЧІІІІК виховатслькІІ ВАТ "Броварськніі завон бу;tівсJІІ,ІІІІХ конструщій" . . . НОГА Віктор Якн\ЮВІІЧ · ІШ'Іа!ІЬнІІк ВІІІJlІJІУ працІ заводу анюмінісвІІХ бvдівсm,шІх КОІІсІрукцііі (за поданням

І'ОJІОВJІ місІ,краііонноІ орІ·аніза\tїІ НарО;lІІОІ о Руху України).

.

ПЛЮЩ ЛіJІія Станіс:Іавівна інженер 110 ПІJlІОТОВІІІ калрів ВАТ "БроварськнП заво;tу бу;tівс%ню конструкцііі" . ПУЗИРНА Ва·ІеІІТІІІІа ВашJІіВн<І нача;Ішнк ВІіІ;lІЛ)' ВАТ" БроварськІІіі завод бу;tівст,нш консІрукціП". СИДОРКО Валенл1на Пав!Іівна маіістср ВАТ "БроварсІ,кніі за вон бу;tівслшІІХ конструк;,іІї''. Броварська виборча дільтщя НР .//1108 Гшю11а :tі!ІІ>ІІІІ'ІІІОЇ внбор•юї "О\Іісії: ЮРЧЕНКО МІІКОJІа СвнрІЩОВІІЧ помічник ;tнрсктора АТ ·'Укрінбанк··.

Застvншн..: 1 олов11 ді!Іьшr•июї ІІІІбор•юї J'омісії:

КУРОЧКА Тетяна МІІКО'Ш.ІВІІа

· начаньник ві;щі;Іу flTM

обJІіКу Та КОНІрО!ІІО абОІІСІІТСІ,КІІХ р03рахункіВ "БроварІІІ спложрсжа ..

Сс~ерстар :tіJшш•шої виборчої ко~Іісії: ВЕЛІЄВА Ло:Ііт<І Юріів11а Jtирсктор об'с;tІшння пі;UІіТКОВІІ.\ КJІУОіВ.

Ч.1юін ;tі!ІШІІЧІЮЇ внбор•юї 1..:омісії:

ГОЛУБНИЧА Любов ВасІІ!Іівна маіістер ремонrІю-бу;tівсJІшої ;tільнІщі ПТМ "Броварнтспломсрсжа", ГРИШИНА Вікторія МшаііJrівна в'язаJІІ,ІІІІ!lЯ А Г ·'Укра~пскс" (за подання~! прсзн;tснта АсоціаІtії хрІІСПІЯН­ роботощшців). КУЦ Вячеслав ВоJІОJlІІмнровІІЧ сту!tСІП (за подання~' 1олоВІ І тсрторішІ~>ІЮІ·о оссрс;tку ВссукраїнськоІ'О об'сл.иання "Громада"). КОМАР Онсксандр ГрІІгорович :tнрсктор центру СОЦіаJІЬІІОІ'О ЗаХИСТУ ~IOЛOJli.

ЛІН НИ І{ Борне Вікторович

спщіаJІіст центру

захнстv ~IO!IOJlІ

-

ЛИСЕНКО Мнкона Гр111 оровнч

пенсіонер (Ja

ПОJ.аІІІІЯ~І 1·оловн ~ІісІ,краПонної орІ·аІІі'J<щії Наро;ІІІОІ о Руху УкраІНІ!).

.

НАЛІ МОВ Віктор Яковнч псІІсІонср (за Ію;tаІІНЯ\І псршо1·о секретаря місІ,краіікому КошІартіІ У краЇІІІ І). НЕСТЕРЕНКО Ніш Мнхаі'ІJІівна- педаІог­ організатор ПіJІ.JІіТКОВОІ'О К!І)О)' "Дружба ... ПАРАСЕНКО АнтоніІІа Васннівна · псюноІ­ організатор піJl'ІіІковоІ·о кJІубу "Дружба". ШЕВЦОВА Оксана МІІКОЮlІВІІа ксрівннк ІурІка l(СІІТр\' соціа.ІШОІ'О З<l.\ІІСТ) M0 110)ll.

, САФРОНОВА Ніна МюаііJІІвна інспектор ГІТМ .. Брова рІІтспJю~Ісрсжа ... Броварська виборча дільтщя _;уу 12/ І 07 Го;юна аі:н,шІ'ІІІОЇ nнбор•юї 1\ІШісії: ГАВРИЛЕНКО Натш1я БорисівІІа вчнтСJІІ, СШ N~

10.

]астпІІІІІІ..: 1о;ювн Jtі.ІІЬІІІІ'ІІІОЇ внііорчої 1..:омісії:

ЗВЄРКОВ Онсксііі ВітаJІіііовІІч

вчнІеJІІ, СШ N2 10.

виробшІчоІ·о ІІавчанІІя профссіііІІО-ІСХІІічноІ·о учІІJІІІШа N2 4. САВЧЕНКО Єфросннія ПорфІІрівна · на•tаJІШІІК ві11ділу капрів АТ фірм11 "Украмтскс". . ... СИДОРЧУКАнла ЄВІ'СІІІВІІа - ІІІЖСІІер 11 кате1·орн АТ фірми "Украмтекс". . ШЕВЧЕНКО Людми:Jа Іванівна-- інженер АТ фІрми "Украмтекс". Броварська виборча дільтщя Н.!? 9/J 10 Голова дільІІІІ'ІІІОЇ внбор•юї комісії: КАРАПИШ Микола ФедоровІІ'І- заступник . начальника цеху заводу алюмінієвих будівельних конструкщй.

Сс~>рстар ІtіJІІ,ІІІІ'ІІІОЇ внбор•rої ~>омісії:НЕТРЕБА Лариса Онсксіївш1 вчІІТСJІЬ СШ N2 І О. Ч,ІСІІІІ ;tіJШІІІ'ІІІОЇ Ішборчої 1..:омісії: АРТЕМЧУК Андрііі ВонодІІМІІрОВІІЧ - В'ІІІте.ньСШ N2IO. ЖУРАВЕЛЬ ОJІена Іванівна· ВЧІІТсль СШ N2 10. КРИЖАНІВСЬКА Те1яна Миколаївна- вчІп'Gn, СШN2І0. КОЖЕМ'ЯКА Ніна Миколаївна ТІІ\І'Іасово не працює (за поданням 1·о;ювн місІ,крайонноі· орІ.аІІізації Народного Руху Ук_раїнн). .

ЧЕРНОВСЬКИИ АІ><lТОJІііі Андрійович-- у•нпсль середш,ої ІІІКОШІ N2 9. Секретар ді!ІЬІІІІ'ІІЮЇ ІІІІборчої 1\омісії: ВОЛКОВА Ніна Кор11іївна _.. бухгалтер завону алюмінісвІІХ будівс.%ннх коиструщії1. Члшн дільшІ•шої виборчої комісії: БАРХАЛЕНКО Оль1':1 Вікторівна- оператор ЕОМ заводу алюмінієвнх будівелших конструкній. ВЕРБА Світлана Петрівна- не працює (за поданням президента Асоціації хрисшян-роботодавців).

"Грома;tа"). .. ЛИТОВЧЕНКО ВшJСІmІІІа АнаюJшвна

Застуішш~ голощ• ділшІІ•шої внбор•юї 1\омісії:

ГЕРАСИМОВА 0Jма Петрівна ···оператор ЕОМ заводу алюмінісвнх бу;tівельних конструкцій.

ЛІСОВИИ ВалеріїІ МнкоnаІЇОВІІЧ ···Інженер заво11у алюмінієвих бу;tівсJІЬНІІХ конструкцііі (за ІІО;щнням 1оJІовн тернторіальІюІ·о оссренку ВсеукраїнсІ,коІ·о об'сJtІІання

,

вчитDu, С ШN~ 10 МАСОВЕЦЬ ВшІеІІЛІІІа КосІяІпннівна швачка АТ "Софія" (1а по,tаІІІІЯ\І прсзІШСІІЛІ Асоціації хрнстнян-

робо 1о,'щвців).

НЕТРЕБА О:Ісксшщр Грш орович ОЧКУР Ан.tріІі Іванович

-

вчІІТСJІІ, СШ

NY 10.

пенсіонер (за подаІІІІЯМ

першого секретаря місt,крайко~ІУ Компартії У краЇІІІ І). ПЕТРЕНКО Людмила Внпоршш - вчнтсJІІ, СШ N2 РОГ03А ІрІІНа Фс;tорівна В'ІІПСJІІ, СШ N2 І О. ТАТАІ'ИНЛ Лсііна ЛсоІІідівна В'ІІІІеm, СШ N2

10. 10.


Броварська вибор'Іа діт,ниця К!! ІЗІ І 06 Голова дільничної внборчої комісії: ІЩЕНКО Ожксандр СергіііоВІІ'І керівн11к ДПЮ СШ N~7. Застуннш; голоВІ! дільшІ'ІІЮЇ внборчої комісії: ДЕРЕЗЕНКО Ніна ГрнгорівІІа- орпшізатор СШ N2 7. Секретар дільшІ'ІІІОЇ внбор•юї 1шмісії: СЕМИРУННИК Світлана Володшшрівна -ПСІІхолоІ· СШ N2 7. Членн дільшІчІюЇ виборчої 1-:омісії: ЖЕЛІ БА Людшша Миколаївна --бібліотекар СШ N2 7. ЛЯПУНОнена Мнкопаївна --- вчнтеm,ка СШ N2 7. МАРКОВА Ніна Іванівна -швачка АТ "Софія" (за nоданням презн;(енІа АсоІІіації хрІІСТІІян-роботодавнів). ПИ ВО ВА РОВА Світтша МнхаіЇпівна- ор1 анізатор СШ N2 7. ПАЩЕНКО Леонід ОлексііЇовнч -- пенсіонер СШ N2 7 (за ПОІ!<ІІІІІЯМ першо1·о секретаря міськраіікому Компартії Українн). .. С АМІИЛЕНКО Сер1·ііі Івановнч --вчитель СШ N2 7. САФЯ НІ КОВА Гаmнш МнхаіЇJІівна -- ксрівннк 1·уртка СШ N2 7. СОЛДАТЕН КО Ванентнна Мнколаївна ---організатор СШ N27.

ХОЛЯ ВКО Любов Іванівна - лаборант СШ N2 7.

ЧУПРИНА МІІКОJШ Іванов11ч еJІСктромсханік ЗАТ "БроварСЬКІН~І ЗаВОJ! ПJШСТ~Іас" (за ПОДаННЯМ ГОЛОВІ/ ~;ісІ,краііонноі орпtні3ації J1аро;нюІ·о Руху Україн в). ШУМОВСЬКИ И Андрі1ї ЮрііЇовнч - еJІектромеханік фірм11 "Абріз" (за пщщшІям 1ОJЮВІІ тсрнторіаJtьгюt·о осередку ВссукраїнсІ,коІ·о об'с;(нання "Громана".

Броварська вибор'Іа дільтщя КР 14/ І 05 Голова дільшІчної внбор•юї І'омісії: РОМАНЮК СерІііЇ ВасшІьовнч- І'ОJюва профспінк11 коJІСКТІІВІЮГО пі;rпр11смства .. Броварська раі'Ісіm,І·осптехніка ... 'JaClJIIIIIII\: ГОЛОВІ! JtіЛЬІІІІ'ІІІОЇ ВІІбОрЧОЇ 1\ОМЇСіЇ: ПУШКІН ОнексііЇ ВаеІІJІЬОВІІЧ- інженер конеклшно1 о пінпрнсмства "Броварська раіЇсільгосптехніка ··. Секрси1р дільІІІІ'ІІЮЇ внбор•юї комісії: БІЛОУС Леся ВоJЮJ!ІІМІІрівна- юрисконсульт КП "Броварське АТП-132б2". ЧлеІІІІ дільІІІІЧІЮЇ внборчої комісії: БІЛОКОН Ь Во!ЮДІІМІІр Ожксіііовнч --начальник віллінуВАТ "Броварське АТП-13209". БЛІ НДЕР ОJІеІ· ВаJІСріановнч -- І'ОJювнніЇ механік КПСМУ-35 (за по;щнням t·оловн тсрнторішІІ>ІІого осередку ВсеукраїнсІ,К<JІ'О об'щнання "Громада''). ГОЛОДОК Ащrріі'І Вікторовнч - автостосар КП "Броварське АТІ1:132б2". МИХАИЛОВ Віктор Васнm.овнч --технік КП .. БроварСІ,ке АТП-132б2". ОЛЬШАНСЬКА ВаленІІІІШ ВасшІівна- інженер

КОРОТКА Наталія Григорівна--- старша медсестра прні1мального відділення центральної районної лікарні. ПАВЛЕН КО Ніна Сергіївна --медсестра центральної раіЇонної лікарні. РУ ДЕН КО Любов Миколаївна- головна медсестра дитячої лікарні. ТАРАСЕНКО Василь МихаЙJІОВИ'І- пенсіонер (за поданІ ІЯМ першого секретаря міськраіЇкому Компартії України). Броварська виборча дільтщя КР 171/02 Голова дільшІ•нюї внбор•юї комісії: ДРОЖАЄВ Петро Павлович -- 1·оловний інженер внробничого управління водоканаліз;щііЇноІ·о 1·осподарства.

Застушш~-: .-олоВІІ дільшІ'ІІЮЇ внборчої 1\О.~Іісії: ФУРСА Віктор ТарасовІІ'І -інженер АТ

.

ХрІІСЛ ІЯІІ-робо I'O)(<lBI!iB ). ПОНОМАРЕНКО Іван Пстровнч -началшнк відділу ВАТ ·'БроварСІ,кс АТП-13209". СЕМЕНОВ Мнко;ш Юхн\ЮВІІЧ -інженер КП "Броварське АТП:.! 3262". СМОЛІИ Ожксан;tр Олексан;tровнч- ;rнректор МП "Астра" (За ПОJЩННЯМ І'ОЛОВІІ місt,Кр<1ІЇОІІІІОЇ ОрПІНіз;щіЇ Нарощю1 о Руху Українн). СТАЩУК Іван Ссменовнч пенсіонер (за поданням перІІюІ·о секретаря \ІісLкраіікому Компартії Українн). СОРОКА Онександр Іпліч -- інженер ВАТ "БроварсLкс АТП-13209". ЧУПРИНА ВаJІенпнш Петрівна-- інженер ВАТ "БроварсІ,кс АТП -1320LJ". Броварська вибор'tа дільтщя КР 15/104 Голова дільшІ•нюї виборчої ~-:омісії: ГОМЕНЮК Галнна Бовівна --началшнк відділу ЖІІІ!ІОВІІ.\ С\'бСІІ)!іі'!.

'J;lCТ)'IIIIIII-: ПJЛОВІІ ді!ІЬІІІІ'ІІЮЇ ВІІбор•юЇ 1\ОМЇСіЇ:

НІ КІФОРОВ Олександр Івановнч -- інженер uроварСЬКОЇ фінїі ПО СКСПЛ)'<ІТ<ЩЇі ПІЗОВОІ'О І'ОСПО!Щ}>СТВа. Сс1-:рстар нільшІчІюЇ ннбор•юї І\омісії: ЧЕРНИШОВА Любов Грн1·орівна- інженер ВІІрОбІІІІ'ЮІ'О управліННЯ КО~ІУІІШІЬІ!ОІ О ГОСПО!!<lрСТВа. Члшн нільшІ•нюї ннборчої 1\омісії: ВОРОНА НатаJІія Гр1н·орівна вчнІсJІІ,ка СШ N2 6 (за ПОJЩІІНЯМ 1ОJЮВІІ Ісрнторіат,ноІ·о осередку Всеукраїнсt,коІ·о об'СІlІІання "Громада"). ГАРАЩУК СерІ'іІЇ Пстров11ч ~--інженер в11робничого управління кq,мунальІюІ·о госпощtрс 1ва. ДЕИНЕКО Віктор ІваІЮВІІ'І-- інженер Броварської філії ПО екСП'Іуалщїі ПlЗОВОІ'О І'ОСПОдарства. ІВАНЕНКО Світана Васнлівна-- інженер внробннчого управління ко~ІуншІLІюго І'ОСПОJІ<Ірства. КАСІ Ч Ганн на Васнлівна -- пенсіонерка (за под;tІІІІЯМ 1·оловн місt,краі'юнної організації Нарощю1·о Руху Україн11). ОП РЧУК Гаmн1а Павлівна -·· пшхшю1· СШ N2 І (за по;щнням през1щента Асоціації хрІІСТІІЯІІ-робото;щвців). РОМАНЮК Те1яна Едуар;rівна - робіПІнк внробннчоІ'О управJІіння комуншІLІІОІ'О госгю;щрства.

Секретар дільшІ•нюї виборчої І\омісїі: КОРОВКІНА Людмнла Сергіївна- начальник ві;щіщ кадрів СПМК-509 АТ ·'Броварисільбуд". Членн дільшІ•нюї nнбор•юї комісії: ГАВРИЛЕНКО Лідія Іванівна-- інженер АТ "Броварнсіньбуд". ГОЛОВКОВА Маршш Леоні)!івна -- привапшіЇ підприсмщь (за поданням президента Асоціанії христнян­ роботодавців). .. ДИ КИ И Віталій Опанасовнч - інженер-сжктрик заво11у nорошкової мета.1ургії (за по)lанням голови міськршїонної організації НародІюІ·о Руху Украінн). ДОВГОДЬКО Галина Петрівна- інженер АТ "Броварисільбуд". КОРСУН Євгенія ВасшІівна - вщоватслька АТ "Броварисіньбуд". СОКОЛОВСЬКА ВшІеІІІІІІІа Миколаївна інженер АТ "Броварнсільбуд''. ТРОХИМЕНКО Тамара Омелянівна інженер ВАТ "БроварськніЇ завод комуна.1ь1юго устаткування". УЛЯНИЧТомас Васильовнч -- пеІІсіонер (за поданням першого секретаря міськрайкому Комnартії Україн11). ШИЛО Любов Миколаївна- ШІ'ІаЛьІшк відділу кадрів УПТК АТ "Броварнсільбуд". Я Х НО Любов Олексшщрівна - інженер АТ "Бровар11сільбуд". ЯХОНТОВА Катерина Олександрівна- інженер АТ "Броварисільбуд", Броварська виборча дільтщя Ко 181/ О І Голова дільІш•uюї внборчої 1\омісії: ОРЛОВ Станіслав Олександрович- І·оловшІІЇ інженер виробнвчого управніння комунального 1·осподарства. ЗастушІ ІІІ\ 1·оловн дільІІІІ'ІІЮЇ виборчої І\ОМісії:

ВАЩЕНКО ВоJЮІUІМІІр Андрійович-- В'ІИтель СШ N2 І. СсІ\репІр дільшІ•нюї виборчої І\омісії: СО БОЛЬ Володимир ОлексііЇович --вчитель СШ N2 І . Членн дільшІ•шої внбор•юї 1\омісії: АН'f!ІПІР Ірина Іванівна-- В'ІІПСJІЬ СШ N2 І. Д3ЮБАН Наталія Прокопівна-- вчнтель СШ N2 І. ДЯЧЕНКО Віталі ІЇ Вікторовн'І -- вчитель СШ N2 І. ДРЕМЛЮЖЕНКО Наталія Миконаївна- секретар

СЕРГІЄНКО Іван Яковнч КОМуІІШІЬІІОЇ І'іІ'іСІІІІ СаІІеПіJ!СТаІщЇі.

- заві.'ІУЮЧІІЇІ

ві;щілснням

СТАЩУК Оле1· Івановнч с:ІІосар заво;1у аЛІОМіНіЄВІІХ бу;!іВСЛLІІІІ.\ КОІІСІрукцііЇ ('ш ПОдаІІІІЯМ nерШОГО секретаря місІ,краіікому Компартії Українн). БроварсІ,ка вибор'tа дільтщя М> 161 І 03 Голова дільІІІІЧІЮЇ внбор•юї 1.;омісії: СТУПАК Во;ющшнр Грнгоровнч -- ГОJЮВНІІІЇ спеціаліст по охороні прщі цс11тршшюї районної лікарні. Застушшк І'ОJювн дільІш•нюї виборчої І.;О~ІЇСІЇ: ПОНОМАРЕНКО Валенлша Васннівшt --головна медсестра центральної раНонної лікарні.

Секретар дільшІ'ІІЮЇ внбор•юї 1-:омісії: ХОМЕНКО Валентнна Аврамівна - мелрегістратор архіву центршІьІюї раіЇонної лікар11і.

Члснн дільшІ'ІІЮЇ внборчої ю>місії: БОГУШ Ганна Яківна- моJюдшІІіі науковІІІЇ співробіІннк музею (за пощtнням прсзІІJ!СІІІа Асоціацїі христнянроботодавців). .. БАРЛАНИЦЬКИИ Сер1·іі'! ІвановІРІ --- водіі'І іtеІП раш, ної раііонної лікарні. ВОЛОВИК Васнль Ннчнпоровнч -· В'НІтель Броварського учІІJІІІІщt фізнчної куm,тури (за nод;ІІІІІЯМ І'ОJЮВІІ

міськра1Іонної організації НарощюІ'О Руху Україm1). І ВАШ КО ОлLпt Вікторівна нентральної раНонної лікарні.

--

старша медсестра

МАРТИНЮК Людмнна Мщаі'ІJІівна акушерка нентралшої раіЇОІІІІОЇ лікарні.

старша

СШN2І

НАСТИЧ Тамара Федорівна - В'ІІпель СШ N2 І. ОСТАПЕНКО Люд\ІІUІаПсІ-рівна- вчнтельСШN2І. ПУСТОВОИТ Людмшш Олексіївна - вчнтсль СШ N~ І. СЕРЕДЮК Налшія Полікарпівна - вчІПСJІЬ СШ N2 І. СУХАНОВА Наталія Вікторівна вчитель СШ N2 І (за поданням презндента Асоніації хрІ1СТІІян-роботодавців). СТЕМПКОВСЬКА ВаненпІІІа Козимівна ·-·не працюе (за поданням голов11 територіаньного осередку ВсеукраїнСJ,кого об'єднання "Громада"). ФЕДОРЕЦЬ Віктор Борнсовнч- тимчасово не працює (за поданням першого секретаря міськраі'Ікому Компартії УкР.аЇни). .. ХАИ МнхаіЇло Иосиnовнч- завідуючнйпроблемною науково-дослі;rною лабораторію музичної етнографії Н МОУ (за поданням 1·олови міськрайонної організанії Народного Руху Українн). Броварська виборча дільтщяКР 19/100 Голова дільшІ'ІІЮЇ ннбор•юї комісії: НЕСІНА Надія Вашнівна --- спеціані ст в іІІділу

ЖІІlЛОВІІХ СVбСІІдіі'І.

КАИДАН Світлана Налсрїівна ---студентка

.

ЗастушІІІІ\ І'ОJЮВІІ дільшІ'шої внборчої 1-:омісії:

ЗВЄРЄВ АндріІЇ АндріПовнч. ··інспектор по ЦО ТОВ фірми "Украмтекс". Секретар дільничної внборчої І\омісїі:

КОРШАК Оксаиа Володимнрівна- начальн11к плановОІ'О відділу ПТМ "Броваритепломережа". Члеш1 дільшІ'ІІЮЇ внборчої 1-:омісії: БУРКІВСЬКА Ірина Василівна--- інженер ВАТ "БроварськнІЇ завод комуІ)_а:ІьІІОІ'О устаткування". ГНАТОВСЬКИ И Володшшр Степановн'І -начанLІІІІК скшщального цеху ВАТ "БроварськІнЇ завод комушtльІюго устаткування" ГАЛИЧ ЛарІІса Олександрівна - ве;.rучІІЙ інжснер­ тсхІюJюг ВАТ "БроварськнП завод комуншІшоІ·о устаткування". ІВАНИЦЬКА Ірнна Вашнівна бухпштер ПТМ "Тепномережа". КАРНАТОВА Віра Миколаївна нача;ІІ,ннк діJІЬІІІщі АТ фірми "Украмтекс". МОЗГОВА ОльІ<t Іванівна - брнгаднр АТ фірмн "Украмтекс". МАКСИМЕНКО Во;юдимир Романовнч -наглядач міського краєзнавчого музею (за поданням головн міськраіЇонної орпщі_зації Народного Руху Українн). ТАНАНАИ Світлана Іванівна- економіст Броварського відділення статисшки. ТРУБІ НА Світлана Олександрівна- спеціаліст І категорії відділу жнтJювих субсидііЇ.

ТЕРТИЧНИИ Мнкола Дмнтрович

Броварська вибор'Іа дільтщя К!! 20/99 ГоJюв:1 ді-?_ЬІІІІ'ІІЮЇ внборчої комісії: КОРЯВИ И Віктор МнхайJювич- заступннк дІІректора СШ N2 3. Заст)'ІІІІІІК головп дільшІ•шої внборчої І\омісії: ФЕДОРЕНКО Павно МихаіЇJювнч --·вчитель СШ N2 3. Сс1.:рстар дільшІ•нюї внборчої 1\омісії: БАРБОН Світлана Васцлівна- сскреІ·ар-J\іловод СШ N2 3. ЧлеІІІІ діJІьІІІІЧІЮЇ внборчої 1-:омісії: БЛАЖІЄВСЬКА Ірина ІванівІІа-- бібніотскар СШ N2 І (за поданням презнжнта Асоціанії хрІІстиян-роботоюшців).

ВЧІІГСJІЬ СLЇІ N2 3.

ВЧІІТСJІЬК<t СШ

N2 3.

ЧУВЕНКОВ Василь СсмеІювнч пенсіонер (за пощннІям першо1·о секретаря місІ,краіікому КомпарІіІ УкраІІІІІ). Броварська виборча дільтщя Ко 21/98 Голова дільшІЧІЮЇ виборчої 1\омісії: ЗЕЛІКОВ Анатонііі Іванович начаJІІ,ІІІІК охоронІ! ПОШУКОВО-ЗІЇОМОЧІІОЇ СКСПС)!ІІІ!іЇ-60. Застуншш: 1·олщш дільІшчІюї внбор'юЇ 1-:омісії: КОЖУХОВСЬКА Н:щія Вячестtвівна -· завідуюча гуртожитком пошуково-зІ~Ю.ІІОЧІІОЇ експс;нІції-60. СеІ\рст:1р дільшІ•ІІюї внбор•юї 1\омісії: КИ РИЧ ЕН КО ВшІенлІшt Тимофіtвна інженер пошуково-зІїомочІІОЇ скспещщії-60. Члсш1 ді.'ІЬІІІІЧІЮЇ Ішборчої юшісії: БІГУН Ніна Антонівна па шор ІНСІка nошуковозіЇомочної скспещщії-бО. ВОРОНА Гр111 о рій Гаврн;ювнч інженер (за поданням І'ОJЮВІІ І'СРІІторіа%ІІОІ о оссрс;tку Всеукраїнського об'еднання "Грома;щ"). ВАСИЛЬЄВ І тр ЛсонідовІІЧ - головІІІІ Й мех~нік ПОШУКОВО-Зі'ІОМО'ІНОЇ СКСПедІІІ!Їі-60. КРИЖАНСЬКА Оксана ГрнгорівІІа тнмчасово ІІС пранюс (за пощшням президента Асоціації хр11стиян­ роботодавців). КИШЕНЯ Людмила Миколаївна--- завідУІО'Іа

державн11м ко~\УІШЛЬІІИМ підпрвемством "Аптека

.N2 230".

ОЛЕИНИЧЕНКО Анатолііі Степанович- ІШ'ІаJІЬНІІК діJІьшщі пошуково-зйомочної скспсдицїі-60. ПАВЛЕН КО Анатолііі Івановнч - гшювнІІІЇ 1·еофізнк пошуково-зйомочІюї експедиції-бО. ПОСТОРОНКО ВоJІОІ!ІІМІІр Іванович во;rі!Ї ПОІІІVКОВО-Зі'Ю~ІОЧ НОЇ СКСПС)\111-lЇі-60. ПОНЗІНІ Юрііі Вікторович пшсіонср (за пощtниям псрtІюІ·о сскрсгаря міськраііком} Ко~ІnартЇІ УкраЇІІІІ). РОЖОК ОлеІ' Олексаи;rровнч лшчасово не пращос (за по;щнням ,-о;ювн місLкраііонноІ орІ<tніз;щїі 1-Іарощюго Руху Українн).

РИЧОК Петро ГрІІІ·оровнч начальник діm,нІщі ПОШУКОВО-З(ІО~ІОЧНОЇ експеДІІЦіі-60. САФРОНОВА Оньга КосІЯНІІІнівна геофізик ПОШУКОВО-ЗІЇОМО'ІІЮЇ еКСПС)!ІІІ[іЇ-60. Броварська вибопча дільтщя лr!! 22/97 Голова дільІш•шої ВІІборчої комісії: БЕГ А Грш,орій Деннеович- В'ІІпелІ, СШ N2 б. ЗастуІшш.; голоВІІ ;!ільшІЧІЮЇ внбор•юї І\<шісії: МУЗИЧЕНКО Ганна СемснівІІа маіістер еJІСктро;rільшщі ПТМ .. БроварнІсnномерсжа" Сс1.;рстар дільшІ•нюї ннбор•юї ІШ~Іісії: СИЧ Ганна Іванівна соціоJюІ· СШ N2 6. Чле1ш дільІІІІ'ІІЮЇ ІІІІбор•юї І.;:омісії: ВОРОНА Ваненлша ОнсксіЇВІШ пенсіонерка (за поданням тлови територіат.ІюІ·о осередку ВсеукраїнсІ,кот об'еднання ''Громада").

ВА КАРЕНКО Пшшї;r Мнконаі'ІовІІЧ вчІІтсль СШ N2 3 (за подання~• головн місІ,краІюнної орІ-анізації Народно1·о Руху Українн). ДУХОТА Люд~ІІІJШ БорнсівІІа орпшізатор СШ N2 б. ДВОРЯКОВСЬКА Віра Гр111·орівиа --інженер ПТМ "Броварнтепломережа". КРАВЧЕНКО Тетяш Петрівш -- не працює (за поданням президента Асоціації хрисІІІян-роботодавців). КУРОВСЬКА Наталія Мнко;шївна -слюсар КВП і А ПТМ "Броварнтепломережа". КРАВЧик та~Ііла ОJІСксаннрівІІа СКОНО~Ііст Броварсt,коІ·о вІ;щілу стапІСТІІКІІ. ЛУЦЕНКО Ларнса О;~ексіІвІш економіст БроварськоІ'О вілділу стаІ'ІІстнкІІ. МАЛЬОВАНА Ніна Іванівна ;шборант середІн,оі ШКОJІІІ N2 6. ПОКОТИЛО Олскса1щра С1епанівна - застуnник л.иректора СШ N2 6.

ХІЛЬЧЕН КО Стеnа11 МнкотtІювнч

робітннк

автобазн N2 2 (за поданням псршо1·о секретаря міськраПкому КО~ІПартіЇ УкраЇНН).

Броварська виборча дільтщя М• 23/96 Голова нільшІ•нюї виборчої І\омісії: АРТЕМ'ЄВ ЮріІЇ ВоJІОJlІШнровІІЧ cmocap ЗАО "БроварсІ,КІІіі ДОК".

ЗасІJІШІІІ\ ГОJЮІІІІ JtільІІІІ'ІІЮЇ ІJІІборчої ~-:омісії: ЧУМАЧЕН КО МнкоJІа Д~ІнтровІІ'І зав. віJщіном по обніку та р03ІЮ;!іЛу ЖІПJІа місІ,КВНКОНКОМу. Сскрс1 <Ір ді:ІЬІІІІ'ІІЮЇ ІІІІбор•ІоЇ І\о~Іісії: ЯКУБЧУК Свішана Дм111рівна бунантср ЗАО "БроварськнП док··.

ЧлсшІдільІІІІ'ІІІОЇ ІІІІбор•юї 1\о.\Іісії: ГОНЧАРЕНКО Олексііі МнкоJІшїовнч -·слюсар СП МК-1 (за поданням голови місІ,краііонної орІ<tнізацїі НародІюго Руху Українн). ДОВГОДЬКО Ірнш Васинів11а

·-

не nрацюс (за

поданням першого секретаря міськраіікому Компартії Українн). КУ3ЬМЕНКО Лідія ЄвІ·снівна-

вахтер гуртожІнку

ДБК (за поданням президента Асоціації хрІІСТІІян-роботодавців).

КРИВЕНКО Оль1·а ГрнгорівІІа

ФЕДОРЕНКО Наталія Іллівна- не nрацює (за поданням презилента Асоціації хрІІсшян-роботодавців). Ч ЕСНОКОВ Володнмир Федорович--- пенсіонер (за поданням першого секретаря міськраПкому Компартії УкраЇІІІІ). ЧОРНА Світлана Володнмирівна- nровідниіЇ інженер ПТМ "Тепломережа". ·

-

Київського Державного універснтету. ПО ГРІ БНА Любов Миколаївна --· вчнтель СШ N2 6 (за поданням І'ОЛОВІ·І територіальноІ'О осередку Всеукраїнського об'еднання "Громада"). РОЗЕНФАРБ Арющій Лазаревнч підпрІІемщІ,. СЕНЧУК Леонід ПавJЮВІ1'І · вчІІтсль СШ N2 3.

ХУТОРНА Налшія Арно:ІІ,лівна

.. Броварнсільбу д".

завол,у порошкової метанурІ і і (за по;щння~І ІІрезІщенлt Асоціації

ГАЛІЦИНА Людмила Вік1орівна --вчитель Україн­ ськоІ-о гуманітарного ліцею (за пощtІІІІЯ~І І'ОJЮВІІ міськраіЇонної орпшізацїі Нарощюго Руху Українн). ІВАНИЦЬКА Світлана Анатоліївна-- вчшсль СШ N2 3. КО ВАЛ ЕН КО Олександр ВасІUІІ>ович ---вчитель СШ N2 J

--

всрстатІІІІІ!Я ЗАО

''БроварсІ,КІІІЇ ДОК". .. МАКОВСЬКИИ Во;юдшшр Мнколаїювнч спеціаліст віщrілу по обліку та розподіJІУ жнтна міСІ,квнконкому. НЕДИБА Людмшш МиконаІвна бунаопер ЗАО .. БроварськнП ДОК". ОВЕЧКІ НА Галнна ОJІСксан;rрівна ма(Істер професіііно-техні'нюго учшшща N2 4 (за пощшням ,-онови

с~:ернторіа~!l,ІІОГО осередку ВссукраЇІІСЬІ\01'0 об'еднання Громада

).

ПУГАЧУК Любов Петрівна- інженер 3АО "БроварсLКИІЇ ДОК". ШЕКЕРА Лідія Васнлівна інженер ЗАО "БроварськнП ДОК". ЯРИНА Тетяна Сср1·їівна озJюбнюват,шщя ЗАО ·БроварсІ,кніі ДОК". (3акінчсння ІІа

4 стор.)


Броварська вибор'Іа дільтщн К.!! 24195 Голова дільtш•шої виборчої комісії: РАЗВІН А Валеtпюш Євменівна- інженер СП "Броварський завод торговельного машинобудування " . Заступник голошt дільии•ІІюї виборчої комісії: РУ ДЕ НКО Володимир ВолодимІtрович - засту пник директора СШ Ng 4. Секретар дільшt•tної вибор•юї комісії: КРАВЧЕНКО Олександра Петрівна - піr1приємець. Члени дільничІюї виборчої комісії: БУ ЛАНЦЕВА Ганна Петрівна - майстер цеху СП " Броварський завод торговельного машинобудування · · . ВОЛОШИНА Валентина Васшtівна --вчитель СШ N2 4. ЄВТУШЕНКО Тетяна Вікторівна- вчитель СШ N2 3 (за поданням голови міськрайонної організації Народного Руху України). КОВАЛЬЧУК Зінаїда Максимівна- майстер цеху СП ·'Броварський завод торговельного машинобудування " . КАЛИНА Тамара Миколаївна - бухгалтер СП " Броварський завод торговельного машшюбудування " . КОРЕНІВСЬКА Людмила Іванівна- начальник цеху АТ "Броварський шиноремонтний завод". ЛИТВИН Галина Миколаївна - бухгалтер СП "Броварський завод торговельного машшюбудування". МЕЛЬНИК Тетяна Василівна- не працює (за поданням 1·оловІt тери торіального осередку Всеукраїнського об'єднання "Громада " ) . МАКАРЕНКО Геннадій Петрович- пенсіонер (за поданням першого секретаря міськрайкому Компартії України). МІХНЕВИЧ Інна.~едорівна - вчитель СШ N2 4. СТРИЖЕВСЬКИИ Іван Миколайович - голова профспілки АТ "Броварський шиноремонтний завод". СЕРГЄЄВА Наталія Ісмаіл івtш - двірник ЖЕД N2 2 (за поданням президента Асоціації християн-роботодавців).

Броварська вибор•tа дi.!tr.tmцн К!' 25/94 Голова ді.[!ЬІІІІ'ІІЮЇ виборчої комісії: КОЛОДІИ Олександр Іларіонович --заступник директора СШ N2 2. Заступиик голови дільшtчІюї виборчої комісії: ЦИКАЛО Дмитро Мефодійович- в•11пель СШ Секретар дільшtчtюї вибор•юї комісії:

БАКЛАНОВСЬКА Алла Дмитрівна- вчитель СШ

СеІ\рслtр діJІЬІІІІ'ІІЮЇ внборчої І\Омісїі: ПАВЛУЧЕНКО Валентина Зіновіївна завідуюча орпшізанійно-масовим в.ідділом будиику творчості шконярів. ЧленндільНІІ'ІІІОЇ внборчої 1сомісії: БУРА Наталія ГригорівІІа - вихователІ, щпя•ю1 ·о садка Ng 15 (за поданням першого секретаря місLкрайкому Компартії україни) . ВАСЬКО Любов Василівна - учІітслька будинку

N2 2. N2 2.

Члени дільшt•нюї виборчої комісії: БЕНДИК Ганна Григорівна -- кастелянша гурто­ жІнку ДБК (за поданням президента Асоціації хрисшян­ роботодавців). .. ВОРОБИОВА Наталія Анатолїівна- В'ІІПеJІь СШ N2 2. ГРИ ЩЕ НКО Лю~вша Анатонїівна- вчитель СШ N2 2. КОВАЛЬ Людмила Олегівна - в•штеJ Іь СШ N2 2. КУ ДЕЛЯ Ганна Василівна -- не працює (за поданням голови територіального осередку Всеукраїнсl>кого об'єлншшя "Громада"). Л ИЗОГУБ Віктор Іванович- вчитень СШ N2 2. НОВІ Ч КОВА Світлана Анатолїівна -- в•нпель СШ N2 2. ПЕТРЕНКО Антоніна Юхимівна- пенсіонерка (за подшшям першого секретаря міськрайкому Компартії України).

творчості шкоJІярів.

ДЕМ'ЯНЕНКО Володимир Іванович -- керівник 1·уртюІ будинку творчості школярів. КРАТКА Ірина Миколаївна ВІІКЛ<Ід;І'І школи МІІСТСЦТВ.

ЛЕВИЦЬКИЙ Ва;(им Петрович

РУСНАК Олександр Васильович- вчитель СШ N2 2. СТЕП ЧУК Людмила Петрівна- вчитель СШ N2 2. УСАТЕНКО Сергій Миколайович- в•ипель СШ N2 2. ШАЛЬКО Ігор Теодорович - інженер заводу порошкової металургії (за поданням голови міськрайоююї організації Народного Руху України). Броварська виборча дільтщн КР 26/93 Голова дільшІ'ІІЮЇ в11борчої комісії: МИ КИ ТЮК Ольга Сергіївна - директор будинку

- 11е працює (за

поданням президента Асоціації хрислtян-роботодавців). ЛОСЄВА Віра Тарасівна пенсіонерка (за поданням І'ОJюви міськраііонної організації Народного Руху України). ОГУРЦОВ Віктор Олексшщров11ч не працює (за под<ІІІІІЯМ голови територіального осередку Всеукраінсько1·о об ' єднання " Громада " ). ПА РАМОНОВА Ольга М11колаївна - керівник гуртка будинку творчості школярів. ПЕТРЕНКО Наталія Олекса1щрівна - -викладач

·

школи мистецтв.

ПЕТРЕНКО Ганна Григорівна- викладачшколи мистецтв.

ТКАЧЕНКО Тетяна Анатол іївна--- начаJ Іьшtк бюро технічної інформації заводу порошкової металур1· їі.

УС:ЕНКО Іршш Мнконаївна-- завідуюча художньо­

естетІІчІІІІМ відділом будинку твор•юсті шконярів.

творчості школярів.

]аступник голови ради з в11конавчої робот11

Застушшк rоловн дільшІчtюї внборчої 1\Омісії: ШМАЛЬ Михайло Михайл овІІ'І- заступник дІІректора з 11авчально-виховної робош будинку творчості шконярів.

В.

1\1.

ТРОЦЕНКО.

О. Л. ЄВДОЧЕНКО.

Секретар ВІtконкому

,--------------------------------------------------------, u КУЛЬ ТУР НІ заклади Броварів доклали немало зусилl> для того, щоб дозвілля дітей

було змістовним і веселим. Дуже багато

р о

цікавих тематичних вечорів за участю своїх вихованців та виклада чі в заnроnонував наймолодший з культурних Зіlкладів ~Ііста

Броварська місl>ка дитяча шкоJІа мистецтв, яка відкрилася у вересні 1997 року

Цей ш1вчальшІЙ заклад було створено за ініціативою міського віш.1ілу культури (зав.

о А

відділом М. М. Шевер) та завдяки особистій nідтримці міського голови О. М. Іщенка. Усього за n'ять місяців свого існування колектив висококваліфікованих

фахівців та їх вихованців змогли nодолати не шtше nобутові труднощі , але й створити

ц

жнтгя, на необхідиістl> існування в мережі

кут,турних закладів міста . БаІ<Іто nроблем. шtсамnер~д матеріат,ного характеру, стоїтl>

-

за адресою: буm,віlр Незалежності, 12-Б.

За короткий час - ·-- ЛІtше n'ять місяців школа мистецтв зуміла довести свое nраво на

u

m

творчим

колекп1вом

лІ

n е внуфінансовудопомо1·у. Цесnонсор1-1: М .

І. Дудар , В. М . Воробей, Б. С . Л Іtсий. Сподіваємося, що добрі тращщІЇ меценатства і да л і відроюкуватимуп,ся. Адже мистецтво завжю1 рятувало сусnільство у складні nеріоди історії і ниживало не лише завдяю1 діялLІЮсті самих

в митців . Це був і результат турботи npo збереження духовної сnа д щини нанії

дитячу філармонію. Юні артисти та їх мудрі НіlСТіlвники заnроnонували броварчанам

відомих свого часу меценатів: Третякова, Сави Мамонтова, Терещенка, Бродсько1 ·о

казкові новорічні вистави, різдвяний вечір за участю настоятеля церкви св. Петра і Павла отця Олександра. Вnерше в nриміщенні шкош1 лунала духовна музика у виконанні хорового ансамблю nрацівників культури місті\. У "vожІ'ому коІІt•ер1·1 · брал11 • '

сnодівання nедаго1·ічного колективу дос1пь вдало вистутtлІt у тематичних ко н цертах. У вс•юрах джазової ~ІУЗІ1КІІ відзначишІсІ, От, га та Ганна Вишневські , Ганна Костенко, Ярослав Прокоnенко

разом з народженням школи. Іх дбаИJІиво оточилисвоїм теnлом, добротоюдосвідчені міlйстри , знавці дитячих душ. ТеатралізовашІй вечір " Посвячення у nершокласники " nідвів юннх м11тців ло nершої сходинки Парнасу. Діти виnравлашІ

Костенко), ансамбJІІ, гітаристів (викладач Н. П. Врадій), Катерина Гордеева та Євген Лаnтєв ( виктщач С. А . Хачатурова), учні викладачів Т. Ф. Рябінчик, Н. О. Петренко, Г. Г. Петренко. А на концерті учнів молодших класів

У'Іасть саме юні вихованці, які nочали навчатися грі Hil музичних іІ!~трументах

nеред

а;(міністрацісю. АJІе вже 'JШІходял,ся ие байдужі до мистснтва JІюди, які надають

доСІІТl> впевнено дебютувашІ хор підІ·отовчої грут1 (керівник В. В. Попоруп1), хорсографічний колектив (керівник Л. І. ЖучннсІ.ка) . Для любитслів поезії \tіста школа мнетентв заnроnонуваJІа літературно-

(викладач І. М. КріlтюІ), Аліні\ та Тетяна Обло1·, Юля Василенко (викладач А. І.

та інших.

музичниІЇ вечір-зустріч з місцевим nостом О. Чериишовим. Сценарій та музичну nрограму підготували викJІадачі школи JI.P. Вншневська, І. М. Кратка, К. В. Задорська, О . М. Кирилюк, А. І. Костенко . Кращі учні та ВІІк н адачі школ и беруть акл1вну участь У всіх культурних заходах, що ор1 ·аиіз у с місІ,кІІіі культурний центр "Прометей".

Мар1·арнта ЦИБА, організатор по -з акmІСІІОЇ робот11

IIJKOJIH

МІІСТСЦТВ.

На цьому знімt~у ви ба•штс внетун форп.'-

нішшого дусту )"Шів щІпt•юї ш"олн мнстсцтв у с1~ладі Каті Корнііі.-о та Олс"-

сшщра Пінчун:а иід •tac tсоtщсрту джазової му:шюt, де вошІ вшюttалн п'єсу Роджера "БлаюІпшїІ місsщь" . І хоч юні мулІЮІІІТІІ ІJаВ•ІшотьсsІ лише у третьому І~Jщсі (ненагог С. А. Хачатурова), вошІ с учасшнсамн багатьох І(Оtщертів.

'--------------------------------------------------------~ ШАНОВНІ

ЖИТЕЛІ

ВіРділ капітального будівництва Броварського

м . БРОВАРІВ ТА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ! Колектив ВАТ «БРОВАРИ­

СІЛЬБУД"

від усього серця голову правління,

СТАНКЕВИЧА Івановича із

60-

річчям. Бажаємо

Вам,

шановний

Болеславе Івановичу, міцного

здоров'я, щастя, творчості на довгі роки,

здійснення всіх

мрій та задумів.

Броварська державна nодаткова адміністрація нагадує вам, що згідно з чинним законодавством особи, які одержували протягом 1997 року будь-які доходи не за

місцем основної роботи, зобов'язані не nізніше 1-го березня 1998 року nодати до nодаткової адміністрації за

місцем nроживання декларацію про сукуnний річний доход. Бланк декларації і роз'яснення щодо їі заповнення можна

безкоштовно одержати у nодатковій адміністрації за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, тел .: 5-10-ОЗ. При подачі декларацїі необхідно мати довідку з основного місця роботи форма NQ З, а для громадян, які мають пільги, -nідтверджуючі документи. За неподання або несвоєчасне nодання декларації передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 85 гривень.

. '~~nртРІЕjЕН ЕЮДІй :JJлеrковим ._. затомобілем длSІ

p()f$:qц1\~\Q~I"~';!.i~CІЦiil ;> ··. • <···.···· ···· .·

~ ПРОФЕСІЙНА ФОТОСТУДІЯ ~ У "ПРОМЕТЕІ" ~ ~ ~ ~

Сімейний Дитнчий Весільні Фото на

лортрет лортрет фото документи

Висока якість і доступні ціни. Працюємо з

(субота до

16.00)

9.00

"НОВЕ ЖИТТЯ"- газета Бро­ варських міськоі та раQонноі

до

17 .ОО

Вихідний- неділя

pag,

раОонноі gержавноі аgміністраціі. СПІВЗАСНОВНИКИ : колектив редащіі газети, Броварські міська і ра­ йонна ради, районна держадміністрація.

; ·> р~·л~;r~ ;~~~'АОМQ!'JІІ~і-!істк>;\

:..•. .·

·····.

МІНЯЮ 2-кімнатну приватизовану квартиру в м. Донецьку на однокімнатну приватизовану квартиру у Броварах. Довідки за тел.: 5-08-18 після 18.00.

ВТРАЧЕНІ посвідчення на право уnравління автомобілем і талон nоnередження, видані на ім'я КОВАЛЕНКА Леоніда Володимировича, nрошу повернути за винагороду.

Тел . :

5-57-74.

ІШ Втрачене nосвщчення «Ветеран nрацІ" серІя АВ NQ 155607, видане Броварським ві;:щілом соціального захисту населення на ім'я Щеnанського Олександра Станіславовича, вважати недійсним.

[оІ Фірма «ТЕН» припиняє свою діяльність. ПретензіІ при­ ймаються протягом двох місяців.

A.<lPECA: 255020, ~ Реgактор: ВіААілu: і

Кuівська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

4-03-76.

ВіgповіgальнuQ секретар:

сільського госnоАарсmва

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

Свіgоцтво про gержавну

реєстрацію кІ N> 259 віg 10. 12. 1997 р. Інgекс 61285

·>~ ·~· ··.• . '

Т~л,~: 4f?2~Q?H~~;

4-02-92; і

2.

4-21-34. nромuсловосmі

масової poбomu

4-23-26.

4-04-81;

міськвиконкому nриймає кошти на дольову участь у будівництві 2,- З-кімнатних квартир в 225 кв.

житловому будинку по вул. Кирпоноса в м. Бровари. Довідки за тел.: 5-21-З7 та 5-30-48. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОФІЯ» nовідомляє npo nроведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 8 квітня 1998 року о 14-00 за адресою: м. Бровари Київської області, бульв. Незалежності, 16 (актовий зал).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Затвердження результатів діяльності АТ за

1997

рік та

висновків ревізійної комісіі. 2. Основні напрямки діяльності у

1998 році. З . Внесення змін в установчі документи згідно зі змінами Закону •Про господарське товариство " створення Сnостережно·І ради . 4. Різне. Початок реєстрації о 12.00. Для участі необхідно мати сертифікат акції . Правління ВАТ «Софія».

f'J Загублене 26.04. 1996 р. ,

nосвідчення «Ветеран nраці" А N2 478958 від видане Броварськ~м відділом соціального захисту населення на ім'я ШАШКОВОІ Ніни Дмитрівни, вважати недійсним.

Адміністрація, nрофком , nедколектив СШ N2 5 глибоко співчувають вчительці української мови та літератури КЛОЧКО Людмилі Андріївні з nриводу смерті їі матері і висловлюють співчуття рідним та близьким nокійної. Друк офсеТІІІІf.І. ОбсЯІ І JlрукованнІІ аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "'БРОUАРСІ,КА ДРУКАІ'ІІЯ'' Київського обласного комітету інформації.

РеgакцJя не 3аВЖgи rюgіпяє rю3ицJю авторів.

3а точність виклаgених фактів в/grювіgае автор.

Зам.

Листування

Тнраж

3

читачами

-

на сторінках га3ети.

524 2613 прнм.

#13 1998  
Advertisement