Page 1

8

CEP'~'.J5· ДІОТОГО

rlll'la. lIDopn, 17 DIID 1887 POICr

МІ всі у

Ciopry.

ПОЧАТКУ

пере" НІМІ

с.тавлЯ'11ЬСЯ

дО

здо­

серед.

ту с. А.СIЮПlН, А. ~yxa, А. Є. Мелкумяи, U. М. Чаоаи, А. л. CT~­ чик, А." В. ЯlWIВeшro, I:J. А.Скарабаа;'аТl?КО •... ОДНі із' них' взatаJlli 4" нqpyЮТЬ' ПОв1cirкц 13 .вІй­ ~y. }щmJ. 'ЦРІОТя'

юнаКіВ,

x'ВIQP~ .НІа xlpy,prl1fн1 шо­ роБИ,ІІеpeвai1fQjla' БJ.ль· шІСть ,має ПJIЩЮСТo.ц!lC:ть?

Лlише одним ІООТУ­ ра!ЮІ1ІІ.){ бarrьк1в ІОІІОІМ« ча-­

• • , JilWЮНiatН_.)ПІ,.ої . ~и ЦРИД()8tr.iI 'itри­

I1Qм

міиpoкпJма1'ОіМ:

- .цecsQвЧа.сне .1 ЖЩО· CIVI/NfЄ ,Ме,д1fЧlre обстежен' ЮІ та JlЩу$ВИЯ... 1IDmи· осаТЛe.rим робо.чщ

.

.

ІІеРе.п:і.К !МОжна ,~­

myвaти.І,

як

.

бвюlте;

цpqб.пеми 'НЗІЦОІ1О 8lйcЬК'О' lВoro гliДЩіСТватуГQ .пере­ п.цerее1 з бanIIIьмa:. еконо­

мl'ІНИМИ, нaa\rrь

ooцtaпьнвми

1 Qp06_

.~ в . су.сllJJlЮriВі.

ЛЄNJaIМи

lЦO можеllfO

'3pO&rrи

rr~ сит.у.ацШ \РЕЩеПТу юхто

в

гoтoвoro не ДаС'1'Ь.

Лле .маємо ВJPOбити хоча б. те, ЩО в НlllШИХ сипах. Як на меНе,- то 6ев .зай.

вого oЗIВOJlік.ання ~ ЗЗІС' ,ну·вати n1:~eтo' IЦИЧН!О-ОЗДQро8чУRIOМ1lсію М1IC!ra Й району, IНВЯК1й вmначити

чітку

проrp8ІМУ

ДіЙ У цьому .напряМку. А

вІд­

наш ~aiТ diЗ року в :РіК СnJ)lalВJmЄ'i'ься з по·

~Я.)"Сі~t *~.

yПp8itу~'

lQ'O 1з вих'

Цри, 'од,

іНШИМ'Jl1 •• Не ltЮЖу

при

цьам.у

J1,ИJiI:JY

ововчасие

прибуття

щqpo.ку

ЦРИЗОВНОІ

В~ИНІ.

lВІа

Якщо

на

дода­

аз. ~

11'0 ~'.зрозуМ1ЛО: є ·ча­

tдy ІВИ'НИ

при:юву.

Ці. JЩlaКИ. ЩРО­

pJ.в. А XLбa П$і.ає в цю·

ба~ьюв,кот.р1,

У

'.міст,}· такнх

.

ХОДі

рем0): ,Нla:terqpft JQНiaItJв' від

. Що.

.

·flt·$p. . . ."""~<t]I. ·н, ООIВ'яз~

ІЕ.·

-ШКО· році 8!}JlВiйlcьк<Jве

JlУ, ~ ІУ 1939 ти.паplйC.ьxе учид.ище у iIIUCr.i Миколає' вІ .. ВlAив застала Миmйла ~RII . IJIeЙтена.нтОМ. ИQro ч~ aroЯJIИ тоДІ.

на ·lООІРЩОНl.

З ~ю бувa:JIИЙ 11ІО'

УІН pщпoвtдав мені ДНівlДсту,пу ваших

C'l'IIIН

чими

про ча­

Д~Д . п~ева.жаю­ CИnа.м.и

фашиСтів.

ВіДЩЦиЩl 'з БОямИJ, 'І'р8Іп.JJЯВ У 0Тf0'I'.eIR.Н'.я.

ІЮ'

. lJfe-

. А нещодавно при вій­ CЬКOВQМy кОМ1Щріат:і. 'вьд ~ fqp,ито ,музей - Збройних. Сил У.к,раІни. ВіД!в1дУ.ючи ЙОГО, 1JiP'Иl30000КИ !Мають змогу оЗ!НіаЙОМИТИlCЯ. зі Штри!ХaJМи нашо! dC'.IWiY lВlД періодУ }{И:СВСЬКОї РУСі до lCЬoГOlЦeRНiR; •. Усе. це

т&кож .не

може

Jl{е

.цо·

ЗЩlчаrrися на фо,рм~1 маАБY'l'Нlх захисниКів ін' Tepeolв УкраїИИ. Ш8lН<&tl земЛяки! По­ Віір'11Є,

iВJЗIII!ВCя

за

перо

з.аіАля 'TOil'O, щоб

lRе

«лопла­

Кla.ТИІОЯ в ЖlНlJJЄТку..

Мета

...........

пересJJdдУвaJmlCЯ 1JшI;q,: 00казатИ наші цроблеми,

...,...-

~.

ж не \Можемо .ми cnоКfІі~

ми .~иa.m.

,дальшО!

/

ними ~_и.. ·деяки­

пpiPm!нами.

стати о.аноВ:ою

~. Тут Його Мє,р­

те .п.qp8IКИЛО, лtкувавоя у

йосо

'по­

,розбудо;в'И.

В.

.

стково І .наша ЗИНІа ІВ не-

Командир артИIJIер1й' ОЬЖllГO .взводу Михайло ЛебіедИнець ~ участь ,у БQ1fX за X~кl.в пLд. Cтa~

'

1Ні8ІМ.

ЖЄИЩІ il'laЧ&НіІцІ' за d·меЙ·

oднopillDOвo щивився омер­ У 181чі.

каву 8fIIl'И.ИPlйську

Та.к;1 подіІ ~JIися В" на­ лнНтІ.вці rra бl.mя п~'ятни' ка GШ'иблим БJЮiВарча:·

НО с~ти. як ПOJtY· щуєтЬіСЯ ЗаКон, який у IJI~Y демократИJЧНО' му ~в1 повищш

'1'l

lОПаКОМ: ,призва.ли йО('() на CJJY-Жбу ,в Щ)ldю:у. 1900 році.. ЗаЮичнв . .пол·

Bi~~

ДяКyIQчиmдтрим­

чисті iIlР9В01ItИ !НаШих зем­ лЯRlIВ на CJIY)!i6y в a,pмd.ю.

оо

НIIIl4па11і!.

'дорученУ"

ЦІ ~'~MJ.&I:a і ,ра •.

ВИКJIи.кУ:е>.

чз'ютыся

ЙO!ЩV, ЛИliIе ОСТ8!ИНlМ ча­ OQIМ- бу ло ЩJOSєдено .у,ро­

ськцвозобав'лваних про Ух вив.иик У .військова. КО' Mk:apIam Іі забеаае...... їх

ЦЬQМy

-за

-:-. _з~

. ЧИ3ЦУ.

цо­

ЗИЦlю окремих кt!fP\ВИИ' .кLв п~· 1 уста' нав.У зraдyga-иом:у вже з~цро вЦІОьКOlВ'НЙ об!о8'Я30К іfв1йсыIIQвy с.л~ 811іПНС&НО чітlWi: «;. ;КЄrJ)!IВaJИInf ·щцприє.м;ств, уставав ,1 opnIВ1зац1й; .наВ.'WЖ'ЬіЩ-.ВНіХО8ННХ закладів .неіЗIII1JIE!I2IqНО • ВІД nIдnQряд' ИО~ 1 фqpми .влас. :IIJOk:,Ti зoБQв'Я38lfі за ви· .мога.ми В1йCЬ1llOlВ6l1O КОМі­ СаР'ЦТУ '. CIIOIВЮrити вій.

ftшов.шиприnиску .др' при· ровної Д1Ul1Ь1Ii11Щі, еВОєчас­ НО ,звернуJlИCЯ б до nіва­

rlJJ.ЬНИ,

фраву-

:ае. ЗltliЦlltrИ

про

.бhnЬІШ .sщ ~M

BiДaJI.ьВOCrri

;ПІна.~~,_ .... '1m· '131' ·ClPв.:r; Чe:pra·~

мвюову ,ооботу, 'бо в ІІ QeJIаБЛеніНі таКОЖ нРию-

OД1.la серйозна іПРОІб­

oБQв',язок. ЮНasRИ 'ЙШЛИ

С.· А. Ско­

-

ШЦМ 3еМляК8/М' ~H щц іЦРНЗО'ву АЛИ '1I'JPIOЩbв-'

·мог_ б

HbOro

на

wryalЦiI ІМИ :ран.о .чи iПlЩЮ l311faЙ.цемо . . Т8іКИХ ,.-ті'

ч~ е .н1чим tнпJ'JW, як зл.оч:нно.м ОК'реЩіх. ЮНа· нІ/В' 11 перед де.ржавоJQ, 1. ~Вnll!Oною Іх' сQ8lc.'rю. Маю іНа ,ymзі ухИJI'imНя С)И.

,-

'За

КJI~еними

ООрр'яз.ками 1 цриз:иsaє до yкpa:rвcькorQ вЩська .гід·

не DOIIЮВ;НeRН!Я. Пркчому ~ОСЯ !РІОБИТИ Bte

л., .як8., 'і'О'lНdЩе. ,кажу­

~epтo Й 'ЧесНіО

~ТИСЬ,

вoвaиlk:.ть,· І, зрештою,.так Званіа «\!IiLДlвщина •. І еае Ж. ~ючи під­

наnpaвшuoть, дО

Я зrа:-дав .про Д!В-l .c~p­ йО3'Ні 'П~ що ,IJIOt3iНa­

. Ще

вІД'

ІЮЧИТИ. А' ва: ЦIW . Щ)~­ єтЬ!СЯ і ~ ·Ї.3ІН'Єр­

'1'.Рmщt й ~ QpГaHi:В

таІЮЖ 'ИЄв1дкJJадно CJlіД аlC'J1ИВі,зу~ , IОПОртивно'

.,..[UUIIItище,.~): {'оворити

ее.маю·

iНOfPМIUЬІІЮ

НП'l'О. не заперечу~: на· ще ~~ ба.І'a.:rо

ка_.

p~ хвороб iCReЙ ВlllflPllМy noв':маile із не-·· і

ЗМJ)1Ги

в ЧЩІУ ~. Ащ!. .віД !ще 31;1J1ежпre, щоб ВИ· OOaJtPТe, H8IВJ:i'ь ва . ,~~., кorкувати ОВІЙ С!Вящеtiflий

а

~

У'DllвcЬЮfX .м1Щь.

чи

батыIiIu( і IМaтерам"J.ти; 1Ii:~ с.л;у.у ...

щі .JIOIIКвanQRQНН'l'.II ршке з.JJOiCта,нни Kl.nькoCт1 .,JliCи­

з~

ЩОДНЯ

. :хова­

кlJJькох. .. роКІв

взa:гaJJJ1

у Д~

Хі'ШИХ~? ПриЧИІЩ IWJyИКOВИХ

наfИlНЇ cwrдaIrИ,'

НІЗІС ••• ба'lым, IИМЄ б ro~ самим XJII(),ПЩW, . а· ІШ1.М

lJIКQIIi, в Сі.'I, у~и'

се.рдечиих

чи ие

влади на міСця~, керtвниlOТ!IICЯ в дerPж;aiвах БJnIж­ колективів нього ~бlЖ2lUL, А .?l'IPerl1L. . Ків трудQвИх

кJJЯ'11І. оті ЩJIO!CЕи. Або dlнший . 'МІОІМент'! Чим, як не l1IIE!Irатнвним

. кY~.

му й LдyТ'Ь

XQВaJQ'l'ЬOII 1В1Д .в1йеьккома-·

Скажіть, чКМ поЯснити, а .вljplН1Ше випрaвдarrи .roй що

стІ 31 Cтarr.yIJ,'OM Зб~ Oи.n Іх :!<омандири просТО не іМають .можливості. То­

. на бойове черl'yвa,В'RЯ Офі" В. церн . та'· ПраіПорІЦИКИ>•. ,

.pcjВ·я OВ(JYx ДіТей? фa,кrr.

. ~T~1

слу-жБИ. А, значІПЬ, і _~' гalitlзувати В таких ~1:Ц' Нa\J!; мужбу' у Від.іІОВІіАНО,;

налічується 32, "а BpВDo­ IIU - 10. !1онщст!ри роки

таїль, не 3аI!ЖдИ уваж.

QO

аиісьН!ОВ()'

сдужбавЦЇ'в

висновки m

якщо

crra.чі ,у a(lMiї

ЧАС ро&и:rи

ц1еІ

&flW·

,

ом 13 (8801) ~ дol'OldpВa

lIiiitI !А. РАИОННІ) РАІ WllНU IERJТATII

ГАЗЕТА &'ОIАРОЬКІІ НА

PO.K~.

1995

4n'AK,'

ВІйсьКовий КоіІ1сар.

ВtтчИЗlaЯНОЇ

пеня,

ВіЙни

І

сту '"

бв.ratr~. ,меда~и.

Після

. Д~)roбіJdзаціУ"

У

1947 ']юці IJIРиб~в у IPLдне

ce.no. ли

:rooцу

Односельчани обрайого ГОJDOlВОю iroIлІмені

пра,цював

Шрова, чотJllPИ

де

P<Jilш.

іГОc.nLталі .. Але оообливо 3МJaN·lІтаіЛися бо): на Нур· CЬiR1й. ,дузі. Це було lСЦра.вжнє .пеRJЮ, як згar

ПLсJIIЯ об'є,днamя ~O~ГOC_ пів в оди.н був ,зaJC,тупни' НІОМ 1l1OWI000и. До вих()Ду НІа пенс1ю 15 IJЮlКІв ,ц,рацю'

JleбeдИJЩЯ була lТіОді У cКl1faДl 112 {:талi.НnpaIД.

НИ1Rl ТlPуди.ться ІНа п:ри' садиБНій дІлянЦі. Опти­

дує

_

Ва'$рея

aьнctl ДНВШlІ.

М.

Л.

..

ЗазиавмНі земляк І РЗІЦОСТ.І. : !)',рІУімфальиого паход,у наших

~:

....

з

в1йСІЬК

на,

!В1йиу ІВа

'l1f:!(pШqpJJ7~. ча'

т.ири ра.з~; '.rJOiPa,иeвиА, .нa~ J'OPOдI;КеінВй

Ч8рвrmо'f

,.

. ЗІрки,

qpДeila!МИ

ВеnRП~У

ВIalВ там же шофером,

мІсти.1JIН!O дивиться В 'май­

буlТ.НJЄ, не

іІадає

духом.

мрів гі,ДНО 'ЗYJCmpdТИ слав'

не 50іріччя . Перемоги, .в

illlКу lВІіН вклав areмало СИЛ

1

бойово:.: муж.ностІ.

Іван ГНИДЮК, 'Вете~а1ІIJШ,rІП І працІ.


.•

2 сто,

СереАа,

16 JlIOTOrO ~ем,,рАІУ &±

сН О В Е -"

Ж НТТ я..

ом

13 (8601)

.

;1111 пqpтooaмtн!lroro .

внробни­

З

-

щоб ~ИТН" умОви забевпечення

WlЯ

КО'ЖН:ИМ

~OM OQВII)OO РІ»

JI:

І

: 11'

~ ~':,....~" .~.:~. -~~:

: .... 'oI)('<o:•• •••

;./l1.:

4~

.~

••:

...

'.~~

••

.

І

ос. ~~

буту за · .ра:ху1НС)К

І

.

!ВiJJQCJНIИX

1ІРmoвиx вУСМЬ чи ДІ.ОО­

...

ВОІІ

r..~',,;

:.

на

_i_~ .

,-1II8IOra

ОЩІаІль-

1К8НІІІІІа.

aJ,. ,

онти aДPeOIМt X.aPaJO'I'teP. IO,PIєm'y.ВaТНQЯI !ІІа: 'ФНМ1КУ мa.JIi03aбезIJelie­

*-

них' .веротв наеелeниl1 .

метою

прооІТЯ11()М 1994:pQКi!lв мають з_·

с.нювarrнaя:

0CIf0.ВННA :nfJют JIJ)OIOO>JIOвaJfМ ooцJ,aiIIЬЖ>І 0Ол,f~ тики .JЮЛ;Яraв в ~мy,

І"

ЯКIНМR

1995

Ц!'І$&

З,

пропо.н1уєтJ:.-.

зaooqци.

r1J)aJМOЮ деМlO'fЮIЮlJI3аЦl.t ~ d pm&Н'М(y ~. . еxm.лeвtoІ Пос'RllНlOВOЮ BeJJ)ClOВНlp}

Ради 'Уlф3!ffl'и вІД 21 І'РУІІРІ 1994 'РОКУ. CиltЬІІіНЙ 'пoorroвx . іН'

фmщи кож

.A8IIJO .· та­

6улq

~

ror..овл.еним

JtO IВa.IJЮ'IIIЮro

,ymфl!lЮlIiaIfOIr() "УРОУ. ' яffflA 'Юі

00Н\00jl

ООПИ'l'Y

фQpмyЄТЬСЯ

СIliIiв8'ЬДНІСщІеННІЯ

,проIJ~НIlIIЙ

тв

.

.

,

.

.

,."" .

,' ,

' .

PН&III«JIВOrO

вauJЮ'l'1НIХ

КУРОIa YДPYr01lY ' D!ВpJ:ч­

'11 1994 'РОКУ. ще lІіе ·ви_ КJJmIIaIJIj() б . ,рІВкооо n.aДIIНL. ,НЯ ~.. '6y.JJ.и ,передба­

Д()!~~ 1J~ lfI(J$ ~ НАЙМIJ,Н:lf!:lfltff/Вl'РАТАМИ .

,на

,вaJIlO'J"НI()-

МУ ~y. ПooryіЮве збmиженніЯ 'Та УіНІ!Фl.кацLя ОФlЦlЙ1НOro фllНaiН'OOвого

За першоче.рговими завданнями маroТЬЗД1ЙС}іюватиеь стратєгіч~ні .

Re1t!A-

1

ПЕрехоДlOМ

'fI~К'OНaJIi()МY

.

~peд

6а.чУВ. дePж.alsнОЮ JYP.O

~

'Y~

.

1994

IJЮК'Y

RaiOOН!НЯ

Пре:щдеН'І'а

22

_

/УlІ(;раnш

сеРПНЯ

• .про ~ocкo­

'В8JI1O'11НIOIГ()

регу­

iJlІОІ83ІНН'Я ••

)До того ж

бера/І'I3щІІЯ.

paJ1lroвa л і­

фpjpм'yIв:aJНlНlЯ

lВаІ1І'Ю'ІНОГО ,НМJЮy на по­ ЧМ1lCYНООІВ11ІМ. IIIД1fQanw_

ня

'ВИ'3Н8ІЧЄ'ІІНЯ

офtцJAтнo-

1"0 'КУ'РС'У 'нfa :ринкоВІЙ ос­

'tЮ8i .МJ!ЖIIIIIЛQМ'IOIJ

вa.nют­

НО1 6JIPOКi, ~nн Gдlйcнel;li ІВ нeiJ1'АХ0ДЯIIЦНIt Ч3ІО ' в

y.мoвa~ ' 3JJOO'1'8111Н'Я Інфля­ цШ!Itнx оОЧЖУ.ваІНЬ 11 наяв­ ~i в oб.1ry иадмJjpНо}: I1J)IQOJOI!IOI ~ип.іOJLЯ . ба~ г~ЬЙ.cЖнlНlx .~ вaпrь 'lфeДllIЯ()І еМЮ1t li

~

раку

1994

Il'IIIVl'PИМКY

(.на.

фЬІСЬКОООООО­

дарсь1Юro внpoб&uиц-rва. на оом'ЯlКше~ кризи ~ mnoвeрнен!ІЯ ()I()Irosкx 1ООШТ118 IIIWIPИ­

ЄМСТВ '11ОЩО). Така 0'l1P1iМ­ кa~~

Ra:JlbИOtl ваJИОО'И nporrsroм JIК'ИiXК)Cb двoot 3 JJ1iIUIЮм

~ ·(т.alКe~~P1ч.аЄТЬІ()Я: у cвl'rOdt IJI)aRтнц:ІІ) матиме:неззоJ)(mlі lН'асл~. EKOнroм.!lК:a, ЮЗl'aJlt і neJPЄJDi~з, зtaкрема.

-

ома ­

до

CЯIIlb­

!ДНа й lIolJepцJй&а СИC're­ ма. Ні 1ІЮНа . '111 Ю!jCелeRІКЯ 'ніе 'МЮІЖ'У'ТЬ ШІВИДКО ~Я

нш шroк<JIМf.X 3aIJCOД1B. Не­

мнtr}"'IeвJ,дбуває'1'ыclя CDa\Д ~ й 2tММworo P1mЯ. про що cв~

ДОСвІ'д

OC"l'aIIIНIX

'PtЖLв

й

·ма.рШl

з

'У.кра,.'tRИ. й JЯІШІХ кpa.tи. Тож. lКоре!Щ1Я ІК'УРОУ .є

,~arrися

,на

Yd!:x

'УIJ)ЗIXY'IWi'НІН'Я'М «!~..

У

хоДі

фgJ)'М .

. ВI'l8Jl1й

ЩО

сза..

npoeeдe1НlКЯ

1>Є-

• КОНОНЕНКО.

3а'Вlщyючl!й ,~ IJI011I1'YТY економ.ІК'И НАН У'Кj)Q''ЮНИ. .доктор .ffiI'QtЮМI.'IfIИ'X

lНQyк

(УJllр)НфоJ)М) .

'XaPкla: зМО · .. . 'Ц19 хльостку a6J)eвLзтУРУ ·ми

чуємм>. ИОІІІИ йдетьсЯ про petJ,1 С'Увю!р:JI: 3а.х1ОПЛен ­ ня :J8JЮЖНіККIг. вимarа'НІНІЯ. IРЄкет. 3'6poRний на.пЗlд. 'у всlіХ цих т.а 1Юmrx Щтpe.мiaJ1Ь'Н'ИХ ~ях У (Щра!8У включвtЄТЬС61 зan" acoМJивого Щ»r3НQчен .

ІІІЯ . Іхробоачl ~.Фfi

-

П~

~

lІ'Омер

однн,.

Наш фоТOJOQPelC!,ЮИДЕШI1' '~'B lН!а орядрвих на'ВІ'ІаИНЯХ 6)йЦ!іВ ЗМО Пу . МoщJий ОЮ!Г. !ПL'ЗКі'ЧIINiЙ 1ВII1'JIeP. а хлопці ДILIIoвwro «lКJIaiIfИ. !На' асфaJJЬ'1' YМOВНOrO '~'. покавуючи фlJi.h"PaИНO ВІД­ цpaцьOвam приrюм:и ЮІЮДIННtя зБРОЄЮ; д-еманстру­ :вanи РРНІ1 ВИДИ. БWoвиx llfPOO'иБОІрств . • На:ач.а'IIIJЯ X!I)ЖJIIJciьКOCQ ЗМОПу .

фото

ГшбаГар8llВ'la

і

виникають

('Ук.рitНфoрм).


сВ О В Е

ЖИ Т.Т

JI..

Для ц60РOOlа ЦіЬОГО POKY~нa Jlе.гкою .не бу­

д-е, цe'~ QY.мШs'У" Коли ПJДИВИТнея

. збоку

нитисm-yаЦіЮ,

<Ніби

ЦРОТ.И

і

ТО

все

оЦі­

здаЄТЬ­

НІ1ІЦ1Лено

сіnьісыооІго.ру!ц1іІ-­

ника:

ЛРRМXJIИllа

ДОlрожнеча naJIьне,

3 ~, • .cee~a, 15 ..nlOТoro .!99О ~oкy.

~щ)t).

1ft" (ІВЕ' 1""'l~L

• С/Я,

»13

погода,

ІНа

Т'еХіі11ку,

зщцаюНі

частини,

ШliCiJНJНЯ, .B~ymHicTb держ_ замовлення, .кpeдиrrl.в на г.рош08l. КОШТИ та П~lй­ ш IlНфnЯція Іх, 8И3ькl ф.ни ва 3Д8ИУ OCiI.JJН'.QCП~

ЦРОДУНЩl.lO.

ніше ВИЗtНIaIЧ€IНЮЇ

МU/І,осердя

DOIТ\Pеби

1 96 mдcoткш ~eн.o до ІЮсІвних І«JIНДJЩ"Й;

ВR8lX.овуюЧIJ'}'е;" ,щ,р '~ цей чaJC' 1де.·()ЧIЩl1КВ .•. Ш"

,ВраХУВІ'...1І

· сіиня, -:ТQ 'є 'МОЖJШВОС'l1l ~el6rи .~e, допоеШ!іНИХ .lЮlWfц1й., ХіОЧ

по ра4сщу

прохання

.цяцшрра 6Lльш-менш;·.за' jЩOшьна, l~кoIyь 'ОО.: що 8 шіСТЬОХ rОСПОДВ/РС'J1Вах ,RiOНlдИцlйне .нacdн:нlя складав 80.:""31

%.

. .НііііСl\і!ВЯ

немічних

.

кукуіРУд;3Иі

piIIIЙ.OНIl.::Щlи пQ/i\ребl

Jt

6000.

. несаоєчас.н1~ · цеRтцерін:' заКу.пле.оо 'ли-; ~ а . .'J1Oше- НОО ц, ;а -Ще ж .QcнOB-'

ірОзраJC;УКК"

варов1!jpOБНИfCiaJМИ. іН!е п~чиш •.•

. ВсЬОГО

Аnе t ІВ ЦИХ fIiIlД~щЩд­

них y.мQВ8IX IНІЄІОБXdдно .4I8И­

]КИвати., а GeМ~Ю dют.р1б­

.но Зi!kC1Іяти.

рік був

1994 1

тteQК. нелеГКИМ,

Сьоroди1 вже' всім 3p03yIII.Jю: l'азвф1.кaЦtа

ffa Н!ОІРМО8а. иультj.Р8І, - ЯК-at

будь-8КОІ'О

'Н ,ц(;)єM~ 'з· БЩ'aaq>lч-

· ЦІІІВІа.:"

.

навІть Най1IeIIIIl0l'0, то Н8ЙJJ8ЖJQI_

'.

.ст·рокатос.тl

IІ'рожaйlН!ОlСТі КУ1ЛЬТУ1Р,

із У

від

Ц з.

12

ц.

ств,tюви,'І'Ь

~\PIl

Назва

rосподарства

ООІЩе, .:вія.ци CЩНd вlт­ !ВипадаЛи. .

ому

~e

Q6хltЦlЮ'

cьoгoднd

визначитJIICЯ

програмами

ІНа

не-

·IЗ ..

ПO'l1OiчЩіЙ

fJJIi.К, 'rejpМJlнOВO iepeb-,>ити' стан ЗRМшnl озиМих, щоб

3Ra'1'и потребу Щ>ИХ

в' mcіВня

. зepнoбot­

зериових,

б/Ofвих ,К'УnьтУ1Р та бa.mro-.

p1P,rних 'тра8,~уючи МОЖЛИВИЙ перес1-в озимих КYJLЬ1'Y!P.

Про наЯІВН1сть

и!l'Cll1н!ня

Jr,yJlb1WPTa багато­ pLчищ . трав, ат&fl it0f9 IIIJ)ИХ.

пllдroтовки 1 nЮТОго

~ якіcrь на 'Ц. ІР. можна.

ДЮIjlaТИC.R з.llнфqpМllЩd.,І на­ cJ.ннaвoI 'шспекціІ.

(Таблиця ВНИЗУ). . Із IНaВЕЩених Дa.flIИ,Х вид­ ІНО, що В райОНіі за.сипаню· ярих .зе}ilОВНіХ·Т.а ~

бавих 1~ .aiДOOТQ ДQ:tpa-

.. .-

Ярі

с.

..

К:ОДНі' ДОЩі

1

ае зarpo­ труднощів

І,

Ioro

Спробуй

-до

,Под~бніа ~ртиJia Із IВtрож.айінiJcТЮ інших KYn.ь­ rryp. А для !ВСІх сВ1типо .

~'йero

првдб8RIIJIМ lWIВВa мeппraвц1,в ви­ eTa'l&llO. Оеoбmlвo в moAeй еТ8рШОІ'О.віку.

по

до jpaйону 25 .ЦМТlll!eр!в, а 'ІЮ господa!PC'r.8afX'­

45

до

І хоч :ja-

rрожував жув, ме

зернових

яка

В1mВI крок

BJдpoд........

иепад Русаиову не аа-·

іІ1ОІСпо­

дарс'І'Віа ,району ~и: пи' ЙОГО по~ному. Про. це. іМQЖНа. суди;rя І!.З веnи­ че3fЮІ

васепевоrо

вувкту,

11fИIМ.И. ~и rra. aпшro­ lІQМИ T~ сЩlЩЦj8є KOp-: lIIOiвy, ба!З'У д.ля тваришш-

.

,

;

or:r

:J!:I~

!Н f-J

389

~8

. 512 899 ,31.2 929 ·539

1045. 400 800 972 31-8 .570 1380 2711 110 ,746.. 1011

~

"еновl

'іl' І -

1020 670 1040 1460 500 1300 729

1430 -610 970

113~

350 600

1365

1400 2711 210 7·90 1011. 2570. 1383

2707

3000 3000

2113

2653

480

281б

1:50

288в8 .1

І

з/б

:i:~

:f,:_ а-а.:!

1020 670

885

1460 500 1300 729 1380 610 970 1103 350 600 1400 2711 110 750

860 1570 740 1200 1200

150

:ш248

0>0 '" 1(8-

аеИ 262 204 169 162 160 140 136 132 127 121 113 11:0 105 101 100 100 100 85 74

... ~;..

1с:>

БаJ'а-rорlчиі

.'2

-rрави

І -..~.~

'" ~1'

аіі!!

~III

І:І!!

.8, 'Іі

20· 16

22 5

45

83 20 56

28 20 50

1~9

125

28

47

110 8 13 67 40

2 ·4

'25

зо

зз зб

60 72 ' 40 22

8' 8

50 50

so

11

80 100

31 86,8

1171

50

З

о о

....... 62 60

О

зз

40

50 66 80

О

()

18

54 45 44

's

"'"т"

7 83

()

5з-

66

.за 1IИВ.f.ПlRЬоt

СКРУ,ТИ првдбаТИD8JIII_ во й зцезтв ЙОІ'О до цьоro вlдДaлeJIOl'О се­ nа: то ва ClUJaд1 ву-·

rImиI немав, ТО трав­ сворту AJJJI . йоrо дО-. ставки не Зliайдеш: А'

тепер іЩе одва проБJIе_

'.

Ма додмае. жеш

ска­

.(Ьііпorо .CJI0В8

~peDll)

не

_й оа па-·

пиво.

Тому-то І рад1JIи ру­ еаиЬщl. ~ поч8JI8CJI

а.ктввва rа:івфlкацlа іх_

з~~а:

=~~~~~

e~.,~lp;'~B

l'OJIYбвй

BOl'llRlr.

ва Paд1crь ~

па.:"

~ . та­ cв1N­

• •'ііуnO'В$а-

.:~=~'~:'

....

.евтацІ" .,~

:-руб і . ~вoї'

2158.

'34.

апарі1тtlJВ; '_п"'~~··

r83у.до·буднику.

.Алесв1т Же' не ,бv добрих щей,еiфJЩИ:' Па соцlа.ІІЬІПІЙ . пРаЦІв­ ввв вlAдtЛевна соцl­ UIiIIоl дОп~оrи ва ДО­

ку _г: А.' Заг8Ак(), кот-·

ра 'вБОnlВUa за ,цonю t!IfJ!I'-~dl!l!

І

~Р~;,.щ іх іме­

ВІ за' АопЬмою до ке­ рlaвика

. MIЩOl'O

під"

првємства .Зодіак. Ва­ CIWI ІвавовЯа, Б'ЄКДИ_

ка. OCld.nьКJicaMe це ВWJpBвмCТВO peдRЬo

І

беаііосе-,

38Ймаєтьеа

raзsфікацl8JO Русавова, . 10'. _аеК_.· ЙОГО Mlr

би чИмось

ДОlЮМ6гтв ~

8Ие.цо.lleВiDf.-

Петре

1.. Ваець

АитОВЩІІІЧУ,

давайте . аро&ц&4)

кopOrКJIЙ'

BIдeyJ{oк

JlQPI'IJIOrO

Ce3CJ8Y .'..

На б8ла:нсl

-

Івавовцч;

спасибі 1019, 4Soд" мину­

ОІ}JIГalКl.зІацП

бiJИ,ше

КіЛОМетіpl9

ДіОрі.г,

'НI8IIlюУ

300

котрі

ми в .м~py необхlДНОС'l'1 БУДУвио, рексlНlCtl'РУЮЄМQ,

вувев

~iДГYK-:

ва це UPОХIIИIUI.

І цоза'і~ргово,

~еа'1'КСІЮ

~ 50:ЗJIВЁкою

ОIШllТВ

вартостІ'

пі,цвlв О. О.

raз

до

COJIOBeA,

робіТ

садиб П. А.

Як бачите, ГОСIЮдJ8lPoC,ТlВ(l КJS()Ц1THe, але спра,ва дуже

Г. Х. ГyJIoY, В. Ф. ТопЬ:и, О. К. Савченко. Щиро даку­ ВaJIII . .стареньКі· Керів_

П011'~.

ввкові

ян минуnого, 'NlIК позаминулого' ІРОКУ 'OOIМ

«Зодіаку. за те, ЩО 'по­

P~OQl'YeMO,

ДОМЯДQGМ1O.

6.Y.'-!lО IВiКlpalЙважко.

Адже

роботи на дорогах ВИlма­ гають.як iIIЄJlикоl' ЮJlЬ"

=П~~~;ДQC~~~~, ти Іх

до· il\I1СЦЬ

. IСІСХРИCIl"Y­

вания. Нeзвwивючи ІНа ~, . що

обсяги

капlтаnЬІНОГО,

буД!вницl11Вa '3Нa:~ скоро­ ТНJlИCЯ. ми 'bce-Т8ІИіи зу" шnи .цОбіІТИёЯ 'i'6)iQвнooo

-

tНe

.-

Д<ЩУЩ~

~YAкY-

Рябо!,

Та

-.ynв ~в хоч

.ва

КOJIектввовl'

прохавна.

старІсть.

1

Щ)3-

. бaвиnи іх· веобх1двостl

. БWатвu

вро ..-dм­ Ц І достаВку. паЩа. І. ЗАБОЛОТНИR, НlaчаnЬІНІИк 'ВiiДДiJIєн• іНЯ coцLaIJJ~o ї ДОПО­ ,моrи при ,раЛQlдД1лі

ооцІ,ал~го .нac~.

захиюту:

."-


4

ст.,. 8СереАа,

JS

~JtНoro

Jt9I

,оку

«Н О 8 Е' Ж.В .ТІ JI» 8

"13 (8801)

ІІІ',,, ,,,,/ІІІІ

ФІРМА

.

«ДЕмос.

До увarи Вер1ввввІв пJ. . . .сТв, C:UOPtUIUiX .uyCI(в, 1IIJdJI, AIJIoввx _ _ , rpOll"""

xr:oвye.o за 3РУ'ІІІOJO AJIII _

форlllOlO 'Озра-

І1вове вау". вІт'ІВ!UlIІВОІ'Ц .1IUOб_,аа в 1J0б0'1il IJсшовtlJ1,

1. -

'. IlUDO ~нr.t...8СОРТІІІІеВТІ: К8НІІІ1, ... , ІУО&А-Ч, спортв:вне вayft.; СІІОР!'ІІІІІІ1 товари,

-

зupцд.·

pdOJr08Re

, --:.DlВI'OP ПJJeТeJIВI б)'ВCllpвВй, ROJIlaмlNPII дlа•-~ . ., lIiI'IpIDIye' ~ 2 OДlll', 1'R8IIIIВII, бfл'вinla;'

-

· .а:- ДpJ'UPCWla ПРОдyIDЩI: (ао. .'...... фd.....): 1daImaI, 4dPiIOai -б.ll8llRВ,бJl8lbai: , .......

.

е....1 3ІІІТ1ЮC'r1, ead8н, пе"тов;

3,

1D'8ПeP-

~I будь-JIRВX. довувевтів. ~r--" вродUl, об..в, вай. нерухомості: , ~, rapaadB, дa'IIIВX дImlнOB.

БVJ\' J

utlAeДio'l'e,

~тe:

'l'e.II.

~-: «Aвaвrapд., БУАВ. Неаа.в:еЖВОСТI; З,

k

~ «Гаатеа., ВУ.ll. Горьвоro, З, тe.De­

_

~yкapu: ВУ.ll. raraplвa, 12-А,

. ; - 5-~I~YXO.OCтi:

ВУ.ll. raraplвa, 12-А, ТUf

офІе фtpмв «Де.о;: 5.20-58, 5-З4-О8.

Сnoрm

5-34.09,

'l'e.II.:

к3W3:RPJ!...ВМШАТОВАРИСТВО1W BPoIЦPCЬ.:

=.u ===, 1110вa~~~--Т7PB •

«"'.І.&"'.

8CI8JPe

~8'l'IoeII

ва

1lP

......... ЇI:~~.': --..,~

та во­ ....eтuy. . ruaen 'у воввурс1 Д3ВОІІІІТВ 110 '1'e.Jr. .L4З-04. . ~•. ВОВ8уреу. - М1С8ЦЬ з ПО1JaТlty Ioro pro-

Н()ВІІНИ 8НМОВОГ()

· 8_

. . . . . . ВUnr

ФУТБОJ/У

ОВJlA,Cищpr ВИРОВНИЧОМУ ОВ'8ДВАННІО· сКИlВТВDJЮкоМnЕВЕРГО. тeplliROВO пO'l'p1Chd ва' P*'ry: 1. прaцt. · 2. -.. ]... • Jd$'oтoввi ...... а дoeв.lдoм ро_

l=-J!lq .• -...-

N8'........ .....

БОІіІ ва

за

'.

х.

,

lllepтатвса за ~: 111. Вро.. . варв, вуа. &l&ев...... &.А. _.~ 5-35-47 • а--.. ІІ~МАІВСЬJCOМУ. ЗАВОДУ.' .ТЕПJlОIЗOЛЯ· . ;:;iw--r. ,ТВРІАЛІВ «ВУДПЕРЛ.ІТ. терІІ1вово

· -' ~З"'-- 4-5 роар... OILIIa'fa по­ "I8CPIItI. .o:t _е"У.МО aDI'r.IIo"

· ~:e.

BIUIIIВI_a Вpoвapeьвoro

ТОВАРИСТВО

З

""0111.

ОВМЕЖВІЮЮ

.ВІД80ВІ•

........: ~. ВРщIАР... •• ~ aбlр

~... 88CU[aIC'fIВ.

, ....-'10:8

приУз,цIТЬ Jt1КУ8АТиtЬ У мвРОН.IВКУ

t;g 'т"

пepyвapla . . . . . . . . .

~ТOIC зaвaтr. а.

18

"ІРМА ВРОВАР.

аа вадав пoeJJynJ

по пIJU'o'foвцt

pe&apaцIJ пIдDPв••етв.

вrlero

~ QJJКба, ДО8,-'" АО

~T8ВllllЦ"'"

С81....-вх

.

IliQpRcJleTB І Т. д..

р.

.

~ ~ иyadJв ЗIl8ЙОIІІеТВ з Іво..

""'8QRМ1B

З

l1п08)

euop _

.8И

еіИ'l.

З усіх Ц1ІХ l1В18ВЬзвертаl'llell за a,QeeOIO: .У.ll. Г_ар... 28. roeтA «Спорт., кіа. llЗ, 114.

'fU.: ·5-38-88. 5-53-02.

ВІДДІЛ eoц1lUDi11Oro захисту ваее.пена );ро. JIIIpeWЮro . .еь........ому 0i'0НIUy. RCIIIRJPC на

38ІІЬцeRIIII _оеадв eвeц1a.lllCTa· по вpJI3II8'1e11R1O пе~. еІІ

та

AOIIOlllor.

·ЛЩВIДУЮТЬСJl

.

• •

B~paTВВВ

«Дари UВIВ. •

'І'а

cByAJ"'МiPI.нac •• З ....тевз.... звертатись по теn.: 3-96-42 Та 82-8-74 aporarolll АВО][ ldeцlB. •

МОЛОДА

З-Rblвапу

cllІІ·.

ta

З-х

чоаoвtв

вай.

2~

або

(бажано. з те.а. . . . .) ва 811Т.'

8J18P'1'11Py

.ІІ0в01ІІУ 8аеввІ або в paloвt ВУ". В......... Га.. рантує.о

акуратну

СІІ.ІІату

!'ромей;

Тм.

4-22.8&.

· ЗДАємо D~lІІІ1щеННJl пlА офІс. Ти.: 5-~·70. 4·14-02.

І В.

l(оJleКТИВ державиоі IЩД8nroeoі

(:ЬXlOму І'()рію

раАону

Івановичу

з

црнводу

Лд1tIСА -РЕДЛ1(ЦIJ: 2IIt2o,·bt.............. Іре.,., 8У". к.rш.u, 154. :J~;. ре,,-пера. -'+88-7';

~ql -

J

4:84~.~1;

.r.u..r...~oee.pei'a.......

'4~~;;1I:!; np_cA'oJlleтf І с.,....•.

...., lIf.uI....

18Пf88"', ~.'!'''''' H.~84i

1aiua, .dCt'hl

cyclllnllo-JINtnmraro

і cWocwIOI'O ~na

і ~, poClol'll -

~""I ~ I-IИt.

Інсоекції по Бров8ф­

с.піВЧJТТЯ

тяжкої

втрати

ЛИЗУНУ

-

смертІ

fPtll·

Aoto. .'

'

Редатор А. ВОЛomинвико.

. .1'OJJOIIIII8A

.

щире

'..

баТЬІКа.

IDAPOВAPA, .ІІІІвар•.

виCo1lOllJIЮЄ

-

4-0...1; _Іцl..,

І

...::: в ·rr.-r· ..... 81281. I.~.c

Друк в.саквА. ОСІСIU' І АРу· коваииА аркуш. Тира. 5.1&0 примlрв.вКіВ.

3І!IЮВJJeRНЯ

но

729.

#13 1995  
#13 1995  
Advertisement