Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

КРАІН, 6ДНАJf7'ВСlll

._EL!!iIII!!_""!SJ_._!!L!!!_III!__III!II~

У

.NV 13 (4327) СУБОТА

і Раді МіНістрів УРСР

22 СІЧНЯ

iIiIIJQ

Надаючи першорядного

р.

1977 Ціиа

2

UK Компартії УкраїИИ знач&ння безперебійному заДОIІО"

ленню зростаючих потреб народного господарства в паливі і енергії ЦК Компартії України і Рада Міністрів УРСР

коп.

-

схвалили'

ініціативу

«донецысвгілля»

rAJt.IA 3АСНОВАНА 8 НlIТНЯ 1937 РОКУ

колективів об' єднань «Укргазпром»,

і

«Дніпроенерго», які зобов' язалися в

році перевиконати плани по видобуванню природного

1977

газу на 600 мільйонів кубометрів і вугілля -

на 1020 ти­

сяч тоШl зекономити проти питомих витрат на вироблення

електрое~ергіі 24 тисячі тонн умовного палива. Соціалістич­

ОІ'rлн BPOBAPCbкoro MICbKoro KOMITET~ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ні зобов'язання цих колективів опубліковані в газетах.

Обкомам, міськкомам і райкомам партії, міністерствам і відомствам, господарським керівникам і партійним організа­ ці,пм об' єднань, підприємств, колгоспів, радгоспів, будівель­ НИІ

ПРАЦЮВАТИ ЕФЕКТИВНО І ЯКІСНО СЬОГоДИI ми Друкуємо по­

казники '!их

виконання

планів

виробнн­

промисловими

підприємствами І будівель­ пми організаціЯМИ району за 1976 рік перший рік п'ятирічки якості і ефектив­ ності_ Особливо приємно вІд­ значити,

тиви

що

ТРУДОві

заводів

пішно

і

колек­

фабрик

ус­

справилися з виконан­

няМ

державних

завдань

з

усіх найважливіших техиіко-

екоиомічних показииків,

30-

крема, планове завдання по реапізації продукції викона­

102,2

лн на

росту

-

процента,

по

продуктивиості праці

102,6 -

иа

процента,

прибутках

на

по

про­

105,8

цента.

Про ефективНіСТЬ роботи

якІсть

1

красномовно

гово­

рить той факт, що працівни­ ки

промисловості

з

честю

дотрнмапи спова - при річ­ ному зобов'язаннІ 5 мlпьйо­ вІв 400 тисяч карбованців вонн

внпустиJIИ

понад

ппан

продукції на 5 мільйонІв 693,8 тнсячl карбованців і ре8JIізувалн її біпьше на 4 мlпьйони бованців.

тнсячі

193,3

кар­

Це позитивно вплинуло иа

пІдвищення рентабельностІ і

передбачеио

ианням

поставлених

дань. Це комбінат,

-

зннження

заощаджено

1

тн­

собівартості

мільйон

605,2

тисячі карбоваНЦів замість 640 тнсяч карбованців. З найкращнми виробннчи­ ми

досягненнями

завершилн

рік колективи заводІв

1976

порошкової металургії, тор­ гового машицобудування,

пластмас,

електротехніЧНИХ

виробів,

шиноремонтного,

(деревообробного

ко~бінату,

К8JlИТЯНСЬКОГО комБІКОРМО­ вого, Гоголівської стрічко­ ткацької фабрики і Бровар­

ської фабрики верхнього ди­

тя'!ого трикотажу

та іншнх,

якІ з

місяць,

місяця в

квартала

в3JIИ

і

в

квартал

з

викону­

перевиконували

ви­

робничі завдання, добиваю1JИСЬ значного поліпшення техніко-економІчних

показ-

инків.

це

підвнщення ефеКТНВНОСТі вн­ робництва І ПО.'Ііпшення якоСТі роботн відбулнся на Гоголівській стрічкоткаць­ кій фабрицІ. Тут за рахунок

(

ГенераJЖЬНОГО сек- )

ретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва на жовтнево­ му (1976 р.) Пленумі ЦК КПРС.

\ \

кування досяглн

найвищого

~ ності праці. l1роти 1975 року він зріс на

20,2

процен­

та. Передові ткалІ Людмила Мележнк та Катернна Ро­ гач,

які

за

почином

чанок перейшлн

говування

дарнн­

на обслу­

тридцяти

верста­

тів, за рік виконали більш як по дві річні норми. Зго­ дом на підвищену

зону

иа

підприємстві перейшло біль­ ше десяти ентузіастів.

недостат­

систематична,

повсякденна робота». Виходячн із цієї настаио­ ви, потрІбно повсякденно по­

ліпшувати організацію соці­ алістичного змагання за гід­ ну зустрІч 60-річчя Велико­ го Жовтня, мобілізовувати

усіх

виробничників

ротьбу

за

на бо­

підвищення

дуктивності праці, безпечення внпуску

про­

на за­ високо­

якісної продукції і збіль­ шення випуску виробів з державним Зиаком якості.

нові

десятої

трудовІ

нєву.

У роБОТі зборІв взяли участь

Номуністичної пар-

рІк і т!ї І уряду України. обгово(РАТАУ).

1977

які

(ТАРС).

новив 5 мільйонів 52З тисячІ штук, від кур­ ки-несучки одержано по 247 яєць. Отже, сла­ ва з честю додержала. Допоміг у роботі ба­

досягнення

п'ятирічки

живуть

нині трудівники НИЇВСЬКОї птахофабрики. Ім

додають сил у праЦі лпст Центрального Номl­ тету партії, постанова ЦН НПРС, Ра.ди МінІ­ стрів СРСР. ВЦРПС! ЦН: ВЛНСМ про Все­ союзне соціалістичне змагання, лист Гене­ рального секретаря ЦН Н:ПРС товариша Л. І. Брежнєва тваринникам НИївської облас­ і його промова

під

час

гаторічний ливо

напружено доводиться

ші два місяці пІсля

На

бежІ:

вручення нагороди

штук

яєць,

а

турботи

реМОНТНИКіВ

нашого

до

використати

праці

кожної несучки

валове

виробництво їх

по

ру­

250

довести

всі

резерви

для

успішного

вико­

і

неодмінно

виконати

своє

підвишене

зобов' язання. О. ГАЛИЦЬКА, пташниця Київської птахофабрики.

робіт

нинішньо­

початку

нового

року

поставили на лінійку готов­ ності всі грунтообробнl та по­ сівн! маu'ННИ: плуги, культи· ватори, сівалки, борони, зчепни, картопле '::tджалки тощо, Успіш­ но провели ремонт збиральних машин П'ять зернових комбай­ нів своєчасно Відремонтовано І поставлено на ліНіЙКу з твер· дим покриттям, Три картопле· збиральних комбайни відремон­ тували в районному об'єднан­

господарства. Ми повинні до­ класти всіх зусиль, щоб успіш­ но підготувати техніКу до вес- ні

від

наНf:iЯ п'ятирічного плану виробництва про­ дуктів тваринництва. Прагну вже з перших днІв року досягти високої продуктивностІ

року.

Ще

пер­

до 5 мільйонІв 500 тисяч ШТУК. Це буде моєю конкретною відповіддю на заклик партії

ЗНИЖУЄМО теМПІВ го

у

ріК я намітила для себе нов!

одержати

няно-польових

працювати

розміщення молодняка у

1977

йонів 496 тисяч штук яєць, а від несучки одержати по 245 яєць. Фактичний збір ста-

З великим інтересом озна­ йомилися механізатори рцгос­ пу «3аВОРИЦЬЮlfr» з прсмовою Генерального секретаря ЦН: КПРС товариша Леон!да Ілліча Брежнєва на урочистому 2асі­ данні в місті-герої Тулі. У ній ще раз наголошено на необхід­ ності кожному трудівнику бо· ротися за високу ефекти вість І якість вСіЄї роботи, Ця думка визначає головні

зоотех­

пташниках.

мільйонів штук більше плану, немало здано

Не

досвід, суворе дотримання

нічних вимог догляду й годІвлі птиці. Особ­

5

ти як с;;tід,) в останніЙ мо­ мент. А ось для виходу на иовнй рівень якості, для помітного підвищення ефек­

Потрібна

про

ники в нинішньому році. Я особисто до,лндаю зо тисяч голів курей. Торік зобов'язувалась зібрати від них міль­

\

короткочас­

Помислами

у другому році

7

мож-

явно

схвалиЛи

НОВЕ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

ефектив­

також надпланового м'яса птиці. За ще кращі вироБНИЧі показники борються наш! птахів­

кількіснии рІ­

таких

Ниєва на п'ятирІчку,

Хороших результат!в досяг колектив фаб­ рики у минулm1У році. Яєць вироблено на

на, як говорнться, «натисну- \(

тивності

підвищувати

НПРС товаришевІ Л. І. Бреж-

зборІв

місту-герою Ту лі.

ництва і якості роботн. «Ад­ же, для того, щоб вийтн на

Тулі,

річницю

пар-" Великої Жовтневої соціалістичної революції.

в третю неді.qю березня.

ті

Головним чином слід зо­ середити всю увагу на під­ вищеині ефективності вироб­

у

60·у

роботою.

\

деСЯТОl ПЯТИРІЧКИ», а також положень І висновків,

підкреслював Л. І.

зустрІнуть

Курс - на раціональне використання резервів

ціалістичне змагання за під- ) вищення ефеКТИВНОСТі ви-) робництва j ЯКОСТі роботи,) УСПіШ~~ ВI~конаl!НЯ завдань \

-

НО

Указом Президії Верховноі Ради СРСР встановлено свято «День працівників житлово-комуна.1JЬНОГО господарства і побуто­ вого обслуговування населення». Воно відзначатиметься щороку

ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК

вень,

НИНlшнь~го

року І п'ятиріЧКИ в цІлому, fIA-

_

1977

боко вивчити ті завдання, які випливають із постанови

запланований

u·"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

рік. На фото: О. П. Кузьменко за

профСПілковІ і комсомоль­ ські організації повинні глн­

ньо.

~~ показника росту проДУктнв­

ви­

1977

І розшнрення зон обслугову­ устат·

Кузьменко.

Панасівна

ність і якість» робітниця взяла підвищені зобов'язання на

ня на рік, керівники усіх підприємств, партійні,

зусиль

технологІчного

Ольга

краще,

промови

Номпартlї ук-І конають завдання

секретар nИlВ

сощалістичні зобов'язання тру- кер!вники

дящих 3~IЇHHi норми виробітку вона ви­ десяту

минулорі1JИl

них

вания

об' єднання

монтажних робіт.

внкористання

раціонального

чого деревообробного

конує на 115-120 процентів. На заклик партії: «Працювати

ВЛКСМ «Про Всесоюзне со-

в життя. рішень

XXV з ІЗДУ НПРС, УСПlІ?НО ви­

перший секретар ЦН Номпартії ральному HOI\1!TeTOBI НПРС. України товариш В. В. Щер- Генеральному секретареВі ЦН:

Високоякісною працею відзна­ бицький. чається шліфувальниця виробни­ Учасники

ПОСЛУЖНJJО

уточнюючи

виступив член І

На зборах активу виступив З великим пІднесенням було член ПолІтбюро ЦН НПРС, прийнято вітальний лист Цент­

райои не виконав річного плану по обсягу будівельно­ Аналізуючи

України

мІста СВlД і знання, ще ширше роз­ січня горнуть соціалІстичне змагання

ського міського комІтету тН О. П. Ботвин.

ПРИЧIiИОЮ того, ЩО В цілому

Брежнєв

Великі зрушення в справІ

ПолІтбюро ЦН раlни, перший

зав­

карбованців,

873,4

З доповІддю

облМісцевпрому. Найбільшу заборгованість допустив ко­ лектив тресту «Бровари­ сільбуд», який ие освоїв 3 мільйони 41 тисячу капіта­ І

Радянської

в ПалацІ культури <\:Україна.·lза втІ~~ння

заводобудівний СПМК-50:J, J!Б;у

ЛОВІшадень.

проф- столиці

комсомольського і моБІлІзують усІ свої сили, до­

господарського активу Ниєва, які вІдбулись 20

Але, на превеликий жалЬ, окреПІі будівельні організа­ ції, не справилися з Вико­

cJl'l1

а за раху­

радянського,

спілКОВОГО,

тисяч карбованців одер­

мільйОН

партійного,

пла­

480

1

Листа Центрального Номітету НПРС товариша Л. І. Брежнє­ НПРС, були присвячені збори ва, що комунІсти, трудящі

ном.

робничі плани і переглядаю­ чи соціалістичні зобов'Язан­

нок

\ ( ,

було

серед

НПРС, Ради МінІстрів СРСР, ли Ленінський Центральний ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ про Все- Номітет НПРС, Політбюро ЦН, союзне соцІалістичне змагання, Генерального секретаря ЦН

працюючого,

досягнення,

жаио їх

l

ПМК-15, мостопоїздагоспрозрахункового БМУ тресту «УкоопсПілка., РБУ-4, РБУ тресту «Укр­ радгоспре~Ібуд», райшлях­ рембудуправління та СПМК «ГоловтеплнцятехоБЛад н а и­ НЮ>. Усі вони досягли зиач­ но вищих показників по ви­ конанню БУДівельно-мон­ тажиих робіт по геипідряду, власними силами і виробіт­

зннження собівартості про­ дукції. При зобов'язанні до­

сягти надппановнх прнбутків

j

тиви

ніж

розгорнути

Питанням ви,конання комуніс- рені і прийняті в Rолективах тами, 'Всіма трудящими столицІ підприємств та організацІй. РадянськоІ УкраїНИ, завдань, В одноголосно прийнятій ре­ які випяивають з постанови ЦН золюції збори активу запевни­

814,

одного

широко

3бори активу міста Києва

кращими показииками за­ вершили річні плани колек­

на

рекомендовано

ве :витрачання всіх видів палива й енергії.

Добилися певних успіхів колективи більшості буді­ вельних організацій. З най­

ку

організщій

робітників, інженерно-технічних працівників і службовців соціалістичне змагання за збільшення видобутItY і бережли­

«Сільгосптехніка».

Очолюють загони ремонтни­ ків механіки Борис Петрович Поляков та Віктор ПеТРОIJИЧ СКРИПНИК. Приклад У роБОТl завжди

показує

слюсар

KO:vry-

нlст Ностянт!!н Дмитрович Бо­ бошко. Він очолює депутатську групу

ній

ремонтнинів

радгоспнІй

у

rтептраль­

майстернІ.

Включившись.У

Rсесоюзне

соціалістичне змагання за до­ сягнення на~ІВИШИ" показників у другому роцІ десятої 'l'яти­ річки, ми прагнемо ~а!!ершити ремонт сIЛЬСЬКОГОСПОДНР"ЬКIІХ машин та знарядь до люто­ го. а тракторІв до берез­

-

ня.

До

цього

15 1

ДОК.'ІадаЄМ0

всіХ

зусиль.

І. ФЕДОРІВСЬКИИ, зварнlЩ.


Ле.lз zz".IJf"Z_pl'V••• ЙРАUЮВАТИ КРАІПЕ, ПІАВВІПУВАТИ

ЗА СЛОВОМ -

ЕФЕКТИВНІСТЬ І JIКІСТ-Ь

BJllCORIURIJI виребllJl1lИХ пn:аиlв ПРОМИCJIовими nt~8Clle'1'.urв 8а 1976 РIR (В процеиrах)

І

I1 ]11

101,Т

100,8 102,1 102,5 103,2 98,2 101,7 100,2

101,4

3а'во.ц ПJI8етмас ДеревообробНИЙ K~HaT

100,4

Завод 8ал100бет0иких JЮИСТР1JЩШ

102,6 100,8

Pemohtho-меха.нlч:ниЙ завод Фабрика raерхш,осо ДИ'rЯ'ЧОГО

100,8

ДОСЛідно-експериментальний заq

1~,9

трикотажу

101,4

103,8 103,1 110,9

102,3 100,1 102,0 105,2

101,7 102,6 100,9 101,3

100..6 103,6 102,1 102,4

100,1 102,8

100,7

104,8

105,4

103,7

102,2

101,3 106,8 100,0 113,7 102,8

10l5,5 108,8 110,6 108,2 102,8

lПиноремонтний за~д ВирООниче дерев006poбttе

100,8

об'еднання

101,9

Завод залізо6є'l'00.НJrИX ]J.~,

ХЛІбоза,вод Побуткомбінат

Завод HeCTaндap~~ xoмтк~o обладнання

8авод торговом М8іІ.ІНІ'ВО6УДYSaJИlJ[

Молокозавод Райоб'ЄДiflання .СlлЬJlOOПТ_Шиа.

rоголtвська стрl'1коткацька

~алитянський комбікормовкй З&аОД

104,8

Промкомбінат РОС Разом по райоку

101,5 115,2 102,2

СПМІК «Го.лов!'еШІИцятехООл&диаии".

100,3 100,0

102,9 100,2 102,5 139,8

3аво,цоуираВJlhtIIIJ[ ~,......

імені Т. Г. lПевченка

98,3

101,4 103,2 100,5 101,6

L02,O 100,0

Jlітківська фабрика ХУДOXQllх !lI'JЮd'tв

101,4 100,9 101,3 103,2

101,8 102,1 100,1 100,9

Друиарня

фабрика

ІІІ

100,2

11....

~.цfI

!е;

...

~~ 1 ~~

І:їа

lОа

І

оо

11І:1(

nMK-15

М:остопоІз'ц~I.с

IТДБП-2

ГоспрозраХУlJкове ~MY

РБУ-4 БЗВК

ПМК.5 ШБУ-50

СПМН-580 Разом по місту

Трест «Броварисіщ.бу~* Б т. ч. ПМК-7 ПМК-8 ПМН-9 ПМН-24 СПМН-508 СПМН-509

СПМН-503 РБУ тресту .Укррадгоспрембуд. УпраВЛіння механізаціІ будівництва

СПМН «Головтеплицятех06ладнаиия. УпраВЛіННЯ механізацІУ, будівництва і автотранспорту

Райшляхрембудуправління

РБУ облмІсцевпрому

102,7 102,4 112,9 110,0 113,0 96,2 100,0 103,5 106,1 103,5 84,0 67,8 93,2 78,9 86,8 71,1 97,0 82,7 119,8

Шдсумки

роботи

конання

жаві

планів

продажу

дер­

сільгосппродукЦії.

Нове

трудове

й

полІтичне

111днесення викликали у тру­ Дівників господарства Лист ЦН

105,8

100,8

96,7 101,3 84,6

97,5 75,4

69,1

центнери ку­ CBO€MY виступі секретар партійної організаЦії відділка Т. С, КУРУДGИ

на

силос,

сказав

354

Єреденко. Добре потрудились І працІвники

цтва: при річному плаНі

рІв лише першим С9РТОМ.

у

3300

Не зупинятися на досягнутому, д06иваТИСR вищих результаТіВ у праЦі намічають передо­

тваринни­

вики

са :вироблено його 3706 центнерів, на кожну корову lIадоєн,о по 3006 кілограмів молока. У цих цифрах ударна праця, творча актив­

лі худоби,

-

За раз на

..ц

40

центнерів.

Змагання за конання

ви­

ltocTpof(OBe

плану

року

очолили

КОМУНіСТИ. Працюючи на виро­ щуванні нетелей, висtжих ви­ робничих показникІв добивають­ ся члени НПРС А. М. Чайка, о. М. Новбасинська. Не вІд­ стають в змаганні й телятницІ­

Івано-Франківська, ДнІпропет­ ровська, Ровенська і Донецька

облаСНі

організаціІ

Значна тепер

ці

важливі

документи

на паРТіЙНИХ зборах, на фер­ мах, в ремонтних майстернях, трудівники докладно аналізу­ ЮТь свої резерви, упущення в роботі. НО.1Іектив господаРСТl3а праг­

не

примножити

підвищених бов'язаннях

здобутки.

кожної корови

по

і раДГОСПіВ, навчальних дів респуБЛіКИ.

закла­

ному підвищенні оборонної моОсобливою популярністю У гутності БатькІвщини, в даль- нашої молоді користуються шому поліпшенні підготовки школи і клуБИ майбутніх воїнів. молодІ до служби У Збройних Найкращими серед них є Бах­

Житомирська

ав­

тій призовник дістає основи тошколи, Донецька радіотехніч­ військових знань у наших нав- на і Хмельницька морська шко­

них, радіотехнічних,

клубіВ

і

морських

Дальшого

авіаційно-спортивних вають

швидше

освоюються

з

нині

нелегкою військовою службою, види спорту. з перших днів Ії показують зразки дисциплінованості.

розвитку і вдосконален­

спортивної в діЮ 270

У організацІЯХ ДТСААФ по· ліпшилась також підготовка технічних' кадрів для

Сьогодні

ними ДТСААФ

повнення.

Багатомільйонний з а г І R України зустрічав Ювілей оборонного товариства новими успіхами у військово­ патріОТИЧНОМУ вихованні

щих.

• s

о

47 2

стор.

соко:витих,

с

трудя-

(РАТАУ).

Київ. Дарницька аетошколй ДТСАА Ф готує водіїв автома­ шин. .у школі добре поставле­ но навчально-методичний nро­ цЄ'С, з молоддю займаються досвідчені викладачі. На фото: заняття у клаct На передньому автомобілів. плані курсанти Сергій

ЛИТВИН (ліворуч) лій ЛІСОВИй.

і Анато­

......

5400-5300

кілограмІв молока.

Нинішня пора

-

чи не най­

важча для трудІвників зимІвля худоБИ, ремонт

Хt:JРt:Jшу

ки, пІдготовка насІнного фонду. На успішне вИКОНаННЯ

дах

ПОЛітІнформатори,

завдань

радrоепу

агітато­

nраІС­

сантами.

(Фотохроніка РАТАУ). Фото о. Бор мотова.

... ...

Г. КЛЕНКО, иарторrаи1заціl

• о

l

На фото: інструктор-водолаз ю. І. БЕРДНИКОВ прово­ дить практичні заняття з кур­

цтва, підсумками змагання.

секретар

теоретичну

гичну підготовку проходять майбутні моряки в Київській морській школі ДТСААФ.

села: технІ­

слуха­ ,рубеЖі 1977 року: передати ри зосереджують увагу господарствам району 3200 не­ чів на невикористаних резервах телей класу еліта й еліта-ре­ виробництва, знайомлять з дос­ передовикіВ виробни­ норд; на кожну короау одер­ вІдом

бих кормів,

народно­

го господарства. За останні п'ять років пройшли навчания близько семи мільйонів чоло­ вік. Путівки на колгоспні і рад­ госпні ниви одержали за цей час 74 тисячі водіїв, 35 тисяч трактористів, 3 тисячі комбай­ нерів. Тепер готуємо нове по­

набу­

займаються кожен четвертий житель респуБЛіКИ. Добрих 110-

будинків навчання.

......

спрямовують свою роботу й зо­ ідеологічні працівники. У бесі­

жати 5000 кілограмів молока; створити міцну кормову базу: заготовити 12 тисяч тонн гру­

пІдготовки введено стрілецьких тиріВ,

інші спорткомплекси.

розвитку

військово-технічні

університетом каЗНИ1(іВ у пропаганді цих вивиховання, ар- дів спорту добилися Нримська,

У

соціалістичних чітко визначено

ДТСААФ.

приділяється

ню матеріально-технічної бази, У ході КОМСОМОЛЬСЬf(О-МОЛО­ діжної трирічки будівництва об'єктів військово-технічної І.

оператори г. А. Бабич, Л. о. ІШРС It постанова ЦК КПРС, Мельниченко, А. Т. Колпакова, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС В. Ф. Безлюда, а також доярки і ЦН ВЛНСМ про Всесоюзне С. Ф. Журибіда, Н. В. Іванчук, надоІти від соціалістичне змагання. Обго­ якІ зобов'язалися

ворюючи

увага

Дев'ятнаДЦЯТИ1МІль!!:он ний Мійсько! виучки стали первин79 автодромів, 28 загін 'республіканськоІ органl- ні організації оборонного това­ військово-технічного заціУ ДТСААФ, сказав ге· риства підприємств, колгоспів,

104,0

кількість нонцентро­

В. КОВАЛЕНКО.

n 1\ Т РІ О Т И 3 М У

й

-

шкіл

па·

піднесення.

2' С А А. ере р

100,5 105,1 96,9 88,8

зібрати зернових по

вир06нищтва

І політичне

Сільські трудівники слово своє підкріплюют.

100,5 123,3

достатню

дІлянЦі

ударною працею.

Справжнім патріотичного

86,0 88,2

кожній

нує велике трудове

Р о а: і.

Силах СРСР. Тепер кожен тре- чисарайська,

вне­

процентів.

89,7 112,4

96,8

І рільники, прагнучи

вано також знизити собіваРТіСТЬ продукцІІ на

5

МУЖНОСТІ

нерал-лейтенант, бачить свій найперший обов'язок у всемір-

НОВЕ ЖИТТЯ

о

1

сти гідний вклад у виконання зобов'язан. тваринників Ниївщини, дають слово зібрати по 38 центнерів зернових з гектара, по 380 цук. рових і 650 центнерІв кормових буряків, 400 центнерів кукурудзи на силос. Заготовити 1000 тонн сІнажу, 2500 - с.илосу. Заплано­

112,9 118,5

119,2 189,3

І. Сидоренко

телятниць, свинаРОR.

на кормова база.

ко 'ВЗяла зобов'язання одержати по 700-гра­ мів щодобового приросту молодняка і значно перевиконала його ПРИРіСТ молодняка за­ кріпленої за нею груіІи становить 910 гра­ МіВ. У грудні минулого року цей показник збільшився до 1026 грамів. Високі виробничі резульrати і в ЄвгеніІ Григорівни Гнатенко, Михайла Денисовича Авраменка, Анастасії Іванівни Касіч, Тетяни Дмитрівни 1\0ваіІенко, Ольги львівни Васильченко. Д06ре розпочали тваринники 1 1977 рІк.

ШКОЛІ\

В.

ЗрозумІло, що запорукою успІху буде мІц­

Ще вищих рубежІв досягли праВофлаНГОВІ змагання. Так, Натерина Григорівна Гнатен­

с і ~ • • -6 О

Так,

кілограмів молока від корови, Г. К. Устимен­ ко по 4200. Напружені зобов'язання і в трудівників ферм, які пращюють на відгодів­

нІсть усього колективу, кожного зокрема, ве­ лика організуюча й спрямовуюча сила партій­ ноl органІзацП, авангардна роль к()муНістів на кожиій ділянЦі виробництва.

"3

виробництва.

А. В. Ревенко дали слово одержати по 4300

центнерів м'я­

112,9 118,5

Р~БЕЖІ ваних;

центнерів цукрових буряків,

102,0

9в,7

колективу

101,5 92,6 105,8

97.0 83,0

93,1

радгоспу «Требухівський. у МІ_· НУ.1Іому році свідчать про пеРШі успіхи у здійсненні виробни­ чої програми десятої п'ятиріч­ :ки. Набагато раніше строку требухівці рапортували про ви­

Чималі тру­

дові здобутки на рахунку першого року деся­ тої п'ятирічки. Трудівники ланів виростили ви­ сокий уроокай зернових - по 36,5 центнера з гектара, по 451 центнеру кормових і 350

чальних організаціях. Завдяки ли, авіаспортивний клуб у Дніп­ цьому випу~кники автомобіЛЬ- ропетровську та багатО' інших.

89,6

ВІІО••

Про це йшла мова

81,6 65,2 76,0 77,4 91,9 84,2 101,8

Разом по cen:y Разом по району

НА

103,8

107,8 102,1 106,1 107,2 112,9 96,5 100,0 100,0 104,5 102,2 77,2 59,6 85,6 67,8 78,3 71,0

подарського виробництва.

аа підсумками пlдготовкн молоді до служби в рядах Радян­ ськоl АРМІІ І Військово-Морського Флоту і досягкутими В со­ цlan:lстичиому змагаинІ успІхами українська організація ДТСААФ веЗМlнно займає одне з перших місць у країні. Во­ ва не раз була удостоєна червоних прап'}!!.ів ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ, мІнІстерства оборонн СРСР, ЦК ДТСААФ СРСР. НапередоднІ ювln:ею кореспондент РАТАУ звернувся до rоло­ ви ЦК ДТСААФ УРСР генераn:-лейтенанта А. Ф. ПОКАЛЬЧУ­ КА 3 прохавням розповІсти про сьогоднішні дІла і турботи чn:е­ ІОВ цlєІ школи військово-патріотичного виховання трудящих.

ПОКАЗНИКИ 1IН0II8JIIIJI ВllpобиИ'IJIХ манlв будtВМЬВВIІ. орrаиI8цt.. за 1976 р1х ~ процентах)

! 8;

Ділом вlДПОl3ідаючи на лист Генерального секретаря ЦК НПРС товариша Л. І. Брежнєва до працівн:иків тваринництва КиІвщини 'la Лист ЦК НПРС дО працівн:иків сільського гос­ подарства, зазимці взяли підвищені соціалІ­ стичнІ зобов'язання на другий рік десято! п'ятирічки: виробити 3700 центнерів м'яса. одержати на кожну корову 3900 кілоо:-рамів молока І продати його державі 2980 центне­

ХХУ з'їзду НПРС по піднесенню сільськогос­ на вІдкритих паРТіЙНИХ зборах.

прирости

худоби. А це означає, що в господарстві заго­ товлено досить кормів, раціональне Іх вико­ ристання, пращюють кваліФіковані кадри.

Колектнв Троєщинського відділка наполег­ ливо бореться за втілення в життя накреслень

ПОКАЗХИКИ

Завод ИОР"WIІ~lЮt ",e!'uyprii Завод свіТJ!мехнIЧiflИ'Х ••POI:i18

ЗРОС-ТatC'l'ь иuо! IІУОлока, ЩQoдоБОlll

ДІЛО

Субота, 22 сІчня 1977 року


ДОТРИМАННЯ ГРАФІКА­ алкон BIIPOBHIII~1'BA

4if

П

у МІСЬКОМУ КОМІТЕТІ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ

Справа кожного дозорця .ОСНОвннми напрямами розвитку народно­ го господарства СРСР иа 1978-1980 роки. передбачено дальше посилеиня режиму еко­ номії, підвищеиия ефектнвностl внкористан­ ня матеріалІв та

паливно-енергетичннх

ре­

сурсів. Зокрема намічено забезпечнти за де· сяту П ' ятирічку еКОИОМlю електричноІ І теп· ловоІ енергії на 5 процентІв. З метою глнбо­ кого внвчення, як здІйснюється на мІсцях по­ шук резервІв виробннцтва по поснленню ре­ жнму економІї 1 бережливосТі у викорнстан­

ні

електрнчиоl і

теплової

енергlІ, обласний

гозбутом

виробничого

наиня сКиївенерго,.

1977

огляд иа

рІк.

Міськнй комітет

народного

Q АЛИШАЮЧИ прохІдну rJ заводу торгового машино-

будування,

менІ

вавернути

не

(уже

А

мета

вІдвІдин

«Торгмашу.

ознайомитися

-

з дІяльністю

на-

ро;tних контролерів заводу, ре-

ЗУ,1ьтатами і перспективами .

-

-

Матеріали В нас

ЦiKa ~1

порадував АндрІй Андрійо.. D

,

Т ІІИЧ. І додав: а я вам lX не дам. По-перше, з деякими з них виступав уже в пресі, а тІ, що зараз готуються, опуБЛіКУЮ пізнІше сам. До речі,

енергетицl

внзначено

конкретну

будівинцтва,

транс­

порту, зв'язку, ТОРГімі, громадського харчу­ ваНRJI, комунального та побутового обслуго­ вування, в усіх установах нашого мІста 1

району. До проведення

масової

громадських

народного

перевіркн

еиергозбуту,

спе­

виробництва, представ­

органlзаціЙ.

кожноІ групн 1

КОНТРОJJJO

-

забезпечити

подарськн пlдlйт-н до виявлення додаткових ресурсІв ене,геТИ1JноІ та теплової еиергlї.

Пlдсумки огляду пlдбиватимуться два ра­

зн

-

в лнпиl

різного

призначен-

Петрович Менжега

Ум (цебто народним Р ам) навІть листки

Я

-

контроле-

роздав

тільки заповнюйте.

-

року.

що працюють

в агрегатІ з

Зараз наші

-

слюсарі й

лагоди-

ти збиральнІ машини та знаряддя, говорить бригадир тракторної бригади Олексій Васильович Якубовський. Частину з них відправлено у спеціалізовані майстерні «Сільгосптехніки.. На польовому

стані,

де

сконцентрована основна кіль-

кість

сільськогосподарсько!

техніки , люди тепер зайняті переважно поточним ремонтом

механізмів,

що

викорис-

монті з 15 грудня. Вже полагоджено двигун, коробку переміни передач, задній 1 передній мости. Залишилося тіль к и скласти, - каже завідуючий майстернею, Довго не було

поршневої

вчора

групи,

тільки

поставили.

Більше

двох

місяцІв

сто-

Іть У майстернІ гусеничний трантор ДТ-75. Спочатку до нього

не вистачало

запасних

І виходить, ЯХ У народному прислІв'ї : «Клим дома Хоми нема, Хома дома Клима нема •. Особливу тривогу викли-

ку денного.

них

думалося,

шляхи

не

пІднесення

сходять з поряд-

Але й тут

дІють

«разом., як сказав І. А. Мель-

ниченко. Ій

чи над

ЗафІксували І

прогул

шло пов ДОМJlення. що

у медвитве-

ням не судилося збутися. Група народних контролерів наліОтже, до чІТКОСТІ й налагодчує сім чоловік . Тут подбали жеНОfТі ~алеко. фВони уявні. T~T про такий добір дозорців, щоб не в дом такі орми, як ,ре за Іх

виконанням . • акого мий не ро-

ельниченко, і

олод-

ка. Листків, якІ «роздав. А. А. Нушнір (<<свого!) (!) за.собу впливу на підвищення дІєвості народного контролю), також не

Наша рейдова бригада по-

шинами, хоч робітників БІля

поралося

небагато

всього два-три чоловІки.

У

цеху по ремонту двигунів працюють теж тільки два

слюсарі -

Іван

С"

еРГlnОВйИЧ

Овдієнко та Степан Сергі 0вич Чуняк. Е лентрик у в і дпустці, тож слюсарі вико-

нують і його обов' язки. _ План четвертого кварталу минулого року по ремонту тракторІв наш колек-

кає стан

v

січнІ вІн ли-

був у майстернІ.

ремонту

трактора

Т-150б~' На оБМіНсНОI му пунКТІ райо

єднання

льгосйптех-

«

ніка. відмовилися при няти двигун, мотивуючи тим, що

ліміти

вичерпані,

запасних

частин теж не завозять.

А

,як же бути? Щоб прискорити пlдготов-

ку тракторів до веснянолітнього сезону, керівникам радгоспу та інженерно-технічним працівникам потріб-

дотримання графІкІв ремон-

заявляє виконуючий обов'язки завідуючого майстернею Петро Іванович С'амсоненко. _ У СічнІ ми вже відремон-

виконати план першого кварталу 1 поліПшити якІсть ремонту, вивільнить багато робочих рук 1 'ВИРОбничоІ пло-

гусеН1fчнІ 1 три колІсні трактори , чотири полагоджені машини взяли на обмінному

збиральноУ технІки. Рейдова бригада: В. КРАВЧЕНКО - член

_ OlIтимістично

ВЗЯВ ініціативу

.Ми разом з ВТК добиваємося ці по-справжньому чітко визна-

пункті райоб'єднання .Сlль-

ня ефеі<ТИВНОстІ виробництва.

ше тричі

кварталі матимемо не гіршІ

показники,

тували у своїй майстернІ два

його інформацІя про групу' виправлення браку., почула чили свої завдання, спрямуваобмежилася тим, що звіт ке- одностайну відповідь. Вихо- ли зусилля на виправлення нерівника заслуховувався на пар- дить, що народнІ контролери доліків на шляху до пlдвищен-

мІнним водієм на інших ма-

но повести Рішучу

ти. Думаю, що І в першому

методи використовують у своїй вдалося побачити.

мови не вийшло і з ним. При- роБОТі , не змогла довідатися ні ВисокІ зобов'язання колектив сутній тут заступник секретаря в парторга, нІ в голови групи цеху взяв на нинІшній рік. ХопарторганізаЦіУ О. В. Дудко контролерів Н. І. Солодко!. тілось би, щоб і народні дозор-

валова, який працював під-

тив ВИfюнав на 102 процен-

сьогоднішнього ДНЯ-ЯКОСТі проДYKЦlї. Про це розпОВІв секретар парторганізації цеху І. А. Мельниченко. ЯкІ ж форми,

технічних

Ма-

бувала у центральнІй механічнІй майстернІ радгоспу. Там ми побачили, що весь складальний цех густо заставлений РОЗібраними ма-

ІншІ

Ось, мовляв, як у нас все рОБІтник побував

роботу

Гнатовича Богомольця.

шина стоїть на поточному ре-

якості продукЦії? Трудова дисциплlна, санІтарний стан, органІзацІя робочого мІсця, культура виробництва, економія енергН й матеріалІв ці питання,

А

чітко. резнику разом з фе І ю nv лко Проте І в цеху торговельно- позбавляємо трин про • адцято. зарго обладнання моУм сподlван- плати,..

дублюють

машина не

шинах. Та й

У Я В НАшається зовсім мало часу. ••• А як ведеться ремонт

.N9 3. Добре хлопці працюють. А. М . Бреуса - голову цеховоУ групи знаю давно. Ветеран виробництва, справжній майстер своєІ справи. Та рО3-

тійних зборах.

йти з майстерні

тракторів, комбайнів?

1978

сильні ма- з поля зору не була випущена ди, переВIРКИ,тКОНТРОЛЬ

свої ру'ки.

вже по-

вузли. проте ви-

частин, потім у грудні два тижні не було тракториста Петра Івановича Подсl-

ЧІТ НІС Т Ь

По дорозІ пояснював:

року І в сlчиl

групу цеху ному з найважливіших питань казали І

в

Ось в одному кутку стоІть ДТ·20 ще з 4 грудня минулого року . Тракторист Іван

ТО вуються на тваринницьких фермах. Для підготовки польових знарядь у них зали-

1977

роботу. Знаєте , що я вам по- гато уваги приділяють вони од- бимо., -М теж односта НсО відвізьміть

складальному цеху.

трактористи почали

і

ду. ОднІєю з масових і дІйовнх форм роботи тут будуть рейди-перевірки по всіх підпри­

теріали, дозорЦі ведуть велику жодна дІлянка виробництва. Ба-

раджу:

наприкіНЦі

ЄМствах промисловостІ,

зв'яЗRУ

постановІ

папери всі в секретаря, резюмував О. В. Дудко. ДовІдавшись про це, А. А. Кушнір поспішив заспокоІти: - Зараз підемо в другий цех зІ мною, І все буде в порядку.

3 вище сказаного зрозумІла -

ще

ВИЖИ1\lНИХ пружин зчіплення . У другому кутку МТЗ-50 тракториста Миколи

цІй

того сказати, глибоко не вникав, а

дня) до голови групи народного контролю пІдприємства А . А. Кушн!ра: нового про «дІйову. роботу дозорЦів вІн не змІг би додати нічого . Хоч запевнення були В3!ГОМі.

закінчили

напевне, трантори затримуються У

динок, ЯКИХ ніяк не завезуть з райоб'єднання "Сільгосптехніка..

у

хотілось

втретє

Через це, так довго

грудня. На лІнІйку ГОТОВ НОсті вони поставили всі плуги, культиватори, борони.

са.мо-

участь наР4>ДНИХ дозорців у проведенні огля­

транспорту,

успішне Проведення огляду, творчо І по-гос­

тету народного контролю по організації І про8еденню масовоl перевІрки по дотрнманню

шин до весни механізатори радгоспу .НрасилівськиЙ.

сівалки

проходить

пливом, без чіткого графІка.

може через відсутність трьох

по

В. С. Коваль.

поста

сПро комІ­

тракторів

трактором Т-150 , немає гру-

ролю

Справа кожного дозорця,

КОНТРОJJJO на

своєму засІданні прийняв постанову створення оперативної групи мІського

грунто06-

робних і посівних ма-

лагодив усі

ники

громадський

ІДГОТОВНУ

ня. Лише до плугів ПН-5-35,

цlалlстн І новатори

енергетичного об'єд­

оголосили

режиму економіУ 1 раціональноro викорис­ таиия елеКТРИ1Jноl І теплової енергії.. Групу в складі 11 чоловік ОЧОлнв завІдуючий поза­ штатннм вІдділом міськкому иародного конт­

залучатнмуться працівникн

коМітет народного контрото спільно 3 енер­

ЯК ми вже вІдзначили вище, у майстернІ працює мало людей, по·друге ремонт

ПОВІДОМЛЯЄ РЕй:ДОВА

госптехніка.. ОпТИМіЗМ рІч хороша, коли пІдкріплена конкретни-

ми справами. Але цього T~T

з

самопливом,

боротьбу

добиватися

ту. Це допоможе

своєчасно

щІ майстернІ для підготовки

групи народного

контролю

радгоспу, М. МИХНО _ слюсар механічної майстерні, П. ТЕПЛЮК - ко-

респондент

газети

сНове

.......................................................................................................... А що саме І як, не можу

-

контролерІв.

А. СЕРЕДА.

не

вІдчувається.

По-перше,

життя ••

БОЙОВИТІСТЬ ПРОЖЕКТОРИСТІВ

Комсомольців - прожектористів ,Jобре знають на головно~у під­

зала перевірка, під час рекон­ струкції будівельники навіть не

приємстві Київського об' єднання

підключили водопостачання. Піс­ ля виступу «Комсом~льського

птаХОфабрик. І члени штабу «КП» Микола 3банко, Ольга Бобко, Віктор К.'Іишта, Лідія Іва­ Jlова, і начальник штабу Ганна Чаба.'!а відзначаються принципо­ Jlістю, настирливістю, умінням довести справу до кінця. На підприємстві до них став­ ~Я1'Ьrя з повагою. Господарники

це­ ху було створено нормальні по­ бутові умови. Регулярно, двічІ на місяць, проводячи рейди, проzеltТОРИСТИ активно впливають на підвищен­ ня ефективності виробництва. Бойовитість матеріалів «Ком-

оперативно відгукуються сигнали, усувають

на упу-

сомольського прожектора» ство­ рює йому авторитет і популяр­

щення . НеріДI\О об'єК'Гами критики стають комсомольські ва'І'ажки і рядові члени ВЛКСМ. У

ність у колективі підприємства. Члени штабу підтримують добру традицію, започатковану своїми

бі.'Іьшості випадків вістря критичних стріл влучає в ціль. Наприклад, провівши рейд-перевірку роботи по.'Іітгуртків, прожектористи виявили, що Ol\pe~{i

попередниками, яких очолював В. Пінчук. 3а активну роботу на

rOCTpi

комсо~ольці часто

заняття. Про чергово~у мольського

пропускають

це пішла

цьому поприщі він був нагород­ жений путівкою до Німецької Демократичної Республіки. Пози­ ціі,

завnйовані

прожектористами

мова у

в минулій п'ятирічці, будуть збе­

випускові «КОМСОпрожектора». Допо-

режені зміцнені. Адже роль комсо~оліі в управ.'Іінні суспі ль­

могло...

ними

НеЩО.'1авно явили,

прожектора » для робітників

що в

комсомольці цеху М

21

вине

функціонувала душова. Як покаСубота,

справ~~!и

стає.

постіЙН/І

секретар

комІтету комсо-

молу.

22

зро-

В. ПАТКОВСЬКИП,

сlчни

1977

року

Однією з ініціативних і бойових груп народ­ ного КОНТРОЛЮ Є група Літківської сільської Ра­ ди депутатів трудящих, яку ОЧОЛЮЄ директор фабрики художніх виробів імені Т. Т. Шевченка 8. Л. МожилевськиЙ. Ії члени разом з деnутат­ ськиАlи комісіями, громадськими організаціями здійснюють постійний КОНТТJOЛЬ за роботою про·

НОВЕ ЖИТТЯ

мислових підприємств, радгоспу й. усіх ~акладів. які розташовані на території СІЛЬСЬКОІ Ради.

Насамперед, активній

діяльності народних до­

зорців сприяє добре налагоджене нав,/оння а 1(;-

тиву. На знімку, який ви 6ачите, голова групи народного КОНТРОЛЮ 8. Л. МОЖНЛЕRСЬКИИ

проводить чергове заняття. ФОТО М. Семинога.

з стор.


_ltШйrtМWJ

24

ПОНЕДІЛОК,

СІЧНЯ

ПРОГРАМА

9.00 9.10 9.30

цТ

Новиии.

К.

К.

т.

Гімнастнка.

т.

Дожній

«в

гостях

фільм

У

І(азки~. Ху.

«СнІгова

короле

11.00 ~~~;.. «Очевидие ~ иеЙмовlрне,.. 14.00 КІнопрограм а «Твій труд - тво. 14.55 «МаяковськиА - дpaMaTYpг~. І 16.00 К. т. «Художній фільм для дlте «Білнй пудель •. 17.05 К. т.• Наш сад •. 17.35 К. т. Та.нцюе дитячий ансвмб ... «Джерельце •• 18.00 Новиии. 18.15 «Щоденник соцlалlстичиого І.. а19.00 ~~и:.я~. РимськиА-Корсаков. «Цависота:..

Дл. мешкавgів

ЗИМОВИЙ день

лісу Почалися тріскучі морози, і звірям стало важче добувати собі корм. Та про них заздале­ гідь потурбувалися працівни­ ки Сем:иполківського лісни­ цтва. Влітку заготовляли сі-; но, якого є майже 3 тонни, І кормові віники із березовим листям,

завезли

І

вони

картоплю.

скриn -

йому найбільше

єгер

А.

Сітько,

піклується

про те, щоб лісовим мешкан­

цям непогано зимувалося, ліс­ ник М. Процрнко. Г.

гриmко,

помічннк

сові

слідних ділянках. 8міе зацікавити Ух БІОЛОГ Н. д. ЛIІСt"11КО. маЕ чима "иl! стаж роботи у школі. Природолюби ВИlІускають

газети

ного вікна в ПРНРОДУ -

РООЛИНА­ Л І КАР

кожного

51

мешканця

нашого

ЗЕЛЕНА АПТЕКА Культуру а.l0е з родини лі­ лієвих люди знають з давніх­ давен .

Вона невнбаГJ1llВа до до грунтів, легко пере­

VMOB,

іюснть змі!!;.' повітря.

З ЧIІС.lеННIІХ ВIІ.1ів наЙбі.1ЬШ поширений а.l0е дереВОВIІДНИЙ, батьківщина якого - мис доб­ рої На.1ії, тобто Півден~~ Африка. Росте він і вІНдll. Дуже

поширений

країні як одна з кімнатних рослин: ростає,

а

і

в нашш

найкращих швидко ви­

розмножується

жив­

ЦЯМИ, поділом .~истя або насінням. Якщо хочете завести цю рослину за

допомогою двох

перших способів, то зрізи c.~i.1 добре підсушити і потім поса­ дити молодий алое в грунт.

ЙОГО

виготовляють

із

суміші:

дві частини глинисто·дернової землі, одна листової, одна - компостної й додати трохи крупнозернистого, добре пром,,' того піску. до речі, такий склад придатний для багатьох кімнатних

квітів. столітником

адое

-

за

його довголіття, квіткою-ліка­ рем за ці.1ющі властивості і баранячим рогом - за круто вигнуте листя. Він широко за­ стосовується

цині,

а

ще

в

народній

корисннй

ТРII.1ЦЯ­

т!! років. Окремі екземп.1ЯРИ ДОСЯГ.1И вище двох метрів. А КОЮІ перші РОСЛИНІ! зацвіли_ ніхто не вірив. що Ї\І всього тнп сім рокі9. Адже існує п()­ вір'я, Iliби алое має пе~іО .~ цвітіння раз на сто лІТ І обов' язково вночі. після чого гине. Та ніжно·рожеві, або чер­ воні квітки можуть з'яв.1ЯТИСЯ ЩОрОI<".

Отже, дивного тут нічого не­

медн­

тим,

що

... рослини

земної кулі погли­ нають протягом року майже 865nО міЛЬЇlOllів тонн вугле­ кислоти.

... дерево,

яке має крону

цтва

1600

••. зелене

для

ки

по­

а потім рідше (раз у роки). Влітку його слід ВИНОСНТlI на ПО:J.вір'я чи балкон. Звичай­ но, ТРЮlати у наПівзаТіНК):. Відтак почнеться і раннє ЦВІ­ тіння, і ШВИДКИЙ ріст.

поверхнею

25

квадратних метрів за сонячний

пересаджувати

більший

виробни­

грамів глюкози. листя

деиь дае стільки

у

160

квадратних ~leTpiB, переробляє за годину 2352 грами вугле­ кислого газу (ця кількість міститься У 4800 кубометрах повітря) і 940 грамів води та використовує 6075 калорііі со­

НЯЧtlої енергії

сторожі

сма­

зи.чи.

Аж

ІменІ

17.40

потрібно ЛЮДИні

на

l

сока рослина, її ЛИСТКИ ся­ гають довжини до десяти і ши­ рини до трьох сантиметрів.

міської

7.

Квітне червоним кольором. Крім того, алое буває й колю­ Всі перелічені багаторічні трав'янисті рослини містять цілющі речовини. Кожен ціка­ вий

по-своєму:

ністю,

стійкістю;

У

почалося тепличне

ня

алое

для

промисловості.

декоратив­

республіці вирощуван­

фармацевтичної

В. ДУМА.

жеllе КРllльце. У Ларисиних ру_

й доброти по відношенню до птахів та звірів. Ось кілька

розповідей, в яких змальовується любов до ПРНРОДІІ, дО

живих істот. Учениця

школн

міської сере.'lньоі M~ 3 Людмила Лахно

згадує, як вона та її друзі зу-

стрілися із красенем·лосем.

-

Був

жаркий

серпневий

вона

здавалася

малень-

кою пухнастою грудочкою, А сердеllыоo билось часто-часто.

Прпнесла її додому. дала ВО.1I1ЧКИ. наСJlпала пшона.

крихт хліба. З часом синич-

вишні. І ВJlпустила пташку. Вона довго

кружляла

над по-

двір'ям. сіда.lа на паркан і згодом полетіла. але ще з'являлася у своїх знайомих, збнрала гусінь у садку. Люба Ясечко пише, як їй до-

щипав пагони асик, поласував

яких rlOCTiiiHO чатували кіт та сорока. Коли хитрюща поміча-

молоденьких листочками

нього. Поплававши досхочу. вибрався на берег, байдуже подивився в наш бік і пішов

велося рятувати

каченят,

на

ла Любу. то в її присутності не наближалася до каченят, а тільки сердито стрекотала.

Учень Ігор Кропачов розвоДIlТЬ у акваріумах рибок. У центрі веm1КОГО акваріума він

своєю стежкою.

влаштував грот, в який запли-

ражають

ває меченосець. Годинами про-

У рефератах школярі відоб-

стосуються птахів. Одного

зі школи,

побачила

цікаві

мом~нти, що

поведінки,

звичок

разу. повертаючись Л ариса

на

Nономарен[(о

снігу

синичку.

СIlДЖУЄ хлоrlЧllК, спостерігаючи

за рибками, виявляє вадки, «реЖIІМ · О• П Ідготував

їхні по-

дня».

МАКОГОН . вчитель.

---~~~~~=--~

середовище».

СпеціалІстам

народного

.Кадри

ква.,іфікацIУ

(М.).

І

Науково-технІчна

• Науково,техНічнl

печенні країни..

І

та

інформаційному забез­

Учням

господарства

ІсторІ ••

7 к...

.Мінін І ПожарськиА». Французька мова. (М.). «АБВГДсЙка

Учням

І

••

нформвц 11.

бібліотеки

народного (М . ).

12.40

і

госпо-

керівникІв

їх

•.

ІМ.).

кл.

10

Історія.

(М.).

«Поглиб.

15.00

8

8-10

математика.

на

«Системи

отро'пво. юність,.. 1 частина.

matepl-.

Художніі! фільм .Серце «Увага-02 К. т. Чемпіонат СРСР 3 хок"ю: «Крила Рад. .Трактор,. 8 перерві вечірня казка. (М.). Сторінки історичних біограф"l. Художнilі фіЛI.м сИого звуть Су­

•.

-

-

22.55 23.05

РIВНЯНЬ~I'

,Системи рівнянь. Задач скnад.ання ріпшtНЬ». (М.),

«ДІІТИНСТВО.

21.45

хе-Батор..

(М . ). Реклама.ОголошеННR. Інформаційний випуск

еДен.

••

Днем».

Редактор Є.

ФЕДЯЙ.

................................... І ПереСУвніit механізованій і колоні

t

: : t заступннк головного бух-: t галтера, :

t

НА

.N9 9

l'UБОТУ

llUТl'IБНІ:

t бухгалтер матеріального: t відділу, : муляри, тесляри, комlр-:

І

на

ЗоологІ ••

кл.

в житті-. 'Я учитель'. (М.). Д .• я тих. хто вступае дІ? вузlв:

!

вже

се-

14.00

тувала їй годі ВНІІЦЮ

весну Вllдужала. Лариса влаш-

1

лення загальної кризи капlталlз­ МУ після друго, світової віАни». (М.). у Учням КЛ. Основи Радянсько

ка в клітці призвичаїлась, а на

день. давно не йшов дощ. Навіть біля болота сухо. Під ногами скрипів мох. Та ось з·за кущів виlїшов лось. ТеМНО·бура шерсть на спині. очі великі,

верби, пожував травичку. Потім, підійшовши до озера, попив води й повільно увійшов У

Фото В. Бендика.

ках

художнІ'

ОБЛАСТЬ

7

повітряне

ТелеВИСТ3Rа.

фауну. дітям теж

слід при-

НА

Учням

І

дарства.

17.20 19.00 19.30

ТІІ не МОГ.lа, бо. мала пошкод-

УТ

(М.).

16.00

Віта КОНОНЕНКО,

літала від дівчинки, але втек-

щеплювати почуття гуманності

10.40

15.30

діння ніч ...

Підійшла до неї. Пташина від-

..

Сl(раНI

.Час · не-чекае.

ПРОГРАМА

і

шенятко на своїх м'якеньких лапках. увіЙlила у свої воло­

просто. Кожна людина пов ИН-

на охороняти і ПРИмножувати

на

.

•.

бліди.1І (піт.ІОМ залив усе нав­

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПТАХАМИ І ТВАРИНАМИ : Бути другом тварин не так

Вперше

держави і права. «Колгоспие право (М.). 14.ЗО Учням кл. ,Шукаю дорогу

'\0.10. Засяяли ясні зіронь­ КІІ. Тихо, крадучись, мов ко­

суд,

«Народна творчlсть~. діт":. «Час' (М.).

добраніЧ.

телефіJlЬМ рія. lІовини

11.45 12.10 ІЗ 05 13:35

А/Оцвіти і сяйво· ріка залила увесь IЗuclflOKpati. Червоне сон­ lІе сі.10 за nалаЮЧ1lй обрій ...

шеСТИІ<ласниця школи .N9

т.

Програма

ЇХ роль в

3-4

Окрім деревоподібного. лю­ бителі'квітникарі доглядають за іншим поширеним видом алое коротколистим. Це неви­

К.

«На

11.10

1

ва·

Інформа. ійна програма «BfcTI~. Художнііі те..ефіЛЬ:ll .Дlти~.

підвищення

здається, ніби хтось граючuсь РО.1СUlіав 110 небу ка.чінці-са­

добу.

Ворошилов­

тепловозобудІвного

CTpii!~.

10.00

liебо світить­

місяць

Леніна

Реклама. ОГОJlошен~я. Фільм-концерт «ЛІРИЧНИЙ

Та настає вечір. Заходить со//це ... Повітря стає морозні-

небі

І.

Документальни!l фІльм «РевОо люціонер. вчениА, поет~. Г. М.

«Птахи

рує лісоne життя.

на

В.

Кржижановський.

18.00 18.30 19.00 19.ЗО 20.00 20.45 21.00 21.30

Пишаються свтм яскравим вбранням сніг!lрі. Кипить, ви­

З' ЯIJІІIJСЯ

Заспу­

17.ЗО Кіножурнал.

лісовllми новини.

кольорів.

твор

Виступ

заводу.

9.35

РОЗ,lІаїттям

Ф.еСТИllа.. ~

художньо!

градського

ці. Граються в nіжмуркu весе­ ,1f/flКII·6і,IОII/Ш. Сорока,цокоту­

СЯ

УТ

самодіяльної хоровоТ ка­ УРСР Па.lацу культури

пели

22.50

11І1ІМ і ЧlІстіlllll-1/.

чемпlо'!ату

По закІнчеННі

трудящих.

женоі

ось проскакав хвалькуватий .1l1LЇlllIK у своі й новенькій шуб­

кисню, скіль­

випуклі, темно·голубі. Він по-

ВІдгадайте, яка це пташка.

на

заш,у

ха РО.1нос//ть між .llеlllкан/(ями цікаві

ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО .••

мае. Основне хороший до­ гляд. У молодому віці частіше

чим.

У народі деревовидний називають

ра­

знаю .1юдеЙ. котрі !І 11-

рощують його бі.lьше

класІв БІЛи С80t(НД­

намальованого березового гаю.

освіжає повітря в кімнаті вбиває мікроби . СТО.lітник є на вікнах чи не Йон\' .

KO.Tp~ ст'н",

Оформили стенд про російського художника І. 1l!IIIUKllla. !ЗИ

бачите' на знімку М. Семинога учнів старших

лісннчого.

чості

і nоллється з ЛІ­

красуні

ра.:Uозого

На територlТ восьмирlЧио! школи-Інтериату росте багато ялинок, берізок, є чудовий сад. Юннати працю,,?ть навеСНІ І восен" на до­

НаРОдинl

Кторов.

шахів.

самодіяльно.

СО/311Х велетнів сріблястий до­ ЩllК. Вічно.зелєні ялинки й СОсни ледь·ледь nриnорошені СІІЗІ/,ll інеЄА/. Стоять горді лі­

старший

з

О.

підсумків

1630 «ПартІйне життя •. 17:00 Перший В~есоюзнНі!

стомившись

це дідуган Морозен­

-

До

СРСР

Почувся тихенький

ТОрІСflЄIІІСЯ

мистецтв>.

СРСР

т.

ПРОГРАМА

Поглянь,но навколо! Дере­ ва в КУІ/ерявому вбранні. До.­

Торік, наприклад, в обході лісника В. Скакуна було 10 годівниць, та ще зробили 5. Постійно поповнює запаси в

арт ,ст

К

НОВИНИ.

ко постукує своїм костуром по замерзлих стовбурах.

см. кує.

звірів

стихають,

Хурделиці.

иаречена~. ФІльм-опера. Програма "Час~.

.МаЙстри

nлаттячками,

від пустощів. І заграли ле­ геньким сяйвом проти СОНЦЯ білосніжні килuми бабусі

банів, лисиць, зайців,-виби­

для

ніжними

рева

21 оо 21.30 22.35

грають, співають. Та згодом і

канців: лосів, ДИКИХ кіз і ка­

їда.'1ЬНЯХ

.wісяцями завітала до нас ча­ рівниця·зима. Закружляли у веселому таночку тендітні сніжинки. Вихваляються одна перед одною своїми різьбле­ liими

Тепер кожен із лісових меш­

рає те, що

ЕТЮД

.v ЗОАотих санях із братами­

·ннк.

:

Оплачується

пересувний:

характер робіТ до tцеНТіВ. t Звертатися на

t

t~.

Бровари,

30 про·: :

адресу:!

ВУЛ. 1V1етаЛ УР 'і

................_-_....__...

t ГlB, 4. t

АдміНlстр~lя.

: ~

І ~:i~:xi;~;i::# ~ на постійну роботу терМіНОВО потрібні:

~

листоноші, оператор

~

послугах.

по

додатковнх

АдміНістрацІя.

"'''~~.:r--~~~~~4''"''''

Педагогічний колектив Бобри- І ЦЬКОї сереДНhоі ШКОЛИ глибоко сумує

з

приводу

смерті ХОРОШУН

вчитель"

Мотрони і вислов.оює ширеМиколаі'вни співчуття ним покійної.

..

рІА'

~-------------~-.

!Ш'~:о~~Ес::~~::::~:::~~~~с~~~~:~:в::-1-7л;~5~::;;';~~1~~~~~~::p~~a:'~I~~~;;=:;~~:~:~~-1-1~~! С В то в д путатов трудящихся Киевско!! оБЛ8СТВ. М. БРОВАРИ. дента MicueBoro радіомовлення - 19·3·18; вІдділів промисло.)стl. or;,'>Jf ().~ фОD".ТV Газета ВЬ'ХОДИТ на украинском ЯЗЬІке. вул . ювська., .. .;а:,о..:?_ ро tI оти. отокореспондеНТ8 _ 19467 ". 154 "( -~ ~''''~'''''''''''''~'''''''~.;tI''.,,.....,,....,,,...,.#~,,.....,;?"..,..~ -.v ""~"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~...,....,....,...,..~.."..,;r--''''''''''''''''''''''''''''~''''''.#-'''''''-4'~..,.

Ое е К і Ф --". --". --.,. I:.u.-;KC 6і964:-Бров-;vсь:а д;ук;Рня K!lїBCbKOro облуправління в справах видавництв, поліrрафlї і книжкової торгівлі, вул. Київська, --.". -- - --

154.

Зам.

г"е'. 'ПI'ЯRЛЯ'

281-10.800.

#13 1977