Page 1

17

8

СУБОТА,

Гана 8Пoдв'l'Ь вв1тва. 1937 рову.

на

ц1и, яку ЗДІЙСВНВ

теж, як і будь~кому, сьо­ I'Мні доводиться .нелег­

lЮ.IDI

йозну' І,

провІв

ХО'Іеть"

Baтвcs,

активних

ж

до

буxraлте­

BJддJ.JdB,

упрaвJllвь,

дооре

було

б,

т

ю

шн

вона не

:rrЩ1,

таціУ

становила

гривень.

236

Ніби

ба:гато, але ча'С більше,

Й

- же

1JН­

витримують

нально'і ·власності. До то·

житло­

на

на

труднощі,

на

ревультатах

ті

все

ж

ХO'l'ілося б

ytВажити.

Із

бум ,ареАО­

суми

1996

статвьо.

ріК

IJIpИlбу~у по

сма на 'НИ1Цтва

JUII'ЗIЄ

.

за

у,правлінню

"'ОІМунального

ОТЖЕ, основний тя8р 'при ФарМУ'Вaюtl .мlс-

за-

ГОСІПОідар~

розви.ток вироб· нацравлено 30

ж

у

кошторис

управлІння

кладаIQТЬ»

суму

культури,

ке­

...

3овсї/''\І

не

аюцеитую та'Н'нях

на

шуку

:неННІІ.

Ось

кладів,

Іх

наведених

пові'Ді. Нафе

«РовеснИІК»

місці.

в

ДО-,

роо­

б

1,3

орган1защ11I заroдlв. І

рахунок

p~­

.моло­ це за

змеНЩ6Н1НЯ

показників

ціальному

ор­

'l1альнorо

ганізувати тут ТОРІГl'ВЛЮ' н&!Поями як безалко.голь-

ЛОВОГО

пла­

по

.СО­

захиоту

блР/ГоYlСТРОЮ

ІЗРУЧIJЮМУ

Можна було

ооtльшені

заТ'ВеІРДЖеиих

нових

ташоване

на

умови, що .маниа не У'Па­ ла з небес. Це фІиан.су­ вання ·було ЗоДійmle!1038;-'

при-"

у

були

ТУIlЩ Дl<ЖИИХ

по-

із

сде­

'Витрат

Те ж са,ме отосуєтьоя й культури, otXорони 'Здоров'я, фіЗИЧНОІ куль­

ПОПО/В­

однн

ціката

за.

пи-

іlюштів,

джерел

суму

мl!ськрадою ще ІВ

викориотання

бюджетних

Така

таль»:

проти

випадково

увагу

ров' я:

'Т'рати

.на

ТИСЯЧ гривень.

От і lВиходить: сво! при­ бу,т:ки В кишеню, а «B!Jд­ дуватися» мусить бюд­ жет

охорони. здо­

ОСЗ1ТУ сесія .мlСЬ'Кради затвердила в 1,7 раза більше, ні'ж планувалося на ці цілі оБЛд.'сною Ра­ дою. Але фактlAНО ВИ;

при~бання

340

критики.

користання б~епиих К'Ошті·в закладaJМИ освіти,

«'За­

dпецавто,т\рalНС'ІІОРТУ

У

Ilipиватникам же це ·ви­ гіДно?' . Цілий бllок.питань сто­ су,вamся на 'Нар&ilI;і й ви­

<ВWflPaт'

блм-оуст!ріймі'ста

рLвники

СервІіс..

школах не організовано роботу буфеТіВ. Поси­ лання на JНевИJГ!JднLоть не

не­

у той ні,ж на

Посмания

4: Вікторі,я -

тут

ших пjJдІ]РИЄМJстваос KOMY~

го

ремонту

витися

ф1иавclВ

БЮджету

зарплата

еІКОПлуа­

ДіЯЛЬНОСТі згщцaftих ко­ лектНІіІW немає М<>ЖЛИ­ вост,і, на одному МОІМен­

мlськввконкомуТ.П.

8IIJВOrO

з

вого бюджe'l'У немає зм,о­ ги. Значно заборryвали за .надані послуги Й 000живачd. Хоча детально ЗУІПR-

-1Нa"IaJ1ЬНВZ8

TQ.в.мa'loвol

і

та

зважаючи

п1,цтото""ЕівІй

.

го.с-

І особливихпретен:зIЙ до них немає. Повиістю про­ Фl:НаноСУ'Ва'l'И Іх і13 місце­

тів у ГJlllбокоарryмеито­ ваи1й, продуманій І вва­

упрauIввJI

удрав­

вoro ФОНДУ працюють, не­

розмови ва нараді. тнм бlJIьmе, що цифр І фак­

.:ёioвlдl

«Брова­

камуналь'Ного

подарства

ПР8КТВ'ІВО . неиоашвво об­ говорити проблему фор­ мувавц, IdIКOpHCТaвJUl. Й eкoBoм.tt бtoд.етввх кош, тів у всій повноті. Але то покаже 'Іас. Ми. бо давайте повер­ вeMOCS до самого. змісту

_Іковано

того

Торік

алкогольни­

бра,к к()штіВ. Ще один MOМeнrI' стосується підI1lPИЄМС:Тва

59

БЮДЖЕТ СТОГНЕ ВІД МАРНОТРА ТСТВА

,п,одlбв1 : аахоцв CTaJIВ тps,цвцJйввив, ХО'ІIf б раз Та.ІІ, адже В oдв:Ut .ві, JIКOю б. ун-

Е

пWIРИЄМСтва

лІнь

служб ВВК0Jl8В1l0ГO комІ­ тету, . ВКІ фlВaисуютьcs з бюд-Т1. Одразу зазна­

'І)':

колектИіВИ

IРИТeIJЛомережа.,

з

j

Ім

і

Звісно.

оДне-

ВіДС<>ТоКІв середньом1.сЯЮіа

кому­

вла'С'8ості.

a.JIe·

ко,

сподl­

дlй- розмову

верlвнвкамв: рами

наль'НоУ

сер­

СТІІМУJlЮю'l)'

ПіДЛРИGмства

так

ми?

стимулювання

алыlгоo

ЦІЛКОМ СВ08'1асвою І ПОТрІбною ВИД&SТЬCR ак­

ними,

а 'На· фор­ ФондУ матері-

мування

торка,

РОКУ

1897

та

Me.JIыІвх

Д;1uн01К

ае-

ках

rpoма­

1892

МИоСки.ми

Та.к, ЛО

.N!I 15-82 26.12.

те,

.ого бу" BOCТ8ВJIeнo завA8fIIВJI місцева Ра­ дам 'iнapoДISВX р'епmaтіВ

Однак го

чин

із

П1CJPя ленОго

і .термін був

на

це

року.

Однією з

не­

при­

перене­

січия

у

cyтн1lcть

формащ1I,

'l1poмa­

'Землі

nри­

або

населення

або

з),д­ ін­

просто зво­

Рада'Ми

Ради

у

лянка

.

вважається

прива-

тизованаю.

Якщо х()че

ж

QlJОЮ

дромцяннв ділянку

даТИ,подарувати

чи

про­ lВино­

строк

розгляду

ділянок

у

:раЙонl.

прискорився

порі8нЯ­

шти цІ lІ'еж чатися

но

з

роками.

минулими

ри

минулі

роки

му

раЙОІНІ

приватизовано

процен1'И

52

GalЗlНачнти,

сілЬІСJВI

лікають

1<3

Щ'О

Рад.изво­

poarЛЯд!>М

за-

вим

на

вих<>дить

через

газету

ХОЧУ донести до <кожно­ го громадя.нина достОІВ!іР­ ну

інформацію

про

при­

ваТИJЗацію. ЗеМЛeJВІЮРЯД­ ники -в сільських Радах видадуть кожному блаНtК заяви

на

І

В'сі

ливо

ДадУть

чого

~lIЮТь ДИН.

.Важ­

запитан:ня.

:не

.

при

вт!рача'ти

ча.су.

Чимало ГРО1МаДян звер;.

таютЬІ::Я у райв~діл зе-, мельнИ'Х реСУ1Рсів з' про-. ханням поя-снити, ~i зе­ мельнІ

ділянки

.можна

-

для·

подарства

Так

розвитку

Підсобного у

'межах

<ri':

виходить,

ву

0,25

жавлення

і

землІ

тиlJНУ

власнllOТЬ

громадянам

га,

до

етан

'Нооравнтн

Іх

на

першочергові потреби, тут rnpИtДбали телевізорн" обладнання lдЛЯ ~афе,

no:rtM з yoLм «гaMY~

зом.

здалн

не

в

. 'Оренцу.

'Марнотратотво? 'Невмілого ж мар·

HOTpaTc-nвa

то'го

можна

назва­

ти чимало. «Та не такий за'ра'з час, ЩQб шикува­ ТИ.,' сказав, - пllдбиваю-

. чи

підсу!М'КИ

лова . о.

наращи,

М.

Іщенко. іНе

Кожна

трИіВНЯ

:нелегко, нею

го­

,мlcЬКВИКОН1(О:МУ

важ.ко

І

з

ним

ІІОГОДИТИС'Я.

дається

тож

MyctJMO

ДОРОЖИТИ.

В.

првватизац11

не'

Калинівська Налитянська Килжицька Красилrв-ська НУЛа<ЖИНіСька Л!lrкiJвcька Лtточкsсь'Ка

була

у

колен­

і

видача

сep>rифі'Катів земельну

ча­

часом.

м.

колодm,·

Броварсько­

районного

відділу.

ресурсів.

сlJlьськоr РаАИ

НЕБРАТ.

земет.иих

/

·к-сть rpoM., . вкІ MaJOТЬ право на прн· . ватнзацllO

3700 '2646 4146 2622 2360' 2058 2147

За;ворицька 3aJЗИ1М1ська

я.кщо

стку (пай). ПрО це буде ста''1'ТЯ ІВ газеті, найближ­

земель'НИх

і

щоб

вітром.

Жердівська

а тіЛЬ'КИ

гос­

середню

наіСелених

до

не­

БобрицЬ<Ка Бorданіовська В. Димерська Гoroлівсь'Ка.

сільські

га;

пунктах

Назва

Мокрецька ПлООКівська П<mpебська

Пухівська Рожіаська РОЖНівська Руднянська PYIca;HIВlCЬKa СвІТИ.'ІЬНівська Сем.иrюлкtв·ська

Требухівська

ШевчеНКі:ВСЬR:а

'Передача

'майна

го

за

Зво­

це

них послYlI' У басеЙінІ «Нупава». 3аlмі'С:ТЬ того,

по Броварському району ставо.. на

Одним 'З. .важливих завдань реформувaJННЯ сільськогоспод а р с ь ких підl1'рнє.М'ств Є роздер-

начальник

гроші

за

ПlФОРМАЦІЯ

земЛІІО.

- _ для dбcлУ['ОВYlВaR­ ня ЖИТJ1ового будинку та roс,подарс~ких БYlдіlJlель -до 0,25 га в сіЛІ/СЬКИХ

'Кожен

гурток?

це повірить? таки

про

ЗatКону. ВИН'Ними залиша­ ються самІ rpoмадJiИИ, котрі не при'ватизу,вали

чим

ж

що

відвідує

Мa.JIіJ).реТЯТh

-

на

0,60

дітьми

ГYP'l1RiB? Якщо вірити звl'rам про Іх склад, то

«Нока-Но-'

Прикладів

творчtсть

рек­

«заліпле­

плата

керівництва,

кри­

послуг.

ві'Д

1

дiJJJDI.ок.

еl"ІВВ

1897 р.

селищах мn­

осо­ насе­

паперова

lВі~ідУіва.lШlі

але

. Чи

бракує?

А

Місто

рекламою

яке

12 га- 9,5

осе.редк~.МИ

бюджету не надходить. А<бо ВИLКориста:ння коштів від 'tих же плат­

.

ється ТУТ 'мажливLоть за­ ощадити кошти, яких. і

так

хо­

пропа­

платних

нацх:оцжеНlНЯ

не.

Д~

НаСП1ра'lщі ж годин. Хіба не

-9

Хто .в

земля

ВlчаlСНО

та'М

стати

ЛИ.,

мен­

,дитсадка

б

ЛaJМи?

працюю­

<припадає

ВИХCJВaiIЩі

ські Ради діють в' 'межах

в1ЦПОВЩЬ

одного

. нНІХ

А

ше ДВОХ дtтЄй. Штатний розпис передбачає, що

прИ'ваТИlЗована. В так_ випадках 'не шукаАте аа­ хиоту в район! чи десь дал!. Скажу ПР1tМО: ви ЙOlГО не знайДe'l'е. Сіль­

я

'на

коштів,

окремі· І:з

надання

цифра ще крас.номовнlша

-

нащіЙlIilл()

ча

л.н

лю­

дитса~ок

-то

139,

ЖИТ­

влас:никам

динку

одна

навlщвl:дyвала

попередніlМ власником бу­

ділЯ!НЬ1С

ДіТОК

не

гують і східні єдино5ор­ ства, і бо&с, а ТОІМУ мог­

утримує

лише

га. того,

в .межах

ЛіКі

троє

'ремонту

IИе!ІЬНУ ділянку,

.

.

дина з обслyrовуючого п~соналу. ЯImЦО ж під­ раосувати, що з 255 РО-' бочих днів кО'ЖНа дити­

Ради надають не ·всю зе­

в иашо­

виТра­

міський бюджет.- 1Вихову­ єтыяя 840 д!lrей ,і пра­ цює 260 чоловІк. Тобто,

Ш'К()ЛЯJp

для саДіВННЩТ-ва

0,12

мають

оща.дливо.

закладах,

ності на житловІ БУІдКН­ ки (купlвля~одаж, да­ 'РYtБaННя, спадщина) но­

землі: Саме

типу;

БілыIlle того, юрік .від ГУР1ковоІ р.Qботи по СИ­ стемі освіти не надійшло жодноІ копійки. Те ж саме стосується 1 ДЮСШ, звідки ТЮ:JЖ

На прсщти!ц1 можна зу­ <щ>lтиая з іншим. У ше.с­ .ти ДИТЯJчих дошкільних

при переході права влас­

АктИВj;}о.ван() ро50'1'У· зем~ левпорядних слyuIЮ, сіль' ських Рад 'НaJpОДНИХ де­ путатіВ. Всього за чоти­

леного пункту ~ до

ВІіІРТО

Уже

приваТИJЗа­

Ці'І

у

зруй­

оовіти,

ний ·рО'З'Вал. Але ж і ко­

Нрім вважаю за доцї,льне повідомити І1ІРО те, що основна кілЬ<КіСть скарг, які надходять до районноІ держадмїністра­ ці1, 'пов-'яз-ана з тим, що

провеСіТи зetмелы;Іх

процес

кого

до

робить вс·е для того, щоб

ту на право ,цриватиоУ влас.ноотl ,на землю. Ось

аа цю роботу 'l'реба тІа·

за·

Ра:Йдержа:дмlніСl1рацІя

торік

га

-

я'в.

оргаНіl3О1Вано приватизацію

0,15

мі1сяч­

бистого

деякі

випад-

ний

встановлено

лення технічноУ докУіМен­ таЦі! та державного ак­

СільсьКі

бага'l'ЬОХ

Я'ки.м

rrpиватизовува'l'И.

тити.

ТОІГо,

ЯlВ громадян; Це є ГРУ-. бим порушенням закону,

мовити у проект.н.іІЙ ор­ ганitЗацl!, яка має iIIlдno­ віД1Іу лJщеІОію, виготов­

.народивх

депутат-W. Кр.

сіль­

ні д~I, пов ' Я!ЗaJНі з зем­ лею, йому иеоБХідНо .за­

л1Каяня ц1еІ ,роботи сіль­ ськими

до

ос.новиltX

СЗіМИХ

у

'зразка

грома­ OOTa1iQJJ-

вжн З .нею l11ші юридич·

необхl.,!tИОC'l11

вatrИЗІІІЩШ

подання

lQ98

""ин, безІІерe'lИО, Є не-. дян

чи­

сьноІ РІІІДИ .на се.сlУ чи ВИКОНКGмі (якщо вИ'кон~

ко­

одно.

.ряду

сений

8'Уlмt!tННЯ

шановні

рішення І1ІРО прl4Ватива­ цію ЗeмJllі, яне видаєть­ ся громадЯ'Нам і робить­ ся ЗЗllJИС у ПаСІПОР'1'і. Ді­

ВИЩJИЛОСЬ

1

вам,

що првватизaц1Sf ПРОХОДИТЬ безкош­

ВОР", вета­

виконати

можливим

привааизацію

кому передані ці ПQМо­ важенн,я) приймається

ПJЮТ'ягом

раку

за

ДЯНИ'НОМ' заяви

буА1вНВ­

HOВJIeввx Земельнвм дексом 'Укра1ив. 3аВІда'Ння

бу­

дa'IВOo

caдlJUlВЦТВa,

..ежах

шкоди

оільськи.ми

товно.

roeaодарства,

raражвоrо

цтва у

що

таЧ1і, зеllJll

будlвиицтва 1 обслугову­ ВIUIIDI житл()\Вого буд,ви­ ку 1 господарських буді­ І

багато

'заподія,но

скажу

них .дШ.ввок, над8ВВХ Ім ДП ведеllИJl. особнстого

вель,

ді~ми.

треба платити !!1РОші, а МОІЖе ще й досі такі є 4:1нфарматори.. Отож,

забезпе'ІВТИ переда'l)' ПРОТJП'ОМ 1993 року .гро­ мaдsиам Увра1ив у прн­ BaЦl}' І!Ш~ . зеJJeJlЬ­

ro

гальма

РадаІМ'И, які РOlЗlпdDСЮ­ джуваля-tнфОРМЩlЮ про

р., пунктом першим

пtдсобного

роль

цього процесу своїми !Не­ на~мисними, а де і нав·

ДJDI на. правтвц1 poзuо­ чan:aca: п1CJJJ1 ilpВЙНJlТТS Кабінетом м1вІстрЬі 'У'к­ раlви декрету' сПро прн­ ватизaцlю аемеJlЬВИХ дl­

JIIfIIОК.

зІграли

Адже

охОРОНи ЗДОРОВ' Я~ОІЗ'НЗ!ча­ ло б' приректи Іх на пов­

КаЩ­

ЗрОЗуміло: це був крок

,

вимушений.

.міста,

фонду.

ЦІВа дol'OВlpц

вуватисистему

ба рі ть С R 3 приватизацією з 8М Jlі ПРИВАТИЗАЦІЯ

.Nit 13 (88ОЗ)

ваПі &Pn.,pe~KIX IІIОЬН81 ТА "lоииоТ РІІ ИIPW1I IЕПnАТ1В lВi~ICOTKi,B,

мІсьКвиконком МВІІУЛOl'O вів-

1S,Л~ГО

Всього ПО району

1-

2111

1454 ,965

34і1

1500 343 1340 1050 1821 873 1241 . 2198 928 5818 1016 1360 811 1734 2250 1518 51310

І ПОАаан

І Прнватн·

заввн на

прнватнз

80вано 8е­

.

'мельннх ,ціп_нок

1780 1562 1552 1874 634 1.290 7'58 753 924 1578 1048 315 602 683 827 695 960 1744 363

1942 713 108:1. 786

874 1960 1006 28360

1640 1562 1552 1'835 62-5 1200 645 555 924 1534 1048 315 60? 643 810 669 960

1744 340 1916 680 1081 786 860· 1022 1006 26554

E~.2Ea"I:"';'IWRI_._I ••_i_""";8II1I111i

П~В.JIІЧВІ ТОРГИ в приміщеннІ КНJI)ЩІ­ цькоl CIJlЬCЬKOI Радн на­ роднщ: депутатів о 13 годинІ 21 J1Ютого 1997 року ВідбудутЬCJI пубш'l­ ні торги з продажу роз-

ПО'lатоl будIвJII на земе­ льній дlПJЩl 1Ш0щею 0,17. га, що розташована п,о вул. Зеленій в с. Кия2КВ'Іа'Х (нова вуJlВЦЯ пІд

забудову).

.'ііііііііііііііiliiilііlh-;;Пlliііі'ііііііliіііі~ііііliliііііliiіііііі;'


1NJIiEA/AfIК', . .... _]._,

[

11АІО."nі

I:====~ 11.00' ...

7.~CIТ

УТ-2

10.ООТ_НС

10.05 ~ разом. П03ИЦЇll npoфc:-

ПЕРШИЙ КАНАІ1 УТ

1Ь.35 3а!іон є _ fO.tq ~• .- ..,... ост.-

6.00 А!ЮНС . 6.05 Доброго Р8нку. Україно! 8.00 ФінанСО8ИМ зріз 8.25 Націoнano.ний хіт-парад

11.55 Пporиo:a ~

1~.00 ВІД .nep.рестя· - до

8.ЗО Агромагазин

8.40 9.00

Календар украінця Канал .Франс Ентернасіональ. пред-

стаВЛІІЄ. Інтеграл

U-2. Частина 2

9.45 Мультфі_ 9.55 За_он є """он 10.00 УТН 10.10 Ху•• ....-..c:npoп.._ І а.-. 11.40 Телеканал .Праео. 12.10 nоnyдекЬ 12.40 Футбол від УТН -13.00 УТН 13.10 Закон є за_он 13.15 Свічадо 13.45 Артмайдан 14.57-15.57 Ha~a аКаДеМіА наук

16.15 Грають ІОНі ..узмканти 18.40 ХуАофil1- oCтpuoвиc:o.ко

а да-

_aeoro ....•

16.55_ 17.00 ПосtCl<JlМП1YN 17.20 Тема

"'*"" 11.35:r..-p;м .п.-

"".

,ІІО'ІІ<а КcВНIЇ

. 22.20 IнтерІОІІІІНИ 22.35 Пp0nt03 ПОІ'ОДІО 22.40 ХІ. oCnpa. Pyмtиtц.... 0.20 музичні ІІОІІМ.... _

[, їіі'?"']

9.оотсн·

11.30Мvllb~

літ~т.' лауреатиНoбeiIiiICw<оІ

УТН М.Костомаров.• Чорне коло-, Теле-

.ПраВО'

шt! ~ народу України! 13.10 3а>:он є закон 13.15 .Надія,Вбо. Гості фестиеалоо 13.45 Авансцена 14.57-15.57 Націонаго.на академ;. наук

Украіни. Електронна ,омп'ютерна

УТН Затока

всіМ-

-

nw

іс.оріі украіНСЬКОі церlCllи. Наслід-.

н",

18.00 УТН 18.15 За"он є закон 18.20 професіональний бокс. Бій за _ ня че..nlона Паназіа'тськоі боксерсЬ­ кої acQЦi8Цi1

18.50 Фінансовий orляд 19.00 Са_ той . 19.25 Національним хіт-парад 19.30 Телеканал .ПраВО' 20.00 ДОО<.філ.....Оксана Петрусен_о. ЕЛІ· ЗОДИ *"ПА забуто; зір... • 20.35 Націонal1bНиМ хіт-парад 20.40 Вечірня """"" 21.00 УТН 21.40 Вісн ... уряду 22.05 За"он є за,он 22.10 НаціонзльниМ хіт-парад 22.15 дайджест економічних новин 22.30- fеneфill.....чywa др"""иа Т8 чопові. ПІД nbcic:oм.

~5~ ~;:fонал.... иМ хіт-парад 23 5S д..онс 0:00 К,н", .фраж: Ентермк1онал ... npeАСТ8..... С. ХІ

.oдppu.

.....

16.00 16.15 16.25

&Сім.

УТН МуIlbТфілЬМ

На :W>6YТnI Дер.авноі премії ім. T.Г.UJeeoteнu. ~ А.Ру_orо

18.oo·~ ярославна - -

Франції.

18.15 Закон є закон 18.20 Вonei\бol!. Ліга~ .• Іскра.

(Лу.

ганськ) - .er..пл.банк. (Туреччоко) 18.50 Фі...НС08иіі orляд 19.00 саме тОІ1 19.25 НaцiottaЛbнмМ хіт-парад

19.30 Те_811 .Гlpaво· 20.00 Національним хіт-парад 20.30 Cnopткyp'єp 20.40 ВеЧІРНЯ "азка 21.00 УТН 21.45 ""центи 22.05 закон е закон 22.10 Н8ці0Н8ЛЬН"М хіт-парад 22.15 ДaiW<eCt 8I<00t0Мi'Iнtu _ 22.30 ТІ. oItoмNtиii ~ аОО n.oea. ні .......... С8РІІ д.он. CIIanw:raфaoo 23.40 Наці"""",,",," хіт-парад 23.45 УТН 0.05 Т_й еечlp поета В.Цмбуло.ка

АРуrий КАНАІ1 УТ

.1+17.00 д..онс

5

кп. ЗapyCiJI(нa лі­

12.10 Закон є закон 12.15 Ху•• ФіІІ_ .0с:трІао.1 13.20 lCotщерт артистів бaneтy

~

14.45 Світоч. Л. Губін 17.00 Молодї*Нiiil кaнan 17.55 Закон є """он • 1 +1.' 18.00 Анонс: 18.0$ Му,..фільм -Динозаври_..18.30 С8ріаІІ.П....... ~. 19.00 ~ шоу .Пpocтiwe ~oro· 19.30 ТСН 18_45 СерІм.ЕАерео 20.45 Ток-woy -Я ~ 21.30 С8РіаІІ . - - .......... 23.25 ТСН 23.30 Пporpaмa .Проти ночіІНТЕР

трmй КAНAJI УТ

куточок.

8.OOIнТ~

•• 15 C4!PIU ....._ 8.55 ~3 noroди 9.01) MeJ1C11W"8

... Ім'. До-

9.40 діпJOР8

m

.'

20.30 СІТ 20.50 ПіСНА _ . руст :;! 1.05 АІпреСо"""а 21.20 МіСІОКі НОІІИНИ 21.35 Т/с

...cu- ........ ДOm1O

ИІА ,,~ o88ce-

Ittтepнo8ИttИ

...... .

Hoвoc:en

Це-ми!

23.Щ Концерт Р.l1аулса 18/IJllllкуne у

. .

КІОаі

7-Й КАНАІІ

ГPllil 8ІА .гра*,' Т~ал .Магазин-ОI. КаМБІІПа

8.35ВiA~-~

....

ху,,_

.ост..,..

•. _

а

0..... J1epioi8. 11.1 О Тopriнфopм 11.25 8пер М8ІІДРІ8. .Вит..... 11.35 Просто собака . 11.50 'lIW<Pиті~: ~CJIOIIOO

_

25

lс.

.

КАНАІІ

..НАРТ3paнqo н8 QI/т8Cy...

7.00

дlтеА ~

1:1.35 Анонс: 13.40 І'ІОДОІІО>С 8 cпui Д;III1J3'J 14.30 6рмцні8 c~ 15.110 .Вi,qocpитi ИВС5ВС8.: .Кіно

J~10~""t~

.

'

r"",,"іа ~/c oГ~ • .АТОН·: ~ про ..еру-

7.35 8.25 ФіРІ.Іа

ХОМісТ"

18.55 HCIIIOCeJI 19.10 Міста ;cTonмцI С8ІТУ 19.20 ~ _ ,llїТеА oCakype-woy19.30 ТCIPti1tФOI* 19.50 Новосen

2O.5OH-Д ТУ-TaCirorК 21.00 сп

·СТо РаСІе 8 lCfиouIIIo

16.05 КамСІі8... O.Ro3I!нCIaYм 17.00 ТqprlнфOpм . . 17.15 Гpeцil8ІА .Гре8іс:у. 17.40 дзвони РО:3ПО8іДВІОТ1. 18.05 УХРТ . 18.35 Тopriнфopм

.

Є.м.pчyкou)

If.5OT_~

18.00 Т/с • . . . . , ..... 83 ~ 19.45 Фfp,t8 ~roн.: ~ про >18~..

.'

19.50 Ммнуne ..,aro "'" 19.55 T_cnpec

.ТОНICo

20.00 Tener_ 20.10 11epyJfOМic:.. 20.40 AllWПІІ'" 20.50 ~rфі_ . 21.00 Пporpaмa oЩQдeннмк.

Хіт·

~_~ 1ІІ'Я!1Д (aнr.... _' . . с""о«>

8.30 вечірні eic:~i (noвтop) 8.00 ~IIC" Т..... і:8аІеІІ. 88 СеРЬ 10.00 -.Xerнll лейсіоо. Т/с 11.00 &ар... С8іту. в.с. С8і1' . . 8ІІСООСМХ 11.30 1'ок-woy .... 3 QIIW'OIO' 12.00:.~rA Qt;~ ~Терит/ІРіІІА" 13.00 . r . _.._ го_. ТІа 13.30 .дп..... Ko..~ ....- - . .

.ТОНІСо

11.ООТ"'_18

1'.10Мy. .~ 11.20 1iepyJIoмic.. 11.50 Мyцr.~.Робін ГУА' 13.OOT8~

13.10 Х"" ....... АІІ!І . . . . "'IaIn'tн.. 14.25 ФIpfa -АТОН.; іНФСІРМаЦІА ~ нерух.омІст.

14.30 ~ ~ (3118р.Д8Пут814..45 ~!Iд ~ . '''.55T~ . 16.00 Т• ...,--та 18.1бн~ТІо

16.40

AIIт.qtopr

__

16.55Т

17.05 HepyJCOМЇCТIo 17.35 AmmIPr 17.45 ~ .~.

(.Нiмe1toкa

15.~17.OO 3arpaaa 1.7.оо~ТА""Й _

1И~ T~ .Пoeepн.mя Д'Apt8ньraвa18.05 Т/С .Де8lc: _с _ . 19.00 ЗагР811а 19.30 ТБ-6. Москва. oКatастрофи 20.00 Т6·6. Москва .•СООрт тм_. 20.20 ТБ-6. Москва. Toc-woy .Мyзw<а і . преса·: .д.<уnи nepa-. Група. . 21.15.:,с=~.форм (щоденНІ ~.

d

21.30 М;,.народ....М orl1J1Д .Т8ІІ8СІІіт, 21.40 '[5-6. м-а. Xy",~ 22.00 Пі-8 Мocua; ...... . ... . ...,WII .HCi~T

~34~.~" ММФ •. Хіт-пар3/:

20.00 Телеанонс 20:05 Ммнуne ЦIOOf'O " ' " 20.10 Фірма ·АТОН-: iнфapмaцjoo про не-

20.00 .УIфІІОПО' - РО3IЩI8W

ТО.НАРТ.

..

pyxoмiCТlo

шоу.

.

.r.....

23.35 ГIporpaмa - TuIti. 23.55 ТелeeJ<CПp8C 0.00 XyA-....... OCOНtIO

....,..

(.11 КAНAJI)

8.10 ~:";"'f'* (~ 8.25 Т6-6. Москва. шоу і*і' .~ 06лм*ew. ,

:~Eн. ~ orляд (аиГniji-

9.00 ТБ-6. ·Мос......Катастрофи """""~ 9.30 Т6-6. Моео<еа. Муло.тсеpiвn .~. Д'A!mIItoorнa" 10.00 Дмс«-канал 10.50 Coцiaлwto-аНaniТИЧН8 П~ ,Подтекст. . . 11.20 ТБ-6. Моск.... Ток-Шоу .мv-u.

.,Qu,......

преса. оМу"" neQa•. Гpynв .11І-

. цеіі_ 12.15 фабрика

~. Му,.тcepIan

21.~.

18.ООДомус

22.54

~ noroдa

18.30 час єeponellQ.кiiil 19.00 Ток-шоу ... ,3 ~ 18.30 .г_ _ _ Т/с 19.56. 23.57 кnin _ від .МІО3І!<-Радіо 101FМ, . 20.00 ""-Ф._ з, 11 І'" т/с 20.30 ..дuJ1IIC8. Т.--....· . . СеРІа 21.30 ....",..... ........... 8icti(iiA~.I --

·22.00 .c~ 'Це 23.00 Ліга ~ бoIicJ 11PIUICТ823.30~iV npeдcт_: Н8іІІСР8Щі """ 0.30 M1V npe~--= ~ _ 1.28 ~ l1ІІРІІД8Ч на 3I81JI8 17.00 AнottcnpOrраоо 11.05·Єва + ~ 17.20 .Вeuпа..... 17.35 Тopr;..фopм 17.50 .Просто собака. 18.10 .ГР/ІЦІЇ від .•Граеісу18.. 30 .100 чудес С8іту.

ММФ.

;.

Xh ___ ''''''R

~:.: тт:;" Мосаа. Х,,,,. . . . 14.50 Му,.т",15.00-11.00 3arpaea 11.00 Ди.-" сеенс 17.10 Т6-6. моск8а. Му,.тсеріал ВePНettНI1 А·Арт• ...,.ава• 17.35 МeQмчний т",*,-к 1805 П· ""---- r ...... • с. . . .._. , . .. ..д.еІс _ -......

.no-

••,

друк та ін.. Тел.

u •

•.

7.30 3аграва 8.00 Мі>снародмиіі orляд .Телесвіт·

с""""' мовооо) . 8.30 Вечірні еіс:ті (,-ТОРІ 8.00 T,,~ 87 серів 10.00 ......... r-ar•. Т.....с.... 11.00 від o/lepe>cpei:... до YCrPY 11.30 T:.t<-woy • ...3 0-0.0. 12.00 ~ 18.30 .1нес ОЦУаРТеа- Т/С_ 222'cepitI 17.30 чар;в,.м;і О8Іт дicteA: 'Г\"!ІЇ і йOrо

17.55.

ЮТАР

23.0511porpaм. ~

АЙ-СІ-П-"

110"

2О.10.Світ niдвoднoi фотоrpaфll. 20.50 .На добран;... дit",. 21.10 Тoprlнфopм 21.20 .Rjimax· предс_є. 21.30 Тос·шоу .Саме ТОМ. 22.00 Xr,q•. . . . - .Ерік .1КJНr. 23.40 Тopriнфopм

. 20.15 Пporpaма '11oдorIP.< У о;аху. 20.30 l1porpaмa .ми та ...... 21.00 l1porpaмa .НАРТ-""·" 21.45 1'1porpaм8 .Ракурс. 22.05 Т._ іа т/с 22.55 l'1porg8oa .~.

--п""

nptIМOo,ty ефірі

19.00 З~ . 19.30 ТБ-6. Moc:ua. TOK-UIOy '/1pQфI_

сіАо: ol1иc...........-Ф&tпкт·

20.25 1'&-8. Мocqe. д.'r81<Т108Н1OJ c:epiaII.TpммajI МОД/І1О

21.15

.

~-ittфopм (1ЦQQeниI НCI8!ItIII

економіки)

21.30 ....... '-~ --.'" or-R .Ta~.i,.• "'.................... ..- - - 21.40 1'&~8. мoccu. Ху••....23.10 ТБ-6. Москва .• Шоу Бенні Xiпna" 23.25 Т6-6. Москва. ·Ті. хто ... • . 23.45 3arpaea 0.45 ~Фабpиq ММФ •. XiT-~

ЛНГЛІЯСЬКАМОВА

ПРОДАЮТЬСя.. lфaцJOю'l1 ТOPf0вem.нi Jdоски' З мІсце., TOPГOBUЬнi 1Ial'II РН-10 Щ 12)" за цІною, 110 грн.. Тел. 5-79-27.

..

18.411 Сеpl.I1.Дуеи..... 13 ....... 19.30 'Ает0б8н. • 19.55 Вlдеоуроосм _ дiтeA·.r~-

«паАВІС». «YНIКA-тv.

18.50 MyJllot,,--

21.30 Tok'~_ .Саме тОІ1. 22.0068XJД. _.ocт-w; pu, ...... _. . ~" 0.05 Муз. nporрама .Кniwe. 0.35 ТoprінфОрМ-

.......·1

8.00

8.30 д.п.. cтyдit1 .н.,... 9.05 Пporpeмe .3openI\Ao.•М-=--woy. 11.50 ~.~ хрест10.05 n~ .ІІОІО<. 10.30 epcm.,.м' 0І'1ОІІІДаІ88 10.55 Телеекcnpec .

.

18.00 Т/с .Т_•• 17. 18 с:ер/і 19.00 Мр.",,- .PwOl18ПО-. "1.1

0.50 програМа М (ТК o3oItoті _та·) ТО .НАРТ• 7.00 Зранку на Clliтанку... 7.10 Мy,.nao7.35 T~ ........ _ ••• 83 OePItI 8.25 ~ -Атон·: ~ ~ неру-

.паАВIС••YНIКA-ТV.

ЮТАР

8.00 -• • Дррте •• Т/с.. 221 серів 7.00 Мист-"", ......Т"'СІРі!' А·. Хіт-

КAIIAJI

_

l1porpaмa 118peдj1'1 на завтра

21.10Тopri~

АЙ-СI-П-Вl(~2-Й КАНАІІ)

8.00

MТV npeдCtaantIC: Музмка

17.00 Анонс пporpeм . 17.05 nporpe.... 8ос:оресін.... 17.35 Т oprijtфOpм 17.50 .Міста і c~ с8ітуо 18.00 .Грації від .ГравіСу. . 18.20 .~ npioзiII M1V. 18_45 ее... ~ •. 12 СеРІ8 19.30 .Вітер МatIДIIiВ.: ·Витокм, 19.40 ,~'_тиро 19.55 ·Світ JIIOДIIiio. М8диЦина. 20.20 .Комп·1Dt1lP: х. 20.50 .На добраНМ. діти.

(.НімецІ.<а

8.00 .htec ДywJmJi:'fic. 220 ~ 7.00 Ммcт~ к.......ТермтаріІІ А•.

21.55T~

«А.п ....

5-91-65_

18.45~...r=

'pмlc 21.30 УlфІІОпо 21.45 ТoprIифopм 22.00 школа бізнесу B.l1вccxuoкoro 22.20 .До І nIC""... • В.МО-нова 23.05 ноеосеп 23.20 УХРТ 23.50 Тopriнфopм 0.05 Кni1IиI

т_ VКPaIМ! Є.~'

про 1Ііно•.

16.30 ~c:tYдh1-НeдiI!' 17.05 -~~. 17.20 I]parpaмa .ЗQIIenaA.• ••М8с:кі-woy' 18.05 lJPOфaМa cfkja(. 18.зо~~.(з~.. де-

~~.

ХОМІСть

Анонс: nporpaм

2З.30 мтv 11I8ДCt_: H~

0.30 1.28

23.55Ж/.......... ~.

25

22.4511OДQp01c 3 .яною.

~ г

22.00 . . . .. 23.00 в.u-TМн ЩеРбаЧОВ nPe,QC

16.10~IIbT~

21.15.Теnerазета

0.40н-д

.no._

13.3С) ВіД\ІОУРОІ<И

19.35 ~ МеЛОДіІО 20.00 I~ ~ ·Час· 20.40 вёчірня к-' 20.50 Л.~ Т8 n.~,..,.....

Тел:

....

....... rEtl

r,:-jf~~~~i87~

21.25 HepyJCOМicT" 21.55 AвtOTOII" 22.05 Ху".фіІ1_ .,......... 23.45 му".1UIИI1

2O.35T~

18:30 хм. .........ц... 18.00 Хрещатик 18.15 Що? де? noчoм,? 18.25 .TнpiiIcwci irpи-980 _ _т.. 18.00 Т.мсері811 .3rJ!мnI • lIIJOA!I!1IIIO 19.55 Oбnи...... .. ... 20.10 ЄpatIIJW 20.25 ~·noroда. o.Єr~

-.-..

2O.CJO ...... ·~_ _ ~

старина·

_.)

20.00 ПytiaIцнct....... ~ 211.25 l\,QPeCa дinoвo! уДа'іИ rplialc 20.30 Анонс:

...--"

ост_

10.30 T.-",".тtoe.o 17.30 Анонс 17.~ T-..-pIu .11et... 18.2ОЗа ....~_ 18.45 Іктереісті І8.15 СеРІ8ІІ

.пt»17Оі.

r.....,

.

нп

12.35 НОВОС8ІІ 12.45 хм. ........Т...... _,.,1._

10.ООАионс 10.05 за ОС1О*- часом

ВИР АДЕНУ lСРуглу пе'l8ТКУ ТОВ «Анти. ВВА-

ЖАТИ НЕДІНСНОЮ.

то

..

мi-.Y~

8.00

r;:'

22.50 Мi>JioAbcиt . . . .·3 НТУ

МУ3ІНМ

23.05

.-.OPtIIIЦЇ 3 НТУ......-

ф.'

км' L-КJIYII

....

16.ООТ

15.05 МР8Се дIлoвoJ удачі 15.10 му,.т........... 15.35 .~\ с:уооаае. МaiI6YnteO 16.10 _УДаОі 18.15 -""1'1І .ХМ. . 16.45 !!tfДlot8 ЩIIJOIIi 17.00 l1іОДН Д/ifI JiIO.IIfJi 17.20 ~ ДІ/!ОІІі>І удачі 17.25 Голос uepieи '1'IiвP8МOrII' 17.55 МОІІ &оитаиіІ1 18.25 Qфic без .... 18.4О~л . 18.55 ~ дIлoвoJ удачі

.'

~ТII'ДO~

18.30 19-00 Toc-III!IY ' ... :1 Oпwooo· 19.26 ГOAOlliii l1QIIii _ (ТІА .Вікна., 111.30 .г.~ Т/с

_

14.35 Пporpa!'8 -3opяtta 14.55 Т_СІ1РеС __

.'

22"0N!~/I8'II 22.15 . а o:lCOC:J_ 22.50 ..............

'7- КАНАІІ 6.30 лооди """ JIIQIIIIiI 6.50 Ааоес:а діllOllOiудачі

7.00 1.05 1.30 8.Q!)

6Рит~ -,,~...

lІ,іІРВСіІ ~ удачі КОІ!ЦЩ)тtta ПIJQ<lI8IO!I8 .~-

КТУ

~ СІТ. за _ОРДОІІОМ

Wкinbнiiil екран.

рр:омtcТ

21.30 Ро3ІІ8*8/ІЬИІ _ііі 21.40 ~ _1Caniфopнii (~ 22.00118. США)

14;00 т сКаІ.... 15.00 ~ C)qIp'. ' 15.30 Все-. дім-1ІСе!

артист Укра!... М.

(Іу6ліЦМс_ f1IIOrI!I!М8

п~tt-т""

~ Міс",,; ноемнм

1::~~'~'

r.fYni,тфini.м .f'<!БIн ГУДа. ч. t

..........

14.30'~-AT~I~~"'-

ПorI1!',ll ~

20.50

ТЕТ

22,35

м'який

r!:~~_Чиni

H:18==:' 11.50

Iз.10*~і~ ~~ Кр. 8

~ IDНOCТI

.. 2O.35T~

д:cu.\'

_ _,.

13.00T~

lіІОД8Іі

_.=::.

1'.00Т

то

~:тc~'

t.ty,.тфі_

10.00 Телеенонс 10.05 Відкрита віза 10.25 Закон є закон 10.30 Вecenий ринок 10.45 Бізнес-форум 11.15 CniII8Є ~

wonwa

_

'1'00~'

11:~ ="'~'f"*4 19.30

..,.....

ЛIQAIi

,... Т/С

18.ао.а:.

.• 221 CeDiII 11.30 ' . СІІіТ ~: .Г\"!ІЇ і МorO _ ' . Мy,.ТCIIIPian 17.55.21.56. 22.54 МиIФIиta noroдa

.ТOНJCO

.

1 .15 ВікНо yМ!i:t~ 1 .45 ~ a.oroдll1 20.00 Пубnlциcn1'1ft8 . 20.25 Адреса дInoII/Il=-'

22.50 Пpcjnioз пorQqli' . 22.55 У nowyкax~. JI.~ 23.40 __ . 23.55 Музичні заба. 8 -Yкpa1нcwloмy /JP-

ПРОДАЮ нову газову колонку. еqaл:ьню

бика».

~I

7.05 Мультфі"ьм .Динозеериро. 1.30 Сеplall.nepwl noцU1yм_' 8.00 ТСН 8.05 Сері8" .Ед8ре. 9.00 ТСН 8.05 СеРІМ .M1OCII"~ . . ...-цjвo

бандуриста

га·

11.10 11ОССі/Іі.С'" 8 УІСРаН ~

11.35 СВіт' AnIcи 17.55 УіФеіна - КРаІНа аграрна 18.20 СЕГА-ОС1рі8 . 18.35 rl8i-WOi1

6.55 t.\бо !іРиТ.... '.. ' 7.25 ПorI1J1Д :tбoo<Y . 7.45 I'Тос:мlxaiilт8С1І Р8- • _ . . '.' '.00 _ _ Кanїфopнil (~"ТY

.

Село і ІІІОДИ IЗ.ОО УТН

1З. 1О закон є закон 13.15 Юн_ ток-шоу .Вм6ри .... 13.45 Лавре""иіі cni. 14.51-15.51 НацІОнаЛЬна ""адеміЯ наук Украіни. Електронна КО .... ·ютерна

КС!НЦІ!ІІТ ~ !!qIY .Щtrдpo!It.

20.50":';~Ш~ =r"~'. 2

Вечір... _азка

IЗ.55 Закон є закон 14:00 Oceitнiil _ "". "",омрі8. Рідна мова. Музика. ~... ІІЄІІИКОІ'О

I1оnyдень

1:.-.fl~~~ .' 16'.30 СІТ. за кордоном

~ НО8ИіІ КМі8

0.00 ·lJpMt-....IПJII!......... 841/Р:

Т_а

'10-

14.35

~_

КТУ

.

·1·~:gЛlOДм~--

Y:J!'~ ·ЦltI/lC . . . .

...

..1peitI!.

14.00 ,~.... g~.!III"'.'" ХІ. 15.зо:ис~ .ТеритopiR Ао.

9.15 Е' ·Стан ~. 9.50 . 11118pt8ll. Тепorais« 10.30 _ та 3ІРІСМ . 10.55 T_cnpec

9 ..110 А,/рСа д;n;::;:Jдачі

I'I~ 8:50 ~ ОЦеИТР ~ 8IIIRIP11.25 11.45 12.00 12.20 12.40 13.10 13.15

над .Фіти-

23.35 Муло,тфіІІЬм """ ~ 23.45 Зarwea

8.30 ПPor1-ta ·НАРТ-88'lip·.·

11.1O~. ,llї11І*ІІ.Уд8'і 11.15 ~ 8rJNIPi!I

1ifo~.к.r~. . .

19.45 35 _ _ 20.30 СІТ

......) -

.~g:~ т6 J!IIV6 .хм.

~ Т"";""" .м--. ;010 C8iJ ~ Paia8!Ir 11.05Xy. . . . . . .

IO,...

101FМ.

::~~~

~

21.20 Ekcnpec-іиІІ>ОРІ<І 21.35 ~ III'_-T~ 21.45 КIitOм,. 8 112. худ......... 23.25 ТS-6. ~ Ca~ OCit!Q>!М1

20.30 .д..мс>. T~.· • ее С:еРіІІ 21.ЗС) s.чIPttI ~J: 22.00 .К.... І. . • 1'/0

.СUIA)

.......

qбди",ew'"

20.05 Т6·6. Мос....... Шоу 6ениі ~. 20.35oOr_; ТБ-6. Мое ..... ~ . . .."""""-' ~.---

2О.00...u..фo. ~'''IIII r.-PIМ

14.5!)T~

16.10 ttm-ic:ть

1.05 Micwi иоеи.... 1.15 ден0. АК . . . . 1 ..35 ""ТPjCQIWI! 7.$0 Піс... "",. К.Чмni 7.55 сп ~r.Стеори ~ оо8.30 х_.. ПOfI3IЇ 8.40 1II4~ lWOfPaМa .r.,-тon· 9.10~1ib..

18.40

.

.....

.......

Ііере<ах ХаНОФМ

14.1s-r~_ .тонк:

PDAJ ~1QId -

19.00 Toc-UIOy .... 3~· 19.26 ГоlIQIЩI ""-ІІіі "" (ТІА ...... ) 18.30 .Г~ r~. Т/с 19.56. 23.51 КІІі(1 АН!І1іА .MOO3Їk·P~

фес:'І!ІМІ!ІО' 14.10 фірма .АТОН-: ittфopмaцjII ~ не-

-.'

11.00 дитя....М сеанс 11.10 Т6-6. Мос&"". єpanau 17.30 П-8. Мое .... х"" 19.00 Заграва . 19,30 Т6-6. Мое.ва. шоу !>ої

'"""0

команда'. Мyl1bTCIJPI811

'

13.35Ilpeм·єp'вIqeo

.

17.55. 21.56. 22.54 М- noroдa 18.00 Вl3МТ. Єnmeт.~. Ч.1 18.30 Барем світу. lІеСІО С8і1'на ...:""их

13.10 Пporpaм8 -Зopgнa CТlIP"Нa· 13.25 f1IiOrPaМa .EiaP8!t ДИік~oro pyJioioic:no

'.'

11.30 .htec·~. Т/с. 220 CePIt1 17.30 'ІІіРі8НМі C8i1'~ .r~ і

16.00Тeneraзeта

11.35·Т._ріаn .ТІм 18.20 за К1ІЇ1ІСЬІСМ" часом 18.45lнтервlсті 18.55 c.pill1І ОДІІІ'ММ8 н. їм'.а ДOm1O 19.35 ВraAaй ..елодію 20.00 Інформацjliiна nporраооа ·Час-

TJ!paтyp8. )l(ипя і творчість Марр

1І1."ом.

.

21.35 Хре\щ!тик 21.50 що? /JIJ? Почом~ . 21.55 Музична ПOtIЩl!. T.11QмJiIj

10.05 за киі8С"""М часом 10.30 Т_ріаll -ТІм". 15.50 Анонс 15.55 дOlC. фільм .nИл еі/іни.

11.40

ТеЛ8l<анал .Право.

381а ·ВСе -

~oIl8oВl:

УТ-2

ПЕРWИЙ КАНАІІ УТ

niA

ІНТЕР

21.45 ДИвQ8ИJl(Нi історіі у ~ .Моа родина· .

6.00 Анонс . 6.05 Доброго ранку. Україно! 8.00 Фі~ orляд 8.10 НІщІоналі.ний хіт-парад 8.15 Arpoмara:sиti 9.00 Hмwaдaнj історої 3 >КИПЯ картмн 9.30 САває К.василен_о 9.55 За"он є за_он 10.00 УТН 10.1 О Карусе.... і .апуста 10.25 Т.".......... Чywa дру*- .. лoehl

трmй КАНАІ1 УТ

3:'Wї=: оДі....". Н8 ..... .~ 8.55 lJPOnI/:!3 погоди

20.40

·,друrиЙ КАНАЛ УТ

11.30 12.00 12.30

12. 1 OyДio~ fICIf'ONI.- 2 13.15 З8koн є закон . . 13.20 T.~ оСтеП8tl К-ІРО 13.40 У рит"" eaJW:Y 14.00 ОСеіtиiМ кaнan /1IIfI : r , 8 . історіі! УІсраі.... Cnї8Мlb КО ~. ФD8нцyзo.u мова. урок 25 . 14.50 з.он є 38кон 14,55 f'Igorнoз nOГOДlO 17.00 fo4onoдbкний канал 17.55 закон е закон .1+1. 18.00 Анонс 18.05 МyllbT"'- .Диноза"""",,· 18.30 е.р1811 ~. 19.00 lrIXiee woу .Прос:тiwe t'lpDaoro· 19.30 ТСН . 18.45 t::ePijIII"~· 20.45 ТОС-UIOY -Т1ІбУ' . 21.15 ХІ• .я" yOIfти мiIIooAotIepa. 23.00 тсн . 23.05 Програ... ·Бомба-

oI1epw1

1~:~~ f~~музика 17.30 3

cr=..:.=-=- аа

11.40 UfldllbНiiiI екран. 11 кп. ~

§:~ ~lк~~=: замовле....я

.

.m»I.КИI~ '.

ТЕТ

10.05 Щоти_ _ . 10.20 Концерт 8CТJ>OUIНМX - _ 18.50 За_є_ 1 .55 Пекторам.

Ha.voнa-M хіт-парад Ar'poмarазин OIieperи роду

газета -Все

n.or-a.

мy31iotii

XiN••PIVi'

ТО.НАРТ13.00 Teпeeкcl1)eC

11.00 Дос.екран ~- ••~ . бe3o,QнI••• НЛОО 12.05 XyA-....Wo! "~ ........ oni8A-

0.25

••

10.55T~

Тос-woy .Зро6и

ЧАА-uy6 . Мyзмq СІНО. З.Гepq' Мyn.ТCIJPIan .~ Г~ ІІР!І!'рама ·НaзtIO ре!<ОРДІІ". 12.351'&-6. - . - . С:еРІа8 про ~

13.00 oГ~ ~•• Т/с 111.30 "",,"+•• ~lIIli тeлeceplell 14.00 .Що У c.н.u ~ Х/. 15.30 Ммста\ІоІЇІІI' _1iIt .Тepиtopil! '-о

11:00 Те...--та 11.10 Мyn.тфІлом 1'.20H~ /1.50 npqrpвм. -Це-' 12.~ My\1bt""--

1i8ntr-

10.15 Т6-6. Москеа. крок8' '" 11.05 Т6-6. \toco<ea. 11.35 Т6-6. МQcкea. 11.50 Ці-6. Москва. 12.151'&-6. МОС&8І.

..

Xh·парад

С8РІ!І

8.25~;.,.='~_"~

т.....- (ТІА 088сН8.)

.тоне·

·=F·~Ao'~-

.fдep8.

10.ООТ_

g:gg~~кpelНO!

16.00 16.15

.Дtoнoзa.......

8.05 Т/с 011~. АРСаІІ8 )'1'-2

6.ООАионс

вистава

І «КИ.~

I:~~oI1"""~'

8.05 C8D18II

21.05~

.у фoqc;i•. - С8і1'•• ~

8.oo~•. T_""""~ 10.00..___-5•• Т/о 11.00 ~ l:1/ЄТ .. 11.30 Тос,woy •. :.3 0nW'0I00 12.00 ~ It8<8/I.Tepмтopil! А•.

8.30 ~ ·НАРТ-........ 9.20 TOJ<-щоУ .Арабескмо. Гpyne '1іо!8 М· 9.35 Ч8РІеИе IWOCteprO 9.55 l1POrPI!М8 ~ 10.20 nporp...a ~,..

21.20 МICWd - . .... 21.35 40 РОКІВ l'881і -Г~ і ПOU3YJ: Укра!на. . . 21.45 х,Ао .............. Н ,,"'. 23.30 CnOP1МItI8 ~ ·1rJIм Ііц:. 0.05 of'eweтoo. д.мнн .

..Іо. 5. 8 СеРІ1

.

11

ЮТАР

OГIIIIД (aнrllii!l:lo&OoO - ) 1I.30Ihoдм.~~

.

о

6.45 Фабро.ка ММФ. Xh-парад 7. 15 9ОХ6ОХ9О 7.30 Загpasa 8.00 МQcнародиий III'IIJ\A • Темс8іт· 8.10 &a1pec:-інФ<>РоІ

naPItA .

LOO

7.'IT......... ~'........-ea .... II.~ =~~~:~ 1IPO!IiIJy-

нoecwca

.'

Ct!iT....,...

7.1Q Муі80............

O ..I18r!Oнor08 ; 0 .......-

8руиге"". 10.5O~тa~

ТО ОНІР1'.

... ____

19.30~_

-.ct-n-.. (а2~Й КAIWI)

25КАНЦ

: 6.Г~

ііі/! .ГJ)III!iCyo

20.15 ВіДеОурОІсИ ДІ\ІІ дітей .Caqpa-~ 20.20 .на добраніч. діТИ' . 20.40 -Итоrм. 22.00 Х'А••' - .ЧoproN CllylК68 • rocnfr8l11 МASH •• 8 сері. . 23.00 .Грає ЧіІС Кореа і Eneкtpик-бet1д. 23.30 Торгінформ 23.45 • тe-lмl1)llliapio· 0.05 Тoprінформ

•• 00 .htec ~. T{J;. 218 . . . . 7.00 Мист8ЦІоІІІііі otaнan .TtPomJpIII '-о Xh·

Г0р;іиМч8•

7.QO зращіу на

20.25 ~ П!ІІ'CWI· $.TIJ!WIIIIP

7.00_ 7.05 Док.екран 8.10 Ток·шоу 'А8тorpaф. 8.40 Му,.тфim.м .Кaniф-neneкa· 9 ..00 Сучасних .' 8.30 XYA-фіІ1,.. .Н1181 npoor_

22.4О'\у.....-. • .,.~~. 0.20 ~ ІІСІМНИ . 0.30 Му...т....... .ост.......... 3oothI-

i1porpaмa -к..6іВТIІ'

КDI!!

23.i5T~ . 0.00 Xy"........ ~..-·

21.45 Фут6on. ~1 AнrnIi. 0rmI,Q 'У-

.*'"'0.""

.. rllil-'~ .'

ТQJ!ПифopU-

18.20 .Гращl 18... ее

..

ТУ·Т.О...,. 41.00 Пic:I1t1-.

2О.05·А МІ самі 3'1ІУС8ММ

_ .~ Q!IiIc7... T. .aНuttc .

2O;15~ ~ У raxyo

20.30 Анонс l1РІ!І'Р8М 20.35 ТoprIнфOpМ . 20.50 l:ІО8ОС8ІІ

16.30 концерт КВК 18.05 c:nu..мmI. The NaUalway 18.25 ~ nptIJ1iIIIcж . . 18.00 '(ресерІм 4yDpI1 ~ 19.55 все ~.~ .

17:115 17.10

20.30 /1pQf'pIМII'~CТilH cnPa1I-" 21.05 "JiOrPaМa -НAPТ-~·.· ' 21.50 f1porpl!llo!8 ~Paкypc. 22.00 Teneeкtnpec . 22.10 Т._ T/f!. .г.... 23.00 l1porpaмa О3ОРОІНа старин.. 23. '5 ~A 1C\I8Pf8ll. Тепor __

rP8• . .

КИІв

11.~

I.~

'"'.'

20.05 М>lНyIl8 Ц!q'o _ 20.10 ~ .AТQtI.: ~IJIO 11\І-

2O.00~-~ 20.25 АДІМ!С8 дIiIDeol УДІЧІ

12.30 М.()6(;ереатopiR 13.00 TeJ18C8PI8I1 -К81.... 14.00 T8i-won 14.15 Т.мс:ерІаА oГopeцr40 15.15 .Решето-. МІс... 16.20 СІТ. за ~

ч·. _

••.

,!М./8І .. -.1

. . . •

2О.ф

т:T~"1!М~"

.. ' 11.15 ЧopitodI ......... 11.45 ні nyxy ііі nвpe tV5 K.I.S.S. СеР'ІОЗИО ІІРО 1ФІ\81'1РІР 10.4$.~

14.35 Анонс 14.40 МУ31"ІІМЙ _ _ 22.30 IttтepttOllМНМ 22.45 ~ norЩІИ 22_50 'ci~r~~

ТЕ1'

ПЕРШИЙ КАНAJI УТ

11-:30 Телеканал 12.00 1lOIIY_

ДomI.

1~.35 ВnIдaй мenoд/ю

«m.

•. lq ...........~~

'МООО'.

'

1'.00 ХУ".

~КeIIкa-3IДII18!C8>.

.1'eIIr;r..... ~. . 17• • ХІ. ""-'-"' Т1І П -~

1I.00~.1JII?~ ..

пr 2О.~СП 20.50 Піс........

..

17.05 _т

8.зо х.м_ поезії 8.40 Xpetiu1П!11

ТУ-ТаО8чуА

20.00 IнФОІ)маціііна програма -Ча.с. 20.40 вечірня _азка . 20.50 Фент~ ~C!~~21.40 ЖмmI.8lfД/lПlМх . Ксені8 -

.1+1. 7.00 Aнottc 7.05 МультФЇЛІ!!оІ

17.00~

7-Й КАНAJI

....

18.20 за вс""".. часом 18.45 iнтepelcтl 18.55 t.PIМ .,..._........

20.20 Золоте _олесо + 20.40 Вечірня """"" 21.00 УТН .1.45 ""цекти 22.05 Закон є закон 2210 Н~Й хіт-парад 22.15 ДaйдJI<eCt eotOtIOIOiчнмх It08Ин 22.30 Худ.+І_ оІІк!мlo 0.00 НaцjОН3ЛЬНИМ хіт-парад 0.05 УТН 0.25 Літературна студія. Є.Гуцало

10.00 10.10

ТРЕТІЙ КAНAJI· УТ

18.00 УТН 18.15 За_он є 33І(он 18.20 1 _ МУЗИ"" 18:30 'О""п' 19.00 саме тОЙ 19.25 НаціоНЗІІЬНИЙ хіт-парад 19.30 Телеосанал .Право. 20.00 І ті"""" музи"". Єnieaє r)'1)T ·Соко-

8.10 8.15 8.25

YCrPY

. 14.55 закон е_ 17.00 MonoдIi<нмiI _ . 17.55 ЗакОН'С закон • 1+1. 18.00 Анонс 18.05 Мy,.~ .Динo:JaIIPИXИ. 18.30 СеРіаІІ ..,..... nOЦJIIYItCМO 19.00 Irpo8e woy ~ЛpotUwe npoc1111'О19.30 ТСН . 19.45 cepan .Доктор 1С8ін20.45 T",,-tIЮ!I .Зро6икрок. 21.30 .1_ _ _ ldНOO fIII8ACТII!III' •• iQnпер У . ; . к. ШеІІраІІІ1 .ЦІр.;.- ..... 23,25 тсн .. 23.30 Пporpaмa .Про спорт·

всім-

-

........

12.зо Л~ _онцерт 12.50 закон' е_ 12.55 х,,,,фin_ .М..,.. 8ідОІ'А8Т1оСА . . 6yNo--оі мroдм •• t С8РЇІІ 14.00 Oc;eIтнil1 кaН811 /1IIfI ШКО",",8. У_­ ра\НС'" niТepatypII. Т. Ш_О. cCott'. урок Д/ІІ1 .мtellll .Ск8мрсьICИмniцeй-

Украіни. e.-тproннa комп'ютерна

газета .Все 16.00 УТН

-

па-

...

H.!1Iiii··~· 1 7 4 ".J/I ·

16.10 СІТ. T~ 1&.30 T"'IдI4~

.

~Стеорм CIIOJ: ~

nrc:яsu..c.a'

5,.08-73.

-

Haв'I8IUUI, переКJIal,

ПРОДАЮТЬСЯ цуценята с:ере,цньоазіатеькоl 81 __ чарки з вl,цмllППllll po~oвo,цOM. HeAoporo. Тел. 5-24-

49, 75-~23.

.'


II~. ~~,-,' ....

.

~; ~ =ті 1186еса': .~ A:IO!r1! &!!Р-. ТО...•

М.• ~ ~ .SQrSO. . СЩІІ І

«1:111,.

тп 7.05~1.-..

1.1 S .а.но;

!ІІІ

14.ЗО ~ aeP06fICМ 11ІІР8А-8ІІІ18 1Coнtow... PQCТa

,....

15.00 15.45

И8~~См~ 7.55 СІТ

~ .T;aiiipIIbId rp.-9ІІо ~.. 8;30.I.І@-МИ! 10.05 ТuecepIaA .П-

16.30 СІТ. З. ~ 16,40 ДІ• •~ '-о ш- /1IJ *"ттw17.05 ·CEtA-Ql:'rpiв 11.20 ...... д.68ttioнic 18.20 АтlІ8УИІ<-РІІ8ІО

1::~~::~~.~. СІІТІО Х81.- на ~ ~

1ІаіІОСа c:тtIpO>QТН(ij:._

20.:10 20.50 ClТ ПictttI _ 21.06 Aнrpeco_ . 21.20 МiCWd _и

21.35 хрещатм& 21.50 ЩО?~? llO'IOМY? 21.55 МУ3И'ІН8 norw, Г.Гpeil • 22.00 "У'" ~ '1I!дnVщeин. rpix/8o 23.40 к.1,6.6. CepjIoзttо'l1ІО кoмn'fO'I"lIPМ 23.55 lIePttiCU< • 0.05 .Прм8lr...а88'ф88. lfiOIНIII е+ЇР:

КАНАІІ

ONIAД

Jd1-l111P1U1

~_-960.~~ .....

фес:т-.. Дtl1JIЧOТ . . ~

УТН

"I'IIOII'IOC1i.~2

9.25 ПоезіІІI ДОІІІІ. ~ 2 8.55 381tOН 8 _ 10.00 УТН IО.10 Classl<-r....·cp 1'.10Граніni .........

............

~~~тфiIuI.~а ....

.

t.f.CIТ

i'O~~:::' ~Б8Іr:::-до....

.1+1. 18.00 Ананс 18.05 """"T~ ..д.!оІІ"'8Р'М' 18_80 С8р1аа ..................... 18.00 aI1PDCТIUI8 ~ 18.ЗО ОСІМаІІОІ _ _

[~~r:-;.т14.00 Ank:;'

1е_'" ~

ЩОІУ ДОМІ15.20/Jpщc

С4!ІТ

14.20 дoдmм< /IIJ

.

-

IIfRII

.

18:зах.м_1ІО8Ііі 16.AS en.пo. 8ІТТ1І. тhe

'i'PЁ'fIЙ КАНАІІ УТ .. .

~­ СІі1У 3 .-.n cnopтy. »-

_

18.45

lttтePeieтl

19.55 20.25

.......--..,......- ........ ДPYf'ИЙ КAIWI УІ

......

CePIW

9.~lп_мy8U

Н.ОР вu..tta tIopon.бa. ~ ~ нір

aqny.

Двоборстао. ~ 3 8o-мвrpo8o­ ro~

13.40 13.45

~xIi-.......

....

Зак

_

/J1J

Н8J1DД>C_ ~ артиста

'YIcpaJнм д.мu..-

14.20 AI<OIti: 14.25 .НадіІІ-96-. 411iнan. 2 15.30 cвiotaдo 16.10 Фін!lНC08Мt\ 3рі3 16.35 ~ СІІіТУ 3

'І8СТІОІІ8

""'"*'"' aqny.

Cтpoollcм 3 9o-t8тpoвoro ~ "-"іАУВ.....а

C--.oro

nporpa_

..,. /IIJ

T_.npa.p

___

IІІ.ООТ.......,

~g:=

:::.:=rIт-nвpIIД Ylфaінм. закон

•_

nar-.

:~:~=-=т:=г~. 1

14.25 дак.....-

~

-

Н8цjpнa-,! .п~ ..... _~ ••n~ мiнictpy iнфapмaцJТ

22 05 є З8001f 22 10 НaЦIOНanO.НМiI rIt-fl8PlUl ?:І. 151(81(-91. Г.... -.онцерт Jl8Wl88TI8

ТРЕТІЙ .

lWfAII УТ

9.15 l1ponto3 noroдн 9.20 Старі та ІІОІІЇ nIcItIl1ІО . - - . 8.Мenaдзe

вІд­

9.35 8.55

бі""oвorо фecnoмnЮ

МуIlbТфiIIwo

на lІО8М raв!

. ЗAnБЛEIW кpyrny ве'laТК)' МПП .В1за. ВВА·

ЖАТИ НЕДІRСИОЮ.

ГОТУЮ ОSІДИ на АОІІУ нtЩороro. Теn. 5-17·28.

1'.

8.00.1нес

8.25 Т6-6. Мocua. ТОК-ІІІО)' .я _ . 8.20 16-6. Мососва. /J1JК, CePIan OCnfД8ММ Вceмorynto.oroo. ~-..o-

....

32-А КAtUUI

д.Арт.....-ава

еер/8 9.00·ioДuIIac._ Та..сарІМ. . . . . . . . 10.Q8;T/c .Peнar8тo

11.00 ___ 11.30 'roк-woy •...3 o..roПаиі.

все

12.1XtМнc:тeцwcнil_ -ТepnopIR Ао.

~~::-J~r.~Му""тсepiall .Поеар.

.

Хіт-_

.....

13_00: Т/с 15.30

.

.Г• . . . . . . - . . _ ~......... Ху.-•

"'-

мистf!цы<и/l

_ .. Д'Арт-17_30 .шо, ....... хама. 17.45 Т&-8. мосаа. .11. хто...• 18-05 1'8-6. МocDa. rVМOllllCn•• "'.

_

.Термтaplil Ао.

Хіт,_

18.30 Т/с " ' - AJ8PY88- 224 СеРІІІ 11.ЗО ЧаРіВНИІІ c8tr ДІснеІІ: .ГУФіIIloro .0М8t\IIiI-. """Tcepian 11.55. 21.56. 22.54 ММIIDnIiНa narOДI 18.00 Iko_oee 11ІО)' .lІесеnиllpillooc. 18.15-9Фіс 6e:J _ 18.30 ;l\IIт...и/і ФеСТИІ8ІІЬ .НадіІІ. (тк 'Міст,) .

-Руб-

Пyбniциc....... nporpaмa Адреса дinoвoї Удачі

ТЕТ

18_30 Худ. . . . . ........... 18.10 Денді-маркет . 18.30 Cynepзipocи rocтpoc:oo.anмx.....

мів. роберт Р1ІДФОРД

19.00 Я пам'АТ_ собі... 20.10 Напередодні 20.30 СІТ . 20.50 пісня _ . ГІСТЬ ~ 21.05 АитресOllbК8

м-u. Дaтe~ ее­

........Т............одІІІ.

21.20

Ek:1>ec-інформ IщoдeнttI НOIiМttИ

....

).

21.35 МiJotapo.qниil OfI1llД • Тenecвlт. 21.451&-8. Мocкu. Ху",,,,,23.15 ~ 10. l1porp88 1110 ~ не тiIjbIcи:.• 23.45 Заг_ 0.45 ·Фа6pиt<а ММФ-. Хіт·_

10.а хм...- ~ ~ І

1Iac.8anocIo 12.10 Xir-lIIIpIUI .Уorpaiиc:wca дecsmaI' 13.00 ~ ДІІІІ ДIТetII 13.05 Тopriмфopм 18.00 Aнottc: nporpa.. 18.05 ГiJIцiI' ВІД .rpaalcyo . 18.25 ~ иебес8.: .1GttO 1110 Idиo.: .НetI\AOМиIi 6рессон. '17_3ОТ/с OC:IМaAU ААІмс•• 16 СеРІ8 18-00 ХІ• ...,... CraНco. 5 ..... 18.55 ~. І стanицj СІІіТУО 19.05 ТOpriифopм 19.20 -ст"""",.

-ca.w--woy..

П-Т....,.. 21.00 СІТ. Катастрофи _ 21.20 Анонс:

_

kaIIIфOpнi1·tlCCJllllYllU

.21.50 Адреса ДinOВOI v.ll8'li ... ,. - 25-Й КAIUIII

ТО ..НАРТ.

іІрОК'

20_25 Т5-8.

35-Й КАНАІІ

rJl8llc'

НТУ 8 США)

........ - -. 18.00cepm 3arp88a 10.30 Т6-6. Мocкu. Ток-woy с3ро&о

10.00 Аноис nporpaм 10.05 ГР8Ціl від -ГpuiCyo

20.30 Анонс: 20.35 Тopriифopм 20.50 НОаОСеІі

КtY 21.30 ВІЧНа _

.

10.15 Т6-6. МоскаІІ. Мy""Tcepian .1lOIIP_ .. • 10.45 Т&-В. Мoc:ua .•Ті. хто...• 11.10 Тб-8. Москва. ДисІс-кaиan 12.00 Фаброо•• ММФ. Хіт-парад 12.30 Xyд.~ ~ Уш_ 14.20 Му,",тфі_

Appreo. T.".alpl... 223

.

Х""

Ta~

_.48

7-Й КАНАІІ

::~ ~:';'.._ .PaдloNtloo

~:~ ~ orМA .Tenecвlт.

8.10=~r'РМ(ЩОДеннl,,-,И

3t!,!ANAJI

:.~ =ка

Т/с

"'М С.....

Т6-6.

Ток-шоу .Зроби tфCIIC.

~::~ з;-.•...... i'rr. Ічасом .киІв.

8'25 МУIlbТфinI>м 9:05 Амонс 9 10 Ток-шоу .Аатorpaфo

11.00 • t 8.25 Mocua. 12.00 в..-tин Щ<ОРбаЧОВ _т_.. 8.25. ~ 10. Проорама 1110 МУ3ИІСУ і не ~ 12.30 пп npoфecillноо;о боксу npeдcт_ т-и ...... 8.50 Тб-6 Мocua. МyIlbTcepIan of1oeвp-

9:40 10.15

7.05. ftIiCW<i ....... 7.20 СТ8ОРН с.. ое-

1З'20 док екран . .' .Є

. 12.05 Фабрика ММФ. Хіт-парад 12.35 13.20 Т'5-8. Мocua. Ху",фіА_ 15.00 загр8ва '. 11.00 Дит...... сеанс мна nporpaua . 11.35 Арі-афіша 19.00 Кіт. З д<жумеитano.нoro сepoany 18.05 Т&-6. Мocttaa .• Ви ~ 'Дот,,", природи. 18.35 Т&-6. Мосх8а. .I(nyб 12 18.30 У/С .wn~ 1ІрОІСТр8С11.. 19.00 ~ 20.00 Фабрика СНІВ • 19.30 2·11 .МІ"",ІРОДИИЙ фести_ ~ 20.30 1IoDди. Iнфоpo.tацоilнo·nyCIIIiциcтич_ .ч. . . гопка. """_ 20.00 1&-8. .....21.00 21.45 21.30 ХІ. 8 CaPitI .nщYet<CТ. 23.30 " " ' - _-н-ponv 22.151'1-8. Мое.... Худ.фіА'" 0.30 МtV I1Р'ІдСТ88nЯЄ: но! news 23.45 3arpaвa 1.00 мтv I'ip8ДCт88ІІЯС: Таицма"-.... 00.45 Фабрика ММФ. Xit-паPIUI 1.58 ~ _ _ на 31і11Тра 1.15 XwI.+I- .Ммcтaцтwo к_.

Пporнoз acтponora (П.ГлОба) xy",+t-м .Ку,.,. iIдew?

Пicнw

__

panaw. 1530 Ві.на Укрінформу 15'40 Адреса дil1080Ї Удачі 15'4.0; Оа» С8РЩІ --=а 16:25 КамерТОИоОIОНОСТі 1635 ГOIIQC .._ - -~a.· '. 7'05 &_A~T 1. - - y/Jl1N'

Гкm. фOrJIIМИ

СІТ

1D118 '.30 8.1ЦерІ\аоюІІ _Т88ІІІІС 8.00М.......... т_. ТП

.

9.30M-~

,

10.00 AnCijI8INI 10.10 ~ дopora 10.40 ~ 3 .ЯНОІОО 10.55 СЕГА__Тріе 11. Ю Самотис серце. крок 11.30 Сеіт Anicм

.

~O КiitOЖypН8I1.

1.4O~

7.55 8.00

,.

~~.~g =аціі вiдkpмттт.

ТЕТ

.

01'_

8ІОНОМЇІСИ)

П-Т....,.

Т_

o;. . . . . y ........ ~T~.

7.00 Т6-8. МОсаа. -Ч8іІ-му60 1.30 3arp88a . 8.00 ~ .Te/IIICIiIТ. 8.10 6rcnp8c_1нформ (1ЦІІІІ8НИІ _

::~=...-14.30 ...... 14.45 ......... 14.55 ПQ8oo!ии 15.15 ~ .

18-05.~~

8.00IH~

том YIIpaiнм·e.~) 18.'00 СаРІМ .Т. . . . . 20 CIIPIJ 19./10 Мy.t.фj- .1'ИnIIIImoo. ".2 10 ОНАР1'. 22.011 Ху"'...._ ......... ....",.... 23.50 ~ cCetl1І д3ІІІІНІі. 23.55 T~ 00.00 Xy",~ 'nPOlUltl'f8 "а60а. ".2

' .

......'

ІОТАР

7:4S'r.::. . . . . . . . . . . .- "'.....

14.15-~ ............ (a~- 8.459OJd1Ox9O

CIIUIiI а .......' 20.00 ,нфQpt....... 1:IJICI"PUМ -час20_50 C8PIU 4orJм. 22.30 ..... . - . . 22.45 nor_ , 22.50 ~ lI!iММItI ~ т8нroo . 0.20 11Dn-му888. ~ ~

lrДPПI1C

15.55 U/IOn8ICJ1111Wtfi8 16.10 lICt8Ca ~ 16.25 ТООС-ІІІО)' .T~· _ 16.40 ~ ~ clCpla.Т8рІІІІо 17.00 MOIIOДI»tмiI_ 17.55 закон 8 _ .1+1· 18.00 Aнottc

ІНТЕР

1.00 зранку на С8іт..ку...

7.00 3peиIty на C8trаику... ~:~ :~~. 7.10 . . . , . . . . . . . . . 2 0 . 3 0 -lитерс:nopт. 7.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00 oCaIIpanII_qp1a21.35 Хрещати. 13.10 Xy"'.~.'~~'1IC8A. _.'8 ее_ 21.55 МУ3НЧИ8 noroдa. H.МonuI8cwca "18.45 - - . . . від Зyeu. 22.00 Худ•....- .ш._--.. тріада. 22.Щ·ХІ• ..Д.CТIItI_ P8,IjOO 18.50 T..-cnpec "23.50 .11porpeмa М. 23.40 Що? Де? f1ootoмY?1tI.00J'/c .~••• " . . . . . . 0.10 Тopriнфopм 23.50 Нвзеанмй гість • . 21.10 У/с ·Дonниа СеРІ8 ЮТАР 010 ......те! ДиаітьсІо ... і ....1І1аІте! 21.35 Мy:s...... ' 845 9O>tIIOX9O O:20·-Привіт ... 3аВТРІІ•. Нiчнotit ефір: _ 21.40 хУд. . . . .~ -.-. хто 7'00 Т6-6 мocua ті ка. ryo.top _ _ УnIc. '" • '. хто....

rw-

_._~_

14.55Т-а.с

15.00 БbнtiIc~ 15.30 Тeilв!:naPтapeиt

закон є за.ам

25-Й КAНAJI

Н:: Мy!a.T"*-oCмr\ _ _ _

18.1~=n::;-.t.:::А;!. ш.: Міс"; НOIiNНИ

'І8С1ІІІІ8 . 14.2O~8~_

18.ЗО .Просто собака-

18.45 СаРІМ оД,.,..._ 15 СаРІ8 19.30 .Чyr"". Сосаидмм. ~. 20.00 .8UIooponi ие6есао: .&ом.онос. 20.20 .E1IQIIN om_і3муо 20.50 ..на добраніч. ,фи. 21,10 ТopriифOpм 21.30 ТОК-':..;;:: тоі\о 22.00 ХІ. .... .1ІеС ...... 23.45 .napiQ< _ місто itOIC8NII8. 0.05 ТoprIнфopм .

ТО OНAPr.

~ та п_·

14.00 Т............. ..з,..,.. i"""-,, 15.00 кottцepr .......1СоІІІбріо 18.00 ЧвІсаІІтв! ДиаітьсІо .•• і,..· 16.10 єpaпaw

. 18.15·1Itтepo";' aНiIItC 16.20 дітаора 16.35 МYN;r~ . 17.00 ДО\Т8'<ІІІ СеРІМ O8IIUIIOН. 17.25 Acnemi 17."'- l\JuapoIcnни8oI серІ8ІІ' .~. ..... ~ .

.

П·2,

20.00 ТСН 20.15 Т/с .Т...."' rapot.... .....--. 21.15 ПIсІІІІIХ*У 22.10 ТСН 22.15 СеРІМ .... _Pll. . . . . . . . . JIIo· 23.1·5~ qIIII•• е. _ _

ю..-е ТDI<-ШОУ .ВмСІрмо<м.

вікно • АМеРМІУ 1м-oмv-a від .f'Iep8xpecт••

т8 . . . . . 'а.l.

15.50~.=-!

8 _

IЗ.50 .с.3МіІ тах і3 ~ КурІІ8са•.

.

........

c8М0~

21.20 />o3IaIIIIWti......... 'і»* 21.30 cтDlll!Цi СІІІТУ 21.40 ХІт".. .Уqa1иcмal..--. 22.30 АМОНС: 22.35 Тapr1ttфopм 22.55 нa.x:en ОІІРІІІ 23;05 ХІ......... СУ8ІІоа. 4

14.00,.J1oi:oд

' . ICМl.

r...... O.AlМ'_

11.00 Ананс nporpaм 11.05 T8IIIIIqpН8n 17.35 Тoprfнфopм 11.50 ОФінаисмст, 11J.1a І-раці..д _("равіеуо

~·Т.....,. 21.00 СІТ

.. - .

п·.:g

. ~

=

-~ ~

18:00 Стимуп .' 1815 ВeчiPtI poзв8rи _ діт", 18'35 А - - - • ВОІ .__• . ~ Д!nO у-",

. =.. ~::~

МІСтику

МІНЯЮ або ПРОДАМ частину прнватноrо

бу­

натну (або rocТilllКy) у Броварах. Тел. Klfiв: 544-50-в:J. 555·34-49~

(044)

oЦlfВКY 3 усіма зручностями у Ворзеnl

-

на І_кім­

~~:~

...

=:: ~ ~

10.10';~~=-~;д.~

15.30 Спортивний ТИ_І 17.30 18.00 /J1Jo<yueнT""""",, сеplaл.н.дома . Уilpaіна.: фinI>м -Симон п.тllq)il' 18.35 Щот_. Iиформвціllно-nyCJЛ;Цис-

Qwcтa cyєr

Т&-б. Мocкu. Ток·шоу -Моє кіно.

.onii\oIc.

ни/і (ТІА .Вікна.) СТИnЬ _ПА ·О-ІІІІ-""!.

Мocua. Худ Coцianbнo-aнanirична програма

-...,......

ПРОДАЮ нову кухню .МРія-15. недороrо, 1І0Ж­ пива доставка. TЄJI.: 40·7·30. (5·83.05 увечері).

ПРОДАЄТЬСЯ ДИТJl'lа

:5-13-75.

35-Й КАНАІІ

rpмlc

110 т8 .11.......... У . . . . . а8у. ~~ 13.30 ~ /IIJ IOIY.JММ 14.00 Мy"'T~ 14.30 - 16.15 ~ OCIUCOМX .. рвnoнa-- - . . .

ПpontO:І IICIIVДМ 12.ЗО Кnyб 700

lCaI>YC!mb І anycya

-1""","nщiiiнa icтapho.

1'.45 8еС-'І _ . 1200 канап -м.. мамта 12.30 ~ СІІіТУ 3 _

~

шоу

12.20 12.25

1Q10Н~rIт-f1lPlltl&

10. 15 10.3Q

7~~':~~д..1iвa

CМIII8tICIII lІІ8ІІІІММ8 11_110 ХІ......... І ....

9.55 Зatcон с _ 10:00. IЗ.30. 16.00. 18.00. 23.20 УТН

....

:::WН;::,:oe-"'-,рІо,-r_ , ....... 8.40

lІеРНіСаЖ

20.30 .Анонс

12.15 Усі ~

~:~ ~~r."~::;' Дис.·"анаl!. Ч. І

23.45 Заграва 0.45 ТБ·6. Мое""". Диск·"анал. Ч.2 1.10 Фабрика ММФ. Хіт-_

КІножурнал .Єралаш.

10.25 " - rIIiWТII 11.50 ТемсарІм .ropaцo.-4 •. аа..-- 19.40 Адреса дinoaoi УДІІ'Іі 10.55 с.... "а ....... 19.45 мода CIOOfOДIIi 11.15 РАО UКRAINE. ~'Щ8 12.50 Cnopnt8lt8 cy:Jip'. 20.00 I1yбniцнcтмчна l1IOf1IIIМ8 11.45 c.n. ....... -" _ _ -н...- IЗ.2О 35 XliИllltн ДJII83Y 20.25 Адреса діllOllOi УМЧі

'!8РМ"

ПЕРІІІИЙ КAIWI УТ

20.00 20.25

_ _. O.XauII

е"ОНО...і"и) Мі_apoдttttй orлRД .Телесвіт'

21.35

20.35 Тoprittф!Jpot 20.50 НОаОСеІі

nepwих вуст

19.30 3

чории/і КааДР8Т Музична

18.00 18.15

нооо-

НТУ

яї­ IIIOТJ•• XJAO*МIiI фiIt.м Мистeцwiиil .анал .ТермтopiR А-.

Хіт-парад 16.30.1нес Д~ •• Т/с. 223 еерія 11.30 М/с.Гуфі і l\OrO I<ON;IJWI.. . 11.55. 21.56: 22.54 МмКOIИt8 norQA8

тому.. Ч.1

18.50 CetoC8Цjl <а вiдlcриттw _ а·ігри nponoнytOT": 19.00_ TaвpiМCwci

ТЕТ

23.15 ~. rIt-nlll8A 28.40 Itaим ....... 11н1r. iI..... . .alltlallt'•..,iII ..~.

1.30 Анонс: 7.35 УТН '.50 Гімнас_ 8.00 ФіНаНСОМіІ orМA 8.10 Т_ о/1р88оо 8.40 ~ -3Dnont "ІіР'8". Т_ фі_ .Т_ 8dмo. 1

NaIYnII WrIY

МOIIOtO)

Хіт-парад

17.40 /J1JК,eocpaн .~ - 18.00 IGнo>rypнan oЄpaIвu. 18.30 Myno.T",- .~..... бу. _ -

:='==::'.3yuмI. ВРОД)ММІ

.

.

..

e"~)

8.25 Т6-6. МОСІ<1І8 .• сеП·студ'" 9.40 М/с .По88PtIВННА д·ApTaнt.raвa. 10.05 Т6-6. MOCIt... ХУд.фln.... 11·35 AoT-~a 12-05 Фабрика ММФ. XiT-~ 12.35 1&-6. МОСІІ". ХУд ....... 14.15 Дитячиіі сеанс 15.00-17.00 Зarрааа 17.00 ДиТАЧиіІ сеанс 11.25 ТІ:>. Москва .• Шоу !іенні·Хіnne. 17.40 Т6·6. Мое""".•Ті. хто .... 18.05 Т/с .Девіс lІО8Ч8С *ити. (9.00 3arpaвa 19.30 Т6·6. МОСІ<ва. ТОК'шоу .Я сама20.25 Т/с .Три....й 3IIoдh1. 21.20 Ехсnpec·інформ ( _...ї ноеию(

~~~IIДМi~"" orl1llД (анг· niilCbI<OfO .

15.30

ЮТАР

6.4590х60х90

1.00 Т6-6. Москаа .•Спорт ",,,,,,,,. 7.30 Зarрава 8.00 MiJtCнapoднмil Qrrnoд .Телесвіт8.10 &сnpec-btфopм (щоденні""""",, :

13.00 .rapм_ ~•• Т/С 13.30 oAm.ф•• 3ие....._ т/с 14.00 ..про вtno. Машу І JIiICIPCWIY

3ам_;.

17.10~

11.108.~_.-c 17.40 Н8ІІі • місті. T.Дorinc8a 18.20 х-м noe:IIl

8.00IH~

Г(Jo,ка 15 .м. 8іІІЬНМіІ 2З.30 канап oФJat!C

15.30 AttOIIC 15.35 Худ.,,-

17.00 Чet<ailтв! Дмві1W:ll .•. r lI8foI'wтайте!

8-15 СеРіаІІ ~ ма ............. 8.55 Пpor.- IQ"QДII 8.00 lr1М СІІіТУ , 10.00-18.45 """"-"~ ~ ТІ рв-

_

2З.35 ·Шанс на "'ипя-

0.05 Тopr;нформ

11_ .

неру-

П-Т.....,..

15.415 СВІТ .. м..ICif("''''~_''''-~ СІТ. за ltOPQOtIOМ

21.~ .. с.. 8р:1ІІ ... ,і:.

8.00

7-Й IWWI

-

.л.-н C'1Ipo8I1NOC-

', Тріо ~ ••YIpaJнco.­

2O.45~ ....... ~_ ....... ~....... 22.150 ~ ..T _ -

Т_прес

МІФ .Якось, багато

НТУ

k30X--noaiI ••40 )(p8щan8t l~ ЩО? ~? почому?

17.55~.­

22.45ТСН

13.00

Му""тфinI>м нерухомістЬ

Мyrм.~ Пporрама .ЩpдeнttМк-(.НімецЬка

\С!ІМ""')

8.30 вечірні lic:ті llІОІІтоР) 1.00 ~_ca. 1'."Кер..... 98 серія 10.00 ~ ас •• Т/с . 11.00 чlіС євponeйc""и/і 11.30 ТОК'ШОУ ' ... 3 0".".01012.00 Миcтeцькмil канап .ТеритОрія А-.

6.30 lІІОСНа Укp8tфopМy 6.50 МО8 БpмтaнiR 7.20· te-t<IIyfS .хм. 7.50 Адреса o!inoaoi УДІІ'І 1.55 Іран: .Минyne, c:yoiaєtt8. М8IIOyrиє. 8.30 ГIyбni~_ nporpaмa 8.50 lСаМеРТОИИ lOtЮCТi 9.05 Му""тфі_ 9.35 Адреса ДinOIIOI Удачі 9.40 ПогI1llД збоку . 10.00 6Y.T.3/1fJII08I 10.15 1IIQAИ _ nOДeiI 10.35 lОРИСДИКЦіІІ , 11.10 AIJPeC. ДЇІіО!ІіОі yдa'41 11.15 т6-cnyб _ХМ· 11.45 MIIrIc-rp8llb 12.05~ ....... 12.15 /1OrmIД 3ISOOtY , 12.35 КaмepтoмIIOI4ocrI 12.50 lIqfO ДІІ!! J8QAIII 13.10 ВlіСІІО У MiCnIIIY 13.40 Адреса ді**" УД8Чі 13.45 мonoдbtcнi ....... :І НТУ. JltJPН811 - .Г8ІІ8С-. '1.2 14.15 Мy""~ ..n..-14.40 6prraoc:waoi\ ЦIНUI ~ ...... .-.n' 15.10 Адреса ДіІ1О8ОІ УДа'Іі 15.15 ПосміхаіІтliCJI резом 3 _

7.4O~

.... !I'poJ 2$

.3'nO'....-..

Тenerазе..

Alriотopr

АЙ-Cl-П-ВІ (32-Й КАНАІІ)

.

Iз.40Т~~..--.... C8Int

m:- .,.,.,

·Нaцiot........ хіт-........

.............

«m. І .КиІ.. .

ТП

14.45. ~rpeil. 17.00 _

. . . . . . . . . . fW)-

С1СІІІУ"

17.10 Ананс ,17.20 ДОМаЩИііІ Д!*ІОР .17.35 ТамсерІм .,... 18.20 за ""-.:-_

14.4О-'С_

..

~.30-c::::. ..v

3

JrДImIt(

~~:==r::a...

14.00.::t: , . : : . . . ~ __

ra-

C8m1_-

7.05 МICWd . . 7.15 ПIcнtI ДНІІ. A.~ 1.20 СТІаРН СіІОС ~

13.10 - - . . . . . - МPI!D

8сім-

Cnopт-т.... ~

10.80 Т.1І8С8(ІІаІІ . . . .

10.05 CтyД8НТClolllOil.6aII. 2 чес-. 11.05 з.-о с 3!8011 , 11.10 T~ .Т--, Мnмrip •• ".ЗО CenO: none . -

~35yrн 13.45 '-о

11.00 11. 1О 11.20 11.50

~:gg ~~доб~~:

21.10 Тopr1нфoрм 21.30 ТОК - шоу -Саме ТОО;. 22.00 Худ. фіА_ .&а&м... цa_~

I!epyxQМil:n.

8.00 "'-с Дуар.... Т/с. 222 еер/8 7.00 Миcтeцt.icиiI ........ТермтopiR А•.

.r.........._ 22.06'O=:"'11IOf'P8МII .Irpot ІІІСО 23.15 Концерт Р .П8уnca і n.1IaIo:yne

l1PanCD naroди

не·

Минуne цa.oro ДНА Te~npec

~~~~":'~~~.~ ........ '1.1

~:~ ~... диН. A.M_OII8ЇI'tYI<

10.00Ананс fO.05з.~_

10.00Т_

12.30 Закон с _он 12 35 Чвмnioн8т l:8ІІУ 3 ~ cnopry. . Гottea 30 .... ІІАОМІІ ІіА- 'ІОІІО8іаІ

к-pt"oн1ftllll ві-.. бopcmбa.

.

8с!88

0neIta Т....а 14.57-15.51 e-~ ~1III8PН8 -

.ДМм03,.:::..

11.I5ОТ_

la.ooГlolly.......

... .все -

22.4$ 22.50 23.20

11.55'--"- ~ 12.00 в. ес.- .•C1IIm08ttOOA W/II06-.

1\.30 Т_ .npa.o.

~~~Aнoнc

21.35 Тopriнформ 21.50 МіСта і стОІИІі СІІіТУ 22.05 Ноеосел 22.15 Х/.,. ........ CfaИc•• З CePItI 23.1 О .св" 1ItOД8Й', Мeдltцина 23.35 ТорПнформ 23.55 Ноеосеп 0.00 )'ХРТ. 'IloaopoТ' 0.35 ВpyчetttКI npмзiв мтv

21.05 АитресOlU8 21.2OUicwcf ....... 21.35 ТамсерІм

.

22.00~ 22.30·~

2 Ч.

ГIPOrP8Мa .Вepнic8llC~ 21.30СерІм сСІрем.... 14 сері. 22.30 Тeneraзeта 22.40 Нерухомість

21,15

ТО .НAPt.

_.-...n--

.................

IIWWI УТ

7.ао CeDIм./1IpuII 8.011 ТCtI . 8.05 СеріаІІ.Т......' ,.............-8.05 тсн е_'0Ceplu

n-2

21.00 ClТ

20.00 lНФОРМІЦііІНІІ nPDIJI8I08 .Чвсо 20.40 lІеОІІРН8 _ 20.50 ~ і"'-"-" .... 1UIIk-

0.05~*.."..

.

~ -ДIanono.(" ltap.дIIInYТa-

'-ТОНІС. Теneraаета

20.00 20.10 20.40 20.50 21.00

.тонас.

8.00 J!Cr"'~ .1!pb(-8I.....r. 10.40 3БРООІ У Л-І 11.05 Тopr;нфОрМ

JI8II'Y. Y<p8-.о1

Тopriнфopм НOВOCen

Вас •.

рухомість

19:50 19.55

8.30 Пporpa ..... HAPТ-II8'fїP·A' 9. 15 l1porpaмa -ЄаромІісс. 9.45 г1porpaмa .TutIi· . 1005 .д,.аз.tU18CМ"аенд. 10:25 r""">кypнaJI .Вiдnyннw ....-ти. 10.55 Те_сnpec

7.ЗО СВІТ lWOДН01 фОтorpaфII_ 8.00 Концерт 10 .l1JeIчyIcа

ilalіоНІ_нміі

20.35 20.50

Новосел

хомість

rp8lllic 7.00 Анонс ~M 7.05 Греції ВІД .Грввісуо

.1+1. 'Т.ООАионс 7.05 м,..тфhм

Пy6niЦlOCт_а nPOrJIIIOМ Адреса дil1080Ї Удачі

1.10 у""тфin_ , 7.35 Те..е"088"8 Ь т/с .r~ 8.25 фірма -АТОН.: iифopuаціи 1110

муама. oIQнoropoc:кano. ryмop

IІРYl'МА

20.00 20;25

25 КАНАІІ ТО.'Е' 1.00 ку на cllїt8lft<y_ •.

ICМI.

О.ао X","~

Тoprlнформ

01'_

• 12.

18.45·r..1y""тфі_

-уу.т.о...,.

тп

Є.~ ПporpIiмa .ZOOM

18,30 Панї. Все ДIIR >юно!< 111.00 Tak-iUQу ':~3 ІіІ"""ООО. 18.28 ГіІІЮІІ'іоі ni>,qoї ДНА (ТІА .Ві...а-) 18.30 .r~_·rOllOu" Т/с . 20.30 оДм ..ас•• Т/с. !МІ еері8 21.30IІ8'lІрні 8icti (ТІА -9;''1'1-) 22.00 ...........,•• Т/с • 23.00 r ......... НХЛ 23.30 М1V np&дc:T_Є: НаilocpaщJ хі".! '0.30 M1V npeдcтaBIIIIЄ: Музи"а kOJ<aНfil! 1.28 Пporpaма передач ма 3а8Т"" .rpAВIC. «YНIКA-ТV. 11.00 Анонс пporpaм 17.35 Тopriнфopм 11.50 .ДOмQl:тpoA18.05 ПРограма .случай чего. 18.25 .ГpaЦlї від .ГраВісу18.45 ее...... оД,...••• 14 С8РЇІІ 19.30 ·Дor·шоу' 20.00 .Просто сo6atcа. 20.20 .Міста та стonицi світу.

не-

1110

18.50 Te-.:npec , 18.00 Т/с .М..-- •. IN CePItI 19.45 фірма .АТОН.: iнфopuaцjA n,o

~::=Aнoнc

_~

фірма .АТОН.: інформеціи

том Yt<paТ... Є.Марчуком).

19.35 19.50

НТУ

12.45"-'-" "'на. &"TI8i-WOn 14.00T......... . . . . .8I. ;~:gg=-T .........·

0.10

18.00 18.30

1::!IO~~.~.....

11.05 -PaweтoO.~ І 11.50 l'1CIC:C»WOCТN • YJqI8IhII1P8tQCT-' IОПо.Н-.12.25ne.. __ .

. 7-Й

.

17. ТQPП!tфopм 17. rDiQI ВІД .rjIIIIiCyo 17.40 сто чудес f;8by 18.05 УХРТ.• l1о8орот, 18'IT~

8.30~,--

Л~ copciiciit npe,QCT-... ПPDrP8A .p~'" .'-

14.25=-:' .Ми та ВІІІЩІІ" 14.55 Teneet<Cnpec . 16.00 TenвaНOнc 16.1 О Му/lbТфinl>ми 16.30 ХyдoжtnI мa~ 17.00 Пporpaма .cтoмetpiвu. 11.30 ~ .Aвтorpeф,...

~g:!~5=,~~

~Cnoopoi ~ об-.

IЗ.10 Пporpa_ .~~

13.20 14.10 14.20

'

. 12.35 НОвосел 13.00 Худ....._ .T...... ~.• 13.50 ВідеоуРоки _ дh'eii _ ..... -шоу. 14.00 Дor-шоу

імпортна колиска.

Теn .

і


..

стор•• Субета,

15

лютого

сНО В Е

року

1997

;.-----."........-'"""':'~____::::"1.,+,. .С "",.,ili:" <~?'.';>~ 7.00 ~~ ~ ~ ~

'!!~.'.'.'~4 . . • . .'. . . •. .•. .". '.:•.'•.:.;•..:.:.:" •. : '" .,.~;~~_~ ті 110""'· .РІО: 19680 ~ 10.00 Т -

"""WI/I·.

• ПЕРШИИ

7.30Aнootc

_ _.

10.05 ВiДlфИта 10.25 ~~.~~ . f18PIIA. мо! 3Ipat 10.30 Н"";"'-- .т. 1'.00Ylcf)aI.. ~ 1'.15C8y1U1-"'" 11.45 Х-."- ..ДOIIOr8 ~. 12.55 13.00 38ICOМ~ Кnyб v .. _ - _ · · 2 13.20 nep- -'У. г_·-.ерт.

Фестмвапь _30noтe курча', Т_ фіЛЬМ .Т _ _ • _ _ а IlCiМ·.

2 ceplQ 9.00 У.;;аінСЬІСІІ cnopТJ!OТO ~.О5Iru-имузм" 9.30

~:~=~ 20.00 1нфopм8цJIнo--n-

20.30 20.50

СІТ. Ти_~ l1iCМIt _ .

.пм,и- !!'5О'О Т-.-., .~. l1POI"J*I8

14 55~

• . 1 С8РІ8

::'5~opn міСта. мoro ~.25 nocт .

ceno IIIIQAII

10.00'У1'Н

10.10Н~'n-nap8A 10 15 закон в _он 10' 20 cny>oty народу УІср8Іим! 10:50 ~ woy .П·«JИiI кут-

11.25r~.С~:::-::=· ~и~:...а..с-':-

~МIC:IOId__

;~ ..... _

.13.15 Адреса ДjnaeOI yД8'ti 13.20 МyJ8.тфiIмf 13.45 м8r1cтpм. 14.05 ПornIuI аІ!ОКУ 14.25111.Qeau1н _14.55 ~ ДІ-' yД8'li 15.00 er-I мода 15.20 ~

17:00 CIaSSic·npєм·єp 1Н1'V 12.10 ~ noeзII 18.00 УТН 9.00 Інт~ни ТЕТ 18.15 Законе _он :.~ ~Н::::::.. ~ rIIIIII8I8. 12.30 .~. 18.20 Cnopткур'єр . ~___ . 10.4 ~ 13.00 ..."....-. 18.30 l1antrPa. Є-JII -.....8CJIIOТII • nPDf1IIIМII д ICPМIIDN 13.20.... 18.55 Доо<.фі- ~ 9.40 ~...",. . 13.35 ~ неба- • .о. T~ ~ C:nOPТY ~o5525 ~1UIWб 14.00 c8tr '-'_1J03IIII' 19.35 ~ сапу 3 . 10:45 дoot lІСі lІДОООІ8 ~:.=ci:;:~ в. 20.05 НaЦiOНaIWМII .n..... 11.20 . . . . ні.оо Т......... ОСа4І8ОНІ8 ",... 20 з5 ЗaItoн ..12.05 n-eтa 11 ЧарниІІ.n 01. 20:40 ВеЧіРНІІ12.35 К.Гиа_ У тac-woy· • 18.30 ЄРе8аІ 21,00 УТН УТН 13 052~ QIIICC8II ~ Кусто. 17.00 x..-1ІО8ІіІ 21.40 Фут~IІіА.n-naplUl 13'55 CUIJa)neНOPIIOt 17.10 Тlil-тon 22.10 нац;онало.ниі\ 1430 _ 18.15 /'1PCIrP8ММ oбnвc:Iмx та ІІІІ17.40 ....... Ки1а '22.15 !':'~~.:.~ JiT-napIUI . noo--.--;A 18.20 .......81 д/IIIinocII... 1 ,..·8Т8ІІта1 23.45 ..........-1815 -"--••_ 18.30 Х"" . . . . •'1 qaнтpI-..Io 2З5ОУТН . --,2О00Xpiiщjlтмк' 0.10 ХУА·..-м ~ 18.20 ДI~~ 20:25 музична Pe1PO"IIIII'QДI

18.35 Анонс: 18.<10 ХІ.' _ _ _ ... ~ 18.40 Мylw.T"",1'.00 TIIIW' ...... нп _ 20.00 ~ l1POfPIIМI 20.25 ~ ДinOIOI yД8'li

~~.~~:;:-.CaaIOI

ТPEТln -І

дрYrий КАНАІІ УТ

Щ.

21,10~ . 21.40 ~ noтepel .ш22.00РІІІ C8PIU .д.-. _

.......

___ ........ Сlрl."

.

'"

1WI808PIМ

20.00 ~ І ,"УДО8ІІСІоІ(Оо. Прем'ере

21,001~:'~

21.ао oCna,qkoc-ч. и..... Х"....

...... •

.

23.00 мv-iнa l1POI"J*I8 .ХМароооосо 0.00 НaAoICIIIipнa peм.t<ic:n, 0.30 мтv ~ 8Ідеоеихор 1.58 Пporpaмa 1IВPItд8'I . . 38тр8

зи КAНAJI

10.00 Анонс l1JOI'I*I 10.05 ГJllцil . . .Гpealcyo 10.30 .'УремааА бucaa.. 11.00 .кvкnw· ~i~ он....... 1961 -91· 1530 J:::::Ф,::;... 1&:35 .rP8ЦilIliд ГраІІісу»

10.00 16-6. Мос:аа.•Т_. д.еррі та Іх дРУЗі. 11,00 Арт.афі"" 11.30 М8дИ'ItIМiI _ 12.00 Д..Т-А _ме. ХУ. . . . . . .13.10 ТaoiNиI4 вечір. НаЦіОНИ.НіА onвpi

.IОТАР.aycтplчasдру3іа·

14.15 16·6. 10.4._' .11ароас. п8рмр 14.45 """тфnм 15.00 Зarpau 17.00 ДитIlЧllil C88tC 17.25 ВеЧІРНі 11031111n1,.,.. ДіТеіІ 17.45 .11peм'qнiqeoo. 18.10 Т-.оу6 ІОТАР х'. . . . . . 19.00 Зarpнa • • 19.30 2-11 ...... 1IPCIoQ/IИiI фаст-... м!w' .'t8p.....

ООБО",

18'20 . J."~...

.

........... v. _ _ _ C8ryo

--

18.30 aIiДICPInI небеса.: ..".тфinI;м -1Ciт- 0.45 Ф8БРОа ММФ. Xiт~ --.aвnvra PItCI8nJaIO 1.151'&-8. Мосаа........ -

-~;" СОНSlчнї 8ЇтaHНst

варв,

*рибaacna, То..р. дпспоpтiпelrraр, сп.орту, ТYPJl3Мf,' , ~. тревazeРИ; .

Хай буде добра вам багато й надовго, Хай щастя зоріє у д()лі ясній, гарне і

сонячне

слово,

Мали найбіЛьше теп.tIа І надіЙ.

* НОВИНКА!

Веселощі·в низку,здоров'я міцного,

В:І!Д щирого серця баЖаємо всього. З повaroю А1тв,сеетра та сім'l Солодковlb: та Тpвryб.

, * * .*

ЕШ.,.. паJ»jtJOмерЬі і косметика від фір. Вoots", "Floris" ~ офіціЙJDIX JlёісТ8.ІПІІІІСЇІІ KOPO~ ~

.

КОЛЕСНИК ЛЮДМИЛІ IВАНІШlI -

-

ПОВЗЖllа. дата,. яро це нагадувать

не слід, а краще щнрО ri:Ьбажатн багато щастя й

довгих літІ Хай КВіТне стежка сяЙВОм рясту, яку вам доля в світ послала, щоб ви ЖИJlИ JI обіймах щастя, Літ

* Запасні

колектив

ramnd

Нашій дорогій мамі, бабусі. свасі КОНАХ lЬшип1вш з П.поскоro з вaroдв юв1.пelиоro ДIUl

народжеlПlЯ бажавмо здоров'и міцного на .пІта,. щасти незмірноro, всі.пяквх гараа.ців. Хай все життя хлібина пах.не в хап, Хай буде др~зів t добра багато, Хай глнбшою стає Душі криниця,

ті нашу дорогу Тетвву ІванlвиуРИБ.У, ЗНЧИМО Ій ве.пвкого щасти сlмelиоl'O, :щоров'и міцИОГQ 1 океа­ ну радостей зеМІІІІХ.

за

tPlIPM"':@!f!I

TiJl!bKH тридцять,'

ву.п. Мета.пУРrlв., Поридок девввй:

З. Різне.

праРм.о 1JI0Аевво 8 9.00 АО 19.00

18,

тел.

-

потрІбен

державна, ЗaJIОДСЬка. Те.п.

БJIaВICII

.

Звертатись за адресою: ..Бровари, ву.п. Киlвcьва,

186, фірма «ЮКАМИ., 'rU. 4-04-90. 4-23-29 •. районної Засновники міська

-

газет.

колектив і

Броварських

Idської

та

Рад народниХteiJут&ТіВ.

районна

редакцІї

Радн

газЩl!,

Броварс

народних депутатів.

Ред.актор В. НЕБРАТ. Газета

виходить з

17

квіТИJl

1937

року.

_

Диі виХоду: .СереАА, субота. .

І

Редакція не завждн .подlляе поаиціlO авторІв пу6 ..jкацlй.

5-13:~.

Р)'ХОписlв ие повертае~о.

до

4-03-?8; а1ADовIАа..ьиоro секретар. -

буДВВок цег.пи­

роботн.

Те.п.

Ре,цактор В. НЕВРАТ.

4-21-34; вIААI.. lв: CI.. ~.KOro 5.13-91.

І

,:

СвІдоцтво' про державну

pt:c17.12.1993 р, IНДЕl(С 81285. дrук офсетний. ОбсJlГ 1 дrу. -ований аркуш. Тираж 5.076

страціЮ'І<І НІ

17

від

, пrимірників. Замовлення

18.00).

.

4-02-92; ПРОIIRU08OC'Тl І. ~oцl ....1b1X антань. "истlв І .aco~I po6oтJt _ 4-04-81; 81АА1"У рa,dolИфОРllацl'f -

'rl'nbКН иа сторlиа\ах гааети.

8.00

АДРЕСА РЕДАJЩІJ: 255020. Київська область, м. Бровари, вул. Київська. 154.

'За точність внкладених фактів вlдповlдаnьність несе автор. Л~стуваив. з читачами _

будІвe.JIЬио.сантехн1ЧИі

5-45-38.

Тuефоив: ,Іlцактора -

5-51.54

МІНЯЮ ЛуіавсьК на .Бровари -

'Іом06і.пі ВАЗ-2106, 1Ів8а-2121, Mazda-323, Ford «Тaurus. (yвlвeрса.п) в Аоброму стані. Те.п. 4-24-15,

1'ОСІІ0ААретва -

год.

НА ПОМУ·З ГАРАНтtєю. Те.п.: 5-34-34, 5-80-91.

зa.пfзобетоВВJIX

rаражів двох рівВіВ, ~ 6,25х4,0.Продав ав­ Факс

13.45

Дирекція ВАТ.

ПРОПОНУЄМО PEM~T ХОЛОДИЛЬНИКІВ

,

4.02-01.

уповноваже-

ний п1втораповерховвй, 65 кв. м; З УСіма зручвости­ мн, 8 соток зем.пt. сарай, сад ва 2..к1мватну квар. тнру або буДВilОК. Те.п. 5-47-19.

ВИКОНУЮ

ФІРМА, РЕАЛІЗУЄ IЮвструкціl

голоеувавни

• •

5-45-62.

водій із масним .пerкОВВІІ автомоб1.пем. Обов'изко.

«НОВЕ житtя;>

доручевви на право

РЕАЛІЗУЄМО пuc1ру, п1дк.пад (ДЩІ взуnв), ціна.

4-0S-48

Дружина ~.,~ 1 син МПal.по.:

ва наивнlсть катеropіl«С..

комісіl:

ній осоБІ (дm1 довіреввх ОСіб). . РевстрацІя акціонерів з 12;30 до

Bi8IIТICII, фірмові 6лаlПСИ, цiиmпcи, SIpJDПCИ, ескізи печаток, КОПІЮВАННЯ будь-ВІСІІХ .

-~

5..30..18.'

про підсумки роботи ВАТ за

вул.· М.Лaryв.воі,

в1дпустить.

роботу

КОИ'І8КТВІІЙ те.пефОН

до )"Iac'r1 в зборах акціоверам при собі матв: ДOКYMЄЦJ, JIКIIЙ засвідЧУ6 особу;

а

22.

1. ~iT диреІЩ11 1998 рік. 2. Звіт рев13Jйвоl

здоров я, щастя й дОбра. Хай ласl«)Ю повниться Р1д_ нав хата й багато в ній .буде ..п:юдського тепла.

ПІДПРИЄМСТВУ ва поСтійну

ПРАВЛІННЯ АТ.

З8r8.ІІЬВІІХ .зборів акціонерІВ, ик1 вlдбу~утьеи 3 квіт­ ни 1997 року о 14 годині за адресою: м. Бровари,

ПОСЛУГИ МІВІ -.АРУКАРВІ

Наче птнЦі, летять ваші рокн, Іх ніколи не вер­

-~-----

поридо.

Різне.

.пїЮІВЙ Аев. - "H.wм

народження.

--

•.

4.

звітності.

• * *

п'ятдесят.

.

вому за.п. Броварськоro міськвиконкому.

реалізація всіх БJIанків ()~l[гаJIТ.~РСЬКС)1

Дороrому чо.пОВіку, .пІоб.пичому батьку ПЕНЗУРУ Анато.пlя Гриroровича з вaroдв 5O-річЧJI від· ДНИ

-

Контактні те.пефовв:

деиввй: 1. Звіт прав.п1ини товариства про резу.пьтаrи дiJшьНОСТl АТ та затвердження ба.павсу за 1996 р. . 2. Звіт рев1аJйвоl комісІІ АТ. 3. ЗВі'l спостереасвоl ради АТ «Торговий дім . .

"Адель" ,

Ти для нас, мов сонце тепле і ласкаве, Що дарує нІЖНість d прекрасний світ. Тож прийми сьогодні всі найкращі квіти, Побажання ДОБРі на бaraто літ. З повагою і .пюбов'ю ко.пеги по роБОТІ. АРузі.

хай, доля наміти'!'ь ще poнdв багато,

26.

*

* • *

CЬQГOдIНi уже

повёрх .

м. Бровари, 8Іу.п. Гli.rар1иа, 5-68-30, 6-1~20.

КопЬова_ бy,цr.. - mcвx дoкyмell'l'iв формату А-З, А-4,

Щвросерде1JВО віт8J01JВ з юв1.пеАною датою в ЖИТ-

неш назад. Ніби вчора бу.по

2-1

. ВJдRPИТJ:А1ЩІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВAPC~KE АТП 13209. повідОlШll6 про проведенвв

В O'ЦI.X в~елка радістю іскриться. . Сви, невістка, ОНУКН, . сватн.

.

14-Б,

відБУДУТЬСИ.l25 березии 1997 року о 10.00 вакто.

.

Shevron та Mobil.

* Живі, wтучні квіти та композиціі

.довгі

.

JJІДRРИП акціонерие товариство «Торroвий дім

частини і агрегат... до

в.ід компаній

фірми

• CTpiu. ;

• • ••

Неза.пeжJJості,

еЛіза. аапрЬшув акціоиерlв на зarа.пьнl зборв, вві

нтомобinі. ГАЗ, ВАЗ, Москвич ~ ....соКояКісні автомобinьні масла ~

подолавши .перевалн.

З повarою

-.-

.

БРОВАРСЬКА ФІЛІЯ АТ ,.УКРІНВАНК •. продовжує конкурс на заміщении 81UW1ТHol пOCltдll· юрисконсу.пьtа. Вимоги до кандидатів: освіта вища юридична, досвід роботи в банківській. уставові не меиmе 3-х років. . . Фіш також- запрошув на роботу ква.п1фіковав }го проrpаміста. Документи приймаються протиrом мі­ сици з дня опуб.пtкyвaини ,оrолошення за адресоlO!!'

nїВCЬКOI'O двору Aвr••

інжеиеру..еКОНОJlіСТ; фірми «C'fpiJJa•.

Ваш ювiJIей

бу.пьвар

.Те.п. 4-01..22.

День народження, як зустріч із зорею. Тож завжди молодійте душею.

лиш

.

БРОВАРСЬКЕПТУ;..t запрошув бажаю'ІІІХ на кур­ си воА11в ..пегковвх автомоб1.пJв катеropіl «В.. Оп_ uTa в розстрочку. Звертаrись за адресоІО: м. Бро­

дорОГIR САВЧЕНКО ЛЮБОВІ ІВАНІВНІ,

чули

fOllQo

21.20 ~ or.-.д .ТIІІІ8СІІІт. 21.30 Т&-О. ....... хУ. . . . . . 23 45 .._ _ _

.'

Щоб

......,.., про ~

ходмпи.

20.00 Ti-8. Москаа.•~ _ _ 20.30 Т6-6'.Москаа. LIIOv.1aaнa ~

18OO'~

...... ~. .Д/8ID"и. 1з

.

8.15Ф8Op.ucaММФ.Хіт.~ 1'-45 9О>6ОХ9О . 7.00 Ti-6. Мос:каа .•Вм 0'І88\А8ЦІо. 7.30 3arp8a .

8 30 ТІі.6· Мосо:еа ,........ _

18.OO.~. м,..,тcepIan 18.ао itIIOOICI8 _ _ •• XW1Q811111 _.ф'_. 1 08IiIt0 18.30 ......... ' -.... Ком..,....

-n

1.00!1porpaмa .10.4. 1.20Тopriнфopм ЮТАР

~_30 I1porрама ДІНІ дітеіІ.Це _ 118 про-

вom ДІСМеІІ rtIfДC~:

2О:ЗS ТорПнфарм

етаМсо.

10~='~•• 'к-- 8.00~-.......n-anporJ8la'Пд.

17.50 ~ 0Єpanaw.

20 50 н-x:en 1V:T...,. 21.00 oo..wo,--woyo ,21.20 Ху... . - ОІІУаО....... 23.00 CIIyYбqIL ........... Aнrnll 0.30 Шоу..мoнтt l1aII1aItO 25 01':1І КАНАІІ 14.49 n::P.мa

.

17.М JIirO.eICnPeC

~Анонс:

.

'

~:=.

.

23.40 .ИтОІ"И-

0.40 М9а-"" . ;O.45xm.. . . . "O';W--.... • • . 01':1І ... & ... & . ......... _ _ І " •• іО .... _ _ .............. хуо

~~:~:.==-

іі.оіх-

.

16 13 (8883)

19.00 111.15 -На_ 1961·91. 20.10 .На дI>бpaнN. ді.... '20.30 -РеіПи...-, 21.00 Та_рім OCНPend ___ _ •• 10.... . ' 22.00Xy".~~~y rocntr8JII .МEWo. 10 08.... 10 . .- 23.оо -.... І ПІС/ІІІ.... . В.M~

22.25 A8тcnapr 22.35 f1IIOr1*88 .1,ItI-; но8оонмо 23.05IC_...... ~

15.30 Анонс: •

..;:::;..

~~~~oepIu.~

.ТCINIOO 21.00Т....,.

1V-ТаІІаоІуас

П:~~~

=..,.

..... ОР8С

20.55 Т. в І

16.40 ·Доеr. "айбуТнє. 17.30",,"- ~ .. , 18.00 ХУ"•....- o4p8нor

......... ..,....... "

12.55H~c;:'!.o...

12.25 ICaнan·M-,~. • .1+1· 7.15 сп 1255 У1'Н 18.00 ~ • 7.40 ~ 1З'05 Одми із тиCll'i ypcмd8 18.051rJК* WDY .ІС/ІІОЧІ . . форту &уа•. 8.20 l1ІСН8 _ ІЗ' 35 ApтмaA,Qaн __. кмt. . 14'05 Закон є 111.30 fМnIIPIR 1v 8.30 ~ 14'1' ЧемпіоНат CahY 3 ~ c:nopтy. 20..00 ......... - - ~ 8.45 Що? /JIII? ПОЧОМУ'І . ДвоборсТlJj). Гомса 151С1і1 С. ств.- у tOO11IlC І mt-r 8.55 Чlllallт81 д/IIIinocII... і ,..·tmlтel 15,10 ВiдtCpII_o 6ібnllO ~ .с:аае'.05 ХІ. OД8C'IW _ ..... 15.40 Авансцена 22.00 ПіCllllМ088 . . _ _ _ _ 10.45 ~ l1О83Іі 16.00 УТН Ц.ОО ТІа .~... & . . УТ 10.50 ApнIфiwa.

v.puн. ~)

."_ор8С

~~вce ~ Н8ІІОІ'М' 20.10 Т_С8рll" ......--•• ~_

-

-ВІсті _ . :za.S5 ХІ....... У АОМІ _ , М8У8РІО 20.35 1"1por.-...-' 7-И· КАНАІІ 20.40 r.lOJol8Ya8 та • .ІІ8МО8ОіІ У..-...... ~ . по. 22.20МeiIQp8мa 8.00~_18QAIiI ~.OO =.97 8.20 0838 серед хаосу 23.40 ч..nIoнaт AнmII. Or.-.д ... 88.' ~ ~ УД8'ІІ ., 5550 _ __ •• 0.25 ~ ...-11.25 МОІІ &pмт8НЇII • частина • кдртрк . 9.55 будьте ~ 14.25ЗIllOбaeIO 8.35За~ч_ 10.1.0 I\ДpecaдinoeoJ YДaOtI 14.45 38ІСОМ в 14 30 ~ ~ 10.15 х"".... ""-......... 14.10 Х'. . . . . ~,......-, 14:5511acтc1cpмmyм та,. 1 . . . . . ' --15.15 Кnyб М8\дIIIat... 11.45 lС8мертонм lOItOCП 18.00 ях8д 1.8 оо ЄРе8аІ . 12.00 'InIIO і lICItD 18.30 НV,ЦI/IWIa ІІІ<ОІІ8 rю-. -, , 12.30 Адреса ~ yД8'li 16.45 ~ .ш. І .КИ В. 12.35 ВІ'ІІІ8 _1CМiфaptii (~

... &"'&." УТ ~.

7.З5УТН 7 50 Гімнастика 8 оо

17,15 Ittте..-. 17.25 ч.: wpoil8lcwмll., 17.55 ~"cepIu

Ж нтт Я~

ЗАТ с6роварсьа AJ!Ука,ри.,. та

l(иtкького комlтету у. справах преси

lифonмацiJ.

Адреса друкарнІ: І<ИЇВСЬКІІ оБЛIІСТ'-, М; БроВ:іри. вул. Київська,

154.

N!! 640.

#13 1997  
#13 1997  
Advertisement