Page 1

IJAI'a

'

1МІІОІІІ

nРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

І

') / )

,j

L:J '.__/

feajjoa

Woau

СУБОТА

31 СІЧНЯ

1870 Ціна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАRОНВОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТВЧВОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА PAROHHOI РАДІІ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОВЛАСТІ

РОЗПОВІДЬ

р. 2 "01.

ЛЕНІНСЬКІ ДНІ НАУКИ НА БРОВАРЩИІІІ

ПРО .ЛІТКИ

5удуєм.о Жиmmя, яk Ленін з оповів МИ ВЖЕ

звиклися з дум- ємо ниві тракторів,

кою, щоб навколишність

наша

невпинно удосконалювалась удосконалювались люди,

-

їх

автомашин,

комбайнів,

електромоторів

з них занесені

у

до

радгоспноУ

Книги пошани. У музейній кім­

наших сільських господарствах. За допомогою десятків цих ма-

паті будинку культурн можна познайомитись з цифровими да­

ними

одяг, житло. Щоб нового архі·

шин літківчани вирощують

тектурного .стилю набували на-

полях дорідні врожаі

шІ села і міста. Звикли, що на

овочів, фруктів

місці старих і примітивних виростають повсебіч нові споруди солідніші в обхват і че-

робляють за рік тисячі тонн молока, сотні тонн м'яса. ::Ja допомогою потужноІ техніки

одноповерхових зводиться бага-

у природи великі площі колись

ва

науково-індустріальнlіt

фовнща, болота. Влітку тут ко-

кий•. Тож про

і

на

хліба

і фотодокументами

про

чудове минуле літківського кол­

1

кормів, ви-

госпу

1· сучасне нинішнього рад­

госпу, з іменами вірних захис­ ників Вітчизни, з видатиимv людьми виходцями з села.

пурніші на вигляд. Що замість вони в останиt· роки відвоювали

Труд.ІІЩl

державі, держа­

-

трудящим. Добре дбав і

-

топоверхові, замість дерев'и- непрндатІmх для культурвого І держава про працю та побут них цегельно-бетонні. На обробітку земель-це корчі, тор- трудівинків радгоспу ~ЛіткІвс.ь· основІ.

Зводиться не на роки, а на в1- лоситьси зерновІ,

зрІють ово-

ки!

туру 1 освіту, медичне і торР!J· вельие обслуговування чи-

більше п'ити років. КІлька з них: будинок хультурн, серед-

тайте в цьоу номері нашоt га· зети, присвяченому 100-річчю

ни школа, житлові будинки працівнихІв радгоспу ~лtтківсь-

з дни иароджения: дopororo Володимнра Іллl:ча Леиіна. Тут

кий•, магазин ~десна•, кафе <<Левада>>, контора радгоспробІшопу, радгоспна Ідальни, та швейиоІ.

Архlтек-

турний ансамбль центру

неза-

ви знайдете захоПJІюючt факти познайо~есь з кращими представникамн тих, хто

коУ Ради. До nОслуг літківчан

під керtввнцтвом партlйно1 ор-

чі, стеJІІІтьси баrаторі'ІІd трави, кущатьси картопJІJІНі масиви.

ганізацtІ, орrанІв радsнськоt влади творить- tсторtю ювілей-

•ГJІИбокІ зміни вІ.Дбуваютьс• ного року.

господарстві, -

·

ли лекціІ на заводах холодилЬників,

ства Академ1І иаtк У~СР,

ЛИН розмовJІJІв із робІ

,ІІІІдат теХИіЧІDІх наук П. С. КИС· Фото А. Козака .

Т. Г. Шев- рІальноrо

характеру,

Не- гріrма мелl.орацИ,

Нарада ІДВОЛОГІЧНИХ

пі від- них

працівник: в.

tкдуст- ка полlтика нашоІ партtt, така пиrrа•н·~rями

В

ній

взяли

ідеологічної

;р.оботи,

зростав суть еоцtалlзму: все робити для: заві:дую•t-і ві•д:діла•м.и •прооата:иди і

в.вроваджен- найблагородніших

мету поста- н.их 1nа•рl'іЙІ!fИІХ .газет, голови об­

легко було вибороти це звання. ни xlмiJ, піднесении культурн вив переІt майбутиtми поколlн· л-асни:х ра.діокомітеті•в, директори Вулнчиий комітет, мешканцІ I'l землеробства і тварнниип,тва. ними Прометей революцtІ - кіно- і телестудій, ке;рівнНІки т•во.р­

з року в рік утримують в зраз- Економічно мtцнють радгоспи•. великий ЛеНііІ. За це ми, на- чи.х сnілок, вищИІХ учбових та на·· ковому стані не тІльки прилег_: Звикли ми до великих вимІ- щадкн, иизько схНJІявмось пе- уково1дослЩн-и:х 13 акладів, облас­

лу частину самоУ вулиці, а и рів І тоді, коли йдеться про ред його дорогим образом, ви- •НИІХ орг.а:ніза.Ці.й товарн.ства «Зна·н­ ВJІаснІ двори, будинки, огоро- турботу держави про РаАJІНСЬ· слоВJІювмо невимовну подику ІІІЯ·», завідуючі кафедра.ми сусnіль­ жу. І ще: не допускають пра- ких людей, І тоді, коли йдетьс~ своему вірному керманичу - нИJх нау.к, •начальники nолітуn,рав-

8Опорушень. Іх девіз: в усьому про вІддачу людськоІ прац_ КомуністнчнІ.А парті1. В ім'я: лінь .п.:Іі'tсЬІкових округів та· ЧDІрно­ житн зразковим життям - і в державІ. Ударно трудиться лl~ здійснения: ленінсЬких заповіТів мор·ськ<УГо флоту, . пра•ці•вннки :ресдlлах, і в помислах. Жити по- кtвчаии - хлібороби 1 шве • 1 в справі вогонь серц.ІІ 1 публ:ка.нськнх і,деологічни·х устакомуністичному!

овочівники і продавцІ,

медики в дда мо

нов і орга~rі'за.цій, .гру.ца се.КJрета·

Не одиницІ, а десятки налІчу- і вишивальниці. Імен@ кращих світло розуму.

1

1

Цk КПРС •до ЦЮ-річчя з дни буваються: в вашІй кра1ні, У уча•сть сек:ретарі обкомів, м іськкочнс- народже~ В. І. ЛеІІІІJр . - кожному кuективІ. ЗвИКJІнси мів, :ра:йкомі•в ,КП У.wраїнІf та обасфаль- Сіm.ськогоспоц.арське внробииц- _ t дива в тому немав. Бо та- комів ЛКСМУ, які за:і'tмаються

правопорядку.

ІІПІПІІІПППНІІІІІПІІІІІПІ

.

npoфeni.JJoв

Пр01ПаІf.а'НІдИС1'СЬКІtЙ

Y·чa.amtюf

сі·ч.ня зані~ЧІm свою робо­ ту Плен.ум ВЦRПС, ·який обrо­ вори:в

допов ідь члена

Політбю­

ро ЦІ\ НПРС, голови ВЦРПС О. М. Ш елеrпіна << П! дс.уМІни гру:д,wевоІГо

( 1,959

·Р .)

Плен.уму

ЦІ\ НПРС, 'сьомої сес.!ї Вер­ ховної Ради СР.СР і завдання профсП'Lлою> та доповідь сек·ре­ т.а,ря ВЦРПС Н. І. Прохорова « Про завда.н:ня профсnІлкових органі:за.цій по по-силенню боро­

ть<би за енономію ·сировшни , па­ л ива, ел ен1ІроЄІнерІГИ і матеріа­ лі.в у ,народному господарстві» .

У 'СВОЇХ говорили

ІВИСТУJПах .про

леНІНЯ робіrtНИ:ЧИ1М М<!·

ПрОМОВЦі

одностЗІйне

трудящими

сх.в.а­

ІНЛЗІСОМ, ВСі­ внутрішньої

і

:юв.нішньої політини Ному;ні•с­ тичної партіІї і Ра,длнсьноrо у:ря-ду . Промовці детально а,на­ лізу.ваІJІИ робо11у ІІіРофсП.іЛКОіВИХ оргааrі:за.цИ~. •говорили про .те,

що слід зробити, щоб .профспіл­

ки ще усоп.tшніше -внноНІу.В ал и поста.вл·ені перед .ними з авдан­

ДО JreyXИ.JJЬ!IOГO

нерІ:вництsа

1

в.иконаНJня .

У nостаноІВі .визнач ено нон­ к.ретнІ завда•ння профспІлок no ·виконанню Пл·енуму 1ріш е нь ЦІ\ НПРС 1 ~е-сіІі Верхо.вної Рг,ди СРСР. ПрИ!Йнято такот n СЮ'Гано.ву на доnювЬдь В. І. Прохоров а. Плен~м ВЦРПС закликав .ро­ б'Ітни.кі:в і ·слуmбовцІ.в, усІх тру­ дящих .н<ашої Ватьн.І.в.щи;н;и ще ширше •роз.горнути -нсенарод.ний рух з а еКОІЮМLЮ ·і ОЩЗ:ДЛИІВ!'СТЬ на .всіх ділянкЗІх .народного гос­ пода,рст.ва, внести 'св ій особис­ ТНІй тру~ОВИІЙ •ВКЛаД у ОПіЛЬНУ

справу б~ротьби за .дострокове .виконання ·п 'яти:рі чно.го плану , за rід,ІJІУ зу,стріч 100-рLччя з д:ня .на:родження В. І. ЛенЬНІа. (ТАРС).

Іlовілом. ..Ісиия

ДЕСЯТИН ДОНЕЦЬКИП МІЛЬИОН ДОНЕЦЬК

В и!даЧ:У

:v~і льйона тонн nла.н з початку

ву•rілля nоН:ад п'Ятwр!:ч-ки за­

вершили шaJxrrapi Стільки додатнового тани.й

строк

дес·яrого

області . na.mma м

одержано

вперше.

ВИШКИ !(РОКУЮТЬ

.

У КАРПАТИ

.БОРИСЛАВ,

.надр ПереДали

Роз.вlднини

цромислови:иам

БОjрисла;ва rпершу в юВІ!лейно!VІу р01цІ .нафтову. снердловину

~Орі.в·l 00•.

Ії

.добовий дебіт

nеревИІЩуtЄ 25 ·тонн. .Ворислазсьнl .нафтовики з ·по· чат.wу п'•яmрічки JЮ,ДВОУлк ІВИ· дооутои. Тут бу.ро.в! вишня зро-

бути за м~жа'ННЯМ .нагрудних ЗНа.кl.'в,

ДЛJІ

ЧОГО

ІНеООХі~ДНО

ІПо.чеснtУ І!рамоту На.rородНИІЙ ВіДДіЛ ВИІНООИЮ· nред'явити Пленум ВЦРП С одноголосно м,у НиїВ'СЬІЮІї обласної Ради де­ або .Лрамоту Црези.дLї Верхов­ ної Р.ади УРСР, незалежно ·від прmн:я.в постанову, в яНІі·й ціл­ путат!.в трудящих доводить до

•НІЯ.

ком і •ПОВНісТЮ ,СJGВаЛИВ

рішен­

НЯ, прийнят.~ трудневим Плену­

мом

ЦК НПРС, і ЛрИІЙ·Має

ЇХ

ві.дом•у ·вс~х н.аrороджених

По­

ч.асу П одержання.

чесною Грамотою а()о Грамо­ :Зве!}татнся у виконком оо­ тою Президі~ В ерховноУ Ради ласно'і Ради .депутатів 'l'РУдЯ­ УРСР, що .вони .можу·ть при- щИоt, нlмиата >236.

на1ради

а<К"ТИВ .

заслухаІЛи

і

ОбГОВОрИЛИ ІД ОіПОВЇДЬ ·каІНДКДа:Га у член:и Пол·іrоюр о, се.Кіретаоря ЦК

rl<JП УкраІїни Ф . Д. Овча.рен.ка про nоліпшення ,j:деологі•<rн·ої ,роботJі nарті:йни.х qр га.ні.заu і·й 'Рес.публ і,ки

в зв'язку з опуб.л·ік-у'ван•ням Тез ЦК rКПРС «до НЮ-,р іччя з дня на•ро,дження ІВолоди·ми:ра· І лліча Лені,на».

Пр·н.сут•ні

о6м і•нялись

ПОЛіТІІ'ЧНОЇ :роб О•Т И тил·и

досвідом

В ІМаІСа.Х, ЮіМ:і·

конк,ретн і •за хо,д и, спрямова·

ні •на. ,дальше пол·і:п.ше н н:я •пропа­ ганди і ви~чення Тез ЦК КПРС.

(РАТАУ) .

ЛинутЬ пісні ЦФна~во

.

~

трудовtи

праu·ІВНИКІВ

про воЖдя

На перед'ювілейній

НаІіваж.JJІІвіmі аавдаІІНИ

1

р,і•в ле,рІmнни.х па.ртій•н.ИІХ орr.аніза· Ц l,Й,

JІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

28

торговельного

ками заводу холодильників.

чепка, присвоєно званни Вулн- його технічка оснащенІсть. людини, все дu полlпmеННJІ П аrіта.uі'ї, иа.уки •і учбових ·з.акл.адів ці високоУ культурн І гро- ЗдІйс11108ться: АОВJОЧасва про- блаrа. Бо тоу блаrородну з обкомі·в .па•р·тИ, 'Реда•ктори облас­ мадського

мас,

машииобудув8НІІtІ, у gадгоспі <<ЛІ-т ькнй» та інших. На фото: кер1$.Шк ,dддlлу І уту проблем матеріалознав-

28-29 січн я в К~rев.і вЩбулась ми до веJІНКНх реопу>бл•: ка н>еька на•рада ідеологіч·

Так звИRЛИ

сільсь- наrолоІіІувтьси про це в Тезах радіс~х перетворень,

ленних гостей стала това дорога. Центральній вулн- тво набував все більш

ці, що носить Ім'я

Для проведеввв леиІн~ьких двlв науки на БроварщІЦІJ прп­ Ухала група вчених з столиці УкріtіЩt- м. Кием. Вони прочита-

1 цифри,

баром прикрасить двоповерхове в сільському приміщении виконкому

про

сн, про побут І добробут, куль-

люв око прибулого, це обнови. Причому обнови, яким не

виробІв

-

го мешкавв,lв І духовні Інтере-

Село ЛІткн. Перше, що влов-

НОВі корпусифабрик дlльиичноJ лікарнt t двох - художніх

все це

жнтти села, звитижиий труд йо-

вахтt

били JVpoн .вглиб Нарп ат. Дуже персnеНТИІВ.НИМИ

В.ИЯВ ИЛІІ<С Я

Н е­

даВНО .вІ.ди,риті родовища Ор Lв 1 Уличне, де .вже дlють десятин свердловин. Ведеться освоєння родовищ С емигинів, старий Самбі!р і ряду 1.нших.

ПРОЕКТНИИ РУБІЖ ВЗЯТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК р1н раніше проеи.т.ної

На

досяr.иуто

·011PQKY потутностІ

друrого

за.л!<зо-дротовоrо цеху

Нижньо­

д.ніпровськото

завму

метало­

вwроб.іІв. Ставши на 10Q-денну трудо­ ву ленінську .вахту, кмектив цеху з nочатку сtч.ия відпрашив

пlдприемсr.В.а!М ·будlв•ельща ма­ .'11е:р1іаJІLв illpJWl!IIJjpoв'я . близько ТИСКЧі ТОНІ{ ·~роту , 'ВНІПУ'ІЦ<ЕЖОГО

·П<Ша•Д ПЛЗІН.

(ТАРС) .

--------0

НАУКА СІЛЬСЬКШ ПРАЦІ

У Москві •Віlд"Нри.лнся рі~чні збQри :Всесо.ЮЗіної Ающемії сіль­ ськоГОСІІІодарських

1

змістовно

nройшло

НІЗІВЧа:Шщt В ра.йоіННІОМ'У у.иJ:вер­ СИ'ТеТ·і 11\ульту;ри і. GНЗІНь , яке

ві·дбулося н qу,динку нультури в Бро.варах. Перед слуtхач.ами з лекціf.:ю про .Тези ЦІі .ІИІРС

«До 1 00-:р!ІЧЧЯ З ДНЯ :J~k\оджен­

.НЯ В.

1!.

Л еніна.:~> ,ви,сfУ!пИJВ

за­

в!дуючоо .в!д,д !ло.м проltаІ'анди і а•rjта:цШ райному КП Ук,раІни

А. А. Мороо. <<ІВ.

J.

ЛеІІІLн

в

та~у

образотвор­

-

чому .мист€ІЦ'і\ВІі:~.

лекЦІю на

тему прочи,тала

пра.ці.аНІИJК

Щ.УІНОВИй

респубпі·ианського

музею образоТІворчого мис.те­ цт.ваМ. А. Ані~іна . · ЛеІЩіЯ супроводщу.валась

надр!:в :з

пои&Юм

худож.ІІ'іх та

докуМен­

тальнш кінос11річок іПро ЖИ'Т'І'Я і ,ревО!Люцій,ну ·ді.яльнlсть т.вор­ ця і орган]Зато,ра Ному.ністич­

ної іПаJРТі!і та ,Р.ащя.НІськоГі держа­ ви. Про міжнародне стшювІШЦе ро'3ПовLв ІПрИІСу;'І1Н!\.м

йонного ТОВаірИJСТВа Ф . Т. Ш!іп.!:ленио.

л·ектор ра­

сЗншmя:•

Слухачі у:НІLве;рситету ІІ1д ке­ рlів,НИЦТВОІМ зас.луЖffіЮГО Дlяча м:и.с·rецт.в роопуІбліии В. М.

Миньн.а 'РОGУJчу.ва~ши любив сп1,вати Лен!ІН, а т~.Jкож

1

п1СJІ:.І,

що

слухати В. І. npo ·нього 1

Іімені КомУІн1сr'ичну nа,рт!ю. Ці лісні на ра.йон­ доою­ ІВИКОf!'У•Ва'm!1муться Академн ному <<Дні rtiCНІl• . прНІСВя-чено­

нау.н

В. І. Ле1111іна. Із звіпюю

'ВІАдю цро дJ:ял:~>ність .ВИ'СТУJПWВ [Jерший .віц~-лрези­

деят ВАСГШЛ Д. Д. Брежнєв.

му ювілею вождя

.

Г. АНДРІЄНКО.


БУАУЄМО ЖИТТЯ,

100-річчя

До

народження

з дня

В. І. Аеніна

допс-:vІіЖН ! 1юго галузі.

-

ювілею

славного

до

го-

.народ

радянсьІшй

Весь тується

лося

перебор.отн

нам

Довене;-.1ало

з дня .народження 100-річчя ~· І . ЛеІОна. Прагнуть зустріти

труднощів , і в цьому трудів.нн­ пост і·й.ну ІШ села ·Відчувають

тру довимн звериого новими шениями і робіТННІШ радгоспу

підтриJІІmу Н0л1ун :•с тнчної партії та Радянської держави.

<<Лlтківсьний>>. пері.од Весь

Деяі\ИХ ти.в досяг

нз-

існув:шня

В несприятливих погодних у:.ю­ центнера вз·х вирощено ло

характеригосподарства шого його ппано,1ірн і t:тю зується

З

розвитку.

роІ;у

14,5

зернових

м·:цн:є

р.і н

в

успіхів наш колені в мИІнулому .році.

радгос.пу, невпинно еІюноміка резширюються як оеІювні, тах

з

гектара,

а

озимої

17,8

центнР.р:'І. по ПІlІl'НИф Знсtчно нращі поназники в тва-

ІПІQПUОІJІПІПІІПШШІІПІІІІІІШІШІІІUІі1111ШІШUUUИОІІІІІІL

ВЕТЕРАН брата, прuти БРАТ ІШОВ проти батька ... син То .було ,велике .ви,пробуван­ .ня ЛЮдіСЬКИХ ЯКОСТей. ВИІпробу­ зрілість. на політичну .Ва:ННЯ НИІЩУ Міг ТН Ма"ГИ НЗJВіl:ТЬ .двічі. ситуації освіту, а .в політичній

бути сліrщем. Справді, :в кра,ї.ні кілька пар­ фра~ції, і кожна ті\Й, рі·зні «рятує Ро­ проти царя, ножна

с.ію», мало н.е кожна .ви.fІ,~лошу.·.Тож ~пpotiY"J\ ється .за нар01д.

ДО СВІТЛА, ДО ЗНАНЬ

•.виб~р

без·помилковий

зроби

тИ за ІіИ · .виріша•льний час иона­ і проти Jюго. Т.в·ердо ч

ний ·ти у ІДіях своїх

нишся?

f\оли ж це ,А'и,

-

слj'!Жив?

-

запитав

янось

соціалістичної

в

згодом

-

.а;гент

ре.во.тuоцlї

ли читати І пиcfirf\, У ее ~воклаюна

шиола,

ло три вчителі,

•1

частина .дітей ТИСЬ rpa;MOTl.

на

На фото: Василь Степанович Щур читає свіжу газету. Фото А. КозаІ>а.

де

,

мі­

семИІрічн.у

на'ч ~

шиолу.

пішли · діти бtдняі<ів.

Іtу.ди

Після

то-

по

чоловІи.

них:

Серед

107

року

ні:й чита.в ук­

ра.їнсьну 'Мову 1 літерату.ру ви­ датний уираїнсьиий письменник, Л:ЗІуреат Ленінської премLї1 Ми­ Стельмах, ПанаоовИІч хаtйло

ч.а:с

ПLд

вlійни:

примі­ німці

2 генерали, 8 партійних працtв­

пра­

радянсьиl

юристи,

шшів,

цlвниии.

війсьиовими:

Ми гордимося

-

т. Музиченном О. с. раном

вете­

Великої Вітчизняної вій­

ни, генералом РаДянсьиої

Ар­

Союзу,

пол­

роєм Радянсьиого иовнином

В.

Г.

Ностенком

мії; т.

Ге­

ученими:

відставці;

у

-

-

иандидатом

еиономічних науи;

Корнієниом

тт. Рожио В. Т.

3.

М.

иандидатом фізиио-ма­

-

науи;

тематичних

М Ю. -

Ільчениом

иандидатом технічних

наун.

38

На ·сьогодні у шиолі працює З і вихователів. учителів

них із вищою освітою

25

чоло­

з

антовим

спортивним

і

зала­

добре обладнаними учбови: майстернями, иаб!нетами,

ми, ми

полегливо

гідною

лонолі~нню, ста:ршом~ зміною будів­ вірними ·і перенонаними ИіНКами КОМj1НhС'І1ИJЧ,НО•ГО СУ•СПіЛЬ· СІТ'Ва.

теплицею.

За час свого існування шио­ випустила

ла

осноnа­

оволодівають

ми наук, прагнуть стати

1095

чоловін

В.

ВЕНЦКОВСЬКИИ,

із

директор

школи.

потре­

Хоч

О

ч.ас

У щей

УчиІ, батьки яких у радгоспі,

ють пах

стор.

1935-1936

сьиої влади збудована нова дво­ поверхова школа на 560 місць

но"! сестри.

2

665

спецІальностІ

різні

отримали

Та незважаючи на це, занят­ він, із середньою спеЦіальною 13. тя з грудня 1943 роиу віднови­ пристосова­ тимчасово У шиолі навчається 612 уч­ в лнсь них приміщеннях. нів. Усі вони під иерівництвом РадюІ- своїх невтомних наставнинів на­ честь 50-річчя На

Висипай, сестро, що вз.я• першим підходив до рід­

О

А

почина;є ф)'н~ціон:у·вати серед.н·я школа, першИ1Й ·ви•пуси яко.ї від­ був•оя у 1938 році.

шиоли щення середньої ПрИ .ВіДСТ)-1П.і •СПа•ЛИЛИ.

бу:ва'в їжу робітничий нлас!

Совість би мав! мене обминув.

.учбового

11 01ві закл.а,ди.

шишnа.

му.сив <<ви:трушувати1> їх. Адже

-

вищі

Поряд із сер~Щньою з 1936 по 1941 ріи працювала семирічна

роз­ ЛітюІ спалені, нолгос.п Сте-па.нович грабовано. Василь Щур почИІнав головування, ян иажуть, .на голому .місці. Та ще 1946 з ,важного невроока;йного роиу. Несуть, було, •Жінки з по­ і ти ля ло .нlльиа нартоплин -

ла,

у

а ,по'І1ім

робі'І'фа.юt,

ЯК<JІГО З ГОрді·стю ЗГ<JІдуЮТЬ ЙОГО иолишні учНІ! і всі жителі ·села.

медалями.

-

нолгосп.ної молоді, після за­ УЧ•Нl ПОСТj1ПаЛИ ЯНОЇ нчення

ТІіл.wrш .не·з.н ч­

•ПРОДОВОЛЬСТІВа і фу­ за.ГОТі·ВЛ! Шсля .де.мо­ ражу для фронту . білізац!іУ майструє у літнівській «Чоботар>), артілі шевськ~й заступнии бри:rаІднр . колгоспу, ГОЛОВИ•, За•ВJі·ДУЮЧWЙ фе.р!VІОЮ. За під час мужність і хоробрість Вітчиз.няноУ нагороджений дво­ 1 ма орде.на.мн Червоної ЗірІш

більше від нолгосnнииі.в

Лі·тнах

ла

ацювд­

могла

СЄJре~ньою освітою . З .них заиі,н­ І заилади чили вищІ учбові

починається ·РУХ учителів, 99 інженерів, 48 лі­ Не!JИІСЬМеННОСТі. нарів, 63 агрономи, 83 офіце­ Ліі.НВlДаЦіЮ У 1928 ра:ці бу ла відкрита шко­ ри Радянської АрмІї 1 Флоту,

була

Але вже в перші рони l а­ дянськоУ влади у селі було від­ ирито

!Го, як у нра.У.н:і :в 1923 році ор­ добровільне това­ га•н.і:зувалось риетна <<Гt>ть неписьмен.н.і·сть!>), головою яного був М. І. Калі­

Ні•!;!·.- в

Лl.тнах лише OHJJetJi. жwrе:Л.!

гайдаманах бу:в!

тирст,вом,

внряджає

правлучну.

І дійсно, до , Великої Жовr.не­ во.ї

Щура.

ВаІСи\lІь Степанович не лоло­ винився. В!,н розумо.м і серцем дух ре.волюЦЬйний сприйняв елоJСи J •В уоеі .в.і:дпові.дальні ча-си бу:в там, Іде найбільше потрібні· буІJІИ йо.го воля, лартій.н.а ,n,рист­ бу­ .расИlсть, відданЬсть ·справі У гро­ соціалізму. дівн.ицтва боєць иінна<го за­ м•адя.нську гону ОстерсьноІГо повіту по бо­ рСУГьб! з ·бандитизмом і дезер­

·бабуся

свою

кої :з:моІГИ не -мали .

зна­

Коли? А тоді, коли ти

-

шиоли

- 'tільки добре ·вчись, Бо ми нолись та­ наказує. -

громадянської

йо:!VІИ:Й , учас.нина вLйни В. С.

Василю

більшовиках

у

Степанови:чу,

Ста•реньиа до

На

фото:

НОВЕ

ЖИТТЯ

групи

працю­

ІЛЬ­ Іванівна су Олександра виконання перевіряє ЧЕНКО

в Удальні, а потім у гру­

продовженого

дня

домашніх

домашнІх

завдань.

Фото А.

завдань.

о

вчителька

продовженого дня першого кла·

ють над виконанням

би

працюють

після занять обіда­

Субота,

31

січня

1970

рову.

f\озаиа.


ЯК ЛЕНІН ЗАПОВІВ ВКАЗАНИМ

·лах внка~аІfО · п:· тисячу

Перегортаючи

ли першІ колгоспи. Серед ню

одно­ наші ~·адянської .влади ~ельчани сталц еправжнвми гос­ ~одаря м и. оеновних виробничих

засобів на .селі селяни

~а.рс тва

землі . Після

-

.гоепо­

,кол·еІпи;вні

в

)б'една.н.ня

стал и

жити

ще

іраще . Мі.цнlли сільгоспартілі , трудlвнинів. зростав добробут Уже в 1939 році колгоспи се­ ла ет.а.~и учасника•ми Всесоюз­ ної оlльськогосподарської ;вис­ тавюr. У багатьох ·колгосnників

К. М. Ільченко, Ф. С. Костен· ко, Г. П . Шестопал, Ф. С. Музнченко, В. В. Антоненко, І. Л. _ Крошко , в. С. Щур. Малочиє' ленною була партійна оргаJІ(зацІя в перші ро~и після rрома> дJІИськоІ війни, але ~омуиісти,

спираючись на широкий. актив, ства, роль

за ви­

Та червневого ра.нну 1941 ро­ фа­ ку чорною зграєю .напали шистськІ орди на нащу Щ:тчи~­ ну,

а

.вдерлися і .в се­

згодом

ло. П она•д 800 лlтк\.вча.н nlшщІ зах ища•ти .здабутки ЖоВІТНя одні в ла.в ах Р.адянсько·ї Арм\1, інші

-

в

заго­

партИІзЗJксмш.х

нах .

фа­

зЗІПод.Іяли

Батато rоря

шис'!ІськІ орди. .В еелl ' бу !)О сnа­ лено .nонад

бага>Ть­ Збитки. обчи~:J\юв'}ііися ма мільІіоиа:ми )ісtрбованцl.в . Чорні нрукц/оnоnеЛ1Іл И село, а.ле .не зломw:ли .волw mюдей.

уда­ Як тільки n)Д ЩІЩ~в~ими рами Ра1дшfськоt · Арм і ї Літки окуnанті-в, 1Ві•Д були звіл ьнені народ відразу ж поч а.в пІ·дніма­ кол ективні житла, ти з ру:Ун

qa.c:y,

і

Мину ло небагато ще

стало

наше

село

рів

нараховується

Зросла

госnо­

кулЬІтура

зем­

леробст.ва, ЯІка забе3Пtе'Чила nІд· Зб!ЛЬ· ВрОІЖЗІЙНОСТ·і , ВИІЩеІfRЯ І молока шення виробництва :юбов'•язань никонакия :'ІІ 'яса, по nродажу д~ржаві проду.нтів рослинющтва і т.вариннищТІва .

Фото А Нозака.

-

ТРУ ДОВ І ПОДАРУНКИ рябої nороди. НадИІ :від них за­ до 8 кілОІГрЗJМlВ раз становwrь молока за день . Цю гр,у;nу буде на · 100 ·Голjв . ро з ши•р е но ще

.велика 1Jа>дість прийшла до ферми нашо1 Нолект ив Нtа.с. вийшо.в тичІНому

ПЄ'jремож.цем .в соціал і с ­ ч ес ть ,на змаганНІ!

народж ення 100-р !ччя з дня Л еніна. П лан четве.ртого •n'ятир Ьчки по .виІрОІбни­

секретар

парткому .

мо

т.варин ' пров

тися'!!і

труІ;tі·вни ­

!t±- , заrгиш ку. Всі добросо·в існо dt'а.'влнться до

м,ува,лась

• манстерностІ u

•==============

л ятницею,

поті:м

.стала

рік лен і нс ьНи:н.іш.ній рік кого ювіл ею , і ми .вир: ши ли в'і д-

дояр­

з року

зрост.али,

надоУ

в р!•к

Доn омага ли набувався досвLд. робооі . в старші nодруги по були, механ.!зовані корЬвни.к·ах ма;йже .всі тру.дом-ісТІкІ nроцеси. Теп ер

я доглядаю

26

корів .

У минулом,у році од~ржала на кожну по 2928 ·нілоrрамів мо-

про наше щасливе

з·начити його но.в ими

дося11нен-

нями в nраці . Тв а ршіниnи

дення. В будинку культури час­

Готуючись до стор і•ччя з дня нар01дження В. І . Л е.н Lна, намі­

хору вчнтеля~пеисІо­ нізатора нера П. А. ТЕРЕЩЕНКА ви· конують хвилюючу пІсню «Сте­ першому На пом, степом ... ~

тили ·ряд заход\,в

благоус-'І'рою

по .да.1ьшому

се ла.

Сільвикон­

,на обранців н·ом, 'Сnираючись народних -tдеnутаті.в, числ єНІний ак:тив, усnішно викону•є н акази виборЦів. Лі'тки будуть ще кра­ сивіші.

то виступає ський хор.

.

планІ

-

володарка

ЛАНИЦЬКА.

Фото А. Нозак а .

- - - - мів. Для корів рабитьц1

8 ніпо моїй групі ста.новить логра:м ів за ~нь. хоч п оловина

з нонцентраті;в,

.

жують танож

Субота,

31

січня

роІСJ.

ЮЛЬ!{ІJС'ТЬ.

· роб!'Т.WН-

чоло-

90

шило

У 195~оцt •д;ніс hри.є.дна-

Ро·

лась артіль ilмetjii 1~-рl•ччя

іJервоно"J

буряки.

Через

силос , швей.НІИІЙ проф!і!н1.'

приnИ'нили.

чобі.т

ви:пуск

рін

У

швейна році ~творилась виnуок·ала ф а-брика. С:початку

1960

ХЛОtП ';ЯЧ і і ДЇІВ<Ч~Ч і nа<ЛЬТа, а ЗТО· дом перейшл и тlльки на виго­ то.в л ен.н!Я біл и зни .

З цього ча су .ниц1'во .нових минулого

в

ся

ре·

nоча лась т.а

6у.Д!І.в­

НОіІJПусІв .

Поза­

нонструкщ Ія ста-рих :року

добро.т.не

ми

п ереселили­

дво-лО'верхо•в е

якого в прНL'ІіщеНJня, вв едення дало можливІсть експдуатацію проду,кцt1 .в и.п уск зб ільшити

ма· В:\Вічі . Мр Lя здійснилась ємо та.кі· виробнич і умоІВ и, ян J робі'DНИКИ в еЛИКОІГО м.і<:та .

Н а ту.рбот,у п ро с еtбе tВ.ідnов !·

.го nлану. Оеред

Н.

них

М.

Грееь, Н. В. Нороль, І. С. Лит­ нш.: На Л. О. Нранчук . вин, рівняються 1нші. Вз.ят1 зобов'я­ зання .н.а чес·ть ленl.нськосо юві· лею колектив у•апішно виконує.

чарІвного

За

ШЕВ­

4

реалім­

роІ{ІИ п'ятиріЧоКИ

ва.н.о nонад план продУКцН

на

тисяч нарбованцЬв, одерж-а­ но додаткових л:рибу'ГJ(ltВ 27 ти­ сяч н арбова.НJЦів. П. КОРОЛЬ, швея-мотористка фабрики.

3 12

о

1870

МlТИ'ВНОЮ, а

У лр.ацею . да.ємо старанною на.с є бага.то людей , ~і вже за· n'ятиріч.но· кінчили .виконан.ня

голова сІльради.

х~тин.ках,

в . напLвз.руй~нова·н.их

бо- д~ !'.І еха.н ізаці~ бу;Па дуже :nри-

ться заларен.а січка . Вони одер- Армі·ї, і ми вще &зя'Jnі: нурс на

Фот·о А . Казана .

С. КОНОВАЛЕНКО,

до.во· в етераю•м nІдлри~м.с:'І'ва , працювати дил ось пі-сля в~йни

ни:11 здобрює- бітнич·о-Седя;нсьХ:QІї (

nоголів';уs ~запу.с ку. J{о~тив нашої ферми готу- жом, сіно, мелясу .

хористи будинку

Валентина

просТСJіРИМИ

світлими,

в і н . ШиJІн' тоді чо~І;Оt811Чий і ж!· зокрема, Особли ву ува гу приділяємо ночий одяt, · ІВ~я. підготовці і згодовуванню нар- чоботи. т_ кал~-<дор l~и._ хустки.

ку льтури пІд керІвництвом орга­

контральто ЧЕНКО.

Іду

На фото: доярка Ольга БАР- І\аЗІШІШ .

з концертами сІль­

На фото: лlткІвськІ районного на сцені

МІСТІ

рюТЬСЯ за висою ви.робюtч І по- к.і:в не перевищува?Іа ·

.сього­

До nо­ ків J.з .своїми с і1м 'ям и. nобутові сл уг н ас<Е;ле.ння ба.н я, м.а:йс"!'ер.нІі . По асфальтовій до ­ розі ·в будь•якиІй час а.втобу.сом можна їхати в райа ннНІЙ це.нтр, а також .в столицю У.кра."іни.

великому

у

Стефа.н :.вна Тарас е нна - 28 10, цехами швейно•ї фа.брики, 1 сер­ 'УМОВИ Галина . Рfо.сиn\.~на Гай;:~а.н - по це радіє. Нкі хорошІ 2930 юлогра·мш. 1 ств оре.н: для роІбlтнинів . А нам,

сятиtЙ рік. Перши1й рін була т е ­ а

Н атал ія

кі логра•:11ів на корову,

.працюЮ ось уже д е ·

l

Як

Нири­ ї.в молока . та.к, Євдок і·я л івн а Гайдак одержала по 2960

з Зрj,j:tнилася трудо.ве життя. колекти.вом, полюбила Свою р о­

бот.у . Так

т еnл і

В мн~нулому nере1.1,'ювілей но­ му р оці .наш колектив домі·гся багато н еnог.а.них резул ьтайв, доярок доби лися високих н адо­

овЬдоме

розпочинала

вза•г.ал і

в

роботи.

На ферму РожнLвськоrо від­ ДІілка я прийшла ще tПіtдліт.ком, ко-1и •м·ені не було й шістнадця­ ти . Ту т .і в комсомол всту;пила

сень

М. ДАСИК, молочно-товарбригадир ноІ ферми 4-го вІдділка. с . ЛtЇ'Т01ЧІ\И.

була в 'Іас·те. щоб худоба.про 1 н;~:по.Е;.на, утри- І: .но на,годо.вана

їх лр одукти.вВ підвищенні На терк'ГО})\ІІ Лlток розташо­ лока, а валовий ,на·дН~ становив єтьеЯ ~усrріти л енLнський юв івані дві фабрики - швейна та 73 тонни. Це найвищий nолаз- лей, ік ,1. лwшть, гідними тру до - но·сті &е.пииу користь дж актив­ рибко.ІІіГосn, НІИJ< на нашій ф ермі. коровнробtв, худотні:Х вими. д<\рtнк а.ми. С еред до.fFро к ний моціон . Ваг ато часу цех лозодеревиомбіншгу. Є .дІль­ бі.!lЬше половини молоді. А ви проводять на СВІіЖому n овіт­ В 1970 році я зобо.в'яз ала<еь 75 ліжок, одержати ІПО 3 ТИІСЯЧ[ К[ЛОГра- ДЛЯ МОЛОДі ·НіІЯКі переШКОДИ Не рі В обораХ, ВИ.НЄ<Се'Н'И.Х ПОдалі .на лікарня нична школа .на 560 мі.сць. двоповер­ мів молона на корову . в: д nриміщень. Роблю стра шні , все подолаємо . ховИІЙ будинок культури із за­ все , що:б доторимати сJюва . Н а н аш ій ф е рмі утримує ться О. БАРЛАНИЦЬКА, За лом яа 450 мl·сць. Р адгосnроб­ р.аз середнІй q а.сти.на п л е міннИх к о;р:.в ч орно доярка четвертого вІдділку. надІій .на норо.ву t\0001 обСЛ,J'ІГовує три еел а . В на­ 1.1 торговельних то­ ІUUUІШПІІІІПШІІШІРІПІІІUWWІШШПІІІUUUШШШUUПІІШШШІІUUІІІІІІІUШІІUІІUUіІІІІІІІІJ шому є чок, хлібоnекарня, чайна, влІт­ ну .на берез! Десни працює на­ о фе « Левада >> . ТЗJм ж е о бл.а,дна­ ні бази оди.надцнти nідприємств спІвати пІ­ ЛІтках у Люблять щоліта де Ннє.ва і Бро.в.а:р ів, вІдпочивають

ми знов,у завоюємо

j

ість по .надоях.

Нез.ваJЖаючи на ·д~Яl<і труд зимLвлю

з а­

-- п очнеться масове

dтелен ·

.продажу молока держав і 135 прt>.цент11В.

добре . Доярки, снатарі І ":вс'і і н ­ ф ерми . дбають ші пр а.цівннк и

До

1

1

у

Половина п е>голів' я теп ер

лусн у . -с

виконано на щі,

З а цей час .всього бувало ·1 xopQUioгo , і поганого. Сnочат­ ку доїл а по 12 - 16 корів вруq ­ ну, бо не було механізацН. Але

ма шин

ІОВІЛЕЮ

цтву

М. ПРОКОПЕНКО,

бІка, майор І. ·_л. , Крошко, капі·

кою.

дарст.в!.

вико­

працюють у рад­ тІ-І понад сто госпl. Вони очолюють усі вІд-

пІдполковник В. С . Ши-

-

дом хлібороби nерейшли на ви­ гооnода.рювз.ння щу фор:о.tу

автомашин, Сотні комбайн ~в та інших

за дострокове

3 п'ятирІчки. нання завдань 172 членІв 1_кандидатІв пар·

П.

краеивіШИІМ, ніж до .в ~йни. Зго­

радгосn.ну . тракторів ,

змагання

офІu,е· собою всІх трудІвників.

ли пІдроздІлами. Серед

мислових а_рті.'І'еtй, шІj6лу , JІ1lкар­ сnоруд. }Н!ЦІІ{х .бі1іГЗі1'9 .ню та

госnодарства.

Велику колективізаціІ. органІзаціІ колгоспlв в

-

соціалістичного

На фото : на першому nлані середня школа , на другому

будинок культури.

IJlд час ВеликоУ ВІтчнзнІІИоУ Палким словом агІтатора, осо­ В. І. ведуть за ро·ку ІіJйни багато з них командува- бистим прикладом

nро­

/ .lra

Щстичиого ладу. КомунІсти

КомунІсти і комсомольцІ зав- повІдальнІ виробничІ ділянки; жди 1 всюди були першими. трудяться на рядових роботах.

1ГОСП/Іда:рств,

876·

усі бу·д!:влі J<oл·гocri\ofl

На­

дІлами.

род •. -«ероваиии nартІєю, швид­ госпо­ к ~відновив зруйноване випуск Збільшивс~ арсJво. сІльськогосподарської І nромис­ ЛІтківчани 'іJОВОЇ • продукції. -~сцtь і свою .частку праці У ~ореиня міцноІ основи кому­

час бргаиізатори

пІд

25-тисячНИRи А. вІдІrрали Карпець та І. Г. Арак.

працювати .

б тільки.

які

ашнх,

був наси­

Пo!'oєНJJidl перІод

чении }РУдов~ми

господар-

иародноrо

вІдбудови

сокі врожаі. Жити

маси

вели за собою

і КОЛГОСПНИЦЬ З'ІЯВИЛИСЯ На гру­

ДЯХ медал·l Sцст авкDІМу

пер- героІчно загииуJРf'"" в

діламн

радянську маду, оргаиізовува-

муляра.ми,

,,вст.ановлення:

піеля

сторІнки Істо- прІз~нщ земляків ,

боротьбІ ших комуністів, які воюваJІИ за з иевависинІ!! . фашизмом ...

рІІ, захоплюєшся

1ічни.ка:ми. І ·так з року .в рlн. Тільки

1

на­

урядовими

за роки радянськоІ влади.

Хліба

Гому .і не див.но. що л іткl.вч ани tшлн .н а пl.дробі·т.ки: nрацювали шевцями,

Мар-

Ворог був розгромлений, але тійноУ органІзацІІ в селах Jllтних багато воІнІв з Лlток, Рожнів В Рожни І Лlточкн. ки, про бойовий 1 1 ЛІточок н.е поверкулися _ до· розповідається трудовий шлях землякІв наших дому. На обелІс?t- в трьоос: ее­

;е вистачало до нового врожаю.

іравцЯJми.

r.

ченІ високими городами .

дуже

малородючої.

.l

рангу Ю.

новому покодІнню музейні кімнати, створенІ з ІніцІативи пар-

J.Jмеже.ну кількІсть орної землі,

~о того

так другого

ПІзнавати минуле допомагають бииа та Інші. ВсІ вони вІдзна-

ста ­

мали

вони

се.1а,

з

сторІччя

Наближається

дов І док історичних южил:.в. про дореволюційне \~знз.єшся .шн.уле Літо.к Яn І всІ при,дес­ Іянські

Літки

В. І. Леиі.иа. ченко, полковник П. С. Музи­ дня народження пройде- ченко, капітаин В. Ф. Красио­ ЛіткІвчани огляд.ають ний шлях пІд прапором Леніна. щок, П. П. Кабан, М. В. Щер­

ПАРТІ€Ю чн~т~н.них 'ро з по&lдей

село

про

НА ЧОАІ МАС

шляхом,

З

Розповідаємо

о

НОВЕ

ЖИТlЯ

О

З стор.

8


========РОЗПОВІДАЄМО ПРО .ЛІТКИ========

[ІО ~ ~ l i! ~ [ІО [ІО ~ [!!!JJ ~

Страmне вже позаду. Тепер Міночка донька доярки На­ пен'tІШи МиколаІвви Гайдак

ffi)mr ~ V©Vrn1®- &1~®~®rn1~tro Лютували

rина.

малярія,

До

скарла-

знеможених

робу до 11-~іні:муму

А .сwlльки

ква.1lфіко.ваної

уваги

найбільшого

-

багатства

ін-

Но.вини лише двох

ронів. По-лерше. у нашій лі­ нарні здійонено капlтадмшй ре­ монт старого корпусу: .винине­ но груби, проведено водяне опа­ :Іення. сті.ни обкладено сухою

ню в перші повоєнні .рони, крім

штунатурною, ·побілена і пофар­

основної роботи, доводилося вести й ПІ!дс01бне господарство:

боваію, перестел€но підлогу. РJк тому. ·по-друге, наші поро­

вирощувати nшеницю і жито, просо і нартоплю, заготовляти ~іно і паливо, годувати свиней.

діллі заселилися у нове відді­ .1ення. Це евітле і просторе,

понращнти

Тяжю ро!НИ.

вать!

У. для оз~оР?~лен!fЯ ~нвашдІв

на твоїх

очах

умови праці і побут хворих, ян помюцюво інтенсивно

пронладають

доро-

ціє.нті'в

-

д1а'~·~ту.вати

*

Якщо десять років тому у Літках налічувалось три мага­

1 ри

Зазим'я,

тою

ось ноли

.нормально

працювати! .Иоли зведемо

совущю прогресивні методи лі-

(і\~) .. 16.00 -

та

чИІмало

Троєщину, требує

дис.паНІсерних

·

у

кра Іни.

СУБОТА, ЗІ Перша

хворих.

в

поперед.

110 .

мері.

Друга

nрограма

•Пісні 30-х років». Фtльм-коицерr. (Друга частина). 18.35 - Телефільм сМетислав Ростропович». 19.00 - Художні!\ фільм «Він пішов

одJІИ>. l!іч,

серія).

•Актриса». льорове

сНа

20.30 20.45 А.

дІтІІ!•.

ТелевізійииR

Перша

І

21 .ЗО

добра­

-

фі.1ьм.

Ко­

кова

Друга

(М.).

9.30 -

Для

Театралізований

програма

афіша.

18.00 __: Музич-

ІІі телефільми для дітей. 19.00 Художній фільм «Він пішов один•. (2 серія). 20.30 сНа добраніч, ді­ ти!».

школя­

ПОНЕДІЛОК,

рів. сБудИ.1ЬНИК». (М.). 10.00 еМу· зичииІІ кіоск•. (М.). 10.30 •Сільська година». (М.). 11.30 - Ддя юнацтва. сШукачі». Телеклуб. (М.). 12.00 Д.1я школярів. «Роби з нами, роби як ми, роби краще нас». (НДР). 13.00 - сЯ живу на селі». Теленарис. (М.).

Перша

2

ЛЮТОГО

nрограма

Наша

афіша. 17.05 Нови­ ни. (М.). 17.15 еГосnодарі землі•. <Делегат з Старобогдаиівки•. (Запо­ ріжжя). 17.40 Телевізійні вісті. 18.00 - Програма передач. і8.05 - Ресnуб­ лікннсt)ка фізико-математична школа. 18.30 - Атлас народів СРСР. •Північ­ но-Осетинська АРСР». (М.). 19.00 Програма передач. 19.10 Фі.1І>м-кои­ церт «Варіації на тему рококо•. 19.30

17.00 -

Наша афіша. 13.30 Для ді­ майстерні Умійка. (Львів). 14.10 «Я громадЯНИН». 14.45 сJ(амертои доброго настрою». (Дніпро· петровськ). 15.15 - «СРСР на все-

13.25 те!!.

Наша

17.55

ЛЮТОГО програма

J(ольорове телебачення. Ран· гімнастика для дітей. (М.). 9.15

Новини.

чайхану».

(М.).

9.00 -

в

концерт. (М.). 20.45 сСім днів•. Міжнародна програма. (М.). 21.30 Художній фільм «Таємничий монах». 23.00 - Чемпіонат Європи з швидкіс· ного бігу на ковзанах. (Голандія). 24.00 Новини. (М.).

«Викрадення».

музн•Іниfі

НЕДІЛЯ,

симо

Толстой

Теле11нстава.

телебачення.

(Мшськ-

«Клуб КІНUМОНДрІВИИКІВ», (М.). 19.25 - ІІовнни. (М.). 19.40 - «Ласкаво про-

18.00

сВ

втручання.

нолективу

Ю. ОХРІМЧУК,

~ікар-терапевт, секретар парторганізаціІ лікарні,

О. ОМЕЛЬЧУК,

медична сестра, учасниця

села недJ'ІГИ, щоб снага творчої

ВітчнзняноІ війни.

(J(иїв -J(и­

«J(омуІІа

в

степаХ».

ТелевізіАні ВІСТІ. 11.10 Художні/І фільм с Таємничий монах• 17.10 - Наша афіша. 17.15 - Рішення грудневого Пленуму ЦК J(ПРС у життя. Актуальні nроблеми економіки. (М.). 17.45 Юножуриал. 18.00-сПри­ годи цвяшка•. Вистава Київського театру ляльок. 18.55 Програма пе­ редач. 19.00- Юнолітопис століття. Ху­ дожній фільм «Гроза над Білою».

11.00 -

сНа добраніч, діти І•. 20.45 Сторінки великої біографії. І(інонарнс с4ерез пори часу». 21.і5 «Життя танцю•. Театр героїчні теми. Музич­ ІІНА театр імені К. Станіславського І В. Немировича-Данченка. (М.). 22.15ІнтервізійниА журнал сПроrрес». (1\\.).

20.30 -

сСпортивиа паvорама•. По рідній країні. (М.). Новини. (М.).

22.40 23.10 -

-

Завітайте в Пухівську школу

Телеспектакль.

Саратов). 17.:><> Програма Душан- (Донецьк). 22.25 Телефільми сКабинськоІ студ11 телебачення. (М.). рась ідеаліст• та сОрел мец~ 17.40 - •Моє ім"я - Таджикистан». иат». 23.00 - Телевізійні вісті. (М.) 18.40 J(ольор'?ве телебачення. ,l,pyra nрограма

І

СІЧНЯ

-

програма

вузІв

медпчного

Крім Про роботу .нашого

сім'ях, щоб

Для. І- сВ ід серця до серця».

то нині тут діє одинадцять.

Вони є не тільки в центрі села,

а й на кожному хуторі. Усіх торговельних 'rочок в снс'rемі

*

Пухів­

ці. Заходять, ~~е~ь бесіди з ни­ вихое~ями,

з

учителя­

ятикласників

виникла

ми.

Але в

д

дУмка:

трітись з випускниками,

я~і

ьс11 по всьому району-

в пах, на підприємствах, в уста ах. Цікаво пОСJІухатк іх роЗJІ~іді, поради.

.8'

т•ж рапрошуємо всіх випускни­

ків

тім числі і пухівчаи) при­

бути в Пухівську середню школу лютоrо на 18 rодинуІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ.

7

З кожн

роком

'rоварообіг.

що у

'ІОварів

зростає

році

1966

Іфаv.tвники прилавку

продали

населешпо

на

суму

'rисяч карбованців, 'ІО ми­ нулого року (через три роки)

1709

2298

ВН'rОрг зріс ДО

ТИСЯЧ, 'ІОб­

ТО більше як на півмільйона.

-

*

Про"rягом останніх

чо'Іирьох

продмаг,

рок1в

книжковий

паднаио

цех

трьох

збудовано

контору робкоопу,

магазин,

скпад,

оо­

мінеральних вод

(Лі'rкн), продмаг (Рожни), прод­ маг (XY'J:. Буслівка), кафе (Пристань на Десні).

*

Не минають нашу школу її ви­ пусКІНики, що мешкають в

нішніми

\ ~\).

нваліфі­ -28.

новану допомогу усім, хто по­

ноІНІВ Радянсько! Арм11 1 Флоту. (М.). шииів). 20.30 - Програма сЧас». (М.). Іь.ЗО В ефірі. сМоло,ІJ,ість». Е_стафе- 121.15 Наші прем'єри. М. J(уліш творчих

проводимо

па- стаціонарних, ма,ємо на облlну еві•дча.ть численні подяни.

елеюронардіо- більше радості

світніх внст~вках_".

систематично

зини,

меди,чні огляди м.еханізаторів і Літківськог~-\ радгоспробкоопу

графічний. лабораторія). Засто- болотами-очеретами обмишши

хво-

ножною ра-

11вариннинів, .надаємо

гу в сільсьн,у лЬнува.льну уста~ прИІйшли. інсtру·менталь~і та ла- Наші медНІЧні працівнини все нов,у ,нові доснгнення М€дич.ноІ бораторю методи обсшдув.ання .роблять для тато, щоб було сказати.:

з

фізwч.ноrго набі.нету, дієтич- дянсьною людиною. З цією. ме­

без- тобто усіх придеснянці.в.

.на допомогу лі.нарю

практини, то можна з певністю (рентгеннабінет,

Козака.

(Цифри і факти)

Ноsнм ·У J~ЩІІИ щра.~тицІ є и Погреби,

пошпшуються те, що ~Є;'ІІО', ·~ожt~иВІІсть

лікарка

1

Копи коментарі зайві

не Іповертатися ВІ-rчизня;но~ ВJІИ.ни. К·рІм . поло~ ного Хіарчування тощо. думною ·в ·минуле не можна го,вого вщдшенj;Ю. при _ШJ{а~ю Тепер ми одночасно лінуємо і,на~ше не зможеш оправедливо є танаж тер.а,~.втичне, х~рургІч- 80 хворих- обсдугову.ємо Літофнити ті 9і~ра.дні змі,ни, щ~ не, ІДИТЯ'Ч~~ а~латорІя._ .. ни, Лі:точни, Рожни, Пу:юі,вну, маеш сьогодНІ. Коли :бачиш, як

М. ГАйДАК,

Фото А.

~і і пос·тіль. Тут віднр~то л~.'!~- , кування з допомогою апарату- • праці дружила

жаду-

В.

МІНОЧКА

Є. О. ТКАЧЕНКО.

тепле Іі затишне приміщення. Нове медобладнання, нові меб-

харчунання

Важно

Однан

На фото: УІ донька

останніх

валl:ди! До того ж, не .вистачало медикаментів, продовольства. Тому двом лікарям та нlльком ,медичним сестрам, які обслуговували дільничну лінар-

щоб

очах матері своєі маленькоJ пацієнтнн велику радість.

здо­

ме- ров'я.

потребували

хшори.х..

карю Євфросннії Олександрів­ ні Ткаченко, що вона бачить в

створимо

вій-І людям умовИ для процвітання

ною чіплялися й інші болячки.

дично.ї

-

н•дужала після запалення легенів і внписується з лікарні ДРдому. Приємно на душі лі­

Пекарня випекпа минуло­

го року них

1867

виробів

тонн хлібо-булоч­ різних

наймену­

вань.

--(:( У 1966 роцІ В CHC'reMt робІшопу (Лlтки, Рожни, Літоч­ ки) продано 21 телевізор, 20 радіол, 19 велосипедів, минуло­ го року 95 телевІзорІв, 64 рад.іолн, 205 велосипедів. Нк

бачимо, тільки за одни рік у 95 будииках загорілись голубі вогники

телепередач,

педним

транспортом

велоси­ поповни­

лось більше двохсо'r дворів.

(М.).

23.20-

Редактор Є. ФЕДЯИ.

ВІКНО у СВІТ Вінно у світ ... ВЬкно, нрlзь яне у вашу нім­

J(олектив Броварського комбінату громадського харчування внслов­ люе співчуття працівницям комбінату дружині Єрмоленко Олександрі Семенівні і дочці Олені Федорівні в зв'язку із смертю чодовіка і батька €РМОЛЕНJ(А Федора Онисимовича.

.

До відома дирекuій

радГОСПІВ

Оn-тові бази обласних/(" райо~ихf~ілон споживчої ноопе· ра.ц!ї проnонують широкиh \!·сорт ejl· шорних виробів. Заявни nрИІЙІМаІОТЬСЯ

ТаНОЖ

магазrами, П~

това'рами.

торгують

ГОСПОДарЧИМИ

"".

ШОРНІ nродаються госnода.рств.ам за

ВИРОБИ го'11і.вну, а __.,'РЕН\ОЖ

ВИ

МОЖЕТЕ

ПРИ

хомути однонrlнні та паро·)С'·.інн. і, .ХО;-'ІУ снром'яrrні та Ію.мtИноваЩ; сиром ні, ремені; нагруднини сиром'яr м'ятні та номбЬнованl;

,

по

безготі·нно-

,

вому ·роорахуину.

А'І;:И:.: _ lfY~tcJ#~ю!i'flтнy, .недоуздки

ні fi~ ІІіо!.!Jіини, nужі, суnо­

шлеУ,

щ;цругw·rасмЯІІі,

ерезсLДельниюІ сиро­

вас

на

оптов:і

бази

ву б нg.tжаюч1и .на захоплюючу зустріч ... Хто він, сьогодніШній гість? Славнозві·с­ ний .ста

.ва

чи майстер

внеоних

врожаїв'!

Знам_.шта доярна чи талановити;й 'і·нженер­ вин-.,дни~? Герой Ноемасу чи відва.жний. при­ нордоннин? Відомий письме.ннІ{!( чи улюбле­ ний .актор? У·сіх і.Х !ВМістить ваша н!мната, ян­ що ви цридбаєте

ТЕ ЛЕ В І З ОР. Яний? Ви•бира:йте: «ВОЛХОВ», «РЕНОРД», «СТАРТ», «ЮНОСТЬ», «ВЕСНА» розмір енрану 35 см 1ПО діагоналі. <<СЛАВУТИЧ>>, «ТАУРАС>>, «ЧА.РША» енра;н 59 см по діагоналі. «ВОСХОД>>, «ЛОТОС», <<БЕРЕЗКА», «ОГОНЕК>>, <<ЗОРЬ:КА» екран 47 см по діаІГонаJІІі.

Ви.сона якость зоора•ження, елегантне зовнішнє

гучний

оформлення

-

ось

звун, що

п нришни для хомутіІЗ

спорtднює ці марни.

в

Вибрали? Не поспЬшайте виосодити з мага­ зину!· Адже ноВ+ ,умови .продажу у ·розстрочну

та сtделок, ПЬДКЛЗІДНу ДЛЯ хООу'11іВ. Запрошуємо нооперащІr.

І

нат/' залітають ·брИІзІш он.еансьиих хвиль, ви­ сон~рні ,вlтJЖ і пахощі нвLТ:'fЧІІХ лу,нів ... В · · очІ у>важно вдивляються s мерехтли­

магазини

опоживчоІ

Укоопторrреклама.

дозвQляють ,разQМ з телевізора..'>~ придбати ча­ рівну музичну .скриньщу -

Р.АДІОЛУ або МАГНІТОЛУ. Музw:ка нооавщди оселиться у .вашому дом!, линучи з «БЕЛАРУСИ~lОЗ», «СИМФОНИИ», «КАНТАТЬІ», «РИГИ,101», «СЕРЕНАДЬІ», <<РИГИ-102», -сЗСТОНИИ-4», «РОМАНТИ­ КИ» ...

Вони гаорантують

.висоноякіоне

горіха а:бо чер·воного дерева.

·Зараз термtн .розстрочни ·збLльши.в,сfl н.а всі марнн

телевізорtв т.а ра,діол

а розмір першого внеску

приймання

стаІщl!й мGІВлеин·я в діап.а.зонах дов,гих, серед­ нІ~х. норО'тних та уль11раноротни.х хвиль. Нор­ пуц:и приймаІЧLв ·облицьо.ва.ні фанерою а дуба,

мають лановану

ПО.Вf:!рХ,НЮ.

до двох

зменшився

рані:в,

до

20

проце.m;Lв .вартDІсті.

Отже, [[ОСпішайте до магази:ні,в

рів споживчої ноо.nе,рації.

нульттова­

Укоопторгреклама.

ІІІ ІІІІІІІІІІІ88181І888ІІt88tІІ 81 . . 111 ІІІІІІ І 4 І І І ІІІІІІІІІІІІІІі •tІІІІІІІІ І ІІІІІІІІttt(,І ІІІ І ІІtІІІІІІІІІІ 11181 . . 1tttl . . .lttlttttl"l"tt••

НАША АдРЕСА: м. БРОВАРИ, вул. Киівська,

154.

\

сНОВАЯ КПЖИЗНЬ» - орган Броварского районного УкраинЬІ п райониого Совета депутатов

комитета

ІНДЕJ(С 61964. Газета виходІІть

11

у

'--------т-ру-дя_щ_их_с"-К-ие-вс-ко_й~об=ла~ст_и.=----=~

ТЕЛЕФОНИ: рrдактора 19-3-82, sаст. рцак.тора, відд\лів (ІІартІІІного житт", nромисловості, масовоt ро8111118811188881881111111181111111111111118111111111

І

11

І боти), фотокореспо~де~та ретари 19·3·18, вІддІлу

-_19-4-67, сtл~оськ.

11111111111818118811181І1111811ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1.

~<>Іа>р<:І>Ка .r.ру;кІІІрнІІ, К.Іtі.кІоКQЇ області, .аул. КІі:івсьt<а.

IS4.

Телефо.н

четвер

81

-19-4-57.

вівторок,

і

суботу.

відnовідального секгосnодарства -19--4-41. ІІІІІІІІІ81ІІІІІІtІІІІІІІІ

Зам.

346 -

6775.

13 номер 1970 рік  

13 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you