Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ HPAJН, ЄДНАflТЕСЯІ

РІК ВИДАННЯ ЗО-й,

r.",., • • • ом

13 (2859)

ЧЕТВЕР

30 СІЧНЯ

1869 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО

ЦІна

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ

Центральний Номітет НП УІ,­ схвалив соціалістичні

зо-

бов'язання колеІ<тивів шахти «Октябрська» тресту «Нуйби шеввугі:IJlЯ», металургійного за ­ воду «Запоріжсталь» ім. Орд­ жонікідзе, Новокра:l'lаторського машинобудівного заводу ім· Ле­ ніна, Сєверодонецького хімічно­ го комбінату ім. Ленінського комсомолу, дарницы\гоo шовк()-

вого КО~Ібінату, взуттєвої фірми

львівсыоїї «Прогрес » ,

Вінницького м'ясокомбінату і тресту І\риворіжаглобу д». З?rlагаючись за гідну зустріч ОО-річчя з дня народження В. І. Леніна, вони зобов'яза­

«

1

лись

на

основі

технічного

ження

наукової

праці,

прискорення

кращого

внутрішніх

резервів забезпеЧИ-1

ти дострокове

виконання

дань четвертого

ЮІ,

за,в-

праці, зниження собівартості

ПО:lіпшення

якості

і

продукЦії,

організації

і введення в дію нових виробни­ ЧИХ потужностей.

ким

Радянської Уl\раїни,

широко

розгор­

НУВШИ соціа.1істичне змагання за гідну зустріЧ 100-річчя 3 ДНЯ IlароджеНI!Я В . І. Леніна, доби· .1I1СЯ в 196Н році _. TpeГbO~IY році П'ЯТllрічки -1ІО1311Х успіхів У розвитку всіх галузеіі ІІа родного І'о~подарства, у да .1ЬШОМУ підвищенні ЖІІТТ~ВОГО рівня народу.

Цеllтра .%не стаТИСТIІЧllе упраl3.1іllllЯ при Раді .\\іністрів ~'PCP опуб.1ікувало повіДОМ.lеиня, в яко\!у віДJШIЧЗЄТі>СЯ, ЩО П.1аll 1968 року по обся­ гу рса .lіЗОIJЗIІОЇ П;:Ю;J.укції і виробllllЦТВУ бі,'IЬШОС' ті lІаі'шаЖ.lивіШIІХ lJ идів виробів перевиконано .

11РIlР : СТ вип у ску ПРО.1Уlщіі стаНОВІІТЬ 8 ПР()ЦСlІтів, У цi.l0~IY з а три РОКІІ П'ЯТllріЧКIІ обсяг IlРО\IИС­ вироБШlЦтва

.10nOf() На

зріс

кінсщ. ~IHlly.l0ГO

на

процентів

28

року за

НОВОЮ

СlІсте~IОЮ

П.1ЗllуваНIІЯ та еКОIЮ~lіЧIЮГО стимулюваНIІЯ пра· цюва.lO бі.1ЬШ ЯК п'ять ТИСЯЧ ПРОМИС.l01IllХ під­ ІІРИЄМСТВ, ІІа які ПРllпа.1.ll.1() 6ї процентів вироб­ ництва ПРО..1Уlщ і і і б.1ИЗЬ1\0 70 процентів при­ БУТI\)'.

ПРОДУКl нвність праці

' "

ЛІКИ,

ПОРІВняно

З

IJ ПРО\lис .10вості респуб-

попереДIJlМ

роком,

зрос.1а

на

процента, ВIІІЮllаllО П.1ан зниження собівар-

4,5

тості продукціі. Прибуток ПРО~lІІс.l0вості зріс поріВНЯIІО з 1967 РОКО\І на 14 процентів.

У МИIlУ.10МУ році СКОНСТРУЇlOвано і ВIІГОТОВ.1еIlО близько 700 зраЗI(іlJ IIОIШХ машин, усгаТl\ування,

апаратів і пона.1

200 різних НОВИХ типів ПРИ,lа.1.іll,

багато з ЯI(ИХ передано Д.1Я освоєння В серіїІнс виробництво. У lІародне господарство впрова:,же110 понад 550 ТИСЯЧ винаходів і раціОllа.1іза гор· сыІхx ПРОПОЗllцій, які дають б.1нзы\o 490 ~li.1bi'lO-

передніми

lIicrb

роками

одержаВ0

наі'IІІИЩУ

врожай·

картоплі й овочів.

Здійснювалось

дальше

оснащеllНЯ

сі.1ЬСЬКОГО

господарства сучаСIІОЮ технікою У MHHy.10~IY році капітаЛЬІІі ВI(.lilдеНIІЯ держави і КО.1госпіlJ у сі.1Ь­ СЬІ\С господарство ІІа об't1(ТИ виробничого ПРІІ­ :lНачення ста1lОВIІ .111 2.1 ~li .1I' Slpдa каР()О3<1lщі IJ, uбо на 14 процеllтів бі:шuе, ніж у 196ї роні.

У 1968 році в респуб.1іці З:lііісНЄIЮ ве.1ИКУ пр()· граму капіта.1ыогоo будіВНИЦТlJа. За ра:-,уно" всіх :\жере.1 ФінаllсуваllllЯ введено IJ дію основні фон· ,\и на СУМУ R,9 мі , lЬЯР ,1а карбованців , що ІІа три ПРОI1СIІТIІ бі:Iыll,' віж У попереДНЬО\IУ РOllі. 3п \11111):11 11'1 рік сгн.Ю .10 .Іаду б.11I ЗI, КО 40 IІl'.lIН(ИХ ПРОШIС:ЮВfIХ пі:ЩРIН:МСГВ, ВС.1Иl(а кі:lькість НОІІІІ;>. І(схіll ІІа діЮЧllХ піДПРИ(:'МСТllах.

Всі І\апіта:lьпі

ВI\.lадення

в

народне гоrпо::r;ар·

1968 році стаНО В И,1И 10,4 ~lі,lьярда І\арбо· ваllців і збі.1ЬШllmlСЬ порівняно з 1967 РОКОМ ІІа 9 процентів . чllсе.1ыістьb робіТНИhів і с.1ужБОRців зрос.1а за МlІну.lIIЇI рі" бі .1ЬШ як на 570 ТІІСЯЧ У

ве:IИI\О~IV обсязі

здіlkнюва.10СЬ ЖlІт.~ове

І

ку.1ьтурио-побутове будіВНIІЦТВО. ДержаВІІі і коо.

пераПllНlі піДПРННlства та організації, КО.1ГОСПIІ і наСС.lеllllЯ в містах і сі.11>сы\йй ~licцe BOCTi вве.lII в еl\сп.1у ата l1ію 393 тисячі НОВІІХ УПОРЯ.ll\ованих квартир і БУДIІНl\ів зага.1ЬНОЮ КОРИСІІОЮ П.l0щею

18,6 мі.1ьііОllа І\вадратних ~lєгpiB. ті.1ыи за \ІНlІу.1ИЙ рі" перєсе.1и.1НСЬ у нові бу д ІІІ 11\1 І , а також 110.1 і ПІІІ 11.1 11 свої ЖIIТ.10ві умови 1,7 ~li,H,iiOlla чо.10віl( . РіЧllllїI

республіки

розгорнути гання

міністер-

партійним,

господаРСЬ-1 Раді Міністрів УРСР

.промислових

зано систематично

О,lна районна, де,в'ять ба,гатотиражних і блlf3ЬКО газет та сатиричних додатків

J

чисе:Iыlстьb

наСС.1СIIНЯ

(РАТАУ).

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІОІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІОПОІІІІІІОІІ

ста

стінних

стільки видань виходить у районі.

-

Працщ; також районна і Bici'~I редакцій сільського місцевого радіо­ мон.lення. Активними ТІ!О'JЩЯ'МИ і ДOlписувачами їх є бдизько 500 передовиків виробництва, керівників підприєм'ств і сек'рета'рів пар­

тійних та КЮІСОМОЛЬСЬКИХ організаЦЇ'іі, інженерно-технічних пра­ ціШШl,ів та службовців, проФспілкових і господароських працівників.

28 січня в Броварах відоудася районна на'рада активістів пре­

СИ і ра,1іо. В нііі ваяли участь ,партійні і радянські працівники, праці1JНИКИ редаІЩій районної газети та радіомовлення, реда,ктори

ііагат()тираЖIlIІХ і стіllНИХ газет та сільського радіомовлення,

роб­

і:іль'ltори. 3 ~10'П(lві,lдЮ «Лені'НСІ;h'lIЙ ювідеіі і завдання преси і радіО'мО'влен­ ня» виступив ceJ\PPTap paIiKO~IY h())шартії У'країни т. Лемпицьl\!Ііі В. Г.

Досвідом роботи поді.1И,lИСЯ редактари змінної редколегії бага­ тотиражної га:Jети « За Ііомуністичну п'рацю» радгоспу «ВелИ'Коди­ мерсь:кии » т. ГаЛIІЦЬh'ИЙ А. С., а також ре.:\а, ктор стінної газети за­ воду ТО'РГ(lвельного маШIIНО{)У.:ІУвання т. Пац В. В. На цьому

під­

'приємстві, ,,,рі}1 загальнозаводської, виходить 13 ст,інних газет в цехах і заводських службах. Активними дописувачами є понад

kO

робкорів.

:~ ве.'ІИh'ОЮ увагою ВИС.1УХnДИ учаСНИh'1І наради ВlfCТУ'п ветерана робсіЛЬ'h'оріВСblКОГО руху, IleдaliТopa багат()тиражної газети за «Віт­ чи:шр радгоспу « Гоголівський» т. ~[e.,1Be,leHK'a Г. М. ПрО' рО'БО'ту

редаlщіі місц е вогО' радіО'МОВ,lення радгО'спу «ЛітківськИіЙ» розпО'вів

її редактор т . Сі')IЧ),h' В. ~[. На важливО'му г.иrанні військО'во-патріО'­ тичнО'ГО' виховання :ІІо.lоді .і}'ШIНИВСЯ завіJУЮЧИЙ грО'мадськЮІ Bii'l-

ді.1JО:ll віЙСЬКОllо~патріf)ТІ!ЧIJ(lГО вихО'вання редакції райгазети, гене­ раЛ-:ІІаиор у відс'lавці т. Божко М. д. РоБО'та редаl\ЦИ і зв'язки з

НИМИ гра:llотами і цінними подарунками.

на Украіні станови.1а 46,8 мі.1ьЙона чо. lОвіl\.

зобов'я­

висвітлюва­

РАДИТЬСЯ АКТИВІСТИ ПРЕСИ І РАДІО

У Ilароднс господарство IlапраВ:IСIIО ПОllад 272 Тllсячі спеціа .1істіR, ЯI(і заl(іIIЧН.111 вищі і се.

-

цій темі присвятив свій виступ

редактор

райгазети «Нове життя» т. Федяй е. Н.

і'Р}lпа активістів преси та радіомО'влення нагО'роджена пО'хваль­

3а активну рО'бсількО'рівську діяльність грамО'тами 1Іайкому ІШ України відзначені директО'р радго'спу «ПдО'скі'вський» П. Ф. ВОЛО'­ ха, завідуюча позаштатним відділО'м

О. Л. БО'жко, член позаштатного

шкіл

в.ідділу

газети «Нове життя»

вI'исыо'во'-Іпатріотично'гоo

виховання газети «НО'ве життя» П. Г. КиричеНJ\О.

ГрамО'ту від реда'кції « НОВО'ГО життя » одержав Г. М. MeДBeдeH~

Ростуть

кО', якої він уДостО'єний в зв'язку З 70-річчJIIМ З дня народження та 40-річчям ро'бсількорівської діяльності.

ряди партії-

Лк уже повідО'млялося, редакції БрО'ваРСЬRО'Ї газети « Нове жит­ тя» Київськt' О"бдасне відділення СпіЛКІІ журналістів СРСР прису­

На фабриці верхньо­ го

дитячого

ііОмуністів

'дило перше мі'щr серед райО'нних газет області за змістО'вне висвіт­ лення питань військово-патріоти'IНОГО виховання з виді:ленням пе'р­

трикотажу

можна

зу­

авангар;::\ну

шО'ї грошової премії і наГОІ)lцжеННJFМ грамотами обласного відділен­ ня Спілh'И журна.lJkтів ('РСР товаришів БО'жка М. Д.-завідуючогО'

роль на виробництві, виступають ініціатора­ ми боротьби за підви­ щення ПРОДУl\тивності

ділу віЙ'ськО'вО'-патріО'тичного виховання, Федяя е. Н. - редактора райгазети «Нове життя ». Назвакі това'риші О'держали грамоти

стріТІ! всюди. здійснюють

праці,

Всі вони

еІ\Ономне

громадським ві;uj.лом, Каценельсона д. С.-члена гром'адськогО' від­

премії.

витра­

ГрО'шО'ві премії вручені перемО'жцям КО'Нlкурсу на кращий нарис і ФО'ТО': О. Т . Михайленку (с. Вигу'рівщина) - 'перше місце, пре­ мія 20 кар,бованців за нарис «еин,і чайки»; А. В. 3гурському (за­

'Іавня сировини і ма­ теріалів, високу ЛІ,ість продукції.

Бюро

партійної

ор­

вод пО'рО'шкової метаЛУ'ргіі)

Г"нізації надає велико­

ro

значекня

росту

нулому

році

в

НПРС прийнято редових

ря­

:JOAi М 1) -

сО'рг Людмила».

члени

в'язальниця

Оленсандра

Зін­

ченко, контролер Олександра Нісь та інші.

руть

активну

свій

участь

в

ідейний

рівень,

громадсЬІЮМУ

очолюють соціалістичне змагання

по

аустрічl

100-ріЧЧЯ

В. І. Леніна.

ІІа Фото:

Всі молоді комуністи мають партійні дору­ підвищують

15

карБО'ванців

третє місце, премія 10 карБО'в'анц,ів за нарис «КО'М­

етюд «Вийшла на пО'бачення».

ків. Серед них майстер зміни Аделія Полот­ няк, закрійниця Віра Ревнюк, електрик Геор­

чення,

друге місце, премія

І. Л. Бойко (шинО'рем,О'нтниИ завод) О'держав Il'Pемію за фото­

10 пе­

виробнични­

гій Дмитренко,

-

за нарис «І сеJЩем, і душею»; О. Л. БожкО' (школа робітничО'ї МО'­

дів партії. Лише в ми­

бе­

житті,

гіднШ

від

секретар

дня

партійної організації

Є. Х. kузьмич (в центРі) з І\андидатами в

народження

проводить

бесіду

члени НПРС швеєю Аллою

Луговою (зліва) та в ' язальницею Валентиною Задесенець .

ФОТО В . ПО,10ТlІяка.

і

транспорту і бу- ти хід соціалістичного змагання.

несприят-

редні учбові заК.lа;J.lІ. На І січня 1969 рок\!

змаколек-

.-00""--,----_.,00 ... "_...,. _____ 00",,,,, ... , .....,00..:>-___..

.1l1ві погодні умови, в респуб.1іці зібрано '27,9 мі.1ьЙона тонн зерна. Урожайність зеРНОВI1Х ку.1Ь· тур становила 18,4 центнера з гектара, що ІІа 0,9 центнера вище, ніж у середньому за 1961 · 1965 роки. Ва.ЮВИЙ збір і врожайність ЦУІ(РОВ " буряків (фабричних) бу.lII найвищими за всю історію БУРЯI\ОСіЯННЯ на Уhраїні. Порівняно j по-

цИх

РедакцІї республlкансьних

авто'рсьh'ИМ аh'ТИВОМ

РИНlІІщтва респуб.lіКI1. Незважаючи на

за' ПРИJ<ладом

обласних газет, комітет по ра­

П .1аll товарооБОРОI У ВIIІ(ОllаllO _10СТрО' ІЮВО Насе.1СВНЮ ПРО.lClНО товарів lІонад П,lаll 11:1 297 мі .1ЬЇlOнів карбованців. ДОСЯГВУТО да.1ыlll:-' успіхів у POjIJll11\Y lІаРО.1' ної о с віти, IlаУhИ і hy.1bT)'pll,

нів карбованців економії на pil\. ТрудіВІІІ1І\И сі.1ьсыгоo господарства забезпечи.111 в 1968 році дальший розвиток зем.1еробства і тва -

запропоновано

соціалістичне

і комсомольсь- Діомовленню і телебаченню при

керівникам

.підприємств,

ство ~

ЧО.l0віl\.

дов

міськкомам і рай- тивів. України,

піДВІІ';Цення ~ е КОНЩ1і;н()ї І профспілковим

Впевнено крокує п'ятирічка УкраїНИ Трудящі

КП

ефеІ;ТІІВНОСП внрооництва, да.1Ь- ким організаціям, ше а ростаннн продуктивності скороченнн СТРОl\ів будівництва

використання

Обкомам, комам

року п'ятнріч- ствам і відомствам,

впровад­

прогресу,

р_ коп.

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КП УКРАІни раїни

2

Цінні подарунки вручені активним РО'ОсілМ\О'рам Р. Л. ЛИТО'В­ чен,ку (завО'Д пластма'С), І. І. ШваЧ1КУ (радroсп «БобрицькиИ»), П. П. Кпіну (Шевченківська середня школа), І. М. КО',вбасинеькому (Требухівська сільрада), С. В. Гусаруку (реМО'ИТНО-іМеханічниИ за­ вод), Ю. Д. Білику (радгосп «30РЯ»), А.. С. Лщенку (Шевченківська

середня школ'а), В. В. Тf1рпітку (райком кО'М'сО'молу), М. е. Калюж­

ному (радгооп імені ЩО'рса), М. К. Сай'ку (радгосп «Краеилівсь­ кий»), М. П. ХО'мичу (с. Тарасівка), П. П. Хитрому (радГО'СП «Воб­ рицький» ), Г. М. Медведенку (радгО'сп «ГО'голівськиЙ»).


Про затвердження скnаду Окружних виборчих комісій по (Продовження.

ПОllаток

Печура ОлексіїI ІваНОВIІЧ -- від

в

номері).

l(омуНістнчної ОРI'анізаціі раі'Іон­ IIUЇ ліКGlрні. Хмельова Марія Ce~leHiBfla від медичних та техиічних праців-

попередньому

БРОВАРСЬКИFI ВИБОРЧИЙ ОКРУГ .N!! 6

ГО.10ВI1 ОI\РУЖI\ої виборчої КО-

місії

lІиків районної .1ікарні.

Полігушко Борис .\\ико.:taїЮ-

вич від КОМУllіСТIІЧIЮЇ органі:J3ltії заВ();J,Об\·.lіВIІ()Г() ко\!бінаТ\'.

БРОВАРСЬКИЙ ВИБОРЧИFI ОКРУГ .NiI 10

3аСТУПIIJ1І( l:о.10ВН Окружної В]І(юрч,)ї К()\lіС'ії Брикун Га.11111а .\\11_ К().lаїlша --- ві:І робіТНIІІ(ів, іIlЖСII<.'PllO-те"ніЧI!IІХ працівників та С'.l\·жБОlщіп 1aB0-10б\,:tЇвного КОМ()іl-Іат\,.

Члени комісії:

від комуністичної організаціі

Витченко

Любов

-- від комуніСТИЧIІОЇ ор-

зації тресту «Киівш.1яхбуд».

За-

Верлока ВО,10ДИШIР ГРИГОРОВИЧ

IННОбудівного комбінату. Павлов Віктор Сергійович -

-- від

робітииків, інженерно-технічних праuівників та с.1ужбовuін

під комуністичної органіJааїі ВО:l.ОБУ.J.івного комбінату.

І ресту «КИЇВШ;lяхбуд». Батрак МИКО.1а Феодосіїювнч --

за-

Танас Іван Івановнч -- п:д ро-

від

бітників, інженерно-технічних пра,'.І,інного КО'l1бінату.

КО\lуністичної

організаuії

рс­

\0htho-б"діве.1ЬНОЇ ді.1ЬНlщі Х2 7.

ціВlІІlків та с.l\'жбоrщів заВ010бу-

Яхно ·О.lена

Федорівна - - від

робітників та с.1ужбов\{ів ре~ЮIІТ-

-

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИй

10-будіве.1ЬНОЇ ді.1ыllіi N2 7.

ОКРУГ .N!! 7 ГО.l0ва Окружної виборчоі КО' місії Романченко АнаТО.1іїI ФедоРОВІІЧ від комуністичної орга-

БРОВАРСЬКИЙ ВИБОРЧИFI ОКРУГ .N! 1I ГО.l0Аа Окружної виборчої ко~Iiciї Шустерович Міра Ісаківна-

нізаl{ії ШНIІОРС~j(JIlТНОГО заводу. Заступннк ГО.10ВIІ Окружної ВІІ-

внб(}рчої

ко-

-

в:_l P-ООll нн-ків, нау11ЮВНХ Іпраl(ів­ ~IК;'З І а <:л) жБOlщіlВ цде по

ГОСП \ і \і. К.lрова.

Ш І УЧНQМУ

Сі~'ИЙ ВаСИ.1Ь l,ваllОВIІЧ ,від КО\1\lІІі.С1I1ЧН{;Ї орга'нізації радгос­

гос:псцаРСЬЮIIХ

ОС:I\IСНі:н.ню

'С'ільсько­

тварин.

хомовська Наці:я

Гlj1l1горівна

-

женеРlІо-техніЧШlіХ праlціlВllи",іFl Іа госп) ім Кірова. с.1УJК.БOlвців б)д'КQ~lбінату М 2. БРОВАРСЬКИFI

комісії

Члени комісії: Гордієнко Віта.1іЙ О.lександроВІІЧ --- від комуністичної органі-

J<І!Ю,l()б\ .1іВIІОГО КЩlбіШIТ\,. Івашко Григорііі ВаСIІ.1ьович __ О

ОКРУЖІІОЇ

ВаСн.1ЬОВИ 1 1

віц КО\l\'ніСТIІЧIЮЇ організаuії ·рад­

БРОВАРСЬКИй ВИБОРЧИFI ОКРУГ .Ni! 14

ГО.lОва

Салата .олексій

ССРI'іївна -- від робіншків, інжеlePlo-технічних праuіВНlІків та с.lужбовців тресту «КНЇВІІІ.1яхбуд». Сеl\ретар ОI(РУЖIIUЇ IJllборчої I\O~liciї Волкова ЛЮД\IИ.1а Во.10ДИганізації тресту «Київш.1яхбуд».

В,.! Срі illlізщ(іі ,'lеніIlСЬКОЇ КомуlІіОИЧlІоі Спі.11\И :\\о.10.Іі України

бо:вців Броварської друкарні.

Сало€д Степан Євлампійович

Члени комісії:

0.1eh1CaH-

·ві.д робіТНlІків та С.1\·Ж­

-

ві.1 робітннкіВ, наукових прап;вни­ \І:С:Ї Зайцев О.lеюсаНІДР l.ваНОВIІЧ. !І\' i~l. Кірова. - ві.д КD'\lуніСГИЧіЮЇ ()ргаllізац:ї ЯковеllК() Надія .'\\\·сіївна - Іві_l ків га С.1' жбовц;в ЦДС по ШТ),'І­ б\'I.J,К(}\!'біllат" I"~ 2. KO~!\ Н:С1l!ЧIІОЇ ОlргаНlJзuії ра'..(ГОСI1У 'НО\І)' осі\lеніі\НЮ ~і.1ЬСl>кого.сп()дар-

мирівна

Шкуренко Тетяна BaclI.1ilJHa

ДРОВИ'І

ГО.1ШНl Окружної виборчої к()\1ісії Колесник Во.lОдимир Євста­ ФіїЮВIlЧ від КОillуніСТI1ЧНОЇ орralliJal\iї тресту «КИЇВIІJ.1яхбуд». 3аСГУПfll1К голови Окружної виборчої

-

Сс<ретар ОКРУЖІІОЇ виборчої КОillісії Миронова Нсля ФL'Оф<lllів11:] ві:( органі.lацїї леніllсы(її I\.О\I\'1lіСїIlЧIIOЇ Спі.1КН :'v\0.10ді УкР:lн!іl J;tВО.10бу.(і!IІЮГО КО\lбінату.

РішеННR не 22 винонавчого номіmеmу Броварсьної районної Горохівський .мИКО.1а

від комуністичної організаuії Броварського зміІІІТОРГУ.

-Застулник ГО.l0ВН Окр\ж,ної ЗІІ- іl\l. -Кірова.

БOlРЧОЇ IКО\lісії Шишкін ВаСIІ.1Ь ,\\иКО.1аЙОВIІЧ -- ві.д 1>О16і,н1І'К в,

:Н-

. Члени комісії:

Шишковський ,і\'\ихаЙ.10 reolpr1iоргаЙОВИЧ від IКО\lуніСТИЧIІОЇ нізації б\'I:{К()І\llбіllатv N2 2. Станкевич Ba.lellТlI'II Пет.РОВIІЧ -- від КО\IУIІ:СТI1ЧНОЇ організапії

Га.1\ІІна l.ваll.ВlНа --

від робі ГНИl(ів та с.1ужБОВllів ра.1-

Секретар Окружно і виборчо:ї ко-

\lісіі Хвастушкіна КатеРІІна Дени­ с:-вна від Iробітникі'В, інженер1I0,техніч:них IПраuі'внаків та С.l~·Ж­ бовців б\ .Jiко.\lбінаТ\' N2 2.

С~)КИ\.

Заволокіна

ОКРУГ

'\1.

ВИБОРЧИй

.N! 18

/lНК.В

оо

фа.БРII-

го тршютаж\

та

с.1УЖl бовu:,в

Ш1\'ЧIЮ\IУ

ОС:'\lенін.J\IО

подар,сыихx

ЦДС

по

сі:IІ,СI,КОГОС­

ТІВаран.

БРОВАРСЬКий ВИБОРЧИFI І ОКРУГ .МІ 21

:Го.1()ва Оюружної IВllбо.рчої коСІ-Ї Бойко Федір ІIВalНОВIІЧ -від І

к~мvнj.cГlIЧIНОЇ ар'гаl .•. заЦIЇ

тваРI1'Н.

Никульшина Надія Пав.1:ВIIГ.-;­ від робі ГHlIK~B, lІа~Ю)ВIІХ іііlраі,{в­

Г

. (~.1~a

I\lIС!1

о

-

б .. К РУ Ж В'.ІО! ВН'фОРЧОI

крипка

жтор

1\,)Н.111.~ЮНО-

'КІІ IвеРХlllЬОГО ДІІТЯЧО .. .: В1IЧ від робітників та С.1\lжБОIIЗаСТ)'IП\l!IК ·ГО.10IВIІ ОкруЖНО І ІВІІ . б . h б борчої КО\lі!сії Потапенко ..'110..1,\111- шв ме .1bOBOI (1'3 ри І\!!. ..

:lа

Д

'. _ .' ~!IIгpIBHa. в,д

IНженерно-теХ.НIЧНИХ

робіl'lшків . .'

Заст\ ПНІІ'К ГО.10ВИ ОКРУІЖНОІ вибор'lОЇ 'КЩlі'сі,ї Музиченко О.1екIl1раЩВIШЮВ сііl .\\ИТРОфанович - - від робітни-

та ·с.lуж'БOlВШВ фаБРIІЮI Ве<Р"<!НЬОГО І\ів та с.1vжбовuів меб.1ЬОIIOЇ фаб-

оо . ... \ . Секрстар ОКРУЖНОІ виборчО! '\lIIСII ПЛОХОва .'1ю.1 \1І1.1а Д\ІІПРІВ. " .... Ч . н Г" В '. _ від робіТНlІків, інженерно-тех­ '. б' 'в іНЖС<'lерно- КО\IIС!1 еред ик а.шна а<:IІ.1.8 . . на від робітників та службовніЧІІІІХ праuівни.ків б} ДКОI\!lбіllа­ ,Іа . -:- !ВІ,.:( ро l!lIИКII , г~хючних праЦlВ'НIIК/В та с.1у-жбов- ців меб.11..0ВОЇ фаБРИКIІ. ту N2 2. щ.в фабрики .B€<pX.llbOГO ДИТЯЧо/ГО Ч •• _ Галич Марія Пеl'ріВllа вЇ<;.!. Тірикотажу. лени КОМІСІІ:

БУI.'J.КО·\lБінатУ N2 2. Катеринчук

Віра

fPllrop:BHa -

робітшжів, інже.неJ)'lю-теХНіЧНН" IlраЦЇ'ВIІНКІ:В та с.1)'жБОllщіIВ буд­ IЮ\lбі'нату , . ,.11 2.

БРОВАРСЬКИЙ ВИБОРЧИй ОКРУГ .Ni 15

Го.10ва Окружної IІf!борчої коміС'ії Гордієнко В 'ктор 3ахаrювнч-

ДI~:IЧрО~~арТРО~РТУ~і~'ї виборчої ко- рнки.

Члени комісії:

Коливай Любов Мефодіївна

Пащенко МнхаЙ.10 ф,едосіЙUВIІЧ - ві,д робі m\llкіlВ, інжснерно· ге,,' нічних Iпраці'3Нlікі,в та с.1ужбо-вЦQВ фаБРIІЮI

'В('РХIllЬОI'О

..

ДНІ'Я"ІОГО

трн­

ко'та.ж\'.

від робіТНlІків та служБОВllі в меб­ .11,ОВОЇ ф11БРИI\Н.

Богданович Га.1Иllа Па.на·сіВlІа­ від робіТНlІків та с.1vжбовців ~Іеб-

.1І>01l0Ї фабрики. Балабай

-

Іван

l,вано'ВИЧ -

ві;!.

Сенчук Та\lара ПаВ.1·:·Вllа - в'д робі І'ників та с.1ужбовців Аlеб.1ЬО­ Пшенична Га.11!Н3 Заступник ГО.10ВИ Окружної вl!- в::{ КО'Ч}'1lістич'НО'Ї організації ре- робі ТIІI1'Кі,в, і нже.неріно,теХIІ.і 'lіНИХ вої фабрнки. -- ві;], ро6іТНlІків, І борчої комісії Колесникова Ніна \iOHTIO-\lеханіЧНОIГО заво:{\·. праці.Вlників та C.1~ ж'бовців фабри­ . ... Зас р пник ГО.10ВIІ Окп\,жної ВН Побережна Ганна КаЗlІмірівна іНЖt'I'н.'рно,техні'IІШ~ праJ[івників Григорівна -- від оргашзаЦlI' ,,КlI верхнього ДНТ'Я'ІОГО ТіРlІкотажу. - від робітників та службовців та с.lужБОВl(ів IIlИНОРNIОIІТНОГО профспі.1hИ праuівників держтор- БО;JЧОЇ ·KO\lїc·j Подливаіілова ЛІЦвіркун .\\:]рія Во.l0ДнмиріВllа lапод\·. І іи.1і та СПОЖlІвчоі lюоперації дія Петрів-ва- в:д робіТ'НlІків, іll- - 'В:.1 КО\І) 1':'СТlIЧIIЮЇ ор,гаlн.:.зації \lеб.1ЬОВОЇ ФМ';РIИШ. бор чої КО\lісії 0.lеКС3111ріІJllа

Сек'ретар

ОКРУЖНОЇ

Вllборчої

:шіШТОРI'У.

KO~liciї Петренко Во.10дl\\ШР ;\\акС'ююrшч від робітників, інже-

нерно-технічних

с.1ужбовців воду.

праuіlШI1J\ів

Секретар

комісії

та ІІа -- від

ІІІlІнореМОIІТIЮГО

за-

Члени комісії:

Семченков Василь Іванович нід комуністичної організації

норемонтного заводу. Сазонов .'\\11 1(0.1 а Іванович

11І11-

ОКРVЖІІОЇ Суменко - 0.1ьга

організаuії

с.1\·жбовц.в

ПаН:lCів-

за'во;l,\·.

профспілки

та

PC\lOHTHO-\lехаllіч';(ого

Секретар Окружної виборчої КО-

працівників держторгівлі та споЖНВЧОЇ кооперації з~:іJ?.ТОРГУ.

M~ciї КРИ8~БОК ~а.1е.I!ТИI!а ЮхиМІвна. -:- ВІД робl.ТНIІЮ.В, IІІЖ,ене р -

Члени KOMICII: Гарбуз IB~.I\ КИРІІ.~ОВІІ~. -- ~iд

І ho-те.ХНIЧIШХ праШВНIІЮ~ та С.1) ж-

комуніСТИЧНОI

ТОРГУ.

оргаНlзаШI

ЗМІІІІ-

BЇJ. КО~lуніС'ГІIЧНОЇ організації 11І11-

Уманець ГРllгорій Гордії!Ович від організаuії профспі.тн{и пра-

НОРNЮНТІІОГО

цівників

заводу.

женерно-т{'хнічннх ,п.раці:в-ник:в

виборчої

держторгіВ.1і

та

спожив-

БОIИ:IВ BOД~.

peMOllTho-мехаНIЧНОГО • _.. Члени КОМІСІІ:

Івановський Борис від КО\lуніСТИЧНGlї

P.. \1Q.Hllho-механічного

фаБРНI1Ш

.верхнього

:{ІІТЯЧОГО

ГРН­

Flосим Га.1ина Рахімівна -

ві"

робітників,

інженерно- геХllіЧlІlІХ

п!раці'ВННlків та с.1у.ж·бовц:в фаБРI!­ Ю! IвеоРХІНЬОГО .;ЩТЯЧОГО

трикотажу.

БРОВАРСЬКИFI ВИБОРЧИFI ОКРУГ .N!! 19

за-

ГO.101Вa Окружної Вl\бор'юї K~

В:ІКТОРОВІІ'І .\I:сії Павлов НО.ЮДНХIИР 1О.1еКСIоргані'ЗЗіції' ЙСВІ\ІІ від IКQ\lуніIСТНЧIНОЇ Оірга­ заВQДУ.

БРОВАРСЬКий ВИБОРЧИй ОКРУГ .N!! 22

котажу.

нізаці.Ї завод}

неста:llда-ртного

ко-

НОВІІЧ нізації

-

Іві.:{ Ко/\lуні'СТIІЧНОЇ орга­ ПО'стіflJюдіючого б\·:{іlве.1Ь-

1І0ГО ПОЇЗLJ,а N2 2.

-

Засту'пни'К :ГО.10ВIІ Окружної ІВІІ­ борчої Jl(o~!:<:iї

АІ\ Г'оні'Вна -

Бербенцова Любов

rв:p,

робітників,

ін­

женерно-технічних праціВНlІків та с.l\,:жбовці,в постій,нодіючого бу\ді­ Be.1hflOfO паїзда N2 2.

Чуйко О'lександр йосипович від opraHiJauiї Ленінської Ко",уніСТИЧІІОЇ Спілки Мо.10ді Українн

чої коопt'рації змішторгу. Астапенко ВО.~ОДИМІ\Р ПеТРОВllЧ - від hомvністичної організаuії

Гусарук СтаніС.1ав Во.10ДIІМI1РОвич Івід КО~ІУН:'СТНЧНОЇ OlYraHiзації 'Ре~IОНТНО"'lеханіЧI;!ОГО заво-

Ройтман Дора Аронівна - - від КО~lуністичної організації l\1иноре~!OHTHOГO заводу_

Михалков Яків СС~lеНОВIІЧ від організаuії профспі.1КИ працівНlІків держторгів.1і та споживчої

Говорова Любов Сергії'вна- в' д <hcpho-теХШ:ЧНIІХ ПІР аніlВН И<К'ів І а ПОСТЇЇlнодіючого бу :{івельного по­ робітників, іllжеН~РНО-Т(ОХIНГ'lНИХ с.l~.жБОlВці·в за'ВОД) нестаlцарllіlO- їзда N22. п-раu:'вників та ·с.l'УмБОlщів ре-' го ко\I\ll!а.1ыогоo об.1а~наIНJlЯ. _ Члени комісії:

шнноремонтного заводу.

змішторгу. -

БРОВАРСЬКИ Й ВИ БОРЧ И й

ЮJQпераuїї З1\1ішторгу.

ОКРУГ .N!! 8

БРОВАРСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ .N!! 12

ГО:lОва Окружної виборчої КО/,lісії Чистяков О.lександр Васн.1ЬОВИЧ - від комуністичної оргаІІІ ':а 1(1 І заво.1У П.lаСПlас. ..

ГО.10ва Окружної виборчої комісії Лисенко ВаСИ.1Ь І lІаНОВІІЧ -

ду.

\10IїJ)но·шеха·Н:ЧIНОГО .3З<ВОДУ.

Кошева О.lьга

Іванівна -

ОКРУГ

hePlo-теХIllЧНИХ

с.1ужбовuів завод"

Секретар

01eKcaH.1plВHa '. . .

ВllБОРЧОI А _

I\?~IICII Кур~узов~. Ba.1~IIТ~Ha завод"

Ч

ЖlIвспі.1КИ.

•••

Л~НИ KO~.ICII:

Белоч~цькии

--

ВІД

робітників та с.1ужбовців Р:JЇlСПО-

пластмас.

J

б'" ВІ! ОРЧ~)І

l(()міСII Лизун ВІра ІваНІВна

ho-теХIІІЧIІИХ праШВНИІ\IВ та с·ч ж-

Ч

- ....

лени КОМІСІІ.

Кореніченко Ніна .'\'\ихаї1:lівна-

.N!! 16

зації uентра.1ЬНИХ механіЧНIІХ Maїl-

ОКРУЖ.НОІ

інже-

ВI~БОР'lОI

"\'\нхай-

.1:вна ві.1 орган: lal.J:iї .1еfl.lНСЬК?Ї ISО.\lуністнчної Спі·.lКИ Мо.10ді ~ краlЮI заво'Ду Ж',стаl!цаРТIIЮГО КО\І) 1Іа.11,IIОГО

СекреТЗіР Ок.ружної Вlllборчої КО\I::сії Теплюк У,lяна МlІкола'Їlвна ві:{ ком\'ніСТIІЧНОЇ організаціі

об.1а,:{нанн.я.

Члени комісії:

Андрейчук-Рябоконь МИКО.1а Ан-

майстерень.

Сеl{ретар Окружної внборчої ко-

ВІРІ -- ВІД КОЧУНIСТlIЧНОI оргаИlза- споживспі.lI\l!.

на _

від

ВЦ КО~IУНIСТIІЧIIOI

майстерень.

н

Сидоренко ВНЧ

водvJ Пlастмас • • • • •

.,а-

спожнвёпі.1КИ.

\\ С е\lС'IIОВIІЧ Менюк . IІхаїl:ю

робl:НИКI~, IНженеРIIO-теХIІІ:I-

них праШВIІНJ\lВ 18 вод}: пластмас

та

.. б) [ІІВ С.1УЖ (!!, ..

П~РІНОВ .Во.10.:{ИМ~IР ВІКТОРОВІІЧ

-- ВІД

робl:ННЮ~,

Інженерно-те~-

нічних праШВНIІКlВ та с.1ужбовшв

'!:1l1o:J,y п 1зстмас в . БР'ОВА'рськи' ВИБОРЧИ" 1'1

ОКРУГ .N!! 9

І

1'1

Го. ІОва Оі\РУЖНОЇ виборчої комісії свир~д POCT~c.1aB ~iHдpa-1

тович -

ВІД КО\IУНIСТИЧНОI орга-

нізації районної лікарні. ЗаСТVПНIІК ГО.10ВИ ОКРУЖНОї ВІІборчо( комісії Дорошенко Парасковія Григорівна -- від ~lеДIІЧIIІІ"

та тсхнічних праuівників районної лікарні. r\,el(pCTap О І\Р\'ЖНОІви б ОРЧОІ.. .... Н евська - Г алина К ОСТЯНКОМІСІІ ТlІнівна -- від ~lеДИЧИIІХ та техпраl'I'ВIIИКI'n раl'IОIІIIО'!' ."1'ІІІ'ЧІІІІХ •

карні.

, D "

Члени комісії:

Біляєва Фаїна .\'\ої!сеївна

від

комуністичної організаШI районної .1ікарні.

Крамар

МНКО.1а Арте~IОВИЧ --І

ві.'!. ме.1I1ЧННХ та технічних пранівІІиків раЙОНIІОЇ лікарні.

BaCII.1bO-

КО\l\'ніСТИ'ЧIIOЇ Сопілки .'\'\о..юді ,'.',к­

організаuії Ленінськоі KO\l\'H:CТlI'I­

ної СП:.1ЮI Мо.10ді С1 і~!нодіючого

~-IKpaiHII

б}l:{іве.1ыгоo

·по­

по­

IЮСl андарпюго кюlvна.Іыгоo

.1аднаНIНЯ.

об-

-

Муравйов Во.10ДIІ\1ИР ВаСIІ.1ЬО-

організації ЛеніНСI,ЕОЇ 'внч _

робітннків, інженерно-технічних праіlіВlІІн\ін та с.1ужбовціп пості НО:lіЮ'1О1 о бу:{івельного ПОЇЗд<l

IB~:{ РО'біllНll'Кі'в, інженерно- .\11 2.

БРОВАРСЬКИЙ ВИБОРЧИFI ОКРуг .Ni 23

ГО.1О'3<1 ОКРУЖНОЇ внборчої коЯкович _І . ..І }Іісії Гладовський _\\lІхаЙ.l0 Ант,)lІістичноі Спі.1КIІ "'0.101i Україн!! Телепенко Васн.1Ь ffОСИПСI!!IIЧ в·::( КО\І, !lIСТИЧНОI оргаНІзаЦІ! за- новнч - - в)д JЮ\IУ'Н;СТНЧНОЇ орга. Iю\1уна.1ыl-'' . . 0 I1бреСУВНОI.. . .. l)аЙспоживспі.1КИ. ВІД ро б-' IТIІIІК1В та С.1УЖ б ОIЩI'в ЗО.1\- неС1 аi!lдарт.ного НlзаШI ~lеха.НlзоваllOl . . ге [)б.1З1.1нання. Худенко Га:lІІна ВаСl11івни ЦClНl'ра.1Ь;НIХ \lехаН:ЧВIІХ \Іансн'КО.10НIІ .\.~ 3. ві.1 робіПlІ!ків та с.1ужБOlщів раі'l- рень. БРОВАРСЬКИЙ ВИБОРЧИFI ЗаСт\'!ІіШК ГО.1О'ВИ Окружної внспож!!вспі.1КIІ. Полякова Ніна Іваlн:вна - від ОКРУГ .N!! 20 БOlРЧОЇ КО.\I;lсіі Шевченко Га.1Нllа БРОВАРСЬКИ FI ВИБОРЧ И й робіТlІІll(ів та с.~ужбовців аен гГО.10іва .окружної 'внборчої .ко- Григор Ів:на - 'Ві.1 робітників, інОКРУ ..,- 13 раЛЬ'НI1Х .\lехаШЧШIХ ,У!аЙІСтеРСIНЬ. місії Рушко Борис Се\lеновнч -- женеРIІО-1 еХl1іЧ·НJ1IХ 'ПlраllііВIШК:В та f"W С трамков Василь Тимофіновнч о а'д КО,),lуніСТИЧIНОЇ О!ргаНlізаші І с.1~ж,б();Вllів переСУВ>IIОЇ ~lеханізоГо.ІОва Оwружної Івнборчої .ко- -від КО}1 У:Н:СТIІ"l ної ()j)ганізації ЦДС по ШТУЧНО~IУ ОС:\lеН.:lЮ() вано.Ї ко.юни N2 3. .'(сії Kp~BeHKO ~\1111 ро .. Д'ЩlТр~- ueHllpa.lbHH'\ \lеха'а:ЧIlИХ маЙС1е- сі.1ЬСIЖОlюспоtJ.ар,ських тваРІІІІ. Ср-креl ар Окружної Вllборчої ВН"І ...- ~Ц КОі~IУНl.с!IІЧНОI оргаlll- рень. 3ЗJстушшк ГО,10ВН Окр\ Ж'ІЮЇ вн- КО\ІЇС;Ї Масна. Ва.ІеНТlІна Ми.хаЙЗЗlD.1 раи.поБУТКОі\lБmа1У... Марченко .'\'\ИКО.тJа ТИ"lофі<і\ович бо-рчої КО\1і,сії €фименко С1аIIIС- .1.вна - ВІД ,робітників, іlНЖеінер­ ЗаС~\,IПНН~ .:.0.10ВII. ОКРVЖНОІ B~I- - ві'Д КО}ІУНUСТИЧНОЇ організаЦІЇ .1ав Тw",офі.їювич _ в:д робі1 нн- ho-техніЧIІIIХ прац:внн-ків та СоЧ'жБО'РЧОI КСНІІСІІ ЛУК яненко МаРІЯ центра.1Ь/НИХ механіЧ!них M·aikre- І{ів, наукових праuіВНИІ\ів Та c.l~ ж- бо,вців [н:ресу&ної ~lеханізо.ваlН. lBal1iiBlla .від .робі1 НlІків та реllЬ. БОlвuі,в ЦДС ПО Ш г} '1НО\lу осі\lе- КО.ЮНІІ .\~ 3. С.1) жбо'ВЩВ раЙ·поБУТ'КО~lБіна гу. БРОВАРСЬКИЯ ВИБОРЧ И FI н'IIІНЮ ci.1bcыoгo.olloдapcbKIIxx llBaЧлени комісії:

Демид~нко . .\\.аРIЯ ІВ3НІвна .- від організації ЛеllіllСЬКОЇ КОЧУ-

від

АнаТО.1ій

івід ор,ганізації .тІенін.сЬ/кої

раїни IпостііінодіЮЧОIГО буц:велЬ.Но­ го ПОЇЗl:{а .N2 2. Сінчук Н~ція Федорівна від

І\іі заводу п.1аСТ~lас.. І\\озгова Софія ИОСНl1івна --- Комуністичної Спі.ІКИ .\\0.10ді ~ к- Т('''Н:'1ННХ ,праllіВI!IІКUВ та с.1УЖJбо'В. завалы~~ НаЛI..Я СтеШ!НlВI.!.а ~-- від коУ!\'ністичної організації раіі- раїни иентра.1ЬН!!Х ~lехаllіЧIІIIХ а.в заводу не,стандартного КО-\ІУоргаШЗ:1ШI

-

ехн.іЧ1llIХ прац"вннків 1а їіJ.З N2 2. е,рно-т . . ',' стерень. ІС lVЖl бовu:в за'ВОДУ 1І(',ста.lцартвоШтапа Іваll Иосиповнч від . 3aCT~ пник ГО.ІОВИ О~ружної ВН- го KO~1)1Ha,lbHOГo о·б.Іаднан,ня. КО/\lУНЇІС ГІІЧНОЇ організаuії постійборчої КОІ\lі,сії Сидоренко Надія Зимакова Га.1ина ЯК:'аllа _ 'ві,д нодіючого бv.ді ве.1 b.lЮГО ПОЇЗl.З.а Луківна __ від робітників та С.1УЖ- РОбі~НИК.IВ: інженерно-те.хніЧНIІХ N2 2. " бовuів uентра.1ЬНИХ механіЧllllХ І та СlУЖlбовці'В завод" Глушко Віктор Іванович від ПIРЗtШВНIІК1В. J

!ОРІІІ ~еО_ЮСI.ИО- від hО\lуніСТlIЧНОЇ оргзніJаuії раЇі- місії Ткаченко Любов МИКО.I<lї8'0

робі mшкі'в,

?Ка ІІІ! а РОВlIЧ'- Qi.']. комуністичної органі- дрі.ЙОВIІЧ _ лі:д робіТ<НІ\lКів, :.нже­ •

СО" e~peTap КРУЖНОІ.

нд

рlllша -:- ВІД ро І.ТННК.І.В, IІІжен~рбовці в

Ба~БОII

ВІД робlТllІlКlВ о та C.1~ жбовulВ раI1СПОЖНВСПl.1КI1.

..

ОКРУЖНОІ

....

та

плаСПlас

О..

-

.

праUIВIІШ\1В

1\~'I1iciї

в,ід

C~~peTa'p

Заступник ГО.10ВIІ ОКРУЖIIOI вн- СПОЖlІвспі.1КИ. Го.lОва ОКіРУЖНОЇ виборчої коБОР Ч 9 Ї KO~liciї. Шпа~ Лю?ов ..\~H- І ЗаСТУПНIІК ГО.10ВИ Окр) тНОЇ ВН- місії Миколенко Олександр ДШІГ-

ко.l3!нна .. - ВІД роБIТН.lІюв,.. lІІже.- борчої

кит:,вна -

від І КО\lісії Лепехина ІІадія

КО~I~'1Іі'СТІІЧНОЇ організації ре~Ю1l1НО-\Іеханічного за во'д,у. БРОВАРСЬКИFI ВИБОРЧИFI

від КО\I}'1lіСПIЧIЮЇ органі !ації paїl-

\1\'Ha.~bIНOГO об.1а':{нання. 3асТ\'Пник го.1ови ОКРУЖНОЇ ви­ барчої КО\1ісії Басар·аб Раї'са .'\1н-

ГО.10ва ОКРУЖНОЇ виборчої ко­ \lісії Кравчун О.lсксаНДIР С гепз­

на.IЬНОГО об.1а'Ді на'ння. Сапатов О.lександр

Члени комісії:

.

Секретар ОК'РУЖ'НОї вибо'РЧОЇ коОКРУГ .м 17 ~liCliї Москаленко Ганна Іlваllі,Вllа об'Т!IIІ'в та Cl\-ж'БОВI'IВ Голова Окр)'Ж!ноі 'виборчої 1\0' - ВІ', .1.... Р 1 ,К',' .-' М Т • б б' місії ЩнтОJlЬ икола нмофіїюрз!шо )1T'КO~I' Ilнату. • Члени комісії: вич від КОМУНІСТИЧНОЇ органі• Л юбов С'" . заl•' l"l' ра ....'госпу І·М. КI·рова. К Вlлессис еРГllвна-ВІ' ..... З о О РО-І 11 .КО~!'УН:СТІІЧНОЇ оргавізаLtії раЙl10aCTYi!HH-К \г ",О1ВIІ h1 уж'н В БVТКО\lБінату борчої 'КЮlіоії Костерова Га.1ина . Конош IB~H ЮХІІМОВИЧ - від Пав.1івна від робітників та

робіТНИ'кі,в

та

б\' ГКQI\lбінату.

СЛ)JI\бов~:в .раіі.по- С,lужбовців радгоспу ім. Кірова.

Печерська СвіТ.1ана

СеКlрета'Р Оюружної Вllбо·рчої КО-

Мllхаіі_IЇв- \lkії Пінчук Га'lІна О.lексії·вна

на -- від робіТlІиків і С.1\'жбовців Броварської друкарні.

-

ві.І робітників та с.1ужбовців радгоспу ім. Кірова.

рин. Секретар

..

ОКРУЖІНОЇ

ви-борчої

кlв та С.І} ж60ВЦ:В ЦДС по ШТ)"І-

Рак 83СIІ.1Ь ДІ\ІІ!ТРОВІІЧ ві':{ І()\І\_ Н:СlIJ1I110Ї 0"'гані1ації пе.ре,с\_ в.... ної ,\lе,а.ніЗ0ВЗJНОЇ КО.ЮНІ! N2 3. ХУДе/І КО І.ван .\\арко.вич ві_, . .. . . . . У!ОСТОКОЛI',IІСТIІІЩОI орган:заЦII

СЬКІІХ Т1вари:н.

поїзда .N2 814.

KO~I',·.ciї Ганжа МЗJрія Петрівна _ в·.:!. робітників, на\_ кавнх праl1івннИО.~І\.- осі\lенін:ню IС::IЬСІ:;кого.спо:{ар-

J

Побережець KaTepWHa

Члени комісії:

-

ві,д робітни'кіIВ,

Іва'нів.на

і.нженерно-тех-

Якубовський }\'\IІ·КО.1а Володи,ш- ніЧНIІХ праціIВНИК:,в та .с.1уж,бовціlJ від IКО\lуні.СllIЧНОЇ орга- хюстопої.~да.N2 814.

ро.ВН"1 -

нізації цдс по 1l1Т)ЧНО·~IУ oci~le-

нінню рнн.

сі . 1ЬСI,ксхооподарських

т'ва-

Булах Григорій Ма.твіЙОВIІЧ

-

В:'.1 КО\lуні'СТlfЧ'НОЇ ортанізаuії мостопоїца N2 814.


виборах до Броварської районної Ради депутатів трудящих Ради депутатів труднщих від БРОВАРСЬКИJII

ВИБОРЧИJII

січнн

27

,hep'ho-тех'НіЧНI\ІХ

1969

IПрацівнИJКUВ

та

рону від

комуністичної

організації

за­

воду е.1ектротехнічних виробів. lNi 24 службовців заво,.1.У хо.~О.1.и.lI>ннків. Ніколенко Леонід Васильович Го.10ва Окружної виборч'ої 'коСекретар ОКРУЖJної Вlrборчої ЛІ ісії Михневич Віктор Іванович 'КЮlісії Печура Ва,силь Григоро­ - від комуністичної організації

ОКРУГ

__ від 'КО'.lу~ні'СПI'IИОЇ

організації

заводу ТОРГClве.1ЬНОГО

,машшюбу-

Ду,ва:ння.

-ЗаlСТу.пник 'голови Окружної ВИ'

вич

-

iВiLд організації Лен:нської

КО,МУНЇ'СТИ'l/ної Опі.1КИ МО,lОдіі Ук-

\lаШlІнобуцува:lг.ня. Сеlкр,етар Окружної

комісії

БіJlінська

,в:д робіllНИJків,

Ідея

КаJlита

,10ВИЧ від комуністичної орга­ нізаціі радгоспу імені Щорса. Заступник ГО.101111 Окружної ви­

ЧJlени комісії:

,

від

Євтіхівна І ду ХОЛОДИЛЬНИКІВ.

с.1ужбовці,в машинобу-

ЧJlеии комісії:

КО.\lуні,спгчної оргаlНЇ'3ації

. Мотуз

.Борис .. 0.1ексі.Йов~.ч

11І.1. КОМУІІІСТНЧНОІ. оргашзаЦIІ воду ХОЛОДИЛЬНИКІ!!.

Ilисаренко

Ольга

за­

IlJaHiBHa-

lІід організаціі Ленінської Кому-

Лисенко А1Н'.1.рі'Й Федорович

від

Іван Петрович -

робітників, інженерно-технічних працівників та. службовціll заllО-

і,нженеріно-тех-

нічних 'ПРЗlІЇ'вннкіIВ та з aBO\J. у торгове.1ЬНОГО

J.ува'Ння.

,!Шборчої

ністичної Спілки Мо.10ді УкраІНИ за-

за!!оду

воду То<ргове.1ЬНОГО машинобу~ДУlJаНIНЯ.

холоди.~ьників.

БРОВАРСЬКИJII ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 28

Бурий А\наТО,lій ВаСI!.1ЬО<ВИ'Ч Голова Окружної виборчої ко'в:д робіщШК::В,- ішж~нерно-тех.ніч- місії Жук Василь Іванович - від 'них праціlВ!никі'в

та

,с.~у,жбо\Sці,в комуністичної організаціІ

заводу

зЗ'воду l'орг,оnе.1ЬІЮГО 'ЛI3ІШИlнобу- холодильників.

ду,ва,ння.

Заступник голови Окружної ви-

Чаюн О.пе;юсашд:р 0.1еюсаfloДРО- бор чої комісії Петрова Євгенія \111'1 'віI,J. комуніСтичної ОРГ3lніза- Іванінна - від робітників, інже­ ції з3lВОідУ торго'ве.1ыгоo ,,,,ашино- нерно-технічних працівників та БУДУ'ваIllНЯ.

сдужбовців заводу холодильників.

Завада ,Григорій Лuu.рі,Йови'Ч _ Секретар Окружної виборчої 'від ,робітнИlКitв, 'lнженер'ИО-Т~Х!іі",- комісіі Макаров Геннадій J\1ихай­ них ,праціВlникі'в та с.пу,Ж!бовціIВ .~ович - від робітників, інженер­ вавОІДУ торгове..1ЬНОГО М3JШИlllобу- но-технічних працівників та служду!ВаН'Ня.

бовці в заводу .холодидьників.

БРОВАРСЬКИJII ВИБОРЧИJII ОКРУГ .Ni

Годова

СЖруЖJlОЇ

ЧJlени комісії:

Сич Ніна Миколаївна

25

вооорчої

ко­

мі/сії Кудряченко Во.пО.1.И~lИ'р Кос­ ТЯНТИ,ІЮВН'Ч ;ві'Д КОМУН;'СТИ'llНОЇ ор'га.ні'заці1 ПЬ;ЩРИЄ\llСтва 'Зів'1Я3КУ. З аОГ}1Il'Иик ГО.108И Окружної виборчої комісії Щербак Діана Олексіївиа від робітників, ін­ женерно-технічних працівників та службовці!! підприємства зв'язку.

Секретар ОкруЖ!ної 'Jшборчої IКО'.I,ісИ СОКОJlО8Ська Гадина Сте­ 'П3lн\вна silll. робі11llИ\КЇВ і'нж'\! нер.но-те~ні.q,них

службовціlВ

праціlВНИК;В

l!ІіДІІІРИ'6мства

та

3і\' Я'ЗlКУ.

Члени комісії: Дерев' янко ЛеOlНї.д ВасильOlВИЧ - 'вЬд комунkШflЧfНОЇ організацїlї ІП і .1.'П,р ие~vс'tВ а 3'в ' SF3 КУ . Кравець

робіТНИК:ІВ,

l,ваlН Дем',янович -віід інженерно-теХ/нічних

I1раЦ:'RНИКUВ та ,с.1Уlжбо,вціlВ під­ приємства зв'язку. Іваичикова ЛЮ~:І1и.,а IBaHiiВIHa - ,від КОІМУНЇlCтич'ноЇ оргаші,заціJ &МіУ ~,УкоО'пголов.ПOlCтачу». Бондаренко м'нко.1а Олексійо­ ,ІШЧ B~Д ор,га,нізації ЛеН:IНСЬКОЇ Ко<му,н:,стично.ї СпілlКИ Молоді У,к­ 'раїни БМУ «УIКООПIГОЛQlВ'постачу».

БРОВАРСЬКИJII ВИБОРЧИJII ОКРУГ 16 26

заводу ХОJlОдильників. Дегтяр Ніна Петрівна

,-

вьд

КQlмуні,сти'llНОЇ

'раЙОНJlЮГО

об'6ДнаIННЯ

--

від робітників, інженерно-технічних працівників та сдужбовців заводу

холодильників. Казмирчук Михайло Кирилович - від комуністичної організації заводу холодильників.

БРОВАРСЬКИJII ВИБОРЧИИ ОКРУГ .Ni 29 Голова Окружної виборчої ко­ місії Мороз N\икола Онисимович - від комуністичної організації заводу

торговельного

машинобу­

дування.

Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Строй Олександра Федорівна lІід робітників, інже­ нерно-технічних працівників та службовців заllОДУ

ТОРГОlJельного

машинобудування. Секретар Окружної виборчої комісії АJlехіна Марія Петрівна­ від робітників, інженерно-техніч­ них працівників та службовців за­ воду торгове.1ЬНОГО машинобуду­ ванн!!.

Члени комісії: Рижова Поліна Іванівна

від

-

орга'ні.зації

комуністичної

організаціі

«Сі.1I>ГООП-

торговельного

машинобудування.

тех:н:.ки».

Мєшков

МИКО,1а

заводу

Григорович

-

За{:ТУП,Нl1ІК ГО.ШВИ ОКРУЖНОЇ вибор'чо'ї комі,оії Гончар' Га'нна Пав-

від робітників, інженерно-техніч­ них працівників та службовців за­

,1:8/на ,від робітникі,в, і'нжеllертехнічних іПраціВlни,кі~ та 'С.1У1 Жбовці,в районного об'€Iд;Н а ІІІН я

воду торгове.1ЬНОГО машинобуду­ вання. Пруц Михайло Олександрович

«.сі,1Ьі!100птеXJН:,КИ». Секрета'Р Окружної 'виборчої !JЮ\І:сії Куц Марія Пеllрівна

-

,ві,д

ДVllаIШЯ.

робіlШИ\К:,В,

і:нженер'но~теіХН~'''-

~их ,праціВlJшкі,в та С.1у:ж-бовців ра-

від робітників, інженерно-технічних працівників та службовців заводу торгове.1ЬНОГО машинобу-

. Баринов

Віктор

Сергійович

-

,и~нного об'ЄД'нання «Сі.1ьгос,птеХ-1 від комуністичної організації за'ШКИ». ІІОДУ торгове.1ЬНОГО машинобудуЧJlени комісії: вання.

Кеуш

Василь

Іва.нович

від

.к0l'''IУ1llісп~чної оргаНі'З~ції раоЙОI!ного об ЕднаНIНЯ ~СIЛblгоС!птеХJ!ilКIl С·

е~дюк ~оло~им~р

-:

БРОВАРСЬКИJII ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 30

Голова Окружної виборчої ко-

місії Синозацький Михайло

Семенович І рентійович -

від

JlaB-

комуністичної

ІБ:ІД РОбlТ.НИК.,в.. ІНженерно-тех- організації заводу електротехніч­

IІI~Ч!lИХ , .праЦlВНИК:8 та 'CJlуж'~овц,в раиOlННОГО об Є,Jiнання «СІЛЬ'гоаптЄ'хн,~ки».

Рак Мнха.іі.10

ЮХИ~lОвич -в.ід

НІІХ виробів. Заступник ГО.lОВIІ Окружної ви-

бор чої комісії Правик Олена Степанівна

-

від

робітників,

інже-

І'''-''унї<:тичної організації район- нерно-технічних працівників та ,ного об 'Є:діН а Н:Н я «Сільгосптехні- службовців заводу е.lектроте хн lчки~

них виробі&

'від роБLТlІи,кі,в, інженеРН(rтех.ніч,них .праці'в.никВв та IСлужJбовці,в

_

БJlіндер Овітлана :ВаlСl!лі'в,на -

Секретар

Окружної

борчої

КО\1ЇІСії

Iшсі'Вlна-від

ГJlєб

Оксана

робіТІНи,кі,в

та

Де­

'с.1УЖ·

БQlВl(і,в 'paд,гoC'IТY імеlні Щорса. Секретар Окружної !!иборчої комісії Царик Федір Терентійо­ вич від комуністичної ОРІ'аніза­ ції

рздгоспу

імені

Щорса.

ЧJlеии комісії: Царик МихаЙ.~о Степанович від робіТНlІків та службовців рад­ госпу і"ені Щорса. Куцеико Анастасія Є.1исеївна­ від робітників та службовців рад­ госпу імені Щорса.

КНЯЖИЦЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 32 Голова Окружної виборчої ко­ місії Кришин Федір Гнатович !!ід комуністичної організації рад­ госпу імені Щорса. Заступник го.~ОВИ Окружної ви­ борчої комісії ЗаБОJlотна Катери­ на Сергіївна від організації професійної спі.1КИ праціВНlіків освіти, IJИЩОЇ школи і наукових установ Княжицької середньої школи.

від ор-

-

ганізації Ленінської Комуністич­ ної Спілки Молоді України -заво­ ду холодильників. Щербак Володимир Григорович - від комуністичної оргаНізації

Го.10ва Окружної вооорчоі ко~IЇICiї Захарченко l'ваJII ПНюгпО<вич

виробів.

Краснонос КОСТЯНТИН Петрович

холо~и.1ЬІіИКUВ.

хайлі'Віна - від робіТIІIlК:іВ, інже- - від комуністичної організації ,'но-технічю.х ,п'раці'ВНltкliв та :ІаllОДУ холоди.lьників.

с.1уж,бовці'8 за,во.1.У торгове.1ЬНО,ГО

е.1ектротехнічних

КНЯЖИЦЬКИJII ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N! 31 Голова Окружної виборчої ко­ місії МеJlьниченко Пав,ІЮ Дани­

ра'ї:н!! заВОIДУ

борчої КО'lіос:іі Рихтер Ганна ,'\\и-

заводу

виборчої

комісіі Федоров Василь Іванович !!ід комуністичної організаціі

Секретар ОКРУЖНОЇ виборчої комісії УГJlач Іван Данилович від ко~!уністичної організації рад­ госпу імені Щорса. ЧJlени комісії: Купрієнко Павло Іванович !!ід робітників та службовців !'Іад­ госпу імені ,Щорса.

Левданська Га.шна -- від робітників та

ПРОI(Qпівна с.lУЖбовців

радгоспу імені ,Щорса.

КНЯЖИЦЬКИJII ВИБОРЧИИ ОКРУГ 16 33 ГО,lОва Окружної виборчої ко­ мі,сії МаJlяренко ..\ндріЙ Оле,ксаіНД­ ро!!ич від комуністичної орга­ нізації радгоспу імені Щорса Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії ЗеJlенко Катеринз АндріїlJна від робітників та службовців радгоспу імені Щорса.

Секретар Окружної комісії Дубчак Віктор

-

ТРЕБУХІВСЬКИИ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ .N2 36 Голова Окружної виборчої комісії Корнійко Дмитро Терентійович від робітників і с.1ужбов-

телів та технічних працівників Красилівської В-ріЧНОї школи. Секретар Окружної виборчої комісії Лизогуб Микола Іванович­ від колективу вчителів і технічних

ців радгоспу «Требухівський». Заступник голови Окружної вибор чої комісіі Бабич Софія Григорівна від колектнву вчителів і техиічних працівииків Требухівської середньоі школи.

працівників Красилівської В-річної школи. ЧJlени комісії: Гордієнко Іван Семенович від робітників і службовців радгоспу «Красилівський».

Секретар Окружної виборчої комісії Черняєва O.~ьгa Павлівна від робітннкіll і с.1ужбовців Тре-

Чернявська Надія Василівна від робітників і службовців рад­ госпу «Красилівський».

бухіIJСЬ!(ОГО радгоспробкоопу. ЧJlени комісії:

Корнійко Іван Миколайович -

КНЯЖИЦЬКИЙ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N!! 34 ГО,lОва 01(РУЖIIOЇ виборчої ко­ місії ЗаJlОЗНИЙ Степан Самійло­ вич lІід комуністнчної органі­ зації радгоспу імені Щорса. Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Лисенко Євдокія Денисівна від організації про­ фесійної спі.1КИ працівників осві­ ти, вищої школи і наукових уста­ нов КНЯЖИЦЬКОЇ середньої школи. Секретар Окружно і виборчої

Голова Окружної виборчої ко-

від робітникіІІ і службовців рад-

місії

госпу «Требухівський». Корнійко ГЗ1Іна Андріївна

від комуністичної організаuії рад­ госпу «Краси.1івськиїl».

- ві;!:

робітників і службовців радгоспу

Зозуля

Микола

Іванович­

Заступник голови Окружної ви-

«Требухівський». ТРЕБУХІВСЬКИJII ВИБОРЧИИ

бор чої комісії Таран Уляна Луківна - від робітників і службов-

Голова Окружної виборчої комісії Грінченко Михайло Васильович від робітників і службовців радгоспу «Требухівський». Заступник голови Окружної виборчої комісії Корнійко Раїса Сергіївна - від робітників і с.,ужбовців радгоспу «Требухівський». Секретар Окружної виборчої комісії Буряк Андрій Трохимович від робітників і службовців радгоспу «Требухівський». ЧJlени комісії:

Секретар Окружної виборчої комісії Радченко Марія Трохимівна - від робітииків і с.lужбовців радгоспу «Красилівський». ЧJlеии комісії; Якубовська Ганна Василівнавід робітників і службовців рад­ госпу «КраСllлівськиЙ». Олефіре нко Володимир Трохимович від комуністичної орга­ нізації радгоспу «Красилівський». КРАСИЛІВСЬКИJII ВИБОРЧИJII ОКРУГ .N2 43

від колективу медичних працівників Требухівської дільничної лі-

місії Гордієнко Григорій Олексі­ ЙОВИЧ - від комуністичної органі-

ОКРУГ 16 37

Крисько Наталія Олександрівна

-

карні. Грінченко Віра Павлівна -

від РОбітни~ів і службовців радгоспу «ТребухІВСЬКИЙ». ТРЕБУХІВСЬКИJII ВИБОРЧИИ

ців -радгоспу «Красилівський».

Голова Окружної виборчої ко-

зації радгоспу «Красилівський». Заступник голови Окружної виборчої коміеії Гисар

Марія Они-

симівна - від робітників і службовців радгоспу «Красилівський».

ОКРУГ ~ 38 _ [. Секретар Окружної виборчої ко. ~?лова ОКРУЖНО І виборчо! ко- місіі Чуняк Софія Дем'янівна­ М.ІСІІ Ш:гаку~ В.асиль l:зан<?вич від робітників і служб(}вців рад­

ВІД роБІТНИКІВ. 1 сл~жбовЦlВ рад- госпу «КраСllлівськиЙ». госпу «ТребухІВСЬКИИ». ЧJlени комісії: Заступник голови Окружної виЛобко Михайло Степанович бор чої комісії МеJlьниченко Олек- від комуністичної організації рад­ са:н,дра Панаlсі,вна ,віtз: робіТНIІ- ГОСПУ «Красилівський». ків

і

службовців

радгосиу

«Тре-

бухівськиЙ». Секретар Окружної виборчої ко~Iiciї Кииш Катерина Павлівна від ІКОЛ~КТИВУ ,вчител,в

'llIІХ f!lраці'ВlНИ'К'[В ~epe,JiHbOЇ школи.

та

--

ТеПJlЮК

робітників і службовціll радгоспv -

«Требухівський».

ТРЕБУХІВСЬКИИ ВИБОРЧИМ ОКРУГ .N! 39

Петрівна

В-річної школи.

тех.ніч-

ЧJlени комісії:

Софія

від колективу вчителів і технічних працівників Красилівської

ТребуХіВСЬ1(ої

Бабич Іван Зіновійо'Вич від робітни"ів і служБОВl(і!! радгоспу виборчої «Требухівський». Петрович ЖИГУІІ Євдокія ПетріlJна _ від

від комуністичної організації радгоспу -імені ,Щорса. ЧJlени комісії: Корчага Марія Іванівна від робітників та службовців радгос­ пу імені Щорса. МаскаJlенко Володимир Михаїl­ лович -- від робітників та С,1УЖ­ бовців -радгоспу імені Щорса.

КРАСИЛІВСЬКИЙ ВИБОРЧИJII ОКРУГ 16 42

ГОГОЛІВСЬКИJII ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N! 44

Голова Окружної виборчої ко-

місії ПаJlій Дмитро Григоровичвід комуністичної організації радгоспу «Гоголівський». ЗаСТУПIІИК голови Окружної ви-

борчої "омісії Хаєв МаКСИ~1 Сте­

панович -

СЛ~Жбовців

lІід

робіТНlІкіlJ. та

радгоспу «ГОГОЛIIJСЬ-

кии». ,._ ГО.lОва Окружної виборчої ко- _ .~~KpeTap ?КРУЖ~1О1 виБО.~ЧОI ко­ місії Куць Олексій Семенович _І M.ICII Бр~у_ .. НаДIЯ АlІдрlІвна ~.. lІід - робітників і службо!!ців рад- І Від., .РОБIТН.ИІ'IВ ... та сл~жбовЦlВ

госпу «Требухівськиіі».

І CTPllKobo-ткаЦЬКОI Фа.бр'.IІКIІ.

Заступник ГОЛОВИ Окружної виЧJlени KOMIC!~: . борчої комісії Ковбасинська Надія Г~цeH~O Ганна AHAplI~Ha - ВI.'1. Федорівна - від колективу вчи- РОБІТНИКІВ. та с,~ужбовЦlВ радгосте.lів і технічних працівників Тре- пу «Г.ОГОЛlВСЬКИ~~. , бухівської середньої школи. . ШКIJI~ Гр~горllt Михаило.вич Секретар Окружної виборчої ко-

ВІД роБIТНИКl~ та С~1ужбовЦlВ рад-

місії Дем'яненко Ганна Степанів- госпу «ГОГОЛlВСЬКИИ». . на -- від робітників і службовців Л,еIlЬ ~aHHa Євдоким!вна -

. ВІД

радгоспу «Требухівський». ЧJlени комісії:

роБIТН~КlВ та, службовЦІВ радгоспу «гоготвсыи>>.. .

від робітників і службовців рад-

роБІТНИКІВ. Т3 с.~ужбовЦlВ радгос-

Оснач 0.11.>га Мусіївна __ о lJід робітникі!! і с,~ужБОВl(ів радгоспу

ГОГОЛlВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~2 45 .,

Овдієнко Василь МихаїIЛОВИЧ __

госпу «ТребухіВСЬКlIЇl».

O.CbMa~

Іван

Петро~ич -

Від

пу «ГОГОЛІВСЬКИИ».

комісії Бреус Олександр йосипо­ вич від 'комуністичної організа­ ції радгоспу імені Щорса.

«требухівсыїІ>>..

ЧJlени комісії: Кришии, Галина ФеО:Lосїівна -від робітників та С.lужБОВIJ,ів рад­ госпу імені Щорса. Кравченко Іван Іванович - від робітникі!! та службовців радгос­ пу імені Щорса.

Ге»:IО!!а Окружної виборчої комісії Бабич ]\'\Иl<ола Денисович _ від робітників і службовців радгоспу «Требухівський». ЗаСТУПlll1l\ голови Оl<РУЖНОЇ вl!-

стрічково-ткацької фаБРIІІШ. .. Заступник ГО,10ВIІ Окружно І IJИ­ борчої комісії ДP~Цb Свя.тосл~в Костянтинов~ч - ВІД робlТНИ~1В та с~ужбовЦlВ радгоспу "Гоготв-

борчої

~ЬКИИ».

ТРЕБУХІВСЬКИJII ВИБОРЧИИ ОКРУГ 16 35 Голова Окружної виборчої ко­ місії Каленченко Іван ВаСИЛЬОIІИЧ - від робітників та С,1ужбовців радгоспу «Требухівський». Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Жежерун Галина Пилипівна від колективу ВЧН­ телів і технічних працівників Тре­ бухівської

середньої

школи.

Секретар Окружної виборчої раЙОН/lЮГО об'єднання «Сільгосп- заводу електротехнічних виробів. комісії Бабич Ніна Мусіївна від колективу медичних працівни­ техн:",и». ЧJlени комісії: БРОВАРСЬКИJII ВИБОРЧИ" СОJlошенко Тетяна Валентинівна ків ТребухіlJСЬКОЇ ді.1ЬНИЧНОЇ .~i­ ОКРУГ .Ni 27 - від організаціі Ленінської Ко- карні. ЧJlени комісії: Голова Окружної ,ви'борчої КО- муністичної Спілки Мо.10ді Украї­ Кривеико Володимир Олександ­ ~Iiciї ТесJlенко Ві'ктор Васильо- ни заводу електротехнічних виро­ рович від робітників та служ­ ВИЧ ві/.1. КО~I~1ніОТИЧIН{)Ї органі- бів. зації заводу ХО.1O\J.Н.,ЬЮікі,в. К!''Уп'як Анто.аіна Іванівна- бовців радгоспу «Требухівський». ВеJlідченко Галина Лаврінівна За'СТj11lJНИК голOlВИ Окружної ви- від комуністичної організації за­ - від робітників і служБОВІLів рад­ бо.рчої rKO\l:ICiї Сошко ОЛblга Ми- воду е.1ектротехнічних виробів. ко.,аїовна - Івід робіТНIІ!К)В, ьнжеТЮТЮННИК Нафту.па Аронович- госпу «Требухівськиil»,

ТРЕБУХІВСЬКИJII ВИБОРЧИИ ОКРУГ

комісії

.N!I 40

Ковбасииська

-

На-

дія Харлампіівна - від робіТIІI!кі!! і с.lужбовців радгоспу «Тре-

бухівськиїl».

Сеl<ретар Оl<РУЖНОЇ виборчої ко-

місії БаБИ'1 Ольга Іванівна _ від робітників і с.1ужбовців радгоспу

«Требухівський».

ЧJlени комісії:

МеJlьниченко Ганна Євдокимівна - від робітників і службовців радгоспу «Требухівський». ГрінчеllКО

МИ1<0.1а

Петрович

-

від робітників і службовців рад-

госпу «Краси.1івськиЙ». КРАСИЛlВСЬКИJII ВИБОРЧИИ ОКРУГ

.N!t 41

Голова Окружної виборчої комісії Лобко Петро Остапович від комуністичної організації радгоспу «Требухівський». Заступник голови Окружної вибор чої

комісії

Василівна -

ГО.10ва ОКРУЖНО! виБОРЧОI ко-

місіі ТоміJlін Костянтин Іванович

Гамурак Тамара

від колективу вчи-

від

комуністичної

організації

..

..

.~~KpeTap ОКРУЖ.НОІ виБО~~ОI ко­ М.ІСІІ СаВ~Jlен~о ВІра ~HД~."BH.a­ ВІД ~рган~заЦIІ .профеСIИ~.ОI СПlлк~

праЦІВНИКІВ ОСВІТИ, ВИЩ~І ШК~:1И І

наукових установ ГОГОЛlВСЬКОI середньої школи. • "_ Хомич

~Jlени КОМІС!!:.

ВІра

НикифОРІВна

-

.

ВІД

організації професійної спі.,ки працівників освіти, вищ~ї шк~.ли і HaYKOB~X установ ГОГОЛІВСЬКОІ се-

. . Прима~ Ка:герина НИКОНlвна-:-

редньо, школи.

ВІД роБІТНИКІВ та службовЦІВ стрічково-ткацької фабрики. Прокопенко Павло Григорович

- ~iд робітників _ та

службовців СТРlчково-ткаЦЬКОI фабрики. • КоваJl~ОВ O~eKca~дp Миколаиов~ч - ВІД ~об!ТНИКlВ та СЛУЖБОВЦlВ ГОГОЛІвського радгоспробкоопу.

(Продовження на ·нй стор.)


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ ПО ВИБОРАХ ДО БРОВАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДЕПУТАПВ ТРУДЯЩИХ (Продовження. на

Початок

на

Коротун

2 і 3 стор.)

OKPYf.N! 46 виборчої 1\0-

від організації професіЙl10і спі:IIШ Г працівників торгіВ,lі ОГО.1івськ()го

ВЦ РОБІТНИКІВ. та с.l"уЖБОВЦlВ рад- ВІД рUБIТНИКlВ. І с.l,уЖБОВЦlВ рад· Р П ГОСНУ « усаНlI!СЬКИИ». ,госп) " ;ЮСКlВСЬКИИ».

"Гоголів~ькиЙ». ТолпеКІНа Варвара Панасіll!!а-

місії Ведута Тихон Якович - - від радгоспробкоопу. комуністичної оргаllізації ГОГО,lів, Л А ської

стрічково,ткацькоі

фабрики.

Заступник ГОЛОІJII Окружної ІІІ!'

60РЧОЇ КО\lісіі Попкова Ганна Де·

Х

пу "PycaHIВCbh.I1I~». . . Безrl~ла І~е:lапя Трохш\н.вна -

ISІР~Ч Jlетро Пим.оно~ич

. -- ВІД роБІТНИКІВ та с.1ужбоВlЦВ радгоспу Г " ОI'О:lіВСЬЮІЙ». Й , исенк.о

ІІТО!!

О~.Il!Ч

\Іісії Жабінська Лідія Кузьмівна

-- ВІД

робl!,НI!l\IВ

І

КО,lСI\ТІІВУ

праltівникін

IОВ радгоспу "Гого.1ІВСЬКИll».,

С:Іужбовців

~аи.l~вна, -

меДИЧНIJ'(

бовців радгоспу «11,,?сl\івсы\і~>>..

.C.eh.p~Tap ОКРУЖНОІ виБОРЧОІ КО· МІСІІ t;TpoKa~ І.ван Остап~вич -

ВІД

« усаIllВСЬКИИ».

Члени комісії:

Какун Василь Даlш.10ВИЧ _

від

робітників та службовців радгос·

СВІТИЛЬПІВСЬКИЙ НУ В «1J:lОсківськиіl». ОП' , ВИЬОРЧИИ OKP~Г .N2 54 ,олоха льга анаСІвна -- IJlД І О.ІОва ОКРУЖІІ~і, виборчuі 1(0' P~OlTIIIIКI~,T~ С,.lуж60ВЦlВ радгос· мі.:11 Ьартош ЮрІН 3ахаРОВІІ'1 П~. "JI,lоt:I\IІJl:ыиIl>>.. Bi,.J. комуніСТИЧНОI організаціі pa,~KAJI И НІ ВСЬКИ Й ВИ БОРЧ И И госпу «30РЯ». .. ОКРУГ .N2 59 3асгупник ГО.10ВИ ОКРУЖНUІ ВІІ' . ГО,ІОва ОКРУЖНUІ Вllборчоі 1,0, БОРЧUІ комісії Uпанасе~ко И:lьга М!Cll І ~рбуза І нат Ничипорович,-)'Jювна - ВІД робпникш І с.1УЖ· ВІД Р(ЮІТНИКlВ І С,lужбонцlВ LI\Il' бо:вці'в 1"1'0 ВІ,МI.1,ка раДlї)СП~ бинt:ыгоo МО,10козаводу.

..с.1УА<бонЦlВ

праllіВНI!I\ів ГО! О.lівсь!(()ї радгоспу ,,[ ОГОЛІВСЬКIIlI»... фі:lії зв'язку. 3аСТУПНIІ~ .r.олови ОКР~'ЖІІОІ ви· Члени комісії:60РЧОІ K~MICII ~уш~~ І.ван Івано· Линник О.lьга Андріівна иід IJ~ІЧ - ВІД робlТlІИЮ~1 І с.1,Ужбов, l'Ol'O,liBCbKOi ді,1l>IІI1ЧIІОЇ лікарні.

--

КШlУIllС.ТИЧIІОІ І:> ' оргаНІзаЦІІ рад[оспу

НlJсівпа -- ві:], КО.1СКТIІВУ ме;щч· ГОГОЛІВСЬКИЙ ВИБОРЧИ НИХ працівників ГОГО.1івської ді,1l>' ОКРУГ ~ 50 ". НIJЧllоі .1ікарні. Г.~лова OKPYJh.1101 виБОРЧОІ ко· Cl'KpCTap ОКРУЖНОЇ Вllборчої ко· MIC1~ OCbM~K ДМl1Т~O ДМИ,ТРОВІ~Ч .- нід

від І Павлівна -. від робітників і С'1 У Ж'\

Божук Яків Степанович -

робіТНИl\ів. та с.1ужбовців раДІОС-

ГОГОЛІВСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ

Голова ОКРУ}l(НОЇ

Іван Никонович - від

робітників і С,lужбовців радгоспу

«30РЯ».

3аступннк голови ОКРУЖllоі ШІ-

Члени комісії:

Юхта

Петро А\усійович _

від

робіТНИh.ів та С,lужбовців радгос. п)' «Ве,lИКО.J.имерськиЙ»

Євтушенко ГаВРИJІО Пилипович нід робітників та службовців рад-

І

госпу "Ве:ІИКО:Щ\1еРСЬКИЇI».

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИFА FI

ВИ БОРЧ И й ОКРУГ ... "". 62 r()lO о· .. б . ва КРУЖНОІ ВІІ ОРЧОІ.. ко. illit:ii Тарасенк'о '''\арін Федотівна - від КО\lуніСТИЧllоі оргнні3дції

радгоспу «Ве.1икодимерськиїl».

Заступник ГОЛОІІІІ Окружної ВІ!'

60рчоі

комісії

Половко

У:,,,.сІ

Сlепанlвна -- ві.1 органі:Jаl1їі про. фссііlllOЇ спі,lКИ працівннків осві. НІ, вищоі школи і на) К()ВІІХ уста. нон Ве,lIIкодимерськоі 8.річноі IUКО.1И.

.С:екретар ОКРУЖИОІ виБОРЧОІ 1\0' L~Kp~Tap ОКРУЖНОі вибор~IОЇ КО- борчоі ",оміс.іі Куртій И.1ьга ВаСекретар Окружної виБЬрчої 1(0. Марченко ГригоріїI 0~Іе.1ЯНО13!1Ч MI~H. Ьориспо ..Іець 9:~l'КС~ндра Ми· м ..с:і ПроцеИkО Мl!ко.1а 1\а.сяно С!l,Il1ша. ВІД ко~ективу вчите.1lВ \Іісіі Дерій Григорій МихаїІЛОВIlЧ

-

від роб:ТШIl\ів

та

ра О'ОСІІУ "['ОГО:lіВСЬКИЇI». І'орбаlенко

Ганна

ЛеВh.івна -.

B~Д РООIГIІИ1\JВ І С,lУЖ'

ВІІЧ -

ООIЩІВ [ОГО,lIВСЬКОГО радгоспроб· І\ООПУ.

Члени KOM~~ll:

ві.\ робіТНlIків І а с.1ужбовців рад· Члени комісії: госпу «Гоголівський». Будя МНКО.1а Євстратович Шевель Дмитро Макарович _. від робіТlІиків і службовців рад· від комуніСТИЧllоі організаціі рад· госп у "гого,lівсыїt>>. госпу "ГоГоліВСЬКИЇI». Пилипенко Іваll НИКОІІОВИЧ - 1'0 ГОЛ І ВСЬКИ Й ВИ БОРЧ И Й ві;!. рUбітників і с,~ужбовців рад·

ОКРУГ .м

47

ГО,10ва ОКРУЖllоі виборчо і 1,0-

~Iicii Рудешко Григорій ІваНОПIlЧ

- ві;!, робіПlІlІ\ів та С.1уЖбовнів радгоспу «Гого.1івськиіі». Заступник головн Окружноі ви· . С о ф'ІН борчої комісії М ИШКОРІЗ Никифорівна -- від КО~l"lІістнчної організації радгоспу J "ГОГО.Іів, .

СЬКИЇl».

Калоша Іван АНДРll10ВИЧ І'юбі ІІ,ШК.,В ,і ,с.1уж~бовці,в 1'11'0 ,.\і.']ка РЗіДГОСПУ «З,аріЯ>~: ~ниш ~атерина LepГ~IВHa ФОО: ,І.ІИІК,ІВ ,І с.1уж:бовЦlВ 1'1'0 дід,ка рац:ЮСП) «3ар'я».

госпу «гого.1івсы\1їt». Сушко Іван іv\атвіїlOВИЧ

СВІТИЛЬНІВСЬКИЙ

від рОБІТlІиків і с.1ужбовців радгоспу

.

«Гоголівський».

РУСАНІВСЬКИЙ ГО.10ва

іІІ.IСІІ вц

ОКРУГ Х2 51 Окружної

вибuрчої

1(0' -

Секретар Окружної виборчої ко· ~Iiciї Деревець Ю.1ія ПанасіВІІа -- від робітників та с.lужбовців радгоспу "Русанівський».

від робіТНlІків та с.1ужбовців Го· ГО.1іВСI,КОГО ра,l.госпробкоопу.

Члени комісії: Мишкоріз Iv lН ЇІ IUріїIOВIIЧ . .. про(р..... ві" оргаНізаЦІІ еСІНllОI СІІІ.11(11 '" праціВНlІків освіти, вищоі ШКОЛІ

і наукових

установ

ГОГО,lіВСІ,J(оі

середньої lIlКО.1И. '\ ихаll.'llвна ". Д еревець Марія l' -пі' робітників і с.1'·жБОllнів рад· •, J ГОСПУ "ГоголіВСЬЮIЇJ». Лось Григорій Іванович

- від робіТИlІків та службовців радгос-

пу «ГОГО.lівськиЙ».

Конах О.lексіЙ ЮХИМОВИЧ

-

від

робіТlІиків і с,~ужбовців, радгоспу «Гоголівський».

О

б

.

.. .~~KpeTap ОКРУЖНОІ. виБОРЧОІ ко-

.

від

організаціі

професіїlllоі

сні,ЖIІ праціВНИІ\ів освіти, вищоі ШІ\О.1И і наукових установ ІЗеJllІ'

ВІД РОБIТIІ!І~IВ T~ С:1)'ЖОО ВЦ I,В ~и. робітників та службовців ра,1 ГО С' MI!TPOBC~I\OIO • ВIДДІ.1ка радгосп) ПУ «Ве.lикодимерськиї1».

.

КРУЖІІОІ ~и ОРЧОІ ко· v\и o~' Іригорович

«краси.lIвсы\и>>.

'Іовстенко

аєць: т к. а. ЧНОІ 'КОМУІНІС 11' І '

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКИЙ ВИБОРЧИ.2 ОКРУГ ~P. 63

3асТ"ПНИК ГО.10ВIІ Окружної ви. ~Iicii Москаленко Івнн J\\ИКU,lаіlO' МI1ТРОВСЬКОГО

J І !ІІІЧ - ві' РОбіТlІиків та С:lужбов, борчоі комісії Вірич l:epriii ва·" . . бl' [КІ'в та с 1\!Ж ці,в 2-,го віlдді.1ка, ,ра,;J,ГОСПУ «Зо· НОВІ!'! ВІД ро ТНІ '] . бuвців радгоспу «РусаніIIСЬКllіі», РЯ». .

Іван ВаСИ'IЬОВИЧ _

. -.-. від робітників та служБОВІ(ів ДИ. оргаНІзаЦІІ ,', митровського відділка радгоспv радгоспу «30РЯ». • ~ 010 11 ОКР"ЖНОІ.. ви «Краси.1іВСЬКИЇt» . JаСТУl1l1ИК Г. В J б'" Ilроценко \\аРІЯ• КАЛИНІВСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ І )()РЧОІ КОМІСІІ. ВІ'" робl'ТИИКI'u та ОКРУГ .м 60 ",epfIIBHa -"u , , ' ,;:lужБО8ців 2"1'0 lВi;JIдi.1IKa ра,дгос, . ~о.ло.ва ОКРУЖНОІ ВИООРЧОІ 1\0пу «ЗО'РЯJ>. М.ICl1 Бабич І leT~O деМИ.'!.О~I,IЧ І б . ВІД КUМуНІСТИЧНО орган І 11 LeKpcrap ОКРjЖl\ОЇ ви ОРЧОІ КО· ' , . .1. Ізац І ,....,и·

ВИБОРЧИЙ

місії СОJlОвей Іван Прокопович

та теХIІІЧНИХ ..праЦI1J!,НКllI !\а.11111ІВ·

ВІД M1C1~ l\'\ир~нець ФеДІР Остапович КОД!lмерськоі сереДlJьоі 11І1,0,111. ВІ';:(' -- ВІД роБІТників . та. службовців Член~ комісії: . Димитр~всько~о ВІДДІлка радгоспу Кузьмик МИКО.1а Л\ихаїI.'1ОВИЧВІД «Красиmвськии». . ... від робітників та службовців рад. ВІ;:(Члени ~OMICII: ... госпу «ВеЛИКО;J.И~lерськиї1». . Васеч.ко Е!вдоКlЯ AII~pI1B.Ha ГРИКУН Іван 0.1ексіЙОВ!lЧ _ від

ВИЬОРЧИИ ОКРУІ' .Nё 55

І 0:](1ва ".і

Сушко ОJlьга Макарівна .- від працівників Гоголівської фі,lіі

зв'язк". J

ВІД робlТlІlІЮВ та с.1)Жбов·

ціа І·,го ВІДІ.;І,і.l.ка радr:о:,::п) «30РЯ». СЬКОІ 8'РІЧНОІ школи:

ВIДДІ.1ка

.,2 ,

FI

ГО,10ва Окружної виборчої ко.

місіі Шкарбутко НИlшфор Олек,

сандровнч _

від

КО~I\JніСТIІЧНОЇ J

оргаllізаl\їі Ве,lИ1(О.'!.НМСРСl>I(ОЇ се.

редньоі ШI\О.lН,

ЗаСГУПНIlК ГО.10ВIІ Окружної ВІІ' .

борчоі комісіі Кушка Марія Фе· .. орівна _ від організанії проф.

радгuспу спі.1КИ працівників торгів.1і і спо.

.. О аступни~ ~'?лови КРУЖНОІ ВИ, БОРЧОI КО\НСІІ Стрельченко Ана. І стаСIЯ 'П" eTplВlla ВІД колектив" Секретар Окр"жноі виборчої ко· Члени коміСІЇ: 'та" .J J Г' вчите ~IВ теХНIЧIІИХ праЦІВНИКІВ \Іісіі щур Катерина .\\ихаіі.1іВllа Гришко Варвара РИГОРІВІІа , . ' . ." . . . " " " "бом! В :2 го ка.І1l1lIвсыol 8'РІЧНОІ' ІІІ КО,II!. - ІВ:'Д КО.1еКТlIВ\ "!(~ДИЧІНІІІХ п'ра· ВІД РООІ r,НlDКlB га L.1з) Ж» " Секретар Окружної вибор'ІОЇ КО. l\іВІШК1В Р\'са.нівської дї.1ыlч.ноїї ,ВІДДІ.1Iка радгоспу ,« оря . . ., LI. иганенко В'Іра'РІ ОСИІІІвна " J МІСІІ .1іlкар,nі. Ilроценко lJавло ІJаВ.10IlНЧ" . роБJТНИЮВ . " та службовцІВ . Ди -. ВІ], Члени комісії: '. р' обіl1ників та с.1уж'бовці'в ~·,гo ' . . ВІД , ., . Зор» мюровського В!ДДІJша радгоспу

. В ЖНВЧОІ кооперації еЛІІкощн<ер. ського ра 'госпробкоопу. " Секретар Окружної ішборчоі 1<-0-

госпу "Русанівський»

від робіТlІиків та службовців tie·

Литовченко Ні.lа МlІкитівна від робітників та службовців рад·

Ряба Катерина Кирилівна

-

«l\раСИЛівськиЙ». 3

ВІ,J,ДI.1'ка ра,J,гоап)« я. К~ЛАЖИНСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ ~ 56 ", . ~~.10,Ba ОКРУЖ.ІІ?І ВИБО~ЧОІ КО·

від

робітників та службовців радгос· пу «Русанівський».

"Красилівськиіі». Члени комісії:

Дяченко

Петро

СемеllОВИЧ

місії Литвинеико Андрій Петро. ВІІЧ - від робіТlІиків та службо!,. . В

щв ра.'!.госпу « еJІИКОДІlмеРСЬЮIІЇ». Члени комісії:

Драна

''''\арія

Павлівна

-- від

робітників та с.1ужбовців Велико. димерського радгоспробкоопу. Семиног Микола ІПе'J1РОВИЧ

від робітників та службовців ДІІ_ ,шкодимерського ра.'!.госпробкоопу,

MlCl~ Стригун. ВІКТОР Васил~ови.~ МИТРОВСЬКОГО віддіЛl(а -~ ВІД КОМУІІІСТИЧНОІ оргаНІзаЦІІ «Красилівський».

радгоспу

ВЕЛ И КОДИМЕРСЬКИ Й ВИБОРЧИЙ ОКРУГ .N! 64

ГОГОЛІВСЬКИИ ВИБОРЧИЙ Соловей Петро Аllдрійович радгоспу «,jоря». .. Jlобко МихаЙ,10 ВаСИ.1ЬОВИЧ _ Го.1Ова ОКРУЖІІОЇ виборчої ІЮ' ОКРУГ .Nit 48 від комуністично і організацїї рад· 3ас:упни~ ~.олови Окружно І B~' від робітників та с.1ужбовців Ди. місії Пікож Петро Гордійович _ Голова Окружної виборчоі ко- госпу «Русанівський». БОРЧОІ КОМІСІІ. Сизоненко ,.о.lы а ~I11TPOBCbKOГO ві.'!.ді,1ка радгоспу від комуністичної організаціі р.ад.

місії Гуть Андрій Григорович -

Соловей [ван Демидович -

від

ПаВ.1lвна -- ВІД

від комуністичної оргаllізації рад· комунісТИЧllоі організації радгос·

госпу «Гоголівський»,

Заступник ГОЛОВІІ Окружної ВИ·

борчої комісії Стасюк Ганна Іва· lІівна -- від колективу медичних праціВИІІків ГОГО.1івськоі ді.1ыlч··

ної .1ікарні.

пу ,~Русанівськиїl».

A:.~'Ka ра;І.госпу «30РЯ».

РУСАНІВСЬКИЙ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N! 52 ГО,10ва

Окружно і

місіі дяченко ьорис Даllи.lОВИЧ'

виборчої ко·

комуністичної

'ві-\

Гаценко ГаЛІІна Л\акснміВllа

від робіТlІиків і службовців рад·

робіТ:НІ1кі'в

Іа

с.1ужбовців

К".lаЖІШСL;КОГО B'i,;цi.lКa радгоспу

організа llїі «ЗОРіЯ».

Секретар Окружно і виборчої ко· радгоспу «Русаllівський», .. місії Гуть Ганна ВаСИ,lіllна ~ від Заступник ГО.10ВИ ОКРУЖНОІ ви· робіТlІиків і службовців радгоспу борчuї КО\lісії Рак Марія АIІ.'!.ріів· "ГОГО.lіВСЬЮ1Їt». на - від робітників та с.1ужбов-

Члеии комісії:

та "КраСИ,lівськиЙ».

від·

госпу «Великодимерський».

3аступник голови Окружної ви.

ВЕЛ ИКОДИМЕРСЬКИ Й

Секретар ОКРУЖІІОЇ виборчої ко·

\[ісії Юрченко Григорій Минович

~ ві.'!.

роБІТНИКІВ

С.1\1жбовці,в Ку.1аЖfЬНСЬКОГО

бор чої

ВИБОРЧИЙ ОКРУІ' .N! 61

ГО.10ва Окружної виборчої' ко·

~Iicii

Вареніченко Віктор АІІТОІІО'

вич -- ві.'!. комунісТИЧIІОЇ органі·

І заціі.

радгоспу

К~.lаЖИIІСЬКОГО 'відді.1ка рад,гооп) "ЗОріЯ».

місії Міщенко Гаври.10 Остапович

від

Секретар Окружної ВlIборчоі ко·

Ткачеико

Івап!

робіТНІжі,в

Кася.IЮВI1Ч

та

,

.с.1у,жбовЦlВ

с.1ужбовців мерськitЙ».

КО,lа,lвна.- ВІД Р~ОIТ<НИI(JВ. T~ с.1ужбо~ц!В радосп~ ~ Ве.1ИКОДИ

МСРС~ЮШ».,

..

".

.C:~KpeTap ОI\РУЖНОI виБОРЧОІ ко-

Гришко

від

Ганна

робітників

та

радгоспу «Ве,lИКОДІI'

Секретар Окружної Вllборчої ко.

"Ве,lІІl\ОДllмер· місії Карандюк

Члени комісії: СЬКИIl». Стригун Мотрона МиніВІІа ~~ Зас:упmll~ .:'О,10ВИ ОКРУЖ~ІОЇ ви· 'Від оробіт:накі'в та .с.1уж,бовців БОРЧ?1 КОМІСІІ.' Кушка,.'\\аРІ.Я МИ-

l\ів радгоспу "РусаніВСЬЮІЇ1».

комісіі

О.lексїіВllа _

Галина Сергіїв.

на _ від робітників та службов, ців радгосп)' «Ве.1икодимеРСl>КИЇ1». Члеии комісії:

Кіндратенко Данило АндріЙо. вич _ від робітників та с.1ужбов,

ців радгоспу «Великодимерський». Євтушенко Трохим Іванович _

госпу «Гого.lівськиЙ». - від робітників та С,lужбовців КУ.1а'ЖIІНСЬКОГО В'ідді.1ка радоюпу MIC~I Гераси.менко. Ха~!1тина . Гри· від РОбіТlІиків та службовців радХан Петро Миколайович -' ві.'!. радгоспу «РусаllівськиїL». «Зоря». гoplВ.Ha - ВІД роБJТНИI(JВ та С.1 У Ж'j госпу "Ве.1нкодимерськиЙ». робітників і служБОВЦІВ радгоспу

Члени комісії:

ПЛОСКІВСЬКИЙ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 57

«ГОГО.1івськиЙ». Стасюк Микола ОлексіїІОВИЧ --

Литовченко М~l,ола І.lIаН~ВІІЧ -, ~iд K.OMYlliCTII~1I01 оргаlllзаЦlI ра.'!.· І

,. ький» Г госпу " ОГО. !вС.

иг '-. . .. . ... vжБОВІ~ів ра '1.' ВІД КОМУНІСТИЧНО І оргаlllзаЦIl рад· ВІД ро ІТ!ШІ\І~ та CJ~. ' госпv «llлосківськиЙ». госп у «русанlвсыи»..... ЗасТ\'ПlШК ГО.10ВН Окружної ви Семенюк .О,lьга Фе}ОС!!;Бна - борчої"комісіі Руденко 6.1ена На. від роБIТНИI(J~ га С~УЖООВЦ!в ра;І.. СИ.1івна _ від робітників і r.1УЖ' ГОЖУ «~усаll!~,~сыІІ». . бовці в ра.'!.госпу "П.10сківськіIЇI». ук ван осипови'! - ВІД ро· Секретар ОКРУЖІІОЇ виборчої КО.

від робітників і службовців радДеркач Григорій Степанович

нід робітників і с.1ужБОllців ра;І'

госпу "ГОГО,lівськиЙ». 1'0 ГОЛ } ВСЬКИ Й ВИБОРЧ И Й

ОКРУГ .N! 49 Голова Окружно і виборчої 1,0,

І ОССП У "РусапНIВСЬ~Иl1г»·р .

тасько

б'

"

ОРI'Вllа

е.1апя

Голова Окружної виборчої ко.

БОВ~В

радгоспу

ськии».

«Ве.1икодимер·

І місії Фесюк Микола Корнійович-

\Іісіі Іваницький ,'\'\ихаїI,10 0.1ек, бітникі~1 та .С,lужБОВI\IВ радгоспу місії Лесик Во.10ДИМИР ЗахаРОВllЧ С;JІІДРОВІІЧ -- ві,1 організаl\їі про· «РусаIlIНСI>ЮНI». - від організації Jlенінськоі Ко·

1715 -

афіша .ТРІІ раНІШ». Телеві· зlйн"й нарис (Х,'РСОН). «Рено: ХУНnИ і ПОШ). К» Передача про Mu.O' ,аll'\( УЧЕ>НІ'ІХ (ДніПРОПСТРОnСI)!":) 17.55-

ЗО

Перша

Програ'>!а перелач .3аЙЧlІна поміЧНIІЦЯ»

СІЧНЯ програма

11 1)0 -

ЗаСIУПllllК ГО.10ВИ Окружно і 1311' БUРЧО( комісіі Приходьк~ О.lЬГ а. Степанівна - від І(О\ІУІІІСТИЧІЮІ організації ра.1ГОСПУ "roro.1iBcu·

~Iicii Вірич Григорій Іванович від робіТlІиків та с.lужбовців рад· госпу «РусанівськиЇі» ЗаСТУПIІИК ГО.10ВИ Окружної вн·

Миколаенко Дани.іо СаковичlІід робітників і С,lужбовнів рад. госпу «П,10сківськиЙ». Топіха Ольга Корніївна .-- від

огляд

Секретар ОКРУЖІІОЇ виборчо і ко~Iiciї Тараи Петро ВаСlІ,lЬОВIІЧ -

рівна -

"І1.10скіВСI,КИi't».

кий».

від робітників і с.1ужбовців Ра;І.-

1'()"11Y "Гого.'I·ВСЬКИЙ». ~ " " • Члени комісії:

Тимошенко Марія Кузьмівна - від організації професійноі спі,lКIІ

ПР "I!І'ВIIIІКІ'и ОСВІ'ТІІ, ВIІІРОІ .ШКОЛИ, ип'

і наукових устаиов середньої ІІІКОЛИ.

ГОГО.1IВСЬКОI

борчоі І(()місіі Вірич О,lьга Федо· бовців

від РОбітникі!J та с.1УЖ·

радгоспу

«РусаніВСЬКІІЇI».

Секретар Окружної Вllборчої ко· місіі Шамрай Варвара ВаСII.1іВIІ3

-

ві.'!.

• I(О\lуніСТИЧНОІ

.... оргаlll:lаЩI

радгоспу «Русанівсь~и!~,»' Члени КОМІСІІ:

Семенюк Григорій Юхимович '" ві.'!. робітників та службовців радгоспу "РусаllівськиЙ».

робітників і службовців радгоспу ПЛОСКlВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 58 ГО"

б"

0.10ва

КРУЖIIOI ви ОРЧОІ комісіі Давиденко Іваи Сакович від комуністичної організації радгоспу "Плосківськиї\». О

.. ЗаСТУIllIНК голови I(РУЖIIOI вl\· борчої КОМІСІІ Какун Катерина _

II~":;;::;;~~:-l-:;;;;~~;:;~;;;~;:"~:~; вул. Київська, 154.

:

ТЕЛЕФОНИ: редакторз -

"етвер

3·82. заступннка редактора, І ботн) і фотокореспондента

і

..................._ ........._

••_

ТЕ',лефои -

4-57.

4-67. відповідального сек·

За\l.

208-6629

Родарі

19.00 -

1830 -

МіжнаРОДНIІЙ

Програма

І,ОЛ!)ОРОНОГО

т~лебач('ння «Кріпосна (:tктриса» Ху­ дожній фіЛLМ ('~',) 20.40 - Інформа· І\ійна програма .Час» (1'\) 21 І:; -«~rh.paiHcbKi вечорниці» (ЛI)вів) 2205

«Тr;]тральні зустrічі» В гостях у ЛснінграДСI)КОГО академічного В(~,r1И]\о го драматичного тсаІРУ ім Л\ ГОРІІ кого. (Ленінград). Друга програм ..

юві~'1('іі»

ф('ТО

ВL'чір

1І0НІІН

(,\\)

«:ЦИРІ\

2245 -

програма

(ЛІІнів)

1:JеJJУЖ('НОІ'О

Фр.IІI"""

у

21 10, студіі»

l~)

{;) -

артиста

2() ,Ю -

Еста·

Про(!'ама

ІІС'

РОЗR~Ж3ЛЬНtl

(,\1) Друга

17 оо -

програма

17

НОВІІІІІІ (М) І:; МОЛОДШИХ школнрів «СиіТIIТЬ (ЛеніНІ'рад) 174[) <l:Т()(lі. юність'» (М) 18,10 «КОМУllіст 6алтіЙС]Jh:ОГО» Т(~л('ні~іl1!{lIЙ ІІа рис (М.) ОО КОНЦ"ІН (/ІЛ) :ю;rоБР:lніЧ, ді1'И'»

-

Телевізійні

!l.ля

зіРОЧh:а»,

"

19

-

20

«11,1

_______________

16 j() - Т,'левізіЙllі НОВІІНІІ (,\\ ) 17 оо _ ТелевізіИlІlІЙ театр для ДІтей Редактор Є. ФEJlЯИ. Ю Лнбединський _ «ТЮ"Д('ІН,» (1\\) I~' 18 зо - АктуаЛI,,,і проблеми економі· •••••• , hИ (М) 19.00 - програмам передач 1905 П БаА<()В « алаXlтова І шкатуЛІ'''». Тслевізііін"и спепакЛІ, Дирекціі Броварської Nq 2 2u оо _ Фі.'hМ ,,()нц<'рт «В РНТМІ юка та Требухівськоі середніх шкіл зр, 2030 - «На добраніч. діГIl " запрошують випускників

минулих років

..

суОоту.

................-....._ _.........................-...........

БjIOварська друкарня, к'иївської області, вул. Київська, 154.

Джан"і

«С.rН1ВНИЙ Творчий

-; ~':o; ~:~:;~;::~~~~;::,,'"."

і вlддідіа (партіАногс життя. промисловості. масової ро· І ретаря - 3·18. відділу сільського господарства -4-47. ~ .._ _.._

Тс'левізіі!ні Bkl і, 18 ~O - До ::;n·річчя КомуніСТIІЧНОЇ парпі За'\іДllоі УI\рзіlllf.

1)(\'1.3Ч 21.20 Екран ПРIІГО,.tlll!ЦL..Ю)ГО фі.пьм~ «КінrЦl)>>. ХУ:Щ~Юlій фlЛIJI\1

17.40 -

нарис (ДОНОЦІ,к). ТеЛ"НШИ~1 вісті 18 ОО «KaJlill П}JЗВ,;1.IІ» Тl'ЛСІНЗІЙНИЙ фіЛhМ J3 \1.0THB;.JMIi I"d ЗО І';:

Члени комісії:

дітей

1830-

рrСlІублі~1І Д

М)'lІістичної Спілки МО,10ді ~'Kpa і· ІІИ радгоспу «п.10сківсыllїI».

ко·

Для (Xap~i")

Телеnі.Jіііні "ІСТІІІ 10 «дві неділі» Художній фі..1I)М. ]7 ();).~ Jl<JШ::l афіша Ії ІО -- «.І1Ю...J.II, . ~1?;:J.1I: долі» «Сім'єю €ДІІНОЮ». ТеЛ(,Вlз~itН}tJ!

РУСАН} ВСЬКИ Й ВИ БОРЧ ИЙ ОКРУГ .N! 53 ГО,10ва Окружної виборчuї

17 :\5 -

1800-

ЧЕТВЕР,

фесіїlllоі спі:lI\11 праніВlІиків тор· гіВ.1і гого.1івсыого ра.1госпроб· І(()ОП\,

• • • (ЗаКІнчення у наст. номеР'I).

11.00

_

«Проіздом».

Телевізійні

ВІСТІ

ТелевіJійний

_ ШкіЛI,НIІЙ екран

фіЛІ.. м

Украінська

ратура для учнів Ir "ласу

1135

літо.

О 'Кор.

нійчук «3агибель ескадр"». 1210 Екран птнlгодннцыогоo фільму «Кі­ нець» Художній фільм 17.10 - Наша

-

на традиційні

ВЕЧОРИ-ЗУСТРІЧІ,

ІІІIJ які

о

відбудуться

1

лютого

18 годині в приміщеннях названих шкі,1.

.'

6

'.'

'4

6 6.*

13 номер 1969 рік  
13 номер 1969 рік  

13 номер 1969 рік